Τουρκία-επιχειρθματικζσ δυνατότθτεσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τουρκία-επιχειρθματικζσ δυνατότθτεσ"

Transcript

1 Τουρκία-επιχειρθματικζσ δυνατότθτεσ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Βϋ

2 ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΚΙΚΗΣ ΟIKONOMIAΣ ( ) 2001 νηθνλνκηθή θξίζε επαλάθακςε ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε θαη ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο (πηώζε δήηεζεο, βηνκ. παξαγσγήο, απαζρόιεζεο / κεηαβνιή ΑΔΠ ,7%) επαλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο κε κέζν ξπζκό αλάπηπμεο 8,8% 2012 ήπηα πξνζγείσζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ζην 2.5% 2

3 Ρωσ θ Τουρκία ξεπζραςε τόςο γριγορα και τόςο αποτελεςματικά τθ κρίςθ? Με τθ δθμιουργία πολφ δυνατοφ τραπεηικοφ τομζα Με ενίςχυςθ του βιομθχανικοφ τθσ τομζα και ειδικά του τομζα μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και των καταςκευϊν Με τθ δθμιουργία καλϊν μεγεκϊν ςτο δθμόςιο τομζα Με παροχι ςθμαντικϊν φορολογικϊν και άλλων κινιτρων προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων Με αλλαγι τθσ εξαγωγικισ τθσ πολιτικισ όπωσ τθ μείωςθ τθσ εξαγωγικισ τθσ εξάρτθςθσ από χϊρεσ-μζλθ τθσ Ε.Ε (από το 56% ςε 41,9% ςιμερα) και ενίςχυςθσ των εξαγωγϊν τθσ ςε χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ, Αφρικισ και Αςίασ 3

4 EXPORTS TO MAIN COUNTRY GROUPS (Share in total exports -%) , ,3 13,2 9,4 20,4 11,6 7,5 7,6 8,1 5,3 4, EU Europe (other) Middle East Africa Asia Others

5 Η Τουρκία ςιμερα Η τουρκικι οικονομία κατατάςςεται ςτθ 16 θ κζςθ παγκοςμίωσ και ςτθ 6 θ ςτθν Ευρϊπθ με ανάπτυξθ 2,2% και ςτόχο για 2013 ςτο 4%, ανάπτυξθ κατά τομείσ δραςτθριότθτασ: χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ (+15,8%), καταςκευαςτικόσ τομζασ (+12,7%), μεταφορζσ-τθλεπικοινωνίεσ (9,7%), χονδρεμπόριολιανεμπόριο (+9,6%), real estate (9,4%), βιομθχανία (8,9%), με πλθκωριςμό 7,29%, με ανεργία 10,1%, με 11,2% αφξθςθ των εξαγωγϊν τθσ, με 7,6% αφξθςθ των ειςαγωγϊν τθσ, με αφξθςθ του εμπορικοφ τθσ ελλείμματοσ, με διατραπεηικό επιτόκιο δανειςμοφ 7,5% Με μείωςθ του δείκτθ βιομθχανικισ παραγωγισ κατά -1.6% ςτθ 69 θ κζςθ αναφορικά με δείκτθ ελευκερίασ οικονομικισ δραςτθριότθτασ (Ελλάδα 117 θ κζςθ) με πολλζσ νζεσ ξζνεσ επενδφςεισ ςτθ χϊρα, με αφξθςθ τουρκικϊν επενδφςεων ςτο εξωτερικό, με μείωςθ του ποςοςτοφ τθσ αδιλωτθσ τουρκικισ οικονομίασ ςτο 38% από 50% που ιταν το

6 Η Τουρκία ςιμερα πρόςφατεσ εξελίξεισ Ρρόςφατθ αναβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ Τουρκίασ ςε ΒΒ+ από τον Οίκο Αξιολόγθςθσ Standard & Poor s Αποπλθρωμι χρζουσ προσ το ΔΝΤ και από οφειλζτθσ γίνεται πλζον πιςτωτισ, ςυμμετζχοντασ ςτο ΔΝΤ με το ποςό των 5 δισ δολαρίων Μζςα ςε περίοδο 10 ετϊν μείωςθ του δθμόςιου δανειςμοφ τθσ Τουρκίασ από το 78% του ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ ςε περίπου 40% Το Α τρίμθνο του 2013 ςυγκριτικά με το αντίςτοιχο τρίμθνο του 2012, το δθμοςιονομικό ζλλειμμα μειϊκθκε 86%, γεγονόσ που οφείλεται, κατά κφριο λόγο ςτθν αφξθςθ των εςόδων από αποκρατικοποιιςεισ κρατικϊν εταιρειϊν παροχισ φυςικοφ αερίου και θλεκτριςμοφ Οι εκτιμιςεισ για ρυκμό ανάπτυξθσ 4% το 2013 φαίνονται ρεαλιςτικζσ, κακϊσ οι τουρκικζσ εξαγωγζσ επιδεικνφουν βιϊςιμθ πορεία, θ καταναλωτικι πίςτθ και θ κατανάλωςθ ςτακεροποιοφνται και ο καταςκευαςτικόσ τομζασ ζχει απογειωκεί. Η Τουρκία επιδιϊκει ετιςιουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθσ τάξθσ του 6% το χρόνο με αποτζλεςμα να αςκεί ευζλικτθ νομιςματικι πολιτικι, προβαίνοντασ ςε ςυνεχείσ μειϊςεισ επιτοκίων, με ςτόχο τθν τόνωςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ και τθσ αφξθςθσ των εξαγωγϊν. Ζνα από διαρκρωτικά προβλιματα τθσ τουρκικισ οικονομίασ είναι το ζλλειμμα των τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, το οποίο αποτελεί το τρίτο μεγαλφτερο παγκοςμίωσ μετά το αντίςτοιχο των ΗΡΑ, το 2012 Σφμφωνα με εκτιμιςεισ οικονομολόγων το ζλλειμμα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν από 10% του ΑΕΡ το 2011 κα μειωκεί ςε περίπου 6,8% του ΑΕΡ το

7 ΘΕΣΜΙΚΟ ΤΟΥΚΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ Βαςικζσ μορφζσ εταιρειϊν και υποχρεϊςεισ Κυριότερεσ βαςικζσ μορφζσ εταιρειϊν είναι: περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ανϊνυμοσ εταιρεία, υποκαταςτιματα, γραφείο αντιπροςωπείασ Πλεσ οι εταιρείεσ υποχρεοφνται να εγγράφονται ςτο εμπορικό μθτρϊο και τα ςτοιχεία των εταιρειϊν ςτθ εφθμερίδα εμπορικοφ μθτρϊου και ςτθ Ζνωςθ Επιμελθτθρίων και Χρθματιςτθρίων τθσ Τουρκίασ Δυνατότθτα ςφςταςθσ ΑΕ και ΕΡΕ μόνο από ζνα πρόςωπο. Συνεπϊσ το ΔΣ μπορεί να αποτελείται από ζνα μόνον πρόςωπο αλλά τουλάχιςτον ζνα μζλοσ του ΔΣ κα πρζπει να είναι τοφρκοσ υπικοοσ Οι αλλοδαποί Γενικοί δντζσ εταιρειϊν που ζχουν ςυςτακεί με ξζνα κεφάλαια,κα πρζπει να ζχουν άδεια εργαςίασ για να μποροφν να υπογράφουν ζγγραφα εκ μζρουσ τθσ εταιρείασ τουσ 7

8 πγθξηηηθόο πίλαθαο ησλ πην δηαδεδνκέλσλ κνξθώλ εηαηξεηώλ ΑΕ ΕΡΕ Υποκατάςτθμα Νομικό κακεςτϊσ Ανεξάρτθτθ νομικι οντότθτα Ανεξάρτθτθ νομικι οντότθτα Εξαρτϊμενο από τθν εταιρεία Φορολογικι Ρλιρθσ Ρλιρθσ Ρεριοριςμζνθ υποχρζωςθ Αρικμόσ μετόχων Ελάχ.:1 Ελάχ.:1 Μζγ.:50 - Μζγ.:χωρίσ όριο Απαιτιςεισ Ελάχ.: τ.λ. Ελάχ.: τ.λ. Δεν ορίηεται κεφαλαίου Ευκφνθ μετόχων Ρεριορίηεται ςτο ποςό του Ρεριορίηεται ςτθν αναλογία του Ευκφνεται θ εταιρεία κεφαλαίου κάκε μετόχου κεφαλαίου κάκε μετόχου Φορολόγθςθ 20% 20% 20% ειςοδιματοσ Ραρακρατοφμενοσ φόροσ μεριςμάτων 15% (των κερδϊν που διανζμονται) 15% (των κερδϊν που διανζμονται) 15% (των κερδϊν που αποδίδονται) 8

9 Διαδικαςία για ςφςταςθ εταιρείασ ΕΡΕ-Limited Sirekti ι ΑΕ-Anonim Sirketi Σφνταξθ ςχεδίου καταςτατικοφ (το οποίο πρζπει να περιλαμβάνει μεταξφ άλλων πλθροφορίεσ για τουσ εταίρουσ, τθν επωνυμία, το κεφάλαιο, τθν ζδρα, τον ςκοπό τθσ εταιρείασ) και υπογραφι του από τουσ εταίρουσ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, επικφρωςθ υπογραφϊν εταίρων, αντιγράφων ταυτότθτασ ι διαβατθρίου και εμπορικϊν βιβλίων (1 θμζρα, 395 τ. λίρεσ) Κατάκεςθ ποςοςτοφ 0,04% του αρχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ ςτθν Αρχι Ανταγωνιςμοφ (1 θμζρα) Κατάκεςθ του αρχικοφ κεφαλαίου ςε τραπεηικό λογαριαςμό και απόδειξθ κατάκεςθσ τθσ τράπεηασ (1 θμζρα, χωρίσ επιβάρυνςθ) Εγγραφι ςτο Εμπορικό Μθτρϊο. Εντόσ 15 θμερϊν απο τθν ςφςταςθ του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ, θ εταιρεία πρζπει να εγγραφεί ςτο Γραφείο Εμπορικοφ Μθτρϊου τθσ περιοχισ τθσ ζδρασ τθσ και με τθν εγγραφι αυτι γίνεται νομικό πρόςωπο (Κατά προςζγγιςθ: 150 τ.λίρεσ αρχικι εγγραφι τ.λ. εμπορικι εγγραφι για τον πρϊτο για τον πρϊτο διευκυντι τ.λ. για κάκε επιπλζον διευκυντι + ζξοδα δθμοςίευςθσ) 9

10 ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ Από το 2012 ιςχφουν νζεσ ρυκμίςεισ για τα Επενδυτικά Κίνθτρα Ειςάγονται οι παρακάτω δφο καινοτομίεσ οι οποίεσ ωσ ςτόχο ζχουν, αμφότερεσ, τθν υποκατάςταςθ των ειςαγωγϊν από τθν εγχϊρια παραγωγι, ϊςτε να μειωκεί το εμπορικό ζλλειμμα τθσ χϊρασ: - πρϊτον, δίνονται κίνθτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ ενδιάμεςων και τελικϊν αγακϊν ςε τομείσ όπου υπάρχει υψθλι εξάρτθςθ από τισ ειςαγωγζσ, - δεφτερον, δίνονται κίνθτρα για τθν ενίςχυςθ επενδφςεων για τθν παραγωγισ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ προϊόντων και προϊόντων υψθλισ τεχνολογίασ. Σφμφωνα, με το νζο πλαίςιο επενδυτικϊν κινιτρων, ειςάγεται θ ζννοια των «ςτρατθγικϊν» επενδφςεων, όπου ωσ τζτοιεσ ορίηονται οι επενδφςεισ που μειϊνουν τθν εξάρτθςθ από τισ ειςαγωγζσ, ενιςχφοντασ τθν παραγωγι αγακϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και υψθλισ τεχνολογίασ. Τα κίνθτρα που δίνονται, αναλόγωσ του είδουσ, του φψουσ, του τομζα και τθσ περιοχισ επζνδυςθσ, περιλαμβάνουν: μείωςθ ςυντελεςτϊν εταιρικισ φορολόγθςθσ και φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ, μείωςθ εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ, παραχωριςεισ γθσ, εξαίρεςθ καταβολισ ΦΡΑ, εξαίρεςθ τελωνειακϊν επιβαρφνςεων, επιςτροφι ΦΡΑ. 10

11 ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ Τα επενδυτικά κίνθτρα μποροφν να ενταχκοφν ςε 4 ςχιματα: Γενικό ςχιμα επενδυτικϊν κινιτρων: Ανεξαρτιτωσ τθσ περιοχισ και του είδουσ τθσ επενδφςεισ, αρκεί να καλφπτεται ζνα ελάχιςτο φψοσ Σχιμα επενδυτικϊν κινιτρων κατά νομοφσ: Οι νομοί τθσ χϊρασ κατθγοριοποιοφνται ςε 6 κατθγορίεσ ανάλογα με το ποιεσ περιοχζσ ενιςχφονται περιςςότερο, εκ των οποίων ςτθν κατθγορία 6 ανικουν οι νομοί οι οποίοι ευνοοφνται περιςςότερο (νομοί ΝΑ Τουρκίασ) Σχιμα κινιτρων για επενδφςεισ κλίμακασ: επωφελοφνται των κινιτρων του ςχιματοσ αυτοφ, επενδφςεισ μεγάλου φψουσ το οποίο κακορίηεται ανά κατθγορία προϊόντων (διφλιςθ πετρελαίου, χθμικά, λιμάνια, αυτοκινθτοβιομθχανία, οχιματα ςιδθροδρόμων, δίκτυα αγωγϊν, θλεκτρονικά, ιατρικόσ εξοπλιςμόσ, φαρμακοβιομθχανία, αεροναυπθγικι βιομθχανία, μθχανζσμθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, μεταλλικζσ καταςκευζσ) Σχιμα κινιτρων για ςτρατθγικζσ επενδφςεισ: επωφελοφνται επενδφςεισ ςτθν παραγωγι ενδιάμεςων ι τελικϊν αγακϊν των οποίων ποςοςτό μεγαλφτερο του 50% προζρχεται από ειςαγωγζσ, κακϊσ και επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ 11

12 Επενδυτικά κίνθτρα ανάλογα με τθν επζνδυςθ Γενικό ςχιμα επενδφςεων Επενδφςεισ κατά νομοφσ Επενδφςεισ κλίμακασ Στρατθγικζσ επενδφςεισ Δαςμολογικζσ απαλλαγζσ Απαλλαγι ΦΡΑ για μθχανζσ εξοπλιςμό Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ Μείωςθ εργοδοτικϊν ειςφορϊν για κοινωνικι αςφάλιςθ Ραραχϊρθςθ γθσ Μείωςθ τόκων Επιςτροφι ΦΡΑ Μείωςθ ειςφορϊν εργαηόμενου για κοινωνικι αςφάλιςθ Ελάφρυνςθ φόρου ειςοδιματοσ 12

13 ΦΟΟΛΟΓΙΑ Φόροσ ειςοδθματοσ: Πλα τα φυςικά τα οποία διαμζνουν και τα νομικά πρόςωπα τα οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν Τουρκία. Τα ειςοδιματα προςϊπων τα οποία δεν διαμζνουν ςτθν Τουρκία και τα οποία ζχουν αποκτθκεί ςτθν Τουρκία μζςω εργαςίασ, ιδιοκτθςίασ ακίνθτθσ περιουςίασ, εμπορικϊν ςυναλλαγϊν ι άλλων δραςτθριοτιτων επίςθσ φορολογοφνται. Φορολογία εταιρειών: Βαςικόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ εταιρειϊν: 20%,παρακρατοφμενοσ φόροσ μεριςμάτων: 15% Φορολογικοί ςυντελεςτζσ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων από μιςκωτζσ εργαςίεσ: ζωσ 9400:15%, : 20%, :27%,άνω των :35% Φορολογικοί ςυντελεςτζσ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων από άλλεσ εργαςίεσ: ζωσ 9400:15%, : 20%, :27%,άνω των :35% 13

14 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΡΑ Στισ ανωτζρω βαςικζσ κατθγορίεσ ειδϊν υπάρχουν και εξαιρζςεισ ςτισ οποίεσ επιβάλλεται άλλοσ ςυντελεςτισ από τον γενικό τθσ κατθγορίασ. Είδοσ Κφριοσ ςυντελεςτισ για προϊόντα και υπθρεςίεσ Ρροϊόντα πολυτελείασ και οριςμζνεσ υπθρεςίεσ ψυχαγωγίασ (bar κ.ά) Αυτοκίνθτα Βαςικζσ τροφζσ, βιβλία, υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ από ιδιωτικά ιδρφματα, τουριςτικζσ υπθρεςίεσ Κλωςτοχφαντουργικά και δερμάτινα προϊόντα Ιατρικά προϊόντα και ςυςκευζσ Αγροτικά προϊόντα τα οποία χρθςιμοποιοφνται ωσ πρϊτθ φλθ, εφθμερίδεσ, μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα, κατοικίεσ κακαροφ εμβαδοφ ζωσ 150 τ.μ. Συντελεςτ ισ 18% 8% 1% 14

15 Άλλοι φόροι Φόροσ ειδικθσ κατανάλωςησ Επιβάλλεται ςε: Ρροϊόντα πετρελαίου, φυςικό αζριο, λιπαντικά ζλαια, διαλφτεσ και παράγωγά τουσ - Οχιματα, μοτοςυκλζτεσ, αεροπλάνα, ελικόπτερα, γιότ - Καπνό και αλκοολοφχα - Ρολυτελι αγακά - Οριςμζνεσ υπθρεςίεσ τθλεπικοινωνιϊν Φόροσ τραπεζικών και αςφαλιςτικών εργαςιών Εξαιροφνται του ΦΡΑ, αλλά προβλζπεται φόροσ με ςυντελεςτισ 5% επί του ποςοφ που ειςπράττει θ τράπεηα ι θ αςφαλιςτικι εταιρεία ςτθ γενικι περίπτωςθ, ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ο ςυντελεςτισ είναι 1%. Κοινωνικθ αςφάλιςη Ο τουρκικόσ Οργανιςμόσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Sosyal Güvenlik Kurumu), περιλαμβζνει τρία επιμζρουσ αςφαλιςτικά ταμεία: των εργαηομζνων υπαλλιλων (Sosyal Sigortalar Kurumu), των εμπόρων και αςκοφντων ελεφκερα επαγγζλματα (ΒΑĞ-KUR) και των δθμόςιων υπαλλιλων (Emekli Sandığı). Συνειςφορά εργοδότθ: 19,5% Συνειςφορά εργαηόμενου: 14% 15

16 ΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οι Ζλλθνεσ (ωσ φυςικά πρόςωπα και εκτόσ μουςουλμάνων τθσ Θράκθσ) δεν μποροφν να αποκτιςουν ακίνθτθ ιδιοκτθςία ςε 28 παραλιακζσ επαρχίεσ τθσ Τουρκίασ ςυμπεριλ. τθσ Κων/πολθσ και τθσ επαρχίασ Αδριανοφπολθσ. Ωσ νομικά πρόςωπα, οι εμπορικζσ εταιρείεσ μποροφν να αποκτιςουν ακίνθτθ περιουςία με περιοριςμζνα εμπράγματα δικαιϊματα επί αυτισ (εφόςον θ κτιςθ ςυνάδει με τισ επιδιϊξεισ τθσ εταιρείασ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο καταςτατικό τθσ) Νομικά πρόςωπα πλθν εμπορικϊν εταιρειϊν δεν μποροφν να αποκτιςουν ακίνθτθ περιουςία 16

17 EΞΩΤΕΙΚΟ ΕΜΡΟΙΟ ΤΟΥΚΙΑΣ 2008 ΕΚ. $ 2009 ΕΚ. $ 2010 ΕΚ. $ 2011 ΕΚ. $ 2012 ΕΚ.$ ΜΤΒΛ % ΕΞΑΓΩΓΕΣ(FOB) ,1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (CIF) ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ,46 ΕΜΡΟΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ,75 17

18 Ειςαγωγζσ Εμπ. Ζλλειμμα Σχόλια Οι τουρκικζσ ειςαγωγζσ το 2012 παρουςίαςαν μείωςθ κατά 1,8%. Ραρά ταφτα θ Τουρκία εξακολουκεί να είναι εξθρτθμζνθ από ειςαγωγζσ και για κάκε εγχϊρια παραγωγι αξίασ 100 $,απαιτείται ειςαγωγι πρϊτων υλϊν ι θμιεπεξεργαςμζνων αγακϊν ι προϊόντων ενζργειασ από το εξωτερικό αξίασ 43$. Οι ειςαγωγζσ αφοροφν κυρίωσ ενδιάμεςα προϊόντα και κυρίωσ καφςιμα λάδια, λζβθτεσ και μθχανικζσ ςυςκευζσ, ςίδθρο ατςάλι και προϊόντα αυτοφ, οχιματα, μθχανιματα-θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ, πλαςτικζσ φλεσ, κοςμιματα-πολφτιμεσ μζταλλα, πζτρεσ, διάφορα χθμικά, φαρμακευτικά, χαλκόσ και προϊόντα αυτοφ, βαμβάκι και βαμβακερά νιματα, καουτςοφκ και προϊόντα αυτοφ, αλουμίνιο και προϊόντα αυτοφ και χαρτί -χαρτόνι Το εμπορικό ζλλειμμα το 2012 παρουςίαςε ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ (-20,71%) ΕΕ κυριότεροσ εμπορικόσ εταίροσ αλλά με τάςθ μείωςθσ ποςοςτοφ εμπορίου - εξαγωγζσ: από 44,2% το 2011 ςε 40% το ειςαγωγζσ: από 37.1% το 2011 ςε 39% % το 2012 Κυριότεροι εξαγωγικοί εταίροι: Γερμανία, Ιράκ, Ιράν, Η.Β., Η.Α.Ε, ωςία Κυριότεροι ειςαγωγικοί εταίροι: ωςία, Κίνα, Γερμανία, ΗΡΑ, Ιταλία 18

19 EΞΩΤΕΙΚΟ ΕΜΡΟΙΟ ΤΟΥΚΙΑΣ ΣΤΟ ΤΙΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ ΜΑΤΙΟΥ ΕΚ ΕΚ. ΜΤΒΛ % ΕΞΑΓΩΓΕΣ(FOB) ,36 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (CIF) ,09 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ,20 ΕΜΡΟΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ,64 19

20 Ελλθνοτουρκικζσ εμπορικζσ ςχζςεισ Οι ελλθνοτουρκικζσ εμπορικζσ ςχζςεισ ζχουν ενιςχυκεί ςθμαντικά κατά τθ τελευταία δεκαετία. Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ, από 369 εκατ. ευρϊ το ζτοσ 2002 ςε 2.6 δις. ευρϊ το 2012 (2012/2011: 50%) Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ προσ Τουρκία αντιπροςωπεφουν μόνο το 1,06% των τουρκικϊν ειςαγωγϊν από ολόκλθρο τον κόςμο και από τισ ειςαγωγικζσ τουρκικζσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ χϊρα, μόνο οι (το 3,2%) ειςάγουν από Ελλάδα. Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ αφοροφν κυρίωσ πετρελαιοειδι, ορυκτζλαια,πλαςτικά και βαμβάκι Οι τουρκικζσ εξαγωγζσ προσ Ελλάδα ζφκαςαν από 645 εκατ. Ευρϊ το 2002 τα 1,02 δις. το Οι τουρκικζσ εξαγωγζσ προσ Ελλάδα αφοροφν κυρίωσ μζταλλα, ανταλλακτικά αυτοκινιτων, είδθ ζνδυςθσ και αλιεφματα 20

21 εξαγωγζσ ειςαγωγζσ Ιςοηφγιο Διμερζσ εμπόριο Ελλάδασ Τουρκίασ (αξία ςε εκατομμφρια ευρϊ) 21

22 Ελλθνικζσ εξαγωγζσ 20 κυριοτζρων προϊόντων ςτθν Τουρκία κατϋαξία ( ) CN-2 Ρροϊόν 2011 Αξία εξαγωγϊν 2012 Αξία εξαγωγϊν Μεταβολι (%) 2012 Σφνκεςθ (%) 27 Ορυκτά λάδια-καφςιμα % 71,5% 39 Ρλαςτικζσ φλεσ και τεχνουργιματα % 5% 52 Βαμβάκι % 7,3% 76 Αργίλιο και τεχνουργιματα από αργίλιο % 2,4% 84 Λζβθτεσ, μθχανζσ, ςυςκευζσ % 0.8% 41 Δζρματα, γουνοδζρματα % 1,1% 74 Χαλκόσ και τεχνουργιματα από χαλκό % 1,6% 85 Θλεκτρικζσ μθχανζσ, ςυςκευζσ ,6% 0,5% 72 Χυτοςίδθροσ, ςίδθροσ και χάλυβασ % 0,4% 73 Τεχνουργιματα από ςίδθρο, χάλυβα % 0,2% 89 Ρλοία, ςκάφθ, πλωτζσ καταςκευζσ % 0,8% 01 Ηϊντα ηϊα % 0,2% 48 Χαρτί, χαρτόνια ,3% 0.40% 31 Λιπάςματα % 0,35% 32 Χρωςτικά % 0,35% 38 Διάφορα χθμικά προϊόντα % 0,2% 30 Φαρμακευτικά προϊόντα ,5% 2,1% 20 Ραραςκευάςματα φροφτων, λαχανικϊν % 0,1% Άλλα % 5,8% ΣΥΝΟΛΟ % Ειςαγωγζσ εκτόσ καυςίμων % 28% 22

23 Σφνκεςθ ελλ. εξαγωγϊν κατά κατθγορία προϊόντων -αξία Κατανομι εξαγωγϊν 2012 Αγροτικά προϊόντα 2% Κατανομι εξαγωγϊν 2011 Αγροτικά προϊόντα 2% Ρρϊτεσ φλεσ 7% Βιομ/κά προϊόντα 14% Ρρϊτεσ φλεσ 12.3% Βιομ/κά προϊόντα 26% Καφςιμα 71,5% Καφςιμα 65% 23

24 Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτο 2012 Η μείωςθ των τουρκικϊν ειςαγωγϊν το 2012 δεν ζχει επθρεάςει τισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ. Ρολλά από τα κυριότερα ειςαγόμενα τουρκικά προϊόντα που δεν εμφανίηουν μείωςθ ςυμπίπτουν με τα ελλθνικά προϊόντα που εξάγονται ςτθ Τουρκία Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτο 2012 ςε ςχζςθ με το 2011 παρουςιάηουν 38% αφξθςθ (2,6 δις ευρϊ). Αντίκετα οι τουρκικζσ εξαγωγζσ προσ τθ χϊρα μασ ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα ςθμειϊνουν -9,73% μείωςθ (1,02 δις. Ευρϊ). Αφξθςθ ελλθνικϊν εξαγωγϊν ςε : ορυκτά λάδια, καφςιμα +66%,βαμβάκι +126%, αργίλιο και τεχνουργιματα από αργίλιο +40%,χαλκό +73%,δζρματα γουνοδζρματα +16%, ηϊντα ηϊα +49% Μείωςθ ςε : λζβθτεσ, μθχανζσ, ςυςκευζσ -32,5%,θλεκτρικζσ μθχανζσ, ςυςκευζσ -37,6%, ςίδθροσχυτοςίδθροσ -48%, χθμικά -23%, φαρμακευτικά -37,5%, τεχνουργιματα από ςίδθρο -69% Σφμφωνα με ςτοιχεία του 2012, θ Τουρκία είναι θ πρϊτθ χϊρα πελάτθσ τθσ χϊρασ μασ, εφόςον υπολογίςουμε ςτισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ και τα πετρελαιοειδι και θ ζκτθ χωρίσ αυτά. Ραρατθρείται τουρκικό ενδιαφζρον για πετρελαιοειδι-λιπαντικά, παραςκευάςματα φροφτων και λαχανικϊν, ηϊντα ηϊα, ανόργανα χθμικά, προϊόντα ςιδιρου και χάλυβα, μθχανιματα οπτικισ μετριςεων, δζρματα, καλλυντικά, διάφορα δομικά υλικά, ιατρικά-φαρμακευτικά, πλαςτικζσ φλεσμονωτικά, μθχανιματα Γραφείου, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και προϊόντα ξυλείασ. Ρροοπτικζσ παρουςιάηονται επίςθσ και για τον κλάδο τροφίμων και ποτϊν, ιδιαίτερα βιολογικά και delicatessen. Αν και δαςμοφορολογικά προςτατευμζνοσ, εντοφτοισ, με τθν αφξθςθ του τουριςτικοφ τουρκικοφ ρεφματοσ προσ τθ χϊρα μασ, οι τοφρκοι καταναλωτζσ τα γνωρίηουν και ςτθ ςυνζχεια τα αναηθτοφν ςτθ ντόπια αγορά. 24

25 ΔΙΜΕΕΣ ΕΜΡΟΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥΚΙΑΣ ΣΤΟ ΤΙΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ ΜΑΤΙΟΥ ΕΚ ΕΚ. ΜΤΒΛ % ΕΞΑΓΩΓΕΣ(FOB) ,07 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (CIF) ,16 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ,62 ΕΜΡΟΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ,53 25

26 Επενδυτικι δραςτθριότθτα Οι ελλθνικζσ επενδφςεισ ςτθ Τουρκία ξεπερνοφν ςιμερα τα 6,5$δις. Σφμφωνα με ςτοιχεία Τουρκικοφ Υπουργείου Οικονομικϊν, περίπου 500 εταιρείεσ ελλθνικϊν ςυμφερόντων δραςτθριοποιοφνται ςτθ Τουρκία ςε τομείσ όπωσ τραπεηικό, τρόφιμα, ενζργεια κ.τ.λ Ρερίπου οι 250 επιχειριςεισ εδρεφουν ςτθ περιοχι Κων/πολθσ. Από αυτζσ, πολλζσ παραμζνουν ανενεργείσ και είναι απλϊσ εγγεγραμμζνεσ ςτα μθτρϊα των Επιμελθτθρίων και οι περίπου 60 κεωροφνται οι πλζον ςθμαντικζσ. Οι Τουρκικζσ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα περιορίηονται ςε περίπου 8 εταιρείεσ ςτουσ τομείσ τραπεηικό, επίπλων,μαρίνεσ, ζνδυςθσ και χαρτοβιομθχανία με ςυνολικό επενδυμζνο κεφάλαιο περίπου ςτα 70 εκατ. Ευρϊ. Η ςθμαντικότερθ τουρκικι επζνδυςθ αφορά τθ Τράπεηα ZIRAAT (17 εκατ. ευρϊ περίπου) με υποκαταςτιματα ςε Ακινα, Κομοτθνι, Ξάνκθ και όδο. 26

27 Αγορά Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά πιεζπζκόο: 74,7 εθ. κέζνο όξνο ειηθίαο: 29,2 έηε ( ην 39,4% νηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο από εηώλ) Αζηηθνπνίεζε: 75% θαηνηθεί ζε αζηηθέο πεξηνρέο θπξηόηεξεο πόιεηο: Κσλ/πνιε-13,5 εθ., Άγθπξα-4,8 εθ., κύξλε-3,9 εθ., Πξνύζα -2,6 εθ., Άδαλα- 2,1 εθ., Γθαδηαληέπ-1,2 εθ., Καηζάξεηα, Ιθόλην έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο: εηζόδεκα, Αλαηνιή-Γύζε, παξάιηα-επεηξσηηθή ρώξα, ηνπξηζηηθέο-κε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο 27

28 Κατανάλωςθ Μζςθ καταναλωτικι δαπάνθ USD το 2011, αναμζνεται USD to 2014 Λιανικζσ πωλιςεισ, καταναλωτικι δαπάνθ ςτα προ τθσ κρίςθσ επίπεδα Δυτικοποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων Υψθλι ηιτθςθ για επϊνυμα προϊόντα (μεςαία- ανϊτερα ειςοδιματα) Μζςοσ Καταναλωτισ πιο προςεκτικόσ ςτθ ςχζςθ τιμισ/αξίασ αφξθςθ discount stores, αφξθςθ προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ Ρροϊόντα υψθλισ κατανάλωςθσ: προτιμοφνται οι οικογενειακζσ ςυςκευαςίεσ 28

29 Κλάδοι όπου υπάρχουν δυνατότθτεσ οικονομικισ και εμπορικισ ςυνεργαςίασ με τθ Τουρκία Τρόφιμα ποτά Συνεργαςία ςε καταςκευζσ δομικά-υλικά Φαρμακευτικά, ιατρικά προϊόντα και ιατρικόσ εξοπλιςμόσ Καλλυντικά Ρλαςτικζσ πρϊτεσ φλεσ Υλικά ςυςκευαςίασ Συνεργαςία ςτθν αγορά ενζργειασ Τουριςτικι ςυνεργαςία 29

30 Τρόφιμα ποτά Ραρατθριςεισ Ραραγωγι τροφίμων- ποτϊν 20% τθσ ςυνολικισ τουρκικισ παραγωγισ Η καταναλωτικι δαπάνθ ςε τρόφιμα ποτά ςτο 28% τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ ΦΡΑ: 8% ςτα βαςικά τρόφιμα (κρζασ, γάλα, τυρί, λαχανικά, φροφτα κ.τλ ),18% ςτα λοιπά τρόφιμα και ποτά και ςε εξαιρζςεισ τροφίμων 1% ( ξερά φροφτα, ξθροί καρποί, ρφηι, αλεφρι, πατάτεσ, δθμθτριακά κ.τλ) Ριςτοποιθτικά ειςαγωγισ αναλαμβάνει ειςαγωγζασ μζςθ ετιςια κατανάλωςθ αλκοόλ μόλισ 1,4 λίτρα Αυξθτικι τάςθ ςτθν κατανάλωςθ αλκοολοφχων : ςυνολικά +1,5%, κραςιοφ +28,9% Στθν Τουρκία δραςτθριοποιείται ο Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων Τροφίμων Τουρκίασ, TUGIDER (όχι τόςο για προϊόντα τα οποία κεωροφνται ανταγωνιςτικά ωσ προσ τθσ τουρκικι παραγωγι, όπωσ οι ελιζσ και το ελαιόλαδο).tüm GIDA DIŞ TİCARET DERNEĞİ,Büyükdere Caddesi Somer Apt. No:64 D:13 K:5 - Mecidiyeköy / İstanbul Tel : pbx,fax : Ε-mail : Σφμφωνα με τον Σφνδεςμο, προϊόντα με κετικζσ προοπτικζσ: κακάο, ςοκολατοειδι καφζσ κραςί κατεψυγμζνα βιολογικά ζτοιμα για μαγείρεμα ι για κατανάλωςθ τρόφιμα gourmet εκνικά προϊόντα προϊόντα υγιεινισ διατροφισ 30

31 Μειονεκτιματα τουρκικισ αγοράσ τροφίμων και ποτϊν Βάςθ ςυμφωνίασ τελωνειακισ Ζνωςθσ Ε.Ε Τουρκίασ, όλα τα αγροτικά προϊόντα προζλευςθσ Ε.Ε δαςμοφορολογοφνται ςτθ Τουρκία. Η δαςμοφορολόγθςθ όμωσ παρανόμωσ εφαρμόηεται και για τα ειςαγόμενα τρόφιμα και ποτά (βιομθχανικά). Δαςμόσ για κραςί 50%, ελαιόλαδο 46,5%, ελιζσ 19,5%, μζλι 38%,μαρμελάδεσ 58,5%,τυριά ζωσ και 180% (φζτα 180%,κεφαλοτφρι 138%,κεφαλογραβιζρα 138%), ), πορτοκάλια, μανταρίνια 54%, ντομάτεσ 48,6%, αλεφρι ςίτου 102,6%, κραςιά -50%, ςφκα - 45,9%, ςταφφλια - 54,9%, καρποφηια - 86,4%, μιλα - 60,3%, ροδάκινα 55,8%,λεμόνια 54%,μπαχαρικά 30%,τςάι 145% αλκοολοφχα: υψθλόσ ΦΕΚ( μπφρα 0,63 τ.λ/λ, κραςιά 3,53 τ.λ./λίτρο, τςίπουρα- 104,87 τ.λ./λ. λικζρ- 104,87 τ.λ./λ., οφηο τ.λ./λ.) διαδικαςίεσ ειςαγωγισ υψθλζσ τιμζσ ραφιοφ κίνδυνοσ αντιγραφισ προϊόντων 31

32 Ρλεονεκτιματα τουρκικισ αγοράσ τροφίμων και ποτϊν οικονομία ςε αναπτυξιακι τροχιά Εκτίμθςθ για περαιτζρω ανάπτυξθ του τομζα τροφίμων και ποτϊν ( ωσ ποςοςτά ΑΕΡ, θ κατανάλωςθ τροφίμων και ποτϊν κα φκάςει ςτο 8% και 16.4% αντίςτοιχα μζχρι 2014). Αφξθςθ του όγκου εμπορικϊν ςυναλλαγϊν ςτα 9.1 δις. $ μζχρι Αφξθςθ κατανάλωςθσ βιολογικϊν προϊόντων χαμθλόσ μ.ο. θλικίασ Ρεριςςότερεσ απαςχολοφμενεσ γυναίκεσ και ωσ εκ τοφτου ηιτθςθ για νζα προϊόντα ςυςκευαςμζνα, κατεψυγμζνα, ζτοιμα φαγθτά, βιολογικά, delicatessen Σθμαντικι αφξθςθ ειςοδιματοσ υψθλό ποςοςτό νεοπλουτιςμοφ Επίδειξθ μιμθτικό αποτζλεςμα Αυξθτικι τάςθ ειςόδου νζων προϊόντων και κατανάλωςθσ ποιοτικϊν προϊόντων (π.χ βιολογικϊν, μεςογειακισ διατροφισ) ενίςχυςθ οργανωμζνου λιανεμπορίου Αφξθςθ τουριςτικοφ ρεφματοσ 32

33 Αγορά λιανικϊν πωλιςεων μεγάλθ αφξθςθ αλυςίδων και supermarkets και shopping malls θ λιανικι τροφίμων αποτελεί το 52% ςυνόλου λιανικισ Οργανωμζνο λιανεμπόριο 40% ςυνόλου οργανωμζνο λιανεμπόριο τροφίμων 30% με τάςεισ ενίςχυςθσ Διανομι: παραγωγόσ/ειςαγωγζασ- χονδρζμποροσ/διανομζασ -λιανικι Από πλευράσ αρ.καταςτθμάτων υπερτεροφν τουρκικζσ και από πλευράσ κφκλου εργαςιϊν υπερτεροφν οι πολυεκνικζσ Ειςαγόμενα τυποποιθμζνα προϊόντα κυρίωσ ςε μεγάλεσ αλυςίδεσ οι οποίεσ προμθκεφονται κυρίωσ μζςω ειςαγωγζων-χονδρεμπόρων και ςπανιότερα κάνουν απευκείασ ειςαγωγζσ Ρροτιμότερθ είςοδοσ ςτθν αγορά μζςω ειςαγωγζα με εκτεταμζνο δίκτυο διανομισ 33

34 Τάςεισ λιανικοφ εμπορίου Ενίςχυςθ οργανωμζνου λιανεμπορίου Μεγάλεσ αλυςίδεσ -νζεσ προςεγγίςεισ: fast shopping, gourmet, boutique stores, restaurants μαηί με gourmet stores Ραντοπωλεία: προϊόντα μεγάλθσ κυκλοφορίασ, τοπικάπαραδοςιακά προϊόντα Συνζνωςθ τοπικϊν αλυςίδων 34

35 Καταςκευαςτικόσ τομζασ -δομικά υλικά Θ δεφτερθ μεγαλφτερθ καταςκευαςτικι βιομθχανία παγκοςμίωσ μετά τθ Κίνα με διαφορά 33 εταιρειϊν. Οι 30 μεγαλφτερεσ εταιρείεσ από τον κατάλογο των 225 top εδρεφουν και δραςτθριοποιοφνται ςτθ Τουρκία και ζχουν αναλάβει ζργα ςε Αφρικι Αςία και Μζςθ Ανατολι( από το 1980 εκτελζςτθκαν και εκτελοφνται projects ςε 100 χϊρεσ αξίασ 242δις $. και από αυτά τα 100 δις $ ςτο εξωτερικό) Αντιπροςωπεφει το 6% του ΑΕΡ τθσ χϊρασ, ανάπτυξθ 2% ( 2012), απαςχολεί 1,5 εκατ. εργαηόμενουσ, αντιπροςωπεφει το 7% τθσ απαςχόλθςθσ Αιτίεσ ανάπτυξθσ ςτο εςωτερικό : οικονομικι ςτακερότθτα, χαμθλά επιτόκια και ευκολία χοριγθςθσ δανείων, αφξθςθ πλθκυςμοφ, μεγάλθ τάςθ αςτικοποίθςθσ, αφξθςθ ειςοδιματοσ, νζα τάςθ για απόκτθςθ κατοικίασ αντί ενοικίαςθσ κ.τ.λ. Σιμερα ςυγκράτθςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ κυρίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα ςτο 2% από το 11% του 2011 λόγω: του μεγάλου αρικμοφ αδιάκετων κατοικιϊν, του περιοριςμοφ χοριγθςθσ δανείων, ςυγκρατθμζνων προςδοκιϊν καταναλωτϊν Αντίκετα κετικζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ για τον καταςκευαςτικό τομζα του δθμόςιου τομζα. Ρραγματοποίθςθ ζργων υποδομϊν με χρθματοδότθςι τουσ κυρίωσ από το εξωτερικό (αυτοκινθτόδρομοι, ςιδθροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, ςιραγγεσ, μετρό, ενζργεια). Ανακοινϊκθκαν 112 μεγάλα δθμόςια ζργα εκτιμϊμενθσ ςυνολικισ αξίασ 8.96 δις. δολαρίων Στα ζργα ςυμπεριλαμβάνονται 16 φράγματα,49 υδροθλεκτρικοί ςτακμοί,αρδευτικά ςυςτιματα και μονάδεσ επεξεργαςίασ και κακαριςμοφ υδάτων. Μεγάλο τμιμα χρθματοδότθςι τουσ προζρχεται από το εξωτερικό. 35

36 Καταςκευαςτικόσ τομζασ -δομικά υλικά Η Κωνςταντινοφπολθ είναι υποψιφια πόλθ για τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του 2020 και θ Σμφρνθ για τθ παγκόςμια Ζκκεςθ EXPO του 2020 Η περιοχι τθσ νοτιανατολικισ Τουρκίασ αναμζνεται να παρουςιάςει ιδιαίτερθ ανάπτυξθ λόγω επίλυςθσ του κουρδικοφ προβλιματοσ και ειρινθσ ςτθ περιοχι. Μεγάλα ζργα : αυτοκινθτόδρομοσ Κων/πολθσ-Σμφρνθσ (αυτοκινθτόδρομοι, γζφυρεσ), δορυφορικζσ πόλεισ ςε Σμφρνθ-Κων/πολθ-Άγκυρα, 3θ γζφυρα Βοςπόρου, μεγάλα ζργα ςτθν Άγκυρα (μετρό κ.ά.), αυτοκινθτόδρομοι, ςιδθροδρομικό δίκτυο, λιμάνια/μαρίνεσ, ζργα ςτο χϊρο τθσ υγείασ μζςω ςυμβάςεων, ζργα που ςχετίηονται με τθν ανάδειξθ τθσ Τουρκίασ ωσ ενεργειακοφ κόμβου. Αλλοδαπζσ εταιρείεσ αναλαμβάνουν ζργα μζςω κοινοπραξιϊν με αντίςτοιχεσ τουρκικζσ. Δυνατότθτεσ και ςτο τομζα υπθρεςιϊν και ζργων που προςανατολίηονται προσ τθ μείωςθ κόςτουσ ενζργειασ, τθν ανάγκθ μεγαλφτερθσ ενεργειακισ επάρκειασ, ανάγκθ μείωςθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ κτιρίων Οι μεγαλφτερεσ διεκνείσ εκκζςεισ ςε Κωνςταντινοφπολθ ( 24-28/4/2013),ςε Σμφρνθ ( 3-6/10/2013) και ςε Άγκυρα ( 24-27/10/2013) Ο κλάδοσ παραγωγισ δομικϊν υλικϊν είναι ο τρίτοσ μεγαλφτεροσ ςτθν Τουρκία Ρροοπτικζσ ειςαγωγισ: κυρίωσ για πιο εξελιγμζνα προϊόντα Τομείσ: καταςκευι πατωμάτων, μονωτικά, κουφϊματα, προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία για τοίχουσ, ταπετςαρίεσ, κουφϊματα για πόρτεσ-παράκυρα, είδθ υγιεινισ, υλικά καταςκευισ οροφϊν, κερμαντικά ςϊματα, υλικά αλουμινίου, ΟSB. 36

37 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ υαλοβάμβακασ δομικά υλικά από αλουμίνιο ανελκυςτιρεσ κεραμικά καλφμματα προϊόντα αςφάλτου, γφψου, τςιμζντου, ςκυροδζματοσ ορυκτοβάμβακασ προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία ταπετςαρίεσ τοίχου ςϊματα καλοριφζρ είδθ υγιεινισ από αλουμίνιο ςιδερζνιεσ και χαλφβδινεσ ςυςκευζσ κεραμικά είδθ υγιεινισ τςιμζντο γφψοσ τοφβλα, πλακάκια, κεραμίδια 37

38 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ μθχανιματα κ/ψ θλεκτρολογικό υλικό ςιδθρζσ και χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ και ςφνδεςμοι επιχρίςματα βρφςεσ και βάνεσ ςιδθρά και χαλφβδινα βίδεσ και παξιμάδια κλειδαριζσ και ςχετ. εξοπλιςμόσ ςιδθρά και χαλφβδινα βζργεσ, προφίλ, ςφρματα, καρφιά, μπουλόνια κ.ά δομικά υλικά από ξφλο δομικά υλικά από πλαςτικό μονωμζνα καλϊδια ςυςκευζσ φωτιςμοφ επεξεργαςμζνοι λίκοι (μάρμαρο, γρανίτθσ) ςιδθρά και χαλφβδινα ςυναρμολογοφμενα είδθ υαλοπετάςματα, μονωτικοί φαλοι, υαλότουβλα 38

39 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Τον Ιανουάριο 2012 ψθφίςτθκε νζοσ νόμοσ για τουσ δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ ςτθν Τουρκία. Σχετικά με τισ προκθρφξεισ δθμόςιων διαγωνιςμϊν για ζργα τα οποία χρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ, εκτόσ από το ότι αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτο TED, τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ του «Συμπλθρϊματοσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» μποροφν να αναηθτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν Τουρκία: Επίςθσ, οι ανωτζρω προκθρφξεισ μποροφν να αναηθτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ αρμόδιασ τουρκικισ Υπθρεςίασ Central Finance and Contracts Unit (CFCU) Για ζργα χρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ EBRD: Για ζργα χρθματοδοτοφμενα από UNDP (United Nations Development Prograμme ) : 39

40 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Sites, τα οποία όμωσ απαιτοφν ςυνδρομι ( 250$ για 3 μινεσ,375$ για 6 και 600$ για 12 είναι: (για γενικζσ πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ διαγωνιςμοφσ ςτθν Τουρκία και ενδεχομζνωσ με βάςθ το Ref.Number τουσ να τουσ αναηθτιςει ςτουσ ιςτοτόπουσ των Υπουργείων) κρατικό τουρκικό site του Υπουργείου Οικονομικϊν https://www.ekap.kik.gov.tr https://www.ekap.com.tr (με ςυνδρομι) Η ανωτζρω ιςτοςελίδα πάντωσ, είναι δφςχρθςτθ για όςουσ δεν γνωρίηουν τθν τουρκικι, αφοφ δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ ςε άλλθ γλϊςςα, ενϊ επιπλζον δεν γίνεται διαχωριςμόσ των διεκνϊν διαγωνιςμϊν από τουσ διαγωνιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο τ/εταιρείεσ. 40

41 Αγορά ενζργειασ Η εγχϊρια πρωτογενισ παραγωγι ενζργειασ ςτθν Τουρκία αντιςτοιχεί ςε λιγότερο από το 1/3 τθσ κατανάλωςθσ. Η Τουρκία είναι θ δεφτερθ ςτθν Ευρϊπθ μετά τθ Ιταλία ςε γεωκερμικζσ πθγζσ και κατζχει το 1% τθσ παγκόςμιασ υδροθλεκτρικισ δυναμικότθτασ Το 45% των τουρκικϊν αναγκϊν ενζργειασ εξυπθρετείται από τθ κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου που το 98% αυτοφ ειςάγεται κυρίωσ από ωςία, Ιράν και Αηερμπαϊτηάν. Η τουρκικι βιομθχανία είναι ζνταςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Η ςυνολικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ φκάνει τα 53 GW και ο ρυκμόσ ετιςιασ αφξθςθσ το 5%. Η δυναμικότθτα μονάδων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από λιγνίτθ, υδροθλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και αιολικισ ενζργειασ παραμζνει ςε μεγάλο βακμό αναξιοποίθτθ κακϊσ και θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ από φωτοβολταϊκά εξαιρετικά περιοριςμζνθ Συγκεκριμζνα το 42,6% τθσ ςυνολικισ ενζργειασ προζρχεται από κερμικι ενζργεια, το 25.5% από φυςικό αζριο, το 14% από υδροθλεκτρικι, το 7,3% από κάρβουνο, το 8,1% από λιγνίτθ και μόλισ το 3% από αιολικι, το 2% από γεωκερμικι και το 0,1% από φωτοβολταϊκά. H ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ αιολικισ ενζργειασ ζφκαςε τα MW και ζχουν δοκεί άδειεσ για εγκατάςταςθ αιολικϊν πάρκων ιςχφοσ MW Στόχοσ τθσ Τουρκίασ μζχρι το 2023 για ενζργεια από υδροθλεκτρικι MW, φωτοβολταϊκι MW, θλιακι MW, γεωκερμικι 600 MW και βιομάηα MW Ρρόκεςθ Τουρκίασ για καταςκευι και πυρθνικϊν αντιδραςτιρων 41

42 Αγορά ενζργειασ Με τον νζο τροποποιθμζνο νόμο του 2011, θ Τουρκία αναπτφςςει και απελευκερϊνει με γριγορουσ ρυκμοφσ τον τομζα των ΑΡΕ με ζμφαςθ ςτθ αιολικι ενζργεια και τα φωτοβολταικά ( καταςκευι μικρϊν εγκαταςτάςεων κάτω από 500 Kwp ςε κτίρια, κατοικίεσ, βιομθχανίεσ, αυτόνομα (off grid) και ςτο ζδαφοσ). Ο νζοσ νόμοσ προςφζρει επαρκζςτερα κίνθτρα για επενδυτικζσ ςυνεργαςίεσ ςε θλιακι, γεωκερμικι, αιολικι και φωτοβολταϊκά κακϊσ και εγγυθμζνεσ τιμζσ για 10 χρόνια και υπό τθ προχπόκεςθ φπαρξθσ πιςτοποιθτικοφ ΑΡΕ Εγγυθμζνεσ τιμζσ : αιολικι και υδροθλεκτρικι ενζργεια 0,073 USD/kWh, γεωκερμικι 0,105 USD /KWh και θλιακι, φωτοβολταϊκά και βιομάηα 0,133 USD /KWh. Μετά το 2015 οι τιμζσ αυτζσ κα αναπροςαρμοςτοφν. Οι επενδυτζσ που χρθςιμοποιοφν μθχανολογικό και θλεκτρολογικό εξοπλιςμό που ζχει καταςκευαςτεί ςτθν Τουρκία κα επωφελοφνται επιπλζον ενιςχφςεων. Για παράδειγμα ςιμερα οι ςυμβαςιοποιθμζνεσ τιμζσ αγοράσ (feed-in tariff) για φωτοβολταϊκά ςτθν Τουρκία, είναι 0,133 δολ. ανά kwh. Αν όμωσ ςτθ καταςκευι των φωτοβολταϊκϊν κινθτιρων περιλθφκεί και εγχϊριο εξάρτθμα (domestic component), αυτό που μπορεί να ανεβάςει τθν FIT ωσ και 0,035 δολάρια επιπλζον ανά kwh (πενταετισ διάρκεια ευνοϊκισ ρφκμιςθσ). 42

43 Αγορά ενζργειασ Η Τουρκία διακζτει εξαιρετικι θλιακι δυνατότθτα (μζςθ ετιςια θλιοφάνεια 2640 ϊρεσ και ζνταςθ ακτινοβολία 1,311kWh/mxm Η περιοχι τθσ νοτιανατολικισ Τουρκίασ και ειδικότερα θ περιοχι τθσ πόλθσ VAN αναμζνεται να παρουςιάςει ιδιαίτερθ ανάπτυξθ ςτο τομζα θλιακισ ενζργειασ λόγω και τθσ επίλυςθσ του κουρδικοφ προβλιματοσ και ειρινθσ ςτθ περιοχι. Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ επιβάρυνςθσ του ελλείμματοσ τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν αποτελεί θ αφξθςθ των ειςαγωγϊν, κυρίωσ λόγω τθσ ενεργειακισ εξάρτθςθσ τθσ Τουρκίασ από άλλεσ χϊρεσ Θεωρείται πολφ πικανό θ Τουρκία να καταλάβει τθν τρίτθ κζςθ ςτθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ευρϊπθ μζςα ςε δζκα χρόνια, γιϋαυτό και επικεντρϊνεται ςτθν προςπάκεια μείωςθσ τθσ εξάρτθςι τθσ από τισ ειςαγωγζσ πετρελαίου και αερίου για τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν τθσ αναγκϊν. Φιλοδοξεί να καλφπτει το 1/3 των ενεργειακϊν τθσ αναγκϊν από ΑΡΕ ζωσ το 2035 Ρολλζσ ιδιωτικοποιιςεισ ςε κερμικά πάρκα και υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ, O ιςτότοποσ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ τθσ Τουρκίασ είναι: υπάρχει και ςτθν αγγλικι. (τθλ , φαξ ) 43

44 ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ Ράνω από 30 μεγάλα τουρκικά πρακτορεία ςυμπεριλαμβάνουν τθν Ελλάδα ςτουσ τουριςτικοφσ τουσ προοριςμοφσ. Οι τοφρκοι τουρίςτεσ δείχνουν να προτιμοφν ελλθνικοφσ τουριςμοφσ με ιςτορικό και πολιτιςτικό υπόβακρο, με δυνατότθτα αγορϊν και ψυχαγωγίασ. Επίςθσ ταξιδεφουν και για κρθςκευτικοφσ λόγουσ Μεγάλο τουριςτικό τουρκικό ενδιαφζρον παρατθρείται, εκτόσ τθσ Β.Ελλάδασ (Θεςςαλονίκθ, Καβάλα, Ξάνκθ και Αλεξανδροφπολθ) για ελλθνικά νθςιά και κυρίωσ Μφκονο, Σαντορίνθ, όδο, Κω, Μυτιλινθ, Χίο, Σάμο και Κριτθ Αφξθςθ 57.6% τοφρκων τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα ςθμειϊκθκε ςτο 2012 ςε ςχζςθ με το 2011, ιτοι από τουρίςτεσ το 2011 φκάςαμε τουσ το 2012.Συνολικά αφίχκθκαν ςτθν Ελλάδα περίπου τοφρκοι τουρίςτεσ το 2012 με κανονικζσ βίηεσ του 2012 αλλά και παρελκόντων ετϊν, πράςινα διαβατιρια και τζλοσ ζνασ αρικμόσ με άτυπο τρόπο. Στουσ δφο πρϊτουσ μινεσ του 2013 ςθμειϊνεται αφξθςθ 100%. Το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόςτθκε για πρϊτθ φορά το 2012 για πζντε ςθμεία ειςόδου ςτθν Ελλάδα, ξεκίνθςε να εφαρμόηεται από αρχζσ Μαΐου και για το 2013 για ζξθ ςθμεία (Μυτιλινθ, Χίο, όδο, Σάμο, Κω και Καςτελόριηο) και κα τελειϊςει ςτο τζλοσ Οκτωβρίου Η ςθμαντικότερθ τουριςτικι Ζκκεςθ τθσ Τουρκίασ είναι θ EMITT ςτθ Κωνςταντινοφπολθ, 5 θ μεγαλφτερθ ζκκεςθ του τομζα παγκοςμίωσ. Ρρόςφατα θ Μικτι Επιτροπι Τουριςμοφ ςυμφϊνθςε ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ ελλθνοτουρκικισ τουριςτικισ ςυνεργαςίασ και ωσ ςτόχοσ τζκθκε θ από κοινοφ προϊκθςθ τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτισ αγορζσ τθσ Κίνασ, Ιαπωνίασ, ΗΡΑ και Ινδίασ 44

45 Αγορά καλλυντικϊν ειδϊν προςωπικισ περιποίθςθσ ρυκμοί ανάπτυξθσ αγοράσ 10% περίπου ετθςίωσ και το μζγεκόσ τθσ υπολογίηεται ςε $2,9 δισ (2012) Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ παρατθρικθκε είςοδοσ ξζνων επενδυτϊν και πολυεκνικϊν εταιρειϊν ςτθν τοπικι αγορά Ανάπτυξθ εγχϊριασ βιομθχανίασ αλλά με ζντονθ εξάρτθςθ από ειςαγόμενεσ πρϊτεσ φλεσ Υψθλόσ ανταγωνιςμόσ αγοράσ - οι μεγαλφτερεσ πολυεκνικζσ δραςτθριοποιοφνται και ςτθν τ/ αγορά καλφπτοντασ μεγάλο μερίδιο αγοράσ Ραράγοντεσ ανάπτυξθσ: ο αυξανόμενοσ αρικμόσ των εργαηόμενων γυναικϊν, ο νεαρόσ πλθκυςμόσ, θ αλλαγι ςτα καταναλωτικά πρότυπα, θ ανάπτυξθ κζντρων wellness & spa Τα κυριότερα ειςαγόμενα προϊόντα είναι: ςαμπουάν, κρζμεσ-λάδια για τθν περιποίθςθ του δζρματοσ, οδοντόπαςτεσ, κολόνιεσ, βαφζσ μαλλιϊν, μακιγιάη ματιϊν, αποςμθτικά ςϊματοσ δεν επιβάλλεται δαςμολογικι επιβάρυνςθ ΦΡΑ 8% ι 18% και για οριςμζνα προϊόντα ΦΕΚ απαιτοφνται πιςτοποιθτικά για τθν ειςαγωγι (αναλαμβάνει ειςαγωγζασ) Μζςα ςτθν τελευταία τριετία οι εξαγωγζσ ελλθνικϊν καλλυντικϊν προϊόντων( από 2,8 εκατ. ευρϊ το 2009 ςε 9,2 το 2012) ζχουν τριπλαςιαςτεί, με ετιςιο ποςοςτό αφξθςθσ άνω του 60% (2012/2011:62,%, 2011/2010:67,31%) 45

46 Κυριότερεσ τουρκικζσ ειςαγωγζσ ελλθνικϊν καλλυντικϊν (2012) Ρροϊόντα για τθ φροντίδα δζρματοσ Σαμπουάν Διάφορα μείγματα ευωδϊν ουςιϊν πρϊτεσ φλεσ Ραραςκευάςματα για περιποίθςθ μαλλιϊν (εκτόσ ςαμπουάν) Αικζρια ζλαια Ραραςκευάςματα ξυρίςματοσ, αποςμθτικά ςϊματοσ κλπ Άλλα προϊόντα (περιποίθςθσ ςϊματοσ & κολϊνιεσ ) Σφνολο : Συνολικζσ εξαγωγζσ Τουρκίασ προσ Ελλάδα (2012):

47 H Τουρκικι Βιομθχανία Επίπλων Ξεκινϊντασ με μικρά εργαςτιρια που παράγουν ςκαλιςμζνο ςτο χζρι και χειροποίθτα ζπιπλα κατά τθ διάρκεια του 19ου αιϊνα, θ τουρκικι βιομθχανία επίπλων ζχει επεκτακεί ςε ζναν τομζα του οποίου οι εξαγωγζσ ανζρχονται ςε 1,2 δις. δολάρια ετθςίωσ. Κυριότεροι πελάτεσ τθσ τουρκικισ βιομθχανίασ επίπλων είναι το Ιράκ, το Αηερμπαϊτηάν θ Λιβφθ, θ Σαουδικι Αραβία, θ Γερμανία, θ Ολλανδία, θ Γαλλία Μικρά εργαςτιρια εξακολουκοφν να διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτον κλάδο ενϊ οι μεγάλθσ κλίμακασ επιχειριςεισ επίπλων ςτθν Τουρκία παράγουν μοντζλα προςανατολιςμζνα προσ τισ εξαγωγζσ. Διακζτει εξειδικευμζνο ανκρϊπινο με νζουσ και ταλαντοφχουσ ςχεδιαςτζσ και προςαρμόηονται ςτισ προτιμιςεισ των καταναλωτϊν ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ, ειςάγοντασ ςυνεχϊσ νζα ςχζδια Τα ξφλινα ζπιπλα ςτθν Τουρκία ζχουν ζνα ςθμαντικό μερίδιο ςτθ ςυνολικι παραγωγι επίπλων ςτθ χϊρα. H τουρκικι βιομθχανία επίπλων ζχει περίπου επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ο όγκοσ των ςυνολικϊν πωλιςεων αυξικθκε κατά 40%.

48 H Τουρκικι Βιομθχανία Επίπλων Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ βιομθχανία επίπλων τθσ Τουρκίασ: Ζνωςθ Τοφρκων Βιομθχάνων Επίπλου και Ξφλου (MOSDER) Κεντρικι Ανατολία - Εξαγωγείσ Ξφλου και Δαςικϊν Ρροϊόντων Σφνδεςμοσ Βιομθχάνων και Επιχειρθματιϊν Επίπλων Γραφείου (OFIBA) Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων και Ειςαγωγζων - Ραραγωγοί Ζπιπλα (MOBDER) Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Κωνςταντινοφπολθσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Αιγαίου

49 Γιατί προτείνουμε να διερευνιςετε δυνατότθτεσ επιχειρθματικϊν ςασ ςυνεργειϊν με τθ Τουρκία Η τουρκικι οικονομία και το κατά κεφαλι ειςόδθμα ςε αναπτυξιακι τροχιά Τουρκικό ενδιαφζρον για ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν ςχζςεων με ελλθνικζσ εταιρείεσ είτε προσ τθ κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ των διμερϊν εμπορικϊν ςυναλλαγϊν είτε για jointventures ςε Τουρκία ι Ελλάδα Τουρκικό ειςαγωγικό ενδιαφζρον για δομικά υλικά,φαρμακευτικά, ιατρικά προϊόντα και εξοπλιςμόσ,καλλυντικά,πλαςτικζσ πρϊτεσ φλεσ, υλικά ςυςκευαςίασ βιολογικά, delicatessen- gourmet, εκνικά προϊόντα,υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ υγείασ-τουριςμοφ Υπερκζρμανςθ τθσ επιχειρθματικισ αγοράσ Κωνςταντινοφπολθσ και παραλίων. Ρροςπάκεια τθσ τουρκικισ κυβζρνθςθσ για επιχειρθματικι ανάπτυξθ περιοχϊν και πόλεων τθσ Ανατολισ. Ρολλζσ περιφερειακζσ τουρκικζσ πόλεισ με δυναμικζσ επιχειρθματικζσ κοινότθτεσ και με μεγάλο ενδιαφζρον για ανάπτυξθ εξωςτρζφειασ. Ρρόκεςθ Ρρεςβείασ Αγκφρασ για διερεφνθςθ επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ και ανάπτυξθ διμερϊν ςχζςεων ςε επιλεγμζνεσ τουρκικζσ πόλεισ όπωσ Άγκυρα, Σμφρνθ, Ρροφςα, Γκαηιαντζπ, Καιςάρεια, Ικόνιο, Τραπεηοφντα, Σαμψοφντα, Αντιόχεια, Μαρτίν, Ντιγιαρμπακίρ κτ.λ 49

50 Θετικι επίδραςθ ςτθν τουρκικι οικονομία αναμζνεται να ζχει θ ειρθνευτικι διαδικαςία, ςτο πλαίςιο τθσ επίλυςθσ του κουρδικοφ ηθτιματοσ, ςτθν Νοτιοανατολικι Τουρκία Γενικότερα, υπάρχει ζντονο επιχειρθματικό ενδιαφζρον για τθν περιοχι τθσ Ν. Ανατολικισ Τουρκίασ, θ οποία είναι αναξιοποίθτθ και πολλοί επιχειρθματίεσ και ξζνοι διπλωμάτεσ τθν ζχουν ιδθ επιςκεφκεί για να εξετάςουν πικανζσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ Η περαιτζρω ανάπτυξθ του καταςκευαςτικοφ τομζα αναμζνεται να ςυμπαραςφρει τθν ανάπτυξθ ενόσ εφρουσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων Τα διάφορα ζργα που κα πραγματοποιθκοφν ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα και ειδικότερα ςτθ νοτιοανατολικι Τουρκία, κα δϊςουν ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ και άλλων τομζων, κακϊσ κα δθμιουργθκεί ανάγκθ για : μονάδεσ επεξεργαςίασ και ςυςκευαςίασ γεωργικϊν προϊόντων ηιτθςθ για υπθρεςίεσ, όπωσ οργάνωςθ και εκςυγχρονιςμόσ των γεωργικϊν δραςτθριοτιτων αποκικευςθ και διακίνθςθ αυτϊν (logistics) και τζλοσ ανάπτυξθ των δικτφων μεταφορϊν ϊςτε να προϊόντα να φκάςουν ςε λιμάνια τθσ Μεςογείου και ςτισ χϊρεσ τθσ Μ. Ανατολισ. Συνεπϊσ, ςτα επόμενα χρόνια, προβζπεται να δθμιουργθκοφν κετικζσ προοπτικζσ για εμπορικζσ και επενδυτικζσ ςυνεργαςίεσ: ςτον τομζα των καταςκευϊν και δομικϊν υλικϊν ςτθν ανάπτυξθ καλλιεργειϊν αγροτικϊν προϊόντων ςτον τομζα τθσ ενζργειασ και ςυγκεκριμζνα ςτθν θλιακι 50

51 Μεθοδολογία προζέγγιζη αγοράς Γηαπίζησζε ηνπξθηθνύ εηζαγσγηθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ (Γξαθεία ΟΔΤ Άγθπξαο θαη Κσλ/πνιεο) Έξεπλα λόκσλ θαη θαλόλσλ γηα ην ηνπξθηθό θαζεζηώο πνπ δηέπεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ (Γξαθεία ΟΔΤ) Αλεύξεζε έκπεηξνπ θαη αμηόπηζηνπ ηνύξθνπ ζπλεξγάηεαληηπξνζώπνπ ή θαηεπζείαλ εηζαγσγέα-δηαλνκέα (θαη κε ηε βνήζεηα Γξαθείνπ ΟΔΤ) Έξεπλα γηα ηε αμηνπηζηία ηεο ηνπξθηθήο εηαηξείαο θαη ηνπ ηνύξθνπ επηρεηξεκαηία (θαη κε ηε βνήζεηα Γξαθείνπ ΟΔΤ) Με ηε βνήζεηα ηνπ ηνύξθνπ ζπλεξγάηε, πξνζσπηθή γλσξηκία κε ηνλ ηνύξθν επηρεηξεκαηία θαη αλάπηπμε ακνηβαίσλ θαιώλ ζρέζεσλ. Σαθηηθέο επηζθέςεηο ζηελ ζπλεξγαδόκελε ηνπξθηθή εηαηξεία 51

52 Τρόποι διείςδυςθσ ςτθν τουρκικι αγορά Επίςκεψθ ι και ςυμμετοχι ςτθ αντίςτοιχθ κλαδικι ζκκεςθ. Ρροκακοριςμζνεσ επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ μζςω Γραφείων ΟΕΥ Άγκυρασ και Κωνςταντινοφπολθσ. Συμμετοχι ςε ςτοχευμζνεσ αποςτολζσ-εκδθλϊςεισ που οργανϊνονται από ελλθνικοφσ Φορείσ. Μζςω του site agora του ΥΡΕΞ, αναηιτθςθ αιτθμάτων για ςυνεργαςίεσ που καταχωροφν τα Γραφεία ΟΕΥ. Διαφθμιςτικι καταχϊρθςθ ενδιαφζροντοσ για επιχειρθματικι ςυνεργαςία ςε Site Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου τθσ περιοχισ. Κδρυςθ εταιρείασ υποκαταςτιματοσ και διαφιμιςθ εταιρείασ-προϊόντων 52

53 Συμβουλζσ για ςωςτι επιχειρθματικι ςυναλλαγι με τουρκικζσ εταιρείεσ Σωςτι επιλογι του προϊόντοσ για προϊκθςθ και προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ κινιςεων. Πχι ενζργειεσ αποςπαςματικζσ Ρριν τθ ςφναψθ κάποιασ ςυμφωνίασ, ςυνεργαςία με τουρκικό δικθγορικό Γραφείο τθσ περιοχισ Ρροετοιμαςία επιχειρθματολογίασ για τθ προϊκθςθ του προϊόντοσ. Φιλικι ςυμπεριφορά αλλά με μζτρο. Ρροςπάκεια για ειλικρινι επαγγελματικι ςχζςθ και κατάκτθςθ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ. Ρροςεκτικι μελζτθ όρων ςυμβολαίου και επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ Διαςφάλιςθ ςυναλλαγϊν και ζκδοςθ των ςωςτϊν πιςτοποιθτικϊν που απαιτοφνται για τθν ειςαγωγι προϊόντοσ προσ αποφυγι προβλθμάτων ςτα τελωνεία. Ρροςεκτικι μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ του τοφρκου επιχειρθματία (να κεωρείται φποπτθ θ ζλλειψθ διαπραγμάτευςθσ από πλευράσ του και να μθν εκλαμβάνεται ωσ ςτοιχείο άγνοιασ ι χαμθλισ ευςτροφίασ). Ρροςοχι ςτο επίπεδο κουλτοφρασ Τοφρκου ιδίωσ αυτοφ που δεν ζχει πολλζσ εμπειρίεσ του εξωτερικοφ. Μια προςπάκεια εξαπάτθςισ του από πλευράσ μασ,ενδεχομζνωσ να μασ οδθγιςει ςε απρόβλεπτεσ επιχειρθματικζσ περιπζτειεσ. Κατοχφρωςθ των πνευματικϊν και βιομθχανικϊν δικαιωμάτων μζςω δικθγόρου Συνεχισ ενθμζρωςθ-παρακολοφκθςθ κεςμικοφ πλαιςίου Ζγκαιρθ ζκδοςθ άδειασ παραμονισ και εργαςίασ ςτον εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ ςτθ Τουρκία αν πρόκειται για αλλοδαπό Συχνι επικοινωνία και τακτικζσ ςυναντιςεισ 53

54 Eπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΟΤΝΑΛΑΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΟΔΤ Β Πξεζβεία Αγθύξαο-Γξαθείν ΟΔΤ 54

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2014 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΕΡΙΧΕΙΕΙΝ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ

ΟΔΘΓΟΣ ΕΡΙΧΕΙΕΙΝ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ ΡΕΣΒΕΙΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΘΝ ΑΓΚΥΑ ΓΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΡΟΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΘΓΟΣ ΕΡΙΧΕΙΕΙΝ ΣΤΘΝ ΤΟΥΚΙΑ Νοζμβριοσ 2013 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ να αναφζρεται θ πθγι. 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 2 ΤΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία-επιχειρηματικές δυνατότητες ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Β

Τουρκία-επιχειρηματικές δυνατότητες ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Β Τουρκία-επιχειρηματικές δυνατότητες ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Β ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΟIKONOMIAΣ (2001-2012) 2001 οικονομική κρίση 2002-2008 επανάκαμψη 2008-9 η διεθνής οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 19 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ατηζντα Διεκνείσ τάςεισ Η επενδυτικι πρόταςθ τθσ Ελλάδασ Προκλιςεισ και προοπτικζσ Οργανιςμόσ Invest in Greece Διεκνείσ τάςεισ Σθμαντικζσ επενδφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΕΛ ΑΒΙΒ Γραφείο Οικονομικϊν & Εμπορικϊν Υποκζςεων 3 Daniel Frisch Str., 11th floor, 64731 Tel Aviv Τθλ : +972-3-605.52.99 Φαξ :+972-3-605.52.96 E-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr H Ιζπαηλινή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ 2014

ΑΝΑΛΤΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ 2014 ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ 2014 Φεβρουάριοσ 2015 Παρακαλοφμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Δξγαζηήξην Εσνηερλίαο Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΜΑΝΟΤΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ M.Sc. Γεσπόλνο Εσνηέρλεο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Γ.Π.Θ. ΗΜΒΡΟ 19-20

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Ακινα 08.12.2010 ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Εκνικι τρατθγικι για τισ Εξαγωγζσ πορεία & ςφγκριςθ Εξαγωγζσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΔΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΧΘΜΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ Τομζασ ΛΛ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ: ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ

Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ Ρροετοιμαςία υλοποίθςθ - εξειδίκευςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρονίκη Λιακοπούλου, Γραμματέας ΟΕΥ Β Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1

Ανδρονίκη Λιακοπούλου, Γραμματέας ΟΕΥ Β Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Ανδρονίκη Λιακοπούλου, Γραμματέας ΟΕΥ Β Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 η θέση παγκοσμίως και στη 6 η στην Ευρώπη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr Ακινα, 20 Μαρτίου 2013 Κφριοι Υπουργοί, Κυρία και Κφριοι Πρζςβεισ, Κφριεσ και Κφριοι Πρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα