ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2007) 552 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για την εφαρµογή της απόφασης αριθ. 1445/2000/ΕΚ σχετικά µε την εφαρµογή τεχνικών επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών και τηλεπισκόπησης στις γεωργικές στατιστικές EL EL

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. εισαγωγη Σχέδιο LUCAS Εφαρµογή Χρησιµοποιηθέντες πόροι Προτάσεις για τη συνέχιση της χρήσης των τεχνικών επιτόπιας δειγµατοληψίας Σχέδιο MARS Σκοπός του σχεδίου Μεθοδολογία Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων Συµπεράσµατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ EL EL

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 1445/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, σχετικά µε την εφαρµογή τεχνικών επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών και τηλεπισκόπησης στις γεωργικές στατιστικές για την περίοδο , η οποία παρατάθηκε έως το 2007 µε την απόφαση αριθ. 2066/2003/ΕΚ της 10ης Νοεµβρίου και επεκτάθηκε στα νέα δέκα κράτη µέλη της ΕΕ µε την απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ, της 21ης Απριλίου 2004, ζητήθηκε από την Επιτροπή: - να εφαρµόσει ένα σχέδιο επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών σε κοινοτικό επίπεδο στον τοµέα των γεωργικών στατιστικών (το σχέδιο «LUCAS») και - να συνεχίσει τη χρήση της τηλεπισκόπησης, ιδίως ενόψει της θέσης σε λειτουργία του γεωργοµετεωρολογικού συστήµατος (σχέδιο «MARS»). Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 1445/2000/ΕΚ και εξετάζει ξεχωριστά τα δύο µέτρα, τους πόρους που χρησιµοποιήθηκαν και τις προτάσεις για τη µελλοντική πορεία των τεχνικών επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών και της τηλεπισκόπησης. 2. ΣΧΕ ΙΟ LUCAS Κύριος στόχος του σχεδίου LUCAS είναι να δοκιµαστεί η εφικτότητα της διεξαγωγής επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών σε κοινοτικό επίπεδο, ειδικότερα για: «- τη συλλογή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρµογή και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, καθώς και για την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, - την παροχή εκτιµήσεων των εκτάσεων των κύριων καλλιεργειών.» Έχει συνεπώς σχεδιαστεί για να παρέχει εναρµονισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση γης και την κάλυψη γης, ειδικότερα των γεωργικών περιοχών, µε ικανοποιητικό βαθµό ακρίβειας σε επίπεδο ΕΕ. Αποσκοπεί επίσης στη συλλογή εδαφικών πληροφοριών για το περιβάλλον Εφαρµογή Πραγµατοποιηθείσες δραστηριότητες Οι ακόλουθες δραστηριότητες έχουν πραγµατοποιηθεί από το 2000: Στο πλαίσιο του σχεδίου LUCAS πραγµατοποιήθηκαν έρευνες τα έτη 2001/02, 2003, 2006 (µε προπαρασκευαστική έρευνα το 2005) και το Τα κράτη µέλη που καλύφθηκαν απαριθµούνται στον πίνακα 2. Η αρχική έρευνα LUCAS, χωρισµένη σε δύο φάσεις (πραγµατοποίηση µιας έρευνας περιοχής την άνοιξη και µιας έρευνας σε επίπεδο γεωργικών εκµεταλλεύσεων το φθινόπωρο) κάλυψε περίπου σηµεία. Μια νέα µεθοδολογία (νέος σχεδιασµός της δειγµατοληψίας βάσει πλέγµατος σε επίπεδο ΕΕ, σύµφωνα µε τις συστάσεις INSPIRE) καθορίστηκε το 2004, όταν αποφασίστηκε να 1 2 ΕΕ L 163 της , σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138 της , σ. 7). ΕΕ L 309 της , σ. 9. EL 3 EL

5 εγκαταλειφθεί η έρευνα σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, που διεξαγόταν το φθινόπωρο, και λόγω της αρνητικής εµπειρίας τα έτη Για το σχεδιασµό της δειγµατοληψίας της έρευνας ( σηµεία το 2006), ήταν απαραίτητο να στρωµατοποιηθούν µε ερµηνεία βάσει αεροφωτογραφιών τα σηµεία του κυρίου δείγµατος στο πλέγµα πλευράς 2 km που κάλυπτε το έδαφος της ΕΕ-25 το Η έρευνα εστιάζεται στις γεωργικές εκτάσεις, µε αρχικό ποσοστό δειγµατοληψίας 50% για τις αροτραίες εκτάσεις και τις µόνιµες καλλιέργειες και 40% για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις (καλύπτονται επίσης όλα τα µη γεωργικά στρώµατα, µε ποσοστό δειγµατοληψίας 10% το καθένα). Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία αυτή, οι τοπογράφοι παρατηρούν τις παραµέτρους για κάθε σηµείο µε γεωγραφική αναφορά, επιτόπου, µε τη χρήση τεχνολογίας GPS (παγκόσµιο σύστηµα προσδιορισµού θέσης), ορθοφωτογραφιών και χαρτών για να εντοπίσουν και να φθάσουν στα σηµεία στο έδαφος. Ανάλογα µε το πού εστιάζεται η έρευνα, µπορούν να συγκεντρωθούν και άλλα χαρακτηριστικά εκτός των βασικών παραµέτρων (όπως οι τοµές χαρτογράφησης ή η λήψη δειγµάτων από το έδαφος). Την άνοιξη του 2007 πραγµατοποιήθηκε ακόµα µία έρευνα LUCAS, που επικεντρώθηκε σε περιβαλλοντικές µεταβλητές, όπως ο κίνδυνος διάβρωσης, τα χαρακτηριστικά άρδευσης και τοπίου, σε ένα υποδείγµα των σηµείων που καλύφθηκαν την περίοδο Έχουν δροµολογηθεί διάφορες µελέτες σχετικά µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας, το δυναµικό των στοιχείων του LUCAS για τους γεωργοπεριβαλλοντικούς δείκτες, το δυναµικό της ερµηνείας βάσει αεροφωτογραφιών για τη συλλογή στοιχείων, τη χρήση φωτογραφιών για την κατηγοριοποίηση τοπίου, τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το µέλλον του LUCAS και, τέλος, σχετικά µε την παρακολούθηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της προόδου ως προς τη συγκέντρωση στοιχείων Κυριότερα αποτελέσµατα Τα κυριότερα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων αυτών, σε σχέση µε τις επιταγές της απόφασης, ανακεφαλαιώνονται ως εξής: Οι πιλοτικές έρευνες που διεξήχθησαν στα κράτη µέλη την περίοδο κατέδειξαν ότι το σχέδιο αυτό είναι εφικτό σε κοινοτική κλίµακα. Τα γενικότερα πλεονεκτήµατα της µεθοδολογικής προσέγγισης της έρευνας LUCAS είναι: 1) µεγάλη θεµατική ακρίβεια, 2) υψηλό ποσοστό αντιπροσωπευτικότητας, 3) εναρµονισµένη ερευνητική προσέγγιση, 4) ακριβής ανίχνευση αλλαγών 5) ευέλικτη ερευνητική δοµή και 6) ταχεία εκτέλεση (επίκαιρες πληροφορίες) 3. Τα στοιχεία της έρευνας LUCAS συλλέχθηκαν από όλα τα κράτη µέλη του πίνακα 2. Η έρευνα , που διενεργήθηκε στην ΕΕ-15, περιλαµβάνει την κάλυψη γης, τη χρήση γης και τις περιβαλλοντικές παραµέτρους (γραµµικά στοιχεία κατά µήκος τοµών, διάβρωση, θόρυβος και κίνδυνοι). Η νέα µεθοδολογία που εφαρµόστηκε από την έρευνα του 2005 και µετά, καθώς και οι λόγοι για τις αλλαγές, περιγράφονται εκτενώς στην ειδική έκθεση του 2005 για το σχέδιο LUCAS EFTAS, SADL, LUXspace (2007): Prospective Study on potential use of LUCAS (Προοπτική µελέτη για τη δυνητική χρήση του LUCAS). Τελική έκθεση της σύµβασης αριθ Έκθεση της Επιτροπής στα κράτη µέλη σχετικά µε την εφαρµογή τεχνικών επιτόπιας δειγµατοληπτικής έρευνας (LUCAS) και τηλεπισκόπησης (MARS) στις γεωργικές στατιστικές. COM(2005) XXX EL 4 EL

6 Tα στοιχεία που συλλέχθηκαν την περίοδο επιτρέπουν την ανάλυση χρονοσειρών για την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, εντός των περιορισµών που οφείλονται σε αλλαγές µεθοδολογίας και στην περιορισµένη κάλυψη των δειγµατοληπτικών στοιχείων. Η αλληλεπίδραση γεωργίας, περιβάλλοντος και υπαίθρου µπορεί να µελετηθεί εάν αξιολογηθούν οι αλλαγές στην κάλυψη/χρήση γης σε βάθος χρόνου και βάσει των χαρτογραφηµένων τοµών αλλά και µέσω της ανάλυσης των περιβαλλοντικών παραµέτρων (αναγνώριση τοπίου, κίνδυνος διάβρωσης, άρδευση, δοµικά και γραµµικά στοιχεία, όπως εξετάστηκαν το 2007). Αναλυτικότερα, στα σχετικά αποτελέσµατα από την πιλοτική φάση περιλαµβάνονται: µια συγκροτηµένη µεθοδολογία, εναρµονισµένη σε επίπεδο ΕΕ, η οποία προτείνει δειγµατοληψία των µη οµαδοποιηµένων σηµείων σε δύο στάδια, µε στρωµατοποίηση µετά το πρώτο στάδιο 5 σηµαντικός αριθµός στοιχείων και φωτογραφιών (1.2 ΤΒ), που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση των αλλαγών στη χρήση και την κάλυψη γης σε βάθος χρόνου ή ως βάση δειγµατοληψίας για εξειδικευµένες έρευνες υποδοµή πληροφορικής η οποία είναι λειτουργική και έτοιµη να χρησιµοποιηθεί σε µελλοντικές έρευνες, αποτελούµενη από τον εξοπλισµό Η/Υ, αποθήκη δεδοµένων, µαζί µε το λογισµικό που απαιτείται για τη συλλογή στοιχείων, για την επαλήθευση των στοιχείων βάσει φωτογραφιών και τον έλεγχο της ποιότητάς τους, για την παραγωγή δειγµάτων και τον υπολογισµό εκτιµήσεων καθώς και για την αναγνώριση της ποικιλότητας του τοπίου στις ληφθείσες φωτογραφίες και τη σύγκριση των διαφόρων πλεγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για τις επιτόπιες έρευνες σοβαρή πείρα στη διαχείριση επιτόπιων ερευνών Τα διδάγµατα από την πιλοτική φάση και τις πραγµατοποιηθείσες µελέτες Οι εκτιµήσεις µπορούν να παρέχονται µε την απαιτούµενη ακρίβεια σε επίπεδο ΕΕ. Το σχέδιο LUCAS παρέχει πληροφορίες για γεωργικές περιοχές αλλά και για άλλες χρήσεις γης, όπως αστικά και δασικά στοιχεία, κατά τρόπο συνεπή για το σύνολο της ΕΕ. Η ακρίβεια αναµένεται να είναι περίπου 2% 6 ή µεγαλύτερη για τις κυριότερες κατηγορίες όπως σίτος, σιτηρά, αροτραίες εκτάσεις, µόνιµες χορτολιβαδικές εκτάσεις, µόνιµες καλλιέργειες, δάση, αστικές περιοχές ή εσωτερικά ύδατα. Από τη σύγκριση µε τις εθνικές στατιστικές φαίνεται 5 6 Το συστηµατικό δείγµα (βασικό δείγµα) συνδέεται µε πλέγµα πλευράς 1 km βάσει των συστάσεων INSPIRE και αντιστοιχεί σε 4 εκατ. περίπου σηµεία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο δείγµα LUCAS είναι υποσύνολο του βασικού δείγµατος που αντιστοιχεί σε πλέγµα πλευράς 2 km το οποίο έχει δηµιουργηθεί µε τη χρήση όλων των άρτιων σηµείων στο βασικό δείγµα και, συνεπώς, αποτελείται από 1 εκατ. περίπου σηµεία. Κάθε σηµείο του κυρίου δείγµατος αποτελεί αντικείµενο ερµηνείας βάσει αεροφωτογραφίας και στη συνέχεια κατηγοριοποιείται βάσει ενός από τα επτά στρώµατα («αροτραία έκταση», «µόνιµες καλλιέργειες», «µόνιµη χορτολιβαδική έκταση», «δασικές/θαµνώδεις περιοχές», «ακάλυπτη έκταση µε ελάχιστη έως καθόλου βλάστηση», «νερό» ή «τεχνητή γη»). Από το στρωµατοποιηµένο κύριο δείγµα εξάγεται ένα υποδείγµα σηµείων (δείγµα πεδίου) το οποίο κατηγοριοποιείται µε επιτόπια επίσκεψη βάσει της καθιερωµένης ονοµατολογίας. Για να µπορέσει να γίνει σύγκριση µε τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 σχετικά µε τις στατιστικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη µέλη σχετικά µε άλλα φυτικά προϊόντα εκτός από τα σιτηρά και (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 για τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να παρέχουν τα κράτη µέλη σχετικά µε την παραγωγή σιτηρών. EL 5 EL

7 ότι υπάρχει καλό επίπεδο συνέπειας για τις αροτραίες εκτάσεις γενικά. Σε χαµηλότερα επίπεδα, ο βαθµός της συνέπειας παραµένει ικανοποιητικός για όλα τα σιτηρά, το µαλακό σίτο, την κριθή και τον αραβόσιτο (εκτός από το 2006 λόγω της όψιµης καλλιεργητικής περιόδου και της όψιµης περιόδου σποράς). Σε µικρότερες περιοχές, οι διαφορές είναι ανάλογες προς τη διασπορά των καλλιεργειών στην επικράτεια. Πίνακας 1 Βαθµός ακρίβειας που επιτεύχθηκε µε το LUCAS για τις κυριότερες κατηγορίες κάλυψης γης το 2001, 2003 και 2006 Επιφάν εια σε % Σφάλµα Σφάλµα ακρίβειας: Σφάλµα ακρίβειας: συντελεστής Επιφάν ακρίβειας: Επιφάν συντελεστής διακύµανσης εια σε συντελεστής εια σε διακύµανσης (%) % διακύµανσης (%) % (%) ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΗ 4,80 2,7 4,80 2,2 5,62 1,07 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 25,80 1,3 25, ,92 0,26 ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 35, ,23 0,8 28,83 0,40 ΘΑΜΝΩ ΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 8,30 2,9 8,18 2 5,69 1,35 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ Ι ΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 15,70 1,4 16,06 1,1 23,25 0,42 ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΓΗ 3,10 5,3 2,49 3 3,42 1,29 Υ ΑΤΑ 7,30 3 7,29 2,1 1,70 1,76 ΣΗΜ: Οι αλλαγές στην επιφάνεια των κατηγοριών κάλυψης γης από το 2001/2003 στο 2006 οφείλονται στο ότι οι σχετικές έρευνες καλύπτουν διαφορετικά κράτη µέλη. Οι φωτογραφίες εδάφους έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για την επικύρωση των στοιχείων. Κατά τις δοκιµές ποιότητας που διενεργήθηκαν σε διάφορες έρευνες καταδείχθηκε ότι οι φωτογραφίες εδάφους που λαµβάνουν οι τοπογράφοι (π.χ. φωτογραφίες τοπίου, σηµείου και κάλυψης) είναι εξαιρετικά χρήσιµες για την επαλήθευση, την επικύρωση και, ενδεχοµένως, τη διόρθωση των στοιχείων που συλλέγονται επιτόπου. Είναι δύσκολο να διενεργούνται έρευνες πεδίου πριν από το Μάιο. Κατά την έρευνα του 2006 έγινε προσπάθεια να µετατοπιστεί η συνήθης ερευνητική περίοδος, δηλ. αντί για Μάιο-µέσα Ιουλίου να πραγµατοποιείται η έρευνα από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο, ώστε να υπάρχουν υπολογισµοί για τις καλλιεργητικές εκτάσεις έως τις 15 Ιουνίου. Ακόµη και αν κάποιες πρώτες εκτιµήσεις είναι διαθέσιµες έως τα µέσα Ιουνίου, τα αποτελέσµατα επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις καιρικές συνθήκες και το στάδιο της καλλιεργητικής περιόδου. Μπορεί να υπάρξουν ασυνέπειες στα στοιχεία λόγω σύγχυσης µεταξύ σιτηρών στα πρώιµα στάδια τους, υπερεκπροσώπησης ακάλυπτου εδάφους (σε επιφάνεια στην οποία έχει γίνει όψιµα σπορά ή η οποία έχει τεθεί σε αγρανάπαυση), πληµµυρών ή µη προσπελασιµότητας, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί η έρευνα ορισµένων σηµείων. Τα σηµεία µπορούν να εντοπιστούν ξανά στο έδαφος. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας GPS, φωτογραφιών από προηγούµενες έρευνες καθώς και χαρτών και ορθοφωτογραφιών, κατέστη δυνατό να βρεθούν όλα τα σηµεία που εξετάστηκαν το 2006 στο έδαφος εκ νέου το Χρησιµοποιηθέντες πόροι Πίνακας 2 - απάνες που πραγµατοποιήθηκαν για τις έρευνες LUCAS (σε ευρώ) EL 6 EL

8 Περιγραφή (Προϋπολογ ισµός για το * Phare 2003) ιασφάλιση της ποιότητας και τεκµηρίωση NN Στρωµατοποίηση ΕΕ Βέλγιο και Λουξεµβούργο NN Τσεχική ηµοκρατία NN ανία Γερµανία NN Ελλάδα Ισπανία NN Γαλλία NN Ιταλία NN Λετονία NN Λιθουανία NN Ουγγαρία NN Κάτω Χώρες NN Αυστρία Πολωνία NN Πορτογαλία ηµοκρατία της Σλοβακίας NN Φινλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία Εσθονία, Ουγγαρία και Σλοβενία (Phare 2000) ΣΥΝΟΛΟ * εν είναι διαθέσιµη ακόµα η κατανοµή ανά κράτος µέλος EL 7 EL

9 Πίνακας 3 - απάνες που πραγµατοποιήθηκαν για τις µεθοδολογικές αναλύσεις του LUCAS (σε ευρώ) Περιγραφή ΚΟΣΤΟΣ Μεθοδολογική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας LUCAS Μελέτη του ρόλου της ερµηνείας µε βάση την αεροφωτογραφία στην έρευνα LUCAS Μελέτη της αξιοποίησης των στοιχείων από την κοινοτική έρευνα LUCAS ( ) Βελτίωση του δείγµατος στη φάση Πολυδιάστατη διασταυρωτική ανάλυση των στοιχείων LUCAS (κατάταξη τοπίων) Προοπτική µελέτη για τη δυνητική χρήση του LUCAS Συνδυασµός πολλαπλών πηγών στοιχείων Παρακολούθηση της τεχνολογίας Σύνολο Πίνακας 4 - απάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την υποδοµή του LUCAS (σε ευρώ) Περιγραφή ΚΟΣΤΟΣ Εξυπηρετητές, αποθήκευση σε δίσκους και σύστηµα εφεδρείας ,22 Σταθµοί εργασίας, οθόνες, εκτυπωτές 8 203,77 Ανάπτυξη του εργαλείου εισαγωγής δεδοµένων ,00 Λογισµικό επεξεργασίας εικόνας ,00 Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων, αποθήκη δεδοµένων ,00 Σύνολο , Προτάσεις για τη συνέχιση της χρήσης των τεχνικών επιτόπιας δειγµατοληψίας Οι κυριότεροι τοµείς πολιτικής στους οποίους µπορεί να συµβάλει το σχέδιο LUCAS είναι η κάλυψη γης/χρήση γης, η ποικιλότητα και η διάρθρωση του τοπίου, η διάβρωση και η ποιότητα του εδάφους ή η διαχείριση των γαιών. Για τοµείς πολιτικής όπως η ατµοσφαιρική ρύπανση, η ποιότητα των υδάτων και η παρακολούθηση των δασών, το σχέδιο LUCAS µπορεί να υποστηρίξει τις νοµικές υποχρεώσεις των κρατών µελών µέσω της εναρµόνισης και της προσβασιµότητας των στοιχείων µε σχετικά µικρότερες προσπάθειες Τα διαθέσιµα στοιχεία LUCAS είναι δυνητικά χρήσιµα για πολλούς σκοπούς: α) Συγκέντρωση γεωργικών και περιβαλλοντικών στοιχείων Το LUCAS µπορεί να παρέχει εκτιµήσεις των εκτάσεων των καλλιεργειών, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις των γεωργών, οι οποίες µπορεί να είναι σηµαντικές για τη διαχείριση αγοράς της κοινής γεωργικής πολιτικής, από τη στιγµή που θα είναι πλήρως επικυρωµένες και λειτουργικές και σε περίπτωση που άλλες στατιστικές για τις καλλιέργειες δεν είναι πλήρως αναπτυγµένες ή πλήρως αξιόπιστες. 7 Με βάση τα συµπεράσµατα των: EFTAS, SADL, LUXspace (2007), βλ. ανωτέρω. EL 8 EL

10 Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως βάση δειγµατοληψίας για πιο εξειδικευµένες έρευνες που συνδέονται µε γεωργικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. Είναι ένας από τους ελάχιστους παράγοντες που έχει διαπιστωθεί ότι συµβάλλουν στους γεωργοπεριβαλλοντικούς δείκτες για το τοπίο και τις αλλαγές στην κάλυψη γης. Ένα µεγάλο κενό πληροφοριών το οποίο µπορεί να γεφυρώσει το LUCAS αφορά τα γραµµικά χαρακτηριστικά και την ποικιλότητα του τοπίου σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί να θεωρηθεί ως η µόνη πηγή βασικών πληροφοριών για την µοντελοποίηση του κινδύνου διάβρωσης, για την έρευνα ως προς τη χρήση της άρδευσης και τη χαρτογράφηση των τοπογραφικών στοιχείων καθώς και για άλλες περιβαλλοντικές µεταβλητές. β) Παροχή στοιχείων για την ανάλυση τοπίου Το ιστορικό αρχείο τοπογραφικών στοιχείων, περιβαλλοντικών πληροφοριών και φωτογραφιών είναι πολύτιµη πηγή βασικών πληροφοριών για την ανάλυση µελλοντικών τάσεων. Το LUCAS παρέχει στοιχεία για τη µακροπρόθεσµη παρακολούθηση των γεωργικών και περιβαλλοντικών ζητηµάτων σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Μια άλλη προστιθέµενη αξία είναι η δυνατότητα ακριβούς σύγκρισης των παρατηρήσεων που γίνονται σε διαδοχικές έρευνες, ώστε να εντοπίζονται οι διαφορές και οι αλλαγές στην κάλυψη και τη χρήση γης. Εάν συνδυαστεί µε ορθοφωτογραφίες και στοιχεία τηλεπισκόπησης, το σχέδιο LUCAS προσφέρει µια εικόνα για τη χωροταξία της γεωργίας και την ισορροπία µεταξύ γεωργίας/προστασίας της φύσης/πολιτιστικής κληρονοµιάς/περιοχών πρασίνου κ.τ.λ. Παρέχει στοιχεία για την κατανόηση του µεγέθους, της θέσης, της διασύνδεσης και της κατάτµησης των οικοτόπων και, µε τον τρόπο αυτόν, συµβάλλει στη διατήρηση και τη διαχείριση των τοπίων. γ) ιασύνδεση των στοιχείων µε τα σχέδια γεωσκόπησης Το LUCAS αναµένεται να γίνει ένας από τούς κυριότερους παρόχους in situ πληροφοριών που απαιτούνται για την GMES (Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 8 ). Ιn situ στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ-27 που θα στηρίζουν τη δορυφορική έρευνα είναι απαραίτητα για το διαστηµικό πρόγραµµα εργασιών στο πλαίσιο του 7ου προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη. Στην άσκηση CORINE, η οποία διεξάγεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς στο παρελθόν, αλλά και τώρα, στοιχεία και φωτογραφίες από το LUCAS. To LUCAS παρέχει εναρµονισµένες πληροφορίες για την κάλυψη και τη χρήση γης, κατά τρόπο συνεπή, σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Τέτοιου είδους συστήµατα πληροφοριών για τη διαχείριση της γης θα µπορούσαν να αποτελέσουν το σκελετό της µελλοντικής ευρωπαϊκής υποδοµής χωρικών δεδοµένων (ESDI) H ισχύς της έρευνας LUCAS βασίζεται στην παροχή στοιχείων για ένα συνδυασµό γεωργικής και περιβαλλοντικής πολιτικής και λιγότερο στην παροχή εκτιµήσεων για τις καλλιέργειες: Καθένας από τους επιµέρους στόχους που προαναφέρονται δεν µπορεί από µόνος του να δικαιολογήσει την ύπαρξη της έρευνας LUCAS. Συγκεκριµένα, εκτιµήσεις για τις γεωργικές 8 EL 9 EL

11 εκτάσεις βάσει των παραδοσιακών δηλώσεων των αγροτών υπάρχουν στα περισσότερα κράτη µέλη και οι δείκτες τοπίου δεν έχουν ακόµη καθοριστεί πλήρως επίσης το Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη το κόστος και τους πόρους που απαιτούνται για κάθε νέα πρωτοβουλία συλλογής στοιχείων, η οποία υπερβαίνει τις υφιστάµενες νοµικές απαιτήσεις. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσµατα των ενεργειών µοντελοποίησης ή τηλεπισκόπησης δεν µπορούν να αντικαταστήσουν την in situ (ή µε αληθοφανείς συνθήκες εδάφους) τοπογραφία ελέγχου, όπως αυτή που πραγµατοποιείται χάρη στο σχέδιο LUCAS. Το σχέδιο LUCAS θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα από τα ευρωπαϊκά in situ πρότυπα (π.χ. στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας INSPIRE) Oι µελλοντικές έρευνες LUCAS Σχεδιάζεται η πραγµατοποίηση µιας έρευνας LUCAS στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία την άνοιξη του 2008 ως µέρος του PHARE Πρόσθετες εξειδικευµένες έρευνες LUCAS θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν κατόπιν αιτήµατος, και για τη διεξαγωγή τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι έρευνες LUCAS ως πλαίσιο δειγµατοληψίας. Τριετείς έρευνες LUCAS θα µπορούσαν να διεξαχθούν το 2009 και το 2012 και να καλύψουν το σύνολο της ΕΕ, ώστε να ικανοποιηθεί το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών που προαναφέρθηκαν και να αποφευχθούν οι διπλές εργασίες πεδίου. EL 10 EL

12 3. ΣΧΕ ΙΟ MARS 3.1. Σκοπός του σχεδίου Ο σκοπός του γεωργοµετεωρολογικού συστήµατος παρακολούθησης καλλιεργειών και πρόβλεψης της απόδοσης, που ανέπτυξε το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) στο πλαίσιο του σχεδίου MARS (παρακολούθηση της γεωργίας µε τηλεπισκόπηση), που έχει αναλάβει η µονάδα γεωργίας του Ινστιτούτου για την Προστασία και την Ασφάλεια των Πολιτών, συνίσταται στην παροχή των απαραίτητων στοιχείων για την κατανόηση του αντίκτυπου των κλιµατολογικών εξελίξεων στη συγκοµιδή και στην έγκαιρη διεξαγωγή προβλέψεων απόδοσης των κυριότερων καλλιεργειών. Το κυριότερο αποτέλεσµα της δραστηριότητας αυτής είναι το σύστηµα πρόβλεψης απόδοσης των καλλιεργειών που ανέπτυξε το MARS και το οποίο είναι λειτουργικό από το Σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες εκτέλεσης που προβλέπονται στις αποφάσεις 1445/2000/ΕΚ και 2066/2003/ΕΚ, οι δραστηριότητες στοχεύουν να καταστήσουν λειτουργικό το γεωργοµετεωρολογικό µοντέλο και την αλυσίδα επεξεργασίας δορυφορικών στοιχείων χαµηλής ευκρίνειας NOAA και VEGETATION. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται για την ανάλυση, την παρακολούθηση και την πρόβλεψη των αποδόσεων των µεγάλων ευρωπαϊκών καλλιεργειών. Το ΚΚΕρ ανέλαβε το καθήκον της συντήρησης των µοντέλων και του λογισµικού καθώς και τη γενική εποπτεία του έργου. Οι δραστηριότητες MARS περιλαµβάνουν και άλλες εξειδικευµένες εργασίες που καλύπτονται από το πρόγραµµαπλαίσιο για την έρευνα και δεν αναπτύσσονται στην παρούσα έκθεση Μεθοδολογία Το σύστηµα πρόβλεψης της απόδοσης των καλλιεργειών που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του MARS περιλαµβάνει τέσσερις δραστηριότητες: την αγορά µετεωρολογικών στοιχείων και την επεξεργασία, τον υπολογισµό, την παρέκταση και την αποθήκευση παράγωγων µετεωρολογικών στοιχείων τη χρήση µετεωρολογικών στοιχείων στο γεωργοµετεωρολογικό µοντέλο του συστήµατος παρακολούθησης ανάπτυξης καλλιεργειών (CGMS). Τα αποτελέσµατα συνίστανται στην παραγωγή µιας σειράς δεικτών προσοµοίωσης της ανάπτυξης των βασικών καλλιεργειών. Οι εν λόγω δείκτες αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων µε γεωγραφικό προσδιορισµό, που επιτρέπει την παραγωγή θεµατικών χαρτών των µετεωρολογικών στατιστικών και των δεικτών ανά καλλιέργεια την απόκτηση δορυφορικών εικόνων NOAA-AVHRR και SPOT-VEGETATION και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών µε συστήµατα που έχει καθορίσει και αναπτύξει το ΚΚΕρ. Οι δείκτες που αφορούν την κατάσταση της χλωρίδας υπολογίζονται µέσω της ενσωµάτωσης των στοιχείων για την κάλυψη γης CORINE µε τη χρήση του CORINE καθίσταται δυνατός ο υπολογισµός των δεικτών χλωρίδας σε επίπεδο κατηγορίας κάλυψης γης. Αυτό βελτιώνει την ανάλυση των κατηγοριών γεωργικής χλωρίδας µε τη χρήση δορυφορικών δεικτών χαµηλής ευκρίνειας τη σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων, µέσα στο ΚΚΕρ, για τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων και των ποσοτικών προβλέψεων µε τη χρήση προηγούµενων δεικτών και τη δηµοσίευση βραχυπρόθεσµων αναλύσεων και προβλέψεων για την απόδοση των καλλιεργειών. EL 11 EL

13 Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες που αναφέρονται στα σηµεία 1, 2 και 3 έχουν ανατεθεί σε ιδιώτες. Οι συµβάσεις ανατέθηκαν σε εξωτερική κοινοπραξία για την περίοδο (MARSOP) και η εκτέλεσή τους συνεχίστηκε σε νέα νοµική βάση υπό τη µορφή σύµβασης MARSOP2 για την περίοδο Την τέταρτη δραστηριότητα που προαναφέρθηκε (σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων για τη στατιστική ανάλυση των ποσοτικών προβλέψεων) διαχειρίζεται απευθείας η Επιτροπή στο ΚΚΕρ, σε συντονισµό µε τη Γ Γεωργία. Το πλέον αξιοσηµείωτο αποτέλεσµα της δραστηριότητας αυτής είναι το δελτίο MARS, του οποίου εκδόθηκαν 94 τεύχη την περίοδο , ενώ σχεδιάζονται 21 για το Τα δελτία MARS περιέχουν ανάλυση των επιπτώσεων του κλίµατος στις κυριότερες καλλιέργειες της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων βραχυπρόθεσµων µετεωρολογικών προγνώσεων, και χρησιµοποιούνται τακτικά από την οµάδα αναλυτών «Outlook» της Γ AGRI. Οι παρεχόµενες πληροφορίες και τα στοιχεία χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την κοινή γεωργική πολιτική, δηλ. για εκτιµήσεις ισοζυγίου τροφίµων, δηµοσιονοµικές προβλέψεις και παρακολούθηση των δαπανών, διαχείριση αποθεµατικών και σχετικές παρεµβάσεις, προσκλήσεις υποβολής προσφορών για εξαγωγές, καθορισµό και χρήση ποσοστών υποχρεωτικής παύσης της καλλιέργειας, στήριξη των αγορών της ΕΕ κ.τ.λ. Ειδικά θέµατα για ad-hoc αναλύσεις παρέχονται κατόπιν αιτήµατος στη DG AGRI. Tα αποτελέσµατα από την επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδοµένων βρίσκονται στη διάθεση του κοινού στο δικτυακό τόπο Ως συνέπεια της διαδικασίας διεύρυνσης και για να επεκταθεί το σύστηµα πρόβλεψης της απόδοσης των καλλιεργειών του MARS, ώστε να καλύπτει επιχειρησιακά 25 χώρες και να αποκτήσει πιο επαγγελµατικό χαρακτήρα, δροµολογήθηκαν το 2004 ορισµένες δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχεδίου ASEMARS (ενέργειες για τη στήριξη της διεύρυνσης για το σύστηµα πρόβλεψης της απόδοσης των καλλιεργειών του MARS). Οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχιστούν το Το σχέδιο διαιρείται σε επτά στόχους που αντιστοιχούν στις εξής υποενότητες: Eπικαιροποίηση του CGMS: ολοκλήρωση και ενίσχυση του συστήµατος παρακολούθησης της ανάπτυξης των καλλιεργειών για τα νέα δέκα κράτη µέλη της ΕΕ, βαθµονόµηση των ελλειπουσών καλλιεργειών, ενσωµάτωση του νέου ευρωπαϊκού χάρτη εδάφους, χρήση του συνόλου δεδοµένων Corine 2000 και εισαγωγή περαιτέρω αυτόµατων διαδικασιών στο στατιστικό µέρος του CGMS. Νέα σύνολα µετεωρολογικών δεδοµένων: πρόσθετοι µετεωρολογικοί σταθµοί, στοιχεία που βασίζονται σε αριθµητικά µετεωρολογικά µοντέλα, τόσο ως επαναληπτικές αναλύσεις όσο και ως προγνώσεις (δέκα ηµερών, µηνιαίες και εποχικές) και γεωργοφαινολογικά στοιχεία για τη συµπλήρωση και τον εµπλουτισµό της βάσης δεδοµένων MARS που χρησιµοποιείται για τις αναλύσεις. Νέα δορυφορικά δεδοµένα µεσαίας και χαµηλής ευκρίνειας για τη συµπλήρωση και τον εµπλουτισµό της βάσης δεδοµένων MARS που χρησιµοποιείται για τις αναλύσεις, τον υπολογισµό ακριβέστερων δεικτών βάσει δορυφόρων, την παραγωγή δεδοµένων Meteosat δεύτερης γενεάς, τη βελτίωση των εκτιµήσεων για τις επιπτώσεις του παγετού και επιβαρύνσεων για την υγεία και την παραγωγή δεδοµένων MODIS και MERIS µε καλύτερη ευκρίνεια ( m αντί για 1 km). EL 12 EL

14 Νέο λειτουργικό CGMS, βάσει συνόλων πιθανολογικών µετεωρολογικών προγνώσεων, ώστε να µπορεί το σύστηµα CGMS να πραγµατοποιεί προσοµοιώσεις καλλιεργειών σε 10 ηµέρες για µετεωρολογικές προγνώσεις µεταξύ εποχικών εσοδειών και εποχικές µετεωρολογικές προγνώσεις και να είναι σε θέση να παράγει πιθανολογικές προγνώσεις για την απόδοση των καλλιεργειών. Πλατφόρµα βαθµονόµησης CGMS-Wofost και Lingra για συστηµατική και µε ελεγχόµενο τρόπο βαθµονόµηση των καλλιεργειών, ώστε να επικαιροποιούνται και να συντηρούνται τα µοντέλα τόσο για τις καλλιέργειες όσο και για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Πλατφόρµα ανάλυσης ευαισθησίας για το CGMS µε σκοπό τη δηµιουργία ενός εργαλείου ανάλυσης της ευαισθησίας για την επικύρωση του συστήµατος και την ανάλυση της ευαισθησίας, µε στόχο τη βελτίωση της µοντελοποίησης. Τέλος, ένα µέρος του έργου έχει προκηρυχθεί µε τη µορφή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος το 2006, µε σκοπό τη συλλογή γεωργοφαινολογικών στοιχείων από τις υπάρχουσες εθνικές υπηρεσίες. Τα στοιχεία είναι αναγκαία για τη βελτίωση της βαθµονόµησης των µοντέλων και την επακόλουθη ανάλυση των προσοµοιώσεων. Στον πίνακα 5 (βλ. παράρτηµα 1) παρουσιάζεται η χρήση της κοινοτικής χρηµατοδότησης για το σύνολο των σχεδίων MARS-STAT κατά τη διάρκεια των περιόδων και Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων Το σύστηµα πρόβλεψης της απόδοσης των καλλιεργειών Με το σύστηµα πρόβλεψης της απόδοσης των καλλιεργειών, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του MARS, έγινε δυνατή η αξιολόγηση του επιπτώσεων του κλίµατος στις αποδόσεις σε επίπεδο ΕΕ-25, κατά τρόπο ανεξάρτητο και οµοιόµορφο σε όλη την Ευρώπη. Οι προβλέψεις για την απόδοση των καλλιεργειών από το ελτίο χρησιµοποιούνται από τη Γ AGRI µεταξύ των άλλων διαθέσιµων στοιχείων για την κατάρτιση κατ εκτίµηση ισοζυγίων των βασικών καλλιεργειών της Ένωσης και των αιτουσών χωρών. Η αξιολόγηση των προγνώσεων αποτελεί αδιάκοπη δραστηριότητα στο πλαίσιο της µονάδας MARS του ΚΚΕρ. Τα εκ των υστέρων σφάλµατα στις ποσοτικές προβλέψεις των αποδόσεων υπολογίζονται µε βάση τα τελικά επίσηµα στοιχεία. Για την περίοδο τα σφάλµατα στις προβλέψεις δεν υπερέβαιναν το µέσο όρο σφαλµάτων του συστήµατος MARS που δηµοσιεύτηκε τα προηγούµενα έτη (πηγή: έκθεση QUAMP, το αποτέλεσµα µελέτης που χρηµατοδοτήθηκε από το ΚΚΕρ και διεξήχθη από ανεξάρτητη εξωτερική εταιρεία τα έτη ). Η µέση τετραγωνική απόκλιση (RMSE) που υπολογίστηκε για τη σιτηρά έδειξε αύξηση του σφάλµατος στις προβλέψεις µετά τη διεύρυνση (από 0,6 q/ha σε 1,5 q/ha). Ωστόσο, η τάση στη µέση τετραγωνική απόκλιση εµφανίζει έντονη πτωτική τάση µετά τα πρώτα χρόνια των σχεδίων ASEMARS (το 2005 το σφάλµα µειώθηκε σε 0,1 q/ha). EL 13 EL

15 Πρόσθετες ερευνητικές δραστηριότητες που διεξήγαγε το ΚΚΕρ στο πλαίσιο του δικού του ερευνητικού προϋπολογισµού και οι οποίες σχετίζονται µε την ενίσχυση των µεθοδολογιών εκτίµησης της κάλυψης γης (θεσµική στήριξη στην EUROSTAT για το σχέδιo LUCAS) Eκτός από τις γεωργοµετεωρολογικές δραστηριότητες, άλλα ερευνητικά σχέδια που περιορίζονται στην παρακολούθηση της τεχνολογίας και τη µεθοδολογική υποστήριξη στο LUCAS διεξάγονται από το ΚΚΕρ και χρηµατοδοτούνται από το δικό του προϋπολογισµό. Για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας του δειγµατοληπτικού σχεδιασµού του LUCAS εντός των ίδιων περιορισµών του προϋπολογισµού, δοκιµάστηκε στην Ελλάδα µια τροποποιηµένη µεθοδολογία, κατόπιν αιτήµατος του ελληνικού υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την αναµενόµενη βελτίωση της ακρίβειας (οι συντελεστές διακύµανσης βελτιώθηκαν µε συντελεστή τρία), ύστερα από την υιοθέτηση της τροποποιηµένης µεθοδολογίας. Κατά συνέπεια, η έρευνα αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για τη σύνταξη των προδιαγραφών των ερευνών LUCAS για το 2005 και Μια δεύτερη δραστηριότητα ήταν η ανάπτυξη λογισµικού για τον υπολογισµό των εκτιµήσεων LUCAS σύµφωνα µε τη νέα µεθοδολογία πλαισίου σηµείων (λογισµικό CAESAR). Το λογισµικό χρησιµοποιήθηκε για τις εκστρατείες LUCAS το 2005 και Συµπεράσµατα εδοµένου ότι κρίνονται χρήσιµες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται για την ανάπτυξη της κοινής γεωργικής πολιτικής από το ΚΚΕρ σε σχέση µε το ΜARS τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή επιθυµεί να συνεχίσει αυτήν τη δραστηριότητα την περίοδο EL 14 EL

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Πίνακας 5 - απάνες που πραγµατοποιήθηκαν για το γεωργοµετεωρολογικό σύστηµα (MARS-STAT) (σε ευρώ) Μέρος (lot)/φάση Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Σύνολο και οι 3 φάσεις) Περίοδος 2000/ /2003 ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ Συντονισµός Σύνολο/φάση Πίνακας 6 απάνες για το MARS από τον προϋπολογισµό της Γ AGRI (πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων) βάσει της ανανέωσης της απόφασης του Συµβουλίου για την περίοδο 2004/2007 και του χρονοδιαγράµµατος για τα σχέδια MARS OP II και ASEMARS Αναλήψεις υποχρεώσεων για το MARS Σχέδιο/έτος ΣΥΝΟΛΟ MARS OP II φάση MARS OP II φάση ASEMARS φάση MARS OP II φάση ASEMARS φάση MARS OP II φάση ASEMARS φάση ASEMARS φάση MARS OP II ASEMARS Σύνολο για το MARS EL 15 EL

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 / 12 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Οικονοµική ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ LUCAS ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ LUCAS ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 1637/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 149504 ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ζήσης Βρύζας Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17 Ιανουαρίου 2013, ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό στρατηγικής μείωσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 / 11 / 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2012) Υλική στέρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013. Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 619/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δυο θεσμικά όργανα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα