Παροχές υγρών αποβλήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παροχές υγρών αποβλήτων"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παροχές υγρών αποβλήτων 2.1 Εισαγωγή Ο προσδιορισμός των παροχών των υγρών αποβλήτων είναι ένα θεμελιώδες βήμα στο σχεδιασμό των συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Για να σχεδιαστούν σωστά οι μονάδες επεξεργασίας και για να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη αλλά και για κατανεμηθούν δίκαια όταν η μονάδα εξυπηρετεί περισσότερες από μία κοινότητες ή περιφέρειες, πρέπει να είναι διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα των υπαρχόντων αλλά και των προβλεπομένων παροχών. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα των παροχών των υγρών αποβλήτων, τότε πρέπει να γίνουν εκτιμήσεις με βάσει τα αρχεία κατανάλωσης νερού ή άλλες πληροφορίες. Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτό το κεφάλαιο είναι: 1. ορισμός των διαφόρων συστατικών που αποτελούν τα απόβλητα μιας κοινότητας 2. αποθέματα νερού και η σχέση τους με τις παροχές των υγρών αποβλήτων 3. πηγές υγρών αποβλήτων και παροχές 4. ανάλυση δεδομένων ογκομετρικών παροχών 5. μέθοδοι για την ελάττωση των παροχών των αποβλήτων 2.2 Συστατικά των παροχών των υγρών αποβλήτων Τα συστατικά που αποτελούν τα υγρά απόβλητα μιας κοινότητας εξαρτώνται από τον τύπο του συστήματος συλλογής και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Οικιακά(καλούνται επίσης και υγειονομικά). Υγρά απόβλητα εκκενώνονται από κατοικίες, εμπορικά, επιστημονικά και παρόμοια κέντρα. Βιομηχανικά. Υγρά απόβλητα όπου επικρατούν βιομηχανικά απόβλητα. Διήθηση/εισροή. Νερά που εισέρχονται στο σύστημα υπονόμων με άμεσο και έμμεσο τρόπο. Τα διηθήματα είναι εξωτερικά νερά που εισέρχονται στο σύστημα των υπονόμων μέσω διαρροών, σπασιμάτων και οπών των σωληνώσεων και μέσα από πορώδη τοιχώματα. Οι εισροές είναι νερά νεροποντών που εισέρχονται στο σύστημα από ειδικές συνδέσεις με οχετούς για νερά νεροποντών. Νερά καταιγίδων. Νερά από βροχοπτώσεις και λιώσιμο χιονιού. Τρία συστήματα υπονόμων χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων και των όμβριων νερών: υγειονομικά συστήματα υπονόμων, συστήματα υπονόμων όμβριων νερών και συνδυασμένα συστήματα. Όταν χρησιμοποιούνται ξεχωριστά συστήματα υπονόμων για τη συλλογή των αποβλήτων και των όμβριων νερών, η παροχή των αποβλήτων στους υγειονομικούς υπονόμους αποτελείται από τρία κύρια συστατικά: (1) οικιακά

2 ΠΑΡΟΧΕΣ 10 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ απόβλητα, (2) βιομηχανικά απόβλητα και (3) διηθήματα/εισροές. Όταν χρησιμοποιείται συνδυασμένο σύστημα συλλογής τα απόβλητα αποτελούνται από τα τρία αυτά συστατικά καθώς και από όμβρια νερά. Και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό των συστατικών των αποβλήτων διαφέρει με τις τοπικές συνθήκες και τη χρονική περίοδο. Για περιοχές που έχουν ήδη δίκτυο υπονόμων, οι παροχές των αποβλήτων συνήθως προσδιορίζονται από υπάρχοντα δεδομένα ή από άμεσες μετρήσεις. Για καινούριες κατασκευές, οι παροχές των αποβλήτων προκύπτουν από ανάλυση πληθυσμιακών δεδομένων και τις προβλεπόμενες μονάδες κατανάλωσης νερού ή από εκτιμήσεις κατανάλωσης νερού από παρόμοιες κοινότητες. 2.3 Ποσότητες νερού που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία Η ανά κάτοικο ποσότητα αποβλήτων που απορρίπτεται συνήθως αυξάνει με τον πληθυσμό σαν αποτέλεσμα αλλαγών στον τρόπο ζωής και μεγαλύτερης συμμετοχής σε δευτερογενείς και τριτογενείς τομείς. Ο όγκος των αποβλήτων ποικίλλει επίσης ανάλογα με την χώρα και το επίπεδο ανάπτυξης. Επίσης η μέθοδος προσδιορισμού του ρυθμού κατανάλωσης πόσιμου νερού μπορεί να ποικίλλει. Αν και οι υπολογισμοί γίνονται για λιγότερο από 150 L/ άτομο σε πολλές αστικές περιοχές, τα παραγόμενα υγρά απόβλητα στην Γαλλία σε ξηρές περιόδους φτάνουν στα 200 L/ άτομο, σε πόλεις των μερικών εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων. Στο Παρίσι ο αντίστοιχος όγκος ξεπερνά τα 300 L/ άτομο καθώς χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες νερού για το πλύσιμο των δρόμων. Σε μερικές Αμερικάνικες ή Ελβετικές πόλεις ο όγκος αυξάνει πάνω από 400 L/ άτομο και ημέρα. Συχνά σε συνδυασμένα συστήματα απορροής τα νερά της βροχής που συλλέγονται σε μικρά ρέματα επηρεάζουν τους παραπάνω λόγους. Τα νερά διήθησης, τα οποία εισέρχονται ανεξέλεγκτα στο σύστημα, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτές οι μεταβολές είναι ιδιαίτερα δαπανηρές για τη διαστασιολόγηση ενός συστήματος επεξεργασίας καθώς στηρίζονται πάρα πολύ στην υδραυλική ικανότητα του συστήματος. Η ποσότητα των υγρών αποβλήτων ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε λιγότερο πυκνοκατοικοιμένες πόλεις υπάρχουν δύο μέγιστα ογκομετρικής παροχής. Σε περισσότερο πυκνοκατοικοιμένες πόλεις υπάρχει μόνο ένα μέγιστο. Η κοινωνιολογική ανάπτυξη καθιστά τη δεύτερη περίπτωση πιο γενική. Όσο μικρότερο είναι το αποχετευτικό δίκτυο και το μέγεθος του εξυπηρετούμενου πληθυσμού τόσο μεγαλύτερο είναι και το μέγεθος της μέγιστης τιμής. Η ύπαρξη πολλών σταθμών άντλησης σε ένα σύστημα μπορεί να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα.

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 11 3 Q μέση Μικρός πληθυσμός Μεγάλος πληθυσμός 2 Q μέση Q μέση Ώρες Σχήμα 2.1 Ημερήσιες μεταβολές της ογκομετρικής παροχής υγρών αποβλήτων Q σε ένα σύστημα επεξεργασίας. Σε πολλές χώρες, η μέση ημερήσια παροχή σε ξηρή περίοδο μπορεί να παρασταθεί με Q d. Αν Q j είναι η ημερήσια παροχή, τότε το Q d κυμαίνεται συνήθως μεταξύ: Q j /14 καιq j /18 Το μέγιστο σε ξηρή περίοδο Q p σε ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής μπορεί να υπολογιστεί με την παρακάτω σχέση: Q p = Q m σε l/s -1 (2.1) Qm Q j όπου Q m = μέση ημερήσια παροχή= (Q j σε l) και μέχρι ένα συντελεστή μεγίστου Q p /Q m 3. Παράλληλα με τις ημερήσιες, οι εποχιακές μεταβολές γίνονται ουσιαστικές για την παροχή των υγρών αποβλήτων, ακόμη και για τις μεγάλες πόλεις. Αυτές οι μεταβολές συνδέονται στενά με τις περιόδους διακοπών, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη έξοδος από τα αστικά κέντρα προς τα τουριστικά θέρετρα.

4 ΠΑΡΟΧΕΣ 12 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.4 Προσδιορισμός παροχών αποβλήτων από δεδομένα αποθεμάτων νερού Όταν δεν υπάρχουν μετρήσεις των παροχών των αποβλήτων και δεν υπάρχουν δεδομένα των παροχών αυτών, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταγραφές των αποθεμάτων νερού για την εκτίμηση των παροχών των υγρών αποβλήτων. Όταν δεν είναι διαθέσιμες καταγραφές των αποθεμάτων νερού, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες για εγκαταστάσεις και μονάδες που καταναλώνουν νερό. Αστική χρήση νερού Η αστική χρήση νερού γενικά χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: (1) οικιακή (νερό που χρησιμοποιείται για υγειονομική και γενικές χρήσεις), (2) βιομηχανική (μη αστική χρήση), (3) δημόσια χρήση (νερό που χρησιμοποιείται για την κατάσβεση πυρκαγιών, διατήρηση συστημάτων και άρδευση δημόσιων χώρων) και (4) απώλειες και διαρροές. Πίνακας 2.1 Τυπική αστική χρήση νερού στις ΗΠΑ Παροχή, L/κάτοικο day Χρήση Διακύμανση Μέση τιμή Ποσοστό επί της μέσης παροχής Οικιακή Βιομηχανική Δημόσια χρήση Απώλειες και διαρροές Οικιακή χρήση νερού Η οικιακή χρήση νερού περιλαμβάνει το νερό που τροφοδοτείται σε κατοικημένες περιοχές, εμπορικές περιοχές, εγκαταστάσεις ιδρυμάτων, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, όπως καταγράφονται από ανεξάρτητα υδρόμετρα. Το νερό αυτό χρησιμοποιείται για πόση, πλύσιμο, μπάνιο, μαγείρεμα, απομάκρυνση αποβλήτων και πότισμα αυλών. Με βάση τον προηγούμενο πίνακα, περίπου το ένα τρίτο του νερού αστικής χρήσης χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση. Οικιστικές περιοχές Το νερό που χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά αποτελείται από νερό εσωτερικής χρήσης όπως για ντους και τουαλέτες και για εξωτερική χρήση όπως πότισμα γρασιδιού και πλύσιμο αυτοκινήτων. Τυπικά δεδομένα για την εσωτερική χρήση νερού δίνονται στον Πίνακα 2.1. Το νερό που χρησιμοποιείται για εξωτερική

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 13 χρήση ποικίλει πολύ ανάλογα με την γεωγραφική τοποθεσία, το κλίμα, την εποχή και γενικά αποτελεί νερό για άρδευση. Εμπορικές εγκαταστάσεις Το νερό που χρησιμοποιείται για εμπορικές εγκαταστάσεις για υγειονομικούς λόγους ποικίλλει πάρα πολύ ανάλογα με τον τύπο της δραστηριότητας (π.χ. γραφείο, εστιατόριο κλπ). Για μεγάλες εμπορικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού όπως πλυντήρια ρούχων-καθαριστήρια και πλυντήρια αυτοκινήτων, πρέπει να γίνονται προσεκτικές εκτιμήσεις της πραγματικής κατανάλωσης νερού. Πίνακας 2.2 Τυπική κατανομή οικιακής εσωτερικής χρήσης νερού Χρήση Μπάνιο Πλύσιμο πιάτων Βρύσες Ντους Τουαλέτα Διαρροές τουαλέτας Πλυντήρια % του συνόλου Πίνακας 2.3 Τυπικές καταναλώσεις νερού για εμπορικές εγκαταστάσεις Παροχή, L/μονάδα day Χρήστης Μονάδα Εύρος Τυπική τιμή Αεροδρόμιο Διαμέρισμα Ξενοδοχείο Γραφείο Επιβάτης Άτομο Επισκέπτης Εργαζόμενος Εγκαταστάσεις ιδρυμάτων Το νερό που χρησιμοποιείται για ιδρύματα, όπως νοσοκομεία και σχολεία συνήθως, βασίζεται σε κάποια μέτρηση του μεγέθους του ιδρύματος και του τύπου της φιλοξενίας που παρέχει (π.χ. ανά μαθητή ή ανά κρεβάτι).

6 ΠΑΡΟΧΕΣ 14 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πίνακας 2.4 Τυπικές καταναλώσεις νερού για εγκαταστάσεις ιδρυμάτων Παροχή, L/μονάδα day Χρήστης Μονάδα Εύρος Τυπική τιμή Νοσοκομείο Φυλακή Σχολείο Κρεβάτι Εργαζόμενος Τρόφιμος Εργαζόμενος Μαθητής Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας όπως πισίνες, κατασκηνώσεις, εντευκτήρια, καταφύγια κλπ. Πραγματοποιούν μια σειρά διεργασιών που απαιτούν σημαντικές ποσότητες νερού Βιομηχανική χρήση νερού Οι ποσότητες του νερού που εφοδιάζονται οι βιομηχανίες από τις δημοτικές επιχειρήσεις ποικίλει ευρέως. Οι μεγάλες βιομηχανίες που απαιτούν σημαντικές ποσότητες νερού, όπως κονσερβοποιίες, χημικές εγκαταστάσεις και διυλιστήρια, συνήθως έχουν τα δικά τους αποθέματα νερού και δεν εξαρτώνται από τις δημοτικές επιχειρήσεις. Άλλες βιομηχανίες όπως αυτές της υψηλής τεχνολογίας, που έχουν χαμηλές απαιτήσεις σε νερό, συνήθως εξαρτώνται αποκλειστικά από τις δημοτικές επιχειρήσεις. Επειδή η βιομηχανική χρήση νερού ποικίλει σημαντικά, επιβάλλεται για το σωστό σχεδιασμό, η επιθεώρηση της κάθε μονάδας που μας απασχολεί και η προσεκτική εκτίμηση των ποσοτήτων του νερού που απαιτούνται για όλες τις χρήσεις αλλά και των αποβλήτων που παράγονται Δημόσια χρήση και διατήρηση συστημάτων Το νερό για δημόσια χρήση αντιπροσωπεύει το μικρότερο κλάσμα του νερού για αστική χρήση. Το νερό δημόσιας χρήσης περιλαμβάνει το νερό για τα δημόσια κτήρια, την κατάσβεση πυρκαγιών, την άρδευση δημόσιων πάρκων και τη διατήρηση συστημάτων. Το νερό διατήρησης συστημάτων περιλαμβάνει το νερό για την απολύμανση νέων γραμμών νερού και δεξαμενών αποθήκευσης, το ξέπλυμα γραμμών και πυροσβεστικών αντλιών και το υδραυλικό ξέπλυμα των υπονόμων. Μόνο ένα μικρό κλάσμα του νερού που χρησιμοποιείται για τις παραπάνω χρήσεις καταλήγει στο υγειονομικό σύστημα υπονόμων, εκτός από αυτό των δημοσίων κτηρίων.

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 15 Πίνακας 2.5 Τυπικές καταναλώσεις νερού για διάφορες βιομηχανίες Βιομηχανία Κονσερβοποιία Χημικά Ποτά και τρόφιμα Πολτός και χαρτί Κλωστοϋφαντουργία Εύρος παροχής, L/ton προϊόντος 3,600-64,600 7, ,600 1,800-72, , ,000 27, , Απώλειες και διαρροές Στις απώλειες περιλαμβάνονται η παράνομη χρήση, λανθασμένες βαθμονομήσεις υδρομέτρων ή εσφαλμένες αναγνώσεις, ανεπαρκή συστήματα ελέγχου κλπ. Οι διαρροές οφείλονται στην ηλικία του συστήματος, στα υλικά κατασκευής και στην έλλειψη συντήρησης του δικτύου. Οι απώλειες και διαρροές κυμαίνονται από 10-12% στα νέα συστήματα διανομής (μικρότερα από 25 χρόνια) και από 15-30% για παλιότερα συστήματα. Σε μικρά συστήματα νερού οι απώλειες και διαρροές μπορεί να φτάνουν και το 50% της παραγωγής. Περίπου το 40-60% των απωλειών οφείλεται σε λανθασμένες μετρήσεις. Γι αυτό αν και οι καταγραφές του νερού μπορεί να είναι χρήσιμες για την πρόβλεψη των παροχών, πρέπει να ελέγχεται αυστηρά η ορθότητα αυτών των καταγραφών. 2.5 Εκτίμηση της κατανάλωσης από καταγραφές αποθεμάτων νερού Αρχεία νερού διαφόρων τύπων κρατούνται από τις υπηρεσίες προμήθειας του νερού. Αυτά τα αρχεία συχνά περιέχουν πληροφορίες για το ποσό του νερού που παράγεται ή εισέρχεται στο σύστημα διανομής νερού και για το ποσό του νερού που χρησιμοποιείται. Αυτή η διαφοροποίηση είναι σημαντική γιατί περισσότερο νερό παράγεται από όσο χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο μεγέθη είναι νερό που χάνεται ή διαρρέει καθώς και το νερό που χρησιμοποιείται σε δημόσιες χρήσεις και δεν καταμετρείται. Έτσι, όταν χρησιμοποιούμε αρχεία νερού για την εκτίμηση των παροχών των αποβλήτων, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το νερό που χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές. Αποκλίσεις στη χρήση του νερού Η απευθείας σύγκριση των καταγραφών των αποθεμάτων νερού από διαφορετικούς δήμους μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Σε μερικούς δήμους, μεγάλες ποσότητες νερού για βιομηχανική χρήση λαμβάνονται από ιδιωτικά

8 ΠΑΡΟΧΕΣ 16 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ αποθέματα νερού, ενώ σε άλλους δήμους οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν τα δημοτικά αποθέματα. Οι απώλειες και οι διαρροές μπορεί επίσης να διαφέρουν σημαντικά, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. 2.6 Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση νερού στους δήμους Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση νερού σε ένα δήμο περιλαμβάνουν το κλίμα, το μέγεθος του δήμου, την πληθυσμιακή πυκνότητα, την οικονομία, την εξάρτηση από την αξιοπιστία και την ποιότητα του αποθέματος, τη διατήρηση του νερού και την έκταση των καταμετρούμενων υπηρεσιών. Κλίμα. Κλιματικές επιδράσεις όπως θερμοκρασία και υγρασία μπορούν να επιδράσουν σημαντικά στην κατανάλωση του νερού. Η χρήση του νερού παρουσιάζει μέγιστο σε ξηρή και ζεστή περίοδο, λόγω της αυξημένης ανάγκης για εξωτερική χρήση, όπως άρδευση. Μέγεθος κοινότητας. Το μέγεθος της κοινότητας επηρεάζει όχι μόνο την μέση κατανάλωση ανά κάτοικο αλλά επίσης και τη ρυθμό μέγιστης αύξησης της χρήσης. Ο ρυθμός χρήσης κυμαίνεται σε μεγαλύτερο εύρος για τις μικρές κοινότητες με υψηλότερες μέγιστες και χαμηλότερες ελάχιστες ροές. Πληθυσμιακή πυκνότητα. Η πληθυσμιακή πυκνότητα (π.χ. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες) επηρεάζει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική χρήση. Οι μονοκατοικίες μπορεί να έχουν περισσότερες συσκευές που χρησιμοποιούν νερό απ ό,τι τα διαμερίσματα, όπως πλυντήρια ρούχων και πιάτων. Τα διαμερίσματα έχουν φυσικά μικρότερες ανάγκες σε εξωτερική χρήση νερού γιατί δεν διαθέτουν κήπους. Οικονομία. Οι οικονομικές δυνατότητες μιας κοινότητας επηρεάζουν τη χρήση νερού. Καθώς αυξάνει η αντικειμενική αξία της ιδιοκτησίας, αυξάνει η κατανάλωση νερού και η παροχή των αποβλήτων λόγω αύξησης των υδροβόρων συσκευών όπως πλυντήρια ρούχων και πιάτων, σκουπιδοφάγοι κλπ. Αξιοπιστία και ποιότητα αποθέματος. Όταν το απόθεμα είναι αξιόπιστο και καλής ποιότητας ενθαρρύνει τους χρήστες για μεγαλύτερη κατανάλωση. Αποθέματα που εμφανίζουν χαμηλή πίεση και περιορισμένη ποσότητα τις ξηρές περιόδους ή που έχουν άσχημη γεύση ή περιέχουν μέταλλα, εμφανίζουν χαμηλότερη κατανάλωση. Διατήρηση νερού. Η διατήρηση του νερού μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: (1) διακοπή του νερού σε περιπτώσεις ανάγκης, για να επιτευχθεί προσωρινή

9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 17 εξοικονόμηση νερού, ή (2) η ίδρυση ενός μακρόχρονου προγράμματος που θα οδηγήσει σε μόνιμη ελάττωση της χρήσης νερού. Καταμετρημένες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες υδροδότησης είτε χρησιμοποιούν υδρόμετρα και χρεώνουν τους χρήστες ανάλογα με την κατανάλωση είτε χρεώνουν με ένα πάγιο ποσό όλους τους χρήστες. Στην πρώτη περίπτωση η κατανάλωση του νερού είναι σαφώς μειωμένη. 2.7 Διακυμάνσεις της χρήσης νερού Όσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τη μέση κατανάλωση νερού, εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις διακυμάνσεις της χρήσης. Η μέγιστη κατανάλωση συνήθως συμβαίνει σε δύο περιόδους: (1) τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν υπάρχει μεγάλη απαίτηση για άρδευση των κήπων και του γρασιδιού και (2) τους χειμερινούς μήνες, όταν μεγάλες ποσότητες δαπανώνται για να παρεμποδίσουν το πάγωμα σωληνώσεων και εγκαταστάσεων. Οι ωριαίες διακυμάνσεις της κατανάλωσης νερού επηρεάζουν επίσης την παροχή των αποβλήτων. Γενικά, η καμπύλη της διάθεσης των αποβλήτων είναι παράλληλη με την καμπύλη κατανάλωσης νερού, με μια καθυστέρηση μερικών ωρών. Σε μερικές πόλεις οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού από ιδιωτικά αποθέματα αλλά διαθέτουν τα απόβλητά τους στους υπονόμους τις εργάσιμες ώρες της ημέρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζονται μέγιστα μεγαλύτερα απ ό,τι συνήθως. Πίνακας 2.6 Τυπικές διακυμάνσεις της χρήσης νερού σε κοινότητες Μέση ημερήσια στο μέγιστο μήνα Μέση ημερήσια στη μέγιστη εβδομάδα Μέγιστη ημερήσια Μέγιστη ωριαία Ποσοστό της μέσης ετήσιας Εύρος Τυπική τιμή Ποσοστό του νερού που καταναλώνεται και καταλήγει στο σύστημα συλλογής σαν απόβλητο. Επειδή τα απόβλητα αποτελούνται από χρησιμοποιημένο νερό, πρέπει να εκτιμηθεί το κλάσμα του νερού που καταλήγει στο σύστημα συλλογής. Ένα σημαντικό κλάσμα του νερού δεν καταλήγει στο σύστημα συλλογής και περιλαμβάνει: (1) νερό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, (2) νερό άρδευσης, πυρόσβεσης και συντήρησης συστημάτων, (3) νερό που χρησιμοποιείται από καταναλωτές που δε συνδέονται με το σύστημα αποχέτευσης

10 ΠΑΡΟΧΕΣ 18 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και (4) νερό διαρροών. Περίπου το 60 με 85% της κατανάλωσης ανά κάτοικο καταλήγει σαν απόβλητο. Σε μερικές περιπτώσεις όμως νερά βροχοπτώσεων και ιδιωτικά νερά βιομηχανιών μπορεί να δώσουν μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων απ ό,τι του χρησιμοποιούμενου νερού. 2.8 Πηγές αποβλήτων και παροχές Οικιακές πηγές υγρών αποβλήτων και παροχές Οι σημαντικότερες πηγές οικιακών υγρών αποβλήτων σε μια κοινότητα είναι οι κατοικίες και τα εμπορικά καταστήματα. Άλλες σημαντικές πηγές αποτελούν τα ιδρύματα και οι χώροι ψυχαγωγίας. Για υπάρχουσες εγκαταστάσεις, τα δεδομένα παροχών πρέπει να λαμβάνονται με απ ευθείας μετρήσεις. Για αναπτυσσόμενες περιοχές οι μέθοδοι εκτίμησης των παροχών συζητούνται στη συνέχεια. Οικιστικές περιοχές Για τις περισσότερες οικιστικές περιοχές, οι παροχές των υγρών αποβλήτων συνήθως προσδιορίζονται με βάση την πληθυσμιακή πυκνότητα και τη μέση παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο. Για μεγάλες οικιστικές περιοχές, είναι συχνά επιθυμητό να προσδιορίζονται οι παροχές με βάση τις χρήσεις γης και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή πυκνότητα. Στο παρελθόν η εκτίμηση του ισοδύναμου πληθυσμού ήταν ευθύνη του μηχανικού, αλλά σήμερα τέτοια δεδομένα είναι διαθέσιμα από τοπικές ή περιφερειακές υπηρεσίες σχεδιασμού. Εμπορικές περιοχές Οι παροχές αποβλήτων από εμπορικές περιοχές εκφράζονται κυρίως σε m 3 /ha d και βασίζονται σε υπάρχοντα δεδομένα ή σε προβλέψεις μελλοντικής ανάπτυξης. Μέσες παροχές υγρών αποβλήτων σε εμπορικές περιοχές κυμαίνονται από 7.5 μέχρι 14 m 3 /ha d. Γενικά πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε για κάθε εμπορική περιοχή να λαμβάνονται δεδομένα από παρόμοιες περιοχές. Εγκαταστάσεις ιδρυμάτων Οι παροχές υγρών αποβλήτων σε εγκαταστάσεις ιδρυμάτων ποικίλουν ανάλογα με το κλίμα, την περιοχή και τον τύπο του ιδρύματος. Οι πραγματικές μετρήσεις των ιδρυμάτων είναι οι καλύτερες πηγές για δεδομένα παροχών για σχεδιασμό. Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας Οι παροχές υγρών αποβλήτων για τις περισσότερες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας μεταβάλλονται σημαντικά με τις χρονικές περιόδους Πηγές και παροχές βιομηχανικών αποβλήτων Οι παροχές των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της βιομηχανίας, το βαθμό χρήσης νερού και τις επί τόπου

11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 19 μεθόδους επεξεργασίας των αποβλήτων, εάν υπάρχουν. Οι σημαντικές αιχμές της παροχής μπορούν να ελαττωθούν με δεξαμενές συγκράτησης των αποβλήτων ή εξισορρόπησης παροχής. Τυπικές τιμές παροχών αποβλήτων είναι από 9 μέχρι 14 m 3 /ha d για ελαφρές βιομηχανίες και από 14 μέχρι 28 m 3 /ha d για βιομηχανίες ενδιάμεσου μεγέθους. Στις βιομηχανίες χωρίς προγράμματα ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης του νερού, μπορεί να υποτεθεί ότι το 85 με 95% του νερού που χρησιμοποιείται καταλήγει σαν απόβλητο. Για μεγάλες βιομηχανίες με προγράμματα επαναχρησιμοποίησης του νερού πρέπει να γίνουν ξεχωριστές εκτιμήσεις. Η μέση οικιακή συνεισφορά αποβλήτων από τις βιομηχανίες μπορεί να κυμαίνεται από 30 μέχρι 90 L/κάτοικο d Διήθηση/εισροή Διήθημα. Το νερό που εισέρχεται στο σύστημα υπονόμων από τις ενώσεις των σωληνώσεων, από το έδαφος, από τις βαλβίδες κλπ. Σταθερή εισροή. Νερά που εισέρχονται στο σύστημα από πηγές και έλη, από τις εξόδους νερών ψύξης κλπ. Άμεση εισροή. Είναι τα νερά από τις βροχοπτώσεις τα οποία προκαλούν άμεση αύξηση της παροχής των αποβλήτων. Συνολική εισροή. Είναι το άθροισμα της άμεσης εισροής σε οποιοδήποτε σημείο στο σύστημα συν οποιαδήποτε ροή διοχετεύεται στο σύστημα λόγω υπερχείλισης, παράκαμψης σταθμού άντλησης κλπ. Καθυστερημένη εισροή. Νερά βροχοπτώσεων που χρειάζονται μερικές ημέρες ή περισσότερο για να φτάσουν στο σύστημα αποχέτευσης. Γενικά, χρειάζεται να γίνεται ανάλυση κόστους/ωφέλους για να προσδιορίζεται αν είναι πιο οικονομικό να γίνονται επισκευές στο σύστημα συλλογής για να διορθωθεί η διήθηση/εισροή ή να σχεδιάζονται οι μονάδες επεξεργασίας για μεγαλύτερες παροχές. Διορθώνοντας το πρόβλημα της διήθησης/εισροής και τακτοποιώντας το σύστημα συλλογής η κοινότητα επωφελείται με: (1) μη υπερχείλιση των υπονόμων και τα προβλήματα που δημιουργούν, (2) πιο αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας και (3) χρήση της υδραυλικής ικανότητας του αποχετευτικού συστήματος για την απαιτούμενη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και όχι για διήθηση/εισροή. 2.9 Διακυμάνσεις στην παροχή υγρών αποβλήτων Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις Οι διακυμάνσεις των παροχών των αποβλήτων που παρατηρούνται στις μονάδες επεξεργασίας τείνουν να ακολουθούν ένα ημερήσιο πλάνο. Ελάχιστο παροχής συμβαίνει κατά τις πρώτες πρωινές ώρες όταν η κατανάλωση νερού είναι ελάχιστη και η γραμμή βάσης της παροχής αποτελείται από διηθήματα και λίγα υγειονομικά απόβλητα. Η πρώτη αιχμή εμφανίζεται αργά το πρωί όταν τα απόβλητα από την πρωινή αιχμή κατανάλωσης νερού φτάνουν στη μονάδα

12 ΠΑΡΟΧΕΣ 20 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ επεξεργασίας. Μια δεύτερη αιχμή παροχής εμφανίζεται νωρίς το βράδυ μεταξύ 7 και 9μμ, αλλά αυτή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της κοινότητας και το μήκος των υπονόμων. Όταν οι εξωτερικές παροχές είναι ελάχιστες, τότε οι καμπύλες των αποβλήτων είναι παράλληλες με τις καμπύλες κατανάλωσης νερού με καθυστέρηση μερικών ωρών. Επίσης, με εξαίρεση τις ημέρες που γίνεται η καθαριότητα του σπιτιού και το πλύσιμο των ρούχων δεν υπάρχει μεταβολή των παροχών μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακου. Εποχιακές διακυμάνσεις Εποχιακές διακυμάνσεις στα οικιακά απόβλητα συνήθως εμφανίζονται σε περιοχές με τουριστικό χαρακτήρα, σε μικρές κοινότητες με φοιτητικό πληθυσμό και σε περιοχές με εποχιακές εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. Το μέγεθος της διακύμανσης που αναμένεται εξαρτάται από το μέγεθος της κοινότητας και την εποχιακή δραστηριότητα. Βιομηχανικές διακυμάνσεις Οι διακυμάνσεις των βιομηχανικών αποβλήτων είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Πολλές βιομηχανίες παράγουν σταθερές ποσότητες αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία, αλλά οι παροχές αλλάζουν σημαντικά κατά το πλύσιμο ή τη διακοπή. Αν και διάφορες εσωτερικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε ελάττωση των αποβλήτων, επεκτάσεις της βιομηχανίας ή αύξηση της παραγωγής μπορεί να αυξήσουν την παραγωγή των αποβλήτων. Η απορροές των βιομηχανικών αποβλήτων δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στις μικρές μονάδες επεξεργασίας που έχουν περιορισμένη ικανότητα να απορροφούν ξαφνικές φορτίσεις Ανάλυση δεδομένων παροχών υγρών αποβλήτων Επειδή ο υδραυλικός σχεδιασμός τόσο του συστήματος συλλογής όσο και του συστήματος επεξεργασίας επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της παροχής των αποβλήτων, απαιτείται προσεκτική ανάλυση των χαρακτηριστικών των παροχών που είναι καταγραμμένες. Οι παροχές στο σύστημα συλλογής μπορεί να διαφέρουν λίγο από τις παροχές στην είσοδο της μονάδας επεξεργασίας λόγω της ικανότητας απόσβεσης της παροχής του συστήματος υπονόμων. Οι αιχμές των παροχών είναι δυνατό να εξασθενούν από την αποθηκευτική ικανότητα του συστήματος συλλογής. Παροχές σχεδιασμού Όταν υπάρχουν αρχεία πρέπει να αναλύονται τουλάχιστον οι παροχές των δύο τελευταίων ετών. Οι σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να αντληθούν από την ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 21 Μέση ημερήσια παροχή (εκτίμηση ικανότητας επεξεργασίας της μονάδας, εκτίμηση λόγου παροχών για το σχεδιασμό, εκτίμηση κόστους άντλησης και χημικών, φόρτιση οργανικών και λάσπης) Μέγιστη ημερήσια παροχή (χρόνος παραμονής, δεξαμενές εξισορρόπησης και χλωρίωσης) Ελάχιστη ημερήσια παροχή (σχεδιασμός καναλιών για αποφυγή καθίζησης στερεών) Μέγιστη ωριαία παροχή (σχεδιασμός αγωγών ανάσχεσης, αντλιοστασίων, δεξαμενών καθίζησης και χλωρίωσης, καναλιών, αγωγών) Ελάχιστη ωριαία παροχή (σχεδιασμός άντλησης, ανακυκλοφορίας) Παρατεταμένη παροχή (σχεδιασμός δεξαμενών εξισορρόπησης και υδραυλικών συστημάτων)

14 ΠΑΡΟΧΕΣ 22 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.11 Λυμένες ασκήσεις Άσκηση 1 Μια μικρή υπηρεσία παροχής νερού δίνει νερό σε 147 εμπορικές εγκαταστάσεις. Μετρητές καταγραφής ποσότητας νερού που αντλείται από το σύστημα είναι τοποθετημένοι και οι τιμές που παρατηρήθηκαν τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Η υπηρεσία προσφάτως εγκατέστησε μετρητές κατανάλωσης σε όλες τις εμπορικές εγκαταστάσεις και αρχεία κατανάλωσης νερού που κρατήθηκαν, δείχνουν πως υπάρχουν ανεξήγητες απώλειες. Από δεδομένα παροχής νερού, να υπολογιστεί η ποσότητα νερού που καταναλώνεται σε gal/κάτοικο day καθώς και η ποσότητα νερού που ανεξήγητα το σύστημα χάνει (σαν ποσοστό επί τοις εκατό της παροχής). Όπως καθορίσθηκε από το τοπικό πλάνο της υπηρεσίας, σε κάθε εμπορική εγκατάσταση αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 2.43 άτομα. Μήνας Παροχή gal/month Πραγματική κατανάλωση gal/month ΜΑΙΟΣ 1,414,100 1,033,600 ΙΟΥΝΙΟΣ 1,421,000 1,104,300 ΙΟΥΛΙΟΣ 1,407,600 1,086,300 Σσύνολο 4,242,700 3,224,200 Μέσος όρος gal/day 46,116 35,046 Λύση Υπολογίζουμε την μέση ημερήσια κατανάλωση νερού ανά άτομο, για την περίοδο που έχουν κρατηθεί δεδομένα από τους μετρητές. Χρησιμοποιούμε φυσικά τις τιμές της πραγματικής κατανάλωσης νερού οπότε: 35,046 gal/day Ημερήσια κατανάλωση= ( 147 εταιρείες ) ( 2.43 άτομα/εταιρεία) = 98 gal/άτομο day Υπολογισμός των ανεξήγητων απωλειών. Η διαφορά μεταξύ του ρυθμού παροχής και της πραγματικής κατανάλωσης οφείλεται κυρίως σε διαρροές. 46,116 35,046 46,116 ( ) Ανεξήγητες απώλειες του συστήματος= 100% = 24%

15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 23 Άσκηση 2 Οι διακυμάνσεις του ρυθμού παροχής μιας πόλης Α δίνονται από το παρακάτω σχήμα. Εάν ο χρόνος παραμονής (όγκος /ογκομετρική παροχή), μιας δεξαμενής αποθήκευσης κάτω από συνθήκες μέσης παροχής είναι 6 ώρες, ποιος θα είναι ο μέσος χρόνος παραμονής για την περίοδο 8 π.μ με 2 π.μ. Λύση Για την περίοδο από 8 π.μ. μέχρι 2 μ.μ. η μέση παροχή είναι: ( ) Μέση παροχή= = 128.3% παροχής. της μέσης ημερήσιας 100% 6 DT= = 4.7hr Για την περίοδο 8 μ.μ μέχρι 2 π.μ η μέση παροχή είναι: ( ) Μέση παροχή= = 84.6% παροχής. της μέσης ημερήσιας 100% 6 DT= = 7.1hr 84.6% Συνεπώς ο μέσος χρόνος παραμονής είναι ( )/2=5.9 ώρες Άσκηση 3 Εάν η μέση κατανάλωση νερού της άσκησης 2 είναι αντιπροσωπευτική της μέσης ετήσιας κατανάλωσης, υπολόγισε την αναμενόμενη μέγιστη ημερήσια

16 ΠΑΡΟΧΕΣ 24 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ κατανάλωση, καθώς και την μέγιστη ωριαία κατανάλωση. Η μέση ετήσια κατανάλωση είναι 98 gal/κάτοικο day Λύση Σύμφωνα με το πίνακα 2.6 του βιβλίου: Μέγιστη ημερήσια κατανάλωση = gal/κάτοικο day =176 gal/ κάτοικο day Επίσης από τον πίνακα 2.6 Μέγιστη ωριαία κατανάλωση = gal/cap day=265 gal/ κάτοικο day Άσκηση 4 Εάν η υπηρεσία της άσκησης 2 εφάρμοζε ένα πρόγραμμα μείωσης κατανάλωσης νερού και παρείχε ένα κουτί εξαρτημάτων ανά νοικοκυριό αποτελούμενο από μια κάνουλα λειτουργίας με αέρα, ένα φράγμα ελάττωσης κατανάλωσης νερού στο μπάνιο, καθώς και ένα εξάρτημα για μείωση μέχρι και 2.9 gal/min στο ντους, υπολογίστε α) το νερό που εξοικονομείται εάν όλα τα νοικοκυριά εγκαταστούσαν το σετ αυτών των εξαρτημάτων β) υπολόγισε τη μέγιστη ημερήσια καθώς και την μέγιστη ωριαία κατανάλωση σύμφωνα με την μειωμένη κατανάλωση νερού και σύγκρινε τα αποτελέσματα με αυτά της άσκησης 3. Λύση ΕΞΑΡΤΗΜΑ Κάνουλα με αέρα Φράγμα μπάνιου Εξάρτημα στο ντους (2.9 gal/min) Συνολική ποσότητα νερού που εξοικονομείται, gal/κάτοικο.day β) Στη συνέχεια υπολογίζουμε το νέο μέσο όρο ετήσιας κατανάλωσης νερού. Νέος ετήσιος μέσος όρος κατανάλωσης νερού = 98 gal/κάτοικο.day-11.5 gal/κάτοικο.day=87 gal/κάτοικο.day Συνεπώς η μέγιστη ημερήσια και η μέγιστη ωριαία κατανάλωση με βάση το νέο ετήσιο μέσο όρο κατανάλωσης νερού είναι: Μέγιστη ημερήσια κατανάλωση= gal/κάτοικο.day=157 gal/κάτοικο.day Μέγιστη ωριαία κατανάλωση= gal/κάτοικο.day=235 gal/κάτοικο.day

17 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 25 Παρατηρούμε πως η Μέγιστη ημερήσια κατανάλωση από 176 gal/κάτοικο.day μειώθηκε σε 157 gal/κάτοικο.day. Διαφορά 19 gal/κάτοικο.day. Επίσης η Μέγιστη ωριαία κατανάλωση από 265 gal/κάτοικο.day μειώθηκε σε 235 gal/κάτοικο.day. Διαφορά 30 gal/κάτοικο.day. Οπότε παρατηρείται μια εξοικονόμηση νερού περίπου στο 12% Άσκηση 5 Μια έκταση γης χρησιμοποιείται όπως δείχνει ο επόμενος πίνακας. Το σχολείο έχει 1500 μαθητές. Η μέση παροχή είναι 75 L/μαθητή day και ο συντελεστής αιχμής (λόγος της μέγιστης ωριαίας προς τη μέση ογκομετρική παροχή) είναι 4.0. Οι συντελεστές για τις υπόλοιπες πηγές δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Υπολογίστε την μέγιστη ογκομετρική ροή αποβλήτων για την περιοχή. Χρήση Περιοχή, (ha) Οικιακή 125 Εμπορική 11 Σχολείο 4 Βιομηχανική 8 Χρήση Μέση ογκομετρική ροή, m 3 /ha d Συντελεστής αιχμής Οικιακή Εμπορική Βιομηχανική Λύση Ο πιο εύκολος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα είναι η χρήση ενός πίνακα. Χρήση Μονάδες Αριθμός Ροή m 3 /unit-d Μέση ροή m 3 /d Συντελ. αιχμής Μέγιστη Ροή m3/d Οικιακή ha ,000 Εμπορική ha Βιομηχανική ha

18 ΠΑΡΟΧΕΣ 26 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σχολείο Μαθητές L (1m 3 /1000L) ,000 ΣΥΝΟΛΟ 40,040 Άσκηση 6 Υπολογίστε τις παροχές υγρών αποβλήτων από μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή που καλύπτει έκταση 200 ha. Από μετρητές νερού έχει προσδιοριστεί πως η ετήσια χρήση νερού μέσα στην περιοχή αυτή είναι m 3. To 20% της περιοχής αυτής έχει διαμορφωθεί κατάλληλα με κήπους. Η μέση απαίτηση νερού για άρδευση στο διαμορφωμένο χώρο υπολογίζεται ότι είναι 1.3 m/yr. Υποθέτοντας ότι το 85% της κατανάλωσης νερού που δεν χρησιμοποιείται για άρδευση τελικά καταλήγει στον υπόνομο, υπολογίστε τη μέση ετήσια παραγωγή υγρών αποβλήτων μέσα στην περιοχή. Επίσης υποθέτοντας πως όλες οι βιομηχανίες μέσα στην περιοχή λειτουργούν παράλληλα για 12h/d, 5d/wk σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και ότι η παραγωγή υγρών αποβλήτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους είναι σταθερές, υπολογίστε τη μέγιστη ροή αποβλήτων. Τέλος υπολογίστε τη μέση ετήσια παραγωγή αποβλήτων σε κυβικά μέτρα τη μέρα και προσδιορίστε την τιμή του συντελεστή αιχμής που σχετίζεται με τη μέγιστη και τη μέση ετήσια ογκομετρική παροχή. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας διήθηση και εισροές. Λύση α) Πρώτα υπολογίζουμε τη ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση. 1.3 m 1 km 1000 m Συνεπώς: 200 ha 20% διαμορφωμενο = yr 100 ha 1 km m /yr β) Υποθέτουμε πως το 85% του νερού που δεν χρησιμοποιείται για άρδευση πηγαίνει στον υπόνομο. Η μέση ετήσια παροχή στον υπόνομο είναι : ( 10 m /yr m /yr) = m /yr 85% yr 1 day 3 m /yr = 361 m /hr 365 day 24 hr γ) Εάν η ροή αυτή παραμένει σταθερή σε όλες τις ώρες λειτουργίας των βιομηχανιών, τότε η μέγιστη ροή θα είναι yr 1 wk 1 day m /yr = 1013 m /hr 52 wk 5 day 12 hr m /hr δ) Συντελεστής αιχμής = = m hr

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ p.play Ισοδύναµο πληθυσµού Μόνιµη κατοικία 6 κάτοικοι Σύστηµα Βιολογικός -P.PLAY 0 εξαµενή συλλογής 1000

Διαβάστε περισσότερα

Με απλούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τη κατανάλωση νερού στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο.

Με απλούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τη κατανάλωση νερού στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. Πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης νερού Με απλούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τη κατανάλωση νερού στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. Τρόποι εξοικονόμησης νερού στο μπάνιο 1. Ελέγξτε για διαρροή το

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΒ) Οικολογικό σχολείο

Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΒ) Οικολογικό σχολείο Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΒ) Οικολογικό σχολείο Θέμα φετινής σχολικής χρονιάς: Το νερό Θέμα: Το νερό στη ζωή μας ΤΟ ΝΕΡΟ Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώματος Καλύπτει το 75% της επιφάνειας της γης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα.

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Από το ΔιεYθυντή Προϊόντων Ralf Schomäcker Μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων χώματος. Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης και μετακίνηση αγωγών υπονόμου. Κόψιμο δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Με απλούς πρακτικούς τρόπους, µπορούµε όλοι µας να κάνουµε µία προσπάθεια ώστε να µειώσουµε την κατανάλωση νερού στο µπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. ΤΡΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νερό στο σπίτι (α) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Δραστηριότητες. Πληροφορίες. Οικιακή κατανάλωση νερού

Νερό στο σπίτι (α) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Δραστηριότητες. Πληροφορίες. Οικιακή κατανάλωση νερού 14 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Δραστηριότητες Νερό στο σπίτι (α) Πώς χρησιµοποιείτε το νερό στο σπίτι σας; Για ποιες χρήσεις καταναλώνετε το

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΟΔΟΣ Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Διαλέξεις σε Καθηγητές Οικιακής Οικονομίας Μέση Εκπαίδευση Μαρία Ματθοπούλου - Ποστεκκή Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) mpostekki@wdd.moa.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας;

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Συσκευές καθημερινότητας 4% Standby (Αναμονή) 6% Ζέστη & Δροσιά 22% Ψυγείο/Κατάψυξη 7% Συσκευές Κουζίνας 9% Φώτα 9% Άλλα 3% Πλύσιμο & στέγνωμα 3% Ζεστό νερό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα του νερού σε τοπικό επίπεδο

Προβλήµατα του νερού σε τοπικό επίπεδο 13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ φύλλο εκπαιδευτικών Στόχοι Να αναζητήσουν και να κατανοήσουν οι µαθητές τα προβλήµατα νερού που αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

1 o KYKΛΟΣ του νερού στη Μεσόγειο

1 o KYKΛΟΣ του νερού στη Μεσόγειο 1 o KYKΛΟΣ του νερού στη Μεσόγειο Öýëëï Åñãáóßáò 1) Τι αντιπροσωπεύει το κάθε στοιχείο του μοντέλου που κατασκευάσατε; Mοντέλο Ο κύκλος του νερού Νερό στο μεγάλο δοχείο Μικρό δοχείο Γλαστράκι Διαφανής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΙΖA ΝΕΡA. Παρουσίαση 06/06/2014. Κωνσταντίνος ΧΑΤΖΗΣ. Μελετητής Υδραυλικών Έργων Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης (Σ.Π.Μ.Θ.

ΓΚΡΙΖA ΝΕΡA. Παρουσίαση 06/06/2014. Κωνσταντίνος ΧΑΤΖΗΣ. Μελετητής Υδραυλικών Έργων Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης (Σ.Π.Μ.Θ. ΓΚΡΙΖA ΝΕΡA Παρουσίαση 06/06/2014 Κωνσταντίνος ΧΑΤΖΗΣ Μελετητής Υδραυλικών Έργων Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης (Σ.Π.Μ.Θ.) 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΕΥΚΟ ΝΕΡΟ: καθαρό - πόσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Όλο και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, το νερό και η ποιότητά του αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγονται για την λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας και επίσης σημείο-κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία??

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Αφορμή για τον παρόν κείμενο αποτέλεσε η προ ημερών επικοινωνία μας με κορυφαίο παράγοντα της Ελληνικής Τουριστικής αγοράς στην χώρα μας και πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή εγκατάσταση και χρήση της Aquariopure. Reverse osmosis for aquariums. Aquariopure. Οδηγίες χρήσεως. WaterWaves

Η σωστή εγκατάσταση και χρήση της Aquariopure. Reverse osmosis for aquariums. Aquariopure. Οδηγίες χρήσεως. WaterWaves WaterWaves Internet: Ελ. Βενιζέλου 31 www.waterwaves.gr 19009 Ραφήνα Email: Ελλάδα inf@waterwaves.gr Aquaripure Reverse smsis fr aquariums Οδηγίες χρήσεως Η σωστή εγκατάσταση και χρήση της Aquaripure.

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση νερού στο σπίτι

Εξοικονόµηση νερού στο σπίτι 17 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να υιοθετήσουν οι µαθητές συνήθειες εξοικονόµησης νερού Να πετύχουν µε απλούς τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό για την πόλη της Ρόδου

Αποτελέσματα της Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό για την πόλη της Ρόδου Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210-8228795 E-mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr \ Αποτελέσματα της Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό για την πόλη της Ρόδου Η έρευνα «Απο-Τιμώντας το Νερό» διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέμα Εισήγησης «Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων». Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Η λίμνη Πλαστήρα χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση. Αθήνα 15 Μαΐου 2015 Συνδιοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου 1. Το πρόβλημα της έλλειψης νερού στα νησιά του Αιγαίου είναι υπαρκτό και μεγάλο. Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων WehoPuts Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Χρήση υψηλής τεχνολογίας Οι προκατασκευασμένες μονάδες WehoPuts αποτελούν συστήματα βιοχημικής επεξεργασίας, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ. Dayactirka Somali Reparaciones Spanish Onarım işleri Turkish

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ. Dayactirka Somali Reparaciones Spanish Onarım işleri Turkish ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ xikriz Bengali Επισκευές Greek Reparações Portuguese Dayactirka Somali Reparaciones Spanish Onarım işleri Turkish Είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑS-ΤΟΡ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑS-ΤΟΡ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑS-ΤΟΡ Για τον διαχωρισμό ελαφρών υγρών (λαδιών, πετρελαίου, βενζίνης, κλπ) από τα υγρά απόβλητα των σταθμών αυτοκινήτων κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 858-1/2. ΕΝΥΑ ENGINEERING Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Ηλεκτρ/γος Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κολοκοτρώνη 32, Ρόδος 85100 τηλ.2241020970, fax:2241075350 e-mail: soti@otenet.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ www.rehau.gr ΠΡΟΪΟΝ: RAUPIANO PLUS Ενισχυμένη ηχοπροστασία για μεγάλα κτίρια RAUPIANO PLUS είναι το σύστημα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Απλά θα είναι μαζί σας...

Απλά θα είναι μαζί σας... Απλά θα είναι μαζί σας... κάθε φορά που χρειάζεστε ζεστό νερό! Τα μπόιλερ με αντλία θερμότητας της ADTHERM εχουν σχεδιαστεί για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: COP ΕΩΣ 3,2 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέµα Εισήγησης «Αποχέτευση λυµάτων ΟΤΑ Λίµνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου Η λίµνη Πλαστήρα χρησιµοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 25.02.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα