ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/06/Β/94/54 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Εξέλιξη και επιδόσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ΕΝΟΤΗΤΑ Β Σημαντικά γεγονότα της τρέχουσας Χρήσης ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Κυριότεροι κίνδυνοι και προοπτικές για την επόμενη χρήση ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Δομή του Ομίλου, σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Πληροφορίες σχετικά με εργασιακά θέματα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις παραγράφους 7 & 8 του άρθρου 4 του ν.3556/ ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της (έμμεση μέθοδος) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΟΥΣ

3 Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου , η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», κατά την συνεδρίασή της 26 ης Μαρτίου 2012 και βρίσκεται αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραμείνει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Υπογράφτηκε κατ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κάτωθι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΦΙΑΔΕΛΛΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2

4 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 Οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» : 1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος 2. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 3. Εnrico Vigano Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε : (α) Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» για την περίοδο , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο. (β) Η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Το Μέλος του Δ.Σ. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης Εnrico Vigano 3

5 2. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο της χρήσης 2011 (περίοδος ) και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91 Α / ) και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του παραπάνω άρθρου. Η παρούσα Έκθεση απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, για μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου. Η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων, με αναφορά στα επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ATTIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε., με τις από και αποφάσεις τους αντιστοίχως, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση από την ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. της θυγατρικής της εταιρείας ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε στις με την έκδοση της Κ2-3940/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η ως άνω εγκριτική απόφαση περί συγχώνευσης των δύο ανώνυμων εταιρειών, καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ των εταιρειών στις , ημερομηνία από την οποία έπαυσε να υφίσταται η ανώνυμη εταιρεία ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της τρέχουσας περιόδου, περιλαμβάνουν και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της απορροφώμενης θυγατρικής Τηλεθεατής Α.Ε. αναδρομικά από την έναρξη της περιόδου. Αντίστοιχα έχουν επαναδιατυπωθεί και τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης, ως η απορρόφηση να ήταν ανέκαθεν σε ισχύ, προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου. Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά την χρήση Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 4

6 2.1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Εξέλιξη και επιδόσεις του Ομίλου και της Εταιρείας I. Κύκλος εργασιών ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έσοδα από κυκλοφορία , , , ,86 Έσοδα από διαφήμιση , , , ,47 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών , , , ,44 Άλλα έσοδα , , , ,74 Σύνολο , , , ,51 Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά χιλ. ευρώ, ήτοι ποσοστό -5,07%. Εντός της Ελληνικής επικράτειας παρατηρούμε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 468,59 χιλ. ευρώ (ποσοστό 0,86%). Ο κύκλος εργασιών από την δραστηριότητα του Ομίλου στο εξωτερικό παρουσίασε μείωση κατά ,79 χιλ. ευρώ (ποσοστό -33,10%), η οποία προέρχεται κυρίως από μείωση των εσόδων κυκλοφορίας. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας παρουσίασε μείωση κατά ,88 χιλ. ευρώ ήτοι ποσοστό -8,43% η οποία προέρχεται από μείωση των διαφημιστικών εσόδων. II. Δαπάνες Διοίκησης Διάθεσης ΟΜΙΛΟΣ Μεταβολή ποσό Μεταβολή ποσοστό Δαπάνες Διοίκησης , ,38 ( ,12) -7,5% Δαπάνες Διάθεσης , , ,84 10,2% Σύνολο , , ,72 5,5% Οι δαπάνες Διοίκησης του Ομίλου παρουσίασαν μείωση κατά ( ,12) ευρώ, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Διοίκησης του Ομίλου για μείωση του λειτουργικού κόστους. Οι δαπάνες διάθεσης παρουσίασαν αύξηση κατά ,84 ως συνέπεια κυρίως της αύξησης του πρακτορικού κόστους και δικαιωμάτων, τα οποία σχετίζονται με την αύξηση των πωλήσεων των ειδικών ενεργειών του περιοδικού Τηλέραμα. 5

7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεταβολή ποσό Μεταβολή ποσοστό Δαπάνες Διοίκησης , ,08 ( ,47) -7,5% Δαπάνες Διάθεσης , ,84 ( ,83) -8,0% Σύνολο , ,92 ( ,30) -7,9% Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά ( ,47) ευρώ και ( ) ευρώ αντίστοιχα. Η μείωση των δαπανών διάθεσης σχετίζεται κυρίως με την μειωμένη διαφημιστική δαπάνη των περιοδικών της εταιρείας, την μειωμένη επιβράβευση των διαφημιστικών εταιρειών, αλλά και την μείωση του πρακτορικού κόστους. III. Χρηματοοικονομικά Έσοδα, Έξοδα και κέρδη από Συγγενείς ΟΜΙΛΟΣ Μεταβολή ποσό Μεταβολή ποσοστό Ζημίες απ ό συγγενείς εταιρείες (41.842,27) ( ,82) ,55-61,9% Ζημίες απομείωσης υπεραξίας (Goodw il) ( ,53) - ( ,53) - Χρηματοοικονομικά Έσοδα / (Έξοδα) ( ,43) ( ,96) ( ,47) 44,7% Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα ( ,61) ( ,18) ( ,43) 146,6% Οι ζημίες απομείωσης υπεραξίας αφορούν την διαγραφή υπεραξίας της θυγατρικής Attica Media RMN SRL μετά την απόφαση της Διοίκησης να αναστείλει την εκδοτική τους δραστηριότητα. Οι ζημίες από συγγενείς αφορούν το αποτέλεσμα των εταιρειών οι οποίες ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν αύξηση ως συνέπεια της αύξησης του συνολικού δανεισμού και του κόστους δανεισμού ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεταβολή ποσό Μεταβολή ποσοστό Έσοδα από μερίσματα , ,00 (5.315,70) -19,6% Χρηματοοικονομικά Έσοδα /( Έξοδα) ( ,43) ( ,66) ( ,77) 146,5% Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα ( ,13) ( ,66) ( ,47) 165,8% Τα έσοδα από μερίσματα της Εταιρείας προέρχονται από την εταιρεία Άργος Α.Ε. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν αύξηση ως συνέπεια της αύξησης του συνολικού δανεισμού και του κόστους δανεισμού 6

8 IV. Αποτέλεσμα περιόδου ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων , , , ,20% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ,72 ( ,21) ,93-405,32% Κέρδη προ φόρων ( ,89) ( ,39) ,50-3,80% Μείον φόροι , ,49 ( ,02) -23,76% Ζημίες μετά από φόρους ( ,36) ( ,88) ,52-12,21% Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ( ,03) ( ,53) ,50-16,76% Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου παρουσιάζουν αύξηση των λειτουργικών κερδών παρά την περαιτέρω μείωση των διαφημιστικών εσόδων, προερχόμενη κυρίως από την μείωση του λειτουργικού κόστους του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου και την επιτυχημένη πορεία των τηλεοπτικών περιοδικών και των ραδιοφώνων του Ομίλου. Τα κέρδη προ φόρων επιβαρύνθηκαν με το ποσό των ,53 ευρώ από απομείωση υπεραξίας (Goodwill) της θυγατρικής εταιρείας Attica Media RMN SRL. Οι φόροι της χρήσης της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με το ποσό των ευρώ ,73 και ,57 αντίστοιχα, τα οποία αφορούν σε παρακρατημένο φόρο από μερίσματα τα οποία καταβλήθηκαν στην Μητρική Εταιρεία και σε θυγατρικές τα προηγούμενα έτη. Βάσει της ΠΟΛ.1129 που εκδόθηκε την διευκρινίστηκε ότι ο παρακρατηθείς αυτός φόρος δεν δύναται να συμψηφιστεί στο μέλλον, εφόσον την χρήση κατά την οποία ελήφθησαν τα μερίσματα και έλαβε χώρα η παρακράτηση του συγκεκριμένου φόρου, η εταιρεία που έλαβε τα μερίσματα είχε ζημιογόνο αποτέλεσμα. 7

9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Κέρδη π ρο φόρων, χρηματοδοτικών επ ενδυτικών απ οτελεσμάτων και απ οσβέσεων , , ,11 158,23% Κέρδη π ρο φόρων, χρηματοδοτικών και επ ενδυτικών απ οτελεσμάτων , , ,88 222,84% Κέρδη π ρο φόρων , , ,41 305,19% Μείον φόροι , , ,17 2,98% Κέρδη μετά απ ό φόρους ,04 ( ,20) ,24-102,23% Η θετική μεταβολή των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, παρά την αρνητική πορεία των διαφημιστικών εσόδων την τρέχουσα περίοδο ως συνέπεια της γενικότερης αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, οφείλεται κυρίως στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. V. Αριθμοδείκτες Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της χρήσης, παρουσιάζονται οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες : Εταιρεία ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞ ΕΛ ΙΞ ΗΣ Κύκλου εργασιών -8,43% -13,36% Κέρδη προ φόρων 305,19% -87,04% Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων 0,13% -5,50% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προ φόρων) Α π οδοτικότητα Μ.Ο. Ιδ ίω ν Κεφαλαίων 4,54% 0,98% ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ημέρες) Απαιτήσεων Προμηθευτών Α π οθεμάτων ΔΕΙΚΤΕΣ Δ Α ΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,97 1,97 Τραπ εζικές υπ οχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 1,03 0,81 Δανειακής Επ ιβάρυν σ ης 1,85 1,53 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Κυκλοφοριακή ρευσ τότητα 0,64 0,83 Άμεση ρευσ τότητα 0,57 0,75 8

10 Όμιλος ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞ ΕΛ ΙΞ ΗΣ Κύκλου εργασιών -5,07% -15,09% Κέρδη προ φόρων -3,80% -216,24% Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων -6,77% -8,30% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προ φόρων) Α π οδοτικότητα Μ.Ο. Ιδ ίω ν Κεφαλαίων -25,49% -14,63% ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ημέρες) Απαιτήσεων Προμηθευτών Α π οθεμάτων ΔΕΙΚΤΕΣ Δ Α ΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 18,72 5,77 Τραπ εζικές υπ οχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 9,36 2,67 Δανειακής Επ ιβάρυν σ ης 16,78 4,45 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Κυκλοφοριακή ρευσ τότητα 0,73 0,88 Άμεση ρευσ τότητα 0,66 0,78 VI. Στοιχεία μετοχής Η τιμή της μετοχής της Εταιρείας Αττικές Εκδόσεις Α.Ε. στις διαμορφώθηκε στα 1,90, αυξημένη κατά 80,95% από την τιμή κλεισίματος στις η οποία είχε διαμορφωθεί στα 1,05. Η τιμή της μετοχής παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις κατά την διάρκεια του έτους. Στο υψηλό έτους η τιμή της μετοχής έκλεισε στα 2,00 ( ) και στο χαμηλό έτους στα 0,27 ( ). Για το ίδιο διάστημα ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών παρουσίασε μείωση της τάξεως του 51,88% από τις 1.413,94 μονάδες την στις 680,42 μονάδες την VII. Μέρισμα Η Διοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση την μη διανομή μερίσματος. VIII. Πληροφοριακό έγγραφο άρθρου 10 Ν.3401/2005 Το πληροφοριακό έγγραφο του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 το οποίο περιέχει το σύνολο των χρηματιστηριακών ανακοινώσεων στις οποίες προέβη η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης, έχει συμπεριληφθεί στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2011 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου (α) του άρθρου 1 της απόφασης 7/448/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 9

11 2.2 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Σημαντικά γεγονότα της τρέχουσας Χρήσης I. Εξαγορά ποσοστού μειοψηφίας στη θυγατρική εταιρεία Τηλεθεατής Α.Ε. Την η Εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. εξαγόρασε το ποσοστό μειοψηφίας (28,33%) στη θυγατρική εταιρεία ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία Conatex Trading Limited, έναντι βασικού τιμήματος 2,1 εκ. ευρώ, το οποίο όμως τυγχάνει αναπροσαρμογής βάσει των αποτελεσμάτων των ετών 2011, 2012 και 2013, καταβάλλοντας τμηματικά, μετά το πέρας των αντίστοιχων περιόδων αναφοράς, ποσό που συνολικά δύναται να ανέλθει κατά το μέγιστο σε 975 χιλ. Ευρώ. Μετά την ως άνω εξαγορά, η Εταιρεία κατέστη πλέον μοναδικός μέτοχος της ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. II. Ολοκλήρωση συγχώνευσης δια απορροφήσεως της θυγατρικής Τηλεθεατής Α.Ε. Στις , ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. δια απορροφήσεως της εξ ολοκλήρου θυγατρικής ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. με την έκδοση της Κ2-3940/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η ως άνω εγκριτική απόφαση περί συγχώνευσης των δύο ανώνυμων εταιρειών, καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ των εταιρειών στις , ημερομηνία από την οποία έπαυσε να υφίσταται η ανώνυμη εταιρεία ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. III. Έκδοση του περιοδικού Esquire Στο πλαίσιο σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και της Hearst Communications Inc, η μητρική Εταιρεία ανέλαβε την έκδοση του μηνιαίου περιοδικού Esquire. Το πρώτο τεύχος του εντύπου εκδόθηκε στα τέλη του Ιουλίου. IV. Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων Στις , ημέρα Πέμπτη και ώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) συνήλθε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» και στην οποία παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι δικαιούχοι επί συνόλου μετοχών, ήτοι υπήρξε αυξημένη απαρτία 83%. Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι με ψήφους και έχουν ως ακολούθως: 1. Εγκρίθηκαν τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία ατομικά & ενοποιημένα και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από έως μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση και προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση έως Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.", με έδρα το Μαρούσι, οδός 10

12 Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2011 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους. V. Εξαγορά ραδιοφωνικού σταθμού «ΛΑΜΨΗ FM» Την 19η Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 100% των εταιρειών ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΜΨΗ ΑΕ και HRS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, οι οποίες λειτουργούν τον ραδιοφωνικό σταθμό ΛΑΜΨΗ FM, έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στο σύνολό του, κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Με την εξαγορά αυτή ο Όμιλος απέκτησε πλέον κυρίαρχη θέση στον χώρο των μουσικών ραδιοφώνων, καθώς διαθέτει τρεις από τους πλέον επιτυχημένους μουσικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας (Λάμψη FM, Athens Dee Jay 95,2 και Rock FM 96,9). VI. Συγχώνευση θυγατρικών εταιρειών «Civico Limited» και «Bandos Holding Limited» Την 23η Σεπτεμβρίου λήφθηκε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Αττικών Εκδόσεων Α.Ε. για την συγχώνευση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «Civico Limited» εδρεύουσας στην Κύπρο, με την επίσης εδρεύουσα στην Κύπρο εταιρεία με την επωνυμία «Bandos Holding Limited», της οποίας μέτοχος είναι κατά 100% η εταιρεία «Civico Limited». Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε την με απορρόφηση της «Bandos Holding Limited» από την «Civico Limited» σύμφωνα με τις διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας και σύμφωνα με τους ισολογισμούς των δύο εταιρειών της VII. Συγχώνευση θυγατρικών εταιρειών «Γ. Δραγούνης Εκδόσεις Α.Ε.» και «Λάμψη Ανώνυμος Ραδιοφωνική Εταιρεία Α.Ε.» Την 29η Σεπτεμβρίου λήφθηκε απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Θυγατρικών Εταιρειών «Γ.Δραγούνης Εκδόσεις Α.Ε.» και «Λάμψη Ανώνυμος Ραδιοφωνική Εταιρεία Α.Ε.» για την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης των δύο εταιρειών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση αυτή έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε την , με την έκδοση της ΕΜ-27175/11 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. Η ως άνω εγκριτική απόφαση περί συγχώνευσης των δύο ανώνυμων εταιρειών, καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ των εταιρειών στις , ημερομηνία από την οποία έπαυσε να υφίσταται η ανώνυμη εταιρεία «Λάμψη Ανώνυμος Ραδιοφωνική Εταιρεία Α.Ε.» και ταυτόχρονα μετονομάστηκε η «Γ.Δραγούνης Εκδόσεις Α.Ε.» σε «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 11

13 VIII. Έκτακτη Γενικής Συνέλευση για την χορήγηση δανείου από τους βασικούς μετόχους Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, εγκρίθηκε η σχετική πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και παρασχέθηκε η άδειά της -σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20- για τη χορήγηση δανείου στην εταιρεία από τους βασικούς μετόχους της εταιρείας, συνολικού ποσού ευρώ Το επιτόκιο των δανειακών συμβάσεων ορίστηκε σε Euribor 3μήνου + spread 5% και η καταβολή των τόκων ανά τρίμηνο. Η λήξη του δανείου θα είναι στις 31/12/2013, με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης από την εταιρεία του συνόλου ή μέρους των δανείων. Σημειώνεται πως στη συνέλευση παρέστησαν 3 μέτοχοι δικαιούχοι επί συνόλου μετοχών, ήτοι υπήρξε αυξημένη απαρτία 80,34% και όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα, ήτοι με ψήφους IX. Εξελίξεις στην εκδοτική δραστηριότητα του Ομίλου στην Ανατολική Ευρώπη Λαμβάνοντας υπόψιν τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις για την εξέλιξη της διαφημιστικής αγοράς στην Ρουμανία και την προβλεπόμενη μελλοντική πορεία των περιοδικών του Ομίλου που εκδίδονταν εκεί όπως αυτές προέκυψαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού του 2012, η Διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε να αναστείλει την εκδοτική της δραστηριότητα στη συγκεκριμένη χώρα και να επικεντρώσει τις προσπάθειές της για ανάπτυξη στην Βουλγαρία και Σερβία, χώρες στις οποίες ο Όμιλος κατέχει δεσπόζουσα θέση στο χώρο του περιοδικού τύπου. 12

14 2.3 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Κυριότεροι κίνδυνοι και προοπτικές για την επόμενη χρήση I. Κίνδυνοι Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος, είναι οι ακόλουθοι: 1. Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου Η Διοίκηση του Ομίλου στοχεύει στην συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι χρηματοοικονομικοί όροι που έχουν τεθεί από τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις και παράλληλα να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας. Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται δύο φορές ετησίως. Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) Στο πλαίσιο της επισκόπησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δανειακές υποχρεώσεις , , , ,95 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,48 Καθαρός δανεισμός , , , ,47 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,22 Δείκτης καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια 741,82% 135,19% 91,06% 36,91% Την πραγματοποιήθηκε η εξαγορά ποσοστού μειοψηφίας (28,33%) στη θυγατρική εταιρεία ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος ,18 ευρώ, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής στην συγκεκριμένη θυγατρική από 71,67% σε 100%. Σε εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 27 που αφορά σε εξαγορές ποσοστού σε υφιστάμενες θυγατρικές και οι οποίες δεν οδηγούν σε μεταβολή του ελέγχου της θυγατρικής, η «υπεραξία» δεν αναγνωρίζεται ως τέτοια, αλλά διαγράφεται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου. Η παραπάνω εξαγορά είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου κατά το ποσό του τιμήματος εξαγοράς. Την 31/12/2011 το ποσό που είχε εκταμιευθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εξαγοράς ανερχόταν σε ευρώ. Την 19η Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 100% των εταιρειών ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΜΨΗ Α.Ε. η οποία κατέχει τον ραδιοφωνικό σταθμό ΛΑΜΨΗ FM και HRS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, έναντι τιμήματος ευρώ και ευρώ αντίστοιχα. Τα τίμημα καταβλήθηκε στο σύνολό του, κατά την ημερομηνία εξαγοράς 13

15 2. Διαχείριση οικονομικών κινδύνων Ο Όμιλος εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων διακυμάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. H διαχείριση των κινδύνων από την Διοίκηση του Ομίλου έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική του απόδοση. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος. Αυτό περιλαμβάνει, την αναγνώριση, αποτίμηση, και αν χρειαστεί την αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ο Όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του Ομίλου. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, χρηματοοικονομικά προϊόντα εγγυημένης απόδοσης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο βασισμένο στο Euribor, μερίσματα πληρωτέα και συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης. 3. Κίνδυνος αγοράς Οι δραστηριότητες του Ομίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονομικούς κινδύνους αλλαγής επιτοκίων, συναλλαγματικών ισοτιμιών και στην διακύμανση των τιμών αγοράς πρώτων υλών. - Κίνδυνοι μεταβολής τιμών πρώτων υλών Ο Όμιλος δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο από σημαντικές μεταβολές τιμών των α υλών (χαρτί) και των βασικών υπηρεσιών παραγωγής δεδομένου ότι ήδη έχουν συμφωνηθεί οι τιμές που θα ισχύσουν εντός του Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος πραγματοποιεί το 91 % του κύκλου εργασιών του στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόμισμα είναι το Ευρώ. Παράλληλα, δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών στις αγορές της Βουλγαρίας, Σερβίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, όπου το σύνολο των δραστηριοτήτων γίνεται σε τοπικό νόμισμα. Η δραστηριότητα του Ομίλου στην Βουλγαρία δεν εμπεριέχει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς η ισοτιμία του Βουλγαρικού νομίσματος με το ευρώ είναι σταθερή. Συνεπώς ο Όμιλος εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών που συντάσσονται σε τοπικό νόμισμα, προκειμένου να ενοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 14

16 Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς τους κινδύνους που ενδεχομένως να προκύψουν από την διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και αξιολογεί την ανάγκη λήψης μέτρων αντιστάθμισης τους. - Κίνδυνος επιτοκίου Στόχος του Ομίλου είναι η επίτευξη του χαμηλότερου δυνατού κόστους δανεισμού στα πλαίσια των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, χωρίς την ανάληψη συναλλαγματικού κινδύνου από δανεισμό σε ξένο νόμισμα. Ο Όμιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική του διάρθρωση προβαίνοντας στη συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Σε ημερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και από τις υπάρχουσες τραπεζικές γραμμές πίστωσης προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Το σύνολο του δανεισμού είναι σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από το Euribor πλέον περιθωρίου. 4. Πιστωτικός κίνδυνος Τα κύρια χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν λογαριασμούς πελατών και λοιπών απαιτήσεων. Στα πλαίσια της κατά τον δυνατόν μείωσης του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση η ροή εισπράξεων των απαιτήσεων και ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού προβεί σε άνοιγμα πίστωσης. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες. Για το τρέχων έτος, η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Το 61,77% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα κυκλοφορίας των εντύπων εντός Ελλάδος και εισπράττεται μετρητοίς με την έκδοση των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων πωλήσεων από το πρακτορείο διανομής Άργος ΑΕ, ως εκ τούτου ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Σε ότι αφορά τις λοιπές απαιτήσεις προέρχονται κυρίως από πελάτες διαφήμισης και κατανέμονται σε ευρύ αριθμό πελατών, από τους οποίους κανένας δεν υπερβαίνει σε τζίρο το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας ή του Ομίλου. Κατά συνέπεια περιορίζεται σημαντικά η συγκέντρωση του πιστωτικού κίνδύνου. 15

17 5. Κίνδυνος Ρευστότητας Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται από τον συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς την πορεία των ρευστών διαθεσίμων και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες άμεσες πιστώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να διασφαλιστεί η οποιαδήποτε τυχόν ανάγκη για ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου, εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23/12/2011, η σχετική πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και παρασχέθηκε η άδειά της, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, για τη χορήγηση δανείου στην εταιρεία από τους βασικούς μετόχους της εταιρείας, συνολικού ποσού ευρώ Εντός του Σεπτεμβρίου 2011, βάσει της σχετικής σύμβασης, προβλεπόταν η καταβολή της τελευταίας δόσης ύψους 6,4 εκ. ευρώ. Η Τράπεζα έχει εγκρίνει την αναχρηματοδότηση του συνολικού υπολοίπου του δανείου δια της σύναψης νέου ομολογιακού δανείου, παρατείνοντας παράλληλα τη λήξη του υφιστάμενου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες οριστικοποίησης των επιμέρους όρων και υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. Το υπόλοιπο του δανείου την ήταν ευρώ 6,4 εκ. Η θετική έκβαση της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες διαθέσιμες μη χρησιμοποιημένες εγκεκριμένες πιστώσεις προς τον Όμιλο, υπερκαλύπτουν την οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. Ο Όμιλος φροντίζει να διαχειρίζεται τις πληρωμές συνδυαστικά με τις εισπράξεις του έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας. Την τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των ,86 ευρώ. II. Προοπτικές Η Ελληνική οικονομία βρίσκεται στην δίνη μεγάλης οικονομικής κρίσης με συρρίκνωση του Α.Ε.Π και αύξηση της ανεργίας. Η οικονομική κρίση συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τα διαφημιστικά έσοδα του Ομίλου στο σύνολο της χρήσης Το σκέλος των διαφημιστικών εσόδων, παρουσίασε κάμψη της τάξεως του 13,67% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του Τα διαφημιστικά έσοδα ανήλθαν για τον Όμιλο σε 16,4 εκ. ευρώ, ήτοι σε 27,10% του συνολικού ενοποιημένου κύκλου εργασιών και για την Μητρική σε 6,07 εκ. ευρώ, ήτοι σε 16,86% του κύκλου εργασιών της Μητρικής. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι αναμένεται επιβράδυνση της πτωτικής πορείας των διαφημιστικών εσόδων για το επόμενο έτος. 16

18 Τα έσοδα από την κυκλοφορία των περιοδικών παρουσίασαν στο Όμιλο οριακή θετική μεταβολή 1,82% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 39 εκ ευρώ, ποσοστό 64,48% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ για την Εταιρεία μειώθηκαν οριακά κατά 2,52% και ανήλθαν σε 26,08 εκ. Ευρώ, ποσοστό 72,41% του συνολικού κύκλου εργασιών. Συνολικά ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση παρουσίασε μείωση κατά 5,07 % και 8,43% αντίστοιχα. Η Διοίκηση παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση την εξέλιξη των διαφημιστικών εσόδων, έχει προβεί σε περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και δαπανών παραγωγής προκειμένου ν αντισταθμίσει μέρος των απωλειών σε διαφημιστικά έσοδα και επεξεργάζεται διαρκώς μοντέλα πολύπλευρης λήψης μέτρων περαιτέρω περιορισμού του κόστους, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη των οικονομικών συνθηκών. Παράλληλα, διερευνώνται και οι δυνατότητες απόκτησης ή δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μονάδων η λειτουργία των οποίων θα βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες υποδομές του Ομίλου, ώστε να λειτουργούν με ιδιαιτέρως χαμηλό πρόσθετο κόστος (θεματικά internet sites, νέοι τίτλοι περιοδικών συμπληρωματικοί στους ήδη υπάρχοντες, μουσικά ραδιόφωνα), στοχεύοντας σε υψηλή απόδοση με ιδιαιτέρως χαμηλό ρίσκο. Σε αυτό το πλαίσιο εντός του 2011, ξεκίνησε η λειτουργία των sites missbloom.gr και deconow.gr το περιεχόμενο των οποίων υποστηρίζεται από τα περιοδικά lifestyle και διακόσμησης του Ομίλου, εκδόθηκε το αντρικό περιοδικό Esquire (συμπληρωματικά στο αντρικό περιοδικό Playboy) και εξαγοράστηκε ο μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός ΛΑΜΨΗ FM. Με του ραδιοφωνικού σταθμού ΛΑΜΨΗ FM ο Όμιλος απέκτησε πλέον κυρίαρχη θέση στον χώρο των μουσικών ραδιοφώνων, καθώς διαθέτει τρεις από τους πλέον επιτυχημένους μουσικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας (Λάμψη FM, Athens Dee Jay 95,2 και Rock FM 96,9). Επίσης, η Διοίκηση έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της δομής του Ομίλου, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, την μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και τη βελτίωση της Διοικητικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας του Ομίλου. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δομής του Ομίλου ολοκληρώθηκαν εντός του 2011 : α) Η συγχώνευση με απορρόφηση από την ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. της θυγατρικής ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. β) Η συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία Γ. Δραγούνης Εκδόσεις Α.Ε. της εταιρείας Λάμψη Ανώνυμος Ραδιοφωνική Εταιρεία Α.Ε. γ) Η συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία Civico LTD της εταιρείας Bandos Holding LTD (1/1/2012) ενώ ήδη από το 2010 είχε ολοκληρωθεί η απορρόφηση από την εταιρείας Γ. Δραγούνης εκδόσεις Α.Ε. της εταιρείας Έμφασης Εκδοτική ΑΕ. 17

19 2.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Δομή του Ομίλου, σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη I. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η δομή του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2011 έχει ως εξής: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΧΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 66,50% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. H.R.S ΕΠΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 50,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ελλάδα 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ATTICA MEDIA BULGARIA LTD ΕΚΔΟΣΕΙΣ Βουλγαρία 68,84% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ CIVICΟ LTD και οι θυγατρικές της: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κύπρος 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ATTICA IMAKO MEDIA SRL ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ρουμανία 50,00% ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ATTICA MEDIA RMN SRL ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ρουμανία 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ BANDOS LTD ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Κύπρος 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ και η θυγατρική της BANDOS LTD AIRLINK AE ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ATTICA MEDIA SERBIA LTD ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σερβία 90,95% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ INTERNATIONAL RADIO NETWORKS HOLDING S.A. και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λουξεμβούργο 100,00% ΑΜΕΣΗ θυγατρική της ΟΛΙΚΗ INTERNATIONAL RADIO NETWORK Α.Ε. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 99,70% ΕΜΜΕΣΗ ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 49,99% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΕΨΙΛΟΝ ΟΥΑΝ (E-ONE) A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελλάδα 25,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 49,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ MAP MAGAZINE KIADO KFT ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ουγγαρία 50,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ελλάδα 7,05% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Εντός της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία Attica Media Serbia LTD προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ. Η αναλογία της μητρική ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε ήταν ευρώ, από τα οποία καταβλήθηκαν ευρώ. Την πραγματοποιήθηκε η εξαγορά ποσοστού μειοψηφίας (28,33%) στη θυγατρική εταιρεία ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία Conatex Trading Limited, έναντι βασικού τιμήματος 2,1 εκ. ευρώ, το οποίο όμως τυγχάνει αναπροσαρμογής βάσει των αποτελεσμάτων των ετών 2011, 2012 και 2013, καταβάλλοντας τμηματικά, μετά το πέρας των αντίστοιχων περιόδων αναφοράς, επιπλέον ποσό που συνολικά δύναται να ανέλθει κατά το μέγιστο σε 975 χιλ. ευρώ πλέον δαπανών εξαγοράς 31 χιλ.. Ευρώ. Κατόπιν αυτών το συνολικό τίμημα δύναται να ανέλθει κατά το μέγιστο σε 3,075 εκ. Ευρώ πλέον δαπανών εξαγοράς 31 χιλ. ευρώ. 18

20 Μετά την ως άνω εξαγορά η Εταιρεία απέκτησε πλέον το 100% της θυγατρικής εταιρείας ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ATTIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε., με τις από και αποφάσεις τους αντιστοίχως, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση από την ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. της θυγατρικής της εταιρείας ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε στις με την έκδοση της Κ2-3940/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η ως άνω εγκριτική απόφαση περί συγχώνευσης των δύο ανώνυμων εταιρειών, καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ των εταιρειών στις , ημερομηνία από την οποία έπαυσε να υφίσταται η ανώνυμη εταιρεία ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. Η συγχώνευση παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου με την μέθοδο της συνένωσης συμφερόντων (pooling of interests), κατά την οποία τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής, περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της αποροφώσας μητρικής, αναδρομικά, ως η απορρόφηση να ήταν ανέκαθεν σε ισχύ. Στη σημείωση παρατίθενται τα αναδιατυπωμένα (λόγω της συγχώνευσης της θυγατρικής εταιρείας Τηλεθεατής Α.Ε.) συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τα αντίστοιχα δημοσιευμένα και αφορούν την κατάσταση οικονομικής θέσης, την κατάσταση συνολικών εσόδων και την κατάσταση ταμειακών ροών. Την 19η Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 100% των εταιρειών ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΜΨΗ Α.Ε. η οποία κατέχει τον ραδιοφωνικό σταθμό ΛΑΜΨΗ FM και HRS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, έναντι τιμήματος ευρώ και ευρώ αντίστοιχα. Τα τίμημα καταβλήθηκε στο σύνολό του, κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Την 29η Σεπτεμβρίου λήφθηκε απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Θυγατρικών Εταιρειών «Εκδόσεις Δραγούνης Α.Ε.» και «Λάμψη Ανώνυμος Ραδιοφωνική Εταιρεία Α.Ε.» για την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης των δύο εταιρειών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση αυτή έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε την , με την έκδοση της ΕΜ-27175/11 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. Την 23η Σεπτεμβρίου λήφθηκε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Αττικών εκδόσεων Α.Ε. για την συγχώνευση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «Civico Limited» εδρεύουσας στην Κύπρο, με την επίσης εδρεύουσα στην Κύπρο εταιρεία με την επωνυμία «Bandos Holding Limited», της οποίας μέτοχος είναι κατά 100% η εταιρεία «Civico Limited». Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε την με απορρόφηση της «Bandos Holding Limited» από την «Civico Limited» σύμφωνα με τις διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας και σύμφωνα με τους ισολογισμούς των δύο εταιρειών της

21 II. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, (συνδεόμενα μέρη), όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: Συναλλαγές με θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες Λοιπά Λοιπά Πωλήσεις αγαθών και Αγορές έσοδα/(έξοδα) Πωλήσεις Α γορές έσοδα/(έξοδα) υπ ηρεσιών τόκοι δανείων τόκοι δανείων HRS Μ. ΕΠΕ IONIKEΣ ΕΚΔ ΟΣ ΕΙΣ ΑΕ , , , ,00 - ΛΑΜΨΗ ΕΚΔ ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ Δ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε , , , ,83 - ΤΗΛ ΕΡΑ ΜΑ ΑΕ , , , ,52 - INTER.RA DIO NETWORKS SA , ,23 INTER.RA DIO NETWORKS ΑΕ 1.980, , , ,61 - ATTICA MEDIA BULGARIA LTD , , ATTICA IMAKO MEDIA SRL , CIV ICO LTD , , , ,06 ATTICA MEDIA SERBIA , ,08 A TTICA MEDIA RMN SRL AIRLINK AE 3.240, , , ,58 - Σύνολο ενδοεταιρικών συναλλαγών , , , , , ,37 από θυγατρικές εταιρείες MA P MA GA ZINE KIA DO KFT , ,00 ΡΑ Δ ΙΟ ΖΗΤΑ ΡΑ Δ /ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε Σύνολο ενδοεταιρικών συναλλαγών από συγγενείς εταιρείες Γενικό Σύνολο ενδοεταιρικών συναλλαγών , , , , , , , ,37 Στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαμβάνονται: Ποσό 769 χιλ. ευρώ από την πώληση στην τιμή κτήσης, Α & Β υλών σε θυγατρικές εταιρείες. Ποσό 21 χιλ. ευρώ από την χρέωση ενοικίων και κοινοχρήστων από υπεκμίσθωση ακινήτου προς θυγατρική εταιρεία σε τιμές κόστους. Ποσό 35 χιλ. ευρώ από την παραχώρηση δικαιωμάτων βάσει συμβάσεων. Ποσό 6 χιλ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών και ανταλλακτικής διαφήμισης. Ποσό 136 χιλ. ευρώ από την χρέωση τόκων βάση δανειακών συμβάσεων. Στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαμβάνονται: Ποσό 230 χιλ. Ευρώ από την αγορά, σε τιμές κτήσης, εκτυπωτικού χαρτιού & β υλών από θυγατρικές εταιρείες. Ποσό 18 χιλ. ευρώ από την απόκτηση δικαιωμάτων βάσει συμβάσεων. 20

22 Ενδοεταιρικά υπόλοιπα με θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο HRS Μ. ΕΠΕ IONIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ,42 (27.056,45) , ,20 (19.168,16) ,04 ΛΑΜΨΗ ΕΚΔ ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ Δ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε ,01 ( ,59) (57.468,58) ,06 (36.988,95) (20.031,89) ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ ,97 (93.442,33) (20.134,36) ,38 (7.020,30) 8.505,08 INTER.RADIO NETWORKS S.A , , , ,55 INTER.RADIO NETWORKS ΑΕ 8.736,74 (3.674,91) 5.061, ,38 (1.894,55) 3.387,83 ATTICA MEDIA BULGARIA LTD , , , ,01 ATTICA IMAKO MEDIA SRL 8.037, , , ,60 CIVICO LTD ,79 (18.000,00) , ,97 (33.000,00) ,97 ATTICA MEDIA SERBIA , , , ,33 ATTICA MEDIA RMN SRL 9.007, , , ,51 AIRLINK AE 9.096,87 (3.072,20) 6.024, ,62 (1.773,49) 2.628,13 Σύνολο ενδοεταιρικών υπολοίπων από θυγατρικές εταιρείες ,82 ( ,48) , ,61 (99.845,45) ,16 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 57,14-57,14 57,14-57,14 MAP MEDIA KIADO KFT , , , ,33 ΡΑ Δ ΙΟ ΖΗΤΑ ΡΑ Δ /ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε , , , ,00 Σύνολο ενδοεταιρικών υπολοίπων , , , ,47 από συγγενείς εταιρείες - Γενικό Σύνολο ενδοεταιρικών υπολοίπων ,37 ( ,48) , ,08 (99.845,45) ,63 Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , , , ,86 Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών καθώς και των μελών της Διοίκησης της Εταιρείας αφορούν την καταβολή αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης προκύπτουν από οφειλές αμοιβών διοικητικού συμβουλίου. 21

23 2.5 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Πληροφορίες σχετικά με εργασιακά θέματα Η Εταιρεία και ο Όμιλος, κατά την λήξη της τρέχουσας χρήσης απασχολούσαν 152 και 362 άτομα αντίστοιχα, έναντι 168 και 416 άτομα την προηγούμενη χρήση, επομένως κατά την τρέχουσα χρήση σημειώθηκε μείωση του προσωπικού 9,5% για την Εταιρεία και 12,98% στο σύνολο του Ομίλου. Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η μέριμνα για το προσωπικό αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της Διοίκησης του Ομίλου ο οποίος επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των παρακάτω βασικών αρχών λειτουργίας της: Ενίσχυση της Εταιρικής συνείδησης. Σωστό εργασιακό περιβάλλον. Αξιοποίηση δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών. Σεβασμός και αλληλεγγύη. Ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Δίκαιο σύστημα αμοιβών. 2.6 ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις παραγράφους 7 & 8 του άρθρου 4 του ν.3556/ Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ,το οποίο διαιρείται σε ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, και σε αποθεματικό υπέρ άρτιο ποσού ,87 το οποίο προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα σε σταθερό εισόδημα, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαπραγματεύονται στην κατηγορία μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχουν ίδιες μετοχές. 2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κατοχή ή μεταβίβαση των μετοχών ή υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγκρισής από την Εταιρεία, από άλλους μετόχους ή από Δημόσια Διοικητική Αρχή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3371/

24 3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 Την οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας: Επωνυμία Θέση Ποσοστό PALLADION SERVICES (OVERSEAS) LIMITED ,78% ASOKA HOLDINGS LTD ,57% MONDADORI INTERNATIONAL S.A ,99% 4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου, ούτε υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. 5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Δεν προβλέπονται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας. 6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιώματος ψήφου. 7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20 Αναφορικά με το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. καθώς και την τροποποίηση καταστατικού ισχύουν τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/ Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 Το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη αυτού δεν έχουν αρμοδιότητα για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/ Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 23

25 10. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή με το προσωπικό οι οποίες να προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης του εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. 2.1 ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. Δ. και το άρθρο 107 παρ.3 περ. ΣΤ του κ.ν 2190/1920 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η εταιρική διακυβέρνηση έχει ως σκοπό την ρύθμιση του συνόλου των σχέσεων μεταξύ των στελεχών, του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων της επιχείρησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον αποδοτική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων προς το συμφέρον των μετόχων. Επίσης, η εταιρική διακυβέρνηση στοχεύει στην διαφύλαξη και προώθηση του γενικού εταιρικού συμφέροντος και στον έλεγχο ύπαρξης ιδίων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της διοίκησης που ενδεχομένως να αντιβαίνουν τα συμφέροντα της εταιρείας. Με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω, η Εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Α.Ε., έχει υιοθετήσει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και όλους τους κανόνες συμπεριφοράς των εισηγμένων εταιρειών, όπως ορίζονται από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και τις διατάξεις του Ν. 3016/ , όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3091/ Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους που ενδεχομένως αντιμετωπίζει η επιχείρηση, καθώς και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόσει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ο οποίος συντάχθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και είναι διαθέσιμος στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας 2. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του κώδικα που δεν εφαρμόζει η εταιρεία και εξήγηση του λόγου μη εφαρμογής. Η Εταιρεία εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτές επιτάσσονται από τις 24

26 διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ν.3016/2002 και ν.3693/2008. Οι απαιτήσεις αυτές ενσωματώνονται στον μοναδικό γενικά αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εντός της Ελληνικής επικράτειας ο οποίος δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2011 από το ΣΕΒ και τον οποίο αποφάσισε αυτοβούλως να εφαρμόσει η Εταιρεία. Ο συγκεκριμένος κώδικας περιλαμβάνει επίσης πρακτικές, διαδικασίες και αρχές επιπλέον των υποχρεωτικών βάση των παραπάνω νόμων. Η Εταιρεία την παρούσα χρονική στιγμή αποκλίνει ή δεν εφαρμόζει κάποιες διατάξεις του παραπάνω κώδικα για τις οποίες ακολουθεί αναλυτική περιγραφή και αιτιολόγηση. Σε σχέση με αυτές τις αποκλίσεις ή και εξαιρέσεις η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι την παρούσα χρονική βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας τους και εξετάζει την σκοπιμότητα εφαρμογής τους σε σχέση με το μέγεθος, την μετοχική σύνθεση και την οργανωτική δομή της Εταιρείας. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή και αιτιολόγηση των αποκλίσεων ή και εξαιρέσεων σε σχέση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία: Μέρος Α Το Δ.Σ. και τα μέλη του: Το Δ.Σ. δεν έχει συστήσει επιτροπή που να προΐσταται στην διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. και να προετοιμάζει προτάσεις όσον αφορά στις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. Τα μέλη του ΔΣ προτείνονται από τους Μετόχους και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μέχρι σήμερα με ομόφωνη απόφαση. Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ προεγκρίνονται και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων μέχρι σήμερα με ομόφωνη απόφαση. Με βάση αυτά τα δεδομένα η Εταιρεία δεν θεωρεί σκόπιμη στην παρούσα χρονική στιγμή την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης. Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Δ.Σ. Δεν έχει καταρτισθεί επιπλέον κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ. καθώς οι αρμοδιότητες και λειτουργίες αυτού περιλαμβάνονται αναλυτικά στο καταστατικό της Εταιρείας. Το Δ.Σ δεν έχει υιοθετήσει ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα δράσης το οποίο να δύναται να αναθεωρηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς το Δ.Σ. συνεδριάζει όποτε ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του. Το Δ.Σ. αξιολογείται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και ως εκ τούτου, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση επιπλέον διαδικασίας αξιολόγησης του Δ.Σ. και των επιτροπών του. 25

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94Β54 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 170450100 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Ε ΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 170450100 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 30 Ιουνίου 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94/54 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΨΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011 Σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ' αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ( Σύμφωνα με το α. 4 του Ν. 3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου Systems AE

Βογιατζόγλου Systems AE Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE ΑΡ.Μ.ΑΕ 27122/06/Β/92/104 Ε ΡΑ:12 Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Web: http://www.voyatzoglou.gr Βογιατζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΕΔΡΑ: 56 ο χλμ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE ΑΡ.Μ.ΑΕ 27122/06/Β/92/104 Ε ΡΑ:12 Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Web: http://www.voyatzoglou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΑΤΟΜΙΚΗ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αρ. Μ.Α.Ε. 11188/06/Β/86/31 Έδρα: Μαγικό, Δήμος Αβδήρων, Ξάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5150819000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Περιεχόμενα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 3

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Περιεχόμενα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 3 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΙΝΗ Α..Ε.. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΙΚΗΣ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΣ ΕΤΗΣΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ((Χρήσης 1 ηη Ιανουαρίου έως 31 ηη Δεκεμβρίίου 2012)) ((Σύμφωνα με τιις διιατάξειις του άρθρου 4 του Ν.. 3556//2007))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2014 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2014 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 (Βάση του ν.3556/07) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2013 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα