5 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Α τάξθ 2012/2013 ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. <<ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ>> Τπεφκυνθ κακθγιτρια :ΓΡΑΔΟΤΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ 17-01

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Α τάξθ 2012/2013 ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. <<ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ>> Τπεφκυνθ κακθγιτρια :ΓΡΑΔΟΤΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ 17-01"

Transcript

1 5 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Α τάξθ 2012/2013 ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ <<ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ>> Τπεφκυνθ κακθγιτρια :ΓΡΑΔΟΤΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ 17-01

2 1 θ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΣΩΝ Καφαντάρθ Ελπίδα Ακαναςίου Ευαγγελία Βουτςελάσ Κωνςταντίνοσ Αντριτσ Νικόλαοσ Χφμασ Βαςίλειοσ Ηιάκασ Ακανάςιοσ Λιαγκοφμθσ Γεϊργιοσ

3 Art is the weapon

4 2 θ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΣΩΝ: <<FAB 5+2>> Α) Παναγιϊτθσ Παπανικολάου Β) Πλακοπίτασ Κωνςταντίνοσ Γ) Λιοφρα Κωνςταντίνα Δ) Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα Ε) Ψυχάλασ Χριςτοσ τ) Ηουμπίλθσ Βαςίλθσ Θ) Βλαχοδιμοσ Γεϊργιοσ

5 5 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ χολ. Ζτοσ ΣΑΞΘ Αϋ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΑϋΣΕΣΡΑΜΘΝΟΤ ΣΙΣΛΟ ΕΡΕΤΝΑ <<ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΗΩΓΡΑΦΙΚΘ >>

6 3 ε ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΖΣΩΝ <<YOUR CHOISE IS YOUR ART>> 1.Γνύια Παλαγηώηα 2.Εήθαο Γεώξγηνο 3.Καινγήξνπ Βαζηιηθή 4.Ληνύιηνο Απόζηνινο 5.Σζνύλε Μπξηώ 6.Φέθεο Γεκήηξηνο

7 Your choice is your art

8 Eρευνθτικά Ερωτιματα - Περιεχόμενα 1) Ση είλαη αξκνλία θαη πνηνο είλαη ν ρξπζόο αξηζκόο Φ. Πνηά είλαη ε ζρέζε ηεο αξκνλίαο κε ηνλ αξηζκό Φ(Φεηδία). 2) Δθαξκνγέο ηνπ Φ ζηνλ άλζξσπν, ηα δώα θαη ηε θύζε. 3) Ο αξηζκόο θ θαη ην αλζξώπηλν ζώκα. Ζ έλλνηα ηνπ νκνξθηάο,ηνπ σξαίνπ θαη ηνπ θάιινπο. 4) Ο αξηζκόο θ ζηε θύζε. 5) Ζ εθαξκνγή ηνπ αξηζκνύ θ ζηελ ηέρλε. Έξγα ηέρλεο πίλαθεο δσγξαθηθήο. 6) Αξκνλία ησλ ρξσκάησλ. Ση είλαη ην αζηέξη ηνπ Ίηελ. 7) Ση είλαη ρξπζή ηνκή, ε αθνινπζία ηνπ Fibonacci θαη ηα: ρξπζά ηξίγσλα, πεληάγσλα,πνιύγσλα θαη ζπείξεο. 8) Ση είλαη Fractals Απηννκνηόηεηα ζηε θύζε, έξγα ηέρλεο θαη ηδηαίηεξα ζηε δσγξαθηθή ( έξγα ηνπ Δscher).

9 Σν ζέκα δηεξεπλήζεθε κε βάζε ηελ θιίζε, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. θνπόο είλαη ν καζεηήο λα αλνίμεη ηνπο νξίδνληεο ηνπ θαη λα αλαπηύμεη ηελ θνηλσληθόηεηα ηνπ εξρόκελνο ζε επαθή θαη ζπλεξγαζία κε άηνκα δηαθνξεηηθώλ αληηιήςεσλ θαη θνπιηνύξαο.

10 ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ Αξκνλία είλαη ε θπζηθή ή ηερληθή ζύλζεζε πνπ ζνπ δίλεη ην αίζζεκα ηεο νκνξθηάο, ηεο ηθαλνπνίεζεο, ηεο αηζζεηηθήο απόιαπζεο, ηεο ηειεηόηεηαο.

11 Αρμονία είναι η βαθύτερη αρχή της φύσης. Αρμονία υπάρχει αυθύπαρκτα στον καθένα μας, γιατί είμαστε όλοι παράγωγα αρμονικών διεργασιών και ισορροπιών. Μηα επράξηζηε κπξσδηά έρεη αξκνλία θαη αξέζεη ηόζν ζηνπο αλζξώπνπο θαη ηα έληνκα, επεηδή αλαδύεη θαη κεηαδίδεη ζην ρώξν ην αξκνληθό ζπλαίζζεκα. Όια θηηάρηεθαλ κε αξκνλία ή κε ηηο δηαηαξαρέο απηήο. Σα πάληα κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αξκνλία θαη λα θαηεπζπλζνύλ πξνο απηήλ. Σν θσο είλαη αξκνληθό γη απηό θαη καο πξνζειθύεη ην βιέκκα. Ζ ζεξαπεία ζηελ ηαηξηθή ζπλίζηαηαη ζηελ επαλαθνξά ηεο αξκνλίαο ζηνλ νξγαληζκό.

12 Η ιέμε αξκνλία, εθ ηνπ ξήκαηνο «αξκόδσ» ή «άξσ» (βάζε θαη ηεο ιέμεσο «Αξεηή») ζεκαίλεη αξκνγή, κνπζηθή ζπκθσλία, ε ελαξκόληζε ησλ πξαγκάησλ.. ηελ Δζληθή ζενινγία θαη ιαηξεία ησλ Διιήλσλ, ε Αξκνλία είλαη ζεά. Ωο κνπζηθόο όξνο, γηα ηελ αξραηνειιεληθή κνπζηθή, αξκνλία ζεκαίλεη κέζνδνο θαηαζθεπήο κνπζηθώλ θιηκάθσλ, δηα ηεο ζπλαξκνγήο κνπζηθώλ δηαζηεκάησλ. Καη' επέθηαζε ν όξνο αξκνλία ζεκαίλεη «κνπζηθή θιίκαθα».

13 Αξκνλία ρξσκάησλ Αρμονία : ζημαίνει ιζορροπία δσνάμεων.

14 Όηαλ κηιάκε γηα αξκνλία ρξσκάησλ ελλννύκε πσο θξίλνληαη δύν ή πεξηζζόηεξα ρξώκαηα ζε έλα πεξηνξηζκέλν ρώξν (πίλαθα) αλάινγα κε ηελ ηζνξξνπία πνπ δεκηνπξγνύλ ζηνλ εγθέθαιν καο. Σα ρξώκαηα ηξέρνπλ κε δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο. Η αξκνλία απηώλ θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπο επηηπγράλεηαη όηαλ ν εγθέθαινο καο ηείλεη λα ηα γθξηδάξεη ή λα ηα εθιάβεη σο ιεπθό ρξώκα.

15 ΑΡΜΟΝΙΑ ΦΡΩΜΑΣΩΝ Ε ΠΙΝΑΚΕ

16 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο Πυθαγόρας υποςτιριηε ότι αποτελεί µια από τισ κρυµµζνεσ αρµονίεσ τθσ φφςθσ. Ο Ικτίνος τθ χρθςιµοποίθςε ςτθν καταςκευι του Παρκενώνα και ο Ντα Βίντσι ςτα υπζροχα γυµνά του. Κανζνασ όµωσ δεν µποροφςε να φανταςτεί ότι χαρακτθρίηει τθ µορφι φυςικών ςχθµατιςµών ςε όλεσ τισ κλίµακεσ των µεγεκών, από τισ µικρότερεσ, όπωσ είναι τα όστρακα, ωσ τισ µεγαλφτερεσ, όπωσ είναι οι κυκλώνες και οι γαλαξίες. Πρόκειται για τθ Χρυσή Τοµή.

17 Οη αξραίνη έιιελεο µαζεµαηηθνί, µε ηε γλσζηή αδπλαµία ηνπο ζηελ ηειεηόηεηα ηεο αξµνλίαο, είραλ δώζεη μερσξηζηή ζεµαζία ζηε δηαίξεζε ελόο επζύγξαµµνπ ηµήµαηνο ζε «µέζν θαη άθξν ιόγν». H δηαηύπσζε ζεµαίλεη, µε απιά ιόγηα, λα ρσξίζνπµε µηα γξαµµή ζε δύν άληζα ηµήµαηα, έηζη ώζηε ν αξηζµόο πνπ παίξλνπµε αλ δηαηξέζνπµε ην µήθνο ηνπ µεγάινπ ηµήµαηνο µε ην µήθνο ηνπ µηθξνύ λα ηζνύηαη µε ηνλ αξηζµό πνπ παίξλνπµε αλ δηαηξέζνπµε ην µήθνο νιόθιεξεο ηεο γξαµµήο µε ην µήθνο ηνπ µεγάινπ.

18 Οη Αξραίνη Έιιελεο, πξώηνη αλαθάιπςαλ ηνλ "ρξπζό αξηζκό" πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηέιεηα αξκνλία θαη ηνπ έδσζαλ όλνκα (Φ) θαη κνξθή ζηα έξγα ηνπο! Ο Χξπζόο αξηζκόο ζεσξνύηαλ από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο σο ε ζετθή αλαινγία όπνπ ε εθαξκνγή ηνπ ζε θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα θαη θαηαζθεπέο νδεγνύζε ζε «άξηζηα» θαη «σξαία» απνηειέζκαηα.

19 Ο αξηζµόο απηόο νλνµάζηεθε από ηνπο αξραίνπο Χξπζή Σνµή ή ζεία αλαινγία. Ηζνύηαη, πεξίπνπ, µε 1,62. Καηά ηνπο αξραίνπο Διιελεο ε Χξπζή Σνµή δηαηξνύζε µηα γξαµµή µε ηνλ ηειεηόηεξν αηζζεηηθά ηξόπν. Ο Πλάηωνας θεωρούζε όηι ο αριθµός ασηός βρίζκεηαι ζηον σπεροσράνιο ηόπο..

20 Σι είναι ο αρικμόσ φ. Εφαρμογζσ του ςτον άνκρωπο, ηϊα και φφςθ.

21

22 Ο αξηζκόο Φ θαη ην Αλζξώπηλν ώκα Σν αλζξώπηλν ζώκα έρεη δνκεζεί θαη αλαπηύζζεηαη ζε αλαινγίεο Φ. ρεδόλ όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηόο καο είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε απηήλ. Γελ είλαη ηπραίν όηη πνιιέο «αλαηνιίηηθεο ζξεζθείεο» θαη θηλήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο γηα δηαινγηζκό θαη ηελ «απηνζπγθέληξσζε θαη ζην ιεγόκελν «γηόγθα» ε ζηάζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο γίλεηαη θαηά απηό ηνλ ηξόπν έηζη ώζηε ηα «θεληξηθά - θνκβηθά» ζεκεία ηνπ ζώκαηνο λα βξίζθνληαη ζε αλαινγίεο Φ. Αθόκα θαη κηα ηνκή ηνπ αλζξώπηλνπ DNA θαίλεηαη λα ελζσκαηώλεηαη άςνγα ζε έλα ρξπζό δεθάγσλν. Ο αξηζκόο θ βξίζθεηαη ζηηο δηαζηάζεηο, ηνπ ζώκαηνο, ηνπ πξνζώπνπ, ησλ δνληηώλ, ηνπ ζηόκαηνο, ησλ ρεηιηώλ θαη αθόκε θαη ζην ρακόγειό καο.

23 Σο ώμα: Σο φψοσ ενόσ ανκρϊπου προσ τθν απόςταςθ από το κεφάλι μζχρι και τθν άκρθ του μεςαίου δαχτφλου του, αποτελεί ζνα χρυςό ευκφγραμμο τμιμα. Θ απόςταςθ από το κεφάλι μζχρι και τθν άκρθ του μεςαίου δαχτφλου προσ τθν απόςταςθ από το κεφάλι μζχρι και τουσ αγκϊνεσ, αποτελεί ζνα χρυςό ευκφγραμμο τμιμα. Θ απόςταςθ από το κεφάλι μζχρι και τουσ ϊμουσ προσ τθν απόςταςθ από τθν κορυφι του κεφαλιοφ μζχρι τθν άκρθ του πιγουνιοφ, αποτελεί εξίςου ζνα χρυςό ευκφγραμμο τμιμα.

24 Άλ οι αναλογίες ενός προζώποσ ή ενός ζώμαηος είναι ιδανικές, ηόηε: Αλ κεηξήζεηο: α) ηελ απόζηαζε ηνπ θεθαιηνύ κέρξη ην πάησκα θαη ηε δηαηξέζεηο κε ηελ απόζηαζε από ηνλ αθαιό κέρξη ην πάησκα ζα πξνθύςεη πάληα ν ίδηνο αξηζκόο. β) ηελ απόζηαζε από ηνλ ώκν κέρξη ηηο άθξεο ησλ δαθηύισλ ηνπ ρεξηνύ θαη ηε δηαηξέζεηο κε ηελ απόζηαζε από ηνλ αγθώλα κέρξη ηηο άθξεο ησλ δαθηύισλ πξνθύπηεη πάληα ν ίδηνο αξηζκόο. γ) ην πιάηνο ηνπ ζηόκαηνο από θαη ην δηαηξέζεηο κε ην πιάηνο ηεο κύηεο πξνθύπηεη πάληα ν ίδηνο αξηζκόο. δ) ηελ απόζηαζε από ηε κηα κεξηά ησλ γνθώλ σο ηελ άιιε θαη ηε δηαηξέζεηο κε ηελ απόζηαζε από ηε κηα κεξηά ηεο κέζεο σο ηελ άιιε πξνθύπηεη πάληα ν ίδηνο αξηζκόο.

25 ΧΡΤΗ ΣΟΜΗ Οριςµόσ: Η χρυςι τοµι δίνει το ςθµείο που πρζπει να διαιρεκεί ζνα ευκφγραµµο τµιµα, ώςτε ο λόγοσ του ωσ προσ το µεγαλφτερο τµιµα να ιςοφται µε τον λόγο του µεγαλφτερου τµιµατοσ ωσ προσ το µικρότερο.

26 Fibonacci Γελλήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1170 ζηε Πίδα. Ζ εθπαίδεπζή ηνπ επεξεάζηεθε από ηνπο Μαπξηηαλνύο αιιά θαη από ηα ηαμίδηα ζε όιν ην κήθνο ηεο Μεζνγεηαθήο αθηήο. Γλώξηζε εκπόξνπο,έκαζε ηα αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο. Γηαπίζησζε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ «Ηλδναξαβηθνύ» αξηζκεηηθνύ ζπζηήκαηνο, έγηλε από ηνπο πξώηνπο πνπ ην εηζήγαγαλ ζηελ Δπξώπε. Αξηζκεηηθό ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα, κε δέθα ςεθία, έλα εθ ησλ νπνίσλ ην κεδέλ, θαη ηελ ππνδηαζηνιή.

27

28 Πεντάλφα Η πεντάλφα είναι ζνα ςχιμα και ςφμβολο το οποίο ορίηεται ωσ ζνα αςτζρι με πζντε γωνίεσ. ΙΣΟΡΙΚΗ ΥΡΗΗ: Πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε Μεζνπνηακία θαη ζηνπο νπκέξηνπο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνύζαλ ζπκβνιηθά ζηελ Αξραία Διιάδα θαη ζηε Βαβπισλία. ηνπο Βαβπιώληνπο νη άθξεο ηεο, ζπλδένληαλ κε ηνπο πέληε πιαλήηεο: Γίαο, Κξόλνο, Αθξνδίηε, Άξεο, Δξκήο. ηελ Διιάδα νη πξώηνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηό ην ζύκβνιν ήηαλ ν Ππζαγόξαο θαη νη Ππζαγόξεηνη. Απηνί ην νλόκαδαλ Υγιεία θαη έβιεπαλ ζην ζύκβνιν απηό, ιόγσ ησλ γεσκεηξηθώλ ηνπ ηδηνηήησλ, κηα καζεκαηηθή ηειεηόηεηα.

29

30 Η έλλνηα ηεο Οκνξθηάο. Πνιιέο θνξέο έρνπκε αλαξσηεζεί αλ ππάξρεη ηειεηόηεηα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, αλ θνηηάμεηο θαη παξαηεξήζεηο γύξσ ζνπ ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ αγγίδνπλ ηελ ηειεηόηεηα, απιά καο πεξλνύλ απαξαηήξεηα. Η ηειεηόηεηα ππάξρεη ζηε θύζε,ζηα ινπινύδηα, ζηα δώα, ζηα θνρύιηα, ζηηο αλαινγίεο αξζεληθώλ θαη ζειπθώλ..., ζηελ ηέρλε αιιά θαη ζηελ νκνξθηά!

31 H ζειθηηθόηεηα ιέγεηαη πσο βαζίδεηαη ζηε «Xξπζή Tνκή», ηνλ καγηθό αξηζκό 1, πνπ νξίδεη ηελ αξκνλία θαη ηελ νκνξθηά! ε ηη ζπλίζηαηαη όκσο ε ηδηαηηεξόηεηα θαη παξάιιεια ε καγεία απηνύ ηνπ αξηζκνύ πνπ απεηθνλίδεηαη παγθνζκίσο θαη κε ην γξάκκα θ (πξνο ηηκήλ ηνπ αξραίνπ γιύπηε Φεηδία) θαη έρεη απαζρνιήζεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα όζν θαλέλαο άιινο αξηζκόο ζηελ ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ; Σνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό δελ κειεηνύλ κόλν καζεκαηηθνί, αιιά βηνιόγνη, θαιιηηέρλεο, κνπζηθνί, ηζηνξηθνί, αξρηηέθηνλεο, ςπρνιόγνη αθόκα θαη κπζηηθηζηέο!

32 Σο πρόσωπο Σν αλζξώπηλν πξόζσπν παξνπζηάδεη πνιιέο ρξπζέο αλαινγίεο. Σν θεθάιη απνηειεί έλα ρξπζό νξζνγώλην κε ηελ επζεία πνπ νξίδνπλ ηα κάηηα λα ην ρσξίδεη ζηε κέζε. Σν ζηόκα θαη ε κύηε είλαη ην θαζέλα ηνπνζεηεκέλν ζηε ρξπζή ηνκή ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο πνπ νξίδεηαη αλάκεζα ζηα κάηηα θαη ζηελ άθξε ηνπ πηγνπληνύ.

33 Θεϊκή αναλογία «O Tδνξηδ Kινύλετ, ηα πξόζσπα αιιά θαη ηα ζώκαηα ηεο Mόληθα Mπεινύηζη θαη ηεο Kάξια Mπξνύλη έρνπλ ηηο αλαινγίεο απηέο», αλαθέξεη ν I. Tπξιήο θαη εμεγεί πσο «αλ δηαηξέζνπκε ην ύςνο ελόο αλζξώπνπ κε ηελ απόζηαζε από ην έδαθνο κέρξη ηε κέζε ηνπ θαη βγεη 1,6180 απηό είλαη θξηηήξην γηα ην αλ ην ζώκα έρεη ηε ζετθή αλαινγία!».

34

35 Γηαζηάζεηο ησλ δνληηώλ: τα δυο μπροστινά δόντια είναι εγγεγραμμένα σε ένα χρυσό ορθογώνιο, με μία χρυσή αναλογία του ύψους προς το πλάτος τους. Η αναλογία του πλάτους από το πρώτο δόντι προς το πλάτος του δευτέρου είναι επίσης χρυσή. Αν χαμογελάσουμε, θα παρατηρήσουμε πως το πλάτος του χαμόγελου προς το πλάτος που υπάρχει μέχρι το τρίτο δόντι, είναι ίση με φ.

36 Εκτόσ όμωσ από τα χρυςά ευκφγραμμα τμιματα που δθμιουργοφνται, εμφανίηονται και πολλά χρυςά ορκογϊνια. Παρατθρϊντασ το ανκρϊπινο αυτί, κα δοφμε πωσ θ ςπείρα που δθμιουργείται μασ κυμίηει τθν χρυςι ςπείρα.

37 ΣΟ ΧΕΡΙ: Ζ παιάκε δεκηνπξγεί ηε ρξπζή αλαινγία ζε ζρέζε κε ην ππόινηπν ρέξη.

38 Ο αρικμόσ Φ ςτθ Φφςθ

39 Ο Ππζαγόξαο πξώηνο παξαηήξεζε όηη ηα θπηά δελ κεγαιώλνπλ ηπραία, αιια ζύκθσλα κε αθξηβείο καζεκαηηθνύο θαλόλεο. Γελ είλαη ηπραία δειαδή ηα όκνξθα ζρέδηα ησλ ινπινπδηώλ. Οη αξραίνη Έιιελεο βξήθαλ όηη ηα ζρέδηα ησλ ινπινπδηώλ βαζίδνληαη ζε γεσκεηξηθή αλαινγία.

40 Σα πέηαια ησλ ινπινπδηώλ αληηζηνηρνύλ πάληα ζε έλαλ όξν ηεο αθνινπζίαο Fibonacci.

41 Η ακολουκία Fibonacci και θ φφςθ Δκθαλίδεηαη : ζηε δηάηαμε ησλ θύιισλ, ζηελ αλάπηπμε ησλ βειόλσλ εηδώλ ειάηνπ, ζηε δηάηαμε ησλ πεηάισλ ζηηο καξγαξίηεο θαη ηα ειηνηξόπηα. ε θσλνθόξα δέλδξα θαη ζηα θνηληθόδελδξα ζηνπο θνξκνύο ηνπο.

42 Σο γενεαλογικό δζντρο του κθφινα είναι μια ακολουκία Fibonacci που ςχετίηεται με τθ Χρυςι Σομι.

43 Τα ταρακηηριζηικά ηοσ προζώποσ μιας ηίγρης δημιοσργούν εσθύγραμμα ημήμαηα ποσ ζσμπίπηοσν με ηη τρσζή αναλογία, ηον αριθμό Φ.

44 Οι διαςτάςεισ του ραχιαίου πτερφγιου είναι χρυςι τομι ( τμιματα :κίτρινο και πράςινο). Σο πάχοσ του τμιματοσ τθσ ουράσ του δελφινιοφ αντιςτοιχεί ςτθν ίδια χρυςι τομι τθσ γραμμισ από το κεφάλι μζχρι τθν ουρά.

45 ε μια πεταλοφδα τα ςθμεία εκείνα που μοιάηουν με μάτι ςυςχετίηονται με τα ευκφγραμμα τμιματα που απεικονίηουν το μικοσ και το πλάτοσ τθσ με χρυςι τομι.

46 Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηόζν ησλ θύιισλ ησλ ινπινπδηώλ όζν επίζεο θαη ησλ θιαδηώλ ηνπο:

47 ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΠΔΣΑΛΩΝ Οη θξίλνη θαη ηα αγξηόθξηλα κε 3 πέηαια, νη θαπνπηζίλνη κε 8 πέηαια, νη θαιεληνύιεο κε 5 πέηαια θαη καξγαξίηεο κε 34,55 αθόκα θαη κε 89 πέηαια.

48 Φωτογραφίεσ από διάφορα φυτά

49

50 Με πζντε πζταλα: (columbine)

51 Με τρία πζταλα: (trillium)

52 Με ζνα πζταλο: (λευκόσ κρίνοσ)

53 Με ηέζζεξα πέηαια: (επθνξβία-euphorbia)

54 Ο αρικμόσ φ απαντάται ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ. Από τον ρυκμό αναπαραγωγισ των ηώων, τισ αναλογίεσ του ανκρώπινου ςώματοσ μζχρι και τθ κζςθ των πλανθτών ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα. Θ χρυςι αναλογία, ζνασ αρικμόσ απόλυτθσ αρμονίασ και τελειότθτασ υπάρχει παντοφ γφρω μασ και ςχεδόν τα πάντα βαςίηονται ςε αυτιν.

55 Ακόμα και ςτουσ πλανιτεσ εμφανίηεται ο αρικμόσ φ. Οι πλανιτεσ «χωρίηονται» ςε ηϊνεσ ανά τρείσ, θ ακολουκία αλλάηει από τριάδα ςε τριάδα. Πικανι ζκρθξθ του Πλανιτθ μετά τον Άρθ να διατάραξε τθν ιςορροπία φ μεταξφ των πλανθτϊν και να τουσ οδιγθςε ςε νζεσ τροχιζσ ιςορροπίεσμεταξφ τουσ.

56 Με βάζε ην ρξπζό ιόγν δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά έξγα ηεο θιαζζηθήο επνρήο, όπσο ν Παξζελώλαο, θαη ηεο αλαγελλεζηαθήο επνρήο, όπσο είλαη δσγξαθηθά έξγα ηνπ Λενλάξλην ληα Βίληζη..

57 Θ πρόςοψθ του Παρκενϊνα αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα εφαρμογισ του φ και οι πυραμίδεσ τθσ Aιγφπτου που ακολουκοφν τθ δομι ενόσ ιςοςκελοφσ τριγώνου.

58 .Ο Φεηδίαο (πεξ. 490 π.υ π.υ.) ήηαλ Έιιελαο γιύπηεο, δσγξάθνο θαη αξρηηέθηνλαο, ζεσξείηαη σο έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο γιύπηεο ηεο Κιαζηθήο επνρήο. Σν Άγαικα ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο ζηελ Οιπκπία, έλα από ηα Δπηά ζαύκαηα ηνπ αξραίνπ θόζκνπ θαη ηα αγάικαηα ηεο ζεάο Αζελάο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Αθξόπνιε ησλ Αζελώλ(Αθηνά Παρθένο, Παξζελώλα, θαη ηελ Αθηνά Προμάτο) ΦΕΙΔΙΑ

59 ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΦΔΙΓΙΑ 1) ΑΓΑΛΜΑ ΣΟΤ ΓΙΟ ΥΡΤΔΛΔΦΑΝΣΙΝΟ 2)ΑΓΑΛΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΡΤΔΛΔΦΑΝΣΙΝΟ

60 Ο ΑΡΙΘΜΟ Φ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ ΣΗΝ ΣΕΧΝΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΟΤ ΒΔΣΡΟΤΒΙΟΤ Ο Leonardo Da Vinci έθαλε έξεπλα πάλσ ζηελ αλζξώπηλε θηγνύξα θαη είρε δείμεη πώο ηα δηαθνξεηηθά ηεο κέξε ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξπζή αλαινγία.

61 Οη λενππζαγόξεηνη ζπκβόιηδαλ ηηο άθξεο ηνπ κε ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θύζεο θαη ηελ πέκπηε κε ην ζείν: Ύ-δσξ Γ-αία Ι-δέα ή Ιεξόλ Δη-ιή (ζεξκόηεηα ηνπ ήιηνπ) Α-ήξ Σα αξρηθά ησλ ιέμεσλ απηώλ ζρεκαηίδνπλ ηε ιέμε «Τ-Γ-Ι-ΔΙ-Α».

62 ηα έξγα ηνπ ρξεζηµνπνίεζε παξαζηαηηθή γεσµεηξία πξνθεηµέλνπ λα δεµηνπξγήζεη ηα πξώηα παραµορθωµένα πλέγµαηα, ηα νπνία όηαλ εηδσζνύλ από θάπνηα ζπγθεθξηµέλε γσλία εµθαλίδνληαη θαλνληθά. Θεσξνύζε όηη από όινπο ηνπο δπλαηνύο ηύπνπο αλζξώπηλσλ ζσµάησλ θαίλεηαη πην «θπζηθόο» ζην αλζξώπηλν µάηη εθείλνο ζηνλ νπνίν ν νµθαιόο ρσξίδεη ην ζώµα ζε µέζν θαη άθξν ιόγν. Δηζη γηα έλαλ «µέζν» άλζξσπν µε ύςνο 1,80 µέηξα, ν νµθαιόο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 1,10 από ην έδαθνο. Έηζη, ζρεδίαζε θαη ηνλ γλσζηό Βηηξνύβην άληξα.

63 Η ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ Γεκηνπξγήζεθε βάζε ηεο ρξπζήο αλαινγίαο. Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη πνιιά ρξπζά νξζνγώληα. Δλα νξζνγώλην ηνπ νπνίνπ ε βάζε λα εθηείλεηαη από ην δεμηό θαξπό ηεο γπλαίθαο ζηνλ αξηζηεξό θαη ην κήθνο ηνπ λα θηάλεη ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνύ. Αλ ζρεδηάζνπκε θη άιια νξζνγώληα ζην θεληξηθό, βιέπνπκε πσο ηα άθξα ηνπο θαηαιήγνπλ ζε ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ πξνζώπνπ ηεο : ζην πηγνύλη, ζηε κύηε, ζην κάηη θαη ζηε γσλία από ην κπζηεξηώδεο ηεο ζηόκα.

64 .

65 Leonardo Da Vinci << Αγιος Ιερώνυμος>> Έλα ρξπζό νξζνγώλην ηαηξηάδεη ηόζν πξνζεγκέλα γύξσ από ηελ θεληξηθή θηγνύξα. Ζ ππνδηαίξεζε ηνπ ηεηξαγώλνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζεηξά κε ην εθηεηακέλν ρέξη ηνπ Αγίνπ Ηεξώλπκνπ.

66 Η ΑΤΣΟΠΡΟΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ REMBRANDT Απνηειεί κηα ηξηγσληθή ζύλζεζε πνπ πεξηθιείεη ηελ θεληξηθή. θηγνύξα. Αλ ηξαβήμνπκε κία γξακκή από ηελ θνξπθή ηνπ ηξηγώλνπ πξνο ηε βάζε ηνπ, ηόηε ε βάζε ρσξίδεηαη ζε 2 επζύγξακκα ηκήκαηα, ν ιόγνο ησλ νπνίσλ ηζνύηαη κε θ.

67 Ζ θεκηζκέλε πεληάιθα ηνπ Henry Cornelius Agrippa απεηθνλίδεη έλαλ άλζξσπν ζην θέληξν λα εθηείλεη ηα πόδηα θαη ηα ρέξηα ηνπ ζηνλ θύθιν πνπ πεξηθιείεη ηελ πεληάιθα. Σα άθξα θέξνπλ πιαλεηηθά ζύκβνια θαη ην θέληξν ην ζύκβνιν ηεο ζειήλεο. Απνηειεί παξαιιαγή ηνπ Βεηξνύβηνπ Άλδξα ηνπ Λενλάξλην ληα Βίληζη, ζπκβνιίδνληαο ηελ ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην ζύκπαλ, παξαπέκπνληαο ζηελ Θετθή Αλαινγία, αιιά θαη ζηελ Πεληάιθα πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο Θετθήο Αλαινγίαο.

68 Ο Γαβίδ ηνπ Μηραήι Αγγέινπ ην άγαικα Γαβίδ ηνπ Μηραήι Αγγέινπ ε απόζηαζε από ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνύ κέρξη θαη ηνλ αθαιό (38 εθ.) πξνο ηελ απόζηαζε από ηνλ αθαιό κέρξη θαη ηα δάρηπια ησλ πνδηώλ (62 εθ.) παξνπζηάδεη κηα ρξπζή αλαινγία.

69 Χρυσές αναλογίες σε πίνακα του George-Pierre. Οι Λουόμενοι και οι χρυσές του υποδιαιρέσεις Οι Λουόμενοι και οι εγγεγραμμένες σε χρυσά τετράγωνα

70 ην έξγν ηνπ, Σhe Holy Family παξαηεξνύκε πσο νη ζέζεηο ησλ θύξησλ θηγνύξσλ επζπγξακκίδνληαη κε έλα ρξπζό πεληάγξακκν ή αιιηώο έλα ρξπζό αζηέξη. Η Αγία Οηθνγέλεηα

71 Η TAYΡΩΗ O Raffaello Sanzio da Urbino, πεξηζζόηεξν γλσζηόο σο Raphael, ήηαλ ν δεκηνπξγόο ελόο αμηνζεκείσηνπ παξαδείγκαηνο.

72 την ταύρωση (Crucifixion) οι φιγούρες σκιαγραφούν ένα χρυσό τρίγωνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσουμε ένα από τα χρυσά αστέρια ή χρυσά πεντάγραμμα.

73 ΣΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΤΣΙΚΟΤ ΔΕΙΠΝΟΤ ( DALI ) Eίλαη πιαηζησκέλν ζε έλα ρξπζό νξζνγώλην. Σν ηξαπέδη έρεη ηνπνζεηεζεί αθξηβώο ζηελ ρξπζή ηνκή ηνπ πιάηνπο ηνπ πίλαθα. Σα παξάζπξα ζην βάζνο ηνπ πίλαθα θαίλεηαη λα απνηεινύλ κέξνο ελόο ρξπζνύ 12άεδξνπ.

74 ΟΙ ΛΟΤΟΜΔΝΟΙ ηνλ πίλαθα ηνπ George-Pierre Seurat είλαη νθζαικνθαλείο νη ρξπζέο ηνπ ππνδηαηξέζεηο. παξαηεξνύκε πσο ηξεηο θηγνύξεο είλαη εγγεγξακκέλεο ζε ρξπζά ηεηξάγσλα.

75 ΑΡΜΟΝΙΑ ΧΡΩΜΑΣΩΝ

76

77 Πίλαθεο κε αξκνληθά ρξώκαηα

78

79 «Έρνπλ γίλεη έξεπλεο γηα λα εμεγήζνπλ γηαηί ε εκθάληζε ηνπ αξηζκνύ θ ζην ζρήκα ηεο ηειεόξαζεο κάο ηθαλνπνηεί αηζζεηηθά. Φαίλεηαη όηη όηαλ ππάξρεη απηή ε εηθόλα, ν εγθέθαινο ιακβάλεη πεξηζζόηεξα εξεζίζκαηα γηα λα κειεηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνξξένπλ από απηό πνπ βιέπεη. ηα νξζνγώληα ζρήκαηα ν θ δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ θαη θπξίσο ηαπηίδεηαη ε ύπαξμε ηεο αλαινγίαο απηήο κε απηό πνπ αηζζεηηθά αξέζεη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο». Σπξιήο Ησάλλεο,γ.γ. Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο

80

81

82 Fractals Ο όξνο «θξάθηαι» (fractal) επηλνήζεθε ην 1975 από ην καζεκαηηθό Benoit Mandelbrot θαη πξνέξρεηαη από ηε ιαηηληθή ιέμε fractus πνπ ζεκαίλεη ζπαζμένο-ακανόνιζηο. ύκθσλα κε ηνλ Mandelbrot: Φξάθηαιο νλνκάδνπκε : ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ ε δνκή ηνπο επαλαιακβάλεηαη ζε νινέλα κηθξόηεξεο ή κεγαιύηεξεο θιίκαθεο,δειαδή εκθαλίδνπλ απηό-νκνηόηεηα ππό αιιαγή θιίκαθαο. Δλα θξάθηαι κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί από έλα πξόηππν, ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη άπεηξεο θνξέο κέζσ κηαο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο..

83 Φωτογραφίεσ fractals

84 Οι επιςτιμονεσ ζχουν διαπιςτώςει με ζκπλθξθ ότι θ λογαρικμικι ςπείρα εμφανίηεται ςε ςχιματα φυςικών αντικειμζνων με εντελώσ διαφορετικζσ ιδιότθτεσ. τθ μικρότερθ κλίμακα εμφανίηεται ςτα όςτρακα πολλών καλάςςιων οργανιςμών, όπωσ για παράδειγμα είναι ο ναυτίλοσ.

85 Φσηνγξαθηεο ζπεηξαο

86 Σν επηθαλεηαθό ζρέδην ελόο θνπθνπλαξηνύ θαζνξίδεηαη γηα άιιε κηα θνξά από ηελ αλαινγία θ, πνπ δεκηνπξγείηαη από δύν ζύλνια ρξπζώλ ζπείξσλ.

87 ΑΤΣΟΟΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΥΤΗ

88 Δκθαλίδεηαη θαη ζην ζρήκα ησλ θπθιώλσλ. Δκθαλίδεηαη θαη ζην ζρήκα ησλ ζπεηξνεηδώλ γαιαμηώλ, ηεξάζηησλ ζρεκαηηζκώλ από εθαηνληάδεο δηζεθαηνκκύξηα αζηέξηα.

89

90 1898 ζωσ Ολλανδόσ γραφίςτασ, γνωςτόσ για τισ ςυχνά μακθματικά εμπνευςμζνεσ ξυλογραφίεσ, λικογραφίεσ και mezzotints. Δθμιοφργθςε καταςκευζσ με εξερευνιςεισ του απείρου και αναφορά ςτθν αρχιτεκτονικι.

91 ESCHER : ΑΤΣΟΟΜΟΙΟΣΘΣΑ

92

93

94 ΑΤΣΌ-ΟΜΟΙΟΣΗΣΑ : <<Οπξαλνύ θαη λεξνύ 1>> θαη <<Καλνληθή δηαίξεζε επηπέδνπ>> Escher

95 <<Δξπεηά>> 1943 Δscher

96 <<Oυρανοφ και νεροφ 2 >> <<Κυκλικό όριο 3>>

97 Escher : << Σα φίδια>>

98 Και Τα Έργα Μας

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109 ΠΑΗΓΝΗΓΗ ΜΔ ΣΑ ΧΡΩΜΑΣΑ

110

111

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία.

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία. -1- ΜΙΚΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθανασίου Ανδρέας 2010-2011 Δομή εργαςίασ: Α. Εξώφυλλο 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία..........

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα