ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2007) 552 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για την εφαρµογή της απόφασης αριθ. 1445/2000/ΕΚ σχετικά µε την εφαρµογή τεχνικών επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών και τηλεπισκόπησης στις γεωργικές στατιστικές EL EL

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. εισαγωγη Σχέδιο LUCAS Εφαρµογή Χρησιµοποιηθέντες πόροι Προτάσεις για τη συνέχιση της χρήσης των τεχνικών επιτόπιας δειγµατοληψίας Σχέδιο MARS Σκοπός του σχεδίου Μεθοδολογία Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων Συµπεράσµατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ EL EL

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 1445/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, σχετικά µε την εφαρµογή τεχνικών επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών και τηλεπισκόπησης στις γεωργικές στατιστικές για την περίοδο , η οποία παρατάθηκε έως το 2007 µε την απόφαση αριθ. 2066/2003/ΕΚ της 10ης Νοεµβρίου και επεκτάθηκε στα νέα δέκα κράτη µέλη της ΕΕ µε την απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ, της 21ης Απριλίου 2004, ζητήθηκε από την Επιτροπή: - να εφαρµόσει ένα σχέδιο επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών σε κοινοτικό επίπεδο στον τοµέα των γεωργικών στατιστικών (το σχέδιο «LUCAS») και - να συνεχίσει τη χρήση της τηλεπισκόπησης, ιδίως ενόψει της θέσης σε λειτουργία του γεωργοµετεωρολογικού συστήµατος (σχέδιο «MARS»). Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 1445/2000/ΕΚ και εξετάζει ξεχωριστά τα δύο µέτρα, τους πόρους που χρησιµοποιήθηκαν και τις προτάσεις για τη µελλοντική πορεία των τεχνικών επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών και της τηλεπισκόπησης. 2. ΣΧΕ ΙΟ LUCAS Κύριος στόχος του σχεδίου LUCAS είναι να δοκιµαστεί η εφικτότητα της διεξαγωγής επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών σε κοινοτικό επίπεδο, ειδικότερα για: «- τη συλλογή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρµογή και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, καθώς και για την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, - την παροχή εκτιµήσεων των εκτάσεων των κύριων καλλιεργειών.» Έχει συνεπώς σχεδιαστεί για να παρέχει εναρµονισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση γης και την κάλυψη γης, ειδικότερα των γεωργικών περιοχών, µε ικανοποιητικό βαθµό ακρίβειας σε επίπεδο ΕΕ. Αποσκοπεί επίσης στη συλλογή εδαφικών πληροφοριών για το περιβάλλον Εφαρµογή Πραγµατοποιηθείσες δραστηριότητες Οι ακόλουθες δραστηριότητες έχουν πραγµατοποιηθεί από το 2000: Στο πλαίσιο του σχεδίου LUCAS πραγµατοποιήθηκαν έρευνες τα έτη 2001/02, 2003, 2006 (µε προπαρασκευαστική έρευνα το 2005) και το Τα κράτη µέλη που καλύφθηκαν απαριθµούνται στον πίνακα 2. Η αρχική έρευνα LUCAS, χωρισµένη σε δύο φάσεις (πραγµατοποίηση µιας έρευνας περιοχής την άνοιξη και µιας έρευνας σε επίπεδο γεωργικών εκµεταλλεύσεων το φθινόπωρο) κάλυψε περίπου σηµεία. Μια νέα µεθοδολογία (νέος σχεδιασµός της δειγµατοληψίας βάσει πλέγµατος σε επίπεδο ΕΕ, σύµφωνα µε τις συστάσεις INSPIRE) καθορίστηκε το 2004, όταν αποφασίστηκε να 1 2 ΕΕ L 163 της , σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138 της , σ. 7). ΕΕ L 309 της , σ. 9. EL 3 EL

5 εγκαταλειφθεί η έρευνα σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, που διεξαγόταν το φθινόπωρο, και λόγω της αρνητικής εµπειρίας τα έτη Για το σχεδιασµό της δειγµατοληψίας της έρευνας ( σηµεία το 2006), ήταν απαραίτητο να στρωµατοποιηθούν µε ερµηνεία βάσει αεροφωτογραφιών τα σηµεία του κυρίου δείγµατος στο πλέγµα πλευράς 2 km που κάλυπτε το έδαφος της ΕΕ-25 το Η έρευνα εστιάζεται στις γεωργικές εκτάσεις, µε αρχικό ποσοστό δειγµατοληψίας 50% για τις αροτραίες εκτάσεις και τις µόνιµες καλλιέργειες και 40% για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις (καλύπτονται επίσης όλα τα µη γεωργικά στρώµατα, µε ποσοστό δειγµατοληψίας 10% το καθένα). Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία αυτή, οι τοπογράφοι παρατηρούν τις παραµέτρους για κάθε σηµείο µε γεωγραφική αναφορά, επιτόπου, µε τη χρήση τεχνολογίας GPS (παγκόσµιο σύστηµα προσδιορισµού θέσης), ορθοφωτογραφιών και χαρτών για να εντοπίσουν και να φθάσουν στα σηµεία στο έδαφος. Ανάλογα µε το πού εστιάζεται η έρευνα, µπορούν να συγκεντρωθούν και άλλα χαρακτηριστικά εκτός των βασικών παραµέτρων (όπως οι τοµές χαρτογράφησης ή η λήψη δειγµάτων από το έδαφος). Την άνοιξη του 2007 πραγµατοποιήθηκε ακόµα µία έρευνα LUCAS, που επικεντρώθηκε σε περιβαλλοντικές µεταβλητές, όπως ο κίνδυνος διάβρωσης, τα χαρακτηριστικά άρδευσης και τοπίου, σε ένα υποδείγµα των σηµείων που καλύφθηκαν την περίοδο Έχουν δροµολογηθεί διάφορες µελέτες σχετικά µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας, το δυναµικό των στοιχείων του LUCAS για τους γεωργοπεριβαλλοντικούς δείκτες, το δυναµικό της ερµηνείας βάσει αεροφωτογραφιών για τη συλλογή στοιχείων, τη χρήση φωτογραφιών για την κατηγοριοποίηση τοπίου, τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το µέλλον του LUCAS και, τέλος, σχετικά µε την παρακολούθηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της προόδου ως προς τη συγκέντρωση στοιχείων Κυριότερα αποτελέσµατα Τα κυριότερα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων αυτών, σε σχέση µε τις επιταγές της απόφασης, ανακεφαλαιώνονται ως εξής: Οι πιλοτικές έρευνες που διεξήχθησαν στα κράτη µέλη την περίοδο κατέδειξαν ότι το σχέδιο αυτό είναι εφικτό σε κοινοτική κλίµακα. Τα γενικότερα πλεονεκτήµατα της µεθοδολογικής προσέγγισης της έρευνας LUCAS είναι: 1) µεγάλη θεµατική ακρίβεια, 2) υψηλό ποσοστό αντιπροσωπευτικότητας, 3) εναρµονισµένη ερευνητική προσέγγιση, 4) ακριβής ανίχνευση αλλαγών 5) ευέλικτη ερευνητική δοµή και 6) ταχεία εκτέλεση (επίκαιρες πληροφορίες) 3. Τα στοιχεία της έρευνας LUCAS συλλέχθηκαν από όλα τα κράτη µέλη του πίνακα 2. Η έρευνα , που διενεργήθηκε στην ΕΕ-15, περιλαµβάνει την κάλυψη γης, τη χρήση γης και τις περιβαλλοντικές παραµέτρους (γραµµικά στοιχεία κατά µήκος τοµών, διάβρωση, θόρυβος και κίνδυνοι). Η νέα µεθοδολογία που εφαρµόστηκε από την έρευνα του 2005 και µετά, καθώς και οι λόγοι για τις αλλαγές, περιγράφονται εκτενώς στην ειδική έκθεση του 2005 για το σχέδιο LUCAS EFTAS, SADL, LUXspace (2007): Prospective Study on potential use of LUCAS (Προοπτική µελέτη για τη δυνητική χρήση του LUCAS). Τελική έκθεση της σύµβασης αριθ Έκθεση της Επιτροπής στα κράτη µέλη σχετικά µε την εφαρµογή τεχνικών επιτόπιας δειγµατοληπτικής έρευνας (LUCAS) και τηλεπισκόπησης (MARS) στις γεωργικές στατιστικές. COM(2005) XXX EL 4 EL

6 Tα στοιχεία που συλλέχθηκαν την περίοδο επιτρέπουν την ανάλυση χρονοσειρών για την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, εντός των περιορισµών που οφείλονται σε αλλαγές µεθοδολογίας και στην περιορισµένη κάλυψη των δειγµατοληπτικών στοιχείων. Η αλληλεπίδραση γεωργίας, περιβάλλοντος και υπαίθρου µπορεί να µελετηθεί εάν αξιολογηθούν οι αλλαγές στην κάλυψη/χρήση γης σε βάθος χρόνου και βάσει των χαρτογραφηµένων τοµών αλλά και µέσω της ανάλυσης των περιβαλλοντικών παραµέτρων (αναγνώριση τοπίου, κίνδυνος διάβρωσης, άρδευση, δοµικά και γραµµικά στοιχεία, όπως εξετάστηκαν το 2007). Αναλυτικότερα, στα σχετικά αποτελέσµατα από την πιλοτική φάση περιλαµβάνονται: µια συγκροτηµένη µεθοδολογία, εναρµονισµένη σε επίπεδο ΕΕ, η οποία προτείνει δειγµατοληψία των µη οµαδοποιηµένων σηµείων σε δύο στάδια, µε στρωµατοποίηση µετά το πρώτο στάδιο 5 σηµαντικός αριθµός στοιχείων και φωτογραφιών (1.2 ΤΒ), που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση των αλλαγών στη χρήση και την κάλυψη γης σε βάθος χρόνου ή ως βάση δειγµατοληψίας για εξειδικευµένες έρευνες υποδοµή πληροφορικής η οποία είναι λειτουργική και έτοιµη να χρησιµοποιηθεί σε µελλοντικές έρευνες, αποτελούµενη από τον εξοπλισµό Η/Υ, αποθήκη δεδοµένων, µαζί µε το λογισµικό που απαιτείται για τη συλλογή στοιχείων, για την επαλήθευση των στοιχείων βάσει φωτογραφιών και τον έλεγχο της ποιότητάς τους, για την παραγωγή δειγµάτων και τον υπολογισµό εκτιµήσεων καθώς και για την αναγνώριση της ποικιλότητας του τοπίου στις ληφθείσες φωτογραφίες και τη σύγκριση των διαφόρων πλεγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για τις επιτόπιες έρευνες σοβαρή πείρα στη διαχείριση επιτόπιων ερευνών Τα διδάγµατα από την πιλοτική φάση και τις πραγµατοποιηθείσες µελέτες Οι εκτιµήσεις µπορούν να παρέχονται µε την απαιτούµενη ακρίβεια σε επίπεδο ΕΕ. Το σχέδιο LUCAS παρέχει πληροφορίες για γεωργικές περιοχές αλλά και για άλλες χρήσεις γης, όπως αστικά και δασικά στοιχεία, κατά τρόπο συνεπή για το σύνολο της ΕΕ. Η ακρίβεια αναµένεται να είναι περίπου 2% 6 ή µεγαλύτερη για τις κυριότερες κατηγορίες όπως σίτος, σιτηρά, αροτραίες εκτάσεις, µόνιµες χορτολιβαδικές εκτάσεις, µόνιµες καλλιέργειες, δάση, αστικές περιοχές ή εσωτερικά ύδατα. Από τη σύγκριση µε τις εθνικές στατιστικές φαίνεται 5 6 Το συστηµατικό δείγµα (βασικό δείγµα) συνδέεται µε πλέγµα πλευράς 1 km βάσει των συστάσεων INSPIRE και αντιστοιχεί σε 4 εκατ. περίπου σηµεία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο δείγµα LUCAS είναι υποσύνολο του βασικού δείγµατος που αντιστοιχεί σε πλέγµα πλευράς 2 km το οποίο έχει δηµιουργηθεί µε τη χρήση όλων των άρτιων σηµείων στο βασικό δείγµα και, συνεπώς, αποτελείται από 1 εκατ. περίπου σηµεία. Κάθε σηµείο του κυρίου δείγµατος αποτελεί αντικείµενο ερµηνείας βάσει αεροφωτογραφίας και στη συνέχεια κατηγοριοποιείται βάσει ενός από τα επτά στρώµατα («αροτραία έκταση», «µόνιµες καλλιέργειες», «µόνιµη χορτολιβαδική έκταση», «δασικές/θαµνώδεις περιοχές», «ακάλυπτη έκταση µε ελάχιστη έως καθόλου βλάστηση», «νερό» ή «τεχνητή γη»). Από το στρωµατοποιηµένο κύριο δείγµα εξάγεται ένα υποδείγµα σηµείων (δείγµα πεδίου) το οποίο κατηγοριοποιείται µε επιτόπια επίσκεψη βάσει της καθιερωµένης ονοµατολογίας. Για να µπορέσει να γίνει σύγκριση µε τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 σχετικά µε τις στατιστικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη µέλη σχετικά µε άλλα φυτικά προϊόντα εκτός από τα σιτηρά και (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 για τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να παρέχουν τα κράτη µέλη σχετικά µε την παραγωγή σιτηρών. EL 5 EL

7 ότι υπάρχει καλό επίπεδο συνέπειας για τις αροτραίες εκτάσεις γενικά. Σε χαµηλότερα επίπεδα, ο βαθµός της συνέπειας παραµένει ικανοποιητικός για όλα τα σιτηρά, το µαλακό σίτο, την κριθή και τον αραβόσιτο (εκτός από το 2006 λόγω της όψιµης καλλιεργητικής περιόδου και της όψιµης περιόδου σποράς). Σε µικρότερες περιοχές, οι διαφορές είναι ανάλογες προς τη διασπορά των καλλιεργειών στην επικράτεια. Πίνακας 1 Βαθµός ακρίβειας που επιτεύχθηκε µε το LUCAS για τις κυριότερες κατηγορίες κάλυψης γης το 2001, 2003 και 2006 Επιφάν εια σε % Σφάλµα Σφάλµα ακρίβειας: Σφάλµα ακρίβειας: συντελεστής Επιφάν ακρίβειας: Επιφάν συντελεστής διακύµανσης εια σε συντελεστής εια σε διακύµανσης (%) % διακύµανσης (%) % (%) ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΗ 4,80 2,7 4,80 2,2 5,62 1,07 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 25,80 1,3 25, ,92 0,26 ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 35, ,23 0,8 28,83 0,40 ΘΑΜΝΩ ΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 8,30 2,9 8,18 2 5,69 1,35 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ Ι ΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 15,70 1,4 16,06 1,1 23,25 0,42 ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΓΗ 3,10 5,3 2,49 3 3,42 1,29 Υ ΑΤΑ 7,30 3 7,29 2,1 1,70 1,76 ΣΗΜ: Οι αλλαγές στην επιφάνεια των κατηγοριών κάλυψης γης από το 2001/2003 στο 2006 οφείλονται στο ότι οι σχετικές έρευνες καλύπτουν διαφορετικά κράτη µέλη. Οι φωτογραφίες εδάφους έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για την επικύρωση των στοιχείων. Κατά τις δοκιµές ποιότητας που διενεργήθηκαν σε διάφορες έρευνες καταδείχθηκε ότι οι φωτογραφίες εδάφους που λαµβάνουν οι τοπογράφοι (π.χ. φωτογραφίες τοπίου, σηµείου και κάλυψης) είναι εξαιρετικά χρήσιµες για την επαλήθευση, την επικύρωση και, ενδεχοµένως, τη διόρθωση των στοιχείων που συλλέγονται επιτόπου. Είναι δύσκολο να διενεργούνται έρευνες πεδίου πριν από το Μάιο. Κατά την έρευνα του 2006 έγινε προσπάθεια να µετατοπιστεί η συνήθης ερευνητική περίοδος, δηλ. αντί για Μάιο-µέσα Ιουλίου να πραγµατοποιείται η έρευνα από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο, ώστε να υπάρχουν υπολογισµοί για τις καλλιεργητικές εκτάσεις έως τις 15 Ιουνίου. Ακόµη και αν κάποιες πρώτες εκτιµήσεις είναι διαθέσιµες έως τα µέσα Ιουνίου, τα αποτελέσµατα επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις καιρικές συνθήκες και το στάδιο της καλλιεργητικής περιόδου. Μπορεί να υπάρξουν ασυνέπειες στα στοιχεία λόγω σύγχυσης µεταξύ σιτηρών στα πρώιµα στάδια τους, υπερεκπροσώπησης ακάλυπτου εδάφους (σε επιφάνεια στην οποία έχει γίνει όψιµα σπορά ή η οποία έχει τεθεί σε αγρανάπαυση), πληµµυρών ή µη προσπελασιµότητας, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί η έρευνα ορισµένων σηµείων. Τα σηµεία µπορούν να εντοπιστούν ξανά στο έδαφος. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας GPS, φωτογραφιών από προηγούµενες έρευνες καθώς και χαρτών και ορθοφωτογραφιών, κατέστη δυνατό να βρεθούν όλα τα σηµεία που εξετάστηκαν το 2006 στο έδαφος εκ νέου το Χρησιµοποιηθέντες πόροι Πίνακας 2 - απάνες που πραγµατοποιήθηκαν για τις έρευνες LUCAS (σε ευρώ) EL 6 EL

8 Περιγραφή (Προϋπολογ ισµός για το * Phare 2003) ιασφάλιση της ποιότητας και τεκµηρίωση NN Στρωµατοποίηση ΕΕ Βέλγιο και Λουξεµβούργο NN Τσεχική ηµοκρατία NN ανία Γερµανία NN Ελλάδα Ισπανία NN Γαλλία NN Ιταλία NN Λετονία NN Λιθουανία NN Ουγγαρία NN Κάτω Χώρες NN Αυστρία Πολωνία NN Πορτογαλία ηµοκρατία της Σλοβακίας NN Φινλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία Εσθονία, Ουγγαρία και Σλοβενία (Phare 2000) ΣΥΝΟΛΟ * εν είναι διαθέσιµη ακόµα η κατανοµή ανά κράτος µέλος EL 7 EL

9 Πίνακας 3 - απάνες που πραγµατοποιήθηκαν για τις µεθοδολογικές αναλύσεις του LUCAS (σε ευρώ) Περιγραφή ΚΟΣΤΟΣ Μεθοδολογική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας LUCAS Μελέτη του ρόλου της ερµηνείας µε βάση την αεροφωτογραφία στην έρευνα LUCAS Μελέτη της αξιοποίησης των στοιχείων από την κοινοτική έρευνα LUCAS ( ) Βελτίωση του δείγµατος στη φάση Πολυδιάστατη διασταυρωτική ανάλυση των στοιχείων LUCAS (κατάταξη τοπίων) Προοπτική µελέτη για τη δυνητική χρήση του LUCAS Συνδυασµός πολλαπλών πηγών στοιχείων Παρακολούθηση της τεχνολογίας Σύνολο Πίνακας 4 - απάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την υποδοµή του LUCAS (σε ευρώ) Περιγραφή ΚΟΣΤΟΣ Εξυπηρετητές, αποθήκευση σε δίσκους και σύστηµα εφεδρείας ,22 Σταθµοί εργασίας, οθόνες, εκτυπωτές 8 203,77 Ανάπτυξη του εργαλείου εισαγωγής δεδοµένων ,00 Λογισµικό επεξεργασίας εικόνας ,00 Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων, αποθήκη δεδοµένων ,00 Σύνολο , Προτάσεις για τη συνέχιση της χρήσης των τεχνικών επιτόπιας δειγµατοληψίας Οι κυριότεροι τοµείς πολιτικής στους οποίους µπορεί να συµβάλει το σχέδιο LUCAS είναι η κάλυψη γης/χρήση γης, η ποικιλότητα και η διάρθρωση του τοπίου, η διάβρωση και η ποιότητα του εδάφους ή η διαχείριση των γαιών. Για τοµείς πολιτικής όπως η ατµοσφαιρική ρύπανση, η ποιότητα των υδάτων και η παρακολούθηση των δασών, το σχέδιο LUCAS µπορεί να υποστηρίξει τις νοµικές υποχρεώσεις των κρατών µελών µέσω της εναρµόνισης και της προσβασιµότητας των στοιχείων µε σχετικά µικρότερες προσπάθειες Τα διαθέσιµα στοιχεία LUCAS είναι δυνητικά χρήσιµα για πολλούς σκοπούς: α) Συγκέντρωση γεωργικών και περιβαλλοντικών στοιχείων Το LUCAS µπορεί να παρέχει εκτιµήσεις των εκτάσεων των καλλιεργειών, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις των γεωργών, οι οποίες µπορεί να είναι σηµαντικές για τη διαχείριση αγοράς της κοινής γεωργικής πολιτικής, από τη στιγµή που θα είναι πλήρως επικυρωµένες και λειτουργικές και σε περίπτωση που άλλες στατιστικές για τις καλλιέργειες δεν είναι πλήρως αναπτυγµένες ή πλήρως αξιόπιστες. 7 Με βάση τα συµπεράσµατα των: EFTAS, SADL, LUXspace (2007), βλ. ανωτέρω. EL 8 EL

10 Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως βάση δειγµατοληψίας για πιο εξειδικευµένες έρευνες που συνδέονται µε γεωργικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. Είναι ένας από τους ελάχιστους παράγοντες που έχει διαπιστωθεί ότι συµβάλλουν στους γεωργοπεριβαλλοντικούς δείκτες για το τοπίο και τις αλλαγές στην κάλυψη γης. Ένα µεγάλο κενό πληροφοριών το οποίο µπορεί να γεφυρώσει το LUCAS αφορά τα γραµµικά χαρακτηριστικά και την ποικιλότητα του τοπίου σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί να θεωρηθεί ως η µόνη πηγή βασικών πληροφοριών για την µοντελοποίηση του κινδύνου διάβρωσης, για την έρευνα ως προς τη χρήση της άρδευσης και τη χαρτογράφηση των τοπογραφικών στοιχείων καθώς και για άλλες περιβαλλοντικές µεταβλητές. β) Παροχή στοιχείων για την ανάλυση τοπίου Το ιστορικό αρχείο τοπογραφικών στοιχείων, περιβαλλοντικών πληροφοριών και φωτογραφιών είναι πολύτιµη πηγή βασικών πληροφοριών για την ανάλυση µελλοντικών τάσεων. Το LUCAS παρέχει στοιχεία για τη µακροπρόθεσµη παρακολούθηση των γεωργικών και περιβαλλοντικών ζητηµάτων σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Μια άλλη προστιθέµενη αξία είναι η δυνατότητα ακριβούς σύγκρισης των παρατηρήσεων που γίνονται σε διαδοχικές έρευνες, ώστε να εντοπίζονται οι διαφορές και οι αλλαγές στην κάλυψη και τη χρήση γης. Εάν συνδυαστεί µε ορθοφωτογραφίες και στοιχεία τηλεπισκόπησης, το σχέδιο LUCAS προσφέρει µια εικόνα για τη χωροταξία της γεωργίας και την ισορροπία µεταξύ γεωργίας/προστασίας της φύσης/πολιτιστικής κληρονοµιάς/περιοχών πρασίνου κ.τ.λ. Παρέχει στοιχεία για την κατανόηση του µεγέθους, της θέσης, της διασύνδεσης και της κατάτµησης των οικοτόπων και, µε τον τρόπο αυτόν, συµβάλλει στη διατήρηση και τη διαχείριση των τοπίων. γ) ιασύνδεση των στοιχείων µε τα σχέδια γεωσκόπησης Το LUCAS αναµένεται να γίνει ένας από τούς κυριότερους παρόχους in situ πληροφοριών που απαιτούνται για την GMES (Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 8 ). Ιn situ στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ-27 που θα στηρίζουν τη δορυφορική έρευνα είναι απαραίτητα για το διαστηµικό πρόγραµµα εργασιών στο πλαίσιο του 7ου προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη. Στην άσκηση CORINE, η οποία διεξάγεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς στο παρελθόν, αλλά και τώρα, στοιχεία και φωτογραφίες από το LUCAS. To LUCAS παρέχει εναρµονισµένες πληροφορίες για την κάλυψη και τη χρήση γης, κατά τρόπο συνεπή, σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Τέτοιου είδους συστήµατα πληροφοριών για τη διαχείριση της γης θα µπορούσαν να αποτελέσουν το σκελετό της µελλοντικής ευρωπαϊκής υποδοµής χωρικών δεδοµένων (ESDI) H ισχύς της έρευνας LUCAS βασίζεται στην παροχή στοιχείων για ένα συνδυασµό γεωργικής και περιβαλλοντικής πολιτικής και λιγότερο στην παροχή εκτιµήσεων για τις καλλιέργειες: Καθένας από τους επιµέρους στόχους που προαναφέρονται δεν µπορεί από µόνος του να δικαιολογήσει την ύπαρξη της έρευνας LUCAS. Συγκεκριµένα, εκτιµήσεις για τις γεωργικές 8 EL 9 EL

11 εκτάσεις βάσει των παραδοσιακών δηλώσεων των αγροτών υπάρχουν στα περισσότερα κράτη µέλη και οι δείκτες τοπίου δεν έχουν ακόµη καθοριστεί πλήρως επίσης το Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη το κόστος και τους πόρους που απαιτούνται για κάθε νέα πρωτοβουλία συλλογής στοιχείων, η οποία υπερβαίνει τις υφιστάµενες νοµικές απαιτήσεις. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσµατα των ενεργειών µοντελοποίησης ή τηλεπισκόπησης δεν µπορούν να αντικαταστήσουν την in situ (ή µε αληθοφανείς συνθήκες εδάφους) τοπογραφία ελέγχου, όπως αυτή που πραγµατοποιείται χάρη στο σχέδιο LUCAS. Το σχέδιο LUCAS θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα από τα ευρωπαϊκά in situ πρότυπα (π.χ. στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας INSPIRE) Oι µελλοντικές έρευνες LUCAS Σχεδιάζεται η πραγµατοποίηση µιας έρευνας LUCAS στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία την άνοιξη του 2008 ως µέρος του PHARE Πρόσθετες εξειδικευµένες έρευνες LUCAS θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν κατόπιν αιτήµατος, και για τη διεξαγωγή τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι έρευνες LUCAS ως πλαίσιο δειγµατοληψίας. Τριετείς έρευνες LUCAS θα µπορούσαν να διεξαχθούν το 2009 και το 2012 και να καλύψουν το σύνολο της ΕΕ, ώστε να ικανοποιηθεί το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών που προαναφέρθηκαν και να αποφευχθούν οι διπλές εργασίες πεδίου. EL 10 EL

12 3. ΣΧΕ ΙΟ MARS 3.1. Σκοπός του σχεδίου Ο σκοπός του γεωργοµετεωρολογικού συστήµατος παρακολούθησης καλλιεργειών και πρόβλεψης της απόδοσης, που ανέπτυξε το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) στο πλαίσιο του σχεδίου MARS (παρακολούθηση της γεωργίας µε τηλεπισκόπηση), που έχει αναλάβει η µονάδα γεωργίας του Ινστιτούτου για την Προστασία και την Ασφάλεια των Πολιτών, συνίσταται στην παροχή των απαραίτητων στοιχείων για την κατανόηση του αντίκτυπου των κλιµατολογικών εξελίξεων στη συγκοµιδή και στην έγκαιρη διεξαγωγή προβλέψεων απόδοσης των κυριότερων καλλιεργειών. Το κυριότερο αποτέλεσµα της δραστηριότητας αυτής είναι το σύστηµα πρόβλεψης απόδοσης των καλλιεργειών που ανέπτυξε το MARS και το οποίο είναι λειτουργικό από το Σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες εκτέλεσης που προβλέπονται στις αποφάσεις 1445/2000/ΕΚ και 2066/2003/ΕΚ, οι δραστηριότητες στοχεύουν να καταστήσουν λειτουργικό το γεωργοµετεωρολογικό µοντέλο και την αλυσίδα επεξεργασίας δορυφορικών στοιχείων χαµηλής ευκρίνειας NOAA και VEGETATION. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται για την ανάλυση, την παρακολούθηση και την πρόβλεψη των αποδόσεων των µεγάλων ευρωπαϊκών καλλιεργειών. Το ΚΚΕρ ανέλαβε το καθήκον της συντήρησης των µοντέλων και του λογισµικού καθώς και τη γενική εποπτεία του έργου. Οι δραστηριότητες MARS περιλαµβάνουν και άλλες εξειδικευµένες εργασίες που καλύπτονται από το πρόγραµµαπλαίσιο για την έρευνα και δεν αναπτύσσονται στην παρούσα έκθεση Μεθοδολογία Το σύστηµα πρόβλεψης της απόδοσης των καλλιεργειών που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του MARS περιλαµβάνει τέσσερις δραστηριότητες: την αγορά µετεωρολογικών στοιχείων και την επεξεργασία, τον υπολογισµό, την παρέκταση και την αποθήκευση παράγωγων µετεωρολογικών στοιχείων τη χρήση µετεωρολογικών στοιχείων στο γεωργοµετεωρολογικό µοντέλο του συστήµατος παρακολούθησης ανάπτυξης καλλιεργειών (CGMS). Τα αποτελέσµατα συνίστανται στην παραγωγή µιας σειράς δεικτών προσοµοίωσης της ανάπτυξης των βασικών καλλιεργειών. Οι εν λόγω δείκτες αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων µε γεωγραφικό προσδιορισµό, που επιτρέπει την παραγωγή θεµατικών χαρτών των µετεωρολογικών στατιστικών και των δεικτών ανά καλλιέργεια την απόκτηση δορυφορικών εικόνων NOAA-AVHRR και SPOT-VEGETATION και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών µε συστήµατα που έχει καθορίσει και αναπτύξει το ΚΚΕρ. Οι δείκτες που αφορούν την κατάσταση της χλωρίδας υπολογίζονται µέσω της ενσωµάτωσης των στοιχείων για την κάλυψη γης CORINE µε τη χρήση του CORINE καθίσταται δυνατός ο υπολογισµός των δεικτών χλωρίδας σε επίπεδο κατηγορίας κάλυψης γης. Αυτό βελτιώνει την ανάλυση των κατηγοριών γεωργικής χλωρίδας µε τη χρήση δορυφορικών δεικτών χαµηλής ευκρίνειας τη σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων, µέσα στο ΚΚΕρ, για τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων και των ποσοτικών προβλέψεων µε τη χρήση προηγούµενων δεικτών και τη δηµοσίευση βραχυπρόθεσµων αναλύσεων και προβλέψεων για την απόδοση των καλλιεργειών. EL 11 EL

13 Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες που αναφέρονται στα σηµεία 1, 2 και 3 έχουν ανατεθεί σε ιδιώτες. Οι συµβάσεις ανατέθηκαν σε εξωτερική κοινοπραξία για την περίοδο (MARSOP) και η εκτέλεσή τους συνεχίστηκε σε νέα νοµική βάση υπό τη µορφή σύµβασης MARSOP2 για την περίοδο Την τέταρτη δραστηριότητα που προαναφέρθηκε (σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων για τη στατιστική ανάλυση των ποσοτικών προβλέψεων) διαχειρίζεται απευθείας η Επιτροπή στο ΚΚΕρ, σε συντονισµό µε τη Γ Γεωργία. Το πλέον αξιοσηµείωτο αποτέλεσµα της δραστηριότητας αυτής είναι το δελτίο MARS, του οποίου εκδόθηκαν 94 τεύχη την περίοδο , ενώ σχεδιάζονται 21 για το Τα δελτία MARS περιέχουν ανάλυση των επιπτώσεων του κλίµατος στις κυριότερες καλλιέργειες της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων βραχυπρόθεσµων µετεωρολογικών προγνώσεων, και χρησιµοποιούνται τακτικά από την οµάδα αναλυτών «Outlook» της Γ AGRI. Οι παρεχόµενες πληροφορίες και τα στοιχεία χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την κοινή γεωργική πολιτική, δηλ. για εκτιµήσεις ισοζυγίου τροφίµων, δηµοσιονοµικές προβλέψεις και παρακολούθηση των δαπανών, διαχείριση αποθεµατικών και σχετικές παρεµβάσεις, προσκλήσεις υποβολής προσφορών για εξαγωγές, καθορισµό και χρήση ποσοστών υποχρεωτικής παύσης της καλλιέργειας, στήριξη των αγορών της ΕΕ κ.τ.λ. Ειδικά θέµατα για ad-hoc αναλύσεις παρέχονται κατόπιν αιτήµατος στη DG AGRI. Tα αποτελέσµατα από την επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδοµένων βρίσκονται στη διάθεση του κοινού στο δικτυακό τόπο Ως συνέπεια της διαδικασίας διεύρυνσης και για να επεκταθεί το σύστηµα πρόβλεψης της απόδοσης των καλλιεργειών του MARS, ώστε να καλύπτει επιχειρησιακά 25 χώρες και να αποκτήσει πιο επαγγελµατικό χαρακτήρα, δροµολογήθηκαν το 2004 ορισµένες δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχεδίου ASEMARS (ενέργειες για τη στήριξη της διεύρυνσης για το σύστηµα πρόβλεψης της απόδοσης των καλλιεργειών του MARS). Οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχιστούν το Το σχέδιο διαιρείται σε επτά στόχους που αντιστοιχούν στις εξής υποενότητες: Eπικαιροποίηση του CGMS: ολοκλήρωση και ενίσχυση του συστήµατος παρακολούθησης της ανάπτυξης των καλλιεργειών για τα νέα δέκα κράτη µέλη της ΕΕ, βαθµονόµηση των ελλειπουσών καλλιεργειών, ενσωµάτωση του νέου ευρωπαϊκού χάρτη εδάφους, χρήση του συνόλου δεδοµένων Corine 2000 και εισαγωγή περαιτέρω αυτόµατων διαδικασιών στο στατιστικό µέρος του CGMS. Νέα σύνολα µετεωρολογικών δεδοµένων: πρόσθετοι µετεωρολογικοί σταθµοί, στοιχεία που βασίζονται σε αριθµητικά µετεωρολογικά µοντέλα, τόσο ως επαναληπτικές αναλύσεις όσο και ως προγνώσεις (δέκα ηµερών, µηνιαίες και εποχικές) και γεωργοφαινολογικά στοιχεία για τη συµπλήρωση και τον εµπλουτισµό της βάσης δεδοµένων MARS που χρησιµοποιείται για τις αναλύσεις. Νέα δορυφορικά δεδοµένα µεσαίας και χαµηλής ευκρίνειας για τη συµπλήρωση και τον εµπλουτισµό της βάσης δεδοµένων MARS που χρησιµοποιείται για τις αναλύσεις, τον υπολογισµό ακριβέστερων δεικτών βάσει δορυφόρων, την παραγωγή δεδοµένων Meteosat δεύτερης γενεάς, τη βελτίωση των εκτιµήσεων για τις επιπτώσεις του παγετού και επιβαρύνσεων για την υγεία και την παραγωγή δεδοµένων MODIS και MERIS µε καλύτερη ευκρίνεια ( m αντί για 1 km). EL 12 EL

14 Νέο λειτουργικό CGMS, βάσει συνόλων πιθανολογικών µετεωρολογικών προγνώσεων, ώστε να µπορεί το σύστηµα CGMS να πραγµατοποιεί προσοµοιώσεις καλλιεργειών σε 10 ηµέρες για µετεωρολογικές προγνώσεις µεταξύ εποχικών εσοδειών και εποχικές µετεωρολογικές προγνώσεις και να είναι σε θέση να παράγει πιθανολογικές προγνώσεις για την απόδοση των καλλιεργειών. Πλατφόρµα βαθµονόµησης CGMS-Wofost και Lingra για συστηµατική και µε ελεγχόµενο τρόπο βαθµονόµηση των καλλιεργειών, ώστε να επικαιροποιούνται και να συντηρούνται τα µοντέλα τόσο για τις καλλιέργειες όσο και για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Πλατφόρµα ανάλυσης ευαισθησίας για το CGMS µε σκοπό τη δηµιουργία ενός εργαλείου ανάλυσης της ευαισθησίας για την επικύρωση του συστήµατος και την ανάλυση της ευαισθησίας, µε στόχο τη βελτίωση της µοντελοποίησης. Τέλος, ένα µέρος του έργου έχει προκηρυχθεί µε τη µορφή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος το 2006, µε σκοπό τη συλλογή γεωργοφαινολογικών στοιχείων από τις υπάρχουσες εθνικές υπηρεσίες. Τα στοιχεία είναι αναγκαία για τη βελτίωση της βαθµονόµησης των µοντέλων και την επακόλουθη ανάλυση των προσοµοιώσεων. Στον πίνακα 5 (βλ. παράρτηµα 1) παρουσιάζεται η χρήση της κοινοτικής χρηµατοδότησης για το σύνολο των σχεδίων MARS-STAT κατά τη διάρκεια των περιόδων και Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων Το σύστηµα πρόβλεψης της απόδοσης των καλλιεργειών Με το σύστηµα πρόβλεψης της απόδοσης των καλλιεργειών, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του MARS, έγινε δυνατή η αξιολόγηση του επιπτώσεων του κλίµατος στις αποδόσεις σε επίπεδο ΕΕ-25, κατά τρόπο ανεξάρτητο και οµοιόµορφο σε όλη την Ευρώπη. Οι προβλέψεις για την απόδοση των καλλιεργειών από το ελτίο χρησιµοποιούνται από τη Γ AGRI µεταξύ των άλλων διαθέσιµων στοιχείων για την κατάρτιση κατ εκτίµηση ισοζυγίων των βασικών καλλιεργειών της Ένωσης και των αιτουσών χωρών. Η αξιολόγηση των προγνώσεων αποτελεί αδιάκοπη δραστηριότητα στο πλαίσιο της µονάδας MARS του ΚΚΕρ. Τα εκ των υστέρων σφάλµατα στις ποσοτικές προβλέψεις των αποδόσεων υπολογίζονται µε βάση τα τελικά επίσηµα στοιχεία. Για την περίοδο τα σφάλµατα στις προβλέψεις δεν υπερέβαιναν το µέσο όρο σφαλµάτων του συστήµατος MARS που δηµοσιεύτηκε τα προηγούµενα έτη (πηγή: έκθεση QUAMP, το αποτέλεσµα µελέτης που χρηµατοδοτήθηκε από το ΚΚΕρ και διεξήχθη από ανεξάρτητη εξωτερική εταιρεία τα έτη ). Η µέση τετραγωνική απόκλιση (RMSE) που υπολογίστηκε για τη σιτηρά έδειξε αύξηση του σφάλµατος στις προβλέψεις µετά τη διεύρυνση (από 0,6 q/ha σε 1,5 q/ha). Ωστόσο, η τάση στη µέση τετραγωνική απόκλιση εµφανίζει έντονη πτωτική τάση µετά τα πρώτα χρόνια των σχεδίων ASEMARS (το 2005 το σφάλµα µειώθηκε σε 0,1 q/ha). EL 13 EL

15 Πρόσθετες ερευνητικές δραστηριότητες που διεξήγαγε το ΚΚΕρ στο πλαίσιο του δικού του ερευνητικού προϋπολογισµού και οι οποίες σχετίζονται µε την ενίσχυση των µεθοδολογιών εκτίµησης της κάλυψης γης (θεσµική στήριξη στην EUROSTAT για το σχέδιo LUCAS) Eκτός από τις γεωργοµετεωρολογικές δραστηριότητες, άλλα ερευνητικά σχέδια που περιορίζονται στην παρακολούθηση της τεχνολογίας και τη µεθοδολογική υποστήριξη στο LUCAS διεξάγονται από το ΚΚΕρ και χρηµατοδοτούνται από το δικό του προϋπολογισµό. Για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας του δειγµατοληπτικού σχεδιασµού του LUCAS εντός των ίδιων περιορισµών του προϋπολογισµού, δοκιµάστηκε στην Ελλάδα µια τροποποιηµένη µεθοδολογία, κατόπιν αιτήµατος του ελληνικού υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την αναµενόµενη βελτίωση της ακρίβειας (οι συντελεστές διακύµανσης βελτιώθηκαν µε συντελεστή τρία), ύστερα από την υιοθέτηση της τροποποιηµένης µεθοδολογίας. Κατά συνέπεια, η έρευνα αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για τη σύνταξη των προδιαγραφών των ερευνών LUCAS για το 2005 και Μια δεύτερη δραστηριότητα ήταν η ανάπτυξη λογισµικού για τον υπολογισµό των εκτιµήσεων LUCAS σύµφωνα µε τη νέα µεθοδολογία πλαισίου σηµείων (λογισµικό CAESAR). Το λογισµικό χρησιµοποιήθηκε για τις εκστρατείες LUCAS το 2005 και Συµπεράσµατα εδοµένου ότι κρίνονται χρήσιµες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται για την ανάπτυξη της κοινής γεωργικής πολιτικής από το ΚΚΕρ σε σχέση µε το ΜARS τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή επιθυµεί να συνεχίσει αυτήν τη δραστηριότητα την περίοδο EL 14 EL

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Πίνακας 5 - απάνες που πραγµατοποιήθηκαν για το γεωργοµετεωρολογικό σύστηµα (MARS-STAT) (σε ευρώ) Μέρος (lot)/φάση Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Σύνολο και οι 3 φάσεις) Περίοδος 2000/ /2003 ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ Συντονισµός Σύνολο/φάση Πίνακας 6 απάνες για το MARS από τον προϋπολογισµό της Γ AGRI (πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων) βάσει της ανανέωσης της απόφασης του Συµβουλίου για την περίοδο 2004/2007 και του χρονοδιαγράµµατος για τα σχέδια MARS OP II και ASEMARS Αναλήψεις υποχρεώσεων για το MARS Σχέδιο/έτος ΣΥΝΟΛΟ MARS OP II φάση MARS OP II φάση ASEMARS φάση MARS OP II φάση ASEMARS φάση MARS OP II φάση ASEMARS φάση ASEMARS φάση MARS OP II ASEMARS Σύνολο για το MARS EL 15 EL

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.7.2013 COM(2013) 553 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή των εφαρμογών τηλεπισκόπησης και τη χρήση των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.2.2013 COM(2013) 69 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 239 τελικό 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1 η Ιανουαρίου 2011 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.9.2007 COM(2007) 523 τελικό 2007/0194 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.7.2016 COM(2016) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 453/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.12.2004 COM(2004)833 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 450/2003

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2011 COM(2011) 434 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2016 COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ IP/11/476 Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2011 Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει την ανάκτηση, στο πλαίσιο της καλούµενης διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας» EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.2.2017 COM(2017) 71 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 69) - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 67 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.2.26 COM(25) 539 τελικό 25/215 (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Έρευνα Μαρτίου Απριλίου 2017 Μάιος 2017 Βάσει των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές τους

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 240 τελικό 2010/0136 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 449 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11259/16 STATIS 50 SOC 467 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.02.2002 COM(2002) 80 τελικό 2002/0044 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 96/411/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.11.2016 COM(2016) 701 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις στατιστικές που καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6976/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 07.2.2017 2016/0231(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 269-283 Σχέδιο έκθεσης Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ανάγκη για την απογραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων βάση ενός μοντέλου ανάπτυξης. Έτσι, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μορόπουλος Intell Business Consulting Ανδρέα Μεταξά 13-15 Αθήνα 106 81 nmoropou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2017 COM(2017) 112 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 95/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Eιδικό Ευρωβαρόμετρο Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και κύριες εθνικές τάσεις

KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Eιδικό Ευρωβαρόμετρο Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και κύριες εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2008 KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Eιδικό Ευρωβαρόμετρο 300 - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα