Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πλεδξίαζε 46ε/ Αξ. Θέκαηνο: 28

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πλεδξίαζε 46ε/25.09.2014 Αξ. Θέκαηνο: 28"

Transcript

1 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πλεδξίαζε 46ε/ Αξ. Θέκαηνο: 28 Θέκα: Yινπνίεζε ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (ΑγξνΔΡΑΘ)» κε Θσδηθφ ΝΞΠ ηνπ ΔΞ «AΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ». Έρνληαο ππφςε : 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (Γ.Δ.Θ.Ν.)» (ΦΔΘ 314 Α ), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 «Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ-Οπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε-θέκαηα αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (ΦΔΘ Α 180). 2. Ρελ ππ αξηζκ / θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ κε ηελ νπνία θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζπζηήζεθε ν «ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΓΖΚΖΡΟΑ» (ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ) πνπ επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ ηα κέρξη ηφηε απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα λ.π.η.δ., (α) ην Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.), (β) ν Νξγαληζκφο Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο (Ν.Γ.Δ.Δ.Θ.Α.)-«ΓΖΚΖΡΟΑ», (γ) ν Νξγαληζκφο Ξηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ.) θαη (δ) ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Γάιαθηνο θαη Θξέαηνο (ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ.), (ΦΔΘ 2284 Β / ), ζην εμήο ΘΑ. 3. Ρελ αξηζκ. 359/35982/ Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ «Γηνξηζκφο πξνζσξηλνχ Ξξνέδξνπ Γ.Π. ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΓΖΚΖΡΟΑ ΛΞΗΓ» (ΦΔΘ 123/ΝΓΓ/ ). 4. Ρελ ππ αξηζκ. 740/75722 / απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε σο πξνζσξηλφο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ ν Δξεπλεηήο Α ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ θνο Θσλζηαληίλνο Καιιίδεο (ΦΔΘ 279 ΝΓΓ/ ). Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 1 απφ 16

2 5. Ρελ ππ αξηζκ. 741/75723 / απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηεί ηελ ππ αξηζκ / (ΦΔΘ.Ν.Γ.Γ. 370) πνπξγηθή απφθαζε, «Νξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΓΖΚΖΡΟΑ Λ.Ξ.Η.Γ.» ζπγθξνηήζεθε πεληακειέο πξνζσξηλφ Γ.Π. ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο KYA. 6. Ρε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Δηζεγεηήο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζην Γ.Π., είλαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ Νξγαληζκνχ.» 7. Ρε δηάηαμε ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Ρν Γ.Π. είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Νξγαληζκνχ». 8. Ρελ αξηζκ. πξση /6.4883/ (ΑΓΑ ΒΔΕΑΙ - ΤΓ8), Θσδηθφο 64, Ξξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο πξνο ηνλ ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα απφ επηζηήκνλεο (θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο) γηα έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο 04, 05, 06 «Δλίζρπζε ηεο Ξξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ». 9. Ρελ αξηζκ. 6 απφθαζε ηεο 19εο/ Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππνβνιή πξφηαζεο ζην ΔΞ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο γηα ηελ εθπφλεζε θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα απφ επηζηήκνλεο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ , Ρελ αξηζκ. πξση. 1012/ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ πξνο ηελ ΔΓ ΔΞΑΛΑΓ (αξ. πξση. ΔΓ: /6.5938/ ) ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Ρερληθφ Γειηίν (ΡΓΞΞ). 11. Ρελ αξηζκ. 9 απφθαζε ηεο 22 εο / Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξφζεζε πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (ΑγξνΔΡΑΘ)» κε ίδηα κέζα. 12. Ρελ αξηζκ. πξση /6.5938/ Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο γηα ηελ έληαμε ηεο Νξηδφληηαο Ξξάμεο «ΑγξνΔΡΑΘ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Πχκθσλν Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 2 απφ 16

3 Απνδνρήο ησλ Όξσλ ηεο Απφθαζεο Έληαμεο. 13. Ρελ αξηζκ. 28 απφθαζε ηεο 31 εο / Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πινπνίεζε ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (ΑγξνΔΡΑΘ)» κε ίδηα κέζα. 14. Ρν κε αξηζκ πξση /6.1305/ έγγξαθν ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, κε ην νπνίν δηαηππψλεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ππφ πξνυπνζέζεηο γηα ην ζρέδην ζχκβαζεο θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ην πνέξγν [1] «Γηνίθεζε θαη Ππληνληζκφο Έξγνπ» θαη ην πνέξγν [2] «Δθπφλεζε θαη Γηάρπζε ΔΡΑΘ» ηεο Ξξάμεο «ΑγξνΔΡΑΘ». 15. Ρελ αξηζκ. 27 απφθαζε ηεο 39εο/ Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ & Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο» (ΑγξνΔΡΑΘ) θαη Θσδ. ΝΞΠ ηνπ ΔΞ «AΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ». 16. Ρελ αξηζκ. πξση. 2455/ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε Πρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (έξγσλ ΔΡΑΘ) θαη ηνλ ζπλεκκέλν ζε απηή Νδεγφ Δθαξκνγήο, ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 2670/ Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ, ε νπνία κεηεγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 08 Απφθαζε ηεο 40εο/ Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ. 17. Ρελ αξηζκ. πξση. 4356/ απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ Ξξφζθιεζεο εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 18. Ρνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο φπσο απηνί δηακνξθψλνληαη θαηφπηλ ηεο παξαίηεζεο ηεο ππνςήθηαο ηεο πξφηαζεο κε ΘΞΔ 3305/83 (αξηζκ. πξση. 4441/ επηζηνιή ηεο ππνςεθίαο) πνπ είρε εληαρζεί ζην Ηλζηηηνχην Ξξνζηαζίαο Φπηψλ Ξάηξαο (Ξεξηθέξεηεο Πχγθιηζεο) θαζψο θαη ηεο έληαμεο ηεο πξφηαζεο κε ΘΞΔ 3045/7 κεηά ηελ απνδνρή ηεο αξηζκ. πξση. 4354/ έλζηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ (αξηζκ. 02 Απφθαζε ηεο 45 εο / Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ). Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 3 απφ 16

4 19. Ρελ αξηζκ. 02 Απφθαζε ηεο 45 εο / Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Κεηά ηε δηεξεχλεζε πνπ δηελεξγήζεθε κε αθνξκή ην πεξηερφκελν ησλ ελζηάζεσλ θαηαγγειηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ: α) Δληνπίζηεθαλ πέληε (5) πεξηπηψζεηο κε αξηζκ. ΘΞΔ 3385/118, 3454/164, 3201/48, 3459/150 θαη 3241/63 κε ηήξεζεο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, δειαδή αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζε ππνςεθίνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο θαζεγεηή. Γη απηέο απνθαζίδνπκε λα αθπξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε βαζκνινγία θαη λα νξηζηεί λένο αμηνινγεηήο. β) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνηάζεσλ κε ΘΞΔ 3510/203 θαη 3658/192, νη νπνίεο απνξξίθζεθαλ ιφγσ κε ζπλάθεηαο κε ηελ πξνθήξπμε, απνθαζίδεηαη ε επαλαμηνιφγεζή ηνπο απφ λένπο θξηηέο.» 20. Ρηο βαζκνινγίεο ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ κεηά ηελ επαλαμηνιφγεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ Γ.Π. 21. Ρν γεγνλφο φηη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο/ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ΔΡΑΘ πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 2455/ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, φηη ζε πεξίπησζε κε εμάληιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηηο εγθξηζείζεο πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ζπκπιεξσκαηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 22. Ρν γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ, ζηηο Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δηζφδνπ θαη Πχγθιηζεο δελ θαιχπηεηαη πιήξσο ε δεκφζηα Γαπάλε απφ ηηο πξνηάζεηο πξνο έληαμε. Δηδηθφηεξα γηα ηηο αλσηέξσ Ξεξηθέξεηεο νη δηαζέζηκεο ζέζεηο πνπ απνκέλνπλ κε βάζε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ζέζεσλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Κνλάδσλ αλέξρεηαη ζε 26 θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ κπνξνχλ λα εγθξηζνχλ ζην πιαίζην ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζθιεζεο κε βάζε ηνλ επηκεξηζκφ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 33. Απνθαζίδνπκε 1. Ρελ έγθξηζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ) θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ ΔΡΑΘ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Θαηλνηνκίαο (ΑγξνΔΡΑΘ)» κε Θσδηθφ ΝΞΠ ηνπ ΔΞ Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 4 απφ 16

5 «AΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ», αλά θαηεγνξία Ξεξηθεξεηψλ (Πηαδηαθήο Δμφδνπ, Πηαδηαθήο Δηζφδνπ θαη Πχγθιηζεο) 2. Ρελ έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο/πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ΔΡΑΘ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο «ΑγξνΔΡΑΘ». 3. Ρνλ νξηζκφ ηεο 10 εο Νθησβξίνπ 2014 σο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο Υθεινχκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εγθξηζέλησλ έξγσλ ΔΡΑΘ. 4. Ρε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αχμεζεο ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Κνλάδσλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δηζφδνπ θαη Πχγθιηζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πιήξεο θάιπςε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ζην πιαίζην ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζθιεζεο πνπ ζα δεκνζηεπζεί, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ επηπιένλ ζέζεσλ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 5. Λα ππάξρεη ζαθήο φξνο ζην θείκελν ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο φηη νη πξνηάζεηο, πνπ ζα θαηαηεζνχλ θαη δελ ζα έρνπλ ζπλάθεηα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο κνλάδαο επηινγήο, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. Αθξηβέο αληίγξαθν Η Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζ. έξθν Α. Υαξνπηνπληάλ Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 5 απφ 16

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. Πίλαθαο επηηπρόληωλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζόδνπ α/α ΚΤΠΔ Σίηινο Πξόηαζεο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο Τπνδνρήο Βαζκνινγία Πνζό Γεκόζηαο Γαπάλεο /57 Ππλδπαζκέλε εθαξκνγή ξηδνβαθηεξίσλ πνπ πξνάγνπλ ηε θπηηθή αλάπηπμε (PGPR) θαη γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζε ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα θπηνπξνζηαζίαο αθξνδξχσλ (θαξπδηά, θηζηηθηά). ηαζκόο Γεωξγηθήο Έξεπλαο Βαξδαηώλ Φζηώηηδαο 81, ,00 ΙΙ. Πίλαθαο επηηπρόληωλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμόδνπ α/α ΚΤΠΔ Σίηινο Πξόηαζεο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο Τπνδνρήο Βαζκνινγία Πνζό Γεκόζηαο Γαπάλεο /3 Πζηεκα δηαρείξηζεο Ξξθαγηψλ ζε ΓΑζε κεζνγεηαθψλ θσλνθφξσλ. Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 98, , /71 Θαηνρχξσζε Ξαξαδνζηαθήο Νλνκαζίαο Θαπληθψλ Ξξντφλησλ Πηεξεάο Διιάδαο. Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 98, , /148 Ξεηξακαηηθή δνθηκή ηνπ θνξεηνχ θξάθηε Flandry, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηζέζεσλ απφ ιχθνπο ζε θηελνηξνθηθά δψα, ζε ρψξνπο επνρηθνχ, πξνζσξηλνχ ή κφληκνπ ζηαβιηζκνχ. Γαζηθώλ 97, , /62 Αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα κε ζηνρεπκέλε αλαδφκεζε επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ θαη παξάιιεινο θπζηθφο έιεγρνο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ ηξσθηηθψλ ρξεζηκνπνηψληαο αξπαθηηθά πηελά δείθηεο ηεο νξληζνπαλίδαο. Γεωξγννηθνλνκηθώλ & Κνηλωληνινγηθώλ Δξεπλώλ 96, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 6 απφ 16

7 5 3310/88 Κεζνδνινγία γηα αγξνδαζηθή θαη αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιεπζε επελδχζεσλ. Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 96, , /176 Αλάπηπμε λέσλ βηνινγηθψλ ιηπαζκάησλ ζηαδηαθήο απνδέζκεπζεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, δίθνθθν ζηηάξη (Triticum dicoccum) κέζσ ηεο ρξήζεο θπζηθψλ πξψησλ πιψλ θαη ππνπξντφλησλ βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ Δδαθνινγίαο Αζελώλ 96, , /73 Αλίρλεπζε απηφρζνλσλ ζηειερψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ απφ γάια αηγψλ πξνβάησλ θαη δηεξεχλεζε ησλ πξνβηνηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. Κηεληαηξηθώλ 95, , /68 Αεηθνξηθή αλάπηπμε ζε ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο νξεηλέο πεξηνρέο Γαζηθώλ 95, , /86 Ζ επίδξαζε ηεο ζπηξνπιίλαο, φηαλ πξνζηίζεηαη ζην ζηηεξέζην γαιαθηνπαξαγσγψλ αγειάδσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο, θαζψο θαη ζην πξνθίι ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ηνπ γάιαηνο. Κηεληαηξηθώλ 95, , /41 Δληνπηζκφο ιεηηνπξγηθψλ κνξηαθψλ δεηθηψλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηε καζηίηηδα ησλ αγειάδσλ γαιαθηνπαξαγσγήο. Κηεληαηξηθώλ 93, , /87 Γεκηνπξγία βηνιεηηνπξγηθψλ δσνηξνθψλ εκπινπηηζκέλσλ κε βηνδξαζηθέο νπζίεο απφ ππνπξντφληα ηπξνθνκείσλ θαη νηλνπνηείσλ θαη κειέηε ηεο βηνινγηθήο ηνπο δξάζεο ζε ρνίξνπο θξεαηνπαξαγσγήο θαη πξφβαηα. Κηελνηξνθίαο Γηαλληηζώλ 93, , /140 Δληνπηζκφο θαη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο δηαηήξεζεο θαη αλάδεημεο θφθθηλσλ πεξηνρψλ hot spots ρισξίδαο θαη βιάζηεζεο ζηε Βφξεηα Διιάδα. Γαζηθώλ 93, , /190 Λέα πξφηππα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο δαζηθήο παξαγσγήο θαη πηινηηθή εθαξκνγή Γαζηθώλ 93, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 7 απφ 16

8 /155 ΝΗ "ΓΟΝΚΝΗ ΡΝ ΘΟΑΠΗΝ" ΠΡΖ ΠΘΗΑ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΟΗΠΖΠ. ΔΛΗΠΣΝΛΡΑΠ ΡΖΛ ΔΞΑΛΑΡΑΘΡΗΘΝΡΖΡΑ (RESILIENCE) ΡΝ ΝΗΛΝΡΝΟΗΠΚΝ 93, , /217 Φπζηθά αληηκηθξνβηαθά ζπζηήκαηα θαη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ παξαγσγή παξαδνζηαθψλ αιιαληηθψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, αζθάιεηαο θαη καθξάο δηαηεξεζηκφηεηαο Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 92, , /82 Αμηνιφγεζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 92, , /228 Αλάπηπμε λέσλ πξσηνθφιισλ ζπληήξεζεο ηνπ ζπέξκαηνο ηνπ θάπξνπ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο γνληκνπνηεηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ Κηεληαηξηθώλ 91, , /225 Γεσγξαθηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο εδαθηθψλ πφξσλ γηα ηελ γεσξγία, κέζσ ππνδνκψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο Δδαθνινγίαο Θεζζαινλίθεο 91, , /137 Ξαξαγσγή ιεηηνπξγηθνχ ςσκηνχ πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο κε ηελ ηαπηφρξνλε ελζσκάησζε πηηπξνπ ξπδηνχ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο. ηηεξώλ 90, , /79 Βειηίσζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κείσζε ησλ εηζξνψλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή καγλεηηθνχ πεδίνπ ζε ζπφξνπο ζηηεξψλ. Δδαθνινγίαο Αζελώλ 90, , /191 Θξεηηθφ ξεζπκληψηηθν απάθη απφ ηελ παξάδνζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 90, , /222 Αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο θαηλνηφκσλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ επηδξάζεσλ ηνπο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε : ε πεξίπησζε ηεο αιφεο (aloe vera) Γεωξγννηθνλνκηθώλ & Κνηλωληνινγηθώλ Δξεπλώλ 90, , /102 Αλάπηπμε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο βνζθνηφπσλ θαη ππνζηήξημεο ηεο θηελνηξνθίαο ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Ξξεζπψλ (Δζληθφ Ξάξθν Ξξεζπψλ, θνηιάδα Ιαδνπφηακνπ, Γ.Δ. Θξπζηαιινπεγήο) Γαζηθώλ 90, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 8 απφ 16

9 /156 In vivo παξαγσγή θαη κεηαθνξά εκβξχσλ πξνβάησλ, κε ελζσκάησζε ζπεξκαηηθνχ πιάζκαηνο ζηελ αγσγή πξφθιεζεο Υνζπιαθηνξξεμίαο. Κηεληαηξηθώλ 90, , /61 Αμηνιφγεζε ηεο εππάζεηαο ησλ δαζψλ ηεο θεθαιιεληαθήο ειάηεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 90, , /158 Αμηνιφγεζε θαη επηινγή κνλφθνθθνπ ζηηαξηνχ (Triticum monococcum), δίθνθθνπ (T. dicoccum) θαη T. spelta, γηα πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε ζπλζήθεο ρακειψλ εηζξνψλ θαη βηνινγηθήο γεσξγίαο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο. ηηεξώλ 90, , /181 Γηαρείξηζε ηεο άξδεπζεο ζηνπο νξπδψλεο κε ζπλερή κέηξεζε ηεο αιαηφηεηαο Rice paddies irrigation management with salinity measurements ηηεξώλ 90, , /221 Δθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ειιεληθέο εθηξνθέο κηθξψλ κεξπθαζηηθψλ Γεωξγννηθνλνκηθώλ θαη Κνηλωληνινγηθώλ Δξεπλώλ 89, , /37 Γηαηήξεζε θαη Ξξνζηαζία εθηφο ηφπνπ (ex situ)ησλ ειιεληθψλ Απηνθπψλ εηδψλ Capparis ovata L. (Θάππαξε) θαη Hypericum perforatum L. (Ππαζφρνξην). 89, , /100 Ξξνζδηνξηζκφο γελεηηθνχ πιηθνχ ειιεληθνχ θαζθφκεινπ Salvia fruticosa (Greek sage) πςειναπνδνηηθνχ γηα θαιιηέξγεηα σο πξνο ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ αλαπαξαγσγήο 89, , /120 In vitro καδηθή παξαγσγή, ξηδνβνιία θαη εγθιηκαηηζκφο ηξηψλ λέσλ ελδεκηθψλ εηδψλ (Helichrysum amorginum, Thymus sibthorpii θαη Satureja pilosa spp origanita) θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο σο λέεο θαιιηέξγεηεο ζηελ ειιεληθή γεσξγία 89, , /144 Ζ ΒΗΥΠΗΚΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΥΛ ΒΝΡΑΛΗΘΥΛ ΘΖΞΥΛ: Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΡΝ ΒΑΙΘΑΛΗΘΝ ΒΝΡΑΛΗΘΝ ΘΖΞΝ ΘΟΝΠΠΗΥΛ. 89, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 9 απφ 16

10 /135 Δπηινγή θαη θισλνπνίεζε άξηζησλ θαηλνηχπσλ ηνπ είδνπο Liquidambar orientalis Mill. γηα θαιισπηζηηθή θαη άιιεο ρξήζεηο. Γαζηθώλ 88, , /220 Ξνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ Bacillus cereus ζε θξέζθν γάια: επίδξαζε ηεο επηκήθπλζεο ηεο εκπνξηθήο δηάξθεηαο δσήο ζηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ πξντφληνο Κηεληαηξηθώλ 88, , /143 Ζ βαθηεξηαθή δχκσζε κε γαιαθηνβάθηιν σο βηναζθαιήο κέζνδνο γηα ηελ βειηίσζε ησλ δσνηξνθψλ γηα φξληζεο θξενπαξαγσγήο ελάληηα ηεο Παικνλέιαο. Κηελνηξνθίαο Γηαλληηζώλ 88, , /64 Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ κε επηηφπηα παξαγσγή βηναεξίνπ θαη βηνκάδαο κηθξνθπθψλ θαη αμηνπνίεζή ηεο σο πηελνηξνθήο. Γεωξγηθώλ Μεραλώλ & Καηαζθεπώλ 88, , /66 Θαηαγξαθή θαη Αμηνιφγεζε Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο ζηνλ Αγξνηξνθηθφ Ρνκέα Γεωξγννηθνλνκηθώλ & Κνηλωληνινγηθώλ Δξεπλώλ 87, , /200 Δπηινγή γεγελψλ δπκψλ γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ πςειήο πνηφηεηαο κε κεησκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφιε Οίλνπ Αζελώλ 87, , /81 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κεζφδνπ εθηίκεζεο ηεο νινθιεξσκέλεο ηξσηφηεηαο ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ ζπζηεκάησλ ζε ληηξηθά ηφληα. Δγγείωλ Βειηηώζεωλ 87, , /117 Βηνκεηαηξνπή πινχζησλ ζε ζάθραξα βηνκεραληθψλ ππνιεηκκάησλ-απνβιήησλ ζε κπθειηαθή κάδα καθξνκπθήησλ γηα παξαγσγή δηαηξνθηθψλ πξτφλησλ Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 87, , /205 Ππκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο γηα ηελ παξαγσγή δαζηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ & Σερλνινγίαο Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ 86, , /46 Δθαξκνγή ππεξπςειήο πδξνζηαηηθήο πίεζεο (Ξ) θαη θπζηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ γηα ηνλ έιεγρν παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζε έηνηκα-πξνο-θαηαλάισζε, θησρά ζε λάηξην, παξαδνζηαθά πξντφληα θξέαηνο. Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 86, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 10 απφ 16

11 /89 Αμηνπνίεζε ππνιείκκαηνο θαιιηέξγεηαο καληηαξηψλ γηα αλάθηεζε ελδχκσλ, κείσζε θαηλνιηθνχ θνξηίνπ-απνρξσκαηηζκφ ηνμηθψλ απνβιήησλ θαη λέα παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ καληηαξηψλ Σερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ 86, , /134 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξφηππνπ ρσξηθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ηελ αδσηνχρν ιίπαλζε ζε επίπεδν αγξνχ. Δδαθνινγίαο Αζελώλ 86, , /151 Ξξνζδηνξηζκφο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλφηεηαο θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ Sideritis scardica (Ρζάη ηνπ βνπλνχ-mountain Tea), κε ζηφρν ηελ παξαγσγή θπζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 86, , /7 Ππκβνπιεπηηθή Ξαξνρή Νδεγηψλ Άξδεπζεο Δδαθνινγίαο Θεζζαινλίθεο 86, , /118 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κηαο ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ δηάρπζεο γλψζεο ζηνπο γεσξγνχο γηα δεηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαιιηεξγεηψλ: Ρα Πρνιεία Αγξνχ Βάκβαθνο & Βηνκεραληθώλ Φπηώλ 85, , /29 Αμηνπνίεζε θπηηθψλ ηλψλ απφ βακβάθη, αλαθπθισκέλν ραξηνπνιηφ θαη ιηλάξη γηα ηελ παξαγσγή κε γχςν πιίλζσλ εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο, Γαζηθώλ 85, , /186 Κειέηε θαη αμηνπνίεζε ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ζηηαξηνχ (Landraces) ζηε βειηίσζε θαη ηε βηψζηκε αγξνηηθή αλάπηπμε ηηεξώλ 85, , /164 Φαξκαθεπηηθά & Αξσκαηηθά Φπηά: Ξαξαδνζηαθέο Θεξαπεπηηθέο Σξήζεηο, Γηεζλέο Δκπφξην θαη Δλδπλάκσζε ησλ Ρνπηθψλ Θνηλσληψλ. 84, , /131 Ζ ζπκκεηνρή ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηε δηαηξνθή ησλ πξνβάησλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ θξεαηνπαξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο. Κηελνηξνθίαο Γηαλληηζώλ 84, , /76 Ξνιιαπιή δηαρείξηζε πγξψλ ιηβαδηψλ πξνο φθεινο ηεο θηελνηξνθίαο θαη πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο. Γαζηθώλ 84, , /129 Γεκηνπξγία κεηξηθψλ θπηψλ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ex situ δηαθφξσλ εηδψλ Sideritis L. "Ρζάη ηνπ Βνπλνχ κε ηε κέζνδν ηνπ κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ 84, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 11 απφ 16

12 /219 Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νπσξψλσλ θαη απηνθπψλ θαξπνθφξσλ θπηψλ Γαζηθώλ 84, , /91 Θαηλνηφκνο ρξήζε αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηε θπηνπξνζηαζία θαη ζηελ βειηίσζε δεηθηψλ απφδνζεο θαη πνηφηεηαο ζε θαιιηέξγεηα ηνκάηαο 84, , /45 Θαηλνηνκία ζηελ Ξαξαγσγή Φπηαξίσλ Γξπφο κε ηε Κείσζε Κεηαθπηεπηηθήο Θαηαπφλεζεο γηα ηελ πην Δπηηπρή Απνθαηάζηαζε Γηαηαγκέλσλ Ξεξηνρψλ. Γαζηθώλ 83, , /212 Γηάιεμε-πινηφκεζε-αληηζηάζκεζε-πηζηνπνίεζε: κηα θαηλνηνκία ζηελ αγνξά θπζηθψλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ ηεο Διιάδαο Γαζηθώλ 83, , /173 Αλάπηπμε πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ηνκάηαο θαηάιιεινπ γηα ζπκβαηηθά θαη αεηθφξα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο: Αμηνιφγεζε λενδεκηνπξγεζέλησλ αλαζπλδπαζκέλσλ ζεηξψλ θαη εγρψξησλ πνηθηιηψλ σο πξνο ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο, πνηφηεηαο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο 83, ,00 ΙΙΙ. Πίλαθαο επηηπρόληωλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ύγθιηζεο α/α ΚΤΠΔ Σίηινο Πξόηαζεο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο Τπνδνρήο Βαζκνινγία Πνζό Γεκόζηαο Γαπάλεο / / /230 Δθαξκνγή ηεο Νδεγίαο 91/676/EEC ζηελ Διιάδα Ρν πξφβιεκα ηεο Ληηξνξχπαλζεο Γεσξγηθήο Ξξνέιεπζεο ζηε Θεζζαιία: ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο θαη κέηξα αληηκεηψπηζεο, εθαξκνγή Θσδίθσλ Νξζήο Γεσξγηθήο Ξξαθηηθήο. Γηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο δηαζπνξάο κεηαιιαγψλ αλζεθηηθφηεηαο ζηα εληνκνθηφλα ζε ερζξνχο θεπεπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο Θξήηεο θαη κειέηε ηνμηθφηεηαο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζε θπζηθνχο ηνπο ερζξνχο. Ραμηλφκεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εκπνξηθά πνηθηιηψλ βάκβαθνο βάζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη θαηαγξαθή θαιιηεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ (θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, κέζνδνο άξδεπζεο) πνπ ελδερνκέλσο επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα. Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Ηξαθιείνπ Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σαμηλόκεζεο & Σππνπνίεζεο Βάκβαθνο Θεζζαιίαο 96, ,00 93, ,00 92, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 12 απφ 16

13 4 3489/ / / / / / / / / / / / / /125 Ξνζνηηθή έθθξαζε ηεο ληζίλεο Α απφ ην βηνπξνζηαηεπηηθφ ζηέιερνο Lactococcus lactis subsp. cremoris M78 πνπ απνκνλψζεθε απφ ειιεληθφ λσπφ αηγνπξφβεην γάια ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο ηπξνθφκεζεο. Βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αδσηνχρνπ ιίπαλζεο ζε θαιιηέξγεηα αξαβφζηηνπ κε ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ. Πχγθξηζε ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο βάκβαθνο βάζεη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ απφδνζε θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Αμηνπνίεζε ηνπ γεσδαηηηθνχ θαη ραξηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ ηεο Ρνπνγξαθηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (ΞΑΑΡ) γηα θηεκαηνινγηθέο θαη αγξνηηθέο εθαξκνγέο. Κνξηαθφο ραξαθηεξηζκφο θαη εθαξκνγή σο πξφζζεηεο θαιιηέξγεηεο ζε παξαδνζηαθά ηπξηά επηιεγκέλσλ ζηειερψλ κε-εθθηλεηψλ γαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ NSLAB Κηθξνβηαθή αιινίσζε θαη πξνζδηνξηζκφο πνηφηεηαο θαη εκπνξηθνχ ρξφλνπ δσήο ηεο λσπήο ηζηπνχξαο κε ηελ εθαξκνγή κνληέξλσλ κνξηαθψλ θαη αλαιπηηθψλ κεζφδσλ Αλάιπζε νμεηδαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ Bemisia tabaci ζηα λενληθνηηλνεηδή εληνκνθηφλα, γηα ηελ πξφβιεςε δηαζηαπξσηήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε δηαγλσζηηθψλ Βειηηζηνπνίεζε δηαρείξηζεο παξάθηηνπ πδξνθνξέα πξνο άξδεπζε θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζε πεξηνρέο κε πξνβιήκαηα ξχπαλζεο θαη πθαικχξηζεο. Δθαξκνγή ζην δέιηα ηνπ Ξελεηνχ ΚΝΟΗΑΘΖ ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΑΘΗΛΝΚΔΛΥΛ ΞΝΗΘΗΙΗΥΛ ΑΚΞΔΙΝ ΠΡΖΛ ΘΟΖΡΖ. Αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπληήξεζεο θαη ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ηπξηψλ ηπξνγάιαθηνο κε θαηλνηφκεο βηνηερλνινγηθέο κεζφδνπο. Γεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε θαιιηέξγεηεο ειηάο θαη εζπεξηδνεηδψλ θαη ηελ πξφιεςε θπζηθψλ/αλζξσπνγελψλ θηλδχλσλ. Δηεξνγελέο Πχζηεκα Ξαξαθνινχζεζεο ησλ Δδαθνινγηθψλ Ξαξακέηξσλ γηα ηελ Αλάπηπμε Δπθπνχο Ππζηήκαηνο Ξξφβιεςεο ηεο Ξαξαγσγηθφηεηαο κε Δθαξκνγή ζηηο Πχγρξνλεο Θαιιηέξγεηεο Αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ ρεκεηνκεηξίαο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γάιαηνο Ξαξαγσγή βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ κε ηε ζπκβνιή εκβνιηαζκνχ ησλ θαιιηεξγεηψλ κε δελδξηψδεηο κπθνξξηδηθνχο κχθεηεο Γάιαθηνο 92, ,00 Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο 91, ,00 90, ,00 89, ,00 Γάιαθηνο 87, ,00 Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Ηξαθιείνπ Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ 87, ,00 86, ,00 85, ,00 85, ,00 Γάιαθηνο 85, ,00 Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο Υαλίωλ Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο 83, ,00 83, ,00 Γάιαθηνο 82, ,00 Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ & Βνζθώλ 82, , /153 Ξξνγλσζηηθφ Πχζηεκα Αθξαίσλ Θαηξηθψλ Φαηλνκέλσλ γηα ηελ Ξξνζηαζία θαιιηεξγεηψλ. ηαζκόο Γεωξγηθήο Έξεπλαο Ιωαλλίλωλ 82, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 13 απφ 16

14 / / / / / / / / / / / / / / / /116 Κειέηε ηεο ρξήζεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο θαη ππεξήρσλ ζηελ απνιχκαλζε νπσξνθεπεπηηθψλ. Γηεξεχλεζε Δπίδξαζεο ησλ Δδαθνινγηθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ ζηε Φαζκαηηθή Απφδνζε ησλ Αγξνηηθψλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ ςειήο, Κέζεο θαη Σακειήο Ράζεο Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ, Ινγηζκηθνχ θαη Ηζηνζειίδαο Φαζκαηηθήο Απνηίκεζεο. Πχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ζην ζεξκνθήπην γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη επηδξάζεηο ηνπ ζηε ζξέςε ησλ θπηψλ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΑΡΖΟΗΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΓΟΔΞΡΥΛ ΑΛΘΔΥΛ Γηεξεχληζε παξακέηξσλ παξαγσγηθφηεηαο, ζηαζεξφηεηαο θαη πνηφηεηαο ζε πνηθηιίεο/γελνηχπνπο βίθνπ (Vicia sativa L.) θαη θξηζαξηνχ (Hordeum vulgare L.) γηα παξαγσγή δσνηξνθψλ: ζε ζπγθαιιηέξγεηα θαη ακηγή θαιιηέξγεηα ΔΓΓΔΛΖΠ ΑΛΑΞΑΟΑΓΥΓΖ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΑΡΝΦΥΛ ΝΟΣΔΝΔΗΓΥΛ In Vitro Φπηνπαζνινγηθή δηεξεχλεζε ηεο ζήςεο ηνπ μχινπ ζε δελδξψδεηο μεληζηέο θαη ακπέιη ζηελ Θξήηε θαη αμηνιφγεζε κεζφδσλ γηα επηηπρή αληηκεηψπηζε. Βηψζηκε δηαρείξηζε απνξξηπηψκελσλ θειχθσλ απφ κπδνθαιιηέξγεηεο Αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε ηεο πδξνδπλακηθήο θπθινθνξίαο θαη κεηαθνξάο θεξηψλ πιψλ ζην κέησπν ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ Κεζνινγγίνπ, κε έκθαζε ζηηο ζέζεηο ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Δμέιημε ηεο πνξείαο παξακνξθψζεσλ ςαξηψλ ζηνλ ρξφλν Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ειηνζέξκαλζεο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαιιηέξγεηαο καξνπιηνχ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο ηεο ιεχθαλζεο ησλ λεχξσλ ζε ζρέζε κε αιιαγέο ζηε κηθξνρισξίδα ηνπ εδάθνπο Βηαπνηθνδφκεζε ηπξνζφιεο θαη πδξφμπ-ηπξνζφιεο, θχξησλ θαηλνιηθψλ ελψζεσλ ηνπ θαηζίγαξνπ, απφ ην κηθξνθχθνο Scenedesmus obliquus Σξήζε ηεο ιηλαινχιεο (Linalool), ελφο ζπζηαηηθνχ ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ησλ εζπεξηδνεηδψλ, σο θπζηθφ απσζεηηθφ θαη απνηξεπηηθφ σνηνθίαο ησλ ζειπθψλ ηεο κχγαο ηεο Κεζνγείνπ Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae). Γηεξεχλεζε, ζχγθξηζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ θπζηθνρεκηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ειαηνιάδνπ απφ δχν (2) θχξηεο πνηθηιίεο ειηάο (Θνξσλέηθε θαη Καζηνεηδή) πνπ επδνθηκνχλ θαη θαιιηεξγνχληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ. Κειέηε αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο πισηψλ κνλάδσλ εθηξνθήο κπδηψλ (Mytilus galloprovincialis) βάζεη ηεο ρσξνζέηεζεο θαη εζσηεξηθήο δηάηαμήο ηνπο. Δπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηεξγαζίαο ηνπ εδάθνπο ζηελ θαηαλνκή ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο Διαίαο & Οπωξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ & Βνζθώλ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο Υαλίωλ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ Διαίαο & Οπωξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Υαξηνγξάθεζεο & Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ Λάξηζαο 81, ,00 81, ,00 81, ,00 80, ,00 80, ,00 79, ,00 79, ,00 78, ,00 78, ,00 78, ,00 77, ,00 77, ,00 76, ,00 76, ,00 75, ,00 75, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 14 απφ 16

15 / / / / / / / / / / / / / / /40 Δπεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ κε θαηλνηφκα θπζηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο σο λεξφ άξδεπζεο. Αμηνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ βίθνπ (Vicia sativa L.) σο ρισξή ιίπαλζε. Κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ γελνηχπνπ θαη ηεο ππθλφηεηαο ζπνξάο ζην παξερφκελν άδσην. Αλάπηπμε ηαρένο αλαιπηηθνχ πξσηνθφιινπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πηεηηθψλ ελψζεσλ ζε ειαηφιαδα, θαηά ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα σξηκφηεηαο ηνπ ειαηνθάξπνπ Βειηίσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηπξηνχ ΞΝΞ Γαινηχξη κέζσ δηαηήξεζεο ηεο κηθξνβηαθήο ηνπ βηνπνηθηιφηεηαο Δθαξκνγή πγξψλ απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ γηα επεμεξγαζία, ιίπαλζε θαη άξδεπζε ζε ειαηψλεο Έιεγρνο θαη αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ βακβαθηνχ (θαξχδη,βιαζηφο), ππνιεηκκάησλ ζπφξσλ θαη παξαπξντφλησλ βακβαθηνχ (ζπαζκέλεο ίλεο) σο πξφζζεηα ζε δσνηξνθέο νξλίζσλ, ζηξνπζνθακήισλ θαη γαινπνχισλ. Αλάπηπμε πξσηνθφιισλ γηα δηάγλσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ Myzus persicae ζε εληνκνθηφλα. Ξαξαθνινχζεζε αλζεθηηθφηεηαο ζε λενληθνηηλνεηδή θαη λενεηζαρζέληα εληνκνθηφλα ζε πιεζπζκνχο ηεο αθίδαο θαη έιεγρνο γηα ηελ εκθάληζε ηεο λέαο κεηαιιαγήο R81T πνπ πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα ζε λενληθνηηλνεηδή. Αμηνιφγεζε ηεο ζπλδπαζκέλεο εληνκνθηφλνπ δξάζεο εληνκνπαζνγφλσλ κεθχησλ θαη αδξαλψλ πιψλ ελαληίνλ εληφκσλ απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ. Κειέηε ηεο ηαρείαο θαηαγξαθήο δεηθηψλ ηεο θσηνρεκείαο ηεο θσηνζχλζεζεο γηα πξψηκε δηάγλσζε πξνζβνιψλ απν ηνχο θαη εθαξκνγή ζηελ παξαγσγή θαζαξνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Σαξηνγξάθεζε ηεο επίδξαζεο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ζηελ πνηφηεηα ηεο ίλαο ηνπ βακβαθηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξάγνληα πνηθηιίεο Αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνξξνήο, ηεο ζηεξενκεηαθνξάο θαη ηεο ξχπαλζεο απφ αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δθαξκνγή ηεο θσηνξξπζκηζηηθήο νπζίαο PIX θαη ζπκπιφθσλ ηεο κε θπθινδεμηξίλεο θαη επίδξαζε ηεο ζηελ απφδνζε θαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βακβαθηνχ Κειέηε ηεο επίδξαζεο ελδνθπηηθψλ εληνκνπαζνγφλσλ κπθήησλ ησλ εηδψλ Beauveria bassiana, Metarhizium robertsii (anisopliae) θαη Isaria fumosorosea ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζλεζηκφηεηα αθίδσλ ηνπ γέλνπο Myzus persicae θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο κεηάδνζεο κε έκκνλσλ ηψλ Βειηηζηνπνίεζε Ξαξακέηξσλ Πρεδηαζκνχ θαη Ρππνπνίεζε Θεξκνθεπίσλ. Έιεγρνο, παξαθνινχζεζε επηπέδσλ αλνζίαο θαη θαηαπνιέκεζε πξνλπθηθψλ πιεζπζκψλ θαξπφθαςαο κήισλ. Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ & Βνζθώλ Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο Υαλίωλ 75, ,00 74, ,00 74, ,00 Γάιαθηνο 73, ,00 Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σαμηλόκεζεο & Σππνπνίεζεο Βάκβαηθνο Θεζζαιίαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σαμηλόκεζεο & Σππνπνίεζεο Βάκβαθνο Θεζζαιίαο Καπλνινγηθό Διιάδνο Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σαμηλόκεζεο & Σππνπνίεζεο Βάκβαθνο Θεζζαιίαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Βόινπ 73, ,00 73, ,00 73, ,00 72, ,00 72, ,00 72, ,00 72, ,00 71, ,00 70, ,00 69, ,00 68, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 15 απφ 16

16 / / / / / / / / /146 Σαξηνγξάθεζε ηνπ κχθεηα Aspergillus spp. ζηνπο εκπνξηθνχο ζπθεψλεο ηεο Διιάδαο. Ραρεία κνξηαθή ηαπηνπνίεζε θπηνπαζνγφλσλ κπθήησλ πςειήο επίπησζεο ζε δείγκαηα παηάηαο Πρεδηαζκφο ηερλεηνχ πγξνβηφηνπνπ γηα ηε δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο ιίκλεο Ηζκαξίδαο. Διαρηζηνπνίεζε εηζξνψλ ελέξγεηαο θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Αλάπηπμε, πινπνίεζε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα γεσηερληθνχ θαη αγξφηεο Φπζηνινγηθά, πνηνηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαξπψλ θξάνπιαο ππφ βηνινγηθή, νινθιεξσκέλε θαη ζπκβαηηθή θαιιηεξγεηηθή ηερληθή εθηίκεζε ηνπ πξντφληνο σο ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν. Ξξννπηηθέο θαη επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηε βάζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο Αλαβάζκηζε πνηφηεηαο αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηερλνινγίαο απνηθνδφκεζεο θπαλνηνμηλψλ (κηθξνθπζηηλψλ) Αληηκεηψπηζε δσηθψλ ερζξψλ ζε ππαίζξηεο θαη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ δηαηεξψληαο θαη βειηηψλνληαο πιεζπζκνχο θπζηθψλ ερζξψλ ζε κε θαιιηεξγήζηκα θπηά. Κνξηαθή ηαπηνπνίεζε θπθινθνξνχληνο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ πεξηθέξεηαο Θξήηεο εκπνξηθψλ πβξηδίσλ ληνκάηαο θαη αγγνπξηάο γηα έιεγρν αιεζνχο σο πξνο ηνλ ηχπν. Διαίαο & Οπωξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο Πξνζηαζίαο Φπηώλ Πάηξαο Αιηεπηηθήο Έξεπλαο Καβάιαο Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ Διαίαο & Οπωξνθεπεπηηθώλ Καιακάηαο ηαζκόο Γεωξγηθήο Έξεπλαο Λέζβνπ ηαζκόο Γεωξγηθήο Έξεπλαο Ιωαλλίλωλ Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο Υαλίωλ Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο Ηξαθιείνπ 68, ,00 67, ,00 67, ,00 65, ,00 62, ,00 62, ,00 59, ,00 58, ,00 58, ,00 Απφθαζε ΓΠ 28/46εο/ Πειίδα 16 απφ 16

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΘΔΜΑ: Πποζωπινοί πίνακερ καηάηαξηρ ηων πποηάζεων πος ςποβλήθηκαν για αξιολόγηζη ζηην απιθμ. 6575/12-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & Γ.Γ. ΡΚΖΚΑ: ΓΖΚΝΠΗΩΛ & ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ ΔΟΩΞΖ ΔΞΔΛΓΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13

3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 1. Εισαγωγή - Ιστορική Αναφορά... 5 2. Γενικά Πληροφοριακά τοιχεία... 7 2.1. Σοποθεσία... 7 2.2. Αριθμός εισακτέων φοιτητών... 11 2.3. Προσωπικό... 11 3. Εκπαιδευτική Οργάνωση...12

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ:16/6/2011 Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/Φ2420

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ Ζ επίδπαζη ηυν ειζποών ζηην ποιόηηηα ηος εδάθοςρ ζηο οποπέδιο ηηρ κοινόηηηαρ Ομαλών ζηη νήζο Κεθαλληνία. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2007 2013

Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2007 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2007 2013 Δηήζια Έκθεζη Τλοποίηζηρ Έηοςρ 2011 Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ Διδική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ «ΘΑΙΑΘΗ» ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΙΑΚΗΑ, ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Κ Α Λ Α Θ Ι Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Σ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/galleries.php?action=view&id=816#

5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/galleries.php?action=view&id=816# Εικόνερ εξωθύλλος (από πάνω και ππορ ηα δεξιά): 1. Καμπαναπιό Κοζάνηρ (Πηγή: http://www.giapraki.com/photo/main.php?g2_itemid=14) 2. Απσαιολογικό Μοςζείο Αιανήρ (Πηγή: πποζωπικό απσείο Α. Δέθνεπ) 3. Έθιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΩΟΣΔΥΝΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛΘΑΠΑ ΑΡΘΣΕΘΔΗ-ΥΡΗΣΟ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Θέμα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Θέμα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Θέμα Δπηπηώζεηο θαη αληηκεηώπηζε εηζξνώλ αγξνηηθήο πξνέιεπζεο ζην πεξηβάιινλ ζε πεξηνρή ηεο Κσπαίδαο θαη πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα