WWF ΕΛΛΑΣ. Περιβαλλοντικός Απολογισµός 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WWF ΕΛΛΑΣ. Περιβαλλοντικός Απολογισµός 2009"

Transcript

1 WWF ΕΛΛΑΣ Περιβαλλοντικός Απολογισµός

2 ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Το WWF Ελλάς είναι µία περιβαλλοντική οργάνωση, σκοπός της οποίας είναι η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, µέσα από δράσεις προστασίας της φύσης, περιβαλλοντικής πολιτικής, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και της κινητοποίησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών. Βασική συνιστώσα σε όλα τα επίπεδα δράσης της οργάνωσης, είναι η παρακίνηση των εκάστοτε εµπλεκόµενων µερών, από τους απλούς πολίτες έως τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς και τις υπηρεσίες του δηµοσίου, να µειώσουν τις επιπτώσεις της δράσης τους στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται προφανώς και η ίδια η οργάνωση αφενός να µειώνει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις από την λειτουργία και δράση της και αφετέρου να δηµιουργεί κατά το δυνατόν- πρότυπα καλών πρακτικών. Με το προφανές δεδοµένο ότι η ίδια η φύση των δράσεων της οργάνωσης είναι εξ ορισµού συνιφασµένη µε την προστασία του περιβάλλοντος και ότι άρα οι όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δράσεις της πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο των θετικών περιβαλλοντικών αποτελεσµάτων που φέρνουν. Στο σύντοµο κείµενο που ακολουθεί περιγράφονται οι βασικές πολιτικές της οργάνωσης για τον περιορισµό των επιπτώσεων του τρόπου λειτουργίας της στο περιβάλλον και οι συγκεκριµένες δράσεις και αποτελέσµατα που αυτές έχουν φέρει. 2

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της οργάνωσης, καθώς και για τη σύνταξη της παρούσας αναφοράς, είναι ο Υπεύθυνος του Προγράµµατος Κινητοποίησης Επιχειρήσεων και η Μονάδα Διαχείρισης Προγραµµάτων, οι οποίοι αναφέρονται για τα σχετικά ζητήµατα απευθείας στο Διευθυντή της οργάνωσης. Συνολικά η λειτουργία και δράση του WWF Ελλάς διέπεται από ένα σύστηµα εσωτερικών διαδικασιών στο οποίο προσδιορίζονται οι αρχές της οργάνωσης, η δοµή και ο τρόπος λειτουργίας της και οι συγκεκριµένες διαδικασίες µέσα από τις οποίες υλοποιούνται οι διαφορετικές λειτουργίες της (πχ διοίκηση, οικονοµική διαχείριση, προµήθειες, σχεδιασµός προγραµµάτων, κοκ). Μέσα σε αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες είναι ανοικτές σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, περιέχεται συγκεκριµένο κεφάλαιο σχετικό µε την µείωση του αποτυπώµατος της οργάνωσης και περιγράφονται οι διάφορες απαραίτητες αρχές και πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση. Το κείµενο αυτό, συµπληρώνεται από ένα περαιτέρω στρατηγικό κείµενο το οποίο και εξειδικεύει τις πολιτικές µείωσης του αποτυπώµατος της οργάνωσης και θέτει σε επιχειρησιακό πλαίσιο τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Τέλος, το πλαίσιο ολοκληρώνεται από συγκεκριµένες πολιτικές και στόχους που ισχύουν για το παγκόσµιο δίκτυο του WWF και οι οποίοι αφορούν πρωτίστως τις εκποµπές CO2 από τις µετακινήσεις, καθώς και µία σειρά προδιαγραφών για την χρήση υλικών και εξοπλισµού. Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι βασικές πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες ανά πεδίο: 3

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Διενεργούνται συστηµατικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για το προσωπικό της οργάνωσης, κυρίως στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράµµατος του Διεθνούς WWF. Δεν υπάρχει συγκεκριµένη περιοδικότητα τέλεσης, εφόσον διενεργούνται όταν κριθεί αναγκαίο και αναλόγως µε τη διαθεσιµότητα σχετικών πόρων. Ενδεικτικά: Οκτώβριος / Νοέµβριος 2008: 5 υπεύθυνοι προγραµµάτων της οργάνωσης παρακολούθησαν δικτυακό σεµινάριο διάρκειας 6 εβδοµάδων µε θέµα Advocacy and Lobby που αφορούσε σε τεχνικές, στρατηγικές και µεθόδους διαµόρφωσης της περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µέσα από συντονισµένες δράσεις και εµπλοκή των ενδιαφεροµένων µερών (stakeholders). Οκτώβριος 2009: O Διευθυντής της Οργάνωσης παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα Leading at the Top training on leadership and change agenda, στο πανεπιστήµιο IMD της Γενεύης. Προηγούµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούν στην αναλυτική κατάρτιση του προσωπικού προ διετίας, σε σχέση µε τις, τότε, νέο συσταθείσες πολιτικές και διαδικασίες της οργάνωσης. Σηµειώνουµε ότι κατά την ένταξη νέων συνεργατών στο ανθρώπινο δυναµικό της Οργάνωσης διενεργείται ενηµέρωση τόσο σε σχέση µε το όραµα, την αποστολή και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Οργάνωσης, όσο και µε τους γενικότερους κανόνες λειτουργίες και συµπεριφοράς, αναπόσπαστο κοµµάτι των οποίων είναι και ο έλεγχος και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της ίδιας της οργάνωσης. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Για την συστηµατική ενδυνάµωση της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της Οργάνωσης, σχεδόν σε καθηµερινή βάση αποστέλλονται σχετικά ηλεκτρονικά µηνύµατα που αφορούν σε ζητήµατα περιβαλλοντικής επικαιρότητας, νέων τεχνολογιών, επιχειρήσεων και περιβάλλοντος, καθώς και ευρύτερα θέµατα περιβαλλοντικής πολιτικής. Επίσης συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα συναντήσεις του προσωπικού, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Διευθυντή, µέρος των οποίων αποτελεί και η επαρκής ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για νέα ζητήµατα που προκύπτουν. 4

5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότερες δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και πολιτικών κατά την τελευταία 3ετία: Η Ώρα της Γης: Έσβησαν τα φώτα για µία ώρα στις 28 Μαρτίου του 2009, στα πλαίσια παγκόσµιας καµπάνια του WWF, µε στόχο την ευαισθητοποίηση όλων για την κλιµατική αλλαγή και την αποστολή ενός ισχυρού µηνύµατος στους υπεύθυνους για την λήψη αποφάσεων και σχετικών µέτρων. Η δράση σηµείωσε µεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Συµµετείχαν περίπου 1 εκατοµµύρια νοικοκυριά, πάνω από 1600 επιχειρήσεις, 325 φορείς και 500 οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκστρατεία ενάντια στο λιθάνθρακα: Μετά από πιέσεις του WWF σε συνεργασία µε πληθώρα άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων - και στα πλαίσια της στρατηγικής του συνεργασίας µε 8 δήµους (στα όρια των οποίων γίνονταν οι επίµαχες λιθανθρακικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρισµού) µπήκε φρένο στις κατασκευές λιθανθρακικών µονάδων παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα. Κινητοποίηση πολιτών: πληθώρα δράσεων για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την κλιµατική πολιτική: Σχεδόν συµπολίτες µας υπολόγισαν το ενεργειακό τους αποτύπωµα, αυτή τη χρονιά, µέσα από την διαδραστική εφαρµογή που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της οργάνωσης Παιδιά από τέσσερα δηµοτικά σχολεία, συµµετείχαν σε µια καινοτόµο δράση του WWF ανήµερα την 5 η Ιουνίου (παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος). Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στο µνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη και σχηµάτισαν µε τα σώµατα τους τη φράση Stop CO2. Περισσότεροι από πολίτες έστειλαν ηλεκτρονική κάρτα του WWF στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, µε την οποία ζητούσαν την υποστήριξη φιλόδοξων µέτρων για το κλίµα κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίµα στο Πόζναν. Περισσότεροι από πολίτες έστειλαν κάρτα προς τους πολιτικούς αρχηγούς, ενόψει ευρωεκλογών, ζητώντας να βάλουν ψηλά στην ατζέντα τους τα περιβαλλοντικά ζητήµατα 5

6 «Το αύριο της Ελλάδας»: αναδεικνύουµε την τρωτότητα της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, µέσα από έρευνα που έγινε σε συνεργασία µε το ΕΑΑ και δείχνει τις κλιµατικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην Ελλάδα (ελέω κλιµατικής αλλαγής) την περίοδο Τµήµα Πολιτικής: παρακολουθούµε στενά τις πολιτικές ενέργειες στην Ελλάδα για το κλίµα, στοχεύοντας τόσο στην ανάδειξη κακών πρακτικών, όσο και στην επιβράβευση θετικών πρωτοβουλιών. Είµαστε αυτοί που ανέδειξαν: Τον αποκλεισµό από τους µηχανισµούς του Κιότο Την ελλιπή αντιπροσωπεία στο Πόζναν Ενεργειακή ταξινόµηση TopTen: ανακαλύπτουµε και αναδεικνύουµε τις καλύτερες ενεργειακά συσκευές διαφόρων κατηφοριών µε ένα κλικ: ΚΛΙΜΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εδώ και 3 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει µία συστηµατική προσπάθεια καταγραφής του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος του WWF Ελλάς, δεδοµένης και της αύξησης του απασχολούµενου εργατικού δυναµικού της οργάνωσης, ειδικά την τελευταία διετία. Στόχος είναι αυτή η αποτύπωση των δεδοµένων να ολοκληρωθεί σε έναν πιστοποιηµένο απολογισµό περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, το αργότερο σε δύο χρόνια από τώρα, ο οποίος θα συνταχθεί βάσει έγκυρων διεθνών προτύπων αναφοράς, διαφάνειας και λογοδοσίας. Παρακάτω παρατίθεται το σχέδιο µείωσης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου του WWF Ελλάς, το οποίο συντάχθηκε και εγκρίθηκε προ 2ετίας: 6

7 Σχέδιο Μείωσης Εκποµπών Αερίων του θερµοκηπίου του WWF Ελλάς ΥΠΟΒΑΘΡΟ Τον Ιανουάριο του 2007 το WWF Ελλάδας δροµολόγησε µία ολοκληρωµένη εκστρατεία για την κλιµατική αλλαγή, υπό τον τίτλο «Το Κλίµα Είναι στο Χέρι Σου», η οποία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τους στόχους, την εµπειρία αλλά και την τεχνογνωσία του αντίστοιχου προγράµµατος του Διεθνούς WWF για την κλιµατική αλλαγή. Η ανάγκη µείωσης των εκποµπών CO2 σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αποτελεί µία επείγουσα επίκληση προς όλους και εποµένως το WWF καλείται να βρεθεί στην πρώτη γραµµή αυτής της προσπάθειας. Οφείλουµε να τηρούµε έµπρακτα τα όσα προτείνουµε σε άλλους, γεγονός που κάνει το παρόν σχέδιο απαρχή της δικής µας προσπάθειας ελάττωσης του περιβαλλοντικού µας «αποτυπώµατος». Το σχέδιο µείωσης εκποµπών παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα I, στο τέλος της αναφοράς. Παρακάτω παρουσιάζονται τα µέχρι τώρα καταγεγραµµένα στοιχεία, ανά κατηγορία περιβαλλοντικού αποτυπώµατος (νερό, ενέργεια κ.ο.κ.) 7

8 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: H υπερβολική κατανάλωση ενέργειας αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα σύγχρονα προβλήµατα, µε πολύ σοβαρή επίπτωση στο περιβάλλον και κυρίως στο φαινόµενο της ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής. Η οργάνωση προσπαθεί να ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας µε µία σειρά µέτρων, σηµαντικότερο εκ των οποίων είναι η αντικατάσταση των συµβατικών κλιµατιστικών µε ανεµιστήρες οροφής. Για καθαρά τεχνικούς λόγους, διατηρήθηκαν τα κλιµατιστικά στον ειδικό χώρο των ηλεκτρονικών διακοµιστών (server room). Παρακάτω παρουσιάζεται η συνολική και ειδική (ανά εργαζόµενο) κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο της ΔΕΗ (έµµεση, δηλ. δεν παράγεται εσωτερικά): Έµµεση Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικά (Δίκτυο ΔΕΗ) ΔΕΗ- KWh , , ,50 Έµµεση Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανά Εργαζόµενο (Δίκτυο ΔΕΗ) ANA ATOMO ΔΕΗ- KWh/εργαζόμενο 814,53 658,56 620,13 Θερµική ενέργεια (πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης, βενζίνη) Δε διενεργείται καταγραφή και ανάλυση των συγκεκριµένων στοιχείων στο σύνολό τους. Έχει τεθεί ως στόχος η δροµολόγηση της συγκεκριµένης διαδικασίας κατά το τρέχον έτος χρήσης ( ) και η περάτωση της το αργότερο κατά τη διάρκεια του επόµενου ( ). Χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Για λόγους που αναλύονται παρακάτω (βλ. Παράρτηµα Ι), η οργάνωση δεν χρησιµοποιεί ΑΠΕ για τις κτηριακές και µεταφορικές τις ανάγκες. Σκοπός µας είναι να εξασφαλιστεί µελλοντικά η κτηριακή υποδοµή και η σχετική χρηµατοδότηση έτσι ώστε να προχωρήσουµε στην αντικατάσταση των συµβατικών πηγών ενέργειας µε εναλλακτικές και κυρίως ανανεώσιµες, στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Στόχος: Στην παρούσα φάση δεν έχουν τεθεί χρονοδιαγράµµατα µε συγκεκριµένους στόχους µείωσης των εκποµπών. 8

9 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Μετακινήσεις Η κατά το µέγιστο δυνατό µείωση των µετακινήσεων αποτελεί πάγια πολιτική της οργάνωσης. Προσπαθούµε να ελαχιστοποιούµε τις µετακινήσεις µας, ειδικά τις αεροπορικές, περιορίζοντάς τις στις απολύτως απαραίτητες και προσπαθούµε να χρησιµοποιούµε στο µέγιστο δυνατό βαθµό Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τις τοπικές µετακινήσεις. Όπου και όταν είναι δυνατό, αντικαθιστούµε τις κατ ιδίαν συναντήσεις µε αντίστοιχα τηλεφωνήµατα ή κλήσεις video (telephone & video conference). Η συντήρηση των οχηµάτων διενεργείται συστηµατικά - βάσει προγραµµατισµένου πλάνου συντήρησης και παρακολουθείται σε συνεχή βάση, µε σκοπό τον περιορισµό της κατανάλωσης καυσίµου καθώς και των αντίστοιχων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Ακολουθεί πίνακας µε τις συνολικές και ειδικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν από τις µεταφορές του προσωπικού για αυστηρά επαγγελµατικούς λόγους: Εκποµπές CO2 από Αεροµεταφορές CO2/tones ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ /ΕΤΟΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 29,89 56,74 38,86 Σηµείωση: Οι εκποµπές από αεροµεταφορές βρίσκονται ήδη σε αρκετά χαµηλά επίπεδα δεδοµένου του µεγέθους της Οργάνωσης, εποµένως µία απότοµη αύξησή τους µπορεί να προκύψει εύκολα για περιστασιακούς λόγους, π.χ. κατά το οικονοµικό έτος παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση των εκποµπών λόγω της διοργάνωσης µίας συνάντησης κατά την οποία χρειάστηκε να µεταφερθούν 10 συµµετέχοντες. 9

10 Εκποµπές CO2 από Επίγειες Μεταφορές CO2 ( σε κιλά / στρογγυλοποίηση σε τόνους) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ /ΕΤΟΣ ΠΛΟΙΑ 0,00 409,23 474,64 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 0, , ,84 ΤΡΑΙΝΟ 0,00 303,82 147,62 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 0,00 240,58 48,46 TOTAL/kg 0, , ,56 TOTAL/t 0,00 6,00 10,18 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (επίγειες & αεροπορικές / τόνοι) 29,89 62,74 49,04 Σηµείωση: για το έτος χρήσης δεν έγινε καταγραφή των εκποµπών των επίγειων µέσων µεταφοράς, εποµένως τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά σε αεροπορικά ταξίδια. Αυτό επηρεάζει και τις τελικές µετρήσεις* συνολικών και ειδικών εκποµπών (βλ. επόµενη σηµείωση). Ειδικές Εκποµπές CO2 από Μεταφορές (επίγειες & αεροπορικές / ανά εργαζόµενο) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (τόνοι) / ανά εργαζόμενο 0,830 1,569 0,981 Συνολικές Εκποµπές CO2 από Κατανάλωση Ηλεκτρισµού ΔΕΗ- CO2 (τόνοι) 29,30 26,35 31,00 Ειδικές Εκποµπές CO2 από Κατανάλωση Ηλεκτρισµού ANA ATOMO ΔΕΗ- CO2 τόνοι /εργαζόμενο 0, , ,62 10

11 Οι παρακάτω πίνακες εµφανίζουν αθροιστικά τις εκποµπές CO2 που προκύπτουν τόσο από τις µεταφορές όσο και από την έµµεση κατανάλωση ενέργειας από το δίκτυο της ΔΕΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO CO2 (τόνοι) 59,19 89,1 80 ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO CO2 ανά εργαζόμενο (τόνοι) 1,64 2,23 1,60 *Σηµείωση: τα γενικά και ειδικά σύνολα για το έτος χρήσης δεν συµπεριλαµβάνουν τις εκποµπές από επίγειες µεταφορές, εποµένως αφορούν αποκλειστικά σε αεροπορικά ταξίδια και έµµεση κατανάλωση ενέργειας (ΔΕΗ). Τονίζουµε ότι οι εκποµπές που προκύπτουν από τις καθηµερινές µετακινήσεις (εκτός ταξιδιών) µε αυτοκίνητο, τρένο ή άλλο µέσο µαζικής συγκοινωνίας δεν καταγράφονται. Αυτό ισχύει τόσο για της µετακινήσεις εντός Αττικής, όσο και για τις µετακινήσεις στις δράσεις πεδίου εκτός πρωτεύουσας. Στόχος Α: Σκοπεύουµε στην βελτιστοποίηση της παραπάνω διαδικασίας ιχνηλασίας των εκποµπών µας, µε σκοπό να συµπεριληφθούν καθολικά στον επόµενο περιβαλλοντικό απολογισµό. Στόχος Β: Στην παρούσα φάση δεν έχουν τεθεί ποσοτικοί στόχοι µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα της οργάνωσης. ΝΕΡΟ Σκοπός της Οργάνωσης είναι η ελαχιστοποίηση του υδάτινου αποτυπώµατός της. Η κατανάλωση νερού δεν παρακολουθείται λόγω του ότι οι σχετικοί λογαριασµοί ΕΥΔΑΠ αφορούν στο σύνολο του κτηρίου και όχι αποκλειστικά στους χώρους που καταλαµβάνει και χρησιµοποιεί η Οργάνωση. 11

12 Τα ελλείµµατα νερού απασχολούν την Ελλάδα γενικά, αλλά και την Αθήνα ειδικότερα. Γι' αυτόν το λόγο, η ενηµέρωση των µελών γύρω από τέτοια θέµατα, αλλά και η υιοθέτηση σωστών πρακτικών αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των ενηµερωτικών διαδικασιών της Οργάνωσης. Σηµειώνεται ότι πέρα από την σχολαστική συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών, κανένα άλλο µέτρο δεν έχει παρθεί για τη διαχείριση του υδάτινου αποτυπώµατος µας. Στόχος: Να ξεκινήσει η αναλυτική καταγραφή συνολικής και ειδικής κατανάλωσης νερού, µόλις αυτό γίνει πρακτικά και τεχνικά εφικτό. ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ/ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΗ) & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σκοπός της οργάνωσης είναι η όσο το δυνατόν χαµηλότερη κατανάλωση υλικών στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό. Παρακάτω παρουσιάζονται οι σχετικοί δείκτες απόδοσης, αναφορικά µε τη χρήση υλικών (τοξικών και µη) και του βαθµού ανακύκλωσής τους: Υλικά που καταναλώνουµε (για τα 3 γνωστά έτη): ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ / ΜΗ ΕΠΙΒΛΑΒΗ Χαρτί: Ακολουθούν πίνακες µε τη συνολική και ειδική κατανάλωση χαρτιού που χρησιµοποιείται για εκτύπωση. Στα στοιχεία δεν συµπεριλαµβάνεται η ποσότητα χαρτιού που χρησιµοποιείται για τις διάφορες εκδόσεις της οργάνωσης. Κατανάλωση Χαρτιού (φύλλα Α4): Υλικό / Οικ. Έτος ΧΑΡΤΙ/ΦΥΛΛΑ Ειδική Κατανάλωση Χαρτιού (φύλλα Α4 ανά εργαζόµενο): ANA ATOMO ΧΑΡΤΙ/ΦΥΛΛΑ

13 Σηµειώνεται ότι για τις εκδόσεις της οργάνωσης σηµαντικού όγκου (π.χ. Ζωντανός Πλανήτης, Οδηγοί για το Περιβάλλον κ.α.) τηρείται η πολιτική προµήθειας µη χλωριωµένου και FSC πιστοποιηµένου χαρτιού. Για τις λοιπές ανάγκες, χρησιµοποιούµε απλό χαρτί εκτύπωσης. Δυστυχώς, αυτό γίνεται για πρακτικούς λόγους, εφόσον το ανακυκλωµένο χαρτί που είχε δοκιµαστεί κατά το παρελθόν δηµιουργούσε συνεχώς προβλήµατα στους εκτυπωτές, ενώ και η ποιότητα της εκτύπωσης δεν ήταν η επιθυµητή. Βρισκόµαστε σε ανοιχτή επικοινωνία µε τους σχετικούς προµηθευτές και παρακολουθούµε την αγορά, µε σκοπό το συντοµότερο δυνατό να εντάξουµε στις διαδικασίες µας την αποκλειστική χρήση µη χλωριωµένου και ανακυκλωµένου χαρτιού ή χαρτιού το οποίο θα φέρει σχετική πιστοποίηση αειφόρου δασικής διαχείρισης (FSC). Ανακύκλωση χαρτιού: Η οργάνωση ανακυκλώνει το σύνολο του χαρτιού που χρησιµοποιεί (κυρίως χαρτί εκτύπωσης Α4) µέσα από το σύστηµα ανακύκλωσης των µπλε κάδων του Δήµου. Δεν διενεργείται συνολική ή ειδική ποσοτικοποίηση του όγκου χαρτιού προς ανακύκλωση. Πλαστικό / Αλουµίνιο: Η οργάνωση δεν προµηθεύεται πλαστικό ή παράγωγα πλαστικού, καθώς και αλουµίνιο για τις λειτουργικές τις ανάγκες, εποµένως δεν υπάρχει σχετική καταµέτρηση. Οι συσκευασίες αλουµινίου που προκύπτουν ως απορρίµµατα από προσωπική χρήση, ανακυκλώνονται στο σύνολό τους στους µπλε κάδους του Δήµου. Γυαλί: Το γυαλί είναι επίσης ένα υλικό το οποίο η οργάνωση δεν προµηθεύεται για τις λειτουργικές της διαδικασίες, παρόλα αυτά, τα γυάλινα απορρίµµατα που προκύπτουν από προσωπική χρήση ανακυκλώνονται µέσα από το σύστηµα ανακύκλωσης του Δήµου, όπως και τα προαναφερθέντα υλικά. Τοξικά / Επιβλαβή Υλικά Συνολική Κατανάλωση Toners: Υλικό / Έτος ΤΟΝΕΡ/ΤΕΜΑΧΙΑ Ειδική Κατανάλωση Toners (τεµάχια ανά εργαζόµενο): ANA ATOMO ΤΟΝΕΡ/ΤΕΜΑΧΙΑ 0,44 0,4 0,42 13

14 Ανακύκλωση Toners: Τα συγκεκριµένα υλικά παραδίδονται για ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση στο σύνολό τους. Μπαταρίες: Ανακυκλώνουµε µπαταρίες από προσωπική χρήση στο µέτρο του δυνατού, χωρίς να διενεργείται ποσοτικοποίηση του όγκου που ανακυκλώνεται. Ηλεκτρικός & Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Οι συγκεκριµένες συσκευές ανακυκλώνονται στο σύνολό τους (δηλαδή το 100% των προς απόρριψη) διαµέσου του Δήµου Αθηναίων. Παράγωγα από τη χρήση και συντήρηση των οχηµάτων (λιπαντικά, συσσωρευτές, µεταλλικά εξαρτήµατα, ελαστικά): Αναφορικά µε τα οχήµατα που έχουν έδρα τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας, διενεργούνται οι εξής δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων / απορριµµάτων: Χρησιµοποιηµένα λιπαντικά: γίνεται παράδοση µέσω των συνεργείων µε τα οποία συνεργαζόµαστε, στον ειδικό φορέα ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε., προς συλλογή και διαχείριση. Συσσωρευτές: γίνεται παράδοση µέσω των συνεργείων µε τα οποία συνεργαζόµαστε, στον ειδικό φορέα ΣΥΔΕΣΗΣ, προς συλλογή και διαχείριση. Ελαστικά: τα ελαστικά συλλέγονται από ειδικό συνεργάτη και µεταβαίνουν στην Ecoelastica, προς συλλογή και διαχείριση. Μεταλλικά εξαρτήµατα (scrap): τα συνεργεία στα οποία συντηρούµε τα οχήµατά µας, µεταπωλούν ως scrap τα µεταλλικά εξαρτήµατα, τα οποία τελικά καταλήγουν σε εξειδικευµένους φορείς ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης. Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω διαδικασίες περισυλλογής και διαχείρισης απορριµµάτων / αποβλήτων δεν εµπίπτει στην άµεση παρακολούθηση της οργάνωσης, εποµένως δεν είµαστε σε θέση να διασφαλίσουµε την έγκυρη, έγκαιρη και ορθή περάτωσή τους, εκ µέρους των εµπλεκόµενων φορέων διαχείρισης. 14

15 Προµήθειες Η πολιτική προµηθειών επικαιροποιείται προς τη κατεύθυνση απόκτησης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, εξαρτηµάτων και συσκευών. Η οργάνωση προµηθεύεται φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας και κατασκευασµένους από υλικά που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον σε σχέση µε τα αντίστοιχα συµβατικά. Επίσης, τα προϊόντα χάρτου (για χρήση κουζίνας, µπάνιου κλπ, πλην του χαρτιού προς εκτύπωση) τοποθετούνται σε συσκευές εξοικονόµησης TORK και προέρχονται από δάση αειφόρου διαχείρισης που φέρουν την πιστοποίηση Forest Stewardship Council (FSC). Το ίδιο ισχύει και για το χαρτί που χρησιµοποιείται στις εκδόσεις µας που έχουν σηµαντικό όγκο χρήσης χαρτιού. Επόµενο βήµα είναι η αποκλειστική προµήθεια µη χλωριωµένου χαρτιού για όλες τις λειτουργικές χρήσης της οργάνωσης. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΟΖΟΝΤΟΣ, ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ Βιοποικιλότητα Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι ένας από τους κύριους άξονες στρατηγικής και δράσης της οργάνωσης σε παγκόσµιο και τοπικό επίπεδο. Από την ίδρυσή της η οργάνωση έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει περισσότερα από 100 προγράµµατα δράσης για την προστασία των υδατικών, παράκτιων & θαλάσσιων και των δασικών οικοσυστηµάτων της χώρας. Η µοναδικότητα του WWF Ελλάς έγκειται στην πολυεπίπεδη δράση του. Τα προγράµµατά του περιλαµβάνουν από επιστηµονική έρευνα και παρακολούθηση µέχρι περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκστρατείες ενηµέρωσης και δράσεις κατάρτισης. Στοιβάδα Όζοντος: Το αντίκτυπο της οργάνωσης στη στοιβάδα του όζοντος κρίνεται µη σηµαντικό (immaterial) και δεν προσµετράται. Οπτική και Ακουστική Όχληση: Η επίδραση της οργάνωσης κρίνεται µηδαµινή. Λοιποί Εναέριοι Ρύποι (σωµατίδια, SO2, άζωτο κλπ.): Η επίδραση της οργάνωσης κρίνεται µηδαµινή. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Όπως είχε προβλεφθεί στις προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες της οργάνωσης, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του σχεδίου µείωσης του οικολογικού αποτυπώµατος της οργάνωσης -και εποµένως, του σχεδίου µείωσης των αερίων του θερµοκηπίουεναπόκεινται στην οµάδα εργασίας που δηµιούργησε ο Διευθυντής του WWF Ελλάδας. Η εν λόγω οµάδα, που δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο, αποτελείται από τα παρακάτω µέλη: Κωνσταντίνο Λιαρίκο: Υπεύθυνο Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων Νατάσα Μαραγκού: Διαχειρίστρια προγραµµάτων Κωνσταντίνο Γκανιά: Συνεργάτη Οικονοµικής Διεύθυνσης Γιάννη Μαλεγκάνο: Υπεύθυνο Κινητοποίησης Επιχειρήσεων Αχιλλέα Πληθάρα: Υπεύθυνο Εκστρατείας για το Κλίµα Σύµφωνα µε τις εσωτερικές διαδικασίες, αυτή η οµάδα οφείλει να είναι περισσότερο αναµεµειγµένη από όλα τα υπόλοιπα τµήµατα της οργάνωσης, ούτως ώστε να αντανακλώνται οι διαφορετικές απόψεις και ανάγκες του προσωπικού. Αυτή η πρώτη οµάδα εργασίας, εντούτοις, έχει µικρότερη σύνθεση, επικεντρώνεται περισσότερο στην εξειδίκευση και λιγότερο στην εκπροσώπηση των διαφόρων τµηµάτων της οργάνωσης, κι αυτό γιατί, θεωρήθηκε πως τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η πιο εξειδικευµένη σύνθεσή της, θα της επιτρέψει να πρωτοπορήσει και να φέρει εις πέρας µια σειρά τεχνικών, περισσότερο, αποστολών. Αυτή η οµάδα, που αναφέρεται απευθείας στο Διευθυντή και είναι υπεύθυνη για την προετοιµασία του ακόλουθου σχεδίου, θα επιβλέπει και θα παρακολουθεί την υλοποίησή του. Επίσης θα εµπλέκεται σε έναν αριθµό διαφόρων ενεργειών (όπως την αγορά εξοπλισµού), καθώς επίσης θα συντάξει και µια σειρά από προδιαγραφές για την καθοδήγηση των προµηθειών, αλλά και για να διευκολυνθούν τα υπόλοιπα µέλη στην προσαρµογή τους στις νέες προδιαγραφές. Το ακόλουθο σχέδιο, όπως και τα οποιαδήποτε µελλοντικά επίσηµα έγγραφα, θεωρούνται και εγκρίνονται από το Διευθυντή. Στο τέλος του οικονοµικού έτους, η σύνθεση της οµάδας θα επανεξεταστεί και η νέα οµάδα που θα δηµιουργηθεί θα επανεξετάσει µε τη σειρά της το παρόν σχέδιο και θα προτείνει αλλαγές και συµπληρωµατικές ενέργειες. Είναι σηµαντικό να διατηρηθούν δύο θέσεις στην οµάδα, µία για τον ειδικό από το τµήµα περιβαλλοντικών 16

17 προγραµµάτων και µια για το µέλος του τµήµατος ανάπτυξης και διοίκησης. Ο τελευταίος, που στην παρούσα σύνθεση καταλαµβάνει τρεις θέσεις, είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της λειτουργίας των σχεδίων και των προγραµµάτων και εποµένως τυγχάνει καίριας σηµασίας στην υλοποίηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί ως στόχοι. Ας σηµειωθεί επίσης, ότι δύο από τα µέλη που συνθέτουν την παρούσα οµάδα (Αχ. Πληθάρας και Κ.Γκανιάς) έχουν παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του WWF Φινλανδίας γύρω από τα 'πράσινα γραφεία'. 1. ΤΟΜΕΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει τους στόχους για την µείωση του οικολογικού αποτυπώµατος της οργάνωσης, καθώς επίσης και τα προγραµµατισµένα προς λήψη µέτρα. Όπως παρατηρείται, αρκετά από τα µέτρα αυτά έχουν ήδη αναληφθεί και υλοποιηθεί, ενώ άλλα είναι προγραµµατισµένα να υλοποιηθούν στο άµεσο µέλλον. Κατά τη διαδικασία υλοποίησης αυτών των 'εσωτερικών' µέτρων, πρέπει να επισηµανθούν τρία βασικά εµπόδια στην εφαρµογή και τον έλεγχό τους: 2. Διαπιστώνεται σοβαρή δυσκολία στην καταµέτρηση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης και νερού στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης. Το κτήριο στο οποίο βρίσκονται τα γραφεία είναι µεγάλης ηλικίας και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και θέρµανσης είναι περίπλοκες. Δεν υπάρχει τρόπος να προσµετράται η κατανάλωση και εποµένως δεν υφίσταται ακριβής τρόπος παρακολούθησης. Το θέµα αυτό θα επιλυθεί µέσα στα επόµενα χρόνια, αφού η Οργάνωση επαναδροµολογήσει και ολοκληρώσει τις διαδικασίες µετακόµισης των εγκαταστάσεών της. 3. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το WWF βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης νέων γραφείων. Έτσι, δεν πρόκειται να γίνουν σηµαντικές επενδύσεις για την αναδιαµόρφωση του παρόντος κτηρίου. Έτσι, όπως είναι λογικό, δε θα γίνουν σηµαντικές ενέργειες για εξοικονόµηση ενέργειας στην παρούσα φάση. 4. Τα περισσότερα από τα προγραµµατισµένα µέτρα και η επίτευξη της πλειονότητας των στόχων, εξαρτάται από το ευρύτερο πλαίσιο των ενεργειών αυτών. Αυτό γίνεται κατανοητό αν σκεφτεί κανείς την ανακύκλωση, καθώς επίσης και τα θέµατα εξοπλισµού. Αν και οι ενέργειες για να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι είναι συνεχείς, συµβαίνει πολύ συχνά να χρειάζεται η ανακατεύθυνση ή η αναβολή αυτών, λόγω της ανεπάρκειας του γενικότερου συστήµατος, όπως παραδείγµατος χάρη, η ανακύκλωση του χαρτιού και του αλουµινίου, η οποία παύει συχνά λόγω αλλαγών στις τακτικές ανακύκλωσης του δήµου. 17

18 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο έλεγχος της προόδου της υλοποίησης του παραπάνω σχεδίου θα γίνεται ετησίως από την οµάδα εργασίας που προσδιορίστηκε παραπάνω. Οι έλεγχοι θα γίνονται ετησίως -στο τέλος του χρόνου - και καθώς η σύνθεση της οµάδας επίσης θα επανεξετάζεται εκείνο το διάστηµα, οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται από µέλη και των δύο οµάδων (από µέλη της οµάδας του χρόνου που πέρασε και µέλη της νεοσύστατης οµάδας για το χρόνο που έρχεται). Όταν κριθεί αναγκαίο, έλεγχοι σε συγκεκριµένα θέµατα µπορούν να ανατεθούν και σε εξωτερικούς ελεγκτές. Μετά τον έλεγχο, ακολουθεί η επανεξέταση του σχεδίου από την οµάδα εργασίας και το εκ νέου σχέδιο παραδίδεται στο Διευθυντή προς έγκριση. 6. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (CARBON OFFSETTING) Έχουν προσδιοριστεί διαδικασίες αντιστάθµισης των ρύπων που παράγονται από τα αεροπορικά ταξίδια. Στα πλαίσια των αντισταθµίσεων αυτών, στηρίζουµε έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο εξωτερικό µέσω του ιδρύµατος Gold Standard. Ταυτόχρονα, λειτουργεί και ένα σύστηµα ελέγχου εκποµπών από την µετακίνηση µε αυτοκίνητα. Στο άµεσο µέλλον θα ληφθεί υπόψη και η αντιστάθµιση αυτών. Τονίζουµε το γεγονός ότι ως οργάνωση αναγνωρίζουµε πως η αντιστάθµιση των ρύπων αυτών δε µας κάνει «κλιµατικά ουδέτερους» (carbon neutral), αλλά αποτελεί µία ούτως ή άλλως θετική πρωτοβουλία, η οποία όµως δεν αναιρεί σε καµία περίπτωση τη δική µας ευθύνη για ουσιαστική µείωση του κλιµατικού αποτυπώµατος της Οργάνωσης. 18

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Σηµαντικό ρόλο τόσο στην καταναλωτική όσο και επενδυτική προσπάθεια των ΟΤΑ παίζει η οργάνωση και η ποιότητα των «πράσινων» τοπικών δηµόσιων προµηθειών. Η στροφή προς «πράσινες»

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ Αθήνα, 08/03/10

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Εκατομμύρια σε κίνδυνο

Εκατομμύρια σε κίνδυνο Οπλανήτηςφλέγεται Εκατομμύρια σε κίνδυνο Μελέτη Stern και Tufts Η αδράνεια θα επιφέρει απώλειες έως 20% τουπαγκόσμιουαεπ Μόλις 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ για δράσεις αποτροπής Κόστος καταπολέμησης κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ µµάτων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ http://www.ntua.gr/perivallontiki_omada

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Στόχος(οι): Να ενημερωθούν οι μαθητές για τις ταξιδιωτικές συνήθειες της δικής τους γενιάς αλλά και των προηγούμενων, από τη σκοπιά των διανυόμενων αποστάσεων, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ & ΠΟΛΗ : Τοπικές Λύσεις και Προτάσεις ίκτυο Μεσόγειος SOS Θεσσαλονίκη, 3-2-2010 Πόλεις του µέλλοντος Οι ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάζουν την προσαρµογή τους στις κλιµατικές αλλαγές και στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Professionals Training ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AΓΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που προκαλούν ανισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Με ευθύνη για τους Ανθρώπους μας

Με ευθύνη για τους Ανθρώπους μας Η ιστορία της PITSOS 1865 Ίδρυση της εταιρείας ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. - PITSOS από την ομώνυμη οικογένεια για την παραγωγή μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών πετρελαίου 1959 Έναρξη της παραγωγής ψυγείων και θερμαστρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα:

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα: Ηµερίδα από ΠΕ /ΠΚΜ και Ε.Ε.Α.Α. «Ανακύκλωσης συσκευασιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προκλήσεις και Προοπτικές» Θεσσαλονίκη - ευτέρα 25/2/2013, 11.00π.µ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Στο ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TYΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της».

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της». Το σχολείο μας συνεχίζει φέτος, για τρίτη σχολική χρονιά, να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Οικολoγικά Σχολεία, το οποίο προσφέρει στους μαθητές μια νέα εμπειρία. Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξη/Eπιμελεια: Guardiancom [EΠ] GLOBAL. planet

Συνταξη/Eπιμελεια: Guardiancom [EΠ] GLOBAL. planet Συνταξη/Eπιμελεια: by Guardiancom [EΠ] GLOBAL planet ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο... OLDWEATHER: ναυτικά ημερολόγια Τρεις πλανήτες για τους Έλληνες...

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση ποια είναι η GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1995 προκειμένου να καλύψει το κενό που υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ µµάτων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ http://www.ntua.gr/perivallontiki_omada

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το οικολογικό αποτύπωμα ως βασικός άξονας δράσεων ΠΕ για την Ενέργεια: υλικό, προγράμματα, συνεργασίες με το WWF Ελλάς Eλένη Σβορώνου Υπεύθυνη

Το οικολογικό αποτύπωμα ως βασικός άξονας δράσεων ΠΕ για την Ενέργεια: υλικό, προγράμματα, συνεργασίες με το WWF Ελλάς Eλένη Σβορώνου Υπεύθυνη Το οικολογικό αποτύπωμα ως βασικός άξονας δράσεων ΠΕ για την Ενέργεια: υλικό, προγράμματα, συνεργασίες με το WWF Ελλάς Eλένη Σβορώνου Υπεύθυνη Προγράμματος Κατάρτισης & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης WWF

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία κι εκπομπές ρύπων

Αειφορία κι εκπομπές ρύπων Το παρόν και το µέλλον των βιοκαυσίµων στην Ελλάδα Αειφορία κι εκπομπές ρύπων Σωτήρης Φώλιας Μέλος.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. Αθήνα, 25/11/2010 Από τον Ρ. Ντίζελ στο σήµερα... Το 1912 ο Ρούντολφ Ντίζελ προφητικά δηλώνει:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ C40 ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ C40 ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ C40 ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Περιεχόμενα 1. ΠΟΛΕΙΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ C40 3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.)

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.) ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΔΕΣΣΑ 2013 Πολιτική πρώτων υλών Ιδια πολιτική σημαινει το 2050 140 δισ.τόνοι δηλ 3πλάσιο του 2000 45% του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση Η εκστρατεία ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑ (Make Cars Green) στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών από την κίνηση των αυτοκινήτων και στο να βοηθήσει τους οδηγούς να σκεφτούν οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα