ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ"

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ H εφαρμογι POS είναι μζροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ςουίτασ προγραμμάτων τθσ εταιρίασ HIT (Hospitality Integrated Technologies), και καλφπτει το κομμάτι τθσ επιχείρθςθσ που αφορά ςτθ διαχείριςθ των ςθμείων πϊλθςθσ (Points of Sales) όπωσ το εςτιατόριο, το Bar, το Grill Room, κ.λ.π. Γενικι Ορολογία του Προγράμματοσ ΕΣΙΑ ΚΕΡΟΡΑ (CURSOR). Ο δείκτθσ που μασ δείχνει ςε ποιο ςθμείο τθσ οκόνθσ κα γραφεί ο επόμενοσ χαρακτιρασ που κα δϊςουμε (ςυνικωσ ζνα υπογραμμιςμζνο τετραγωνάκι). ΜΑΚΑ ι ΟΘΟΝΗ (SCREEN). Το ςφνολο των ςτοιχείων που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ μασ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. ΠΕ ΙΟ (FIELD). Μία ενότθτα χαρακτιρων που αποτελοφν ζνα ςτοιχείο (πχ. το επϊνυμο ςτο αρχείο προμθκευτϊν), με ςυγκεκριμζνο μικοσ ςε κάκε οκόνθ. ΕΓΓΡΑΦΗ (RECORD).Το ςφνολο των πεδίων - ςτοιχείων που αποτελοφν μία εγγραφι (π.χ. ζνα είδοσ). ΑΡΧΕΙΟ (FILE). Το ςφνολο των κοινϊν εγγραφϊν μίασ ζννοιασ (π.χ. αρχείο ειδϊν). ΚΩ ΙΚΟ ι ΚΛΕΙ Ι (KEY). Το πεδίο κάκε αρχείου που είναι μοναδικό για κάκε εγγραφι (π.χ. ο κωδικόσ ςτο αρχείο ειδϊν). ΠΑΡΑΘΤΡΟ (WINDOW). Σειρά εγγραφϊν που εμφανίηεται πάνω από μία μάςκα ςτοιχείων, για βοικεια του χειριςτι (π.χ. κωδικοί των μονάδων μζτρθςθσ πάνω ςτθ μάςκα των ειδϊν). 17

2 ΒΑΙΚΑ ΠΛΗΚΣΡΑ ENTER. Πταν ειςάγουμε ςτοιχεία με το πλθκτρολόγιο, θ φυςικι κατάλθξθ τθσ κίνθςθσ είναι να πιζςουμε το πλικτρο Enter. Αποτζλεςμα είναι να γίνει αποδεκτό ότι πλθκτρολογιςαμε. Φροντίηει δθλαδι για τθν ενθμζρωςθ του προγράμματοσ, με τα ςτοιχεία που ειςάγουμε. Το ςυγκεκριμζνο πλικτρο, χρθςιμεφει και για τθ μετακίνθςθ από πεδίο προσ πεδίο. ESC / ESCAPE. Το πλικτρο Esc δεν εκτελεί ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Πταν πρζπει να χρθςιμοποιθκεί, εμφανίηεται μινυμα που επεξθγεί ποια εργαςία κα εκτελεςτεί μόλισ το πιζςουμε. Σε πολλά ςθμεία (μάςκεσ / οκόνεσ) του προγράμματοσ το πλικτρο Esc ςθμαίνει π.χ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σε άλλεσ περιπτϊςεισ το μινυμα (ESC):ΕΞΟ ΟΣ, ςθμαίνει ότι πιζηοντασ το ςυγκεκριμζνο πλικτρο βγαίνετε από το πρόγραμμα που εργάηεςκε. CTRL / CONTROL. To πλικτρο CTRL εκτελεί ειδικζσ εργαςίεσ ςε ςυνδυαςμό πάντα με κάποιο άλλο πλικτρο. Θα ςυναντιςουμε αρκετά ςυχνά το μινυμα CTRL_C για ΑΚΥΩΣΗ. Αυτό ςθμαίνει πωσ, αν πιζςουμε τα πλικτρα CTRL και C, ταυτόχρονα, διακόπτουμε τθν εκτζλεςθ μίασ εργαςίασ. Επίςθσ αρκετά ςυχνά κα ςυναντιςουμε το μινυμα CTRL_B : ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. Αυτό ςθμαίνει πωσ, αν πιζςουμε τα πλικτρα CTRL και B ταυτόχρονα, εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ζνα παράκυρο που περιζχει μεταβλθτζσ, τισ οποίεσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε. HOME - END. Τα πλικτρα Home και End χρθςιμοποιοφνται για ακόμα πιο γριγορθ εμφάνιςθ εγγραφϊν. Ριζηοντασ το πλικτρο Home μεταφερόμαςτε ςτθν αρχι τθσ ςελίδασ, εκεί που βρίςκεται θ πρϊτθ εγγραφι, και πιζηοντασ το πλικτρο End μεταφερόμαςτε ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ, εκεί που βρίςκεται θ τελευταία εγγραφι. 18

3 ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΑ. Η ειςαγωγι ςτοιχείων μπορεί να γίνει με Ελλθνικοφσ ι Λατινικοφσ χαρακτιρεσ. Μόλισ το πρόγραμμα τεκεί ςε λειτουργία, ενεργοποιοφνται οι Ελλθνικοί χαρακτιρεσ. Η εναλλαγι από τα Ελλθνικά ςτα Λατινικά μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ. Ο πρϊτοσ είναι με το πλικτρο CAPS-LOCK (υπάρχει ενδεικτικό λαμπάκι ςτα περιςςότερα πλθκτρολόγια). Πταν το πιζςουμε ενεργοποιοφνται οι Λατινικοί χαρακτιρεσ, θ επαναφορά των Ελλθνικϊν γίνεται μόλισ ξαναπιζςουμε το πλικτρο. εφτεροσ τρόποσ είναι το πλικτρο <SHIFT> για προςωρινι ενεργοποίθςθ. Η μετατροπι διαρκεί προςωρινά, όςθ ϊρα πιζηουμε το πλικτρο SHIFT. Μόλισ ςταματιςουμε να πιζηουμε το πλικτρο, επανζρχονται οι Ελλθνικοί χαρακτιρεσ. ΜΠΑΛΑΝΣΕΡ (? ι *) - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΡΙΛΟΓΩΝ ΡΕΔΙΟΥ. Πταν ςε ζνα πεδίο μιασ οκόνθσ υπάρχει ζνα φάςμα επιλογϊν για να ςυμπλθρϊςουμε, μποροφμε να κάνουμε αναηιτθςθ πατϊντασ? ι * και μια κατάλθξθ ι αρχι λζξθσ (π.χ. ΡΑΡΑ* αν κζλουμε όλα τα ονόματα που αρχίηουν από ΡΑΡΑ) ϊςτε να μασ εμφανίςει τισ επιλογζσ που ζχουμε. Αν δεν υπάρχει θ επιλογι που επικυμοφμε μποροφμε μζςα από τθ μάςκα αυτι να δθμιουργιςουμε μια νζα εγγραφι ανάλογα με τισ ανάγκεσ μασ. 19

4 ΒΑΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ & ΜΕΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ H εφαρμογι ξεκινάει με το πρόγραμμα ΑΧΗ ΗΜΕΑΣ. Τθν πρϊτθ όμωσ φορά που κα χρθςιμοποιιςουμε τθν εφαρμογι, επειδι δεν υπάρχουν ςτοιχεία, εμφανίηεται το κεντρικό MENU επιλογισ εργαςιϊν. Σαν πρϊτο βιμα, πρζπει να δθμιουργιςουμε κωδικοφσ ςε οριςμζνα αρχεία τθσ εφαρμογισ. Η μεκοδολογία που πρζπει να ακολουκιςουμε, είναι θ εξισ: ΑΡΧΕΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (από την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ): Συμπλθρϊνονται κάποια γενικά ςτοιχεία, όπωσ τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςισ μασ, τα ποςοςτά Φ.Ρ.Α. κ.λ.π. 2. ΣΡΑΠΕΖΙΑ : Κωδικοποιοφμε τα τραπζηια ι κζςεισ ςτο BAR, κ.λ.π. 3. ΕΡΒΙΣΟΡΟΙ : Κωδικοποιοφμε τουσ ςερβιτόρουσ, μπάρμαν, κ.λ.π. 4. ΟΜΑ Ε : Χωρίηουμε τα είδθ που ςερβίρουμε ςε ομάδεσ και τα κωδικοποιοφμε π.χ. ΡΟΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ κ.λ.π. 5. ΕΙ Η : Κωδικοποιοφμε τα είδθ, δθλϊνουμε τθν ομάδα που ανικουν κ.λ.π. 6. ΑΡΧΗ ΗΜΕΡΑ : ιλωςθ θμερομθνίασ ζναρξθσ. 11. ΣΡΑΠΕΖΙΑ Στθν ςυγκεκριμζνθ επιλογι κωδικοποιοφμε τα τραπζηια και ορίηουμε ςε ποιο GROUP τραπεηιϊν ανικει το κάκε ζνα. ΚΩ ΙΚΟ ΣΡΑΠΕΖΙΟΤ : Κωδικοποιοφμε τα τραπζηια με γράμματα ι και με αρικμοφσ (μζχρι τρία ψθφία). Ο κωδικόσ είναι μοναδικόσ για κάκε τραπζηι. GROUP : Και αυτό το πεδίο είναι αλφαρικμθτικό (δζχεται γράμματα και αρικμοφσ). Εδϊ δθμιουργοφμε ι ορίηουμε τθν ομάδα τραπεηιϊν (πόςτο), ςτθν οποία ανικει το κάκε τραπζηι ποφ ζχουμε κωδικοποιιςει. 20

5 12. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΒΙΣΟΡΩΝ Στθν ςυγκεκριμζνθ επιλογι, κωδικοποιοφμε τουσ ςερβιτόρουσ που εργάηονται ςτο ςυγκεκριμζνο πόςτο, ανεξάρτθτα αν εργάηονται κάκε μζρα ι όχι. Δθμιουργοφμε ζνα ΚΩΔΙΚΟ για κάκε ςερβιτόρο, barman κ.λ.π. με ζωσ τρία ψθφία αλφαρικμθτικά. Στθν ςυνζχεια ςυμπλθρϊνουμε το πεδίο PASSWORD, το οποίο χρθςιμοποιείται όταν χρζθ ταμπλίςτα εκτελοφν οι ςερβιτόροι. Με αυτό τον τρόπο ο κάκε ςερβιτόροσ μπορεί να καταχωριςει και να εκτελζςει μόνο τισ δικζσ του παραγγελίεσ. Ακολουκεί το ΟΝΟΜΑ του ςερβιτόρου, το οποίο είναι αλφαρικμθτικό πεδίο. Στθν κζςθ ΡΟΣΟΣΤΟ % κα ςυμπλθρϊςουμε το ποςοςτό, μόνο όταν ο ςερβιτόροσ πλθρϊνεται με ποςοςτά ςτισ ειςπράξεισ θμζρασ (π.χ. 13%, 16%), αλλιϊσ το 21

6 αφινουμε 0. ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ : Το πεδίο αυτό ενθμερϊνεται από το πρόγραμμα ΑΧΗ ΗΜΕΑΣ, όταν ςτθν αρχι τθσ θμζρασ δθλϊνουμε ποιοι ςερβιτόροι κα εργάηονται ςιμερα. 13. ΟΜΑΔΕ Η επιλογι μασ επιτρζπει να κωδικοποιιςουμε τισ ομάδεσ των ειδϊν μασ. Αυτό ςθμαίνει, ότι ορίηουμε τισ κατθγορίεσ των ειδϊν, τισ ομάδεσ, τισ υπό - ομάδεσ (π.χ. ορεκτικά, επιδόρπια, αναψυκτικά, κ.λ.π.), ανάλογα με το πόςο αναλυτικά, κζλουμε να ζχουμε τα αποτελζςματα και τισ διάφορεσ πλθροφορίεσ για τα είδθ των αποκθκϊν μασ. KATHΓΟΡΙΑ : To ςυγκεκριμζνο πεδίο, ςυμπλθρϊνεται με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει θ ομάδα. ΚΙTCHEN PRINTER : Μποροφμε να ςυμπλθρϊςουμε το ςυγκεκριμζνο πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που ςτο γενικό αρχείο του προγράμματοσ (βλ ΓΕΝΙΚΟ ΑΧΕΙΟ) ζχουμε ενεργοποιιςει τθν επιλογι για KITCHEN PRINTER. Eαν ςυμπλθρϊςουμε το πεδίο, τα είδθ που κα ανικουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα και χρθςιμοποιοφνται ςε καταχϊρθςθ παραγγελίασ, κα οδθγοφνται ςτον αντίςτοιχο εκτυπωτι. 22

7 14.ΕΙΔΗ Κάκε είδοσ που προςφζρει θ επιχείρθςθ μασ, πρζπει να καταχωρθκεί ςτο ΑΧΕΙΟ ΕΙΔΩΝ. (Ν)ΕΑ Χρειάηεται ζνασ μοναδικόσ ΚΩΔΙΚΟ για κάκε είδοσ με γράμματα ι και αρικμοφσ. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε μζχρι και ζξθ (6) χαρακτιρεσ. Η κωδικοποίθςθ είναι τελείωσ ελεφκερθ και μπορεί να γίνει με οποιαδιποτε λογικι μασ εξυπθρετεί. (π.χ. 306 ι ΣΑΛΑΤ ι ΣΑΛ1 κ.λ.π.). Ακολουκεί θ αναλυτικι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του είδουσ (π.χ. ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΗΣ), και το ΑΠΟΘΕΜΑ, το οποίο ενθμερϊνεται από τθν ΑΧΗ ΗΜΕΑΣ, όταν κάνουμε τθν ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΥΡΟΛΟΙΡΩΝ. Σθμαίνει το πλικοσ που ζχουμε stock από το ςυγκεκριμζνο είδοσ. Κάκε φορά που ζχουμε πϊλθςθ ςε ζνα είδοσ, το απόκεμα μειϊνεται ανάλογα. Το ςυγκεκριμζνο πεδίο δεν είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιθκεί. Απαραίτθτο ςτοιχείο κάκε είδουσ αποτελεί θ ΟΜΑΔΑ ςτθν οποία το είδοσ ανικει, όπωσ τισ ζχουμε κωδικοποιιςει (βλ. 13. ΟΜΑΔΕΣ). Εδϊ ζχουμε δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ, του μπαλαντζρ. Στο πεδίο ΚΙTCHEN PRINTER μποροφμε να το ςυμπλθρϊςουμε μόνο ςτθν περίπτωςθ που ςτο γενικό αρχείο του προγράμματοσ ζχουμε ενεργοποιιςει τθν επιλογι για KITCHEN PRINTER. Βαςικό πεδίο είναι οι ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΩΛΗΗ όπωσ ζχουν καταχωρθκεί ςτο γενικό αρχείο (βλ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ). Για κάκε κατθγορία πϊλθςθσ ςυμπλθρϊνουμε τθν ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ του είδουσ. Δθλϊνουμε τθν κατθγορία του Φ.Π.Α. με τισ αξίεσ 1,2 και 3 για κάκε μια από τισ αξίεσ που ζχουμε δθλϊςει ανά κατθγορία ςτο γενικό μασ αξία (βλ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ). Ρ.χ. 1 = 13%, 2 = 23% κ.λ.π. Αντίςτοιχα ςυμπλθρϊνουμε το πεδίο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ και ΠΟΟΣΟ ΕΡΒΙΣΟΡΟΤ. 23

8 ΧΡΕΩΣΕ AΡΧΕΙΟ ΧΡΕΩΣΩΝ Στο αρχείο αυτό καταχωροφμε όλεσ τισ εταιρείεσ και άτομα που ςυνεργαηόμαςτε ι που μπορεί γενικά να μασ αφινουν λογαριαςμοφσ χρεωςτικοφσ. Εκτόσ από τισ εταιρείεσ που ςυνεργαηόμαςτε, χρεϊςτεσ κεωροφμε και τουσ πιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ (π.χ. VISA, ΕΜΡΟΟΚΑΤΑ, DINERS κ.λ.π.). (Ν)ΕΑ Κωδικοποιοφμε τον κάκε χρεϊςτθ δθμιουργϊντασ τον ΚΩ ΙΚΟ ΧΕΩΣΤΗ (αλφαρικμθτικό πεδίο με μικοσ 5 χαρακτιρεσ) που είναι μοναδικόσ για κάκε χρεϊςτθ. Συνεχίηουμε με τον ΤΥΡΟ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ((1) Τ/Ο TRAVEL AGENCY, (2) ETΑΙΕΙΑ, (3) CREDIT CARD, (4) ΑΛΛΑ)) τθν αναλυτικι επωνυμία του χρεϊςτθ, τθν ΙΕΥΘΥΝΣΗ, τθν ΡΟΛΗ, τθν ΧΩΑ, τον ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑ, το Α.Φ.Μ., τα ΤΗΛΕΦΩΝΑ, το ΟΝΟΜΑ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ 1 και το ΟΝΟΜΑ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ Το πρόγραμμα αυτό μασ επιτρζπει να δθμιουργιςουμε τουσ κωδικοφσ για διάφορα επαγγζλματα των χρεωςτϊν μασ. Συμπλθρϊνουμε τον ΚΩ ΙΚΟ και τθν ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 24

9 του επαγγζλματοσ και ορίηουμε αν το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα είναι (0) ΑΣΟΜΙΚΟ ι (1) ΕΣΑΙΡΕΙΑ. 60/ SPECIALS (CTRL_K ) Τα SPECIALS είναι ειδικζσ παρατθριςεισ για τθν εκτζλεςθ μίασ παραγγελίασ. Τα specials αφοροφν κάκε είδοσ τθσ παραγγελίασ χωριςτά. Οι παρατθριςεισ αυτζσ κα εκτυπωκοφν ςτον kitchen printer για ενθμζρωςθ τθσ κουηίνασ ι και το μπουφζ π.χ. καλά ψθμζνο, γαρνιτοφρα πατάτεσ τθγανιτζσ κ.λ.π.. Η καταχϊρθςθ γίνεται με τον ςυνδυαςμό των πλικτρων <Ctrl_K>, μόνο όμωσ κατά τθν διάρκεια καταχϊρθςθσ μιασ παραγγελίασ (F1), και αφοφ ζχουμε επιλζξει είδοσ. Εμφανίηεται παράκυρο όπου ζχουμε ςτο πάνω μζροσ πεδίο ελεφκερο για να καταχωριςουμε ςε μορφι απλοφ κειμζνου τθν παρατιρθςθ, και ςτο δεφτερο μζροσ ζχουμε παράκυρο με τα specials που αφοροφν τθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα, όπωσ τα ζχουμε καταχωρίςει ςτο αρχείο SPECIALS Ζχουμε δυνατότθτα να επιλζξουμε παραπάνω από ζνα special για κάκε είδοσ τθσ παραγγελίασ. ΕΡΓΑΙΕ 15. KINHΕΙ Είναι το ςθμαντικότερο τμιμα τθσ εφαρμογισ μζςο του οποίου καταχωροφμε και εκτελοφμε τισ παραγγελίεσ αλλά και εκδίδουμε τα ςχετικά παραςτατικά. Εμφανίηεται θ οκόνθ των λογαριαςμϊν, όπου ςτο επάνω μζροσ τθσ οκόνθσ ζχουμε τα πλικτρα με τα οποία επιλζγουμε τθν εργαςία που κα κάνουμε ςτον εμφανιηόμενο λογαριαςμό. Στον λογαριαςμό ζχουμε τα γενικά ςτοιχεία: δθλ. το τραπζηι, τον αρικμό του λογαριαςμοφ, τον ςερβιτόρο, τα άτομα του λογαριαςμοφ, τον αρικμό δωματίου αν υπάρχει (για τα ξενοδοχεία), τθν ϊρα του λογαριαςμοφ, τθν κατθγορία πϊλθςθσ, το 25

10 είδοσ παραςτατικοφ και τισ παρατθριςεισ. Στθν μζςθ τθσ οκόνθσ ζχουμε τισ κινιςεισ του λογαριαςμοφ. Στο αριςτερό τμιμα ζχουμε τισ καταχωρθμζνεσ κινιςεισ και ςε ποιο επίπεδο καταχϊρθςθσ βρίςκονται και ςτο δεξί τμιμα τισ νζεσ καταχωριςεισ ι τισ προσ ζκδοςθ καταχωριςεισ. Τζλοσ ςτο κάτω τμιμα τθσ οκόνθσ ζχουμε τθν ςυνολικι αξία του λογαριαςμοφ, τθν εκδομζνθ και τθν τελικι του αξία. Η διαδικαςία από τθν καταχώρθςθ μιασ παραγγελίασ ζωσ και τθν εξόφλθςθ ενόσ λογαριαςμοφ ακολουκεί τα εξισ ςτάδια: 1. παραγγελία: απλι καταχϊρθςθ τθσ παραγγελίασ 2. εκτζλεςθ: εκτζλεςθ παραγγελίασ από τθν κουηίνα και ςερβίριςμα 3. ζκδοςθ: ζκδοςθ λογαριαςμοφ και εκτφπωςθ 4. πελάτεσ: καταχϊρθςθ ςτοιχείων πελάτθ για τθν εκτφπωςθ 5. εξόφλθςθ: με μετρθτά credit: με πιςτωτικι κάρτα M/C: με χρζωςθ ςτο δωμάτιο (αν υπάρχει ςφνδεςθ με ERMIS) 26

11 από δικαιοφμενα: με ενθμζρωςθ των δικαιοφμενων του δωματίου 6. ζκπτωςθ: ςε ποςοςτό % επί του λογαριαςμοφ 7. ακφρωςθ λογαριαςμοφ ΠΛΗΚΣΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗ / ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ Αν χρθςιμοποιοφμε για πρϊτθ φορά το πρόγραμμα (ζναρξθ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ αλλά και ζναρξθ θμζρασ ςτθν κακθμερινι λειτουργία) όλα τα ανωτζρω πεδία και ςτοιχεία είναι κενά. Το ίδιο ακριβϊσ κα ςυμβεί όταν ζχουμε τακτοποιθμζνουσ όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ τθσ θμζρασ δθλ. ζχουν όλοι εκδοκεί και εξοφλθκεί. Πταν όμωσ υπάρχουν εκκρεμείσ λογαριαςμοί, οι λογαριαςμοί αυτοί υπάρχουν ςτθν μνιμθ τθσ εφαρμογισ και εμφανίηεται ο πρϊτοσ χρονολογικά μπροςτά μασ. Στθν τελευταία γραμμι τθσ οκόνθσ ζχουμε ζνα κλάςμα αρικμϊν π.χ. 1/5 που ςθμαίνει ότι ζχουμε πζντε (5) εκκρεμείσ λογαριαςμοφσ και αυτόσ που ζχουμε μπροςτά μασ είναι ο υπ αρικμόν ζνα (1). ΠΛΗΚΣΡΑ: PgUp ι PgDn : αλλάηουμε λογαριαςμό Tab : προχωράμε πεδίο Backspace : κινοφμαςτε προσ τα πίςω Esc : καταχϊρθςθ * ι? : όταν κζλουμε να αναηθτιςουμε τα ανοικτά τραπζηια ΠΛΗΚΣΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ F1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Είναι το πλικτρο απλισ καταχϊρθςθσ τθσ παραγγελίασ, και ςε περίπτωςθ που το ςυγκεκριμζνο P.O.S. χρθςιμοποιεί KITCHEN PRINTER, ενθμερϊνονται αυτόματα τα επιμζρουσ τμιματα για τθν εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ π.χ. μπουφζσ, κουηίνα κ.λ.π. 27

12 F2 ΕΚΣΕΛΕΗ Είναι το πλικτρο μερικισ ι ολικισ εκτζλεςθσ μίασ παραγγελίασ. Κατά κανόνα το χρθςιμοποιοφμε ςαν επόμενο βιμα μετά από τθν καταχϊρθςθ μιασ παραγγελίασ <F1>, για τθν ολικι ι μερικι εκτζλεςι τθσ. F3 ΕΚΔΟΗ Είναι το πλικτρο μερικισ θ ολικισ ζκδοςθσ ενόσ λογαριαςμοφ. Ζχουμε δυνατότθτα να το χρθςιμοποιιςουμε ςαν επόμενο βιμα μετά από τθν εκτζλεςθ μιασ παραγγελίασ <F2>, για τθν ολικι ι μερικι ζκδοςθ του ι να το χρθςιμοποιιςουμε για τθν απ ευκείασ καταχϊρθςθ, εκτζλεςθ και ζκδοςθ μιασ 28

13 παραγγελίασ. Χρθςιμοποιϊντασ το πλικτρο <F3> ζχουμε τθν εκτφπωςθ του κεωρθμζνου παραςτατικοφ π.χ. Απόδειξθ Λιανικισ Ρϊλθςθσ ι Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ κ.λ.π. F4 ΠΕΛΑΣΕ Είναι το πλικτρο με το οποίο μποροφμε να καταχωριςουμε τα ςτοιχεία του πελάτθ που κα τυπωκοφν ςτα παραςτατικά, όταν το παραςτατικό το οποίο κα χρθςιμοποιιςουμε ζχει ενθμερωμζνο το πεδίο Ρ, ςτο αντίςτοιχο αρχείο (βλ ΓΕΝΙΚΟ ΑΧΕΙΟ), τότε κα ζχουμε αυτόματα τθν μάςκα των ςτοιχείων του πελάτθ κατά τθν ϊρα ζκδοςθσ του παραςτατικοφ. Αν όμωσ το πεδίο αυτό δεν είναι ενθμερωμζνο και κζλουμε να καταχωριςουμε ςτοιχεία πελάτθ ςε ζνα λογαριαςμό ι αν κζλουμε να καταχωριςουμε τα ςτοιχεία του πελάτθ πολφ πριν από τθν ζκδοςθ του παραςτατικοφ τότε κάνουμε χριςθ του πλικτρου <F4>. Σα ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτον υπολογιςτι από το δελτίο παραγγελίασ είναι: (F1) Τραπζηι Λογαριαςμόσ (αυτόματα) Σερβιτόροσ 29

14 Άτομα Δωμάτιο (αν υπάρχει ςφνδεςθ με ERMIS) Κατθγορία πϊλθςθσ π.χ 1.πϊλθςθ Ραραςτατικό π.χ 1.ΑΡΥ μαηί. Ραρατθριςεισ Ρλικοσ ειδϊν Είδθ : πατϊντασ: * ι? επιλζγουμε, Ctrl-K ςθμειϊνουμε παρατθριςεισ ι specials Αξία (αυτόματα) *Πατάμε Esc για καταχώρθςθ τθσ παραγγελίασ 16.ΑΛΛΑΓΕ 1.Σιμών: Αλλάηουμε ποςοςτιαία ι ποςοτικά τισ τιμζσ μιασ ομάδασ ειδϊν ι όλων 2.Σραπεηιοφ: Μεταφορά ανοικτοφ λογαριαςμοφ από ζνα τραπζηι ςε ζνα άλλο. 3.Δώρου: Για τθν περίοδο εορτϊν 4.Επαναφορά τιμών (ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ) 17.ΣΕΛΟ ΒΑΡΔΙΑ Απόδοςθ κλειςτϊν λογαριαςμϊν ι μεταφορά ανοικτϊν ςε άλλο ςερβιτόρο. Με enter εμφανίηονται οι αξίεσ και το status των λογαριαςμϊν. Με Υ δίνεται πίνακασ με τθ γενικι κατάςταςθ του ςερβιτόρου Για να αποδϊςει ο ςερβιτόροσ, ηθτείται ο κωδ. Σερβιτόρου ςτον οποίο κα μεταφζρουμε τισ εκκρεμότθτεσ. 30

15 18.ΣΕΛΟ ΗΜΕΡΑ Κάκε μζρα μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, πρζπει να γίνεται κλείςιμο θμζρασ. Γίνεται ζλεγχοσ με τα υπόλοιπα των ςερβιτόρων και τθν θμερομθνία του ΕΜΗΣ Εκτελείται λιψθ αντιγράφων αςφαλείασ (Back up) Εκτελείται ενθμζρωςθ προοδευτικϊν Εκτυπϊνονται οι κινιςεισ και τα ζςοδα των τμθμάτων και γίνεται ενθμζρωςθ του ΕΜΗΣ Εκτυπϊνονται οι χρεϊςτεσ Εκτυπϊνεται το ιςοηφγιο πωλιςεων για κάκε ομάδα, πλικοσ, ποςό και ποςοςτό % των ειςπράξεων κάκε ομάδασ ςτο ςφνολο των πωλιςεων, ςε μετρθτά και χρεωςτικά. Επίςθσ εκτυπϊνεται θ ανάλυςθ φόρων, για κάκε κατθγορία ΦΡΑ και ΔΦ Εκτυπϊνεται το θμερολόγιο πωλιςεων για κάκε παραςτατικό που ζχουμε εκδϊςει, με τα ςτοιχεία: Α/Α εγγραφισ, αρικμ. κεϊρθςθσ, αρικμ. παραςτατικοφ π.χ. ΑΛΡ Α72, τθν επωνυμία, τον αρικμ. δωματίου, παρατθριςεισ, κακ. αξία, ΔΦ, αξία που υπόκειται ςε ΦΡΑ, το τελικό ποςό ςε μετρθτοίσ ι επί πιςτϊςει. Το τζλοσ θμζρασ ολοκλθρϊνεται με τθν ενθμζρωςθ αποκικθσ και τθν ενθμζρωςθ των ςερβιτόρων. 31

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακι Εργαςία. Σφςτθμα διαχείριςθσ οντολογίασ προςωπικοφ προφίλ μζςω διαδικτφου. Αντόνιο Κατίτ Μάριοσ Μυλωνάσ. Επιβλζπων: Κϊςτασ Βαςιλάκθσ

Πτυχιακι Εργαςία. Σφςτθμα διαχείριςθσ οντολογίασ προςωπικοφ προφίλ μζςω διαδικτφου. Αντόνιο Κατίτ Μάριοσ Μυλωνάσ. Επιβλζπων: Κϊςτασ Βαςιλάκθσ Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Σχολι Θετικϊν Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ Τμιμα Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν Πτυχιακι Εργαςία Σφςτθμα διαχείριςθσ οντολογίασ προςωπικοφ προφίλ μζςω διαδικτφου Αντόνιο Κατίτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Salonica Guide. Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Salonica Guide. Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Salonica Guide Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API Φοιτιτρια: Λαντηάκθ Χριςτίνα Επιβλζπων Κακθγθτισ: Σαμαράσ Νικόλαοσ Θμερομθνία: 15 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα