ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2006) 33 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας: προώθηση της επιχειρηµατικής νοοτροπίας µέσω της εκπαίδευσης και της µάθησης EL EL

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί θεµελιώδη ικανότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την προσωπική ολοκλήρωση Η επιχειρηµατικότητα στη σχολικη εκπαίδευση Η επιχειρηµατικότητα στα σχολικά προγράµµατα-πλαίσια Η επιχειρηµατικότητα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (µαθητές ηλικίας κάτω των 14 ετών) Η επιχειρηµατικότητα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (από την ηλικία των 14 ετών) Μέτρα υποστήριξης των σχολείων και του διδακτικού προσωπικού Η επιχειρηµατικότητα στην τριτοβαθµια εκπαίδευση Μελλοντικές ενέργειες Ένα συνεκτικό πλαίσιο Υποστήριξη σχολείων και διδακτικού προσωπικού Συµµετοχή εξωτερικών συντελεστών και επιχειρήσεων Η στήριξη της επιχειρηµατικότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση EL 2 EL

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ To Φεβρουάριο του 2005 η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο κύριους στόχους: επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιµης οικονοµικής µεγέθυνσης και δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η νέα σύµπραξη για την ανάπτυξη και την απασχόληση υπογραµµίζει τη σηµασία της προώθησης της επιχειρηµατικότητας και της δηµιουργίας πιο υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ. Η ικανότητα µιας οικονοµίας για επιτυχή ανταγωνισµό και ανάπτυξη εξαρτάται από την εξισορρόπηση του αποθέµατος επιχειρήσεων µέσω της ενθάρρυνσης της σύστασης περισσότερων επιχειρήσεων και της διαχείρισης της µεταβίβασης επιχειρήσεων. ιάφορες έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ επιχειρηµατικότητας και οικονοµικής ανάπτυξης, ιδίως σε χώρες µε υψηλά εισοδήµατα 1, παρόλο που η αύξηση του ΑεγχΠ επηρεάζεται και από πολλούς άλλους παράγοντες. Η αειφόρος ανάπτυξη που θεµελιώνεται στην καινοτοµία και στην αριστεία απαιτεί έναν αυξανόµενο αριθµό νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι οποίες αναµένεται να δηµιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Οι χώρες που σηµειώνουν µεγαλύτερη αύξηση στα ποσοστά επιχειρηµατικότητας συνήθως επιτυγχάνουν στη συνέχεια µεγαλύτερες µειώσεις των ποσοστών ανεργίας 2. Επιπροσθέτως, τα κοινωνικά συστήµατα υφίστανται ολοένα µεγαλύτερη πίεση λόγω της συρρίκνωσης του εργατικού δυναµικού. Για να επιτύχει η Ευρώπη να διατηρήσει το κοινωνικό µοντέλο της, χρειάζεται περισσότερη οικονοµική ανάπτυξη, περισσότερες νέες επιχειρήσεις, περισσότερους επιχειρηµατίες διατεθειµένους να αναλάβουν καινοτόµους επιχειρήσεις, και περισσότερες ΜΜΕ υψηλής ανάπτυξης. Η επιχειρηµατικότητα µπορεί επίσης να συµβάλει στην κοινωνική συνοχή στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές και στην εξασφάλιση εργασίας για ανέργους ή µειονεκτούντα άτοµα. Μπορεί επιπλέον να συµβάλει στην απελευθέρωση του επιχειρηµατικού δυναµικού των γυναικών, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο. Είναι αναγκαία η δηµιουργία ευνοϊκότερου κοινωνικού κλίµατος για την επιχειρηµατικότητα, µε βάση µια ολοκληρωµένη πολιτική που δεν θα αποσκοπεί µόνο στην αλλαγή της νοοτροπίας, αλλά και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των Ευρωπαίων και στην εξάλειψη των εµποδίων για τη σύσταση, τη µεταβίβαση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σε προηγούµενα έγγραφα της Επιτροπής αναλύθηκαν τα κανονιστικά, φορολογικά και χρηµατοοικονοµικά εµπόδια 3. Το Φεβρουάριο του 2004, η Επιτροπή ενέκρινε πρόγραµµα δράσης για την επιχειρηµατικότητα 4, στο οποίο προτείνονται οριζόντια µέτρα για τη δηµιουργία ενός πλαισίου στήριξης της πολιτικής για την επιχειρηµατικότητα. Το Νοέµβριο του 2005 ξεκίνησε µια ολοκληρωµένη πολιτική για τις ΜΜΕ 5. Παρ ότι η επιχειρηµατικότητα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πολιτισµικές πτυχές. Οι Ευρωπαίοι διστάζουν να εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες Global Entrepreneurship Monitor, D. Audretsch, Entrepreneurship: A survey of the literature, Oκτώβριος Βλ. επίσης: Ευρωπαϊκή ατζέντα για την επιχειρηµατικότητα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM (2004) 70 τελικό της Σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ µε στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, COM (2005) 551 τελικό της EL 3 EL

4 αυτοαπασχόλησης και επιχειρηµατικής δραστηριότητας 6. Οι έρευνες δείχνουν ότι η πολιτισµική στήριξη (π.χ. µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, εκστρατειών προβολής, κ.λπ.) συνδέεται θετικά µε το µέγεθος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην ΕΕ. 7 Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας µεταξύ των νέων αποτελεί βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού συµφώνου νεολαίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το Μάρτιο του Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί θεµελιώδη ικανότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την προσωπική ολοκλήρωση. Επιχειρηµατικότητα είναι η ικανότητα ενός ατόµου να µετατρέπει τις ιδέες σε δράση. Περιλαµβάνει τη δηµιουργικότητα, την καινοτοµία και την ανάληψη κινδύνων καθώς και την ικανότητα κατάρτισης και διαχείρισης σχεδίων για την επίτευξη στόχων. Στηρίζει όλους στην καθηµερινή ζωή, τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινωνία, και ειδικότερα ευαισθητοποιεί τους εργαζοµένους ως προς το πλαίσιο της εργασίας τους και τους βοηθά να µπορούν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες, ενώ προσφέρει την απαραίτητη βάση για τους επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται σε κοινωνική ή εµπορική δραστηριότητα 8. H ανάπτυξη γενικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων που αποτελούν τα θεµέλια της επιχειρηµατικότητας συµπληρώνονται µε τη µετάδοση ειδικότερων γνώσεων σχετικά µε τις επιχειρήσεις ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης. Η έµφαση στην έννοια των «υπεύθυνων επιχειρηµατικών πρακτικών» θα βοηθήσει ώστε η επιχειρηµατική σταδιοδροµία να γίνει ελκυστικότερη επιλογή. Παρόλο που δεν γίνονται επιχειρηµατίες όλοι οι νέοι που αναπτύσσουν επιχειρηµατικές ικανότητες, ορισµένα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 20% των ατόµων που συµµετέχουν σε δραστηριότητες µικροεπιχειρήσεων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ιδρύουν δική τους επιχείρηση µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους 9. Η εκπαίδευση σε θέµατα επιχειρηµατικής δραστηριότητας πολλαπλασίαζει τις ευκαιρίες επιτυχίας των νεοσύστατων επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης και αυξάνει την οικονοµική ανταµοιβή και την ικανοποίηση των ατόµων. Επιπροσθέτως, κάθε δυναµική ΜΜΕ που επιθυµεί να αναπτυχθεί θα ωφεληθεί από τους νέους µε επιχειρηµατική νοοτροπία και δεξιότητες. Ωστόσο, τα οφέλη της εκπαίδευσης σε θέµατα επιχειρηµατικότητας δεν περιορίζονται σε περισσότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις, καινοτόµους επιχειρήσεις και δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί θεµελιώδη ικανότητα για όλους, καθότι βοηθά τους νέους να γίνουν δηµιουργικότεροι και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους σε ο,τιδήποτε αναλαµβάνουν καθώς επίσης και να ενεργούν µε κοινωνική υπευθυνότητα. Tο πρόγραµµα εργασίας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 συµπεριλαµβάνει την επιχειρηµατικότητα σε ένα πλαίσιο αναφοράς οκτώ βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου µάθηση, που είναι αναγκαίες για την προσωπική ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την απασχολησιµότητα. Tα παραπάνω αποτελούν τη βάση Έρευνα "φλας" του Ευρωβαροµέτρου αριθ. 160 για την «Επιχειρηµατικότητα», Ιούνιος Global Entrepreneurship Monitor, Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση, COM (2005) 548 τελικό Mini-companies in Secondary Education, πρόγραµµα της διαδικασίας Best: τελική έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων, Σεπτέµβριος EL 4 EL

5 µιας πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής για σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 10. Μέχρι σήµερα, η επίσηµη εκπαίδευση στην Ευρώπη δεν οδηγούσε στην επιχειρηµατικότητα και στην αυτοαπασχόληση. Ωστόσο, επειδή οι νοοτροπίες και οι πολιτισµικές αναφορές διαµορφώνονται σε νεαρή ηλικία, τα εκπαιδευτικά συστήµατα µπορούν να συµβάλουν καθοριστικά στην επιτυχή αντιµετώπιση της πρόκλησης της επιχειρηµατικότητας στην ΕΕ. Εποµένως, αν και αναγνωρίζεται ότι η επιχειρηµατική ικανότητα πρέπει να αποκτάται µέσω της δια βίου µάθησης, η ανακοίνωση αυτή επικεντρώνεται στην εκπαίδευση από το δηµοτικό έως το πανεπιστήµιο, περιλαµβάνοντας και την επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση (αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση) και τα τεχνολογικά ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Παρόλο που έχουν δροµολογηθεί πολλές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα, αυτές δεν εντάσσονται πάντα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Με βάση στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το κοινοτικό πρόγραµµα ΜΑΡ 11, η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών µελών ώστε να αναπτύξουν µια συστηµατικότερη στρατηγική για την εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα. Στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη κορυφαίες πρακτικές. Η πρόκληση έγκειται στην περαιτέρω διάδοση των θετικών παραδειγµάτων που υπάρχουν. 2. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2.1. Η επιχειρηµατικότητα στα σχολικά προγράµµατα-πλαίσια 12 Η συµπερίληψη ρητών στόχων στα προγράµµατα σπουδών, µαζί µε κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή τους στην πράξη, παρέχει µια σταθερότερη βάση για την εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα. Ιδίως στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, υπάρχουν µαθήµατα που µπορούν να χρησιµεύσουν µε πρωτοβουλία των σχολείων και των καθηγητών για την εκµάθηση της επιχειρηµατικότητας. Πολύ συχνά, πάντως, η εν λόγω εκµάθηση πραγµατοποιείται µέσω δραστηριοτήτων εκτός σχολικού προγράµµατος σπουδών. Μερικές χώρες έχουν αναθεωρήσει, ή αναθεωρούν, το εθνικό πρόγραµµα σπουδών ώστε να αναγνωρίζεται η ικανότητα της επιχειρηµατικότητας. Παρά το ότι µόνο σε λίγες Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση Απόφαση του Συµβουλίου, της 20ής εκεµβρίου 2000, σχετικά µε ένα πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα, ιδίως για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (2000/819/ΕΚ). Τα προγράµµατα-πλαίσιο σπουδών για τη σχολική εκπαίδευση µπορούν να αποτελούν εθνική ή περιφερειακή αρµοδιότητα. Κατά συνέπεια, οι ιδέες που παρουσιάζονται εδώ πρέπει να προσαρµόζονται στην πρακτική κάθε κράτους. EL 5 EL

6 περιπτώσεις οι µεταρρυθµίσεις αφορούσαν διαφορετικά επίπεδα και είδη εκπαίδευσης, υπάρχουν θετικά παραδείγµατα που αξίζει να προβληθούν 13. Στην Πολωνία, το µάθηµα «Βασικές έννοιες για τη λειτουργία επιχειρήσεων» είναι υποχρεωτικό σε όλα τα σχολεία της γενικής δευτεροβάθµιας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Μεταξύ των στόχων συγκαταλέγονται η ανάπτυξη επιχειρηµατικής νοοτροπίας και η εκµάθηση του τρόπου σύστασης µιας επιχείρησης. Η επιχειρηµατικότητα και η αυτοαπασχόληση ως στόχοι µάθησης απαντώνται συχνότερα στην επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στην Aυστρία, η επιχειρηµατικότητα αποτελεί µέρος του προγράµµατος σπουδών της τεχνικής και επαγγελµατικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, π.χ. µε τη µορφή διαχείρισης µιας πλασµατικής εταιρίας από τους µαθητές. Η επιχειρηµατική ικανότητα αναπτύσσεται τόσο σε επίσηµο όσο και σε άτυπο πλαίσιο (π.χ. εργασία νέων και διάφορες µορφές συµµετοχής στην κοινωνία). Πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο τα εργαλεία αναγνώρισης και επικύρωσης των δεξιοτήτων σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα οι οποίες αποκτώνται στο πλαίσιο άτυπης µάθησης Η επιχειρηµατικότητα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (µαθητές ηλικίας κάτω των 14 ετών) 14 Πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα οφέλη της βασικής µάθησης σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα για την κοινωνία συνολικά και τους ίδιους τους διδασκοµένους, ακόµη και στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης. Όπως συµβαίνει για όλες τις ικανότητες που οδηγούν στην καλύτερη διαχείριση της ζωής του κάθε ατόµου, τα θεµέλια µπαίνουν κατά τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης. Σε πρωτοβάθµιο επίπεδο, η υποστήριξη ικανοτήτων όπως η δηµιουργικότητα και το πνεύµα ανάληψης πρωτοβουλιών βοηθά στην ανάπτυξη επιχειρηµατικής νοοτροπίας. Ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι µέσω της ενεργού µάθησης που βασίζεται στην έµφυτη περιέργεια των παιδιών. Επιπροσθέτως, η καλύτερη γνώση της κοινωνίας πρέπει να περιλαµβάνει και την πρώιµη γνώση και επαφή µε τη σφαίρα της εργασίας και των επιχειρήσεων, καθώς και την κατανόηση του ρόλου που διαδραµατίζουν οι επιχειρηµατίες στην τοπική κοινότητα. Σε ορισµένα κράτη µέλη, τα προγράµµατα σπουδών ήδη ενθαρρύνουν τα σχολεία να καθοδηγούν τα παιδιά προς την ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών. εν υπάρχουν, όµως, πολλά παραδείγµατα πιο συγκεκριµένης εκπαίδευσης σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα. Σε γενικές γραµµές, οι συνεκτικές πρωτοβουλίες ή προγράµµατα που επιβάλλονται από τις αρµόδιες για την εκπαίδευση αρχές εξακολουθούν να σπανίζουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση συχνά επικεφαλής των δραστηριοτήτων είναι εξωτερικοί συντελεστές, όπως µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί µε την υποστήριξη του ιδιωτικού τοµέα. Εν τούτοις, υπάρχουν Για παράδειγµα, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία και στο ΗΒ, αλλά και στη Νορβηγία. Πρόγραµµα MAP Eκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα, τελική έκθεση Μάρτιος 2004, και έκθεση 2005 για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις. Η «πρωτοβάθµια εκπαίδευση» αναφέρεται στο επίπεδο 1 της ταξινόµησης ISCED 1977 της ΟΥΝΕΣΚΟ. εν πρέπει να λησµονείται ότι ο ορισµός της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ. EL 6 EL

7 ορισµένες καλές πρακτικές που πρέπει να διαδοθούν στις δηµόσιες αρχές, στα σχολεία, στους δασκάλους και στους γονείς. Στο Λουξεµβούργο, το πρόγραµµα της 6ης τάξης (µαθητές ηλικίας 11/12 ετών) της γαλλόφωνης εκπαίδευσης περιλαµβάνει µια ολόκληρη ενότητα αφιερωµένη στη δηµιουργία επιχείρησης βασισµένη στην ταινία κινουµένων σχεδίων «Boule et Bill créent une entreprise» που χρησιµοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η ίδια ταινία χρησιµοποιείται και στο πρόγραµµα των µαθηµατικών για την εισαγωγή στη βασική οικονοµική ανάλυση. Οι µέθοδοι προώθησης µιας πιο ανοικτής νοοτροπίας προς την επιχειρηµατικότητα συµπεριλαµβάνουν την επεξεργασία σχεδίων, παιχνίδια ρόλων, απλές περιπτωσιολογικές µελέτες και επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για δραστηριότητες που στηρίζουν ορισµένα άλλα µαθήµατα και κρατούν ενεργό το ενδιαφέρον όσων µαθαίνουν καλύτερα στην πράξη. Ιδιαίτερα στα τελευταία στάδια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα προγράµµατα που συνδέονται µε την επιχειρηµατικότητα µπορούν να συνδυάσουν µε επιτυχία τη δηµιουργικότητα, την καινοτοµία και µια απλή έννοια της επιχείρησης (π.χ. οι µαθητές πωλούν διάφορα προϊόντα σε σχολικές αγορές, κ.λπ.). Ο «ιαγωνισµός για νεαρούς εφευρέτες» είναι ένα πρόγραµµα που εφαρµόζεται στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και των χαµηλότερων βαθµίδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε αρκετές χώρες 15 και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 16 ετών. Στόχος του είναι να ενθαρρυνθεί η δηµιουργικότητα των µαθητών, να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να συµµετέχουν σε διαγωνισµό. Στους νικητές απονέµονται βραβεία για σχέδια και εφευρέσεις Η επιχειρηµατικότητα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (από την ηλικία των 14 ετών) 16 Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση πρέπει να αυξάνει την ευαισθητοποίηση των µαθητών σχετικά µε την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηµατικότητα ως επιλογές της µελλοντικής τους σταδιοδροµίας. Ο καλύτερος τρόπος να δοθεί προώθηση στην επιχειρηµατική νοοτροπία και τις σχετικές δεξιότητες είναι µέσω της µάθησης στην πράξη και της πρακτικής εµπειρίας της επιχειρηµατικότητας, µε συγκεκριµένα σχέδια και δραστηριότητες. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα προγράµµατα σπουδών έχουν ευρείς στόχους και περιλαµβάνουν µαθήµατα που παρέχουν τη δυνατότητα µάθησης σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα (π.χ. κοινωνικές και οικονοµικές µελέτες, γεωγραφία, κ.λπ.). Ωστόσο, η εφαρµογή συχνά επαφίεται στις πρωτοβουλίες των σχολείων και των καθηγητών και στη στήριξη της τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας. Σε λίγα µόνο κράτη µέλη η πρακτική εµπειρία της επιχειρηµατικότητας έχει ενσωµατωθεί στα παραδοσιακά µαθήµατα Για παράδειγµα στη Φινλανδία, στο ΗΒ, στην Ισλανδία και στη Νορβηγία. Στην ISCED, οι χαµηλές βαθµίδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανήκουν στο επίπεδο 2, ενώ οι ανώτερες βαθµίδες, που ξεκινούν µετά την υποχρεωτική εκπαίδευση, ανήκουν στο επίπεδο 3. EL 7 EL

8 Στην Ιρλανδία, βάσει του προγράµµατος σπουδών, προγράµµατα όπως τα Transition Year, Leaving Certificate Vocational Programme και Leaving Certificate Applied παρέχουν στους µαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη την επιχειρηµατικότητα. Τα προγράµµατα µπορούν να επικεντρώνονται στην έµπρακτη γνώση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, για παράδειγµα µέσω της διαχείρισης µικροεπιχειρήσεων από τους µαθητές. Ο στόχος των µικροεπιχειρήσεων τις οποίες διαχειρίζονται οι µαθητές στο σχολείο είναι η ανάπτυξη µιας πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας σε µικρή κλίµακα, ή η εξοµοίωση προς τον τρόπο εργασίας των επιχειρήσεων µε ρεαλιστικό τρόπο. Οι µαθητές διδάσκονται πώς να εργάζονται σε οµάδες και αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περισσότεροι από µαθητές συµµετέχουν στα προγράµµατα αυτά, στην ΕΕ 25 και στη Νορβηγία 17. Στο πλαίσιο της επαγγελµατικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (αρχική επαγγελµατική κατάρτιση), η ειδική κατάρτιση στον τρόπο ίδρυσης επιχειρήσεων µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική, καθ ότι οι µαθητές βρίσκονται πλησιέστερα στη στιγµή της εισόδου στην επαγγελµατικη ζωή και η αυτοαπασχόληση µπορεί να αποτελέσει αξιόλογη επιλογή. Ωστόσο, µε εξαιρέσεις µερικές χώρες (π.χ. εκείνων που διαθέτουν προηγµένα συστήµατα µαθητείας), στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει πραγµατική επικέντρωση στην επιχειρηµατικότητα, δεδοµένου ότι θεωρείται ότι προέχει η κατάρτιση ειδικευµένων εργαζοµένων. Στο γερµανικό σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης (το επιλεγόµενο «διττό σύστηµα»), στο πλαίσιο του οποίου η κατάρτιση παρέχεται στο σχολείο και σε µια επιχείρηση, κατά το «τελικό στάδιο» οι νέοι διδάσκονται τρόπους ίδρυσης της δικής τους επιχείρησης. Η κατάρτιση αυτή δεν έχει στόχο µόνο την απόκτηση των αναγκαίων ικανοτήτων διαχείρισης, αλλά και την ανάπτυξη των επιχειρηµατικών συµπεριφορών και δεξιοτήτων των µαθητευοµένων. Υπάρχει η αντίληψη 18 ότι τα προγράµµατα σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν παρέχουν επαρκή κίνητρα στο διδακτικό προσωπικό και στα σχολεία ώστε να αναπτύξουν την εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα. Εποµένως, έχει ζωτική σηµασία να τους παρασχεθούν υποστήριξη και κίνητρα Μέτρα υποστήριξης των σχολείων και του διδακτικού προσωπικού Πρέπει να δοθεί υποστήριξη και κίνητρα στα σχολεία ώστε να ενθαρρύνεται η ανάληψη δραστηριοτήτων και προγραµµάτων σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα, καθώς ήδη υπάρχουν πολλά συγκεκριµένα παραδείγµατα για το πώς µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Οι δηµόσιες αρχές πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία να προωθήσουν την εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα στα σχολεία, στους διευθυντές σχολείων και στο διδακτικό προσωπικό. 17 Mini-companies in Secondary Education, πρόγραµµα της διαδικασίας Best: τελική έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων, Σεπτέµβριος πρόγραµµα MAP Eκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα, τελική έκθεση Μάρτιος EL 8 EL

9 Η στήριξη των προσπαθειών ειδικών οργανισµών αποτελεί µια αποτελεσµατική µέθοδο διάδοσης του επιχειρηµατικού πνεύµατος στα σχολεία και ενθάρρυνσης της δηµιουργίας συµπράξεων µε τον επιχειρηµατικό κόσµο. Η επιχειρηµατικότητα αναπτύσσεται σε περιβάλλον που ενθαρρύνει ενεργητικούς τρόπους µάθησης. Για να γίνει αυτό δυνατό, απαιτείται υποστήριξη η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει την παροχή αρχικής και συνεχούς κατάρτισης στο διδακτικό προσωπικό, τη διάθεση του απαραίτητου χρόνου και πόρων για να σχεδιάζουν, να εφαρµόζουν και να αξιολογούν δραστηριότητες, την παροχή διδακτικού υλικού και τη διασαφήνιση των αρµοδιοτήτων. Η προσήλωση των διευθυντών και των διοικητικών συµβουλίων των σχολείων στο σκοπό αυτό έχει ζωτική σηµασία, όπως επίσης και η συµµετοχή των γονέων. Πρέπει επίσης οι δηµόσιες αρχές, ιδίως οι αρµόδιες αρχές για την εκπαίδευση, την απασχόληση, τη βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις, να προωθούν δραστήρια την εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα. Ένα σηµαντικό πρώτο βήµα σε εθνικό επίπεδο είναι η εδραίωση επίσηµης συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης, δεδοµένης της οριζόντιας και διεπιστηµονικής φύσης της εκπαίδευσης σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα. Η συνεργασία αυτή µπορεί να οδηγήσει στην εφαρµογή µιας εθνικής στρατηγικής ή ενός σχεδίου δράσης. Στη Φινλανδία, το 2002 συγκροτήθηκε µια οργανωτική συντονιστική επιτροπή για την επιχειρηµατικότητα µε στόχο την ανάπτυξη και το συντονισµό της επιχειρηµατικότητας σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες τα µέλη της είναι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανώσεων και δηµόσιων εκπαιδευτικών φορέων. Μείζον εµπόδιο είναι το γεγονός ότι δεν παρέχονται στο διδακτικό προσωπικό κατάλληλα κίνητρα ούτε ειδική κατάρτιση. Οι προσπάθειες που καταβάλλει το διδακτικό προσωπικό για δραστηριότητες που βασίζονται στην πρακτική άσκηση, µερικές φορές µάλιστα εκτός του χρόνου εργασίας, πρέπει να αναγνωρίζονται ως επίσηµη σχολική εργασία. Παρά την αυξανόµενη ευαισθητοποίηση εκ µέρους των δηµόσιων αρχών, οι πρωτοβουλίες που απευθύνονται στο διδακτικό προσωπικό στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι συστηµατικές. Από άποψη πολιτικής, υπάρχουν ενδεχοµένως διαφορετικοί τρόποι για να σηµειωθεί πρόοδος. Τα µέτρα υποστήριξης που εγκρίνουν οι κυβερνήσεις λαµβάνουν τη µορφή ενθάρρυνσης των συµπράξεων µεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων, στήριξης ειδικών οργανισµών που προσφέρουν συγκεκριµένα προγράµµατα, χρηµατοδότησης πιλοτικών σχεδίων στα σχολεία, και διάδοσης των καλών πρακτικών. Παρόλο που η συστηµατική προώθηση εξακολουθεί να είναι περιορισµένη, υπάρχουν καλά παραδείγµατα στην Ευρώπη που αξίζει να τονιστούν. Στις Κάτω Χώρες, η κυβέρνηση χρηµατοδότησε πιλοτικά προγράµµατα στα σχολεία. Η υποστήριξη συµπεριλάµβανε την ανάπτυξη διδακτικού υλικού και την οργάνωση σεµιναρίων και κατάρτισης για το διδακτικό προσωπικό. Στόχος τώρα είναι να ενθαρρυνθεί η εφαρµογή αυτών των σχεδίων από άλλα σχολεία µέσω της παρουσίασης των καλών πρακτικών στη διεύθυνση των σχολείων, στο διδακτικό προσωπικό και στους µαθητές. EL 9 EL

10 Οι ιδιωτικοί συντελεστές (ενώσεις επιχειρήσεων, εταιρίες, επιχειρηµατίες, σύµβουλοι, κ.λπ.) συµµετέχουν όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση, τόσο µέσω χορηγιών σε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες όσο και µε την άµεση συµµετοχή τους στη διδασκαλία (π.χ. ως σύµβουλοι). Η συµµετοχή αυτή πρέπει να θεωρείται από τις εταιρίες ως µακροπρόθεσµη επένδυση, και ως σηµαντική πτυχή της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. Οι συµπράξεις ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα έχουν ζωτική σηµασία για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα. Η δηµιουργία δεσµών µεταξύ σχολείου και επιχειρηµατικής κοινότητας αποτελεί βασικό στοιχείο των επιτυχηµένων προγραµµάτων. Η διαδικασία αυτή πρέπει να λάβει περαιτέρω ενθάρρυνση. Πολλοί oργανισµοί 19 σήµερα διαδίδουν την εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη µέσω συµπράξεων µε τον επιχειρηµατικό κόσµο µε τη στήριξη, σε κάποιο βαθµό, του δηµόσιου τοµέα. Τα προγράµµατα που προωθούν θεµελιώνονται στη µάθηση στην πράξη, για παράδειγµα µέσω της διαχείρισης µικροεπιχειρήσεων από τους µαθητές. Ελλείψει µεθοδολογίας στους κόλπους του εκπαιδευτικού συστήµατος ή, εφόσον υπάρχει, ενεργώντας συµπληρωµατικά ως προς αυτή, η συµβολή τους στην εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα είναι σηµαντική στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι οργανισµοί αυτοί παρέχουν επίσης κατάρτιση στο διδακτικό προσωπικό και µπορούν να ενεργούν ως καταλύτες αλλαγών στις εθνικές πολιτικές για την παιδεία. Στη Noρβηγία, η Young Enterprise Norway είναι εταίρος της κυβέρνησης για την εφαρµογή της στρατηγικής για την εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα. Το 2004, το 14% όλων των σπουδαστών που αποφοίτησαν από την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είχαν λάβει µέρος στο Πρόγραµµα Εταιρειών Σπουδαστών. 3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τα πανεπιστήµια και τα τεχνολογικά ιδρύµατα πρέπει να ενσωµατώσουν την επιχειρηµατικότητα σε διάφορα µαθήµατα καθιστώντας την σηµαντικό στοιχείο του προγράµµατος σπουδών, και είτε να υποχρεώνουν είτε να ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να ακολουθούν µαθήµατα σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα. Ο συνδυασµός των επιχειρηµατικών νοοτροπιών και ικανοτήτων µε την αριστεία στις επιστηµονικές και τεχνικές σπουδές αναµένεται να παρέχει στους φοιτητές και στους ερευνητές τη δυνατότητα να αξιοποιούν εµπορικά τις ιδέες τους και τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσουν. Στις πανεπιστηµιακές σπουδές, η εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα παρέχει ειδική κατάρτιση σχετικά µε τον τρόπο ίδρυσης και διαχείρισης επιχειρήσεων και ενθαρρύνει και στηρίζει τις επιχειρηµατικές ιδέες των σπουδαστών. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι συνήθως σε µεγάλο βαθµό αποκεντρωµένη, υπάρχουν όµως µερικά παραδείγµατα εθνικών στρατηγικών για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε αυτή την εκπαιδευτική βαθµίδα, που συνήθως προκύπτουν από τη συνεργασία µεταξύ του δηµοσίου και των πανεπιστηµίων. 19 Για παράδειγµα, µέλη της Junior Achievement-Young Enterprise Europe, της EUROPEN και της JADE. EL 10 EL

11 Στο ΗΒ, στόχος του προγράµµατος Science Enterprise Challenge είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου κέντρων στα πανεπιστήµια, το οποίο χρηµατοδοτείται από την κυβέρνηση και ειδικεύεται στο συνδυασµό των σπουδών σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα µε τις θετικές επιστήµες και την τεχνολογία. Υπάρχουν λίγες µόνο έδρες επιχειρηµατικότητας στην Ευρώπη 20, και ο αριθµός τους δεν φθάνει ούτε το ένα τέταρτο εκείνου των ΗΠΑ 21. Επιπροσθέτως, η διδασκαλία της επιχειρηµατικότητας συγκεντρώνεται κυρίως στους φοιτητές των οικονοµικών ή εµπορικών τµηµάτων η σχετική διδασκαλία για όσους ακολουθούν σπουδές σε άλλους τοµείς είναι περιορισµένη. Η επιχειρηµατικότητα παραµένει κατά πρώτο λόγο µάθηµα επιλογής και συνήθως παρέχεται µε τη µορφή ανεξάρτητου µαθήµατος. Τα πανεπιστήµια πρέπει να ενσωµατώσουν την επιχειρηµατικότητα σε διάφορα µαθήµατα των προγραµµάτων σπουδών, καθώς µπορεί να προσθέσει αξία σε όλες τις πτυχιακές σπουδές. Επίσης, για να αντιµετωπιστεί η έλλειψη εξειδικευµένων καθηγητών, η επιχειρηµατικότητα πρέπει να αναγνωριστεί ευρύτερα ως τοµέας ειδίκευσης στα διδακτορικά προγράµµατα. Οι περιπτωσιολογικές µελέτες και άλλες διαδραστικές µέθοδοι διδασκαλίας δεν χρησιµοποιούνται αρκετά 22, το ίδιο ισχύει ως προς τη συµµετοχή των επιχειρηµατιών στη διαδικασία µάθησης. Για να ενθαρρύνεται η επιχειρηµατική συµπεριφορά, χρειάζεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν δεσµευτεί ως προς την επιχειρηµατικότητα παρέχουν πρόσβαση, ή διευκολύνουν την πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου, στην απόκτηση ικανοτήτων διαχείρισης και δικτύωσης. Οι διαγωνισµοί επιχειρηµατικών σχεδίων είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή µε τους επενδυτές. Η ύπαρξη φυτωρίων επιχειρήσεων και επιστηµονικών πάρκων σηµατοδοτεί, επίσης, καθαρά τη δέσµευση των πανεπιστηµίων, µέσω της πρακτικής παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών σπουδών σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο (συµπεριλαµβανοµένων των MBA), τα µαθήµατα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο σε πτυχές όπως η ίδρυση επιχειρήσεων, η διαχείριση της φάσης ανάπτυξης µιας ΜΜΕ και η εξασφάλιση της διαρκούς καινοτοµίας. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συστηµατική ενσωµάτωση της κατάρτισης σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα στις σπουδές θετικών επιστηµών και στις τεχνικές σπουδές καθώς και στους κόλπους των τεχνολογικών ιδρυµάτων (π.χ. πολυτεχνεία), έτσι ώστε να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για δηµιουργία εταιριών τεχνοβλαστών (spin-offs) και σύσταση καινοτόµων επειχειρήσεων, καθώς και ως µέσο που θα βοηθήσει τους ερευνητές να αναπτύξουν επιχειρηµατικές δεξιότητες. Οι επιχειρηµατικές σχολές και οι τεχνολογικές/επιστηµονικές σχολές πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο, για παράδειγµα µέσω της συγκρότησης διεπιστηµονικών οµάδων φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων. Πρέπει να υπάρξει µεγαλύτερη επικέντρωση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρη αξιοποίηση των δραστηριοτήτων καινοτοµίας 20 Best Πρόγραµµα της διαδικασίας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα, Νοέµβριος Έρευνα της EFER και της EFMD για την εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη, Σεπτέµβριος J. A. Katz, Survey of Endowed 22 Positions in Entrepreneurship and Related Fields in the United States, Οκτώβριος Έρευνα για την εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη. EL 11 EL

12 και µεταφοράς γνώσεων σε συνδυασµό µε την εµπορική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 23. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια πρέπει να προσδιορίσουν µε σαφήνεια το στρατηγικό ρόλο που διαδραµατίζουν η καινοτοµία και η µεταφορά γνώσεων στο πλαίσιο της γενικότερης αποστολής των ιδρυµάτων. Η δηµιουργία ακαδηµαϊκών εταιριών τεχνοβλαστών (spin-offs) θεωρείται όλο και περισσότερο ως σηµαντικό µέσο για την τόνωση της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης. Ωστόσο, για να εκπληρώσουν τους νέους τους ρόλους, οι επιστήµονες και τα πανεπιστήµια πρέπει να αναπτύξουν επιχειρηµατικές και διοικητικές ικανότητες. Υπάρχουν µερικά εσωτερικά εµπόδια, π.χ. ένα σύστηµα σταδιοδροµίας που βασίζεται κατά µεγάλο µέρος στις ακαδηµαϊκές επιδόσεις το οποίο εξακολουθεί να µη θεωρεί την επιχειρηµατικότητα αξιόπιστη επιλογή. Φαίνεται ότι υπάρχουν επίσης προβλήµατα σχετικά µε την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού προς και από τον ακαδηµαϊκό χώρο, και σχετικά µε την ικανότητα ευέλικτων και στρατηγικών προσλήψεων προσωπικού µέσα στα πανεπιστήµια 24. Η διατοµεακή κινητικότητα των ερευνητών σε όλες τις φάσεις της σταδιοδροµίας τους (και σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών) πρέπει να καταστεί µια κανονική συνιστώσα της επαγγελµατικής πορείας των ερευνητών 25 Η κινητικότητα αυτή αναµένεται εξάλλου να συµβάλει στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε να αυξηθεί η νοοτροπία και οι στάσεις απέναντι στην επιχειρηµατικότητα στο εσωτερικό των πανεπιστηµίων. Τέλος, έχει ζωτική σηµασία να δηµιουργηθεί µια κρίσιµη µάζα εκπαιδευτικών σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα και να αυξηθεί η διασυνοριακή συνεργασία. Παρόλο που οι καινοτόµοι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στην κατάρτιση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα µέσα στα πανεπιστήµια δοκιµάζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρέπει να αυξηθεί ο επιµερισµός των πρακτικών αυτών. 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οι παρακάτω συστάσεις για συγκεκριµένα µέτρα θεµελιώνονται σε στοιχεία και καλές πρακτικές που συναντώνται στην Ευρώπη. Τα περισσότερα µέτρα πρέπει να ληφθούν σε εθνικό η τοπικό επίπεδο. Οι προτάσεις έχουν στόχο να συµβάλουν στη διαµόρφωση συστηµατικότερων προσεγγίσεων ως προς την εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα και να αυξήσουν το ρόλο της εκπαίδευσης στη δηµιουργία επιχειρηµατικής νοοτροπίας στις κοινωνίες της Ευρώπης Βλ. επίσης: περισσότερη έρευνα και καινοτοµία επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: µια κοινή προσέγγιση. COM 488 τελικό (2005). Nordic Innovation Centre, Entrepreneurial learning & academic spin-offs, Gφteborg, Ιανουάριος Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και κώδικας δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών C52005) 576 τελικό, 22 Mαρτίου EL 12 EL

13 4.1. Ένα συνεκτικό πλαίσιο Οι εθνικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να εδραιώσουν τη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη µιας στρατηγικής µε σαφείς στόχους και θα καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες στο πλαίσιο των εθνικών προγραµµάτων της Λισσαβώνας. Τα προγράµµατα σπουδών των σχολείων κάθε βαθµίδας πρέπει να περιλαµβάνουν την επιχειρηµατικότητα ως εκπαιδευτικό αντικείµενο, µαζί µε κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή της Υποστήριξη σχολείων και διδακτικού προσωπικού Πρέπει να δοθεί πρακτική υποστήριξη και κίνητρα στα σχολεία, ώστε να ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες και τα προγράµµατα επιχειρηµατικότητας, µε τη χρήση διαφόρων µέσων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, µέσω της αρχικής και της συνεχούς κατάρτισης καθώς επίσης και της πρακτικής άσκησης, και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των διευθυντών και των διοικητικών συµβουλίων των σχολείων Συµµετοχή εξωτερικών συντελεστών και επιχειρήσεων Η συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και της τοπικής κοινότητας, ιδίως των επιχειρήσεων, πρέπει να ενθαρρύνεται. Η συµµετοχή στην επίσηµη και στην άτυπη εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται από τις επιχειρήσεις ως επένδυση και ως πτυχή της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. Η σύσταση µικροεπιχειρήσεων τις οποίες διαχειρίζονται οι µαθητές στο σχολείο πρέπει να λάβει περαιτέρω προώθηση. Στο πλαίσιο αυτό, η δραστηριότητα των οργανισµών που προωθούν αυτά τα προγράµµατα, όπως οι ΜΚΟ, πρέπει να αναγνωρίζεται, και οι πρωτοβουλίες τους να στηρίζονται πιο συστηµατικά Η στήριξη της επιχειρηµατικότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να ενσωµατώσουν την επιχειρηµατικότητα σε διάφορα µαθήµατα και τοµείς, ιδίως στο πλαίσιο σπουδών θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών. Η υποστήριξη των δηµόσιων αρχών είναι απολύτως αναγκαία για την παροχή κατάρτισης υψηλού επιπέδου στο διδακτικό προσωπικό και την ανάπτυξη δικτύων για τον επιµερισµό των καλών πρακτικών. Η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού µεταξύ πανεπιστηµίων και του κόσµου των επιχειρήσεων πρέπει να ενθαρρύνεται, µε συµµετοχή των επιχειρηµατιών στη διδασκαλία. EL 13 EL

14 Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις ενέργειες των κρατών µελών για πιο ολοκληρωµένες πολιτικές, µέσω δραστηριοτήτων συντονισµού και συγκεκριµένων σχεδίων. Η Επιτροπή θα διαδίδει τις καλές πρακτικές και θα αυξήσει τη διαφάνεια της εκπαίδευσης σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα µέσω ενός µεγάλου φάσµατος δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης της σύστασης για τις βασικές ικανότητες. Από το 2006, θα ενταθεί η εργασία για την επιχειρηµατικότητα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Από το 2007, το προτεινόµενο νέο ολοκληρωµένο κοινοτικό πρόγραµµα για τη δια βίου µάθηση θα υποστηρίζει τα καινοτόµα σχέδια µε ευρωπαϊκή διάσταση, στοχεύοντας στην καλλιέργεια επιχειρηµατικής νοοτροπίας και δεξιοτήτων και στην προώθηση των δεσµών µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Καλούνται οι δηµόσιες αρχές των κρατών µελών να λάβουν τα αναγκαία µέτρα και να επιταχύνουν το ρυθµο των µεταρρυθµίσεων, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας. Η παρούσα ανακοίνωση θα χρησιµεύσει ως σηµείο αναφοράς για την επανεξέταση της προόδου στην ανάπτυξη πολιτικών, ιδίως µέσω των εκθέσεων της Λισσαβώνας τις οποίες θα υποβάλουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 15). EL 14 EL

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΡΟ 3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΡΟ 3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση Επιχειρηµατικής ράσης και Καινοτοµικών Εφαρµογών Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση Women & Girls Go Digital Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για την Γυναικεία Απασχόληση 2 Agenda Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Συνδιοργάνωση: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Δ.Α.ΣΤΑ.) Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Αθήνα, 13 και 14 Μαρτίου 2010 ευτεροβάθµια Τεχνική - Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Ανάγκη για ριζικές αλλαγές, χωρίς τα σφάλµατα του παρελθόντος Σταύρος Πάγκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

http://www.thedigitalgate.gr

http://www.thedigitalgate.gr http://www.thedigitalgate.gr Ο Διοργανωτής Με την Επιστημονική Υποστήριξη: Στόχος του Διαγωνισμού Εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα