Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού"

Transcript

1 Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/ η Έκδοση

2 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ, ζε ηδηαίηεξα απινύζηαηε κνξθή, ζίγνπξα ζα βνεζήζνπλ όζνπο ζθνπεύνπλ λα αζρνιεζνύλ εξαζηηερληθά κε ηελ Μεηεσξνινγία θαη λα εγθαηαζηήζνπλ ηνλ δηθό ηνπο ηδησηηθό Μεηεσξνινγηθό ζηαζκό. Τα όζα αλαθέξνληαη, έρνπλ ζπγθεληξσζεί από εκπεηξίεο εξαζηηερλώλ Μεηεσξνιόγσλ, Ειιήλσλ θαη μέλσλ, πνπ κε πξαγκαηηθό κεξάθη, νηθνλνκηθνύο ζηελ αγνξά ζηαζκνύο, ηνπο έρνπλ κεηαηξέςεη, κε ειάρηζην θόζηνο, ζε ηδηαίηεξα αμηόπηζηνπο θαη κνηξάδνληαη θαζεκεξηλά 365 κέξεο ηνλ ρξόλν, ηα δεδνκέλα ηνπο. Ιδιαίτερο βάξνο έρσ ξίμεη ζε πιεξνθνξίεο γηα ην πώο θαη πνπ ζα πξέπεη λα ζηεζεί έλαο Μεηεσξνινγηθόο Σηαζκόο, αιιά θαη ηη αιιαγέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλνπλ, ώζηε νη θαηαγξαθέο ηνπ λα είλαη αμηόπηζηεο, κε βάζε ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία, από ην «ζηήζηκν» ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ

3 3 Αραξλώλ. Γηα ηελ ηζηνξία θαη κόλν λα αλαθέξσ, όηη ν δηθόο κνπ ζηαζκόο είλαη ν proweather station Έλαο ζηαζκόο ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, πνπ βγαίλεη κε πνιινύο θιώλνπο θαη ν νπνίνο δνπιεύεη αγόγγπζηα θαη ρσξίο λα παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα. Η ειεθηξνληθή απηή έθδνζε, είλαη ε πξώηε θαη ζα εκπινπηίδεηαη κε θείκελα πνπ επηζπκνύλ λα ζηείινπλ εξαζηηέρλεο Μεηεσξνιόγνη, ζρεηηθά κε βειηηώζεηο ζηνπο δηθνύο ηνπο ζηαζκνύο, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ε πξώηε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, ζρεηηθά κε ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ελόο Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ. Να ζεκεηώζσ όηη απηή είλαη ε πξώηε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Μέρξη ηώξα ππήξραλ απιά αλαθνξέο ζε δηάθνξα forums. Απηό πνπ πηζηεύσ αθξάδαληα, είλαη πσο αλ θάπνηνο λένο εξαζηηέρλεο Μεηεσξνιόγνο δελ είλαη απόιπηα ζίγνπξνο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζηαζκνύ ηνπ, θαιύηεξα λα κελ ηα «αλεβάζεη», αιιά λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, λα ηνλ βειηηώζεη ηερληθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν βήκα. Είλαη θξίκα λα θξηζεί αλαμηόπηζηνο από ηελ πξώηε κέξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Καιό είλαη βέβαηα, λα ππάξρεη θαιαηζζεζία θαη ζηηο ζειίδεο πνπ «αλεβαίλνπλ» ζην δηαδίθηπν. Γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη λα πξνζζέζνπλ έλα ιηζαξάθη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, κπνξνύλ λα ζηέιλνπλ ζην Δεθηά θπζηθά είλαη ζρόιηα, παξαηεξήζεηο, πξνηάζεηο αιιά θαη απνξίεο, λέσλ εξαζηηερλώλ Μεηεσξνιόγσλ. Όια, ζα δεκνζηεύνληαη ζην ηέινο απηήο ηεο παξνπζίαζεο θαη ε αλαλέσζε ζα γίλεηαη θάζε κήλα ηελ 1 ε θαη 15 ε εκέξα. Τν ζηαζεξό link από ην νπνίν κπνξείηε λα θαηεβάδεηε ηηο επόκελεο εθδόζεηο ζα είλαη ην Ειπίδσ ν νδεγόο απηόο λα θαλεί ρξήζηκνο ζηνπο λένπο εξαζηηέρλεο κεηεσξνιόγνπο αιιά θαη ζηνπο παιαηόηεξνπο, πνπ δελ είραλ δώζεη βάζε ζε θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο. Λεπηνκέξεηεο, πνπ όκσο θάλνπλ ηε δηαθνξά. Επάγγεινο Ν. Μαξθνπιήο

4 4 Βαζηθές οδεγίες Ωξαία. Τνλ πήξαηε ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζαο ζηαζκφ. Καινξίδηθνο. Καη ηψξα ηη; Η απιή, εχθνιε θαη αθάληαζηα δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία ηνπ μεπαθεηαξίζκαηνο. Τα «δχζθνια» αθήζηε ηα γηα πην κεηά. Με ηδηαίηεξε πξνζνρή, βγάιηε φια ηα πεξηερφκελα θαη απιψζηε ηα ζε έλα ηξαπέδη. Με ηε βνήζεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο, αλ δελ έρεηε επαξθείο γλψζεηο, αλαγλσξίζηε θάζε έλα απφ ηα εμαξηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα, πάιη κε ηελ βνήζεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ, πξνζπαζήζηε λα αληηιεθζείηε πσο γίλεηαη ε ζπλδεζκνινγία κε ηα ηειεθσληθά θαιψδηα (Δθφζνλ ε ζπλδεζκνινγία γίλεηαη έηζη θαη φρη αζχξκαηα ν θάζε ζέλζνξαο κε ηελ θνλζφια). Γοθηκή θαιής ιεηηοσργίας Καιφ ζα είλαη λα θάλεηε κηα δνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεηε αλ θάπνην απφ ηα εμαξηήκαηα έρεη πξφβιεκα. Πξαγκαηνπνηείζηε ηηο ζπλδεζκνινγίεο ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή, βάιηε ηηο κπαηαξίεο ζηελ θνλζφια θαη ζηνλ πνκπφ. Διέγμηε θαη αξρήλ ηηο ελδείμεηο ζεξκνθξαζίαο. Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή. Αλ ζπκβαδίζνπλ. Ο πνκπφο ζα πξέπεη λα δείρλεη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε ηελ εζσηεξηθή ζηελ θνλζφια. Αιιάμηε ιίγν ηελ ζεξκνθξαζία κε έλα πηζηνιάθη ζεξκνχ αέξα. Γπξίζηε ην αλεκφκεηξν κε ην ρέξη ζαο, γηα λα δείηε αλ θαηαγξάθεη έληαζε αλέκνπ. Γπξίζηε ζηε ζπλέρεηα ηνλ αλεκνδείθηε. Σηαζεξνπνηείζηε ηνλ ζηνλ Βνξηά. Γεο ηε ηελ έλδεημε ζην θέιπθνο. Σεκεηψζηε ην κε έλα καξθαδφξν. Αξγφηεξα ζηνλ ήιην θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, ζα είλαη δχζθνιν λα ην εληνπίζεηε γηα ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ. Βάιηε λεξφ ζε έλα βαζκνλνκεκέλν δνρείν ή ζε κία ζχξηγγα θαη αξγά θαη ζηαζεξά αδεηάζηε ην πεξηερφκελν ζην βξνρφκεηξφ ζαο. Αλ ε έλδεημε ζηελ θνλζφια ζαο είλαη ζσζηή, νινθιεξψζαηε ηελ δνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο. Η ζωζηή εγθαηάζηαζε Καη μεθηλάκε κε απιά βήκαηα γηα ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζαο ζηαζκνχ. Υπ φςηλ, ηα πεξί ζσζηήο εγθαηάζηαζεο, αθνξνχλ φινπο ηνπο Μεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο. Δίηε είλαη Davis, είηε νπνηαζδήπνηε κάξθαο ηνπ εκπνξίνπ. Τα πεξί βειηίσζεο ή θαηαζθεπήο θισβνχ πξνζηαζίαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, αθνξνχλ φινπο ηνπο ζηαζκνχο ηνπ εκπνξίνπ, πνπ δελ δηαζέηνπλ πξνζηαζία γηα ηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Με ηελ

5 5 θαηαζθεπή πξνζζήθε, αλακθηζβήηεηα, ζα δψζνπλ θαη απηνί αμηφπηζηεο κεηξήζεηο. Τν βαζηθφ είλαη ε ζσζηή εγθαηάζηαζε, ζηε ζσζηή ζέζε. Αλ δελ ππάξρεη ζσζηή ηνπνζέηεζε, λα είζηε ζίγνπξνη φηη νη κεηξήζεηο ζαο ζα είλαη ιαλζαζκέλεο, θάηη πνπ ζα δηαπηζηψζεηε ηελ πξψηε ειηφινπζηε εκέξα. Με ηελ πξψηε καηηά, ζα δείηε φηη ν ζηαζκφο ζαο δείρλεη αθφκα θαη 4 βαζκνχο παξαπάλσ απφ ηνπο γεηηνληθνχο ζαο, ζσζηά ηνπνζεηεκέλνπο, πξνθπιαγκέλνπο θαη ξπζκηζκέλνπο ζηαζκνχο. Σηαζκόο Davis ζε ιεηηνπξγία. Τν καύξν είλαη ην βξνρόκεηξν. Κάησ ν θισβόο πξνζηαζίαο Βήκα 1 ο : Δπηιογή ηες ηοποζεζίας εγθαηάζηαζες ηωλ αηζζεηήρωλ. Όηη πην ζεκαληηθφ, είλαη ε επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν ηζηφο κε ηνπο αηζζεηήξεο. Οη ζσζηέο κεηξήζεηο, εμαξηψληαη άκεζα απφ απηφ. Θεσξψ φηη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα ππάξρεη θήπνο, ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη αηζζεηήξεο. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, ζα πξέπεη ζε αθηίλα 20 κέηξσλ λα κελ ππάξρεη θαλέλα εκπφδην θαη ην θνληηλφηεξν θηίξην, λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 70 κέηξσλ. Ο ηζηφο πάλσ ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη αηζζεηήξεο, ζα πξέπεη λα έρεη χςνο απφ 1.70 κέρξη 2 κέηξα. Καη θπζηθά γχξσ γχξσ λα κελ ππάξρνπλ δέλδξα.

6 6 Η ζωζηή εγθαηάζηαζε ζηελ ηαράηζα Οη αηζζεηήξεο ελόο Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ κνληαξηζκέλνη θαη ζε ιεηηνπξγία Οη πην πνιινί εξαζηηερληθνί κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί, έρνπλ ηνπο αηζζεηήξεο ζηελ ηαξάηζα ή ζε ζηέγεο. Γηαιέμηε γηα ην ζηήξηγκα ηνπ ηζηνχ ζαο ηελ Βνξεηλή πιεπξά. Γσλία. Καη φρη ζηελ κέζε ηεο ηαξάηζαο γηα λα κελ ππάξρεη επίδξαζε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ κπεηφλ ηεο ηαξάηζαο. Ο ηζηφο πνπ ζα ηνπνζεηήζεηε ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 2,5 κέηξσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ηαξάηζαο, ζα πξέπεη λα είλαη ζηέξεα δεκέλνο θαη κε αιθάδη ηνπνζεηεκέλνο θάζεηα. Αλ έρεηε ζε θνληηλή απφζηαζε θάπνην άιιν θηίξην, ν ηζηφο ζαο ζα πξέπεη λα είλαη πην ςειφο απφ απηφ. Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε πάλσ απφ 4 κέηξα ηζηφ, ζα πξέπεη λα ππνινγίζεηε αληεξίδεο. ΠΡΟΟΧΗ: Αλ κέλεηε ζε πνιπθαηνηθία, πξνζέμηε ηελ εκβέιεηα πνκπνχ - δέθηε. Δίλαη αδχλαην λα κέλεηε ζην ηζφγεην θαη λα ιακβάλεηαη ζήκα απφ ηνλ πνκπφ πνπ είλαη ζηελ ηαξάηζα ζηνλ 7 ν. Γηα λα κελ έρεηε ζπλέρεηα lost contact ε απφζηαζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ζε επζεία θαη ρσξίο εκπφδηα ησλ κέηξσλ ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ. Οη ζηαζκνί Davis, έρνπλ κεγαιχηεξε εκβέιεηα θαη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη αλακεηαδφηεο. ΠΡΟΟΧΗ: Καη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηεζεί ν ηζηφο ζηνλ θήπν απιή ρσξάθη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ηνπνζεηεζεί

7 7 ζηελ ηαξάηζα, ζεσξψ φηη πξέπεη ηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο λα ηνλ «βιέπεη» ν ήιηνο, απφ ηελ αλαηνιή κέρξη θαη ηελ δχζε ηνπ ήιηνπ. Αλ ππάξρεη γεηηνληθφ θηίξην πνπ ζθηάδεη ηνλ αηζζεηήξα, ζσζηή έλδεημε ζεξκνθξαζίαο, ζα έρεηε κφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αηζζεηήξαο δέρεηαη ην θσο ηνπ ήιηνπ. ΛΑΘΟ είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θνξκφ δέλδξνπ, κέζα ζε γιάζηξεο κε ππθλφ θχιισκα, ζην κπαιθφλη ζε ζθηεξφ κέξνο θάησ απφ πέξγνιεο. Έζησ θαη αλ αεξίδεηαη επαξθψο. Τν αλεκόκεηξν θαη ν αλεκνδείθηεο ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ Αραξλώλ Δπί κέροσς θαηαζθεσές Θεσξείζηε απαξαίηεην φηη ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θισβφ πξνζηαζίαο. Φσξίο απηφλ, νη ζεξκνθξαζηαθέο ελδείμεηο, ζα είλαη ιαλζαζκέλεο θαη ν ζηαζκφο ζαο, νπζηαζηηθά θαη ηππηθά άρξεζηνο. Σηε ρψξα καο, επεηδή ππάξρνπλ κεγάια δηαζηήκαηα άπλνηαο, ζεσξείηαη απαξαίηεην νη θισβνί απηνί λα είλαη αεξηδφκελνη κεραληθά. Καη αληηγξαθή ηνπ θισβνχ πξνζηαζίαο ηνπ Davis, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηδηαίηεξα απιφ ηξφπν αεξηδφκελνη θισβνί πξνζηαζίαο, κεραληθά αεξηδφκελνη. Ο αεξηζκφο γίλεηαη κε

8 8 αλεκηζηήξα, πνπ ηξνθνδνηνχληαη είηε κε ηξνθνδνηηθφ, είηε κε ειηαθφ πάλει. Ιδέα: Μηα ηδέα γηα ην πσο ζα κπνξέζεηε λα θαηαζθεπάζεηε έλαλ θισβφ πξνζηαζίαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ζα βξείηε εδψ. Σηε ζειίδα ηνπ Γεκήηξε Παπαγεσξγίνπ απφ ην Πεξηζηέξη, ν νπνίνο έρεη αλαπηχμεη πξψηνο, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο ειεθηξνληθέο θαηαζθεπέο γηα κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο. Ιδέα 1: Καη ε δηθή κνπ θαηαζθεπή, πνπ είλαη πην ζπκπαγήο θαη απηφλνκε. Ο αλεκηζηήξαο, ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν κε ειηαθή ελέξγεηα. Ήδε ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί, ζηνλ Μεηεσξνινγηθφ Σηαζκφ Αραξλψλ ηδηνθηεζίαο κνπ Ο θισβόο πξνζηαζίαο ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ Αραξλώλ. Σην πάλσ κέξνο δηαθξίλεηαη ην απηόλνκν ζύζηεκα εμαεξηζκνύ. Οη ξνδέηεο πεξηβάιινπλ ηνλ ζσιήλα 100 θ. «Σράξα» από θάησ γηα λα κελ γεκίζεη ε θαηαζθεπή κε έληνκα. Τα ζηεξίγκαηα είλαη κνλσκέλα Η θηιοζοθία Μεηά απφ αξθεηφ δηάβαζκα θαη θπξίσο πεξηγξαθέο απφ άιινπο εξαζηηέρλεο κεηεσξνιφγνπο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή θισβνχ ηχπνπ Davis, απνθάζηζα λα πεηξακαηηζηψ κε κηα θαηαζθεπή, πνπ λα κε ρξεηάδεηαη παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ fan, λα είλαη απηφλνκε, ιεηηνπξγηθή θαη θαιαίζζεηε. Η βαζηθή αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο, είλαη λα είλαη φιε ηελ εκέξα ζηνλ ήιην θαη λα αλαθπθιψλεηαη ν αέξαο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ, ζην νπνίν βξίζθεηαη ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο. Καη απηφ

9 9 επηηπγράλεηαη, κε ηα «πηάηα» θαηά κήθνο φιεο ηεο θαηαζθεπήο, πνπ επηηξέπνπλ λα αεξίδεηαη κε ηα δηάθελα πνπ ππάξρνπλ, αιιά θαη κε ηνλ αλεκηζηήξα, ν νπνίνο ξνπθάεη απφ ην θάησ κέξνο ηνπ ζσιήλα ηνλ αέξα ηεο αηκφζθαηξαο, ηνλ πεξλάεη απφ ην φξγαλν πνκπφ κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνλ απνβάιεη απφ ην πάλσ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο. Η πξψηε κνπ θαηαζθεπή, ήηαλ ν «πηαηνθισβφο» φπσο έρνπλ νη πεξηζζφηεξνη, κε βάζε ηηο αλαιπηηθέο θαηαγξαθέο εξαζηηερλψλ κεηεσξνιφγσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα ρξφληα θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο είλαη αλακθίβνια κεγάιε. Σηελ πξψηε απηή θαηαζθεπή, δελ ήζεια λα δψζσ ξεχκα ζηνλ αλεκηζηήξα απφ ην ζπίηη. Έηζη, πεηξακαηίζηεθα κε έλα πάλει 2,4 wp. Τν απνηέιεζκα ήηαλ απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ. Πψο λα κελ ήηαλ άιισζηε, αθνχ ηφζνη άιινη είραλ πεηξακαηηζηεί πξηλ απφ κέλα. Ασηόλοκο ζύζηεκα Κάπνηα ζηηγκή φκσο, απνθάζηζα λα πξνζπαζήζσ λα θηηάμσ θάηη δηαθνξεηηθφ. Έλα ηειείσο απηφλνκν ζχζηεκα, πνπ ζα ιεηηνπξγεί κελ κε «ηξνθνδνζία» απφ ηνλ ήιην, αιιά ζα ιεηηνπξγεί θαη ην βξάδπ. Φσξίο κπαηαξίεο, ρσξίο παξνρή απφ ην δίθηπν. Φσξίο θπθιψκαηα λα κεηψλνπλ ην βξάδπ ηηο ζηξνθέο ζην κηζφ γηα λα κελ εγθισβίδεηαη ν παγσκέλνο αέξαο θαη δείρλεη θαηά έλα βαζκφ παξαθάησ ζεξκνθξαζία. Τελ ηδέα κνπ ηελ έδσζε ε αγάπε κνπ γηα ηα ζθάθε θαη εηδηθά γηα ηελ ζάιαζζα. Θπκήζεθα ηνπο εμαεξηζκνχο ζηα πινία ή θαη ζηα ηζηηνθφξα, πνπ κε ηελ θίλεζε, κεηαθεξφηαλ αέξαο ζηηο θακπίλεο. Δίρα δεη επίζεο, θπξίσο ζε ηζηηνπιντθά, ειηαθά fan, πνπ «ηξαβνχζαλ» αέξα απφ ηελ θακπίλα θαη απφ έλα αλνηρηφ θηληζηξίλη, έκπαηλε θξέζθνο αέξαο. Έηζη, κεησλφηαλ αηζζεηά ε ζεξκνθξαζία κέζα ζηελ θακπίλα. Τν βξάδπ, πάιη «ηξαβνχζε» αέξα απφ ηελ θακπίλα, φρη φκσο απφ κπαηαξία ζηελ νπνία απνζήθεπε ξεχκα ν ειηαθφο θνξηηζηήο, αιιά απφ ηελ θπζηνινγηθή ξνή ηνπ αέξα. Έζησ θαη ηελ ιηγνζηή. Δθηφο απηνχ, φζν θαη λα θαλεί παξάμελν, «πεγή» έκπλεπζεο, ήηαλ θαη έλα αζηείν γθαηδεηάθη, κε κηθξφ ειηαθφ πάλει, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην ηακπιφ θαη δηψρλεη ηνλ δεζηφ αέξα απφ ηα εμαεξηζηηθά. Οπφηε, άξρηζα λα ςάρλσ θάηη πνπ ζα θάλεη γηα ηελ πεξίπησζή κνπ. Καη επεηδή ςάρλνληαο παο ζηελ πφιε, βξήθα έλα ειηαθφ πάλει, κε αλεκηζηήξα, ην νπνίν είδα φηη κνπ θάλεη.

10 10 Παξφκνηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε ηζηηνπιντθά, γηα εμαεξηζκφ ζηηο θακπίλεο. Μπήθαλ νη «ξνδέηεο», έκεηλε έλα θελφ ζηε κέζε θαη ζην θάησ κέξνο γηα λα κπνπλ νη βάζεηο γηα ηνλ ηζηφ, θφπεθε ε ληίδα ζε κηθξέο δηαζηάζεηο, γηα λα κελ ππάξρεη ηαιάλησζε, κπήθαλ νη βάζεηο, κε παηνχξα απφ ιάζηηρν γηα λα κε κεηαθέξεηαη ζεξκνθξαζία θαη «δέζεθε» ζε έλαλ ηζηφ πνπ «πάηεζε» πάλσ ζηνλ θχξην ηζηφ. Ο αηζζεηήξαο πξνζαξκφζζεθε ζε «ηάπα» απνξνθεηήξα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κελ απνξξνθψληαη έληνκα. Ο αλεκηζηήξαο ηνπ «πηαηνθισβνχ» ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά νιφθιεξν ην 24σξν. Τν πξσί κέρξη θαη ηελ δχζε κε ειηαθή ελέξγεηα απφ ην πάλει θαη ην βξάδπ, κε ηελ θπζηθή ξνή απφ ηνλ αέξα, θάηη πνπ δελ γίλεηαη κε ηνπο άιινπο «πηαηνθισβνχο». Οη ζπγθξίζεηο κε γεηηνληθνχο ζηαζκνχο Davis, είλαη απνιχησο ηθαλνπνηεηηθέο. Η πξνεηνηκαζία ηνπ θισβνύ πξνζηαζίαο θαηαζθεπήο κνπ. Χαραθηερηζηηθά ζύκθωλα κε ηολ θαηαζθεσαζηή Απηφκαηε πιήξεο ιεηηνπξγία απφ ειηαθή ελέξγεηα. Γηψρλεη ηελ δέζηε απφ κηα πνιχ θιεηζηά δσκάηηα. Γηψρλεη 11.6 θπβηθά αέξα ην ιεπηφ. Αδηάβξνρν, αζφξπβν, αζθαιέο θαη νηθνινγηθφ. Δχθνιν ζηελ ηνπνζέηεζε.

11 11 inox 316, δηάκεηξνο 21.5mm Δθαξκνγέο: γηα ηξνρφζπηηα ζθάθε, ζπίηηα, απηνθίλεηα, θνξηεγά, γξαθεία, ζπίηηα, θνπδίλεο, κπάλην, εμνρηθά, θάξκεο, ηειεθσληθνί ζάιακνη θ.α. 24 h fan aspirated Σηηο 15 Μαξηίνπ 2012, πξαγκαηνπνίεζα θαη πάιη αιιαγή ζηνλ θισβφ πξνζηαζίαο. Απηή ηε θνξά ηνπνζέηεζα ην ίδην απηφλνκν πάλει κε αλεκηζηήξα, κφλν πνπ ππάξρεη πιένλ θαη κπαηαξία, θαη ιεηηνπξγεί φιν ην 24σξν. Η θαηαζθεπή είλαη αθξηβψο ε ίδηα, κφλν πνπ δηαζέηεη θαη δηαθφπηε on off, ν νπνίνο φκσο ζηε πεξίπησζε ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ είλαη άρξεζηνο. Σπγθξηηηθά πάλησο θαη θπξίσο ιφγσ ηεο φιεο θαηαζθεπήο θαη ησλ ζπξίδσλ απαγσγήο ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, ιφγσ θπζηθήο ξνήο, δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηελ έλδεημε ζεξκνθξαζίαο, κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα ή φρη κεηά ηε δχζε ηνπ ήιηνπ. Αθφκα θαη ηηο λχρηεο κε αλαζηξνθή. Καη ηηο ηδηαίηεξα ςπρξέο βξαδηέο, επίζεο δελ ζεκεησλφηαλ εγθισβηζκφο ςπρξψλ καδψλ. Οη ζρεηηθέο δνθηκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε αλά εκίσξν θιείζηκν ηνπ δηαθφπηε ηνπ αλεκηζηήξα, ν νπνίνο κεηαθέξζεθε ζηνλ ηζηφ κε πξνέθηαζε. Τα πξψηα πέληε ιεπηά, πνπ ήηαλ θαη ηα πην θξίζηκα, δελ παξαηεξήζεθε ε παξακηθξή αιιαγή, φηαλ δηαθφπεθε ε παξνρή ξεχκαηνο ζηνλ αλεκηζηήξα. Σηε ζπλέρεηα, ζεκεηψζεθαλ απμνκεηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 0,1 έσο 0,3 πνπ απιά είραλ λα θάλνπλ κε ηελ απμνκείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Οη ίδηεο παξαηεξήζεηο ππήξραλ θαη ζην άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε ζηε ζέζε ΟΝ. σκπέραζκα: Με ηεο ζπξίδεο «απαγσγήο» ηνπ αέξα ζην πάλσ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο, νη νπνίεο είλαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ψξεο, ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ αλεκηζηήξα, αθφκα θαη κε ειάρηζηε ξνή, δελ εγθισβίδεηαη ςπρξφο ε ζεξκφο αέξαο ζηνλ ρψξν ηνπ ζεξκνκέηξνπ θαη νη ελδείμεηο, είλαη αλάινγεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ επηθξαηεί ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Παξάιιεια, ν ζσιήλαο κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην ζεξκφκεηξν, ιεηηνπξγεί θαη σο θακηλάδα. Ωο γλσζηφλ, νη ζεξκέο αέξηεο κάδεο, ζπζζσξεχνληαη ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα θαη πηέδνληαη θαη εμσζνχληαη πξνο ηα έμσ αλαγθάδνληαο λέν αέξα λα κπεη κέζα ζηε ζσιήλα απφ ην θάησ κέξνο, γηα λα θαιχςεη ην θελφ (ειθπζκφο). Έζησ θαη κε ην κηθξφ απηφ χςνο ηεο ζσιήλαο. Καη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ζπξίδσλ θαη ηεο θπζηθήο ξνήο, ε

12 12 εμαγσγή ηνπ αέξα γίλεηαη αθφκα πην γξήγνξα θαη πην εχθνια. Καη ζπλεπψο ε θπθινθνξία ηνπ αέξα, είλαη δηαξθήο. Σηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ DAVIS, ε εμαγσγή θπθινθνξία ηνπ αέξα γίλεηαη κφλν κεραληθά κε ηελ ιεηηνπξγία ην αλεκηζηήξα, ν νπνίνο ζηνλ VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED, φηαλ δελ θσηίδεηαη επαξθψο ν ειηαθφο ζπιιέθηεο, ιακβάλεη ξεχκα απφ ηηο κπαηαξίεο θαη κε ην θαηάιιειν θχθισκα, πεξηζηξέθεηαη ν αλεκηζηήξαο ζε ρακειέο ζηξνθέο. Σηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, δελ ππάξρνπλ ζπξίδεο θπζηθήο ξνήο αέξα. Οπόηε κε ηελ θαηαζθεσή ηελ δηθή κοσ, δελ πρέπεη λα ζεωρείηαη απαραίηεηε ε παροτή ρεύκαηος από κπαηαρίες γηα ηελ ιεηηοσργία ηοσ αλεκηζηήρα απογεσκαηηλές θαη βραδηλές ώρες. Έηοηκα ζσζηήκαηα Υπάξρνπλ θαη έηνηκνη θισβνί πξνζηαζίαο ηνπ ζεξκνκέηξνπ. Οη ηηκέο ηνπο φκσο είλαη ηδηαίηεξα αικπξέο θαη κάιηζηα, ρσξίο λα δηαζέηνπλ θαζφινπ αεξηζκφ. Solar Radiation Shield for Temperature Sensor ρσξίο αλεκηζηήξα. Τηκή: Met 20 and Met 21 Unaspirated Radiation Shields. Γελ αλαθέξεη ηηκή. Φσξίο αλεκηζηήξα: Υπάξρεη βέβαηα θαη ηεο davis κε αλεκηζηήξα θαη ειηαθφ πάλει, γηα ιεηηνπξγία κφλν ηελ εκέξα. Τηκή δνιάξηα Καη έλαο αθφκα ηεο Τηκή 308,32 δνιάξηα. Αξθεηά ηζνπρηεξή. Davis 6153S - 24hr Solar Powered Aspirated Shield for Pro2 $154.00: uct_info&cpath=1_6_9&products_id=136

13 13 Δίρα βξεη θαη άιινπο, νη νπνίνη φκσο κάιινλ απνζχξζεθαλ. Τν πεηξακαηηθφ κνληέιν ην δηθφ κνπ, έθζαζε καδί κε ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο ηζηνχο γχξσ ζηα 150 επξψ. Αιιά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζαλ πξψην κνληέιν αγνξάζζεθαλ αξθεηά παξαπάλσ πιηθά ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ελψ έγηλαλ θαη πνιιέο αιιαγέο ζηελ θαηαζθεπή. Καη θπζηθά απηφ πνπ θνζηίδεη είλαη ην απηφλνκν ειηαθφ πάλει κε ηνλ αλεκηζηήξα θαη ηελ θπζηθή ξνή πνπ έθζαζε γχξσ ζηα 80 επξψ αγνξαζκέλν απφ ην ebay. Σε πην θζελή θαηαζθεπή, πιαζηηθφ θαη φρη ίλνμ, ην βξήθα ζηελ Διιάδα γχξσ ζηα 50 επξψ. Υπνινγίδσ φηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο δηθήο κνπ θαηαζθεπήο, δελ ζα μεπεξλά ηα 120 επξψ. Η ηοποζέηεζε ηοσ θιωβού Ο θισβφο πξνζηαζίαο, πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί πην ρακειά απφ ην αλεκφκεηξν, γηα λα κελ αιινηψλεη έζησ θαη ζην ειάρηζην ηελ ξνή ηνπ αέξα. Η ηνπνζέηεζή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεί ηαιαληψζεηο ζηνλ ηζηφ. Τν χςνο ηνπ απφ ηελ ηαξάηζα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν κέηξα, ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία αθηηλνβνιία ηεο ηαξάηζαο. Η ζσλδεζκοιογία Αθνχ έρνπκε θαηαζθεπάζεη ηνλ θισβφ θαη ηνλ έρνπκε ζηεξίμεη φπσο αλαθέξακε πξηλ ζηνλ ηζηφ, ηνπνζεηνχκε ην αλεκφκεηξν θαη ηνλ αλεκνδείθηε. Πξνζνρή: Σηε βάζε ηνπ αλεκνδείθηε ζεκεηψλεηαη ν Βνξάο. Θα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζζεί πξνο ηνλ Βνξά, ψζηε λα έρνπκε ζσζηέο ελδείμεηο ηεο πξνέιεπζεο ηνπ αλέκνπ. Αλ έρεηε καξθάξεη απφ πξηλ ηνλ Βνξά κε καξθαδφξν, ζα είλαη πην εχθνιν. Γηα ηε ξχζκηζε απηή, ζα ρξεηαζηνχκε κηα ππμίδα. ΣΙP: Δάλ ν ηζηφο καο είλαη αξθεηά ςειφο, κπνξνχκε λα θάλνπκε παξέκβαζε ζην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο ηνπ πνκπνχ, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη έζησ κηα θνξά ηνλ ρξφλν λα θαηεβάδνπκε ηνλ ηζηφ γηα αιιαγή κπαηαξηψλ. Αλνίγνπκε ην θαπάθη ηεο ζήθεο ησλ κπαηαξηψλ, αθαηξνχκε ηηο κπαηαξίεο θαη θνιιάκε έλα δηπιφ θαιψδην ζηνπο πφινπο. Τξαβάκε φζν θαιψδην ζέινπκε θαη ζηελ άθξε ζπλδένπκε θνπηί πνπ ππάξρεη ζην εκπφξην, ή απφ θάπνην παιηφ παηρλίδη, κε βάζε γηα δχν κπαηαξίεο. Όιν απηφ, ζα πξέπεη

14 14 λα ηνπνζεηεζεί ζε ζηεγαλφ ειεθηξηθφ θνπηί. Έηζη, φηαλ πξέπεη λα αιιάμνπκε κπαηαξίεο, δελ ρξεηάδεηαη λα θαηεβάζνπκε ηνλ ηζηφ, αλ είλαη αξθεηά ςειά θαη δελ ηνλ θηάλνπκε κε ζθάια. Απιά αιιάδνπκε ηηο κπαηαξίεο κέζα ζην θνπηί, πνπ ην έρνπκε ηνπνζεηήζεη θάπνπ ζηελ βάζε. ΣΙP: Δίλαη ηδηαίηεξα απιφ, κε δχν πνιχ απιά ειηαθά θσηηζηηθά θήπνπ, αθνχ αθαηξεζεί ε πιαθέηα πνπ δίλεη ξεχκα κφλν ην βξάδπ θαη δχν επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο, λα έρνπκε ηξνθνδνζία γηα ηνλ πνκπφ απφ ηνλ ήιην. Τν ξεχκα πνπ απνζεθεχεηαη, επαξθεί πεξίπνπ γηα 4 κε πέληε εκέξεο. Θεσξψ φκσο φηη είλαη πεξηηηφ, αθνχ νη κπαηαξίεο αληέρνπλ γηα έλαλ πεξίπνπ ρξφλν. Οη αηζζεηήξεο ηνπ Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Αραξλψλ ΣIP: Μφιηο νινθιεξψζεηε ηελ εγθαηάζηαζε, κε μεράζεηε λα «λνηθνθπξέςεηε» ηα θαιψδηα.

15 Φωηογραθίες, από ασηοζτέδηες θαηαζθεσές «θιωβώλ» 15

16 16

17 17 Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηειεπηαίνπ έρεη ηδηαίηεξα πινύζηα θαληαζία..

18 18 Βροτόκεηρο Όπσο ζα παξαηεξήζαηε, δελ ηνπνζέηεζα ζηνλ ηζηφ ην βξνρφκεηξν. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη, φηη κε ηηο πηζαλέο ηαιαληψζεηο ηνπ ηζηνχ, είλαη δεδνκέλν φηη ζα «παίμεη» ν κεραληζκφο θαη ζα γξάςεη ρηιηνζηά βξνρήο. Ο πην ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο, είλαη λα ηνπνζεηεζεί ζε θάπνην ηνηρίν, ζε μχιηλε βάζε, θαη λα βηδσζεί ζηέξεα. Αλ δελ θζάλεη ην θαιψδην, κπνξεί λα πξνζηεζεί φζα κέηξα ρξεηάδνληαη, κε κνχθα. Καιφ ζα είλαη ην θαιψδην ηνπ βξνρφκεηξνπ, φπσο θαη απηφ ηεο ηξνθνδνζίαο, λα ην πεξάζεηε κέζα απφ ηνλ ηζηφ γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. Η απφζηαζε ηνπ βξνρφκεηξνπ απφ ηνλ ηζηφ δελ ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ ηξία κέηξα θαη απφ παληνχ ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν. Η «κνύθα» γηα ηελ πξνέθηαζε ηνπ θαισδίνπ ηνπ βξνρόκεηξνπ. Τνπνζεηείηαη ζε ειεθηξηθό θνπηί πδαηνζηεγέο ζηε βάζε ηνπ ηζηνύ, ώζηε λα είλαη εύθνιν λα απνζπλδεζεί όηαλ ζέινπκε λα θαζαξίζνπκε ην βξνρόκεηξν. Σην ίδην θνπηί, κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε θαη ηηο κπαηαξίεο ηνπ ζηαζκνύ, γηα εύθνιε αιιαγή. ΣΙP: Τν βξνρφκεηξν ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηε θαιά ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν. Ιδηαίηεξα κεηά απφ βξνρνπηψζεηο κε ιάζπε. Πξνζεθηηθά βγαίλεη ην θαπάθη (ηα θιηπο ζέινπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή γηαηί μεξαίλνληαη απφ ηνλ ήιην θαη ζπάλε) θαη αθνχ έρεηε απνζπλδέζεη ην θπζάθη, γηα λα κε γξάςεη ε θνλζφια, κπνξείηε λα ξίμεηε λεξφ λα θαζαξίζνπλ ηα θνπηαιάθηα θαη λα ηα θαζαξίζεηε κε

19 19 έλα παλί. Σηε ζπλέρεηα θαη αθνχ έρεη ζηεγλψζεη, θιείλνπκε ην θαπάθη θαη ζπλδένπκε ην θπζάθη. Αλ ππάξρεη ε κνχθα, ηνπνζεηείηαη ζην ίδην αδηάβξνρν θνπηί κε ηελ ζήθε απφ ηηο κπαηαξίεο, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα αλέβνπκε ζηνλ ηζηφ. Τν βξνρόκεηξν, πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν γηα λα απνθεύγνληαη νη άζθνπεο θαηαγξαθέο. Απαξαίηεην είλαη λα ππάξρεη ηξύπα ζηα πιάγηα, γηα λα θεύγεη ην λεξό Κολζόια Καη ε θνλζφια ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην ζσζηφ κέξνο. Η κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη κε αηζζεηήξα ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Η θνλζφια δελ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζε άιιεο ζπζθεπέο, ψζηε λα κελ ππάξρεη παξεκβνιή. Δπίζεο δελ ζα

20 20 πξέπεη λα είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ ήιην. Η ξχζκηζε ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή. Σεκείν αλαθνξάο, είλαη νη γεηηνληθνί κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί. Απαραίηεηες οη δοθηκές Τνπιάρηζηνλ γηα δηάζηεκα 3 κε 4 κήλεο, παξαθνινπζείζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ ζαο. Καη αθνχ δηαπηζηψζεηε φηη φια βαίλνπλ θαιψο, ηφηε κφλν λα αλεβάζεηε ηε ζειίδα ζαο ζην ίληεξλεη. Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ψξεο ιεηηνπξγίαο, ζα θαλεί αλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα. Απιά αζρνιεζείηε ην δηάζηεκα απηφ κε ηελ θαιαηζζεζία ηεο ζειίδαο ζαο. Θεσξείζηε φηη είλαη απαξαίηεην ν Μεηεσξνινγηθφο ζαο Σηαζκφο λα έρεη «ηαπηφηεηα». Μπνξεί λα κε ζέιεηε λα δεκνζηνπνηήζεηε ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο, αιιά είλαη ρξήζηκν λα έρεηε έλα . Όπως απαραίηεηο είλαη ζηελ αρτηθή ζας ζειίδα, λα αλαθέρεηε αλ ο ζηαζκός ζας δηαζέηεη θιωβό προζηαζίας θαη αλ είλαη αερηδόκελος. Σο cumulus Έλα πξφγξακκα κε απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο, είλαη ην cumulus. Καη θπζηθά είλαη δσξεάλ. Τν πξφγξακκα απηφ, αλεβάδεη δεδνκέλα ζην ίληεξλεη θαη πεξηέρεη θαη ζειίδεο νη νπνίεο αλαλεψλνληαη ζην δηάζηεκα πνπ επηζπκείηε. Καιφ φκσο είλαη, λα επεμεξγαζηείηε απηέο ηηο ζειίδεο, λα δηαβάζεηε ην forum θαη λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο template πνπ ζα ζηεξηρζεί ζηα tags ηνπ cumulus. Αλ κάιηζηα έρεηε έζησ θαη ιίγεο γλψζεηο html θαη Front page, ηφηε ην απνηέιεζκα ζα είλαη πνιχ φκνξθν. Φπζηθά, κπνξείηε λα «παίμεηε» θαη κε php. ΠΡΟΟΧΗ: Γελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηαη δχν πξνγξάκκαηα ηαπηφρξνλα. Δίλαη δεδνκέλν φηη ζα έρεηε ιάζνο ελδείμεηο. ΠΡΟΟΧΗ: Δπηιέμηε απφ ηελ αξρή ηηο ζσζηέο κνλάδεο κέηξεζεο. Αλ αξγφηεξα ηηο αιιάμεηε, ηα ζηνηρεία ζα είλαη ιάζνο. ΠΡΟΟΧΗ: Αλ ρξεζηκνπνηείηε windows 7, ε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεηαη φπνπ ζπληζηά ν δεκηνπξγφο ηνπ cumulus.

21 21 ΠΡΟΟΧΗ: Αλ ζέιεηε ην πξφγξακκα λα μεθηλάεη κε ηελ έλαξμε ησλ windows, κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε ηελ ζπληφκεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ έλαξμε πξνγξακκάησλ. ΠΡΟΟΧΗ: Αλ έρεηε πξφγξακκα γηα απηφκαην reboot, δελ ζα πξέπεη λα έρεηε ρξήζηε θαη θσδηθφ. Ο σποιογηζηής Τν interface ηνπ cumulus Απφθαζε δηθή ζαο ζα είλαη αλ ζέιεηε λα αλεβάδεηε δεδνκέλα φιν ην 24σξν ή απιά ιίγεο ψξεο ηελ εκέξα. Έλαο ζηαζκφο φκσο, γίλεηαη θαηαμησκέλνο, φηαλ είλαη αθξηβήο θαη ιεηηνπξγεί δηαξθψο. Τα ζηνηρεία αλεβαίλνπλ αθνχ ζπλδέζνπκε ηελ θνλζφια κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε θαιψδην usb. Τν κήθνο ηνπ θαισδίνπ, δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 5 κέηξσλ. Αθνχ εγθαηαζηήζεηε ην πξφγξακκα, θαη πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο, πξνζζέζηε ηνλ ftp ζέξβεξ θαη ηνλ θσδηθφ θαη φια είλαη έηνηκα γηα λα αλεβάζεηε ηε ζειίδα ζαο ζην ίληεξλεη θαη λα κνηξαζηείηε ηα δεδνκέλα ζαο, φπσο εθαηνκκχξηα εξαζηηέρλεο κεηεσξνιφγνη ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιά θαη ζηνπο γείηνλέο ζαο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα αλαιπηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Καη εζείο ζα έρεηε ηελ ηθαλνπνίεζε, φηη ζηήζαηε κφλνη ζαο ηνλ ζηαζκφ ζαο, θαη θαζεκεξηλά ελεκεξψλεηε γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ.

22 22 Θα πξέπεη λα ζεκεηψζσ φηη ζην δηαηίζεηαη δσξεά ρψξνο γηα ην αλέβαζκα ησλ ζειίδσλ ζαο. Δπίζεο ζην κπνξείηε λα ζηέιλεηε απηφκαηα ηηο θαηαγξαθέο ζαο, φπσο θαη ζην δηεζλέο αιιά θαη ζην αλαπηπζζφκελν θαη ζε πνιιά άιια αθφκα. Σειετεηρηζκός ζηο pc Σρεδφλ ζεσξψ απηνλφεην φηη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλε ε θνλζφια καο, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε. Τν λα ιεηηνπξγεί δχν θαη ηξεηο ψξεο ηελ εκέξα, δελ ζεκαίλεη ηίπνηα απνιχησο. Έλαο αθφκα ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ζα ζεσξείηαη αμηφπηζηφο, είλαη φηη δελ ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν. Υπάξρνπλ θηελνί ππνινγηζηέο, αθφκα θαη κε 100 επξψ, πνπ κπνξνχλ άλεηα θαη ρσξίο πξφβιεκα λα αλεβάζνπλ ηα δεδνκέλα καο θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξα ρακειή θαηαλάισζε. Δμππεξεηηθφ είλαη, επεηδή δελ ζα βξηζθφκαζηε πάληα πάλσ ζε απηφλ ηνλ ππνινγηζηή, λα εγθαηαζηήζνπκε ην πξφγξακκα team viewer γηα λα κεηαρεηξηδφκαζηε ηνλ ζηαζκφ καο απφ καθξηά, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα. Αλ θαη ζπάληα ζα ρξεηαζηεί, εληνχηνηο, ίζσο θάπνηε θαλεί ρξήζηκν. Τειερεηξηζκόο ηνπ ζηαζκνύ εμ απνζηάζεσο

23 23 ΣΙP: Τν απηφκαην reboot, πάληα δηεπθνιχλεη λα μεπεξλάο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Υπάξρνπλ δσξεάλ πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία πξνγξακκαηίδεηο ηελ απηφκαηε επαλεθθίλεζε. ΣΙP: Αλ δελ έρεηε ups θαη θπζηθά ζέιεηε λα είλαη δηαξθψο ν ζηαζκφο ζαο on line, κπνξείηε απφ ην BIOS λα ξπζκίζεηε λα αλνίγεη ν ππνινγηζηήο ζαο κεηά απφ δηαθνπή ξεχκαηνο. Θέιεη θαη δηάβαζκα Βέβαηα, αλ ζέιεηε λα πξνρσξήζεηε αθφκα πεξηζζφηεξν, θάηη πνπ πξνζσπηθά εγψ ην ζεσξψ απαξαίηεην, ππάξρνπλ ζην ίληεξλεη πνιιά ζπγγξάκκαηα γηα λα θαηαλνήζεηε ηελ επηζηήκε ηεο κεηεσξνινγίαο, αιιά θαη πνιιά βηβιία πνπ κπνξείηε λα αγνξάζεηε. Η ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ζαο, ζα ζαο βνεζήζεη ζεκαληηθά ζην λα εκπινπηίδεηε ηα ήδε ππάξρνληα ζηνηρεία κε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. Με ην πξφγξακκα Cumulus, ηα ζηνηρεία ζαο θαηαγξάθνληαη απηφκαηα, ελψ κπνξείηε λα δεκνζηνπνηείηε θαη ηα ΝΟΑΑ. Παραδείγκαηα θεηκέλωλ ΝΟΑΑ

24 24 Χρήζηκα βίληεο σκπιερωκαηηθά WEB-IP Camera Απαξαίηεην «αμεζνπάξ» ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ζαο, είλαη ε θάκεξα, ε νπνία «αλεβάδεη» ζηε ζειίδα ζαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εηθφλα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ζαο. Πξνζσπηθά εγψ, πξνηηκψ ηελ IP CAMERA θαη κάιηζηα wifi. Αλ κάιηζηα είλαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ, ηφηε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε απφζηαζε αθφκα θαη 20 κέηξσλ απφ ην wifi, αθφκα

25 25 θαη πεξηζζφηεξν θαη λα έρεηο άξηζηε εηθφλα ησλ επεξρφκελσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Οη θάκεξεο ΙΠ κε αλάιπζε megapixel, αλακθηζβήηεηα είλαη πην αθξηβέο θαη κπνξεί λα μεπεξάζνπλ αθφκα θαη ηα 1000 επξψ. Όπσο νη Mobotix. Αιιά αθφκα θαη απηέο πνπ θνζηίδνπλ γχξσ ζηα 100 επξψ, κεηαθέξνπλ αμηνπξεπή εηθφλα. Καη θπξίσο είλαη wifi θαη δελ ρξεηάδνληαη θαιψδηα. Μηα ηέηνηα, ρξεζηκνπνηψ ζηξακκέλε πξνο ηελ Πάξλεζα: Η ξχζκηζε ηεο ΙΠ θάκεξαο, κπνξεί λα ζαο κπεξδέςεη ιίγν, αιιά δελ είλαη θάηη αθαηφξζσην. Καη αξρήλ κε ην πξφγξακκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, αθνχ ζπλδέζεηε ηελ θάκεξα, βξίζθεηαη ηελ ΙΠ θαη κπαίλεηε ζην ινγηζκηθφ ηεο. Αθνινπζήζηε ην wizard πνπ έρνπλ φιεο, γηα λα βάιεηε κία «θαξθσηή» ηπ. Γηα παξάδεηγκα Οξίζηε ηελ πφξηα. Γηα παξάδεηγκα Οξίζηε ην password θαη ηνλ user κε δηθαηψκαηα administrator. Κάληε εγγξαθή δσξεάλ ζε έλαλ πάξνρν, φπσο ην dyndns.com ψζηε λα έρεηε ζηαζεξή ΙΠ. Τνπνζεηείζηε απηέο ηηο ξπζκίζεηο ζηελ θάκεξα. Με θάλεηε ηηθ ζην upnp. Κάληε forward ηελ πφξηα πνπ επηιέμαηε ζηνλ ξνχηεξ ζαο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε ΙΠ, πνπ επίζεο επηιέμαηε. Καη έηζη, ζα κπνξείηε λα βιέπεηε ηελ θάκεξα, φρη κφλν ζην ζπίηη ζαο, αιιά φπνπ βξίζθεζηε. Σηε ζπλέρεηα ζην site πνπ αλεβάδεηε ην ζηαζκφ ζαο, κπνξείηε κε FTP απηφκαηα απφ ην ινγηζκηθφ ηεο θάκεξαο λα αλεβάδεηε εηθφλα ζην δηάζηεκα πνπ επηιέγεηε εζείο. Καη θπζηθά λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ θσηνγξαθία ζηελ ζειίδα ζαο.

26 26 Άιινο ηξφπνο, είλαη λα ηελ αλεβάδεηε ζην Η εηθφλα φκσο ζα αλεβαίλεη ζην ζάηη ζαο αλά έλα ιεπηφ. Μπνξείηε φκσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ παξαθάησ θψδηθα θαη λα αλεβάδεηε ηελ εηθφλα απφ ηελ θάκεξά ζαο αθφκα θαη ζε live streaming: <script type="text/javascript"> <!-- var refreshrate=5; //SECONDS BETWEEN REFRESH var image="http://ην φλνκα ηεο ζηαζεξήο ηπ:1027/snapshot.cgi"; //IMAGE NAME var imgheight=399; //IMAGE HEIGHT var imgwidth=532; //IMAGE WIDTH function refresh(){ document.images["pic"].src=image+"?"+new Date(); settimeout('refresh()', refreshrate*1000);} document.write('<img SRC="'+image+'" ALT="Αλαλέσζε αλά 5 sec" NAME="pic" ID="pic" WIDTH="'+imgwidth+'" HEIGHT="'+imgheight+'" STYLE="border: 1px solid Black;">'); if(document.images)window.onload=refresh; // --> </script> </a> Σην παξάδεηγκα, ε αλαλέσζε γίλεηαη αλά πέληε δεπηεξφιεπηα. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα νξίζεηε ζηελ θάκεξα, γηα απινχο ρξήζηεο λα κελ ππάξρεη θσδηθφο. Προζοτή: Οη ξπζκίζεηο πνηθίινπλ απφ κνληέιν ζε κνληέιν. ΠΡΟΟΧΗ: Θα πξέπεη λα πξνζέμεηε πνπ ζα εζηηάζεηε ηελ εηθφλα. Όρη ζε ζπίηηα, φρη ζε πξφζσπα, γηα λα κε βξεζείηε αληηκέησπνη κε ηνλ Νφκν πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

27 27 Δηθφλεο απφ ηηο θάκεξεο ηνπ ζηαζκνχ

28 28 ηοητεία ζηο twitter Καιφ ζα είλαη λα αλεβάδεηε ζην twitter αλά κία ψξα βαζηθά ζηνηρεία. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην παξαθάησ θείκελν ην νπνίν ζα απνζεθεχζεηε κε ηελ νλνκαζία twitter.txt. θαη ζα ην απνζεθεχζεηε ζην root ηνπ cumulus. Έηνηκν κπνξείηε λα ην βξείηε εδψ. Φπζηθά κπνξείηε λα θάλεηε φηη αιιαγέο ζέιεηε θαη λα βάιεηε φηη tags ζέιεηε. Temp <#temp> C. Max T. <#tempth> at <#TtempTH>. Wind <#wspeed> km/h <#wdir>. Baro <#press> hpa. Rain <#rfall> mm. Humidity <#hum>%. Year max T. <#YearTempH> C. Year min T. <#YearTempL> C Απφ ην twitter ηα ζηνηρεία απηά πνπ είλαη ηεο κνξθήο: Temp 21,5 C. Max T. 21,5 at 00:00. Wind 1,7 km/h NE. Baro 1013,7 hpa. Rain 0,0 mm. Humidity 46%. Year max T. 29,0 C. Year min T. -1,8 C Απηφκαηα κπνξνχλ λα πξνσζεζνχλ θαη ζην facebook, αιιά ζα είλαη θνπξαζηηθφ γηα ηνπο θίινπο ζαο. Οπφηε θαιχηεξα λα ην απνθχγεηε.

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γρ ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΙΝΙΓΗ ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ»

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΔΦ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ(ΠΡΧΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΟΗΚΗΝΧΝΗΧΝ) Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» Στατιρθ ειρινθ 1/1/2014 ΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα