Χπόνορ και μνήμη ζηιρ Θέσεις για τη υιλοσουία της ιστορίας ηος Walter Benjamin και ηο παπάδειγμα μιαρ πεπθόπμανρ από ηην ομάδα Nova Melancholia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χπόνορ και μνήμη ζηιρ Θέσεις για τη υιλοσουία της ιστορίας ηος Walter Benjamin και ηο παπάδειγμα μιαρ πεπθόπμανρ από ηην ομάδα Nova Melancholia."

Transcript

1 Χπόνορ και μνήμη ζηιρ Θέσεις για τη υιλοσουία της ιστορίας ηος Walter Benjamin και ηο παπάδειγμα μιαρ πεπθόπμανρ από ηην ομάδα Nova Melancholia. Δξγαζία ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Σέρλε θαη Φηινζνθία Ι ηνπ θαζεγεηή Π. Πνχινπ Υεηκεξηλφ Δμάκελν Βαζίιεο Ννχιαο ΑΚΣ, Δηθαζηθφ Σκήκα, 9 ν Έμάκελν, Αξ. Μ. 2657

2 Ειζαγωγή Η παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ην θείκελν ηνπ Walter Benjamin Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο 1. Πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θη επξχηεξα θηινζνθηθψλ δηαθπβεπκάησλ ηνπ 20 νπ αηψλα. Γξάθηεθε ην 1940, ππφ εμαηξεηηθά αληίμνεο ζπλζήθεο, θαη ζπλνςίδεη ηελ αληίιεςε ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηελ ηζηνξία. Σν θείκελν ζψζεθε ζε κνξθή ζχληνκσλ (ζπρλά θξππηηθψλ θαη αθνξηζηηθψλ) Θέζεσλ πνπ αξηζκνχληαη, ζηε γεξκαληθή εθδνρή 2, απφ ην 1 έσο ην 18 θαη αθνινπζνχληαη απφ δχν ζχληνκα Παξαξηήκαηα 3. ηηο Θέζεηο, ν Μπέλγηακηλ επηρεηξεί έλαλ πξσηφηππν ζπγθεξαζκφ ηεο κεζφδνπ ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ θαη ηεο εβξατθήο εζραηνινγηθήο παξάδνζεο πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη εθ λένπ ηε ζρέζε καο κε ηελ ηζηνξία. Η παξνχζα εξγαζία αξζξψλεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο, επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο κλήκεο ζην θείκελν ησλ Θέζεσλ, κέζα απφ κία εθ ηνπ ζχλεγγπο αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Θα ζηαζψ ηδηαίηεξα ζηελ αληίζεζε, αθελφο, ελφο κεραληζηηθνχ, ζπλερνχο θαη αδηάθνξνπ ρξφλνπ θη αθεηέξνπ, ελφο γεκάηνπ, αζπλερνχο, πξνζαλαηνιηζκέλνπ ρξφλνπ. Θα πξνζπαζήζσ λα θαηαλνήζσ ηελ ειπηδνθφξα «αθηλεηνπνίεζε» ηνπ ρξφλνπ, θαη ηνλ ξφιν ηεο κλήκεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Η πιήξεο δηαιεχθαλζε ησλ κπελγηακηληθψλ φξσλ θαη ε νιηθή απνζαθήληζε ησλ λνεκάησλ είλαη θάηη πέξα απφ ηηο θηινδνμίεο κνπ. Δπηζπκία κνπ είλαη θαη αξράο λα πξνζεγγίζσ θαη λα δηαβάζσ ηηο ζέζεηο ησλ Θέζεσλ κε άμνλα ηελ πξνβιεκαηηθή ρξφλνο-κλήκε. Η ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ, ζπλεπψο θαη ε αληίιεςή ηνπ πεξί ρξφλνπ, εγγξάθεηαη ζηνλ αζηεξηζκφ ηεο ζηξαηεπκέλεο πνιηηηθήο αξηζηεξάο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, «ην ππνθείκελν ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο» 4 πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ηε κλήκε ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη λα εγγξαθεί ζηνλ ρξφλν ηνπ παξφληνο, δελ είλαη κηα νπνηαδήπνηε ππνθεηκεληθφηεηα, αιιά ε «καρφκελε θαηαπηεζκέλε ηάμε» 5. Ο βαζηθφο «ήξσαο» ησλ Θέζεσλ είλαη ν «ηζηνξηθφο πιηζηήο». Ο ζπγγξαθέαο, πνπ ηνπνζεηείηαη αλνηρηά ζην πιεπξφ ηνπ (ζα ιέγακε φηη ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ «ήξσα» ηνπ), ελλνεί ηνλ ηζηνξηθφ πιηζηή ηαπηόρξνλα σο κειεηεηή ηεο ηζηνξίαο θαη σο πνιηηηθά δξψληα επαλαζηάηε. Μέζα ζηελ θαξδηά ησλ Θέζεσλ εγγξάθεηαη ε πξνβιεκαηηθή ελφο δίπνινπ πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ γλήζηα ζηξαηεπκέλε γξαθή ηνπ Μπέλγηακηλ: ζεσξία / πξάμε. Καηά πφζν ν ρξφλνο ηεο ζεσξίαο ζπγθιίλεη ή απνθιίλεη απφ ηνλ ρξφλν ηεο πξάμεο, ή ηαπηίδεηαη κε απηφλ; Καηά πφζν κία ζηξαηεπκέλε ζεσξία ζπληζηά, ππφ κηα έλλνηα, αθ εαπηνχ ηεο πξάμε; 1 Ο αθξηβήο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Μπέλγηακηλ είλαη Πεξί ηεο έλλνηαο ηεο ηζηνξίαο (Über den Begriff der Geschichte). Γξάθηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1940, ιίγν πξηλ ηελ απφπεηξα ηνπ Μπέλγηακηλ λα απνδξάζεη απφ ην Πνξη- Μπνπ (ζηα γαιιν-ηζπαληθά ζχλνξα) φπνπ Δβξαίνη θαη καξμηζηέο Γεξκαλνί πξφζθπγεο παξαδφζεθαλ απφ ηε γαιιηθή θπβέξλεζε ζηελ Γθεζηάπν. Έλα αληίγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ζηάιζεθε ζηελ θηιφζνθν Υάλα Άξελη θαη εθείλε ην παξέδσζε ζηνλ Σενληφξ Αληφξλν. Γεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά κε ηνλ ηίηιν Δηο κλήκελ ηνπ Βάιηεξ Μπέλγηακηλ(Walter Benjamin zum Gedächtnis). 2 Τπάξρεη θαη κία γαιιηθή εθδνρή ηνπ θεηκέλνπ, γξακκέλε απφ ηνλ ίδην ηνλ Μπέλγηακηλ, πνπ έρεη θάπνηεο δηαθνξέο απφ ηελ γεξκαληθή, θαη σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ Θέζεσλ. 3 Benjamin (Walter) Θέζεηο γηα ηελ θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο, κηθξ. Ν. ηνπδνπιή, απφ ην πξφγξακκα ηεο νκφηηηιεο παξάζηαζεο ηεο νκάδαο Nova Melancholia, Bios, Αζήλα Όιεο νη παξαζέζεηο κεξψλ ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Μπέλγηακηλ ζα γίλνληαη απφ απηή ηελ έθδνζε. Γηα ζπληνκία, ζηελ παξαπνκπή, ζα αλαθέξεηαη κφλν ν αξηζκφο ηεο Θέζεο. 4 Θέζε Θέζε 12. 2

3 Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ζην αλέβαζκα ηεο ζεαηξηθήο πεξθφξκαλο Walter Benjamin: Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ νκάδα Nova Melancholia, ηα δηαθπβεχκαηα ελφο πεξάζκαηνο απφ ηελ ζεσξία ζηελ θαιιηηερληθή- πξάμε. Ππώηο μέπορ: η θεωπία Ο Μπέλγηακηλ ζεσξεί φηη ε θπξίαξρε αληίιεςε ηεο ξνήο ηνπ ρξφλνπ, πνπ απερεί ην επηζηεκνληθφ θαη νξζνινγηζηηθφ πλεχκα ηεο δπηηθήο παξάδνζεο, είλαη ε κεραληθή αιιεινδηαδνρή ηζνκεξψο θαηαηεηκεκέλσλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ, πνπ αθνινπζνχλ ε κία ηελ άιιε «φπσο νη ράληξεο ζε έλα ξνδάξην» 6. Ο ρξφλνο, δειαδή, θαη καδί ηνπ ε ηζηνξία, γίλεηαη αληηιεπηφο σο κία ηέιεηα αηκνκεραλή πνπ κε ζηαζεξφ θαη αδηάζπαζην ξπζκφ νδεχεη πάλσ ζηηο ξάγεο ηεο πξνφδνπ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην παξειζφλ δελ είλαη παξά έλα αηηηαθφ πιέγκα γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ κε ηξφπν ινγηθφ θαη ζρεδφλ αλαπφδξαζην- ζην παξφλ θη απφ εθεί ζην κέιινλ. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ην ζπλερέο ηεο ηζηνξίαο, θη εμνβειίδεηαη θάζε θίλδπλνο εθηξνρηαζκνχ ηεο «ακαμνζηνηρίαο» απφ ηηο ξάγεο. Ο Μπέλγηακηλ επηθξίλεη απηήλ ηελ αληίιεςε πεξί ρξφλνπ θαη ηζηνξίαο ζεσξψληαο ηελ αληηδξαζηηθή θαη ζπληεξεηηθή ηνπ θπξίαξρνπ status quo ησλ πξαγκάησλ. Γηφηη πξφθεηηαη γηα κηα λνεηηθή θαηαζθεπή πνπ εληέιεη αδεηάδεη θαη ηζνπεδψλεη ηνλ ρξφλν απφ θάζε ηδηαηηεξφηεηα, θάζε πξνεμνρή, θαη ζηεξεί ην ππνθείκελν απφ θάζε βνπιεηηθή δπλαηφηεηα θαη πξάμε. Η θξηηηθή πνπ αξζξψλεη ν Μπέλγηακηλ ελάληηα ζηελ έλλνηα ηεο πξνφδνπ 7 ελέρεη ηελ απφξξηςε ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ αληίιεςεο ηνπ ρξφλνπ (θνηλφ ηφζν ζηηο αζηηθέο δεκνθξαηηθέο ζεσξίεο φζν θαη ζηνλ νξζφδνμν ηζηνξηθφ πιηζκφ). Η ζνζηαιδεκνθξαηηθή ζεσξία θαη, αθόκε πεξηζζόηεξν, ε πξάμε νξίζηεθαλ από κηα έλλνηα πξνόδνπ πνπ δελ αληαπνθξηλόηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αιιά είρε κηα δνγκαηηθή αμίσζε. Η πξόνδνο πνπ νξακαηίζηεθαλ ηα κπαιά ησλ ζνζηαιδεκνθξαηώλ ήηαλ πξώηνλ κηα πξόνδνο ηεο ίδηαο ηεο αλζξσπόηεηαο (όρη κόλν ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλώζεώλ ηεο). Ήηαλ δεύηεξνλ δηελεθήο (αληίζηνηρε ηεο αηέιεησηεο ηειεηνπνίεζεο ηεο αλζξσπόηεηαο). Θεσξνύληαλ ηξίηνλ σο νπζησδώο αζπγθξάηεηε (σο αθνινπζνύζα απηνλόκσο κηα επζεία ή ζπηξάι πνξεία). Κάζε έλαο από απηνύο ηνπο ραξαθηεξηζκνύο είλαη ακθηιεγόκελνο θαη επάισηνο ζηελ θξηηηθή. ( ) Η ηδέα κηαο πξνόδνπ ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο εληόο ηεο ηζηνξίαο δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί από ηελ ηδέα ηεο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο σο δηαλύνπζαο έλαλ νκνηνγελή θαη άδεην ρξόλν. 8 6 Παξάξηεκα Α. 7 «Ο Μπέλγηακηλ είρε απνδψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ην δηαθσηηζηηθφ αίηεκα ηεο πξνφδνπ κεηαηξάπεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19 νπ αηψλα, ζε βεβαηφηεηα γηα ην αλαπφηξεπηφ ηεο, δειαδή ζε αθιφλεηε εκπηζηνζχλε ζην αλαπφθεπθην ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, επηθέξνληαο ζεκαληηθά πνιηηηθά απνηειέζκα.» Μπαιηάο (Αξηζηείδεο) Αζαλαζάθεο (Μαλφιεο) «Ιζηνξία, ηζηνξηνγξαθία θαη πνιηηηθή πξαθηηθή. ρφιην ζην Θέζεηο γηα ηελ θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο» ζην Βάιηεξ Μπέλγηακηλ. Δηθόλεο θαη κύζνη ηεο λεσηεξηθόηεηαο, επηκ. Α. ππξνπνχινπ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ Θέζε 13. 3

4 Τηνζεηψληαο άθξηηα ηελ γξακκηθή θαη νκνηνγελή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, ηαπηηδφκαζηε κε ηα ζπκθέξνληα ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο θαη δελ καο κέλεη παξά λα αηελίδνπκε ην ζπλερέο ηνπ ρξφλνπ κε κειαγρνιηθφ εθεζπραζκφ θαη πλεχκα θνκθνξκηζκνχ. Αλ, φκσο, αλαξσηεζνχκε κε πνηφλ ηαπηίδεηαη ν ηζηνξηθφο ιφγνο, ηφηε ε απάληεζε «είλαη ρσξίο δηζηαγκφ, κε ηνλ ληθεηή 9». Η ηζηνξία γξάθεηαη πάληα απφ ηνπο ληθεηέο, θη απηνί νη ηειεπηαίνη θξνληίδνπλ λα δηαγξάςνπλ ή λα ππνβαζκίζνπλ θάζε παξειζνχζα ζηηγκή πνπ δελ ζπλάδεη κε ην θπξίαξρν ξεχκα, κε ηελ θπξίαξρε παξάδνζε. 10 Ο θίλδπλνο απεηιεί ηόζν ην πεξηερόκελν ηεο παξάδνζεο όζν θαη ηνπο απνδέθηεο ηεο. Καη γηα ηνπο δύν είλαη έλαο θαη κνλαδηθόο: λα γίλνπλ εξγαιείν ηεο άξρνπζαο ηάμεο. 11 Η ηζηνξία πξέπεη λα θαηαζηεί θαη πάιη ελδηαθέξνπζα θη επηθίλδπλε: ην παξειζφλ πξέπεη λα γεκίζεη απφ παξφλ. Ο Μπέλγηακηλ κάο εγθαιεί ζην ρξένο καο λα πξνζπαζνχκε λα αθππλίζνπκε ηελ ηζηνξία, λα απαιιάμνπκε ην παξειζφλ απφ ηα ζάβαλα κε ηα νπνία ην έρνπλ κνπκηνπνηήζεη, θαζηζηψληαο ην θαη πάιη ελεξγφ θαη παιιφκελν. ε θάζε επνρή νθείινπκε λα πξνζπαζνύκε λα απνζηάμνπκε εμαξρήο από ην παξαδνηέν ηνλ θνκθνξκηζκό, ν νπνίνο είλαη ζπλερώο έλα βήκα πξηλ ην θαηαθιύζεη. 12 ηε ζέζε ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη απνζηεηξσκέλνπ κνληέινπ ηεο ηζηνξίαο, ν Μπέλγηακηλ αληηπξνηείλεη κηα παζηαζκέλε, ππνθεηκεληθή ζρέζε κε ηνλ ρξφλν, φπνπ καθξηλέο θαη μεθνκκέλεο ζηηγκέο ηνπ παξειζφληνο αθππλίδνληαη αλαπάληερα κέζα ζην παξφλ. Η ηζηνξία είλαη αληηθείκελν κηαο θαηαζθεπήο, ηεο νπνίαο ν ηόπνο δελ είλαη ν νκνηνγελήο θαη άδεηνο ρξόλνο, αιιά ν γεκάηνο ηώξα ρξόλνο. Τπό απηήλ ηελ έλλνηα, ε αξραία Ρώκε ήηαλ γηα ηνλ Ρνβεζπηέξν έλα παξειζόλ γεκάην ηώξα, ην νπνίν απηόο μεξίδσζε από ην ζπλερέο ηεο ηζηνξίαο. Η γαιιηθή επαλάζηαζε αληηιακβαλόηαλ ηνλ εαπηό ηεο σο επηζηξέθνπζα Ρώκε. 13 Μηα ηέηνηα απξνζδφθεηε ζπλάληεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξειζφληνο κε ην παξφλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά θαη ακθίπιεπξα νθέιε: αθελφο κηα μεραζκέλε παξειζνχζα ζηηγκή απνθηά έλα λέν θαη δσληαλφ λφεκα θη αθεηέξνπ ε παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ζπλδεφκελε κε έλα παξειζφλ νπζησδψο (αιιά φρη απαξαίηεηα αηηηαθψο) ζπγγεληθφ ηεο- ελδπλακψλεηαη, εκπινπηίδεηαη θη απνθηά 9 Θέζε Η θαζηεξσκέλε αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξία «πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηηο επαλαζηαηηθέο ζηηγκέο ηεο ηζηνξηθήο δηανδρήο. Απηφ πνπ επηδεηά θπξίσο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο ζπλερνχο. Απνδίδεη ζεκαζία κφλν ζε θείλα ηα ζηνηρεία ελφο έξγνπ πνπ έρνπλ ήδε ζπκκεηάζρεη ζηηο κεηαγελέζηεξεο επηδξάζεηο ηνπ ίδηνπ. Παξαβιέπεη ηα ζεκεία φπνπ ε παξάδνζε δηαξξεγλχεηαη, ηα απφθξεκλα βξάρηα θαη ηηο θνξπθέο πνπ πξνζθέξνπλ ζηήξηγκα ζε φπνηνλ ζέιεη λα πξνρσξήζεη παξαπέξα.» Passagen-Werk, Καηαρψξεζε Ν 9a, 5. Σν απφζπαζκα παξαηίζεηαη ζην Μπαιηάο (Αξηζηείδεο) Αζαλαζάθεο (Μαλφιεο), φ.π. 11 Θέζε Θέζε Θέζε 14. 4

5 ζπγθεθξηκέλν βάζνο θαη έξεηζκα. Πξφθεηηαη γηα κηα δηπιή θίλεζε: Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην παξφλ επελεξγεί ιπηξσηηθά, απειεπζεξσηηθά σο πξνο ην παξειζφλ, αιιά θαη ην παξειζφλ θαζίζηαηαη γνληκνπνηφ, δσνγφλν ηνπ παξφληνο. απηή ηελ ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη ηελ ηζηνξία ππάξρνπλ αλαινγίεο κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο κφδαο. 14 Γηφηη ε κφδα έρεη ηελ ζαπκαζηή ηδηφηεηα «λα κπξίδεηαη ην ηξέρνλ, ζε φπνηα δνχγθια ηνπ θάπνηε θη αλ απηφ βξίζθεηαη 15», λα ην απνκνλψλεη απφ ηνλ ξνπ ηεο ηζηνξίαο θαη λα ην επαλαθέξεη ζην παξφλ κε ηξφπν άκεζν. Έηζη: [Η κφδα] Δίλαη ην άικα ηνπ αηινπξνεηδνύο ζηα πεξαζκέλα. Μόλν πνπ απηό ζπκβαίλεη ζηελ αξέλα όπνπ δηαηάδεη ε άξρνπζα ηάμε. Σν ίδην άικα ππό ηνλ αραλή νπξαλό ηεο ηζηνξίαο είλαη ην δηαιεθηηθό θαη σο ηέηνην ν Μαξμ αληηιήθζεθε ηελ επαλάζηαζε. 16 Η δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ην παξφλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν, απνθνπηψκελν απφ ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα, παξειζφλ, ιεηηνπξγεί σο επαλαζηαηηθή ζξπαιιίδα, ηθαλή λα αλαηηλάμεη ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε ηνπ νκνηνγελνχο ρξφλνπ, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη έλα ξήγκα, έλα αζπλερέο, εληφο ηνπ νπνίνπ ν ρξφλνο αθηλεηνπνηείηαη θαη ην παξφλ -επηηέινπο- «παξνληνπνηείηαη», κε άιια ιφγηα θαζίζηαηαη επηθίλδπλν γηα ηελ θαηεζηεκέλε ηάμε πξαγκάησλ. «Ο ηζηνξηθφο πιηζηήο», ν ήξσαο ησλ κπελγηακηληθψλ ζέζεσλ, πνπ εδψ ηαπηίδεηαη κε ηνλ επαλαζηαηεκέλν άλζξσπν, : νθείιεη λα πηνζεηήζεη κηαλ έλλνηα ηνπ παξόληνο, όρη σο κεηαβαηηθήο ζηηγκήο, αιιά σο θαηάπαπζεο θαη αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ρξόλνπ. Γηόηη αθξηβώο απηή ε έλλνηα νξίδεη ην παξόλ, εληόο ηνπ νπνίνπ απηόο ν ίδηνο γξάθεη ηζηνξία. 17 Η θίλεζε πξνο ην παξειζφλ εθθηλεί απφ ην αθηλεηνπνηεκέλν παξφλ, δειαδή απφ ην επαλαζηαηεκέλν παξφλ. Σν παξφλ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνεμάξρνπζα ζηηγκή ηνπ ρξφλνπ, σο ζηαζεξφ εθαιηήξην πάλσ ζην νπνίν ζηεξηδφκαζηε γηα λα πάξνπκε ηελ απαηηνχκελε νξκή ψζηε λα δξέςνπκε ηνπο θαξπνχο ηνπ δηαθεχγνληνο παξειζφληνο. Ο ηζηνξηθόο πνπ εθθηλεί από απηή ηελ αξρή, δελ επηηξέπεη ζηελ πνξεία ησλ γεγνλόησλ λα δηαβαίλνπλ όπσο νη ράληξεο ζε έλα ξνδάξην. Αληηιακβάλεηαη ηε ζπλαζηξία εληόο ηεο νπνίαο ζπλππάξρνπλ ε δηθή ηνπ επνρή θαη κηα εληειώο ζπγθεθξηκέλε πεξαζκέλε. 14 Η ξεμηθέιεπζε ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ δελ δηζηάδεη λα αληιήζεη ελαξγή παξαδείγκαηα πξνο ππνζηήξημή ηεο αθφκα θη απφ ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ πνπ, έσο ηφηε, δελ ελέπηπηαλ ζηα ελδηαθέξνληα κειέηεο ηεο δηαλφεζεο. Απηά ηα «άικαηα» είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ πξφδξνκν ηνπ κεηακνληέξλνπ ζηνραζκνχ. Αθφκα, αλαθεξφκελνο ζηε κφδα γηα λα δηαζαθήζεη ηε ζέζε ηνπ σο πξνο ηελ ηζηνξία, ν Μπέλγηακηλ απνδεηθλχεη εκπξάθησο ηελ άξζε ηνπ δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζε «κηθξά» θαη «κεγάια» πξνθεηκέλνπ γηα ηε πξνζέγγηζε ηφζν ζχλζεησλ θαηλνκέλσλ φπσο ε ηζηνξία. Γηα κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο ηνπ Μπέλγηακηλ κε ηε κφδα, βι. Buck-Morss (Susan) Η δηαιεθηηθή ηνπ βιέπεηλ. Ο βάιηεξ Μπέλγηακηλ θαη ην ρέδην Δξγαζίαο πεξ ίηνώλ, κηθξ. Μ. Αζαλαζάθεο, επηκ. Α. Μπαιηάο, ΠΔΚ 2009, Κεθάιαην Θέζε Θέζε Θέζε 16. 5

6 Καζνξίδεη έηζη κηα έλλνηα ηνπ παξόληνο σο ηώξα, εληόο ηνπ νπνίνπ εθηηλάρηεθαλ ζξαύζκαηα ηνπ κεζζηαληθνύ ρξόλνπ. 18 Η ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ, κηκνχκελε ην δηαιεθηηθφ «άικα ππφ ηνλ αραλή νπξαλφ ηεο ηζηνξίαο», ζπγθεξάδεη δχν ζπζηήκαηα ζθέςεο εληειψο δηαθνξεηηθψλ παξαδφζεσλ (ηζηνξηθφο πιηζκφο θαη εβξατθφο κεζζηαληζκφο) θαη νδεγείηαη ζε κηα ξεμηθέιεπζε θαη πξνζσπηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ρξφλνπ. Γξάθνληαο κέζα ζηελ πην ζθνηεηλή ζηηγκή ηνπ 20 νπ αηψλα, ν Μπέλγηακηλ θαηαγγέιιεη ην θαζηζκφ επαλαθνξηίδνληαο ην παξφλ κε φιεο ηηο απνζηεξεκέλεο δπλαηφηεηεο θη ειπίδεο, θηλεηνπνηψληαο ην ηψξα σο κνλαδηθή επθαηξία, ελζαξξχλεη ηελ εγξήγνξζε, παξσζεί ζε πξάμε θαη πξνζθαιεί ηε «ζπλάληεζε» θαζψο «θάζε δεπηεξφιεπην» είλαη «ε κηθξή ζχξα, κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζε αλά πάζα ζηηγκή λα εηζέιζεη ν Μεζζίαο 19». Η έιεπζε ηνπ Μεζζία (ε εζραηνινγηθή πίζηε ησλ Δβξαίσλ) ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Θέζεηο ζε αληηζηνηρία κε ηελ επαλαζηαηηθή ζηηγκή ησλ θαηαπηεζκέλσλ ηάμεσλ θαη ηελ έιεπζε ηεο αηαμηθήο θνηλσλίαο (θαηά ηε καξμηζηηθή δηδαζθαιία) σο άιιεο «παξαδείζηαο θαηάζηαζεο» έμσ απφ ηνλ ρξφλν 20. Γηα ηνλ Μπέλγηακηλ, θαη νη δχν πξνζδνθψκελεο ζηηγκέο, ηφζν ε κεηαθπζηθή ζσηεξία απφ ηα δεηλά ηνπ ιανχ ηνπ Ιερσβά, φζν θαη ε πιηθή θαηάξγεζε ησλ δεζκψλ εθκεηάιιεπζεο ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ, ζεκαίλνπλ πέξα θαη πάλσ απφ φια- ηελ ειπίδα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ρξφλνπ, ηελ ειπίδα ελφο αηψληνπ παξφληνο κέζα ζην νπνίν ιπηξψλεηαη ζχκπαο ν ρξφλνο ηεο αλζξσπφηεηαο. Ο ρξφλνο ζηελ σξνινγηαθή ηνπ εθδνρή- ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν ηεο θπξίαξρεο ηάμεο ησλ πξαγκάησλ. Απηή ε ηάμε ζέιεη λα θξαηήζεη ηνλ ρξφλν ηζνκεξή θη αλαιινίσην, πξνθεηκέλνπ λα δηαησλίδεηαη καδί ηνπ ην δπλαζηηθφ ηεο status quo. Ο Μπέλγηακηλ εθηζηά ηελ πξνζνρή καο ζηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην εκεξνιφγην θαη ζην ξνιφη. Αληηπαξαβάιεη δειαδή έλαλ ρξφλν ππνθεηκεληθήο ηζηνξηθήο ζπιινγηθφηεηαο κε έλαλ ρξφλν αληηθεηκεληθήο ζχκβαζεο: Σα εκεξνιόγηα κεηξνύλ ινηπόλ ην ρξόλν δηαθνξεηηθά από ηα ξνιόγηα. Δίλαη κλεκεία κηαο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ( ) 21 ην αδηαθνξνπνίεην θαη αδηάθνξν κέηξεκα ηνπ ρξφλνπ απφ ηα ξνιφγηα απαληά ην δηαθνξνπνηεκέλν κέηξεκα ηνπ ρξφλνπ απφ ηα εκεξνιφγηα. Σα ηειεπηαία επέρνπλ ζέζε κλεκείσλ: είλαη δειαδή ρξφλνο θνξηηζκέλνο κε ζπλαληήζεηο άιισλ ρξφλσλ θαη γεγνλφησλ, πνπ έξρνληαη λα θσηίζνπλ ην παξφλ καο. Σα εκεξνιφγηα είλαη βησκέλε κλήκε. Όκσο, ζην κέηξν πνπ ην απνηχπσκα ηεο ζπιινγηθήο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο (εκεξνιφγην) έρεη πιένλ ηαπηηζηεί κε ηηο επηηαγέο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο άξρνπζαο ηάμεο, ή, γηα λα ην πνχκε κε ιηγφηεξε πνιηηηθή ζηξάηεπζε, ζην κέηξν πνπ ην ηξέρνλ εκεξνιφγην έρεη απνλεθξσζεί θαη κνηάδεη λα κεηξά ηνλ ρξφλν κε ηνλ αδηαθνξνπνίεην ηξφπν ηνπ ξνινγηνχ, ρξεηάδεηαη κία θίλεζε επαλαζηαηηθήο ξήμεο κε ην ζπλερέο ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν εκεξνιφγην πνπ ζα επαλαθνξηίζεη ηε 18 Παξάξηεκα Α. 19 Παξάξηεκα Β. 20 Γηα κηα θξηηηθή ησλ ζενινγηθψλ απνρξψζεσλ ηεο καξμηζηηθήο ζθέςεο, βι. Steiner (George), Ννζηαιγία ηνπ Απνιύηνπ, κηθξ. Π. Ιζκπξίδνπ, ΑΓΡΑ Θέζε 15 6

7 ζρέζε κε ηελ ηζηνξία, ζα κεηξήζεη αιιηψο ηνλ ρξφλν, ζα ελεξγνπνηήζεη εθ λένπ ην παξφλ. 22 Σν ηζηνξηθφ παξάδεηγκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν Μπέλγηακηλ είλαη ην λέν εκεξνιφγην πνπ έζεζε ζε ηζρχ ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Η ζπλείδεζε ηεο έθξεμεο ηνπ ζπλερνύο ηεο ηζηνξίαο είλαη εγγελήο ζηηο επαλαζηαηηθέο ηάμεηο ηε ζηηγκή ηεο δξάζεο ηνπο. Η Μεγάιε Δπαλάζηαζε εηζήγαγε έλα λέν εκεξνιόγην. Η κέξα, κε ηελ νπνία μεθηλά έλα εκεξνιόγην, απνηειεί κηα ζπκπύθλσζε ηνπ ηζηνξηθνύ ρξόλνπ. 23 Απηή ε εμέγεξζε ελάληηα ζηνλ θαηεζηεκέλν ρξφλν (εκεξνινγηαθφ ή σξνινγηαθφ), πνπ βηψλεηαη ζε ζηηγκέο εμαηξεηηθνχ παξφληνο θαη ζεκαίλεη ηελ ξήμε κε κία δπλαζηηθή θαη ηζνπεδσηηθή έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, βξίζθεη έλα γιαθπξφ παξάδεηγκα ζε έλα ζπκβάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ινπιηαλήο Δπαλάζηαζεο. Καζώο έθηαλε ην βξάδπ ηεο πξώηεο κέξαο ηνπ αγώλα, ζπλέβε ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ Παξηζηνύ θαη αλεμάξηεηα ν έλαο από ηνλ άιινλ λα ππξνβνιήζνπλ θάπνηνη ηαπηόρξνλα ηα δεκόζηα ξνιόγηα. 24 Μέρξη εδψ επηρεηξήζακε λα πεξηγξάςνπκε ζε αδξέο γξακκέο ηελ θηινζνθηθν-πνιηηηθή αληίιεςε ηνπ Μπέλγηακηλ γηα ηνλ ρξφλν, ηελ θαίξηα ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζην παξφλ, ηελ δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη αλάκεζα ζε παξφλ θαη παξειζφλ. Θα πξνζπαζήζνπκε ηψξα λα δνχκε πξνζεθηηθφηεξα κε πνην ηξφπν επηρεηξείηαη ε δηεχξπλζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο θαη πψο αθξηβψο επελεξγεί ην παξειζφλ ζην παξφλ. Η θαηεζηεκέλε ηζηνξηθή αθήγεζε ηνπ παξειζφληνο δίλεη έκθαζε ζηελ αιιεινδηαδνρή κεγάισλ γεγνλφησλ, έλδνμσλ ζηηγκψλ, θιπ. ην πιαίζην απηφ ε ίδηα ε ηζηνξία γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα «κεγάιε αθήγεζε». Ο Μπέλγηακηλ, αληηζέησο, ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ πξνο ην ηζηνξηθά πεξηζσξηαθφ γεγνλφο, ην αζήκαλην ή αζπλερέο, απνδίδνληαο ζην «κηθξφ» ίζε ζεκαζία κε απηή πνπ παξαδνζηαθά επηθπιάζζεηαη κφλν γηα ην «κεγάιν»: Ο ρξνληθνγξάθνο πνπ αθεγείηαη ηα γεγνλόηα ρσξίο λα δηαθξίλεη ηα κηθξά από ηα κεγάια, ππεξεηεί ηελ αιήζεηα όηη ηίπνηα από όζα έρνπλ ζπκβεί δελ πάεη ρακέλν γηα ηελ ηζηνξία Κάζε άλζξσπνο νξίδεη ην ρξφλν ηνπ θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κέζσ ελφο πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ, φπνπ ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ή επνρέο ζεκαδεχνληαη απφ ππνθεηκεληθήο ζεκαζίαο επεηείνπο, ζηηγκαηίδνληαη απφ πξνζσπηθέο απψιεηεο, ή ενξηάδνπλ ηδηφηππεο ενξηέο. Απηφ ην άηππν εκεξνιφγην αιινχ ζπγθιίλεη θη αιινχ απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ην ελ ηζρχ εκεξνιφγην. Αθφκα, ηέηνηνπ είδνπο εκεξνινγηαθέο απνθιίζεηο, ζε ζρέζε κε ηελ λφξκα, ζπλαληνχκε ζπρλά ζην κέηξεκα ηνπ ρξφλνπ απφ κηθξέο ζπιινγηθφηεηεο (νκάδεο, αηξέζεηο, ζρήκαηα) φπνπ αθξηβψο ε ηδηαίηεξε θφξηηζε πνπ απνδίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο απνηειεί θαη έλα κέζν ζχζθημεο ηεο νκάδαο θαη ελδπλάκσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηεο, θαη είλαη, ζπλεπψο, κηα ιεηηνπξγία αλαγθαία θαη ζπρλά ζπζηαηηθή ηεο χπαξμήο ηεο. 23 Θέζε Θέζε Θέζε 3. 7

8 Μηα ηέηνηα αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξία είλαη πνιχ πην θηιηθή, πην παξεγνξεηηθή θαη αηζηφδνμε, πην θνληά επί ηεο νπζίαο- ζηελ αλζξψπηλε θιίκαθα. 26 Η ειπίδα πνπ γελλά απηή ε δηεχξπλζε, είλαη ζεκαληηθή σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ιχηξσζεο ζηηγκψλ θαη γεγνλφησλ πνπ πέξαζαλ αδηθαίσηα, θαηαθέξλνληαο έλα επηδεξκηθφ κνλάρα ίρλνο (θαη θάπνηε νχηε θαλ απηφ) πάλσ ζηνλ ζθιεξπκέλν θνξκφ ηεο θαηεζηεκέλεο ηζηνξίαο. Μφλν κέζα απφ απηή ηε δηεπξπκέλε καηηά είκαζηε ζε ζέζε λα ζπιιάβνπκε ηνπο «κπζηηθνχο ελδείθηεο» ηνπ παξειζφληνο: Σν παξειζόλ εκπεξηέρεη έλαλ κπζηηθό ελδείθηε, κέζσ ηνπ νπνίνπ παξαπέκπεηαη ζηε ιύηξσζε. 27 Σα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο κνηάδνπλ κε παγσκέλεο κλήκεο, απνθνκκέλεο απφ ην παξφλ. Μέζα ηνπο φκσο θέξνπλ κπζηηθνχο ελδείθηεο πξνζαλαηνιηζκέλνπο πάλσ καο. Αλ ζπιιάβνπκε απηνχο ηνπο ελδείθηεο ηφηε νη κλήκεο «μεπαγψλνπλ», ππνζηαζηνπνηνχληαη μαλά ζην εδψ θαη ην ηψξα. Έξρνληαη ζε καο κπζηηθέο ελδείμεηο απφ θνκκάηηα ηνπ παξειζφληνο πνπ έκεηλαλ αδηθαίσηα. Πεξαζκέλεο γεληέο δεηνχλ απφ καο λα ζπλερίζνπκε ηε δηθή ηνπο θηκσκέλε ηζηνξία. Σν παξειζφλ δεηά «ζπλάληεζε» κε ην παξφλ, δηφηη «πθίζηαηαη κηα κπζηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ πεξαζκέλσλ γελεψλ θαη ηεο δηθήο καο 28». Κη αλ είλαη έηζη, ηφηε ην παξειζφλ έρεη ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηνπ ζην παξφλ. Σόηε, καο αλέκελαλ ζηε γε. Σόηε, καο ζπλνδεύεη, όπσο θάζε γεληά πξηλ από καο, κηα αζζελήο κεζζηαληθή δύλακε ηελ νπνία αμηώλεη ην παξειζόλ. 29 Η ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ην πλεχκα ιαηξείαο ηνπ κέιινληνο πνπ θπξηαξρεί ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο. ηηο κέξεο καο, έρνπκε ζπλεζίζεη λα πξνζαλαηνιίδνπκε ηε βνχιεζε θαη ηε δξάζε καο πξνο έλα αελάσο κεηαηηζέκελν κέιινλ, έρνπκε θαηαζηήζεη ηε λεφηεηα ππέξηαηε αμία θη έρνπκε κεηαβάιεη ηα παηδηά ζε απηφ ζχκβνιν απηνχ ηνπ κέιινληνο ζην νπνίν πνληάξνπκε ηελ χπαξμή καο. Αληίζεηα κε απηά, ν Μπέλγηακηλ απνθαιχπηεη ηελ απαηειή θελφηεηα ηεο κειινληνινγίαο ησλ αζηηθψλ δεκνθξαηηψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε ηνπ παξφληνο (ην παξφλ γίλεηαη κία απιή κεηάβαζε ζην κέιινλ) θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ παξειζφληνο. Δλεξγνπνηεί εθ λένπ ην παξειζφλ, ην νπνίν παχεη λα είλαη θάηη ζηαηηθφ θαη ηεηειεζκέλν, θαη απνζηξέθεη ηε δξάζε καο απφ ηνλ άδεην νξίδνληα ηνπ κέιινληνο, ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ πξνο ην γεκάην ηψξα παξειζφλ. Η δξάζε καο πιένλ νδεγείηαη απφ ηα κπζηηθά ζεκάδηα ηνπ παξειζφληνο πνπ αλαβνζβήλνπλ κπξνζηά ζηα κάηηα καο, ζαλ ζήκαηα θηλδχλνπ πνπ δεηνχλ απνθαηάζηαζε, δηθαίσζε, ιχηξσζε ζην εδψ θαη ην ηψξα. Δλ ηέιεη, δελ θαινχκαζηε λα αλαιάβνπκε δξάζε ζην φλνκα ησλ παηδηψλ καο, αιιά ζην φλνκα ησλ παππνχδσλ καο. Οη πξάμεηο καο, ζηελ πιένλ ζηξαηεπκέλε 26 Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ αλνίγεη ην κέρξη ηψξα θιεηζηφ θαη εληθφ ηνπίν ηεο ηζηνξίαο ζε έλαλ πνιχρξσκν πιεζπληηθφ παξάιιεισλ κεηνλνηηθψλ, πεξηζσξηνπνηεκέλσλ, κηθξψλ, θ.ιπ.- ηζηνξηψλ. Απηέο νη παξάιιειεο ηζηνξίεο άιινηε είλαη αιιεινδηαπιεθφκελεο κε ηελ θπξίαξρε ηζηνξία θη άιινηε ζπρλφηεξα, θαη πην θνληά ζην ζηξαηεπκέλν πλεχκα ηνπ Μπέλγηακηλ- αληηκαρφκελεο. 27 Θέζε Θέζε Θέζε 2. 8

9 κπελγηακηληθή εθδνρή ηνπο, πξέπεη λα «ηξέθνληαη απφ ηελ εηθφλα ησλ ππνδνπισκέλσλ πξνγφλσλ θαη φρη απφ ην ηληεάι ησλ απειεπζεξσκέλσλ εγγνληψλ». 30 Ο Μπέλγηακηλ νπιίδεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζην παξφλ κε κία αζζελή κεζζηαληθή δχλακε. Σν παξφλ έρεη εγγελψο ηε δπλαηφηεηα λα ιπηξψζεη ην παξειζφλ, δειαδή λα πιεξψζεη, λα πξαγκαηψζεη ην παξειζφλ (φπσο ε έιεπζε ηνπ Μεζζία ζα ζψζεη ηνλ ιαφ ησλ Δβξαίσλ, θαη ζα πιεξψζεη ηηο Γξαθέο). Σν παξφλ, ππφ απηή ηελ έλλνηα, εκπεξηέρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη ν Μεζζίαο. Μία ηέηνηα, βαζηά αηζηφδνμε αιιά θαη βαξχλνπζαο δέζκεπζεο, νπηηθή ηνπ παξφληνο είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηε κε ηελ αθίλδπλε θαη αλέμνδε παξάθακςε ηνπ παξφληνο ζηελ ηξέρνπζα δπηηθή θνζκναληίιεςε. Ο Μπέλγηακηλ ζέηεη ην παξφλ πξν ησλ επζπλψλ ηνπ. Γεκηνπξγεί κία «έθηαθηε θαηάζηαζε» 31 φπνπ ζε θάζε παξνληηθή ζηηγκή δηαθπβεχεηαη νιφθιεξν ην παξειζφλ ηεο αλζξσπφηεηαο. Σν ηώξα, πνπ σο κνληέιν ηνπ κεζζηαληθνύ ρξόλνπ πεξηιακβάλεη ζε κηα ηξνκεξή ζύληκεζε ηελ ηζηνξία νιόθιεξεο ηεο αλζξσπόηεηαο, ζπκπίπηεη επαθξηβώο κε ηελ πξνβνιή ηεο ηζηνξίαο ηεο αλζξσπόηεηαο ζην ζύκπαλ. 32 Η ζρέζε καο κε ην παξειζφλ απνθηά, ζηε ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ, κηα νηνλεί ελνξαηηθή, πνηεηηθή ρξνηά. Η ηζηνξηθή κλήκε κπνξεί λα θαλεξσζεί κπξνζηά καο κφλν κε ηε κνξθή κηαο εηθφλαο, ελφο νηνλεί νξάκαηνο, ηθαλνχ λα θαζνξίζεη ηελ πξάμε καο ζην παξφλ. 33 Η θχζε ηεο εηθόλαο απηήο είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί επαθξηβψο. Πξφθεηηαη γηα κία εηθφλα θνξεζκέλε απφ εληάζεηο, γηα κία «δηαιεθηηθή εηθφλα». Η πξαγκαηηθή εηθόλα ηνπ παξειζόληνο πεξλάεη θεπγαιέα. Μόλν σο εηθόλα κπνξεί λα ζπιιεθζεί ην παξειζόλ, αζηξάθηνληαο γηα κία θαη κνλαδηθή θνξά ηε ζηηγκή ηεο αλαγλώξηζήο ηεο. 34 Δδψ, δελ δίλεηαη ζεκαζία ζε αδηάζεηζηα ληνθνπκέληα ηνπ παξειζφληνο, ζε αξρεία θαη παιαηφηεξεο ηζηνξηθέο θαηαγξαθέο ή παξαδφζεηο ην παξειζφλ εκθαλίδεηαη κπξνζηά καο σο εηθφλα αζπαίξνπζα θαη πεξαζηηθή- κε ηξφπν πνπ πξνζνκνηάδεη ζε ηεξνθάλεηα ή ζην πνηεηηθφ άγγηγκα ηεο κνχζαο. Η ζπλάληεζε ηνπ παξφληνο κε ηελ εηθφλα απηή έρεη θάηη απφ ηελ απνθαιππηηθή ζνπξεαιηζηηθή ζπλάληεζε κηαο ξαπηνκεραλήο κε κηα νκπξέια πάλσ ζε έλα ηξαπέδη αλαηνκίαο. Η ξαπηνκεραλή θαη ε νκπξέια ήηαλ δχν θαζεκεξηλά, απνθνκκέλα ην έλα απφ ην άιιν, αληηθείκελα. Η εμαηξεηηθή ηνπο ζπλάληεζε, πάλσ ζην αλαηνκηθφ ηξαπέδη, αηθληδηαζηηθά απνζπά ηα αληηθείκελα απφ 30 Θέζε Η παξάδνζε ησλ θαηαπηεζκέλσλ κάο καζαίλεη όηη ε έθηαθηε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία δνύκε, είλαη ηειηθά ν θαλόλαο. ( ) απνζηνιή καο ζα γίλεη λα εηζαγάγνπκε κηα πξαγκαηηθή έθηαθηε θαηάζηαζε θαη έηζη ζα εληζρπζεί ε ζέζε καο ζηνλ αγώλα θαηά ηνπ θαζηζκνύ. [Θέζε 8] Γηα κηα δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ φξνπ έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ ν Μπέλγηακηλ δαλείδεηαη απφ ηνλ θαζίζηα ζηνραζηή Carl Schmitt θαη ην έξγν ηνπ Πνιηηηθή ζενινγία (1922), βι. Agamben (Giorgio) Καηάζηαζε εμαίξεζεο. Όηαλ ε έθηαθηε αλάγθε κεηαηξέπεη ηελ εμαίξεζε ζε θαλόλα, κηθξ. Μ. Οηθνλνκίδνπ, ΠΑΣΑΚΗ Θέζε ( ) ε ηζηνξηθή κλήκε επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηε ζπιινγηθή πνιηηηθή βνύιεζε γηα αιιαγή. Γηα ηελ αθξίβεηα, είλαη ε κόλε ηεο ηξνθή. Buck-Morss, φ.π., Πξφινγνο. 34 Θέζε 5. 9

10 ηα ζπλήζε ζπκθξαδφκελά ηνπο, αιιάδνληαο θαη δπλακηηίδνληαο ην λφεκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δεκηνπξγψληαο κηα ππεξ-πξαγκαηηθφηεηα. Με ηξφπν αλάινγν ιεηηνπξγεί ε κπελγηακηληθή εηθφλα ηνπ παξειζφληνο. Μία παξειζνχζα ζηηγκή κπνξεί λα αθηηλνβνιήζεη κία «εηθφλα» θαη απηή ε «εηθφλα» κπνξεί λα ζπιιεθζεί απφ ηελ παξνληηθή ζηηγκή κφλν φηαλ νη δπν ζηηγκέο ζπλαληεζνχλ, μαθληθά θη απξνζδφθεηα, πάλσ ζην αλαηνκηθφ ηξαπέδη ελφο θηλδχλνπ, δειαδή κηαο αθξαίαο ζηξάηεπζεο. Γηφηη, πξνθεηκέλνπ λα ιάκςεη ε εηθφλα ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ, απηφ ην ηειεπηαίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θηλεηνπνίεζε, ζε εγξήγνξζε, ζε θαηάζηαζε θηλδχλνπ. Σν λα δηαηππώζεηο ην παξειζόλ σο ηζηνξία δελ ζεκαίλεη λα αληηιεθζείο απηό πνπ πξαγκαηηθά ζπλέβε. εκαίλεη λα γίλεηο θύξηνο κηαο αλάκλεζεο, θαηά ηε ζηηγκή ελόο θηλδύλνπ. 35 Η εηθφλα ηνπ παξειζφληνο δελ ηαπηίδεηαη κε ην παξειζφλ, δελ ζεκαίλεη ηελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα ηνπ παξειζφληνο. Κάηη ηέηνην κνηάδεη λα κελ είλαη πνηέ εθηθηφ, ή ελ πάζε πεξηπηψζεη, λα κελ ελδηαθέξεη. Δθείλν πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε ππνθεηκεληθή ζπλάληεζε, ε ζπζηξάηεπζε κηαο κλήκεο. Η ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ δεκηνπξγεί ην ππφβαζξν γηα κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο: αξλνχκελε ηελ αθαδεκατθή, ζηείξα ελαζρφιεζε κε ην παξειζφλ, καο νδεγεί ζε κία παζηαζκέλε, ππνθεηκεληθή (απαηειά κεηακνληέξλα) ρξήζε ηνπ παξειζφληνο απφ ην παξφλ. Απηφ, σζηφζν, πνπ απνκαθξχλεη ηε ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ απφ ηηο κεηακνληέξλεο ρξεζηκνζεξίεο ή ππεξ-ζρεηηθνπνηήζεηο ηνπ λνήκαηνο, είλαη αθξηβψο ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ, ε έλλνηα ηεο ζηξάηεπζεο πνπ επέρεη, εδψ, ελ ηέιεη, ζέζε αιεζείαο. Μφλν έλα ελεξγνπνηεκέλν, ζηξαηεπκέλν παξφλ είλαη ηθαλφ λα εθηειέζεη ην δηαιεθηηθφ άικα πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπλάληεζε κε ηελ εηθφλα ηνπ παξειζφληνο. Μηα παξαηήξεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο ζηξάηεπζεο ζα ήηαλ εδψ ρξήζηκε: Δθθηλψληαο απφ ηα ζηελά φξηα ηεο καξμηζηηθήο πνιηηηθήο νπηηθήο πνπ πξνυπνζέηεη ην θείκελν ηνπ Μπέλγηακηλ, εχθνια κέζσ ηεο ρξήζεο κηαο νξνινγίαο κε ζενινγηθφ θαη κεηαθπζηθφ πεξηερφκελν- νδεγείηαη θαλείο ζε έλαλ επξχηεξα ππαξμηαθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηξάηεπζεο. ηξαηεπκέλν παξφλ είλαη, ινηπφλ, εθείλν θαηά ην νπνίν νιφθιεξε ε χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ εκπιέθεηαη ζην εδψ θαη ην ηψξα, δεζκεχεηαη ζε απηφ. Η χπαξμε επελδχεη ηνλ εαπηφ ηεο ζην παξφλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαθηλδπλεχεη. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ην παξφλ βηψλεηαη κε ηελ ελάξγεηα θαη ηελ εγξήγνξζε κηαο έθηαθηεο θαηάζηαζεο, ελφο θηλδχλνπ. 36 Ο ηζηνξηθόο πιηζκόο ζηνρεύεη λα ζπιιάβεη κηα εηθόλα ηνπ παξειζόληνο, όπσο απηή ιακβάλεη ρώξα μαθληθά ελώπηνλ ηνπ ηζηνξηθνύ ππνθεηκέλνπ ηε ζηηγκή ηνπ θηλδύλνπ Θέζε Ο θίλδπλνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μπέλγηακηλ- ήηαλ ε αθκή θη εμάπισζε ηεο θαζηζηηθήο ηδενινγίαο θαη πξαθηηθήο ζε νιφθιεξε ζρεδφλ ηε δπηηθή Δπξψπε. Σέηνηεο αθξαίεο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηζρπξφηεξα ην παξφλ απ φηη ε θαηλνκεληθά- εθεζπραζκέλε ζπλζήθε ηεο αζηηθήο, δεκνθξαηηθήο εηξήλεο. Απηέο νη πνιεκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ηθαλέο λα θαηαζηήζνπλ ην παξφλ πξφζθνξν γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ δηαιεθηηθνχ άικαηνο πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ δίλνληαο κηα λέα επθαηξία ζην επαλαζηαηεκέλν παξφλ. Αλάινγε δπλαηφηεηα ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ- ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη μαλνίγεηαη κπξνζηά καο κε ηελ παγθφζκηα θξίζε ηεο νηθνλνκίαο πνπ βηψλνπκε ζηηο κέξεο καο. Οχησο ή άιισο, ν εθεζπραζκφο δελ είλαη πνηέ επηζπκεηφο, ην παξφλ αθφκα θαη ζε πεξίνδν θαηλνκεληθήο εηξήλεο ή επεκεξίαο- πξέπεη λα βηψλεηαη, απφ κηα ζηξαηεπκέλε ζπλείδεζε, σο δηαθχβεπκα, σο ελ θηλδύλῳ παξφλ. 37 Θέζε 6. 10

11 Τπφ ην ζήκα ηνπ θηλδχλνπ δελ ηίζεηαη κφλν ην ελεξγνπνηεκέλν παξφλ αιιά θαη ε ίδηα ε εηθφλα ηνπ παξειζφληνο. Δλ ηέιεη απηφ πνπ δηαθπβεχεηαη είλαη ε ζπλάληεζε, ε αλαγλψξηζε ησλ δχν ζηηγκψλ. Απηή ε ακθίπιεπξε αλαγλψξηζε ζπληζηά, ελ ηέιεη, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ιπηξσηηθή χπαξμε ηφζν ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφληνο. Γηόηη πξόθεηηαη γηα κηα αλεπαλάιεπηε εηθόλα ηνπ παξειζόληνο, ε νπνία θηλδπλεύεη λα εμαθαληζηεί κε θάζε παξόλ πνπ δελ αλαγλώξηζε ηνλ εαπηό ηνπ σο ελλννύκελν εληόο ηεο. 38 Ο Μπέλγηακηλ νδεγείηαη ζε κηα, θαη αξρήλ πνιηηηθή θαη θαηά δεχηεξνλ θηινζνθηθή, «ππαξμηαθή» αλαβάζκηζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, θαζψο ηελ θαζηζηά έλαλ δσηηθήο ζεκαζίαο φξν γηα ην επαλαζηαηεκέλν παξφλ. ηε ζέζε 12 πξνηάζζεη κηα θξάζε ηνπ Νίηζε πνπ απερεί κηα άιιε αληίιεςε πεξί ηζηνξίαο: Υξεηαδόκαζηε ηελ Ιζηνξία, αιιά όρη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ν θαινκαζεκέλνο αξγόζρνινο κέζα ζηνλ θήπν ηεο γλώζεο. 39 Υξεηαδφκαζηε ηελ ηζηνξία σο νπζηψδε πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαμηθήο θαη ππνζηαζηαθήο καο ζπλείδεζεο, σο βαζηθή πεγή ηεο δχλακήο καο γηα επαλαζηαηηθή δξάζε. ε απηφ ην πιαίζην, ν Μπέλγηακηλ θαηεγνξεί ηελ Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο γηα εγθαηάιεηςε θαη πξνδνζία ησλ δεζκψλ κε ην παξειζφλ θαη γηα ζηξνθή πξνο ην κέιινλ. Η ζνζηαιδεκνθξαηία «αξθέζηεθε λα πξνζδψζεη ζηελ εξγαηηθή ηάμε ην ξφιν ηνπ ιπηξσηή ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ 40». Απηή ε αθειήο πίζηε ζ έλαλ κειινληηθφ (θαη ρξνληθά αφξηζην) ζξίακβν απνδεηθλχεηαη θαηαζηξνθηθή γηα ην παξφλ. Γηφηη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην κέιινλ, ε ζνζηαιδεκνθξαηία έθνςε απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε «ηε θιέβα ηεο κεγαιχηεξήο ηεο δχλακεο», απνζηεξψληαο ηελ απφ ηε «ζέιεζε» θαη ην «κίζνο», κε ηα νπνία ηελ έηξεθε ε «εηθφλα ησλ ππνδνπισκέλσλ πξνγφλσλ» 41. Φηάλνπκε ηψξα ζε έλα θξίζηκν ζηαπξνδξφκη ηεο κπελγηακηληθήο αληίιεςεο πεξί ηζηνξίαο, πνπ δηαζαθίδεη πεξαηηέξσ ηελ έλλνηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο «εηθφλαο ηνπ παξειζφληνο». Αλαθέξακε φηη ν ρξφλνο γηα ηνλ Μπέλγηακηλ δελ είλαη νκνηνγελήο θαη άδεηνο νη ζηηγκέο, ηα γεγνλφηα, ηα δεδνκέλα δελ ιεηηνπξγνχλ πξνζζεηηθά, παξαζεηηθά, θαη άξα δελ γεκίδνπλ απιά ην άδεην δνρείν ηνπ αληηθεηκεληθνχ ρξφλνπ. Αληίζεηα, γηα ηνλ Μπέλγηακηλ, ν ρξφλνο βηψλεηαη, θαη έρεη βησζεί, ππνθεηκεληθά, είλαη αληζνκεξήο θαη αζπλερήο, αιινχ ππθλψλεη θη αιινχ αξαηψλεη, επηηξέπνληαο ζηηγκέο αθηλεζίαο. Ο ρξφλνο, ινηπφλ, κπνξεί λα αθηλεηνπνηεζεί. Η αθηλεηνπνηεκέλε ζηηγκή θαλεξψλεηαη ζηε ζπλείδεζε σο κνλάδα 42 πνπ πεξηέρεη ην φινλ. 38 Θέζε Nietzsche (Friedrich) Πεξί νθέινπο θαη βιάβεο ηεο ηζηνξίαο γηα ηε δσή, παξαηίζεηαη ζην Benjamin (Walter) Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο, Θέζε Θέζε Θέζε Ο όξνο κνλάδα εδώ παξαπέκπεη ζηνλ Λάηκπληηο. Γηα ηνλ ηειεπηαίν, νη «κνλάδεο» απνηεινύλ ηα έζραηα ζπζηαηηθά ηνπ ζύκπαληνο, θαζέλα από ηα νπνία, ρσξίο λα έρεη δηθή ηνπ δνκή ή δπλαηόηεηα θαηάηκεζεο, έρεη κνιαηαύηα ηελ 11

12 ην ζπιινγίδεζζαη δελ αλήθεη κόλν ε θίλεζε ησλ ζθέςεσλ, αιιά θαη ε αθηλεηνπνίεζή ηνπο. Δθεί όπνπ ε ζθέςε μαθληθά παύεη εληόο κηαο θνξεζκέλεο από εληάζεηο ζπλαζηξίαο, εθεί ηεο εγγξάθεη έλα ζνθ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε ζθέςε απνθξπζηαιιώλεηαη σο κνλάδα. 43 Μφλν σο απνθνκκέλε, απηνχζηα κνλάδα ην παξειζφλ κπνξεί λα ζπλαληεζεί κε ην παξφλ. Απηή ε κνλάδα αθηλεηνπνηεκέλνπ παξειζφληνο είλαη ε «εηθφλα» πνπ ιάκπεη κέζα ζην παξφλ. Η εηθφλα απηή είλαη ζαλ κηα δσληαλεκέλε θαη πιήξεο κλήκε πνπ εκθαλίδεηαη κπξνζηά καο σο κία θαη ζπκπαγήο, θη σζηφζν, πεξηέρεη κέζα ηεο φιεο ηηο δηαιεθηηθέο εληάζεηο θαη ηα επί κέξνπο ηνπ παξειζφληνο. Μφλν σο κνλάδα ε εηθφλα ηνπ παξειζφληνο δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη ζην παξφλ κία δηαιεθηηθή ζηηγκή ηθαλή λα πξνβεί ζε γεληθή αθηλεηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ. Ο ηζηνξηθόο πιηζηήο πξνζεγγίδεη έλα ηζηνξηθό αληηθείκελν κόλν όηαλ απηό ηνπ παξνπζηάδεηαη σο κνλάδα. ε απηήλ ηε δνκή αλαγλσξίδεη ην ζεκάδη κηαο κεζζηαληθήο θαηάπαπζεο ηνπ γίγλεζζαη, ή αιιηώο κηαο επαλαζηαηηθήο επθαηξίαο ζην αγώλα γηα ην θαηαπηεζκέλν παξειζόλ. 44 Γηα ηνλ Μπέλγηακηλ φηαλ κηα παξειζνχζα ρξνληθή ζηηγκή αθηλεηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ελφο ζνθ- ζε κνλάδα, ηφηε ζε απηήλ ηε κνλάδα εκπεξηέρεηαη ην φινλ, θαηά ηξφπν αλάινγν κε ηνλ νξηζκφ ηεο «κνλάδαο» ζηελ χζηεξε θηινζνθία ηνπ Λάηκπληηο 45, ή κε ηελ πεξηγξαθή πνπ δίλεη ε ζχγρξνλε επηζηήκε ζηελ έλλνηα ηνπ «θξάθηαι» 46. Ο ηζηνξηθφο πιηζηήο ζηνλ Μπέλγηακηλ πξνζεγγίδεη ην παξειζφλ «γηα λα απνζπάζεη κηα ζπγθεθξηκέλε επνρή απφ ηελ νκνηνγελή πνξεία ηεο ηζηνξίαο 47». Σν ηζηνξηθφ αληηθείκελν πνπ απνζπάηαη, «εθφζνλ ζπληζηά κνλάδα, νζνδήπνηε κηθξφ ή κεγάιν, θέξεη ή πεξηθιείεη νιφθιεξε ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία» 48. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν [ν ηζηνξηθφο πιηζηήο] απνζπά κηα ζπγθεθξηκέλε δσή από ηελ επνρή, έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν από ην έξγν δσήο. Σν θέξδνο απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη ην ηθαλόηεηα λα αλαπαξηζηά ζην εζσηεξηθό ηνπ όιεο ηηο άιιεο κνλάδεο θαη όιεο ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ εθείλεο κπνξεί λα θέξνπλ. Μπαιηάο (Αξ.) Αζαλαζάθεο (Μ.), φ.π. 43 Θέζε Θέζε Βι. Leibnitz, Η Μνλαδνινγία, κηθξ.. Λαδαξίδεο, ΔΚΚΡΔΜΔ Παξαζέησ ηνλ νξηζκφ ηνπ θξάθηαι απφ ηελ ειεθηξνληθή ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ wikipedia: Με ηνλ δηεζλή όξν θξάθηαι (fractal, ειι. κνξθόθιαζκα ή κνξθνθιαζκαηηθό ζύλνιν) ζηα καζεκαηηθά, ηε θπζηθή, αιιά θαη ζε πνιιέο επηζηήκεο, νλνκάδεηαη έλα γεσκεηξηθό ζρήκα πνπ επαλαιακβάλεηαη απηνύζην ζε άπεηξν βαζκό κεγέζπλζεο, θη έηζη ζπρλά αλαθέξεηαη ζαλ "απείξσο πεξίπινθν". Σν θξάθηαι παξνπζηάδεηαη σο "καγηθή εηθόλα" πνπ όζεο θνξέο θαη λα κεγεζπλζεί νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ζα ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη έλα εμίζνπ πεξίπινθν ζρέδην κε κεξηθή ή νιηθή επαλάιεςε ηνπ αξρηθνύ. Υαξαθηεξηζηηθό επνκέλσο ησλ θξάθηαι είλαη ε ιεγόκελε απην-νκνηόηεηα (self-similarity) ζε θάπνηεο δνκέο ηνπο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα κεγέζπλζεο. Η πεξηγξαθή ηνπ θξάθηαι σο «καγηθήο εηθφλαο» φπνπ ην επί κέξνπο πεξηέρεη θη αλαπαξάγεη πηζηά ηε δνκή ηνπ ζπλφινπ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ αληηπαξαβαιιφκελε κε ηελ κπελγηακηληθή «εηθφλα ηνπ παξειζφληνο». 47 Θέζε Μπαιηάο (Αξ.) Αζαλαζάθεο (Μ.), φ.π. 12

13 γεγνλόο όηη δηαηεξνύληαη θαη δηαθπιάζζνληαη ζην έξγν ην έξγν δσήο, ζην έξγν δσήο ε επνρή θαη ζηελ επνρή νιόθιεξε ε ηζηνξηθή ηξνρηά. 49 Γηα ηνλ Μπέλγηακηλ ε πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο δηέπεηαη απφ «κία θαηαζθεπαζηηθή αξρή 50». Σνχην, ζεκαίλεη, πσο ε ηζηνξία δελ είλαη εληαία θαη αδηαίξεηε αιιά, αληίζεηα, απνηειείηαη απφ ςεθίδεο, θνκκάηηα πιήξε λνήκαηνο, ηα νπνία εθηηλάζζνληαη ζην παξφλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κία δσληαλή θαηαζθεπή 51, ηεο νπνίαο νη ηζηνξηθέο δηαζηξσκαηψζεηο εγγπψληαη ηε καρεηηθφηεηα. Μέπορ Δεύηεπο: Η ππάξη Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2009 παξνπζηάζηεθε ζηελ Αζήλα ε ζεαηξηθή πεξθφξκαλο ηεο νκάδαο Nova Melancholia κε ηίηιν Walter Benjamin: Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο. 52 Θα απνπεηξαζψ λα πεξηγξάςσ, εδψ, πψο νξηζκέλα ζεκεία ηεο πξνβιεκαηηθήο ησλ Θέζεσλ αληηκεησπίζηεθαλ απφ κία ζθεληθή πεξθφξκαλο. Θα αλαθεξζψ κε ζπληνκία θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο παξάζηαζεο (θαηά ρξνληθή ζεηξά: δξακαηνπξγία, πξφβεο, παξάζηαζε) εληνπίδνληαο ζεκεία επαθήο κε ηνλ ζηνραζκφ ηνπ Μπέλγηακηλ. Σνλ δξακαηνπξγηθφ ππξήλα ηεο παξάζηαζεο απνηέιεζε ην δίπνιν «ζεσξία / πξάμε»: έλαο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζηνραζκνχ λα γίλεη ή λα πξνθαιέζεη δξάζε. πρλά, ν δηαλννχκελνο παξακέλεη απνθνκκέλνο απφ ηελ δξάζε ή, θνηλψο, ηνλ μεπεξλάλε ηα γεγνλφηα. Θεσξψ φηη ν Μπέλγηακηλ, σο ζηξαηεπκέλνο δηαλνεηήο, κεηέρεη έληνλα ζ απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη φηη, ηνπιάρηζηνλ ζηηο Θέζεηο, ε δχλακε θαη ν αληίθηππνο ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ είλαη ηφζν έληνλα, πνπ αγγίδνπλ ηελ «πξαγκαηηθφηεηα» ηεο πξάμεο 53. Κχξηα κέξηκλα ηεο δξακαηνπξγίαο ήηαλ λα πξνηαζεί έλα παξάδεηγκα (λα θαηαδεηρζεί έλαο ηξφπνο) κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ζηξαηεπκέλνο ζηνραζκφο ηνπ Μπέλγηακηλ κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ην εδψ θαη ην ηψξα ηεο δηθήο καο ζηηγκήο. Πψο, δειαδή, ην θείκελν ησλ Θέζεσλ ζα εκθαληζηεί κπξνζηά καο ζαλ «εηθφλα ηνπ παξειζφληνο», ζαλ «κπζηηθφο ελδείθηεο» πνπ αλαβνζβήλεη ηε ζηηγκή ελφο παξνληηθνχ θηλδχλνπ. Αλ απηφ επηηπγράλνληαλ, ηφηε ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηε ζρέζε ζεσξίαο / πξάμεο ζα γηλφηαλ άκεζα αληηιεπηφο. Θα δνχκε πψο σο έλαλ νξηζκέλν βαζκφ- απηφο ν βαζηθφο άμνλαο ηεο δξακαηνπξγίαο πινπνηήζεθε ζην απνηέιεζκα ηεο παξάζηαζεο. 49 Θέζε Θέζε ην πξφηππν ελφο collage ηνπ ληαληατζκνχ ή ελφο assemblage, ηδενινγηθά φκσο πξνζαλαηνιηζκέλνπ. 52 Η πεξθφξκαλο παξνπζηάζηεθε ζην ρψξν ηνπ BIOS ζηελ νδφ Πεηξαηψο 84. Η κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ήηαλ ηεο Ν. ηνπδνπιή, ε ζθελνζεζία ηνπ Β. Ννχια, θαη ζπκκεηείραλ νη πεξθφξκεξο: Β. Κπξηαθνπιάθνπ, Μ. Λνχζε, Μ. Μεηξνπνχινπ, Γ. Πιεηψλεο, Μ. Σζίπνο, Γ. Υαηδεπαπιίδνπ. 53 Θεσξψ φηη ν ζηξαηεπκέλνο ιφγνο ηνπ ηνραζηή (θη εδψ ε ζηξάηεπζε λνείηαη κε ηελ πιένλ αλνηρηή ππαξμηαθή έλλνηα, θαη φρη κφλν κε ηελ ζηελά πνιηηηθή) πιεζηάδεη ηελ θαζαξφηεηα ηεο πξάμεο. Γηφηη ε πξάμε είλαη επηινγή, είλαη κε αληηθεηκεληθή, είλαη εθ θχζεσο ζηξαηεπκέλε ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα, ε πξάμε πξαγκαηψλεη ην ππνθείκελν. Σν ίδην κνηάδεη λα θάλεη θαη ν γλήζηα ζηξαηεπκέλνο ιφγνο. 13

14 Μέξνο ηεο δξακαηνπξγηθήο πξνεηνηκαζίαο πξηλ ηελ πεξίνδν ησλ πξνβψλ, είλαη θαη ε πξνζεθηηθή επηινγή ελφο θαηλνκεληθά εηεξφθιεηνπ- πιηθνχ (ζπλήζσο κηα ελφηεηα θσηνγξαθηψλ) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο εξέζηζκα θαη έλαπζκα γηα ηελ παξαγσγή απηνζρεδηαζκψλ απφ ηνπο εζνπνηνχο. Έηζη, ζηηο πξφβεο δελ ελζαξξχλζεθαλ ζπδεηήζεηο θαη αλαιχζεηο ηνπ θεηκέλνπ ησλ Θέζεσλ κε ηνπο εζνπνηνχο ηεο νκάδαο. Αληίζεηα, δεηήζεθε απφ ηνπο εζνπνηνχο λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην θσηνγξαθηθφ ιεχθσκα Mexico. The Revolution and Beyond φπνπ παξνπζηάδεηαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο δνπιεηάο ησλ εηψλ ηνπ κεμηθαλνχ θσηνγξάθνπ Casasola 54. Καζ φιν ην δηάζηεκα ησλ πξνβψλ, ζπζηεκαηηθά δεηείηαη απφ ηνπο εζνπνηνχο λα επηιέμνπλ (άιινηε αηνκηθά, άιινηε ζε κηθξέο νκάδεο) απφ κία θσηνγξαθία ηνπ ιεπθψκαηνο θαη λα παξνπζηάζνπλ έλαλ απηνζρεδηαζκφ νξκψκελν απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία. Δπηρεηξείηαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ε αλάδπζε ζην πιαίζην ηεο νκαδηθήο δνπιεηάο- κηαο, θαηλνκεληθά εηεξφθιεηεο, ζπιινγηθήο κλήκεο, απηήο ησλ ηαξαγκέλσλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ηεο κεμηθαληθήο ηζηνξίαο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο «εηθφλα ηνπ παξειζφληνο» πνπ έξρεηαη λα «δηεκβνιίζεη» δηαιεθηηθά κηα άιιε εηθφλα ηνπ παξειζφληνο, απηήλ ηνπ Μπέλγηακηλ ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο ηνπ κεζνπνιέκνπ. Δδψ, αθνινπζείηαη κηα παξειθπζηηθή πνιηηηθή, πνπ ζεσξεί φηη ν ζηφρνο ζα επηηεπρζεί πην απνηειεζκαηηθά κέζσ ελφο αληηπεξηζπαζκνχ, ή κέζσ ελφο «δηαιεθηηθνχ άικαηνο». Πξάγκαηη, ε επηινγή ηνπ Casasola (κε ηε γεσγξαθηθή αζθάιεηα πνπ ρσξίδεη ην Μεμηθφ απφ ηελ Δπξψπε ηνπ Μπέλγηακηλ, ην θσηνγξαθηθφ-πεξηγξαθηθφ ηνπ πεξηερφκελν, θαη ν θαηλνκεληθά απζαίξεηνο ραξαθηήξαο ηεο επηινγήο) θάλεη ηνπο εζνπνηνχο λα ιεηηνπξγνχλ κε πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θαη δεκηνπξγηθφηεηα σο πξνο ην πιηθφ. Σαπηφρξνλα θη αλεπαίζζεηα, γελληέηαη κηα δηαιεθηηθή γέθπξα αλάκεζα ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο. 55 Οη πξφβεο μεθηλνχλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2008 θαη ελ πνιινίο ζπκπίπηνπλ ρξνληθά κε ηελ θνηλσληθή αλαηαξαρή ηνπ Γεθέκβξε ζηελ Αζήλα. Οη ηζηνξηθέο δηαζηξσκαηψζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο δνπιεχακε, ελεξγνπνηήζεθαλ ελαξγέζηεξα κέζα απφ ην εμαηξεηηθφ παξφλ πνπ βηψλακε. Ξαθληθά, θάηη απφ ην κνληέιν ηεο δηαιεθηηθήο ζπλάληεζεο κηαο εηθφλαο ηνπ παξειζφληνο κε ην παξφλ θαηά ηε ζηηγκή ελφο επείγνληνο, ελφο θηλδχλνπ, έγηλε πην απηφ, πην άκεζα θαηαλνεηφ. 56 Η ηαπηφρξνλε πεξίπησζε ηεο δνινθνληθήο επίζεζεο ελάληηα ζηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα, γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηεο δξάζε ζην ρψξν ησλ θαζαξηζηξηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη πνπ αξρηθά δελ πξνβιήζεθε θαζφινπ απφ ηνλ Σχπν θαη Μ.Μ.Δ., καο επαηζζεηνπνίεζε αθφκα πεξηζζφηεξν. Η εξγαηηθή ηάμε γηα ηελ νπνία θάλνπλ ιφγν νη Θέζεηο ηνπ Μπέλγηακηλ, απφθηεζε γηα καο, έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, απηφ ηεο Κνχλεβα. 54 Mexico. The Revolution and Beyond. Photographs by Agustín Víctor Casasola , Aperture Πξσηνείδα ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ Casasola ζε έθζεζε ζην Μνπζείν Μπελάθε. Η δχλακε θαη ε ελάξγεηα κε ηηο νπνίεο νη θσηνγξαθίεο ηνπ κεηαθέξαλ κία «εηθφλα ηνπ παξειζφληνο» ζην παξφλ, δίλνληαο ηελ αίζζεζε φηη κέζα ζηελ θάζε κία έρεη ρσξέζεη νιφθιεξε ε επνρή, αιιά θαη ε αίζζεζε, πνπ κεηέδηδαλ, ελφο «θηλδχλνπ» πνπ πξνέξρεηαη απφ απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε επνρή, νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπο σο θαηάιιεινπ πιηθνχ γηα ηηο πξφβεο ησλ Θέζεσλ. 55 Παξάιιεια κε ηνπο απηνζρεδηαζκνχο-casasola, αξρίδεη λα δεηείηαη απφ ηνπο εζνπνηνχο λα θάλνπλ ζχληνκεο παξνπζηάζεηο ζηελ νκάδα, κε ηε κνξθή νκηιηψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή έξεπλα θαη νίθνλ, δηάθνξσλ ζεκάησλ, πνπ είλαη, απηή ηε θνξά, πνιχ πην θνληά ζηηο Θέζεηο, φπσο Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ, Πάνπι Κιέε, Σέηαξηε Γηεζλήο, Σξφηζθπ, θ.ν.θ. 56 Έλα βξάδπ ηνπ Γεθεκβξίνπ, ελψ θάλακε πξφβα ζην ρψξν ηνπ Bios, δηαδεισηέο κεηά ην ηέινο κηαο πνξείαο- επηηέζεθαλ ζην θηήξην θαη ζε ζακψλεο. 14

15 Έλα άιιν πεξηζηαηηθφ, πνπ ζπλέβε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πξνβψλ, έρεη εδψ μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ. Μηα εζνπνηφο έθεξε ζηελ πξφβα κηα ζεηξά απφ θσηνγξαθηθέο δηαθάλεηεο πνπ έηπρε λα βξεη ζηα πξάγκαηα ηνπ πξφζθαηα εθιηπφληνο ζείνπ ηεο. Οη δηαθάλεηεο πξνέξρνληαλ απφ ηελ Ιαπσλία ηεο δεθαεηίαο ηνπ Σα ζέκαηά ηνπο πεξηιάκβαλαλ πηπρέο ηεο ηαπσληθήο θνπιηνχξαο (αζιεηηζκφο, αξρηηεθηνληθή, λπρηεξηλή δσή, ζέαηξν, έζηκα, θ.ιπ.) θαη θχζεο (ινπινχδηα, βνπλά, ηνπία). Φέξακε κηα κεραλή πξνβνιήο δηαθαλεηψλ θαη πξνβάιακε ηα slides. Μπξνζηά καο μεπήδεζε ε ιακπεξή εηθφλα ελφο γεσγξαθηθνχ θαη ρξνληθνχ «αιινχ». ρεδφλ ελζηηθησδψο, ρσξίο λα αζρνιεζνχκε πεξαηηέξσ κε ην πιηθφ ησλ δηαθαλεηψλ ζηηο πξφβεο, εληάμακε ζηελ παξάζηαζε έλαλ πξνηδέθηνξα, νξαηφ απφ ην θνηλφ, ν νπνίνο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξθφξκαλο θαη αλεμάξηεηα απφ νηηδήπνηε ζπλέβαηλε πάλσ ζηε ζθελή, πξφβαιε ζ έλαλ ηνίρν ηηο δηαθάλεηεο απφ ηελ Ιαπσλία 57. Η ελζσκάησζε ηπραίνπ πιηθνχ ζε κία παξάζηαζε εθφζνλ ην πιηθφ απηφ κνηάδεη λα «δείρλεη», κε ηειείσο αλαπάληερν ηξφπν, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δξακαηνπξγίαο 58 θαη λα εκπινπηίδεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο, εγγξάθεηαη ζε κηα εθαξκνζκέλε ινγηθή ηεο κπελγηακηληθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο. Οη δηαθάλεηεο απηέο ήξζαλ ζε καο ζαλ ζξαχζκαηα ελφο άιινπ ρσξνρξφλνπ, θαη πεξηέρνπλ κέζα ηνπο ην δηθφ ηνπο αίηεκα δηθαίσζεο. Η πξνβνιή ηνπο κνηάδεη λα ιπηξψλεη θάηη απφ ηελ χπαξμε ηνπ εθιηπφληα ηδηνθηήηε ηνπο, κνηάδεη λα απνηειεί κηα δηθαίσζε ζε ρξφλν ελεζηψηα ηεο ζπιινγήο απηψλ ησλ εηθφλσλ ηνπ παξειζφληνο. χκθσλα κε ην κπελγηακηληθφ πξφηαγκα ε αιήζεηα ππεξεηείηαη ηφζν απφ ην «κεγάιν» φζν θαη απφ ην «κηθξφ». Κάζε δηαθάλεηα απφ ηελ καθξηλή Ιαπσλία ιακπχξηδε κε ηελ «εχζξαζηε» ιάκςε ηεο ιάκπαο ηνπ πξνηδέθηνξα γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα πξηλ εμαθαληζηεί μαλά ζην ζθνηάδη. Κάζε δηαθάλεηα δεκηνπξγνχζε ζησπειά πνηθίινπο ζπλεηξκνχο θαη δηαιεθηηθέο ζρέζεηο κε ηηο δξάζεηο ησλ εζνπνηψλ, εκπινπηίδνληαο κε άιια ζπκθξαδφκελα ην παξφλ ηεο παξάζηαζεο. Απηφ ην diaporama, απηή ε παξέιαζε «καγηθψλ εηθφλσλ», θαηλφηαλ λα ζπλνςίδεη κε ηξφπν πνηεηηθφ θάηη ζεκαληηθφ απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ Μπέλγηακηλ. Γελ είλαη δπλαηφ, νχηε θη επηζπκεηφ, λα πεξηγξαθεί εδψ νιφθιεξε ε παξάζηαζε. Αθνχ δψζσ έλα ζχληνκν γεληθφ ζηίγκα, ζα πεξηνξηζηψ ζε δχν «εηθφλεο» πνπ ιάκβαλαλ ρψξα πξνο ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο, δηφηη ζε απηέο ηηο εηθφλεο γίλεηαη, κε πεξηζζφηεξε επθξίλεηα, αληηιεπηφο ν ζηφρνο ηεο δξακαηνπξγίαο. ηε ζθεληθή ηεο πινπνίεζε, ε δξακαηνπξγία πήξε ηε κνξθή κηαο δσληαλήο «κεραλήο πξνπαγάλδαο» πνπ κε ηξφπν κπξερηηθφ θαινχζε -αιιά θαη κεηαηξεπφηαλ ε ίδηα- ζε δξάζε. Η παξάζηαζε ήζειε λα απνηειέζεη κηα επηθαηξνπνίεζε θη έλαλ θφξν ηηκήο (κε ζχγρξνλνπο θαιιηηερληθνχο φξνπο) ζην ζηξαηεπκέλν ζέαηξν ηεο Άγθηη-Πξνπ 59. Σν θείκελν ησλ ζέζεσλ δηαβαδφηαλ ζε κηθξφθσλν απφ έλαλ εζνπνηφ θαζηζκέλν πάλσ ζε κηα κηθξή εμέδξα ν ίδηνο εζνπνηφο ρεηξηδφηαλ ηελ νζφλε κηαο ηειεφξαζεο πνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο έδεηρλε εηδηθά θηηαγκέλα video, ζηακαηνχζε ηελ αλάγλσζε θη έβαδε κνπζηθή απφ κηα θνλζφια πνπ είρε κπξνζηά 57 Η ζεηξά πξνβνιήο ησλ δηαθαλεηψλ ελ ζρέζε κε ηε ξνή ηεο παξάζηαζεο ήηαλ ηπραία θαη θάζε θνξά άιιε, δεκηνπξγψληαο έηζη κνλαδηθέο δηαιεθηηθέο ζρέζεηο κε ηα δξψκελα. 58 Δδψ ε δξακαηνπξγία ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαηαλνεηή σο ε νξγάλσζε κηαο ζεηξάο εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ. Η δξακαηνπξγία κηαο παξάζηαζεο είλαη, ππφ απηή ηελ έλλνηα, ην κνληάδ ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιηθνχ. 59 Απφ ην πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο: Ο όξνο ηεο Άγθηη Πξνπ απνηειείηαη από ηε ζύληκεζε ησλ ξσζηθώλ ιέμεσλ αγθηηάηζηα θαη πξνπαγάλδα. Η ιέμε Ο όξνο «Θέαηξν ηεο Άγθηη-πξνπ» ζεκαηνδόηεζε έλα ππέξ-πνιηηηθνπνηεκέλν αξηζηεξό ζέαηξν πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Δπξώπε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη Κάπνηα έξγα ηνπ Μπξερη απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απηνύ ηνπ ζεάηξνπ. 15

16 ηνπ: ιίγν έσο πνιχ έκνηαδε κε έλαλ άλζξσπν-νξρήζηξα, έλαλ αγθηηάηνξα ηεο κπελγηακηληθήο ζθέςεο. Ο ιφγνο ηνπ απεπζπλφηαλ θπξίσο ζηε δηάλνηα ησλ ζεαηψλ. ε ηαθηά δηαζηήκαηα ε εθθψλεζε ηνπ θεηκέλνπ δηαθφπηνληαλ απφ θνκκάηηα δξάζεο κε ηε ζπλνδεία δσληαλήο ή ερνγξαθεκέλεο κνπζηθήο ηα θνκκάηηα απηά ηεο παξάζηαζεο ήζειαλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην ζπλαίζζεκα ησλ ζεαηψλ. Η δηαθνπηφκελε θαη ελαιιαζζφκελε απηή δνκή (ιφγνο / δξάζε) απερνχζε ηα ζθεηο ηεο Άγθηη Πξνπ, θαη ηαπηφρξνλα βνεζνχζε ζηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ κπξερηηθήο απνζηαζηνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ ε ζθέςε ησλ ζεαηψλ λα παξακέλεη ελεξγεηηθή θη εληφο ηεο δηάζηαζεο ηνπ «εδψ θαη ηνπ ηψξα». ηαδηαθά, φινη νη εζνπνηνί ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο «θνλζηξνπθηηβηζηηθήο αηζζεηηθήο» κλεκείνπ απφ πξφρεηξα πιηθά, πνπ νξζσλφηαλ (θάζε βξάδπ εθ λένπ θαη κε δηαθνξεηηθή ηειηθή δηάηαμε) κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ. Σν εθήκεξν απηφ κλεκείν, πνπ έκνηαδε λα εκπλέεηαη σο πξνο ηε κνξθή απφ ηνλ πχξγν γηα ηελ Σξίηε Γηεζλή ηνπ Σάηιηλ, πινπνηνχζε κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο κλήκεο ζηελ νπνία εκπιέθνληαλ θαη νη ίδηνη νη ζεαηέο. Γηφηη θαζψο παξίζηαλην ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη αληηιακβάλνληαλ ην κνλαδηθφ θη αλεπαλάιεπην ηνπ απνηειέζκαηφο ηνπ, ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φηη, ελ ηέιεη, ην κλεκείν απηφ ήηαλ ην κλεκείν ηεο ίδηαο ηεο παξάζηαζεο, δειαδή ην κλεκείν ηνπ ηψξα ζε ρξφλν ελεζηψηα. Όηαλ νινθιεξσλφηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ, φινη νη εζνπνηνί αθνπκπνχζαλ ζηε βάζε ηνπ, ζαλ πξνζθνξά ή ζαλ ζηεθάληα ζε εζληθή ενξηή, ηα αληηθείκελα πνπ κέρξη ηφηε είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξάζηαζε. Λίγν πξηλ ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο, ν εζνπνηφο-αγθηηάηνξαο έβάδε απφ ηελ θνλζφια ην ηξαγνχδη ησλ Μ. Θενδσξάθε θαη Γ. Ρίηζνπ «Θα ζεκάλνπλ νη θακπάλεο» ελψ ηαπηφρξνλα άλαβε ηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο κπξνζηά ηνπ, φπνπ πξνβαιιφηαλ ην κλεκείν ηεο Αθξφπνιεο. Έλαο εζνπνηφο έβγαηλε θαη δηέηξερε θπθιηθά ηε ζθελή αλεκίδνληαο κα κεγάιε ζεκαία ηεο Αιβαλίαο. Έηζη δεκηνπξγνχηαλ κηα δηαιεθηηθή ζηηγκή κε ηξία ηνπιάρηζηνλ επίπεδα : ην ηξαγνχδη ηνπ Θενδσξάθε (λεφηεξε Διιάδα, κεηαπνιίηεπζε, εζληθέο επέηεηνη), ε εηθφλα ηεο Αθξφπνιεο (αξραία Διιάδα, θιένο, ππελζχκηζε ηεο κπελγηακηληθήο ζέζεο πνπ ζέιεη ηα «ληνθνπκέληα πνιηηηζκνχ λα είλαη πάληνηε θαη ληνθνπκέληα βαξβαξφηεηαο 60») θαη ε ζεκαία ηεο Αιβαλίαο (ζχγρξνλε Διιάδα, ζέζε ηνπ κεηαλάζηε, νη ιαζξνκεηαλάζηεο σο λέα εμαζιησκέλε ηάμε ). ην ηέινο, δπν εζνπνηνί, γπλαίθεο, άξρηδαλ λα ζθνπγγαξίδνπλ ην ρψξν, ε κία θνξψληαο κάζθα ειέθαληα, ε άιιε έρνληαο ηπιηγκέλα ηα ζηήζε θαη ηα άθξα ηεο κε αθχζηθν ηξφπν. Ο εζνπνηφο κε ηελ αιβαληθή ζεκαία (πνπ ηελ είρε πηα ελαπνζέζεη ζηε βάζε ηνπ κλεκείνπ) έθεξλε ζηε ζθελή ηελ εζληθή ζεκαία ηεο Βνπιγαξίαο. Απφ πξνηδέθηνξα πξνβαιιφηαλ ζηνλ ηνίρν ε θξάζε «Έλαο ειέθαληαο 61 γηα ηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα» ελψ κηα άιιε εζνπνηφο, θαιπκκέλε κε κηα νιφζσκε θνπθνχια, απήγγεηιε, θαηαθέξλνληαο ηαπηνρξφλσο λα θαπλίδεη έλα ηζηγάξν κέζα απφ κηα κηθξή ηξχπα ηεο θνπθνχιαο, νλφκαηα θαιιηηερλψλ ηεο επξσπατθήο πξσηνπνξίαο (ληαληά, εμπξεζηνληζκφο), ησλ νπνίσλ ην έξγν είρε πάξεη κέξνο ζηελ ριεπαζηηθή έθζεζε «Δθθπιηζκέλε ηέρλε» ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία ην Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχηαλ κηα δηαιεθηηθή εηθφλα αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ, κηα δηαιεθηηθή εηθφλα πνπ έζεηε ην ζέκα ηεο κλήκεο κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ επείγνληνο. 60 Θέζε Ο ειέθαληαο έρεη ηελ ηζρπξφηεξε κλήκε ζην δστθφ βαζίιεην. 16

17 Απηφ πνπ ελδηέθεξε ζηε ζθεληθή πξαγκάησζε ησλ Θέζεσλ γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο ήηαλ ε αλάδεημε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ιφγνπ ηνπ Μπέλγηακηλ, ε πξνζσπηθή εκπινθή ε δηθή καο θαη ησλ ζεαηψλ- κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηνλ ιφγν ηνπ Μπέλγηακηλ, κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παξφληνο πνπ δεκηνπξγεί ε ίδηα ε ζπλζήθε ηεο παξάζηαζεο. Η πξνβιεκαηηθή ηνπ δίπνινπ «δηαλφεζε/δξάζε», έρνληαο απνηειέζεη ηνλ δξακαηνπξγηθφ άμνλα ηεο παξάζηαζεο, έξρεηαη ζην ηέινο λα πξνζγεησζεί ζε απηέο, δηαιεθηηθέο εηθφλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα αλαδείμνπλ κέζα απφ ηα ζήκαηα θηλδχλνπ ηνπ παξειζφληνο ηνλ ραξαθηήξα επείγνληνο ηνπ παξφληνο πνπ βηψλνπκε εκείο ζήκεξα. Η παξάζηαζε θηινδνμνχζε λα πξνθαιέζεη κηα «έθηαθηε θαηάζηαζε». 17

18 Βιβλιογπαθία Benjamin (Walter), Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο, κηθξ. Ν. ηνπδνπιή, απφ ην πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο ηεο νκάδαο Nova Melancholia, Αζήλα Agamben (Giorgio), Καηάζηαζε εμαίξεζεο. Όηαλ ε έθηαθηε αλάγθε κεηαηξέπεη ηελ εμαίξεζε ζε θαλόλα, κηθξ. Μ. Οηθνλνκίδνπ, ΠΑΣΑΚΗ Buck-Morss (Susan), Η δηαιεθηηθή ηνπ βιέπεηλ. Ο βάιηεξ Μπέλγηακηλ θαη ην ρέδην Δξγαζίαο πεξί ηνώλ, κηθξ. Μ. Αζαλαζάθεο, επηκ. Α. Μπαιηάο, ΠΔΚ Löwy (Michael), Walter Benjamin: Πξνκήλπκα θηλδύλνπ. Μηα αλάγλσζε ησλ Θέζεσλ «Γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο», κηθξ. Ρ. Πεζζάρ, επηκ. Π. Γθέθα, ΠΛΔΘΡΟΝ Steiner (George), Ννζηαιγία ηνπ Απνιύηνπ, κηθξ. Π. Ιζκπξίδνπ, ΑΓΡΑ Μηραήι (άββαο), «Βάιηεξ Μπέλγηακηλ θαη Δξλζη Μπνρ» ζην Μνξθέο ηνπ Μεζζηαληθνύ, ΑΓΡΑ Μπαιηάο (Αξηζηείδεο) Αζαλαζάθεο (Μαλφιεο), «Ιζηνξία, ηζηνξηνγξαθία θαη πνιηηηθή πξαθηηθή. ρφιην ζην Θέζεηο γηα ηελ θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο» ζην Βάιηεξ Μπέλγηακηλ. Δηθόλεο θαη κύζνη ηεο λεσηεξηθόηεηαο, επηκ. Α. ππξνπνχινπ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα