Γηαδηθαζία Αλάπηπμεο ΣΓΒΓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαδηθαζία Αλάπηπμεο ΣΓΒΓ"

Transcript

1 Γηαδηθαζία Αλάπηπμεο ΣΓΒΓ Γηάγξακκα Οληνηήηωλ πζρεηίζεωλ (E-R) Φξνληηζηήξην 2 ν

2 Βαζηθά Σρήκαηα: ΟΝΣΟΣΖΣΑ ΥΔΖ ΓΝΩΡΗΜΑ 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 2

3 Γλσξίζκαηα ύλζεηα vs Απιά Μνλόηηκα vs Πιεηόηηκα Απνζεθεπκέλα vs Παξαγόκελα Κιεηδηά ύλζεηα θιεηδηά 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 3

4 Σύλζεηα vs Απιά ύλζεηα: Σα γλωξίζκαηα πνπ κπνξνύλ λα ρωξηζηνύλ ζε κηθξόηεξα ηκήκαηα, όπωο πρ ε δηεύζπλζε 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 4

5 Πιεηόηηκα vs Μνλόηηκα Πιεηόηηκα: Σα γλωξίζκαηα γηα ηα νπνία κία νληόηεηα έρεη πνιιέο ηηκέο. Πρ ην γλώξηζκα «μέλεο γιώζζεο» γηα ηελ νληόηεηα καζεηήο κπνξεί λα έρεη πνιιέο ηηκέο, όπωο Αγγιηθά θαη Γαιιηθά 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 5

6 Απνζεθεπκέλα vs Παξαγόκελα Παξαγόκελα: Σα γλωξίζκαηα πνπ κπνξνύλ λα παξαρζνύλ από απνζεθεπκέλα γλωξίζκαηα. Πρ ην γλώξηζκα «θαζαξέο απνδνρέο» κπνξεί λα παξαρζεί από ην «κηθηέο απνδνρέο». 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 6

7 Κιεηδηά Γλώξηζκα-θιεηδί: Σν γλώξηζκα πνπ ραξαθηεξίδεη κνλνζήκαληα κηα νληόηεηα. Πρ αξηζκόο ηαπηόηεηαο. 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 7

8 Σύλζεηα Κιεηδηά ύλζεηα θιεηδηά: Σα θιεηδηά ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη από ζπλδπαζκό γλωξηζκάηωλ. Μπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλα ζύλζεην γλώξηζκα πνπ απνηειεί θιεηδί. Πρ. ηα γλωξίζκαηα username θαη isp κπνξνύλ καδί λα απνηειέζνπλ θιεηδί, πνπ αιιηώο είλαη ην γλώξηζκα ,frank, ceid.upatras.gr-> 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 8

9 Γλσξίζκαηα ηελ πεξίπηωζε πνπ κηα νληόηεηα δελ έρεη ηηκή γηα έλα από ηα γλωξίζκαηά ηεο, απνζεθεύεηαη ε ηηκή NULL. Γεληθά γηα ηα θιεηδηά κπνξείηε λα δεκηνπξγείηε έλα γλώξηζκα πρ θωδηθόο_βηβιίνπ, ην νπνίν έρεη λόεκα ζην ζύζηεκα, είλαη κνλαδηθό θαη παξάγεηαη κε ηπραίν ηξόπν. 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 9

10 Σπζρεηίζεηο-Λόγνο Πιεζηθόηεηαο Ο ιόγνο πιεζηθόηεηαο πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκό ηωλ ζηηγκηνηύπωλ κηαο ζπρέηηζεο ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κηα νληόηεηα. 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 10

11 Σπζρεηίζεηο-Οιηθή Σπκκεηνρή Ζ νιηθή ζπκκεηνρή ή εμάξηεζε ύπαξμεο νξίδεη αλ ε ύπαξμε κηαο νληόηεηαο εμαξηάηαη από ην αλ ζρεηίδεηαη κε κηα άιιε νληόηεηα κέζω ηνπ ηύπνπ ηεο ζπζρέηηζεο. 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 11

12 Αλαδξνκηθέο-Σπζρεηίζεηο Αλαδξνκηθέο ζπζρεηίζεηο ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξίπηωζε πνπ ν ίδηνο ηύπνο νληόηεηαο ζπκκεηέρεη παξαπάλω από κηα θνξέο ζηε ζπζρέηηζε κε δηαθνξεηηθό ξόιν. Αλήθω N 1 Καηεγνξία 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 12

13 Σπζρεηίζεηο-Γλσξίζκαηα Μηα ζπζρέηηζε κπνξεί λα έρεη θάπνηα γλωξίζκαηα όπωο θαη νη νληόηεηεο. 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 13

14 Σπζρεηίζεηο-(min,max) Οη πεξηνξηζκνί ζηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ δύν νληνηήηωλ, κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ ωο έλα δεύγνο αθεξαίωλ πνπ εθθξάδνπλ ηα ειάρηζηα θαη κέγηζηα ζηηγκηόηππα ηεο δεύηεξεο νληόηεηαο ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ε πξώηε νληόηεηα. 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 14

15 Με ηζρπξνί ηύπνη νληνηήησλ Με ηζρπξνί ηύπνη νληνηήηωλ ιέγνληαη νη ηύπνη νληνηήηωλ πνπ δελ έρνπλ γλώξηζκα-θιεηδί. Πξνζδηνξίδνληαη από ηε ζρέζε ηνπο (πξνζδηνξίδνπζα ζπζρέηηζε) κε άιιεο νληόηεηεο (πξνζδηνξίδνληαο ηδηνθηήηεο), ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηηκέο θάπνηωλ γλωξηζκάηωλ ηνπο (κεξηθά θιεηδηά). Έλαο κε ηζρπξόο ηύπνο νληνηήηωλ έρεη πάληα πεξηνξηζκό νιηθήο ζπκκεηνρήο ωο πξνο ηελ πξνζδηνξίδνπζα ζπζρέηηζή ηνπ. Γειαδή ε ζρέζε είλαη ππνρξεσηηθή- πξέπεη 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 15

16 Με ηζρπξνί ηύπνη νληνηήησλ- Παξάδεηγκα 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 16

17 Η Σπζρέηηζε ΔΞΔΙΓΙΚΔΥΣΗ (is-a) Ζ ζεώξεζε ελόο ζπλόινπ ηύπωλ νληνηήηωλ ωο έλα γεληθεπκέλν (generic) ηύπν Δπηκέξνπο Δμεηδίθεπζε ηωλ νληνηήηωλ κέζω ηεο ζπζρέηηζεο IS-A. Το βαζικό πλεονέκηημα αυηού είναι η ιδιόηηηα ηης ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (Inheritance) ηωλ Γλωξηζκάηωλ Παξάδεηγκα ΔΠΩΝΤΜΟ ΣΑΥ_ΓΗΔΤΘ ΩΡΑ ΣΖΛ ΖΜΔΡΑ ΑΦΜ ΑΡ_ΣΑΤΣ ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ Is-A ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ M ΠΑΡΟΤΗΑΕΔΗ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ E_MAIL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν ΔΚΠΟΜΠΖ ΣΗΣΛΟ_ΔΚΠ 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 17

18 Σύλνςε - Θεσξία: Γξαθηθόο Σπκβνιηζκόο Μνληέινπ ER Συμβολισμός Σημασία νληόηεηα Αζζελήο_νληόηεηα ζρέζε Πξνζδηνξίδνπζα ζρέζε γλώξηζκα γλώξηζκα-θιεηδί Πιεηόηηκν_γλώξηζκα 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 18

19 Σύλνςε - Θεσξία: Γξαθηθόο Σπκβνιηζκόο Μνληέινπ ER Συμβολισμός Σημασία Σύλζεην γλώξηζκα Παξαγόκελν γλώξηζκα E 1 R E 2 Οιηθή ζπκκεηνρή ηεο E2 ζηελ R E 1 R N E 2 Λόγνο πιεζηθόηεηαο 1:N γηα ηηο E1:E2 ζηελ R R (min,max) E Γνκηθόο πεξηνξηζκόο (min, max) ζηε ζπκκεηνρή ηεο E ζηελ R 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 19

20 Παξάδεηγκα

21 Παξάδεηγκα 1 ν - Φαξκαθείν Θεωξείζηε ηηο παξαθάηω πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο βάζεο δεδνκέλωλ ε νπνία ζα δηαηεξεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνζήθε θαη ην πειαηνιόγην ελόο ζπγθεθξηκέλνπ θαξκαθείνπ. πγθεθξηκέλα : Γηα θάζε πειάηε ηνπ θαξκαθείνπ δηαηεξνύκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην όλνκά ηνπ, ην επίζεηό ηνπ, ην αζθαιηζηηθό ηνπ θνξέα, ην κεηξών ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηνπ θνξέα, θαζώο θαη ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ. Δπίζεο δηαηεξνύκε δεδνκέλα γηα ην πνζό πνπ έρεη δαπαλήζεη ζε αγνξέο από ην θαξκαθείν θαζώο θαη ην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ (πνζό πνπ δελ έρεη εμνθιεζεί). Γηα ηα θάξκαθα δηαηεξνύκε πιεξνθνξίεο γηα ην όλνκα ηνπ θαξκάθνπ, ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη (π.ρ. αλαιγεηηθό, ππλωηηθό θηι), πεξηγξαθή ηνπ θαξκάθνπ, παξελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ, ηνλ κνλαδηθό θωδηθό ηνπ θαξκάθνπ θαζώο θαη ηελ δηαζέζηκε πνζόηεηά ηνπ ζηελ απνζήθε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη πιεξνθνξία γηα θάζε αγνξά θαξκάθωλ. ε θάζε αγνξά ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνπκε ηελ πνζόηεηα ηνπ εθάζηνηε θάξκαθνπ, ηελ εκεξνκελία αγνξάο θαη ηελ ζπλνιηθή αμία ηεο. Κάζε πειάηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί κία ε πεξηζζόηεξεο αγνξέο. Μία αγνξά πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά από έλαλ πειάηε. Έλα θάξκαθν κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αγνξέο. Μία αγνξά κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ή πεξηζζόηεξα είδε θαξκάθωλ. 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 21

22 Παξάδεηγκα 1 ν - Φαξκαθείν Οληόηεηεο : Φάξκαθν Πειάηεο Αγνξά? ρέζεηο : Πειάηεο (κπνξεί λα) πξαγκαηνπνηεί αγνξά 1-Ν Αγνξά (πξέπεη λα) ζπκπεξηιακβάλεη θάξκαθν Μ-Ν 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 22

23 Πξώηε ιύζε - Γηάγξακκα E-R Μ.Α.Φ. ΠΕΛΑΣΗ 1 Ημ.γεν Ππαγματοποιεί Ν ID ΑΓΟΡΑ υνολική πλνιηθή πλνιηθή Αμία αξία Αμία Όνομα Επίθετο υν.δαπ αν Τπόινηπν υπόλοιπο Ημεπομηνία ID Ν υμμετέχει Μ ΦΑΡΜΑΚΟ Ποσότητα Σηκή Όνομα Κατηγοπία Πεπιγπαυή. Ποσότητα 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 23

24 Γεύηεξε ιύζε - Γηάγξακκα E-R Μ.Α.Φ. Ημ.γεν πλνιηθή υνολική πλνιηθή αμία αξία Αμία Ημεπομηνία ΠΕΛΑΣΗ Ν Αγοπάζει Μ ΦΑΡΜΑΚΟ Όνομα Ποσότητα Όνομα ID Επίθετο Τπόινηπν υπόλοιπο Κατηγοπία. Ποσότητα υν.δαπ αν Σηκή Πεπιγπαυή 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 24

25 Παξάδεηγκα 2 ν - Βηβιηνπσιείν Θέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε κηα ΒΓ γηα ηελ αιπζίδα βηβιηνπωιείωλ «Γεκόθξηηνο». ε θάζε πόιε ππάξρεη κόλν έλα θαηάζηεκα. Γηα θάζε θαηάζηεκα δηαηεξνύκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαρπδξνκηθή ηνπ δηεύζπλζε (ε νπνία απνηειείηαη από νδό, αξηζκό θαη ΣΚ) θαη ην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ. Κάζε θαηάζηεκα πνπιά βηβιία. Έλα βηβιίν πξέπεη λα δηαηίζεηαη από έλα ή πεξηζζόηεξα θαηαζηήκαηα. Κάζε θαηάζηεκα κπνξεί λα δηαζέηεη ή όρη έλα βηβιίν θαη αλ ην δηαζέηεη κπνξεί λα έρεη έλα ή πεξηζζόηεξα αληίηππά ηνπ. Γηα θάζε βηβιίν πνπ πνπιά έλα θαηάζηεκα, θξαηάκε ηνλ αξηζκό ηωλ αληηηύπωλ πνπ δηαζέηεη θαη ηελ ηηκή πνπ ην πνπιά (πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε θαηάζηεκα). Κάζε βηβιίν έρεη έλαλ κνλαδηθό θωδηθό (ISBN). Δπίζεο, θξαηάκε πιεξνθνξία γηα ηoλ εθδνηηθό νίθν, ην ρξόλν έθδνζήο ηνπ, ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ. Κάπνηα βηβιία απνηεινύλ επαλεθδόζεηο πξνεγνύκελωλ βηβιίωλ. Κάζε επαλέθδνζε έρεη δηαθνξεηηθό ISBN 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 25

26 Παξάδεηγκα 2 ν - Βηβιηνπσιείν Οληόηεηεο : Καηάζηεκα Βηβιίν Σρέζεηο : Καηάζηεκα (πξέπεη λα) δηαζέηεη βηβιία Μ-Ν Βηβιίν (κπνξεί λα) είλαη επαλέθδνζε βηβιίνπ /10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 26

27 Λύζε - Γηάγξακκα E-R Ωξάξην Αξ. Αληηηύπωλ ISBN Δθ.Οίθνο Καηάζηεκα Μ Πνπιά Γηαζέηεη Ν Βηβιίν Υξνλ. Δθδνζεο Πόιε Γηεύζπλζε Οδόο ηηκή 1 1 πγγξαθέαο TK Αξηζκόο Πξνεγνύκελε έθδνζε 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 27

28 Παξάδεηγκα 3 ν - Σπλεξγείν Θεωξείζηε ην παξαθάηω ζύλνιν απαηηήζεωλ γηα ηε βάζε δεδνκέλωλ ελόο πλεξγείνπ Απηνθηλήηωλ. Σν ζπλεξγείν απαζρνιεί έλα ζύλνιν από ππαιιήινπο. Γηα ηνπο ππαιιήινπο καο ελδηαθέξεη λα θξαηάκε ην νλνκαηεπώλπκν, ηε δηεύζπλζε, ην ηειέθωλν, ηελ εηδηθόηεηα θαη ην κηζζό. Οη πειάηεο θιείλνπλ ξαληεβνύ κε ην ζπλεξγείν γηα ηελ επηζθεπή ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο. Γηα θάζε πειάηε ζέινπκε λα μέξνπκε: νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, πόιε θαη ηειέθωλν. Γηα ην ξαληεβνύ θξαηάκε πιεξνθνξία γηα: ηελ εκεξνκελία, ηελ ώξα, κηα κηθξή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ην απηνθίλεην ζέινπκε λα μέξνπκε: ηε κάξθα, ην κνληέιν, ηε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο, ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο θαη ηνλ αξηζκό πιαηζίνπ ηνπ. 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 28

29 Κάζε πειάηεο κπνξεί λα θέξεη πεξηζζόηεξα από έλα απηνθίλεηα γηα επηζθεπή. ε θάζε απηνθίλεην γίλεηαη κία επηζθεπή, γηα ηελ νπνία θξαηάκε ηα εμήο ζηνηρεία: εκεξνκελία έλαξμεο επηζθεπήο, εκεξνκελία ιήμεο επηζθεπήο θαη πεξηγξαθή. Ζ επηζθεπή γίλεηαη από θάπνηνλ ππάιιειν. Σν ζπλεξγείν δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο επηζθεπέο ηωλ απηνθηλήηωλ. Γηα ην θάζε αληαιιαθηηθό θξαηάκε ζηνηρεία γηα: ηνλ ηύπν, ηνλ θωδηθό, ην θόζηνο θαη ηελ πνζόηεηα ηωλ απνζεκάηωλ. Μαο ελδηαθέξεη λα μέξνπκε πνηα θαη πόζα αληαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάζε επηζθεπή. Κάζε επηζθεπή έρεη έλα ζπλνιηθό θόζηνο πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο ηωλ αληαιιαθηηθώλ θαη ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο. Μαο ελδηαθέξεη λα δηαηεξνύκε ζηνηρεία γηα ηηο νθεηιέο θάζε πειάηε 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 29

30 ... Οληόηεηεο Τπάιιεινη Πειάηεο Απηνθίλεην Δπηζθεπή Αληαιιαθηηθά Ραληεβνύ ρέζεηο Ο πειάηεο (πξέπεη λα) Έρεη απηνθίλεην (κπνξεί λα) Κιείλεη ξαληεβνύ Καηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο επηζθεπήο (πξέπεη λα) Δπηζθεπάδεηαη απηνθίλεην (κπνξεί λα) Υξεζηκνπνηνύληαη αληαιιαθηηθά (πξέπεη λα) Απαζρνινύληαη ππάιιεινη 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 30

31 Λύζε Γηάγξακκα E-R ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΜΔΡ ΜΔΓΔΘΟ ΑΡΥΗΚΖ ΟΦΔΗΛΖ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΡΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΔΞΩΦΛΖΘΔΗ Πελάτης ΚΩΓΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ Ραντεβού N Κλείνει 1 1 Έτει ΤΝ ΣΡΔΥΟΝ ΤΠΟΛ N ΔΠΩΝΤΜΟ Υπάλληλοι ΜΗΘΟ 1 Αστοκίνητο ΑΦΜ ΠΔΛΑΣΖ ΑΡ ΠΛΑΗΗΟΤ N ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Πάει ΑΡ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΜΑΡΚΑ ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΟΝΣΔΛΟ Απαστολούνται N ΠΛΖΘΟ ΚΟΣΟ_ΟΜΑΓΑ M Επισκεσή Μ Χρησιμοποιούνται Ν Ανταναλλακτικά ΚΩΓΗΚΟ ΖΜ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΩΓΗΚΟ ΤΠ ΣΤΠΟ ΚΩΓΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΖΜ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΟΣΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 31

32 Δξσηήζεηο... Δπραξηζηώ!!! 13/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ 32

Βάζειρ Γεδομένων. Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ. Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011

Βάζειρ Γεδομένων. Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ. Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011 Βάζειρ Γεδομένων Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011 Διζαγωγή - Οπιζμοί Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κία ζπιινγή από ζρεηηδόκελα αληηθείκελα Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ) είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη

ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη Πξόινγνο Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε έρεη σο ζεκαηηθό αληηθείκελν ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ελλνηνινγηθή ζρεδίαζε κηαο ΒΓ (ΓΟ), ηελ κεηαηξνπή ηνπ ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ ζην αληίζηνηρν ζρεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάζεηο Γεδνκέλωλ. ρεζηαθή Άιγεβξα. Φξνληηζηήξην 4ν 10-11-2011

Βάζεηο Γεδνκέλωλ. ρεζηαθή Άιγεβξα. Φξνληηζηήξην 4ν 10-11-2011 Βάζεηο Γεδνκέλωλ ρεζηαθή Άιγεβξα Φξνληηζηήξην 4ν 10-11-2011 ύλδεζε κε ηα Πξνεγνύκελα (ρεζηαθή) Βάζε Γεδνκέλσλ έλα ζύλνιν από ζρέζεηο (πίλαθεο) Γξακκέο: πιεηάδεο ηήιεο: Γλσξίζκαηα Βαζκόο ζρέζεο: πιήζνο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας. της. Ευρωπαϊκής Μουσικής

Στοιχεία Θεωρίας. της. Ευρωπαϊκής Μουσικής Στοιχεία Θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής ύκθωλα κε ην ζρνιηθό βηβιίν ηνπ ΟΔΓΒ ηεο Α γπκλαζίνπ Αζήλαη 2007 Απόζηνινο. ηόληαο Αληί πξνιόγνπ Οη ζεκεηώζεηο απηέο είλαη γξακκέλεο θαηά ηξόπν ηειεγξαθηθό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 21 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΘΔΜΑ 1 ο Μηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλα εξγνζηάζην (Δ) γηα ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο

Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 010 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ, ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΩΝ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο ΘΕΜΑ 1 ν : Ζ εηαηξεία SSC θαηαζθεπάδεη έπηπια γξαθείνπ θαη έρεη ζπλάςεη έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES

ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΔΛΔΝΗ ΙΜΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΔ: ΣΔΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όμως επειδή: γι αυτό:

Όμως επειδή: γι αυτό: Όμως επειδή: η ΟΠΑΠ έχει ήδη αγοράσει το δικαίωμα οργάνωσης λειτουργίας και διεξαγωγής του παιχνιδιού Super 4 (Στη σύμβαση με το Δημόσιο καθορίστηκε μόνο το όνομα αλλά όχι και οι κανόνες του παιχνιδιού),

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο:

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1. Θζοιογηζκός 1.1 Οπιζμόρ Ο ηζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (financial statement) ηεο επηρείξεζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δηδηθόηεξα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάζεηο Γεδνκέλσλ. Structured Query Language -SQL. Φξνληηζηήξην 9 ν 01-12-2011

Βάζεηο Γεδνκέλσλ. Structured Query Language -SQL. Φξνληηζηήξην 9 ν 01-12-2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ Structured Query Language -SQL Φξνληηζηήξην 9 ν 01-12-2011 Η Γιώζζα SQL Σα βαζηθά ηεο ζπζηαηηθά: Γιώζζα Οξηζκνύ Γεδνκέλσλ (Data Definition Language (DDL)) Οξηζκόο, δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Κανίδησ Ε., Κωτςάκησ., Μόρμορησ Ε., Μπελεςιώτησ Β., Σαταράκη Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Βάζεηο Γεδνκέλσλ. Structured Query Language -SQL. Φξνληηζηήξην 5 ν 08-12-2010

Βάζεηο Γεδνκέλσλ. Structured Query Language -SQL. Φξνληηζηήξην 5 ν 08-12-2010 Βάζεηο Γεδνκέλσλ Structured Query Language -SQL Φξνληηζηήξην 5 ν 08-12-2010 Η Γιώζζα SQL Σα βαζηθά ηεο ζπζηαηηθά: Γιώζζα Οξηζκνύ Γεδνκέλσλ (Data Definition Language (DDL)) Οξηζκόο, δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ»

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ: «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελόο Δληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα