ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Κύρωση του Διακανονισμού μεταξύ της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τρομοκρατών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ο Διακανονισμός μεταξύ της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τρομοκρατών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2009, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

2 6238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΞY ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Προοίμιο Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) της Ελληνικής Αστυνομίας, εκ μέρους της Κυ βέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Κέντρο Ελέγχου Τρομοκρατών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (TSC), εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνω μένων Πολιτειών της Αμερικής, (εφεξής αναφερόμενα ως «οι Συμμετέχοντες»), Έχοντας καθορίσει ότι οι κοινές προσπάθειές τους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διεθνούς τρο μοκρατίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν και πρόσθετη συνεργασία, και Επιθυμώντας να θεσπίσουν κατάλληλες διαδικασίες για πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών που αφο ρούν σε τρομοκρατικές πράξεις, Κατέληξαν στην ακόλουθη συνεννόηση που θα καθο δηγεί τη συνεργασία τους: Τμήμα Ι Ορισμοί 1. Ο όρος «διαβαθμισμένες πληροφορίες» σημαίνει: α. για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις διαβαθμισμένες πλη ροφορίες εθνικής ασφάλειας, οι οποίες καθορίζονται δυνάμει του Εκτελεστικού Διατάγματος 12958, όπως αυτό τροποποιήθηκε, ή οποιουδήποτε μεταγενέστερου Διατάγματος, ως χρήζουσες προστασίας από μη εξου σιοδοτημένη αποκάλυψη και οι οποίες επισημαίνονται με κατάλληλη σήμανση προκειμένου να υποδηλώνεται ο διαβαθμισμένος χαρακτήρας τους, όταν αυτές είναι υπό μορφή εγγράφου. β. για την Ελληνική Δημοκρατία, ο όρος «διαβαθμι σμένες πληροφορίες» σημαίνει τις πληροφορίες ή το υλικό που διαβιβάζονται υπό οιαδήποτε μορφή, χρήζουν προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη και διαβαθμίζονται σύμφωνα με τα επίπεδα προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (203/C 201/01). 2. Ο όρος «διορθωτικές πληροφορίες» σημαίνει οποι εσδήποτε πληροφορίες προορίζονται για τη διόρθωση εσφαλμένης ταυτοποίησης ή οποιουδήποτε άλλου λά θους στα δεδομένα τα οποία παρέχονται στα πλαίσια του Διακανονισμού. 3. Ο όρος «ανάγκη γνώσης (need to know)» σημαίνει ότι ένας εξουσιοδοτημένος κάτοχος πληροφοριών έχει δικαιολογημένα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης ζητάει να λάβει γνώση συ γκεκριμένων πληροφοριών, προκειμένου να εκτελέσει ή να συνδράμει στην εκτέλεση νόμιμης και εντεταλμένης κυβερνητικής λειτουργίας. 4. Ο όρος «Παρέχων Συμμετέχων» σημαίνει, όσον αφο ρά στις πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα Διακανονισμό, είτε το TSC, είτε τη ΔΑΕΕΒ. 5. Ο όρος «Λαμβάνων Συμμετέχων» σημαίνει, όσον αφορά στις πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται σύμ φωνα με τον παρόντα Διακανονισμό, είτε το TSC, είτε τη ΔΑΕΕΒ. 6. Ο όρος «Σχετική Υπηρεσία» σημαίνει: α. για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οποιαδήποτε Υπηρε σία πληροφοριών, επιβολής του νόμου, διπλωματική, μεταναστευτική, στρατιωτική, δημόσιας ασφάλειας ή άλλη κυβερνητική Υπηρεσία, συμπεριλαμβανόμενων και των Ομοσπονδιακών, Πολιτειακών, τοπικών, εδαφικών και φυλετικών κυβερνητικών Αρχών, οι οποίες μπορεί να έχουν υπαλλήλους με πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Διακανονισμού ή από τις οποίες μπορεί να ζητηθεί, σε περίπτωση επαλήθευσης των πληροφοριών, όπως περιγράφεται στο Τμήμα IV, να παράσχουν πρόσθε τες πληροφορίες ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες, προκειμένου να συνδράμουν στην υλοποίηση των δη λωθέντων σκοπών του παρόντος Διακανονισμού, όπως αυτοί διατυπώνονται στο Προοίμιο. β. για την Ελληνική Δημοκρατία, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε εθνικό επίπεδο. Τμήμα II Πεδίο Ανταλλαγής των Πληροφοριών 1. Οι Συμμετέχοντες προτίθενται να παρέχουν, ο ένας στον άλλο, πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τρομοκρα τικές πράξεις, σύμφωνα με το σκοπό και τις διατάξεις του παρόντος Διακανονισμού, με τήρηση της εθνικής νομοθεσίας και των κανονισμών έκαστου Συμμετέχο ντος και εξαιρουμένων των περιπτώσεων, στις οποίες ο Παρέχων Συμμετέχων ορίζει ότι η παροχή των πλη ροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη προς το εθνικό του συμφέρον. α. To TSC προτίθεται να παρέχει στη ΔΑΕΕΒ πρόσβα ση σε πληροφορίες, που αφορούν άτομα, από τη Βάση Δεδομένων του για τον Έλεγχο Τρομοκρατών (TSDB), οι οποίες πληροφορίες έχουν εγκριθεί για κοινοποίηση σε ορισμένους ξένους εταίρους. β. Η ΔΑΕΕΒ προτίθεται να παρέχει στο TSC πληρο φορίες που αφορούν άτομα που καταδικάστηκαν για τρομοκρατικές πράξεις, και πληροφορίες που αφορούν άτομα τα οποία κατηγορούνται για τρομοκρατικές πράξεις, βάσει των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, συμπερλαμβανομένης, και της νομοθεσίας για την προ στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 2. Οι πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα Διακανονισμό, θα πρέπει να περιλαμβά νουν, τουλάχιστον, το πλήρες όνομα, τα γνωστά ψευ δώνυμα, και την ημερομηνία γέννησης του ατόμου. Ο αριθμός διαβατηρίου και η υπηκοότητα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, εάν είναι γνωστά. Οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες πληροφορίες ταυτοποίησης (συμπε ριλαμβανόμενων και των βιομετρικών πληροφοριών) μπορούν να παρέχονται, κατά την κρίση του Παρέχο ντος Συμμετέχοντος. Η ανταλλαγή των πληροφοριών και οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων προσω πικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται από κάθε έναν από τους Συμμετέχοντες, σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο και τους κανονισμούς τους, και για την Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με την Οδηγία 95/46EC και τη λοιπή συναφή κοινοτική νομοθεσία. 3. Καμία διαβαθμισμένη πληροφορία δεν θα πρέπει να παρέχεται δυνάμει των όρων του παρόντος Διακανονι σμού. Εάν, εντούτοις, προκύψει ανάγκη να ανταλλαγούν

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6239 διαβαθμισμένες πληροφορίες, οι Αρμόδιες Υπηρεσίες θα ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τους κανονισμούς τους και τις εν ισχύ διεθνείς συμφωνίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Δημοκρατίας. 4. Οι Συμμετέχοντες προτίθενται να παρέχουν, ο ένας στον άλλο, διορθωτικές πληροφορίες, το συντομότερο δυνατό αφ ης στιγμής διαπιστώσουν ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες ελήφθησαν ή παρασχέθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα Διακανονισμό, είναι εσφαλ μένες. 5. Τίποτα στον παρόντα Διακανονισμό δεν αποσκοπεί στο να περιορίζει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ή, όσον αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, οποιαδήποτε Σχετική Υπηρεσία, από το να ζητά ή να ανταλλάσσει πληροφορί ες ή δεδομένα, βάσει συμφωνιών ή διακανονισμών όπως αυτοί έχουν συναφθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τμήμα III Διαδικασίες Ανταλλαγής Πληροφοριών 1. Κάθε Συμμετέχων προτίθεται να ορίσει ένα σημείο επαφής για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Διακανονισμού. α. Για το TSC, το σημείο επαφής είναι ο Αναπληρω τής Διευθυντής Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ του TSC. β. Για τη ΔΑΕΕΒ της Ελληνικής Αστυνομίας, το σημείο επαφής είναι ο Αναπληρωτής Διευθυντής. γ. Τα στοιχεία επικοινωνίας, για τα άτομα αυτά και άλλα σημεία επαφής, θα ανταλλάσσονται από τους Συμμετέχοντες, όταν κρίνεται αναγκαίο. 2. Ένας Συμμετέχων μπορεί να αλλάξει το ορισθέν σημείο επαφής του, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον άλλο Συμμετέχοντα. 3. Κάθε Παρέχων Συμμετέχων προτίθεται να παρέχει πληροφορίες δυνάμει του παρόντος Διακανονισμού, το αργότερο σε 120 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Διακανονισμού. Κάθε Παρέχων Συμμετέχων θα πρέπει να επικαιροποιεί τις πληροφορί ες αυτές σε τακτική βάση και, για το TSC, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. 4. Εάν ένας Συμμετέχων αντιληφθεί ότι πληροφορί ες, τις οποίες έλαβε ή παρέσχε δυνάμει του παρόντος Διακανονισμού, ενδέχεται να είναι ανακριβείς, τότε ο Συμμετέχων, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία και τους κανονισμούς του, θα ενημερώνει τον άλλο Συμμετέχοντα, το συντομότερο δυνατό, και θα παρέχει διορθωτικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προ τίθενται να επικαιροποιούν σε τακτική βάση (συμπερι λαμβανόμενων και των διορθώσεων) τις πληροφορίες στη Βάση Δεδομένων για τον Έλεγχο Τρομοκρατών/ TSDB, αλλά δεν προτίθενται να ειδοποιούν όταν πραγ ματοποιούνται οι εν λόγω επικαιροποιήσεις. 5. Με τη λήψη των διορθωτικών πληροφοριών, ο Λαμ βάνων Συμμετέχων θα πρέπει να διασφαλίζει και να επιβεβαιώνει στον Παρέχοντα Συμμετέχοντα ότι, οποι εσδήποτε λανθασμένες πληροφορίες και οποιεσδήποτε πληροφορίες προέκυψαν από αυτές, καταστρέφονται ή διορθώνονται, σύμφωνα με το Τμήμα V, Παράγραφοι 1 και 12 του παρόντος Διακανονισμού. Τμήμα IV Διαδικασίες για την Επαλήθευση τον Πληροφοριών 1. Προκειμένου να επαληθεύσουν τις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος Διακανονισμού, οι Συμμετέχοντες, σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική τους νομοθεσία και τους κανονισμούς, προτίθενται να ενημερώνουν ο ένας τον άλλον, μέσω των ορισθέντων σημείων επαφής τους για επαλήθευση των πληροφο ριών στο TSC και στη ΔΑΕΕΒ. Τα ορισθέντα σημεία επαφής αναμένεται να είναι διαθέσιμα 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Οι Συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται, εντούτοις, on παρόμοια ενημέρωση μπορεί να μην είναι εφικτή σε μερικές, περιορισμένες, περιπτώσεις. 2. Με την επαλήθευση των πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται δυνάμει του παρόντος Διακανονισμού, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τους κανονισμούς και χωρίς να θίγεται η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημόσια τάξη της χώρας τους, να προσπαθούν να συνδράμουν στην επιβεβαί ωση των πληροφοριών, παρέχοντας, επίσης, αμέσως, εάν αυτό είναι δυνατό, ανακοινώσιμες πληροφορίες και συναφείς αξιολογήσεις απειλών, και να διευκολύνουν τις κατάλληλες επιχειρησιακές αντιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, οποιεσδήποτε πρό σθετες πληροφορίες παρέχονται από τον Παρέχοντα Συμμετέχοντα, καθώς επίσης και οποιαδήποτε αιτήματα τα οποία αφορούν κατάλληλες αντιδράσεις και προ σπαθώντας να διασφαλίσουν ότι αυτό θα πράξουν και άλλες Σχετικές Υπηρεσίες της κυβέρνησής τους. 3. Σύμφωνα με και στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την αντίστοιχη εθνική τους νομοθεσία και τις διε θνείς υποχρεώσεις τους, οι Συμμετέχοντες δεν πρόκει ται να αποκαλύπτουν στο υποκείμενο των πληροφοριών ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα, οποιεσδήπο τε πληροφορίες λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Δι ακανονισμού, παρά μόνο στις Σχετικές Υπηρεσίες τους και εφόσον συντρέχει ανάγκη γνώσης. Τμήμα V Χρήση και Προστασία τον Πληροφοριών Ακρίβεια των Πληροφοριών 1. Κάθε Συμμετέχων αναμένεται να χρησιμοποιεί τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες ελέγχου, τις οποίες λαμβάνει από τον Παρέχοντα Συμμετέχοντα δυνάμει του παρόντος Διακανονισμού, προκειμένου να διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους ασφαλείας. Κάθε Συμμετέχων αναμένεται να επικαφοποιεί άμεσα τα αρχεία του (δηλ., να τα διορθώνει, να τα τροποποιεί ή να τα διαγρά φει), αμέσως μόλις ενημερωθεί για κάποια μεταβολή στις πληροφορίες, οι οποίες του παρασχέθηκαν δυ νάμει του παρόντος Διακανονισμού. Κάθε Συμμετέχων αντιλαμβάνεται ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί ή να βασίζεται σε πληροφορίες, οι οποίες έχουν ληφθεί δυνάμει του παρόντος Διακανονισμού, εφόσον αυτές έχουν αντικατασταθεί από νεότερες πληροφορίες, ή στην περίπτωση διακοπής της συμμετοχής στον πα ρόντα Διακανονισμό, εκτός όσων προβλέπονται στην Παράγραφο 12, κατωτέρω. Προστασία από Αποκάλυψη (Πληροφοριών). 2. Ο Λαμβάνων Συμμετέχων αναμένεται να περιορίζει την πρόσβαση στις πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνει από τον Παρέχοντα Συμμετέχοντα δυνάμει του παρό

4 6240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ντος Διακανονισμού, αποκλειστικά στο προσωπικό του και τις Σχετικές Υπηρεσίες της κυβέρνησης του, εφόσον υπάρχει ανάγκη γνώσης και μόνο για τους δηλωμένους σκοπούς του παρόντος Διακανονισμού, όπως αυτοί δι ατυπώνονται στο Προοίμιο. 3. Οποιαδήποτε άλλη αποκάλυψη πληροφοριών, οι οποίες λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Διακανονι σμού, απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Παρέχοντος Συμμετέχοντος. Αιτήματα για παρόμοια συγκατάθεση σε αποκάλυψη θα πρέπει να υποβάλλονται από το Λαμβάνοντα Συμμετέχοντα προς τον Παρέχοντα Συμμετέχοντα, μέσω του σημείου επαφής. 4. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διάδοση ή διαβίβαση οποιωνδήποτε πληροφοριών, που παρέχονται από τo TSC ή τη ΔΑΕΕΒ δυνάμει του παρόντος Διακανονισμού, εκτός από το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό διαβατηρίου, τη χώρα έκδοσης του διαβατηρί ου ή την υπηκοότητα, θα πρέπει να συνοδεύονται από μια δήλωση, η οποία θα περιγράφει τους περιορισμούς χρήσης και αποκάλυψης που διατυπώνονται στην Πα ράγραφο Κάθε Συμμετέχων αναμένεται να προστατεύει τις πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνει δυνάμει του παρόντος Διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναρρήσεων που προβλέπονται στην Παράγραφο 13, από δημόσια αποκάλυψη ή από αποκάλυψη στο φυσικό πρόσωπο, στο μέγιστο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εθνική του νομοθεσία, συμπεριλαμβανόμενων: α. για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: του Εκτε λεστικού Διατάγματος 12958, όπως αυτό τροποποιήθηκε, του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 1947, του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης και του Νόμου για την προστασία της Ιδιωτικής Ζωής και, β. για την Ελληνική Δημοκρατία: του νόμου 2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και της Οδηγίας 95/46/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ βουλίου της Ευρώπης, της 24ης Οκτωβρίου 1995, περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επε ξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διακίνηση των δεδομένων αυτών, καθώς και άλλης συναφούς εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. γ. οποιωνδήποτε συναφών Συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 6. Οι Συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι διατάξεις για τη χρήση και προστασία των πληροφοριών του παρόντος Διακανονισμού είναι κρίσιμες για την αποτελεσματική λειτουργία του παρόντος Διακανονισμού. Οι Συμμετέ χοντες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπά θεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, τόσο αυτές όσο και οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Διακανονισμού, είναι κατανοητές από τους αξιωματούχους τους και τους αξιωματούχους Σχετικών Υπηρεσιών εντός των κυβερνήσεών τους και ότι θα τηρούνται πλήρως και με συνέπεια. 7. Οποιαδήποτε ασάφεια ή ερώτηση θα πρέπει να επι λύεται υπέρ της προστασίας των πληροφοριών και θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των Συμμετεχόντων. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας Συμμετέχων δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του, όσον αφορά στη χρήση και την προστασία των πληροφοριών, που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Διακανονισμού, ο άλλος Συμμετέχων μπορεί να παύσει τη συμμετοχή του στον παρόντα Διακανονισμό, σύμφωνα με όσα προ βλέπονται στο Τμήμα ΙΧ, Παράγραφο 5. Ασφάλεια των Πληροφοριών 8. Κάθε Συμμετέχων αναμένεται να έχει λάβει τα κα τάλληλα μέτρα ασφαλείας, για τον έλεγχο της πρόσβα σης πληροφορίες που λαμβάνονται, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Διακανονισμού, και να αποθηκεύει, πάντοτε, τις πληροφορίες αυτές σε ένα ασφαλές σύστη μα αποθήκευσης, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Εποπτεία και Έλεγχος 9. Κάθε Συμμετέχων αναμένεται να ελέγχει την αντί στοιχη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του παρόντος Διακανονισμού, που αφορούν στην προστασία των πλη ροφοριών και να επικοινωνεί με τον άλλο, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, για ζητήματα προστασίας και ασφά λειας. 10. Κάθε Συμμετέχων αναμένεται να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του προσωπικού του, τα οποία έχουν πρό σβαση στις πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Διακανονισμού, εκπαιδεύονται στα μέτρα ασφαλείας, τα οποία απαιτούνται για την προστασία των πληροφοριών. Ο Λαμβάνων Συμμετέχων αναμένεται να τηρεί αρχείο των ατόμων, στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται από τον Παρέχοντα Συμμετέχοντα και να αναφέρει στον άλλον οποιεσδήποτε προσπάθειες απόκτησης ανάρμοστης πρόσβασης ή ανάρμοστης χρήσης ή αποκάλυψης των πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται από τον άλλο. 11. Κάθε Συμμετέχων αναμένεται να τηρεί ένα αρχείο ελέγχου στο πλαίσιο του παρόντος Διακανονισμού, σχετικά με το πότε λήφθηκαν τα δεδομένα, για πόσο διάστημα τηρήθηκαν τα δεδομένα και πώς αυτά χρησι μοποιήθηκαν, και θα πρέπει να καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στον Παρέχοντα Συμμετέχοντα, εάν αυτό του ζητηθεί. 12. Κάθε Συμμετέχων αναμένεται να καταστρέφει, άμε σα, τις πληροφορίες που λαμβάνει δυνάμει των όρων του παρόντος Διακανονισμού, οι οποίες έχουν αντικα τασταθεί από νεότερες πληροφορίες ή έχουν διορθωθεί σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙI, Παράγραφος 5 του παρόντος Διακανονισμού, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. α. Στην περίπτωση, κατά την οποία οποιοσδήποτε από τους Συμμετέχοντες παύσει τη συμμετοχή του στον παρόντα Διακανονισμό, κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να καταστρέψει όλες τις πληροφορίες, τις οποίες έλαβε δυνάμει του παρόντος Διακανονισμού, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, εκτός εάν έχει άλλως, αμοιβαία συμ φωνηθεί εγγράφως. β. Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις πλέον αυστηρές ισχύουσες διαδικασίες για τη διάθεση των ευαίσθητων προσωπικού χαρακτήρα πληροφορι ών ή/και των πληροφοριών που αφορούν την εθνική ασφάλεια. Αποκατάσταση 13. Οι αντιρρήσεις, οι οποίες υποβάλλονται από ένα φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και να προστατεύονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες και τις διεθνείς υπο χρεώσεις των Συμμετεχόντων σχετικά με την προστα σία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, εάν ένας Συμμετέχων γίνει αποδέκτης αντιρρήσεων σχετικά με πληροφορίες που παρείχε ο έτερος Συμμετέχων δυνάμει του παρόντος

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6241 Διακανονισμού, ο Συμμετέχων που γίνεται αποδέκτης των αντιρρήσεων θα πρέπει να ενημερώνει και, εάν κρι θεί αναγκαίο, να παρέχει αντίγραφο των αντιρρήσεων και τυχόν διαθέσιμα έγγραφα ταυτότητας στον άλλο Συμμετέχοντα. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να διαβου λεύονται, εφόσον κριθεί σκόπιμο και κατά περίπτωση, για όποιες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν. Όπου αυτό απαιτείται, θα πρέπει να γίνονται διορθώσεις στις πληροφορίες. Οι Συμμετέχοντες αναμένεται να προστατεύουν τις πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουν δυνάμει της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με την Παράγραφο 5. Τμήμα VI Διαβούλευση Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να διαβουλεύονται σε τακτική βάση, μέσω των σημείων επαφής τους, προκει μένου να προωθούν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του παρόντος Διακανονισμού και να επιλύουν διαφορές, όταν κρίνεται αναγκαίο. Τμήμα VII Σχέση με άλλους Διακανονισμούς Οι διατάξεις του παρόντος Διακανονισμού δεν προο ρίζονται να θίξουν ή να περιορίσουν οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή διακανονισμό μεταξύ των Συμμετεχόντων ή των κυβερνήσεών τους, συμπεριλαμβανομένων και των συμφωνιών ή διακανονισμών που σχετίζονται με την επιβολή του νόμου, την ανταλλαγή πληροφοριών ή τις προσπάθειες αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Τμήμα VΙΙI Τροποποίηση του Διακανονισμού Ο παρών Διακανονισμός δύναται να τροποποιηθεί μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των Συμμετεχό ντων και υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης από τη ΔΑΕΕΒ των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών που περιγράφονται στο Τμήμα ΙΧ, Παράγραφος 1 του πα ρόντος Διακανονισμού. Τμήμα IX Τελικές Διατάξεις 1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διακανονισμό αρχίζει από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης, με την οποία η ΔΑΕΕΒ ενημερώνει το TSC, δια της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών της. 2. Τίποτα στον παρόντα Διακανονισμό δεν προορίζεται να είναι νομικά δεσμευτικό για τους Συμμετέχοντες. 3. Τίποτα κατά την εφαρμογή του παρόντος Διακα νονισμού δεν προορίζεται να αντιβαίνει στην εθνική νομοθεσία ή στις διεθνείς υποχρεώσεις των Συμμετε χόντων. 4. Σε περίπτωση θέσεως σε ισχύ μιας συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊ κής Κοινότητας/Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα τα οποία καλύπτονται από τον παρόντα Διακανονισμό, οι Συμμετέχοντες προτίθενται να διαβουλευθούν μεταξύ τους σχετικά με τη συνέχιση του παρόντος Διακανο νισμού. 5. Οποιοσδήποτε από τους Συμμετέχοντες δύναται να παύσει τη συμμετοχή του στον παρόντα Διακανονισμό, οποτεδήποτε, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον άλλο Συμμετέχοντα, μέσω της διπλωματικής οδού. Όλες οι συνεννοήσεις σχετικά με τη χρήση και την αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Διακανονισμού, πρόκειται να διατηρούνται και μετά την παύση της συμμετοχής των Συμμετεχόντων στον παρόντα Διακανονισμό. Υπογράφηκε στην Αθήνα την 23η ημέρα του Ιουνίου 2009, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, και των δύο κειμένων όντων επισήμων. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

6 6242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6243

8 6244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) * *

9 ΦΕΚ 162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6245

10 6246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6247

12 6248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6249

14 6250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6251

16 6252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο δεύτερο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυ βέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ νησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, που υπογρά φηκε στην Κέρκυρα, στις 28 Ιουνίου 2009, της οποίας το κείμενο στο πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την Ενίσχυση της Συνεργασίας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Σοβαρού Εγκλήματος Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυ βέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (εφεξής καλούμενες «τα Μέρη»), Ωθούμενες από την επιθυμία να συνεργαστούν ως εταίροι για την πρόληψη και καταπολέμηση του σο βαρού εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, κατά τρόπο αποτελεσματικότερο, Αναγνωρίζοντας ότι η ανταλλαγή πληροφοριών απο τελεί ουσιαστικό στοιχείο για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και κα ταπολέμησης του σοβαρού εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, σεβόμενες παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, κυρίως το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής, Εμπνεόμενες από την Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του. Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναβάθμι ση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυ νοριακού εγκλήματος, και Επιδιώκοντας την ενίσχυση και ενθάρρυνση της συ νεργασίας μεταξύ των Μερών σε πνεύμα εταιρικής σχέσης, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, 1. Στον «σκοπό ποινικής δικαιοσύνης» περιλαμβάνονται ενέργειες οριζόμενες ως απονομή ποινικής δικαιοσύ νης, όπερ σημαίνει την εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες: εντοπισμός, σύλληψη, κράτηση, απόλυση πριν από την ποινική δίκη, απόλυση μετά την ποινική δίκη, δίωξη, εκδίκαση, σωφρονιστική επίβλεψη ή δραστηριότητες επανένταξης των κατηγορουμένων ή των ποινικών παραβατών. Η απονομή ποινικής δικαιο σύνης περιλαμβάνει επίσης ενέργειες που αφορούν την εξακρίβωση της ταυτότητας των εγκληματιών. 2. Ως «προφίλ DNA» (πρότυπα ταυτοποίησης DNA) νοείται ένας κωδικός αποτελούμενος από γράμματα ή αριθμούς, ο οποίος αναπαριστά σειρά χαρακτηρι σμών ταυτοποίησης του μη κωδικευμένου τμήματος ενός αναλυθέντος δείγματος ανθρώπινου DNA, δηλ. της ιδιαίτερης χημικής μορφής στους διαφόρους τόπους DNA (loci). 3. Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακρι βωθεί («υποκείμενο των δεδομένων»). Ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί θεωρείται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμε σα ή έμμεσα, ιδίως βάσει ενός αριθμού ταυτότητας ή ενός ή περισσοτέρων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη φυσική, βιολογική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα. 4. Ως «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτή ρα» νοείται οποιαδήποτε εργασία ή σειρά εργασιών που εκτελείται επί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση, η προσαρμογή ή τροποποίηση, η ταξινόμηση, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η ανακοίνωση μέσω παροχής η διάδοση ή η δι άλλου τρόπου διάθεση, ο συνδυασμός ή η συσχέτιση, το κλείδωμα ή η διαγραφή μέσω της απαλοιφής ή της καταστροφής των δεδομένων προ σωπικού χαρακτήρα. 5. Ως «δεδομένα αναφοράς» νοούνται ένα προφίλ DNA και οι σχετικές αναφορές (δεδομένα αναφοράς DNA) ή δεδομένα σχετικά με δακτυλικά αποτυπώματα και οι σχετικές αναφορές (δεδομένα αναφοράς δακτυλικών αποτυπωμάτων). Τα δεδομένα αναφοράς δεν πρέπει να περιέχουν δεδομένα που να επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων. Τα δε δομένα αναφοράς από τα οποία δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιείται οποιοδήποτε πρόσωπο (μη ταυτοποιήσι μα) πρέπει να επισημαίνονται ως τέτοια. Άρθρο 2 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας 1. Ο σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ελληνικής Δημοκρατίας για την πρόλη ψη και την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος. 2. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας περι λαμβάνει μόνο τα εγκλήματα που συνιστούν αδικήματα τιμωρητέα με μέγιστη στέρηση της ελευθερίας πλέον του ενός έτους ή σοβαρότερη ποινή. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την εθνική τους νομο θεσία, τα Μέρη δύνανται να παράσχουν το ένα στο άλλο καταλόγους των συγκεκριμένων σοβαρών εγκλημάτων για τα οποία ένα Μέρος δεν θα είναι υποχρεωμένο να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως αναφέρεται στα Άρθρα 6 και 9 της Συμφωνίας. Άρθρο 3 Δεδομένα σχετικά με δακτυλικά αποτυπώματα Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας Συμ φωνίας, τα Μέρη θα διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα δεδομένων αναφοράς από το αρχείο για τα εθνικά συ στήματα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν δημιουργηθεί για τον εντο πισμό, την καταπολέμηση και τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Τα δεδομένα αναφοράς περιλαμβάνουν μόνο δεδομένα σχετικά με δακτυλικά αποτυπώματα και μια αναφορά. Άρθρο 4 Αυτοματοποιημένη αναζήτηση δεδομένων αφορώντων δακτυλικά αποτυπώματα 1. Για τον εντοπισμό, την καταπολέμηση και τη διερεύ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6253 νηση του σοβαρού εγκλήματος, κάθε Μέρος επιτρέπει στα εθνικά σημεία επαφής του άλλου Μέρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, πρόσβαση για επιτυχή/μη επιτυχή αντιστοίχιση στα δεδομένα αναφοράς του συ στήματος αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, με την εξουσία να διεξάγουν αυτοματοποιημένες αναζητήσεις με σύγκριση των σχετικών με δακτυλικά αποτυπώματα δεδομένων. Αναζητήσεις δύναται να δι εξάγονται μόνο σε ατομικές περιπτώσεις και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αναζητούντος Μέρους. 2. Η σύγκριση των σχετικών με δακτυλικά αποτυπώ ματα δεδομένων με τα δεδομένα αναφοράς που κατέ χει το υπεύθυνο για το αρχείο Μέρος διεξάγεται από τα εθνικά σημεία επαφής τα οποία προβαίνουν στην αναζήτηση μέσω αυτοματοποιημένης παροχής των δε δομένων αναφοράς που απαιτούνται για τη διαπίστωση σαφούς αντιστοιχίας. 3. Εφόσον είναι αναγκαίο, διεξάγεται περαιτέρω ανά λυση από τα εθνικά σημεία επαφής, στα οποία απευ θύνεται το αίτημα, για τον σκοπό της διαπίστωσης αντιστοιχίας των σχετικών με δακτυλικά αποτυπώματα δεδομένων προς τα δεδομένα αναφοράς που κατέχει το Μέρος το οποίο είναι υπεύθυνο για το αρχείο. Άρθρο 5 Εναλλακτικά μέσα αναζήτησης με χρήση δεδομένων ταυτοποίησης 1. Έως ότου η Ελληνική Δημοκρατία αποκτήσει ένα πλήρως λειτουργικό και αυτοματοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης δακτυλικών αποτυπωμάτων που θα δια συνδέεται με ατομικά αρχεία συλλήψεων και καταδικών και είναι έτοιμη να παράσχει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτοματοποιημένη πρόσβαση για επιτυχή/μη επιτυχή αντιστοίχιση στο σύστημα αυτό, θα παρέχει εναλλακτι κά μέσα διεξαγωγής αναζητήσεων με χρήση άλλων προ σωπικών δεδομένων ταυτοποίησης για τον καθορισμό μιας σαφούς αντιστοιχίας που θα συνδέει ένα άτομο με τα πρόσθετα δεδομένα. Οι εξουσίες αναζήτησης ασκού νται όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και μια σαφής αντιστοιχία θα αντιμετωπίζεται όπως μια σαφής αντι στοιχία των αφορώντων τα δακτυλικά αποτυπώματα δεδομένων, ώστε να επιτρέπει την παροχή πρόσθετων δεδομένων όπως προβλέπεται στο άρθρο Οι εξουσίες αναζήτησης που προβλέπονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της ποινικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμ βανομένης της περίπτωσης άσκησής τους στα σύνορα, όπου ένα άτομο για το οποίο ζητούνται τα πρόσθετα δεδομένα εντοπίζεται για περαιτέρω έλεγχο. Άρθρο 6 Παροχή περαιτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων Εάν, κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4, διαπιστωθεί αντιστοιχία μεταξύ δεδομένων αφορώντων δακτυλικά αποτυπώματα, η παροχή οποιωνδήποτε πε ραιτέρω διαθέσιμων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων σχετικών με δεδομένα αναφοράς διέπεται από την εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομέ νων των κανόνων δυναστικής συνδρομής, του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. Άρθρο 7 Eθνικά σημεία επαφής και εφαρμοστικές συμφωνίες 1. Για το σκοπό της παροχής δεδομένων όπως ανα φέρεται στα άρθρα 4 και 5, κάθε Μέρος ορίζει ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επαφής. Οι εξουσίες των σημείων επαφής διέπονται από την εθνική νομοθεσία του Μέρους που ορίζει το σημείο επαφής. 2. Οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για τις αναζητήσεις που διεξάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 ορίζονται σε μία ή περισσότερες εφαρμοστικές συμφωνίες ή διακανονισμούς. Άρθρο 8 Αυτοματοποιημένη αναζήτηση προφίλ DNA 1. Εάν το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία και των δύο Μερών και στη βάση της αμοιβαιότητας, τα Μέρη δύ νανται να επιτρέπουν στο εθνικό σημείο επαφής ενός εκάστου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, πρόσβαση για επιτυχή/μη επιτυχή αντιστοίχιση στα δεδομένα αναφοράς που περιέχονται στα αρχεία ανάλυσης DNA εκάστου, με την εξουσία διεξαγωγής αυτοματοποιη μένων αναζητήσεων με σύγκριση των προφίλ DNA για τη διερεύνηση του σοβαρού εγκλήματος. Αναζητήσεις δύναται να διεξάγονται μόνο σε ατομικές περιπτώσεις και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αναζητού ντος Μέρους. 2. Εάν μια αυτοματοποιημένη αναζήτηση δείξει ότι ένα προφα DNA που παρασχέθηκε αντιστοιχεί σε προφίλ DNA το οποίο έχει εισαχθεί στο αρχείο του ετέρου Μέ ρους, το εθνικό σημείο επαφής που προβαίνει στην ανα ζήτηση λαμβάνει με αυτοματοποιημένη γνωστοποίηση τα δεδομένα αναφοράς για τα οποία βρέθηκε αντιστοι χία. Εάν δεν είναι δυνατόν να βρεθεί αντιστοιχία, τούτο θα γνωστοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Άρθρο 9 Παροχή περαιτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων Εάν, κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8, διαπιστωθεί αντιστοιχία μεταξύ προφίλ DNA, η παροχή οποιωνδήποτε διαθέσιμων περαιτέρω δεδομένων προ σωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων σχετικών με δεδομένα αναφοράς διέπεται από την εθνική νομοθεσία, περιλαμβανομένων των κανόνων δικαστικής συνδρομής, του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. Άρθρο 10 Εθνικό σημείο επαφής και εφαρμοστικές συμφωνίες 1. Για τους σκοπούς της παροχής δεδομένων όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, κάθε Μέρος ορίζει ένα εθνικό σημείο επαφής. Οι εξουσίες του σημείου επαφής διέπο νται από την εθνική νομοθεσία του Μέρους που ορίζει το σημείο επαφής. 2. Οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για τις αναζητήσεις που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 8 ορίζονται σε μία ή περισσότερες εφαρμοστικές συμ φωνίες ή διακανονισμούς. Άρθρο 11 Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων για την πρόληψη σοβαρών ποινικών και τρομοκρατικών αδικημάτων 1. Για τους σκοπούς του εντοπισμού, της καταπολέ

18 6254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μησης και της διερεύνησης σοβαρών ποινικών και τρο μοκρατικών αδικημάτων, ένα Μέρος δύναται, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, σε ατομικές περιπτώσεις, ακόμη και χωρίς να του έχει ζητηθεί, να παρέχει στο αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής του άλλου Μέρους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6, τα προσωπικά δεδομέ να που εξειδικεύονται στην παράγραφο 2, στο βαθμό που τούτο είναι αναγκαίο επειδή από συγκεκριμένες περιστάσεις δημιουργείται ευλόγως η πεποίθηση ότι το(α) υποκείμενο(α) των δεδομένων: α. δύνα(ν)ται να σχεδιάζει(ουν) την διάπραξη ή έχει(ουν) διαπράξει τρομοκρατικά ή σχετικά με την τρομοκρατία αδικήματα, ή αδικήματα που σχετίζονται με μια τρομο κρατική ομάδα ή οργάνωση, όπως τα αδικήματα αυτά ορίζονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας του παρέχο ντος Μέρους, ή β. εκπαιδεύεται(ονται) ή έχει(ουν) εκπαιδευτεί για τη διάπραξη των αδικημάτων που αναφέρονται στην υπο παράγραφο α, ή γ. δύνα(ν)ται να σχεδιάζει(ουν) την διάπραξη ή έχει(ουν) διαπράξει σοβαρό ποινικό αδίκημα, ή συμμετέχει(ουν) σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα ή οργάνωση. 2. Τα προς παροχή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν, εφόσον είναι διαθέσιμα, το επώνυμο, τα ονόματα, τα πρώην ονόματα, άλλα ονόματα, τα ψευδώ νυμα, την εναλλακτική ορθογραφία των ονομάτων, το φύλο, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την τρέ χουσα και τις προηγούμενες υπηκοότητες, τον αριθμό διαβατηρίου, τους αριθμούς άλλων εγγράφων αποδει κτικών της ταυτότητας και δεδομένα αφορώντα δακτυ λικά αποτυπώματα, καθώς και τη φύση τυχόν καταδίκης ή των περιστάσεων βάσει των οποίων δημιουργείται η πεποίθηση που αναφέρεται στην παράγραφο Το παρέχον Μέρος δύναται, σύμφωνα με την εθνι κή του νομοθεσία, να επιβάλει όρους όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων αυτών που μπορεί να γίνει από το λαμβάνον Μέρος. Εάν το λαμβάνον Μέρος αποδε χθεί τα δεδομένα αυτά, θα δεσμεύεται από τους όρους αυτούς. 4. Δεν είναι δυνατή η επιβολή από το παρέχον Μέρος γενικών περιορισμών, που άπτονται των γενικών νομικών αρχών του λαμβάνοντος Μέρους, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως όρου δυνάμει της παραγράφου 3 για την παροχή δεδομένων. 5. Επιπροσθέτως στα δεδομένα προσωπικού χαρα κτήρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα Μέρη δύνανται να παρέχουν το ένα στο άλλο δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα αφορώντα αδικήματα που δι αλαμβάνονται στην παράγραφο i. 6. Κάθε Μέρος ορίζει ένα ή περισσότερα εθνικά ση μεία επαφής για την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων βάσει του παρόντος άρθρου με τα σημεία επαφής του άλλου Μέρους. Οι εξουσίες των εθνικών σημείων επαφής διέπονται από την εθνική νομοθεσία του Μέρους που ορίζει το σημείο επαφής. Άρθρο 12 Απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η διαχείριση και η επε ξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκτούν το ένα από το άλλο είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στην εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. 2. Τα Μέρη δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα δεδο μένα προσωπικού χαρακτήρα με ορθό τρόπο και σύμ φωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους και: α. να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χα ρακτήρα που παρέχονται είναι επαρκή και σχετικά με τον ειδικό σκοπό της διαβίβασης, β. να διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα παρασχέθηκαν ή υπέστησαν περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, και γ. να διασφαλίζουν ότι πιθανώς ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισημαίνονται εγκαίρως στο λαμβάνον Μέρος προκειμένου να αναληφθεί κατάλληλη διορθωτική δράση. 3. Η παρούσα Συμφωνία δεν δημιουργεί δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε ιδιώτη, συμπεριλαμβανομένων της απόκτησης, της απόκρυψης ή του αποκλεισμού οποι ωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων ή της παρεμπόδισης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν θίγονται, ωστόσο, δικαιώματα που υφίστανται ανε ξαρτήτως της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 13 Περιορισμοί κατά την επεξεργασία με σκοπό την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των άλλων δεδομένων 1. Μη θιγομένου του άρθρου 11, παράγραφος 3, κάθε Μέρος δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμ βάνει βάσει της παρούσας Συμφωνίας: α. για τους σκοπούς των ποινικών ερευνών αυτού, β. για την πρόληψη σοβαρής απειλής για τη δημόσια ασφάλεια αυτού, γ. για τις μη ποινικές δικαστικές ή διοικητικές διαδι κασίες αυτού που σχετίζονται άμεσα με τις έρευνες οι οποίες προβλέπονται στην υποπαράγραφο (α), ή δ. για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, μόνον με τη προ ηγούμενη συγκατάθεση του Μέρους που παρέσχε τα δεδομένα. 2. Τα Μέρη δεν κοινοποιούν τα δεδομένα που παρέ χονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε τρίτα Κράτη, διεθνείς ή ιδιωτικούς φορείς χωρίς την συγκατάθεση του Μέρους που παρέσχε τα δεδομένα και χωρίς τις κατάλληλες εγγυήσεις. 3. Ένα Μέρος μπορεί να διεξάγει αυτοματοποιημένη αναζήτηση στα αρχεία δεδομένων αφορώντων δακτυ λικά αποτυπώματα ή δεδομένων DNA του άλλου Μέ ρους βάσει των άρθρων 4 ή 8, και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνει σε απάντηση της αναζή τησης αυτής, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης του κατά πόσον υφίσταται ή όχι επιτυχής αντιστοίχιση, αποκλειστικά και μόνον προκειμένου: α. να διαπιστώσει κατά πόσον υφίσταται αντιστοιχία με τα συγκρινόμενα προφίλ DNA ή με τα δεδομένα που αφορούν δακτυλικά αποτυπώματα, β. να ετοιμάσει και να υποβάλει αίτημα συνδρομής προς ενημέρωση του αρχείου σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί δικαστικής συνδρομής, σε περίπτωση που για τα δεδομένα αυτά υπήρξε αντιστοίχηση, ή

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6255 γ. να ενεργήσει για την τήρηση αρχείου, όπως προ βλέπεται από την εθνική του νομοθεσία. Το Μέρος που διαχειρίζεται το αρχείο δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό από το αναζητούν Μέρος κατά τη διαδικασία μιας αυ τοματοποιημένης αναζήτησης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 8 αποκλειστικά και μόνον όταν τούτο είναι ανα γκαίο για τους σκοπούς της σύγκρισης, της παροχής αυτοματοποιημένων απαντήσεων στην αναζήτηση ή της τήρησης αρχείων σύμφωνα με το άρθρο 15. Τα δεδομένα που παρέχονται για σύγκριση διαγράφονται αμέσως μετά τη σύγκριση των δεδομένων ή τις αυ τοματοποιημένες απαντήσεις στις αναζητήσεις, εκτός εάν περαιτέρω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (β) ή (γ) της παραγράφου 3 του παρόντος. Άρθρο 14 Διόρθωση, κλείδωμα και διαγραφή δεδομένων 1. Κατόπιν αιτήματος του παρέχοντος Μέρους, το λαμ βάνον Μέρος υποχρεούται να διορθώνει, να κλειδώνει ή να διαγράφει, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, δεδομένα που λαμβάνει βάσει της παρούσας Συμφω νίας, τα οποία είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, ή εάν η συλ λογή ή η περαιτέρω επεξεργασία τους αντιβαίνει στην παρούσα Συμφωνία ή στους κανόνες που εφαρμόζονται από το παρέχον Μέρος. 2. Σε περίπτωση που ένα Μέρος αντιληφθεί ότι τα δεδομένα που έχει λάβει από το άλλο Μέρος βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν είναι ακριβή, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα αντιμετωπισθούν εσφαλμένως ως αξιόπιστα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότε ρα τη συμπλήρωση, τη διαγραφή ή τη διόρθωση των δεδομένων αυτών. 3. Κάθε Μέρος ενημερώνει το άλλο σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι κατάλληλα ή ορισμένης σοβαρότητας δεδομένα τα οποία διαβίβασε στο άλλο Μέρος ή έλαβε από το άλλο Μέρος βάσει της παρούσας Συμφωνίας είναι ανακριβή ή αναξιόπιστα ή υπόκεινται σε σοβαρή αμφισβήτηση. Άρθρο 15 Τεκμηρίωση 1. Κάθε Μέρος διατηρεί αρχείο διαβίβασης και λήψης των δεδομένων που κοινοποιήθηκαν στο άλλο Μέρος βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Αυτό το αρχείο χρη σιμεύει για: α. να διασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου Μέρους, β. να δίνει τη δυνατότητα στα Μέρη να χρησιμοποιούν κατά τρόπο αποτελεσματικό τα δικαιώματα που τους παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 18 και γ. να διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων. 2. Το αρχείο περιλαμβάνει: α. πληροφορίες σχετικά με τα παρασχεθέντα δεδο μένα, β. την ημερομηνία της παροχής, και γ. τον αποδέκτη των δεδομένων σε περίπτωση που τα δεδομένα παρέχονται σε άλλους φορείς. 3. Τα καταχωρισθέντα δεδομένα προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα από κακή χρήση και από άλλες μορφές μη δέουσας χρήσης, και διατηρούνται για δύο έτη. Μετά την περίοδο διατήρησης, τα καταχωρισθέ ντα δεδομένα διαγράφονται, εκτός αν τα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει του Άρθρου 12, παράγραφος 2 (β). Άρθρο 16 Ασφάλεια δεδομένων 1. Τα Μέρη διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και οι οργανωτικές διευθε τήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, τυχαίας απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης κοινοποί ησης, τροποποίησης, πρόσβασης ή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης μορφής επεξεργασίας. Ειδικότερα, τα Μέρη θα λαμβάνουν εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι μόνον όσοι είναι εξουσιοδοτημένοι να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. 2. Οι εφαρμοστικές συμφωνίες ή διακανονισμοί που διέπουν τις διαδικασίες για την αυτοματοποιημένη ανα ζήτηση σε αρχεία με δεδομένα δακτυλικών αποτυπω μάτων και δεδομένα DNA σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 8 προβλέπουν: α. ότι γίνεται κατάλληλη χρήση της σύγχρονης τε χνολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία, η ασφάλεια, η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων, β. ότι γίνεται χρήση των αναγνωρισμένων από τις αρμόδιες αρχές διαδικασιών κρυπτογράφησης και εξουσιοδότησης σε περίπτωση καταφυγής σε γενικώς προσπελάσιμα δίκτυα, και γ. έναν μηχανισμό που να διασφαλίζει ότι διεξάγονται μόνον επιτρεπτές αναζητήσεις. Άρθρο 17 Διαφάνεια Παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων 1. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν ερμηνεύεται κατά τρόπο που να έρχεται σε σύγκρουση με τις νομικές υποχρε ώσεις των Μερών, όπως αυτές ορίζονται στις αντίστοιχες νομοθεσίες τους, να παρέχουν στα υποκείμενα των δεδο μένων πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξερ γασίας και την ταυτότητα του υπεύθυνου της επεξεργασίας των δεδομένων, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών, την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος διόρθωσης των δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία όπως τη νομική βάση της διαδικασίας επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα δεδομένα, τις προθεσμίες για τη διατήρηση των δεδομένων και το δικαίωμα προσφυγής, στο μέτρο που αυτές οι περαιτέρω πληροφορίες είναι ανα γκαίες, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς και τις ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων, για να διασφαλιστεί η ορθή επεξεργασία σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων. 2. Τα Μέρη δύνανται, σύμφωνα με την εθνική νομοθε σία τους, να αρνηθούν την παροχή των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία η παροχή των εν λόγω πληροφοριών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο:

20 6256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) α. τους σκοπούς της επεξεργασίας, β. έρευνες ή διώξεις που διεξάγονται από τις αρμόδι ες αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες ή απο τις αρμόδιες αρχές στην Ελληνική Δημοκρατία ή γ. τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων μερών. Άρθρο 18 Ενημέρωση Κατόπιν αιτήματος, το λαμβάνον Μέρος ενημερώνει το παρέχον Μέρος σχετικά με την επεξεργασία των παρα σχεθέντων δεδομένων και το επιτευχθέν αποτέλεσμα. Το λαμβάνον Μέρος διασφαλίζει ότι η απάντησή του γνωστοποιείται εγκαίρως στο παρέχον Μέρος. Άρθρο 19 Σχέση με άλλες συμφωνίες Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν ερμηνεύεται κατά τρόπο που να περιορίζει ή να θίγει τις διατάξεις οποιασδήποτε συνθήκης, άλλης συμφωνίας, μορφών συνεργασίας ή εσωτερικής νομοθεσίας που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Άρθρο 20 Διαβουλεύσεις 1. Τα Μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους σε τακτική βάση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της πα ρούσας Συμφωνίας. 2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους προκειμένου να διευκολύνουν την επίλυσή της. Άρθρο 21 Δαπάνες Κάθε Μέρος φέρει τις δαπάνες στις οποίες υποβάλ λονται οι αρχές του κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Σε ειδικές περιπτώσεις, τα Μέρη μπορούν να συμφωνούν διαφορετικές διευθετήσεις. Άρθρο 22 Λήξη της συμφωνίας Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τερματιστεί από οποιοδήποτε Μέρος με έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος τρεις μήνες νωρίτερα. Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε δεδομένα τα οποία παρασχέθηκαν πριν από τη λήξη της. Άρθρο 23 Τροποποιήσεις 1. Τα Μέρη διεξάγουν διαβουλεύσεις σχετικά με την τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας, κατόπιν αιτή ματος κάποιου από τα Μέρη. 2. Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε με έγγραφη συμφωνία των Μερών. Οποι αδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 24 παράγραφος 1 για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 24 Θέση σε ισχύ 1. Η παρούσα Συμφωνία, με την εξαίρεση των άρθρων 8 έως 10, τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας διακοίνωσης με την οποία ολοκληρώνεται η ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων μεταξύ των Μερών οι οποίες αναφέρουν ότι κάθε Μέρος προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να θέσει σε ισχύ τη Συμφωνία. 2. Τα άρθρα 8 έως 10 της παρούσας Συμφωνίας θα τεθούν σε ισχύ μετά τη σύναψη της (των) εφαρμοστικής ( ών) συμφωνίας ( ων) ή διακανονισμού ( ων) που ανα φέρονται στο άρθρο 10 και κατά την ημερομηνία της τελευταίας διακοίνωσης με την οποία ολοκληρώνεται η ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων μεταξύ των Μερών οι οποίες αναφέρουν ότι κάθε Μέρος είναι σε θέση να εφαρμόσει τα εν λόγω άρθρα σε αμοιβαία βάση. Η ανταλλαγή αυτή θα λάβει χώρα εφόσον η νομοθεσία και των δύο Μερών επιτρέπει το είδος του ελέγχου DNA που προβλέπεται στα άρθρα 8 έως 10. Έγινε στην Κέρκυρα την 28η ημέρα του Ιουνίου 2009, εις διπλούν, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Υπουργός Εξωτερικών ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ JAMES B. STEINBERG Υφυπουργός Εξωτερικών

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6257

22 6258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6259

24 6260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

25 ΦΕΚ 162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6261

26 6262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6263

28 6264 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6265

30 6266 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο τρίτο 1. Οι προβλεπόμενοι κατάλογοι στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Συμφωνίας κυ ρώνονται με νόμο. 2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, τα εθνικά σημεία επαφής της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου αναφέρονται στη Συμφωνία και οι αρμοδιότητές τους, αν δεν προβλέπεται άλλως στη Συμφωνία, ορίζονται με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουρ γών. 3. Ως εναλλακτικά μέσα διεξαγωγής αναζητήσεων, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Συμφωνίας νοούνται τα οριζόμενα από τις παραγρά φους 1 και 7 του άρθρου 9 του π.δ. 14/2001 (ΦΕΚ 12Α ), για την «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει. 4. Οι εφαρμοστικές συμφωνίες ή διακανονισμοί που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7, στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 εγκρίνονται με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών. 5. Ως αρχείο κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 15 της Συμφωνίας ορίζεται το προβλεπόμε νο από τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 79 του π.δ. 342/1977 (ΦΕΚ 109 Α) και τις παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 1 του π.δ. 223/2003 (ΦΕΚ 188 Α). 6. Οι τροποποιήσεις της Συμφωνίας που προβλέπονται στο άρθρο 23 αυτής δύνανται να εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών. Άρθρο τέταρτο Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει με τη δημοσί ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και α. του Διακανονισμού που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Τμήματος IX παράγραφος 1 αυτού και β. της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 24 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΓΕΩΡΓ. ΔΕΝΔΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΓΕΩΡΓ. ΔΕΝΔΙΑΣ

31

32 6268 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 95 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4228 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110 9 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3770 Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα