14PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002000641 2014-04-17"

Transcript

1 14PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Τόπο ) Αριδαία (Ημερομηνία) 16 / 04 /

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Α Λ Μ Ω Π Ι Α Σ «Προμήθεια τροφίμων για τι ανάγκε του Δήμου Αλμωπία τη Μαθητική Εστία, του ΚΕΚΠΑ, τη ΔΗΚΕΑ και τη Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπία Α.Ε.» Αριδαία 16 /04 /2014 Αρ. Πρωτ.: 9379 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Διακηρύσσει Την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τροφίμων για τι ανάγκε του Δήμου Αλμωπία τη Μαθητική Εστία, του ΚΕΚΠΑ, τη ΔΗΚΕΑ και τη Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπία Α.Ε., προϋπολογισμού ,95 Ευρώ (με το ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τι διατάξει τη Υπουργική Απόφαση 11389/ (Υ.Α / ), καθώ και β) του όρου του παρόντο τεύχου και καλεί του ενδιαφερόμενου προμηθευτέ να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου τη ω άνω προμήθεια και με κριτήριο ανάθεση τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού Προθεσμία Παραλαβή Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων Ορισμοί: Ημερομηνία Διενέργεια του Διαγωνισμού Υποβολή Προσφορών-Φάκελο Προσφορά - Χρόνο Ισχύο Προσφορών Δικαιούμενοι Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχή Υποφάκελο Οικονομική Προσφορά Εγγυήσει Αξιολόγηση Προσφορών... 2

3 11. Ενστάσει - Προσφυγέ Κατακύρωση Διαγωνισμού Όροι Σύμβαση - Δικαιώματα και Υποχρεώσει ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ Εφαρμοστέο Δίκαιο Δημοσιότητα Δαπάνε δημοσίευση.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντα υπόψη: Τι διατάξει : 1) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειε του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσει συναφών θεμάτων» 2) Τη ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ" (Υ.Α / ) 3) Του N. 3463/2006 «Δημοτικό και κοινοτικό κώδικα» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/ ) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 4)Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τη Αυτοδιοίκηση και τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση -Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87Α). 5) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση τη διαφάνεια με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλε διατάξει». 6) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλε διατάξει» όπω αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ ), άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνη δημοσίευση» 7) Τη εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ /28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή τη αρ. 204/2010 γνωμοδότηση του Δ Τμήματο του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνε δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α βαθμ.» 8) Τον Ν. 4013/2011 περί «Σύσταση ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικό κώδικα ) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλε διατάξει» 9) Την αριθμ. 81/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση τη διενέργεια τη προμήθεια ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωση την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ), προϋπολογισμού δαπάνη διακόσιε εννέα χιλιάδε πεντακόσια τέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά ( ,95 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια τροφίμων για τι ανάγκε του Δήμου Αλμωπία τη Μαθητική Εστία, του ΚΕΚΠΑ, τη ΔΗΚΕΑ και τη Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπία Α.Ε. του Παραρτήματο Γ τη παρούση. Ο διαγωνισμό θα διενεργηθεί με σφραγισμένε προσφορέ, ενώπιον τη αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την με αριθμό 349/2013 απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπία, για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α και κατόπιν κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στο Τεύχο Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων ή στον ελληνικό τύπο (άρθρο 10 τη Υ.Α / ). 1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού 1.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 3

4 1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορέ είναι: Το Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Αλμωπία, ΤΚ Αριδαία Ο Διαγωνισμό αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τι ανάγκε του Δήμου Αλμωπία τη Μαθητική Εστία, του ΚΕΚΠΑ, τη ΔΗΚΕΑ και τη Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπία Α.Ε., ομάδων ειδών, οι οποίε αναλυτικά παρουσιάζονται στου Πίνακε του Παραρτήματο Α', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρο τη παρούση Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερε «ομάδε», για τη συνολική όμω προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδα», όπω αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α. Απόρριψη ενό ή περισσοτέρων ειδών μια «ομάδα» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη τη προσφορά ολόκληρη τη «ομάδα». Κριτήριο κατακύρωση είναι η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ) για το σύνολο του προϋπολογισμού τη κάθε «ομάδα». Εναλλακτικέ προσφορέ ή εναλλακτικέ λύσει δεν γίνονται δεκτέ και στην περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα είδη τροφίμων τη διακήρυξη (κρέατα, είδη οπωροπωλείου κ.α) που εκ τη ισχύουσα κείμενη νομοθεσία εμπίπτουν στον έλεγχο δελτίου τιμών του Τμήματο Εμπορίου τη Περιφερειακή Ενότητα Πέλλα, υπόκεινται σε έλεγχο τιμών από την Δ/νση Ανάπτυξη - Τμήμα Εμπορίου τη Περιφερειακή Ενότητα Πέλλα Οι τεχνικέ προδιαγραφέ των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρο αυτή. 2. Προθεσμία Παραλαβή Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 2.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτή, διατίθεται από τον Δήμο Αλμωπία, Γραφείο Προμηθειών (οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου, ΤΚ: 58400), Πληροφορίε κ. Πετρούση Ιωάννη & κ. Σαμάντη Σοφία, τηλ.: , Fax: , κατά τι εργάσιμε ώρε και ημέρε, έναντι τιμήματο 10,00, ενώ διατίθεται και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη, μέχρι και επτά (7) ημέρε πριν από τη λήξη τη προθεσμία υποβολή προσφορών (ημερομηνία διενέργεια διαγωνισμού), από το Γραφείο Προμηθειών, του Δήμου Διευκρινίσει ή συμπληρωματικέ πληροφορίε σχετικά με την προκήρυξη δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν εμπρόθεσμα από του ενδιαφερόμενου προμηθευτέ συμπληρωματικέ πληροφορίε, σχετικέ με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτέ παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρε, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικέ πληροφορίε αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερι (4) εργάσιμε ημέρε μετά τη λήψη τη σχετική αίτηση. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσει προφορικέ ή διευκρινίσει τη Αναθέτουσα Αρχή. 3. Ορισμοί: 3.1. Προ κατανόηση των όρων τη παρούση, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για του εξή όρου : «Αναθέτουσα Αρχή»: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «Ενδιαφερόμενο» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρο στη διαδικασία. «Υποψήφιο»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά. «Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού»: Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει τη με αριθμό 349/2013 απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την εισήγηση προ την Αναθέτουσα Αρχή τη ανάθεση τη σύμβαση προμήθεια «Ανάδοχο» ή «Προμηθευτή»: Ο Υποψήφιο στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών τη παρούσα, μέσω σύμβαση που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματο και βάσει του σχεδίου σύμβαση του Παραρτήματο Δ τη παρούσα. 4

5 «Φορέα Υπογραφή Σύμβαση»: Η αναθέτουσα αρχή ή τα νομικά τη πρόσωπα όπω αυτά αναλύονται στο Παράρτημα Γ τη παρούσα. «Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν του όρου και προϋποθέσει βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμό. «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντο διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει δύο υποφακέλου και πιο συγκεκριμένα α) τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχή και β) τον Υποφάκελο Οικονομική Προσφορά. «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογη αποδεικτική αξία, σύμφωνα με τι διατάξει τη χώρα προέλευσή του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώ εξουσιοδοτηθέντα προ τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε όλε τι περιπτώσει που αναφέρεται ο όρο Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται πάντοτε ότι γίνεται με θεώρηση του γνησίου τη υπογραφή του υπογράφοντα. 4. Ημερομηνία Διενέργεια του Διαγωνισμού 4.1. Ο διαγωνισμό θα διενεργηθεί την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. (ώρα έναρξη παραλαβή προσφορών) μέχρι 12:30 μ.μ. (ώρα λήξη παράδοση προσφορών), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο) του Δήμου Αλμωπία, Διεύθυνση: Πλατεία Αγγελή Γάτσου., ΤΚ: Αριδαία Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίε : κ. Πετρούση Ιωάννη & κ. Σαμάντη Σοφία, Τηλ.: , φαξ: Υποβολή Προσφορών-Φάκελο Προσφορά - Χρόνο Ισχύο Προσφορών 5.1. Οι προσφορέ υποβάλλονται από του διαγωνιζόμενου ή με νόμιμο εκπρόσωπό του κατά την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού, όπω αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 τη παρούσα Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη τη αποστολή του σφραγισμένου Φακέλου Προσφορά του μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα ασφάλιση, εκτελωνισμού και μεταφορά βαρύνουν το διαγωνιζόμενο Οι προσφορέ μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία, ΔΗΜΟΣ Αλμωπία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμω προϋπόθεση ότι αυτέ θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη τη ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού Ο διαγωνιζόμενο φέρει την ευθύνη αποδεχόμενο τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονό, έστω και ανωτέρα βία (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη διαδικασία εκτελωνισμού, κ.τ.λ.) που μπορεί να έχει ω αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφορά του Προσφορέ που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμε και επιστρέφονται χωρί να αποσφραγισθούν Οι προσφορέ (δικαιολογητικά συμμετοχή και οικονομική προσφορά) υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα Στο φάκελο κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώ : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρη τίτλο τη αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια ( Δήμο Αλμωπία ). Ο αριθμό τη διακήρυξη. Το αντικείμενο τη προμήθεια Η ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. 5

6 5.8. Ο Φάκελο τη «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει δύο επιμέρου κλειστού και σφραγισμένου υποφακέλου : α) τον Υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχή και τεχνικών προδιαγραφών (Υπεύθυνη Δήλωση δικαιολογητικο) και τον Υποφάκελο τη Οικονομική Προσφορά. Έκαστο εκ των Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τι ενδείξει του κυρίω φακέλου (βλ. παράγραφο 5.7 του παρόντο ) και τον τίτλο αντιστοίχω : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι προσφορέ δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκε, διορθώσει. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσει που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγηση των προσφορών Ο διαγωνισμό αφορά στην «Προμήθεια τροφίμων για τι ανάγκε του Δήμου Αλμωπία τη Μαθητική Εστία, του ΚΕΚΠΑ, τη ΔΗΚΕΑ και τη Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπία Α.Ε.». Γίνονται δεκτέ προσφορέ για μία ή περισσότερε «ομάδε», για τη συνολική όμω προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδα», όπω αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 1.4 τη παρούσα και όπω αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στα Παραρτήματα Α και Β τη παρούσα διακήρυξη. Απόρριψη ενό ή περισσοτέρων ειδών μια «ομάδα» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη τη προσφορά ολόκληρη τη «ομάδα». Κριτήριο κατακύρωση είναι η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ) για το σύνολο του προϋπολογισμού τη κάθε «ομάδα». Εναλλακτικέ προσφορέ ή εναλλακτικέ λύσει δεν γίνονται δεκτέ και στην περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή διενέργεια του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων του σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 19 τη Υ.Α / Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη τη διαδικασία αποσφράγιση των προσφορών αμέσω μετά την ολοκλήρωση του έργου παραλαβή των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 4.1 τη διακήρυξη Μετά την λήξη τη προθεσμία παράδοση των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργεια του διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίω φάκελο και ο υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχή και μονογραφούνται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά (υπεύθυνη Δήλωση ). Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογραφούνται και φυλάσσονται από την επιτροπή μέχρι την αποσφράγισή του. Στη συνέχεια συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφονται όλοι οι διαγωνιζόμενοι, τα δικαιολογητικά συμμετοχή καθώ και τυχόν παρατηρήσει. Οι υποφάκελοι τη οικονομική προσφορά θα αποσφραγισθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στου συμμετέχοντε. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσε προσφορέ δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτέ, δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στου ενδιαφερομένου, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγο τη απόρριψη τη προσφορά. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόμιμα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή διενέργεια του διαγωνισμού Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμω τι διοικητικέ προσφυγέ που προβλέπονται στο άρθρο 11 τη παρούση για τι διοικητικέ προσφυγέ κατά τη διακήρυξη του διαγωνισμού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικέ του ενστάσει, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρω κι ανεπιφυλάκτω όλου του όρου τη παρούσα και δεν δύνανται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέω ή εμμέσω του ανωτέρω όρου Οι Προσφορέ ισχύουν και δεσμεύουν του προμηθευτέ για ενενήντα (90) ημερολογιακέ ημέρε από την επόμενη ημέρα τη διενέργεια του διαγωνισμού Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερη ισχύο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ω απαράδεκτη. 6. Δικαιούμενοι Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 6.1. Δικαίωμα συμμετοχή επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη ημεδαπή ή τη αλλοδαπή ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίε ή ενώσει προμηθευτών που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση των προ προμήθεια ειδών. (β) Για τι ενώσει προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στι διατάξει του άρθρου 8 τη Υ.Α /

7 6.2. Στη συνέχεια τη παρούσα προκήρυξη, ο όρο "προμηθευτή " αφορά όλε τι προαναφερθείσε κατηγορίε Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα ή Οργανισμό Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικέ του υποχρεώσει και ο αποκλεισμό του είναι εν ισχύ. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμού για προμήθειε του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξη, λόγω καταδίκη του με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματο το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. (γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχε με τι παραπάνω κυρώσει σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τυχόν αντίστοιχε κυρώσει εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. (δ) Όσοι i. Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τι διατάξει τη χώρα εγκατάστασή του. ii. Έχει κινηθεί σε βάρο του διαδικασία κήρυξη σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τι διατάξει τη χώρα εγκατάστασή του. iii. Έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τι διατάξει τη χώρα όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. iv. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφέ με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένω διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. v. Δεν έχουν εκπληρώσει τι υποχρεώσει του όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνική ασφάλιση, σύμφωνα με τι διατάξει τόσο τη χώρα εγκατάστασή του όσο και του ελληνικού δικαίου. vi. Δεν έχουν εκπληρώσει τι υποχρεώσει όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τι διατάξει τόσο τη χώρα εγκατάστασή του όσο και του ελληνικού δικαίου. vii. Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τη διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τι πληροφορίε αυτέ. (ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντε εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρο του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: (i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπω αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 τη κοινή δράση τη 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. (ii) Δωροδοκία όπω αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 τη πράξη του Συμβουλίου τη 26η Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 τη κοινή δράση 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. (iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τη σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, όπω ορίζεται στο άρθρο 1 τη Οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου τη 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. (v) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 7. Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχή 7.1. Ο Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχή περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα εξή δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνε πριν από την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού Εγγύηση Συμμετοχή στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματο Ε (1) τη διακήρυξη Τα εξή έγγραφα και δικαιολογητικά: α. Έλληνε Πολίτε : 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποια από τα αδικήματα τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, όπω αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφο 3 ε τη παρούση διακήρυξη, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση τη επαγγελματική του δραστηριότητα, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη, για κάποιο από τα αδικήματα τη υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία και δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστική απόφαση που 7

8 έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τι διατάξει τη χώρα όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 2.Πιστοποιητικό αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τι διατάξει τη χώρα εγκατάστασή του, και δεν έχει κινηθεί σε βάρο του διαδικασία κήρυξη σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τι διατάξει τη χώρα εγκατάστασή του. 3.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει αν είναι ενήμεροι ω προ τι υποχρεώσει του που αφορούν τι εισφορέ κοινωνική ασφάλιση (κύρια και επικουρική ) και ω προ τι φορολογικέ υποχρεώσει του κατά την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάσταση του στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω α.2 και α.3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τη χώρα που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. β. Οι Αλλοδαποί: 1.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδια διοικητική ή δικαστική Αρχή τη χώρα εγκατάστασή του, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου α.1. 2.Πιστοποιητικό τη κατά περίπτωση αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή τη χώρα εγκατάστασή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τι καταστάσει του α.2 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσει του α.3 του παρόντο άρθρου. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των α και β. 2. Πιστοποιητικό αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, έκδοση του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπω εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν 1892/1990 (Α 101), όπω εκάστοτε ισχύει ή άλλε ανάλογε καταστάσει (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίση ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοση απόφαση κοινή ή ειδική εκκαθάριση των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλε ανάλογε καταστάσει (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για του διαχειριστέ, στι περιπτώσει των εταιρειών περιορισμένη ευθύνη (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τι ανώνυμε εταιρείε (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή τη χώρα εγκατάσταση, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα τη παραγράφου α.1 τη παρούση διακήρυξη. 4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά τη εκκαθάριση τη περίπτωση (2) του εδ. Γ τη παρ. 2 του παρόντο, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Αρχή, στο μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών τη οποία είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τι διατάξει των άρθρων 7 α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπω εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν 1892/1990, όπω εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο τη έδρα τη ανωνύμου εταιρεία που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένη ευθύνη και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό τη εκκαθάριση, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου τη έδρα τη συμμετέχουσα στον διαγωνισμό επιχείρηση. δ. Συνεταιρισμοί: 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδια διοικητική ή δικαστική Αρχή τη χώρα εγκατάστασή του, από το οποίο προκύπτει ότι ο πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου α Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α.2 και α.3 του παρόντο άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπού συνεταιρισμού και τη περίπτωση των άρθρων β.2 και β.3 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπού συνεταιρισμού. 3. Βεβαίωση αρμόδια αρχή ότι ο Συνεταιρισμό λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσει προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 8

9 1.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση Εφόσον οι προμηθευτέ συμμετέχουν στου διαγωνισμού με αντιπρόσωπο του, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπηση Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα ή Οργανισμό Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικέ του υποχρεώσει και ο αποκλεισμό του είναι εν ισχύ Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν αποκλείστηκαν από διαγωνισμού για προμήθειε του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξη, λόγω καταδίκη του με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματο το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν υποστεί αντίστοιχε με τι παραπάνω κυρώσει και σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφέ με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένω διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντο ή όταν δεν έχει παράσχει τι πληροφορίε αυτέ Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων τη διακήρυξη και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτού πλήρω και ανεπιφύλακτα και θα αναφέρουν τον φορέα/φορεί και την ομάδα/ομάδε για τι οποίε θα υποβάλλουν προσφορά Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη που προσφέρουν είναι σύμφωνα με τι τεχνικέ προδιαγραφέ τη προμήθεια. Επιπροσθέτω, θ αναφέρεται Αριθμό Τηλεομοιοτυπία (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσει. 8. Υποφάκελο Οικονομική Προσφορά 8.1 Στον σφραγισμένο υποφάκελο οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματο ΣΤ1,ΣΤ2,ΣΤ3,ΣΤ4, ΣΤ5 τη παρούσα προκήρυξη. 8.2 Με την προσφορά το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωση δίνεται ανά «Ομάδα», με τη συμπλήρωση πινάκων του υποδείγματο του Παραρτήματο ΣΤ1,ΣΤ2,ΣΤ3,ΣΤ4,ΣΤ5 αντίστοιχα, μορφή που παρατίθεται στη συνέχεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσει, ω και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτό από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστο μεταφορά των αντικειμένων στου τόπου προορισμού του Παραρτήματο Γ «Πίνακα Αντιστοίχιση Ομάδων και φορέων υπογραφή των συμβάσεων». Η τιμή, χωρί ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 8.3 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε ομάδα, με τη συμπλήρωση πινάκων του υποδείγματο του Παραρτήματο ΣΤ1,ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ4,ΣΤ5 μορφή που παρατίθεται στη συνέχεια. 8.4 Οι προμηθευτέ υποχρεούνται να ακολουθήσουν του ίδιου κωδικού και τι περιγραφέ προϊόντων στην προσφορά του, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 8.5 Σε περίπτωση ασυμφωνία μεταξύ του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωση που αναφέρεται στα έντυπα τη οικονομική προσφορά υπερισχύει το ποσοστό έκπτωση τη «ομάδα» που αναγράφεται ολογράφω. Προσφορά που δεν αναγράφει το ποσοστό έκπτωση ολογράφω θεωρείται άκυρη για το πακέτο-ομάδα. 8.6 Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωση θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. 8.7 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογή τιμών απορρίπτεται ω απαράδεκτη. 8.8 Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ω απαράδεκτη, με απόφαση τη Υπηρεσία ύστερα από γνωμοδότηση τη Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμού. 8.9 Ο διαγωνισμό αφορά την προμήθεια «ομάδων», επομένω η προσφορά θα δίνεται υποχρεωτικά για την πλήρη «ομάδα». 9

10 9. Εγγυήσει 9.1 Οι εγγυήσει εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 9.2 Οι εγγυήσει αν δεν είναι διατυπωμένε στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 9.3 Κάθε προσφορά συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχή με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε προσφερόμενη ομάδα με Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχή απευθύνεται στο Δήμο Αλμωπία. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφορά, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψη τη προσφορά, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματο Ε (1). 9.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων τη σύμβαση, οι προμηθευτέ είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% τη συνολική συμβατική αξία των ειδών, χωρί Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλή εκτέλεση πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψη τη προσφορά, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματο Ε (2). Η εγγύηση καλή εκτέλεση εκδίδεται υπέρ του φορέα(δήμο ή νομικό του πρόσωπο), με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη σύμβαση στον εκάστοτε φορέα(δήμο ή νομικό του πρόσωπο). 9.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 τη Υ.Α / Αξιολόγηση Προσφορών 10.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργεια του Διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ) Δυνατότητα υποβολή προσφορά υφίσταται για μία ή περισσότερε «ομάδε», για τη συνολική όμω προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδα», όπω αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α. Απόρριψη ενό ή περισσοτέρων ειδών μια «ομάδα» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη τη προσφορά ολόκληρη τη «ομάδα». Κριτήριο κατακύρωση είναι η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ) για το σύνολο του προϋπολογισμού τη κάθε ομάδα Η υποβολή τη οικονομική προσφορά θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονομική Προσφορά» του Παραρτήματο ΣΤ1,ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ4, ΣΤ5 αντίστοιχα τη παρούση. 11. Ενστάσει Προσφυγέ 11.1 Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσει και προθεσμίε του άρθρου 15 τη Υ.Α / Αποφασίζον όργανο επί των ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπία 12. Κατακύρωση Διαγωνισμού 12.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ) όπω ορίζεται στο άρθρο 10 τη παρούσα Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση τη και αζημίω για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο τη διαδικασία, και ιδίω : α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα τη διαδικασία, β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια, δ) εάν κανεί από του υποψηφίου δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε σχέση με τα αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 7 τη παρούσα Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίση να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπή ή περιορισμού τη δραστηριότητα, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντο που επιβάλλουν την ματαίωση Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθεια, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: 10

11 α. Το προ προμήθεια είδο. β. Την ποσότητα. γ. Το ποσοστό έκπτωση. δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό και με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση. ε. Τη συμφωνία τη κατακύρωση ή τη ανάθεση με του όρου τη διακήρυξη και τη πρόσκληση καθώ και με το σχέδιο σύμβαση που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. στ. Την προθεσμία υπογραφή τη σύμβαση. ζ. Τα στοιχεία τη απόφαση τελική έγκριση. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία τη απόφαση αυτή είναι άκυρη Ο Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει στον φορέα (Δήμο ή νομικό του πρόσωπο), με τον οποίο θα υπογράφεται η σύμβαση,μέσα σε δέκα (10) ημέρε από την ημερομηνία κοινοποίηση τη ανακοίνωση, για την υπογραφή τη σχετική σύμβαση, προσκομίζοντα και την προβλεπόμενη εγγύηση καλή εκτέλεση αυτή. Ο προμηθευτή μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε 15 ημέρε από την ημερομηνία κοινοποίηση τη ανακοίνωση. Στην περίπτωση αυτή όμω ο χρόνο παράδοση των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρε από την ημερομηνία κοινοποίηση τη ανακοίνωση. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη τη προθεσμία των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνο παράδοση των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφή τη σύμβαση Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωση, η εγγύηση καλή εκτέλεση μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή τη Τράπεζα τη Ελλάδο στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχή παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή τη εγγύηση καλή εκτέλεση Εάν ο προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 τη Υ.Α / Όροι Σύμβαση - Δικαιώματα και Υποχρεώσει 13.1 Χρόνο Παράδοση -Παραλαβή Χρόνο παράδοση των ειδών στου τόπου προορισμού του, ορίζονται οι δώδεκα μήνε (12) από την υπογραφή τη σύμβαση. Τα προ προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά κατά την διάρκεια του έτου στου τόπου προορισμού όπω αυτοί αναλύονται στι τεχνικέ προδιαγραφέ τη προμήθεια, ανάλογα με τι ανάγκε των φορέων υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων Ο συμβατικό χρόνο παράδοση μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 27 τη Υ.Α / Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοση διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παράγραφο θα απορρίπτεται ω απαράδεκτη Η παραλαβή των ειδών προμήθεια θα γίνει από τι αρμόδιε τριμελεί επιτροπέ παραλαβή που έχουν οριστεί από του φορεί υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων, με βάση τα παρακάτω στοιχεία: τη σύμβαση τη προσφορά του αναδόχου Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται το πολύ εντό 30 ημερών από την άφιξη των ειδών στου τόπου προορισμού του παραρτήματο Γ τη παρούση διακήρυξη Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή τη σύμβαση, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο τη παράταση υπέρβαση του συμβατικού τιμήματο τη εκάστοτε υπογραφθείσα σύμβαση Τρόπο Πληρωμή Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% τη αξία τη ποσότητα, που θα παραλαμβάνεται τμηματικά κάθε φορά με βάση τα πρωτόκολλα ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμή. Ω προ τα δικαιολογητικά πληρωμή και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ Η ευθύνη τη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμή στον φορέα θα γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα. 11

12 Ο Ανάδοχο επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσει του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτέ άνευ τη εκ μέρου του καταθέσεω των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξει, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τι ισχύουσε νομοθετικέ και κανονιστικέ διατάξει. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσει βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενε από την κείμενη νομοθεσία κρατήσει. 14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ 14.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωση ή ανάθεση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ήτοι από την αναθέτουσα αρχή ή τα νομικά τη πρόσωπα όπω αυτά αναλύονται στο Παράρτημα Γ τη παρούσα, η σύμβαση το κείμενο τη οποία επισυνάφθηκε στη διακήρυξη Η Υπηρεσία (αναθέτουσα αρχή ή τα νομικά τη πρόσωπα) συμπληρώνει στο κείμενο τη σύμβαση τα στοιχεία τη προσφορά του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτό στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τη προμήθεια και τουλάχιστον τα εξή : α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφή τη σύμβαση. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Τα προ προμήθεια υλικά και την ποσότητα. δ. Το ποσοστό έκπτωση. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοση των υλικών. στ. Τι τεχνικέ προδιαγραφέ των υλικών. ζ. Τι προβλεπόμενε εγγυήσει. η. Τον τρόπο επίλυση των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμή Το κείμενο τη σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπω προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωση ή ανάθεση, εκτό κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματο, αφού προηγουμένω επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσει ή εκπτώσει. γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπέ συμβατικέ υποχρεώσει και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικέ εγγυήσει κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο 15.1 Ο Ανάδοχο τη προμήθεια και η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμο Αλμωπία ή τα νομικά του πρόσωπα) θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών του για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στι μεταξύ του σχέσει κατά την διάρκεια τη ισχύο τη σύμβαση Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ ύλην αρμόδια Δικαστήρια τη Εδέσση, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 16. Δημοσιότητα Δαπάνε δημοσίευση 16.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τη διακήρυξη τι εργάσιμε ημέρε και ώρε στα γραφεία του Δήμου, σύμφωνα και με το άρθρο 2.1 τη παρούση Η περίληψη τη διακήρυξη θα δημοσιευθεί µία (1) φορά, σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα του νομού Πέλλα, (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα του νομού Πέλλα, δύο (2) πανελλήνιε οικονομικέ εφημερίδε καθώ και στην Εφημερίδα τη Κυβερνήσεω. Η περίληψη τη διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί και σε εμφανέ σημείο του Δημοτικού καταστήματο Αλμωπία στον πίνακα ανακοινώσεων, θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «Διαύγεια» και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αλμωπία. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο «ΚΗΜΔΣ». Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων τη διακήρυξη τη αρχική και τυχόν επαναληπτική δημοπρασία βαρύνουν τον ανάδοχο τη κάθε ομάδα αναλογικά, σε σχέση με την συμμετοχή του προϋπολογισμού τη κάθε ομάδα στον συνολικό προϋπολογισμό τη προμήθεια και εισπράττονται πριν ή με την πρώτη πληρωμή τη προμήθεια. Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 104/ ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΨΩ-ΘΔ3 απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή. 12

13 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΟΗΣ 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ 28/03/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9379 / ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,95 με το Φ. Π. Α 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ 28/03/2014 Οι τιμέ θα έχουν αναχθεί στι παρακάτω συσκευασίε, σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση αυτή θα αναγραφεί ω σχόλιο στο κάτω μέρο τη εκάστοτε προσφορά. 1. Ενδεικτικό προϋπολογισμό προμήθεια τροφίμων-γάλακτο για τι ανάγκε του ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ για ένα έτο. ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια τροφίμων-γάλακτο για τι ανάγκε του ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α/Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γάλα Φρέσκο παστεριωμένο και ομογενοποιημένο αγελαδινό γάλα με 3,5% λιπαρά, σε συσκευασία χάρτινη ή PVC ή γυάλινη του (1) λίτρου. Λίτρο , ,18 ΣΥΝΟΛΟ 9.291,18 ΦΠΑ 13% 1.207,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,03 2. Ενδεικτικό προϋπολογισμό προμήθεια τροφίμων για τι ανάγκε τη ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ για ένα έτο. Α ΟΜΑΔΑ: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ α/α Είδο Μονάδα Μέτρηση ποσότητα Τιμή Μονάδο χωρί ΦΠΑ Συνολική δαπάνη 1 Αγγούρια Τεμάχιο 150 0,54 81,00 2 Καρότα κιλό 120 1,56 187,20 3 Καρπόυζι κιλό 100 0,38 38,00 15

16 4 Κολοκυθάκια κιλό 92 1,59 146,28 5 Κρεμύδια φρέσκα (ματσ. 200 γρ) ματσ. 50 0,66 33,00 6 Κρεμύδια ξερά κιλό 150 0,85 127,50 7 Λάχανο κιλό 350 0,61 213,50 8 Μαϊδανό (ματσ. 200 γρ) ματσ ,48 64,80 9 Μανδαρίνια κιλό 170 1,10 187,00 10 Μελιτζάνε κιλό 95 2,20 209,00 11 Μήλα κιλό 190 1,65 313,50 12 Μαρούλια κιλό 145 2,20 319,00 13 Ντομάτε κιλό 290 1,65 478,50 14 Πατάτε φρέσκιε κιλό 700 0,61 427,00 15 Πορτοκάλια κιλό 400 0,97 388,00 16 Πεπόνια κιλό 102 0,44 44,88 17 Ροδάκινα κιλό 100 0,88 88,00 18 Σέλινο κιλό 20 2,14 42,80 19 Σκόρδα κιλό 50 6,60 330,00 20 Σπανάκι κιλό 20 1,95 39,00 21 Σταφύλια κιλό 100 1,65 165,00 22 Κουνουπίδι κιλό 100 1,87 187,00 23 Πιπεριέ γεμιστέ κιλό 200 2,05 410,00 24 Πιπεριέ για τηγάνι κιλό 100 2,05 205,00 25 Άνιθο (ματσ. 150 γρ) ματσ. 20 0,48 9,60 26 Μπανάνε κιλό 201 1,50 301,50 ΣΥΝΟΛΟ 5036,06 Φ.Π.Α. 13% 654,69 ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 5690,75 Β ΟΜΑΔΑ:ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι ψιλό κιλό 90 0,56 50,40 2 Αλεύρι για όλε τι χρησει κιλό 200 0,92 184,00 3 Αυγά τεμάχια ,20 240,00 4 Βούτηρο ατομικό 10 γρ. τεμάχια 899 0,10 89,90 5 Βούτηρο κλασικό (συσκ. 250 γρ.) κιλό 50 4,20 210,00 6 Ελιέ κιλό 50 4,80 240,00 7 Ζάχαρη (συσκ. 1 κιλού) κιλό 100 1,18 118,00 8 Κακάο (συσκ. 1 κιλού) κιλό 10 6,70 67,00 9 Καλαμποκέλαιο λίτρα 300 2,10 630,00 10 Ανθο αραβοσίτου (συσκ. 160 γρ.) τεμάχιο 50 1,25 62,50 11 Κέτσαπ απαλό κιλό 60 1,55 93,00 12 Κομπόστα ροδάκινο 0,850 kg τεμάχιο 200 1,32 264,00 13 Δημητριακά (συσκ.1 κιλού) κιλό 100 3,75 375,00 14 Κριθαράκι μέτριο κιλό 100 1,26 126,00 15 Παρθένο ελαιόλαδο 0,1 οξυτ. λίτρο 500 4, ,00 16 Λεμονόχυμοι τεμάχιο 200 0,35 70,00 17 Μακαρόνια ψιλά Νο 6 κιλό 200 1,26 252,00 18 Μακαρόνια χοντρά Νο 3 κιλό 100 1,26 126,00 19 Μακαρόνια κοφτά κιλό 50 1,26 63,00 20 Μανιτάρια τεμαχ. κιλό 50 2,60 130,00 21 Μαρμελάδα ατομική 45 γρ. τεμάχιο 600 0,08 48,00 22 Μουστάρδα απαλή κιλό 30 1,78 53,40 16

17 23 Κανέλα μπαχαρικό κιλό 1 8,80 8,80 24 Πιπέρι κόκινο κιλό 1 8,80 8,80 25 Μαυροπίπερο κιλό 2 17,64 35,28 26 Μπαχάρι κιλό 1 10,62 10,62 27 Ξύδι τεμάχιο 199 0,24 47,76 28 Ρύζι γλασσέ Α ποιότητα κιλό 10 1,53 15,30 29 Ρύζι κίτρινο Α ποιότητα κιλό 100 1,53 153,00 30 Τοματοπολτό -σάλτσα (διπλή συμπ. - συσκευασία 1 κιλού) κιλό 100 2,40 240,00 31 Τσάι μαύρο κιλό 2 14,25 28,50 32 Φακέ χονδρέ κιλό 100 2,30 230,00 33 Φασόλια μέτρια κιλό 100 2,30 230,00 34 Φρυγανιά τριμμένη κιλό 20 2,50 50,00 35 Χαλβά βανίλια-κακάο κιλό 28 5,25 147,00 36 Χυμό φρούτων λίτρο 100 0,90 90,00 37 Χυλόππιτε κιλό 50 3,30 165,00 38 Γάλα εβαπορέ συμπυκνωμένο τεμάχιο 500 1,05 525,00 39 Γάλα ζαχαρούχο συμπυκνωμένο τεμάχιο 100 1,57 157,00 40 COCA COLA λίτρο 400 1,02 408,00 41 Μέλι κιλό 20 7,14 142,80 42 Αλάτι κάλα (αλατιέρα) 400 gr τεμάχιο 50 1,08 54,00 43 Καφέ Ελληνικό λουμιδη 194 gr συσκευασία 40 2,30 92,00 44 Νε καφέ 750 gr συσκευασία 20 19,00 380,00 45 Ρίγανη κιλό 1 7,50 7,50 ΣΥΝΟΛΟ 8843,56 Φ.Π.Α. 13% 1096,62 Φ.Π.Α. 23% 93,84 ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 10034,02 Γ ΟΜΑΔΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 Αρακά (μέτριο ) κατεψ. κιλό 40 1,43 57,20 2 Παγκασιο φιλέτο κατεψ. κιλό 90 5,00 450,00 3 Καλαμαράκια καθαρισμένα (θράψαλα)κατεψ. κιλό 170 5,27 895,90 4 Πέρκα φιλέτο κατεψ. κιλό 80 7,45 596,00 5 Πιπεριέ για γέμισμα κατεψ. κιλό 50 0,95 47,50 6 Πατάτα κομμένη κατεψ. κιλό 486 1,20 583,20 7 Γλώσσα φιλέτο κιλό 100 6,00 600,00 8 Φασολάκια κατεψ. κιλό 60 1,43 85,80 ΣΥΝΟΛΟ 3315,60 Φ.Π.Α. 13% 431,03 ΣΥΝΟΛΟ Γ ΟΜΑΔΑΣ 3746,63 Δ ΟΜΑΔΑ: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Κοτόπουλο νωπό κιλό 600 3, ,00 2 Μοσχαρίσιο κρέα νωπό νεαρού μόσχου κιλό 120 8, ,00 17

18 3 Κιμά μοσχαρίσιο από νεαρό μόσχο κιλό 350 7, ,00 4 Χοιρινό κρέα ανευ οστων (μπούτι) κιλό 100 4,80 480,00 5 Χοιρινό κρέα σπάλα ανευ οστων κιλό 100 4,80 480,00 6 Χοιρινέ μπριζόλε κιλό 140 5,10 714,00 7 Χοιρινό σνίτσελ κιλό 200 6, ,00 8 Χοιρινό σουβλάκι κιλό 200 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 9985,00 Φ.Π.Α. 13% 1298,05 ΣΥΝΟΛΟ Δ ΟΜΑΔΑΣ 11283,05 Ε ΟΜΑΔΑ: ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 1 Λουκάνικα βραστά-ψιλά κιλό 30 4,75 142,50 2 Λουκάνικα χωριάτικα κιλό 30 5,75 172,50 3 Ζαμπόν χοιρινό-παριζα κιλό 200 4,95 990,00 ΣΥΝΟΛΟ 1305,00 Φ.Π.Α. 13% 169,65 ΣΥΝΟΛΟ Ε ΟΜΑΔΑΣ 1474,65 ΣΤ ΟΜΑΔΑ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 1 Κασέρι γκούντα κιλό 100 6,05 605,00 2 Κασέρι ενταμ κιλό 100 6,05 605,00 3 Κεφαλοτύρι κιλό 10 6,61 66,10 4 Τυρί αιγοπρόβειο κιλό 300 5, ,00 5 Τυροκαφτερή κιλό 40 6,32 252,80 ΣΥΝΟΛΟ 3268,90 Φ.Π.Α. 13% 424,96 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ ΟΜΑΔΑΣ 3693,86 Ζ ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 1 Ψωμί λευκό, τύπου 70%, σε φραντζόλα 500 η 1000 γραμ. μετά το ψήσιμο κιλό , ,00 2 Τυρόπιττε ατομικέ τεμάχιο 800 0,65 520,00 ΣΥΝΟΛΟ 2488,00 Φ.Π.Α. 13% 323,44 ΣΥΝΟΛΟ Ζ ΟΜΑΔΑΣ 2811,44 Η ΟΜΑΔΑ: ΓΛΥΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 18

19 1 Γλυκά ατομικά (προφιτερόλ - πάστε - μαντιλάκια κλπ) τεμάχιο 800 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1120,00 Φ.Π.Α. 13% 145,60 ΣΥΝΟΛΟ Η ΟΜΑΔΑΣ 1265,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ,00 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ,12 Φ.Π.Α.ΣΥΝΟΛΙΚΟ 4.637,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Α, Β,Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η ΜΕ ΦΠΑ : ,00 3. Ενδεικτικό προϋπολογισμό προμήθεια τροφίμων για τι ανάγκε του ΚΕΚΠΑ για ένα έτο. ΟΜΑΔΑ Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗ-ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 Γάλα εβαπορέ 410 ml. κυτίο 700 1,10 770,00 2 Φακέ 500γρ. πακέτο 300 1,50 450,00 3 Φασόλια 500γρ. κιλό 300 1,70 510,00 4 Μπισκότα Μιράντα πακέτο 400 1,40 560,00 5 Ζάχαρη ΕΒΖ 1κ. κιλό 500 1,18 590,00 6 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5λιτ. τενεκέ , ,00 7 Εμφιαλωμ. Νερό λίτρο 150 0,35 52,50 8 Βιτάμ κύπελλο 250γρ. κύπελλο 250 1,35 337,50 9 Βιτάμ κύπελλο 500γρ. κύπελλο 190 2,40 456,00 10 Μαρμελάδα βάζο 300 2,50 750,00 11 Μέλι 1κ. βάζο 95 6,90 655,50 12 Μέλι 500γρ. βάζο 140 4,50 630,00 13 Γιαούρτι Αγελάδο 4% 200γρ. κύπελλο 500 0,80 400,00 14 Κομπόστα ροδάκινο βάζο 300 2,00 600,00 15 Μακαρόνια κοφτά 500γρ. κιλά 800 0,60 480,00 19

20 16 Κριθαράκι 500γρ. πακέτο 500 0,60 300,00 17 Μακαρόνια Ν.10 πακέτο 500 0,60 300,00 18 Μακαρόνια Ν.2 πακέτο 400 0,60 240,00 19 Φιδέ 250 γρ. πακέτο 40 0,70 28,00 20 Δημητριακά 375 γρ. πακέτο 450 3, ,00 21 Κακάο 100 γρ. κυτίο 70 1,60 112,00 22 Ξύδι 400 ml. φιάλη 499 0,40 199,60 23 Φρυγανιέ τρίμμα 370γρ. πακέτο 70 1,30 91,00 24 Αλάτι 800 γρ. τεμάχιο 200 2,20 440,00 25 Πιπέρι μαύρο 50γρ. σακουλάκι 40 1,30 52,00 26 Ρίγανη 50 γρ. σακουλάκι 40 0,80 32,00 27 Κανέλα 50 γρ. σακουλάκι 40 0,80 32,00 28 Βανίλιε τεμάχιο 200 1,20 240,00 29 Μπέικιν πακέτο 200 0,15 30,00 30 Ξηρή Μαγιά 3τ. τεμάχιο 20 1,10 22,00 31 Αυγά φρέσκα ημέρα τεμάχιο 500 0,24 120, Αρακά κατεψυγμένο συσ. 1κ. κιλό 80 2,90 232,00 Φασολάκια κατεψυγμένα συσ. 1κ. κιλό 80 2,90 232,00 Καραμέλε ζελεδάκια κιλά 30 8,80 264,00 35 Τσάι βουνού δέσμη 35 2,00 70,00 36 Κάστερ Πάουντερ κυτίο 70 1,20 84,00 37 Σιμιγδάλι 500γρ. σακουλάκι 73 0,90 65,70 38 Ρύζι κίτρινο 1κ. πακέτο 200 2,40 480,00 39 Ρύζι καρολίνα1κ. πακέτο 200 2,50 500,00 40 Τοματοχυμό 500ml. πακέτο 399 0,75 299,25 41 Αλεύρι για όλε τι χρήσει 1κ. πακέτο 201 0,95 190,95 42 Ταχίνι με κακάο 350γρ. βάζο 180 4,10 738,00 00,00 ΜΕΡΙΚΟΣΥΝ ,00 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17085/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΧΥΜΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 35.902,25 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (44.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΧΥΜΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 35.902,25 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (44. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 17/12/2014 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1149 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρησης σύμφωνα με την αριθ. 2/2011 απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας

επιχείρησης σύμφωνα με την αριθ. 2/2011 απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 23/03/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:209 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕ8Τ-ΗΤΡ. Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών και αλκοολούχων. ποτών

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕ8Τ-ΗΤΡ. Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών και αλκοολούχων. ποτών ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ εμφιαλωμένων νερών και αλκοολούχων ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ποτών ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕ8Τ-9Θ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕ8Τ-9Θ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης».

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 109/2013 Αριθμ.Πρωτ:35543 Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-mail: info@dimosaristoteli.gr Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 630 74 ΑΡΝΑΙΑ 2372 3 50108, 50115, 50209 & 2372 0 22632 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2141 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2015 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «Προµήθεια τροφίµων», προεκτιµώµενης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Ο υπογράφων.. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την προμήθεια τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Μ. : Π 4 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.708,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ΜΕΛ.:19/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πύργος 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: 520Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κωδ.: 24500 Κυπαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Tηλ/πία: 2761360773 Email: billi1geo@yahoo.gr Πληροφορίες: Γεωργοπούλου Βασιλική ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 12/8/2015 Αριθμ. Πρωτ. 2276 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 4/2/2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ.πρωτ.:93 «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 Αριθ. Πρωτ: 11610/5-3-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα