15REQ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15REQ002925656 2015-07-21"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έπγο: «ςνηήπηζη κενηπικών κλιμαηιζηικών μονάδυν» Απ. Μελ.: 54/2015 Κ.Α.Ε. Τ Κ.Α. OIK: CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΣΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (, + ΦΠΑ) ηεκ , ,50 ΑΔΑΜ: Σεσνική Έκθεζη Η εηήζηα ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ Κεληξηθψλ Κιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη Φπθηψλ ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο Καλνληζκνχο, γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δπεηδή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ δελ ππάξρεη αδεηνχρνο ζπληεξεηήο, πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε ηδηψηε. Ό πξνυπνινγηζκφο ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,50. Η εθηέιεζε ησλ ζπληεξήζεσλ πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2015, φπνπ ππάξρεη ε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ ΚΑ Η ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ ίδηνπο πφξνπο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ κε ην 5% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν 4281/2014. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έλα έηνο.. Η ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζχκθσλα κε: 1. Σα άξζξα 209 θαη 273 ηνπ Ν 3463/06 (Γ.Κ.Κ.). 2. Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν 3731/ Σν άξζξν 83 ηνπ Ν 2362/ Σελ αξ / 739/ Απφθαζε Τπ. Οηθνλνκηθψλ. 5. Σν ΠΓ 28/ P.Grigoriou E str., Ampelokipi - Thessaloniki Greece 1

2 ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ηελ παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλνληαη νη Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο θαη Φχθηεο ησλ παξαθάησ δεκνηηθψλ θηηξίσλ: Κηίπιο Διεύθςνζη Νο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Ακπ/πσλ ηέθη Νενιαίαο Γπκλαζηήξην ΚΔΠ 15REQ Γεκνηηθφ γπκλαζηήξην Γεκνηηθφ θηίξην Ακαμνζηάζην Πνιηηηζηηθφ θέληξν Μελεκέλεο Πνιπθέληξν Γελδ/πνηάκνπ Κηλεκαηνζέαηξν «Άζηξνλ» Κηλεκαηνζέαηξν «Άζηξνλ» Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ Δ 12 1α 1β Βχξσλνο - Κέλλεληπ 2 Φηιηππνππφιεσο 22 & Διεπζεξίαο Διεπζεξίαο κε 28 εο Οθησβξίνπ 28 εο Οθησβξίνπ Γελδξνπνηάκνπ κε 28 εο Οθησβξίνπ 3α 3β 4 5α 5β Έιιεο Αιεμίνπ 7 Οδ. Αλδξνχηζνπ 8 Υξ. κχξλεο κε Κνκλελψλ Υξ. κχξλεο κε Κνκλελψλ 6 9α Πεπιγπαθή Κενηπ. Κλιμαηιζηικήρ Μονάδαρ Κεληξ. Μνλάδα Γξαθείσλ & Θεάηξνπ (κε δίθηπν F-C θαη Αεξαγσγψλ) Κεληξ. Μνλάδα VRV γηα ηνλ 2 ν Όξνθν (κε δίθηπν ηνπηθψλ κνλάδσλ) Κεληξ. Μνλάδα γηα ηέθη θαη Γπκλαζηήξην (κε δίθηπν F-C) «Καλαιάην», απνηεινχκελν απφ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κνλάδα Κεληξ. Μνλάδα γηα φιν ην θηίξην Κεληξηθ. Μνλάδα VRV γηα ην ππφγεην Κεληξ. Μνλάδα VRV γηα ηα γξαθεία ηνπ Γθαξάδ (κε δίθηπν ηνπηθψλ κνλάδσλ) (κε δίθηπν αεξαγσγψλ) Κεληξ. Μνλάδα 9β. Κεληξ. Μνλάδα VRV ην θηίξην 12 P.Grigoriou E str., Ampelokipi - Thessaloniki Greece 2

3 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Έλεγσοι ππιν ηην εκκίνηζη ηηρ θεπινήρ πεπιόδος Σξνθνδφηεζε ηνπ ςχθηε κε ει. ξεχκα 24 ψξεο πξηλ ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία γηα πξνζέξκαλζε ησλ ιαδηψλ. Έιεγρνο & ξχζκηζε επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο Έιεγρνο αζθαιεηψλ θαη ζεξκηθψλ Έιεγρνο αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ Έιεγρνο ρξσκαηηζκνχ παινδείθηε γηα παξνπζία πγξαζίαο ζην ςπθηηθφ κέζν. Έιεγρνο ειεθηξηθψλ κεγεζψλ (ηάζεο, έληαζεο, ζπρλφηεηαο) θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπκπηεζηψλ, αλεκηζηήξσλ, αληιηψλ in line θιπ. Έιεγρνο ειεθηξηθψλ καλδαιψζεσλ ςχθηε, αληιηψλ, δηαθνπηψλ ξνήο θιπ Έιεγρνο Καζαξηζκφο Πχξγνπ Φχμεο (αλ ππάξρεη) 2. Έλεγσορ ςδπαςλικού δικηύος Έιεγρνο πίεζεο λεξνχ Καζάξηζκα ή αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ λεξνχ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε Δμαεξηζκφο θαη έιεγρνο πιήξσζεο Έιεγρνο πεξηεθηηθφηεηαο αληηςπθηηθνχ θαη πιήξσζε (εάλ ρξεζηκνπνηείηαη) 3. Έλεγσορ Φύκηη Καζαξηζκφο ζπκππθλσηή κε θαηάιιεια πξντφληα Έιεγρνο πηψζεο πίεζεο (παξνρήο λεξνχ) ζηνλ εμαηκηζηή θίμηκν φισλ ησλ ειεθηξνινγηθψλ επαθψλ Απνκάθξπλζε ζθφλεο απφ εμαξηήκαηα ειεθηξηθνχ πίλαθα Έιεγρνο δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ Αθνπζηηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 4. Έλεγσορ σώπος Φύκηη Καζαξηζκφο ρψξνπ γχξσ απφ ηνλ ςχθηε Απνκάθξπλζε αληηθεηκέλσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε ξνή ηνπ αέξα 5. Ενέπγειερ ζηο δίκηςο τύξηρ (Fan-coils) αζφξπβε ιεηηνπξγία θιπ) ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη απαηηνχκελεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 6. Μονάδερ VRV αζφξπβε ιεηηνπξγία θιπ) ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη απαηηνχκελεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 7. Κενηπική Κλιμαηιζηική Μονάδα -Αεπαγυγοί Αζθάιηζε θαη απνζχλδεζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ πξηλ αξρίζεη ε ζπληήξεζε Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ησλ αλεκηζηήξσλ (ζχλδεζε θίλεζεο, ηνπ πεξηβιήκαηνο, ηνπ θηλεηήξα θιπ) φπνπ απαηηείηαη θαη ιίπαλζε κεξψλ. Απφ ηνλ παξαπάλσ έιεγρν ζα θαηαγξαθνχλ θαη ζα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο επηζθεπέο Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κνλάδαο (φζν είλαη δπλαηφλ) Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ηνπ δηθηχνπ απνξξνήο ησλ ζπκππθλσκάησλ Έιεγρνο ηνπ ρψξνπ αλάκημεο ηνπ αέξα (θξέζθνπ & αλαθπθινθνξίαο) ηεο θεληξ. Μνλάδαο (έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ησλ πιελφκελσλ κεηαιιηθψλ θίιηξσλ) Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο δηαθξαγκάησλ (θαηαγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ επηζθεπψλ) Ηιεθηξνινγηθή ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπληήξεζεο αζφξπβε ιεηηνπξγία θιπ) ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη απαηηνχκελεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 12 P.Grigoriou E str., Ampelokipi - Thessaloniki Greece 3

4 8. Ενέπγειερ ππιν ηην παύζη ηηρ θεπινήρ πεπιόδος Δθθέλσζε δηθηχνπ απφ λεξφ Πξνζζήθε αληηςπθηηθνχ Ηιεθηξηθή απνκφλσζε ςχθηε Καζαξηζκφο πχξγνπ Φχμεο 9. Αποκαηάζηαζη βλαβών ηελ έλλνηα ηεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηζθεπή νπνηαζδήπνηε βιάβεο, θαη φζεο θνξέο απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο Κεληξηθήο Κιηκαηηζηηθήο Μνλάδαο ή Φχθηε, πνπ απαηηεί ηε κεηαθνξά ηνπ ζε εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε θαηλνχξγην. Πιήξεο απνθαηάζηαζε, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκψλ, ξπζκίζεσλ θαη ειέγρσλ γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. ηελ έλλνηα ηεο επηζθεπήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, εμαξηεκάησλ, δηαηάμεσλ, αθφκε θαη ηκεκάησλ ησλ θιηκαηηζηηθψλ ή ςπθηηθψλ κνλάδσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηζθεπή ηφζν ησλ παξαπάλσ βιαβψλ, φζν θαη ησλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ θζνξάο ή θαθήο ρξήζεο. 10. Γενικέρ ςποσπεώζειρ ζςνηηπηηή Ο ζπληεξεηήο νθείιεη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί λα δηελεξγεί ρσξίο θακία εηδνπνίεζε ή ππελζχκηζε απφ ηνλ Γήκν, ιεπηνκεξή έιεγρν θαη επηζεψξεζε φισλ ησλ κεξψλ ησλ Κεληξ. Κιηκ. Μνλάδσλ θαη Φπθηψλ (ηδηαίηεξα ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο ηνπ θαζελφο). Καηά ηα δηάθνξα ζηάδηα κε επζχλε ηνπ ζπληεξεηή ζα ζπκπιεξψλεηαη εηδηθφ έληππν φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο ηνπ θάζε ζηαδίνπ θαη ζα θαηαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο. Σν έληππν ζα παξαδίδεηαη ζηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Σ.Τ. ψζηε λα πηζηνπνηνχληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Ο ζπληεξεηήο νθείιεη λα εηδνπνηεί έγθαηξα θαη γξαπηά ηνλ Γήκν γηα ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε ιφγσ θζνξάο ή βιάβεο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, φιεο νη θζνξέο πνπ νθείινληαη ζε θαθή ζπληήξεζε ή ακέιεηα ηνπ ζπληεξεηή ζα απνθαζίζηαληαη αλαπνθάζηζηα απφ ηνλ ίδην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηπρφλ δαπάλεο αληαιιαθηηθψλ ή εμαξηεκάησλ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ θαη ε νπνία ζα ηνλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά. Σνλ ζπληεξεηή βαξχλεη ε αμία ησλ δηαθφξσλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε, θαζψο θαη ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (θξένλ, ιάδηα θιπ.). ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπληεξεηή πεξηιακβάλεηαη ν ρεκηθφο θαζαξηζκφο ηνπ δηθηχνπ ςχμεο. Σελ φιε επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ πεξηγξαθφκελσλ κνλάδσλ θέξεη ν ζπληεξεηήο, ν νπνίνο νθείιεη λα πξνζέιζεη άκεζα θαη ρσξίο ρξνλνηξηβέο ζε θάζε πεξίπησζε βιάβεο ή ελ γέλεη αλσκαιίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαηφπηλ ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο απφ ηνλ Γήκν. Ο ζπληεξεηήο επζχλεηαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, λνκηθψλ, ή αζηπλνκηθψλ ή νπνηαδήπνηε άιιεο Αξρήο. Ο ζπληεξεηήο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο πνπ ζα πξνμελεζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ζα νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε είηε ηνπ ίδηνπ, είηε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, επζχλεηαη απφιπηα θαη απνθιεηζηηθά θαη ππνρξεψλεηαη λα απνδεκηψζεη ηνλ ή ηνπο παζφληεο γηα θάζε βιάβε, ζσκαηηθή ή άιιε, πνπ ζα πξνμελεζεί απφ αηχρεκα. Ο ζπληεξεηήο νθείιεη λα αζθαιίζεη φιν ην απαζρνινχκελν κε ηελ παξαπάλσ ζπληήξεζε ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ. 12 P.Grigoriou E str., Ampelokipi - Thessaloniki Greece 4

5 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ α/α Κηίπιο Μ/Μ Ποζόηηηα Δαπάνη 1 Γεκαξρείν (κε δίθηπν F-C θαη αεξαγσγψλ, πχξγν ςχμεο) ηεκ ,00 2 Γεκαξρείν (κνλάδα VRV) ηεκ ,00 3 ηέθη Νενιαίαο-Γπκλαζηήξην ηεκ ,00 4 ΚΔΠ Ακπεινθήπσλ ηεκ ,00 5 ΚΔΠ Ακπεινθήπσλ (θαλαιάην) ηεκ ,00 6 Γεκνηηθφ γπκλαζηήξην ηεκ ,00 7 Γεκνηηθφ θηίξην ζηελ νδφ 28 εο Οθησβξίνπ ηεκ ,00 8 Γεκνηηθφ θηίξην ζηελ νδφ 28 εο Οθησβξίνπ (κνλάδα VRV) ηεκ ,00 9 Ακαμνζηάζην ηεκ ,00 10 Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Μελεκέλεο ηεκ ,00 11 Πνιχθεληξν Γελ/κνπ (F-C) ηεκ ,00 12 Κηλεκαηνζέαηξν «ΑΣΡΟΝ» ηεκ ,00 13 Κηλεκαηνζέαηξν «ΑΣΡΟΝ» (κνλάδα VRV) 14 Δπηζθεπή δηαθφξσλ βιαβψλ ηεκ ,00 ηεκ ,00 (ηο ποζό αςηό δεν επιδέσεηαι έκπηυζη μείυζη καηά ηην καηάθεζη πποζθοπών) ύνολο: ,00 Φ.Π.Α. 23 %: 4.473,50 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: ,50 Μελεκέλε Μελεκέλε Θεσξήζεθε Ο ζπληάθηεο Με Δληνιή Γεκάξρνπ Η Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο πληεξήζεσλ Έξγσλ & Απνζήθεο Τιηθψλ Μ. Αιεμίνπ Γξ. Ηιεθηξνιφγνο Μερ/θφο κε Β βαζκφ Δγθξίζεθε Με Δληνιή Γεκάξρνπ Η Πξντζηακέλε Γ.Σ.Τ, Πνιενδνκίαο, Καζαξηφηεηαο & Πεξηβάιινληνο Υ. Μπαιαζφπνπινο Ηιεθηξνιφγνο Μερ/θφο Σ.Δ. Μ. Σξηαληαθπιιίδνπ Πνιηηηθφο Μερ/θφο κε Β βαζκφ 12 P.Grigoriou E str., Ampelokipi - Thessaloniki Greece 5

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925638 2015-07-21

15REQ002925638 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002916848 2015-07-16

15REQ002916848 2015-07-16 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έργο: «Eπιζκεσή και ζσνηήρηζη ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ανηλιοζηαζίων γεωηρήζεων και ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΔΝΔΜΔΝΗ άρδεσζης» ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ- Αρ. Μελ.: 16/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ.

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ. Υδξαπιηθφο (παξάπιεπξε αλάξηεζε) Ηιεθηξνθίλεηνο - VFC Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ. 1. ΓΔΝΙΚΑ 1.1. Σην

Διαβάστε περισσότερα

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV:

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: Σμήμα Ηλεκτρομητανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 09/2015 Μ Ε Λ Ε Σ Η Π Α Ρ Ο Υ Η Τ Π Η Ρ Ε Ι Ω Ν σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: 50413200-5 35111300-8 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 13.07.2011, ημέπα Σεηάπηη, ζηα γξαθεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ Αζήλα, 20 Μαξ 2015 ΣΜΗΜΑ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. πξ. 1967 Σαρ.Γ/λζε : ΜΟΝΗ ΠΔΣΡΑΚΗ 10-12 ρ. 427 Σ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν : 210-7288490

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 1. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΑΛΗΩΝ, ΜΟΚΔΣΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 1. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΑΛΗΩΝ, ΜΟΚΔΣΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ραιηψλ, κνθεηψλ θαη ηαπεηζαξηψλ επίπισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζηεγάδνληαη Υπεξεζίεο ηεο Βνπιήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003167177 2015-10-14

15REQ003167177 2015-10-14 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: Αρ. Μελ.: Κ.Α.Δ.: Κ.Α. Οικον.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΞΤΛΔΙΑ ΚΑΙ ΥΡΩΜΑΣΩΝ»

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΞΤΛΔΙΑ ΚΑΙ ΥΡΩΜΑΣΩΝ» ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρφδνο, 30-04-2015 Αξ. Πξση.: 4671 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΘ/Λ 050 ΓΔΝΙΚΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΘ/Λ 050 ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΘ/Λ 050 ΓΔΝΙΚΑ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο επηζθεπήο

Διαβάστε περισσότερα

Κπιηήπιο αξιολψγηζηρ: Υαμηλψηεπη ηιμή ΑΠΟΦΑΖ

Κπιηήπιο αξιολψγηζηρ: Υαμηλψηεπη ηιμή ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 30 / 09 / 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Απιθμ. Ππωη.: ΕΔΤ/ 1383 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαχ.Δ/νζη: Λ. Αλεξάνδπαρ 196

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΠ Δ.Γ.Α.Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο.

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Σαρ. Γ/λζε : Λεσθφξνο πγγξνχ 56 Σαρ. Κψδηθαο : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Γ. Παληειεάθεο, θ. Γθίλε Τηλέφωνο : 210 92.20.944 FAX : 210 92.20.143

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα