Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ.: Τηλ. : , Fax: Αριθμ. Πρωτ. : / 2 / θ ΑΜΥ : 2565 «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο & στο Μητρώο» Αθήνα, 25 Μαΐου 2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν.4270/2014 (άρθρα 24,66,68) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης κ.λ.π.» (Α -143). β. Του Ν.2452/1996 (άρθρο 6), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014 (άρθρο 39, υποπαράγραφος ΙΑ.3, παρ.2, εδαφιο ιζ). γ. Του Ν.4013/2011 (άρθρο 4, παρ.3) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4146/2013 (άρθρο 61). δ. Του Ν.4311/2014 «Κύρωση Κρατικού Προϋπολογισμού Έτους 2015» (Α -259). ε. Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ.». στ. Του Ν.2362/1995 (άρθρα 20, 21, 22, 38 και 81) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3871/2010 (Α.141). ζ. Του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». η. Του Ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». θ. Του Ν.1481/1984 (άρθρο 20), του Ν.2362/1995 (άρθρα 20, 21, 22 και 38), του Ν.2286/1995, του Ν.2522/1997, του Π.Δ.60/2007, του Π.Δ.118/2007 και το Ν.2685/1999 όπως τροποποιήθηκαν-συμπληρώθηκαν και ισχύουν έως σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση. ι. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» και Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». ια. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α.194). ιβ. Του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων». 2. Την υπ. αριθ.7004/3/63 από Απόφαση κ.υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων ΕΛ.ΑΣ. σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 7004/3/63-λα από όμοια (Β -2595)». 3. Την υπ.αριθ από Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Φ.Ε.Κ. 3692), που αφορά τροποποίηση της υπ. Αριθ. ΠΙ/1732 από Απόφασης αναφορικά με την υλοποίηση προμηθειών. 1

2 4. Την υπ. αριθ. 8045/22/ από Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με Α.Δ.Α.: 6ΚΗ4Ι-Γ5Χ, και αριθμό καταχώρησης λογιστικού βιβλίου Υ.Δ.Ε.: 15043) του Α.Ε.Α./Κ.Ο.Υ.Π./Διεύθυνση Οικονομικών/1 ο Τμ. Προϋπολογισμού και Δαπανών, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση εβδομήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (60.000,00 ), για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού - μελανιών μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας (fax), προς κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, έτους Την υπ αριθ. 8034/2/1147 η από Απόφαση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Προκηρύσσουμε ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ εντός του εγκριθέντος προαναφερομένου ποσού των εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (60.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α1-Α2, Β και Γ, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού - μελανιών μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας (fax), προς κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, έτους Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α1-Α2 β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 3. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές, μέχρι την 5 η του μηνός Ιουνίου, έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα), στο Γραφείο 1019 της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, στον 10 ο όροφο, Λεωφ. Αλεξάνδρας 173. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (ήτοι 5/6/2015 και ώρα 10:00 ), θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν από την Υπηρεσία. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αυθημερόν (ήτοι 5/6/2015 και ώρα 10:00 ). 4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τη συγκροτηθείσα, με την υπ αριθ. 8034/2/1147 η από Απόφαση της Δ/νσής μας, επιτροπή. Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές. 5. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων της Προκήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 6. Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημέρες και πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Πίνακα Α, του Παραρτήματος Α1 της παρούσας Διακήρυξης (επί ποινή αποκλεισμού). Η προσφερθείσα τιμή, όπως αυτή απαιτείται και καθορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα Α, του Παραρτήματος Α1 της παρούσας Διακήρυξης, θα παραμείνει σταθερή σε όλη την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. Σημείωση (επί ποινή αποκλεισμού): Τα στοιχεία του Πίνακα Α του Παραρτήματος Α1, θα ταυτίζονται πλήρως με τα αντίστοιχα (στοιχεία) του Πίνακα της προσφοράς των ενδιαφερομένων. Οι στήλες που αφορούν τις τιμές, θα συμπληρώνονται μόνο στην Οικονομική προσφορά (Παράρτημα Γ, Περιεχόμενο προσφοράς). 2

3 7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές, θεωρούμενες ως αντιπροσφορές. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής. 8. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας όλων των ειδών (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος Α1), διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9. Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της παρούσας Διακήρυξης, που θα αναφέρονται στην προσφορά, μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού να αποτελέσουν λόγο αποκλεισμού. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της Διακήρυξης (Παράρτημα Α1), απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της απαιτούμενης ποσότητας κατά ποσοστό έως 30%. 11. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς ως εξής: Ι. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. ΙΙ. Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και παράδοσης των υλικών, ούτε στην περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος αυτής Η προσφερόμενη τιμή της εν λόγω προμήθειας, υπόκειται στις κρατήσεις ως ακολούθως: Υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. συνολικά σε ποσοστό 5,54% (Μ.Τ.Σ. 2,72%, Τ.Π.Α.Σ. 2,72%,), 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου, 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.) (Ν.4013/2011), 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επ αυτού υπέρ Ο.Γ.Α. Επίσης θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για προμήθεια υλικών. 12. Η κατακύρωση του διαγωνισμού και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον αναδειχθέντα μειοδότη, θα γίνει από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Ο προμηθευτής, στον οποίον θα κατακυρωθεί ή ανατεθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, στην Υπηρεσία μας, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (Παράρτημα Β - Β. Δικαιολογητικά που κατατίθενται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον μειοδότη). 13. Τα είδη θα παραδίδονται τμηματικά στις κατά τόπους ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες από τον προμηθευτή άμεσα, εντός των επόμενων, από την τηλεφωνική ειδοποίηση της υπηρεσίας μας, δυο ημερών. Ο προμηθευτής οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα την Υπηρεσία για τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά (τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα), διαφορετικά (η Υπηρεσία) δεν είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην παραλαβή. Κατά την παράδοση των υλικών η επιτροπή έχει κάθε δικαίωμα και υποχρέωση έναντι της Υπηρεσίας για την διενέργεια ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Προμηθευτή. Η Υπηρεσία μας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των υλικών. Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή, μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 3

4 14. Η ολοκλήρωση της προμήθειας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το πολύ τριάντα δύο (32) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης οκτώ (08) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Στην προσφορά θα αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών. Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας, ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των αναλώσιμων ειδών (Παράρτημα Β - Γ. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης από τον μειοδότη). 15. Τη σύμβαση σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης υπογράφει ο ίδιος ο επιχειρηματίας ή πληρεξούσιός του. Σε περίπτωση δε εταιρείας οποιασδήποτε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), η υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα γίνει από το πρόσωπο που έχει δικαίωμα με την υπογραφή του (σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας) να δεσμεύει την εταιρεία ή επιχείρηση. 16. Το τιμολόγιο θα είναι ένα συγκεντρωτικό για όλες τις παραδόσεις, οι οποίες θα συνοδεύονται με δελτίο αποστολής, προς αποφυγήν τυχόν κωλύματος της διαδικασίας πληρωμής. 17. Η πληρωμή της σχετικής δαπάνης, θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του ν. 4152/2013, με πίστωση του συμβατικού χρηματικού ποσού, στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ύστερα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και αφού προσκομισθεί από τον προμηθευτή νόμιμο τιμολόγιο καθώς και Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, οι οποίες θα αναγράφουν «για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης» και «για συμμετοχή σε διαγωνισμό δημοσίου» αντίστοιχα. 18. Τα προς προμήθεια αναλώσιμα είδη, να είναι τα αυθεντικά (των κατασκευαστών) των μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται ή ισοδύναμα σύμφωνα με τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών ισοδύναμων αναλωσίμων ειδών (Παράρτημα Α2), διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που προσφερθεί τουλάχιστον ένα ισοδύναμο αναλώσιμο είδος, ο προαναφερθείς Πίνακας (Τεχνικών Προδιαγραφών ισοδύναμων αναλωσίμων ειδών), θα συμπληρώνεται (επί ποινή αποκλεισμού) από τον προσφέροντα και θα πλαισιώνει την τεχνική προσφορά του, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα απαιτούμενα (με τον εν λόγω Πίνακα) δικαιολογητικά Σε περίπτωση που το αναλώσιμο δε μπορεί να αναγνωρισθεί από την αντίστοιχη συσκευή για την οποία προορίζεται, θα πρέπει να αντικαθίσταται εντός 3 ημερών από τον προμηθευτή, χωρίς να επιβαρυνθεί η Υπηρεσία Βλάβες που δύνανται να προκύψουν στα μηχανήματα των Υπηρεσιών, από τη χρήση των προς προμήθεια ειδών, θα διορθώνονται από τον προμηθευτή χωρίς να επιβαρυνθεί η Υπηρεσία Επίσης τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα (πχ. ανομοιόμορφη κατανομή μελάνης κ.α.) τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών, που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς Οι παραπάνω περιπτώσεις (19.1., 19.2., 19.3.), θα διαπιστώνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (εντός των χρονικών περιθωρίων που ρητά αναγράφονται στην παράγραφο 20 της παρούσας) με σχετικό έγγραφό της. 20. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής, για όλα τα προσφερόμενα είδη, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα Διακήρυξη, όσο και στις προσφορές των συμμετεχόντων. Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης, θα συνοδεύει τα ισοδύναμα αναλώσιμα, όπως απαιτείται και αναγράφεται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών ισοδύναμων αναλωσίμων ειδών (Παράρτημα Α2). 4

5 21. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σημειώνεται ότι η παράγραφος 21.2, δεν αφορά τα αυθεντικά αναλώσιμα (των κατασκευαστών) των μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. 22. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, καθώς και στους συνημμένους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανήκει στην υπ. αριθ. 8034/2/1147-θ από Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού - μελανιών μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας (fax), έτους ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΗΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΑΝΗΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ - ΧΡΩΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 1 PANASONIC KX - FP 205 KX-FA52X ΜΑΥΡΟ TONER 4 2 XEROX CENTER R00605 ΜΑΥΡΟ TONER 3 3 OKI MB OKI MB280/ K ΜΑΥΡΟ TONER 13 4 SAMSUNG SF R SF-D560R ΜΑΥΡΟ TONER 10 5 SAMSUNG SCX F SCX4521 ΜΑΥΡΟ TONER 5 6 CANON L CANON T ΜΑΥΡΟ TONER 43 7 KONICA MINOLTA F 8 LEXMARK X 264 dn X264H11 TN 109 ΜΑΥΡΟ TONER Κ ΜΑΥΡΟ TONER 11 9 CANON i-sensys L 140 CANON FX - 10 ΜΑΥΡΟ TONER 7 10 SAMSUNG SCX F SF-D560RA ΜΑΥΡΟ TONER 3 11 CANON MF FX - 10 ΜΑΥΡΟ TONER 8 12 SAMSUNG SF P MLT-D101S ΜΑΥΡΟ TONER 3 13 HP Ofgice jet ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG XPRESS M2675 F HP INK JET 4516 ADVANTAGE 116 ΜΑΥΡΟ TONER ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ 7 16 SAMSUNG SCX F MLT - D101S ΜΑΥΡΟ TONER 2 17 PHILIPS LPF 5125/E10L ΜΑΥΡΟ TONER 7 18 CANON image Runner 1133if C-exv 40 ΜΑΥΡΟ TONER 5 6

7 19 HP Desk jet ink Advantge 4625 HP 655 XL BLACK 550 Pgs ΜΑΥΡΟ INK 5 20 TOSHIBA e - studio 167 T E ΜΑΥΡΟ TONER 3 21 CONIKA MINOLTA BIZHUB 211 DEVELOP TN 114 ΜΑΥΡΟ TONER 9 22 DEVELOP ineo 161 ΜΑΥΡΟ TONER 5 23 TOSHIBA e - studio 255 ΜΑΥΡΟ TONER 7 24 DEVELOP ineo 213 ΜΑΥΡΟ TONER 3 25 TOSHIBA e- studio 182 DP E T ΜΑΥΡΟ TONER CANON L-400 CANON T ΜΑΥΡΟ TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 185 TN 116 ΜΑΥΡΟ TONER 7 28 SHARP AR 5320E AR 016 T ΜΑΥΡΟ TONER 3 29 SHARP AR 5516 AR 020 T ΜΑΥΡΟ TONER 3 30 SAMSUNG SF P (ΦΑΞ) MLT-D101S ΜΑΥΡΟ TONER 7 31 OKI MB (ΦΑΞ) OKI MB280/ K ΜΑΥΡΟ TONER CANON FAX L100 FX 10 ΜΑΥΡΟ TONER 2 33 SHARP AR-5316 AR-016 T MAYΡO TONER 2 34 KONICA MINOLTA PAGE PRO 1490MF ΜΑΥΡΟ TONER 5 35 RICOH AFICIO 4270 MF ΜΑΥΡΟ TONER 4 36 RICOH AFICIO 4270 MF ΜΑΥΡΟ DRUM 1 37 HP M4345MFP ΜΑΥΡΟ TONER 8 38 RICOH 1802 Gesteghet ΜΑΥΡΟ TONER 3 39 REX ROTARY MP2000 (Aficio) MP 2000 ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕR 7 40 TOSHIBA STUDIO 200 S ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕR 2 41 KYOSERA FS-1018 MFP MAYΡΟ ΤΟΝΕR 7 42 REX ROTARY FAX3320L Type 1260 BLACK MAYΡΟ ΤΟΝΕR 7 43 CANON L 400 CANON-T ΜΑΥΡΟ ΤΟΝΕR XEROX FAXCENTER R00605 ΜΑΥΡΟ TONER 4 45 CANON L 100 FX-10 ΜΑΥΡΟ TONER 8 46 CANON L 150 Cartridge 728 ΜΑΥΡΟ TONER OKI MB OKI MB280/ K ΜΑΥΡΟ TONER HP LASER JET 1022 HP 12A ΜΑΥΡΟ TONER PANASONIC KX-FC245 KX-FC245 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 3 50 PANASONIC KX - FL421 KX-FAT88 ΜΑΥΡΟ TONER 2 51 PANASONIC KX - FL421 KX-FAD89 DRUM 1 52 TOSHIBA e-stoudio 255 TOSHIBA T-4530E ΜΑΥΡΟ TONER 3 53 PANASONIC KX - FL421 GR PAN KX-FA88X ΜΑΥΡΟ TONER 4 54 HP M1212NF HP 285A ΜΑΥΡΟ TONER HP DESKJET INK ADVANTAGE 4625 HP DESKJET INK ADVANTAGE 4625 HP DESKJET INK ADVANTAGE 4625 HP DESKJET INK ADVANTAGE 4625 CZ-109 ΜΑΥΡΟ INK 4 CZ-110 ΜΠΛΕ INK 4 CZ-112 ΚΙΤΡΙΝΟ INK 4 CZ-111 ΚΟΚΚΙΝΟ INK 4 59 CANON L-400 CANON-T ΜΑΥΡΟ TONER 23 7

8 60 61 SAMSUNG SCX FW XEROX FAXCENTRE 1008 MLT-D101S ΜΑΥΡΟ TONER 4 013R00605 ΜΑΥΡΟ TONER 2 62 ΟΚΙ ΜΒ290 OKI MB K ΜΑΥΡΟ TONER 2 63 SAMSUNG MLT-D117S SAMS MLT-D117S ΜΑΥΡΟ TONER 3 64 CANON F PF-FR L-140 FX-10 ΜΑΥΡΟ TONER 8 65 SAMSUNG FAX M2675 F MLT-D116L ΜΑΥΡΟ TONER 2 66 HP LASER JET M4345 MFP HP Q5945A ΜΑΥΡΟ TONER 9 67 KYOCERA FS 6025 MFP TK475 (2X2Q041) ΜΑΥΡΟ TONER 2 68 BROTHER MFC DN TN-3280 ΜΑΥΡΟ TONER 6 69 CANON L-400 CANON-T ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG SCX-4521F SAMS SCX-4521 ΜΑΥΡΟ TONER 2 71 CANON L140 -L FX-10 ΜΑΥΡΟ TONER XEROX FAX CENTRE R00605 ΜΑΥΡΟ TONER 2 73 KONICA MINOLTA pagepro 1490MF ΜΑΥΡΟ TONER 3 74 EPSON WF T-1301 XL 945 K ΜΑΥΡΟ INK 4 75 EPSON WF T CYAN INK 2 76 EPSON WF T MAGENTA INK 2 77 EPSON WF T YELLOW INK 2 78 LEXMARK MX310dn ΜΑΥΡΟ TONER PANASONIC KX- MB2030 PANASONIC KX- MB2030 KX-FAT411X ΜΑΥΡΟ TONER 4 KX-FAD412X ΜΑΥΡΟ DRUM 1 81 SAMSUNG SF R SF - D560RA ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG SF MLT-D1052S ΜΑΥΡΟ TONER 2 83 SAMSUNG SCX F SAMSUNG 1052L SAMSUNG LAZER FAX 760P/SEE CANON I-SENYS MF PL HP Officejet 4500 Desktop 2500 Κ ΜΑΥΡΟ TONER 14 MLT-D101S ΜΑΥΡΟ TONER 11 KF05089 ΜΑΥΡΟ TONER 23 ΜΑΥΡΟ TONER 5 87 SAMSUNG M2675F MLT-D116L ΜΑΥΡΟ TONER PHILIPS LPF 5125/E10L KONICA MINOLTA - pagepro 1490 MF PFA-751 ΜΑΥΡΟ TONER ΜΑΥΡΟ TONER 2 90 SAMSUNG M2675F DRUM 1 91 SAMSUNG SF-650 MLT D1052L ΜΑΥΡΟ TONER 3 92 TOSHIBA STUDIO 165 T-1640E ΜΑΥΡΟ TONER 3 93 CANON irc3080i C-EXV CANON irc3080i C-EXV CANON irc3080i C-EXV CANON irc3080i C-EXV ΜΑΥΡΟ TONER 2 CYAN TONER 1 MAGENTA TONER 1 YELLOW TONER 1 97 PANASONIC KX - FL611 KX-FA 83X ΜΑΥΡΟ TONER 2 98 PANASONIC KX - FL611 DRUM 1 99 TOSHIBA e-studio SAMSUNG - Xpress M2875FD SAMSUNG - Xpress M2675F HP LASER JET M1212NF SAMSUNG - CLX 3185 FN MLT-D116L MLT-D116L K 3000 K ΜΑΥΡΟ TONER 2 ΜΑΥΡΟ TONER 2 ΜΑΥΡΟ TONER 2 HP 285A ΜΑΥΡΟ TONER ΜΑΥΡΟ TONER 10 8

9 SAMSUNG - CLX 3185 FN SAMSUNG - CLX 3185 FN SAMSUNG - CLX 3185 FN 1000 CYAN TONER MAGENTA TONER YELLOW TONER CANON FX10 ΜΑΥΡΟ TONER PANASONIC KX - FL 401 KX-FAT88 ΜΑΥΡΟ TONER PANASONIC KX - FL 401 DRUM CANON L380S 7833A002 ΜΑΥΡΟ TONER PANASONIC KX - FL 611 KX-FA83X ΜΑΥΡΟ TONER PANASONIC KX - FL 611 KX-FA84X DRUM CANON IR2018 C-EXV 14 ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG XPRESS M2675F SAMSUNG XPRESS M2675F 116 REX ROTARY 3320L MLT-D116L 3000 ΜΑΥΡΟ TONER 2 MLT-R DRUM D ή RICOH ΜΑΥΡΟ TONER REX ROTARY 3320L DRUM REX ROTARY F D ή RICOH ΜΑΥΡΟ TONER REX ROTARY F 530 DRUM ΧΕRΟΧ FAXCENTRE 1008 FAX 13R00605 ΜΑΥΡΟ TONER OKI MB-451 FAX T2 ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG XPRESS M2675F SAMSUNG XPRESS M2675F MLT-D1165/ D116L MAYΡO TONER 4 MLT-R116 DRUM LEXMARK CS310N 702HY 3000 YELLOW TONER LEXMARK CS310N 702HC 3000 CYAN TONER LEXMARK CS310N 702HM 3000 MAGENTA TONER LEXMARK CS310N 702HK 4000 ΜΑΥΡΟ TONER LEXMARK CS310N 700P photoconductor HP OFFICEJET 6700 PREMIUM HP OFFICEJET 6700 PREMIUM HP OFFICEJET 6700 PREMIUM HP OFFICEJET 6700 PREMIUM HP 933 XL Magenta TONER 3 HP 933 XL YELLOW TONER 3 HP 933 XL CYAN TONER 3 HP 933 XL ΜΑΥΡΟ TONER TOSHIBA e-studio 182 Τ-1810Ε ΜΑΥΡΟ TONER TOSHIBA e-studio 233 T-2840E ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG SCX F MLT - D117S ΜΑΥΡΟ TONER CANON FAX - L120 FX - 10 ΜΑΥΡΟ TONER LEXMARK T652 dn T-650Η11Ε K ΜΑΥΡΟ TONER BROTHER MFC Brother TN 2000 ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG SF MLT - D1052L 140 SAMSUNG MLT - D116L 2500 K 3000 Κ ΜΑΥΡΟ TONER 6 ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG MLT - R116L DRUM XEROX R TOSHIBA STUDIO 165 Τ-1640E ΜΙΚΡΗ 500 Κ 4000 Κ ΜΑΥΡΟ TONER 1 ΜΑΥΡΟ TONER HP M A ΜΑΥΡΟ TONER HP LASERJET M4345 MPF SAMSUNG - Xpress M2875FD TOSHIBA E-STUDIO 255 ΜΑΥΡΟ TONER 2 MLT-R116L ΜΑΥΡΟ DRUM 1 TOSHIBA T-4530E ΜΑΥΡΟ TONER 3 9

10 SAMSUNG XPRESS M2875FD SAMSUNG XPRESS M2875FD SAMSUNG LAZER FAX SF-560 MLT-D116L ΜΑΥΡΟ TONER 2 MLT-R116L DRUM 1 SCX-4216D3 ΜΑΥΡΟ TONER TOSHIBA STUDIO 255 T-4530 ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG SF MLT-1052L 2500 K ΜΑΥΡΟ TONER CANON L220 FX-3 ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG SF L ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG SF 330 M40 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ DEVELOP INEO 250 TN-211 ΜΑΥΡΟ TONER TOSHIBA 255 T4530E ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG SF 560 SCX-4216D3 ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG M2675F MLT-D116S ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG SCX FN 2092L 5000 K ΜΑΥΡΟ TONER TOSHIBA e-studio 2007 ΜΑΥΡΟ TONER RICOH MP161 REX ROTARY FAX KONICA MINOLTA bizhub C TYP-1270 ΜΑΥΡΟ TONER 2 A0D gr BLACK TONER KONICA MINOLTA bizhub C253 KONICA MINOLTA bizhub C253 KONICA MINOLTA bizhub C253 KONICA MINOLTA bizhub 754e A0D gr CYAN TONER 2 A0D gr MAGENTA TONER 2 A0D gr YELLOW TONER 2 A3VU130 BLACK TONER LANIER LF 311 RICOH TYPE 1260 ΜΑΥΡΟ TONER LANIER LF 311 RICOH TYPE 1013 photoconductor HP MF4345 MFP φαξ Q5945X ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΥΡΟ TONER REX ROTARY IS2035 φαξ FTHM1 Η' H ΜΑΥΡΟ TONER HP MF4345 MFP φαξ Q5945X ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΥΡΟ TONER REX ROTARY IS2035 φαξ FTHM1 Η' H ΜΑΥΡΟ TONER EPSON BX635FWD T1301 ΜΑΥΡΟ CARTRIDGE EPSON BX635FWD T1302 CYAN CARTRIDGE EPSON BX635FWD T1303 MAGENTA CARTRIDGE EPSON BX635FWD T1304 YELLOW CARTRIDGE SAMSUNG SCX-4623 ΜΑΥΡΟ TONER KYOCERA KM-4035 ΜΑΥΡΟ TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 223 ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG SCX-4521 F ΜΑΥΡΟ TONER CANON MX-715 BK ΜΑΥΡΟ 1 INK CANON MX-715 PGBK ΜΑΥΡΟ 2 INK CANON MX-715 MAGENTA INK CANON MX-715 CYAN INK CANON MX-715 YELLOW INK SAMSUNG SF-5100 ΜΑΥΡΟ TONER TOSHIBA E-STUDIO 2006 ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG MLT S ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG SF-560R ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG M-2675 F ΜΑΥΡΟ TONER 3 10

11 192 SAMSUNG M-2675 F MLT-R116 DRUM XEROX WORKCENTRE 6015 XEROX WORKCENTRE 6015 XEROX WORKCENTRE 6015 XEROX WORKCENTRE 6015 ΜΑΥΡΟ TONER 4 MAGENTA TONER 2 CYAN TONER 2 YELLOW TONER OKI MB-471 W ΜΑΥΡΟ TONER OKI MB-471 W DRUM SAMSUNG CLX-6260 FD ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG CLX-6260 FD MAGENTA TONER SAMSUNG CLX-6260 FD CYAN TONER SAMSUNG CLX-6260 FD YELLOW TONER TOSHIBA E-STUDIO 2007 ΜΑΥΡΟ TONER SAMSUNG SF 560 R ΜΑΥΡΟ TONER 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. 23% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ανήκει στην υπ. αριθ. 8034/2/1147-θ από Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού - μελανιών μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας (fax), έτους

12 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Ύπαρξη ISO 9001:2008 ή ισοδύναμης πιστοποίησης από την κατασκευάστρια εταιρεία των αναλωσίμων, που θα βεβαιώνεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 2) Ύπαρξη ISO 14001:2004 ή ισοδύναμης πιστοποίησης από την κατασκευάστρια εταιρεία των αναλωσίμων, που θα βεβαιώνεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ ΣΧΟΛΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (Σε περίπτωση που προσφερθεί τουλάχιστον ένα ισοδύναμο αναλώσιμο, συμπληρώνεται υποχρεωτικά) 3) Ύπαρξη DIN ή ισοδύναμης πιστοποίησης για τα μονόχρωμα τόνερ (toner cartridges) από την κατασκευάστρια εταιρεία των αναλωσίμων, που θα βεβαιώνεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή. 4) Ύπαρξη DIN ή ισοδύναμης πιστοποίησης για τα έγχρωμα τόνερ (toner cartridges) από την κατασκευάστρια εταιρεία των αναλωσίμων, που θα βεβαιώνεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή. 5) Ύπαρξη DIN ή ισοδύναμης πιστοποίησης για τα μελάνια (inkjet cartridges) από την κατασκευάστρια εταιρεία των αναλωσίμων, που θα βεβαιώνεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή. 6) Αντικατάσταση, στα τόνερ (toner cartridges), των εξής φθαρτών μερών με καινούργια : OPC DRUM, PCR, WIPER & DOCTOR BLADE. Η αντικατάσταση μερών του τόνερ θα πρέπει να αφορά τμήματα αυτού που δεν προστατεύονται από τους νόμους περί πατέντων. 12

13 7) Χρησιμοποίηση virgin κασετών τόσο στα τόνερ όσο και στα μελάνια των inkjet εκτυπωτών, δηλαδή κασετών που έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά και να βεβαιώνεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή. 8) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι προέκυψε βλάβη σε εξοπλισμό της Υπηρεσίας, εξαιτίας ελαττωματικού αναλωσίμου υλικού, ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να καλύψει το κόστος της επισκευής ή της αντικατάστασης αυτού, τουλάχιστον ίσης αξίας σε τιμή με τον εξοπλισμό. 9) Τα προς προμήθεια είδη να είναι καινούργια και τελείως αμεταχείριστα. Δεν απασχολεί αν οι πρώτες ύλες προέρχονται από ανακύκλωση, αλλά το τελικό προς προμήθεια προϊόν, θα πρέπει να είναι καινούργιο. 10) Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσής τους. 11) Ο κατασκευαστής θα πρέπει να δηλώσει τη μάρκα (brand) του προϊόντος που θα παραδώσει και μαζί αντίστοιχο φυλλάδιο ή φωτογραφίες. Η ίδια δήλωση θα ζητηθεί από τον προσφέροντα και κατά την παράδοση των υλικών. 12) Ο υποψήφιος ανακατασκευαστής απαιτείται να διαθέτει άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης που παρασκευάζονται τα προϊόντα και τον απαιτούμενο κατάλληλο εξοπλισμό για την ανακατασκευή αυτών, την οποία και θα υποβάλει μαζί με την προσφορά του. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος ανακατασκευαστής, να υποβληθεί με την προσφορά του άδεια λειτουργίας του κατασκευαστή από τον οποίον θα προμηθευτεί τα απαιτούμενα, με την παρούσα Διακήρυξη, είδη. 13

14 13) Σε περίπτωση που βρεθούν ακατάλληλα αναλώσιμα υλικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα δύο ( 2 ) ετών, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την ποσότητα. 14) Ο προμηθευτής εγγυάται ότι για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο του toner cardtridge και του toner inkjet και στην ποιότητα της εκτύπωσης. 15) Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση σύμφωνα με τα παραπάνω σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα δύο ( 2 ) ετών ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την ποσότητα. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανήκει στην υπ. αριθ. 8034/2/1147-θ από Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού - μελανιών μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας (fax), έτους Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής (ταξινομημένα με τη σειρά που ζητούνται): α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α -75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από τον κατά Νόμο υπεύθυνο της εταιρείας, η οποία να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής και στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007, ήτοι: (1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της , σελ.1). (2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της ), σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ.2). (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ.48). (4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ.77) Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (EE L 344 της , σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α -173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α -305). (5) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (6) Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. β. Υπεύθυνη δήλωση, της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α -75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από τον κατά Νόμο υπεύθυνο της εταιρείας, η οποία να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής και στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: i. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές 15

16 κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ii. «έχoυν λάβει πλήρη γνώση των όρων της παρούσας (Διακήρυξης) και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως και στο ελάχιστο τις απαιτήσεις που απαιτούνται με την παρούσα Διακήρυξη (Παράρτημα Α1)». iii. Σε περίπτωση που υποβάλει φωτοαντίγραφα, δηλώνει ρητά ότι αυτά αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. γ. Υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση γνησίου υπογραφής), όπως αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο ( ) 21 της παρούσας (Διακήρυξης). δ. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας «για κάθε νόμιμη χρήση» και Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας «για συμμετοχή σε διαγωνισμό δημοσίου» (καλύπτοντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές, όπως δηλώνονται στην παραπάνω (β) υπεύθυνη δήλωση), οι οποίες να καλύπτουν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης (Με θεώρηση γνησίου υπογραφής). στ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου). ζ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε. ), έναρξη από την Εφορία (για Ατομική Επιχείρηση). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. η. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. ( ) 18 της παρούσας Διακήρυξης: Ο Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ισοδύναμων αναλωσίμων ειδών (Παράρτημα Α2) της παρούσας Διακήρυξης, συμπληρωμένος, με συνημμένα τα απαιτούμενα (με αυτόν) δικαιολογητικά. Διευκρίνιση 1. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις και τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλουν: α. οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ε.Π.Ε. β. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 2. Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός, οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις και τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού. 3. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις και τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται από κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 16

17 Β.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Ο μειοδότης, έως και την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης (σε πρωτότυπη μορφή), ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) και η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή, μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Γ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 1. Εγγύηση καλής λειτουργίας των αναλώσιμων ειδών: Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των αναλώσιμων ειδών, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 2. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των αναλώσιμων ειδών, θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ.118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), θα κατατεθεί πριν την αποδέσμευση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και θα έχει ισχύ είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. 3. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, καταπίπτει υπέρ του δημοσίου σε περίπτωση μη τήρησης, από τον προμηθευτή, των όρων της παρούσας Διακήρυξης. 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του N.4281/

18 Ανήκει στην υπ. αριθ. 8034/2/1147-θ από Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού - μελανιών μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας (fax), έτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Φάκελος Προσφοράς 1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα). β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, τα οποία θα κατατίθενται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) και ειδικότερα τα εξής: α. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Παράρτημα Β ), τοποθετούνται είτε σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς), είτε εντός του φακέλου Τεχνικής προσφοράς. β. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς). Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα περιέχεται συμπληρωμένος: (i) ο Πίνακας Α του Παραρτήματος Α1, χωρίς να είναι συμπληρωμένες οι στήλες «ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.» και «ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.» καθώς και (ii) ο Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ισοδύναμων αναλωσίμων ειδών του Παραρτήματος Α2 (σε περίπτωση που προσφερθεί τουλάχιστον ένα ισοδύναμο αναλώσιμο είδος), με συνημμένα τα απαιτούμενα (με αυτόν) δικαιολογητικά. γ. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή αποκλεισμού, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς). Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς θα περιέχεται συμπληρωμένος ο Πίνακας Α του Παραρτήματος Α1, με συμπληρωμένες τις στήλες «ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.» και «ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.» Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 18

19 - Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προσφορές που θα υποβληθούν, έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποσφράγισής τους. Επισημάνσεις α. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. γ. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. δ. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. ε. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 19

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο & στο Μητρώο»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο & στο Μητρώο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέα στο Μητρώο ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr Αθήνα, 26-4-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Φ. 326/24 /12231 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν.

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ @ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Τ.Δ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 4 / 2 0 1 3

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 4 / 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003163355 2015-10-14

15PROC003163355 2015-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 382704/12552 ΑΔΑ:71247ΛΛ-46Ξ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002127544 2014-06-25

14PROC002127544 2014-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 5-0-01 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 983/Δ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091»

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091» Αθήνα, 22/06/15 ΑΔΑ.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» Α Α: ΩΓ4Λ465ΦΘΕ-Κ1Ι Α ΑΜ: 15PROC002572740 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε ΥΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/13. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/13. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 30 /04 /2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΦ2.2/Ε/1630

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872150 2015-06-25

15PROC002872150 2015-06-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2015 Αθήνα 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 210-87 07 481 Ηλεκτρονική δ/νση: panagaki_i@gnto.gr

Τηλέφωνο : 210-87 07 481 Ηλεκτρονική δ/νση: panagaki_i@gnto.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Αθήνα, 11/11/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 502179 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 09-10-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:385117/12389 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θεσσαλονίκη, 09-10-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:385117/12389 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 09-10-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:385117/12389 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ:ΒΛΛΡ7ΛΛ-ΟΚΡ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13PROC001660265

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ : 1INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις οργανικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915590 2015-07-16

15PROC002915590 2015-07-16 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις οργανικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 13/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 6358 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα