ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ"

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ H εφαρμογι POS είναι μζροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ςουίτασ προγραμμάτων τθσ εταιρίασ HIT (Hospitality Integrated Technologies), και καλφπτει το κομμάτι τθσ επιχείρθςθσ που αφορά ςτθ διαχείριςθ των ςθμείων πϊλθςθσ (Points of Sales) όπωσ το εςτιατόριο, το Bar, το Grill Room, κ.λ.π. Γενικι Ορολογία του Προγράμματοσ ΕΣΙΑ ΚΕΡΟΡΑ (CURSOR). Ο δείκτθσ που μασ δείχνει ςε ποιο ςθμείο τθσ οκόνθσ κα γραφεί ο επόμενοσ χαρακτιρασ που κα δϊςουμε (ςυνικωσ ζνα υπογραμμιςμζνο τετραγωνάκι). ΜΑΚΑ ι ΟΘΟΝΗ (SCREEN). Το ςφνολο των ςτοιχείων που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ μασ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. ΠΕ ΙΟ (FIELD). Μία ενότθτα χαρακτιρων που αποτελοφν ζνα ςτοιχείο (πχ. το επϊνυμο ςτο αρχείο προμθκευτϊν), με ςυγκεκριμζνο μικοσ ςε κάκε οκόνθ. ΕΓΓΡΑΦΗ (RECORD).Το ςφνολο των πεδίων - ςτοιχείων που αποτελοφν μία εγγραφι (π.χ. ζνα είδοσ). ΑΡΧΕΙΟ (FILE). Το ςφνολο των κοινϊν εγγραφϊν μίασ ζννοιασ (π.χ. αρχείο ειδϊν). ΚΩ ΙΚΟ ι ΚΛΕΙ Ι (KEY). Το πεδίο κάκε αρχείου που είναι μοναδικό για κάκε εγγραφι (π.χ. ο κωδικόσ ςτο αρχείο ειδϊν). ΠΑΡΑΘΤΡΟ (WINDOW). Σειρά εγγραφϊν που εμφανίηεται πάνω από μία μάςκα ςτοιχείων, για βοικεια του χειριςτι (π.χ. κωδικοί των μονάδων μζτρθςθσ πάνω ςτθ μάςκα των ειδϊν). 17

2 ΒΑΙΚΑ ΠΛΗΚΣΡΑ ENTER. Πταν ειςάγουμε ςτοιχεία με το πλθκτρολόγιο, θ φυςικι κατάλθξθ τθσ κίνθςθσ είναι να πιζςουμε το πλικτρο Enter. Αποτζλεςμα είναι να γίνει αποδεκτό ότι πλθκτρολογιςαμε. Φροντίηει δθλαδι για τθν ενθμζρωςθ του προγράμματοσ, με τα ςτοιχεία που ειςάγουμε. Το ςυγκεκριμζνο πλικτρο, χρθςιμεφει και για τθ μετακίνθςθ από πεδίο προσ πεδίο. ESC / ESCAPE. Το πλικτρο Esc δεν εκτελεί ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Πταν πρζπει να χρθςιμοποιθκεί, εμφανίηεται μινυμα που επεξθγεί ποια εργαςία κα εκτελεςτεί μόλισ το πιζςουμε. Σε πολλά ςθμεία (μάςκεσ / οκόνεσ) του προγράμματοσ το πλικτρο Esc ςθμαίνει π.χ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σε άλλεσ περιπτϊςεισ το μινυμα (ESC):ΕΞΟ ΟΣ, ςθμαίνει ότι πιζηοντασ το ςυγκεκριμζνο πλικτρο βγαίνετε από το πρόγραμμα που εργάηεςκε. CTRL / CONTROL. To πλικτρο CTRL εκτελεί ειδικζσ εργαςίεσ ςε ςυνδυαςμό πάντα με κάποιο άλλο πλικτρο. Θα ςυναντιςουμε αρκετά ςυχνά το μινυμα CTRL_C για ΑΚΥΩΣΗ. Αυτό ςθμαίνει πωσ, αν πιζςουμε τα πλικτρα CTRL και C, ταυτόχρονα, διακόπτουμε τθν εκτζλεςθ μίασ εργαςίασ. Επίςθσ αρκετά ςυχνά κα ςυναντιςουμε το μινυμα CTRL_B : ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. Αυτό ςθμαίνει πωσ, αν πιζςουμε τα πλικτρα CTRL και B ταυτόχρονα, εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ζνα παράκυρο που περιζχει μεταβλθτζσ, τισ οποίεσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε. HOME - END. Τα πλικτρα Home και End χρθςιμοποιοφνται για ακόμα πιο γριγορθ εμφάνιςθ εγγραφϊν. Ριζηοντασ το πλικτρο Home μεταφερόμαςτε ςτθν αρχι τθσ ςελίδασ, εκεί που βρίςκεται θ πρϊτθ εγγραφι, και πιζηοντασ το πλικτρο End μεταφερόμαςτε ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ, εκεί που βρίςκεται θ τελευταία εγγραφι. 18

3 ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΑ. Η ειςαγωγι ςτοιχείων μπορεί να γίνει με Ελλθνικοφσ ι Λατινικοφσ χαρακτιρεσ. Μόλισ το πρόγραμμα τεκεί ςε λειτουργία, ενεργοποιοφνται οι Ελλθνικοί χαρακτιρεσ. Η εναλλαγι από τα Ελλθνικά ςτα Λατινικά μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ. Ο πρϊτοσ είναι με το πλικτρο CAPS-LOCK (υπάρχει ενδεικτικό λαμπάκι ςτα περιςςότερα πλθκτρολόγια). Πταν το πιζςουμε ενεργοποιοφνται οι Λατινικοί χαρακτιρεσ, θ επαναφορά των Ελλθνικϊν γίνεται μόλισ ξαναπιζςουμε το πλικτρο. εφτεροσ τρόποσ είναι το πλικτρο <SHIFT> για προςωρινι ενεργοποίθςθ. Η μετατροπι διαρκεί προςωρινά, όςθ ϊρα πιζηουμε το πλικτρο SHIFT. Μόλισ ςταματιςουμε να πιζηουμε το πλικτρο, επανζρχονται οι Ελλθνικοί χαρακτιρεσ. ΜΠΑΛΑΝΣΕΡ (? ι *) - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΡΙΛΟΓΩΝ ΡΕΔΙΟΥ. Πταν ςε ζνα πεδίο μιασ οκόνθσ υπάρχει ζνα φάςμα επιλογϊν για να ςυμπλθρϊςουμε, μποροφμε να κάνουμε αναηιτθςθ πατϊντασ? ι * και μια κατάλθξθ ι αρχι λζξθσ (π.χ. ΡΑΡΑ* αν κζλουμε όλα τα ονόματα που αρχίηουν από ΡΑΡΑ) ϊςτε να μασ εμφανίςει τισ επιλογζσ που ζχουμε. Αν δεν υπάρχει θ επιλογι που επικυμοφμε μποροφμε μζςα από τθ μάςκα αυτι να δθμιουργιςουμε μια νζα εγγραφι ανάλογα με τισ ανάγκεσ μασ. 19

4 ΒΑΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ & ΜΕΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ H εφαρμογι ξεκινάει με το πρόγραμμα ΑΧΗ ΗΜΕΑΣ. Τθν πρϊτθ όμωσ φορά που κα χρθςιμοποιιςουμε τθν εφαρμογι, επειδι δεν υπάρχουν ςτοιχεία, εμφανίηεται το κεντρικό MENU επιλογισ εργαςιϊν. Σαν πρϊτο βιμα, πρζπει να δθμιουργιςουμε κωδικοφσ ςε οριςμζνα αρχεία τθσ εφαρμογισ. Η μεκοδολογία που πρζπει να ακολουκιςουμε, είναι θ εξισ: ΑΡΧΕΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (από την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ): Συμπλθρϊνονται κάποια γενικά ςτοιχεία, όπωσ τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςισ μασ, τα ποςοςτά Φ.Ρ.Α. κ.λ.π. 2. ΣΡΑΠΕΖΙΑ : Κωδικοποιοφμε τα τραπζηια ι κζςεισ ςτο BAR, κ.λ.π. 3. ΕΡΒΙΣΟΡΟΙ : Κωδικοποιοφμε τουσ ςερβιτόρουσ, μπάρμαν, κ.λ.π. 4. ΟΜΑ Ε : Χωρίηουμε τα είδθ που ςερβίρουμε ςε ομάδεσ και τα κωδικοποιοφμε π.χ. ΡΟΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ κ.λ.π. 5. ΕΙ Η : Κωδικοποιοφμε τα είδθ, δθλϊνουμε τθν ομάδα που ανικουν κ.λ.π. 6. ΑΡΧΗ ΗΜΕΡΑ : ιλωςθ θμερομθνίασ ζναρξθσ. 11. ΣΡΑΠΕΖΙΑ Στθν ςυγκεκριμζνθ επιλογι κωδικοποιοφμε τα τραπζηια και ορίηουμε ςε ποιο GROUP τραπεηιϊν ανικει το κάκε ζνα. ΚΩ ΙΚΟ ΣΡΑΠΕΖΙΟΤ : Κωδικοποιοφμε τα τραπζηια με γράμματα ι και με αρικμοφσ (μζχρι τρία ψθφία). Ο κωδικόσ είναι μοναδικόσ για κάκε τραπζηι. GROUP : Και αυτό το πεδίο είναι αλφαρικμθτικό (δζχεται γράμματα και αρικμοφσ). Εδϊ δθμιουργοφμε ι ορίηουμε τθν ομάδα τραπεηιϊν (πόςτο), ςτθν οποία ανικει το κάκε τραπζηι ποφ ζχουμε κωδικοποιιςει. 20

5 12. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΒΙΣΟΡΩΝ Στθν ςυγκεκριμζνθ επιλογι, κωδικοποιοφμε τουσ ςερβιτόρουσ που εργάηονται ςτο ςυγκεκριμζνο πόςτο, ανεξάρτθτα αν εργάηονται κάκε μζρα ι όχι. Δθμιουργοφμε ζνα ΚΩΔΙΚΟ για κάκε ςερβιτόρο, barman κ.λ.π. με ζωσ τρία ψθφία αλφαρικμθτικά. Στθν ςυνζχεια ςυμπλθρϊνουμε το πεδίο PASSWORD, το οποίο χρθςιμοποιείται όταν χρζθ ταμπλίςτα εκτελοφν οι ςερβιτόροι. Με αυτό τον τρόπο ο κάκε ςερβιτόροσ μπορεί να καταχωριςει και να εκτελζςει μόνο τισ δικζσ του παραγγελίεσ. Ακολουκεί το ΟΝΟΜΑ του ςερβιτόρου, το οποίο είναι αλφαρικμθτικό πεδίο. Στθν κζςθ ΡΟΣΟΣΤΟ % κα ςυμπλθρϊςουμε το ποςοςτό, μόνο όταν ο ςερβιτόροσ πλθρϊνεται με ποςοςτά ςτισ ειςπράξεισ θμζρασ (π.χ. 13%, 16%), αλλιϊσ το 21

6 αφινουμε 0. ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ : Το πεδίο αυτό ενθμερϊνεται από το πρόγραμμα ΑΧΗ ΗΜΕΑΣ, όταν ςτθν αρχι τθσ θμζρασ δθλϊνουμε ποιοι ςερβιτόροι κα εργάηονται ςιμερα. 13. ΟΜΑΔΕ Η επιλογι μασ επιτρζπει να κωδικοποιιςουμε τισ ομάδεσ των ειδϊν μασ. Αυτό ςθμαίνει, ότι ορίηουμε τισ κατθγορίεσ των ειδϊν, τισ ομάδεσ, τισ υπό - ομάδεσ (π.χ. ορεκτικά, επιδόρπια, αναψυκτικά, κ.λ.π.), ανάλογα με το πόςο αναλυτικά, κζλουμε να ζχουμε τα αποτελζςματα και τισ διάφορεσ πλθροφορίεσ για τα είδθ των αποκθκϊν μασ. KATHΓΟΡΙΑ : To ςυγκεκριμζνο πεδίο, ςυμπλθρϊνεται με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει θ ομάδα. ΚΙTCHEN PRINTER : Μποροφμε να ςυμπλθρϊςουμε το ςυγκεκριμζνο πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που ςτο γενικό αρχείο του προγράμματοσ (βλ ΓΕΝΙΚΟ ΑΧΕΙΟ) ζχουμε ενεργοποιιςει τθν επιλογι για KITCHEN PRINTER. Eαν ςυμπλθρϊςουμε το πεδίο, τα είδθ που κα ανικουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα και χρθςιμοποιοφνται ςε καταχϊρθςθ παραγγελίασ, κα οδθγοφνται ςτον αντίςτοιχο εκτυπωτι. 22

7 14.ΕΙΔΗ Κάκε είδοσ που προςφζρει θ επιχείρθςθ μασ, πρζπει να καταχωρθκεί ςτο ΑΧΕΙΟ ΕΙΔΩΝ. (Ν)ΕΑ Χρειάηεται ζνασ μοναδικόσ ΚΩΔΙΚΟ για κάκε είδοσ με γράμματα ι και αρικμοφσ. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε μζχρι και ζξθ (6) χαρακτιρεσ. Η κωδικοποίθςθ είναι τελείωσ ελεφκερθ και μπορεί να γίνει με οποιαδιποτε λογικι μασ εξυπθρετεί. (π.χ. 306 ι ΣΑΛΑΤ ι ΣΑΛ1 κ.λ.π.). Ακολουκεί θ αναλυτικι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του είδουσ (π.χ. ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΗΣ), και το ΑΠΟΘΕΜΑ, το οποίο ενθμερϊνεται από τθν ΑΧΗ ΗΜΕΑΣ, όταν κάνουμε τθν ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΥΡΟΛΟΙΡΩΝ. Σθμαίνει το πλικοσ που ζχουμε stock από το ςυγκεκριμζνο είδοσ. Κάκε φορά που ζχουμε πϊλθςθ ςε ζνα είδοσ, το απόκεμα μειϊνεται ανάλογα. Το ςυγκεκριμζνο πεδίο δεν είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιθκεί. Απαραίτθτο ςτοιχείο κάκε είδουσ αποτελεί θ ΟΜΑΔΑ ςτθν οποία το είδοσ ανικει, όπωσ τισ ζχουμε κωδικοποιιςει (βλ. 13. ΟΜΑΔΕΣ). Εδϊ ζχουμε δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ, του μπαλαντζρ. Στο πεδίο ΚΙTCHEN PRINTER μποροφμε να το ςυμπλθρϊςουμε μόνο ςτθν περίπτωςθ που ςτο γενικό αρχείο του προγράμματοσ ζχουμε ενεργοποιιςει τθν επιλογι για KITCHEN PRINTER. Βαςικό πεδίο είναι οι ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΩΛΗΗ όπωσ ζχουν καταχωρθκεί ςτο γενικό αρχείο (βλ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ). Για κάκε κατθγορία πϊλθςθσ ςυμπλθρϊνουμε τθν ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ του είδουσ. Δθλϊνουμε τθν κατθγορία του Φ.Π.Α. με τισ αξίεσ 1,2 και 3 για κάκε μια από τισ αξίεσ που ζχουμε δθλϊςει ανά κατθγορία ςτο γενικό μασ αξία (βλ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ). Ρ.χ. 1 = 13%, 2 = 23% κ.λ.π. Αντίςτοιχα ςυμπλθρϊνουμε το πεδίο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ και ΠΟΟΣΟ ΕΡΒΙΣΟΡΟΤ. 23

8 ΧΡΕΩΣΕ AΡΧΕΙΟ ΧΡΕΩΣΩΝ Στο αρχείο αυτό καταχωροφμε όλεσ τισ εταιρείεσ και άτομα που ςυνεργαηόμαςτε ι που μπορεί γενικά να μασ αφινουν λογαριαςμοφσ χρεωςτικοφσ. Εκτόσ από τισ εταιρείεσ που ςυνεργαηόμαςτε, χρεϊςτεσ κεωροφμε και τουσ πιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ (π.χ. VISA, ΕΜΡΟΟΚΑΤΑ, DINERS κ.λ.π.). (Ν)ΕΑ Κωδικοποιοφμε τον κάκε χρεϊςτθ δθμιουργϊντασ τον ΚΩ ΙΚΟ ΧΕΩΣΤΗ (αλφαρικμθτικό πεδίο με μικοσ 5 χαρακτιρεσ) που είναι μοναδικόσ για κάκε χρεϊςτθ. Συνεχίηουμε με τον ΤΥΡΟ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ((1) Τ/Ο TRAVEL AGENCY, (2) ETΑΙΕΙΑ, (3) CREDIT CARD, (4) ΑΛΛΑ)) τθν αναλυτικι επωνυμία του χρεϊςτθ, τθν ΙΕΥΘΥΝΣΗ, τθν ΡΟΛΗ, τθν ΧΩΑ, τον ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑ, το Α.Φ.Μ., τα ΤΗΛΕΦΩΝΑ, το ΟΝΟΜΑ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ 1 και το ΟΝΟΜΑ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ Το πρόγραμμα αυτό μασ επιτρζπει να δθμιουργιςουμε τουσ κωδικοφσ για διάφορα επαγγζλματα των χρεωςτϊν μασ. Συμπλθρϊνουμε τον ΚΩ ΙΚΟ και τθν ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 24

9 του επαγγζλματοσ και ορίηουμε αν το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα είναι (0) ΑΣΟΜΙΚΟ ι (1) ΕΣΑΙΡΕΙΑ. 60/ SPECIALS (CTRL_K ) Τα SPECIALS είναι ειδικζσ παρατθριςεισ για τθν εκτζλεςθ μίασ παραγγελίασ. Τα specials αφοροφν κάκε είδοσ τθσ παραγγελίασ χωριςτά. Οι παρατθριςεισ αυτζσ κα εκτυπωκοφν ςτον kitchen printer για ενθμζρωςθ τθσ κουηίνασ ι και το μπουφζ π.χ. καλά ψθμζνο, γαρνιτοφρα πατάτεσ τθγανιτζσ κ.λ.π.. Η καταχϊρθςθ γίνεται με τον ςυνδυαςμό των πλικτρων <Ctrl_K>, μόνο όμωσ κατά τθν διάρκεια καταχϊρθςθσ μιασ παραγγελίασ (F1), και αφοφ ζχουμε επιλζξει είδοσ. Εμφανίηεται παράκυρο όπου ζχουμε ςτο πάνω μζροσ πεδίο ελεφκερο για να καταχωριςουμε ςε μορφι απλοφ κειμζνου τθν παρατιρθςθ, και ςτο δεφτερο μζροσ ζχουμε παράκυρο με τα specials που αφοροφν τθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα, όπωσ τα ζχουμε καταχωρίςει ςτο αρχείο SPECIALS Ζχουμε δυνατότθτα να επιλζξουμε παραπάνω από ζνα special για κάκε είδοσ τθσ παραγγελίασ. ΕΡΓΑΙΕ 15. KINHΕΙ Είναι το ςθμαντικότερο τμιμα τθσ εφαρμογισ μζςο του οποίου καταχωροφμε και εκτελοφμε τισ παραγγελίεσ αλλά και εκδίδουμε τα ςχετικά παραςτατικά. Εμφανίηεται θ οκόνθ των λογαριαςμϊν, όπου ςτο επάνω μζροσ τθσ οκόνθσ ζχουμε τα πλικτρα με τα οποία επιλζγουμε τθν εργαςία που κα κάνουμε ςτον εμφανιηόμενο λογαριαςμό. Στον λογαριαςμό ζχουμε τα γενικά ςτοιχεία: δθλ. το τραπζηι, τον αρικμό του λογαριαςμοφ, τον ςερβιτόρο, τα άτομα του λογαριαςμοφ, τον αρικμό δωματίου αν υπάρχει (για τα ξενοδοχεία), τθν ϊρα του λογαριαςμοφ, τθν κατθγορία πϊλθςθσ, το 25

10 είδοσ παραςτατικοφ και τισ παρατθριςεισ. Στθν μζςθ τθσ οκόνθσ ζχουμε τισ κινιςεισ του λογαριαςμοφ. Στο αριςτερό τμιμα ζχουμε τισ καταχωρθμζνεσ κινιςεισ και ςε ποιο επίπεδο καταχϊρθςθσ βρίςκονται και ςτο δεξί τμιμα τισ νζεσ καταχωριςεισ ι τισ προσ ζκδοςθ καταχωριςεισ. Τζλοσ ςτο κάτω τμιμα τθσ οκόνθσ ζχουμε τθν ςυνολικι αξία του λογαριαςμοφ, τθν εκδομζνθ και τθν τελικι του αξία. Η διαδικαςία από τθν καταχώρθςθ μιασ παραγγελίασ ζωσ και τθν εξόφλθςθ ενόσ λογαριαςμοφ ακολουκεί τα εξισ ςτάδια: 1. παραγγελία: απλι καταχϊρθςθ τθσ παραγγελίασ 2. εκτζλεςθ: εκτζλεςθ παραγγελίασ από τθν κουηίνα και ςερβίριςμα 3. ζκδοςθ: ζκδοςθ λογαριαςμοφ και εκτφπωςθ 4. πελάτεσ: καταχϊρθςθ ςτοιχείων πελάτθ για τθν εκτφπωςθ 5. εξόφλθςθ: με μετρθτά credit: με πιςτωτικι κάρτα M/C: με χρζωςθ ςτο δωμάτιο (αν υπάρχει ςφνδεςθ με ERMIS) 26

11 από δικαιοφμενα: με ενθμζρωςθ των δικαιοφμενων του δωματίου 6. ζκπτωςθ: ςε ποςοςτό % επί του λογαριαςμοφ 7. ακφρωςθ λογαριαςμοφ ΠΛΗΚΣΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗ / ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ Αν χρθςιμοποιοφμε για πρϊτθ φορά το πρόγραμμα (ζναρξθ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ αλλά και ζναρξθ θμζρασ ςτθν κακθμερινι λειτουργία) όλα τα ανωτζρω πεδία και ςτοιχεία είναι κενά. Το ίδιο ακριβϊσ κα ςυμβεί όταν ζχουμε τακτοποιθμζνουσ όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ τθσ θμζρασ δθλ. ζχουν όλοι εκδοκεί και εξοφλθκεί. Πταν όμωσ υπάρχουν εκκρεμείσ λογαριαςμοί, οι λογαριαςμοί αυτοί υπάρχουν ςτθν μνιμθ τθσ εφαρμογισ και εμφανίηεται ο πρϊτοσ χρονολογικά μπροςτά μασ. Στθν τελευταία γραμμι τθσ οκόνθσ ζχουμε ζνα κλάςμα αρικμϊν π.χ. 1/5 που ςθμαίνει ότι ζχουμε πζντε (5) εκκρεμείσ λογαριαςμοφσ και αυτόσ που ζχουμε μπροςτά μασ είναι ο υπ αρικμόν ζνα (1). ΠΛΗΚΣΡΑ: PgUp ι PgDn : αλλάηουμε λογαριαςμό Tab : προχωράμε πεδίο Backspace : κινοφμαςτε προσ τα πίςω Esc : καταχϊρθςθ * ι? : όταν κζλουμε να αναηθτιςουμε τα ανοικτά τραπζηια ΠΛΗΚΣΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ F1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Είναι το πλικτρο απλισ καταχϊρθςθσ τθσ παραγγελίασ, και ςε περίπτωςθ που το ςυγκεκριμζνο P.O.S. χρθςιμοποιεί KITCHEN PRINTER, ενθμερϊνονται αυτόματα τα επιμζρουσ τμιματα για τθν εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ π.χ. μπουφζσ, κουηίνα κ.λ.π. 27

12 F2 ΕΚΣΕΛΕΗ Είναι το πλικτρο μερικισ ι ολικισ εκτζλεςθσ μίασ παραγγελίασ. Κατά κανόνα το χρθςιμοποιοφμε ςαν επόμενο βιμα μετά από τθν καταχϊρθςθ μιασ παραγγελίασ <F1>, για τθν ολικι ι μερικι εκτζλεςι τθσ. F3 ΕΚΔΟΗ Είναι το πλικτρο μερικισ θ ολικισ ζκδοςθσ ενόσ λογαριαςμοφ. Ζχουμε δυνατότθτα να το χρθςιμοποιιςουμε ςαν επόμενο βιμα μετά από τθν εκτζλεςθ μιασ παραγγελίασ <F2>, για τθν ολικι ι μερικι ζκδοςθ του ι να το χρθςιμοποιιςουμε για τθν απ ευκείασ καταχϊρθςθ, εκτζλεςθ και ζκδοςθ μιασ 28

13 παραγγελίασ. Χρθςιμοποιϊντασ το πλικτρο <F3> ζχουμε τθν εκτφπωςθ του κεωρθμζνου παραςτατικοφ π.χ. Απόδειξθ Λιανικισ Ρϊλθςθσ ι Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ κ.λ.π. F4 ΠΕΛΑΣΕ Είναι το πλικτρο με το οποίο μποροφμε να καταχωριςουμε τα ςτοιχεία του πελάτθ που κα τυπωκοφν ςτα παραςτατικά, όταν το παραςτατικό το οποίο κα χρθςιμοποιιςουμε ζχει ενθμερωμζνο το πεδίο Ρ, ςτο αντίςτοιχο αρχείο (βλ ΓΕΝΙΚΟ ΑΧΕΙΟ), τότε κα ζχουμε αυτόματα τθν μάςκα των ςτοιχείων του πελάτθ κατά τθν ϊρα ζκδοςθσ του παραςτατικοφ. Αν όμωσ το πεδίο αυτό δεν είναι ενθμερωμζνο και κζλουμε να καταχωριςουμε ςτοιχεία πελάτθ ςε ζνα λογαριαςμό ι αν κζλουμε να καταχωριςουμε τα ςτοιχεία του πελάτθ πολφ πριν από τθν ζκδοςθ του παραςτατικοφ τότε κάνουμε χριςθ του πλικτρου <F4>. Σα ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτον υπολογιςτι από το δελτίο παραγγελίασ είναι: (F1) Τραπζηι Λογαριαςμόσ (αυτόματα) Σερβιτόροσ 29

14 Άτομα Δωμάτιο (αν υπάρχει ςφνδεςθ με ERMIS) Κατθγορία πϊλθςθσ π.χ 1.πϊλθςθ Ραραςτατικό π.χ 1.ΑΡΥ μαηί. Ραρατθριςεισ Ρλικοσ ειδϊν Είδθ : πατϊντασ: * ι? επιλζγουμε, Ctrl-K ςθμειϊνουμε παρατθριςεισ ι specials Αξία (αυτόματα) *Πατάμε Esc για καταχώρθςθ τθσ παραγγελίασ 16.ΑΛΛΑΓΕ 1.Σιμών: Αλλάηουμε ποςοςτιαία ι ποςοτικά τισ τιμζσ μιασ ομάδασ ειδϊν ι όλων 2.Σραπεηιοφ: Μεταφορά ανοικτοφ λογαριαςμοφ από ζνα τραπζηι ςε ζνα άλλο. 3.Δώρου: Για τθν περίοδο εορτϊν 4.Επαναφορά τιμών (ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ) 17.ΣΕΛΟ ΒΑΡΔΙΑ Απόδοςθ κλειςτϊν λογαριαςμϊν ι μεταφορά ανοικτϊν ςε άλλο ςερβιτόρο. Με enter εμφανίηονται οι αξίεσ και το status των λογαριαςμϊν. Με Υ δίνεται πίνακασ με τθ γενικι κατάςταςθ του ςερβιτόρου Για να αποδϊςει ο ςερβιτόροσ, ηθτείται ο κωδ. Σερβιτόρου ςτον οποίο κα μεταφζρουμε τισ εκκρεμότθτεσ. 30

15 18.ΣΕΛΟ ΗΜΕΡΑ Κάκε μζρα μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, πρζπει να γίνεται κλείςιμο θμζρασ. Γίνεται ζλεγχοσ με τα υπόλοιπα των ςερβιτόρων και τθν θμερομθνία του ΕΜΗΣ Εκτελείται λιψθ αντιγράφων αςφαλείασ (Back up) Εκτελείται ενθμζρωςθ προοδευτικϊν Εκτυπϊνονται οι κινιςεισ και τα ζςοδα των τμθμάτων και γίνεται ενθμζρωςθ του ΕΜΗΣ Εκτυπϊνονται οι χρεϊςτεσ Εκτυπϊνεται το ιςοηφγιο πωλιςεων για κάκε ομάδα, πλικοσ, ποςό και ποςοςτό % των ειςπράξεων κάκε ομάδασ ςτο ςφνολο των πωλιςεων, ςε μετρθτά και χρεωςτικά. Επίςθσ εκτυπϊνεται θ ανάλυςθ φόρων, για κάκε κατθγορία ΦΡΑ και ΔΦ Εκτυπϊνεται το θμερολόγιο πωλιςεων για κάκε παραςτατικό που ζχουμε εκδϊςει, με τα ςτοιχεία: Α/Α εγγραφισ, αρικμ. κεϊρθςθσ, αρικμ. παραςτατικοφ π.χ. ΑΛΡ Α72, τθν επωνυμία, τον αρικμ. δωματίου, παρατθριςεισ, κακ. αξία, ΔΦ, αξία που υπόκειται ςε ΦΡΑ, το τελικό ποςό ςε μετρθτοίσ ι επί πιςτϊςει. Το τζλοσ θμζρασ ολοκλθρϊνεται με τθν ενθμζρωςθ αποκικθσ και τθν ενθμζρωςθ των ςερβιτόρων. 31

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο 03 ΙΛΤΔΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Α.Ε. Επιμζλεια : Παπαδοκωςτάκθ Μαρία Βαρλάμθσ Νίκοσ MEGATRON ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015 Xpress Ιωάννινα Μάιοσ 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ «Αποκθκευτικοί χώροι» - Διάκριςθ αποκεμάτων Διακζςιμα = το ςφνολο των εμπορευμάτων, που υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι ςτα ράφια ι ςτα ςυρτάρια του φαρμακείου Εκκρεμότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS - TWS ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΔΝΣΟΛΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΩ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2.

Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2. Έντυπο Ε2 Λύγα λόγια για το ϋντυπο Ε2 Σ φμφωνα με τισ οδθγίεσ του εντφπου «Στο ζντυπο αυτό καταχωροφνται τα οικοδομθμζνα ακίνθτα, κάκε υπόχρεου, φυςικοφ ι νομικοφ προςώπου, ανεξάρτθτα εάν αποκτά από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι,

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι, Α.Φ.Μ ΠΟΟΣΟ πεδία ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΗΛΟΤΝΣΟ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΧΩΡΙ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ (Ν.Π) ΤΠΟ ΤΣΑΗ ΑΦΜ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ (Ν.Π) ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα