Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)"

Transcript

1 Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60 σξώλ ζεσξεηηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο / πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο θαη απνηειείηαη απν ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο. (πληζηάηαη ε θαηνρή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ KeyCert Ιnitial). Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζηνρεύεη κέζα από κηα νινθιεξσκέλε θαη θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε λα δώζεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο, ώζηε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, ν απόθνηηνο (πιζηοποιημένορ) λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζεη, πινπνηήζεη, δηαρεηξηζηεί θαη ζπληεξήζεη κηα νινθιεξσκέλε ιύζε ηζηνζειίδαο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Πποθίλ Εκπαιδεςόμενος: Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε νπνηαδήπνηε θνηλσληθή νκάδα αλεμαξηήησο ειηθίαο (Γελ ζπλίζηαηαη ζε ειηθίεο θάησ ησλ 13 ρξνλώλ) ή επηπέδνπ κόξθσζεο (Λόγσ ηεο θύζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη γηα λα απνθεύγνληαη νη επαλαιήςεηο θαηα ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζπληζηάηαη / απαηηείηαη ε θαηνρή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ KeyCert Basic). Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε όζνπο ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνύλ επαγγεικαηηθά ή απιά γηα πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε κε ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθώλ ή εηαηξηθώλ ηζηνζειίδσλ γηα ην δηαδίθηπν. Πποθίλ Εκπαιδεςηή: Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη απόθνηηνο ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Πξνηείλεηαη πςειόηεξε εθπαίδεπζε) κε εμεηδίθεπζε ζηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ςεθηαθήο εηθόλαο. Δπίζεο ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ελα ρξόλν εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο / πξνππεξεζίαο. (πληζηάηαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνύ Train The Trainer) Επαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ: Ο θάηνρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε νπνηαδήπνηε εηαηξεία / νξγαληζκό πνπ δηαζέηεη ή θαηαζθεπάδεη ηζηνζειίδεο, ή αθόκα θαη λα εξγαζηεί ζαλ ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ζηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε Web Sites. (free-lancer) Οη εκπαιδεςηικοί ζηόσοι ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ: Σελ απόθηεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ γύξσ από ην δηαδίθηπν (Ιληεξλεη) θαη ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ηνπ θαζώο επίζεο θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο δπλαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ. Σελ απόθηεζε ησλ απαξαηηήησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ γλώζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό πινπνίεζε ηζηνζειίδσλ κε ηελ ρξήζε πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ, όπσο ηα Macromedia Dreamweaver θαη Flash, Σελ απόθηεζε ησλ απαξαίηεησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ γύξσ από ηνλ ηνκέα ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ. KeyCert Σύσπονερ Εςπυπαικέρ Πιζηοποιήζειρ 1 / 9

2 Σελ απόθηεζε ησλ απαξαίηεησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ γλώζεσλ γύξσ από ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο. Ιθαλνπνηεηηθή γλώζε HTML Δκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ site Δπίζεο ζα απνθηήζνπλ ηηο αθόινπζεο δεξιόηηηερ: Γεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ςεθηαθώλ εηθόλσλ Γεκηνπξγία θαη ζρεδηαζκό ηζηνζειίδσλ κε ηελ ρξήζε HTML (tags, tables, ιίζηεο, links θηι) Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ κε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ ζρεδίαζεο όπσο ηα Macromedia Dreamweaver θαη Flash Γεκνζίεπζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο / ηζηνρώξνπ ζην δηαδίθηπν Εκπαιδεςηικό πεπιεσόμενο Εκπαιδεςηική Ενόηηηα (ηίηινο) 1 Ώπερ 2 Ώπερ διδ. 3 Επγαζηήπια 4 Σερλνινγίεο Internet Γιώζζα αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ HTML - Πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ DreamWeaver. Φεθηαθή Δπεμεξγαζία εηθόλαο κε Photoshop Αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ κε ην Macromedia Flash I Σύνολο Η ανάλςζη ηος εκπαιδεςηικού πεπιεσόμενος πεπιέσεηαι ζηο ηέλορ ηος παπόνηορ. 1 Ο ηίηινο ηεο εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο. 2 Οη ζπλνιηθέο ώξεο δηδαζθαιίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελόηεηα. 3 Οη ώξεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελόηεηα. 4 Οη ώξεο πξαθηηθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελόηεηα. Εξέηαζη: Με ην πέξαο ησλ καζεκάησλ (θαη εληόο 6 κελώλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο) ν θαηαξηηδόκελνο, γηα λα πηζηνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα πάξεη κέξνο θαη λα πεηύρεη βαζκνινγία 70% ζηηο ειεθηξνληθέο εμεηάζεηο ησλ θάησζη εθπαηδεπηηθώλ αληηθεηκέλσλ: o Σερλνινγίεο Internet o HTML DreamWeaver o Flash o Photoshop (Ξεσυπιζηή εξέηαζη για κάθε ενόηηηα) KeyCert Σύσπονερ Εςπυπαικέρ Πιζηοποιήζειρ 2 / 9

3 Η εμέηαζε θάζε εθπαηδεπηηθνύ ζηόρνπ έρεη δηάξθεηα 45 ιεπηά, θαη πεξηιακβάλεη 20 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Οη εξσηήζεηο θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ηεο δηδαθηέο ύιεο ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο. Πιζηοποίηζη: Μεηά από θάζε επηηπρεκέλε εμέηαζε γηα θάζε κηα από ηηο ελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα, ν επηηπρώλ ιακβάλεη ην αλάινγν πηζηνπνηεηηθό. Με ηελ απόθηεζε θαη ησλ ηεζζάξσλ πηζηνπνηεηηθώλ, ν επηηπρώλ ιακβάλεη ηελ πηζηνπνίεζε εηδηθόηεηαο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη νη ελόηεηεο. Βιβλιογπαθία: Πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία Windows XP Βήκα Βήκα, ΚΛΔΙΓΑΡΙΘΜΟ E-Business, πγγξαθέαο: Frank Derfler, ΓΚΙΟΤΡΓΑ Δηζαγσγή ζηελ HTML 4 γηα ηνλ παγθόζκην ηζηό, πγγξαθέαο: CASTRO, ELIZABETH, ΚΛΔΙΓΑΡΙΘΜΟ. Οδεγόο ηνπ Adobe Photoshop CS, πγγξαθέαο: ROSE C, ΓΚΙΟΤΡΓΑ Μ. Δγρεηξίδην Σνπ Macromedia Flash MX Μάζεηε ην Dreamweaver MX 2004 ζε 24 Ώξεο Ειδικόρ εξοπλιζμόρ και επγαλεία: Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπληζηάηαη εηδηθόο εμνπιηζκόο θαη εξγαιεία πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο βνεζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ. πγθεθξηκέλα, ηόζν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, όζν θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα εμήο: Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα (βηβιία, ζεκεηώζεηο εθπαηδεπηή, αζθήζεηο, πεξηερόκελα ελνηήησλ) Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν Οπηηθνανπζηηθό πιηθό (ςεθ. πξνβνιέαο, πξνβνιέαο δηαθαλεηώλ, CD/DVD) Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έλαο γηα θάζε θαηαξηηδόκελν Δζσηεξηθό/Σνπηθό Γίθηπν πγθεθξηκέλα : Σν εξγαζηήξην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ππνινγηζηέο ηειεπηαίσλ πξνδηαγξαθώλ γηα θάζε δύν εθπαηδεπόκελνπο ηνπιάρηζηνλ, θαη ύπαξμε ηνπηθνύ εμππεξεηεηή (Server) πςειόηεξσλ πξνδηαγξαθώλ. Δπηπιένλ ην εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηαζκό εξγαζίαο γηα ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνπιάρηζηνλ έλα εθηππσηή ζε θάζε εξγαζηήξην. (Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο θαη ηελ αδηάιεηπηε ξνή ηνπ καζήκαηνο, πξνηείλεηαη ε ύπαξμε κνλάδαο αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρύνο UPS). ινη νη ζηαζκνί εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε ηνπηθό δίθηπν θαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ο εμνπιηζκόο ζε πιηθό (Hardware) ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα πιεξεί ηα δηεζλή standards αζθάιεηαο, εξγνλνκίαο θαη ειεθηξνκαγλεηηθήο πξνζηαζίαο. KeyCert Σύσπονερ Εςπυπαικέρ Πιζηοποιήζειρ 3 / 9

4 Πποδιαγπαθέρ Υλικού για ηεπμαηικά ζποςδαζηών / εκπαιδεςηή Δπεμεξγαζηήο θαηεγνξίαο Pentium 4 ή λεόηεξνο Minimum Μλήκε (RAM) 256 MB (Πξνηεηλόκελε 512 ΜΒ) Οζόλε 17 (πξνηεηλόκελν, νζόλε 19 LCD) θιεξόο Γίζθνο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 40 MB Μνλάδα DVD Κάξηα ήρνπ ερεία - αθνπζηηθά Κάξηα γξαθηθώλ ηθαλνπνηεηηθήο απόδνζεο (minimum αλάιπζε 1027x bit) Τπνδνρέο USB - Κάξηα δηθηύνπ 100 Mbps Δθηππσηήο - Scanner Σςνιζηάηαι η ύπαπξη τηθιακήρ θυηογπαθικήρ μησανήρ (ικανοποιηηικήρ ανάλςζηρ) και η ύπαπξη TV/Radio Tuner ζε ένα απο ηα ηεπμαηικά. Πποδιαγπαθέρ Υλικού για εξςπηπεηηηή (Server) 2 Δπεμεξγαζηέο Pentium 4 ή Δπεμεξγαζηήο Pentium 4 δηπινύ ππξήλα ή Δπεμεξγαζηήο Pentium 4 Hyper Threading Minimum Μλήκε (RAM) 1 GB (Πξνηεηλόκελε 2 GB) 2 θιεξνί Γίζθνη ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 80 MB ζε ζπζηνηρία RAID 1 Μνλάδα DVD Κάξηα γξαθηθώλ ηθαλνπνηεηηθήο απόδνζεο (minimum αλάιπζε 1027x bit) (πξνηεηλόκελν απεηθόληζε ζε 2 Monitor) Οζόλε 17 (πξνηεηλόκελν, νζόλε 19 ) Τπνδνρέο USB Κάξηα δηθηύνπ 100 Mbps (Πξνηεηλόκελν 2 θάξηεο δηθηύνπ 1000 Mbps). πληζηάηαη επίζεο ε ύπαξμε αζύξκαησλ θαξηώλ δηθηύνπ θαη έλα switch κε δπλαηόηεηεο αζύξκαηεο δηθηύσζεο Το Λογιζμικό πος απαιηείηαι ζηα επγαζηήπια είναι: Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο ηνπ δηθηύνπ - Windows 2000/2003 Server ή Linux Server Web Server Apache, IIS Λνγηζκηθό ππνζηήξημε ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν (Proxy) όισλ ησλ ζηαζκώλ (Microsoft ISA Server, Squid Proxy θηι) Λνγηζκηθό ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Windows 2000 ή XP. Office automation (Δλδεηθηηθά MS office ή Star office ή παξόκνην) Βνεζεηηθά Δξγαιεία θαη εθαξκνγέο (WinRar, Winzip, Adobe Acrobat Reader, Antivirus, Media Player κε θαηάιιεινπο codecs, FTP client (FlashFxp, UltraFXP), TextPad θηι) Internet Explorer 7 θαη ηνπιάρηζηνλ ελα ελαιιαθηηθό θπιινκεηξεηή (π.ρ. Mozilla) Adobe Photoshop CS (ή λεόηεξν) πληζηάηαη θαη ε ύπαξμε επηπιένλ Plug-ins (Kai s, Alien skin θηι) Adobe (Macromedia) DreamWeaver MX 2004 ή λεόηεξν Adobe (Macromedia) Flash MX 2004 ή λεόηεξν KeyCert Σύσπονερ Εςπυπαικέρ Πιζηοποιήζειρ 4 / 9

5 Ανάλυζη Εκπαιδευηικού Περιεχομένου (Syllabus) Τεσνολογίερ Internet Σν Ίληεξλεη θαη ν Ιζηόο Σξόπνο ιεηηνπξγίαο Παγθόζκηνο Ιζηόο Φπιινκεηξεηέο Πξσηόθνιια Μεραλέο Αλαδήηεζεο Μεηαθνξά Αξρείσλ Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν Δηδήζεηο Άκεζε Δπηθνηλσλία Telnet P2P Networks Ηκεξνιόγηα ρξεζηώλ Ιζηνξηθά ζηνηρεία, ε ηζηνξία ηνπ Ιληεξλεη Πσο ιεηηνπξγεί ην Ιληεξλεη (δηεπζύλζεηο IP), Πειάηεο θαη δηαθνκηζηέο, δηεπζύλζεηο (DNS) World Wide Web Φπιινκεηξεηέο, βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, επηινγέο (options) ελόο θπιινκεηξεηή, Σα πξσηόθνιια ηνπ Ιληεξλεη Μεραλέο θαη ππεξεζίεο αλαδήηεζεο (αλαιπηηθά) File Transfer Protocol, εθαξκνγέο, πξνγξάκκαηα πειάηεο Απνζηνιή-ιήςε, επηζπλάςεηο, δσξεάλ , δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ Newsgroups, forums, εθαξκνγέο, πξνγξάκκαηα πειάηεο, RSS. Πξνγξάκκαηα πειάηεο γηα ζπλνκηιία (text chat, voice chat), net meeting Δθαξκνγέο ηνπ telnet Γίθηπα αληαιιαγήο αξρείσλ Bogs HTML Δηζαγσγή ζηελ HTML Markup Tags Ση είλαη ε HTML, εθδόζεηο, ηύπνο αξρείνπ, δηαθνκηζηέο, ηη είλαη ηα Tags HTML, HEAD, BODY, TITLE, Headings, Paragraphs, Lists, Rules, Quotations KeyCert Σύσπονερ Εςπυπαικέρ Πιζηοποιήζειρ 5 / 9

6 Μνξθνπνίεζε ραξαθηήξσλ Linking Δηθόλεο Παξαζθήλην Frames Πίλαθεο CGI Φόξκεο CSS Scripts θαη Java DHTML Bold, Italic, typewriter, emphasized etc, escape characters, Γηαθνξά κεηαμύ absolute θαη relative δηαδξνκή - Linking ζε ζπγθεθξηκέλα sections, ζε Urls, mailto Δηζαγσγή εηθόλσλ ηαθηνπνίεζε - Δλαιιαθηηθό θείκελν - Δηθόλεο σο hyperlinks, Υξήζε εηθόλαο σο παξαζθήλην - Υξήζε ρξώκαηνο, εμσηεξηθώλ εηθόλσλ, ήρσλ & θηλνύκελεο εηθόλαο Δηζαγσγή θαη δηακόξθσζε frames Tags γηα πίλαθεο TD, TR θηι Ση είλαη θαη πνπ ρξεζηκεύεη Δηζαγσγή ζηνηρείσλ θαη απνζηνιή ζηνλ server - Tags γηα θόξκεο (FORM, INPUT, SELECT, TEXT AREA), ε ηη ρξεζηκεύνπλ Γνκή - Tags Δηζαγσγή ζηηο γιώζζεο scripting θαη ηελ Java, ελζσκάησζε έηνηκνπ θώδηθα JavaScript ζε αξρείν HTML Αλαθνξά ζηελ DHTML θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηεο Πεπιβάλλον Ανάπηςξηρ ιζηοζελίδων DreamWeaver Δηζαγσγή Κείκελν Γξαθηθά ύλδεζκνη Βαζηθέο έλλνηεο web design - Αξρηηεθηνληθή ζηαηηθώλ ηζηνζειίδσλ - Γεκηνπξγία ηνπηθνύ site - Γεκηνπξγία ηεο πξώηεο ζειίδαο θαη πξνεπηζθόπεζε ηεο - ύλδεζε κε απνκαθξπζκέλν δηαθνκηζηή Δηζαγσγή θαη κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ - Γεκηνπξγία παξαγξάθνπ θαη ιίζηαο - Δηζαγσγή ζηα style sheets Δηζαγσγή αξρείνπ εηθόλαο - Μνξθέο θαη ηδηόηεηεο εηθόλσλ - Δηζαγσγή θαη ηδηόηεηεο αξρείσλ flash θαη shockwave - Γεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ flash Δηζαγσγή ζπλδέζκσλ - Ιδηόηεηεο ζπλδέζκσλ θαη KeyCert Σύσπονερ Εςπυπαικέρ Πιζηοποιήζειρ 6 / 9

7 θαηεγνξίεο (ζρεηηθνί θαη απόιπηνη, ζύλδεζκνη εηθόλσλ θαη πξνο δηεύζπλζε ) - Γεκηνπξγία Image Maps Πίλαθεο Βαζηθέο έλλνηεο πηλάθσλ - Δηζαγσγή πίλαθα - Δηζαγσγή ζηα layers - Μεηαηξνπή layers ζε πίλαθεο θαη αλάπνδα Frames Βαζηθέο έλλνηεο- Γεκηνπξγία frameset - Ιδηόηεηεο frames Φόξκεο Βαζηθέο έλλνηεο - Ρόινο ηνπο θαη πεξηνξηζκνί - Γεκηνπξγία θόξκαο - Πξνζζήθε αληηθεηκέλσλ θόξκαο Δηζαγσγή ζηελ ρξήζε Βαζηθέο έλλνηεο θαη ρξήζε Javascript Behaviors - Πηζαλά Javascript Behaviours πξνβιήκαηα - ηόρεπζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο browser - Γεκηνπξγία rollovers - Αιιαγή ηδηνηήησλ αληηθεηκέλσλ - Έιεγρνο θνξκώλ Υξήζε Assets Panel Υξήζε πξνηύπσλ Βαζηθέο έλλνηεο θαη δεκηνπξγία templates - Οξηζκόο επεμεξγάζηκσλ, επαλαιακβαλόκελσλ θαη πξναηξεηηθώλ πεξηνρώλ - Αλαλέσζε ζρεδηαζκνύ κέζσ templates - Δθαξκνγή templates ζε ππάξρνπζα ζειίδα Layers Υξήζε layers αληί γηα tables - πλδπαζκόο layers θαη behaviors - Δπηθάιπςε θαη έλζεζε - Ιδηόηεηεο layers πλδεζηκόηεηα κε Βαζηθέο έλλνηεο - Δπηινγή πιαηθόξκαο - Γεκηνπξγία βάζεηο δεδνκέλσλ ζύλδεζεο Ψηθιακή Επεξεπγαζία εικόναρ Photoshop Θεσξία θαη Ιζηνξηθά Θεσξία ρξώκαηνο - Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ςεθηαθήο ηνηρεία εηθόλαο - Ιζηνξηθά ζηνηρεία Σππνγξαθίαο θαη εμέιημε - Αξρεία H/Y θαη δεκνθηιή format εηθόλσλ - Αλάιπζε - Target Groups (Web, Poster, Multimedia Application) Δηζαγσγή Γεληθή πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο - Πεξηβάιινλ εξγαζίαο - Άλνηγκα αξρείνπ εηθόλαο / Λήςε & ηξνπνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο - Αλαίξεζε & απνζήθεπζε αξρείνπ KeyCert Σύσπονερ Εςπυπαικέρ Πιζηοποιήζειρ 7 / 9

8 Υξσκαηηθέο επεκβάζεηο & δηνξζώζεηο Δξγαιεηνζήθε Δξγαιείν Δπηινγήο Layers Υξσκαηηζκόο Κείκελν Σνληθέο Γηνξζώζεηο Paths Πινήγεζε ζε ηκήκαηα εηθόλαο - Δηζαγσγή ζηηο ρξσκαηηθέο δηνξζώζεηο & επεκβάζεηο - Η έλλνηα ηεο επηινγήο, κέζνδνη επηινγήο - Δπεκβάζεηο ζε ηκήκαηα ηεο εηθόλαο - Δλδεηθηηθή ρξήζε θίιηξσλ Δμεηάδνληαο ηελ εξγαιεηνζήθε - Μέζνδνη ρξσκαηηζκνύ θαη δηαγξαθήο - Υξήζε ζρεηηθώλ εξγαιείσλ θαη εληνιώλ - Παιέηεο options & brushes - Δπηινγέο ρξσκάησλ Μέζνδνη επηινγήο, ηξνπνπνίεζε επηινγήο (κεηαηόπηζε, θιηκάθσζε, πεξηζηξνθή, δηεξεύλεζε, αλαζηξνθή) - Απνζήθεπζε & αλάθιεζε επηινγήο - Δηδηθέο έλλνηεο - Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ layers θαη ηεο δηαθάλεηαο, κεηαηξνπή επηινγήο ζε layer, αληηγξαθή & επηθόιιεζε πεξηερνκέλσλ. Γνπιεύνληαο κε ηα layers, ρξσκαηηζκνί Γηαγξαθή Layer - ρεδηαζηηθά βνεζήκαηα (ράξαθεο, πιέγκα, νδεγνί) - Σξνπνπνίεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ layer (Μεηαηόπηζε, θιηκάθσζε, πεξηζηξνθή) - Υξεζηκνπνηώληαο layers effects. Μέζνδνη ρξσκαηηζκνύ, ρξεζηκνπνηώληαο ληεγθξαληέ, επηιέγνληαο ρξσκαηηθέο παιέηεο - Γεκηνπξγία custom brushes, ρξσκαηηζκόο κε pattern, ρξήζε ζρεηηθώλ θίιηξσλ. Υξήζε Scanner θαη Φεθ. Φσηνγξαθηθήο κεραλήο. Γξάθνληαο θείκελν - Δηζαγσγή θεηκέλνπ από εμσηεξηθό αξρείν - Σν θείκελν σο γξαθηθό ζηνηρείν - Effects θεηκέλνπ. Σνληθέο δηνξζώζεηο εηθόλαο, contrast, brightness, levels, curves. Οη εληνιέο quantize, threshold, invert. Δμάγνληαο πιεξνθνξίεο απν ην ηζηόγξακκα. Σα paths (δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε), γεκίζκαηα, πεξηγξάκκαηα, θαη επηινγέο κε ρξήζε Path - Μεηαηξνπή KeyCert Σύσπονερ Εςπυπαικέρ Πιζηοποιήζειρ 8 / 9

9 Μάζθεο Modes θαη formats εηθόλαο Καλάιηα Adjustment layers επηινγήο ζε path - Σα clipping paths H ρξήζε καζθώλ, ζύλζεζε κε πνιιαπιέο εηθόλεο - Η quick edit mask - Παξνπζίαζε & ρξήζε θίιηξσλ plug-ins Δλαιιαγή εηθόλαο ζηα δηάθνξα modes (πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα) - Δμάγνληαο ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο αξρείσλ εηθόλαο γηα ρξήζε ζην Internet, εθηππώζεηο, multimedia, ηειεόξαζε θηι. Καλάιηα: επεμεξγαζία ζε επίπεδν θαλαιηώλ - Σα θαλάιηα ησλ δηάθνξσλ ρξσκαηηθώλ κνληέισλ - Σα θαλάιηα δηαθάλεηαο (καζθώλ, επηινγώλ, ηα alpha channels) - Οη εληνιέο apply image θαη calculations. Σα ξπζκηζηηθά ζηξώκαηα (adjustment layers), νκαδνπνίεζε θαη ζπγρώλεπζε layers- Δμαηνκίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγώληαο ρξσκαηηθά profiles - Ρπζκίζεηο νζόλεο (gamma, white point) Ανάπηςξη ιζηοζελίδων με ηο Macromedia Flash I Δηζαγσγή Δηζαγσγή ζην Macromedia Flash, Δπεθηάζεηο αξρείσλ πξνγξάκκαηνο, ειίδα εθθίλεζεο Bitmap- vector γξαθηθά Γηαθνξέο, πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα Vector - bitmap Βαζηθά ζηνηρεία Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε παιέηα εξγαιείσλ, θελή Stage, timeline, frames & key-frames, property inspector Layers Πξνζζήθε θαη επεμεξγαζία, Motion Guide, Μάζθεο ρεδηαζκόο (vector Παιέηα ζρεδηαζκνύ - Δξγαιεία (ζρεδηαζκνύ, γξαθηθά) δσγξαθηθήο, νπηηθήο θαη ρξσκάησλ) Κείκελν ηαηηθό θαη δπλακηθό θείκελν - Κείκελν εηζόδνπ - Links Ήρνο Δηζαγσγή αξρείσλ ήρνπ - Υξήζε ήρνπ - Υξήζε ήρνπ ζε button θαη ζηελ θίλεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ - Streaming Flash player Υεηξηζκόο ηνπ player, εμαγσγή αξρείσλ ζε swf ηδηόηεηεο, απόιπηεο θαη ζρεηηθέο δηαδξνκέο KeyCert Σύσπονερ Εςπυπαικέρ Πιζηοποιήζειρ 9 / 9

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

@ salmagio Webinar in Internet Marketing

@ salmagio Webinar in Internet Marketing @ salmagio Webinar in Internet Marketing Δηζεγεηήο: αικαηάο Γεώξγηνο Professional Internet Marketer salmagio@iqstudies.gr Ύιε εκηλαξίνπ 1 ε Ηκέξα Δηζαγσγή ζην Internet Marketing Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ Περιεχόμενα Ειςαγωγι ςτον Παγκόςμιο Ιςτό... 3 Βαςικζσ αρχζσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ... 4 Τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ περιεχομζνου του Ιςτοφ... 6 Ανάπτυξθ Ιςτοςελίδων... 8 Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES Σύµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε PeopleCert, νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα