Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 145/ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα για τα οποία χορηγούνται ενισχύσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/01 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 4 στοιχείο α), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 826/2008 της Επιτροπής ( 2 ) θεσπίζει κοινούς κανόνες για τη χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων γεωργικών προϊόντων. Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης αναφέρονται στα άρθρα 28 και 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου ( 3 ). (2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 κατήργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από την 1η Ιανουαρίου Το μέρος II τίτλος I κεφάλαιο I τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιέχει διατάξεις σχετικά με τις ενισχύσεις στην ιδιωτική αποθεματοποίηση. (3) Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιλαμβάνει τον κατάλογο των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Σε σύγκριση με τα προϊόντα που αναφέρονται στα άρθρα 28 και 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιλαμβάνει τρία επιπλέον προϊόντα: τον κλωστικό λίνο, τα τυριά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που παράγεται από αγελαδινό γάλα. (4) Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση εάν τα σχετικά προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο I τμήμα 3 του εν λόγω κανονισμού και τις πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις οποίες καθορίζει η Επιτροπή. (5) Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για το βούτυρο που προβλέπονται στο άρθρο 17 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με εκείνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. (6) Διατάξεις για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθώς και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας προβλέπονται ήδη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 826/2008 για τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης δυνάμει των άρθρων 28 και 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. (7) Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν οι απαιτήσεις ποιότητας και τα κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά τις ποσότητες για τις ίνες λίνου, τη σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος και τα τυριά ΠΟΠ ή ΠΓΕ, να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις ποιότητας και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το βούτυρο και να ενσωματωθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 826/2008. ( 1 ) ΕΕ L 347 της , σ ( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 826/2008 της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 223 της , σ. 3). ( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της , σ. 1).

2 L 145/15 (8) Το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 καθορίζει τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση της Επιτροπής για τη χορήγηση ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν τις μέσες καταγραφόμενες τιμές στην Ένωση, τις κατώτατες τιμές αναφοράς και το κόστος παραγωγής για τα σχετικά προϊόντα, καθώς και την έγκαιρη αντιμετώπιση μιας ιδιαίτερα δυσμενούς κατάστασης στην αγορά ή οικονομικών εξελίξεων με σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα περιθώρια του τομέα. (9) Τα άρθρα 3 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 προβλέπουν ότι η απόφαση για τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση λευκής ζάχαρης και, αντιστοίχως, κρέατος μπορεί να λαμβάνεται με βάση τις μέσες τιμές που έχουν καταγραφεί στην Ένωση. Τα εν λόγω άρθρα βασίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 που έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να απαλειφθούν τα άρθρα 3 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008. (10) Η αποθεματοποιημένη ποσότητα στη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης θα πρέπει να ισούται με τη συμβατική ποσότητα. Ωστόσο, για τους σκοπούς των άρθρων 15, 18 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008, επιτρέπεται περιθώριο ανοχής όσον αφορά την αποθεματοποιημένη ποσότητα για ορισμένα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Δεδομένων των χαρακτηριστικών των προϊόντων, θα πρέπει να καθοριστεί επίσης ανάλογο περιθώριο ανοχής για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη σε μεγάλους σάκους και για τις μακρές ίνες λίνου. (11) Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να καθοριστούν για τις ίνες λίνου, οι μακρές ίνες λίνου θεωρούνται υψηλής ποιότητας προϊόντα που θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης. (12) Δεδομένου ότι η παραγωγή βουτύρου δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να λαμβάνει χώρα σε εγκεκριμένη επιχείρηση, οι διατάξεις για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις ειδικές απαιτήσεις καταγωγής σε περίπτωση αποθεματοποίησης σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο της παραγωγής του βουτύρου, οι οποίες προβλέπονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008, δεν ισχύουν πλέον. Θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι απλοποιημένοι κανόνες όσον αφορά την απόδειξη ότι το αποθεματοποιημένο βούτυρο πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 9 και 17 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν επίσης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. (13) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 826/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 826/2008 τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 1 1) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πληρούν τις πρόσθετες απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.». 2) Τα άρθρα 3 και 5 απαλείφονται. 3) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Προσφορές ή αιτήσεις για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης για βούτυρο, αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη και τυριά αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν πλήρως αποθεματοποιηθεί, εκτός αν ορίζεται άλλως στον κανονισμό προκήρυξης του διαγωνισμού ή στον κανονισμό εκ των προτέρων καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης.». 4) Στο άρθρο 15 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) η αποθεματοποίηση και η διατήρηση σε αποθεματοποίηση τουλάχιστον του 99 %, αντιστοίχως του 90 % για προϊόντα με βάση το κρέας, του 98 % για το ελαιόλαδο, του 95 % για τα τυριά, του 97 % για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη σε μεγάλους σάκους και του 97 % για τις μακρές ίνες λίνου της συμβατικής ποσότητας για τη συμβατική περίοδο αποθεματοποίησης, υπ' ευθύνη του συμβαλλόμενου μέρους κατά την έννοια του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού και βάσει των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού». 5) Στο άρθρο 18 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) η αποθεματοποίηση και η διατήρηση σε αποθεματοποίηση τουλάχιστον του 99 %, αντιστοίχως του 90 % για προϊόντα με βάση το κρέας, του 98 % για το ελαιόλαδο, του 95 % για τα τυριά, του 97 % για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη σε μεγάλους σάκους και του 97 % για τις μακρές ίνες λίνου της συμβατικής ποσότητας για τη συμβατική περίοδο αποθεματοποίησης, υπ' ευθύνη του συμβαλλόμενου μέρους κατά την έννοια του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού και βάσει των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού».

3 L 145/ ) Στο άρθρο 34 παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη σε μεγάλους σάκους, η ενίσχυση καταβάλλεται για την ποσότητα που έχει πράγματι αποθεματοποιηθεί, εάν αυτή αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 97 % της συμβατικής ποσότητας. Για τις μακρές ίνες λίνου, η ενίσχυση καταβάλλεται για την ποσότητα που έχει πράγματι αποθεματοποιηθεί, εάν αυτή αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 97 % της συμβατικής ποσότητας.». 7) Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 8) Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

4 L 145/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 τροποποιείται ως εξής: 1. Το μέρος II και το μέρος III αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «IΙ. Τυρί ΠΟΠ/ΠΓΕ Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται μόνο για τυριά προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), τα οποία από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης αποθεματοποίησης έχουν ελάχιστη ηλικία που αντιστοιχεί στην περίοδο ωρίμασης η οποία προβλέπεται στις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) για τα εν λόγω τυριά όπως θα διατεθούν στο εμπόριο μετά την αποθεματοποίηση στο πλαίσιο της σύμβασης, προσαυξημένη κατά τη φάση ωρίμασης πέραν της περιόδου αυτής, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της αξίας των τυριών. Εάν δεν προβλέπεται περίοδος ωρίμασης στις προδιαγραφές προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ηλικία του τυριού θα πρέπει, κατά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης αποθεματοποίησης, να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην περίοδο ωρίμασης η οποία συμβάλλει στην αύξηση της αξίας του τυριού. Επιπλέον, το τυρί θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) κάθε παρτίδα να έχει ελάχιστο βάρος ένα τόνο β) να φέρει, με ανεξίτηλη μελάνη και ενδεχομένως σε κωδικοποιημένη μορφή, ένδειξη της επιχείρησης στην οποία έχει παρασκευασθεί και την ημερομηνία παρασκευής γ) να φέρει την ημερομηνία εισόδου στο απόθεμα δ) να έχει αποθεματοποιηθεί σε ολόκληρα κεφάλια στο κράτος μέλος στο οποίο έχει παραχθεί και στο οποίο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να φέρει την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και ε) να μην έχει αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης αποθεματοποίησης κατά το παρελθόν. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η αναγραφή στις συσκευασίες της ημερομηνίας εισόδου στο απόθεμα δεν είναι υποχρεωτική, με την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος της αποθήκης αποθεματοποίησης αναλαμβάνει τη δέσμευση να τηρεί μητρώο στο οποίο καταγράφονται κατά την ημερομηνία εισόδου στο απόθεμα οι ενδείξεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο β). III. Βούτυρο Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται μόνο για βούτυρο: α) που παράγεται από κρέμα που λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες γάλακτος 80 %, μέγιστης περιεκτικότητας σε στερεό υπόλειμμα γάλακτος χωρίς λίπος 2 % και μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό 16 % β) που παράγεται κατά τη διάρκεια των 60 ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ή της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς και γ) για το οποίο η ελάχιστη ποσότητα για την υποβολή αιτήσεων ή προσφορών για ενίσχυση είναι 10 τόνοι. Η συσκευασία του βουτύρου φέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις, ενδεχομένως σε κωδικοποιημένη μορφή: α) τον αριθμό που προσδιορίζει το εργοστάσιο και το κράτος μέλος παραγωγής β) την ημερομηνία παραγωγής γ) την ημερομηνία εισόδου στο απόθεμα δ) τον αριθμό της παρτίδας παραγωγής ε) το καθαρό βάρος. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η αναγραφή στις συσκευασίες της ημερομηνίας εισόδου στο απόθεμα δεν είναι υποχρεωτική, με την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος της αποθήκης αποθεματοποίησης αναλαμβάνει τη δέσμευση να τηρεί μητρώο στο οποίο καταγράφονται κατά την ημερομηνία εισόδου στο απόθεμα οι ενδείξεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο. (*) Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της , σ. 1).».

5 L 145/ Προστίθενται νέα τμήματα V και VI: «V. Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται μόνο για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που έχει παραχθεί από αγελαδινό γάλα, το οποίο: α) περιέχει κατ' ανώτατο όριο 1,5 % λιπαρές ουσίες και 5 % νερό, με περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ύλες του στερεού και χωρίς λιπαρά υπολείμματος τουλάχιστον 34 % β) έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια των 60 ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ή της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς γ) έχει αποθηκευθεί σε σάκους καθαρού βάρους 25 kg ή σε μεγάλους σάκους με βάρος που δεν υπερβαίνει τα kg, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις, ενδεχομένως σε κωδικοποιημένη μορφή: i) τον αριθμό που προσδιορίζει το εργοστάσιο και το κράτος μέλος παραγωγής ii) την ημερομηνία παραγωγής iii) την ημερομηνία εισόδου στο απόθεμα iv) τον αριθμό της παρτίδας παραγωγής v) το καθαρό βάρος και δ) για το οποίο η ελάχιστη ποσότητα για την υποβολή αιτήσεων ή προσφορών για ενίσχυση είναι 10 τόνοι. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η αναγραφή στις συσκευασίες της ημερομηνίας εισόδου στο απόθεμα δεν είναι υποχρεωτική, με την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος της αποθήκης αποθεματοποίησης αναλαμβάνει τη δέσμευση να τηρεί μητρώο στο οποίο καταγράφονται κατά την ημερομηνία εισόδου στο απόθεμα οι ενδείξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο. VI. Μακρές ίνες λίνου Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται μόνο για τις μακρές ίνες λίνου που προέρχονται από τον πλήρη διαχωρισμό της ίνας και των ξυλωδών τμημάτων του στελέχους, που αποτελούνται μετά το πέρας της αποφλοίωσης από κλώνους τουλάχιστον 50 εκατοστών κατά μέσο όρο διατεταγμένους παράλληλα σε δέσμες, σε φύλλα ή σε λωρίδες και για τις οποίες η ελάχιστη ποσότητα για την υποβολή αιτήσεων ή προσφορών για ενίσχυση είναι kg. Οι μακρές ίνες λίνου πρέπει να αποθεματοποιούνται σε μπάλες οι οποίες φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις ενδεχομένως σε κωδικοποιημένη μορφή: α) τον αριθμό που προσδιορίζει το εργοστάσιο και το κράτος μέλος παραγωγής β) την ημερομηνία εισόδου στο απόθεμα γ) το καθαρό βάρος.».

6 L 145/19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Το βούτυρο πρέπει να έχει παραχθεί από κρέμα που λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα που έχει παραχθεί στην Ένωση. Το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πρέπει να έχει παρασκευαστεί από αγελαδινό γάλα που έχει παραχθεί στην Ένωση. Η συμμόρφωση με το πρώτο εδάφιο μπορεί να τεκμηριώνεται με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το βούτυρο ή το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη έχει παραχθεί σε επιχείρηση εγκεκριμένη σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχεία α), β) και γ) του παρατήματος IV μέρος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής ( 1 ), η οποία υπόκειται σε ελέγχους που επιτρέπουν να εξακριβωθεί η τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ή με άλλα στοιχεία που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με το πρώτο εδάφιο.» ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την αγορά και την πώληση γεωργικών προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση (ΕΕ L 349 της , σ. 1).

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0501 EL 27.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια L 70/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα