ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ"

Transcript

1 ΣΤΡΗ: «ΚΟΠΑΝΗΣΖ» ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

2 1. ΟΝΟΜΑ ΚΟΠΑΝΗΣΖ 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΗΟΝΣΟ Ζ θνπαληζηή είλαη αικπξφ ηπξί, κε αινηθψδε πθή θαη πηθάληηθε γεχζε, πνπ παξαζθεπάδεηαη παξαδνζηαθά απφ αγειαδηλφ, πξφβεην ή θαηζηθίζην γάια ή κίγκαηα ηνπο. Σα βαζικά ταρακηηριζηικά ηης κοπανιζηής είναι : Μεγίζηε πγξαζία: 56% Διάρηζηε ιηπνπεξηεθηηθφηεηα επί μεξνχ: 43% Σπλεθηηθφηεηα: καιαθφ ηπξί κε αινηθψδε πθή Δπηδεξκίδα: δελ έρεη Υθή : καιαθή, αινηθψδεο Φξψκα: ππνθίηξηλν έσο ππφθαην 3. ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΕΧΝΖ Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία παξάγεηαη ε Κνπαληζηή νξηνζεηείηαη απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κπθιάδσλ ηεο Διιάδαο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 24 θαηνηθεκέλα λεζηά θαη άλσ ησλ 100 αθαηνίθεησλ θαη βξαρνλεζίδσλ. Ο λνκφο Κπθιάδσλ βξίζθεηαη ζηα Νφηηα ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο. (Παξάξηεκα Η) Δληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο δψλεο πξαγκαηνπνηνχληαη φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο γάιαθηνο, επεμεξγαζίαο ηνπ γάιαθηνο θαη σξίκαζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 4. ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, αλαγξάθνληαη ζηα κέζα ζπζθεπαζίαο ζηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 1. Τα δχν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, 2. ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο θαη 3. ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο Παξάδεηγκα: ΚΟ /12/94 2

3 Οη παξαγσγνί Κνπαληζηήο ηεξνχλ αξρείν πνπ αθνξά, ζηνπο πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ, ζηηο εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο θαη ζηελ πξνέιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ, ζηελ θίλεζε ηεο παξαγσγήο ή/θαη ζπζθεπαζίαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπο θαζψο θαη ηνπο απνδέθηεο θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ εμεξρφκελσλ πνζνηήησλ θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ θάζε παξηίδαο εηζξνψλ πξψησλ πιψλ θαη θάζε παξηίδαο εθξνψλ, ηειηθνχ πξντφληνο. Οη παξαγσγνί γάιαθηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή Κνπαληζηήο ηεξνχλ αξρείν γηα ηηο εηζαγφκελεο απφ κέξε εθηφο Κπθιάδσλ δσνηξνθέο, πνπ θαηαλαιψλνπλ ζηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ ηνπο. Τν αξρείν απηφ αθνξά, ζηνπο πξνκεζεπηέο δσνηξνθψλ, ζηηο εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο ηνπο ζηελ θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε, ζηελ εκεξήζηα θαηαλάισζή ηνπο αλά δψν θαη ζηελ πξνέιεπζε ηνπο. 5. ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Ζ Κνπαληζηή παξαζθεπάδεηαη θαη απφ ηα ηξία είδε γάιαθηνο (αγειαδηλφ, πξφβεην, θαηζηθίζην) ή θαη απφ ηα κίγκαηά ηνπο. Τν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θπιέο αγειάδσλ, πξνβάησλ θαη αηγψλ, παξαδνζηαθά εθηξεθφκελσλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ. Ζ δηαηξνθή ησλ δψσλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε βφζθεζε βνζθνηφπσλ ρακειήο κάιινλ βνζθνηθαλφηεηαο, αιιά κε ηδηαίηεξα πινχζηα ρισξίδα, κνλαδηθή γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ ελδεκηθήο βιάζηεζεο. Τα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο θαη ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηνπο παξνπζηάδνπλ ζαθή δηαρσξηζκφ ηεο πεξηφδνπ ησλ βξνρνπηψζεσλ (Οθηψβξηνο έσο Απξίιην) θαη ηεο πεξηφδνπ ρσξίο βξνρέο (Μάην έσο Σεπηέκβξην). Ζ ρισξίδα ησλ βνζθνηφπσλ θαηά ηελ πεξίνδν Μάην έσο Σεπηέκβξην, απνμεξαίλεηαη εληειψο. Έηζη ηελ πεξίνδν απηή, ε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηελ απνμεξακέλε απηνθπή ηνπηθή ρισξίδα ησλ βνζθνηφπσλ θαη ζηνλ ζαλφ δεκεηξηαθψλ ή ςπραλζψλ (βίθνο, ηξηθχιιη, κεδηθή θιπ) πνπ πξνέξρεηαη απφ ρσξάθηα εληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο. Όκσο, επεηδή ε ππάξρνπζα δσνηξνθή πνπ παξάγεηαη εληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο δελ επαξθεί, ε δηαηξνθή ησλ δψσλ απφ ην Μάην έσο ηνλ Σεπηέκβξην (κεησκέλε γαιαθηνπαξαγσγή), ζπκπιεξψλεηαη κε ρνξήγεζε εμσγελψο παξαγνκέλσλ δσνηξνθψλ ζε πνζνζηφ κέρξη 40% ηνπ ζηηεξεζίνπ ηνπο. Πξφθεηηαη ζηελ πεξίπησζε απηή γηα ακπινχρνπο ζπφξνπο δεκεηξηαθψλ, πίηνπξα θαη ζαλφ. Τν ρξεζηκνπνηνχκελν γάια πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη λα πξνέξρεηαη απφ ακέιμεηο πνπ γίλνληαη δέθα εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηνλ ηνθεηφ. Σα πλέον ταρακηηριζηικά ζημεία ηης ηετνολογίας ηοσ ησριού «ΚΟΠΑΝΗΣΖ» είναι: Α) Παξαζθεπάδεηαη πάληνηε απφ πιήξεο γάια, ην νπνίν παξάγεηαη απφ δψα θπιψλ πνπ παξαδνζηαθά εθηξέθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ. Β) Ζ πήμε ηνπ γάιαθηνο γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία 28 ν - 30 ν C θαη κε κηθξή πνζφηεηα ππηηάο ψζηε λα δεκηνπξγείηαη πήγκα κεηά δχν ψξεο πεξίπνπ. Γ) Πξηλ απφ ηελ ζηξάγγηζή ηνπ ην ηπξφπεγκα παξακέλεη αθίλεην γηα πνιιέο ψξεο (ζπλήζσο 20 24), ζηνλ ηπξνιέβεηα, νπφηε αλαπηχζζεηαη νμχηεηα. Γ) Ζ ζηξάγγηζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο γίλεηαη κε ηνπνζέηεζή ηνπ χζηεξα απφ δηαίξεζε, ζε πθαζκάηηλνπο ή απφ άιιν θαηάιιειν γηα ηξφθηκα πιηθφ, ζάθνπο θαη αθνινπζεί πίεζε ψζηε λα απνβιεζνχλ ηα πγξά ηνπ θαη ην ηπξφπεγκα λα ζηξαγγίζεη θαιά. 3

4 Δ) Ζ αλάκεημε ηνπ ζηξαγγηζκέλνπ πήγκαηνο κε αιάηη, ζε αλαινγία 4 σο 5% θαηά βάξνο, θαηά ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθε δηαζπνξά θαη νκνηνγέλεηα ζηελ κάδα ηνπ ηπξηνχ. Ζ ελέξγεηα απηή δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θαηεπζπλφκελε θαηά θάπνην ηξφπν κηθξνβηαθή αλάπηπμε. Ση) Καηά ην ζηάδην ηεο αλάκεημεο ηνπ ζηξαγγηζκέλνπ πήγκαηνο κε αιάηη, ζπλεζίδεηαη ε πξνζζήθε αλάκεημε θαη θξέζθνπ βνπηχξνπ ζε πνζνζηφ σο 15% πξνο βειηίσζε ηεο πθήο, ηεο γεχζεο θαη ηνπ αξψκαηνο ηεο θνπαληζηήο. Τν βνχηπξν απηφ παξάγεηαη απφ ηελ θξέκα πνπ ιήθζεθε απφ ηελ απνθνξχθσζε γάιαθηνο ηεο πεξηνρήο ησλ Κπθιάδσλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή άιισλ ηπξηψλ. Ζ) Ζ σξίκαλζε ηνπ ηπξηνχ γίλεηαη θαηά ηξφπν κνλαδηθφ. Ζ ζηξαγγηζκέλε θαη αιαηηζκέλε ηπξνκάδα, εκπινπηηζκέλε ή φρη, κε θξέζθν λσπφ βνχηπξν, ηνπνζεηείηαη ζε επξχζηνκν δνρείν θαη κεηαθέξεηαη ζε ρψξν δξνζεξφ θαη κε πςειή ζρεηηθή πγξαζία, φπνπ αθήλεηαη ρσξίο θακηά επέκβαζε κέρξη λα αλαπηπρζεί ζηελ επηθάλεηά ηνπ άθζνλε κηθξνβηαθή αλάπηπμε. Όηαλ ζπκβεί απηφ ε κάδα ηνπ ηπξηνχ δπκψλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε ε κηθξνβηαθή αλάπηπμε λα δηαζθνξπηζηεί νκνηφκνξθα ζην ηπξί, ην νπνίν κεηά απφ απηφ επαλαηνπνζεηείηαη ζηα επξχζηνκα δνρεία. Ζ ελέξγεηα απηή επαλαιακβάλεηαη 2 έσο 4 θνξέο κέρξη λα σξηκάζεη ην ηπξί, δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί ζπλήζσο κέξεο. Γηα λα επηηαρπλζεί θαη λα ειεγρζεί θαηά θάπνην ηξφπν ή σξίκαλζε ηεο Κνπαληζηήο ζπρλά ην θξέζθν ζηξαγγηζκέλν θαη φμηλν ηπξφπεγκα αλακεηγλχεηαη κε θαιήο πνηφηεηαο παιαηά θνπαληζηή ε νπνία ηνπηθά θαιείηαη «κάλα», ζε αλαινγία πνπ κπνξεί λα θηάζεη ην 10% θαηά βάξνο. Θ) Ζ άθζνλε κηθξνβηαθή αλάπηπμε πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ ηπξηνχ ην εθνδηάδεη κε κηθξνβηαθά έλδπκα πνπ πξνθαινχλ ηαρεία θαη εθηεηακέλε πξσηεφιπζε θαη ιηπφιπζε, δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη ε ηαρεία σξίκαλζε, ε πηθάληηθε γεχζε θαη ην πινχζην άξσκα ηεο θνπαληζηήο. Η) Τν πινχζην ελδπκηθφ ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ζην ηπξί, επηβάιιεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, αιιηψο θαζίζηαηαη ζχληνκα ππεξψξηκν πνπ έρεη ζπλέπεηεο ηφζν ζηελ πθή, φζν θαη ηε γεχζε ηνπ πξντφληνο Απαγνξεχεηαη ζην γάια ηεο ηπξνθφκεζεο ε ζπκπχθλσζε, ε πξνζζήθε ζθφλεο ή ζπκππθλψκαηνο γάιαθηνο, πξσηετλψλ γάιαθηνο, θαδεηληθψλ αιάησλ, ρξσζηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη αληηβηνηηθψλ νπζηψλ. Όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ηνπ ηπξηνχ θνπαληζηή πξέπεη λα εθηεινχληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ. 2. ΓΔΜΟ Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Κνπαληζηήο είλαη ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηά ηεο ζε αιάηη, ε δξηκεία, θαπηεξή πηπεξίδνπζα γεχζεο ηεο, ε αινηθψδεο πθή ηεο θαη ην πινχζην άξσκα ηεο. Ζ δξηκεία, θαπηεξή πηπεξίδνπζα γεχζεο ηεο, απνδίδεηαη ζηελ ηαρεία θαη εθηεηακέλε πξσηεφιπζε θαη ιηπφιπζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ. Ζ σξίκαλζε ηνπ ηπξηνχ γίλεηαη θαηά ηξφπν κνλαδηθφ. Ζ ζηξαγγηζκέλε θαη αιαηηζκέλε ηπξνκάδα, εκπινπηηζκέλε ή φρη, κε θξέζθν λσπφ βνχηπξν, ηνπνζεηείηαη ζε επξχζηνκν δνρείν θαη κεηαθέξεηαη ζε ρψξν δξνζεξφ θαη κε πςειή ζρεηηθή πγξαζία, 4

5 φπνπ αθήλεηαη ρσξίο θακηά επέκβαζε κέρξη λα αλαπηπρζεί ζηελ επηθάλεηά ηνπ άθζνλε κηθξνβηαθή αλάπηπμε. Όηαλ ζπκβεί απηφ ε κάδα ηνπ ηπξηνχ δπκψλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε ε κηθξνβηαθή αλάπηπμε λα δηαζθνξπηζηεί νκνηφκνξθα ζην ηπξί, ην νπνίν κεηά απφ απηφ επαλαηνπνζεηείηαη ζηα επξχζηνκα δνρεία. Ζ ελέξγεηα απηή επαλαιακβάλεηαη 2 έσο 4 θνξέο κέρξη λα σξηκάζεη ην ηπξί, δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί ζπλήζσο κέξεο. Γηα λα επηηαρπλζεί θαη λα ειεγρζεί θαηά θάπνην ηξφπν ή σξίκαλζε ηεο Κνπαληζηήο ζπρλά ην θξέζθν ζηξαγγηζκέλν θαη φμηλν ηπξφπεγκα αλακεηγλχεηαη κε θαιήο πνηφηεηαο παιαηά θνπαληζηή ε νπνία ηνπηθά θαιείηαη «κάλα», ζε αλαινγία πνπ κπνξεί λα θηάζεη ην 10% θαηά βάξνο. Ζ άθζνλε κηθξνβηαθή αλάπηπμε πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ ηπξηνχ ην εθνδηάδεη κε κηθξνβηαθά έλδπκα πνπ πξνθαινχλ ηαρεία θαη εθηεηακέλε πξσηεφιπζε θαη ιηπφιπζε, δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη ε ηαρεία σξίκαλζε, ε πηθάληηθε γεχζε θαη ην πινχζην άξσκα ηεο θνπαληζηήο. Ζ αινηθψδεο πθή ηεο Κνπαληζηήο είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο δξάζεο ησλ ελδχκσλ ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ σξίκαλζή ηεο, φζν θαη ηεο απμεκέλεο πεξηεθηηθφηεηάο ηεο ζε πγξαζία, πξάγκα εμάιινπ πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηα καιαθά ηπξηά. Ζ αινηθψδεο πθή ηεο επηηπγράλεηαη αθφκε θαιχηεξα φηαλ θαηά ηελ παξαγσγή ηεο πξνζηίζεηαη θαη θξέζθν βνχηπξν. Ζ πξαθηηθή απηή επηπιένλ, - δειαδή ηεο πξνζζήθεο κε αλάκεημε θξέζθνπ βνπηχξνπ ζην ηπξφπεγκα-, ήηαλ θαη είλαη ζπλήζεο ζηελ νηθηαθή ηπξνθφκεζε γηα παξαγσγή θνπαληζηήο, ζηελ Τήλν ηνπιάρηζηνλ. Α) ΔΓΑΦΟ ΦΤΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ Ζ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο παξάγεηαη ε Κνπαληζηή είλαη ην ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ ησλ Κπθιάδσλ, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ 124 θαηνηθεκέλα θαη αθαηνίθεηα λεζηά θαη βξαρνλεζίδεο, κε ζπλνιηθή έθηαζε ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Τν ςειφηεξν φξνο ησλ Κπθιάδσλ, είλαη ν Γξπφο ηεο Νάμνπ, κε πςφκεηξν κέηξα. Τα πεηξψκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δνκή ησλ Κπθιάδσλ, είλαη εθξεμηγελή, εθαηζηηνγελή θαη κεηακνξθσκέλα. Οη βνζθφηνπνη θαιχπηνπλ έθηαζε κεγαιχηεξε ηνπ 55% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ. Β) ΚΛΗΜΑ Ζ Διιάδα γεληθά αλήθεη ζην κεζνγεηαθφ ηχπν θιίκαηνο. Ο ηχπνο απηφο εκθαλίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο ησλ επθξάησλ πεξηνρψλ θαηά ηνλ ρεηκψλα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνηξνπηθψλ πεξηνρψλ ησλ πςειψλ πηέζεσλ θαηά ην ζέξνο, δειαδή βξνρεξή ρεηκεξηλή θαη μεξή ζεξηλή πεξίνδν, κηθξφ εηήζην χςνο βξνρήο, ήπην ρεηκψλα, ζεξκφ ζέξνο θαη κεγάιε δηάξθεηα ειηνθάλεηαο θαζ φιν ην έηνο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο. Απφ νκβξνκεηξηθή άπνςε ε ρψξα παξνπζηάδεη κηα μεξή θαη κηα πγξή πεξίνδν, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην χςνο. Ζ μεξή επνρή αξρίδεη απφ ην ηέινο ηεο Άλνημεο θαη θζάλεη κέρξη ην θζηλφπσξν. Απηή θακηά θνξά δηαθφπηεηαη απφ βξνρέο πνπ έρνπλ ηελ κνξθή θαηαηγίδαο. Ζ πγξή επνρή αξρίδεη απφ ην Φζηλφπσξν θαη θζάλεη κέρξη ην ηέινο ηεο Άλνημεο. 5

6 Τν θιίκα ησλ Κπθιάδσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ εηεζίσλ ηζφζεξκσλ ησλ 18 θαη 19, είλαη εχθξαην πξνο ην ζαιάζζην, κε κηθξφ χςνο εηήζησλ βξνρνπηψζεσλ. Γεληθά νη Κπθιάδεο είλαη ζρεηηθά μεξέο θαη απφ ηηο πην αλεκψδεηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Τα θαινθαίξηα είλαη δξνζεξά ιφγσ ησλ κειηεκηψλ. Ζ κέζε εηήζηα ζρεηηθή πγξαζία, ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία, ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ βξνρφπησζεο θαη νη ψξεο ειηνθάλεηαο θαηά έηνο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Ν. Κπθιάδσλ φπνπ παξαζθεπάδεηαη ε Κνπαληζηή έρεη σο εμήο: Μεηεσξνινγηθφο Σηαζκφο Μέζε εηήζηα ζρεη. πγξαζία (%) Μέζε εηήζηα Θεξκνθξ. ( ν C) Ζκέξεο βξνρήο Ώξεο Ζιηνθάλεηαο Σχξνπ 65 18,5 79,6 2894,7 Πάξνπ 76 18,4 63,1 2840,7 Νάμνπ 71 18,4 82,0 2622,5 (Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, 1978 ) Γ) ΥΛΧΡΗΓΑ Tα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη Κπθιάδεο, απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ κνλνπάηη γηα ηελ ζηαδηαθή κεηαλάζηεπζε ελδεκηθψλ εηδψλ ρισξίδαο ζηελ Διιάδα απφ ηελ Αλαηνιή, ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηελ αξρέγνλε ρισξίδα ηεο Μηθξάο Αζίαο (Polunin, 1980). Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά ελδεκηθά είδε ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ: Fritillaria tuntasia (Κχζλνο ), Campanula sartorii (Άλδξνο ), Mysorus heldreichii (Γήινο ), Symphytum naxicola (Νάμνο ), Helichrysum amorgianum (Ακνξγφο ) (Voliotis, 1987). Σην λνκφ Κπθιάδσλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ηα θξχγαλα. Φαξαθηεξηζηηθά είδε θξχγαλσλ είλαη ηα αθφινπζα: Quercus coccifera, Sarcopoterium spinosum, Genista acanthoclada, Anthyllis hermanniae, Euphorbia acanthothamnos, Thymelaea hirsuta, Hypericum empetrifolium, Cistus incanus, Cistus salvifolius, Satureja thymbra, Thymus capitus, Globularia alypum θ.α. Σηε καθία μπιψδε βιάζηεζε πνπ απαληάηαη θπξίσο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ζπλαληάκε ηα είδε : Laurus nobilis, Cercis siliquastrum, Calicotome villosa, Spartium junceum, Cotinus coggygria, Erica arborea, Myrtus communis, Erica manipuliflora, Asparagus acutifolius θ.α. Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηε ρισξίδα ησλ αθηψλ πνπ είλαη κάιινλ νκνηφκνξθε ιφγσ ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο επξείαο θαηαλνκήο πνιιψλ εηδψλ. Οη αζζελείο παιίξξνηεο, ε απνπζία κεγάισλ πνηακψλ θαη άιινη παξάγνληεο έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ πνηθηιία. Παξαζέηνπκε ηα είδε: Βξαρψδεηο παξαιίεο θαη αιίπεδα: Arthrocnemum fruticosum, Salsola kali, Matthiola tricuspidata, Cakile maratima, Eryngium maritinum, Eryngium creticum, Crithmum maritimum, Inula crithmoides, θ.α. 6

7 Ακκψδεο παξαιίεο: Pinus pinea, Polygonum maritimum, Glaucium flavum, Malcolmia flexuosa, Cakile maritima, Medicago marina, Euphorbia peplis, Tamarix spp., Eryngium maritimum, Eryngium creticum, Echinophora spinosa, Cionura erecta, Calystegia soldanella, Xanthium strumarium, Pancratium maritimum, θ.α. (Polunin, 1980 ). Σηα αηγνπξφβαηα ηα πην αξεζηά λνκεπηηθά είδε, αλήθνπλ ζηα παξαθάησ απηνθπή ςπραλζή θαη αγξσζηψδε: Χπραλζή (Fabiaceae): Pisum, Vicia, Lathyrus, Medicago, Trifolium, Lotus, Ornithopus, Onobrychis, Astragalus, Ononis, Anthyllis, θ.α. Αγξνζηψδε (Poaceae): Poa, Festuca, Phleum, Dactylis, Sorghum, Bromus, Agrostis, Cynodon, Hordeum, Avena, Aegilops, Koeleria θ.α. (Βνιηψηεο 1993). ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΦΤΛΔ ΕΧΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΗ Ζ ΚΡΔΜΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΣΤΡΗΟΤ ΚΟΠΑΝΗΣΖ Οη ηδηαίηεξεο γεσθπζηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο απεηέιεζαλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηεο είλαη ε επηθξάηεζε ηνπ εθηαηηθνχ ζπζηήκαηνο εθηξνθήο, ην κηθξφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε αλάπηπμε θπιψλ αηγνπξνβάησλ κε ηζρπξή ηδηνζπζηαζία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο, αιιά κε ρακειή γαιαθηνπαξαγσγή. Ζ πξνζαξκνγή ζηηο θπζηθέο ζπλζήθεο θαη ε αμηνπνίεζε βνζθνηφπσλ κε εθπιεθηηθή πνηθηιία ρισξίδαο, κνλαδηθή γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ ελδεκηθήο βιάζηεζεο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή γάιαθηνο κε ηδηαίηεξα πινχζηα ρεκηθή ζχζηαζε θη εμαηξεηηθψλ νξγαλνιεπηηθψλ ηδηνηήησλ. Απηή ε πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζπλδπαζκέλε κε ηελ εκπεηξία ησλ ηπξνθφκσλ έρεη ζαλ θαξπνχο κηα ζεηξά εθιεθηψλ ηπξηψλ, απφ ηα νπνία ηδηαίηεξε θήκε έρεη ε Κνπαληζηή. Ζ δηαηξνθή ησλ δψσλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε βφζθεζε βνζθφηνπσλ ρακειήο κάιινλ βνζθντθαλφηεηαο, αιιά κε ηδηαίηεξα πινχζηα ρισξίδα. Σεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρισξίδαο ησλ βνζθφηνπσλ ησλ Κπθιάδσλ είλαη ε απνπζία απφ απηνχο θπηνθαξκάθσλ, παξαζηηνθηφλσλ, δηδαληνθηφλσλ, εληνκνθηφλσλ θ.α. γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, θαζψο θαη βαξέσλ κεηάιισλ θαη άιισλ ξππαληψλ, εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο κεγάισλ νδηθψλ αξηεξηψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. Σαλ ζπλέπεηα ηεο κε επηβάξπλζεο κε ηέηνηεο νπζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα ηεο ρισξίδαο, απφ ηελ νπνία δηαηξέθνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηα γαιαθηνθφξα δψα, είλαη ην γάια θαη ην ηπξί πνπ παξάγεηαη απφ απηφ, λα κελ έρνπλ επηκνιχλζεηο. Τα πξφβαηα πνπ εθηξέθνληαη ζηελ Διιάδα θαη θπζηθά ζηηο Κπθιάδεο, έρνπλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο θνηλφ γελεηηθφ ππφβαζξν, αιιά εκθαλίδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλαιφγσο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο εθηξνθήο ηνπο. Δίλαη δψα κηθξνχ κεγέζνπο, πξνζαξκνζκέλα ζηηο δχζθνιεο γεσθπζηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο κε κηθξή γαιαθηνπαξαγσγή, θηιά εηεζίσο, αιιά κε εθιεθηήο πνηφηεηαο γάια. Σην ηειεπηαίν ζπληειεί νπζηαζηηθά ν ηξφπνο εθηξνθήο θαη ε πνηθηιία ηεο ρισξίδαο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ. Σηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα ειιεληθά πξφβαηα πξνέξρνληαη απφ ηε θπιή Zackel (Ovis Aries L.). Πέξαλ ησλ εγρσξίσλ θπιψλ πξνβάησλ εθηξέθνληαη θαη δψα μέλσλ θπιψλ 7

8 ή δηαζηαπξψζεηο ηνπο κε ην εγρψξην πξφβαην, ην γάια ησλ νπνίσλ φκσο, έρεη αζζελέζηεξε ζχζηαζε (Φαηδεκελάνγινπ & ζπλ., 1985). Σε φηη αθνξά ηηο θαηζίθεο, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, πεξίπνπ 80%, είλαη ληφπηεο θπιέο, ην 14% πεξίπνπ απνηειείηαη απφ βειηησκέλα δψα πνπ έρνπλ δηαζηαπξσζεί κε δηάθνξεο μέλεο θπιέο, ελψ 6% πεξίπνπ αλήθεη ζηε θπιή Εaanen. Ζ ληφπηα θαηζίθα εκθαλίδεη παξαιιαθηηθφηεηα σο πξνο ηνλ ρξσκαηηζκφ θαη ραξαθηεξηζηηθά αβειηίσηνπ δψνπ, φπσο κηθξφ κέγεζνο, κηθξή πνιπδηδπκία, κηθξή γαιαθηνπαξαγσγή θαη ηζρπξή ηδηνζπζηαζία. Ζ εηήζηα γαιαθηνπαξαγσγή θπκαίλεηαη κεηαμχ θηιά γάια γηα ηα δψα νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη γηα ηα δψα πεδηλψλ πεξηνρψλ. Σηηο νξεηλέο, εκηνξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο ε εθηξνθή ηεο θαηζίθαο γίλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ειεχζεξε βνζθή. Σηηο πεδηλέο πεξηνρέο, φπνπ δηαηεξνχληαη νη βειηησκέλεο ή μεληθέο θπιέο, επηθξαηεί ε νηθφζηηε ή εκηνηθφζηηε εθηξνθή (Φαηδεκελάνγινπ & ζπλ., 1985). Σε φηη αθνξά ηηο αγειάδεο, ζην λνκφ Κπθιάδσλ επηθξαηνχλ νη θπιέο Friisian Holstein, Swich θαη ε εγρψξηα θπιή ηεο Τδηάο (Γ/λζε Γεσξγίαο Κπθιάδσλ, 1993). Αιηιώδης ζτέζη ποσ ζσνδέει ηη γεωγραθική περιοτή με ηην ποιόηηηα ή ηα ταρακηηριζηικά ηοσ προϊόνηος (για ηις ΠΟΠ) Τα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ δεζκνχ κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Κνπαληζηήο θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: Ζ πινχζηα γεχζε ηεο Κνπαληζηήο ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηαίηεξα πινχζηα ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ γάιαθηνο, ην νπνίν παξάγεηαη απφ δψα ηνπηθψλ θπιψλ, κε κηθξή γαιαθηνπαξαγσγή ( θηιά εηεζίσο), κε ηζρπξή ηδηνζπζηαζία, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο δχζθνιεο γεσθπζηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ Κπθιάδσλ (ρακειέο βξνρνπηψζεηο, κεγάιε ειηνθάλεηα, ηζρπξνί άλεκνη θ.ιπ.). Τν ηδηαίηεξν άξσκα ηεο Κνπαληζηήο απνδίδεηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηελ χπαξμε πιήζνπο ελδεκηθψλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηα θπζηθά βνζθνηφπηα ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη θηελνηξφθνη, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπο, γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ. Ζ δξηκεία, θαπηεξή πηπεξίδνπζα γεχζεο ηεο, απνδίδεηαη ζηελ ηαρεία θαη εθηεηακέλε πξσηεφιπζε θαη ιηπφιπζε ιφγσ ηεο άθζνλεο κηθξνβηαθήο αλάπηπμεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ. Ζ ζηαζεξή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο δηαζθαιίδεηαη κε ηελ αλάκημε ηνπ θξέζθνπ ηπξνπήγκαηνο κε θαιήο πνηφηεηαο παιαηά θνπαληζηή, ζε αλαινγία πνπ κπνξεί λα θηάζεη ην 10% θαηά βάξνο Ζ ηερλνινγία παξαζθεπήο ηεο Κνπαληζηήο έρεη αλαπηπρζεί κέζα απφ ηελ καθξφρξνλε εκπεηξία ησλ παξαγσγψλ θαη αμηνπνηεί άξηζηα ηφζν ηηο πξψηεο χιεο φζν θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. Ηδηαίηεξν ξφιν παίδεη ε ζηξάγγηζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο κέρξη ηελ επίηεπμε ηεο ελδεδεηγκέλεο πγξαζίαο θαη αθνινχζσο ε αλάκεημε ηνπ ζηξαγγηζκέλνπ πήγκαηνο κε αιάηη θαηά ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθε δηαζπνξά θαη νκνηνγέλεηα ζηελ κάδα ηνπ ηπξηνχ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα θαηεπζπλφκελε κηθξνβηαθή αλάπηπμε. Ζ άθζνλε κηθξνβηαθή χιε πνπ αλαπηχζζεηαη ρσξίο θακηά επέκβαζε ζηελ επηθάλεηά ηνπ ηπξηνχ δηαζπείξεηαη νκνηφκνξθα ζε φιε ηε κάδα ηνπ πξντφληνο κε ηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο. Έηζη ην 8

9 ηπξφπεγκα εθνδηάδεηαη κε κηθξνβηαθά έλδπκα ηα νπνία πξνθαινχλ ηαρεία θαη εθηεηακέλε πξσηεφιπζε θαη ιηπφιπζε, δηεξγαζίεο νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ ηαρεία σξίκαλζε, ηε πηθάληηθε γεχζε, ηελ αινηθψδε πθή θαη ην πινχζην άξσκα ηεο Κνπαληζηήο Αλαθνξέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηπξνθνκίαο ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Οη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχζαλ ην γάια ηεξή ηξνθή, γηαηί ν Γίαο ηξάθεθε κε ην γάια ηεο θαηζίθαο Ακαιζείαο. Σχκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία ε ηέρλε ηεο ηπξνθνκίαο δφζεθε ζαλ πνιχηηκν δψξν ζηνπο ζλεηνχο απφ ηνπο ζενχο ηνπ Οιχκπνπ. Ζ Τπξψ, θφξε ηνπ Σαικσλέα θαη ηεο Αιθηδίθεο «δηα ηελ ιεπθφηεηα θαη ηελ ηνπ ζψκαηνο καιαθφηεηα ηαχηεο ηεο πξνζεγνξίαο έηπρελ» (Γηφδσξνο ν Σηθειφο ). Δμ άιινπ ν Όκεξνο αλαθέξεη ζηελ Οδχζζεηα (Η, ) ηελ παξαζθεπή ηπξηνχ απφ ηνλ Κχθισπα Πνιχθεκν (Σηδέξεο, 1982 ). Ο Μαξθάθεο Εαιψλεο ηεληαθφο ηαηξνθηιφζνθνο, ζην βηβιίν ηνπ «ηαξίδι ζηην Τήνο, ένα από ηα νηζιά ηος Απσιπελάγοςρ» πνπ εμέδσζε ην 1809 ζην Παξίζη ζηελ γαιιηθή γιψζζα θαη επαλεμέδσζε ν ζχιινγνο «νη θίινη ηνπ Κξφθνπ Τήλνπ» ην 1998 ζε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά, γξάθεη ζην θεθάιαην «ηα πξντφληα ηεο Τήλνπ»: «Η Τήνορ παπάγει. Παπαζκεςάζοςν μαλακά ηςπιά, πολύ λίγο λάδι» θαη παξαθάησ ζην θεθάιαην «η ηποθή ηων ηηνιακών»: «οι ηποθέρ πος αποηελούν ηα ηπία κςπιόηεπα γεύμαηα ηων ηηνιακών πποέπσονηαι πποπάνηων από αλλανηικά. Σ αςηά πποζθέηοςν αςγά, θπέζκο ηςπί, μαλακό ηςπί πιο δςναηό και πιο πικάνηικο από ηο παλαιωμένο ποκθόπ ή ηο ζεπομέ, καθώρ και ένα ηςπί αλμςπό από ηην Πελοπόννηζο..». Πξνθαλψο ζην ζεκείν απηφ ν Μ. Εαιψλεο αλαθέξεηαη ζηελ θνπαληζηή ηεο Τήλνπ πνπ ηελ βξίζθεη κάιηζηα θαη πην δπλαηή θαη πην πηθάληηθε απφ ην παιαησκέλν ξνθθφξ! (Παξάξηεκα ΗΗ) Σηα Οιχκπηα ηνπ 1859 θαη ηνπ 1870 αλαθέξνληαη ηα βξαβεία πνπ απνλεκήζεθαλ ζηα δηάθνξα πξντφληα πνπ εθηέζεθαλ. Σηελ θιάζε ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ γίλεηαη αλαθνξά βξάβεπζεο ζε θνπαληζηή απφ ηελ Σχξν. Ο Ληάκπεεο (1899) αλαθεξφκελνο ζηελ ηερλνινγία παξαζθεπήο ηεο θνπαληζηήο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά «ν ηπξφο νχηνο έρεη γεχζηλ δξηκείαλ θαη πηπεξίδνπζαλ, σο εθ ησλ ηδηνηήησλ δε ηνχησλ, ζεσξείηαη νξεθηηθφλ έδεζκα πσιείηαη εηο αξθεηά πςειήλ ηηκήλ σο είδνο πνιπηειείαο». Δθηελείο επίζεο πεξηγξαθέο γηα ηελ θνπαληζηή δίλνληαη απφ ηνλ Γεκεηξηάδε (1900), ηνλ Τδνπιηάδε (1936) θαη ηνλ Επγνχξε (1952, 1956). Τέινο νη Β. Κ. Βεηλφγινπ θαη Δ. Αλπθαληάθεο πεξηγξάθνπλ ηελ θνπαληζηή ζην θεθάιαην «εηδηθή ηπξνθνκία» ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ζπγγξάκκαηφο ηνπο «Γαιαθηνθνκία -ηφκνο Β» ησλ εθδφζεσλ Καξακπεξφπνπινο (1980). Σεκεηψλνπλ κάιηζηα φηη «οι πιο γνωζηοί ηύποι κοπανιζηήρ είναι ηηρ Μςκόνος και ηηρ Τήνος». (Παξάξηεκα ΗΗΗ) 6. ΑΡΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 1) ΌΝΟΜΑ: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ / ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΟΠΔΓΔΠ (AGROCERT) 9

10 Γιεύθσνζη: Παηεζίσλ / Άλδξνπ 1, ΤΚ Αζήλα Tel: Fax: URL: 2) Όνομα: Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κπθιάδσλ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Γιεύθσνζη: Σάθε Καξάγησξγα, Δξκνχπνιε TK Σχξνο Tel: Fax: ΔΠΗΖΜΑΝΖ Σηα κέζα ζπζθεπαζίαο πνπ πεξηέρνπλ θνπαληζηή, αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη αθφινπζεο ελδείμεηο: «ΚΟΠΑΝΗΣΤΖ» ( KOPANISTI ) Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) Τπξί ην ή ηα είδε γάιαθηνο απφ ηα νπνία παξαζθεπάζηεθε ην πξντφλ θαη ελδερνκέλσο ε έλδεημε «κε πξνζζήθε βνπηχξνπ». Σηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ παξαγσγή ρξεζηκνπνηείηαη λσπφ γάια (κε παζηεξησκέλν), αλαγξάθεηαη επίζεο θαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία εηδηθή ζήκαλζε (παξάξηεκα ΗΗ, ηκήκα ΗΦ θεθάιαην ΗV ηνπ θαλνληζκνχ 853/2004 ) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ ζπζθεπαζηή Τν βάξνο πεξηερνκέλνπ Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο Σηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμήο : 1). Τα ηξία πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο : ΚΟΠ 2). Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο ( π.ρ.: ΚΟΠ /12/94) 8. ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 10

11 Παράρηημα Η 11

12 Παράρηημα ΗΗ 12

13 13

14 14

15 Παράρηημα ΗΗΗ 15

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γρ ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΙΝΙΓΗ ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΝΗΘΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΚΑΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα