ΘΑΣΑΙΟΓΟ ΘΑΣΑΛΟΚΖ ΓΧΡΟΔΠΗΣΑΓΧΛ ΑΓΧΛΑ CARDIO RUN 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΣΑΙΟΓΟ ΘΑΣΑΛΟΚΖ ΓΧΡΟΔΠΗΣΑΓΧΛ ΑΓΧΛΑ CARDIO RUN 2015"

Transcript

1 ΛΗΘΖΣΔ ΑΓΧΛΑ 3 ΥΙΚ ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΤΛΑΗΘΧΛ 1 η ΛΗΘΖΣΡΗΑ 1. Δηήζια ςποηποθία εκμάθηζηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ, επιπέδος απσαπίυν αξίαρ πποζθοπά ηυν TEACHERS, Κένηπα Ξενόγλυζζηρ Δκμάθηζηρ, Μεγ. Αλεξάνδπος 18, Γάθνη Αηηικήρ 2. Υποηποθία ζηον Δκπαιδεςηικό Κύκλο Functional Metabolic Training αξίαρ 300, πποζθοπά ηος εκπαιδεςηικού παπόσος Fitness GRAFTS HELLAS 3. 4 Θεπαπείερ αιζθηηικήρ πποζώπος και ζώμαηορ αξίαρ 220, πποζθοπά ηηρ ALTERLIFE 4. Πλήπηρ επγομεηπικέρ αξιολογήζειρ αξίαρ 180, πποζθοπά ηος Δπγομεηπικού Κένηπος 5. Πελμαηογπάθημα αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ PHYSIO SCIENCE CLINIC 6. Τπιζδιάζηαηη ζυμαηική απεικόνιζη αξίαρ 50, πποζθοπά ηος Δπγομετπικού Θέντπος Δλέγσος Γιατπουήρ Γιώπγορ Κοςλίνορ 2η ΛΗΘΖΣΡΗΑ 1. Υποηποθία Δκπαίδεςζηρ ζηο ανηικείμενο Body Power Trainer αξίαρ 300, πποζθοπά ηηρ ζσολήρ aerobic & Personal Training AF STUDIES 2. Καλλςνηικά αξίαρ 250, πποζθοπά ηηρ HYALURON 3. Πλήπηρ επγομεηπικέρ αξιολογήζειρ αξίαρ 180, πποζθοπά ηος Δπγομεηπικού Κένηπος 4. Πελμαηογπάθημα αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ PHYSIO SCIENCE CLINIC 5. Τπιζδιάζηαηη ζυμαηική απεικόνιζη αξίαρ 50, πποζθοπά ηος Δπγομετπικού Θέντπος Δλέγσος Γιατπουήρ Γιώπγορ Κοςλίνορ 6. 3η ΛΗΘΖΣΡΗΑ 1. Υποηποθία Δκπαίδεςζηρ ζηο ανηικείμενο Body Power Trainer αξίαρ 300, πποζθοπά ηηρ ζσολήρ aerobic & Personal Training AF STUDIES 2. Δγκςκλοπαίδεια Ολςμπιακών Αθλημάηυν αξίαρ 85, πποζθοπά ηηρ GYMNASTIKA 3. Πελμαηογπάθημα αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ PHYSIO SCIENCE CLINIC 4. Σεη 2 αθληηικών βιβλίυν αξίαρ 50, πποζθοπά ηηρ GYMNASTIKA ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΛΓΡΧΛ 1ορ ΛΗΘΖΣΖ 1. Τπίμηνη ζςνδπομή Group Personal αξίαρ 500, πποζθοπά ηος γςμναζηηπίος GYM TONIC 2. Υποηποθία ζηον Δκπαιδεςηικό Κύκλο Kettlebell Training αξίαρ 300, πποζθοπά ηος εκπαιδεςηικού παπόσος Fitness GRAFTS HELLAS 3. Πποφόνηα ζςμπληπυμαηικήρ διαηποθήρ αξίαρ 300, πποζθοπά ηος Γιώπγος Βαποςξή, ανεξάπηηηος ζςνεπγάηη ηηρ HERBALIFE. 4. Ποδήλαηο ζκαμπό αξίαρ 300, πποζθοπά ηηρ εηαιπίαρ HEALTH ONE

2 5. Πλήπηρ επγομεηπικέρ αξιολογήζειρ αξίαρ 180, πποζθοπά ηος Δπγομεηπικού Κένηπος Δγκςκλοπαίδεια Ολςμπιακών Αθλημάηυν αξίαρ 85, πποζθοπά ηηρ GYMNASTIKA 8. Πελμαηογπάθημα αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ PHYSIO SCIENCE CLINIC 9. Σεη μικποόπγανα γςμναζηικήρ αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ εηαιπίαρ REAL MOTION 10. Τπιζδιάζηαηη ζυμαηική απεικόνιζη αξίαρ 50, πποζθοπά ηος Δπγομετπικού Θέντπος Δλέγσος Γιατπουήρ Γιώπγορ Κοςλίνορ 2ορ ΛΗΘΖΣΖ 1. Υποηποθία Δκπαίδεςζηρ ζηο ανηικείμενο Tae Box Training αξίαρ 450, πποζθοπά ηηρ ζσολήρ aerobic & Fitness ONE 2. Πλήπηρ επγομεηπικέρ αξιολογήζειρ αξίαρ 180, πποζθοπά ηος Δπγομεηπικού Κένηπος 3. Τπίμηνη ζςνδπομή γςμναζηηπίος αξίαρ 125, πποζθοπά ηος γςμναζηηπίος BODYFIT Γάυνηρ Πελμαηογπάθημα αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ PHYSIO SCIENCE CLINIC 6. Πποφόνηα αξίαρ 40, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ ASICS 3ορ ΛΗΘΖΣΖ 1. Υποηποθία Δκπαίδεςζηρ ζηο ανηικείμενο Power Cycling Training αξίαρ 280, πποζθοπά ηηρ ζσολήρ aerobic & Fitness ONE 2. Πελμαηογπάθημα αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ PHYSIO SCIENCE CLINIC 3. Πποφόνηα αξίαρ 40, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ ASICS 4. ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΤΛΑΗΘΧΛ ΛΗΘΖΣΔ ΑΓΧΛΑ 8 ΥΙΚ 1η ΛΗΘΖΣΡΗΑ 1. Υποηποθία Δκπαίδεςζηρ ζηο ανηικείμενο Matwork Pilates Training αξίαρ 1.100, πποζθοπά ηηρ ζσολήρ aerobic & Fitness ONE 2. Check up (ΒΑΣΙΚΟ ΙΙ) αξίαρ 200, πποζθοπά ηος ΓΗΑΓΛΧΣΗΘΟΤ ΘΔΛΣΡΟΤ ΗΑΣΡΗΘΖ ΔΠΗΒΙΔΦΖ 3. Πλήπηρ επγομεηπικέρ αξιολογήζειρ αξίαρ 180, πποζθοπά ηος Δπγομεηπικού Κένηπος Πποφόνηα αξίαρ 100, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ IMPACT 6. 6 λάζηισα γςμναζηικήρ αξίαρ 100, πποζθοπά ηηρ εηαιπίαρ STAR TRAC 7. Δγκςκλοπαίδεια Ολςμπιακών Αθλημάηυν αξίαρ 85, πποζθοπά ηηρ GYMNASTIKA 8. Πελμαηογπάθημα αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ PHYSIO SCIENCE CLINIC 9. Τπιζδιάζηαηη ζυμαηική απεικόνιζη αξίαρ 50, πποζθοπά ηος Δπγομετπικού Θέντπος Δλέγσος Γιατπουήρ Γιώπγορ Κοςλίνορ

3 2η ΛΗΘΖΣΡΗΑ 1. Υποηποθία Δκπαίδεςζηρ ζηο ανηικείμενο Aerial Yoga αξίαρ 600, πποζθοπά ηηρ ζσολήρ aerobic & Personal Training AF STUDIES 2. Check up (ΒΑΣΙΚΟ ΙΙ) αξίαρ 200, πποζθοπά ηος ΓΗΑΓΛΧΣΗΘΟΤ ΘΔΛΣΡΟΤ ΗΑΣΡΗΘΖ ΔΠΗΒΙΔΦΖ 3. 4 βιβλία αξίαρ 100, πποζθοπά ηυν εκδόζευν GYMNASTIKA 4. Πελμαηογπάθημα αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ PHYSIO SCIENCE CLINIC 5. Πποφόνηα αξίαρ 40, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ ASICS 3η ΛΗΘΖΣΡΗΑ 1. Ππόγπαμμα 12 επιζκέτευν VACU POWER αξίαρ 220, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ EASY Πελμαηογπάθημα αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ PHYSIO SCIENCE CLINIC 4. Γίμηνη ζςνδπομή γςμναζηηπίος ALL DAY PASS, αξίαρ 50, πποζθοπά ηος 5. Θεπαπεία ενςδάηυζηρ πποζώπος, αξίαρ 50, πποζθοπά ηος Ηνστιτούτος αισθητικήρ MF Day SPA ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΛΓΡΧΛ 1ορ ΛΗΘΖΣΖ 1. Υποηποθία ζηον Δκπαιδεςηικό Κύκλο Yoga Instructor Pro level 1 αξίαρ 700, πποζθοπά ηος εκπαιδεςηικού παπόσος Fitness GRAFTS HELLAS 2. Υποηποθία ζηον Δκπαιδεςηικό Κύκλο Vibration Training αξίαρ 300, πποζθοπά ηος εκπαιδεςηικού παπόσος Fitness GRAFTS HELLAS 3. Ππόγπαμμα 12 επιζκέτευν VACU POWER αξίαρ 220, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ EASY 4. 4 Θεπαπείερ αιζθηηικήρ πποζώπος και ζώμαηορ αξίαρ 220, πποζθοπά ηηρ ALTERLIFE 5. Πποφόνηα αξίαρ 100, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ IMPACT Γεύμα 6 αηόμυν αξίαρ 100, πποζθοπά ηος εζηιαηοπίος 2 ΓΔΘΑΡΔ Ζ ΟΘΑ 8. Δγκςκλοπαίδεια Ολςμπιακών Αθλημάηυν αξίαρ 85, πποζθοπά ηηρ GYMNASTIKA 9. Πελμαηογπάθημα αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ PHYSIO SCIENCE CLINIC 10. Θεπαπεία ενςδάηυζηρ πποζώπος, αξίαρ 50, πποζθοπά ηος Ηνστιτούτος αισθητικήρ MF Day SPA 11. Πποφόνηα αξίαρ 40, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ ASICS 2ορ ΛΗΘΖΣΖ 1. Υποηποθία ζηον Δκπαιδεςηικό Κύκλο Suspension Exercise αξίαρ 300, πποζθοπά ηος εκπαιδεςηικού παπόσος Fitness GRAFTS HELLAS 2. Ππόγπαμμα 12 επιζκέτευν VACU POWER αξίαρ 220, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ EASY 3. 4 Θεπαπείερ αιζθηηικήρ πποζώπος και ζώμαηορ αξίαρ 220, πποζθοπά ηηρ ALTERLIFE 4.

4 5. Δγκςκλοπαίδεια Ολςμπιακών Αθλημάηυν αξίαρ 85, πποζθοπά ηηρ GYMNASTIKA 6. Πελμαηογπάθημα αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ PHYSIO SCIENCE CLINIC 3ορ ΛΗΘΖΣΖ 1. Υποηποθία Δκπαίδεςζηρ ζηο ανηικείμενο Aqua Fitness Training αξίαρ 280, πποζθοπά ηηρ ζσολήρ aerobic & Fitness ONE Δγκςκλοπαίδεια Ολςμπιακών Αθλημάηυν αξίαρ 85, πποζθοπά ηηρ GYMNASTIKA 4. Πποφόνηα αξίαρ 40, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ ASICS ΛΗΘΖΣΡΗΔ ΟΚΑΓΔ ΑΓΧΛΑ 8 ΥΙΚ 1 η ΛΗΘΖΣΡΗΑ ΟΚΑΓΑ 1. Υποηποθία Δκπαίδεςζηρ ζηο ανηικείμενο Personal Training αξίαρ 2.000, πποζθοπά ηηρ ζσολήρ aerobic & Fitness ONE 2. Τέζζεπιρ Θεπαπείερ, ηεζζάπυν ζςνεδπιών αιζθηηικήρ πποζώπος και ζώμαηορ αξίαρ 880, πποζθοπά ηηρ ALTERLIFE 3. Γύο ππογπάμμαηα, δώδεκα επιζκέτευν VACU POWER αξίαρ 440, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ EASY 4. Τέζζεπα ζεη ηεζζάπυν αθληηικών βιβλίυν αξίαρ 400, πποζθοπά ηηρ GYMNASTIKA 5. Τέζζεπιρ εγκςκλοπαίδειερ Ολςμπιακών Αθλημάηυν αξίαρ 340, πποζθοπά ηηρ GYMNASTIKA 2 η ΛΗΘΖΣΡΗΑ ΟΚΑΓΑ 1. Τέζζεπιρ Θεπαπείερ, ηεζζάπυν ζςνεδπιών αιζθηηικήρ πποζώπος και ζώμαηορ αξίαρ 880, πποζθοπά ηηρ ALTERLIFE 2. Τέζζεπα ζεη ηεζζάπυν αθληηικών βιβλίυν αξίαρ 400, πποζθοπά ηηρ 3. Δκπαίδεςζη για απόκηηζη διπλώμαηορ Ναςαγοζώζηη Πιζίναρ αξίαρ 300, πποζθοπά ηηρ ΠΑ.Υ.ΛΑ. 4. Δκπαιδεςηικό ζεμινάπιο με πιζηοποίηζη μεθόδος TRX αξίαρ 265, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ Α2Ε 5. Δκπαιδεςηικό ζεμινάπιο με πιζηοποίηζη μεθόδος Trigger Point αξίαρ 170, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ Α2Ε 3 η ΛΗΘΖΣΡΗΑ ΟΚΑΓΑ 1. Ππόγπαμμα 12 επιζκέτευν VACU POWER αξίαρ 220, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ EASY 2. Σειπά θεπαπειών πποζώπος [Vaper, Golden Therapy, Caviar Therapy, Aloe Vera Therapy, massage κεθαλήρ] αξίαρ 210, πποζθοπά ηος YAVA SPA Λέος Φςσικού 3. Σειπά θεπαπειών ζώμαηορ [ζοκολαηοθεπαπεία, 2 ππεζοθεπαπείερ, 2 ηλεκηποθεπαπείερ, θεπαπεία CAVITATION, Hydro Masage] αξίαρ 240, πποζθοπά ηος YAVA SPA Λέος Φςσικού 4. Σειπά θεπαπειών πποζώπος [Vaper, massage κεθαλήρ, azulene treatment, hyaluronic treatment, Cavitation] αξίαρ 180, πποζθοπά ηος YAVA SPA Καπκόποςλος 5. Σειπά θεπαπειών ζώμαηορ [σαλαπυηικό massage, cell massage, coffee massage, lpg therapy, σαλαπυηικό ζάοςνα - σαμάμ] αξίαρ 190, πποζθοπά ηος YAVA SPA Καπκόποςλος

5 ΣΤΥΔΡΟΗ ΓΡΟΚΔΗ ΚΔΣΑ ΑΠΟ ΘΙΖΡΧΖ 1. Απιθμόρ Γπομέα 109 Γιεηήρ ςποηποθία θοίηηζηρ ζηο Τμήμα Πποπονηηών Αθλημάηυν αξίαρ πποζθοπά ηος Η.Δ.Θ. ΑΘΚΖ 2. Απιθμόρ Γπομέα 114 Δηήζια ζςνδπομή γςμναζηηπίος αξίαρ 400, πποζθοπά ηος γςμναζηηπίος GYM TONIC 3. Απιθμόρ Γπομέα 134 Γιαμονή 2 αηόμυν με ππυινό ζηο εζηιαηόπιο Zephyros και δείπνο 2 αηόμυν ζηο εζηιαηόπιο Ledra Kai αξίαρ 450, πποζθοπά ηος Ξενοδοσείος Athens Ledra Hotel 4. Απιθμόρ Γπομέα 140 Γύο διανςκηεπεύζειρ 2 αηόμυν με ππυινό αξίαρ 400, πποζθοπά ηος Boutique Deluxe Hotel SELENI 5. Απιθμόρ Γπομέα 178 Γύο διανςκηεπεύζειρ 2 αηόμυν με ππυινό αξίαρ 200, πποζθοπά ηος HANDMADE VILLAGE MONTANEMA 6. Απιθμόρ Γπομέα 261 Γιεηήρ ςποηποθία θοίηηζηρ ζηο Τμήμα Πποπονηηών Αθλημάηυν αξίαρ πποζθοπά ηυν σολών ΧΚΔΓΑ 7. Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα Θεπαπείερ αιζθηηικήρ πποζώπος και ζώμαηορ αξίαρ 220, πποζθοπά ηηρ ALTERLIFE 9. Απιθμόρ Γπομέα 361 Πελμαηογπάθημα αξίαρ 80, πποζθοπά ηηρ PHYSIO SCIENCE CLINIC Σεη 2 αθληηικών βιβλίυν αξίαρ 50, πποζθοπά ηηρ GYMNASTIKA 10. Απιθμόρ Γπομέα 380 Πποφόνηα αξίαρ 100, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ IMPACT 11. Απιθμόρ Γπομέα 392 Γίμηνη ζςνδπομή γςμναζηηπίος ALL DAY PASS, αξίαρ 50, πποζθοπά ηος Θεπαπεία ενςδάηυζηρ πποζώπος, αξίαρ 50, πποζθοπά ηος Ηνστιτούτος αισθητικήρ MF Day SPA

6 12. Απιθμόρ Γπομέα Θεπαπείερ αιζθηηικήρ πποζώπος και ζώμαηορ αξίαρ 220, πποζθοπά ηηρ ALTERLIFE 13. Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα 449 Ππόγπαμμα 12 ζςνεδπιών Personal Training αξίαρ 300, πποζθοπά ηος PERSONAL TRAINING PLACES MICHAEL MINOUDIS 16. Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα 591 Γίμηνη ζςνδπομή γςμναζηηπίος ALL DAY PASS, αξίαρ 50, πποζθοπά ηος PALESTRA 19. Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα 662 Δηήζια ζςνδπομή γςμναζηηπίος αξίαρ 400, πποζθοπά ηος γςμναζηηπίος GYM TONIC 21. Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα 685 Δξάμηνη ζςνδπομή γςμναζηηπίος αξίαρ 225, πποζθοπά ηος γςμναζηηπίος BODYFIT Γάυνηρ 23. Απιθμόρ Γπομέα 747

7 24. Απιθμόρ Γπομέα 750 Γίμηνη ζςνδπομή γςμναζηηπίος ALL DAY PASS, αξίαρ 50, πποζθοπά ηος PALESTRA 25. Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα 781 Γίμηνη ζςνδπομή γςμναζηηπίος ALL DAY PASS, αξίαρ 50, πποζθοπά ηος PALESTRA 27. Απιθμόρ Γπομέα 821 Γύο διανςκηεπεύζειρ 2 αηόμυν με ππυινό αξίαρ 200, πποζθοπά ηος HANDMADE VILLAGE MONTANEMA 28. Απιθμόρ Γπομέα 938 Τπίμηνη ζςνδπομή SPINNING αξίαρ 300, πποζθοπά ηος γςμναζηηπίος GYM TONIC 29. Απιθμόρ Γπομέα 949 Τπίμηνη ζςνδπομή γςμναζηηπίος αξίαρ 125, πποζθοπά ηος γςμναζηηπίος BODYFIT Γάυνηρ 30. Απιθμόρ Γπομέα 992 PALESTRA Σεη 2 αθληηικών βιβλίυν αξίαρ 50, πποζθοπά ηηρ GYMNASTIKA 31. Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα 1212

8 34. Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα 1256 Δηήζια ζςνδπομή γςμναζηηπίος αξίαρ 400, πποζθοπά ηος γςμναζηηπίος GYM TONIC 36. Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα 1301 Ππόγπαμμα 12 ζςνεδπιών Personal Training αξίαρ 400, πποζθοπά ηος γςμναζηηπίος GYM TONIC 40. Απιθμόρ Γπομέα 1315 Ππόγπαμμα 12 επιζκέτευν VACU POWER αξίαρ 220, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ EASY 41. Απιθμόρ Γπομέα 1345 PALESTRA Σεη 2 αθληηικών βιβλίυν αξίαρ 50, πποζθοπά ηηρ GYMNASTIKA 42. Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα 1412 Ππόγπαμμα 12 ζςνεδπιών Personal Training αξίαρ 300, πποζθοπά ηος PERSONAL TRAINING PLACES MICHAEL MINOUDIS 45. Απιθμόρ Γπομέα 1427 Τπίμηνη ζςνδπομή γςμναζηηπίος αξίαρ 125, πποζθοπά ηος γςμναζηηπίος BODYFIT Γάυνηρ 46. Απιθμόρ Γπομέα 1435

9 47. Απιθμόρ Γπομέα 1447 Ππόγπαμμα 12 επιζκέτευν VACU POWER αξίαρ 220, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ EASY 48. Απιθμόρ Γπομέα 1482 Ππόγπαμμα 12 ζςνεδπιών Personal Training αξίαρ 300, πποζθοπά ηος PERSONAL TRAINING PLACES MICHAEL MINOUDIS 49. Απιθμόρ Γπομέα Απιθμόρ Γπομέα 1578 Ππόγπαμμα 12 επιζκέτευν VACU POWER αξίαρ 220, πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ EASY

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ ΤΗΣ Α.F. STUDIES

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ ΤΗΣ Α.F. STUDIES ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ ΤΗΣ Α.F. STUDIES Η A.F. Studies, ο εκπαιδευτικός φορέας που 20 χρόνια Διαμορφώνει τα δεδομένα του Fitness Εκπαιδεύει - επιμορφώνει και αποκαθιστά τον Έλληνα Instructor Κρατά με ευθύνη και

Διαβάστε περισσότερα

19 th AEROBIC FITNESS CONVENTION BY A.F.STUDIES

19 th AEROBIC FITNESS CONVENTION BY A.F.STUDIES 19 th AEROBIC FITNESS CONVENTION BY A.F.STUDIES Σ.Ε.Φ. / 22 & 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 3 STAGES / 3 WORKSHOPS καθηγητες Πιστοποιημένος φυσιοθεραπευτής και ειδικός σε ορθοπεδικά ζητήματα, ο Brent είναι κορυφαίος

Διαβάστε περισσότερα

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8 Α Μ Ο Ρ Γ Ο ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 2131/8 6 B/B 160 229 270 405 50 12 δυπεάν ΓΩΡΟ μία νύσηα επιπλέον για διαμονή 5 διαν/ζευνεκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος(21/720/8) 21/720/8 235 420 ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ 27/815/9

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξη Μπατρακούλη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξη Μπατρακούλη ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξη Μπατρακούλη Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης με Ειδικότητα «Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστών Χώρων» (1993-97) Απόφοιτος GRAFTS Hellas (1994-95) Πιστοποιημένος Instructor

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών 2012-13

Οδηγός Σπουδών 2012-13 Σπουδές για καριέρα, πιστοποίηση με κύρος Είναι ωραίο να είσαι αυθεντικός, επαγγελµατίας και γνώστης του αντικειµένου σου. Κυνήγησε τα όνειρα σου µε αξιοπρέπεια, ήθος και θα σε στηρίξουµε σε κάθε σου βήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ:

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: 2009: «CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)», 17-19 June 2009, CERN, Geneva. «Νέερ Σεσνολογίερ και Βιβλιοθήκερ», 12 Ιοςνίος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ πκπιεξώζεθαλ 12 ρξόληα από ηε δηνξγάλσζε ηνπ 1 νπ Παλειιελίνπ Δπαγγεικαηηθνύ πλεδξίνπ FITNESS MEETING, ην νπνίν ζπλδηνξγαλώλνπλ ν Παλειιήληνο ύλδεζκνο Γπκλαζηεξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΛΙΑ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 24/7 /1978 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6948892242 ΤΟΠΟΣ ΙΑΜΟΝΗΣ : ΑΘΗΝΑ E-mail address: valia-r@windowslive.com ΣΠΟΥ ΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ: ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. 9. Key qualifications: Extensive experience in Health Information Systems and Electronic Patient Record

CURRICULUM VITAE. 9. Key qualifications: Extensive experience in Health Information Systems and Electronic Patient Record CURRICULUM VITAE 1. Surname: TSIRINTANI 2. Name: MARIA 3. Nationality: Greek 4. Civil status: married, one child 5. E-mail/Tel.: martsi@teiath.gr / 210-5385231 6. Education : Institution Date: from (month/year):

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο

Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α ΥΧΡΑ Melograno Villas 21/09 120/9 3 B/B 155 199 40 212/30 212/30 Σο ππυινό ζεπβίπεηαι ζηην Villa ή ζηο yaught café. Γυπεάν μεηαθοπά από / ππορ ηο λιμάνι ή ηο αεποδπόμιο. ΥΧΡΑ Melograno

Διαβάστε περισσότερα

µε ιχνοστοιχεία & µεταλλικά άλατα από τη Νεκρά Θάλασσα

µε ιχνοστοιχεία & µεταλλικά άλατα από τη Νεκρά Θάλασσα Φροντίδα για το δέρµα µε ιχνοστοιχεία & µεταλλικά άλατα από τη Νεκρά Θάλασσα α) Πρόσωπο από την Ahava Αναζωογόνηση 60 60 Οµορφιά που διαρκεί (για πολύ ξηρά δέρµατα) 60 65 Ισορροπία (για λιπαρά δέρµατα)

Διαβάστε περισσότερα

men collection Θεραπείες ειδικά για Άντρες

men collection Θεραπείες ειδικά για Άντρες signature treatments Αποκλειστικά στο Hiltonia Spa Ανακαλύψτε δύο υπέροχες θεραπείες που σχεδιάστηκαν ειδικά για το Hiltonia Spa αποκλειστικά με πιστοποιημένα οργανικά προϊόντα από την The Aromatherapy

Διαβάστε περισσότερα

THALASSO & WELLNESS SPA THALASSO & WELLNESS SPA

THALASSO & WELLNESS SPA THALASSO & WELLNESS SPA THALASSO & WELLNESS SPA Καλωσορίσατε στον κόσμο του Thraki Palace Thalasso & Wellness Spa, ένα κόσμο αναζωογόνησης, ευεξίας και ομορφιάς. Σε ένα φωτεινό χώρο συνολικής έκτασης 2.400 τμ η ενέργεια της θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από 7.12.2012 Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ

10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από 7.12.2012 Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 679ης σνεδρίαζης (21-01-2013) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Υοπήγηζη ζηην Δηαιπεία «COSMOTE - Κινηηέρ Σηλεπικοινυνίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Δ.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 2011 ΘΑ ΗΘΔΛΑ ΝΑ ΔΠΙΗΜΑΝΧ ΟΣΙ ΚΑΣΔΒΑΛΑ ΚΑΘΔ ΓΤΝΑΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2011/12

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2011/12 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2011/12 Περιεχόµενα Λεµεσός...3 FOUR SEASONS HOTEL...4 LOUIS APOLLONIA BEACH HOTEL...5 ST. RAPHAEL RESORT...6 AJAX HOTEL...7

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

FITNESS CATALOGUE 2015 ΖΗΣΤΟ!

FITNESS CATALOGUE 2015 ΖΗΣΤΟ! FITNESS CATALOGUE 2015 ΖΗΣΤΟ! ΠΏΣ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ FITNESS! Γιάννης Σκούρας MSc in Exercise Science Υποδιευθυντής Αθλητικό Κέντρο Δαΐς Η σωματική και ψυχική μας υγεία είναι σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

men collection Θεραπείες ειδικά για Άντρες

men collection Θεραπείες ειδικά για Άντρες signature treatments Αποκλειστικά στο Hiltonia Spa Ανακαλύψτε δύο υπέροχες θεραπείες που σχεδιάστηκαν ειδικά για το Hiltonia Spa αποκλειστικά με πιστοποιημένα οργανικά προϊόντα από την The Aromatherapy

Διαβάστε περισσότερα

2003-2006: ππνηξνθία ΙΚΤ εζωηεξηθνύ γηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ινγνηερλίαο

2003-2006: ππνηξνθία ΙΚΤ εζωηεξηθνύ γηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ινγνηερλίαο Ράνια Μοςζούλη Γηεύζπλζε: Σειεκάρνπ 19,175 64, Π. Φάιεξν, Αζήλα Σειέθωλν: 2130433066 θηλ. 6945531041, 6949933400. E-mail: raniamoussouli@yahoo.fr Skype name: rania.moussouli Ηκ. Γέλλεζεο: 10/01/1977 Οηθ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στο THRAKI PALACE! Welcome to THRAKI PALACE!

Καλωσήρθατε στο THRAKI PALACE! Welcome to THRAKI PALACE! THRAKI PALACE HOTEL & CONFERENCE CENTER Καλωσήρθατε στο THRAKI PALACE! Στην ιδανικότερη παραλιακή τοποθεσία στο δυτικό όριο της Αλεξανδρούπολης δημιουργήσαμε ένα νέο και άρτια εξοπλισμένο υπερπολυτελή

Διαβάστε περισσότερα

Dentist Education Institute www.dentistedu.com

Dentist Education Institute www.dentistedu.com Dentist Education Institute www.dentistedu.com Δκπαιδεςηική Ημεπίδα Θεζζαλονίκη Σάββαηο 12-10-13 Σύγσπονερ εθαπμογέρ ηηρ Μοπιακήρ Βιολογίαρ ζηην καθημεπινή κλινική οδονηιαηπική ππάξη ππορ όθελορ ηυν αζθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Περιεχόμενα Λεμεσός... 3 AMATHUS BEACH HOTEL... 4 FOUR SEASONS HOTEL... 5 LE MERIDIEN LIMASSOL SPA & RESORT... 6 ROYAL APOLLONIA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΚ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 Περιεχόµενα Λεµεσός...3 FOUR SEASONS HOTEL...4 LE MERIDIEN LIMASSOL SPA & RESORT...5 ROYAL APOLLONIA BEACH HOTEL...6 ST. RAPHAEL

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών www.csd.uoc.gr Επγαζηήπιο Υπηπεζιών Μεηαζσημαηιζμού www.tsl.gr ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Ππώηη Διάλεξη Διαδικασία μαθήματος, Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΗΝΑΣ ---- ---- 800 KONDYLIS FITNES CENTRE 490 ΤΗΛ. 25750476 ---- ---- 900 LEMESOS SPORTING CENTRE ---- ---- 590 ΤΗΛ. 77777173

1 ΜΗΝΑΣ ---- ---- 800 KONDYLIS FITNES CENTRE 490 ΤΗΛ. 25750476 ---- ---- 900 LEMESOS SPORTING CENTRE ---- ---- 590 ΤΗΛ. 77777173 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Η Επαρχιακή Επιτροπή ΕΤΥΚ Λεμεσού σε συνεννόηση με το Προεδρείο της Οργάνωσης μας, σας πληροφορεί ότι θα έχει συνεργασία με ακόμα ένα Γυμναστήριο της Επαρχίας μας, το CHS FITNESS

Διαβάστε περισσότερα

FACE treatments. Η ιεροτελεστία καθαρισμού Apollon Μια εξατομικευμένη θεραπεία καθαρισμού. Ιδανική για κάθε τύπο δέρματος.

FACE treatments. Η ιεροτελεστία καθαρισμού Apollon Μια εξατομικευμένη θεραπεία καθαρισμού. Ιδανική για κάθε τύπο δέρματος. Face ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACE treatments Βασικές Θεραπείες Basic Treatments Εξειδικευμένες Θεραπείες Specialised Treatments Η ιεροτελεστία καθαρισμού Apollon Μια εξατομικευμένη θεραπεία καθαρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

GROUP FITNESS PROGRAM CHRISTMAS 2012 ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 24/12/2012-29/12/2012

GROUP FITNESS PROGRAM CHRISTMAS 2012 ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 24/12/2012-29/12/2012 MONDAY / ΔΕΥΤΕΡΑ 24 GROUP FITNESS PROGRAM CHRISTMAS 2012 ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 24/12/2012-29/12/2012 TUESDAY / ΤΡΙΤΗ 25 WEDNESDAY / ΤΕΤΑΡΤΗ 26 THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ 27 FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 SATURD 09:00-09:50 PILATES

Διαβάστε περισσότερα