ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «GLOBAL MARITIME PARTNERS, INC.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ )... 1 Σύμβαση που αφορά στη χρηματοδότηση του Ελλη νικού Δημοσίου με το ποσό των ,00 Ευρώ για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσε ων κατά την περίοδο έως και στην τήρηση και ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) από έως ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Aριθμ. ΙΕ/38562/4019/50159 (1) Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «GLOBAL MARITIME PARTNERS, INC.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του α.ν 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α /1967», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιή θηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ) (ΦΕΚ 312/τ.Α /2005) 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α / ), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α ). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ.Α / ). 6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/ ) «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει. 7. Την υπ αριθμ / απόφαση της Υπουρ γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας, στον Προϊστάμενο της Γε νικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στους Προ ϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτής και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Γραφείου Αντισταθ μιστικών Οφελών της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 250/Β / ). 8. Την υπ. αριθμ /ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642 Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιο τήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα». 9. Την από αίτηση της Εταιρείας «GLOBAL MARITIME PARTNERS, INC.» για εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα βάσει του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). 10. Την από πιστοποίηση του Εξουσιοδο τημένου Αξιωματούχου του Μητρώου Εταιρειών των Νήσων KEΪΜΑΝ από την οποία προκύπτει ότι η Εταιρεία «GLOBAL MARITIME PARTNERS, INC.» έχει συσταθεί νό μιμα στις Νήσους KEΪΜΑΝ. 11. Tην απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παργρ. 1 του ν. 3427/2005, η οποία συνεδρίασε στις , για τη πιστοποίηση του ποσοστού κέρδους της Εται ρείας, αποφασίζουμε:

2 28566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελ λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αν 89/67, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ), της Εταιρείας «GLOBAL MARITIME PARTNERS, INC.» που εδρεύει στις Νήσους ΚΕΪΜΑΝ, και ασχολείται με την παροχή διαχειριστικών, επιχειρηματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε σχέση με διεθνείς εμπορικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 2. Το Γραφείο που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα θα ασχολείται αποκλειστικά με τη παροχή υπηρεσιών α) κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, β) κατάρτισης μελε τών, σχεδίων και συμβάσεων, γ) συμβουλευτικών και δ) λήψης και παροχής πληροφοριών, στα Κεντρικά της. Άρθρο 2 1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφα σης αυτής, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να γνωστοποι ήσει την έναρξη λειτουργίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της εγκατάστασης του Γραφείου της στην Ελλάδα, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη τας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Τμήμα Β ) και στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογί ας Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος Τμήμα Β ). Επίσης εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τη σύμβαση παροχής των αναφερομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσης υπηρεσιών προς τα Κεντρικά της. 2. Επίσης, η εταιρία υποχρεώνεται κάθε χρόνο να υποβάλλει το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Τμήμα Β, όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Γραφείου της στην Ελλάδα κατά τον προηγούμενο χρόνο. Ειδικότερα η ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα γίνεται σύμφωνα με τα έντυπα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Τμήμα Β, και στα οποία η εταιρεία θα αναφέρει: αα) το ημεδαπό και αλλοδαπό προσωπικό που απα σχολήθηκε τον προηγούμενο χρόνο, τα στοιχεία κάθε υπαλλήλου και το χρόνο απασχόλησής του. ββ) το ποσό των ετησίων δαπανών λειτουργίας του Γραφείου της στην Ελλάδα γγ) το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων της και δδ) το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβα σμάτων από το εξωτερικό για την κάλυψη των δαπανών αυτών, καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο αναφέρεται στα έντυπα αυτά. Άρθρο 3 1. Η Εταιρεία υποχρεώνεται: α) να δαπανά ετησίως το ποσό των του λάχιστον, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην κάλυψη των κάθε είδους δαπανών λειτουργίας και μισθοδοσίας του προσωπικού του Γραφείου της, και το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, β) να τιμολογεί το ποσό των ετησίων δαπανών του, πλέον του προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς το κεντρικό της κατάστημα, γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως προκύπτει από Βε βαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ βάζει το ποσό αυτό, και δ) να απασχολεί προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων ένας υπάλληλος δύναται να απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης. 2. Για κάθε μεταβολή της Εταιρείας όπως, η ιθαγένεια, η νομική μορφή, το αντικείμενό της, η σύνθεση του Δι οικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην Ελλάδα, καθώς και η διακοπή της λειτουργίας του γραφείου της, η εταιρεία υποχρεώνεται να ενημε ρώνει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Β, εντός 50 ημερών το αργότερο από την ημέρα της μεταβολής, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιο λογητικά. 3. Επίσης θα ενημερώνεται εντός 15 ημερών το Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Τμήμα Β, και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, για κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού καθώς και για κάθε αλλαγή διευθύνσεως, τηλεφώνου, fax κλπ. του γραφείου της Εταιρείας. 4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της Εταιρείας (cost plus), όπως προέκυψε από την εξέταση της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν 3427/2005 ορίζεται σε έξι και εξήντα ένα τοις εκατό (6,61 %). Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν θήκες της αγοράς. Άρθρο 4 1. Παράβαση από την εταιρία ή και το προσωπικό της, των διατάξεων του ν. 3427/2005 καθώς και των όρων της απόφασης αυτής, συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσας. 2. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης αυτής για οποιοδήποτε λόγο, η εταιρία υποχρεώνεται να τακτο ποιήσει όλες τις υποχρεώσεις της με το Δημόσιο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση της απόφασης ανάκλησης. Άρθρο 5 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ (2) Σύμβαση που αφορά στη χρηματοδότηση του Ελληνι κού Δημοσίου με το ποσό των ,00 Ευρώ για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά την περίοδο έως και στην τήρηση και ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) από έως ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΔΟΣ Α.Ε. (ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 5981/Ρ.Μ./2010) Χρηματοδότησης τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊ όντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με αντικεί μενο α)τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εκα τομμυρίων ευρώ ( ,00 ) σε ανοιχτό λο γαριασμό για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά την περίοδο από μέχρι , και β) την ανάληψη από αυτήν της τήρησης και της ταμει ακής διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π από μέχρι Αθήνα, σήμερα την του έτους δύο χιλι άδες δέκα (2010) μεταξύ α) του Ελληνικού Δημοσίου, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη, β) της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε., με το διακριτι κό τίτλο ATEbank, που νόμιμα εκπροσωπείται από το Διοικητή της Θεόδωρο Πανταλάκη συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Έχοντας υπόψη: Α. Διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού και σύναψης των συμβάσεων. 1) Της Οδηγίας 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημο σίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Ε.Ε. L 134/ σελ ) όπως τροποποιή θηκε και ισχύει, σε εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε ο Κανονισμός 1564/2005/Ε.Κ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, «για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς Δημοσίευση προκηρύξεων και γνω στοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων». 2) Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής. 3) Του Π.Δ. 60/2007(ΦΕΚ 64/Α /2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/EK», 4) Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 5) Του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγ χου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α /1995). 6) Του Ν. 2522/1997(ΦΕΚ 178/Α /1997) «Δικαστική προ στασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύμβα σης». 7) Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α /1995) «Περί Νομικού κα θεστώτος Ιδιωτικής Τηλεόρασης κ.λ.π.», όπως ισχύει και το εφαρμοστικό αυτού Π.Δ. 82/1996(ΦΕΚ 66/Α /1996). 8) Του Ν. 3060/ (ΦΕΚ 242/Α /2002) «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9) Του Ν. 3310/ (ΦΕΚ 30/Α /2005) «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρα τηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμ βάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/ (ΦΕΚ 279/Α /2005). 10) Του άρθρου 8 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α /1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοι πές διατάξεις» όπως ισχύει. 11) Ο Ν. 2690/ (ΦΕΚ. 45/Α /99) «Κύρωση του Κώ δικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12) Το Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ 138/Α /03) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρω μών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 13) Ο Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 153/Α / 2007). Β. Διατάξεις σχετικά με τον Οργανισμό πληρωμής 1. Τον Νόμο 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΦΕΚ 200/Α /98), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 2732/99 (ΦΕΚ 154/Α /99), άρθρο 4 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του Ν. 2637/98 και συστάθηκε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.). 2. Το Νόμο 2945/01 Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμά των αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 223/Α /01), με τον οποίο καταργούνται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις των Νόμων 2637/98 και 2732/99 και ορίζεται ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (άρθρο 24 το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 14 του Νόμου 2637/98). 3. Τον Νόμο 3147/03 «ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθι σταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις», άρθρο 29 παράγρ. 1 8 (ΦΕΚ 135/Α /03). 4. Την αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Γεωργίας (ΦΕΚ 1102/Β /01) με την οποία καταργή θηκε η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωρ γικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.), ο οποίος εγκρίθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την αριθμ / απόφαση του Υπουρ γείου Γεωργίας (ΦΕΚ 1102 Β /01). 5. Την αριθμ / απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως Οργανισμού Πληρωμών» (ΦΕΚ 1042/Β /02).

4 28568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ. Διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 1. Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005 του Συμβουλίου «για τη χρη ματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (E.E. L 209 / ). 2. Καν. 73/2009 του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργι κής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005, (ΕΚ) 247/2006, (ΕΚ) 378/2007 και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003» όπως ισχύει (Ε.Ε.L.30/16 31/01/2009). 3. Καν. 885/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λε πτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των Οργανισμών Πληρωμών και άλλων Οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ» όπως ισχύει (Ε.Ε.L.171/ ). 4. Καν. 884/2006 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβου λίου, όσον αφορά τη Χρηματοδότηση των παρεμβάσεων του ΕΓΤΕ και τη λογιστική Καταχώρηση των ενεργειών Δημόσιας Αποθεματοποίησης από τους Οργανισμούς των Κρατών Μελών» όπως ισχύει (Ε.Ε.L.171/ ). 5. Καν. 1698/2005 του Συμβουλίου «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργι κό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» όπως ισχύει (Ε.Ε.L.277/1 21/ ). 6. Καν. 1198/2006 του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» όπως ισχύει (Ε.Ε.L.223/1 15/08/2006). 7. Καν. 2220/1985 της Επιτροπής «για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα» όπως ισχύει (Ε.Ε.L.205/ ). 8. Καν. 883/2006 της Επιτροπής «σχετικά με τις λεπτο μέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ» (Ε.Ε.L.171/ ). 9. Καν. 1974/2006 της Επιτροπής «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» (Ε.Ε.L.368/15). 10. Καν. 498/2007 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λε πτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» (Ε.Ε.L.120/1). 11. Ν. 992/79 «περί οργανώσεων των διοικητικών υπη ρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης προσχωρήσε ως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας κ.λπ.» (ΦΕΚ 280/Α 79) άρθρα Ν. 3508/2006 «ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 249/Α / ). 13. Ν. 3698/2008 «ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198/Α / ). 14. Την αριθμ / κοινή υπουργική απόφα ση «Περί εξυπηρετήσεως χρηματικών δοσοληψιών μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» των Υπουργών Οικονομι κών και Γεωργίας και άνευ χαρτοφυλακίου επί σχέσεων μετά ΕΚ (ΦΕΚ 803/Β /1980). 15. Την αριθμ / κοινή υπουργική από φαση «Έγκριση Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊό ντων» των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 1205/Β /2007). Δ. Διατάξεις σχετικά με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Το με αριθμό 2960/ Φ.Ε.Κ., τ.α.ε. και Ε.Π.Ε., στο οποίο δημοσιεύτηκε η καταχώρηση, στο μητρώο ανω νύμων εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, της σύ στασης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., δια μετατροπής της μέχρι τότε υφισταμένης «Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος». Το κωδικοποιημένο καταστατικό της ATEbank, όπως αυτό ισχύει μετά την από απόφαση της Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων της και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις Το με αρ.14345/ ΦΕΚ., τ.α.ε. και Ε.Π.Ε., στο οποίο δημοσιεύθηκαν το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αγρο τικής Τράπεζας περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμ βουλίου της ATEbank και το από πρακτικό του Δ.Σ. της ATEbank περί συγκρότησης σε σώμα και χορήγησης δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας. Τη με αριθμ. Κ2 9090/ Βεβαίωση της Διεύθυν σης Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβου λίου της ATEbank σύμφωνα με την από συ νεδρίαση του Δ.Σ. αυτής. Ε. Τους όρους της διακήρυξης. Την αριθμ. 3399/Ρ.Μ/2010 Διακήρυξη του διαγωνι σμού. ΣΤ. Τις αποφάσεις. Την αριθμ / απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. Την αριθμ. 250/2010 απόφαση του Ελεγκτικού Συ νεδρίου. Την αριθμ. 46 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου Χορηγήσεων ΓΣΧ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλά δας Α.Ε. με την οποία εγκρίνεται η συνομολόγηση της παρούσης σύμβασης. Υπογράφεται η παρούσα σύμβαση που έχει ως εξής: Άρθρο 1ο Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. θα χρηματο δοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εκατομμυρίων ευρώ ( ,00 ) σε ανοιχτό λογαριασμό, με σκο πό την περαιτέρω χρηματοδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για πραγματοποίηση πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που επιβα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ κατά την περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 15 Οκτωβρίου του 2011 σύμφωνα με τον Κανο νισμό 1290/05 του Συμβουλίου «για την χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής». Η Χρηματοδότηση θα ανανεώνεται κάθε έτος, επί τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη μέχρι το 2014 με υπογραφή πρόσθετης πράξης και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Άρθρο 2ο Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Υφυπουργός Οικονομικών, που νόμιμα εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι συ νάπτουν δάνειο με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ποσού δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εκατομμυ ρίων ευρώ ( ,00 ), σε ανοιχτό λογαριασμό και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση.(διακήρυξη 3399/Ρ.Μ./2010.) Ημερομηνία λήξης του δανείου (χρηματοδότησης) καθορίζεται η Το παραπάνω δάνειο θα επιβαρύνεται με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο θα είναι ίσο με το Euribor εξάμηνης διάρκειας, που ισχύει την ημέρα έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού (και που διαμορφώνεται δύο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη αυτής) συν περιθωρίου (margin) 2,30% ετησίως. Μετά τη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού (30 06 ή 31 12), τα ανεξόφλητα υπόλοιπα θα εκτοκίζονται στο σύνολό τους με το Euribor εξάμηνης διάρκειας που ισχύει την ημέρα έναρξης της περιόδου εκτοκισμού συν περιθωρίου (margin) 2,30% ετησίως. «Ερ γάσιμη ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία λειτουργεί το διευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών TARGET (Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System) και παράλληλα λειτουργούν οι Τράπεζες στην Αθήνα. Αν οποιαδήποτε περίοδος εκτοκισμού λήγει σε ημέρα μη εργάσιμη, η λήξη παρατείνεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα του ιδίου ημερολογιακού μηνός, δια φορετικά η περίοδος λήγει την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Αν το προαναφερόμενο επιτόκιο δεν εμφανίζεται στην σχετική σελίδα, τότε ως βασικό επιτόκιο θα λαμβάνεται το EURIBOR της προηγούμενης ημέρας, για την οποία υπήρχε επιτόκιο. Σε περιόδους διαταραχής της χρηματαγοράς εφαρ μόζεται το προβλεπόμενο από το σχετικό κανονισμό EURIBOR επιτόκιο. Το επιτόκιο υπερημερίας αποτελείται από το πιο πάνω συνολικό επιτόκιο (βασικό επιτόκιο συν margin) συν το εκάστοτε ισχύον στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. περιθώριο προσαύξησης. Λόγω του μεγάλου ύψους της χρηματοδότησης σε περίπτωση που για διαφόρους λόγους επέλθει διαφο ροποίηση του κόστους άντλησης των κεφαλαίων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. κατόπιν συμφωνί ας των δύο συμβαλλομένων θα τροποποιείται ανάλογα το επιτόκιο. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του κεφαλαί ου, τόκου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυν σης με βάση την παρούσα σύμβαση στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες, ο οφειλέτης θα καθίσταται υπερήμερος αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη όχληση, ειδοποίηση ή επιταγή με μόνη την πάροδο της ημέρας κατά την οποία είναι πληρωτέο το σχετικό ποσό όπως ορίζεται αυτή για την κάθε επιβάρυνση στα ειδικά άρθρα (άρθρο 2, 3 και άρθρο 4) της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση τέτοιας υπερημερίας και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το δάνειο θα οφείλονται αυτοδι καίως τόκοι υπερημερίας για το καθυστερούμενο ποσό, με επιτόκιο το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας επιπλέον του κατά τα ανωτέρω συμφωνηθέντος επιτο κίου και προμήθειας προσαυξημένο με τις τυχόν επι βαρύνσεις υπέρ τρίτων πού αναλογούν, από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης, χωρίς να απαιτείται οποιαδή ποτε όχληση προς τον οφειλέτη. Οι τόκοι υπερημερίας που θα προκύπτουν προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ανά εξάμηνο και ανατοκίζονται. Ο εκτοκισμός του δανείου και ο λογισμός των δε δουλευμένων τόκων θα γίνονται κάθε εξάμηνο με αρχή την Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει μετά το λογισμό τους πα ραπάνω τόκους, διαφορετικά χρεώνονται αυτοδίκαια στο λογαριασμό του δανείου στο τέλος κάθε εξαμή νου, δηλαδή οι τόκοι Α εξαμήνου την 30η Ιουνίου και οι τόκοι Β εξαμήνου την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτούμενου και ανατοκίζονται έκτοτε σε εξαμηνιαία βάση, είναι δε εντελώς ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε προμήθεια ή αμοιβή που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο η καταβολή τους καθυστερήσει πέραν του μηνός από το λογισμό των τόκων και την έγγραφη ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η τελευταία θα αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή τους εντός του επομένου μηνός. Εάν μέσα σ αυτόν τον επόμενο μήνα δεν τακτοποιηθεί το θέμα, στο τέλος αυτού θα διακόπτεται η χρηματοδότη ση του Λογαριασμού. Η ημέρα έναρξης καθυστέρησης και έναρξης καταβολής υπερημερίας θεωρείται η τε λευταία ημέρα του διμήνου από τον λογισμό των τόκων και ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρθρο 3ο Η χρήση του δανείου θα γίνεται τμηματικά με κα ταστάσεις εντολών πληρωμών και με έγγραφα για εκτέλεση των εντολών πληρωμών που θα παραδίδει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.. Το δάνειο θα εμφανίζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογ/ σμό χρηματοδότησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (κάλυψη Κοινοτικών Ενισχύσεων ΕΛΕΓΕΠ), που θα ανοιχτεί στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Οι χρεώσεις του λογαριασμού θα γίνονται με αξία (Valeur) την ημέρα της εκταμίευσης και οι πιστώσεις από εισπράξεις κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κανονισμός 1290/2005) με αξία (Valeur) κίνησης κεφα λαίων ήτοι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα. Με το προϊόν του δανείου θα πιστώνεται ο αντίστοι χος λογ/σμός του Δημοσίου (ΟΠΕΚΕΠΕ συγκέντρωση πιστώσεων και πληρωμές δαπανών Κοινοτικών Ενισχύ σεων « »), ο οποίος και θα χρεώνεται με τις αναλήψεις που θα γίνονται για τις πληρωμές που ανα φέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Στην περίπτωση που στη λήξη του δανείου απομένουν ανοίγματα οριστικά ή προσωρινά, από απορρίψεις, ανα στολές πληρωμών, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, θα πλη ρώνονται εμπρόθεσμα και δεν θα συμψηφίζονται με τη

6 28570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νέα χρηματοδότηση. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την κάλυψη των ανοιγμάτων αυτών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της χρηματοδότησης στις 31/12, μετά από λογιστικές ενέργειες του, οριστικοποιεί το ποσό των ανοιγμάτων και το κάνει γνωστό στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και το Ελληνικό Δη μόσιο προβαίνει στην κάλυψή του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η γνωστοποίηση του οριστικού ποσού ανοιγμά των και η κάλυψη του καθυστερήσει πλέον του μηνός, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την οριστικοποίηση και κάλυψη του ποσού εντός του επομένου μηνός. Εάν μέσα σ αυτόν τον επόμενο μήνα δεν τακτοποιηθεί το θέμα (οριστικο ποίησης και κάλυψης) η τελευταία ημέρα του διμήνου από τη λήξη της χρηματοδότησης θα θεωρείται η ημέρα έναρξης καθυστέρησης και καταβολής υπερημερίας. Σε περίπτωση που εντός ενός εξαμήνου από τη λήξη της χρηματοδότησης τα ανοίγματα δεν έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί, θα διακόπτεται η τρέχουσα χρηματοδότηση του ιδίου σκοπού. Άρθρο 4ο Η πληρωμή των δικαιούχων που ορίζονται στις κατα στάσεις και εντολές του ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνεται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. εντός τριών εργα σίμων ημερών από την ημέρα που αυτές κατατίθενται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Οι λογαριασμοί των δικαιούχων θα πιστώνονται στο ακέραιο (100%) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που παραλαμβάνονται από την Αγρο τική Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. οι καταστάσεις πλη ρωμής και οι εντολές του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τα μα γνητικά αρχεία αυτόματης πίστωσης των λογ/σμών των δικαιούχων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Για να τηρείται το ανωτέρω τριήμερο από την Τράπεζα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεούται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποστολών μεγάλου αριθμού εντολών και μαγνητικών αρχείων (π.χ. πάνω από 200 εντολές τις ημέρες λήξης των πληρωμών των Κοινοτικών Δαπανών), να ενημερώ νει εγγράφως την Τράπεζα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των πληρωμών αυτών, έτσι ώστε να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα (προγραμματι σμός υπερωριών, μετακίνηση προσωπικού, ενημέρωση Κατ/των, κλπ). Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. φέρει σε χρέ ωση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) τα χρηματικά ποσά που καταβάλ λονται σε βάρος του λογαριασμού αυτού, με βάση τις εντολές πληρωμής που εκδίδονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξόφληση των παραπάνω εντολών πληρωμής γίνε ται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. είτε με απευθείας πίστωση ατομικού λογαριασμού του δι καιούχου στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., είτε με μεταφορά για λογαριασμό του δικαιούχου, σε άλλη Τράπεζα είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απευθείας καταβολή του εντελλόμενου ποσού στο δικαιούχο ή ακόμα με εμβάσματα /εντολές όπως π.χ. με εντολές τύπου ΟΝ LINE κλπ. Η χρέωση του Λογ/σμού του ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνεται την ημέρα εκτέλεσης των εντολών του από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και οι λογ/σμοί των δικαιού χων που αναφέρονται στις εντολές του θα πιστώνονται με αξία (Valeur) την ίδια ημέρα, ενώ στη πίστωση των λογ/σμών των δικαιούχων παραγωγών στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., που πιστώνονται με μαγνη τικά αρχεία ή σε άλλες τράπεζες ή με διατραπεζικό σύστημα (π.χ.diastransfer) θα τίθεται αξία (Valeur) η επόμενη εργάσιμη ημέρα λόγω της αναγκαίας διαδι κασίας που ακολουθούν τα συστήματα πληροφορικής να ενεργοποιούν τα μαγνητικά αρχεία μετά την παύση της καθημερινής λειτουργίας του ΟΝ LINE. Σημειώνεται ότι οι λογ/σμοί των δικαιούχων θα πιστώ νονται αυτόματα με μαγνητικά αρχεία. Τα απαντητικά αρχεία θα περιλαμβάνουν όλους τους δικαιούχους όλων των τραπεζών. Για όσες τράπεζες δεν έχουν απαντήσει θα υπάρχει η ένδειξη «έχει σταλεί». Οι απορρίψεις από τα αρχεία αυτά της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και των άλλων Τραπεζών θα επιστρέφονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να διορθωθούν και να εντα χθούν σε νέο μαγνητικό αρχείο. Όταν απαντήσουν οι λοιπές τράπεζες να αποστέλλεται εκ νέου το αρχείο τόσο ολόκληρο (με όλους τους δικαιούχους και διορ θωμένο το status για όσους από τους δικαιούχους αυτό έχει αλλάξει), όσο και μεμονωμένο, δηλαδή με μόνο τις απορρίψεις των άλλων τραπεζών. Τα απαντητικά αρχεία θα αποστέλλονται συγχρόνως και στο Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών και στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα απαντητικά αρχεία να αναφέρεται δίπλα στο όνο μα του δικαιούχου το όνομα της Τράπεζας στην οποία ο δικαιούχος πληρώνεται και η εντολή πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία πληρώνεται. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενη μερώνεται ανά εβδομάδα από την Αγροτική τράπεζα με αρχείο για τις απορρίψεις των λοιπών τραπεζών. Στα επιστρεφόμενα αρχεία αναγράφεται η εντολή πληρωμής ή η παρτίδα εφόσον υπάρχει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απευθείας καταβολή του εντελλόμενου ποσού στο δικαιούχο ή ακόμα με εμβάσματα/εντολές όπως π.χ. με εντολές τύπου on line κ.λ.π., αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου καθώς και η εντολή πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση που, πέρα των εδώ συμφωνηθέντων, ζητηθεί νέα διαδικασία διαφοροποιημένης πληρωμής ή πίστωσης καταθετικού λογ/σμού, πέραν των συνη θισμένων, θα αντιμετωπίζεται εκάστοτε με από κοινού συμφωνία ως προς τις διαδικασίες. Οι λογαριασμοί των δικαιούχων θα αναγράφονται υπό μορφή ΙΒΑΝ είτε η πληρωμή γίνεται μηχανογραφικά είτε χειρόγραφα. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τα μαγνητι κά αρχεία που λαμβάνει εφόσον οι λογ/σμοί τηρούνται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα προβαίνει σε έλεγχο ορθότητας και λειτουργίας τους. Εφόσον οι λογ/σμοί τηρούνται σε άλλη τράπεζα θα προβαίνει σε έλεγχο ορθότητας του αριθμού λογ/σμού ΙΒΑΝ και ορθότητας των κωδικών που προβλέπουν τα διατρα πεζικά συστήματα πληρωμών (π.χ. σήμερα το σύστημα DIASTRANSFER). Σε περίπτωση που ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει μέσω Αγρο τικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (με συνεργασία των υπηρεσιών πληροφορικής) αυτόματα, με μαγνητικά μέσα αρχεία τους λογαριασμούς των δικαιούχων, η Αγροτι κή Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενημερώνει με μαγνητικό αρχείο τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληροφορικών Συ στημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πίστωση ή όχι των λογ/σμών. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. το υπόλοιπο ποσό της συγκεκριμένης εντολής που δεν πιστώθηκε στους λογ/σμούς το επιστρέφει στον ενδι άμεσο λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με ανάλογη ενημέ ρωση του ηλεκτρονικά κάνοντας σχετική αναφορά στα ονόματα των δικαιούχων των οποίων δεν πιστώθηκαν οι λογαριασμοί. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή η Διεύθυν ση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληροφορικών Συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεριμνά για την αποστολή του αρχείου αυτού στην καθ ύλη αρμόδια Υπηρεσία, η οποία φροντίζει για την διόρθωση των μη πιστούμενων λογαριασμών των δικαιούχων. Στη συνέχεια ενημερώνει το μηχανογραφικό αρχείο και η Διεύθυνση Πληροφορι κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων ή η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληροφορικών Συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει τις διορθώσεις με μαγνητικό μέσο στην Τράπεζα για πί στωση των λογαριασμών των δικαιούχων συνοδευόμενο με έγγραφο του λογιστηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. φέρει σε πί στωση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων (ΕΛΕΓΕΠ) τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται υπέρ του λογα ριασμού αυτού είτε με εντολές του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε με εντολές οργάνων και φορέων που εξουσιοδοτούνται γι αυτό και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέ πεται από τις προαναφερθείσες στο ΠΡΟΟΙΜΙΟ κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υποχρεούται μέχρι τη 10η του μεθεπόμενου μηνός, από την καταβολή τους, να επιστρέφει, ανάλογα με την εκάστοτε προ βλεπόμενη διαδικασία, όλα τα αδιάθετα υπόλοιπα που βρίσκονται στα Καταστήματά της από ανεκτέλεστες πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πληρωμών μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με ονομαστικές καταστάσεις αναφέροντας και τη σχετική εντολή πληρωμής). Οι καταθέσεις που αφορούν έσοδα ειδικού προο ρισμού (παρατυπίες ή αβλεψίες, ποινές ή κυρώσεις, προκύπτοντα ποσά από εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης), καταπτώσεις εγγυήσεων καθώς και διάφορες άλλες εισπράξεις υπέρ του ΕΛΕΓΕΠ πραγ ματοποιούνται από τους οφειλέτες στα κατά τόπους καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. χωρίς καμιά επιβάρυνση ή άλλου είδους προμήθεια για τους οφειλέτες καθώς και τον Οργανισμό πληρω μών. Τα γραμμάτια είσπραξης των ανωτέρω εσόδων θα πρέπει να αναγράφουν επαρκή στοιχεία για την ταυτοποίηση του οφειλέτη και της υπόθεσης (ονομα τεπώνυμο οφειλέτη, πρόγραμμα επιδότησης ή εντολή πληρωμής). Τα γραμμάτια είσπραξης που εκδίδονται από τα καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. αποστέλλονται στη αρμόδια Διεύθυν ση Τμήμα Λογιστηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσον αφορά στην εφαρμογή μηχανογραφικής ή άλλης διαδικασίας ενημέρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με επαρκή στοιχεία ταυτο ποίησης οφειλέτη και υπόθεσης, θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ αναδόχου και ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συμψηφισμοί ποσών από οφειλέτες δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνονται με χρεωστικά μαγνητι κά αρχεία (παρατυπίες ή αβλεψίες, ποινές ή κυρώσεις, προκύπτοντα ποσά από εφαρμογή της πολλαπλής συμ μόρφωσης). Η κατάθεση των ποσών υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και η ενημέρωσή του, για λογαριασμούς εσόδων ειδικού προορισμού και των ποσών από καταπτώσεις εγγυή σεων θα γίνεται μέχρι και τη 9η του επομένου μηνός από την καταβολή τους. Τυχόν λοιπές πληρωμές σε βάρος του λογαριασμού θα πραγματοποιούνται με εντολές πληρωμής, σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχουν εκ δοθεί ή θα εκδοθούν σ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23,26 και 28 του Ν. 992/1979 μέσα στα όρια των προβλέψεων του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. Για τα ποσά που καταβάλει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από το Λογαριασμό ενεργεί ως πληρώτρια Τράπεζα.. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα αποστέλλει εκτός των εγγράφων και των παραστατικών, ηλεκτρο νικώς αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ (όπως π.χ. extrait, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για τη συμφωνία των λογαριασμών). Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ευθύνεται για την εκτέλεση των εντολών είσπραξης ή πληρωμής, την κανονική τήρηση του «ΕΛΕΓΕΠ» καθώς και την πιστή τήρηση των διαδικασιών που αναφέρονται στις προα ναφερθείσες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονο μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υποχρεούται στο τέλος εκάστου μηνός να αποστέλλει τα extraits των λογαριασμών του ΕΛΕΓΕΠ στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πράξεις του προηγούμενου μηνός. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δεν έχει καμιά ευθύνη για την εκ μέρους του Δημοσίου ανάληψη υπο χρέωσης, την αναγνώριση εκκαθάριση οποιασδήποτε δαπάνης καθώς και την έκδοση εντολής πληρωμής εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τις εργασί ες που εκτελεί, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, δικαιούται προμήθεια για την τήρηση και κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργι κών Προϊόντων, την πραγματοποίηση πληρωμών και την καταβολή Κοινοτικών Ενισχύσεων στους δικαιούχους, η οποία συμφωνείται σε ποσοστό 0,60% πάνω στο συ νολικό ύψος των εκτελούμενων εντολών πληρωμής σε βάρος του Ειδικού λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Τα ποσοστά αυτά θεωρούνται εύλογα και δίκαια από τα συμβαλλόμενα μέρη. Εξαιρούνται από προμήθεια οι εντολές πληρωμής που αφορούν πληρωμές για επιστρο φές χρηματοδοτήσεων ή ενισχύσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για απόδοση υπέρ τρίτων κρατήσεων και προμήθειας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Η προμήθεια αυτή είναι εντελώς ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη προμήθεια, αμοιβή ή τόκους που δι καιούται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με την παρούσα ή από άλλες συμβάσεις.

8 28572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πέραν της παραπάνω προμήθειας που αφορά το λογαριασμό πληρωμών δεν προβλέπονται προμήθειες αδράνειας, παρακολούθησης φακέλων, κλπ επιβαρύν σεις. Η καταβολή της παραπάνω προμήθειας γίνεται με την έκδοση εντολής πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα σ ένα μήνα από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού εξαμή νου και την λήψη της κατάστασης πληρωμών του εξαμή νου και της σχετικής αίτησης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η καταβολή της καθυστερήσει πέραν του μηνός από τη λήψη της παραπάνω κατάστασης και αίτησης, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα λογίζει έντοκα το σύνολο των προμηθειών στην παρούσα χρηματο δότηση. Επίσης θα αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή τους εντός του επομένου μηνός. Εάν μέσα σ αυτόν τον επόμενο μήνα δεν τακτοποιηθεί το θέμα, στο τέλος αυτού θα διακόπτεται η χρηματοδότη ση του Λογαριασμού. Η ημέρα έναρξης καθυστέρησης και έναρξης καταβολής υπερημερίας (άρθρο 2) θεωρεί ται η τελευταία ημέρα του διμήνου από τη λήψη της κατάστασης πληρωμών του εξαμήνου και της σχετικής αίτησης. Η δαπάνη της προμήθειας αυτής βαρύνει τη σχετική πίστωση του Προϋπολογισμού του «ΕΛΕΓΕΠ»και καλύ πτεται με επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους (ΚΑΕ 2112, Φορέας 29/110). Άρθρο 5ο Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε...για τη δυνατότητα εκχώρησης εκ μέρους αυτής της παρούσας Σύμβασης και κάθε απαίτησης που απορρέει από αυτήν, ως ασφάλειας υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης Συμβουλίου Νομισματι κής Πολιτικής 54/ , όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 61/ , που αφορά τις προϋποθέσεις σύστασης ασφάλειας επί μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων για τη διε νέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και παροχής ενδοημερήσιας πίστωσης. Για την περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση απο τελέσει αντικείμενο εκχώρησης κατά τα ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τη χο ρήγηση προς την ενεχυρούχο δανείστρια Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όλων των στοιχείων και πληροφοριών που τυχόν εμπίπτουν στο επαγγελματικό / τραπεζικό απόρρητο και αφορούν την εκχωρούμενη λόγω ενεχύρου δανειακή απαίτηση που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση ή τον οφειλέτη.». Άρθρο 6ο Οι πιστώσεις που υποχρεούται να καταβάλει η Ευ ρωπαϊκή Επιτροπή με την νέα καθορισμένη διαδικασία (Κανονισμός 1290/2005), εκχωρούνται με την παρούσα σύμβαση από το Δημόσιο στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και θα κατατίθενται σε πίστωση του δα νείου. Άρθρο 7ο Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατό πιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 8ο Η διαχείριση του λογαριασμού του ΕΛΕΓΕΠ από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε σχέση με την παρούσα σύμβαση δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, που υπογράφεται στη συνέχεια. Η Σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2010 Οι Συμβαλλόμενοι Ελληνικό Δημόσιο ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε Ο Διοικητής Θ. ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2998 6 Νοεμβρίου 2014 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σύμβαση No 6169/Χ.Δ./2014 χρηματοδότησης τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Αρ. Πρωτ. 2/9852/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/25258/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 ΠΟΛ: 1178 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1121743/9331/1677/Α0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1157 1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46ΨΧΞΧ-6ΗΙ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 02.04.2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 38928 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1020822 /388 /Α0012 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1034 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤιΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΔιΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα