Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού"

Transcript

1 Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/ η Έκδοση

2 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ, ζε ηδηαίηεξα απινύζηαηε κνξθή, ζίγνπξα ζα βνεζήζνπλ όζνπο ζθνπεύνπλ λα αζρνιεζνύλ εξαζηηερληθά κε ηελ Μεηεσξνινγία θαη λα εγθαηαζηήζνπλ ηνλ δηθό ηνπο ηδησηηθό Μεηεσξνινγηθό ζηαζκό. Τα όζα αλαθέξνληαη, έρνπλ ζπγθεληξσζεί από εκπεηξίεο εξαζηηερλώλ Μεηεσξνιόγσλ, Ειιήλσλ θαη μέλσλ, πνπ κε πξαγκαηηθό κεξάθη, νηθνλνκηθνύο ζηελ αγνξά ζηαζκνύο, ηνπο έρνπλ κεηαηξέςεη, κε ειάρηζην θόζηνο, ζε ηδηαίηεξα αμηόπηζηνπο θαη κνηξάδνληαη θαζεκεξηλά 365 κέξεο ηνλ ρξόλν, ηα δεδνκέλα ηνπο. Ιδιαίτερο βάξνο έρσ ξίμεη ζε πιεξνθνξίεο γηα ην πώο θαη πνπ ζα πξέπεη λα ζηεζεί έλαο Μεηεσξνινγηθόο Σηαζκόο, αιιά θαη ηη αιιαγέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλνπλ, ώζηε νη θαηαγξαθέο ηνπ λα είλαη αμηόπηζηεο, κε βάζε ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία, από ην «ζηήζηκν» ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ

3 3 Αραξλώλ. Γηα ηελ ηζηνξία θαη κόλν λα αλαθέξσ, όηη ν δηθόο κνπ ζηαζκόο είλαη ν proweather station Έλαο ζηαζκόο ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, πνπ βγαίλεη κε πνιινύο θιώλνπο θαη ν νπνίνο δνπιεύεη αγόγγπζηα θαη ρσξίο λα παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα. Η ειεθηξνληθή απηή έθδνζε, είλαη ε πξώηε θαη ζα εκπινπηίδεηαη κε θείκελα πνπ επηζπκνύλ λα ζηείινπλ εξαζηηέρλεο Μεηεσξνιόγνη, ζρεηηθά κε βειηηώζεηο ζηνπο δηθνύο ηνπο ζηαζκνύο, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ε πξώηε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, ζρεηηθά κε ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ελόο Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ. Να ζεκεηώζσ όηη απηή είλαη ε πξώηε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Μέρξη ηώξα ππήξραλ απιά αλαθνξέο ζε δηάθνξα forums. Απηό πνπ πηζηεύσ αθξάδαληα, είλαη πσο αλ θάπνηνο λένο εξαζηηέρλεο Μεηεσξνιόγνο δελ είλαη απόιπηα ζίγνπξνο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζηαζκνύ ηνπ, θαιύηεξα λα κελ ηα «αλεβάζεη», αιιά λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, λα ηνλ βειηηώζεη ηερληθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν βήκα. Είλαη θξίκα λα θξηζεί αλαμηόπηζηνο από ηελ πξώηε κέξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Καιό είλαη βέβαηα, λα ππάξρεη θαιαηζζεζία θαη ζηηο ζειίδεο πνπ «αλεβαίλνπλ» ζην δηαδίθηπν. Γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη λα πξνζζέζνπλ έλα ιηζαξάθη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, κπνξνύλ λα ζηέιλνπλ ζην Δεθηά θπζηθά είλαη ζρόιηα, παξαηεξήζεηο, πξνηάζεηο αιιά θαη απνξίεο, λέσλ εξαζηηερλώλ Μεηεσξνιόγσλ. Όια, ζα δεκνζηεύνληαη ζην ηέινο απηήο ηεο παξνπζίαζεο θαη ε αλαλέσζε ζα γίλεηαη θάζε κήλα ηελ 1 ε θαη 15 ε εκέξα. Τν ζηαζεξό link από ην νπνίν κπνξείηε λα θαηεβάδεηε ηηο επόκελεο εθδόζεηο ζα είλαη ην Ειπίδσ ν νδεγόο απηόο λα θαλεί ρξήζηκνο ζηνπο λένπο εξαζηηέρλεο κεηεσξνιόγνπο αιιά θαη ζηνπο παιαηόηεξνπο, πνπ δελ είραλ δώζεη βάζε ζε θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο. Λεπηνκέξεηεο, πνπ όκσο θάλνπλ ηε δηαθνξά. Επάγγεινο Ν. Μαξθνπιήο

4 4 Βαζηθές οδεγίες Ωξαία. Τνλ πήξαηε ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζαο ζηαζκφ. Καινξίδηθνο. Καη ηψξα ηη; Η απιή, εχθνιε θαη αθάληαζηα δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία ηνπ μεπαθεηαξίζκαηνο. Τα «δχζθνια» αθήζηε ηα γηα πην κεηά. Με ηδηαίηεξε πξνζνρή, βγάιηε φια ηα πεξηερφκελα θαη απιψζηε ηα ζε έλα ηξαπέδη. Με ηε βνήζεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο, αλ δελ έρεηε επαξθείο γλψζεηο, αλαγλσξίζηε θάζε έλα απφ ηα εμαξηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα, πάιη κε ηελ βνήζεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ, πξνζπαζήζηε λα αληηιεθζείηε πσο γίλεηαη ε ζπλδεζκνινγία κε ηα ηειεθσληθά θαιψδηα (Δθφζνλ ε ζπλδεζκνινγία γίλεηαη έηζη θαη φρη αζχξκαηα ν θάζε ζέλζνξαο κε ηελ θνλζφια). Γοθηκή θαιής ιεηηοσργίας Καιφ ζα είλαη λα θάλεηε κηα δνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεηε αλ θάπνην απφ ηα εμαξηήκαηα έρεη πξφβιεκα. Πξαγκαηνπνηείζηε ηηο ζπλδεζκνινγίεο ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή, βάιηε ηηο κπαηαξίεο ζηελ θνλζφια θαη ζηνλ πνκπφ. Διέγμηε θαη αξρήλ ηηο ελδείμεηο ζεξκνθξαζίαο. Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή. Αλ ζπκβαδίζνπλ. Ο πνκπφο ζα πξέπεη λα δείρλεη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε ηελ εζσηεξηθή ζηελ θνλζφια. Αιιάμηε ιίγν ηελ ζεξκνθξαζία κε έλα πηζηνιάθη ζεξκνχ αέξα. Γπξίζηε ην αλεκφκεηξν κε ην ρέξη ζαο, γηα λα δείηε αλ θαηαγξάθεη έληαζε αλέκνπ. Γπξίζηε ζηε ζπλέρεηα ηνλ αλεκνδείθηε. Σηαζεξνπνηείζηε ηνλ ζηνλ Βνξηά. Γεο ηε ηελ έλδεημε ζην θέιπθνο. Σεκεηψζηε ην κε έλα καξθαδφξν. Αξγφηεξα ζηνλ ήιην θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, ζα είλαη δχζθνιν λα ην εληνπίζεηε γηα ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ. Βάιηε λεξφ ζε έλα βαζκνλνκεκέλν δνρείν ή ζε κία ζχξηγγα θαη αξγά θαη ζηαζεξά αδεηάζηε ην πεξηερφκελν ζην βξνρφκεηξφ ζαο. Αλ ε έλδεημε ζηελ θνλζφια ζαο είλαη ζσζηή, νινθιεξψζαηε ηελ δνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο. Η ζωζηή εγθαηάζηαζε Καη μεθηλάκε κε απιά βήκαηα γηα ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζαο ζηαζκνχ. Υπ φςηλ, ηα πεξί ζσζηήο εγθαηάζηαζεο, αθνξνχλ φινπο ηνπο Μεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο. Δίηε είλαη Davis, είηε νπνηαζδήπνηε κάξθαο ηνπ εκπνξίνπ. Τα πεξί βειηίσζεο ή θαηαζθεπήο θισβνχ πξνζηαζίαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, αθνξνχλ φινπο ηνπο ζηαζκνχο ηνπ εκπνξίνπ, πνπ δελ δηαζέηνπλ πξνζηαζία γηα ηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Με ηελ

5 5 θαηαζθεπή πξνζζήθε, αλακθηζβήηεηα, ζα δψζνπλ θαη απηνί αμηφπηζηεο κεηξήζεηο. Τν βαζηθφ είλαη ε ζσζηή εγθαηάζηαζε, ζηε ζσζηή ζέζε. Αλ δελ ππάξρεη ζσζηή ηνπνζέηεζε, λα είζηε ζίγνπξνη φηη νη κεηξήζεηο ζαο ζα είλαη ιαλζαζκέλεο, θάηη πνπ ζα δηαπηζηψζεηε ηελ πξψηε ειηφινπζηε εκέξα. Με ηελ πξψηε καηηά, ζα δείηε φηη ν ζηαζκφο ζαο δείρλεη αθφκα θαη 4 βαζκνχο παξαπάλσ απφ ηνπο γεηηνληθνχο ζαο, ζσζηά ηνπνζεηεκέλνπο, πξνθπιαγκέλνπο θαη ξπζκηζκέλνπο ζηαζκνχο. Σηαζκόο Davis ζε ιεηηνπξγία. Τν καύξν είλαη ην βξνρόκεηξν. Κάησ ν θισβόο πξνζηαζίαο Βήκα 1 ο : Δπηιογή ηες ηοποζεζίας εγθαηάζηαζες ηωλ αηζζεηήρωλ. Όηη πην ζεκαληηθφ, είλαη ε επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν ηζηφο κε ηνπο αηζζεηήξεο. Οη ζσζηέο κεηξήζεηο, εμαξηψληαη άκεζα απφ απηφ. Θεσξψ φηη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα ππάξρεη θήπνο, ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη αηζζεηήξεο. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, ζα πξέπεη ζε αθηίλα 20 κέηξσλ λα κελ ππάξρεη θαλέλα εκπφδην θαη ην θνληηλφηεξν θηίξην, λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 70 κέηξσλ. Ο ηζηφο πάλσ ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη αηζζεηήξεο, ζα πξέπεη λα έρεη χςνο απφ 1.70 κέρξη 2 κέηξα. Καη θπζηθά γχξσ γχξσ λα κελ ππάξρνπλ δέλδξα.

6 6 Η ζωζηή εγθαηάζηαζε ζηελ ηαράηζα Οη αηζζεηήξεο ελόο Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ κνληαξηζκέλνη θαη ζε ιεηηνπξγία Οη πην πνιινί εξαζηηερληθνί κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί, έρνπλ ηνπο αηζζεηήξεο ζηελ ηαξάηζα ή ζε ζηέγεο. Γηαιέμηε γηα ην ζηήξηγκα ηνπ ηζηνχ ζαο ηελ Βνξεηλή πιεπξά. Γσλία. Καη φρη ζηελ κέζε ηεο ηαξάηζαο γηα λα κελ ππάξρεη επίδξαζε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ κπεηφλ ηεο ηαξάηζαο. Ο ηζηφο πνπ ζα ηνπνζεηήζεηε ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 2,5 κέηξσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ηαξάηζαο, ζα πξέπεη λα είλαη ζηέξεα δεκέλνο θαη κε αιθάδη ηνπνζεηεκέλνο θάζεηα. Αλ έρεηε ζε θνληηλή απφζηαζε θάπνην άιιν θηίξην, ν ηζηφο ζαο ζα πξέπεη λα είλαη πην ςειφο απφ απηφ. Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε πάλσ απφ 4 κέηξα ηζηφ, ζα πξέπεη λα ππνινγίζεηε αληεξίδεο. ΠΡΟΟΧΗ: Αλ κέλεηε ζε πνιπθαηνηθία, πξνζέμηε ηελ εκβέιεηα πνκπνχ - δέθηε. Δίλαη αδχλαην λα κέλεηε ζην ηζφγεην θαη λα ιακβάλεηαη ζήκα απφ ηνλ πνκπφ πνπ είλαη ζηελ ηαξάηζα ζηνλ 7 ν. Γηα λα κελ έρεηε ζπλέρεηα lost contact ε απφζηαζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ζε επζεία θαη ρσξίο εκπφδηα ησλ κέηξσλ ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ. Οη ζηαζκνί Davis, έρνπλ κεγαιχηεξε εκβέιεηα θαη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη αλακεηαδφηεο. ΠΡΟΟΧΗ: Καη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηεζεί ν ηζηφο ζηνλ θήπν απιή ρσξάθη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ηνπνζεηεζεί

7 7 ζηελ ηαξάηζα, ζεσξψ φηη πξέπεη ηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο λα ηνλ «βιέπεη» ν ήιηνο, απφ ηελ αλαηνιή κέρξη θαη ηελ δχζε ηνπ ήιηνπ. Αλ ππάξρεη γεηηνληθφ θηίξην πνπ ζθηάδεη ηνλ αηζζεηήξα, ζσζηή έλδεημε ζεξκνθξαζίαο, ζα έρεηε κφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αηζζεηήξαο δέρεηαη ην θσο ηνπ ήιηνπ. ΛΑΘΟ είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θνξκφ δέλδξνπ, κέζα ζε γιάζηξεο κε ππθλφ θχιισκα, ζην κπαιθφλη ζε ζθηεξφ κέξνο θάησ απφ πέξγνιεο. Έζησ θαη αλ αεξίδεηαη επαξθψο. Τν αλεκόκεηξν θαη ν αλεκνδείθηεο ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ Αραξλώλ Δπί κέροσς θαηαζθεσές Θεσξείζηε απαξαίηεην φηη ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θισβφ πξνζηαζίαο. Φσξίο απηφλ, νη ζεξκνθξαζηαθέο ελδείμεηο, ζα είλαη ιαλζαζκέλεο θαη ν ζηαζκφο ζαο, νπζηαζηηθά θαη ηππηθά άρξεζηνο. Σηε ρψξα καο, επεηδή ππάξρνπλ κεγάια δηαζηήκαηα άπλνηαο, ζεσξείηαη απαξαίηεην νη θισβνί απηνί λα είλαη αεξηδφκελνη κεραληθά. Καη αληηγξαθή ηνπ θισβνχ πξνζηαζίαο ηνπ Davis, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηδηαίηεξα απιφ ηξφπν αεξηδφκελνη θισβνί πξνζηαζίαο, κεραληθά αεξηδφκελνη. Ο αεξηζκφο γίλεηαη κε

8 8 αλεκηζηήξα, πνπ ηξνθνδνηνχληαη είηε κε ηξνθνδνηηθφ, είηε κε ειηαθφ πάλει. Ιδέα: Μηα ηδέα γηα ην πσο ζα κπνξέζεηε λα θαηαζθεπάζεηε έλαλ θισβφ πξνζηαζίαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ζα βξείηε εδψ. Σηε ζειίδα ηνπ Γεκήηξε Παπαγεσξγίνπ απφ ην Πεξηζηέξη, ν νπνίνο έρεη αλαπηχμεη πξψηνο, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο ειεθηξνληθέο θαηαζθεπέο γηα κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο. Ιδέα 1: Καη ε δηθή κνπ θαηαζθεπή, πνπ είλαη πην ζπκπαγήο θαη απηφλνκε. Ο αλεκηζηήξαο, ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν κε ειηαθή ελέξγεηα. Ήδε ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί, ζηνλ Μεηεσξνινγηθφ Σηαζκφ Αραξλψλ ηδηνθηεζίαο κνπ Ο θισβόο πξνζηαζίαο ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ Αραξλώλ. Σην πάλσ κέξνο δηαθξίλεηαη ην απηόλνκν ζύζηεκα εμαεξηζκνύ. Οη ξνδέηεο πεξηβάιινπλ ηνλ ζσιήλα 100 θ. «Σράξα» από θάησ γηα λα κελ γεκίζεη ε θαηαζθεπή κε έληνκα. Τα ζηεξίγκαηα είλαη κνλσκέλα Η θηιοζοθία Μεηά απφ αξθεηφ δηάβαζκα θαη θπξίσο πεξηγξαθέο απφ άιινπο εξαζηηέρλεο κεηεσξνιφγνπο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή θισβνχ ηχπνπ Davis, απνθάζηζα λα πεηξακαηηζηψ κε κηα θαηαζθεπή, πνπ λα κε ρξεηάδεηαη παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ fan, λα είλαη απηφλνκε, ιεηηνπξγηθή θαη θαιαίζζεηε. Η βαζηθή αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο, είλαη λα είλαη φιε ηελ εκέξα ζηνλ ήιην θαη λα αλαθπθιψλεηαη ν αέξαο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ, ζην νπνίν βξίζθεηαη ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο. Καη απηφ

9 9 επηηπγράλεηαη, κε ηα «πηάηα» θαηά κήθνο φιεο ηεο θαηαζθεπήο, πνπ επηηξέπνπλ λα αεξίδεηαη κε ηα δηάθελα πνπ ππάξρνπλ, αιιά θαη κε ηνλ αλεκηζηήξα, ν νπνίνο ξνπθάεη απφ ην θάησ κέξνο ηνπ ζσιήλα ηνλ αέξα ηεο αηκφζθαηξαο, ηνλ πεξλάεη απφ ην φξγαλν πνκπφ κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνλ απνβάιεη απφ ην πάλσ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο. Η πξψηε κνπ θαηαζθεπή, ήηαλ ν «πηαηνθισβφο» φπσο έρνπλ νη πεξηζζφηεξνη, κε βάζε ηηο αλαιπηηθέο θαηαγξαθέο εξαζηηερλψλ κεηεσξνιφγσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα ρξφληα θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο είλαη αλακθίβνια κεγάιε. Σηελ πξψηε απηή θαηαζθεπή, δελ ήζεια λα δψζσ ξεχκα ζηνλ αλεκηζηήξα απφ ην ζπίηη. Έηζη, πεηξακαηίζηεθα κε έλα πάλει 2,4 wp. Τν απνηέιεζκα ήηαλ απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ. Πψο λα κελ ήηαλ άιισζηε, αθνχ ηφζνη άιινη είραλ πεηξακαηηζηεί πξηλ απφ κέλα. Ασηόλοκο ζύζηεκα Κάπνηα ζηηγκή φκσο, απνθάζηζα λα πξνζπαζήζσ λα θηηάμσ θάηη δηαθνξεηηθφ. Έλα ηειείσο απηφλνκν ζχζηεκα, πνπ ζα ιεηηνπξγεί κελ κε «ηξνθνδνζία» απφ ηνλ ήιην, αιιά ζα ιεηηνπξγεί θαη ην βξάδπ. Φσξίο κπαηαξίεο, ρσξίο παξνρή απφ ην δίθηπν. Φσξίο θπθιψκαηα λα κεηψλνπλ ην βξάδπ ηηο ζηξνθέο ζην κηζφ γηα λα κελ εγθισβίδεηαη ν παγσκέλνο αέξαο θαη δείρλεη θαηά έλα βαζκφ παξαθάησ ζεξκνθξαζία. Τελ ηδέα κνπ ηελ έδσζε ε αγάπε κνπ γηα ηα ζθάθε θαη εηδηθά γηα ηελ ζάιαζζα. Θπκήζεθα ηνπο εμαεξηζκνχο ζηα πινία ή θαη ζηα ηζηηνθφξα, πνπ κε ηελ θίλεζε, κεηαθεξφηαλ αέξαο ζηηο θακπίλεο. Δίρα δεη επίζεο, θπξίσο ζε ηζηηνπιντθά, ειηαθά fan, πνπ «ηξαβνχζαλ» αέξα απφ ηελ θακπίλα θαη απφ έλα αλνηρηφ θηληζηξίλη, έκπαηλε θξέζθνο αέξαο. Έηζη, κεησλφηαλ αηζζεηά ε ζεξκνθξαζία κέζα ζηελ θακπίλα. Τν βξάδπ, πάιη «ηξαβνχζε» αέξα απφ ηελ θακπίλα, φρη φκσο απφ κπαηαξία ζηελ νπνία απνζήθεπε ξεχκα ν ειηαθφο θνξηηζηήο, αιιά απφ ηελ θπζηνινγηθή ξνή ηνπ αέξα. Έζησ θαη ηελ ιηγνζηή. Δθηφο απηνχ, φζν θαη λα θαλεί παξάμελν, «πεγή» έκπλεπζεο, ήηαλ θαη έλα αζηείν γθαηδεηάθη, κε κηθξφ ειηαθφ πάλει, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην ηακπιφ θαη δηψρλεη ηνλ δεζηφ αέξα απφ ηα εμαεξηζηηθά. Οπφηε, άξρηζα λα ςάρλσ θάηη πνπ ζα θάλεη γηα ηελ πεξίπησζή κνπ. Καη επεηδή ςάρλνληαο παο ζηελ πφιε, βξήθα έλα ειηαθφ πάλει, κε αλεκηζηήξα, ην νπνίν είδα φηη κνπ θάλεη.

10 10 Παξφκνηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε ηζηηνπιντθά, γηα εμαεξηζκφ ζηηο θακπίλεο. Μπήθαλ νη «ξνδέηεο», έκεηλε έλα θελφ ζηε κέζε θαη ζην θάησ κέξνο γηα λα κπνπλ νη βάζεηο γηα ηνλ ηζηφ, θφπεθε ε ληίδα ζε κηθξέο δηαζηάζεηο, γηα λα κελ ππάξρεη ηαιάλησζε, κπήθαλ νη βάζεηο, κε παηνχξα απφ ιάζηηρν γηα λα κε κεηαθέξεηαη ζεξκνθξαζία θαη «δέζεθε» ζε έλαλ ηζηφ πνπ «πάηεζε» πάλσ ζηνλ θχξην ηζηφ. Ο αηζζεηήξαο πξνζαξκφζζεθε ζε «ηάπα» απνξνθεηήξα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κελ απνξξνθψληαη έληνκα. Ο αλεκηζηήξαο ηνπ «πηαηνθισβνχ» ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά νιφθιεξν ην 24σξν. Τν πξσί κέρξη θαη ηελ δχζε κε ειηαθή ελέξγεηα απφ ην πάλει θαη ην βξάδπ, κε ηελ θπζηθή ξνή απφ ηνλ αέξα, θάηη πνπ δελ γίλεηαη κε ηνπο άιινπο «πηαηνθισβνχο». Οη ζπγθξίζεηο κε γεηηνληθνχο ζηαζκνχο Davis, είλαη απνιχησο ηθαλνπνηεηηθέο. Η πξνεηνηκαζία ηνπ θισβνύ πξνζηαζίαο θαηαζθεπήο κνπ. Χαραθηερηζηηθά ζύκθωλα κε ηολ θαηαζθεσαζηή Απηφκαηε πιήξεο ιεηηνπξγία απφ ειηαθή ελέξγεηα. Γηψρλεη ηελ δέζηε απφ κηα πνιχ θιεηζηά δσκάηηα. Γηψρλεη 11.6 θπβηθά αέξα ην ιεπηφ. Αδηάβξνρν, αζφξπβν, αζθαιέο θαη νηθνινγηθφ. Δχθνιν ζηελ ηνπνζέηεζε.

11 11 inox 316, δηάκεηξνο 21.5mm Δθαξκνγέο: γηα ηξνρφζπηηα ζθάθε, ζπίηηα, απηνθίλεηα, θνξηεγά, γξαθεία, ζπίηηα, θνπδίλεο, κπάλην, εμνρηθά, θάξκεο, ηειεθσληθνί ζάιακνη θ.α. 24 h fan aspirated Σηηο 15 Μαξηίνπ 2012, πξαγκαηνπνίεζα θαη πάιη αιιαγή ζηνλ θισβφ πξνζηαζίαο. Απηή ηε θνξά ηνπνζέηεζα ην ίδην απηφλνκν πάλει κε αλεκηζηήξα, κφλν πνπ ππάξρεη πιένλ θαη κπαηαξία, θαη ιεηηνπξγεί φιν ην 24σξν. Η θαηαζθεπή είλαη αθξηβψο ε ίδηα, κφλν πνπ δηαζέηεη θαη δηαθφπηε on off, ν νπνίνο φκσο ζηε πεξίπησζε ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ είλαη άρξεζηνο. Σπγθξηηηθά πάλησο θαη θπξίσο ιφγσ ηεο φιεο θαηαζθεπήο θαη ησλ ζπξίδσλ απαγσγήο ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, ιφγσ θπζηθήο ξνήο, δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηελ έλδεημε ζεξκνθξαζίαο, κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα ή φρη κεηά ηε δχζε ηνπ ήιηνπ. Αθφκα θαη ηηο λχρηεο κε αλαζηξνθή. Καη ηηο ηδηαίηεξα ςπρξέο βξαδηέο, επίζεο δελ ζεκεησλφηαλ εγθισβηζκφο ςπρξψλ καδψλ. Οη ζρεηηθέο δνθηκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε αλά εκίσξν θιείζηκν ηνπ δηαθφπηε ηνπ αλεκηζηήξα, ν νπνίνο κεηαθέξζεθε ζηνλ ηζηφ κε πξνέθηαζε. Τα πξψηα πέληε ιεπηά, πνπ ήηαλ θαη ηα πην θξίζηκα, δελ παξαηεξήζεθε ε παξακηθξή αιιαγή, φηαλ δηαθφπεθε ε παξνρή ξεχκαηνο ζηνλ αλεκηζηήξα. Σηε ζπλέρεηα, ζεκεηψζεθαλ απμνκεηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 0,1 έσο 0,3 πνπ απιά είραλ λα θάλνπλ κε ηελ απμνκείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Οη ίδηεο παξαηεξήζεηο ππήξραλ θαη ζην άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε ζηε ζέζε ΟΝ. σκπέραζκα: Με ηεο ζπξίδεο «απαγσγήο» ηνπ αέξα ζην πάλσ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο, νη νπνίεο είλαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ψξεο, ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ αλεκηζηήξα, αθφκα θαη κε ειάρηζηε ξνή, δελ εγθισβίδεηαη ςπρξφο ε ζεξκφο αέξαο ζηνλ ρψξν ηνπ ζεξκνκέηξνπ θαη νη ελδείμεηο, είλαη αλάινγεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ επηθξαηεί ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Παξάιιεια, ν ζσιήλαο κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην ζεξκφκεηξν, ιεηηνπξγεί θαη σο θακηλάδα. Ωο γλσζηφλ, νη ζεξκέο αέξηεο κάδεο, ζπζζσξεχνληαη ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα θαη πηέδνληαη θαη εμσζνχληαη πξνο ηα έμσ αλαγθάδνληαο λέν αέξα λα κπεη κέζα ζηε ζσιήλα απφ ην θάησ κέξνο, γηα λα θαιχςεη ην θελφ (ειθπζκφο). Έζησ θαη κε ην κηθξφ απηφ χςνο ηεο ζσιήλαο. Καη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ζπξίδσλ θαη ηεο θπζηθήο ξνήο, ε

12 12 εμαγσγή ηνπ αέξα γίλεηαη αθφκα πην γξήγνξα θαη πην εχθνια. Καη ζπλεπψο ε θπθινθνξία ηνπ αέξα, είλαη δηαξθήο. Σηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ DAVIS, ε εμαγσγή θπθινθνξία ηνπ αέξα γίλεηαη κφλν κεραληθά κε ηελ ιεηηνπξγία ην αλεκηζηήξα, ν νπνίνο ζηνλ VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED, φηαλ δελ θσηίδεηαη επαξθψο ν ειηαθφο ζπιιέθηεο, ιακβάλεη ξεχκα απφ ηηο κπαηαξίεο θαη κε ην θαηάιιειν θχθισκα, πεξηζηξέθεηαη ν αλεκηζηήξαο ζε ρακειέο ζηξνθέο. Σηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, δελ ππάξρνπλ ζπξίδεο θπζηθήο ξνήο αέξα. Οπόηε κε ηελ θαηαζθεσή ηελ δηθή κοσ, δελ πρέπεη λα ζεωρείηαη απαραίηεηε ε παροτή ρεύκαηος από κπαηαρίες γηα ηελ ιεηηοσργία ηοσ αλεκηζηήρα απογεσκαηηλές θαη βραδηλές ώρες. Έηοηκα ζσζηήκαηα Υπάξρνπλ θαη έηνηκνη θισβνί πξνζηαζίαο ηνπ ζεξκνκέηξνπ. Οη ηηκέο ηνπο φκσο είλαη ηδηαίηεξα αικπξέο θαη κάιηζηα, ρσξίο λα δηαζέηνπλ θαζφινπ αεξηζκφ. Solar Radiation Shield for Temperature Sensor ρσξίο αλεκηζηήξα. Τηκή: Met 20 and Met 21 Unaspirated Radiation Shields. Γελ αλαθέξεη ηηκή. Φσξίο αλεκηζηήξα: Υπάξρεη βέβαηα θαη ηεο davis κε αλεκηζηήξα θαη ειηαθφ πάλει, γηα ιεηηνπξγία κφλν ηελ εκέξα. Τηκή δνιάξηα Καη έλαο αθφκα ηεο Τηκή 308,32 δνιάξηα. Αξθεηά ηζνπρηεξή. Davis 6153S - 24hr Solar Powered Aspirated Shield for Pro2 $154.00: uct_info&cpath=1_6_9&products_id=136

13 13 Δίρα βξεη θαη άιινπο, νη νπνίνη φκσο κάιινλ απνζχξζεθαλ. Τν πεηξακαηηθφ κνληέιν ην δηθφ κνπ, έθζαζε καδί κε ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο ηζηνχο γχξσ ζηα 150 επξψ. Αιιά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζαλ πξψην κνληέιν αγνξάζζεθαλ αξθεηά παξαπάλσ πιηθά ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ελψ έγηλαλ θαη πνιιέο αιιαγέο ζηελ θαηαζθεπή. Καη θπζηθά απηφ πνπ θνζηίδεη είλαη ην απηφλνκν ειηαθφ πάλει κε ηνλ αλεκηζηήξα θαη ηελ θπζηθή ξνή πνπ έθζαζε γχξσ ζηα 80 επξψ αγνξαζκέλν απφ ην ebay. Σε πην θζελή θαηαζθεπή, πιαζηηθφ θαη φρη ίλνμ, ην βξήθα ζηελ Διιάδα γχξσ ζηα 50 επξψ. Υπνινγίδσ φηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο δηθήο κνπ θαηαζθεπήο, δελ ζα μεπεξλά ηα 120 επξψ. Η ηοποζέηεζε ηοσ θιωβού Ο θισβφο πξνζηαζίαο, πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί πην ρακειά απφ ην αλεκφκεηξν, γηα λα κελ αιινηψλεη έζησ θαη ζην ειάρηζην ηελ ξνή ηνπ αέξα. Η ηνπνζέηεζή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεί ηαιαληψζεηο ζηνλ ηζηφ. Τν χςνο ηνπ απφ ηελ ηαξάηζα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν κέηξα, ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία αθηηλνβνιία ηεο ηαξάηζαο. Η ζσλδεζκοιογία Αθνχ έρνπκε θαηαζθεπάζεη ηνλ θισβφ θαη ηνλ έρνπκε ζηεξίμεη φπσο αλαθέξακε πξηλ ζηνλ ηζηφ, ηνπνζεηνχκε ην αλεκφκεηξν θαη ηνλ αλεκνδείθηε. Πξνζνρή: Σηε βάζε ηνπ αλεκνδείθηε ζεκεηψλεηαη ν Βνξάο. Θα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζζεί πξνο ηνλ Βνξά, ψζηε λα έρνπκε ζσζηέο ελδείμεηο ηεο πξνέιεπζεο ηνπ αλέκνπ. Αλ έρεηε καξθάξεη απφ πξηλ ηνλ Βνξά κε καξθαδφξν, ζα είλαη πην εχθνιν. Γηα ηε ξχζκηζε απηή, ζα ρξεηαζηνχκε κηα ππμίδα. ΣΙP: Δάλ ν ηζηφο καο είλαη αξθεηά ςειφο, κπνξνχκε λα θάλνπκε παξέκβαζε ζην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο ηνπ πνκπνχ, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη έζησ κηα θνξά ηνλ ρξφλν λα θαηεβάδνπκε ηνλ ηζηφ γηα αιιαγή κπαηαξηψλ. Αλνίγνπκε ην θαπάθη ηεο ζήθεο ησλ κπαηαξηψλ, αθαηξνχκε ηηο κπαηαξίεο θαη θνιιάκε έλα δηπιφ θαιψδην ζηνπο πφινπο. Τξαβάκε φζν θαιψδην ζέινπκε θαη ζηελ άθξε ζπλδένπκε θνπηί πνπ ππάξρεη ζην εκπφξην, ή απφ θάπνην παιηφ παηρλίδη, κε βάζε γηα δχν κπαηαξίεο. Όιν απηφ, ζα πξέπεη

14 14 λα ηνπνζεηεζεί ζε ζηεγαλφ ειεθηξηθφ θνπηί. Έηζη, φηαλ πξέπεη λα αιιάμνπκε κπαηαξίεο, δελ ρξεηάδεηαη λα θαηεβάζνπκε ηνλ ηζηφ, αλ είλαη αξθεηά ςειά θαη δελ ηνλ θηάλνπκε κε ζθάια. Απιά αιιάδνπκε ηηο κπαηαξίεο κέζα ζην θνπηί, πνπ ην έρνπκε ηνπνζεηήζεη θάπνπ ζηελ βάζε. ΣΙP: Δίλαη ηδηαίηεξα απιφ, κε δχν πνιχ απιά ειηαθά θσηηζηηθά θήπνπ, αθνχ αθαηξεζεί ε πιαθέηα πνπ δίλεη ξεχκα κφλν ην βξάδπ θαη δχν επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο, λα έρνπκε ηξνθνδνζία γηα ηνλ πνκπφ απφ ηνλ ήιην. Τν ξεχκα πνπ απνζεθεχεηαη, επαξθεί πεξίπνπ γηα 4 κε πέληε εκέξεο. Θεσξψ φκσο φηη είλαη πεξηηηφ, αθνχ νη κπαηαξίεο αληέρνπλ γηα έλαλ πεξίπνπ ρξφλν. Οη αηζζεηήξεο ηνπ Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Αραξλψλ ΣIP: Μφιηο νινθιεξψζεηε ηελ εγθαηάζηαζε, κε μεράζεηε λα «λνηθνθπξέςεηε» ηα θαιψδηα.

15 Φωηογραθίες, από ασηοζτέδηες θαηαζθεσές «θιωβώλ» 15

16 16

17 17 Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηειεπηαίνπ έρεη ηδηαίηεξα πινύζηα θαληαζία..

18 18 Βροτόκεηρο Όπσο ζα παξαηεξήζαηε, δελ ηνπνζέηεζα ζηνλ ηζηφ ην βξνρφκεηξν. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη, φηη κε ηηο πηζαλέο ηαιαληψζεηο ηνπ ηζηνχ, είλαη δεδνκέλν φηη ζα «παίμεη» ν κεραληζκφο θαη ζα γξάςεη ρηιηνζηά βξνρήο. Ο πην ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο, είλαη λα ηνπνζεηεζεί ζε θάπνην ηνηρίν, ζε μχιηλε βάζε, θαη λα βηδσζεί ζηέξεα. Αλ δελ θζάλεη ην θαιψδην, κπνξεί λα πξνζηεζεί φζα κέηξα ρξεηάδνληαη, κε κνχθα. Καιφ ζα είλαη ην θαιψδην ηνπ βξνρφκεηξνπ, φπσο θαη απηφ ηεο ηξνθνδνζίαο, λα ην πεξάζεηε κέζα απφ ηνλ ηζηφ γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. Η απφζηαζε ηνπ βξνρφκεηξνπ απφ ηνλ ηζηφ δελ ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ ηξία κέηξα θαη απφ παληνχ ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν. Η «κνύθα» γηα ηελ πξνέθηαζε ηνπ θαισδίνπ ηνπ βξνρόκεηξνπ. Τνπνζεηείηαη ζε ειεθηξηθό θνπηί πδαηνζηεγέο ζηε βάζε ηνπ ηζηνύ, ώζηε λα είλαη εύθνιν λα απνζπλδεζεί όηαλ ζέινπκε λα θαζαξίζνπκε ην βξνρόκεηξν. Σην ίδην θνπηί, κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε θαη ηηο κπαηαξίεο ηνπ ζηαζκνύ, γηα εύθνιε αιιαγή. ΣΙP: Τν βξνρφκεηξν ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηε θαιά ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν. Ιδηαίηεξα κεηά απφ βξνρνπηψζεηο κε ιάζπε. Πξνζεθηηθά βγαίλεη ην θαπάθη (ηα θιηπο ζέινπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή γηαηί μεξαίλνληαη απφ ηνλ ήιην θαη ζπάλε) θαη αθνχ έρεηε απνζπλδέζεη ην θπζάθη, γηα λα κε γξάςεη ε θνλζφια, κπνξείηε λα ξίμεηε λεξφ λα θαζαξίζνπλ ηα θνπηαιάθηα θαη λα ηα θαζαξίζεηε κε

19 19 έλα παλί. Σηε ζπλέρεηα θαη αθνχ έρεη ζηεγλψζεη, θιείλνπκε ην θαπάθη θαη ζπλδένπκε ην θπζάθη. Αλ ππάξρεη ε κνχθα, ηνπνζεηείηαη ζην ίδην αδηάβξνρν θνπηί κε ηελ ζήθε απφ ηηο κπαηαξίεο, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα αλέβνπκε ζηνλ ηζηφ. Τν βξνρόκεηξν, πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν γηα λα απνθεύγνληαη νη άζθνπεο θαηαγξαθέο. Απαξαίηεην είλαη λα ππάξρεη ηξύπα ζηα πιάγηα, γηα λα θεύγεη ην λεξό Κολζόια Καη ε θνλζφια ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην ζσζηφ κέξνο. Η κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη κε αηζζεηήξα ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Η θνλζφια δελ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζε άιιεο ζπζθεπέο, ψζηε λα κελ ππάξρεη παξεκβνιή. Δπίζεο δελ ζα

20 20 πξέπεη λα είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ ήιην. Η ξχζκηζε ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή. Σεκείν αλαθνξάο, είλαη νη γεηηνληθνί κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί. Απαραίηεηες οη δοθηκές Τνπιάρηζηνλ γηα δηάζηεκα 3 κε 4 κήλεο, παξαθνινπζείζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ ζαο. Καη αθνχ δηαπηζηψζεηε φηη φια βαίλνπλ θαιψο, ηφηε κφλν λα αλεβάζεηε ηε ζειίδα ζαο ζην ίληεξλεη. Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ψξεο ιεηηνπξγίαο, ζα θαλεί αλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα. Απιά αζρνιεζείηε ην δηάζηεκα απηφ κε ηελ θαιαηζζεζία ηεο ζειίδαο ζαο. Θεσξείζηε φηη είλαη απαξαίηεην ν Μεηεσξνινγηθφο ζαο Σηαζκφο λα έρεη «ηαπηφηεηα». Μπνξεί λα κε ζέιεηε λα δεκνζηνπνηήζεηε ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο, αιιά είλαη ρξήζηκν λα έρεηε έλα . Όπως απαραίηεηο είλαη ζηελ αρτηθή ζας ζειίδα, λα αλαθέρεηε αλ ο ζηαζκός ζας δηαζέηεη θιωβό προζηαζίας θαη αλ είλαη αερηδόκελος. Σο cumulus Έλα πξφγξακκα κε απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο, είλαη ην cumulus. Καη θπζηθά είλαη δσξεάλ. Τν πξφγξακκα απηφ, αλεβάδεη δεδνκέλα ζην ίληεξλεη θαη πεξηέρεη θαη ζειίδεο νη νπνίεο αλαλεψλνληαη ζην δηάζηεκα πνπ επηζπκείηε. Καιφ φκσο είλαη, λα επεμεξγαζηείηε απηέο ηηο ζειίδεο, λα δηαβάζεηε ην forum θαη λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο template πνπ ζα ζηεξηρζεί ζηα tags ηνπ cumulus. Αλ κάιηζηα έρεηε έζησ θαη ιίγεο γλψζεηο html θαη Front page, ηφηε ην απνηέιεζκα ζα είλαη πνιχ φκνξθν. Φπζηθά, κπνξείηε λα «παίμεηε» θαη κε php. ΠΡΟΟΧΗ: Γελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηαη δχν πξνγξάκκαηα ηαπηφρξνλα. Δίλαη δεδνκέλν φηη ζα έρεηε ιάζνο ελδείμεηο. ΠΡΟΟΧΗ: Δπηιέμηε απφ ηελ αξρή ηηο ζσζηέο κνλάδεο κέηξεζεο. Αλ αξγφηεξα ηηο αιιάμεηε, ηα ζηνηρεία ζα είλαη ιάζνο. ΠΡΟΟΧΗ: Αλ ρξεζηκνπνηείηε windows 7, ε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεηαη φπνπ ζπληζηά ν δεκηνπξγφο ηνπ cumulus.

21 21 ΠΡΟΟΧΗ: Αλ ζέιεηε ην πξφγξακκα λα μεθηλάεη κε ηελ έλαξμε ησλ windows, κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε ηελ ζπληφκεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ έλαξμε πξνγξακκάησλ. ΠΡΟΟΧΗ: Αλ έρεηε πξφγξακκα γηα απηφκαην reboot, δελ ζα πξέπεη λα έρεηε ρξήζηε θαη θσδηθφ. Ο σποιογηζηής Τν interface ηνπ cumulus Απφθαζε δηθή ζαο ζα είλαη αλ ζέιεηε λα αλεβάδεηε δεδνκέλα φιν ην 24σξν ή απιά ιίγεο ψξεο ηελ εκέξα. Έλαο ζηαζκφο φκσο, γίλεηαη θαηαμησκέλνο, φηαλ είλαη αθξηβήο θαη ιεηηνπξγεί δηαξθψο. Τα ζηνηρεία αλεβαίλνπλ αθνχ ζπλδέζνπκε ηελ θνλζφια κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε θαιψδην usb. Τν κήθνο ηνπ θαισδίνπ, δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 5 κέηξσλ. Αθνχ εγθαηαζηήζεηε ην πξφγξακκα, θαη πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο, πξνζζέζηε ηνλ ftp ζέξβεξ θαη ηνλ θσδηθφ θαη φια είλαη έηνηκα γηα λα αλεβάζεηε ηε ζειίδα ζαο ζην ίληεξλεη θαη λα κνηξαζηείηε ηα δεδνκέλα ζαο, φπσο εθαηνκκχξηα εξαζηηέρλεο κεηεσξνιφγνη ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιά θαη ζηνπο γείηνλέο ζαο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα αλαιπηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Καη εζείο ζα έρεηε ηελ ηθαλνπνίεζε, φηη ζηήζαηε κφλνη ζαο ηνλ ζηαζκφ ζαο, θαη θαζεκεξηλά ελεκεξψλεηε γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ.

22 22 Θα πξέπεη λα ζεκεηψζσ φηη ζην δηαηίζεηαη δσξεά ρψξνο γηα ην αλέβαζκα ησλ ζειίδσλ ζαο. Δπίζεο ζην κπνξείηε λα ζηέιλεηε απηφκαηα ηηο θαηαγξαθέο ζαο, φπσο θαη ζην δηεζλέο αιιά θαη ζην αλαπηπζζφκελν θαη ζε πνιιά άιια αθφκα. Σειετεηρηζκός ζηο pc Σρεδφλ ζεσξψ απηνλφεην φηη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλε ε θνλζφια καο, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε. Τν λα ιεηηνπξγεί δχν θαη ηξεηο ψξεο ηελ εκέξα, δελ ζεκαίλεη ηίπνηα απνιχησο. Έλαο αθφκα ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ζα ζεσξείηαη αμηφπηζηφο, είλαη φηη δελ ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24σξν. Υπάξρνπλ θηελνί ππνινγηζηέο, αθφκα θαη κε 100 επξψ, πνπ κπνξνχλ άλεηα θαη ρσξίο πξφβιεκα λα αλεβάζνπλ ηα δεδνκέλα καο θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξα ρακειή θαηαλάισζε. Δμππεξεηηθφ είλαη, επεηδή δελ ζα βξηζθφκαζηε πάληα πάλσ ζε απηφλ ηνλ ππνινγηζηή, λα εγθαηαζηήζνπκε ην πξφγξακκα team viewer γηα λα κεηαρεηξηδφκαζηε ηνλ ζηαζκφ καο απφ καθξηά, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα. Αλ θαη ζπάληα ζα ρξεηαζηεί, εληνχηνηο, ίζσο θάπνηε θαλεί ρξήζηκν. Τειερεηξηζκόο ηνπ ζηαζκνύ εμ απνζηάζεσο

23 23 ΣΙP: Τν απηφκαην reboot, πάληα δηεπθνιχλεη λα μεπεξλάο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Υπάξρνπλ δσξεάλ πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία πξνγξακκαηίδεηο ηελ απηφκαηε επαλεθθίλεζε. ΣΙP: Αλ δελ έρεηε ups θαη θπζηθά ζέιεηε λα είλαη δηαξθψο ν ζηαζκφο ζαο on line, κπνξείηε απφ ην BIOS λα ξπζκίζεηε λα αλνίγεη ν ππνινγηζηήο ζαο κεηά απφ δηαθνπή ξεχκαηνο. Θέιεη θαη δηάβαζκα Βέβαηα, αλ ζέιεηε λα πξνρσξήζεηε αθφκα πεξηζζφηεξν, θάηη πνπ πξνζσπηθά εγψ ην ζεσξψ απαξαίηεην, ππάξρνπλ ζην ίληεξλεη πνιιά ζπγγξάκκαηα γηα λα θαηαλνήζεηε ηελ επηζηήκε ηεο κεηεσξνινγίαο, αιιά θαη πνιιά βηβιία πνπ κπνξείηε λα αγνξάζεηε. Η ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ζαο, ζα ζαο βνεζήζεη ζεκαληηθά ζην λα εκπινπηίδεηε ηα ήδε ππάξρνληα ζηνηρεία κε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. Με ην πξφγξακκα Cumulus, ηα ζηνηρεία ζαο θαηαγξάθνληαη απηφκαηα, ελψ κπνξείηε λα δεκνζηνπνηείηε θαη ηα ΝΟΑΑ. Παραδείγκαηα θεηκέλωλ ΝΟΑΑ

24 24 Χρήζηκα βίληεο σκπιερωκαηηθά WEB-IP Camera Απαξαίηεην «αμεζνπάξ» ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ζαο, είλαη ε θάκεξα, ε νπνία «αλεβάδεη» ζηε ζειίδα ζαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εηθφλα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ζαο. Πξνζσπηθά εγψ, πξνηηκψ ηελ IP CAMERA θαη κάιηζηα wifi. Αλ κάιηζηα είλαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ, ηφηε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε απφζηαζε αθφκα θαη 20 κέηξσλ απφ ην wifi, αθφκα

25 25 θαη πεξηζζφηεξν θαη λα έρεηο άξηζηε εηθφλα ησλ επεξρφκελσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Οη θάκεξεο ΙΠ κε αλάιπζε megapixel, αλακθηζβήηεηα είλαη πην αθξηβέο θαη κπνξεί λα μεπεξάζνπλ αθφκα θαη ηα 1000 επξψ. Όπσο νη Mobotix. Αιιά αθφκα θαη απηέο πνπ θνζηίδνπλ γχξσ ζηα 100 επξψ, κεηαθέξνπλ αμηνπξεπή εηθφλα. Καη θπξίσο είλαη wifi θαη δελ ρξεηάδνληαη θαιψδηα. Μηα ηέηνηα, ρξεζηκνπνηψ ζηξακκέλε πξνο ηελ Πάξλεζα: Η ξχζκηζε ηεο ΙΠ θάκεξαο, κπνξεί λα ζαο κπεξδέςεη ιίγν, αιιά δελ είλαη θάηη αθαηφξζσην. Καη αξρήλ κε ην πξφγξακκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, αθνχ ζπλδέζεηε ηελ θάκεξα, βξίζθεηαη ηελ ΙΠ θαη κπαίλεηε ζην ινγηζκηθφ ηεο. Αθνινπζήζηε ην wizard πνπ έρνπλ φιεο, γηα λα βάιεηε κία «θαξθσηή» ηπ. Γηα παξάδεηγκα Οξίζηε ηελ πφξηα. Γηα παξάδεηγκα Οξίζηε ην password θαη ηνλ user κε δηθαηψκαηα administrator. Κάληε εγγξαθή δσξεάλ ζε έλαλ πάξνρν, φπσο ην dyndns.com ψζηε λα έρεηε ζηαζεξή ΙΠ. Τνπνζεηείζηε απηέο ηηο ξπζκίζεηο ζηελ θάκεξα. Με θάλεηε ηηθ ζην upnp. Κάληε forward ηελ πφξηα πνπ επηιέμαηε ζηνλ ξνχηεξ ζαο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε ΙΠ, πνπ επίζεο επηιέμαηε. Καη έηζη, ζα κπνξείηε λα βιέπεηε ηελ θάκεξα, φρη κφλν ζην ζπίηη ζαο, αιιά φπνπ βξίζθεζηε. Σηε ζπλέρεηα ζην site πνπ αλεβάδεηε ην ζηαζκφ ζαο, κπνξείηε κε FTP απηφκαηα απφ ην ινγηζκηθφ ηεο θάκεξαο λα αλεβάδεηε εηθφλα ζην δηάζηεκα πνπ επηιέγεηε εζείο. Καη θπζηθά λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ θσηνγξαθία ζηελ ζειίδα ζαο.

26 26 Άιινο ηξφπνο, είλαη λα ηελ αλεβάδεηε ζην Η εηθφλα φκσο ζα αλεβαίλεη ζην ζάηη ζαο αλά έλα ιεπηφ. Μπνξείηε φκσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ παξαθάησ θψδηθα θαη λα αλεβάδεηε ηελ εηθφλα απφ ηελ θάκεξά ζαο αθφκα θαη ζε live streaming: <script type="text/javascript"> <!-- var refreshrate=5; //SECONDS BETWEEN REFRESH var image="http://ην φλνκα ηεο ζηαζεξήο ηπ:1027/snapshot.cgi"; //IMAGE NAME var imgheight=399; //IMAGE HEIGHT var imgwidth=532; //IMAGE WIDTH function refresh(){ document.images["pic"].src=image+"?"+new Date(); settimeout('refresh()', refreshrate*1000);} document.write('<img SRC="'+image+'" ALT="Αλαλέσζε αλά 5 sec" NAME="pic" ID="pic" WIDTH="'+imgwidth+'" HEIGHT="'+imgheight+'" STYLE="border: 1px solid Black;">'); if(document.images)window.onload=refresh; // --> </script> </a> Σην παξάδεηγκα, ε αλαλέσζε γίλεηαη αλά πέληε δεπηεξφιεπηα. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα νξίζεηε ζηελ θάκεξα, γηα απινχο ρξήζηεο λα κελ ππάξρεη θσδηθφο. Προζοτή: Οη ξπζκίζεηο πνηθίινπλ απφ κνληέιν ζε κνληέιν. ΠΡΟΟΧΗ: Θα πξέπεη λα πξνζέμεηε πνπ ζα εζηηάζεηε ηελ εηθφλα. Όρη ζε ζπίηηα, φρη ζε πξφζσπα, γηα λα κε βξεζείηε αληηκέησπνη κε ηνλ Νφκν πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

27 27 Δηθφλεο απφ ηηο θάκεξεο ηνπ ζηαζκνχ

28 28 ηοητεία ζηο twitter Καιφ ζα είλαη λα αλεβάδεηε ζην twitter αλά κία ψξα βαζηθά ζηνηρεία. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην παξαθάησ θείκελν ην νπνίν ζα απνζεθεχζεηε κε ηελ νλνκαζία twitter.txt. θαη ζα ην απνζεθεχζεηε ζην root ηνπ cumulus. Έηνηκν κπνξείηε λα ην βξείηε εδψ. Φπζηθά κπνξείηε λα θάλεηε φηη αιιαγέο ζέιεηε θαη λα βάιεηε φηη tags ζέιεηε. Temp <#temp> C. Max T. <#tempth> at <#TtempTH>. Wind <#wspeed> km/h <#wdir>. Baro <#press> hpa. Rain <#rfall> mm. Humidity <#hum>%. Year max T. <#YearTempH> C. Year min T. <#YearTempL> C Απφ ην twitter ηα ζηνηρεία απηά πνπ είλαη ηεο κνξθήο: Temp 21,5 C. Max T. 21,5 at 00:00. Wind 1,7 km/h NE. Baro 1013,7 hpa. Rain 0,0 mm. Humidity 46%. Year max T. 29,0 C. Year min T. -1,8 C Απηφκαηα κπνξνχλ λα πξνσζεζνχλ θαη ζην facebook, αιιά ζα είλαη θνπξαζηηθφ γηα ηνπο θίινπο ζαο. Οπφηε θαιχηεξα λα ην απνθχγεηε.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα