ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ"

Transcript

1 ΣΤΡΗ: «ΚΟΠΑΝΗΣΖ» ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

2 1. ΟΝΟΜΑ ΚΟΠΑΝΗΣΖ 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΗΟΝΣΟ Ζ θνπαληζηή είλαη αικπξφ ηπξί, κε αινηθψδε πθή θαη πηθάληηθε γεχζε, πνπ παξαζθεπάδεηαη παξαδνζηαθά απφ αγειαδηλφ, πξφβεην ή θαηζηθίζην γάια ή κίγκαηα ηνπο. Σα βαζικά ταρακηηριζηικά ηης κοπανιζηής είναι : Μεγίζηε πγξαζία: 56% Διάρηζηε ιηπνπεξηεθηηθφηεηα επί μεξνχ: 43% Σπλεθηηθφηεηα: καιαθφ ηπξί κε αινηθψδε πθή Δπηδεξκίδα: δελ έρεη Υθή : καιαθή, αινηθψδεο Φξψκα: ππνθίηξηλν έσο ππφθαην 3. ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΕΧΝΖ Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία παξάγεηαη ε Κνπαληζηή νξηνζεηείηαη απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κπθιάδσλ ηεο Διιάδαο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 24 θαηνηθεκέλα λεζηά θαη άλσ ησλ 100 αθαηνίθεησλ θαη βξαρνλεζίδσλ. Ο λνκφο Κπθιάδσλ βξίζθεηαη ζηα Νφηηα ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο. (Παξάξηεκα Η) Δληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο δψλεο πξαγκαηνπνηνχληαη φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο γάιαθηνο, επεμεξγαζίαο ηνπ γάιαθηνο θαη σξίκαζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 4. ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, αλαγξάθνληαη ζηα κέζα ζπζθεπαζίαο ζηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 1. Τα δχν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, 2. ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο θαη 3. ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο Παξάδεηγκα: ΚΟ /12/94 2

3 Οη παξαγσγνί Κνπαληζηήο ηεξνχλ αξρείν πνπ αθνξά, ζηνπο πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ, ζηηο εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο θαη ζηελ πξνέιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ, ζηελ θίλεζε ηεο παξαγσγήο ή/θαη ζπζθεπαζίαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπο θαζψο θαη ηνπο απνδέθηεο θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ εμεξρφκελσλ πνζνηήησλ θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ θάζε παξηίδαο εηζξνψλ πξψησλ πιψλ θαη θάζε παξηίδαο εθξνψλ, ηειηθνχ πξντφληνο. Οη παξαγσγνί γάιαθηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή Κνπαληζηήο ηεξνχλ αξρείν γηα ηηο εηζαγφκελεο απφ κέξε εθηφο Κπθιάδσλ δσνηξνθέο, πνπ θαηαλαιψλνπλ ζηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ ηνπο. Τν αξρείν απηφ αθνξά, ζηνπο πξνκεζεπηέο δσνηξνθψλ, ζηηο εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο ηνπο ζηελ θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε, ζηελ εκεξήζηα θαηαλάισζή ηνπο αλά δψν θαη ζηελ πξνέιεπζε ηνπο. 5. ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Ζ Κνπαληζηή παξαζθεπάδεηαη θαη απφ ηα ηξία είδε γάιαθηνο (αγειαδηλφ, πξφβεην, θαηζηθίζην) ή θαη απφ ηα κίγκαηά ηνπο. Τν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θπιέο αγειάδσλ, πξνβάησλ θαη αηγψλ, παξαδνζηαθά εθηξεθφκελσλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ. Ζ δηαηξνθή ησλ δψσλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε βφζθεζε βνζθνηφπσλ ρακειήο κάιινλ βνζθνηθαλφηεηαο, αιιά κε ηδηαίηεξα πινχζηα ρισξίδα, κνλαδηθή γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ ελδεκηθήο βιάζηεζεο. Τα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο θαη ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηνπο παξνπζηάδνπλ ζαθή δηαρσξηζκφ ηεο πεξηφδνπ ησλ βξνρνπηψζεσλ (Οθηψβξηνο έσο Απξίιην) θαη ηεο πεξηφδνπ ρσξίο βξνρέο (Μάην έσο Σεπηέκβξην). Ζ ρισξίδα ησλ βνζθνηφπσλ θαηά ηελ πεξίνδν Μάην έσο Σεπηέκβξην, απνμεξαίλεηαη εληειψο. Έηζη ηελ πεξίνδν απηή, ε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηελ απνμεξακέλε απηνθπή ηνπηθή ρισξίδα ησλ βνζθνηφπσλ θαη ζηνλ ζαλφ δεκεηξηαθψλ ή ςπραλζψλ (βίθνο, ηξηθχιιη, κεδηθή θιπ) πνπ πξνέξρεηαη απφ ρσξάθηα εληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο. Όκσο, επεηδή ε ππάξρνπζα δσνηξνθή πνπ παξάγεηαη εληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο δελ επαξθεί, ε δηαηξνθή ησλ δψσλ απφ ην Μάην έσο ηνλ Σεπηέκβξην (κεησκέλε γαιαθηνπαξαγσγή), ζπκπιεξψλεηαη κε ρνξήγεζε εμσγελψο παξαγνκέλσλ δσνηξνθψλ ζε πνζνζηφ κέρξη 40% ηνπ ζηηεξεζίνπ ηνπο. Πξφθεηηαη ζηελ πεξίπησζε απηή γηα ακπινχρνπο ζπφξνπο δεκεηξηαθψλ, πίηνπξα θαη ζαλφ. Τν ρξεζηκνπνηνχκελν γάια πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη λα πξνέξρεηαη απφ ακέιμεηο πνπ γίλνληαη δέθα εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηνλ ηνθεηφ. Σα πλέον ταρακηηριζηικά ζημεία ηης ηετνολογίας ηοσ ησριού «ΚΟΠΑΝΗΣΖ» είναι: Α) Παξαζθεπάδεηαη πάληνηε απφ πιήξεο γάια, ην νπνίν παξάγεηαη απφ δψα θπιψλ πνπ παξαδνζηαθά εθηξέθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ. Β) Ζ πήμε ηνπ γάιαθηνο γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία 28 ν - 30 ν C θαη κε κηθξή πνζφηεηα ππηηάο ψζηε λα δεκηνπξγείηαη πήγκα κεηά δχν ψξεο πεξίπνπ. Γ) Πξηλ απφ ηελ ζηξάγγηζή ηνπ ην ηπξφπεγκα παξακέλεη αθίλεην γηα πνιιέο ψξεο (ζπλήζσο 20 24), ζηνλ ηπξνιέβεηα, νπφηε αλαπηχζζεηαη νμχηεηα. Γ) Ζ ζηξάγγηζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο γίλεηαη κε ηνπνζέηεζή ηνπ χζηεξα απφ δηαίξεζε, ζε πθαζκάηηλνπο ή απφ άιιν θαηάιιειν γηα ηξφθηκα πιηθφ, ζάθνπο θαη αθνινπζεί πίεζε ψζηε λα απνβιεζνχλ ηα πγξά ηνπ θαη ην ηπξφπεγκα λα ζηξαγγίζεη θαιά. 3

4 Δ) Ζ αλάκεημε ηνπ ζηξαγγηζκέλνπ πήγκαηνο κε αιάηη, ζε αλαινγία 4 σο 5% θαηά βάξνο, θαηά ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθε δηαζπνξά θαη νκνηνγέλεηα ζηελ κάδα ηνπ ηπξηνχ. Ζ ελέξγεηα απηή δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θαηεπζπλφκελε θαηά θάπνην ηξφπν κηθξνβηαθή αλάπηπμε. Ση) Καηά ην ζηάδην ηεο αλάκεημεο ηνπ ζηξαγγηζκέλνπ πήγκαηνο κε αιάηη, ζπλεζίδεηαη ε πξνζζήθε αλάκεημε θαη θξέζθνπ βνπηχξνπ ζε πνζνζηφ σο 15% πξνο βειηίσζε ηεο πθήο, ηεο γεχζεο θαη ηνπ αξψκαηνο ηεο θνπαληζηήο. Τν βνχηπξν απηφ παξάγεηαη απφ ηελ θξέκα πνπ ιήθζεθε απφ ηελ απνθνξχθσζε γάιαθηνο ηεο πεξηνρήο ησλ Κπθιάδσλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή άιισλ ηπξηψλ. Ζ) Ζ σξίκαλζε ηνπ ηπξηνχ γίλεηαη θαηά ηξφπν κνλαδηθφ. Ζ ζηξαγγηζκέλε θαη αιαηηζκέλε ηπξνκάδα, εκπινπηηζκέλε ή φρη, κε θξέζθν λσπφ βνχηπξν, ηνπνζεηείηαη ζε επξχζηνκν δνρείν θαη κεηαθέξεηαη ζε ρψξν δξνζεξφ θαη κε πςειή ζρεηηθή πγξαζία, φπνπ αθήλεηαη ρσξίο θακηά επέκβαζε κέρξη λα αλαπηπρζεί ζηελ επηθάλεηά ηνπ άθζνλε κηθξνβηαθή αλάπηπμε. Όηαλ ζπκβεί απηφ ε κάδα ηνπ ηπξηνχ δπκψλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε ε κηθξνβηαθή αλάπηπμε λα δηαζθνξπηζηεί νκνηφκνξθα ζην ηπξί, ην νπνίν κεηά απφ απηφ επαλαηνπνζεηείηαη ζηα επξχζηνκα δνρεία. Ζ ελέξγεηα απηή επαλαιακβάλεηαη 2 έσο 4 θνξέο κέρξη λα σξηκάζεη ην ηπξί, δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί ζπλήζσο κέξεο. Γηα λα επηηαρπλζεί θαη λα ειεγρζεί θαηά θάπνην ηξφπν ή σξίκαλζε ηεο Κνπαληζηήο ζπρλά ην θξέζθν ζηξαγγηζκέλν θαη φμηλν ηπξφπεγκα αλακεηγλχεηαη κε θαιήο πνηφηεηαο παιαηά θνπαληζηή ε νπνία ηνπηθά θαιείηαη «κάλα», ζε αλαινγία πνπ κπνξεί λα θηάζεη ην 10% θαηά βάξνο. Θ) Ζ άθζνλε κηθξνβηαθή αλάπηπμε πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ ηπξηνχ ην εθνδηάδεη κε κηθξνβηαθά έλδπκα πνπ πξνθαινχλ ηαρεία θαη εθηεηακέλε πξσηεφιπζε θαη ιηπφιπζε, δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη ε ηαρεία σξίκαλζε, ε πηθάληηθε γεχζε θαη ην πινχζην άξσκα ηεο θνπαληζηήο. Η) Τν πινχζην ελδπκηθφ ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ζην ηπξί, επηβάιιεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, αιιηψο θαζίζηαηαη ζχληνκα ππεξψξηκν πνπ έρεη ζπλέπεηεο ηφζν ζηελ πθή, φζν θαη ηε γεχζε ηνπ πξντφληνο Απαγνξεχεηαη ζην γάια ηεο ηπξνθφκεζεο ε ζπκπχθλσζε, ε πξνζζήθε ζθφλεο ή ζπκππθλψκαηνο γάιαθηνο, πξσηετλψλ γάιαθηνο, θαδεηληθψλ αιάησλ, ρξσζηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη αληηβηνηηθψλ νπζηψλ. Όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ηνπ ηπξηνχ θνπαληζηή πξέπεη λα εθηεινχληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ. 2. ΓΔΜΟ Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Κνπαληζηήο είλαη ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηά ηεο ζε αιάηη, ε δξηκεία, θαπηεξή πηπεξίδνπζα γεχζεο ηεο, ε αινηθψδεο πθή ηεο θαη ην πινχζην άξσκα ηεο. Ζ δξηκεία, θαπηεξή πηπεξίδνπζα γεχζεο ηεο, απνδίδεηαη ζηελ ηαρεία θαη εθηεηακέλε πξσηεφιπζε θαη ιηπφιπζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ. Ζ σξίκαλζε ηνπ ηπξηνχ γίλεηαη θαηά ηξφπν κνλαδηθφ. Ζ ζηξαγγηζκέλε θαη αιαηηζκέλε ηπξνκάδα, εκπινπηηζκέλε ή φρη, κε θξέζθν λσπφ βνχηπξν, ηνπνζεηείηαη ζε επξχζηνκν δνρείν θαη κεηαθέξεηαη ζε ρψξν δξνζεξφ θαη κε πςειή ζρεηηθή πγξαζία, 4

5 φπνπ αθήλεηαη ρσξίο θακηά επέκβαζε κέρξη λα αλαπηπρζεί ζηελ επηθάλεηά ηνπ άθζνλε κηθξνβηαθή αλάπηπμε. Όηαλ ζπκβεί απηφ ε κάδα ηνπ ηπξηνχ δπκψλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε ε κηθξνβηαθή αλάπηπμε λα δηαζθνξπηζηεί νκνηφκνξθα ζην ηπξί, ην νπνίν κεηά απφ απηφ επαλαηνπνζεηείηαη ζηα επξχζηνκα δνρεία. Ζ ελέξγεηα απηή επαλαιακβάλεηαη 2 έσο 4 θνξέο κέρξη λα σξηκάζεη ην ηπξί, δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί ζπλήζσο κέξεο. Γηα λα επηηαρπλζεί θαη λα ειεγρζεί θαηά θάπνην ηξφπν ή σξίκαλζε ηεο Κνπαληζηήο ζπρλά ην θξέζθν ζηξαγγηζκέλν θαη φμηλν ηπξφπεγκα αλακεηγλχεηαη κε θαιήο πνηφηεηαο παιαηά θνπαληζηή ε νπνία ηνπηθά θαιείηαη «κάλα», ζε αλαινγία πνπ κπνξεί λα θηάζεη ην 10% θαηά βάξνο. Ζ άθζνλε κηθξνβηαθή αλάπηπμε πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ ηπξηνχ ην εθνδηάδεη κε κηθξνβηαθά έλδπκα πνπ πξνθαινχλ ηαρεία θαη εθηεηακέλε πξσηεφιπζε θαη ιηπφιπζε, δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη ε ηαρεία σξίκαλζε, ε πηθάληηθε γεχζε θαη ην πινχζην άξσκα ηεο θνπαληζηήο. Ζ αινηθψδεο πθή ηεο Κνπαληζηήο είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο δξάζεο ησλ ελδχκσλ ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ σξίκαλζή ηεο, φζν θαη ηεο απμεκέλεο πεξηεθηηθφηεηάο ηεο ζε πγξαζία, πξάγκα εμάιινπ πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηα καιαθά ηπξηά. Ζ αινηθψδεο πθή ηεο επηηπγράλεηαη αθφκε θαιχηεξα φηαλ θαηά ηελ παξαγσγή ηεο πξνζηίζεηαη θαη θξέζθν βνχηπξν. Ζ πξαθηηθή απηή επηπιένλ, - δειαδή ηεο πξνζζήθεο κε αλάκεημε θξέζθνπ βνπηχξνπ ζην ηπξφπεγκα-, ήηαλ θαη είλαη ζπλήζεο ζηελ νηθηαθή ηπξνθφκεζε γηα παξαγσγή θνπαληζηήο, ζηελ Τήλν ηνπιάρηζηνλ. Α) ΔΓΑΦΟ ΦΤΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ Ζ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο παξάγεηαη ε Κνπαληζηή είλαη ην ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ ησλ Κπθιάδσλ, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ 124 θαηνηθεκέλα θαη αθαηνίθεηα λεζηά θαη βξαρνλεζίδεο, κε ζπλνιηθή έθηαζε ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Τν ςειφηεξν φξνο ησλ Κπθιάδσλ, είλαη ν Γξπφο ηεο Νάμνπ, κε πςφκεηξν κέηξα. Τα πεηξψκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δνκή ησλ Κπθιάδσλ, είλαη εθξεμηγελή, εθαηζηηνγελή θαη κεηακνξθσκέλα. Οη βνζθφηνπνη θαιχπηνπλ έθηαζε κεγαιχηεξε ηνπ 55% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ. Β) ΚΛΗΜΑ Ζ Διιάδα γεληθά αλήθεη ζην κεζνγεηαθφ ηχπν θιίκαηνο. Ο ηχπνο απηφο εκθαλίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο ησλ επθξάησλ πεξηνρψλ θαηά ηνλ ρεηκψλα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνηξνπηθψλ πεξηνρψλ ησλ πςειψλ πηέζεσλ θαηά ην ζέξνο, δειαδή βξνρεξή ρεηκεξηλή θαη μεξή ζεξηλή πεξίνδν, κηθξφ εηήζην χςνο βξνρήο, ήπην ρεηκψλα, ζεξκφ ζέξνο θαη κεγάιε δηάξθεηα ειηνθάλεηαο θαζ φιν ην έηνο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο. Απφ νκβξνκεηξηθή άπνςε ε ρψξα παξνπζηάδεη κηα μεξή θαη κηα πγξή πεξίνδν, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην χςνο. Ζ μεξή επνρή αξρίδεη απφ ην ηέινο ηεο Άλνημεο θαη θζάλεη κέρξη ην θζηλφπσξν. Απηή θακηά θνξά δηαθφπηεηαη απφ βξνρέο πνπ έρνπλ ηελ κνξθή θαηαηγίδαο. Ζ πγξή επνρή αξρίδεη απφ ην Φζηλφπσξν θαη θζάλεη κέρξη ην ηέινο ηεο Άλνημεο. 5

6 Τν θιίκα ησλ Κπθιάδσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ εηεζίσλ ηζφζεξκσλ ησλ 18 θαη 19, είλαη εχθξαην πξνο ην ζαιάζζην, κε κηθξφ χςνο εηήζησλ βξνρνπηψζεσλ. Γεληθά νη Κπθιάδεο είλαη ζρεηηθά μεξέο θαη απφ ηηο πην αλεκψδεηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Τα θαινθαίξηα είλαη δξνζεξά ιφγσ ησλ κειηεκηψλ. Ζ κέζε εηήζηα ζρεηηθή πγξαζία, ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία, ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ βξνρφπησζεο θαη νη ψξεο ειηνθάλεηαο θαηά έηνο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Ν. Κπθιάδσλ φπνπ παξαζθεπάδεηαη ε Κνπαληζηή έρεη σο εμήο: Μεηεσξνινγηθφο Σηαζκφο Μέζε εηήζηα ζρεη. πγξαζία (%) Μέζε εηήζηα Θεξκνθξ. ( ν C) Ζκέξεο βξνρήο Ώξεο Ζιηνθάλεηαο Σχξνπ 65 18,5 79,6 2894,7 Πάξνπ 76 18,4 63,1 2840,7 Νάμνπ 71 18,4 82,0 2622,5 (Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, 1978 ) Γ) ΥΛΧΡΗΓΑ Tα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη Κπθιάδεο, απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ κνλνπάηη γηα ηελ ζηαδηαθή κεηαλάζηεπζε ελδεκηθψλ εηδψλ ρισξίδαο ζηελ Διιάδα απφ ηελ Αλαηνιή, ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηελ αξρέγνλε ρισξίδα ηεο Μηθξάο Αζίαο (Polunin, 1980). Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά ελδεκηθά είδε ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ: Fritillaria tuntasia (Κχζλνο ), Campanula sartorii (Άλδξνο ), Mysorus heldreichii (Γήινο ), Symphytum naxicola (Νάμνο ), Helichrysum amorgianum (Ακνξγφο ) (Voliotis, 1987). Σην λνκφ Κπθιάδσλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ηα θξχγαλα. Φαξαθηεξηζηηθά είδε θξχγαλσλ είλαη ηα αθφινπζα: Quercus coccifera, Sarcopoterium spinosum, Genista acanthoclada, Anthyllis hermanniae, Euphorbia acanthothamnos, Thymelaea hirsuta, Hypericum empetrifolium, Cistus incanus, Cistus salvifolius, Satureja thymbra, Thymus capitus, Globularia alypum θ.α. Σηε καθία μπιψδε βιάζηεζε πνπ απαληάηαη θπξίσο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ζπλαληάκε ηα είδε : Laurus nobilis, Cercis siliquastrum, Calicotome villosa, Spartium junceum, Cotinus coggygria, Erica arborea, Myrtus communis, Erica manipuliflora, Asparagus acutifolius θ.α. Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηε ρισξίδα ησλ αθηψλ πνπ είλαη κάιινλ νκνηφκνξθε ιφγσ ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο επξείαο θαηαλνκήο πνιιψλ εηδψλ. Οη αζζελείο παιίξξνηεο, ε απνπζία κεγάισλ πνηακψλ θαη άιινη παξάγνληεο έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ πνηθηιία. Παξαζέηνπκε ηα είδε: Βξαρψδεηο παξαιίεο θαη αιίπεδα: Arthrocnemum fruticosum, Salsola kali, Matthiola tricuspidata, Cakile maratima, Eryngium maritinum, Eryngium creticum, Crithmum maritimum, Inula crithmoides, θ.α. 6

7 Ακκψδεο παξαιίεο: Pinus pinea, Polygonum maritimum, Glaucium flavum, Malcolmia flexuosa, Cakile maritima, Medicago marina, Euphorbia peplis, Tamarix spp., Eryngium maritimum, Eryngium creticum, Echinophora spinosa, Cionura erecta, Calystegia soldanella, Xanthium strumarium, Pancratium maritimum, θ.α. (Polunin, 1980 ). Σηα αηγνπξφβαηα ηα πην αξεζηά λνκεπηηθά είδε, αλήθνπλ ζηα παξαθάησ απηνθπή ςπραλζή θαη αγξσζηψδε: Χπραλζή (Fabiaceae): Pisum, Vicia, Lathyrus, Medicago, Trifolium, Lotus, Ornithopus, Onobrychis, Astragalus, Ononis, Anthyllis, θ.α. Αγξνζηψδε (Poaceae): Poa, Festuca, Phleum, Dactylis, Sorghum, Bromus, Agrostis, Cynodon, Hordeum, Avena, Aegilops, Koeleria θ.α. (Βνιηψηεο 1993). ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΦΤΛΔ ΕΧΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΗ Ζ ΚΡΔΜΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΣΤΡΗΟΤ ΚΟΠΑΝΗΣΖ Οη ηδηαίηεξεο γεσθπζηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο απεηέιεζαλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηεο είλαη ε επηθξάηεζε ηνπ εθηαηηθνχ ζπζηήκαηνο εθηξνθήο, ην κηθξφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε αλάπηπμε θπιψλ αηγνπξνβάησλ κε ηζρπξή ηδηνζπζηαζία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο, αιιά κε ρακειή γαιαθηνπαξαγσγή. Ζ πξνζαξκνγή ζηηο θπζηθέο ζπλζήθεο θαη ε αμηνπνίεζε βνζθνηφπσλ κε εθπιεθηηθή πνηθηιία ρισξίδαο, κνλαδηθή γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ ελδεκηθήο βιάζηεζεο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή γάιαθηνο κε ηδηαίηεξα πινχζηα ρεκηθή ζχζηαζε θη εμαηξεηηθψλ νξγαλνιεπηηθψλ ηδηνηήησλ. Απηή ε πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζπλδπαζκέλε κε ηελ εκπεηξία ησλ ηπξνθφκσλ έρεη ζαλ θαξπνχο κηα ζεηξά εθιεθηψλ ηπξηψλ, απφ ηα νπνία ηδηαίηεξε θήκε έρεη ε Κνπαληζηή. Ζ δηαηξνθή ησλ δψσλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε βφζθεζε βνζθφηνπσλ ρακειήο κάιινλ βνζθντθαλφηεηαο, αιιά κε ηδηαίηεξα πινχζηα ρισξίδα. Σεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρισξίδαο ησλ βνζθφηνπσλ ησλ Κπθιάδσλ είλαη ε απνπζία απφ απηνχο θπηνθαξκάθσλ, παξαζηηνθηφλσλ, δηδαληνθηφλσλ, εληνκνθηφλσλ θ.α. γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, θαζψο θαη βαξέσλ κεηάιισλ θαη άιισλ ξππαληψλ, εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο κεγάισλ νδηθψλ αξηεξηψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. Σαλ ζπλέπεηα ηεο κε επηβάξπλζεο κε ηέηνηεο νπζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα ηεο ρισξίδαο, απφ ηελ νπνία δηαηξέθνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηα γαιαθηνθφξα δψα, είλαη ην γάια θαη ην ηπξί πνπ παξάγεηαη απφ απηφ, λα κελ έρνπλ επηκνιχλζεηο. Τα πξφβαηα πνπ εθηξέθνληαη ζηελ Διιάδα θαη θπζηθά ζηηο Κπθιάδεο, έρνπλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο θνηλφ γελεηηθφ ππφβαζξν, αιιά εκθαλίδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλαιφγσο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο εθηξνθήο ηνπο. Δίλαη δψα κηθξνχ κεγέζνπο, πξνζαξκνζκέλα ζηηο δχζθνιεο γεσθπζηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο κε κηθξή γαιαθηνπαξαγσγή, θηιά εηεζίσο, αιιά κε εθιεθηήο πνηφηεηαο γάια. Σην ηειεπηαίν ζπληειεί νπζηαζηηθά ν ηξφπνο εθηξνθήο θαη ε πνηθηιία ηεο ρισξίδαο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ. Σηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα ειιεληθά πξφβαηα πξνέξρνληαη απφ ηε θπιή Zackel (Ovis Aries L.). Πέξαλ ησλ εγρσξίσλ θπιψλ πξνβάησλ εθηξέθνληαη θαη δψα μέλσλ θπιψλ 7

8 ή δηαζηαπξψζεηο ηνπο κε ην εγρψξην πξφβαην, ην γάια ησλ νπνίσλ φκσο, έρεη αζζελέζηεξε ζχζηαζε (Φαηδεκελάνγινπ & ζπλ., 1985). Σε φηη αθνξά ηηο θαηζίθεο, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, πεξίπνπ 80%, είλαη ληφπηεο θπιέο, ην 14% πεξίπνπ απνηειείηαη απφ βειηησκέλα δψα πνπ έρνπλ δηαζηαπξσζεί κε δηάθνξεο μέλεο θπιέο, ελψ 6% πεξίπνπ αλήθεη ζηε θπιή Εaanen. Ζ ληφπηα θαηζίθα εκθαλίδεη παξαιιαθηηθφηεηα σο πξνο ηνλ ρξσκαηηζκφ θαη ραξαθηεξηζηηθά αβειηίσηνπ δψνπ, φπσο κηθξφ κέγεζνο, κηθξή πνιπδηδπκία, κηθξή γαιαθηνπαξαγσγή θαη ηζρπξή ηδηνζπζηαζία. Ζ εηήζηα γαιαθηνπαξαγσγή θπκαίλεηαη κεηαμχ θηιά γάια γηα ηα δψα νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη γηα ηα δψα πεδηλψλ πεξηνρψλ. Σηηο νξεηλέο, εκηνξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο ε εθηξνθή ηεο θαηζίθαο γίλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ειεχζεξε βνζθή. Σηηο πεδηλέο πεξηνρέο, φπνπ δηαηεξνχληαη νη βειηησκέλεο ή μεληθέο θπιέο, επηθξαηεί ε νηθφζηηε ή εκηνηθφζηηε εθηξνθή (Φαηδεκελάνγινπ & ζπλ., 1985). Σε φηη αθνξά ηηο αγειάδεο, ζην λνκφ Κπθιάδσλ επηθξαηνχλ νη θπιέο Friisian Holstein, Swich θαη ε εγρψξηα θπιή ηεο Τδηάο (Γ/λζε Γεσξγίαο Κπθιάδσλ, 1993). Αιηιώδης ζτέζη ποσ ζσνδέει ηη γεωγραθική περιοτή με ηην ποιόηηηα ή ηα ταρακηηριζηικά ηοσ προϊόνηος (για ηις ΠΟΠ) Τα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ δεζκνχ κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Κνπαληζηήο θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: Ζ πινχζηα γεχζε ηεο Κνπαληζηήο ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηαίηεξα πινχζηα ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ γάιαθηνο, ην νπνίν παξάγεηαη απφ δψα ηνπηθψλ θπιψλ, κε κηθξή γαιαθηνπαξαγσγή ( θηιά εηεζίσο), κε ηζρπξή ηδηνζπζηαζία, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο δχζθνιεο γεσθπζηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ Κπθιάδσλ (ρακειέο βξνρνπηψζεηο, κεγάιε ειηνθάλεηα, ηζρπξνί άλεκνη θ.ιπ.). Τν ηδηαίηεξν άξσκα ηεο Κνπαληζηήο απνδίδεηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηελ χπαξμε πιήζνπο ελδεκηθψλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηα θπζηθά βνζθνηφπηα ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη θηελνηξφθνη, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπο, γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ. Ζ δξηκεία, θαπηεξή πηπεξίδνπζα γεχζεο ηεο, απνδίδεηαη ζηελ ηαρεία θαη εθηεηακέλε πξσηεφιπζε θαη ιηπφιπζε ιφγσ ηεο άθζνλεο κηθξνβηαθήο αλάπηπμεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ. Ζ ζηαζεξή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο δηαζθαιίδεηαη κε ηελ αλάκημε ηνπ θξέζθνπ ηπξνπήγκαηνο κε θαιήο πνηφηεηαο παιαηά θνπαληζηή, ζε αλαινγία πνπ κπνξεί λα θηάζεη ην 10% θαηά βάξνο Ζ ηερλνινγία παξαζθεπήο ηεο Κνπαληζηήο έρεη αλαπηπρζεί κέζα απφ ηελ καθξφρξνλε εκπεηξία ησλ παξαγσγψλ θαη αμηνπνηεί άξηζηα ηφζν ηηο πξψηεο χιεο φζν θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. Ηδηαίηεξν ξφιν παίδεη ε ζηξάγγηζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο κέρξη ηελ επίηεπμε ηεο ελδεδεηγκέλεο πγξαζίαο θαη αθνινχζσο ε αλάκεημε ηνπ ζηξαγγηζκέλνπ πήγκαηνο κε αιάηη θαηά ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθε δηαζπνξά θαη νκνηνγέλεηα ζηελ κάδα ηνπ ηπξηνχ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα θαηεπζπλφκελε κηθξνβηαθή αλάπηπμε. Ζ άθζνλε κηθξνβηαθή χιε πνπ αλαπηχζζεηαη ρσξίο θακηά επέκβαζε ζηελ επηθάλεηά ηνπ ηπξηνχ δηαζπείξεηαη νκνηφκνξθα ζε φιε ηε κάδα ηνπ πξντφληνο κε ηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο. Έηζη ην 8

9 ηπξφπεγκα εθνδηάδεηαη κε κηθξνβηαθά έλδπκα ηα νπνία πξνθαινχλ ηαρεία θαη εθηεηακέλε πξσηεφιπζε θαη ιηπφιπζε, δηεξγαζίεο νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ ηαρεία σξίκαλζε, ηε πηθάληηθε γεχζε, ηελ αινηθψδε πθή θαη ην πινχζην άξσκα ηεο Κνπαληζηήο Αλαθνξέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηπξνθνκίαο ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Οη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχζαλ ην γάια ηεξή ηξνθή, γηαηί ν Γίαο ηξάθεθε κε ην γάια ηεο θαηζίθαο Ακαιζείαο. Σχκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία ε ηέρλε ηεο ηπξνθνκίαο δφζεθε ζαλ πνιχηηκν δψξν ζηνπο ζλεηνχο απφ ηνπο ζενχο ηνπ Οιχκπνπ. Ζ Τπξψ, θφξε ηνπ Σαικσλέα θαη ηεο Αιθηδίθεο «δηα ηελ ιεπθφηεηα θαη ηελ ηνπ ζψκαηνο καιαθφηεηα ηαχηεο ηεο πξνζεγνξίαο έηπρελ» (Γηφδσξνο ν Σηθειφο ). Δμ άιινπ ν Όκεξνο αλαθέξεη ζηελ Οδχζζεηα (Η, ) ηελ παξαζθεπή ηπξηνχ απφ ηνλ Κχθισπα Πνιχθεκν (Σηδέξεο, 1982 ). Ο Μαξθάθεο Εαιψλεο ηεληαθφο ηαηξνθηιφζνθνο, ζην βηβιίν ηνπ «ηαξίδι ζηην Τήνο, ένα από ηα νηζιά ηος Απσιπελάγοςρ» πνπ εμέδσζε ην 1809 ζην Παξίζη ζηελ γαιιηθή γιψζζα θαη επαλεμέδσζε ν ζχιινγνο «νη θίινη ηνπ Κξφθνπ Τήλνπ» ην 1998 ζε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά, γξάθεη ζην θεθάιαην «ηα πξντφληα ηεο Τήλνπ»: «Η Τήνορ παπάγει. Παπαζκεςάζοςν μαλακά ηςπιά, πολύ λίγο λάδι» θαη παξαθάησ ζην θεθάιαην «η ηποθή ηων ηηνιακών»: «οι ηποθέρ πος αποηελούν ηα ηπία κςπιόηεπα γεύμαηα ηων ηηνιακών πποέπσονηαι πποπάνηων από αλλανηικά. Σ αςηά πποζθέηοςν αςγά, θπέζκο ηςπί, μαλακό ηςπί πιο δςναηό και πιο πικάνηικο από ηο παλαιωμένο ποκθόπ ή ηο ζεπομέ, καθώρ και ένα ηςπί αλμςπό από ηην Πελοπόννηζο..». Πξνθαλψο ζην ζεκείν απηφ ν Μ. Εαιψλεο αλαθέξεηαη ζηελ θνπαληζηή ηεο Τήλνπ πνπ ηελ βξίζθεη κάιηζηα θαη πην δπλαηή θαη πην πηθάληηθε απφ ην παιαησκέλν ξνθθφξ! (Παξάξηεκα ΗΗ) Σηα Οιχκπηα ηνπ 1859 θαη ηνπ 1870 αλαθέξνληαη ηα βξαβεία πνπ απνλεκήζεθαλ ζηα δηάθνξα πξντφληα πνπ εθηέζεθαλ. Σηελ θιάζε ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ γίλεηαη αλαθνξά βξάβεπζεο ζε θνπαληζηή απφ ηελ Σχξν. Ο Ληάκπεεο (1899) αλαθεξφκελνο ζηελ ηερλνινγία παξαζθεπήο ηεο θνπαληζηήο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά «ν ηπξφο νχηνο έρεη γεχζηλ δξηκείαλ θαη πηπεξίδνπζαλ, σο εθ ησλ ηδηνηήησλ δε ηνχησλ, ζεσξείηαη νξεθηηθφλ έδεζκα πσιείηαη εηο αξθεηά πςειήλ ηηκήλ σο είδνο πνιπηειείαο». Δθηελείο επίζεο πεξηγξαθέο γηα ηελ θνπαληζηή δίλνληαη απφ ηνλ Γεκεηξηάδε (1900), ηνλ Τδνπιηάδε (1936) θαη ηνλ Επγνχξε (1952, 1956). Τέινο νη Β. Κ. Βεηλφγινπ θαη Δ. Αλπθαληάθεο πεξηγξάθνπλ ηελ θνπαληζηή ζην θεθάιαην «εηδηθή ηπξνθνκία» ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ζπγγξάκκαηφο ηνπο «Γαιαθηνθνκία -ηφκνο Β» ησλ εθδφζεσλ Καξακπεξφπνπινο (1980). Σεκεηψλνπλ κάιηζηα φηη «οι πιο γνωζηοί ηύποι κοπανιζηήρ είναι ηηρ Μςκόνος και ηηρ Τήνος». (Παξάξηεκα ΗΗΗ) 6. ΑΡΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 1) ΌΝΟΜΑ: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ / ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΟΠΔΓΔΠ (AGROCERT) 9

10 Γιεύθσνζη: Παηεζίσλ / Άλδξνπ 1, ΤΚ Αζήλα Tel: Fax: URL: 2) Όνομα: Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κπθιάδσλ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Γιεύθσνζη: Σάθε Καξάγησξγα, Δξκνχπνιε TK Σχξνο Tel: Fax: ΔΠΗΖΜΑΝΖ Σηα κέζα ζπζθεπαζίαο πνπ πεξηέρνπλ θνπαληζηή, αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη αθφινπζεο ελδείμεηο: «ΚΟΠΑΝΗΣΤΖ» ( KOPANISTI ) Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) Τπξί ην ή ηα είδε γάιαθηνο απφ ηα νπνία παξαζθεπάζηεθε ην πξντφλ θαη ελδερνκέλσο ε έλδεημε «κε πξνζζήθε βνπηχξνπ». Σηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ παξαγσγή ρξεζηκνπνηείηαη λσπφ γάια (κε παζηεξησκέλν), αλαγξάθεηαη επίζεο θαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία εηδηθή ζήκαλζε (παξάξηεκα ΗΗ, ηκήκα ΗΦ θεθάιαην ΗV ηνπ θαλνληζκνχ 853/2004 ) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ ζπζθεπαζηή Τν βάξνο πεξηερνκέλνπ Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο Σηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμήο : 1). Τα ηξία πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο : ΚΟΠ 2). Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο ( π.ρ.: ΚΟΠ /12/94) 8. ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 10

11 Παράρηημα Η 11

12 Παράρηημα ΗΗ 12

13 13

14 14

15 Παράρηημα ΗΗΗ 15

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 186/11 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Τάξηρ

Γενικά μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Τάξηρ Τάξη: Fabales Γενικά μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Τάξηρ Φπηά κνλνεηή ή πνιπεηή, πνώδε, ζακλώδε ή δελδξώδε. Φύιια απιά ή ζύλζεηα, ελαιιαζζόκελα. Άλζε αθηηλόκνξθα ή δπγόκνξθα, δηγελή ή κνλνγελή, ζε βνηξπώδεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα