ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «GLOBAL MARITIME PARTNERS, INC.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ )... 1 Σύμβαση που αφορά στη χρηματοδότηση του Ελλη νικού Δημοσίου με το ποσό των ,00 Ευρώ για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσε ων κατά την περίοδο έως και στην τήρηση και ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) από έως ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Aριθμ. ΙΕ/38562/4019/50159 (1) Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «GLOBAL MARITIME PARTNERS, INC.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του α.ν 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α /1967», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιή θηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ) (ΦΕΚ 312/τ.Α /2005) 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α / ), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α ). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ.Α / ). 6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/ ) «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει. 7. Την υπ αριθμ / απόφαση της Υπουρ γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας, στον Προϊστάμενο της Γε νικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στους Προ ϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτής και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Γραφείου Αντισταθ μιστικών Οφελών της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 250/Β / ). 8. Την υπ. αριθμ /ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642 Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιο τήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα». 9. Την από αίτηση της Εταιρείας «GLOBAL MARITIME PARTNERS, INC.» για εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα βάσει του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). 10. Την από πιστοποίηση του Εξουσιοδο τημένου Αξιωματούχου του Μητρώου Εταιρειών των Νήσων KEΪΜΑΝ από την οποία προκύπτει ότι η Εταιρεία «GLOBAL MARITIME PARTNERS, INC.» έχει συσταθεί νό μιμα στις Νήσους KEΪΜΑΝ. 11. Tην απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παργρ. 1 του ν. 3427/2005, η οποία συνεδρίασε στις , για τη πιστοποίηση του ποσοστού κέρδους της Εται ρείας, αποφασίζουμε:

2 28566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελ λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αν 89/67, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ), της Εταιρείας «GLOBAL MARITIME PARTNERS, INC.» που εδρεύει στις Νήσους ΚΕΪΜΑΝ, και ασχολείται με την παροχή διαχειριστικών, επιχειρηματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε σχέση με διεθνείς εμπορικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 2. Το Γραφείο που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα θα ασχολείται αποκλειστικά με τη παροχή υπηρεσιών α) κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, β) κατάρτισης μελε τών, σχεδίων και συμβάσεων, γ) συμβουλευτικών και δ) λήψης και παροχής πληροφοριών, στα Κεντρικά της. Άρθρο 2 1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφα σης αυτής, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να γνωστοποι ήσει την έναρξη λειτουργίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της εγκατάστασης του Γραφείου της στην Ελλάδα, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη τας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Τμήμα Β ) και στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογί ας Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος Τμήμα Β ). Επίσης εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τη σύμβαση παροχής των αναφερομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσης υπηρεσιών προς τα Κεντρικά της. 2. Επίσης, η εταιρία υποχρεώνεται κάθε χρόνο να υποβάλλει το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Τμήμα Β, όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Γραφείου της στην Ελλάδα κατά τον προηγούμενο χρόνο. Ειδικότερα η ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα γίνεται σύμφωνα με τα έντυπα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Τμήμα Β, και στα οποία η εταιρεία θα αναφέρει: αα) το ημεδαπό και αλλοδαπό προσωπικό που απα σχολήθηκε τον προηγούμενο χρόνο, τα στοιχεία κάθε υπαλλήλου και το χρόνο απασχόλησής του. ββ) το ποσό των ετησίων δαπανών λειτουργίας του Γραφείου της στην Ελλάδα γγ) το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων της και δδ) το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβα σμάτων από το εξωτερικό για την κάλυψη των δαπανών αυτών, καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο αναφέρεται στα έντυπα αυτά. Άρθρο 3 1. Η Εταιρεία υποχρεώνεται: α) να δαπανά ετησίως το ποσό των του λάχιστον, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην κάλυψη των κάθε είδους δαπανών λειτουργίας και μισθοδοσίας του προσωπικού του Γραφείου της, και το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, β) να τιμολογεί το ποσό των ετησίων δαπανών του, πλέον του προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς το κεντρικό της κατάστημα, γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως προκύπτει από Βε βαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ βάζει το ποσό αυτό, και δ) να απασχολεί προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων ένας υπάλληλος δύναται να απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης. 2. Για κάθε μεταβολή της Εταιρείας όπως, η ιθαγένεια, η νομική μορφή, το αντικείμενό της, η σύνθεση του Δι οικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην Ελλάδα, καθώς και η διακοπή της λειτουργίας του γραφείου της, η εταιρεία υποχρεώνεται να ενημε ρώνει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Β, εντός 50 ημερών το αργότερο από την ημέρα της μεταβολής, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιο λογητικά. 3. Επίσης θα ενημερώνεται εντός 15 ημερών το Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Τμήμα Β, και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, για κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού καθώς και για κάθε αλλαγή διευθύνσεως, τηλεφώνου, fax κλπ. του γραφείου της Εταιρείας. 4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της Εταιρείας (cost plus), όπως προέκυψε από την εξέταση της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν 3427/2005 ορίζεται σε έξι και εξήντα ένα τοις εκατό (6,61 %). Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν θήκες της αγοράς. Άρθρο 4 1. Παράβαση από την εταιρία ή και το προσωπικό της, των διατάξεων του ν. 3427/2005 καθώς και των όρων της απόφασης αυτής, συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσας. 2. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης αυτής για οποιοδήποτε λόγο, η εταιρία υποχρεώνεται να τακτο ποιήσει όλες τις υποχρεώσεις της με το Δημόσιο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση της απόφασης ανάκλησης. Άρθρο 5 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ (2) Σύμβαση που αφορά στη χρηματοδότηση του Ελληνι κού Δημοσίου με το ποσό των ,00 Ευρώ για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά την περίοδο έως και στην τήρηση και ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) από έως ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΔΟΣ Α.Ε. (ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 5981/Ρ.Μ./2010) Χρηματοδότησης τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊ όντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με αντικεί μενο α)τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εκα τομμυρίων ευρώ ( ,00 ) σε ανοιχτό λο γαριασμό για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά την περίοδο από μέχρι , και β) την ανάληψη από αυτήν της τήρησης και της ταμει ακής διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π από μέχρι Αθήνα, σήμερα την του έτους δύο χιλι άδες δέκα (2010) μεταξύ α) του Ελληνικού Δημοσίου, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη, β) της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε., με το διακριτι κό τίτλο ATEbank, που νόμιμα εκπροσωπείται από το Διοικητή της Θεόδωρο Πανταλάκη συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Έχοντας υπόψη: Α. Διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού και σύναψης των συμβάσεων. 1) Της Οδηγίας 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημο σίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Ε.Ε. L 134/ σελ ) όπως τροποποιή θηκε και ισχύει, σε εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε ο Κανονισμός 1564/2005/Ε.Κ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, «για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς Δημοσίευση προκηρύξεων και γνω στοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων». 2) Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής. 3) Του Π.Δ. 60/2007(ΦΕΚ 64/Α /2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/EK», 4) Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 5) Του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγ χου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α /1995). 6) Του Ν. 2522/1997(ΦΕΚ 178/Α /1997) «Δικαστική προ στασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύμβα σης». 7) Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α /1995) «Περί Νομικού κα θεστώτος Ιδιωτικής Τηλεόρασης κ.λ.π.», όπως ισχύει και το εφαρμοστικό αυτού Π.Δ. 82/1996(ΦΕΚ 66/Α /1996). 8) Του Ν. 3060/ (ΦΕΚ 242/Α /2002) «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9) Του Ν. 3310/ (ΦΕΚ 30/Α /2005) «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρα τηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμ βάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/ (ΦΕΚ 279/Α /2005). 10) Του άρθρου 8 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α /1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοι πές διατάξεις» όπως ισχύει. 11) Ο Ν. 2690/ (ΦΕΚ. 45/Α /99) «Κύρωση του Κώ δικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12) Το Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ 138/Α /03) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρω μών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 13) Ο Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 153/Α / 2007). Β. Διατάξεις σχετικά με τον Οργανισμό πληρωμής 1. Τον Νόμο 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΦΕΚ 200/Α /98), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 2732/99 (ΦΕΚ 154/Α /99), άρθρο 4 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του Ν. 2637/98 και συστάθηκε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.). 2. Το Νόμο 2945/01 Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμά των αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 223/Α /01), με τον οποίο καταργούνται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις των Νόμων 2637/98 και 2732/99 και ορίζεται ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (άρθρο 24 το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 14 του Νόμου 2637/98). 3. Τον Νόμο 3147/03 «ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθι σταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις», άρθρο 29 παράγρ. 1 8 (ΦΕΚ 135/Α /03). 4. Την αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Γεωργίας (ΦΕΚ 1102/Β /01) με την οποία καταργή θηκε η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωρ γικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.), ο οποίος εγκρίθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την αριθμ / απόφαση του Υπουρ γείου Γεωργίας (ΦΕΚ 1102 Β /01). 5. Την αριθμ / απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως Οργανισμού Πληρωμών» (ΦΕΚ 1042/Β /02).

4 28568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ. Διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 1. Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005 του Συμβουλίου «για τη χρη ματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (E.E. L 209 / ). 2. Καν. 73/2009 του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργι κής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005, (ΕΚ) 247/2006, (ΕΚ) 378/2007 και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003» όπως ισχύει (Ε.Ε.L.30/16 31/01/2009). 3. Καν. 885/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λε πτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των Οργανισμών Πληρωμών και άλλων Οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ» όπως ισχύει (Ε.Ε.L.171/ ). 4. Καν. 884/2006 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβου λίου, όσον αφορά τη Χρηματοδότηση των παρεμβάσεων του ΕΓΤΕ και τη λογιστική Καταχώρηση των ενεργειών Δημόσιας Αποθεματοποίησης από τους Οργανισμούς των Κρατών Μελών» όπως ισχύει (Ε.Ε.L.171/ ). 5. Καν. 1698/2005 του Συμβουλίου «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργι κό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» όπως ισχύει (Ε.Ε.L.277/1 21/ ). 6. Καν. 1198/2006 του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» όπως ισχύει (Ε.Ε.L.223/1 15/08/2006). 7. Καν. 2220/1985 της Επιτροπής «για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα» όπως ισχύει (Ε.Ε.L.205/ ). 8. Καν. 883/2006 της Επιτροπής «σχετικά με τις λεπτο μέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ» (Ε.Ε.L.171/ ). 9. Καν. 1974/2006 της Επιτροπής «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» (Ε.Ε.L.368/15). 10. Καν. 498/2007 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λε πτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» (Ε.Ε.L.120/1). 11. Ν. 992/79 «περί οργανώσεων των διοικητικών υπη ρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης προσχωρήσε ως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας κ.λπ.» (ΦΕΚ 280/Α 79) άρθρα Ν. 3508/2006 «ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 249/Α / ). 13. Ν. 3698/2008 «ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198/Α / ). 14. Την αριθμ / κοινή υπουργική απόφα ση «Περί εξυπηρετήσεως χρηματικών δοσοληψιών μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» των Υπουργών Οικονομι κών και Γεωργίας και άνευ χαρτοφυλακίου επί σχέσεων μετά ΕΚ (ΦΕΚ 803/Β /1980). 15. Την αριθμ / κοινή υπουργική από φαση «Έγκριση Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊό ντων» των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 1205/Β /2007). Δ. Διατάξεις σχετικά με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Το με αριθμό 2960/ Φ.Ε.Κ., τ.α.ε. και Ε.Π.Ε., στο οποίο δημοσιεύτηκε η καταχώρηση, στο μητρώο ανω νύμων εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, της σύ στασης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., δια μετατροπής της μέχρι τότε υφισταμένης «Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος». Το κωδικοποιημένο καταστατικό της ATEbank, όπως αυτό ισχύει μετά την από απόφαση της Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων της και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις Το με αρ.14345/ ΦΕΚ., τ.α.ε. και Ε.Π.Ε., στο οποίο δημοσιεύθηκαν το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αγρο τικής Τράπεζας περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμ βουλίου της ATEbank και το από πρακτικό του Δ.Σ. της ATEbank περί συγκρότησης σε σώμα και χορήγησης δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας. Τη με αριθμ. Κ2 9090/ Βεβαίωση της Διεύθυν σης Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβου λίου της ATEbank σύμφωνα με την από συ νεδρίαση του Δ.Σ. αυτής. Ε. Τους όρους της διακήρυξης. Την αριθμ. 3399/Ρ.Μ/2010 Διακήρυξη του διαγωνι σμού. ΣΤ. Τις αποφάσεις. Την αριθμ / απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. Την αριθμ. 250/2010 απόφαση του Ελεγκτικού Συ νεδρίου. Την αριθμ. 46 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου Χορηγήσεων ΓΣΧ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλά δας Α.Ε. με την οποία εγκρίνεται η συνομολόγηση της παρούσης σύμβασης. Υπογράφεται η παρούσα σύμβαση που έχει ως εξής: Άρθρο 1ο Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. θα χρηματο δοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εκατομμυρίων ευρώ ( ,00 ) σε ανοιχτό λογαριασμό, με σκο πό την περαιτέρω χρηματοδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για πραγματοποίηση πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που επιβα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ κατά την περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 15 Οκτωβρίου του 2011 σύμφωνα με τον Κανο νισμό 1290/05 του Συμβουλίου «για την χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής». Η Χρηματοδότηση θα ανανεώνεται κάθε έτος, επί τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη μέχρι το 2014 με υπογραφή πρόσθετης πράξης και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Άρθρο 2ο Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Υφυπουργός Οικονομικών, που νόμιμα εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι συ νάπτουν δάνειο με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ποσού δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εκατομμυ ρίων ευρώ ( ,00 ), σε ανοιχτό λογαριασμό και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση.(διακήρυξη 3399/Ρ.Μ./2010.) Ημερομηνία λήξης του δανείου (χρηματοδότησης) καθορίζεται η Το παραπάνω δάνειο θα επιβαρύνεται με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο θα είναι ίσο με το Euribor εξάμηνης διάρκειας, που ισχύει την ημέρα έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού (και που διαμορφώνεται δύο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη αυτής) συν περιθωρίου (margin) 2,30% ετησίως. Μετά τη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού (30 06 ή 31 12), τα ανεξόφλητα υπόλοιπα θα εκτοκίζονται στο σύνολό τους με το Euribor εξάμηνης διάρκειας που ισχύει την ημέρα έναρξης της περιόδου εκτοκισμού συν περιθωρίου (margin) 2,30% ετησίως. «Ερ γάσιμη ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία λειτουργεί το διευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών TARGET (Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System) και παράλληλα λειτουργούν οι Τράπεζες στην Αθήνα. Αν οποιαδήποτε περίοδος εκτοκισμού λήγει σε ημέρα μη εργάσιμη, η λήξη παρατείνεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα του ιδίου ημερολογιακού μηνός, δια φορετικά η περίοδος λήγει την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Αν το προαναφερόμενο επιτόκιο δεν εμφανίζεται στην σχετική σελίδα, τότε ως βασικό επιτόκιο θα λαμβάνεται το EURIBOR της προηγούμενης ημέρας, για την οποία υπήρχε επιτόκιο. Σε περιόδους διαταραχής της χρηματαγοράς εφαρ μόζεται το προβλεπόμενο από το σχετικό κανονισμό EURIBOR επιτόκιο. Το επιτόκιο υπερημερίας αποτελείται από το πιο πάνω συνολικό επιτόκιο (βασικό επιτόκιο συν margin) συν το εκάστοτε ισχύον στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. περιθώριο προσαύξησης. Λόγω του μεγάλου ύψους της χρηματοδότησης σε περίπτωση που για διαφόρους λόγους επέλθει διαφο ροποίηση του κόστους άντλησης των κεφαλαίων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. κατόπιν συμφωνί ας των δύο συμβαλλομένων θα τροποποιείται ανάλογα το επιτόκιο. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του κεφαλαί ου, τόκου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυν σης με βάση την παρούσα σύμβαση στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες, ο οφειλέτης θα καθίσταται υπερήμερος αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη όχληση, ειδοποίηση ή επιταγή με μόνη την πάροδο της ημέρας κατά την οποία είναι πληρωτέο το σχετικό ποσό όπως ορίζεται αυτή για την κάθε επιβάρυνση στα ειδικά άρθρα (άρθρο 2, 3 και άρθρο 4) της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση τέτοιας υπερημερίας και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το δάνειο θα οφείλονται αυτοδι καίως τόκοι υπερημερίας για το καθυστερούμενο ποσό, με επιτόκιο το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας επιπλέον του κατά τα ανωτέρω συμφωνηθέντος επιτο κίου και προμήθειας προσαυξημένο με τις τυχόν επι βαρύνσεις υπέρ τρίτων πού αναλογούν, από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης, χωρίς να απαιτείται οποιαδή ποτε όχληση προς τον οφειλέτη. Οι τόκοι υπερημερίας που θα προκύπτουν προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ανά εξάμηνο και ανατοκίζονται. Ο εκτοκισμός του δανείου και ο λογισμός των δε δουλευμένων τόκων θα γίνονται κάθε εξάμηνο με αρχή την Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει μετά το λογισμό τους πα ραπάνω τόκους, διαφορετικά χρεώνονται αυτοδίκαια στο λογαριασμό του δανείου στο τέλος κάθε εξαμή νου, δηλαδή οι τόκοι Α εξαμήνου την 30η Ιουνίου και οι τόκοι Β εξαμήνου την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτούμενου και ανατοκίζονται έκτοτε σε εξαμηνιαία βάση, είναι δε εντελώς ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε προμήθεια ή αμοιβή που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο η καταβολή τους καθυστερήσει πέραν του μηνός από το λογισμό των τόκων και την έγγραφη ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η τελευταία θα αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή τους εντός του επομένου μηνός. Εάν μέσα σ αυτόν τον επόμενο μήνα δεν τακτοποιηθεί το θέμα, στο τέλος αυτού θα διακόπτεται η χρηματοδότη ση του Λογαριασμού. Η ημέρα έναρξης καθυστέρησης και έναρξης καταβολής υπερημερίας θεωρείται η τε λευταία ημέρα του διμήνου από τον λογισμό των τόκων και ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρθρο 3ο Η χρήση του δανείου θα γίνεται τμηματικά με κα ταστάσεις εντολών πληρωμών και με έγγραφα για εκτέλεση των εντολών πληρωμών που θα παραδίδει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.. Το δάνειο θα εμφανίζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογ/ σμό χρηματοδότησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (κάλυψη Κοινοτικών Ενισχύσεων ΕΛΕΓΕΠ), που θα ανοιχτεί στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Οι χρεώσεις του λογαριασμού θα γίνονται με αξία (Valeur) την ημέρα της εκταμίευσης και οι πιστώσεις από εισπράξεις κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κανονισμός 1290/2005) με αξία (Valeur) κίνησης κεφα λαίων ήτοι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα. Με το προϊόν του δανείου θα πιστώνεται ο αντίστοι χος λογ/σμός του Δημοσίου (ΟΠΕΚΕΠΕ συγκέντρωση πιστώσεων και πληρωμές δαπανών Κοινοτικών Ενισχύ σεων « »), ο οποίος και θα χρεώνεται με τις αναλήψεις που θα γίνονται για τις πληρωμές που ανα φέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Στην περίπτωση που στη λήξη του δανείου απομένουν ανοίγματα οριστικά ή προσωρινά, από απορρίψεις, ανα στολές πληρωμών, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, θα πλη ρώνονται εμπρόθεσμα και δεν θα συμψηφίζονται με τη

6 28570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νέα χρηματοδότηση. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την κάλυψη των ανοιγμάτων αυτών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της χρηματοδότησης στις 31/12, μετά από λογιστικές ενέργειες του, οριστικοποιεί το ποσό των ανοιγμάτων και το κάνει γνωστό στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και το Ελληνικό Δη μόσιο προβαίνει στην κάλυψή του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η γνωστοποίηση του οριστικού ποσού ανοιγμά των και η κάλυψη του καθυστερήσει πλέον του μηνός, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την οριστικοποίηση και κάλυψη του ποσού εντός του επομένου μηνός. Εάν μέσα σ αυτόν τον επόμενο μήνα δεν τακτοποιηθεί το θέμα (οριστικο ποίησης και κάλυψης) η τελευταία ημέρα του διμήνου από τη λήξη της χρηματοδότησης θα θεωρείται η ημέρα έναρξης καθυστέρησης και καταβολής υπερημερίας. Σε περίπτωση που εντός ενός εξαμήνου από τη λήξη της χρηματοδότησης τα ανοίγματα δεν έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί, θα διακόπτεται η τρέχουσα χρηματοδότηση του ιδίου σκοπού. Άρθρο 4ο Η πληρωμή των δικαιούχων που ορίζονται στις κατα στάσεις και εντολές του ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνεται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. εντός τριών εργα σίμων ημερών από την ημέρα που αυτές κατατίθενται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Οι λογαριασμοί των δικαιούχων θα πιστώνονται στο ακέραιο (100%) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που παραλαμβάνονται από την Αγρο τική Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. οι καταστάσεις πλη ρωμής και οι εντολές του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τα μα γνητικά αρχεία αυτόματης πίστωσης των λογ/σμών των δικαιούχων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Για να τηρείται το ανωτέρω τριήμερο από την Τράπεζα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεούται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποστολών μεγάλου αριθμού εντολών και μαγνητικών αρχείων (π.χ. πάνω από 200 εντολές τις ημέρες λήξης των πληρωμών των Κοινοτικών Δαπανών), να ενημερώ νει εγγράφως την Τράπεζα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των πληρωμών αυτών, έτσι ώστε να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα (προγραμματι σμός υπερωριών, μετακίνηση προσωπικού, ενημέρωση Κατ/των, κλπ). Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. φέρει σε χρέ ωση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) τα χρηματικά ποσά που καταβάλ λονται σε βάρος του λογαριασμού αυτού, με βάση τις εντολές πληρωμής που εκδίδονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξόφληση των παραπάνω εντολών πληρωμής γίνε ται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. είτε με απευθείας πίστωση ατομικού λογαριασμού του δι καιούχου στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., είτε με μεταφορά για λογαριασμό του δικαιούχου, σε άλλη Τράπεζα είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απευθείας καταβολή του εντελλόμενου ποσού στο δικαιούχο ή ακόμα με εμβάσματα /εντολές όπως π.χ. με εντολές τύπου ΟΝ LINE κλπ. Η χρέωση του Λογ/σμού του ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνεται την ημέρα εκτέλεσης των εντολών του από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και οι λογ/σμοί των δικαιού χων που αναφέρονται στις εντολές του θα πιστώνονται με αξία (Valeur) την ίδια ημέρα, ενώ στη πίστωση των λογ/σμών των δικαιούχων παραγωγών στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., που πιστώνονται με μαγνη τικά αρχεία ή σε άλλες τράπεζες ή με διατραπεζικό σύστημα (π.χ.diastransfer) θα τίθεται αξία (Valeur) η επόμενη εργάσιμη ημέρα λόγω της αναγκαίας διαδι κασίας που ακολουθούν τα συστήματα πληροφορικής να ενεργοποιούν τα μαγνητικά αρχεία μετά την παύση της καθημερινής λειτουργίας του ΟΝ LINE. Σημειώνεται ότι οι λογ/σμοί των δικαιούχων θα πιστώ νονται αυτόματα με μαγνητικά αρχεία. Τα απαντητικά αρχεία θα περιλαμβάνουν όλους τους δικαιούχους όλων των τραπεζών. Για όσες τράπεζες δεν έχουν απαντήσει θα υπάρχει η ένδειξη «έχει σταλεί». Οι απορρίψεις από τα αρχεία αυτά της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και των άλλων Τραπεζών θα επιστρέφονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να διορθωθούν και να εντα χθούν σε νέο μαγνητικό αρχείο. Όταν απαντήσουν οι λοιπές τράπεζες να αποστέλλεται εκ νέου το αρχείο τόσο ολόκληρο (με όλους τους δικαιούχους και διορ θωμένο το status για όσους από τους δικαιούχους αυτό έχει αλλάξει), όσο και μεμονωμένο, δηλαδή με μόνο τις απορρίψεις των άλλων τραπεζών. Τα απαντητικά αρχεία θα αποστέλλονται συγχρόνως και στο Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών και στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα απαντητικά αρχεία να αναφέρεται δίπλα στο όνο μα του δικαιούχου το όνομα της Τράπεζας στην οποία ο δικαιούχος πληρώνεται και η εντολή πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία πληρώνεται. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενη μερώνεται ανά εβδομάδα από την Αγροτική τράπεζα με αρχείο για τις απορρίψεις των λοιπών τραπεζών. Στα επιστρεφόμενα αρχεία αναγράφεται η εντολή πληρωμής ή η παρτίδα εφόσον υπάρχει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απευθείας καταβολή του εντελλόμενου ποσού στο δικαιούχο ή ακόμα με εμβάσματα/εντολές όπως π.χ. με εντολές τύπου on line κ.λ.π., αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου καθώς και η εντολή πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση που, πέρα των εδώ συμφωνηθέντων, ζητηθεί νέα διαδικασία διαφοροποιημένης πληρωμής ή πίστωσης καταθετικού λογ/σμού, πέραν των συνη θισμένων, θα αντιμετωπίζεται εκάστοτε με από κοινού συμφωνία ως προς τις διαδικασίες. Οι λογαριασμοί των δικαιούχων θα αναγράφονται υπό μορφή ΙΒΑΝ είτε η πληρωμή γίνεται μηχανογραφικά είτε χειρόγραφα. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τα μαγνητι κά αρχεία που λαμβάνει εφόσον οι λογ/σμοί τηρούνται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα προβαίνει σε έλεγχο ορθότητας και λειτουργίας τους. Εφόσον οι λογ/σμοί τηρούνται σε άλλη τράπεζα θα προβαίνει σε έλεγχο ορθότητας του αριθμού λογ/σμού ΙΒΑΝ και ορθότητας των κωδικών που προβλέπουν τα διατρα πεζικά συστήματα πληρωμών (π.χ. σήμερα το σύστημα DIASTRANSFER). Σε περίπτωση που ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει μέσω Αγρο τικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (με συνεργασία των υπηρεσιών πληροφορικής) αυτόματα, με μαγνητικά μέσα αρχεία τους λογαριασμούς των δικαιούχων, η Αγροτι κή Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενημερώνει με μαγνητικό αρχείο τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληροφορικών Συ στημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πίστωση ή όχι των λογ/σμών. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. το υπόλοιπο ποσό της συγκεκριμένης εντολής που δεν πιστώθηκε στους λογ/σμούς το επιστρέφει στον ενδι άμεσο λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με ανάλογη ενημέ ρωση του ηλεκτρονικά κάνοντας σχετική αναφορά στα ονόματα των δικαιούχων των οποίων δεν πιστώθηκαν οι λογαριασμοί. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή η Διεύθυν ση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληροφορικών Συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεριμνά για την αποστολή του αρχείου αυτού στην καθ ύλη αρμόδια Υπηρεσία, η οποία φροντίζει για την διόρθωση των μη πιστούμενων λογαριασμών των δικαιούχων. Στη συνέχεια ενημερώνει το μηχανογραφικό αρχείο και η Διεύθυνση Πληροφορι κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων ή η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληροφορικών Συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει τις διορθώσεις με μαγνητικό μέσο στην Τράπεζα για πί στωση των λογαριασμών των δικαιούχων συνοδευόμενο με έγγραφο του λογιστηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. φέρει σε πί στωση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων (ΕΛΕΓΕΠ) τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται υπέρ του λογα ριασμού αυτού είτε με εντολές του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε με εντολές οργάνων και φορέων που εξουσιοδοτούνται γι αυτό και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέ πεται από τις προαναφερθείσες στο ΠΡΟΟΙΜΙΟ κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υποχρεούται μέχρι τη 10η του μεθεπόμενου μηνός, από την καταβολή τους, να επιστρέφει, ανάλογα με την εκάστοτε προ βλεπόμενη διαδικασία, όλα τα αδιάθετα υπόλοιπα που βρίσκονται στα Καταστήματά της από ανεκτέλεστες πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πληρωμών μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με ονομαστικές καταστάσεις αναφέροντας και τη σχετική εντολή πληρωμής). Οι καταθέσεις που αφορούν έσοδα ειδικού προο ρισμού (παρατυπίες ή αβλεψίες, ποινές ή κυρώσεις, προκύπτοντα ποσά από εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης), καταπτώσεις εγγυήσεων καθώς και διάφορες άλλες εισπράξεις υπέρ του ΕΛΕΓΕΠ πραγ ματοποιούνται από τους οφειλέτες στα κατά τόπους καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. χωρίς καμιά επιβάρυνση ή άλλου είδους προμήθεια για τους οφειλέτες καθώς και τον Οργανισμό πληρω μών. Τα γραμμάτια είσπραξης των ανωτέρω εσόδων θα πρέπει να αναγράφουν επαρκή στοιχεία για την ταυτοποίηση του οφειλέτη και της υπόθεσης (ονομα τεπώνυμο οφειλέτη, πρόγραμμα επιδότησης ή εντολή πληρωμής). Τα γραμμάτια είσπραξης που εκδίδονται από τα καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. αποστέλλονται στη αρμόδια Διεύθυν ση Τμήμα Λογιστηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσον αφορά στην εφαρμογή μηχανογραφικής ή άλλης διαδικασίας ενημέρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με επαρκή στοιχεία ταυτο ποίησης οφειλέτη και υπόθεσης, θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ αναδόχου και ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συμψηφισμοί ποσών από οφειλέτες δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνονται με χρεωστικά μαγνητι κά αρχεία (παρατυπίες ή αβλεψίες, ποινές ή κυρώσεις, προκύπτοντα ποσά από εφαρμογή της πολλαπλής συμ μόρφωσης). Η κατάθεση των ποσών υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και η ενημέρωσή του, για λογαριασμούς εσόδων ειδικού προορισμού και των ποσών από καταπτώσεις εγγυή σεων θα γίνεται μέχρι και τη 9η του επομένου μηνός από την καταβολή τους. Τυχόν λοιπές πληρωμές σε βάρος του λογαριασμού θα πραγματοποιούνται με εντολές πληρωμής, σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχουν εκ δοθεί ή θα εκδοθούν σ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23,26 και 28 του Ν. 992/1979 μέσα στα όρια των προβλέψεων του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. Για τα ποσά που καταβάλει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από το Λογαριασμό ενεργεί ως πληρώτρια Τράπεζα.. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα αποστέλλει εκτός των εγγράφων και των παραστατικών, ηλεκτρο νικώς αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ (όπως π.χ. extrait, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για τη συμφωνία των λογαριασμών). Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ευθύνεται για την εκτέλεση των εντολών είσπραξης ή πληρωμής, την κανονική τήρηση του «ΕΛΕΓΕΠ» καθώς και την πιστή τήρηση των διαδικασιών που αναφέρονται στις προα ναφερθείσες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονο μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υποχρεούται στο τέλος εκάστου μηνός να αποστέλλει τα extraits των λογαριασμών του ΕΛΕΓΕΠ στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πράξεις του προηγούμενου μηνός. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δεν έχει καμιά ευθύνη για την εκ μέρους του Δημοσίου ανάληψη υπο χρέωσης, την αναγνώριση εκκαθάριση οποιασδήποτε δαπάνης καθώς και την έκδοση εντολής πληρωμής εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τις εργασί ες που εκτελεί, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, δικαιούται προμήθεια για την τήρηση και κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργι κών Προϊόντων, την πραγματοποίηση πληρωμών και την καταβολή Κοινοτικών Ενισχύσεων στους δικαιούχους, η οποία συμφωνείται σε ποσοστό 0,60% πάνω στο συ νολικό ύψος των εκτελούμενων εντολών πληρωμής σε βάρος του Ειδικού λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Τα ποσοστά αυτά θεωρούνται εύλογα και δίκαια από τα συμβαλλόμενα μέρη. Εξαιρούνται από προμήθεια οι εντολές πληρωμής που αφορούν πληρωμές για επιστρο φές χρηματοδοτήσεων ή ενισχύσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για απόδοση υπέρ τρίτων κρατήσεων και προμήθειας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Η προμήθεια αυτή είναι εντελώς ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη προμήθεια, αμοιβή ή τόκους που δι καιούται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με την παρούσα ή από άλλες συμβάσεις.

8 28572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πέραν της παραπάνω προμήθειας που αφορά το λογαριασμό πληρωμών δεν προβλέπονται προμήθειες αδράνειας, παρακολούθησης φακέλων, κλπ επιβαρύν σεις. Η καταβολή της παραπάνω προμήθειας γίνεται με την έκδοση εντολής πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα σ ένα μήνα από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού εξαμή νου και την λήψη της κατάστασης πληρωμών του εξαμή νου και της σχετικής αίτησης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η καταβολή της καθυστερήσει πέραν του μηνός από τη λήψη της παραπάνω κατάστασης και αίτησης, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα λογίζει έντοκα το σύνολο των προμηθειών στην παρούσα χρηματο δότηση. Επίσης θα αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή τους εντός του επομένου μηνός. Εάν μέσα σ αυτόν τον επόμενο μήνα δεν τακτοποιηθεί το θέμα, στο τέλος αυτού θα διακόπτεται η χρηματοδότη ση του Λογαριασμού. Η ημέρα έναρξης καθυστέρησης και έναρξης καταβολής υπερημερίας (άρθρο 2) θεωρεί ται η τελευταία ημέρα του διμήνου από τη λήψη της κατάστασης πληρωμών του εξαμήνου και της σχετικής αίτησης. Η δαπάνη της προμήθειας αυτής βαρύνει τη σχετική πίστωση του Προϋπολογισμού του «ΕΛΕΓΕΠ»και καλύ πτεται με επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους (ΚΑΕ 2112, Φορέας 29/110). Άρθρο 5ο Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε...για τη δυνατότητα εκχώρησης εκ μέρους αυτής της παρούσας Σύμβασης και κάθε απαίτησης που απορρέει από αυτήν, ως ασφάλειας υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης Συμβουλίου Νομισματι κής Πολιτικής 54/ , όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 61/ , που αφορά τις προϋποθέσεις σύστασης ασφάλειας επί μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων για τη διε νέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και παροχής ενδοημερήσιας πίστωσης. Για την περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση απο τελέσει αντικείμενο εκχώρησης κατά τα ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τη χο ρήγηση προς την ενεχυρούχο δανείστρια Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όλων των στοιχείων και πληροφοριών που τυχόν εμπίπτουν στο επαγγελματικό / τραπεζικό απόρρητο και αφορούν την εκχωρούμενη λόγω ενεχύρου δανειακή απαίτηση που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση ή τον οφειλέτη.». Άρθρο 6ο Οι πιστώσεις που υποχρεούται να καταβάλει η Ευ ρωπαϊκή Επιτροπή με την νέα καθορισμένη διαδικασία (Κανονισμός 1290/2005), εκχωρούνται με την παρούσα σύμβαση από το Δημόσιο στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και θα κατατίθενται σε πίστωση του δα νείου. Άρθρο 7ο Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατό πιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 8ο Η διαχείριση του λογαριασμού του ΕΛΕΓΕΠ από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε σχέση με την παρούσα σύμβαση δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, που υπογράφεται στη συνέχεια. Η Σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2010 Οι Συμβαλλόμενοι Ελληνικό Δημόσιο ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε Ο Διοικητής Θ. ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2998 6 Νοεμβρίου 2014 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σύμβαση No 6169/Χ.Δ./2014 χρηματοδότησης τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 8 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κυκλοφορίας διανομέα Υγραερίου LPG για τους τύπους LPGKXXXXXX της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1392 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1874 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1759 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθε στώτος για πωλήσεις που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194 25 Σεπτεμβρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3697 Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2573 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 46274 Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρη ματοδοτούμενου σκέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2015 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 45955/Β.2161/17 9 2009 (ΦΕΚ 2104/τ. Β /29 9 2009)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 9/6/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε57/19. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 9/6/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε57/19. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 584 13 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 258/31644 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμ μάτων δωρεάν διανομής ζυμαρικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 25 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1.2203/οικ.3.451 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1554 28 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Κ. & Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε. στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 12 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενι αίο Πρόγραμμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 12 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3044 1η τ ροποποίηση της υπ αριθμ. 12805/11 9 2012 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2007.... 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122 21 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3775 Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανό νες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3393 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2865 24 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1943 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 19 13 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά συναφών υπηρεσιών που συγκροτούν τον ενιαίο διοικητικό τομέα της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 28 Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102952/1985 Καθορισμός διαδικασίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 261611 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο γή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 «για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 470 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. K1 802 Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λε πτομερειών και λοιπών θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 113 18 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3965 Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακατα θηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3141 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4627/152254 Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 165386/1386/ 28.07.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 99 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 2 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα