ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: , Φαξ: , mail: Αρ. ρ. 022 Ηµεροµηνία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» α ό το ικαιούχο/ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» υλο οιεί την Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο λαίσιο της δράσης 7: «Το ικά σχέδια για την α ασχόληση, ροσαρµοσµένα στις ανάγκες των το ικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές ολιτικές α ασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «ιευκόλυνση της ρόσβασης στην α ασχόληση», του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού », ου συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και υλο οιείται στην εριοχή των ήµων Ιερά ετρας και Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 1. ΑΝΕΡΓΟΥΣ, υ ό τις ροϋ οθέσεις ου αναφέρονται στην σελίδα ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ, υ ό τις ροϋ οθέσεις ου αναφέρονται στην σελίδα ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, υ ό τις ροϋ οθέσεις ου αναφέρονται στην σελίδα 4-5. Να υ οβάλλουν αίτηση συµµετοχής στην ράξη. «ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

2 ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» α αρτίζεται α ό εννέα (9) το ικούς φορείς, µε Συντονιστή Εταίρο τον Οργανισµό Ανά τυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ. Μέλη της Ανα τυξιακής Σύµ ραξης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» είναι οι αρακάτω φορείς: 1. ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2. ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ 4. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 7. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ & Ν.Α. ΚΡΗΤΗΣ 8. ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Το Έργο υλο οιείται εντός των γεωγραφικών ορίων των ήµων Ιερά ετρας και Σητείας και συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Η ράξη αυτή α οτελεί µια Ολοκληρωµένη Παρέµβαση ενεργειών και δράσεων, ου στόχο έχει την α οτελεσµατική ενσωµάτωση στην εργασία 100 ωφελουµένων. Ανεργοι, εγγεγραµµένοι στους καταλόγους του ΟΑΕ, νέοι ε ιστήµονες και ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, βάσει διαγνωσµένων αναγκών των ίδιων αλλά και το ικής αγοράς εργασίας της εριοχής αρέµβασης, ου είναι η εριοχή εντός των γεωγραφικών ορίων των ήµων Ιερά ετρας και Σητείας. Η ράξη έχει ως αντικείµενο την ενεργο οίηση και κινητο οίηση των το ικών φορέων µε στόχο: Την ροετοιµασία και ροώθηση µέρους των 100 ωφελούµενων της ράξης σε θέσεις α ασχόλησης τουλάχιστον για 3 µήνες. Την ροετοιµασία και την βήµα βήµα στήριξη µέρους των υ όλοι ων 100 ωφελούµενων της ράξης για έναρξη ατοµικής ή συλλογικής ε ιχειρηµατικής δραστηριότητας (µε αιχµή την κοινωνική οικονοµία).

3 ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Για την ε ίτευξη του στόχου της Πράξης θα υλο οιηθούν ε ιµέρους ράσεις οι ο οίες µεταξύ άλλων εριλαµβάνουν: Μελέτες: Μελέτη το ικής αγοράς εργασίας. Στόχος ήταν η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας της εριοχής αρέµβασης. Μελέτη Αξιο οίησης Το ικών Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων α ό Κοινωνικές Ε ιχειρήσεις της Περιοχής. Συντονισµός και ιαχείριση της Πράξης Πληροφόρηση Συµβουλευτική Υ οστήριξη στους ωφελούµενους της Πράξης µε α ώτερο σκο ό την ροώθησή τους σε θέσεις α ασχόλησης ή την έναρξη ε ιχειρηµατικής δραστηριότητας. Κάθε ωφελούµενος θα συµµετάσχει σε συνεδρίες ατοµικές και οµαδικές. Κατάρτιση Ε ιµόρφωση ωφελουµένων στα εξής αντικείµενα: Τίτλος Προγράµµατος Κατάρτισης 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΚΑΙ Ε ΕΣΜΑΤΩΝ 2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΕΛΙ, ΛΑ Ι, ΚΡΑΣΙ ΚΛΠ) 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αριθµός Ατόµων ιάρκεια σε ώρες Μικτό Εκ αιδευτικό ε ίδοµα/ώρα , , , ,00 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ο ωφελούµενος αραλαµβάνει Βεβαίωση αρακολούθησης ρογράµµατος κατάρτισης.

4 ικτύωση: Με σκο ό την δηµιουργία διασυνδέσεων και συµµαχιών σε το ικό και εριφερειακό ε ί εδο ου θα λειτουργήσουν ολλα λασιαστικά για την στήριξη των ωφελουµένων. Ενέργειες ηµοσιότητας Ευαισθητο οίησης. Με βασικό στόχο την ροβολή των δράσεων της ράξης, την ενηµέρωση των εν δυνάµει ωφελουµένων καθώς και την ευαισθητο οίηση της το ικής κοινωνίας για το αντικείµενο και τα ε ιδιωκόµενα α οτελέσµατα της αρέµβασης. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τους άνεργους ωφελούµενους: Βασική ροϋ όθεση συµµετοχής των ωφελουµένων στο Σχέδιο ράσης α οτελεί το να είναι άνεργοι, µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Για τους νέους ε ιστήµονες: Α. Νέοι ε ιστήµονες θεωρούνται οι: ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακο οιοί, δικηγόροι, µηχανικοί ου είναι α όφοιτοι Πανε ιστηµιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον ληρούν τις αρακάτω ροϋ οθέσεις: 1. Να έχουν κάνει έναρξη ε ιτηδεύµατος (στην αρµόδια.ο.υ.) υ οχρεωτικά α ό την και µετά. 2. ύνανται να ενταχθούν στο ρόγραµµα και όσοι έχουν ροβεί σε έναρξη ε ιτηδεύµατος α ό την 01/01/2010 και µετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, µε την ροϋ όθεση ότι α ό την 02/01/2011 και µετά, έχουν ροβεί σε ρώτη µεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο ε αγγελµατικό χώρο. Ως ηµεροµηνία έναρξης θα θεωρείται η ρώτη µεταβολή. 3. Να µην έχει αρέλθει χρονικό διάστηµα µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας τους, µεγαλύτερο των έξι (6) ετών α ό το χρόνο κτήσης του τυχίου τους (για τις λοι ές κατηγορίες) ή της α όκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστηµα των έξι (6) ετών εριλαµβάνεται χρόνος αρακολούθησης κύκλου µετα τυχιακών σ ουδών, ο χρόνος αυτός αρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθµιση δεν αφορά στους ιατρούς. Για τους τυχιούχους αλλοδα ής το διάστηµα των έξι (6) ετών υ ολογίζεται α ό την αναγνώριση του τυχίου τους α ό το ΟΑΤΑΠ. Για τα τυχία ου έχουν α οκτηθεί σε χώρα της Ευρω αϊκής Ένωσης και δεν α αιτείται αναγνώριση α ό το ΟΑΤΑΠ το διάστηµα των έξι (6) ετών, υ ολογίζεται α ό την λήψη του τυχίου. 4. Να έχουν ηλικία µέχρι 34 ετών, (έως την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) λην των ιατρών και των γυναικών νέων ε ιστηµόνων, µητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας ου µ ορούν να έχουν ηλικία µέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν α οκτήσει µετα τυχιακό τίτλο σ ουδών, µέχρι τη συµ λήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό αρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστηµα ου αφορά στις µετα τυχιακές σ ουδές. Κατά τον

5 υ ολογισµό της ηλικίας του ωφελούµενου θα λαµβάνεται υ όψη η τριακοστή ρώτη εκεµβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι µετα τυχιακές σ ουδές εξωτερικού λαµβάνονται υ όψη εφόσον υ άρχει αναγνώριση τους α ό το ΟΑΤΑΠ. 5. Στο εκκαθαριστικό τους σηµείωµα α ό την οικεία ΟΥ για το οικονοµικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατοµικό εισόδηµά τους να µην υ ερβαίνει το οσό των ,00. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων ε ιστηµόνων για τις ο οίες α αιτείται ρακτική άσκηση για την α όκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης ε αγγέλµατος (ό ως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αµοιβή τους κατά τη διάρκεια της ρακτικής άσκησης δεν υ ολογίζεται ως εισόδηµα ροκειµένου να ενταχθούν στο ρόγραµµα. 6. Να έχουν την Ελληνική υ ηκοότητα ή την υ ηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή είναι οµογενείς ή υ ήκοοι τρίτων χωρών ου έχουν δικαίωµα διαµονής και α ασχόλησης στη χώρα µας και είναι νόµιµοι κάτοικοι αυτής. 7. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) και 8. Να έχουν εκ ληρώσει ή νόµιµα α αλλαχθεί α ό τις στρατιωτικές τους υ οχρεώσεις (οι άνδρες υ οψήφιοι). Στους ωφελούµενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι µορφές εταιρειών: 1. Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.). 2. Αστικές µη κερδοσκο ικές εταιρείες. 3. Όσοι είχαν άλλη ε ιχείρηση ριν α ό τη νέα έναρξη ε ιτηδεύµατος στη.ο.υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η ο οία δεν υ ερβαίνει, σε καµία ερί τωση, τους δώδεκα (12) µήνες. Για τους ασφαλισµένους στον ΟΓΑ: Β. Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα α ό γεωργικές δραστηριότητες ου δεν υ ερβαίνει τις για το οικονοµικό έτος 2011, το δε ατοµικό ραγµατικό, ή αντικειµενικό εισόδηµά τους α ό τις λοι ές ηγές δεν υ ερβαίνει το οσό των 9.000,00. Ε ισηµαίνεται ότι δεν ρέ ει να υ ερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήµατος. Ε ίσης στα χαρακτηριστικά ου θα ρέ ει να διαθέτουν οι ωφελούµενοι συµ εριλαµβάνεται ο τό ος διαµονής του υ οψηφίου ου θα ρέ ει να είναι η εριοχή των ήµων Ιερά ετρας και Σητείας. Α ό τα 100 ωφελούµενα άτοµα τουλάχιστον το 50% θα είναι γυναίκες και τουλάχιστον το 20% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

6 Οι άνεργοι ου θα υ οβάλλουν αίτηση, θα ρέ ει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, µέχρι να ενταθούν σε κά οιο ρόγραµµα κατάρτισης. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αίτηση συµµετοχής 2. Έγγραφο ιστο οίησης τό ου διαµονής ή σχετική Υ εύθυνη ήλωση 3. Αντίγραφο µισθωτηρίου κατοικίας (εάν υ άρχει) 4. Πιστο οιητικό οικογενειακής κατάστασης 5. Αντίγραφο ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο ιαβατηρίου 6. Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονοµικού Έτους (2011) α ό την Εφορία (Για τη ερί τωση ου ο/η ενδιαφερόµενος/η δεν υ οβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαµηλού εισοδήµατος θα ρέ ει να υ οβληθεί υ εύθυνη δήλωση θεωρηµένη α ό την αρµόδια.ο.υ., ότι νοµίµως δεν υ οβάλλει φορολογική δήλωση). 7. Αντίγραφα τίτλων σ ουδών (εάν υ άρχουν) 8. Πιστο οιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υ ολογιστών (εάν υ άρχουν) 9. Ε ι λέον για τους νέους/ες ε ιστήµονες Θεωρηµένο αντίγραφο έναρξης ε ιτηδεύµατος ή Μεταβολή έδρας α ό οικία σε ανεξάρτητο χώρο α ό και µετά Εκκαθαριστικό του οικονοµικού έτους της έναρξης δραστηριότητας Φωτοτυ ία ιστο οιητικού στρατολογίας τύ ου Α 10. Ε ι λέον για τους άνεργους Ε ικυρωµένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Για ερισσότερες ληροφορίες, για την ροµήθεια της αναλυτικής ρόσκλησης και της αίτησης συµµετοχής, καθώς και για τη κατάθεση της αίτησης συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να α ευθύνονται στους αρακάτω φορείς:

7 1. ΣΗΤΕΙΑ Οργανισµός Ανά τυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ ιεύθυνση: Ανθέων 5, Σητεία Τηλέφωνα: και 25887, Φαξ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ήµος Ιερά ετρας, Ν.Π... ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΕΙΑ ιεύθυνση: κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ηµοκρατίας 31, β όροφος Τ.Κ Τηλέφωνο: Για ερισσότερες ληροφορίες, για την ροµήθεια της αναλυτικής ρόσκλησης και της αίτησης συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν ε ίσης να ε ισκέ τονται την ηλεκτρονική διεύθυνση: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι/ες µ ορούν να υ οβάλλουν τις αιτήσεις τους ως ακολούθως Ηµεροµηνία έναρξης υ οβολής: 22 Α ριλίου 2013 Ηµεροµηνία λήξης υ οβολής: 31 Μαΐου 2013 Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συµ λήρωση τυχόν ελλει όντων δικαιολογητικών ε ιτρέ εται µόνο µέχρι τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των αιτήσεων. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μετά τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής αιτήσεων η διαδικασία ε ιλογής των ωφελουµένων εριλαµβάνει τα αρακάτω στάδια: Έλεγχος ληρότητας δικαιολογητικών ου θα συµµετάσχουν στην διαδικασία ε ιλογής (α όρριψη αιτήσεων όσων δεν ληρούν τις ροϋ οθέσεις ου ορίζονται στην ροκήρυξη). ιενέργεια Συνεντεύξεων α ό τα Στελέχη Συµβουλευτικής µε τους υ οψηφίους ου ληρούν τις βασικές ροϋ οθέσεις Αξιολόγηση ωφελουµένων α ό Πενταµελή Ε ιτρο ή Ε ιλογής Ωφελουµένων, η ο οία έχει οριστεί α ό το.σ. της Ανα τυξιακής Σύµ ραξης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ηµιουργία καταλόγου ε ιλεγµένων, ε ιλαχόντων και α ορρι τέων. Τελική ε ιλογή ωφελουµένων α ό το.σ. της Ανα τυξιακής Σύµ ραξης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ». Κοινο οίηση α οτελεσµάτων α) στον φορέα Συµβουλευτικής και β) στο Συντονιστή Φορέα γ)στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης.

8 Η Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» δεσµεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣ ΕΚ για µη δηµοσιο οίηση των ονοµάτων των ωφελουµένων στις ενέργειες ου συγχρηµατοδοτούνται α ό το ΕΚΤ, και γι αυτό θα ροβεί σε κωδικο οίηση της δηµοσιο οίησης των α οτελεσµάτων ε ιλογής, ό ου αυτό α αιτείται, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, µε τη χρήση του αριθµού ρωτοκόλλου της υ οβληθείσας αίτησης, αντί του ονοµατε ώνυµου εκάστου ωφελουµένου. Ε ίσης θα υ άρξει λήρης εφαρµογή α οφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την α όλυτη ροστασία των ροσω ικών δεδοµένων κάθε υ οψήφιου ωφελούµενου. Για την Ανα τυξιακή Σύµ ραξη: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Νικόλαος Πετράκης Πρόεδρος του.σ.

ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» Από το Δικαιούχο / Α.Σ. «ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» Από το Δικαιούχο / Α.Σ. «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» Από το Δικαιούχο / Α.Σ. «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της παραπάνω πράξης.

να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της παραπάνω πράξης. Αρχάνες, 16/07/2013 Αρ. Πρωτ: 129 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΩ http://synergo-topsa.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΕ.Α.ΕΠ. Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8250419 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 33 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18.12.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» Ανθέων 5, Σητεία Κρήτης, Τ.Κ. 72300 Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr http://topeko.oas.gr Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» Ανθέων 5, Σητεία Κρήτης, Τ.Κ. 72300 Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr http://topeko.oas.gr Αρ.πρ. 266 Σητεία 27-12-2012 Πρόσκληση εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» Ανθέων 5, Σητεία Κρήτης, Τ.Κ. 72300 Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr http ://topeko.oas.gr Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης. Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η Κ Η Φ Ι Σ Ο Σ Β. Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 172, 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. 210-6149780 ΜΑΡΟΥΣΙ, 14/2/2014 Α.Π. 8 Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης»

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area "

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area 1 Άρτα, 20/01/2014 Αρ. Πρ.: 118 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Στο

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει να διαμένουν σε έναν από τους Δήμους:

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει να διαμένουν σε έναν από τους Δήμους: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Υποψηφίους για συμμετοχή στα Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας ( ΤΟΠΣΑ ) Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 33 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18.12.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα