ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ mm 150 mm. Μ mm 190 mm. Μ mm 165 mm. Μ mm 173 mm.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm."

Transcript

1 Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή στη διάρκεια ενός έτους, αν από µετρήσεις στους µετεωρολογικούς σταθµούς και υδροµετρήσεις στο σηµείο Α του υδατορρεύµατος που αποστραγγίζει την περιοχή, έχουµε τα ακόλουθα ετήσια δεδοµένα; ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Μ mm 150 mm Μ mm 190 mm Μ mm 165 mm Μ mm 173 mm Μ mm 182 mm Μέσος ετήσιος όγκος απορροής V A = m 3 ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΑΡΤΟΥ 1:

2 Λύση: 1) Χαράσουµε τα πολύγωνα Thiessen και υπολογίζουµε τα εµβαδά των περιοχών (πολυγώνων) που αντιστοιχούν σε κάθε σταθµό. Η κλίµακα του χάρτου είναι 1: (γραµµική), δηλαδή 1cm στον χάρτη ισοδυναµεί µε cm στην πραγµατικότητα ή 1000m ( 1Km) και 1cm 2 στον χάρτη ισοδυναµεί µε 1km 2 στην πραγµατικότητα. Για τον συγκεκριµένο χάρτη µετρώντας τα τετραγωνάκια του 1cm 2 έχουµε κατ ευθείαν την επιφάνεια σε km 2. Α 1 = 11.15km 2 Α 2 = 9.75km 2 Α 3 = 11.32km 2 Α 4 = 10.45km 2 Α 5 = 8.00km 2 V G = V P - V A - V E V P = Α 1 x P 1 + Α 2 x P 2 + Α 3 x P 3 + Α 4 x P 4 + Α 5 x P 5 V P = x x x 9.75 x x x x x x 8.00 x10 6 = m 3 V E = A 1 x E 1 + Α 2 x E 2 + Α 3 x E 3 + Α 4 x E 4 + Α 5 x E 5 V E = x x x 9.75 x x x x x x 8.00 x10 6 = m 3 V G = = m 3

3 Μία λεκάνη απορροής περιλαµβάνει 5 υπολεκάνες, σε κάθε µία από τις οποίες υπάρχει ένας µετεωρολογικός σταθµός. ιαθέτουµε τις µέσες ετήσιες τιµές (για την τελευταία δεκαετία) διαφόρων υδρολογικών παραµέτρων και ζητούµε τον υπολογισµό της εξατµισοδιαπνοής και τον προσδιορισµό του υδρολογικού ισοζυγίου για κάθε υπολεκάνη ξεχωριστά, καθώς και για την συνολική λεκάνη. Ποία συµπεράσµατα µπορεί κανείς να εξάγει από τα υδρολογικά ισοζύγια των υπολεκανών και της λεκάνης; εδοµένα: Λύση: Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 Λ5 Επιφάνεια της λεκάνης Ελ (km 2 ) Ετήσιο ύψος ατµ. κατακρηµνίσεων Ρ (mm) Μέσος ετήσιος συντελεστής απορροής C Μέση ετήσια µεταβολή της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα (cm) Έκταση του υδροφορέα Ευ (km 2 ) Μέσο πορώδες του εδάφους Από τα δεδοµένα που έχουµε µπορούµε να υπολογίσουµε την εξατµισοδιαπνοή σε κάθε λεκάνη, αφού καταστρώσουµε την εξίσωση του αντίστοιχου ισοζυγίου: Όπου P i = R i + G i + E i P i = το ύψος των κατακρηµνίσεων στην υπολεκάνη i R i = η απορροή από την υπολεκάνη i G i = η µεταβολή του αποθηκευµένου στον υπόγειο υδροφορέα όγκου νερού E i = η εξατµισοδιαπνοή. εκφρασµένα σε mm ανά µονάδα επιφάνειας της αντίστοιχης υπολεκάνης, ή : Vp i = Vr i + Vg i + Ve i εκφρασµένα σε m 3 όγκου για την αντίστοιχη υπολεκάνη Επειδή τα διάφορα µεγέθη εκφράζονται από τα δεδοµένα µε διαφορετικές µονάδες και επειδή ο υπόγειος υδροφορές έχει σε όλες τις υπολεκάνες µικρότερη έκταση από την αντίστοιχη επιφάνεια της λεκάνης, καταστρώνουµε το ακόλουθο πίνακα υπολογισµών, για να συστηµατοποιήσουµε τους υπολογισµούς και να διευκολύνουµε τον έλεγχο και την επαλήθευσή τους:

4 α/α Πληροφορία Μεταβλητή Μονάδες Υπολογισµός Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 Λ5 Λ 1 Επιφάνεια της λεκάνης Ελ km 2 εδοµένα Ετήσιο ύψος ατµ. Κατακρηµνίσεων P mm εδοµένα Μέσος ετήσιος συντελεστής απορροής Μέση ετήσια µεταβολή της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα C εδοµένα h cm εδοµένα Έκταση του υδροφορέα Ευ km 2 εδοµένα Μέσο πορώδες του εδάφους n εδοµένα Όγκος κατακρηµνίσεων Vp m 3 [1] x [2] 3,533,400 4,236,400 4,498,800 3,450,000 2,309,200 18,027,800 8 Όγκος απορροής Vr m 3 [1] x [2] x [3] 777, ,644 1,124, , ,024 4,024,216 9 Απορροή R mm [8] / [1] Αποθήκευση στον υδροφορέα Αποθήκευση στον υδροφορέα Vg m 3 [4] x [5] x [6] 159, , , ,240 98, ,640 G mm [10] / [1] Εξατµισοδιαπνοή Ve m 3 [7] - [8] - [10] 2,596,552 3,212,116 3,238,860 2,527,260 1,703,156 13,277, Εξατµισοδιαπνοή E mm [12] / [1] Κατακρηµνίσεις P % εδοµένα Απορροή R % [9] / [2] Αποθήκευση στον υδροφορέα G % [11] / [2] Εξατµισοδιαπνοή E % [13] / [2]

5 Τα συµπεράσµατα από τα δεδοµένα, τα ισοζύγια και τους σχετικούς υπολογισµούς είναι: 1. Για την δεκαετία που έχουµε δεδοµένα το ισοζύγιο των υπολεκανών και της λεκάνης ήταν θετικό, αφού έχουµε απορροή και αύξηση των υπογείων αποθεµάτων. 2. Τα ¾ περίπου του ύψους των κατακρηµνίσεων χάνονται λόγω εξατµισοδιαπνοής. 3. Η λεκάνη έχει πιθανόν δυνατότητες για καλύτερη διαχείριση του υδατικού της δυναµικού µε την κατασκευή έργων και εφαρµογή µεθόδων για την µείωση των απωλειών από εξατµισοδιαπνοή και απορροή, καθώς και εκµετάλλευση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων της.

6 Ζητείται το ετήσιο υδρολογικό ισοζύγιο σε µία λεκάνη απορροής, όπου αναπτύσσεται έντονη γεωργική δραστηριότητα. εδοµένα: 1. Έκταση της λεκάνης απορροής: Km 2 2. Μέσος ετήσιος συντελεστής άµεσης επιφανειακής απορροής: Έκταση της αρδευόµενης περιοχής: στρέµµατα 4. Υδρολογικά δεδοµένα: P Q πηγ P: Ετήσιο ύψος κατακρηµνίσεων σε mm Q Πηγ. Μέση ετήσια συνεχής παροχή των πηγών (Π) σε m 3 /s Για κάθε αρδευόµενο στρέµµα γης απαιτούνται 200m 3 νερού ανά µήνα για τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και 150m 3 νερού ανά µήνα για τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο. Για την άρδευση χρησιµοποιούνται υπόγεια νερά και επιφανειακοί υδατικοί πόροι. Η εκµετάλλευση των υπόγειων υδατικών πόρων είναι οριακή και καλύπτει τις ανάγκες στρεµµάτων από την συνολική αρδευόµενη έκταση. Προκειµένου να εξασφαλισθεί περιβαλλοντική ισορροπία απαιτείται η µέση ετήσια παροχή στην έξοδο της λεκάνης (σηµείο Α ) να είναι µεγαλύτερη από 4.0 m 3 /s Ζητούµενα: 1. Οι εξισώσεις υδρολογικού ισοζυγίου για την λεκάνη απορροής και οι τιµές των διαφόρων όρων του. 2. Η µέση ετήσια παροχή του ποταµού στην έξοδο της λεκάνης (σηµείο Α ). 3. Υπάρχει δυνατότητα για αύξηση των αρδευοµένων εκτάσεων, χωρίς διαταραχή (πέρα από τα όρια που ορίσθηκαν παραπάνω) του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης; Όριο της Λεκάνης (Υδροκρίτης) Αρδευόµενες περιοχές Πηγή Πηγή Α Υδατόρρευµα

7 ΛΥΣΗ 1. Μέσο ετήσιο ύψος κατακρηµνίσεων: Σ(Pi)=5836 >> mp=5836/10=583.6mm. 2. Μέση ετήσια συνεχής παροχή πηγών:m(qi)=σ(qi)/10=1.236 m 3 /s. 3. Μέσος ετήσιος όγκος κατακρηµνίσεων στην λεκάνη απορροής: V Κατ. =0.5836x2500x = m Μέσος ετήσιος όγκος παροχής πηγών στην λεκάνη απορροής: V Πηγ. =1.236x60x60x24x365= m Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής στην λεκάνη απορροής: V Απ. =0.5836x0.24x2500x = m Ετήσιος όγκος νερού που απαιτείται για ένα στρέµµα αρδευόµενης επιφάνειας: V στρ. =3x200+2x150=900 m Ετήσιος όγκος νερού που απαιτείται για την συνολική αρδευόµενη επιφάνεια: V Αρδ.Συν. =900x = m Ετήσιος όγκος νερού για άρδευση από τον υπόγειο υδροφορέα: V Υπόγ. =900x = m Ετήσιος όγκος νερού για άρδευση από επιφανειακούς υδατικούς πόρους: V Αρδ. = = m Εξίσωση του υδρολογικού ισοζυγίου: V Κατ. =V Eξ + V Υπόγ. +V Aπ. + V πηγ. => V Eξ = V Κατ. - V Υπόγ. -V Aπ. - V πηγ. V Κατ. = m 3 V Υπόγ, = m 3 V Aπ. = m 3 V Πηγ. = m 3 V Eξ. = m Ο συνολικός όγκος νερού στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους είναι το άθροισµα της επιφανειακής απορροής και της παροχής των πηγών. Από αυτόν τον όγκο αφαιρείται το νερό που χρησιµοποιείται για αρδεύσεις και έτσι προκύπτει ο όγκος νερού που απορρέει από την λεκάνη: V Πηγ. + V Aπ. =V Αρδ. +V Ποτ. => V Ποτ. = V Πηγ. + V Aπ. V Αρδ. V Aπ. = m 3 V Πηγ. = m 3 V Αρδ. = m 3 V Ποτ. = m Από τον µέσο ετήσιο όγκο απορροής στην έξοδο της λεκάνης απορροής Α προκύπτει η µέση συνεχής παροχή απορροής στην ίδια θέση: Q A = V Ποτ. /( 60x60x24x365) = 6.63 m 3 /s 13. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω αύξηση της υδροληψίας για αρδεύσεις και έτσι µπορούν να αυξηθούν οι αρδευόµενες εκτάσεις.

8 Η λεκάνη απορροής Λ περιλαµβάνει 4 υπολεκάνες, τις Λ1, Λ2, Λ3 και Λ4, όπως φαίνεται στο σχετικό σκαρίφηµα. Για τις υπολεκάνες αυτές είναι γνωστά τα εµβαδά τους και τα µέσα ετήσια υδροµετεωρολογικά µεγέθη που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Λ 1 Λ 2 Λ 3 Λ 4 Εµβαδόν 163km 2 131km 2 212km 2 283km 2 Κατακρηµνίσεις 325mm 355mm 310mm 295mm ιήθηση 85mm 93mm 125mm 72mm Εξάτµιση 123mm 133mm 132mm 117mm Για κάθε µια από τις υπολεκάνες Λ1, Λ2, Λ3 και Λ4, καθώς και για τη συνολική λεκάνη απορροής Λ, ζητούνται: 1. Η µέση ετήσια επιφανειακή απορροή, 2. Οι µέσοι ετήσιοι συντελεστές επιφανειακής απορροής.

9 Η λεκάνη απορροής που φαίνεται στο χάρτη έχει έκταση 821 km 2. Τα υδρολογικά δεδοµένα για τη λεκάνη αυτή κατά το υδρολογικό έτος ήταν τα ακόλουθα: Μέσο ισοδύναµο ύψος κατακρηµνίσεων: mm Συνολικός όγκος επιφανειακών απορροών: m 3 Αρχική στάθµη της λίµνης: 22.0 m Τελική στάθµη της λίµνης: 22.3 m Μεταβολή της στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα: -12 cm Αντλήσεις για άρδευση: m 3 Αντλήσεις για ύδρευση: m 3 Αντλήσεις για βιοµηχανική χρήση: m 3 Ο όγκος του νερού στη λίµνη εκφράζεται από τη σχέση V=422z 3, όπου z το βάθος της λίµνης. Η έκταση του υπόγειου υδροφορέα είναι 415 km 2 και το πορώδες του 17%. Τι συµπεραίνετε για το υδρολογικό ισοζύγιο στην περιοχή κατά το υπό εξέταση έτος; Εάν το µέσο ισοδύναµο έτήσιο ύψος κατακρηµνίσεων στην περιοχή είναι mm, πόσο µπορούν να αυξηθούν οι αντλήσεις στην περιοχή χωρίς να υπάρξει µακροπρόθεσµα πρόβληµα υδατικών πόρων και περιβάλλοντος στην περιοχή; Όριο υδροφορέα Οριο λεκάνης Λίµνη

10 Ζητείται να µελετηθεί η δυνατότητα επεκτάσεως των αρδευτικών έργων σε µία λεκάνη απορροής, όπου αναπτύσσεται έντονη γεωργική δραστηριότητα. Ως εκµεταλλεύσιµο µπορεί να θεωρηθεί το 60% της µέσης ετήσιας περίσσειας της παροχής του υδατορρεύµατος, πάνω από τα 1.12 m 3 /s που είναι η ελάχιστη (για περιβαλλοντικούς λόγους) απαιτούµενη µέση συνεχής παροχή στην έξοδο της λεκάνης (σηµείο Α ). Η παροχή στο υδατόρρευµα προέρχεται από την επιφανειακή απορροή και την παροχή ορισµένων φυσικών πηγών (σηµεία Π ) στη λεκάνη απορροής. Η εκµετάλλευση των υπόγειων υδατικών πόρων είναι οριακή και καλύπτει τις ανάγκες στρεµµάτων από τη συνολική αρδευόµενη έκταση σήµερα. Αν για κάθε αρδευόµενο στρέµµα γης απαιτούνται 900m 3 νερού ανά αρδευτική περίοδο (έτος), πόσα στρέµµατα γης επιπλέον µπορούν να αρδευτούν, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα υδρολογικά δεδοµένα της τελευταίας δεκαετίας; εδοµένα 1. Έκταση της λεκάνης απορροής: Km 2 2. Μέσος ετήσιος συντελεστής επιφ. απορροής: Έκταση της ήδη αρδευόµενης περιοχής: στρέµµατα 4. Υδρολογικά δεδοµένα: P Q πηγ P: Ετήσιο ύψος κατακρηµνίσεων σε mm Q πηγ Μέση ετήσια συνεχής παροχή πηγών σε m 3 /s Όριο λεκάνης απορροής (υδροκρίτης ) Αρδευόµενες περιοχές Π Π Α

11 Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί, ανά ένας στην αντίστοιχη υπολεκάνη (Τα όρια των υπολεκανών δεν φαίνονται στον χάρτη). 1. Ποίος είναι ο µέσος όγκος µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή στη διάρκεια ενός έτους; 2. Ποίος είναι ο µέσος ετήσιος συντελεστής απορροής στην περιοχή αυτή; 3. Αν στο σηµείο Α κατασκευαστεί ένας ταµιευτήρας, τι επιπλέον δεδοµένα µας χρειάζονται για να διαστασιολογήσουµε το φράγµα, τον υπερχειλιστή και τις υδροληψίες; Από µετρήσεις στους µετεωρολογικούς σταθµούς και υδροµετρήσεις στα σηµεία εξόδου των 5 υπολεκανών, έχουµε τα ακόλουθα ετήσια δεδοµένα: ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΟΛΕΚΑΝΗΣ (Km 2 ) ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ (mm) ΕΞΑΤΜΙΣΗ (mm) ΑΠΟΡΡΟΗ (mm) Μ Μ Μ Μ Μ Α

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συνοπτική παρουσίαση του Υδατικού Διαμερίσματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07)

1.2 Συνοπτική παρουσίαση του Υδατικού Διαμερίσματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07) 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Το κείμενο αυτό αποτελεί βασικό τμήμα της δημόσιας διαβούλευσης του έργου «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ENSEMBLES (http://www.ensembles-eu.org), στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα παρατηρείται μείωση των κατακρημνισμάτων τις πέντε τελευταίες δεκαετίες.

ENSEMBLES (http://www.ensembles-eu.org), στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα παρατηρείται μείωση των κατακρημνισμάτων τις πέντε τελευταίες δεκαετίες. Νερό και οικονομία Είναι γνωστό ότι το νερό είναι η πηγή της ζωής στη Γη, καθώς αποτελεί βασικό συστατικό κάθε μορφής ζωής. Εκτός από την ίδια τη ζωή, το νερό είναι ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ LIFE/ENV/GR/000099 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ ίβλεψη:.α Μιµίκου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π Αθήνα, Οκτώβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός είναι υδρολογική διερεύνηση της Κεφαλονιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΙΟΣ 004 ιάλεξη 6 η ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική εργασία: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GWM (Ground Water Management)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΥΠ.ΑΝ. στις 11-9-2003, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, ανέθεσε στη Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου (ΤΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία

Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία Ι. Θανόπουλος ρ. Μηχανικός, ΕΗ/ ΥΗΠ/ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ. Γκούµας Γεωπόνος, Ν.Α Λάρισας Π. ούβλης Γεωλόγος, ΕΗ/ ΥΗΠ/ΚΕΨΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Υ ΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα *

Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα * Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα * 2.1. Κλιµατικές αλλαγές και επιπτώσεις στα ελλαδικά υδατικά συστήµατα** 2.1.1 Εισαγωγή Η έννοια των υδατικών πόρων προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 2 Οκτωβρίου 27 (121) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στο παρόν κεφάλαιο της ΣΜΠΕ καταγράφεται, αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και την

Διαβάστε περισσότερα

Η συµµετοχή των φραγµάτων στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού των νησιών του Αιγαίου (GR14)

Η συµµετοχή των φραγµάτων στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού των νησιών του Αιγαίου (GR14) Η συµµετοχή των φραγµάτων στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού των νησιών του Αιγαίου (GR14) Σ. Μίχας Πολιτικός Μηχανικός, Υδροεξυγιαντική ΕΕ..Οικονοµίδης Χηµικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας»

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ιπλωµατική Εργασία µε Θέµα: «Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ E. ΚΟΛΟΚΥΘΑ, A. ΝΤΟΤΑ, Ζ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Περιοχή µελέτης...1 1.2.1 Φυσιογραφικά χαρακτηριστικά...1 1.2.2 Γεωλογικά χαρακτηριστικά...1

Διαβάστε περισσότερα