: / /7892/ , 31/12/2013, (4) (21.500,00 ),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": 377-15/11-06-2013.42951/7892/02-08-2013 , 31/12/2013, (4) (21.500,00 ), 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Αποφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: / Αριθ. Πρωτ.οικ.42951/7892/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος, επαναληπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι 31/12/2013, µε δικαίωµα της Π.Ε.Λ. για παράταση του χρόνου ισχύος της για τέσσερεις (4) ακόµη µήνες µονοµερώς µε τους ίδιους όρους και τιµές, προϋπολογιζόµενης αξίας είκοσι µία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (21.500,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις 1.1. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει του Ν. 2362/ (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει 1.3. του Ν. 2286/ (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει του Π.. 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» του Π.. 118/ (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ. Π..) του Π.. 113/ (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» 2. Την αριθ /739/ (ΦΕΚ 129ΙΒ/ ) απόφαση Υπ. Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 3. Την αριθ / απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης διακήρυξης για την προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κατά το έτος

2 4. Την αριθ /4289/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α Α: ΒΕΝΗ7ΛΕ- Υ Την αριθµ / απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε την οποία εγκρίνεται η επανάληψη του διαγωνισµού προµήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας. 6. Tις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στο Ν. Λευκάδας, σε φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικά και λοιπά συναφή υλικά για την επίτευξη των υπηρεσιακών σκοπών του. ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ 1. Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ν. Λευκάδας, κατά το έτος 2013 Η Π.Ε. Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα για παράταση του χρόνου ισχύος της υπογραφείσας σύµβασης για τέσσερεις (4) ακόµη µήνες µονοµερώς και σε κάθε περίπτωση µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και τιµές. 2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι συνολικού προϋπολογισµού είκοσι µία χιλιάδων πενατκοσίων ΕΥΡΩ (21.500,00) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ιοικητήριο στις 22 Αυγούστου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ Εάν ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 29 Αυγούστου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ., χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσας διακήρυξης στον ίδιο τόπο. 4. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη, καταθέτοντας τον φάκελο της προσφοράς τους, αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στο Τµήµα Γραµµατείας της ιεύθυνσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε Λευκάδας στο ιοικητήριο (Ισόγειο) ή αποστέλλοντας τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση, το αργότερο µέχρι τις 21 Αυγούστου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 µ.µ. Και κατά τον επαναληπτικό ιαγωνισµό οι προσφορές θα υποβάλλονται µέχρι την προηγούµενη ηµέρα, ήτοι στις 28 Αυγούστου, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 µ.µ. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής η Π.Ε Λευκάδας ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 5. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 2

3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Οικονοµική Επιτροπή/Π.Ε. Λευκάδας ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στο Ν. Λευκάδας κατά το έτος ΤΥΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α Από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι Αυγούστου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 µ.µ. Στη Γραµµατεία της ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, στο ιοικητήριο (Ισόγειο). 22 Αυγούστου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ. Στα γραφεία της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Τµήµα Προµηθειών στο ιοικητήριο. 3

4 Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα γίνει κατά την 22 Αυγούστου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ., ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των διαγωνισµών της Π.Ε. Λευκάδας, στο ιοικητήριο Λευκάδας στο κτίριο της ιεύθυνσης ιοικητικού-οικονοµικού και στο Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε Λευκάδας. Οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι την προηγούµενη ηµέρα, ήτοι στις 21 Αυγούστου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 µ.µ. Εάν ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 29 Αυγούστου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ., χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσας διακήρυξης στον ίδιο τόπο. Και κατά τον επαναληπτικό ιαγωνισµό οι προσφορές θα υποβάλλονται µέχρι την προηγούµενη ηµέρα, ήτοι στις 28 Αυγούστου, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 µ.µ. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας µε οποιαδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο της προµήθειας είναι η προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, καθώς και των /νσεων Α/θµιας και /θµιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ Υ Ν. Λευκάδας για το έτος 2013, ήτοι για τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης έως 31/12/2013, µε δικαίωµα στην αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει την προµήθεια µε τους ίδιους όρους της ιακήρυξης για δύο µήνες και σε κάθε περίπτωση µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου ιαγωνισµού για το έτος ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα υπό προµήθεια είδη περιγράφονται στο παράρτηµα Α της παρούσας και αναλύονται ως εξής: ΟΜΑ Α Ι: (φωτοαντιγραφικό χαρτί), συνολική αξία 5.000,00 ευρώ ΟΜΑ Α ΙΙ: (είδη γραφικής ύλης), συνολική αξία 4.500,00 ευρώ ΟΜΑ Α ΙΙΙ (Μελάνες φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και ΦΑΞ) συνολική αξία ,00 ευρώ. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας (σύνολο οµάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) ή για το σύνολο των ειδών κάθε ΟΜΑ ΑΣ ξεχωριστά. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 1. Έλληνες Πολίτες 2. Αλλοδαποί 3. Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 4. Συνεταιρισµοί 5. Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 4

5 Α.2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις 2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου. Α.3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι δικαιούµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την προσφορά να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π 118/07 δηλ. θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι ποσό ευρώ, µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά ένα µήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, ήτοι 150 ηµέρες. Εγγυήσεις που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 (Α 75) µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται : τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς : - δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/ δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης όπως αναφέρεται στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/ είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/ είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/ δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως αναφέρεται στην περ. (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π 118/2007. ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρ.6 του Π.. 118/2007 σύµφωνα και µε τις προϋποθέσεις του άρθρ.20 του Π.. 118/2007. Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους. Α.4. ΑΛΛΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι προµηθευτές οφείλουν για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό εκτός από τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσουν: Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 (Α 75) µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται ότι: η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. έλαβαν πλήρη γνώση των προς καθαρισµό χώρων του έργου. αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 5

6 δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου. Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 (Α 75) µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται ότι ο διαγωνιζόµενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, και ότι ο εκπρόσωπός του προσκοµίζει παραστατικό εκπροσώπησης που του δίνει το δικαίωµα να παραβρεθεί στο διαγωνισµό. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών, πλην της εγγύησης συµµετοχής και οι προµηθευτές υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρόνο που θα ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, δεν συµπληρωθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η προσφορά θα απορρίπτεται. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται να καταθέσουν, επί ποινή απορρίψεως, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. Α3 και Α4 της παρούσας διακήρυξης. Α.5. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 20 του Π..118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: α. Οι Έλληνες πολίτες: 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή δεν έχει κατατεθεί αίτηση πτώχευσης ενώπιον των. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. β. Οι αλλοδαποί: 6

7 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07. 2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07. 3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. Α5 του παρόντος, αντίστοιχα. 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07. 4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. δ. Οι Συνεταιρισµοί: 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του 7

8 Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07. 2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07. 3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Επίσης πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π 118/2007. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. AΡΘΡΟ 5 Ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι προσφορές υποβάλλονται υπογεγραµµένες µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 8

9 Τα στοιχεία του αποστολέα Στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται τρείς (3) ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι ήτοι: 1) ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που να περιέχει όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στις παραγράφους Α3-Α4 του άρθρου 4 της παρούσης) και την εγγύηση συµµετοχής. - ένα φάκελο πρωτότυπο - ένα φάκελο ακριβές αντίγραφο 2) ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που να περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. - ένα φάκελο πρωτότυπο - ένα φάκελο ακριβές αντίγραφο Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (επί ποινή απορρίψεως αν τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι τοποθετηµένα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο) που να περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας διακήρυξης. - ένα πρωτότυπο - ένα ακριβές αντίγραφο Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Χρόνος ισχύος προσφορών Α) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Β) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9

10 Γ) Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται. ) Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας (σύνολο οµάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) ή για το σύνολο των ειδών κάθε ΟΜΑ ΑΣ ξεχωριστά. -Οι προµηθευτές µε την προσφορά θα καταθέσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 36 του Π.. 118/07 (ΦΕΚ150Α) δείγµατα των προσφεροµένων ειδών εις διπλούν για την Οµάδα Ι. Τα δείγµατα θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα για πρακτική δοκιµασία. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή αντιφατικές ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απορρίπτονται οπωσδήποτε ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Η προσφορά και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τον παρόντα διαγωνισµό υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, από εγγύηση συµµετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. του προσφερόµενου είδους, ήτοι ποσό ευρώ. εν γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο του ως άνω απαιτούµενου ποσοστού 5%. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την Υπηρεσία. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σ` αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς προµηθευτές µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µε δική τους φροντίδα. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι 150 ηµέρες. Στην περίπτωση της Ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης. Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.. 118/2007. Σχετικό υπόδειγµα 1 Εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα της ιακήρυξης. 10

11 Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγύηση που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) µηνών από το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόµιµο τέλος χαρτοσήµου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: α. Τον αριθµό της σύµβασης, το είδος και την ηµεροµηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. β. Τον εκδότη. γ. Το χρόνο ισχύος της εγγύησης, πρέπει να είναι δύο µήνες µετά το πέρας της σύµβασης την έκδοσή της. δ. Τον αριθµό της εγγύησης. ε. τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται στ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. ζ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. η. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. θ. ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. ι.. Τους όρους ότι: Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Σχετικό υπόδειγµα 2 Εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης επισυνάπτεται στο Παράρτηµα της ιακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.. 118/

12 ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β) Αποσφραγίζονται, µονογράφονται οι φάκελοι των ικαιολογητικών και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. γ) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. δ) Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία. ε) Η καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην /νση ιοικητικού-οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 20 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού κατά Οµάδα ειδών. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για το διαγωνισµό είναι η χαµηλότερη τιµή. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει για κάθε ΟΜΑ Α ξεχωριστά Εάν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. Α5 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή και της παρ. 3 του άρθρου 8 α του Π.. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη των περ. α, β και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου διατάγµατος καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη εφόσον από υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8 του Π 118/2007. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισµού και την υπογραφή της σύµβασης έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Π.. 118/2007. Με την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε οφείλει να προσέλθει σε (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Σε περίπτωση µη προσέλευσης ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση θα καταπέσει υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. 12

13 Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, σ` αυτόν υπέρ του οποίου έγινε η κατακύρωση, η σύµβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε το δε έγγραφο (σύµβαση) που ακολουθεί δεν έχει συστατικό, αλλά αποδεικτικό χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό αυτής της προθεσµίας συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 2. Κατά της συµµετοχής υποβάλλοντος προσφορά σε αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά την γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποβάλλοντος προσφορά σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 3. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση µέσα στο χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από την καταχώρηση των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων ηµερών µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του αρµοδίου Οργάνου της Π.Ε. Λευκάδας. 4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8 α του Π.. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων µε φροντίδα τους. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης θα προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό(0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων 13

14 (5.000) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ202/2005) και τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Ο συµµετέχων στο διαγωνισµό, στο όνοµα του οποίου έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του, που δεν προσέρχεται µέσα στην εύλογη προθεσµία που ορίστηκε από την Περιφερειακή Ενότητα µε τη σχετική κατακυρωτική πράξη της, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, εφόσον παραβεί οποιαδήποτε συµβατική υποχρέωσή του έναντι της Περιφερειακής Ενότητας και γενικά εφόσον δεν εκτέλεσε το έργο σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της διακήρυξης και της σχετικής σύµβασης που θα συνοµολογηθεί και τότε το σύνολο της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα καταπίπτει υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας λόγω ποινής του, δικαιούµενης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας να αξιώσει από τον έκπτωτο ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµίας της. 3. Αφού κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, η Περιφερειακή Ενότητα έχει και τη δυνατότητα να κατακυρώσει το διαγωνισµό στον αµέσως επόµενο κατά σειρά κατάταξης συµµετέχοντα ή να αναθέσει ελεύθερα την εκτέλεση του έργου σε άλλο ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, η επιπλέον δαπάνη που τυχόν προκύψει (πέρα από την προβλεπόµενη σύµβαση µε τον έκπτωτο ανάδοχο), θα βαρύνει τον έκπτωτο που θα εισπραχθεί σύµφωνα µε το Κώδικα ηµοσίων Εσόδων όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ. Η τιµή θα αναγράφεται απαραίτητα στην οικονοµική προσφορά αριθµητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. Η τιµή θα αφορά το σύνολο προσφερόµενων ειδών (σύνολο Οµάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) ή για το σύνολο των ειδών κάθε ΟΜΑ ΑΣ ξεχωριστά, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως Η Προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει και κάθε είδους άλλη δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση θα γίνει στο σύνολο του έργου η τµηµατικά στο συντοµότερο δυνατό χρόνο και σε κάθε περίπτωση να µην υπερβαίνει τις (5) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής παραγγελίας.. 14

15 2. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Οι προµηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν τα είδη και τις ποσότητες που θα παραγγέλλονται κάθε φορά σε χώρο του ιοικητηρίου Λευκάδας,που θα υποδειχθεί από τον αρµόδιο υπάλληλο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προµηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει τα προς προµήθεια είδη που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά µε καθυστέρηση η Υπηρεσία µπορεί να προµηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά µεταξύ της συµβατικής τιµής και αυτής του ελεύθερου εµπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προµηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνεται µε σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες µπορεί να προτείνει η Οικονοµική Επιτροπή κατά του προµηθευτή για τον ίδιο λόγο. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Απαγορεύεται, µε ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον προµηθευτή µέρους ή του συνόλου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής πράξης. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής προµηθειών, που συγκροτήθηκε µε την αριθ / απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.. α. Ποσοτική παραλαβή: Θα γίνεται την ηµέρα, ώρα και τόπο παράδοσης των ειδών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθ. 27 του Π 118/2007. β. Ποιοτικός έλεγχος: Θα γίνεται µε µακροσκοπική ή χηµική εξέταση, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά την κρίση της επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού 2013 της Π.Ε. Λευκάδας ανάλογα µε τις ποσότητες που θα προµηθεύεται. Η πληρωµή του αναδόχου προµηθευτή θα γίνεται µε ένταλµα πληρωµής που θα εκδίδεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µετά την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο στο Τµήµα Προµηθειών της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Λευκάδας: 1) Τιµολόγιο του Αναδόχου 2) Φορολογική Ενηµερότητα 3) Ασφαλιστική Ενηµερότητα Η δαπάνη προµήθειας επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων. - Μ.Τ.Π.Υ 3%, - Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, - ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. 15

16 - Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,10%. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά µε σαφήνεια και αιτιολογηµένα και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 18 Ο ΡΗΤΡΕΣ, ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση µεταµέλειας του επιλεγέντος Αναδόχου και γενικά στην περίπτωση υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύµβαση, ο επιλεγείς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, υποχρεούται και βαρύνεται µε τα έξοδα επανάληψης του διαγωνισµού ενώ καταπίπτει ποινική ρήτρα υπέρ της Π.Ε.. Λευκάδας και σε βάρος του επιλεγέντος Αναδόχου ύψους ισόποσου µε το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό και καταπίπτει ταυτόχρονα υπέρ της Π.Ε. Λευκάδας και σε βάρος του επιλεγέντος Αναδόχου και η εγγύηση συµµετοχής για την είσπραξη της ποινικής ρήτρας, χωρίς να αποκλείεται στη Π.Ε. Λευκάδας να αξιώσει επιπλέον θετική η αποθετική ζηµία που τυχόν θα υποστεί από αυτή την αθέτηση. Στην περίπτωση αυτή η Π.Ε. Λευκάδας έχει και τη δυνατότητα να κατακυρώσει το διαγωνισµό στον αµέσως επόµενο µε τη χαµηλότερη τιµή συµµετέχοντα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραµείνει κατατεθειµένη στην Π.Ε.. Λευκάδας µέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύµβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση πληµµελούς άσκησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, η Π.Ε. Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα της αζηµίως γι αυτήν καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου ως και αντικατάστασης του Αναδόχου, ενώ ταυτόχρονα δικαιούται να απαιτήσει κάθε άλλη θετική και αποθετική ζηµία από τον Ανάδοχο. Στην πιο πάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Π.Ε. Λευκάδας, και σε βάρος του Αναδόχου, λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση της Π.Ε. Λευκάδας κατά του Αναδόχου για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµίας. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί το έργο οφείλει εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, προσκοµίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, υφιστάµενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω προβλεπόµενες κυρώσεις και συνέπειες. Στην περίπτωση που το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά και κατά την κρίση της, τις πιο κάτω κυρώσεις: Α) Έκπτωσή του από την κατακύρωση του διαγωνισµού και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από την κατακύρωση αυτή. Β) Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. 16

17 Γ) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σε άλλο προµηθευτή που θα εκλεγεί από τον πίνακα κατατάξεως των προσφορών και καταλογισµό εις βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς µεταξύ της τιµής κατακύρωσης και της τιµής στην οποία η Π.Ε. Λευκάδας θα προµηθευτεί το κατακυρωθέν είδος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις Περί Κρατικών Προµηθειών. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, δύνανται να ασκηθούν τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις ένδικα µέσα. ΑΡΘΡΟ 19 Ο ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προµήθεια ειδών µε τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι: 1.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος 1.2 Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συµφωνίας των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προµήθεια ειδών που διαπιστώνονται οπτικά µε τους όρους των προδιαγραφών Πρακτικός έλεγχος διενεργείται επίσης από την ως άνω επιτροπή, µε χρήση στα µηχανήµατα, για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα των υλικών της Οµάδας Ι, καθώς και των λοιπών αναλωσίµων υλικών των µηχανηµάτων, εφόσον κριθεί απαραίτητο Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά Τα είδη της Οµάδας ΙΙΙ δεν θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία λήξης λιγότερο από ένα (1) χρόνο Oι τελικές ποσότητες θα καθορίζονται σταδιακά ανάλογα µε τα αιτήµατα των υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας Επιπλέον, οι αναφερόµενες ποσότητες στα προσφερόµενα είδη δεν είναι δεσµευτικές για την Π.Ε.Λ., µπορούν να αυξοµειωθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύµβασης ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών της, χωρίς αύξηση του συµβατικού ποσού. 2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και µέχρι 31/12/2013, µε δικαίωµα της ΠΕΛ για παράταση του χρόνου ισχύος της για τέσσερεις (4) ακόµη µήνες, µονοµερώς εκ µέρους της ΠΕΛ, µε τους ίδιους όρους και τιµές. 3. ΤΙΜΕΣ Οι τιµές της προσφοράς για την προµήθεια των ειδών, για κάθε οµάδα, θα αναγράφονται στους έντυπους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) και µόνο σε αυτούς. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται ΑΡΘΡΟ 20 Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού εναπόκειται σε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Η σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν συµβατικούς όρους ακόµη και αν δεν ορίζονται ρητά στη σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 17

18 Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου, (Π.. 118/2007). Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Ε. Λευκάδας καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της Π.ΙΝ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα στο Τµήµα Προµηθειών της νσης ιοικητικού-οικονοµικού της Π.Ε. Λευκάδας, τηλ , fax , ταχυδροµική διεύθυνση: ιοικητήριο, Λευκάδα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (Της αριθ ιακήρυξης) Τα υπό προµήθεια είδη φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικά είδη και λοιπά συναφή υλικά για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Λευκάδας, και των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στο Ν. Λευκάδας, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. / διακήρυξη παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. Α) ΟΜΑ Α Ι: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΟΜΑ Α Ι - ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΒΑΡΟΥΣ 80gr/m2 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500 ΦΥΛ 1000 Β) ΟΜΑ Α ΙΙ: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΟΜΑ Α ΙΙ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 BOX ΓΩΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟ ΙΩΝΙΑΣ ή SKAG ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 CLIPS ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙ 20 3 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 51Χ38 TEMAXIO 30 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 4 51Χ76 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 76Χ76 ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ Α4 (97x42,3mm) (KOYTI 100 ΦΥΛΛΩΝ) 3 7 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ Α4 (97Χ67,7mm) ΠΑΚΕΤΟ 2 8 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΕΠΙΡΤΑΠΕΖΙΑ 12Χ33mm ΤΕΜΑΧΙΑ 2 9 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΟΜΑ ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΕΣ 0 12 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 10ΘΕΜΑΤΩΝ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0 14 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΑΠΛΟ PRITT ή PELIKAN ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ROLLER PELICAN TEMAXIO ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟΤύπου ΣΤΥΛΟ(PELICAN) 0 ZΕΛΑΤΙΝΗ Α4 ΜΕ (9)ΤΡΥΠΕΣ ΙΑΦΑΝΗΣ SKAG ή MASS ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΤΣΑΛΙΝΗ INDEX ΚΟΥΤΙ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΛΑΣΕΡ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΛΑΣΕΡ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕΣΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΛΑΣΕΡ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΛΕΣ UHU STIK ΜΙΚΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 19

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 26 ΚΟΛΕΣ UHU ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ Νο 12 TEMAXIO 5 27 ΚΟΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 28 ΚΥΒΟΥΣ ΛΕΥΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΓΡΑΦΗΣ ΧΟΝΤΡΟΙ ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ 30 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ TEMAXIO 20 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 1,5mm ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ TEMAXIO ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ FABER ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (50 ΦΥΛΛΩΝ) TEMAXIO ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΙΑΦΑΝΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ TEMAXIO ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ NOR ή MTR ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ SAX 318 TEMAXIO 5 38 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ SAX 518 TEMAXIO 3 39 ΠΙΝΕΖΕΣ ΑΠΛΕΣ MASS ή CELLO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 20X30 Φ. 200 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 42 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΣΧΕ ΙΟΥ SCOTCH 810 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ BIC ΜΠΛΕ TEMAXIO ΣΤΥΛΟ FABER 0.30 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT G-2 05(ΜΠΛΕ 65) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT G-2 05(KOKKINO 15) TEMAXIO 15 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT G-2 05(ΠΡΑΣΙΝΟ 10) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT G-2 05(MAYΡΟ 10) TEMAXIO ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT G-2 07(ΜΠΛΕ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT G-2 07(ΚΟΚΚΙΝΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT G-2 07(ΠΡΑΣΙΝΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ PILOT G-2 07(ΜΑΥΡΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ VETO NO 3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ VETO NO 4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ VETO NO 5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ VETO NO 78 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 5 58 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΟΣ Νο2 HORSE ή ΜΕΝΟΥΝΟΥ (ΜΕΓΑΛΟ) TEMAXIΑ 3 59 ΦΑΚEΛΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 0,35Χ0,25 TEMAXIO ΦΑΚEΛΛΟΙ ΜΠΛΕ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 0,40Χ0,30 TEMAXIO ΦΑΚΕΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Νο123 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 16Χ23 KRAFT ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 23Χ32 KRAFT ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 500 TEMAXIΩΝ

21 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 31Χ41 KRAFT ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΙ TEMAXIΩΝ ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΕΣΠΑΝ SKAG TEMAXIO ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ TEMAXIO ΧΑΡΑΚΑΣ 40CM MASS ILCA ΙΑΦΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΛΕΥΚΑ TEMAXIO ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ Νο654 76X76 TEMAXIO ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΨΑΛΙ Ι 20 CM WEDO ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 72 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ VERBATIM ΤΕΜΑΧΙΟ DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ VERBATIM ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α3 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ 2 75 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ 2 76 ΧΑΡΤΟΝΙ Α3(ΑΣΠΡΟ)ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ 2 77 ΧΑΡΤΟΝΙ Α4(ΜΠΕΖ)ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ 2 78 ΧΑΡΤΟΝΙ Α4(ΠΡΑΣΙΝΟ)ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ 3 79 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΡΙΓΕ 100 ΦΥΛΛΩΝ(ΚΩ.503Α) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 80 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ(ΚΩ.512Β) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 81 ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΡΙΓΙΕ(ΠΑΚΟ 400 ΦΥΛΛΩΝ) ΠΑΚΟΣ 2 82 ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΠΛΑ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α4 (210mm X 148mm) 2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΚΆΘΕ ΦΥΛΛΟ Α4 ΠΑΚΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ 3 84 ΦΥΛΛΑ Α Α4 ΡΙΓΕ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 85 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 86 ΣΠΑΓΚΟΣ ΚΟΤΟΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 87 ΣΤΥΛΟ PILOT BPS- GR(1,2)(MΠΛΕ,ΚΟΚΚΙΝΟ,ΜΑΥΡΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟ (0,60cm X 120m) ΡΟΛΟ 5 Γ) ΟΜΑ Α ΙΙΙ: ΜΕΛΑΝΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ. Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΩΜΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 1 ΟΚΙ ΜΑΥΡΟ OKI ΟΚΙ ΜΑΥΡΟ 21 C9351AE 3 ΜΑΥΡΟ 56 C6656GE ΤΕΜΑΧΙΑ 3 4 ΜΑΥΡΟ 15 C6615NE 5 ΜΑΥΡΟ GE ΤΕΜΑΧΙΑ 6 6 ΜΑΥΡΟ 339 C8767EE ΤΕΜΑΧΙΑ 2 7 ΜΑΥΡΟ 350XL CB336EE ΤΕΜΑΧΙΑ 4 8 ΜΑΥΡΟ 16 10N ΜΑΥΡΟ 88 XL C9396AE 21

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΛΕΥΚ Σ ΤΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ρ. ποφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 75-0/3-04-04 ριθ. Πρωτ.οικ.4447/6887/08-05-04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 55/22-5-2009 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε. 1696/22-5-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 31/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2279 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 29/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4669 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 26/2/2015 Αρ.Πρωτ:21073/4191 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002546852 2015-01-29

15PROC002546852 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 28-1 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: 10200(132) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 30.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η Χαμηλότερη τιμή. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 10 Ημέρες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 30.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η Χαμηλότερη τιμή. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 10 Ημέρες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 106/ 2-7-2008 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε.2289/2-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29/07/2011 29/07/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29/07/2011 29/07/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29/07/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Λ. Συγγρού 80 88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743196 2015-04-30

15PROC002743196 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 12/07/2011 ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ (115 21) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3916 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 80.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17 Ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Π.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 80.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17 Ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 156/26-09 -2008 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε.3296/ 26-09

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/204 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΚ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 14PROC002213282 Γουμένισσα, 2014-07-31 Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 20-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 22219/4794 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα,16-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ.19103/3677 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Λευκάδα,16-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ.19103/3677 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Λευκάδας Τ.Κ. : 31100 Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα