Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πλεδξίαζε 46ε/ Αξ. Θέκαηνο: 28

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πλεδξίαζε 46ε/25.09.2014 Αξ. Θέκαηνο: 28"

Transcript

1 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πλεδξίαζε 46ε/ Αξ. Θέκαηνο: 28 Θέκα: Yινπνίεζε ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (ΑγξνΔΡΑΘ)» κε Θσδηθφ ΝΞΠ ηνπ ΔΞ «AΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ». Έρνληαο ππφςε : 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (Γ.Δ.Θ.Ν.)» (ΦΔΘ 314 Α ), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 «Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ-Οπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε-θέκαηα αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (ΦΔΘ Α 180). 2. Ρελ ππ αξηζκ / θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ κε ηελ νπνία θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζπζηήζεθε ν «ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΓΖΚΖΡΟΑ» (ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ) πνπ επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ ηα κέρξη ηφηε απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα λ.π.η.δ., (α) ην Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.), (β) ν Νξγαληζκφο Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο (Ν.Γ.Δ.Δ.Θ.Α.)-«ΓΖΚΖΡΟΑ», (γ) ν Νξγαληζκφο Ξηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ.) θαη (δ) ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Γάιαθηνο θαη Θξέαηνο (ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ.), (ΦΔΘ 2284 Β / ), ζην εμήο ΘΑ. 3. Ρελ αξηζκ. 359/35982/ Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ «Γηνξηζκφο πξνζσξηλνχ Ξξνέδξνπ Γ.Π. ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΓΖΚΖΡΟΑ ΛΞΗΓ» (ΦΔΘ 123/ΝΓΓ/ ). 4. Ρελ ππ αξηζκ. 740/75722 / απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε σο πξνζσξηλφο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ ν Δξεπλεηήο Α ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ θνο Θσλζηαληίλνο Καιιίδεο (ΦΔΘ 279 ΝΓΓ/ ). Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 1 απφ 16

2 5. Ρελ ππ αξηζκ. 741/75723 / απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηεί ηελ ππ αξηζκ / (ΦΔΘ.Ν.Γ.Γ. 370) πνπξγηθή απφθαζε, «Νξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΓΖΚΖΡΟΑ Λ.Ξ.Η.Γ.» ζπγθξνηήζεθε πεληακειέο πξνζσξηλφ Γ.Π. ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο KYA. 6. Ρε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Δηζεγεηήο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζην Γ.Π., είλαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ Νξγαληζκνχ.» 7. Ρε δηάηαμε ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Ρν Γ.Π. είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Νξγαληζκνχ». 8. Ρελ αξηζκ. πξση /6.4883/ (ΑΓΑ ΒΔΕΑΙ - ΤΓ8), Θσδηθφο 64, Ξξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο πξνο ηνλ ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα απφ επηζηήκνλεο (θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο) γηα έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο 04, 05, 06 «Δλίζρπζε ηεο Ξξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ». 9. Ρελ αξηζκ. 6 απφθαζε ηεο 19εο/ Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππνβνιή πξφηαζεο ζην ΔΞ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο γηα ηελ εθπφλεζε θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα απφ επηζηήκνλεο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ , Ρελ αξηζκ. πξση. 1012/ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ πξνο ηελ ΔΓ ΔΞΑΛΑΓ (αξ. πξση. ΔΓ: /6.5938/ ) ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Ρερληθφ Γειηίν (ΡΓΞΞ). 11. Ρελ αξηζκ. 9 απφθαζε ηεο 22 εο / Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξφζεζε πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (ΑγξνΔΡΑΘ)» κε ίδηα κέζα. 12. Ρελ αξηζκ. πξση /6.5938/ Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο γηα ηελ έληαμε ηεο Νξηδφληηαο Ξξάμεο «ΑγξνΔΡΑΘ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Πχκθσλν Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 2 απφ 16

3 Απνδνρήο ησλ Όξσλ ηεο Απφθαζεο Έληαμεο. 13. Ρελ αξηζκ. 28 απφθαζε ηεο 31 εο / Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πινπνίεζε ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (ΑγξνΔΡΑΘ)» κε ίδηα κέζα. 14. Ρν κε αξηζκ πξση /6.1305/ έγγξαθν ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, κε ην νπνίν δηαηππψλεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ππφ πξνυπνζέζεηο γηα ην ζρέδην ζχκβαζεο θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ην πνέξγν [1] «Γηνίθεζε θαη Ππληνληζκφο Έξγνπ» θαη ην πνέξγν [2] «Δθπφλεζε θαη Γηάρπζε ΔΡΑΘ» ηεο Ξξάμεο «ΑγξνΔΡΑΘ». 15. Ρελ αξηζκ. 27 απφθαζε ηεο 39εο/ Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ & Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο» (ΑγξνΔΡΑΘ) θαη Θσδ. ΝΞΠ ηνπ ΔΞ «AΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ». 16. Ρελ αξηζκ. πξση. 2455/ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε Πρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (έξγσλ ΔΡΑΘ) θαη ηνλ ζπλεκκέλν ζε απηή Νδεγφ Δθαξκνγήο, ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 2670/ Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ, ε νπνία κεηεγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 08 Απφθαζε ηεο 40εο/ Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ. 17. Ρελ αξηζκ. πξση. 4356/ απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ Ξξφζθιεζεο εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 18. Ρνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο φπσο απηνί δηακνξθψλνληαη θαηφπηλ ηεο παξαίηεζεο ηεο ππνςήθηαο ηεο πξφηαζεο κε ΘΞΔ 3305/83 (αξηζκ. πξση. 4441/ επηζηνιή ηεο ππνςεθίαο) πνπ είρε εληαρζεί ζην Ηλζηηηνχην Ξξνζηαζίαο Φπηψλ Ξάηξαο (Ξεξηθέξεηεο Πχγθιηζεο) θαζψο θαη ηεο έληαμεο ηεο πξφηαζεο κε ΘΞΔ 3045/7 κεηά ηελ απνδνρή ηεο αξηζκ. πξση. 4354/ έλζηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ (αξηζκ. 02 Απφθαζε ηεο 45 εο / Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ). Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 3 απφ 16

4 19. Ρελ αξηζκ. 02 Απφθαζε ηεο 45 εο / Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Κεηά ηε δηεξεχλεζε πνπ δηελεξγήζεθε κε αθνξκή ην πεξηερφκελν ησλ ελζηάζεσλ θαηαγγειηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ: α) Δληνπίζηεθαλ πέληε (5) πεξηπηψζεηο κε αξηζκ. ΘΞΔ 3385/118, 3454/164, 3201/48, 3459/150 θαη 3241/63 κε ηήξεζεο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, δειαδή αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζε ππνςεθίνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο θαζεγεηή. Γη απηέο απνθαζίδνπκε λα αθπξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε βαζκνινγία θαη λα νξηζηεί λένο αμηνινγεηήο. β) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνηάζεσλ κε ΘΞΔ 3510/203 θαη 3658/192, νη νπνίεο απνξξίθζεθαλ ιφγσ κε ζπλάθεηαο κε ηελ πξνθήξπμε, απνθαζίδεηαη ε επαλαμηνιφγεζή ηνπο απφ λένπο θξηηέο.» 20. Ρηο βαζκνινγίεο ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ κεηά ηελ επαλαμηνιφγεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ Γ.Π. 21. Ρν γεγνλφο φηη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο/ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ΔΡΑΘ πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 2455/ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, φηη ζε πεξίπησζε κε εμάληιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηηο εγθξηζείζεο πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ζπκπιεξσκαηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 22. Ρν γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ, ζηηο Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δηζφδνπ θαη Πχγθιηζεο δελ θαιχπηεηαη πιήξσο ε δεκφζηα Γαπάλε απφ ηηο πξνηάζεηο πξνο έληαμε. Δηδηθφηεξα γηα ηηο αλσηέξσ Ξεξηθέξεηεο νη δηαζέζηκεο ζέζεηο πνπ απνκέλνπλ κε βάζε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ζέζεσλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Κνλάδσλ αλέξρεηαη ζε 26 θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ κπνξνχλ λα εγθξηζνχλ ζην πιαίζην ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζθιεζεο κε βάζε ηνλ επηκεξηζκφ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 33. Απνθαζίδνπκε 1. Ρελ έγθξηζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ) θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ ΔΡΑΘ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (ΑγξνΔΡΑΘ)» κε Θσδηθφ ΝΞΠ ηνπ ΔΞ Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 4 απφ 16

5 «AΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ», αλά θαηεγνξία Ξεξηθεξεηψλ (Πηαδηαθήο Δμφδνπ, Πηαδηαθήο Δηζφδνπ θαη Πχγθιηζεο) 2. Ρελ έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο/πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ΔΡΑΘ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο «ΑγξνΔΡΑΘ». 3. Ρνλ νξηζκφ ηεο 10 εο Νθησβξίνπ 2014 σο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο Υθεινχκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εγθξηζέλησλ έξγσλ ΔΡΑΘ. 4. Ρε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αχμεζεο ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Κνλάδσλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δηζφδνπ θαη Πχγθιηζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πιήξεο θάιπςε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ζην πιαίζην ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζθιεζεο πνπ ζα δεκνζηεπζεί, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ επηπιένλ ζέζεσλ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 5. Λα ππάξρεη ζαθήο φξνο ζην θείκελν ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο φηη νη πξνηάζεηο, πνπ ζα θαηαηεζνχλ θαη δελ ζα έρνπλ ζπλάθεηα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο κνλάδαο επηινγήο, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. Αθξηβέο αληίγξαθν Η Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζ. έξθν Α. Υαξνπηνπληάλ Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 5 απφ 16

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. Πίλαθαο επηηπρόληωλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζόδνπ α/α ΚΤΠΔ Σίηινο Πξόηαζεο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο Τπνδνρήο Βαζκνινγία Πνζό Γεκόζηαο Γαπάλεο /57 Ππλδπαζκέλε εθαξκνγή ξηδνβαθηεξίσλ πνπ πξνάγνπλ ηε θπηηθή αλάπηπμε (PGPR) θαη γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζε ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα θπηνπξνζηαζίαο αθξνδξχσλ (θαξπδηά, θηζηηθηά). ηαζκόο Γεωξγηθήο Έξεπλαο Βαξδαηώλ Φζηώηηδαο 81, ,00 ΙΙ. Πίλαθαο επηηπρόληωλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμόδνπ α/α ΚΤΠΔ Σίηινο Πξόηαζεο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο Τπνδνρήο Βαζκνινγία Πνζό Γεκόζηαο Γαπάλεο /3 Πζηεκα δηαρείξηζεο Ξξθαγηψλ ζε ΓΑζε κεζνγεηαθψλ θσλνθφξσλ. Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 98, , /71 Θαηνρχξσζε Ξαξαδνζηαθήο Νλνκαζίαο Θαπληθψλ Ξξντφλησλ Πηεξεάο Διιάδαο. Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 98, , /148 Ξεηξακαηηθή δνθηκή ηνπ θνξεηνχ θξάθηε Flandry, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηζέζεσλ απφ ιχθνπο ζε θηελνηξνθηθά δψα, ζε ρψξνπο επνρηθνχ, πξνζσξηλνχ ή κφληκνπ ζηαβιηζκνχ. Γαζηθώλ 97, , /62 Αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα κε ζηνρεπκέλε αλαδφκεζε επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ θαη παξάιιεινο θπζηθφο έιεγρνο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ ηξσθηηθψλ ρξεζηκνπνηψληαο αξπαθηηθά πηελά δείθηεο ηεο νξληζνπαλίδαο. Γεωξγννηθνλνκηθώλ & Κνηλωληνινγηθώλ Δξεπλώλ 96, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 6 απφ 16

7 5 3310/88 Κεζνδνινγία γηα αγξνδαζηθή θαη αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιεπζε επελδχζεσλ. Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 96, , /176 Αλάπηπμε λέσλ βηνινγηθψλ ιηπαζκάησλ ζηαδηαθήο απνδέζκεπζεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, δίθνθθν ζηηάξη (Triticum dicoccum) κέζσ ηεο ρξήζεο θπζηθψλ πξψησλ πιψλ θαη ππνπξντφλησλ βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ Δδαθνινγίαο Αζελώλ 96, , /73 Αλίρλεπζε απηφρζνλσλ ζηειερψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ απφ γάια αηγψλ πξνβάησλ θαη δηεξεχλεζε ησλ πξνβηνηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. Κηεληαηξηθώλ 95, , /68 Αεηθνξηθή αλάπηπμε ζε ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο νξεηλέο πεξηνρέο Γαζηθώλ 95, , /86 Ζ επίδξαζε ηεο ζπηξνπιίλαο, φηαλ πξνζηίζεηαη ζην ζηηεξέζην γαιαθηνπαξαγσγψλ αγειάδσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο, θαζψο θαη ζην πξνθίι ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ηνπ γάιαηνο. Κηεληαηξηθώλ 95, , /41 Δληνπηζκφο ιεηηνπξγηθψλ κνξηαθψλ δεηθηψλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηε καζηίηηδα ησλ αγειάδσλ γαιαθηνπαξαγσγήο. Κηεληαηξηθώλ 93, , /87 Γεκηνπξγία βηνιεηηνπξγηθψλ δσνηξνθψλ εκπινπηηζκέλσλ κε βηνδξαζηθέο νπζίεο απφ ππνπξντφληα ηπξνθνκείσλ θαη νηλνπνηείσλ θαη κειέηε ηεο βηνινγηθήο ηνπο δξάζεο ζε ρνίξνπο θξεαηνπαξαγσγήο θαη πξφβαηα. Κηελνηξνθίαο Γηαλληηζώλ 93, , /140 Δληνπηζκφο θαη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο δηαηήξεζεο θαη αλάδεημεο θφθθηλσλ πεξηνρψλ hot spots ρισξίδαο θαη βιάζηεζεο ζηε Βφξεηα Διιάδα. Γαζηθώλ 93, , /190 Λέα πξφηππα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο δαζηθήο παξαγσγήο θαη πηινηηθή εθαξκνγή Γαζηθώλ 93, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 7 απφ 16

8 /155 ΝΗ "ΓΟΝΚΝΗ ΡΝ ΘΟΑΠΗΝ" ΠΡΖ ΠΘΗΑ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΟΗΠΖΠ. ΔΛΗΠΣΝΛΡΑΠ ΡΖΛ ΔΞΑΛΑΡΑΘΡΗΘΝΡΖΡΑ (RESILIENCE) ΡΝ ΝΗΛΝΡΝΟΗΠΚΝ 93, , /217 Φπζηθά αληηκηθξνβηαθά ζπζηήκαηα θαη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ παξαγσγή παξαδνζηαθψλ αιιαληηθψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, αζθάιεηαο θαη καθξάο δηαηεξεζηκφηεηαο Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 92, , /82 Αμηνιφγεζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 92, , /228 Αλάπηπμε λέσλ πξσηνθφιισλ ζπληήξεζεο ηνπ ζπέξκαηνο ηνπ θάπξνπ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο γνληκνπνηεηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ Κηεληαηξηθώλ 91, , /225 Γεσγξαθηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο εδαθηθψλ πφξσλ γηα ηελ γεσξγία, κέζσ ππνδνκψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο Δδαθνινγίαο Θεζζαινλίθεο 91, , /137 Ξαξαγσγή ιεηηνπξγηθνχ ςσκηνχ πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο κε ηελ ηαπηφρξνλε ελζσκάησζε πηηπξνπ ξπδηνχ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο. ηηεξώλ 90, , /79 Βειηίσζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κείσζε ησλ εηζξνψλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή καγλεηηθνχ πεδίνπ ζε ζπφξνπο ζηηεξψλ. Δδαθνινγίαο Αζελώλ 90, , /191 Θξεηηθφ ξεζπκληψηηθν απάθη απφ ηελ παξάδνζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 90, , /222 Αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο θαηλνηφκσλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ επηδξάζεσλ ηνπο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε : ε πεξίπησζε ηεο αιφεο (aloe vera) Γεωξγννηθνλνκηθώλ & Κνηλωληνινγηθώλ Δξεπλώλ 90, , /102 Αλάπηπμε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο βνζθνηφπσλ θαη ππνζηήξημεο ηεο θηελνηξνθίαο ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Ξξεζπψλ (Δζληθφ Ξάξθν Ξξεζπψλ, θνηιάδα Ιαδνπφηακνπ, Γ.Δ. Θξπζηαιινπεγήο) Γαζηθώλ 90, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 8 απφ 16

9 /156 In vivo παξαγσγή θαη κεηαθνξά εκβξχσλ πξνβάησλ, κε ελζσκάησζε ζπεξκαηηθνχ πιάζκαηνο ζηελ αγσγή πξφθιεζεο Υνζπιαθηνξξεμίαο. Κηεληαηξηθώλ 90, , /61 Αμηνιφγεζε ηεο εππάζεηαο ησλ δαζψλ ηεο θεθαιιεληαθήο ειάηεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 90, , /158 Αμηνιφγεζε θαη επηινγή κνλφθνθθνπ ζηηαξηνχ (Triticum monococcum), δίθνθθνπ (T. dicoccum) θαη T. spelta, γηα πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε ζπλζήθεο ρακειψλ εηζξνψλ θαη βηνινγηθήο γεσξγίαο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο. ηηεξώλ 90, , /181 Γηαρείξηζε ηεο άξδεπζεο ζηνπο νξπδψλεο κε ζπλερή κέηξεζε ηεο αιαηφηεηαο Rice paddies irrigation management with salinity measurements ηηεξώλ 90, , /221 Δθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ειιεληθέο εθηξνθέο κηθξψλ κεξπθαζηηθψλ Γεωξγννηθνλνκηθώλ θαη Κνηλωληνινγηθώλ Δξεπλώλ 89, , /37 Γηαηήξεζε θαη Ξξνζηαζία εθηφο ηφπνπ (ex situ)ησλ ειιεληθψλ Απηνθπψλ εηδψλ Capparis ovata L. (Θάππαξε) θαη Hypericum perforatum L. (Ππαζφρνξην). 89, , /100 Ξξνζδηνξηζκφο γελεηηθνχ πιηθνχ ειιεληθνχ θαζθφκεινπ Salvia fruticosa (Greek sage) πςειναπνδνηηθνχ γηα θαιιηέξγεηα σο πξνο ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ αλαπαξαγσγήο 89, , /120 In vitro καδηθή παξαγσγή, ξηδνβνιία θαη εγθιηκαηηζκφο ηξηψλ λέσλ ελδεκηθψλ εηδψλ (Helichrysum amorginum, Thymus sibthorpii θαη Satureja pilosa spp origanita) θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο σο λέεο θαιιηέξγεηεο ζηελ ειιεληθή γεσξγία 89, , /144 Ζ ΒΗΥΠΗΚΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΥΛ ΒΝΡΑΛΗΘΥΛ ΘΖΞΥΛ: Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΡΝ ΒΑΙΘΑΛΗΘΝ ΒΝΡΑΛΗΘΝ ΘΖΞΝ ΘΟΝΠΠΗΥΛ. 89, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 9 απφ 16

10 /135 Δπηινγή θαη θισλνπνίεζε άξηζησλ θαηλνηχπσλ ηνπ είδνπο Liquidambar orientalis Mill. γηα θαιισπηζηηθή θαη άιιεο ρξήζεηο. Γαζηθώλ 88, , /220 Ξνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ Bacillus cereus ζε θξέζθν γάια: επίδξαζε ηεο επηκήθπλζεο ηεο εκπνξηθήο δηάξθεηαο δσήο ζηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ πξντφληνο Κηεληαηξηθώλ 88, , /143 Ζ βαθηεξηαθή δχκσζε κε γαιαθηνβάθηιν σο βηναζθαιήο κέζνδνο γηα ηελ βειηίσζε ησλ δσνηξνθψλ γηα φξληζεο θξενπαξαγσγήο ελάληηα ηεο Παικνλέιαο. Κηελνηξνθίαο Γηαλληηζώλ 88, , /64 Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ κε επηηφπηα παξαγσγή βηναεξίνπ θαη βηνκάδαο κηθξνθπθψλ θαη αμηνπνίεζή ηεο σο πηελνηξνθήο. Γεωξγηθώλ Μεραλώλ & Καηαζθεπώλ 88, , /66 Θαηαγξαθή θαη Αμηνιφγεζε Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο ζηνλ Αγξνηξνθηθφ Ρνκέα Γεωξγννηθνλνκηθώλ & Κνηλωληνινγηθώλ Δξεπλώλ 87, , /200 Δπηινγή γεγελψλ δπκψλ γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ πςειήο πνηφηεηαο κε κεησκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφιε Οίλνπ Αζελώλ 87, , /81 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κεζφδνπ εθηίκεζεο ηεο νινθιεξσκέλεο ηξσηφηεηαο ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ ζπζηεκάησλ ζε ληηξηθά ηφληα. Δγγείωλ Βειηηώζεωλ 87, , /117 Βηνκεηαηξνπή πινχζησλ ζε ζάθραξα βηνκεραληθψλ ππνιεηκκάησλ-απνβιήησλ ζε κπθειηαθή κάδα καθξνκπθήησλ γηα παξαγσγή δηαηξνθηθψλ πξτφλησλ Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 87, , /205 Ππκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο γηα ηελ παξαγσγή δαζηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 86, , /46 Δθαξκνγή ππεξπςειήο πδξνζηαηηθήο πίεζεο (Ξ) θαη θπζηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ γηα ηνλ έιεγρν παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζε έηνηκα-πξνο-θαηαλάισζε, θησρά ζε λάηξην, παξαδνζηαθά πξντφληα θξέαηνο. Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 86, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 10 απφ 16

11 /89 Αμηνπνίεζε ππνιείκκαηνο θαιιηέξγεηαο καληηαξηψλ γηα αλάθηεζε ελδχκσλ, κείσζε θαηλνιηθνχ θνξηίνπ-απνρξσκαηηζκφ ηνμηθψλ απνβιήησλ θαη λέα παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ καληηαξηψλ Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 86, , /134 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξφηππνπ ρσξηθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ηελ αδσηνχρν ιίπαλζε ζε επίπεδν αγξνχ. Δδαθνινγίαο Αζελώλ 86, , /151 Ξξνζδηνξηζκφο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλφηεηαο θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ Sideritis scardica (Ρζάη ηνπ βνπλνχ-mountain Tea), κε ζηφρν ηελ παξαγσγή θπζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 86, , /7 Ππκβνπιεπηηθή Ξαξνρή Νδεγηψλ Άξδεπζεο Δδαθνινγίαο Θεζζαινλίθεο 86, , /118 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κηαο ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ δηάρπζεο γλψζεο ζηνπο γεσξγνχο γηα δεηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαιιηεξγεηψλ: Ρα Πρνιεία Αγξνχ Βάκβαθνο & Βηνκεραληθώλ Φπηώλ 85, , /29 Αμηνπνίεζε θπηηθψλ ηλψλ απφ βακβάθη, αλαθπθισκέλν ραξηνπνιηφ θαη ιηλάξη γηα ηελ παξαγσγή κε γχςν πιίλζσλ εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο, Γαζηθώλ 85, , /186 Κειέηε θαη αμηνπνίεζε ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ζηηαξηνχ (Landraces) ζηε βειηίσζε θαη ηε βηψζηκε αγξνηηθή αλάπηπμε ηηεξώλ 85, , /164 Φαξκαθεπηηθά & Αξσκαηηθά Φπηά: Ξαξαδνζηαθέο Θεξαπεπηηθέο Σξήζεηο, Γηεζλέο Δκπφξην θαη Δλδπλάκσζε ησλ Ρνπηθψλ Θνηλσληψλ. 84, , /131 Ζ ζπκκεηνρή ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηε δηαηξνθή ησλ πξνβάησλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ θξεαηνπαξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο. Κηελνηξνθίαο Γηαλληηζώλ 84, , /76 Ξνιιαπιή δηαρείξηζε πγξψλ ιηβαδηψλ πξνο φθεινο ηεο θηελνηξνθίαο θαη πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο. Γαζηθώλ 84, , /129 Γεκηνπξγία κεηξηθψλ θπηψλ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ex situ δηαθφξσλ εηδψλ Sideritis L. "Ρζάη ηνπ Βνπλνχ κε ηε κέζνδν ηνπ κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ 84, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 11 απφ 16

12 /219 Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νπσξψλσλ θαη απηνθπψλ θαξπνθφξσλ θπηψλ Γαζηθώλ 84, , /91 Θαηλνηφκνο ρξήζε αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηε θπηνπξνζηαζία θαη ζηελ βειηίσζε δεηθηψλ απφδνζεο θαη πνηφηεηαο ζε θαιιηέξγεηα ηνκάηαο 84, , /45 Θαηλνηνκία ζηελ Ξαξαγσγή Φπηαξίσλ Γξπφο κε ηε Κείσζε Κεηαθπηεπηηθήο Θαηαπφλεζεο γηα ηελ πην Δπηηπρή Απνθαηάζηαζε Γηαηαγκέλσλ Ξεξηνρψλ. Γαζηθώλ 83, , /212 Γηάιεμε-πινηφκεζε-αληηζηάζκεζε-πηζηνπνίεζε: κηα θαηλνηνκία ζηελ αγνξά θπζηθψλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ ηεο Διιάδαο Γαζηθώλ 83, , /173 Αλάπηπμε πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ηνκάηαο θαηάιιεινπ γηα ζπκβαηηθά θαη αεηθφξα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο: Αμηνιφγεζε λενδεκηνπξγεζέλησλ αλαζπλδπαζκέλσλ ζεηξψλ θαη εγρψξησλ πνηθηιηψλ σο πξνο ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο, πνηφηεηαο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο 83, ,00 ΙΙΙ. Πίλαθαο επηηπρόληωλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ύγθιηζεο α/α ΚΤΠΔ Σίηινο Πξόηαζεο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο Τπνδνρήο Βαζκνινγία Πνζό Γεκόζηαο Γαπάλεο / / /230 Δθαξκνγή ηεο Νδεγίαο 91/676/EEC ζηελ Διιάδα Ρν πξφβιεκα ηεο Ληηξνξχπαλζεο Γεσξγηθήο Ξξνέιεπζεο ζηε Θεζζαιία: ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο θαη κέηξα αληηκεηψπηζεο, εθαξκνγή Θσδίθσλ Νξζήο Γεσξγηθήο Ξξαθηηθήο. Γηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο δηαζπνξάο κεηαιιαγψλ αλζεθηηθφηεηαο ζηα εληνκνθηφλα ζε ερζξνχο θεπεπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο Θξήηεο θαη κειέηε ηνμηθφηεηαο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζε θπζηθνχο ηνπο ερζξνχο. Ραμηλφκεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εκπνξηθά πνηθηιηψλ βάκβαθνο βάζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη θαηαγξαθή θαιιηεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ (θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, κέζνδνο άξδεπζεο) πνπ ελδερνκέλσο επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα. Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Ηξαθιείνπ Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σαμηλόκεζεο & Σππνπνίεζεο Βάκβαθνο Θεζζαιίαο 96, ,00 93, ,00 92, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 12 απφ 16

13 4 3489/ / / / / / / / / / / / / /125 Ξνζνηηθή έθθξαζε ηεο ληζίλεο Α απφ ην βηνπξνζηαηεπηηθφ ζηέιερνο Lactococcus lactis subsp. cremoris M78 πνπ απνκνλψζεθε απφ ειιεληθφ λσπφ αηγνπξφβεην γάια ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο ηπξνθφκεζεο. Βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αδσηνχρνπ ιίπαλζεο ζε θαιιηέξγεηα αξαβφζηηνπ κε ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ. Πχγθξηζε ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο βάκβαθνο βάζεη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ απφδνζε θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Αμηνπνίεζε ηνπ γεσδαηηηθνχ θαη ραξηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ ηεο Ρνπνγξαθηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (ΞΑΑΡ) γηα θηεκαηνινγηθέο θαη αγξνηηθέο εθαξκνγέο. Κνξηαθφο ραξαθηεξηζκφο θαη εθαξκνγή σο πξφζζεηεο θαιιηέξγεηεο ζε παξαδνζηαθά ηπξηά επηιεγκέλσλ ζηειερψλ κε-εθθηλεηψλ γαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ NSLAB Κηθξνβηαθή αιινίσζε θαη πξνζδηνξηζκφο πνηφηεηαο θαη εκπνξηθνχ ρξφλνπ δσήο ηεο λσπήο ηζηπνχξαο κε ηελ εθαξκνγή κνληέξλσλ κνξηαθψλ θαη αλαιπηηθψλ κεζφδσλ Αλάιπζε νμεηδαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ Bemisia tabaci ζηα λενληθνηηλνεηδή εληνκνθηφλα, γηα ηελ πξφβιεςε δηαζηαπξσηήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε δηαγλσζηηθψλ Βειηηζηνπνίεζε δηαρείξηζεο παξάθηηνπ πδξνθνξέα πξνο άξδεπζε θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζε πεξηνρέο κε πξνβιήκαηα ξχπαλζεο θαη πθαικχξηζεο. Δθαξκνγή ζην δέιηα ηνπ Ξελεηνχ ΚΝΟΗΑΘΖ ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΑΘΗΛΝΚΔΛΥΛ ΞΝΗΘΗΙΗΥΛ ΑΚΞΔΙΝ ΠΡΖΛ ΘΟΖΡΖ. Αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπληήξεζεο θαη ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ηπξηψλ ηπξνγάιαθηνο κε θαηλνηφκεο βηνηερλνινγηθέο κεζφδνπο. Γεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε θαιιηέξγεηεο ειηάο θαη εζπεξηδνεηδψλ θαη ηελ πξφιεςε θπζηθψλ/αλζξσπνγελψλ θηλδχλσλ. Δηεξνγελέο Πχζηεκα Ξαξαθνινχζεζεο ησλ Δδαθνινγηθψλ Ξαξακέηξσλ γηα ηελ Αλάπηπμε Δπθπνχο Ππζηήκαηνο Ξξφβιεςεο ηεο Ξαξαγσγηθφηεηαο κε Δθαξκνγή ζηηο Πχγρξνλεο Θαιιηέξγεηεο Αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ ρεκεηνκεηξίαο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γάιαηνο Ξαξαγσγή βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ κε ηε ζπκβνιή εκβνιηαζκνχ ησλ θαιιηεξγεηψλ κε δελδξηψδεηο κπθνξξηδηθνχο κχθεηεο Γάιαθηνο 92, ,00 Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο 91, ,00 90, ,00 89, ,00 Γάιαθηνο 87, ,00 Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Ηξαθιείνπ Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ 87, ,00 86, ,00 85, ,00 85, ,00 Γάιαθηνο 85, ,00 Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο Υαλίωλ Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο 83, ,00 83, ,00 Γάιαθηνο 82, ,00 Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ & Βνζθώλ 82, , /153 Ξξνγλσζηηθφ Πχζηεκα Αθξαίσλ Θαηξηθψλ Φαηλνκέλσλ γηα ηελ Ξξνζηαζία θαιιηεξγεηψλ. ηαζκόο Γεωξγηθήο Έξεπλαο Ιωαλλίλωλ 82, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 13 απφ 16

14 / / / / / / / / / / / / / / / /116 Κειέηε ηεο ρξήζεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο θαη ππεξήρσλ ζηελ απνιχκαλζε νπσξνθεπεπηηθψλ. Γηεξεχλεζε Δπίδξαζεο ησλ Δδαθνινγηθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ ζηε Φαζκαηηθή Απφδνζε ησλ Αγξνηηθψλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ ςειήο, Κέζεο θαη Σακειήο Ράζεο Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ, Ινγηζκηθνχ θαη Ηζηνζειίδαο Φαζκαηηθήο Απνηίκεζεο. Πχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ζην ζεξκνθήπην γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη επηδξάζεηο ηνπ ζηε ζξέςε ησλ θπηψλ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΑΡΖΟΗΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΓΟΔΞΡΥΛ ΑΛΘΔΥΛ Γηεξεχληζε παξακέηξσλ παξαγσγηθφηεηαο, ζηαζεξφηεηαο θαη πνηφηεηαο ζε πνηθηιίεο/γελνηχπνπο βίθνπ (Vicia sativa L.) θαη θξηζαξηνχ (Hordeum vulgare L.) γηα παξαγσγή δσνηξνθψλ: ζε ζπγθαιιηέξγεηα θαη ακηγή θαιιηέξγεηα ΔΓΓΔΛΖΠ ΑΛΑΞΑΟΑΓΥΓΖ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΑΡΝΦΥΛ ΝΟΣΔΝΔΗΓΥΛ In Vitro Φπηνπαζνινγηθή δηεξεχλεζε ηεο ζήςεο ηνπ μχινπ ζε δελδξψδεηο μεληζηέο θαη ακπέιη ζηελ Θξήηε θαη αμηνιφγεζε κεζφδσλ γηα επηηπρή αληηκεηψπηζε. Βηψζηκε δηαρείξηζε απνξξηπηψκελσλ θειχθσλ απφ κπδνθαιιηέξγεηεο Αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε ηεο πδξνδπλακηθήο θπθινθνξίαο θαη κεηαθνξάο θεξηψλ πιψλ ζην κέησπν ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ Κεζνινγγίνπ, κε έκθαζε ζηηο ζέζεηο ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Δμέιημε ηεο πνξείαο παξακνξθψζεσλ ςαξηψλ ζηνλ ρξφλν Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ειηνζέξκαλζεο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαιιηέξγεηαο καξνπιηνχ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο ηεο ιεχθαλζεο ησλ λεχξσλ ζε ζρέζε κε αιιαγέο ζηε κηθξνρισξίδα ηνπ εδάθνπο Βηαπνηθνδφκεζε ηπξνζφιεο θαη πδξφμπ-ηπξνζφιεο, θχξησλ θαηλνιηθψλ ελψζεσλ ηνπ θαηζίγαξνπ, απφ ην κηθξνθχθνο Scenedesmus obliquus Σξήζε ηεο ιηλαινχιεο (Linalool), ελφο ζπζηαηηθνχ ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ησλ εζπεξηδνεηδψλ, σο θπζηθφ απσζεηηθφ θαη απνηξεπηηθφ σνηνθίαο ησλ ζειπθψλ ηεο κχγαο ηεο Κεζνγείνπ Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae). Γηεξεχλεζε, ζχγθξηζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ θπζηθνρεκηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ειαηνιάδνπ απφ δχν (2) θχξηεο πνηθηιίεο ειηάο (Θνξσλέηθε θαη Καζηνεηδή) πνπ επδνθηκνχλ θαη θαιιηεξγνχληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ. Κειέηε αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο πισηψλ κνλάδσλ εθηξνθήο κπδηψλ (Mytilus galloprovincialis) βάζεη ηεο ρσξνζέηεζεο θαη εζσηεξηθήο δηάηαμήο ηνπο. Δπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηεξγαζίαο ηνπ εδάθνπο ζηελ θαηαλνκή ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Διαίαο & Οπωξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ & Βνζθώλ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο Υαλίωλ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ Διαίαο & Οπωξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο 81, ,00 81, ,00 81, ,00 80, ,00 80, ,00 79, ,00 79, ,00 78, ,00 78, ,00 78, ,00 77, ,00 77, ,00 76, ,00 76, ,00 75, ,00 75, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 14 απφ 16

15 / / / / / / / / / / / / / / /40 Δπεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ κε θαηλνηφκα θπζηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο σο λεξφ άξδεπζεο. Αμηνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ βίθνπ (Vicia sativa L.) σο ρισξή ιίπαλζε. Κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ γελνηχπνπ θαη ηεο ππθλφηεηαο ζπνξάο ζην παξερφκελν άδσην. Αλάπηπμε ηαρένο αλαιπηηθνχ πξσηνθφιινπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πηεηηθψλ ελψζεσλ ζε ειαηφιαδα, θαηά ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα σξηκφηεηαο ηνπ ειαηνθάξπνπ Βειηίσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηπξηνχ ΞΝΞ Γαινηχξη κέζσ δηαηήξεζεο ηεο κηθξνβηαθήο ηνπ βηνπνηθηιφηεηαο Δθαξκνγή πγξψλ απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ γηα επεμεξγαζία, ιίπαλζε θαη άξδεπζε ζε ειαηψλεο Έιεγρνο θαη αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ βακβαθηνχ (θαξχδη,βιαζηφο), ππνιεηκκάησλ ζπφξσλ θαη παξαπξντφλησλ βακβαθηνχ (ζπαζκέλεο ίλεο) σο πξφζζεηα ζε δσνηξνθέο νξλίζσλ, ζηξνπζνθακήισλ θαη γαινπνχισλ. Αλάπηπμε πξσηνθφιισλ γηα δηάγλσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ Myzus persicae ζε εληνκνθηφλα. Ξαξαθνινχζεζε αλζεθηηθφηεηαο ζε λενληθνηηλνεηδή θαη λενεηζαρζέληα εληνκνθηφλα ζε πιεζπζκνχο ηεο αθίδαο θαη έιεγρνο γηα ηελ εκθάληζε ηεο λέαο κεηαιιαγήο R81T πνπ πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα ζε λενληθνηηλνεηδή. Αμηνιφγεζε ηεο ζπλδπαζκέλεο εληνκνθηφλνπ δξάζεο εληνκνπαζνγφλσλ κεθχησλ θαη αδξαλψλ πιψλ ελαληίνλ εληφκσλ απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ. Κειέηε ηεο ηαρείαο θαηαγξαθήο δεηθηψλ ηεο θσηνρεκείαο ηεο θσηνζχλζεζεο γηα πξψηκε δηάγλσζε πξνζβνιψλ απν ηνχο θαη εθαξκνγή ζηελ παξαγσγή θαζαξνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Σαξηνγξάθεζε ηεο επίδξαζεο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ζηελ πνηφηεηα ηεο ίλαο ηνπ βακβαθηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξάγνληα πνηθηιίεο Αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνξξνήο, ηεο ζηεξενκεηαθνξάο θαη ηεο ξχπαλζεο απφ αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δθαξκνγή ηεο θσηνξξπζκηζηηθήο νπζίαο PIX θαη ζπκπιφθσλ ηεο κε θπθινδεμηξίλεο θαη επίδξαζε ηεο ζηελ απφδνζε θαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βακβαθηνχ Κειέηε ηεο επίδξαζεο ελδνθπηηθψλ εληνκνπαζνγφλσλ κπθήησλ ησλ εηδψλ Beauveria bassiana, Metarhizium robertsii (anisopliae) θαη Isaria fumosorosea ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζλεζηκφηεηα αθίδσλ ηνπ γέλνπο Myzus persicae θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο κεηάδνζεο κε έκκνλσλ ηψλ Βειηηζηνπνίεζε Ξαξακέηξσλ Πρεδηαζκνχ θαη Ρππνπνίεζε Θεξκνθεπίσλ. Έιεγρνο, παξαθνινχζεζε επηπέδσλ αλνζίαο θαη θαηαπνιέκεζε πξνλπθηθψλ πιεζπζκψλ θαξπφθαςαο κήισλ. Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ & Βνζθώλ Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο Υαλίωλ 75, ,00 74, ,00 74, ,00 Γάιαθηνο 73, ,00 Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σαμηλόκεζεο & Σππνπνίεζεο Βάκβαηθνο Θεζζαιίαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σαμηλόκεζεο & Σππνπνίεζεο Βάκβαθνο Θεζζαιίαο Καπλνινγηθό Διιάδνο Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σαμηλόκεζεο & Σππνπνίεζεο Βάκβαθνο Θεζζαιίαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ 73, ,00 73, ,00 73, ,00 72, ,00 72, ,00 72, ,00 72, ,00 71, ,00 70, ,00 69, ,00 68, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 15 απφ 16

16 / / / / / / / / /146 Σαξηνγξάθεζε ηνπ κχθεηα Aspergillus spp. ζηνπο εκπνξηθνχο ζπθεψλεο ηεο Διιάδαο. Ραρεία κνξηαθή ηαπηνπνίεζε θπηνπαζνγφλσλ κπθήησλ πςειήο επίπησζεο ζε δείγκαηα παηάηαο Πρεδηαζκφο ηερλεηνχ πγξνβηφηνπνπ γηα ηε δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο ιίκλεο Ηζκαξίδαο. Διαρηζηνπνίεζε εηζξνψλ ελέξγεηαο θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Αλάπηπμε, πινπνίεζε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα γεσηερληθνχ θαη αγξφηεο Φπζηνινγηθά, πνηνηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαξπψλ θξάνπιαο ππφ βηνινγηθή, νινθιεξσκέλε θαη ζπκβαηηθή θαιιηεξγεηηθή ηερληθή εθηίκεζε ηνπ πξντφληνο σο ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν. Ξξννπηηθέο θαη επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηε βάζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο Αλαβάζκηζε πνηφηεηαο αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηερλνινγίαο απνηθνδφκεζεο θπαλνηνμηλψλ (κηθξνθπζηηλψλ) Αληηκεηψπηζε δσηθψλ ερζξψλ ζε ππαίζξηεο θαη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ δηαηεξψληαο θαη βειηηψλνληαο πιεζπζκνχο θπζηθψλ ερζξψλ ζε κε θαιιηεξγήζηκα θπηά. Κνξηαθή ηαπηνπνίεζε θπθινθνξνχληνο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ πεξηθέξεηαο Θξήηεο εκπνξηθψλ πβξηδίσλ ληνκάηαο θαη αγγνπξηάο γηα έιεγρν αιεζνχο σο πξνο ηνλ ηχπν. Διαίαο & Οπωξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Διαίαο & Οπωξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο ηαζκόο Γεωξγηθήο Έξεπλαο Λέζβνπ ηαζκόο Γεωξγηθήο Έξεπλαο Ιωαλλίλωλ Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο Υαλίωλ Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ 68, ,00 67, ,00 67, ,00 65, ,00 62, ,00 62, ,00 59, ,00 58, ,00 58, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 16 απφ 16

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΘΔΜΑ: Πποζωπινοί πίνακερ καηάηαξηρ ηων πποηάζεων πος ςποβλήθηκαν για αξιολόγηζη ζηην απιθμ. 6575/12-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2014 Α.Π.: 4356 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2014 Α.Π.: 4356 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΔΑ: 7Α5ΡΟΞ3Μ-7ΑΞ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.21 14:59:48 EEST Reason: Location: Athens ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΥΟΡ1Θ-Π0 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΟΖΡΖΠ ΔΛΓΗΑΚΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ Ραρ. Γ/λζε: Γ. Κπνθώξ 7 71202 - Ζξάθιεην Ξιεξ.: Η. Κπαιαληηλαθεο, Νι. Πεθάθε Ρει.:

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο ηαχξνο Βέκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος

Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος Έπγος «Διακπαηικό δίκηςο για ηην ςποζηήπιξη ηων ΜμΕ ζηοςρ ηομείρ ηηρ κηηνοηποθίαρ και ηων οπωποκηπεςηικών-agro-start" Πποηεπαιόηηηα: Διεςκόλςνζη ηηρ Καινοηομίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. Μαρία Σκάροσ, Χριστόυορος Σωυρονίοσ, Ελένη Γρηγοροπούλοσ *

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. Μαρία Σκάροσ, Χριστόυορος Σωυρονίοσ, Ελένη Γρηγοροπούλοσ * ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Μαρία Σκάροσ, Χριστόυορος Σωυρονίοσ, Ελένη Γρηγοροπούλοσ * Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Υημικών Μησανικών, Σομέαρ Ανάλςζηρ, σεδιαζμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059 ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία «Αλάιπζε θαη Γηαρείξηζε Δπηθηλδπλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο e - University ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 Σ Ο Τ Ι Γ Ρ Τ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ Δρ Παναγιώτης Πλατής Σακτικός Ερευνητής, Πρόεδρος ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘΗΑΓΔ) Σο ΔΘΗΑΓΔ ήηαν ο εθνικόρ οπγανιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ «ΘΑΙΑΘΗ» ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΙΑΚΗΑ, ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Κ Α Λ Α Θ Ι Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Σ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ.

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013»

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013» Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΞΔΞ 2007-2013 http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα