Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πλεδξίαζε 46ε/ Αξ. Θέκαηνο: 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πλεδξίαζε 46ε/25.09.2014 Αξ. Θέκαηνο: 28"

Transcript

1 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πλεδξίαζε 46ε/ Αξ. Θέκαηνο: 28 Θέκα: Yινπνίεζε ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (ΑγξνΔΡΑΘ)» κε Θσδηθφ ΝΞΠ ηνπ ΔΞ «AΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ». Έρνληαο ππφςε : 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (Γ.Δ.Θ.Ν.)» (ΦΔΘ 314 Α ), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 «Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ-Οπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε-θέκαηα αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (ΦΔΘ Α 180). 2. Ρελ ππ αξηζκ / θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ κε ηελ νπνία θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζπζηήζεθε ν «ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΓΖΚΖΡΟΑ» (ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ) πνπ επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ ηα κέρξη ηφηε απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα λ.π.η.δ., (α) ην Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.), (β) ν Νξγαληζκφο Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο (Ν.Γ.Δ.Δ.Θ.Α.)-«ΓΖΚΖΡΟΑ», (γ) ν Νξγαληζκφο Ξηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ.) θαη (δ) ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Γάιαθηνο θαη Θξέαηνο (ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ.), (ΦΔΘ 2284 Β / ), ζην εμήο ΘΑ. 3. Ρελ αξηζκ. 359/35982/ Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ «Γηνξηζκφο πξνζσξηλνχ Ξξνέδξνπ Γ.Π. ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΓΖΚΖΡΟΑ ΛΞΗΓ» (ΦΔΘ 123/ΝΓΓ/ ). 4. Ρελ ππ αξηζκ. 740/75722 / απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε σο πξνζσξηλφο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ ν Δξεπλεηήο Α ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ θνο Θσλζηαληίλνο Καιιίδεο (ΦΔΘ 279 ΝΓΓ/ ). Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 1 απφ 16

2 5. Ρελ ππ αξηζκ. 741/75723 / απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηεί ηελ ππ αξηζκ / (ΦΔΘ.Ν.Γ.Γ. 370) πνπξγηθή απφθαζε, «Νξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΓΖΚΖΡΟΑ Λ.Ξ.Η.Γ.» ζπγθξνηήζεθε πεληακειέο πξνζσξηλφ Γ.Π. ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο KYA. 6. Ρε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Δηζεγεηήο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζην Γ.Π., είλαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ Νξγαληζκνχ.» 7. Ρε δηάηαμε ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Ρν Γ.Π. είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Νξγαληζκνχ». 8. Ρελ αξηζκ. πξση /6.4883/ (ΑΓΑ ΒΔΕΑΙ - ΤΓ8), Θσδηθφο 64, Ξξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο πξνο ηνλ ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα απφ επηζηήκνλεο (θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο) γηα έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο 04, 05, 06 «Δλίζρπζε ηεο Ξξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ». 9. Ρελ αξηζκ. 6 απφθαζε ηεο 19εο/ Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππνβνιή πξφηαζεο ζην ΔΞ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο γηα ηελ εθπφλεζε θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα απφ επηζηήκνλεο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ , Ρελ αξηζκ. πξση. 1012/ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ πξνο ηελ ΔΓ ΔΞΑΛΑΓ (αξ. πξση. ΔΓ: /6.5938/ ) ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Ρερληθφ Γειηίν (ΡΓΞΞ). 11. Ρελ αξηζκ. 9 απφθαζε ηεο 22 εο / Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξφζεζε πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (ΑγξνΔΡΑΘ)» κε ίδηα κέζα. 12. Ρελ αξηζκ. πξση /6.5938/ Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο γηα ηελ έληαμε ηεο Νξηδφληηαο Ξξάμεο «ΑγξνΔΡΑΘ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Πχκθσλν Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 2 απφ 16

3 Απνδνρήο ησλ Όξσλ ηεο Απφθαζεο Έληαμεο. 13. Ρελ αξηζκ. 28 απφθαζε ηεο 31 εο / Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πινπνίεζε ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (ΑγξνΔΡΑΘ)» κε ίδηα κέζα. 14. Ρν κε αξηζκ πξση /6.1305/ έγγξαθν ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, κε ην νπνίν δηαηππψλεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ππφ πξνυπνζέζεηο γηα ην ζρέδην ζχκβαζεο θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ην πνέξγν [1] «Γηνίθεζε θαη Ππληνληζκφο Έξγνπ» θαη ην πνέξγν [2] «Δθπφλεζε θαη Γηάρπζε ΔΡΑΘ» ηεο Ξξάμεο «ΑγξνΔΡΑΘ». 15. Ρελ αξηζκ. 27 απφθαζε ηεο 39εο/ Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ & Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο» (ΑγξνΔΡΑΘ) θαη Θσδ. ΝΞΠ ηνπ ΔΞ «AΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ». 16. Ρελ αξηζκ. πξση. 2455/ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε Πρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (έξγσλ ΔΡΑΘ) θαη ηνλ ζπλεκκέλν ζε απηή Νδεγφ Δθαξκνγήο, ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 2670/ Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ, ε νπνία κεηεγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 08 Απφθαζε ηεο 40εο/ Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ. 17. Ρελ αξηζκ. πξση. 4356/ απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ Ξξφζθιεζεο εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 18. Ρνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο φπσο απηνί δηακνξθψλνληαη θαηφπηλ ηεο παξαίηεζεο ηεο ππνςήθηαο ηεο πξφηαζεο κε ΘΞΔ 3305/83 (αξηζκ. πξση. 4441/ επηζηνιή ηεο ππνςεθίαο) πνπ είρε εληαρζεί ζην Ηλζηηηνχην Ξξνζηαζίαο Φπηψλ Ξάηξαο (Ξεξηθέξεηεο Πχγθιηζεο) θαζψο θαη ηεο έληαμεο ηεο πξφηαζεο κε ΘΞΔ 3045/7 κεηά ηελ απνδνρή ηεο αξηζκ. πξση. 4354/ έλζηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ (αξηζκ. 02 Απφθαζε ηεο 45 εο / Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ). Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 3 απφ 16

4 19. Ρελ αξηζκ. 02 Απφθαζε ηεο 45 εο / Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Κεηά ηε δηεξεχλεζε πνπ δηελεξγήζεθε κε αθνξκή ην πεξηερφκελν ησλ ελζηάζεσλ θαηαγγειηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ: α) Δληνπίζηεθαλ πέληε (5) πεξηπηψζεηο κε αξηζκ. ΘΞΔ 3385/118, 3454/164, 3201/48, 3459/150 θαη 3241/63 κε ηήξεζεο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, δειαδή αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζε ππνςεθίνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο θαζεγεηή. Γη απηέο απνθαζίδνπκε λα αθπξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε βαζκνινγία θαη λα νξηζηεί λένο αμηνινγεηήο. β) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνηάζεσλ κε ΘΞΔ 3510/203 θαη 3658/192, νη νπνίεο απνξξίθζεθαλ ιφγσ κε ζπλάθεηαο κε ηελ πξνθήξπμε, απνθαζίδεηαη ε επαλαμηνιφγεζή ηνπο απφ λένπο θξηηέο.» 20. Ρηο βαζκνινγίεο ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ κεηά ηελ επαλαμηνιφγεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ Γ.Π. 21. Ρν γεγνλφο φηη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο/ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ΔΡΑΘ πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 2455/ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, φηη ζε πεξίπησζε κε εμάληιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηηο εγθξηζείζεο πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ζπκπιεξσκαηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 22. Ρν γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ, ζηηο Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δηζφδνπ θαη Πχγθιηζεο δελ θαιχπηεηαη πιήξσο ε δεκφζηα Γαπάλε απφ ηηο πξνηάζεηο πξνο έληαμε. Δηδηθφηεξα γηα ηηο αλσηέξσ Ξεξηθέξεηεο νη δηαζέζηκεο ζέζεηο πνπ απνκέλνπλ κε βάζε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ζέζεσλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Κνλάδσλ αλέξρεηαη ζε 26 θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ κπνξνχλ λα εγθξηζνχλ ζην πιαίζην ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζθιεζεο κε βάζε ηνλ επηκεξηζκφ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 33. Απνθαζίδνπκε 1. Ρελ έγθξηζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ) θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ ΔΡΑΘ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (ΑγξνΔΡΑΘ)» κε Θσδηθφ ΝΞΠ ηνπ ΔΞ Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 4 απφ 16

5 «AΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ», αλά θαηεγνξία Ξεξηθεξεηψλ (Πηαδηαθήο Δμφδνπ, Πηαδηαθήο Δηζφδνπ θαη Πχγθιηζεο) 2. Ρελ έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο/πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ΔΡΑΘ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο «ΑγξνΔΡΑΘ». 3. Ρνλ νξηζκφ ηεο 10 εο Νθησβξίνπ 2014 σο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο Υθεινχκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εγθξηζέλησλ έξγσλ ΔΡΑΘ. 4. Ρε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αχμεζεο ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Κνλάδσλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δηζφδνπ θαη Πχγθιηζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πιήξεο θάιπςε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ζην πιαίζην ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζθιεζεο πνπ ζα δεκνζηεπζεί, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ επηπιένλ ζέζεσλ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 5. Λα ππάξρεη ζαθήο φξνο ζην θείκελν ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο φηη νη πξνηάζεηο, πνπ ζα θαηαηεζνχλ θαη δελ ζα έρνπλ ζπλάθεηα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο κνλάδαο επηινγήο, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. Αθξηβέο αληίγξαθν Η Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζ. έξθν Α. Υαξνπηνπληάλ Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 5 απφ 16

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. Πίλαθαο επηηπρόληωλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζόδνπ α/α ΚΤΠΔ Σίηινο Πξόηαζεο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο Τπνδνρήο Βαζκνινγία Πνζό Γεκόζηαο Γαπάλεο /57 Ππλδπαζκέλε εθαξκνγή ξηδνβαθηεξίσλ πνπ πξνάγνπλ ηε θπηηθή αλάπηπμε (PGPR) θαη γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζε ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα θπηνπξνζηαζίαο αθξνδξχσλ (θαξπδηά, θηζηηθηά). ηαζκόο Γεωξγηθήο Έξεπλαο Βαξδαηώλ Φζηώηηδαο 81, ,00 ΙΙ. Πίλαθαο επηηπρόληωλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμόδνπ α/α ΚΤΠΔ Σίηινο Πξόηαζεο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο Τπνδνρήο Βαζκνινγία Πνζό Γεκόζηαο Γαπάλεο /3 Πζηεκα δηαρείξηζεο Ξξθαγηψλ ζε ΓΑζε κεζνγεηαθψλ θσλνθφξσλ. Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 98, , /71 Θαηνρχξσζε Ξαξαδνζηαθήο Νλνκαζίαο Θαπληθψλ Ξξντφλησλ Πηεξεάο Διιάδαο. Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 98, , /148 Ξεηξακαηηθή δνθηκή ηνπ θνξεηνχ θξάθηε Flandry, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηζέζεσλ απφ ιχθνπο ζε θηελνηξνθηθά δψα, ζε ρψξνπο επνρηθνχ, πξνζσξηλνχ ή κφληκνπ ζηαβιηζκνχ. Γαζηθώλ 97, , /62 Αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα κε ζηνρεπκέλε αλαδφκεζε επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ θαη παξάιιεινο θπζηθφο έιεγρνο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ ηξσθηηθψλ ρξεζηκνπνηψληαο αξπαθηηθά πηελά δείθηεο ηεο νξληζνπαλίδαο. Γεωξγννηθνλνκηθώλ & Κνηλωληνινγηθώλ Δξεπλώλ 96, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 6 απφ 16

7 5 3310/88 Κεζνδνινγία γηα αγξνδαζηθή θαη αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιεπζε επελδχζεσλ. Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 96, , /176 Αλάπηπμε λέσλ βηνινγηθψλ ιηπαζκάησλ ζηαδηαθήο απνδέζκεπζεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, δίθνθθν ζηηάξη (Triticum dicoccum) κέζσ ηεο ρξήζεο θπζηθψλ πξψησλ πιψλ θαη ππνπξντφλησλ βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ Δδαθνινγίαο Αζελώλ 96, , /73 Αλίρλεπζε απηφρζνλσλ ζηειερψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ απφ γάια αηγψλ πξνβάησλ θαη δηεξεχλεζε ησλ πξνβηνηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. Κηεληαηξηθώλ 95, , /68 Αεηθνξηθή αλάπηπμε ζε ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο νξεηλέο πεξηνρέο Γαζηθώλ 95, , /86 Ζ επίδξαζε ηεο ζπηξνπιίλαο, φηαλ πξνζηίζεηαη ζην ζηηεξέζην γαιαθηνπαξαγσγψλ αγειάδσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο, θαζψο θαη ζην πξνθίι ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ηνπ γάιαηνο. Κηεληαηξηθώλ 95, , /41 Δληνπηζκφο ιεηηνπξγηθψλ κνξηαθψλ δεηθηψλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηε καζηίηηδα ησλ αγειάδσλ γαιαθηνπαξαγσγήο. Κηεληαηξηθώλ 93, , /87 Γεκηνπξγία βηνιεηηνπξγηθψλ δσνηξνθψλ εκπινπηηζκέλσλ κε βηνδξαζηθέο νπζίεο απφ ππνπξντφληα ηπξνθνκείσλ θαη νηλνπνηείσλ θαη κειέηε ηεο βηνινγηθήο ηνπο δξάζεο ζε ρνίξνπο θξεαηνπαξαγσγήο θαη πξφβαηα. Κηελνηξνθίαο Γηαλληηζώλ 93, , /140 Δληνπηζκφο θαη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο δηαηήξεζεο θαη αλάδεημεο θφθθηλσλ πεξηνρψλ hot spots ρισξίδαο θαη βιάζηεζεο ζηε Βφξεηα Διιάδα. Γαζηθώλ 93, , /190 Λέα πξφηππα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο δαζηθήο παξαγσγήο θαη πηινηηθή εθαξκνγή Γαζηθώλ 93, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 7 απφ 16

8 /155 ΝΗ "ΓΟΝΚΝΗ ΡΝ ΘΟΑΠΗΝ" ΠΡΖ ΠΘΗΑ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΟΗΠΖΠ. ΔΛΗΠΣΝΛΡΑΠ ΡΖΛ ΔΞΑΛΑΡΑΘΡΗΘΝΡΖΡΑ (RESILIENCE) ΡΝ ΝΗΛΝΡΝΟΗΠΚΝ 93, , /217 Φπζηθά αληηκηθξνβηαθά ζπζηήκαηα θαη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ παξαγσγή παξαδνζηαθψλ αιιαληηθψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, αζθάιεηαο θαη καθξάο δηαηεξεζηκφηεηαο Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 92, , /82 Αμηνιφγεζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 92, , /228 Αλάπηπμε λέσλ πξσηνθφιισλ ζπληήξεζεο ηνπ ζπέξκαηνο ηνπ θάπξνπ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο γνληκνπνηεηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ Κηεληαηξηθώλ 91, , /225 Γεσγξαθηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο εδαθηθψλ πφξσλ γηα ηελ γεσξγία, κέζσ ππνδνκψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο Δδαθνινγίαο Θεζζαινλίθεο 91, , /137 Ξαξαγσγή ιεηηνπξγηθνχ ςσκηνχ πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο κε ηελ ηαπηφρξνλε ελζσκάησζε πηηπξνπ ξπδηνχ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο. ηηεξώλ 90, , /79 Βειηίσζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κείσζε ησλ εηζξνψλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή καγλεηηθνχ πεδίνπ ζε ζπφξνπο ζηηεξψλ. Δδαθνινγίαο Αζελώλ 90, , /191 Θξεηηθφ ξεζπκληψηηθν απάθη απφ ηελ παξάδνζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 90, , /222 Αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο θαηλνηφκσλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ επηδξάζεσλ ηνπο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε : ε πεξίπησζε ηεο αιφεο (aloe vera) Γεωξγννηθνλνκηθώλ & Κνηλωληνινγηθώλ Δξεπλώλ 90, , /102 Αλάπηπμε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο βνζθνηφπσλ θαη ππνζηήξημεο ηεο θηελνηξνθίαο ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Ξξεζπψλ (Δζληθφ Ξάξθν Ξξεζπψλ, θνηιάδα Ιαδνπφηακνπ, Γ.Δ. Θξπζηαιινπεγήο) Γαζηθώλ 90, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 8 απφ 16

9 /156 In vivo παξαγσγή θαη κεηαθνξά εκβξχσλ πξνβάησλ, κε ελζσκάησζε ζπεξκαηηθνχ πιάζκαηνο ζηελ αγσγή πξφθιεζεο Υνζπιαθηνξξεμίαο. Κηεληαηξηθώλ 90, , /61 Αμηνιφγεζε ηεο εππάζεηαο ησλ δαζψλ ηεο θεθαιιεληαθήο ειάηεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 90, , /158 Αμηνιφγεζε θαη επηινγή κνλφθνθθνπ ζηηαξηνχ (Triticum monococcum), δίθνθθνπ (T. dicoccum) θαη T. spelta, γηα πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε ζπλζήθεο ρακειψλ εηζξνψλ θαη βηνινγηθήο γεσξγίαο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο. ηηεξώλ 90, , /181 Γηαρείξηζε ηεο άξδεπζεο ζηνπο νξπδψλεο κε ζπλερή κέηξεζε ηεο αιαηφηεηαο Rice paddies irrigation management with salinity measurements ηηεξώλ 90, , /221 Δθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ειιεληθέο εθηξνθέο κηθξψλ κεξπθαζηηθψλ Γεωξγννηθνλνκηθώλ θαη Κνηλωληνινγηθώλ Δξεπλώλ 89, , /37 Γηαηήξεζε θαη Ξξνζηαζία εθηφο ηφπνπ (ex situ)ησλ ειιεληθψλ Απηνθπψλ εηδψλ Capparis ovata L. (Θάππαξε) θαη Hypericum perforatum L. (Ππαζφρνξην). 89, , /100 Ξξνζδηνξηζκφο γελεηηθνχ πιηθνχ ειιεληθνχ θαζθφκεινπ Salvia fruticosa (Greek sage) πςειναπνδνηηθνχ γηα θαιιηέξγεηα σο πξνο ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ αλαπαξαγσγήο 89, , /120 In vitro καδηθή παξαγσγή, ξηδνβνιία θαη εγθιηκαηηζκφο ηξηψλ λέσλ ελδεκηθψλ εηδψλ (Helichrysum amorginum, Thymus sibthorpii θαη Satureja pilosa spp origanita) θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο σο λέεο θαιιηέξγεηεο ζηελ ειιεληθή γεσξγία 89, , /144 Ζ ΒΗΥΠΗΚΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΥΛ ΒΝΡΑΛΗΘΥΛ ΘΖΞΥΛ: Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΡΝ ΒΑΙΘΑΛΗΘΝ ΒΝΡΑΛΗΘΝ ΘΖΞΝ ΘΟΝΠΠΗΥΛ. 89, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 9 απφ 16

10 /135 Δπηινγή θαη θισλνπνίεζε άξηζησλ θαηλνηχπσλ ηνπ είδνπο Liquidambar orientalis Mill. γηα θαιισπηζηηθή θαη άιιεο ρξήζεηο. Γαζηθώλ 88, , /220 Ξνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ Bacillus cereus ζε θξέζθν γάια: επίδξαζε ηεο επηκήθπλζεο ηεο εκπνξηθήο δηάξθεηαο δσήο ζηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ πξντφληνο Κηεληαηξηθώλ 88, , /143 Ζ βαθηεξηαθή δχκσζε κε γαιαθηνβάθηιν σο βηναζθαιήο κέζνδνο γηα ηελ βειηίσζε ησλ δσνηξνθψλ γηα φξληζεο θξενπαξαγσγήο ελάληηα ηεο Παικνλέιαο. Κηελνηξνθίαο Γηαλληηζώλ 88, , /64 Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ κε επηηφπηα παξαγσγή βηναεξίνπ θαη βηνκάδαο κηθξνθπθψλ θαη αμηνπνίεζή ηεο σο πηελνηξνθήο. Γεωξγηθώλ Μεραλώλ & Καηαζθεπώλ 88, , /66 Θαηαγξαθή θαη Αμηνιφγεζε Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο ζηνλ Αγξνηξνθηθφ Ρνκέα Γεωξγννηθνλνκηθώλ & Κνηλωληνινγηθώλ Δξεπλώλ 87, , /200 Δπηινγή γεγελψλ δπκψλ γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ πςειήο πνηφηεηαο κε κεησκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφιε Οίλνπ Αζελώλ 87, , /81 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κεζφδνπ εθηίκεζεο ηεο νινθιεξσκέλεο ηξσηφηεηαο ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ ζπζηεκάησλ ζε ληηξηθά ηφληα. Δγγείωλ Βειηηώζεωλ 87, , /117 Βηνκεηαηξνπή πινχζησλ ζε ζάθραξα βηνκεραληθψλ ππνιεηκκάησλ-απνβιήησλ ζε κπθειηαθή κάδα καθξνκπθήησλ γηα παξαγσγή δηαηξνθηθψλ πξτφλησλ Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 87, , /205 Ππκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο γηα ηελ παξαγσγή δαζηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 86, , /46 Δθαξκνγή ππεξπςειήο πδξνζηαηηθήο πίεζεο (Ξ) θαη θπζηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ γηα ηνλ έιεγρν παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζε έηνηκα-πξνο-θαηαλάισζε, θησρά ζε λάηξην, παξαδνζηαθά πξντφληα θξέαηνο. Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 86, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 10 απφ 16

11 /89 Αμηνπνίεζε ππνιείκκαηνο θαιιηέξγεηαο καληηαξηψλ γηα αλάθηεζε ελδχκσλ, κείσζε θαηλνιηθνχ θνξηίνπ-απνρξσκαηηζκφ ηνμηθψλ απνβιήησλ θαη λέα παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ καληηαξηψλ Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 86, , /134 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξφηππνπ ρσξηθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ηελ αδσηνχρν ιίπαλζε ζε επίπεδν αγξνχ. Δδαθνινγίαο Αζελώλ 86, , /151 Ξξνζδηνξηζκφο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλφηεηαο θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ Sideritis scardica (Ρζάη ηνπ βνπλνχ-mountain Tea), κε ζηφρν ηελ παξαγσγή θπζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 86, , /7 Ππκβνπιεπηηθή Ξαξνρή Νδεγηψλ Άξδεπζεο Δδαθνινγίαο Θεζζαινλίθεο 86, , /118 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κηαο ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ δηάρπζεο γλψζεο ζηνπο γεσξγνχο γηα δεηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαιιηεξγεηψλ: Ρα Πρνιεία Αγξνχ Βάκβαθνο & Βηνκεραληθώλ Φπηώλ 85, , /29 Αμηνπνίεζε θπηηθψλ ηλψλ απφ βακβάθη, αλαθπθισκέλν ραξηνπνιηφ θαη ιηλάξη γηα ηελ παξαγσγή κε γχςν πιίλζσλ εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο, Γαζηθώλ 85, , /186 Κειέηε θαη αμηνπνίεζε ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ζηηαξηνχ (Landraces) ζηε βειηίσζε θαη ηε βηψζηκε αγξνηηθή αλάπηπμε ηηεξώλ 85, , /164 Φαξκαθεπηηθά & Αξσκαηηθά Φπηά: Ξαξαδνζηαθέο Θεξαπεπηηθέο Σξήζεηο, Γηεζλέο Δκπφξην θαη Δλδπλάκσζε ησλ Ρνπηθψλ Θνηλσληψλ. 84, , /131 Ζ ζπκκεηνρή ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηε δηαηξνθή ησλ πξνβάησλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ θξεαηνπαξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο. Κηελνηξνθίαο Γηαλληηζώλ 84, , /76 Ξνιιαπιή δηαρείξηζε πγξψλ ιηβαδηψλ πξνο φθεινο ηεο θηελνηξνθίαο θαη πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο. Γαζηθώλ 84, , /129 Γεκηνπξγία κεηξηθψλ θπηψλ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ex situ δηαθφξσλ εηδψλ Sideritis L. "Ρζάη ηνπ Βνπλνχ κε ηε κέζνδν ηνπ κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ 84, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 11 απφ 16

12 /219 Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νπσξψλσλ θαη απηνθπψλ θαξπνθφξσλ θπηψλ Γαζηθώλ 84, , /91 Θαηλνηφκνο ρξήζε αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηε θπηνπξνζηαζία θαη ζηελ βειηίσζε δεηθηψλ απφδνζεο θαη πνηφηεηαο ζε θαιιηέξγεηα ηνκάηαο 84, , /45 Θαηλνηνκία ζηελ Ξαξαγσγή Φπηαξίσλ Γξπφο κε ηε Κείσζε Κεηαθπηεπηηθήο Θαηαπφλεζεο γηα ηελ πην Δπηηπρή Απνθαηάζηαζε Γηαηαγκέλσλ Ξεξηνρψλ. Γαζηθώλ 83, , /212 Γηάιεμε-πινηφκεζε-αληηζηάζκεζε-πηζηνπνίεζε: κηα θαηλνηνκία ζηελ αγνξά θπζηθψλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ ηεο Διιάδαο Γαζηθώλ 83, , /173 Αλάπηπμε πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ηνκάηαο θαηάιιεινπ γηα ζπκβαηηθά θαη αεηθφξα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο: Αμηνιφγεζε λενδεκηνπξγεζέλησλ αλαζπλδπαζκέλσλ ζεηξψλ θαη εγρψξησλ πνηθηιηψλ σο πξνο ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο, πνηφηεηαο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο 83, ,00 ΙΙΙ. Πίλαθαο επηηπρόληωλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ύγθιηζεο α/α ΚΤΠΔ Σίηινο Πξόηαζεο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο Τπνδνρήο Βαζκνινγία Πνζό Γεκόζηαο Γαπάλεο / / /230 Δθαξκνγή ηεο Νδεγίαο 91/676/EEC ζηελ Διιάδα Ρν πξφβιεκα ηεο Ληηξνξχπαλζεο Γεσξγηθήο Ξξνέιεπζεο ζηε Θεζζαιία: ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο θαη κέηξα αληηκεηψπηζεο, εθαξκνγή Θσδίθσλ Νξζήο Γεσξγηθήο Ξξαθηηθήο. Γηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο δηαζπνξάο κεηαιιαγψλ αλζεθηηθφηεηαο ζηα εληνκνθηφλα ζε ερζξνχο θεπεπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο Θξήηεο θαη κειέηε ηνμηθφηεηαο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζε θπζηθνχο ηνπο ερζξνχο. Ραμηλφκεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εκπνξηθά πνηθηιηψλ βάκβαθνο βάζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη θαηαγξαθή θαιιηεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ (θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, κέζνδνο άξδεπζεο) πνπ ελδερνκέλσο επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα. Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Ηξαθιείνπ Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σαμηλόκεζεο & Σππνπνίεζεο Βάκβαθνο Θεζζαιίαο 96, ,00 93, ,00 92, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 12 απφ 16

13 4 3489/ / / / / / / / / / / / / /125 Ξνζνηηθή έθθξαζε ηεο ληζίλεο Α απφ ην βηνπξνζηαηεπηηθφ ζηέιερνο Lactococcus lactis subsp. cremoris M78 πνπ απνκνλψζεθε απφ ειιεληθφ λσπφ αηγνπξφβεην γάια ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο ηπξνθφκεζεο. Βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αδσηνχρνπ ιίπαλζεο ζε θαιιηέξγεηα αξαβφζηηνπ κε ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ. Πχγθξηζε ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο βάκβαθνο βάζεη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ απφδνζε θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Αμηνπνίεζε ηνπ γεσδαηηηθνχ θαη ραξηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ ηεο Ρνπνγξαθηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (ΞΑΑΡ) γηα θηεκαηνινγηθέο θαη αγξνηηθέο εθαξκνγέο. Κνξηαθφο ραξαθηεξηζκφο θαη εθαξκνγή σο πξφζζεηεο θαιιηέξγεηεο ζε παξαδνζηαθά ηπξηά επηιεγκέλσλ ζηειερψλ κε-εθθηλεηψλ γαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ NSLAB Κηθξνβηαθή αιινίσζε θαη πξνζδηνξηζκφο πνηφηεηαο θαη εκπνξηθνχ ρξφλνπ δσήο ηεο λσπήο ηζηπνχξαο κε ηελ εθαξκνγή κνληέξλσλ κνξηαθψλ θαη αλαιπηηθψλ κεζφδσλ Αλάιπζε νμεηδαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ Bemisia tabaci ζηα λενληθνηηλνεηδή εληνκνθηφλα, γηα ηελ πξφβιεςε δηαζηαπξσηήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε δηαγλσζηηθψλ Βειηηζηνπνίεζε δηαρείξηζεο παξάθηηνπ πδξνθνξέα πξνο άξδεπζε θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζε πεξηνρέο κε πξνβιήκαηα ξχπαλζεο θαη πθαικχξηζεο. Δθαξκνγή ζην δέιηα ηνπ Ξελεηνχ ΚΝΟΗΑΘΖ ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΑΘΗΛΝΚΔΛΥΛ ΞΝΗΘΗΙΗΥΛ ΑΚΞΔΙΝ ΠΡΖΛ ΘΟΖΡΖ. Αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπληήξεζεο θαη ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ηπξηψλ ηπξνγάιαθηνο κε θαηλνηφκεο βηνηερλνινγηθέο κεζφδνπο. Γεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε θαιιηέξγεηεο ειηάο θαη εζπεξηδνεηδψλ θαη ηελ πξφιεςε θπζηθψλ/αλζξσπνγελψλ θηλδχλσλ. Δηεξνγελέο Πχζηεκα Ξαξαθνινχζεζεο ησλ Δδαθνινγηθψλ Ξαξακέηξσλ γηα ηελ Αλάπηπμε Δπθπνχο Ππζηήκαηνο Ξξφβιεςεο ηεο Ξαξαγσγηθφηεηαο κε Δθαξκνγή ζηηο Πχγρξνλεο Θαιιηέξγεηεο Αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ ρεκεηνκεηξίαο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γάιαηνο Ξαξαγσγή βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ κε ηε ζπκβνιή εκβνιηαζκνχ ησλ θαιιηεξγεηψλ κε δελδξηψδεηο κπθνξξηδηθνχο κχθεηεο Γάιαθηνο 92, ,00 Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο 91, ,00 90, ,00 89, ,00 Γάιαθηνο 87, ,00 Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Ηξαθιείνπ Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ 87, ,00 86, ,00 85, ,00 85, ,00 Γάιαθηνο 85, ,00 Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο Υαλίωλ Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο 83, ,00 83, ,00 Γάιαθηνο 82, ,00 Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ & Βνζθώλ 82, , /153 Ξξνγλσζηηθφ Πχζηεκα Αθξαίσλ Θαηξηθψλ Φαηλνκέλσλ γηα ηελ Ξξνζηαζία θαιιηεξγεηψλ. ηαζκόο Γεωξγηθήο Έξεπλαο Ιωαλλίλωλ 82, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 13 απφ 16

14 / / / / / / / / / / / / / / / /116 Κειέηε ηεο ρξήζεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο θαη ππεξήρσλ ζηελ απνιχκαλζε νπσξνθεπεπηηθψλ. Γηεξεχλεζε Δπίδξαζεο ησλ Δδαθνινγηθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ ζηε Φαζκαηηθή Απφδνζε ησλ Αγξνηηθψλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ ςειήο, Κέζεο θαη Σακειήο Ράζεο Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ, Ινγηζκηθνχ θαη Ηζηνζειίδαο Φαζκαηηθήο Απνηίκεζεο. Πχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ζην ζεξκνθήπην γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη επηδξάζεηο ηνπ ζηε ζξέςε ησλ θπηψλ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΑΡΖΟΗΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΓΟΔΞΡΥΛ ΑΛΘΔΥΛ Γηεξεχληζε παξακέηξσλ παξαγσγηθφηεηαο, ζηαζεξφηεηαο θαη πνηφηεηαο ζε πνηθηιίεο/γελνηχπνπο βίθνπ (Vicia sativa L.) θαη θξηζαξηνχ (Hordeum vulgare L.) γηα παξαγσγή δσνηξνθψλ: ζε ζπγθαιιηέξγεηα θαη ακηγή θαιιηέξγεηα ΔΓΓΔΛΖΠ ΑΛΑΞΑΟΑΓΥΓΖ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΑΡΝΦΥΛ ΝΟΣΔΝΔΗΓΥΛ In Vitro Φπηνπαζνινγηθή δηεξεχλεζε ηεο ζήςεο ηνπ μχινπ ζε δελδξψδεηο μεληζηέο θαη ακπέιη ζηελ Θξήηε θαη αμηνιφγεζε κεζφδσλ γηα επηηπρή αληηκεηψπηζε. Βηψζηκε δηαρείξηζε απνξξηπηψκελσλ θειχθσλ απφ κπδνθαιιηέξγεηεο Αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε ηεο πδξνδπλακηθήο θπθινθνξίαο θαη κεηαθνξάο θεξηψλ πιψλ ζην κέησπν ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ Κεζνινγγίνπ, κε έκθαζε ζηηο ζέζεηο ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Δμέιημε ηεο πνξείαο παξακνξθψζεσλ ςαξηψλ ζηνλ ρξφλν Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ειηνζέξκαλζεο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαιιηέξγεηαο καξνπιηνχ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο ηεο ιεχθαλζεο ησλ λεχξσλ ζε ζρέζε κε αιιαγέο ζηε κηθξνρισξίδα ηνπ εδάθνπο Βηαπνηθνδφκεζε ηπξνζφιεο θαη πδξφμπ-ηπξνζφιεο, θχξησλ θαηλνιηθψλ ελψζεσλ ηνπ θαηζίγαξνπ, απφ ην κηθξνθχθνο Scenedesmus obliquus Σξήζε ηεο ιηλαινχιεο (Linalool), ελφο ζπζηαηηθνχ ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ησλ εζπεξηδνεηδψλ, σο θπζηθφ απσζεηηθφ θαη απνηξεπηηθφ σνηνθίαο ησλ ζειπθψλ ηεο κχγαο ηεο Κεζνγείνπ Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae). Γηεξεχλεζε, ζχγθξηζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ θπζηθνρεκηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ειαηνιάδνπ απφ δχν (2) θχξηεο πνηθηιίεο ειηάο (Θνξσλέηθε θαη Καζηνεηδή) πνπ επδνθηκνχλ θαη θαιιηεξγνχληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ. Κειέηε αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο πισηψλ κνλάδσλ εθηξνθήο κπδηψλ (Mytilus galloprovincialis) βάζεη ηεο ρσξνζέηεζεο θαη εζσηεξηθήο δηάηαμήο ηνπο. Δπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηεξγαζίαο ηνπ εδάθνπο ζηελ θαηαλνκή ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Διαίαο & Οπωξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ & Βνζθώλ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο Υαλίωλ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ Διαίαο & Οπωξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο 81, ,00 81, ,00 81, ,00 80, ,00 80, ,00 79, ,00 79, ,00 78, ,00 78, ,00 78, ,00 77, ,00 77, ,00 76, ,00 76, ,00 75, ,00 75, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 14 απφ 16

15 / / / / / / / / / / / / / / /40 Δπεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ κε θαηλνηφκα θπζηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο σο λεξφ άξδεπζεο. Αμηνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ βίθνπ (Vicia sativa L.) σο ρισξή ιίπαλζε. Κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ γελνηχπνπ θαη ηεο ππθλφηεηαο ζπνξάο ζην παξερφκελν άδσην. Αλάπηπμε ηαρένο αλαιπηηθνχ πξσηνθφιινπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πηεηηθψλ ελψζεσλ ζε ειαηφιαδα, θαηά ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα σξηκφηεηαο ηνπ ειαηνθάξπνπ Βειηίσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηπξηνχ ΞΝΞ Γαινηχξη κέζσ δηαηήξεζεο ηεο κηθξνβηαθήο ηνπ βηνπνηθηιφηεηαο Δθαξκνγή πγξψλ απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ γηα επεμεξγαζία, ιίπαλζε θαη άξδεπζε ζε ειαηψλεο Έιεγρνο θαη αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ βακβαθηνχ (θαξχδη,βιαζηφο), ππνιεηκκάησλ ζπφξσλ θαη παξαπξντφλησλ βακβαθηνχ (ζπαζκέλεο ίλεο) σο πξφζζεηα ζε δσνηξνθέο νξλίζσλ, ζηξνπζνθακήισλ θαη γαινπνχισλ. Αλάπηπμε πξσηνθφιισλ γηα δηάγλσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ Myzus persicae ζε εληνκνθηφλα. Ξαξαθνινχζεζε αλζεθηηθφηεηαο ζε λενληθνηηλνεηδή θαη λενεηζαρζέληα εληνκνθηφλα ζε πιεζπζκνχο ηεο αθίδαο θαη έιεγρνο γηα ηελ εκθάληζε ηεο λέαο κεηαιιαγήο R81T πνπ πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα ζε λενληθνηηλνεηδή. Αμηνιφγεζε ηεο ζπλδπαζκέλεο εληνκνθηφλνπ δξάζεο εληνκνπαζνγφλσλ κεθχησλ θαη αδξαλψλ πιψλ ελαληίνλ εληφκσλ απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ. Κειέηε ηεο ηαρείαο θαηαγξαθήο δεηθηψλ ηεο θσηνρεκείαο ηεο θσηνζχλζεζεο γηα πξψηκε δηάγλσζε πξνζβνιψλ απν ηνχο θαη εθαξκνγή ζηελ παξαγσγή θαζαξνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Σαξηνγξάθεζε ηεο επίδξαζεο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ζηελ πνηφηεηα ηεο ίλαο ηνπ βακβαθηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξάγνληα πνηθηιίεο Αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνξξνήο, ηεο ζηεξενκεηαθνξάο θαη ηεο ξχπαλζεο απφ αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δθαξκνγή ηεο θσηνξξπζκηζηηθήο νπζίαο PIX θαη ζπκπιφθσλ ηεο κε θπθινδεμηξίλεο θαη επίδξαζε ηεο ζηελ απφδνζε θαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βακβαθηνχ Κειέηε ηεο επίδξαζεο ελδνθπηηθψλ εληνκνπαζνγφλσλ κπθήησλ ησλ εηδψλ Beauveria bassiana, Metarhizium robertsii (anisopliae) θαη Isaria fumosorosea ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζλεζηκφηεηα αθίδσλ ηνπ γέλνπο Myzus persicae θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο κεηάδνζεο κε έκκνλσλ ηψλ Βειηηζηνπνίεζε Ξαξακέηξσλ Πρεδηαζκνχ θαη Ρππνπνίεζε Θεξκνθεπίσλ. Έιεγρνο, παξαθνινχζεζε επηπέδσλ αλνζίαο θαη θαηαπνιέκεζε πξνλπθηθψλ πιεζπζκψλ θαξπφθαςαο κήισλ. Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ & Βνζθώλ Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο Υαλίωλ 75, ,00 74, ,00 74, ,00 Γάιαθηνο 73, ,00 Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σαμηλόκεζεο & Σππνπνίεζεο Βάκβαηθνο Θεζζαιίαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σαμηλόκεζεο & Σππνπνίεζεο Βάκβαθνο Θεζζαιίαο Καπλνινγηθό Διιάδνο Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σαμηλόκεζεο & Σππνπνίεζεο Βάκβαθνο Θεζζαιίαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ 73, ,00 73, ,00 73, ,00 72, ,00 72, ,00 72, ,00 72, ,00 71, ,00 70, ,00 69, ,00 68, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 15 απφ 16

16 / / / / / / / / /146 Σαξηνγξάθεζε ηνπ κχθεηα Aspergillus spp. ζηνπο εκπνξηθνχο ζπθεψλεο ηεο Διιάδαο. Ραρεία κνξηαθή ηαπηνπνίεζε θπηνπαζνγφλσλ κπθήησλ πςειήο επίπησζεο ζε δείγκαηα παηάηαο Πρεδηαζκφο ηερλεηνχ πγξνβηφηνπνπ γηα ηε δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο ιίκλεο Ηζκαξίδαο. Διαρηζηνπνίεζε εηζξνψλ ελέξγεηαο θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Αλάπηπμε, πινπνίεζε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα γεσηερληθνχ θαη αγξφηεο Φπζηνινγηθά, πνηνηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαξπψλ θξάνπιαο ππφ βηνινγηθή, νινθιεξσκέλε θαη ζπκβαηηθή θαιιηεξγεηηθή ηερληθή εθηίκεζε ηνπ πξντφληνο σο ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν. Ξξννπηηθέο θαη επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηε βάζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο Αλαβάζκηζε πνηφηεηαο αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηερλνινγίαο απνηθνδφκεζεο θπαλνηνμηλψλ (κηθξνθπζηηλψλ) Αληηκεηψπηζε δσηθψλ ερζξψλ ζε ππαίζξηεο θαη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ δηαηεξψληαο θαη βειηηψλνληαο πιεζπζκνχο θπζηθψλ ερζξψλ ζε κε θαιιηεξγήζηκα θπηά. Κνξηαθή ηαπηνπνίεζε θπθινθνξνχληνο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ πεξηθέξεηαο Θξήηεο εκπνξηθψλ πβξηδίσλ ληνκάηαο θαη αγγνπξηάο γηα έιεγρν αιεζνχο σο πξνο ηνλ ηχπν. Διαίαο & Οπωξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Διαίαο & Οπωξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο ηαζκόο Γεωξγηθήο Έξεπλαο Λέζβνπ ηαζκόο Γεωξγηθήο Έξεπλαο Ιωαλλίλωλ Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο Υαλίωλ Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ 68, ,00 67, ,00 67, ,00 65, ,00 62, ,00 62, ,00 59, ,00 58, ,00 58, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 16 απφ 16

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.204 Αρ. Θέκαηος: 4 Θέκα: Πξνθήξπμε ζέζεσλ Δξεπλεηψλ. Έτοληας σπωυε :. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4Β, ηνπ λ.3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραυο συνόδου 5.11.2015 A8-0311/2015 ***I ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & Γ.Γ. ΡΚΖΚΑ: ΓΖΚΝΠΗΩΛ & ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ ΔΟΩΞΖ ΔΞΔΛΓΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΘΔΜΑ: Πποζωπινοί πίνακερ καηάηαξηρ ηων πποηάζεων πος ςποβλήθηκαν για αξιολόγηζη ζηην απιθμ. 6575/12-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Θέμα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Θέμα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Θέμα Δπηπηώζεηο θαη αληηκεηώπηζε εηζξνώλ αγξνηηθήο πξνέιεπζεο ζην πεξηβάιινλ ζε πεξηνρή ηεο Κσπαίδαο θαη πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ Ζ επίδπαζη ηυν ειζποών ζηην ποιόηηηα ηος εδάθοςρ ζηο οποπέδιο ηηρ κοινόηηηαρ Ομαλών ζηη νήζο Κεθαλληνία. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2014 Α.Π.: 4356 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2014 Α.Π.: 4356 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΔΑ: 7Α5ΡΟΞ3Μ-7ΑΞ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.21 14:59:48 EEST Reason: Location: Athens ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ - Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο - Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ - Δηδηθή Υπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα