ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών»."

Transcript

1 «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο έρεη έδξα ηνπ ηελ πφιε ησλ εξξψλ ζην λνκφ εξξψλ. ΑΡΘΡΟ 3 κοποί ηος ςλλόγος 1. Ζ αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο ζην έξγν ηνπ Δθνξεπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκφζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο εξξψλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιεξέζηεξεο δπλαηήο ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ, πλεπκαηηθψλ, κνξθσηηθψλ, εθπνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ εξξατθνχ ιανχ. 2. Ζ παξνρή βνήζεηαο ζηε Γηνίθεζε θαη ηε Γηεχζπλζε ηεο Βηβιηνζήθεο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε αξκφδηνπο θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, γηα ηελ εμεχξεζε ηξφπσλ θαιχηεξεο αληηκεηψπηζεο ιεηηνπξγηθψλ γεληθά αλαγθψλ θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή θαη ζηήξημή ηεο. 3. Ζ ηθαλνπνίεζε νηθνλνκηθνχ αηηήκαηνο πνπ ζα ππνβιεζεί εγγξάθσο απφ ηε Βηβιηνζήθε πξνο ην χιινγν ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 4. Ζ ζπκβνιή ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο βηβιηνζήθεο κε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε δεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ, ε πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο απφ ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ θαη θάζε άιιε βνήζεηα πνπ απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηεο Βηβιηνζήθεο. 5. Ζ ππνβνιή πξνο ην Δθνξεπηηθφ πκβνχιην ηεο Βηβιηνζήθεο, γηα ελεκέξσζε, απνδνρή θαη έγθξηζε, εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηνξγάλσζε πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ, κε αληηθείκελν πνπ λα ζπλάδεη κε ηε θηινζνθία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Βηβιηνζήθεο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ αξζξ. 5 ηνπ Ν. 3149/2003, γηα ηελ πνιηηηζηηθή θαη πλεπκαηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο καο. Σν Δθνξεπηηθφ πκβνχιην ζα ελεκεξψλεηαη θαη γηα θάζε άιιε έθηαθηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πιιφγνπ.

2 6. Ζ ππνθίλεζε ηεο αγάπεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ γηα ην βηβιίν, ε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο πλεπκαηηθήο θίλεζεο θαη δσήο κε εθδφζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη θάζε άιιν δπλαηφ ηξφπν. 7. Ζ δηαθχιαμε ηνπ ιατθνχ καο πνιηηηζκνχ. 8. Ζ αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ θαηαγξαθή, δηάζσζε, θχιαμε ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο ηεο πνιηηηζηηθήο εξξατθήο θιεξνλνκηάο, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζε βηβιία, θσηνγξαθίεο, ηαηλίεο, έληππα θαη θάζε είδνπο άιιν πιηθφ. Αιιά θαη ηελ πξνβνιή ηεο κε ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ηελ αλάδεημε θαη δηάδνζή ηεο. 9. Ζ ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε άιια ζσκαηεία, λνκηθά πξφζσπα θαη νξγαλψζεηο γεληθά πνπ έρνπλ παξεκθεξείο ζθνπνχο θαη ε αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη επηηπρία ησλ θνηλψλ ζθνπψλ. 10.Ζ πξνβνιή ηεο Γεκφζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο εξξψλ σο εζληθνχ θαη πλεπκαηηθνχ ηδξχκαηνο πςίζηεο ζεκαζίαο. ΑΡΘΡΟ 4 Πεπιοςζία και πόποι ηος ςλλόγος Πεξηνπζία ηνπ πιιφγνπ απνηειεί νπνηαδήπνηε θιεξνλνκηά, θιεξνδνζία ή δσξεά, θάζε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνο απηφλ. Οη πφξνη ηνπ πιιφγνπ πξνέξρνληαη απφ: 1. Σηο ηαθηηθέο ζπλδξνκέο θαη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ θαζψο θαη ηηο εηαηξηθέο ζπλδξνκέο. Σν χςνο ησλ ηαθηηθψλ θαη εηαηξηθψλ ζπλδξνκψλ θαζνξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ δε εθηάθησλ εηζθνξψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 2. Σηο δσξεέο θαη επηρνξεγήζεηο. Όηαλ απηέο γίλνληαη κε φξνπο, ηφηε ηελ απνδνρή ηνπο απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε. 3. Κάζε έζνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ πιιφγνπ. ΑΡΘΡΟ 5 Μέλη ηος ςλλόγος 1. Σα κέιε ηνπ πιιφγνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, επίηηκα θαη αξσγά. 2. Σαθηηθφ κέινο κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Γελ απνθιείεηαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην χιινγν σο ηαθηηθψλ κειψλ φζσλ κεηέρνπλ ζην Δθνξεπηηθφ πκβνχιην ηεο Βηβιηνζήθεο θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ απηήο. 3. Δπίηηκν κέινο είλαη εθείλν πνπ πξφζθεξε εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ζην χιινγν θαη αλαθεξχζζεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2

3 4. Αξσγφ κέινο κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε επηζπκεί λα βνεζήζεη ην χιινγν γεληθά ζην έξγν ηνπ, ρσξίο ηελ ηδηφηεηά ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο. Σα αξσγά κέιε εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ θαη επηζπκνχλ, γίλνληαη ηαθηηθά κε απιή γξαπηή δήισζή ηνπο. 5. Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο ηαθηηθφ κέινο ηνπ πιιφγνπ πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε εγγξαθήο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε ηελ νπνία λα δεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν κειψλ θαη λα δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ πιιφγνπ θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 6. Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο αξσγφ κέινο ηνπ πιιφγνπ αθνινπζείηαη ε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία αιιά κε αλαθνξά ζηελ αίηεζή ηνπ απηήο ηεο επηζπκίαο. ΑΡΘΡΟ 6 Γικαιώμαηα μελών 1. Σα ηαθηηθά κέιε έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Γηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη λα εθθξάδνπλ, δηαηππψλνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ζ απηέο ηηο απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπο, πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην χιινγν. Να εθιέγνπλ ηα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ θαη λα εθιέγνληαη ζ απηά. Να απνρσξνχλ απφ ην χιινγν, φπνηε ζέινπλ κε έγγξαθε δήισζή ηνπο. Πξνυπφζεζε ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο, είλαη ε θαλνληθή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ην χιινγν. Δηδηθά πξέπεη λα είλαη ηακεηαθψο εληάμεη. 2. Σα αξσγά κέιε δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη λα δηαηππψλνπλ ζ απηέο ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην χιινγν, δελ έρνπλ φκσο δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ κπνξνχλ λα εθιέγνπλ ηα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ θαη λα εθιέγνληαη ζ απηά. 3. Σα επίηηκα κέιε δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη λα δηαηππψλνπλ ζ απηέο ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην χιινγν, δελ έρνπλ φκσο δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ κπνξνχλ λα εθιέγνπλ ηα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ θαη λα εθιέγνληαη ζ απηά. ΑΡΘΡΟ 7 Τποσπεώζειρ μελών 1. Σα ηαθηηθά κέιε ππνρξενχληαη: Να θαηαβάινπλ ηελ εηήζηα ηαθηηθή ζπλδξνκή ηνπο θαη ηπρφλ έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε. Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ πιιφγνπ. Να κελ ελεξγνχλ κεκνλσκέλα πξνο ηηο αξρέο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ. 2. Σα αξσγά κέιε έρνπλ ηηο ίδηεο κε ηα ηαθηηθά κέιε ππνρξεψζεηο. Ζ πιεξσκή ζπλδξνκήο ή έθηαθηεο εηζθνξάο είλαη πξναηξεηηθή. 3. Σα επίηηκα κέιε δελ ππνρξεψλνληαη λα θαηαβάινπλ ζπλδξνκέο ή άιιεο έθηαθηεο εηζθνξέο. 3

4 ΑΡΘΡΟ 8 Γιαγπαθή - παπαίηηζη μελών 1. Έλα κέινο ηνπ πιιφγνπ δηαγξάθεηαη: Ύζηεξα απφ δηθή ηνπ αίηεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δάλ απφ πξφζεζε θαη απνδεδεηγκέλα ελεξγεί θαηά ηξφπν αληίζεην πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ πιιφγνπ ή δελ πεηζαξρεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ζηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ πιιφγνπ. Δάλ δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην χιινγν αδηθαηνιφγεηα. 2. Ζ δηαγξαθή γίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. κεηά απφ αθξφαζή ηνπ. Σν δηαγξαθέλ κέινο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηελ πξψηε Γεληθή ηαθηηθή ή έθηαθηε πλέιεπζε, ε νπνία απνθαζίδεη νξηζηηθά κε πιεηνςεθία ηνπ κηζνχ ζπλ έλα ησλ παξφλησλ κειψλ. ΑΡΘΡΟ 9 Όπγανα Γιοίκηζηρ και ελέγσος ηος ςλλόγος Σα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ είλαη: 1) Ζ Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) πνπ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ πιιφγνπ. 2) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) απνηειείηαη απφ 5 κέιε πνπ εθιέγεηαη θάζε 3 ρξφληα. 3) Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) απνηειείηαη απφ 3 κέιε πνπ εθιέγεηαη επίζεο θάζε 3 ρξφληα. ΑΡΘΡΟ 10 Γενική ςνέλεςζη 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ πιιφγνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζή ηνπ. Ηδηαίηεξα αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν ζηα άιια φξγαλα. Δγθξίλεη ηνλ δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ πιιφγνπ. Απνθαζίδεη γηα απαιιαγή ή φρη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Απνθαζίδεη νξηζηηθά γηα δηαγξαθή κειψλ. Απνθαζίδεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, ηελ αλάθιεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα παξάβαζε θαζήθνληνο θαζψο θαη αλάθιεζε φινπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Απνθαζίδεη θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ ζπιιφγνπ. Δθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Απνθαζίδεη γηα ηελ δηάιπζε ηνπ πιιφγνπ. 2. Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κέζα ζην κήλα Φεβξνπάξην απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Πξνθεξχζζεηαη 20 ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο, κε ζέκαηα ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: Έγθξηζε απνινγηζκνχ. Απαιιαγή ή φρη απφ επζχλεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 4

5 3. Σα ζέκαηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ Γεληθή πλέιεπζε έρεη δηθαίσκα λα ζπδεηήζεη ζέκα εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο, φηαλ ην δεηήζνπλ ην έλα ηέηαξην ησλ παξφλησλ κειψλ. 4. Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη νπνηεδήπνηε εθφζνλ δεηεζεί: Απφ 3 ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Με θνηλή αίηεζε ηνπ ελφο πέκπηνπ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ. 5. Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πξνθεξχζζεηαη πξηλ 10 ηνπιάρηζηνλ κέξεο, κε ζέκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε, ζχκθσλα κε πξφηαζε εθείλσλ πνπ ηελ πξνθάιεζαλ, θαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ αίηεζε ζχγθιεζεο. 6. Οη Γεληθέο πλειεχζεηο ζεσξνχληαη ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηνπ κηζνχ ζπλ έλα ησλ ηακεηαθψο εληάμεη ηαθηηθψλ κειψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη έρνπλ εγγξαθεί πξηλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο. 7. ε πεξίπησζε κε απαξηίαο ε Γεληθή πλέιεπζε επαλαιακβάλεηαη κεηά απφ επηά κέξεο ζηνλ ίδην ηφπν, ψξα θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα, ρσξίο πξφζθιεζε. Θεσξείηαη ζε απαξηία κε φζα ηαθηηθά κέιε, είλαη παξφληα θαη εληάμεη ηακεηαθψο. 8. Ζ αλαθνίλσζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο ζα γίλεηαη απφ ηα ηνπηθά έληππα θαη ειεθηξνληθά ΜΜΔ θαη ην δηαδίθηπν είθνζη εκέξεο πξηλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ηαθηηθήο θαη πέληε ηεο έθηαθηεο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα, ηνλ ρξφλν θαη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ΑΡΘΡΟ 11 Γιαδικαζία λήτηρ αποθάζευν από ηη Γενική ςνέλεςζη Με ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθιέγεηαη Πξφεδξνο θαη Γξακκαηέαο, απφ ηα έρνληα δηθαίσκα ςήθνπ κέιε. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Γηα ηελ αλάθιεζε φινπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, απαηηείηαη πιεηνςεθία ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ παξφλησλ κειψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ζε αξηζκφ ην έλα δεχηεξν ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςεθνθνξία ζα επαλαιακβάλεηαη. ΑΡΘΡΟ 12 Δκλογέρ ανάδειξηρ οπγάνυν διοίκηζηρ και ελέγσος 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ ίδηα ζπλέιεπζε. 2. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο νξίδεηαη 3κειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απφ κε ππνςήθηα κέιε. 3. ην ηέινο ηεο εθινγήο ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 4. Οη ςεθνθνξίεο εθινγψλ είλαη κπζηηθέο. 5

6 ΑΡΘΡΟ 13 Γιοικηηικό ςμβούλιο 1. Ο χιινγνο δηνηθείηαη απφ 5κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε 3 αλαπιεξσκαηηθά κέιε. 2. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη 3εηήο. Σν λενεθιεγφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο 7 εκεξψλ ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ππφ ηελ πξνεδξία εθείλνπ απφ ηα κέιε πνπ πήξε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο θαη εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία. 3. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα κεηέρεη σο κέινο, πξφζσπν απφ ην Δθνξεπηηθφ πκβνχιην ηεο Βηβιηνζήθεο ή ππάιιεινο απηήο φρη φκσο σο πξφεδξνο ή Γξακκαηέαο ηνπ. 4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα ηαθηηθά ή έθηαθηα, φηαλ ην ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο ή ηνπιάρηζηνλ 3 κέιε ηνπ. 5. Απαξηία ππάξρεη κε ηελ παξνπζία 3 ηνπιάρηζηνλ κειψλ. ΑΡΘΡΟ 14 Δλεγκηική Δπιηποπή 1. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή είλαη 3κειήο θαη εθιέγεηαη γηα 3 ρξφληα, ηαπηφρξνλα κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ. Ο πξφεδξνο εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 2. Σν έξγν ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 3. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή κε έθζεζή ηεο ζηελ πξψηε εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε παξνπζηάδεη ηα ειεγθηηθά νηθνλνκηθά πνξίζκαηά ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. ΑΡΘΡΟ 15 Καθήκονηα Πποέδπος Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί ην χιινγν πξν πάζεο αξρήο δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο θαζψο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ηδηψηεο. πγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξηάζεηο, πξνεδξεχεη ζ απηέο θαη δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο, εηζεγείηαη ηα ζέκαηα θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Τπνγξάθεη κε ηνλ γξακκαηέα ηα πξαθηηθά, κε ηνλ ηακία απνδείμεηο θαη γξακκάηηα εηζπξάμεσλ θαη εληάικαηα πιεξσκψλ, θαη γεληθά θάζε έγγξαθν ηνπ πιιφγνπ, επηκειείηαη δε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Όηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο. 6

7 ΑΡΘΡΟ 16 Καθήκονηα Γενικού Γπαμμαηέα Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεξεί πξσηφθνιιν εηζεξρφκελσλ - εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ, ην αξρείν ηνπ πιιφγνπ, ην κεηξψν κειψλ, ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά θαη δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ζσκαηείνπ. Τπνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν φια ηα εμεξρφκελα έγγξαθα θαη θξαηάεη ηε ζθξαγίδα ηνπ πιιφγνπ. ΑΡΘΡΟ 17 Καθήκονηα Σαμία Ο Σακίαο ηεξεί ην βηβιίν ηακείνπ θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηηθή δηαρείξηζε έγγξαθα θαη απνδείμεηο. Δθδίδεη δηπιφηππεο απνδείμεηο - γξακκάηηα είζπξαμεο θαη δηπιφηππα εληάικαηα πιεξσκψλ πνπ ηα ππνγξάθεη κε ηνλ πξφεδξν. πληάζζεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θάζε κήλα ηελ νπνία ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ νηθνλνκηθή ινγνδνζία θάζε έηνο ηελ ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. Τπνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα ρξήκαηα ηνπ πιιφγνπ ζε ηξάπεδα εθηφο απφ πνζφ πνπ ζα απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν ζα θξαηεί γηα ηξέρνπζεο αλάγθεο. Κάζε αλάιεςε ρξεκάησλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηξαπεδηθή επηηαγή πνπ ππνγξάθνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Σακίαο. Ο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ ζπιιφγνπ. ΑΡΘΡΟ 18 Γιάλςζη ςλλόγος 1. Ο χιινγνο δηαιχεηαη κφλν κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηελ παξνπζία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ. Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη κε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ παξφλησλ κειψλ. 2. ε πεξίπησζε δηαιχζεσο ε πεξηνπζία ηνπ πιιφγνπ κεηαβηβάδεηαη νιφθιεξε ζηε Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε εξξψλ. ΑΡΘΡΟ 19 Σελικέρ διαηάξειρ 1. Ο χιινγνο θέξεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, ε νπνία ζην θέληξν παξνπζηάδεη κηθξνγξαθία ην ινγφηππν ηνπ πιιφγνπ θαη πεξηκεηξηθά ηηο ιέμεηο «ΤΛΛΟΓΟ ΦΗΛΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΡΡΧΝ» θαη ην έηνο ίδξπζεο. 2. Οηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ απηφ, θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζχκθσλα πάληνηε κε ην πλεχκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνχηνπ, ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ πεξί ζσκαηείσλ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 7

8 ΑΡΘΡΟ 20 Σν θαηαζηαηηθφ απηφ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 20 άξζξα, ζπδεηήζεθε θαη άξζξν θαη ζην ζχλνιφ ηνπ, απφ ηα παξφληα ηδξπηηθά κέιε θαη ςεθίζηεθε νκφθσλα, ζήκεξα ηελ 5/5/2010, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 20.00, ζηηο έξξεο θαη θαηαρσξήζεθε ζην νηθείν βηβιίν ηνπ Πξσηνδηθείνπ. έξξεο 5 / 5 / 2010 ΣΑ ΙΓΡΤΣΙΚΑ ΜΔΛΗ Α/Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Μ Δ Λ Ω Ν ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 1 ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΘΔΟΓΟΗΟ 2 ΑΝΘΤΜΗΓΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ ΥΡΖΣΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ 3 ΒΑΒΑΛΔΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΗΥΑΖΛ ΓΑΟΛΟΓΟ 4 ΒΑΒΑΛΗΓΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΕΖΖ 5 ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΤΝΣ. ΓΖΜΟΗΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 6 ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ ΟΦΗΑ ΑΓΑΜΔΝΧΝ ΓΗΚΖΓΟΡΟ 7 ΓΗΧΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 8 ΓΟΤΝΑΡΖ - ΣΤΜΠΑΝΗΓΟΤ ΡΟΤΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΟ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ 9 ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΛΔΧΝΗΓΑ ΤΓΓΡΑΦΔΑ 10 ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΟΤ ΒΗΚΖ ΖΛΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ 11 ΕΑΠΡΗΑΝΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ 12 ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ - ΑΣΕΗΑΡΑ ΓΗΟΛΑΝΣΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΔΜΠΟΡΟ 13 ΚΑΛΠΑΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΓΑΚΑΛΑ 8

9 14 ΚΑΣΑΒΟΤΝΖ ΒΑΧ ΣΔΦΑΝΟ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ Α/Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Μ Δ Λ Ω Ν ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 15 ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ ΘΧΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΟΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΟ 16 ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ ΟΛΓΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΑΚΑΛΑ 17 ΛΟΓΑΡΝΔ ΠΑΥΑΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 18 ΜΑΝΓΖΛΗΧΣΖ ΕΖΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ 19 ΜΖΣΛΗΑΓΚΑ ΕΖΖ ΗΧΑΝΝΖ 20 ΝΟΣΑ ΘΧΜΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΟΛΟΓΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΟΛΟΓΟ 21 ΠΑΝΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΟΛΟΓΟ 22 ΠΟΛΤΣΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΥΡΤΑΦΖ ΠΟΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΟ 23 ΣΑΚΟΤΡΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΧΤΖ ΓΗΚΖΓΟΡΟ 24 ΣΕΟΤΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΑΤΡΖ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΓΔΖ 25 ΣΟΤΣΕΗΑΡΖ ΗΟΡΓΑΝΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΦΤΥΟΛΟΓΟ 26 ΣΡΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΤΣΑΘΗΟ ΓΑΚΑΛΟ 27 ΣΑΡΟΤΥΑ ΗΧΑΝΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 28 ΦΗΛΗΠΠΑ ΓΗΟΝΤΗΟ ΗΧΑΚΔΗΜ 29 ΦΡΑΓΚΔΓΑΚΖ ΝΗΝΔΣΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 30 ΦΡΑΓΚΔΓΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ 31 ΦΧΣΗΑΓΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 32 ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ 9

10 Α/Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Μ Δ Λ Ω Ν ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΤΠΟΓΡΑΦΖ

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑLPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΧ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑLPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΧ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑLPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΧ ΔΚΓΟΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΠΗΣΔΧ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 1998 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΖ ΠΗΣΔΧ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΞΑΟΣΑΟΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΔΘΛΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ. Γεώπγιορ Παπαδόποςλορ, Γεωπόνορ

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ. Γεώπγιορ Παπαδόποςλορ, Γεωπόνορ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα.

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. 1. Σπζηήλεηαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΙ ΠΗΓΕ ΕΟΔΩΝ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΙ ΠΗΓΕ ΕΟΔΩΝ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΠΗΓΕ ΕΟΔΩΝ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΔΚΠΟΝΖΖ: ΔΠΗΒΛΔΦΖ: ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΚΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΗΟ 2006 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα