Διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά: Η περίπτωση των Φυσικών Επιστημών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά: Η περίπτωση των Φυσικών Επιστημών"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ [Σελ. 5 15] Διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά: Η περίπτωση των Φυσικών Επιστημών Αναστάσιος Σιάτρας 1 και Παναγιώτης Κουμαράς 2 Περίληψη: Τη στιγμή που στην Ελλάδα επιχειρείται η διαμόρφωση μιας εκπαίδευσης που να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ταλαντούχων και χαρισματικών παιδιών, διεθνώς διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές εστιάζουν στη διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό τους περίγυρο. Λαμβάνοντας υπόψη αποτελέσματα ερευνών, υποστηρίζεται η άποψη ότι η διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά: (1) αποτελεί ρεαλιστικό όραμα δίχως να οδηγεί στην υποβάθμιση του περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών, (2) είναι απαραίτητη συνθήκη για τη διαμόρφωση και την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ευημερίας των ανθρώπων. Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες; υψηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα; Φυσικές Επιστήμες για όλους και όλες Science education towards ensuring equity in students' high-performing outcomes Anastasios Siatras and Panagiotis Koumaras Abstract: While the Greek educational policy focuses on developing education programs for the gifted and talented children, internationally it is noticed that educational policies are formed towards ensuring to all students a high-performing outcomes, regardless of students social, economic and cultural background. Taking into consideration research findings, we argue that the goal of ensuring to all students high-performing outcomes in science education: (1) is a feasible vision which does not lead to low quality science education, (2) is a necessary condition for developing the social, economic and cultural prosperity of society. Keywords: Science education; high-performing education outcomes; science for all Επιδιώκοντας την αριστεία, να θυμόμαστε την ισότητα Η ένταξη της «διαφοροποιημένης διδασκαλίας» στη σχολική εκπαίδευση αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια της αριστείας στα παιδιά που χαρακτηρίζονται ως ταλαντούχα και χαρισματικά (βλ. Benbow & Stanley, 1996, σ. 256; Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004, σ. 2). Στο ελληνικό δημόσιο λόγο έχουν αναδειχθεί θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές πρακτικές που επιδιώκουν την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών δράσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των απαιτήσεων των ταλαντούχων και χαρισματικών παιδιών (βλ. Μανωλάκος, 2010, σ. 229; Παπαματθαίου, 2012; Paraskevopoulos, 2003, σ. 101; Ταλιαδούρος, 2013; Zbainos & Kyritsi, 2011, σ. 138). 1 Αναστάσιος Σιάτρας: Παιδαγωγός και Διδάκτορας στις Επιστήμες της Αγωγής. 2 Παναγιώτης Κουμαράς: Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Διασφάλιση υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά: Η περίπτωση των Φ. Ε. Στην κατεύθυνση αυτή, η ελληνική πολιτεία διαμόρφωσε ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση των πρότυπων πειραματικών σχολείων με στόχο, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και προώθηση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα (Ν.3966, 2011, σ. 2373; Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, 2013). Σε αντίθεση με την ελληνική προσέγγιση για την καλλιέργεια της αριστείας στα παιδιά που χαρακτηρίζονται ως ταλαντούχα και χαρισματικά, οι τρέχουσες διεθνείς εκπαιδευτικές πολιτικές εστιάζουν στην καλλιέργεια της αριστείας μέσα από τη διασφάλιση υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά. Ειδικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η βασική πρόκληση που τίθεται από το νέο στρατηγικό πλαίσιο «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2020» είναι η καλλιέργεια γνώσεων και ικανοτήτων για τη διασφάλιση της αριστείας στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό τους περίγυρο. Υποστηρίζεται ότι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης προϋποθέτει «τα αποτελεσματικά και ισότιμα συστήματα εκπαίδευσης [...] να αντιμετωπίζουν τις εκπαιδευτικές δυσκολίες με την παροχή υψηλής ποιότητας σχολικής εκπαίδευσης και στοχοθετημένης υποστήριξης των παιδιών, καθώς και την προώθηση εκπαίδευσης δίχως αποκλεισμούς» (The Council of the European Union, 2009, σσ. 3-4). Στην ίδια κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το Γραμματισμό (EU High Level Group of Experts on Literacy) υποστηρίζει ότι για να γεφυρωθεί το χάσμα της επίδοσης των μαθητών και των μαθητριών θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διαμόρφωση μιας ποιοτικής εκπαίδευσης που να υποστηρίζει ουσιαστικά τα παιδιά με χαμηλές μαθητικές επιδόσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστούν υψηλά ποιοτικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση όλων των παιδιών (EU High Level Group of Experts on Literacy, 2012, σ. 46). Ανάλογη μετατόπιση παρατηρείται το 2013 και στην εκπαιδευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.) με την έκδοση της έκθεσης «Για Όλα τα Παιδιά και το Καθένα Ξεχωριστά: Μια Στρατηγική για την Εκπαιδευτική Ισότητα και Αριστεία» (For Each and Every Child: A Strategy for Education Equity and Excellence). Με την έκθεση αυτή, η Επιτροπή για την Ισότητα και την Αριστεία (The Equity and Excellence Commission) προτείνει τον προσανατολισμό της ομοσπονδιακής εκπαιδευτικής πολιτικής στην αντιμετώπιση του χάσματος των εκπαιδευτικών ανισοτήτων των μαθητών και των μαθητριών στα αμερικανικά δημόσια σχολεία, μέσα από τη διαμόρφωση μιας εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της αριστείας σε όλα τα παιδιά. Συγκεκριμένα, στην έκθεση της Επιτροπής υποστηρίζεται ότι «η καθολική πρόσβαση [των παιδιών] σε υψηλής ποιότητας [εκπαίδευση] πρέπει να είναι ένα θέμα ύψιστης εθνικής προτεραιότητας, με ιδιαίτερη προτεραιότητα για τα παιδιά [που διαβιούν σε αντίξοες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες]» (The Equity and Excellence Commission, 2013, σ. 28). Σημειώνεται ότι η έκθεση της Επιτροπής έρχεται σε αντίθεση με την εκπαιδευτική πολιτική που έχει υιοθετηθεί από το 1983 με τη δημοσίευση της έκθεσης «Ένα Έθνος σε Κίνδυνο» (A Nation at Risk). Για πολλά χρόνια η αμερικανική εκπαιδευτική πολιτική επικεντρώνεται στην καλλιέργεια της αριστείας στα χαρισματικά παιδιά, με τη ψήφιση από το Κογκρέσο των Η.Π.Α. νόμων που υποστηρίζουν την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με ιδιαίτερα ταλέντα (βλ. και Brown, 2008, για περισσότερα στοιχεία αναφορικά με την ιστορική αποτύπωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στις Η.Π.Α. για την εκπαίδευση των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών). Υποστηρίζεται ότι η αλλαγή του προσανατολισμού της εκπαιδευτικής πολιτικής στις Η.Π.Α., με στόχο τη διασφάλιση υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά, θα συμβάλλει στην ανατροπή των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που προκάλεσαν οι προηγούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα είναι η διόγκωση του χάσματος μεταξύ της σχολικής επίδοσης των παιδιών από οικογένειες με υψηλό και χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό περίγυρο, το οποίο συνέβαλε στο να χαθούν τρις εκατομμύρια δολάρια από την οικονομική ανάπτυξη των Η.Π.Α. (The Equity and Excellence Commission, 2013, σ. 12). 6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΕΥΧΟΣ 46-47

3 Σιάτρας & Κουμαράς Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της ύπαρξης εκπαιδευτικού χάσματος μεταξύ των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με υψηλό και χαμηλό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο 3 (OECD, 2013, σ. 34; OECD, 2010, σ. 53; OECD, 2007a, σ. 183; OECD, 2004, σ. 176; OECD, 2001, σ. 185). Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι «η επιτυχία στον τομέα της εκπαίδευσης μπορεί να οριστεί ως ένας συνδυασμός υψηλού επιπέδου επίτευξης [των εκπαιδευτικών στόχων] και υψηλού επιπέδου ισότητας στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα [όλων των παιδιών]» (OECD, 2013, σ. 37). Με άλλα λόγια, για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια πετυχημένη εκπαίδευση υψηλής ποιότητας που να διασφαλίζει ισότιμα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Εκπαίδευση για την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ευημερία Από την προηγούμενη ενότητα της εργασίας προκύπτει ότι: (α) οι εκπαιδευτικές πολιτικές σε διεθνές επίπεδο, που επηρεάζονται από οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ, αντί να εστιάζουν στη διαμόρφωση μιας εκπαίδευσης για τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά, αναδεικνύουν ως ύψιστης σημασίας μια εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών με στόχο τη διασφάλιση ισότιμων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά, (β) στη χώρα μας γίνονται προσπάθειες διαμόρφωσης μιας ειδικής εκπαίδευσης των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών, όταν χώρες που την είχαν εφαρμόσει για πολλά χρόνια αρχίζουν να την εγκαταλείπουν. Η αναπροσαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τον προσανατολισμό των σχολείων στη διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά, αναδεικνύει ένα παράδοξο στο χώρο της εκπαίδευσης. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικές πολιτικές φαίνεται να προσανατολίζονται στη διασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ευημερίας των ανθρώπων (Sahlberg & Oldroyd, 2010, σ. 293), κάτι που εναρμονίζεται με τις προτάσεις προοδευτικών παιδαγωγών. Η εναρμόνιση, όμως, αυτή δεν είναι τυχαία. Οι διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα των προτάσεων προοδευτικών παιδαγωγών, αλλά το πλαίσιο της αφετηρίας τους εμπίπτει στον τομέα της οικονομίας (Τσιάκαλος, 2003a, σ. 22). Αντίθετα, το πλαίσιο της προοδευτικής εκπαίδευσης αναφέρεται στην προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών να αποκτήσουν ένα επαρκές και συνεκτικό σώμα γνώσεων, παράλληλα με την ανάπτυξη κομβικών ικανοτήτων, με στόχο τη διαμόρφωση υπεύθυνων, συμμετοχικών και δίκαιων πολιτών (Τσιάκαλος, 2011, σ. 56; Westheimer & Kahne, 2004, σελ. 3). Έτσι, στον τομέα της οικονομίας υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια γνώσεων και ικανοτήτων στα παιδιά για την αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας, με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής ευημερίας των κοινωνιών (Rouse, 2007, σ. 103). Επομένως, η ύπαρξη και η διατήρηση του εκπαιδευτικού χάσματος μεταξύ των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με υψηλό και χαμηλό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο οδηγεί τις κοινωνίες αναπόφευκτα σε οικονομικές πολιτικές ύφεσης. Ειδικότερα, σε οικονομική μελέτη της εταιρείας McKinsey για την επιρροή της εκπαίδευσης στην οικονομία των Η.Π.Α. υποστηρίζεται ότι αν δεν υπήρχε εκπαιδευτικό χάσμα μεταξύ των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο και όλων των άλλων παιδιών, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν των Η.Π.Α. θα αυξάνονταν το 2008 μέχρι και 670 δισεκατομμύρια δολάρια (McKinsey&Company, 2009, σ. 6). Ανάλογες οικονομικές μελέτες υπάρχουν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 3 Ανάλογα στοιχεία προκύπτουν και από την έρευνα TIMSS (βλ. Martin, Mullis, Foy, & Stanco, 2012, σ. 204). ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 7

4 Διασφάλιση υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά: Η περίπτωση των Φ. Ε. Εμπειρογνωμόνων για την Οικονομία της Εκπαίδευσης (European Expert Network on Economics of Education), όπου υποστηρίζεται ότι αν οι Ευρωπαϊκές χώρες βελτίωναν την επίδοση όλων των μαθητών και των μαθητριών, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό χάσμα των παιδιών από χαμηλά και υψηλά οικονομικά επίπεδα να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, τότε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξάνονταν μέχρι και 82 τρις εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη γενιά (European Expert Network on Economics of Education, 2010, σ. 14). Από την άλλη μεριά, η διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά, κάτι που είναι σε συμφωνία με τις προτάσεις των προοδευτικών παιδαγωγών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της κοινωνικής ευημερίας με στόχο την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής και ανθρώπινης κοινωνίας (βλ. Sahlberg, 2006, σ. 276; Sahlberg, 2004, σ. 70; Τσιάκαλος, 2011, σ. 56; UNESCO, 2005, σ. 27). Για να διασφαλιστεί η κοινωνική ευημερία, τα εκπαιδευτικά συστήματα θεωρείται σημαντικό να εφοδιάζουν όλα τα παιδιά με γνώσεις και ικανότητες για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ευημερίας των κοινοτήτων τους (UNESCO, 2010, σ. 104) και ειδικότερα τα παιδιά που διαβιούν σε αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (βλ. Calabrese-Barton, 1998, σ. 529; Rebell, 2007, σ. 260). Με άλλα λόγια, η αποτυχία της διασφάλισης υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, μέσα από την αριστεία στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, οδηγεί σε τεράστιες αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, θέτοντας το μέλλον πολλών χωρών, όπως και εκατομμυρίων παιδιών, σε κίνδυνο (Belfield & Levin, 2007, σ. 1; UNESCO, 2013, σ. 20). Αριστεία και ισότητα στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Η εκπλήρωση του στόχου της διασφάλισης ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά αποτελεί για εμάς το όραμα της δημοκρατικής και ανθρώπινης προοπτικής της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες. Ως δημοκρατική χαρακτηρίζεται η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες που προετοιμάζει όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχουν, να αποκτήσουν όλες εκείνες τις γνώσεις και ικανότητες για να μπορούν να κατανοούν και να ερμηνεύουν το φυσικό και κοινωνικό κόσμο, ανεξάρτητα από τον προσωπικό ρυθμό μάθησης ή τον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περίγυρο των παιδιών (Τσιάκαλος, 2003b, σ. 68). Ως ανθρώπινη χαρακτηρίζεται η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες όταν αναγνωρίζει τις πολιτισμικές αξίες των ανθρώπων μέσα από την κοινωνιολογική, ιστορική και φιλοσοφική προέκταση των Φυσικών Επιστημών και προετοιμάζει τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν με τον καθημερινό κόσμο με στόχο να διαμορφώσουν και να εμπλουτίσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα (Aikenhead, 2006, σ. 2). Αυτό το όραμα, όμως, βρίσκεται στο κέντρο της κριτικής επιστημονικών προσεγγίσεων που προωθούν την αριστεία αποκλειστικά στην εκπαίδευση των ταλαντούχων και χαρισματικών παιδιών. Η κριτική αυτή στηρίζεται στον ισχυρισμό ότι η διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά, από τη μια μεριά, δεν αποτελεί ρεαλιστικό όραμα (Benbow & Stanley, 1996, σ. 256) και από την άλλη, στην περίπτωση που επιχειρηθεί να πραγματοποιηθεί, οδηγεί στην υποβάθμιση του περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών (Shamos, 1995, σ. 91; Κοντογιαννοπούλου- Πολυδωρίδη, Σολομών & Σταμέλος, 2000, σ. 96). Από έρευνες, όμως, προκύπτουν στοιχεία που όχι μόνο δεν επιβεβαιώνουν τους παραπάνω ισχυρισμούς, αλλά αναδεικνύουν ότι ο στόχος των ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων για όλα τα παιδιά είναι μια εφικτή υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2006 στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών προκύπτει ότι στη Φινλανδία, πέρα του ότι ως χώρα κατατάσσεται στην πρώτη θέση (OECD, 2007a, σ. 58), η επιθυμητή επίδοση (επίπεδα 3, 4, 5 και 6) επιτυγχάνεται από το 82,2% των μαθητών και των μαθητριών, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες με χαμηλές 8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΕΥΧΟΣ 46-47

5 Σιάτρας & Κουμαράς επιδόσεις (επίπεδα κάτω από 1, 1 και 2) είναι μόλις το 17,7% (OECD, 2007b, σ. 24) 4. Από το στοιχείο αυτό προκύπτει ότι η Φινλανδία έχει το μικρότερο ποσοστό μαθητών και μαθητριών που αποτυγχάνουν στις Φυσικές Επιστήμες και ταυτόχρονα η χώρα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην έρευνα PISA Την ίδια στιγμή, οι Η.Π.Α., όπου για πολλά χρόνια η εκπαιδευτική πολιτική εστίαζε στην αριστεία των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών, τοποθετούνται ανάμεσα στην εικοστή τέταρτη και τριακοστή πέμπτη θέση (OECD, 2007a, σ. 58) και ταυτόχρονα η επιθυμητή επίδοση (επίπεδα 3, 4, 5 και 6) επιτυγχάνεται από το 51,3% των μαθητών και μαθητριών, ενώ τα παιδιά με χαμηλές επιδόσεις (επίπεδα κάτω από 1, 1 και 2) είναι το 48,6% του μαθητικού πληθυσμού (OECD, 2007b, σ. 24) 5. Σημειώνεται ότι η εστίαση της παρούσας εργασίας στα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2006 γίνεται επειδή το κύριο αντικείμενο μελέτης της έρευνας αυτής είναι οι Φυσικές Επιστήμες 6. Στην ίδια έρευνα υποστηρίζεται ότι «η βελτίωση της συνολικής επίδοσης στις Φυσικές Επιστήμες και η διασφάλιση ισότιμων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονα» (OECD, 2007a, σ. 190). Αυτό σημαίνει ότι η εκπαιδευτική πολιτική είναι σημαντικό να εστιάσει ταυτόχρονα στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και στη διασφάλιση ισότιμων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά. Αναλυτικότερα, στο Σχήμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάταξη των χωρών, λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση των μαθητών και των μαθητριών των χωρών και την επιρροή του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περίγυρου των παιδιών στην επίδοσή τους στις Φυσικές Επιστήμες. Ο κάθετος άξονας δείχνει την επίδοση των χωρών που αντιστοιχούν στους βαθμούς από 300 (χαμηλότερος βαθμός) έως 600 (υψηλότερος βαθμός). Ο μέσος όρος επίδοσης των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα εντοπίζεται στο βαθμό 500. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει τη συσχέτιση του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού πλαισίου των μαθητών και των μαθητριών με την επίδοσή τους στις Φυσικές Επιστήμες που αντιστοιχεί στους βαθμούς από 0 (καθόλου συσχέτιση) έως το 30 (μεγαλύτερη συσχέτιση). Ο μέσος όρος του βαθμού συσχέτισης της επίδοσης στις Φυσικές Επιστήμες και του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περίγυρου εντοπίζεται στο 14,4. Έτσι, στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται τέσσερα τεταρτημόρια. Από το Σχήμα 1 προκύπτει ότι: Οι μαθητές και οι μαθήτριες των χωρών που βρίσκονται στο πρώτο τεταρτημόριο, έχουν πολύ καλές επιδόσεις στις Φυσικές Επιστήμες, χωρίς αυτές οι επιδόσεις να εξαρτώνται από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περίγυρο των παιδιών (π.χ., Φινλανδία, Χονγκ Κονγκ, Καναδάς, Ιαπωνία, Κορέα, Εσθονία, Αυστραλία κ.λπ.). Δηλαδή, στις χώρες αυτές έχουμε υψηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα, δίχως αυτά τα αποτελέσματα να εξαρτώνται από τον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περίγυρο των παιδιών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες των χωρών που βρίσκονται στο δεύτερο τεταρτημόριο, έχουν πολύ καλή επίδοση στις Φυσικές Επιστήμες, όμως αυτή η επίδοση εξαρτάται από τον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τους περίγυρο. Δηλαδή, οι μαθητές και οι μαθήτριες που προέρχονται από προνομιούχες οικογένειες καταφέρνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις στις Φυσικές Επιστήμες από τους συμμαθητές ή τις συμμαθήτριές τους που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα (π.χ., Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Λίχνενσταϊν, Γερμανία, Βέλγιο κ.λπ.). Με άλλα λόγια, στις χώρες 4 Σημειώνεται ότι η άριστη επίδοση (στάδια 5 και 6) στη Φινλανδία επιτυγχάνεται από το 20,9% του μαθητικού πληθυσμού και η χαμηλότερη επίδοση (κάτω από το στάδιο 1 και στάδιο 1) από το 4,1%. 5 Σημειώνεται ότι η άριστη επίδοση (στάδια 5 και 6) στις Η.Π.Α. επιτυγχάνεται μόλις από το 9% του μαθητικού πληθυσμού και η χαμηλότερη επίδοση (κάτω από το στάδιο 1 και στάδιο 1) από το 24,4%. 6 Αντίστοιχα αποτελέσματα υπάρχουν και στην έρευνα PISA ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 9

6 Διασφάλιση υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά: Η περίπτωση των Φ. Ε. αυτές έχουμε υψηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα τα οποία όμως εξαρτώνται από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περίγυρο των παιδιών. Σχήμα 1: Σχέση μεταξύ επίδοσης στις Φυσικές Επιστήμες των παιδιών και του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού τους περίγυρου (OECD, 2007a, σ. 189). Στις χώρες που περιλαμβάνονται στο τρίτο τεταρτημόριο η επίδοση των μαθητών και των μαθητριών είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο επίδοσης του συνόλου των χωρών και ταυτόχρονα αυτή η επίδοση εξαρτάται από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περίγυρο των παιδιών (π.χ., Γαλλία, Ελλάδα, Η.Π.Α., Τουρκία κ.λπ.). Δηλαδή, στις χώρες αυτές έχουμε χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα, κάτω του μέσου όρου, τα οποία βρίσκονται σε συνάρτηση με την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική κατάσταση των οικογενειών των παιδιών. Στο τέταρτο τεταρτημόριο, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν επιδόσεις κάτω από το μέσο όρο του συνόλου των χωρών, όμως από την έρευνα PISA 2006 δεν προκύπτει να υπάρχει σύνδεση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής διαφοροποίησης με τη χαμηλή επίδοση των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες (π.χ., Ισλανδία, Ρωσία, Ιταλία, κ.λπ.). Ουσιαστικά στις χώρες αυτές έχουμε ισότητα στην αποτυχία. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τις πολιτικές θεωρήσεις των ερευνητών για την έρευνα PISA και την κριτική που αναπτύσσεται στη βιβλιογραφία (βλ. για παράδειγμα Hopmann, Brinek & Retzl, 2007), η επίδρασή της στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πολιτικών των χωρών δε φαίνεται να μειώνεται. Αντίθετα, η συμμετοχή των χωρών στην έρευνα PISA από το 2000 έχει διπλασιασθεί και ταυτόχρονα στην έρευνα αυτή συμμετέχουν χώρες που είναι οικονομικά και τεχνολογικά προηγμένες. Τα παραπάνω στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα PISA φαίνεται να απορρίπτουν τα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί αφενός για το μη ρεαλιστικό στόχο της επίτευξης υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά και αφετέρου για την υποβάθμιση του περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών. Αντιθέτως, υποστηρίζεται η θεώρηση ότι οι ισχυρισμοί αυτοί καλλιεργούν μια λανθασμένη αντίληψη για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών ότι, δηλαδή, αυτή νοθεύεται με στόχο την απλούστευση της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες για να καλυφθούν οι βασικές γνωστικές ανάγκες όλων των παιδιών (Ματθαίου, 1995, σ. 64). 10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΕΥΧΟΣ 46-47

7 Σιάτρας & Κουμαράς Θεωρείται σημαντικό να επισημανθεί ότι ο δημόσιος λόγος στην Ελλάδα αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας PISA επικεντρώνεται στην ύπαρξη μόνο του στοιχείου ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του ΟΟΣΑ (βλ. για παράδειγμα Στάγκος, 2013; Λακασάς, 2013; Χρυσολωράς, 2013). Δεν έχει, όμως, αναδειχθεί το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της PISA, προερχόμενα από τον ΟΟΣΑ που οι κυβερνήσεις της χώρας μας θεωρούν αξιόπιστο εταίρο, δείχνουν ότι στη χώρα μας έχουμε μια εκπαίδευση που εντείνει την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανισότητα μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών. Αντίστοιχα ευρήματα προκύπτουν και από την έρευνα TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), όπου η Ελλάδα συμμετείχε το 1995 (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Σολομών & Σταμέλος, 2000, σ. 51). Συμπεράσματα Υποστηρίζουμε ότι για να είναι προσαρμοσμένη η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής θα πρέπει να διασφαλίζει ισότιμα υψηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Αυτό προϋποθέτει η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες να ιδωθεί ευρύτερα από τον τομέα της οικονομίας -ο οποίος τομέας είναι βέβαια σημαντικός παράγοντας στη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας- και να προσανατολιστεί στην καλλιέργεια γνώσεων και ικανοτήτων στα παιδιά για να μπορέσουν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής και ανθρώπινης κοινωνίας. Η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για την ενδυνάμωση της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτισμικής ταυτότητας των ανθρώπων (Chen & Novick, 1984, σ. 425). Η έλλειψη διαμόρφωσης μιας εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες με αυτό το σκοπό στην Ελλάδα (βλ. Σιάτρας, 2013, σ. 185; Κουμαράς, 2008, σ. 12; Τσιάκαλος, 2003b, σ. 86), αλλά και διεθνώς (βλ. Calabrese-Barton & Tan, 2010, σ. 221; Hodson, 2011, σ. xi), οδηγεί στην ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου για τη διαμόρφωση μιας εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες που να εστιάζει στην προετοιμασία όλων των παιδιών με γνώσεις και ικανότητες (Κουμαράς, Πράμας & Χαραλάμπους, 2012, σ. 70) που θα είναι σημαντικές για την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική τους ζωή, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περίγυρο των παιδιών (Siatras & Koumaras, 2012). Η έρευνα στο πεδίο των προγραμμάτων σπουδών Φυσικών Επιστημών μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες στην παραπάνω κατεύθυνση. Ειδικότερα, από την ανάλυση προγραμμάτων σπουδών Φυσικών Επιστημών χωρών όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες πετυχαίνουν υψηλές επιδόσεις στην έρευνα PISA 2006, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό τους περίγυρο (βλ. 1ο τεταρτημόριο του Σχήματος 1 παραπάνω) μπορούν να προκύψουν ουσιαστικά στοιχεία για τη διαμόρφωση μιας εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες που να απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Ομοίως, σημαντικά στοιχεία, που θα πρέπει όμως να αποφευχθούν ή να αντιμετωπιστούν στη διαμόρφωση μιας εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, μπορούν να προκύψουν από την ανάλυση προγραμμάτων σπουδών Φυσικών Επιστημών των χωρών του 2ου και 3ου τεταρτημορίου, όπου παρά τις διαφορετικές επιδόσεις των παιδιών -που είναι υψηλές για το 2ο και χαμηλές για το 3o- αυτές βρίσκονται σε συνάρτηση με το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περίγυρο των παιδιών. Θεωρούμε ότι η ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών Φυσικών Επιστημών των χωρών που ανήκουν στο 4ο τεταρτημόριο είναι πέρα από τα ενδιαφέροντα μιας τέτοιας έρευνας. Παρόλο που η επίδοση των παιδιών στις χώρες που βρίσκονται στο τεταρτημόριο αυτό δε φαίνεται να συσχετίζεται με το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό τους περίγυρο, η χαμηλή επίδοση των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες είναι που μας ώθησε σε αυτή την απόφαση. Θα μπορούσε η «ισότητα στην αποτυχία» που παρατηρείται στο 4ο τεταρτημόριο να είναι αντικείμενο άλλης έρευνας. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 11

8 Διασφάλιση υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά: Η περίπτωση των Φ. Ε. Σημειώνεται ότι τα προγράμματα σπουδών δεν μπορούν, ολικά ή μερικά, να μεταφερθούν από μια χώρα σε άλλη, αντικαθιστώντας την υπάρχουσα εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με μια εισαγόμενη. Αντίθετα, τα προγράμματα σπουδών «μεταρρυθμίζονται, και στις διαδικασίες μεταρρύθμισης είναι δυνατόν να εμπνέεται κανείς από τις προτάσεις και τις επιτυχίες των άλλων» (Τσιάκαλος, 2013, σ. 22) ή ακόμη και από τις αποτυχίες τους όταν γίνονται προσπάθειες αυτές να αντιμετωπιστούν, με στόχο τη διαμόρφωση μιας εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες που να απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Σημαντικό θεωρείται να αναδειχθούν νέες στρατηγικές στην εκπαιδευτική πολιτική για τις Φυσικές Επιστήμες οι οποίες θα διαμορφώσουν: α) την αρχική εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να γεφυρώσουν τις προθέσεις για τη διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά με την εκπαιδευτική πρακτική, β) την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που θα υποστηρίξει την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με αυτή την κατεύθυνση, και γ) τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου με στόχο τη διασύνδεσή του με την οικογένεια και την κοινωνία, που συγκροτούν τον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περίγυρο των παιδιών. Με τις προϋποθέσεις αυτές, το όραμα για τη διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων στις Φυσικές Επιστήμες για όλα τα παιδιά είναι μια εφικτή υπόθεση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aikenhead, G.S. (2006). Science education for everyday life: Evidence-based practice. New York, NY: Teachers College Press. Belfield, C. R., & Levin, H. M. (2007). The education attainment gap: Who s affected, how much, and why it matters. In C. R. Belfield & H. M. Levin (Eds.), The price we pay: Economic and social consequences of inadequate education (pp. 1-17). Washington, D.C.: Brookings Institution Press. Benbow, C.P., & Stanley, J.C. (1996). Inequity in equity: How equity can lead to inequity for high-potential students, 2(2), Brown, Ε. (2008). Excellence versus equity: Political forces in the education of gifted students [Online comment]. Retrieved from Calabrese-Barton, A. (1998). Reframing science for all through the politics of poverty. Educational Policy, 12(5), doi: / Calabrese-Barton, A., & Tan, E. (2010). It changed our lives : Activism, science, and greening the community. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 10(3), doi: / Chen, D., & Novick, R. (1984). Scientific and technological education in an information society. Science Education, 68(4), doi: /sce European Expert Network on Economics of Education. (2010). The Cost of low educational achievement in the European Union (EENEE Analytical Report No. 7). Retrieved from OCS/EENEE_AR7.pdf European Union High Level Group of Experts on Literacy. (2012). Final Report, September Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi: /34382 Hodson, D. (2011). Looking to the future: Building a curriculum for social activism. Rotterdam: Sense Publishers. Hopmann, S.T., Brinek, G., & Retzl, M. (Eds.). (2007). PISA according to PISA: Does PISA keep what it promises? Vienna: Lit Verlag. 12 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΕΥΧΟΣ 46-47

9 Σιάτρας & Κουμαράς Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ., Σολομών, Ι., & Σταμέλος, Γ. (2000). Ανιχνεύοντας την επίδοση στην ελληνική εκπαίδευση: Η τρίτη διεθνής έρευνα της IEA για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επίδοσης στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Μεταίχμιο: Αθήνα. Κουμαράς, Π. (2008). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Ο πραγματικός κόσμος ως αντικείμενο και μέσο διδασκαλίας. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη. Κουμαράς, Π., Πράμας, Χ., & Χαραλάμπους, Μ. (2012). Καλλιέργεια των «Ικανοτήτωνκλειδιών» και της ιδιότητας του πολίτη με το νέο πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών στην Κύπρο. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 169, Λακασάς, Α. (2013, 4 Δεκεμβρίου). Κανένα βήμα φυγής από τη μετριότητα. Καθημερινή. Ανακτήθηκε από Μανωλάκος, Π. (2010). Χαρισματικοί-ταλαντούχοι μαθητές µε ιδιαίτερες ικανότητες σε έναν ή και περισσότερους τομείς. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, 14, Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Foy, P., & Stanco, G.M. (2012). TIMSS 2011 international results in science. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center. Ματθαίου, Δ. (1995). Μετανεωτερικότητα και η θέση των φυσικών επιστημών στο σχολικό πρόγραμμα. Γνωσιολογικό σχεδίασμα συγκριτικής σπουδής πολιτικών εκπαίδευσης. Μαθηματική Επιθεώρηση, 44, McKinsey&Company. (2009). The economic impact of the achievement gap in America s schools. Retrieved from t.pdf Νόμος (2011). Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 118, Organisation for Economic Co-operation and Development. (2001). Knowledge and skills for life: First results from the OECD Programme International Students Assessment (PISA) Paris: OECD Publishing. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2004). Learning for tomorrow s world: First results from PISA Paris: OECD Publishing. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2007a). PISA Science competencies for tomorrow s world: Vol. 1 Analysis. Paris: OECD Publishing. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2007b). PISA Volume 2: Data. Paris: OECD Publishing. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2010). PISA 2009 results - Overcoming social background: Equity in learning opportunities and outcomes Vol. 2. Paris: OECD Publishing. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2013). PISA 2012 Results: Excellence through Equity - Giving Every Student the Chance to Succeed (Vol. 2). Paris: OECD Publishing. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2004). Οδηγός για μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Παπαματθαίου, Μ. (2012). Προσαρμοσμένη εκπαίδευση για χαρισματικά παιδιά. Το Βήμα. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 13

10 Διασφάλιση υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά: Η περίπτωση των Φ. Ε. Ανακτήθηκε από Paraskevopoulos, Ι. (2003). Education for creativity and giftedness/talent in Greece. In F. J. Mönks & H. Wagner (Eds.), Development of human potential: Investment into our future (pp ). Bonn: K.H. Bock. Rouse, C.E. (2007). Consequences for the labor market. In C. R. Belfield & H. M. Levin (Eds.), The price we pay: Economic and social consequences of inadequate education (pp ). Washington, D.C.: Brookings Institution Press. Rychen, D.S. (2003). Toward a Framework for Defining and Selecting Key Competencies. In D.S. Rychen, L.H. Salganik, & M.E. McLaughlin (Eds.), Contributions to the Second DeSeCo Symposium: Definition and Selection of Key Competencies (pp ). Neuchâtel, Switzerland: Swiss Federal Statistical Office. Sahlberg, P. (2004). Teaching and globalization. Managing Global Transitions, 2(1), Retrieved from Sahlberg, P. (2006). Education reform for raising economic competitiveness. Journal of Educational Change, 7(4), doi: /s Sahlberg, P., & Oldroyd, D. (2010). Pedagogy for economic competitiveness and sustainable development. European Journal of Education, 45(2), doi: /j x Shamos, M. (1995). The myth of scientific literacy. New Brunswick: Rutgers University Press. Σιάτρας, Α. (2013). Πρόγραμμα σπουδών φυσικών επιστημών και κοινωνικός αποκλεισμός: Μια παιδαγωγική προσέγγιση (Διδακτορική διατριβή). Ανακτήθηκε από Siatras, A., & Koumaras, P. (2012, May). Exploring the role of the science curriculum towards social justice. Paper presented at 40th International Conference of the Canadian Society for the Study in Education, Waterloo, ON. Στάγκος, Α. (2013, 5 Δεκεμβρίου). Είναι η παιδεία ανόητε. Καθημερινή. Ανακτήθηκε από Ταλιαδούρος, Σ. (2013). Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: Εκπαίδευση χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών. Έγγραφο υπ αριθμ. πρωτ. 1508/ του Τμήματος Ερωτήσεων της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων. The Council of the European Union. (2009). Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training ( ET 2020 ). Official Journal of the European Union, C119, The Equity and Excellence Commission. (2013). For each and every child - A strategy for education equity and excellence. Washington, D.C.: U.S. Department of Education. Τσιάκαλος, Γ. (2003a). Προβληματισμοί για την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Πανεπιστημιούπολη, 12, Τσιάκαλος, Γ. (2003b). Η υπόσχεση της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Τσιάκαλος, Γ. (2011, 16 Οκτωβρίου). Δισεκατομμύρια το κέρδος από τη μεταρρύθμιση. Φιλελεύθερος, σ. 56. Τσιάκαλος, Γ. (2013). Πρόλογος στην ελληνική έκδοση. Στο P. Sahlberg, Φινλανδικά μαθήματα: Τι μπορεί να μάθεις ο κόσμος από την εκπαιδευτική αλλαγή στη Φινλανδία; (σσ ) (μτφ. Ε. Κοτσυφού). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 2011) 14 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΕΥΧΟΣ 46-47

11 Σιάτρας & Κουμαράς United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2005). UN Decade of education for sustainable development Paris: UNESCO Publishing. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2010). Reaching the marginalized: EFA Global Monitoring Report. Paris: UNESCO Publishing. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2013). Education transforms lives. Paris: UNESCO Publishing. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. (2013). Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή Σπύρου Ταλιαδούρου. Έγγραφο υπ αριθμ. πρωτ /ΙΗ/ του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Χρυσολωράς, Ν. (2013, 4 Δεκεμβρίου). Κατακόρυφη πτώση κατέγραψαν οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών. Καθημερινή. Ανακτήθηκε από Westheimer, J., & Kahne, M. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. American Educational Research Journal, 42(2), Zbainos, D., & Kyritsi, A. (2011). Greek talented students motivation: A qualitative analysis. Gifted and Talented International, 26(1-2), Βιβλιογραφική αναφορά Σιάτρας, Α. & Κουμαράς, Π. (2014), Διασφάλιση ισότιμων υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλα τα παιδιά: Η περίπτωση των Φυσικών Επιστημών, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, (46-47). Ανακτήθηκε από ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 15

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

it, s that simple ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ REPOWERGREECE.COM

it, s that simple ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ REPOWERGREECE.COM WE it, s that simple ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ REPOWERGREECE.COM Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας προϋπόθεση για να ακούσει και να δεχτεί η διεθνής κοινότητα την όποια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Επιχειρηματικότητα & Τέχνη Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Janssen-Cilag A.E.B.E. Θυγατρική του ομίλου J&J Κύκλος Εργασιών 2005: 207.000.000 Εργαζόμενοι: 260 Κατάταξη στην φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΡΟΤΑΣΕΙς ΕΝΙΣΧΥΣΗς ΤΗς ΔΙΑΦΑΝΕΙΑς ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΓΙΩΤΑ ΠΑΣΤΡΑ, FAIA (ACAD), MIOEE ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΣΥΝΩΔΗ Όνομα: ΕΥΑΝΘΙΑ Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Κεφάλαιο 11 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Μαριάνθη Καρατζά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των μικρών παιδιών στην παγκόσμια κοινωνία: Ζητήματα αναλυτικών προγραμμάτων

Η εκπαίδευση των μικρών παιδιών στην παγκόσμια κοινωνία: Ζητήματα αναλυτικών προγραμμάτων Η εκπαίδευση των μικρών παιδιών στην παγκόσμια κοινωνία: Ζητήματα αναλυτικών προγραμμάτων Έφη Γουργιώτου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η μελέτη αυτή αποτελεί μια κριτική προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυστραλιανή Διδακτική Ύλη Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Φ Υ Λ Λ Α Δ Ι Ο

Αυστραλιανή Διδακτική Ύλη Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Φ Υ Λ Λ Α Δ Ι Ο Αγγλικά (σελίδα 1 / 2) Αυστραλιανής Διδακτικής Ύλης Κ 10 για τα αγγλικά; Το σχέδιο Αυστραλιανής Διδακτικής Ύλης Κ-10 για τα αγγλικά έχει συνταχθεί σύμφωνα με τρεις αλληλοσυνδεδεμένες δέσμες: Γλώσσα όπου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ TALIS 2013

Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ TALIS 2013 Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ TALIS 2013 ρος Γιασεµίνας Καραγιώργη Προϊσταµένης Τοµέα Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, Π.Ι. Σοφίας Βλάµη Λειτουργού Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Η διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι: 11/3/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ επιστημονική ημερίδα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Εμμανουηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Forum Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ Νοέμβριος 2014.

Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Forum Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ Νοέμβριος 2014. Ανιχνεύοντας την καμπύλη Preston: η επαλληλία υγείας και ανάπτυξης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Forum Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των Χωρών της Ευρώπης: Τάσεις και Προβληματισμοί

Η Διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των Χωρών της Ευρώπης: Τάσεις και Προβληματισμοί Η Διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των Χωρών της Ευρώπης: Τάσεις και Προβληματισμοί Χαράλαμπος Μπαλής 1, Ηρακλής Ταγκόπουλος 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής, chbalis@gmail.com 2 Πληροφορικός,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Μερικοί στοχασμοί επί της κοινωνικής λειτουργίας και της φιλοσοφίας των νέων Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ)»

«Μερικοί στοχασμοί επί της κοινωνικής λειτουργίας και της φιλοσοφίας των νέων Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ)» «Μερικοί στοχασμοί επί της κοινωνικής λειτουργίας και της φιλοσοφίας των νέων Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ)» Απόστολος Κ. Καρύδας 1 Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης, karid@otenet.gr ABSTRACT:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς οικονοµικοπολιτικού περιβάλλοντος υπό το πρίσµα της Σύνθετης Πολιτικής Οικονοµίας

Η κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς οικονοµικοπολιτικού περιβάλλοντος υπό το πρίσµα της Σύνθετης Πολιτικής Οικονοµίας Η κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς οικονοµικοπολιτικού περιβάλλοντος υπό το πρίσµα της Σύνθετης Πολιτικής Οικονοµίας ρ. ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 Επισκέπτης Λέκτορας, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» Πρόγραμμα Ημερίδας Η αφήγηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών και των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη Φύση της Επιστήμης. Μια συμβολή στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα των συζητήσεων των 2 σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Systemic Innovation Zone και μελών του δικτύου Imagine the City. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Προσέγγιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια Katholieke Universiteit

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα