ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ"

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ H εφαρμογι POS είναι μζροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ςουίτασ προγραμμάτων τθσ εταιρίασ HIT (Hospitality Integrated Technologies), και καλφπτει το κομμάτι τθσ επιχείρθςθσ που αφορά ςτθ διαχείριςθ των ςθμείων πϊλθςθσ (Points of Sales) όπωσ το εςτιατόριο, το Bar, το Grill Room, κ.λ.π. Γενικι Ορολογία του Προγράμματοσ ΕΣΙΑ ΚΕΡΟΡΑ (CURSOR). Ο δείκτθσ που μασ δείχνει ςε ποιο ςθμείο τθσ οκόνθσ κα γραφεί ο επόμενοσ χαρακτιρασ που κα δϊςουμε (ςυνικωσ ζνα υπογραμμιςμζνο τετραγωνάκι). ΜΑΚΑ ι ΟΘΟΝΗ (SCREEN). Το ςφνολο των ςτοιχείων που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ μασ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. ΠΕ ΙΟ (FIELD). Μία ενότθτα χαρακτιρων που αποτελοφν ζνα ςτοιχείο (πχ. το επϊνυμο ςτο αρχείο προμθκευτϊν), με ςυγκεκριμζνο μικοσ ςε κάκε οκόνθ. ΕΓΓΡΑΦΗ (RECORD).Το ςφνολο των πεδίων - ςτοιχείων που αποτελοφν μία εγγραφι (π.χ. ζνα είδοσ). ΑΡΧΕΙΟ (FILE). Το ςφνολο των κοινϊν εγγραφϊν μίασ ζννοιασ (π.χ. αρχείο ειδϊν). ΚΩ ΙΚΟ ι ΚΛΕΙ Ι (KEY). Το πεδίο κάκε αρχείου που είναι μοναδικό για κάκε εγγραφι (π.χ. ο κωδικόσ ςτο αρχείο ειδϊν). ΠΑΡΑΘΤΡΟ (WINDOW). Σειρά εγγραφϊν που εμφανίηεται πάνω από μία μάςκα ςτοιχείων, για βοικεια του χειριςτι (π.χ. κωδικοί των μονάδων μζτρθςθσ πάνω ςτθ μάςκα των ειδϊν). 17

2 ΒΑΙΚΑ ΠΛΗΚΣΡΑ ENTER. Πταν ειςάγουμε ςτοιχεία με το πλθκτρολόγιο, θ φυςικι κατάλθξθ τθσ κίνθςθσ είναι να πιζςουμε το πλικτρο Enter. Αποτζλεςμα είναι να γίνει αποδεκτό ότι πλθκτρολογιςαμε. Φροντίηει δθλαδι για τθν ενθμζρωςθ του προγράμματοσ, με τα ςτοιχεία που ειςάγουμε. Το ςυγκεκριμζνο πλικτρο, χρθςιμεφει και για τθ μετακίνθςθ από πεδίο προσ πεδίο. ESC / ESCAPE. Το πλικτρο Esc δεν εκτελεί ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Πταν πρζπει να χρθςιμοποιθκεί, εμφανίηεται μινυμα που επεξθγεί ποια εργαςία κα εκτελεςτεί μόλισ το πιζςουμε. Σε πολλά ςθμεία (μάςκεσ / οκόνεσ) του προγράμματοσ το πλικτρο Esc ςθμαίνει π.χ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σε άλλεσ περιπτϊςεισ το μινυμα (ESC):ΕΞΟ ΟΣ, ςθμαίνει ότι πιζηοντασ το ςυγκεκριμζνο πλικτρο βγαίνετε από το πρόγραμμα που εργάηεςκε. CTRL / CONTROL. To πλικτρο CTRL εκτελεί ειδικζσ εργαςίεσ ςε ςυνδυαςμό πάντα με κάποιο άλλο πλικτρο. Θα ςυναντιςουμε αρκετά ςυχνά το μινυμα CTRL_C για ΑΚΥΩΣΗ. Αυτό ςθμαίνει πωσ, αν πιζςουμε τα πλικτρα CTRL και C, ταυτόχρονα, διακόπτουμε τθν εκτζλεςθ μίασ εργαςίασ. Επίςθσ αρκετά ςυχνά κα ςυναντιςουμε το μινυμα CTRL_B : ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. Αυτό ςθμαίνει πωσ, αν πιζςουμε τα πλικτρα CTRL και B ταυτόχρονα, εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ζνα παράκυρο που περιζχει μεταβλθτζσ, τισ οποίεσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε. HOME - END. Τα πλικτρα Home και End χρθςιμοποιοφνται για ακόμα πιο γριγορθ εμφάνιςθ εγγραφϊν. Ριζηοντασ το πλικτρο Home μεταφερόμαςτε ςτθν αρχι τθσ ςελίδασ, εκεί που βρίςκεται θ πρϊτθ εγγραφι, και πιζηοντασ το πλικτρο End μεταφερόμαςτε ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ, εκεί που βρίςκεται θ τελευταία εγγραφι. 18

3 ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΑ. Η ειςαγωγι ςτοιχείων μπορεί να γίνει με Ελλθνικοφσ ι Λατινικοφσ χαρακτιρεσ. Μόλισ το πρόγραμμα τεκεί ςε λειτουργία, ενεργοποιοφνται οι Ελλθνικοί χαρακτιρεσ. Η εναλλαγι από τα Ελλθνικά ςτα Λατινικά μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ. Ο πρϊτοσ είναι με το πλικτρο CAPS-LOCK (υπάρχει ενδεικτικό λαμπάκι ςτα περιςςότερα πλθκτρολόγια). Πταν το πιζςουμε ενεργοποιοφνται οι Λατινικοί χαρακτιρεσ, θ επαναφορά των Ελλθνικϊν γίνεται μόλισ ξαναπιζςουμε το πλικτρο. εφτεροσ τρόποσ είναι το πλικτρο <SHIFT> για προςωρινι ενεργοποίθςθ. Η μετατροπι διαρκεί προςωρινά, όςθ ϊρα πιζηουμε το πλικτρο SHIFT. Μόλισ ςταματιςουμε να πιζηουμε το πλικτρο, επανζρχονται οι Ελλθνικοί χαρακτιρεσ. ΜΠΑΛΑΝΣΕΡ (? ι *) - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΡΙΛΟΓΩΝ ΡΕΔΙΟΥ. Πταν ςε ζνα πεδίο μιασ οκόνθσ υπάρχει ζνα φάςμα επιλογϊν για να ςυμπλθρϊςουμε, μποροφμε να κάνουμε αναηιτθςθ πατϊντασ? ι * και μια κατάλθξθ ι αρχι λζξθσ (π.χ. ΡΑΡΑ* αν κζλουμε όλα τα ονόματα που αρχίηουν από ΡΑΡΑ) ϊςτε να μασ εμφανίςει τισ επιλογζσ που ζχουμε. Αν δεν υπάρχει θ επιλογι που επικυμοφμε μποροφμε μζςα από τθ μάςκα αυτι να δθμιουργιςουμε μια νζα εγγραφι ανάλογα με τισ ανάγκεσ μασ. 19

4 ΒΑΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ & ΜΕΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ H εφαρμογι ξεκινάει με το πρόγραμμα ΑΧΗ ΗΜΕΑΣ. Τθν πρϊτθ όμωσ φορά που κα χρθςιμοποιιςουμε τθν εφαρμογι, επειδι δεν υπάρχουν ςτοιχεία, εμφανίηεται το κεντρικό MENU επιλογισ εργαςιϊν. Σαν πρϊτο βιμα, πρζπει να δθμιουργιςουμε κωδικοφσ ςε οριςμζνα αρχεία τθσ εφαρμογισ. Η μεκοδολογία που πρζπει να ακολουκιςουμε, είναι θ εξισ: ΑΡΧΕΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (από την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ): Συμπλθρϊνονται κάποια γενικά ςτοιχεία, όπωσ τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςισ μασ, τα ποςοςτά Φ.Ρ.Α. κ.λ.π. 2. ΣΡΑΠΕΖΙΑ : Κωδικοποιοφμε τα τραπζηια ι κζςεισ ςτο BAR, κ.λ.π. 3. ΕΡΒΙΣΟΡΟΙ : Κωδικοποιοφμε τουσ ςερβιτόρουσ, μπάρμαν, κ.λ.π. 4. ΟΜΑ Ε : Χωρίηουμε τα είδθ που ςερβίρουμε ςε ομάδεσ και τα κωδικοποιοφμε π.χ. ΡΟΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ κ.λ.π. 5. ΕΙ Η : Κωδικοποιοφμε τα είδθ, δθλϊνουμε τθν ομάδα που ανικουν κ.λ.π. 6. ΑΡΧΗ ΗΜΕΡΑ : ιλωςθ θμερομθνίασ ζναρξθσ. 11. ΣΡΑΠΕΖΙΑ Στθν ςυγκεκριμζνθ επιλογι κωδικοποιοφμε τα τραπζηια και ορίηουμε ςε ποιο GROUP τραπεηιϊν ανικει το κάκε ζνα. ΚΩ ΙΚΟ ΣΡΑΠΕΖΙΟΤ : Κωδικοποιοφμε τα τραπζηια με γράμματα ι και με αρικμοφσ (μζχρι τρία ψθφία). Ο κωδικόσ είναι μοναδικόσ για κάκε τραπζηι. GROUP : Και αυτό το πεδίο είναι αλφαρικμθτικό (δζχεται γράμματα και αρικμοφσ). Εδϊ δθμιουργοφμε ι ορίηουμε τθν ομάδα τραπεηιϊν (πόςτο), ςτθν οποία ανικει το κάκε τραπζηι ποφ ζχουμε κωδικοποιιςει. 20

5 12. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΒΙΣΟΡΩΝ Στθν ςυγκεκριμζνθ επιλογι, κωδικοποιοφμε τουσ ςερβιτόρουσ που εργάηονται ςτο ςυγκεκριμζνο πόςτο, ανεξάρτθτα αν εργάηονται κάκε μζρα ι όχι. Δθμιουργοφμε ζνα ΚΩΔΙΚΟ για κάκε ςερβιτόρο, barman κ.λ.π. με ζωσ τρία ψθφία αλφαρικμθτικά. Στθν ςυνζχεια ςυμπλθρϊνουμε το πεδίο PASSWORD, το οποίο χρθςιμοποιείται όταν χρζθ ταμπλίςτα εκτελοφν οι ςερβιτόροι. Με αυτό τον τρόπο ο κάκε ςερβιτόροσ μπορεί να καταχωριςει και να εκτελζςει μόνο τισ δικζσ του παραγγελίεσ. Ακολουκεί το ΟΝΟΜΑ του ςερβιτόρου, το οποίο είναι αλφαρικμθτικό πεδίο. Στθν κζςθ ΡΟΣΟΣΤΟ % κα ςυμπλθρϊςουμε το ποςοςτό, μόνο όταν ο ςερβιτόροσ πλθρϊνεται με ποςοςτά ςτισ ειςπράξεισ θμζρασ (π.χ. 13%, 16%), αλλιϊσ το 21

6 αφινουμε 0. ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ : Το πεδίο αυτό ενθμερϊνεται από το πρόγραμμα ΑΧΗ ΗΜΕΑΣ, όταν ςτθν αρχι τθσ θμζρασ δθλϊνουμε ποιοι ςερβιτόροι κα εργάηονται ςιμερα. 13. ΟΜΑΔΕ Η επιλογι μασ επιτρζπει να κωδικοποιιςουμε τισ ομάδεσ των ειδϊν μασ. Αυτό ςθμαίνει, ότι ορίηουμε τισ κατθγορίεσ των ειδϊν, τισ ομάδεσ, τισ υπό - ομάδεσ (π.χ. ορεκτικά, επιδόρπια, αναψυκτικά, κ.λ.π.), ανάλογα με το πόςο αναλυτικά, κζλουμε να ζχουμε τα αποτελζςματα και τισ διάφορεσ πλθροφορίεσ για τα είδθ των αποκθκϊν μασ. KATHΓΟΡΙΑ : To ςυγκεκριμζνο πεδίο, ςυμπλθρϊνεται με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει θ ομάδα. ΚΙTCHEN PRINTER : Μποροφμε να ςυμπλθρϊςουμε το ςυγκεκριμζνο πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που ςτο γενικό αρχείο του προγράμματοσ (βλ ΓΕΝΙΚΟ ΑΧΕΙΟ) ζχουμε ενεργοποιιςει τθν επιλογι για KITCHEN PRINTER. Eαν ςυμπλθρϊςουμε το πεδίο, τα είδθ που κα ανικουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα και χρθςιμοποιοφνται ςε καταχϊρθςθ παραγγελίασ, κα οδθγοφνται ςτον αντίςτοιχο εκτυπωτι. 22

7 14.ΕΙΔΗ Κάκε είδοσ που προςφζρει θ επιχείρθςθ μασ, πρζπει να καταχωρθκεί ςτο ΑΧΕΙΟ ΕΙΔΩΝ. (Ν)ΕΑ Χρειάηεται ζνασ μοναδικόσ ΚΩΔΙΚΟ για κάκε είδοσ με γράμματα ι και αρικμοφσ. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε μζχρι και ζξθ (6) χαρακτιρεσ. Η κωδικοποίθςθ είναι τελείωσ ελεφκερθ και μπορεί να γίνει με οποιαδιποτε λογικι μασ εξυπθρετεί. (π.χ. 306 ι ΣΑΛΑΤ ι ΣΑΛ1 κ.λ.π.). Ακολουκεί θ αναλυτικι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του είδουσ (π.χ. ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΗΣ), και το ΑΠΟΘΕΜΑ, το οποίο ενθμερϊνεται από τθν ΑΧΗ ΗΜΕΑΣ, όταν κάνουμε τθν ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΥΡΟΛΟΙΡΩΝ. Σθμαίνει το πλικοσ που ζχουμε stock από το ςυγκεκριμζνο είδοσ. Κάκε φορά που ζχουμε πϊλθςθ ςε ζνα είδοσ, το απόκεμα μειϊνεται ανάλογα. Το ςυγκεκριμζνο πεδίο δεν είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιθκεί. Απαραίτθτο ςτοιχείο κάκε είδουσ αποτελεί θ ΟΜΑΔΑ ςτθν οποία το είδοσ ανικει, όπωσ τισ ζχουμε κωδικοποιιςει (βλ. 13. ΟΜΑΔΕΣ). Εδϊ ζχουμε δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ, του μπαλαντζρ. Στο πεδίο ΚΙTCHEN PRINTER μποροφμε να το ςυμπλθρϊςουμε μόνο ςτθν περίπτωςθ που ςτο γενικό αρχείο του προγράμματοσ ζχουμε ενεργοποιιςει τθν επιλογι για KITCHEN PRINTER. Βαςικό πεδίο είναι οι ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΩΛΗΗ όπωσ ζχουν καταχωρθκεί ςτο γενικό αρχείο (βλ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ). Για κάκε κατθγορία πϊλθςθσ ςυμπλθρϊνουμε τθν ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ του είδουσ. Δθλϊνουμε τθν κατθγορία του Φ.Π.Α. με τισ αξίεσ 1,2 και 3 για κάκε μια από τισ αξίεσ που ζχουμε δθλϊςει ανά κατθγορία ςτο γενικό μασ αξία (βλ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ). Ρ.χ. 1 = 13%, 2 = 23% κ.λ.π. Αντίςτοιχα ςυμπλθρϊνουμε το πεδίο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ και ΠΟΟΣΟ ΕΡΒΙΣΟΡΟΤ. 23

8 ΧΡΕΩΣΕ AΡΧΕΙΟ ΧΡΕΩΣΩΝ Στο αρχείο αυτό καταχωροφμε όλεσ τισ εταιρείεσ και άτομα που ςυνεργαηόμαςτε ι που μπορεί γενικά να μασ αφινουν λογαριαςμοφσ χρεωςτικοφσ. Εκτόσ από τισ εταιρείεσ που ςυνεργαηόμαςτε, χρεϊςτεσ κεωροφμε και τουσ πιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ (π.χ. VISA, ΕΜΡΟΟΚΑΤΑ, DINERS κ.λ.π.). (Ν)ΕΑ Κωδικοποιοφμε τον κάκε χρεϊςτθ δθμιουργϊντασ τον ΚΩ ΙΚΟ ΧΕΩΣΤΗ (αλφαρικμθτικό πεδίο με μικοσ 5 χαρακτιρεσ) που είναι μοναδικόσ για κάκε χρεϊςτθ. Συνεχίηουμε με τον ΤΥΡΟ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ((1) Τ/Ο TRAVEL AGENCY, (2) ETΑΙΕΙΑ, (3) CREDIT CARD, (4) ΑΛΛΑ)) τθν αναλυτικι επωνυμία του χρεϊςτθ, τθν ΙΕΥΘΥΝΣΗ, τθν ΡΟΛΗ, τθν ΧΩΑ, τον ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑ, το Α.Φ.Μ., τα ΤΗΛΕΦΩΝΑ, το ΟΝΟΜΑ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ 1 και το ΟΝΟΜΑ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ Το πρόγραμμα αυτό μασ επιτρζπει να δθμιουργιςουμε τουσ κωδικοφσ για διάφορα επαγγζλματα των χρεωςτϊν μασ. Συμπλθρϊνουμε τον ΚΩ ΙΚΟ και τθν ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 24

9 του επαγγζλματοσ και ορίηουμε αν το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα είναι (0) ΑΣΟΜΙΚΟ ι (1) ΕΣΑΙΡΕΙΑ. 60/ SPECIALS (CTRL_K ) Τα SPECIALS είναι ειδικζσ παρατθριςεισ για τθν εκτζλεςθ μίασ παραγγελίασ. Τα specials αφοροφν κάκε είδοσ τθσ παραγγελίασ χωριςτά. Οι παρατθριςεισ αυτζσ κα εκτυπωκοφν ςτον kitchen printer για ενθμζρωςθ τθσ κουηίνασ ι και το μπουφζ π.χ. καλά ψθμζνο, γαρνιτοφρα πατάτεσ τθγανιτζσ κ.λ.π.. Η καταχϊρθςθ γίνεται με τον ςυνδυαςμό των πλικτρων <Ctrl_K>, μόνο όμωσ κατά τθν διάρκεια καταχϊρθςθσ μιασ παραγγελίασ (F1), και αφοφ ζχουμε επιλζξει είδοσ. Εμφανίηεται παράκυρο όπου ζχουμε ςτο πάνω μζροσ πεδίο ελεφκερο για να καταχωριςουμε ςε μορφι απλοφ κειμζνου τθν παρατιρθςθ, και ςτο δεφτερο μζροσ ζχουμε παράκυρο με τα specials που αφοροφν τθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα, όπωσ τα ζχουμε καταχωρίςει ςτο αρχείο SPECIALS Ζχουμε δυνατότθτα να επιλζξουμε παραπάνω από ζνα special για κάκε είδοσ τθσ παραγγελίασ. ΕΡΓΑΙΕ 15. KINHΕΙ Είναι το ςθμαντικότερο τμιμα τθσ εφαρμογισ μζςο του οποίου καταχωροφμε και εκτελοφμε τισ παραγγελίεσ αλλά και εκδίδουμε τα ςχετικά παραςτατικά. Εμφανίηεται θ οκόνθ των λογαριαςμϊν, όπου ςτο επάνω μζροσ τθσ οκόνθσ ζχουμε τα πλικτρα με τα οποία επιλζγουμε τθν εργαςία που κα κάνουμε ςτον εμφανιηόμενο λογαριαςμό. Στον λογαριαςμό ζχουμε τα γενικά ςτοιχεία: δθλ. το τραπζηι, τον αρικμό του λογαριαςμοφ, τον ςερβιτόρο, τα άτομα του λογαριαςμοφ, τον αρικμό δωματίου αν υπάρχει (για τα ξενοδοχεία), τθν ϊρα του λογαριαςμοφ, τθν κατθγορία πϊλθςθσ, το 25

10 είδοσ παραςτατικοφ και τισ παρατθριςεισ. Στθν μζςθ τθσ οκόνθσ ζχουμε τισ κινιςεισ του λογαριαςμοφ. Στο αριςτερό τμιμα ζχουμε τισ καταχωρθμζνεσ κινιςεισ και ςε ποιο επίπεδο καταχϊρθςθσ βρίςκονται και ςτο δεξί τμιμα τισ νζεσ καταχωριςεισ ι τισ προσ ζκδοςθ καταχωριςεισ. Τζλοσ ςτο κάτω τμιμα τθσ οκόνθσ ζχουμε τθν ςυνολικι αξία του λογαριαςμοφ, τθν εκδομζνθ και τθν τελικι του αξία. Η διαδικαςία από τθν καταχώρθςθ μιασ παραγγελίασ ζωσ και τθν εξόφλθςθ ενόσ λογαριαςμοφ ακολουκεί τα εξισ ςτάδια: 1. παραγγελία: απλι καταχϊρθςθ τθσ παραγγελίασ 2. εκτζλεςθ: εκτζλεςθ παραγγελίασ από τθν κουηίνα και ςερβίριςμα 3. ζκδοςθ: ζκδοςθ λογαριαςμοφ και εκτφπωςθ 4. πελάτεσ: καταχϊρθςθ ςτοιχείων πελάτθ για τθν εκτφπωςθ 5. εξόφλθςθ: με μετρθτά credit: με πιςτωτικι κάρτα M/C: με χρζωςθ ςτο δωμάτιο (αν υπάρχει ςφνδεςθ με ERMIS) 26

11 από δικαιοφμενα: με ενθμζρωςθ των δικαιοφμενων του δωματίου 6. ζκπτωςθ: ςε ποςοςτό % επί του λογαριαςμοφ 7. ακφρωςθ λογαριαςμοφ ΠΛΗΚΣΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗ / ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ Αν χρθςιμοποιοφμε για πρϊτθ φορά το πρόγραμμα (ζναρξθ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ αλλά και ζναρξθ θμζρασ ςτθν κακθμερινι λειτουργία) όλα τα ανωτζρω πεδία και ςτοιχεία είναι κενά. Το ίδιο ακριβϊσ κα ςυμβεί όταν ζχουμε τακτοποιθμζνουσ όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ τθσ θμζρασ δθλ. ζχουν όλοι εκδοκεί και εξοφλθκεί. Πταν όμωσ υπάρχουν εκκρεμείσ λογαριαςμοί, οι λογαριαςμοί αυτοί υπάρχουν ςτθν μνιμθ τθσ εφαρμογισ και εμφανίηεται ο πρϊτοσ χρονολογικά μπροςτά μασ. Στθν τελευταία γραμμι τθσ οκόνθσ ζχουμε ζνα κλάςμα αρικμϊν π.χ. 1/5 που ςθμαίνει ότι ζχουμε πζντε (5) εκκρεμείσ λογαριαςμοφσ και αυτόσ που ζχουμε μπροςτά μασ είναι ο υπ αρικμόν ζνα (1). ΠΛΗΚΣΡΑ: PgUp ι PgDn : αλλάηουμε λογαριαςμό Tab : προχωράμε πεδίο Backspace : κινοφμαςτε προσ τα πίςω Esc : καταχϊρθςθ * ι? : όταν κζλουμε να αναηθτιςουμε τα ανοικτά τραπζηια ΠΛΗΚΣΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ F1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Είναι το πλικτρο απλισ καταχϊρθςθσ τθσ παραγγελίασ, και ςε περίπτωςθ που το ςυγκεκριμζνο P.O.S. χρθςιμοποιεί KITCHEN PRINTER, ενθμερϊνονται αυτόματα τα επιμζρουσ τμιματα για τθν εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ π.χ. μπουφζσ, κουηίνα κ.λ.π. 27

12 F2 ΕΚΣΕΛΕΗ Είναι το πλικτρο μερικισ ι ολικισ εκτζλεςθσ μίασ παραγγελίασ. Κατά κανόνα το χρθςιμοποιοφμε ςαν επόμενο βιμα μετά από τθν καταχϊρθςθ μιασ παραγγελίασ <F1>, για τθν ολικι ι μερικι εκτζλεςι τθσ. F3 ΕΚΔΟΗ Είναι το πλικτρο μερικισ θ ολικισ ζκδοςθσ ενόσ λογαριαςμοφ. Ζχουμε δυνατότθτα να το χρθςιμοποιιςουμε ςαν επόμενο βιμα μετά από τθν εκτζλεςθ μιασ παραγγελίασ <F2>, για τθν ολικι ι μερικι ζκδοςθ του ι να το χρθςιμοποιιςουμε για τθν απ ευκείασ καταχϊρθςθ, εκτζλεςθ και ζκδοςθ μιασ 28

13 παραγγελίασ. Χρθςιμοποιϊντασ το πλικτρο <F3> ζχουμε τθν εκτφπωςθ του κεωρθμζνου παραςτατικοφ π.χ. Απόδειξθ Λιανικισ Ρϊλθςθσ ι Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ κ.λ.π. F4 ΠΕΛΑΣΕ Είναι το πλικτρο με το οποίο μποροφμε να καταχωριςουμε τα ςτοιχεία του πελάτθ που κα τυπωκοφν ςτα παραςτατικά, όταν το παραςτατικό το οποίο κα χρθςιμοποιιςουμε ζχει ενθμερωμζνο το πεδίο Ρ, ςτο αντίςτοιχο αρχείο (βλ ΓΕΝΙΚΟ ΑΧΕΙΟ), τότε κα ζχουμε αυτόματα τθν μάςκα των ςτοιχείων του πελάτθ κατά τθν ϊρα ζκδοςθσ του παραςτατικοφ. Αν όμωσ το πεδίο αυτό δεν είναι ενθμερωμζνο και κζλουμε να καταχωριςουμε ςτοιχεία πελάτθ ςε ζνα λογαριαςμό ι αν κζλουμε να καταχωριςουμε τα ςτοιχεία του πελάτθ πολφ πριν από τθν ζκδοςθ του παραςτατικοφ τότε κάνουμε χριςθ του πλικτρου <F4>. Σα ςτοιχεία που καταχωροφνται ςτον υπολογιςτι από το δελτίο παραγγελίασ είναι: (F1) Τραπζηι Λογαριαςμόσ (αυτόματα) Σερβιτόροσ 29

14 Άτομα Δωμάτιο (αν υπάρχει ςφνδεςθ με ERMIS) Κατθγορία πϊλθςθσ π.χ 1.πϊλθςθ Ραραςτατικό π.χ 1.ΑΡΥ μαηί. Ραρατθριςεισ Ρλικοσ ειδϊν Είδθ : πατϊντασ: * ι? επιλζγουμε, Ctrl-K ςθμειϊνουμε παρατθριςεισ ι specials Αξία (αυτόματα) *Πατάμε Esc για καταχώρθςθ τθσ παραγγελίασ 16.ΑΛΛΑΓΕ 1.Σιμών: Αλλάηουμε ποςοςτιαία ι ποςοτικά τισ τιμζσ μιασ ομάδασ ειδϊν ι όλων 2.Σραπεηιοφ: Μεταφορά ανοικτοφ λογαριαςμοφ από ζνα τραπζηι ςε ζνα άλλο. 3.Δώρου: Για τθν περίοδο εορτϊν 4.Επαναφορά τιμών (ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ) 17.ΣΕΛΟ ΒΑΡΔΙΑ Απόδοςθ κλειςτϊν λογαριαςμϊν ι μεταφορά ανοικτϊν ςε άλλο ςερβιτόρο. Με enter εμφανίηονται οι αξίεσ και το status των λογαριαςμϊν. Με Υ δίνεται πίνακασ με τθ γενικι κατάςταςθ του ςερβιτόρου Για να αποδϊςει ο ςερβιτόροσ, ηθτείται ο κωδ. Σερβιτόρου ςτον οποίο κα μεταφζρουμε τισ εκκρεμότθτεσ. 30

15 18.ΣΕΛΟ ΗΜΕΡΑ Κάκε μζρα μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, πρζπει να γίνεται κλείςιμο θμζρασ. Γίνεται ζλεγχοσ με τα υπόλοιπα των ςερβιτόρων και τθν θμερομθνία του ΕΜΗΣ Εκτελείται λιψθ αντιγράφων αςφαλείασ (Back up) Εκτελείται ενθμζρωςθ προοδευτικϊν Εκτυπϊνονται οι κινιςεισ και τα ζςοδα των τμθμάτων και γίνεται ενθμζρωςθ του ΕΜΗΣ Εκτυπϊνονται οι χρεϊςτεσ Εκτυπϊνεται το ιςοηφγιο πωλιςεων για κάκε ομάδα, πλικοσ, ποςό και ποςοςτό % των ειςπράξεων κάκε ομάδασ ςτο ςφνολο των πωλιςεων, ςε μετρθτά και χρεωςτικά. Επίςθσ εκτυπϊνεται θ ανάλυςθ φόρων, για κάκε κατθγορία ΦΡΑ και ΔΦ Εκτυπϊνεται το θμερολόγιο πωλιςεων για κάκε παραςτατικό που ζχουμε εκδϊςει, με τα ςτοιχεία: Α/Α εγγραφισ, αρικμ. κεϊρθςθσ, αρικμ. παραςτατικοφ π.χ. ΑΛΡ Α72, τθν επωνυμία, τον αρικμ. δωματίου, παρατθριςεισ, κακ. αξία, ΔΦ, αξία που υπόκειται ςε ΦΡΑ, το τελικό ποςό ςε μετρθτοίσ ι επί πιςτϊςει. Το τζλοσ θμζρασ ολοκλθρϊνεται με τθν ενθμζρωςθ αποκικθσ και τθν ενθμζρωςθ των ςερβιτόρων. 31

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ Μεταφερκείτε ςτο μενοφ «Διαχείρθςθ Αποκικθσ» Για τθν καταχϊρθςθ (καταμζτρθςθ) και εκτφπωςθ τθσ απογραφισ όλων των ειδϊν τθσ αποκικθσ (φαρμάκων και παραφαρμάκων), επιλζξτε τθν εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο 03 ΙΛΤΔΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Α.Ε. Επιμζλεια : Παπαδοκωςτάκθ Μαρία Βαρλάμθσ Νίκοσ MEGATRON ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015 Xpress Ιωάννινα Μάιοσ 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ «Αποκθκευτικοί χώροι» - Διάκριςθ αποκεμάτων Διακζςιμα = το ςφνολο των εμπορευμάτων, που υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι ςτα ράφια ι ςτα ςυρτάρια του φαρμακείου Εκκρεμότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3)

Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3) Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3) Το όνομα ενόσ πίνακα, όπωσ και κάκε άλλου αντικειμζνου, μπορεί να ζχει μζγεκοσ ζωσ 64 χαρακτιρεσ. Το όνομα ενόσ πεδίου μπορεί να ζχει μζγεκοσ ζωσ 64 χαρακτιρεσ. Κάκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 1

Διαβάστε περισσότερα

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων Παραμετροποίηςη ειςαγωγήσ δεδομζνων περιόδων 1 1 Περίληψη Το παρόν εγχειρίδιο παρουςιάηει αναλυτικά τθν παραμετροποίθςθ τθσ ειςαγωγισ αποτελεςμάτων μιςκοδοτικϊν περιόδων. 2 2 Περιεχόμενα 1 Ρερίλθψθ...2

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Version

Dioscourides Version Dioscourides Version 2.15.36 Στθν ζκδοςθ 2.15.36 που κα εγκαταςτιςετε κα ςυναντιςετε: 1. Αλλαγζσ Λειτουργιϊν (μερικζσ εκτελζςεισ) 2. Επεκτάςεισ - Νζεσ Δυνατότθτεσ (μερικζσ εκτελζςεισ) 3. Προςκικεσ νζων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού. Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ "Μελετθτιριο"

Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού. Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ Μελετθτιριο Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ "Μελετθτιριο" 1 Κατάκεςθ διδακτικοφ υλικοφ ςτο "Μελετθτιριο" 1. Είςοδοσ ςτο ςύςτημα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί)

TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί) TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ τθ κζςθ μασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

= = 124

= = 124 Λζξεισ Κάκε μακθτισ μζςα ςτθν ομάδα κα πρζπει να ζχει μια αρικμομθχανι. Ζνασ μακθτισ κα διαβάηει φωναχτά τουσ αρικμοφσ. Οι υπόλοιποι μακθτζσ κα τουσ γράφουν ςτθν αρικμομθχανι πατϊντασ κάκε φορά το πλικτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ. Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ. Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal Παράγραφοσ 8.2 Βαςικοί τφποι δεδομζνων Σα δεδομζνα ενόσ προγράμματοσ μπορεί να: είναι αποκθκευμζνα εςωτερικά ςτθν μνιμθ είναι αποκθκευμζνα εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν. Ειςαγωγι ςτθν Python

Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν. Ειςαγωγι ςτθν Python Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν Ειςαγωγι ςτθν Python Γ Μζροσ Modules, Αντικειμενοςτραφισ Προγραμματιςμόσ ςτθν Python, Classes, Objects, Αλλθλεπίδραςθ με αρχεία Ειςαγωγι αρκρωμάτων (modules): import

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα