Παροχές υγρών αποβλήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παροχές υγρών αποβλήτων"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παροχές υγρών αποβλήτων 2.1 Εισαγωγή Ο προσδιορισμός των παροχών των υγρών αποβλήτων είναι ένα θεμελιώδες βήμα στο σχεδιασμό των συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Για να σχεδιαστούν σωστά οι μονάδες επεξεργασίας και για να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη αλλά και για κατανεμηθούν δίκαια όταν η μονάδα εξυπηρετεί περισσότερες από μία κοινότητες ή περιφέρειες, πρέπει να είναι διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα των υπαρχόντων αλλά και των προβλεπομένων παροχών. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα των παροχών των υγρών αποβλήτων, τότε πρέπει να γίνουν εκτιμήσεις με βάσει τα αρχεία κατανάλωσης νερού ή άλλες πληροφορίες. Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτό το κεφάλαιο είναι: 1. ορισμός των διαφόρων συστατικών που αποτελούν τα απόβλητα μιας κοινότητας 2. αποθέματα νερού και η σχέση τους με τις παροχές των υγρών αποβλήτων 3. πηγές υγρών αποβλήτων και παροχές 4. ανάλυση δεδομένων ογκομετρικών παροχών 5. μέθοδοι για την ελάττωση των παροχών των αποβλήτων 2.2 Συστατικά των παροχών των υγρών αποβλήτων Τα συστατικά που αποτελούν τα υγρά απόβλητα μιας κοινότητας εξαρτώνται από τον τύπο του συστήματος συλλογής και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Οικιακά(καλούνται επίσης και υγειονομικά). Υγρά απόβλητα εκκενώνονται από κατοικίες, εμπορικά, επιστημονικά και παρόμοια κέντρα. Βιομηχανικά. Υγρά απόβλητα όπου επικρατούν βιομηχανικά απόβλητα. Διήθηση/εισροή. Νερά που εισέρχονται στο σύστημα υπονόμων με άμεσο και έμμεσο τρόπο. Τα διηθήματα είναι εξωτερικά νερά που εισέρχονται στο σύστημα των υπονόμων μέσω διαρροών, σπασιμάτων και οπών των σωληνώσεων και μέσα από πορώδη τοιχώματα. Οι εισροές είναι νερά νεροποντών που εισέρχονται στο σύστημα από ειδικές συνδέσεις με οχετούς για νερά νεροποντών. Νερά καταιγίδων. Νερά από βροχοπτώσεις και λιώσιμο χιονιού. Τρία συστήματα υπονόμων χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων και των όμβριων νερών: υγειονομικά συστήματα υπονόμων, συστήματα υπονόμων όμβριων νερών και συνδυασμένα συστήματα. Όταν χρησιμοποιούνται ξεχωριστά συστήματα υπονόμων για τη συλλογή των αποβλήτων και των όμβριων νερών, η παροχή των αποβλήτων στους υγειονομικούς υπονόμους αποτελείται από τρία κύρια συστατικά: (1) οικιακά

2 ΠΑΡΟΧΕΣ 10 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ απόβλητα, (2) βιομηχανικά απόβλητα και (3) διηθήματα/εισροές. Όταν χρησιμοποιείται συνδυασμένο σύστημα συλλογής τα απόβλητα αποτελούνται από τα τρία αυτά συστατικά καθώς και από όμβρια νερά. Και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό των συστατικών των αποβλήτων διαφέρει με τις τοπικές συνθήκες και τη χρονική περίοδο. Για περιοχές που έχουν ήδη δίκτυο υπονόμων, οι παροχές των αποβλήτων συνήθως προσδιορίζονται από υπάρχοντα δεδομένα ή από άμεσες μετρήσεις. Για καινούριες κατασκευές, οι παροχές των αποβλήτων προκύπτουν από ανάλυση πληθυσμιακών δεδομένων και τις προβλεπόμενες μονάδες κατανάλωσης νερού ή από εκτιμήσεις κατανάλωσης νερού από παρόμοιες κοινότητες. 2.3 Ποσότητες νερού που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία Η ανά κάτοικο ποσότητα αποβλήτων που απορρίπτεται συνήθως αυξάνει με τον πληθυσμό σαν αποτέλεσμα αλλαγών στον τρόπο ζωής και μεγαλύτερης συμμετοχής σε δευτερογενείς και τριτογενείς τομείς. Ο όγκος των αποβλήτων ποικίλλει επίσης ανάλογα με την χώρα και το επίπεδο ανάπτυξης. Επίσης η μέθοδος προσδιορισμού του ρυθμού κατανάλωσης πόσιμου νερού μπορεί να ποικίλλει. Αν και οι υπολογισμοί γίνονται για λιγότερο από 150 L/ άτομο σε πολλές αστικές περιοχές, τα παραγόμενα υγρά απόβλητα στην Γαλλία σε ξηρές περιόδους φτάνουν στα 200 L/ άτομο, σε πόλεις των μερικών εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων. Στο Παρίσι ο αντίστοιχος όγκος ξεπερνά τα 300 L/ άτομο καθώς χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες νερού για το πλύσιμο των δρόμων. Σε μερικές Αμερικάνικες ή Ελβετικές πόλεις ο όγκος αυξάνει πάνω από 400 L/ άτομο και ημέρα. Συχνά σε συνδυασμένα συστήματα απορροής τα νερά της βροχής που συλλέγονται σε μικρά ρέματα επηρεάζουν τους παραπάνω λόγους. Τα νερά διήθησης, τα οποία εισέρχονται ανεξέλεγκτα στο σύστημα, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτές οι μεταβολές είναι ιδιαίτερα δαπανηρές για τη διαστασιολόγηση ενός συστήματος επεξεργασίας καθώς στηρίζονται πάρα πολύ στην υδραυλική ικανότητα του συστήματος. Η ποσότητα των υγρών αποβλήτων ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε λιγότερο πυκνοκατοικοιμένες πόλεις υπάρχουν δύο μέγιστα ογκομετρικής παροχής. Σε περισσότερο πυκνοκατοικοιμένες πόλεις υπάρχει μόνο ένα μέγιστο. Η κοινωνιολογική ανάπτυξη καθιστά τη δεύτερη περίπτωση πιο γενική. Όσο μικρότερο είναι το αποχετευτικό δίκτυο και το μέγεθος του εξυπηρετούμενου πληθυσμού τόσο μεγαλύτερο είναι και το μέγεθος της μέγιστης τιμής. Η ύπαρξη πολλών σταθμών άντλησης σε ένα σύστημα μπορεί να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα.

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 11 3 Q μέση Μικρός πληθυσμός Μεγάλος πληθυσμός 2 Q μέση Q μέση Ώρες Σχήμα 2.1 Ημερήσιες μεταβολές της ογκομετρικής παροχής υγρών αποβλήτων Q σε ένα σύστημα επεξεργασίας. Σε πολλές χώρες, η μέση ημερήσια παροχή σε ξηρή περίοδο μπορεί να παρασταθεί με Q d. Αν Q j είναι η ημερήσια παροχή, τότε το Q d κυμαίνεται συνήθως μεταξύ: Q j /14 καιq j /18 Το μέγιστο σε ξηρή περίοδο Q p σε ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής μπορεί να υπολογιστεί με την παρακάτω σχέση: Q p = Q m σε l/s -1 (2.1) Qm Q j όπου Q m = μέση ημερήσια παροχή= (Q j σε l) και μέχρι ένα συντελεστή μεγίστου Q p /Q m 3. Παράλληλα με τις ημερήσιες, οι εποχιακές μεταβολές γίνονται ουσιαστικές για την παροχή των υγρών αποβλήτων, ακόμη και για τις μεγάλες πόλεις. Αυτές οι μεταβολές συνδέονται στενά με τις περιόδους διακοπών, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη έξοδος από τα αστικά κέντρα προς τα τουριστικά θέρετρα.

4 ΠΑΡΟΧΕΣ 12 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.4 Προσδιορισμός παροχών αποβλήτων από δεδομένα αποθεμάτων νερού Όταν δεν υπάρχουν μετρήσεις των παροχών των αποβλήτων και δεν υπάρχουν δεδομένα των παροχών αυτών, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταγραφές των αποθεμάτων νερού για την εκτίμηση των παροχών των υγρών αποβλήτων. Όταν δεν είναι διαθέσιμες καταγραφές των αποθεμάτων νερού, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες για εγκαταστάσεις και μονάδες που καταναλώνουν νερό. Αστική χρήση νερού Η αστική χρήση νερού γενικά χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: (1) οικιακή (νερό που χρησιμοποιείται για υγειονομική και γενικές χρήσεις), (2) βιομηχανική (μη αστική χρήση), (3) δημόσια χρήση (νερό που χρησιμοποιείται για την κατάσβεση πυρκαγιών, διατήρηση συστημάτων και άρδευση δημόσιων χώρων) και (4) απώλειες και διαρροές. Πίνακας 2.1 Τυπική αστική χρήση νερού στις ΗΠΑ Παροχή, L/κάτοικο day Χρήση Διακύμανση Μέση τιμή Ποσοστό επί της μέσης παροχής Οικιακή Βιομηχανική Δημόσια χρήση Απώλειες και διαρροές Οικιακή χρήση νερού Η οικιακή χρήση νερού περιλαμβάνει το νερό που τροφοδοτείται σε κατοικημένες περιοχές, εμπορικές περιοχές, εγκαταστάσεις ιδρυμάτων, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, όπως καταγράφονται από ανεξάρτητα υδρόμετρα. Το νερό αυτό χρησιμοποιείται για πόση, πλύσιμο, μπάνιο, μαγείρεμα, απομάκρυνση αποβλήτων και πότισμα αυλών. Με βάση τον προηγούμενο πίνακα, περίπου το ένα τρίτο του νερού αστικής χρήσης χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση. Οικιστικές περιοχές Το νερό που χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά αποτελείται από νερό εσωτερικής χρήσης όπως για ντους και τουαλέτες και για εξωτερική χρήση όπως πότισμα γρασιδιού και πλύσιμο αυτοκινήτων. Τυπικά δεδομένα για την εσωτερική χρήση νερού δίνονται στον Πίνακα 2.1. Το νερό που χρησιμοποιείται για εξωτερική

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 13 χρήση ποικίλει πολύ ανάλογα με την γεωγραφική τοποθεσία, το κλίμα, την εποχή και γενικά αποτελεί νερό για άρδευση. Εμπορικές εγκαταστάσεις Το νερό που χρησιμοποιείται για εμπορικές εγκαταστάσεις για υγειονομικούς λόγους ποικίλλει πάρα πολύ ανάλογα με τον τύπο της δραστηριότητας (π.χ. γραφείο, εστιατόριο κλπ). Για μεγάλες εμπορικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού όπως πλυντήρια ρούχων-καθαριστήρια και πλυντήρια αυτοκινήτων, πρέπει να γίνονται προσεκτικές εκτιμήσεις της πραγματικής κατανάλωσης νερού. Πίνακας 2.2 Τυπική κατανομή οικιακής εσωτερικής χρήσης νερού Χρήση Μπάνιο Πλύσιμο πιάτων Βρύσες Ντους Τουαλέτα Διαρροές τουαλέτας Πλυντήρια % του συνόλου Πίνακας 2.3 Τυπικές καταναλώσεις νερού για εμπορικές εγκαταστάσεις Παροχή, L/μονάδα day Χρήστης Μονάδα Εύρος Τυπική τιμή Αεροδρόμιο Διαμέρισμα Ξενοδοχείο Γραφείο Επιβάτης Άτομο Επισκέπτης Εργαζόμενος Εγκαταστάσεις ιδρυμάτων Το νερό που χρησιμοποιείται για ιδρύματα, όπως νοσοκομεία και σχολεία συνήθως, βασίζεται σε κάποια μέτρηση του μεγέθους του ιδρύματος και του τύπου της φιλοξενίας που παρέχει (π.χ. ανά μαθητή ή ανά κρεβάτι).

6 ΠΑΡΟΧΕΣ 14 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πίνακας 2.4 Τυπικές καταναλώσεις νερού για εγκαταστάσεις ιδρυμάτων Παροχή, L/μονάδα day Χρήστης Μονάδα Εύρος Τυπική τιμή Νοσοκομείο Φυλακή Σχολείο Κρεβάτι Εργαζόμενος Τρόφιμος Εργαζόμενος Μαθητής Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας όπως πισίνες, κατασκηνώσεις, εντευκτήρια, καταφύγια κλπ. Πραγματοποιούν μια σειρά διεργασιών που απαιτούν σημαντικές ποσότητες νερού Βιομηχανική χρήση νερού Οι ποσότητες του νερού που εφοδιάζονται οι βιομηχανίες από τις δημοτικές επιχειρήσεις ποικίλει ευρέως. Οι μεγάλες βιομηχανίες που απαιτούν σημαντικές ποσότητες νερού, όπως κονσερβοποιίες, χημικές εγκαταστάσεις και διυλιστήρια, συνήθως έχουν τα δικά τους αποθέματα νερού και δεν εξαρτώνται από τις δημοτικές επιχειρήσεις. Άλλες βιομηχανίες όπως αυτές της υψηλής τεχνολογίας, που έχουν χαμηλές απαιτήσεις σε νερό, συνήθως εξαρτώνται αποκλειστικά από τις δημοτικές επιχειρήσεις. Επειδή η βιομηχανική χρήση νερού ποικίλει σημαντικά, επιβάλλεται για το σωστό σχεδιασμό, η επιθεώρηση της κάθε μονάδας που μας απασχολεί και η προσεκτική εκτίμηση των ποσοτήτων του νερού που απαιτούνται για όλες τις χρήσεις αλλά και των αποβλήτων που παράγονται Δημόσια χρήση και διατήρηση συστημάτων Το νερό για δημόσια χρήση αντιπροσωπεύει το μικρότερο κλάσμα του νερού για αστική χρήση. Το νερό δημόσιας χρήσης περιλαμβάνει το νερό για τα δημόσια κτήρια, την κατάσβεση πυρκαγιών, την άρδευση δημόσιων πάρκων και τη διατήρηση συστημάτων. Το νερό διατήρησης συστημάτων περιλαμβάνει το νερό για την απολύμανση νέων γραμμών νερού και δεξαμενών αποθήκευσης, το ξέπλυμα γραμμών και πυροσβεστικών αντλιών και το υδραυλικό ξέπλυμα των υπονόμων. Μόνο ένα μικρό κλάσμα του νερού που χρησιμοποιείται για τις παραπάνω χρήσεις καταλήγει στο υγειονομικό σύστημα υπονόμων, εκτός από αυτό των δημοσίων κτηρίων.

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 15 Πίνακας 2.5 Τυπικές καταναλώσεις νερού για διάφορες βιομηχανίες Βιομηχανία Κονσερβοποιία Χημικά Ποτά και τρόφιμα Πολτός και χαρτί Κλωστοϋφαντουργία Εύρος παροχής, L/ton προϊόντος 3,600-64,600 7, ,600 1,800-72, , ,000 27, , Απώλειες και διαρροές Στις απώλειες περιλαμβάνονται η παράνομη χρήση, λανθασμένες βαθμονομήσεις υδρομέτρων ή εσφαλμένες αναγνώσεις, ανεπαρκή συστήματα ελέγχου κλπ. Οι διαρροές οφείλονται στην ηλικία του συστήματος, στα υλικά κατασκευής και στην έλλειψη συντήρησης του δικτύου. Οι απώλειες και διαρροές κυμαίνονται από 10-12% στα νέα συστήματα διανομής (μικρότερα από 25 χρόνια) και από 15-30% για παλιότερα συστήματα. Σε μικρά συστήματα νερού οι απώλειες και διαρροές μπορεί να φτάνουν και το 50% της παραγωγής. Περίπου το 40-60% των απωλειών οφείλεται σε λανθασμένες μετρήσεις. Γι αυτό αν και οι καταγραφές του νερού μπορεί να είναι χρήσιμες για την πρόβλεψη των παροχών, πρέπει να ελέγχεται αυστηρά η ορθότητα αυτών των καταγραφών. 2.5 Εκτίμηση της κατανάλωσης από καταγραφές αποθεμάτων νερού Αρχεία νερού διαφόρων τύπων κρατούνται από τις υπηρεσίες προμήθειας του νερού. Αυτά τα αρχεία συχνά περιέχουν πληροφορίες για το ποσό του νερού που παράγεται ή εισέρχεται στο σύστημα διανομής νερού και για το ποσό του νερού που χρησιμοποιείται. Αυτή η διαφοροποίηση είναι σημαντική γιατί περισσότερο νερό παράγεται από όσο χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο μεγέθη είναι νερό που χάνεται ή διαρρέει καθώς και το νερό που χρησιμοποιείται σε δημόσιες χρήσεις και δεν καταμετρείται. Έτσι, όταν χρησιμοποιούμε αρχεία νερού για την εκτίμηση των παροχών των αποβλήτων, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το νερό που χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές. Αποκλίσεις στη χρήση του νερού Η απευθείας σύγκριση των καταγραφών των αποθεμάτων νερού από διαφορετικούς δήμους μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Σε μερικούς δήμους, μεγάλες ποσότητες νερού για βιομηχανική χρήση λαμβάνονται από ιδιωτικά

8 ΠΑΡΟΧΕΣ 16 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ αποθέματα νερού, ενώ σε άλλους δήμους οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν τα δημοτικά αποθέματα. Οι απώλειες και οι διαρροές μπορεί επίσης να διαφέρουν σημαντικά, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. 2.6 Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση νερού στους δήμους Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση νερού σε ένα δήμο περιλαμβάνουν το κλίμα, το μέγεθος του δήμου, την πληθυσμιακή πυκνότητα, την οικονομία, την εξάρτηση από την αξιοπιστία και την ποιότητα του αποθέματος, τη διατήρηση του νερού και την έκταση των καταμετρούμενων υπηρεσιών. Κλίμα. Κλιματικές επιδράσεις όπως θερμοκρασία και υγρασία μπορούν να επιδράσουν σημαντικά στην κατανάλωση του νερού. Η χρήση του νερού παρουσιάζει μέγιστο σε ξηρή και ζεστή περίοδο, λόγω της αυξημένης ανάγκης για εξωτερική χρήση, όπως άρδευση. Μέγεθος κοινότητας. Το μέγεθος της κοινότητας επηρεάζει όχι μόνο την μέση κατανάλωση ανά κάτοικο αλλά επίσης και τη ρυθμό μέγιστης αύξησης της χρήσης. Ο ρυθμός χρήσης κυμαίνεται σε μεγαλύτερο εύρος για τις μικρές κοινότητες με υψηλότερες μέγιστες και χαμηλότερες ελάχιστες ροές. Πληθυσμιακή πυκνότητα. Η πληθυσμιακή πυκνότητα (π.χ. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες) επηρεάζει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική χρήση. Οι μονοκατοικίες μπορεί να έχουν περισσότερες συσκευές που χρησιμοποιούν νερό απ ό,τι τα διαμερίσματα, όπως πλυντήρια ρούχων και πιάτων. Τα διαμερίσματα έχουν φυσικά μικρότερες ανάγκες σε εξωτερική χρήση νερού γιατί δεν διαθέτουν κήπους. Οικονομία. Οι οικονομικές δυνατότητες μιας κοινότητας επηρεάζουν τη χρήση νερού. Καθώς αυξάνει η αντικειμενική αξία της ιδιοκτησίας, αυξάνει η κατανάλωση νερού και η παροχή των αποβλήτων λόγω αύξησης των υδροβόρων συσκευών όπως πλυντήρια ρούχων και πιάτων, σκουπιδοφάγοι κλπ. Αξιοπιστία και ποιότητα αποθέματος. Όταν το απόθεμα είναι αξιόπιστο και καλής ποιότητας ενθαρρύνει τους χρήστες για μεγαλύτερη κατανάλωση. Αποθέματα που εμφανίζουν χαμηλή πίεση και περιορισμένη ποσότητα τις ξηρές περιόδους ή που έχουν άσχημη γεύση ή περιέχουν μέταλλα, εμφανίζουν χαμηλότερη κατανάλωση. Διατήρηση νερού. Η διατήρηση του νερού μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: (1) διακοπή του νερού σε περιπτώσεις ανάγκης, για να επιτευχθεί προσωρινή

9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 17 εξοικονόμηση νερού, ή (2) η ίδρυση ενός μακρόχρονου προγράμματος που θα οδηγήσει σε μόνιμη ελάττωση της χρήσης νερού. Καταμετρημένες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες υδροδότησης είτε χρησιμοποιούν υδρόμετρα και χρεώνουν τους χρήστες ανάλογα με την κατανάλωση είτε χρεώνουν με ένα πάγιο ποσό όλους τους χρήστες. Στην πρώτη περίπτωση η κατανάλωση του νερού είναι σαφώς μειωμένη. 2.7 Διακυμάνσεις της χρήσης νερού Όσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τη μέση κατανάλωση νερού, εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις διακυμάνσεις της χρήσης. Η μέγιστη κατανάλωση συνήθως συμβαίνει σε δύο περιόδους: (1) τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν υπάρχει μεγάλη απαίτηση για άρδευση των κήπων και του γρασιδιού και (2) τους χειμερινούς μήνες, όταν μεγάλες ποσότητες δαπανώνται για να παρεμποδίσουν το πάγωμα σωληνώσεων και εγκαταστάσεων. Οι ωριαίες διακυμάνσεις της κατανάλωσης νερού επηρεάζουν επίσης την παροχή των αποβλήτων. Γενικά, η καμπύλη της διάθεσης των αποβλήτων είναι παράλληλη με την καμπύλη κατανάλωσης νερού, με μια καθυστέρηση μερικών ωρών. Σε μερικές πόλεις οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού από ιδιωτικά αποθέματα αλλά διαθέτουν τα απόβλητά τους στους υπονόμους τις εργάσιμες ώρες της ημέρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζονται μέγιστα μεγαλύτερα απ ό,τι συνήθως. Πίνακας 2.6 Τυπικές διακυμάνσεις της χρήσης νερού σε κοινότητες Μέση ημερήσια στο μέγιστο μήνα Μέση ημερήσια στη μέγιστη εβδομάδα Μέγιστη ημερήσια Μέγιστη ωριαία Ποσοστό της μέσης ετήσιας Εύρος Τυπική τιμή Ποσοστό του νερού που καταναλώνεται και καταλήγει στο σύστημα συλλογής σαν απόβλητο. Επειδή τα απόβλητα αποτελούνται από χρησιμοποιημένο νερό, πρέπει να εκτιμηθεί το κλάσμα του νερού που καταλήγει στο σύστημα συλλογής. Ένα σημαντικό κλάσμα του νερού δεν καταλήγει στο σύστημα συλλογής και περιλαμβάνει: (1) νερό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, (2) νερό άρδευσης, πυρόσβεσης και συντήρησης συστημάτων, (3) νερό που χρησιμοποιείται από καταναλωτές που δε συνδέονται με το σύστημα αποχέτευσης

10 ΠΑΡΟΧΕΣ 18 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και (4) νερό διαρροών. Περίπου το 60 με 85% της κατανάλωσης ανά κάτοικο καταλήγει σαν απόβλητο. Σε μερικές περιπτώσεις όμως νερά βροχοπτώσεων και ιδιωτικά νερά βιομηχανιών μπορεί να δώσουν μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων απ ό,τι του χρησιμοποιούμενου νερού. 2.8 Πηγές αποβλήτων και παροχές Οικιακές πηγές υγρών αποβλήτων και παροχές Οι σημαντικότερες πηγές οικιακών υγρών αποβλήτων σε μια κοινότητα είναι οι κατοικίες και τα εμπορικά καταστήματα. Άλλες σημαντικές πηγές αποτελούν τα ιδρύματα και οι χώροι ψυχαγωγίας. Για υπάρχουσες εγκαταστάσεις, τα δεδομένα παροχών πρέπει να λαμβάνονται με απ ευθείας μετρήσεις. Για αναπτυσσόμενες περιοχές οι μέθοδοι εκτίμησης των παροχών συζητούνται στη συνέχεια. Οικιστικές περιοχές Για τις περισσότερες οικιστικές περιοχές, οι παροχές των υγρών αποβλήτων συνήθως προσδιορίζονται με βάση την πληθυσμιακή πυκνότητα και τη μέση παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο. Για μεγάλες οικιστικές περιοχές, είναι συχνά επιθυμητό να προσδιορίζονται οι παροχές με βάση τις χρήσεις γης και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή πυκνότητα. Στο παρελθόν η εκτίμηση του ισοδύναμου πληθυσμού ήταν ευθύνη του μηχανικού, αλλά σήμερα τέτοια δεδομένα είναι διαθέσιμα από τοπικές ή περιφερειακές υπηρεσίες σχεδιασμού. Εμπορικές περιοχές Οι παροχές αποβλήτων από εμπορικές περιοχές εκφράζονται κυρίως σε m 3 /ha d και βασίζονται σε υπάρχοντα δεδομένα ή σε προβλέψεις μελλοντικής ανάπτυξης. Μέσες παροχές υγρών αποβλήτων σε εμπορικές περιοχές κυμαίνονται από 7.5 μέχρι 14 m 3 /ha d. Γενικά πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε για κάθε εμπορική περιοχή να λαμβάνονται δεδομένα από παρόμοιες περιοχές. Εγκαταστάσεις ιδρυμάτων Οι παροχές υγρών αποβλήτων σε εγκαταστάσεις ιδρυμάτων ποικίλουν ανάλογα με το κλίμα, την περιοχή και τον τύπο του ιδρύματος. Οι πραγματικές μετρήσεις των ιδρυμάτων είναι οι καλύτερες πηγές για δεδομένα παροχών για σχεδιασμό. Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας Οι παροχές υγρών αποβλήτων για τις περισσότερες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας μεταβάλλονται σημαντικά με τις χρονικές περιόδους Πηγές και παροχές βιομηχανικών αποβλήτων Οι παροχές των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της βιομηχανίας, το βαθμό χρήσης νερού και τις επί τόπου

11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 19 μεθόδους επεξεργασίας των αποβλήτων, εάν υπάρχουν. Οι σημαντικές αιχμές της παροχής μπορούν να ελαττωθούν με δεξαμενές συγκράτησης των αποβλήτων ή εξισορρόπησης παροχής. Τυπικές τιμές παροχών αποβλήτων είναι από 9 μέχρι 14 m 3 /ha d για ελαφρές βιομηχανίες και από 14 μέχρι 28 m 3 /ha d για βιομηχανίες ενδιάμεσου μεγέθους. Στις βιομηχανίες χωρίς προγράμματα ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης του νερού, μπορεί να υποτεθεί ότι το 85 με 95% του νερού που χρησιμοποιείται καταλήγει σαν απόβλητο. Για μεγάλες βιομηχανίες με προγράμματα επαναχρησιμοποίησης του νερού πρέπει να γίνουν ξεχωριστές εκτιμήσεις. Η μέση οικιακή συνεισφορά αποβλήτων από τις βιομηχανίες μπορεί να κυμαίνεται από 30 μέχρι 90 L/κάτοικο d Διήθηση/εισροή Διήθημα. Το νερό που εισέρχεται στο σύστημα υπονόμων από τις ενώσεις των σωληνώσεων, από το έδαφος, από τις βαλβίδες κλπ. Σταθερή εισροή. Νερά που εισέρχονται στο σύστημα από πηγές και έλη, από τις εξόδους νερών ψύξης κλπ. Άμεση εισροή. Είναι τα νερά από τις βροχοπτώσεις τα οποία προκαλούν άμεση αύξηση της παροχής των αποβλήτων. Συνολική εισροή. Είναι το άθροισμα της άμεσης εισροής σε οποιοδήποτε σημείο στο σύστημα συν οποιαδήποτε ροή διοχετεύεται στο σύστημα λόγω υπερχείλισης, παράκαμψης σταθμού άντλησης κλπ. Καθυστερημένη εισροή. Νερά βροχοπτώσεων που χρειάζονται μερικές ημέρες ή περισσότερο για να φτάσουν στο σύστημα αποχέτευσης. Γενικά, χρειάζεται να γίνεται ανάλυση κόστους/ωφέλους για να προσδιορίζεται αν είναι πιο οικονομικό να γίνονται επισκευές στο σύστημα συλλογής για να διορθωθεί η διήθηση/εισροή ή να σχεδιάζονται οι μονάδες επεξεργασίας για μεγαλύτερες παροχές. Διορθώνοντας το πρόβλημα της διήθησης/εισροής και τακτοποιώντας το σύστημα συλλογής η κοινότητα επωφελείται με: (1) μη υπερχείλιση των υπονόμων και τα προβλήματα που δημιουργούν, (2) πιο αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας και (3) χρήση της υδραυλικής ικανότητας του αποχετευτικού συστήματος για την απαιτούμενη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και όχι για διήθηση/εισροή. 2.9 Διακυμάνσεις στην παροχή υγρών αποβλήτων Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις Οι διακυμάνσεις των παροχών των αποβλήτων που παρατηρούνται στις μονάδες επεξεργασίας τείνουν να ακολουθούν ένα ημερήσιο πλάνο. Ελάχιστο παροχής συμβαίνει κατά τις πρώτες πρωινές ώρες όταν η κατανάλωση νερού είναι ελάχιστη και η γραμμή βάσης της παροχής αποτελείται από διηθήματα και λίγα υγειονομικά απόβλητα. Η πρώτη αιχμή εμφανίζεται αργά το πρωί όταν τα απόβλητα από την πρωινή αιχμή κατανάλωσης νερού φτάνουν στη μονάδα

12 ΠΑΡΟΧΕΣ 20 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ επεξεργασίας. Μια δεύτερη αιχμή παροχής εμφανίζεται νωρίς το βράδυ μεταξύ 7 και 9μμ, αλλά αυτή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της κοινότητας και το μήκος των υπονόμων. Όταν οι εξωτερικές παροχές είναι ελάχιστες, τότε οι καμπύλες των αποβλήτων είναι παράλληλες με τις καμπύλες κατανάλωσης νερού με καθυστέρηση μερικών ωρών. Επίσης, με εξαίρεση τις ημέρες που γίνεται η καθαριότητα του σπιτιού και το πλύσιμο των ρούχων δεν υπάρχει μεταβολή των παροχών μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακου. Εποχιακές διακυμάνσεις Εποχιακές διακυμάνσεις στα οικιακά απόβλητα συνήθως εμφανίζονται σε περιοχές με τουριστικό χαρακτήρα, σε μικρές κοινότητες με φοιτητικό πληθυσμό και σε περιοχές με εποχιακές εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. Το μέγεθος της διακύμανσης που αναμένεται εξαρτάται από το μέγεθος της κοινότητας και την εποχιακή δραστηριότητα. Βιομηχανικές διακυμάνσεις Οι διακυμάνσεις των βιομηχανικών αποβλήτων είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Πολλές βιομηχανίες παράγουν σταθερές ποσότητες αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία, αλλά οι παροχές αλλάζουν σημαντικά κατά το πλύσιμο ή τη διακοπή. Αν και διάφορες εσωτερικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε ελάττωση των αποβλήτων, επεκτάσεις της βιομηχανίας ή αύξηση της παραγωγής μπορεί να αυξήσουν την παραγωγή των αποβλήτων. Η απορροές των βιομηχανικών αποβλήτων δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στις μικρές μονάδες επεξεργασίας που έχουν περιορισμένη ικανότητα να απορροφούν ξαφνικές φορτίσεις Ανάλυση δεδομένων παροχών υγρών αποβλήτων Επειδή ο υδραυλικός σχεδιασμός τόσο του συστήματος συλλογής όσο και του συστήματος επεξεργασίας επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της παροχής των αποβλήτων, απαιτείται προσεκτική ανάλυση των χαρακτηριστικών των παροχών που είναι καταγραμμένες. Οι παροχές στο σύστημα συλλογής μπορεί να διαφέρουν λίγο από τις παροχές στην είσοδο της μονάδας επεξεργασίας λόγω της ικανότητας απόσβεσης της παροχής του συστήματος υπονόμων. Οι αιχμές των παροχών είναι δυνατό να εξασθενούν από την αποθηκευτική ικανότητα του συστήματος συλλογής. Παροχές σχεδιασμού Όταν υπάρχουν αρχεία πρέπει να αναλύονται τουλάχιστον οι παροχές των δύο τελευταίων ετών. Οι σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να αντληθούν από την ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 21 Μέση ημερήσια παροχή (εκτίμηση ικανότητας επεξεργασίας της μονάδας, εκτίμηση λόγου παροχών για το σχεδιασμό, εκτίμηση κόστους άντλησης και χημικών, φόρτιση οργανικών και λάσπης) Μέγιστη ημερήσια παροχή (χρόνος παραμονής, δεξαμενές εξισορρόπησης και χλωρίωσης) Ελάχιστη ημερήσια παροχή (σχεδιασμός καναλιών για αποφυγή καθίζησης στερεών) Μέγιστη ωριαία παροχή (σχεδιασμός αγωγών ανάσχεσης, αντλιοστασίων, δεξαμενών καθίζησης και χλωρίωσης, καναλιών, αγωγών) Ελάχιστη ωριαία παροχή (σχεδιασμός άντλησης, ανακυκλοφορίας) Παρατεταμένη παροχή (σχεδιασμός δεξαμενών εξισορρόπησης και υδραυλικών συστημάτων)

14 ΠΑΡΟΧΕΣ 22 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.11 Λυμένες ασκήσεις Άσκηση 1 Μια μικρή υπηρεσία παροχής νερού δίνει νερό σε 147 εμπορικές εγκαταστάσεις. Μετρητές καταγραφής ποσότητας νερού που αντλείται από το σύστημα είναι τοποθετημένοι και οι τιμές που παρατηρήθηκαν τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Η υπηρεσία προσφάτως εγκατέστησε μετρητές κατανάλωσης σε όλες τις εμπορικές εγκαταστάσεις και αρχεία κατανάλωσης νερού που κρατήθηκαν, δείχνουν πως υπάρχουν ανεξήγητες απώλειες. Από δεδομένα παροχής νερού, να υπολογιστεί η ποσότητα νερού που καταναλώνεται σε gal/κάτοικο day καθώς και η ποσότητα νερού που ανεξήγητα το σύστημα χάνει (σαν ποσοστό επί τοις εκατό της παροχής). Όπως καθορίσθηκε από το τοπικό πλάνο της υπηρεσίας, σε κάθε εμπορική εγκατάσταση αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 2.43 άτομα. Μήνας Παροχή gal/month Πραγματική κατανάλωση gal/month ΜΑΙΟΣ 1,414,100 1,033,600 ΙΟΥΝΙΟΣ 1,421,000 1,104,300 ΙΟΥΛΙΟΣ 1,407,600 1,086,300 Σσύνολο 4,242,700 3,224,200 Μέσος όρος gal/day 46,116 35,046 Λύση Υπολογίζουμε την μέση ημερήσια κατανάλωση νερού ανά άτομο, για την περίοδο που έχουν κρατηθεί δεδομένα από τους μετρητές. Χρησιμοποιούμε φυσικά τις τιμές της πραγματικής κατανάλωσης νερού οπότε: 35,046 gal/day Ημερήσια κατανάλωση= ( 147 εταιρείες ) ( 2.43 άτομα/εταιρεία) = 98 gal/άτομο day Υπολογισμός των ανεξήγητων απωλειών. Η διαφορά μεταξύ του ρυθμού παροχής και της πραγματικής κατανάλωσης οφείλεται κυρίως σε διαρροές. 46,116 35,046 46,116 ( ) Ανεξήγητες απώλειες του συστήματος= 100% = 24%

15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 23 Άσκηση 2 Οι διακυμάνσεις του ρυθμού παροχής μιας πόλης Α δίνονται από το παρακάτω σχήμα. Εάν ο χρόνος παραμονής (όγκος /ογκομετρική παροχή), μιας δεξαμενής αποθήκευσης κάτω από συνθήκες μέσης παροχής είναι 6 ώρες, ποιος θα είναι ο μέσος χρόνος παραμονής για την περίοδο 8 π.μ με 2 π.μ. Λύση Για την περίοδο από 8 π.μ. μέχρι 2 μ.μ. η μέση παροχή είναι: ( ) Μέση παροχή= = 128.3% παροχής. της μέσης ημερήσιας 100% 6 DT= = 4.7hr Για την περίοδο 8 μ.μ μέχρι 2 π.μ η μέση παροχή είναι: ( ) Μέση παροχή= = 84.6% παροχής. της μέσης ημερήσιας 100% 6 DT= = 7.1hr 84.6% Συνεπώς ο μέσος χρόνος παραμονής είναι ( )/2=5.9 ώρες Άσκηση 3 Εάν η μέση κατανάλωση νερού της άσκησης 2 είναι αντιπροσωπευτική της μέσης ετήσιας κατανάλωσης, υπολόγισε την αναμενόμενη μέγιστη ημερήσια

16 ΠΑΡΟΧΕΣ 24 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ κατανάλωση, καθώς και την μέγιστη ωριαία κατανάλωση. Η μέση ετήσια κατανάλωση είναι 98 gal/κάτοικο day Λύση Σύμφωνα με το πίνακα 2.6 του βιβλίου: Μέγιστη ημερήσια κατανάλωση = gal/κάτοικο day =176 gal/ κάτοικο day Επίσης από τον πίνακα 2.6 Μέγιστη ωριαία κατανάλωση = gal/cap day=265 gal/ κάτοικο day Άσκηση 4 Εάν η υπηρεσία της άσκησης 2 εφάρμοζε ένα πρόγραμμα μείωσης κατανάλωσης νερού και παρείχε ένα κουτί εξαρτημάτων ανά νοικοκυριό αποτελούμενο από μια κάνουλα λειτουργίας με αέρα, ένα φράγμα ελάττωσης κατανάλωσης νερού στο μπάνιο, καθώς και ένα εξάρτημα για μείωση μέχρι και 2.9 gal/min στο ντους, υπολογίστε α) το νερό που εξοικονομείται εάν όλα τα νοικοκυριά εγκαταστούσαν το σετ αυτών των εξαρτημάτων β) υπολόγισε τη μέγιστη ημερήσια καθώς και την μέγιστη ωριαία κατανάλωση σύμφωνα με την μειωμένη κατανάλωση νερού και σύγκρινε τα αποτελέσματα με αυτά της άσκησης 3. Λύση ΕΞΑΡΤΗΜΑ Κάνουλα με αέρα Φράγμα μπάνιου Εξάρτημα στο ντους (2.9 gal/min) Συνολική ποσότητα νερού που εξοικονομείται, gal/κάτοικο.day β) Στη συνέχεια υπολογίζουμε το νέο μέσο όρο ετήσιας κατανάλωσης νερού. Νέος ετήσιος μέσος όρος κατανάλωσης νερού = 98 gal/κάτοικο.day-11.5 gal/κάτοικο.day=87 gal/κάτοικο.day Συνεπώς η μέγιστη ημερήσια και η μέγιστη ωριαία κατανάλωση με βάση το νέο ετήσιο μέσο όρο κατανάλωσης νερού είναι: Μέγιστη ημερήσια κατανάλωση= gal/κάτοικο.day=157 gal/κάτοικο.day Μέγιστη ωριαία κατανάλωση= gal/κάτοικο.day=235 gal/κάτοικο.day

17 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 25 Παρατηρούμε πως η Μέγιστη ημερήσια κατανάλωση από 176 gal/κάτοικο.day μειώθηκε σε 157 gal/κάτοικο.day. Διαφορά 19 gal/κάτοικο.day. Επίσης η Μέγιστη ωριαία κατανάλωση από 265 gal/κάτοικο.day μειώθηκε σε 235 gal/κάτοικο.day. Διαφορά 30 gal/κάτοικο.day. Οπότε παρατηρείται μια εξοικονόμηση νερού περίπου στο 12% Άσκηση 5 Μια έκταση γης χρησιμοποιείται όπως δείχνει ο επόμενος πίνακας. Το σχολείο έχει 1500 μαθητές. Η μέση παροχή είναι 75 L/μαθητή day και ο συντελεστής αιχμής (λόγος της μέγιστης ωριαίας προς τη μέση ογκομετρική παροχή) είναι 4.0. Οι συντελεστές για τις υπόλοιπες πηγές δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Υπολογίστε την μέγιστη ογκομετρική ροή αποβλήτων για την περιοχή. Χρήση Περιοχή, (ha) Οικιακή 125 Εμπορική 11 Σχολείο 4 Βιομηχανική 8 Χρήση Μέση ογκομετρική ροή, m 3 /ha d Συντελεστής αιχμής Οικιακή Εμπορική Βιομηχανική Λύση Ο πιο εύκολος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα είναι η χρήση ενός πίνακα. Χρήση Μονάδες Αριθμός Ροή m 3 /unit-d Μέση ροή m 3 /d Συντελ. αιχμής Μέγιστη Ροή m3/d Οικιακή ha ,000 Εμπορική ha Βιομηχανική ha

18 ΠΑΡΟΧΕΣ 26 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σχολείο Μαθητές L (1m 3 /1000L) ,000 ΣΥΝΟΛΟ 40,040 Άσκηση 6 Υπολογίστε τις παροχές υγρών αποβλήτων από μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή που καλύπτει έκταση 200 ha. Από μετρητές νερού έχει προσδιοριστεί πως η ετήσια χρήση νερού μέσα στην περιοχή αυτή είναι m 3. To 20% της περιοχής αυτής έχει διαμορφωθεί κατάλληλα με κήπους. Η μέση απαίτηση νερού για άρδευση στο διαμορφωμένο χώρο υπολογίζεται ότι είναι 1.3 m/yr. Υποθέτοντας ότι το 85% της κατανάλωσης νερού που δεν χρησιμοποιείται για άρδευση τελικά καταλήγει στον υπόνομο, υπολογίστε τη μέση ετήσια παραγωγή υγρών αποβλήτων μέσα στην περιοχή. Επίσης υποθέτοντας πως όλες οι βιομηχανίες μέσα στην περιοχή λειτουργούν παράλληλα για 12h/d, 5d/wk σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και ότι η παραγωγή υγρών αποβλήτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους είναι σταθερές, υπολογίστε τη μέγιστη ροή αποβλήτων. Τέλος υπολογίστε τη μέση ετήσια παραγωγή αποβλήτων σε κυβικά μέτρα τη μέρα και προσδιορίστε την τιμή του συντελεστή αιχμής που σχετίζεται με τη μέγιστη και τη μέση ετήσια ογκομετρική παροχή. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας διήθηση και εισροές. Λύση α) Πρώτα υπολογίζουμε τη ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση. 1.3 m 1 km 1000 m Συνεπώς: 200 ha 20% διαμορφωμενο = yr 100 ha 1 km m /yr β) Υποθέτουμε πως το 85% του νερού που δεν χρησιμοποιείται για άρδευση πηγαίνει στον υπόνομο. Η μέση ετήσια παροχή στον υπόνομο είναι : ( 10 m /yr m /yr) = m /yr 85% yr 1 day 3 m /yr = 361 m /hr 365 day 24 hr γ) Εάν η ροή αυτή παραμένει σταθερή σε όλες τις ώρες λειτουργίας των βιομηχανιών, τότε η μέγιστη ροή θα είναι yr 1 wk 1 day m /yr = 1013 m /hr 52 wk 5 day 12 hr m /hr δ) Συντελεστής αιχμής = = m hr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Ε.ΥΔ.Α.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση

Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση Α Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου Το Νερό στη Φύση Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Γλέζου Κατερίνα - Δρίλλια Αθανασία Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση Ομάδα «Σταγόνα ζωής» ΜΕΛΗ: ΔΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ p.play Ισοδύναµο πληθυσµού Μόνιµη κατοικία 6 κάτοικοι Σύστηµα Βιολογικός -P.PLAY 0 εξαµενή συλλογής 1000

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΒ) Οικολογικό σχολείο

Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΒ) Οικολογικό σχολείο Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΒ) Οικολογικό σχολείο Θέμα φετινής σχολικής χρονιάς: Το νερό Θέμα: Το νερό στη ζωή μας ΤΟ ΝΕΡΟ Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώματος Καλύπτει το 75% της επιφάνειας της γης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Με απλούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τη κατανάλωση νερού στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο.

Με απλούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τη κατανάλωση νερού στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. Πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης νερού Με απλούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τη κατανάλωση νερού στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. Τρόποι εξοικονόμησης νερού στο μπάνιο 1. Ελέγξτε για διαρροή το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ

ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ Στόχος(οι): Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το νερό είναι ένα περιορισμένος φυσικός πόρος και ότι τείνουμε να σπαταλάμε σημαντικές ποσότητες νερού σε καθημερινή βάση. Να μάθουν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα.

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Από το ΔιεYθυντή Προϊόντων Ralf Schomäcker Μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων χώματος. Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης και μετακίνηση αγωγών υπονόμου. Κόψιμο δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΟΔΟΣ Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Με απλούς πρακτικούς τρόπους, µπορούµε όλοι µας να κάνουµε µία προσπάθεια ώστε να µειώσουµε την κατανάλωση νερού στο µπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. ΤΡΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Νερό στο σπίτι (α) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Δραστηριότητες. Πληροφορίες. Οικιακή κατανάλωση νερού

Νερό στο σπίτι (α) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Δραστηριότητες. Πληροφορίες. Οικιακή κατανάλωση νερού 14 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Δραστηριότητες Νερό στο σπίτι (α) Πώς χρησιµοποιείτε το νερό στο σπίτι σας; Για ποιες χρήσεις καταναλώνετε το

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας;

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Συσκευές καθημερινότητας 4% Standby (Αναμονή) 6% Ζέστη & Δροσιά 22% Ψυγείο/Κατάψυξη 7% Συσκευές Κουζίνας 9% Φώτα 9% Άλλα 3% Πλύσιμο & στέγνωμα 3% Ζεστό νερό

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΝΕΡΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

TΟ ΝΕΡΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ TΟ ΝΕΡΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Προοπτικές και Προκλήσεις του 21 ου αιώνα Χαράλαμπος Ν. Χαραλάμπους Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Και Πνεύμα Θεού εφέρετο επί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4 Η σειρά HiPAF είναι ένα σύστημα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων σχεδιασμένο ειδικά για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Συνδυάζοντας ευελιξία, αξιοπιστία, ικανή προεργασία και στιβαρή

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τύποι αντιδραστήρων

Μέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τύποι αντιδραστήρων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Μέοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τύποι αντιδραστήρων 4. Μέοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων Ο βαμός επεξεργασίας ενός αποβλήτου προκύπτει από τη σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Περιεχόμενα Σελίδα Τυπολόγιο Διαγράμματα Ύδρευσης 02 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 06 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 08 ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μηχανική υγρών αποβλήτων: ανασκόπηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μηχανική υγρών αποβλήτων: ανασκόπηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μηχανική υγρών αποβλήτων: ανασκόπηση 1.1 Εισαγωγή Σε όλο το σύμπαν υπάρχει ένα μόριο για το οποίο ο άνθρωπος θα μπορούσε να ψάχνει αιώνια ακόμη και στους πιο απομακρυσμένους

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακυκλώνοντας το νερό για ένα µέλλον πιο πράσινο

Ανακυκλώνοντας το νερό για ένα µέλλον πιο πράσινο Ανακυκλώνοντας το νερό για ένα µέλλον πιο πράσινο Το νερό από τις καταιγίδες, τους νεροχύτες, τις βροχές και τα υγρά απόβλητα αποτελεί διαφορετικές πηγές ύδρευσης που, όταν επεξεργαστεί όπως χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Διαλέξεις σε Καθηγητές Οικιακής Οικονομίας Μέση Εκπαίδευση Μαρία Ματθοπούλου - Ποστεκκή Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) mpostekki@wdd.moa.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποιες είναι οι χρήσεις του νερού;

3. Ποιες είναι οι χρήσεις του νερού; φ ύλ τάξη: όνομα: σχολείο: υλικά: μολύβια, στυλό, χαρτί / διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες λ ο ε ργ α σί α ς3 3. Ποιες είναι οι χρήσεις του νερού; Σε ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες (στο σπίτι, στην εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα του νερού σε τοπικό επίπεδο

Προβλήµατα του νερού σε τοπικό επίπεδο 13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ φύλλο εκπαιδευτικών Στόχοι Να αναζητήσουν και να κατανοήσουν οι µαθητές τα προβλήµατα νερού που αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε επιχείρησης. Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Όλο και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, το νερό και η ποιότητά του αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγονται για την λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας και επίσης σημείο-κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση. Αθήνα 15 Μαΐου 2015 Συνδιοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους

Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους Contract No.EIE/04/211/S07.38673 Ιαν. 2005 Δεκ. 2007 (36 μήνες)

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011 Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική Νοέμβριος 2011 1 Σύγχρονη Φιλοσοφία, Δυναμική Αποστολή H Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 και είναι ο αποκλειστικός

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία??

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Αφορμή για τον παρόν κείμενο αποτέλεσε η προ ημερών επικοινωνία μας με κορυφαίο παράγοντα της Ελληνικής Τουριστικής αγοράς στην χώρα μας και πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων στην πηγή DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Layman s Report Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών EIE-06-085 SOLPOOL Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών Έντυπο ελέγχου σκοπιμότητας Πληροφορίες ΚΑΠΕ Έφη Κορμά Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς - Marketing @: ekorma@cres.gr t: 2106603319, f:

Διαβάστε περισσότερα