ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο 2014) ρνιηθή Υξνληά

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ 1. Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο χκβνπινη Πιεξνθνξηθήο Σνπηθφο πληνληζηήο Δθαξκνγέο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηα Γλσζηηθά Αληηθείκελα Δληαίν θαη Πξναηξεηηθφ Οινήκεξν ρνιείν Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν Ηζηνζειίδεο ρνιείσλ Κψδηθαο Γενληνινγίαο Υξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ Αζθαιήο Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ Τθηζηάκελνο Δμνπιηζκφο ρνιείσλ Οδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία εμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ θαηά ηηο δηαθνπέο πληήξεζε ππνινγηζηψλ Υξήζε θαη αλαιψζηκα εθηππσηψλ Σερληθή ζηήξημε Δγθαηαζηάζεηο βηληενπξνβνιέσλ θαη ειεθηξηθψλ νζνλψλ βηληενπξνβνιέσλ Αηηήκαηα ζρνιείσλ γηα ηηο Σ.Π.Δ Γηαδηθαζία δηαγξαθήο κε ρξεζηκνπνηήζηκσλ εηδψλ εμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ ησλ ζρνιείσλ Βάζε Καηαγξαθήο Δμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο (ΣΠΔ) θαη Σερλνινγηθνχ Τπνζηεξηθηηθνχ Δμνπιηζκνχ Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΚΩΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΔΝΣΤΠΟ ΓΡΑΠΣΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΟΝΔΑ/ΚΖΓΔΜΟΝΑ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΒΗΝΣΔΟ ΠΑΗΓΗΟΤ/ΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΟΓΖΓΗΔ ΡΤΘΜΗΖ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ CP4005DN ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΒΗΝΣΔΟΠΡΟΒΟΛΔΩΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: ΓΖΛΩΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ: ΑΗΣΖΜΑ ΔΓΚΡΗΖ ΓΩΡΔΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ: ΓΗΑΓΗΑΚΑΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ειίδα 1

3 1. Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή ηωλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωλίαο Ζ Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή είλαη ην φξγαλν πνπ αζρνιείηαη κε νηηδήπνηε αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε Μνλάδα ησλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΤΠΠ. Αληηπξνζσπεχεη ηε Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, ζπλέδξηα, δηαγσληζκνχο θαη ζε ζρεηηθέο ππνεπηηξνπέο ηνπ ΤΠΠ (π.ρ. Δπηηξνπή γηα ηελ Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν, Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Νέσλ θαη/ή πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ). Με ηελ Δπηηξνπή κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κέζσ ησλ Λεηηνπξγψλ Σ.Π.Δ. ζην ηειέθσλν ή ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν Σεο Δπηηξνπήο πξνεδξεχεη έλαο Δπηζεσξεηήο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ Δπηζεσξεηέο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, εθπξφζσπνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηεο Π.Ο.Δ.Γ. 2. ύκβνπινη Πιεξνθνξηθήο Με ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ ζρνιείσλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ησλ πκβνχισλ Πιεξνθνξηθήο. Οη ζχκβνπινη έρνπλ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν φλνκα ηνπ πκβνχινπ Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζα ζαο αλαθνηλσζεί κε ζρεηηθή εγθχθιην κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Σα ζρνιεία θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε ησλ πκβνχισλ Πιεξνθνξηθήο κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα απφ ζπλδηδαζθαιίεο, απφ θνηλνχ εηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηκνξθψζεσλ εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 3. Σνπηθόο πληνληζηήο Ο Σνπηθφο πληνληζηήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζε ζέκαηα Σ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα νξηζηεί κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. πζηήλεηαη, αλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο, λα παξαρσξεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Μπνξεί, φκσο, ν ρξφλνο λα δηακνηξαζηεί ζε δχν εθπαηδεπηηθνχο εάλ ε ξχζκηζε απηή θξίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή. ε απηή ηελ πεξίπησζε, έλαο εθ ησλ δχν ζπληνληζηψλ, ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο ν θχξηνο ζπληνληζηήο. Ο ξφινο ηνπ ζπληνληζηή ζηε ζρνιηθή κνλάδα, είλαη ππνβνεζεηηθφο ζηελ φζν θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε δηνίθεζε. Πεξηιακβάλεη, «Γεληθά Καζήθνληα», «Δθπαηδεπηηθά Καζήθνληα» θαη «Καζήθνληα Σερληθήο ηήξημεο», σο αθνινχζσο: 3.1. Γεληθά θαζήθνληα ηνπ πληνληζηή ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα Απνηειεί ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ ηνπ ρνιείνπ θαη ηνπ πκβνχινπ Πιεξνθνξηθήο, ηεο ρνιηθήο Δθνξείαο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ εηαηξεηψλ Πιεξνθνξηθήο. πκβάιιεη καδί κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ζρεηηθνχ ειίδα 2

4 αξρείνπ γηα ηηο ζπζθεπέο θαη ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν, πξνβαίλεη ζε ηαθηφ έιεγρν ηεο πεξηνπζίαο απηήο, αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (δεο παξάγξαθν 19) θαη ελεκεξψλεη ηνλ Φάθειν Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ. ε ζπλελλφεζε κε ηνλ Γηεπζπληή, θαηαξηίδεη πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο αίζνπζαο Ζ.Τ. (φπνπ ππάξρεη) ψζηε απηή λα αμηνπνηείηαη ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα ηνπ πληνληζηή ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα Παξνπζηάδεη ηε θηινζνθία θαη άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Πιεξνθνξηθή ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Δμνηθεηψλεηαη κε ινγηζκηθά πνπ παξαιακβάλεη ην ζρνιείν θαη ηα παξνπζηάδεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο. πλεξγάδεηαη θαη βνεζά ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 3.3.Σερληθή ζηήξημε ηνπ πληνληζηή ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα Δμνηθεηψλεηαη κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ παξαιακβάλεη ην ζρνιείν. Δπηκειείηαη ηξέρνπζαο θχζεο δεηεκάησλ φπσο αζθάιεηαο ησλ ζπζθεπψλ, επίιπζεο απιψλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, παξαγγειίαο αλαισζίκσλ θ.ά. Έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ εμνπιηζκνχ ή κε ηελ εηαηξεία ε νπνία πινπνίεζε ηηο εξγαζίεο δηθηχσζεο ζην ζρνιείν, γηα επίιπζε ηπρφλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί επηθνηλσλία κε ηνλ χκβνπιν Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ ή ηα Έξγα Πιεξνθνξηθήο. (Εγκύκλιος με αρ. θακ , ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 2651) 4. Δθαξκνγέο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωλίαο ζηα Γλωζηηθά Αληηθείκελα Δπηπξφζζεηα κε ηε ζηήξημε απφ ηνπο πκβνχινπο Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπο Σνπηθνχο πληνληζηέο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνζειίδα πνπ αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, ζηνλ αθφινπζν ππεξζχλδεζκν: ηελ ηζηνζειίδα πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηε θηινζνθία θαη ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο, φζν θαη ζε εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο - κάζεζεο. Πέξαλ απφ ην ελεκεξσηηθφ θαη επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ παξέρεηαη, ζηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα είλαη επίζεο πξνζβάζηκνο ν θαηάινγνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, νη νδεγνί ρξήζεο θαη ζρεηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, ζην κέξνο «Δθπαηδεπηηθά Λνγηζκηθά» (θαη εηδηθφηεξα απηά πνπ έρνπλ εμαζθαιηζηεί απφ ην ΤΠΠ γηα ηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε): ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη παξαιαβήο θαη αμηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα δηθή ζαο αλαθνξά. ειίδα 3

5 Θέκα Παξαιαβή ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ «Πεξί Κχπξνπ» Παξαιαβή ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ «Σαμίδη ζηνλ Πνιηηηζκφ» Αξ. Φαθέινπ Δγθπθιίνπ Ζκεξνκελία Αξ. Δγθπθιίνπ ζην δηαδίθηπν / / Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «πλέπεηεο» Λνγηζκηθφ πξφγξακκα «Κidspiration V3» Παξαιαβή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ Αγνξά ινγηζκηθψλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο / πλνπηηθή πεξηγξαθή γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζε θάζε κάζεκα κε βάζε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα κπνξείηε λα βξείηε ζηελ πην θάησ ηζηνζειίδα, ελψ γηα κηα πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε, κπνξείηε λα ζπκβνπιεχεζηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θάζε καζήκαηνο. Τπελζπκίδεηαη φηη ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γίλεηαη κε ηε δηάρπζή ηνπο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, φπνπ νη βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαιιηεξγνχληαη κέζα απφ θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ νπζηαζηηθή θαη απφ θνηλνχ δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα επξσπατθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κέζα απφ ηα νπνία νη ζρνιηθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα πινπνηνχλ θαηλνηφκεο δξάζεηο. Γηα ζπκκεηνρή παξαθνινπζείηε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο απφ ηε Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Δπίζεο, κπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα 5. Δληαίν θαη Πξναηξεηηθό Οινήκεξν ρνιείν ηα ζρνιεία φπνπ ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ηνπ Δληαίνπ ή ηνπ Πξναηξεηηθνχ Οινήκεξνπ ρνιείνπ, ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο. Σν ζρεηηθφ έγγξαθν κπνξείηε λα ην βξείηε ζην ζχλδεζκν: programmata/curriculum ict.pdf. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ησλ Ζ/Τ θαη ζα ήζειαλ επηπιένλ βνήζεηα εηδηθά ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ελνηήησλ πνπ ζα δηδάμνπλ, θαινχληαη φπσο απνζηείινπλ ζρεηηθφ κήλπκα ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ειίδα 4

6 6. Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν Οη δηεπζπληέο κεξηκλνχλ ψζηε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ειέγρεηαη θαζεκεξηλά, δηφηη ζεσξείηαη έλαο επηπιένλ επίζεκνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ κε ηα ζρνιεία, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ μερσξηζηά ην θάζε ζρνιείν. Δπηπξφζζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζρνιείν σο επίζεκνο θνξέαο πξέπεη λα απνζηείιεη ειεθηξνληθφ κήλπκα ( ), επηβάιιεηαη λα γίλεηαη κέζσ ηεο επίζεκεο δηεχζπλζεο θαη φρη κέζσ άιισλ πξνζσπηθψλ δηεπζχλζεσλ δηαθφξσλ αηφκσλ (π.ρ. δηεπζπληή, εθπαηδεπηηθνχ θαη γξακκαηεηαθνχ πξνζσπηθνχ). Σνλίδεηαη φηη νη θσδηθνί ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη εκπηζηεπηηθνί. Γηα ζθνπνχο απνθπγήο ηπρφλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο, ζπλίζηαηαη φπσο ηνλ θσδηθφ ηνπ ζρνιείνπ γλσξίδεη κφλν ε δηεχζπλζε. Γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ζηήξημεο ζε ζρέζε κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κπνξείηε λα απνηείλεζηε ζηελ Τπεξεζία Γηαδηθηχνπ ζηα ηειέθσλα /787/720. (Στεηικές Εγκύκλιοι: α) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3144 β) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3184 γ) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3460) 7. Ηζηνζειίδεο ρνιείωλ Τπάξρεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ή εκπινπηηζκνχ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο, ζηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ Τ.Π.Π. Βνεζήκαηα θαη νδεγίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πχιεο (www.schools.ac.cy) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζηηο αθφινπζεο ηζηνζειίδεο: Πξφηππα ηζηνζειίδσλ: Βήκαηα ζρεδηαζκνχ ζρνιηθήο ηζηνζειίδαο: Βνεζήκαηα γηα ηζηνζειίδεο: Γηα ζέκαηα αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ, επέθηαζεο ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ ζαο, θαζψο θαη ρξήζεο δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε Λεηηνπξγνχο ηεο Τπεξεζίαο Γηαδηθηχνπ ζηα ηειέθσλα /787/720. (Στεηικές Εγκύκλιοι: α) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3777 β) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3119) 8. Κώδηθαο Γενληνινγίαο Υξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ Αλαθνξηθά κε ηνλ «Κώδηθα Γενληνινγίαο Υξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ» θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ρεδηαζκνχ Ηζηνζειίδσλ απφ ηα ζρνιεία, παξαθαιείζηε λα κειεηήζεηε πνιχ πξνζεθηηθά ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. Δπίζεο, ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β, ζα βξείηε ην «Έληππν γξαπηήο ειίδα 5

7 ζπγθαηάζεζεο γνλέα/θεδεκόλα γηα δεκνζηνπνίεζε θωηνγξαθηθνύ πιηθνύ θαη βίληεν παηδηνύ/παηδηώλ ηνπ» ην νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαη λα ππνγξάθεηαη απφ ην γνλέα/ θεδεκφλα φισλ ησλ παηδηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Σν έληππν κπνξεί λα παξαδίδεηαη ζηνπο γνλείο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ή θαηά ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. (Εγκύκλιος με αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3777) 9. Αζθαιήο Υξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ Σν Γηαδίθηπν έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε. Δίηε ρξεζηκνπνηνχκε ην Γηαδίθηπν γηα ςπραγσγία, είηε γηα κάζεζε, είηε γηα επηθνηλσλία, έρνπκε ζηα ρέξηα καο εξγαιεία θαη πεγέο πνπ κπνξνχλ λα καο πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο πνπ λα εληζρχνπλ ηε δσή καο ζηελ θνηλσλία ηνπ 21νπ αηψλα. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ νξζή ρξήζε ηνπ. Ζ άγλνηα, αιιά θαη ε έιιεηςε δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη δπλαηφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα νδεγήζνπλ ζε άβνιεο θαηαζηάζεηο ή αθφκε θαη ζε θάπνην θίλδπλν. Οη θπξηόηεξνη θίλδπλνη πνπ ζπλεπάγνληαη από ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη: Αθαηάιιειν Πεξηερφκελν, Αλεπηζχκεηα Μελχκαηα (Spam), Απνμέλσζε, Απνπιάλεζε (Grooming), Βίαηα Παηρλίδηα, Δζηζκφο (Internet Addiction), Δθθνβηζκφο (Cyber bullying), Δπηβιαβείο πκπεξηθνξέο, Ζιεθηξνληθφο Σδφγνο, Ηνί (Virus), Παηδηθή Πνξλνγξαθία, Παξαβίαζε Ηδησηηθφηεηαο, Παξαπιεξνθφξεζε (Misinformation), Παξαπνίεζε Γιψζζαο, Τπνθινπή Πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ (Phishing), Φπζηθέο Παζήζεηο. Ο Σνκέαο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Παηδαγωγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη αλαπηχμεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ αιιά θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Παξάιιεια, πξνθεξχζζεη δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα ζπκκεηέρνπλ (π.ρ. Αζθαιέο ζρνιείν γηα ην δηαδίθηπν, Μηθξνί εθπαηδεπηέο γηα ην δηαδίθηπν, δηαγσληζκφο παξαγσγήο ζχληνκνπ βίληεν απφ καζεηέο). Γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, πέξα απφ ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ζα πξέπεη λα πξνσζήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ Σνπηθνχ Τπεχζπλνπ ηνπ ζρνιείνπ ζαο ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο SAFE INTERNET ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ. Οη Γηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ πξέπεη, κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη πξηλ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, λα βεβαησζνχλ φηη βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ε ππεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη ππνινγηζηέο δελ έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ην SAFE INTERNET, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε άκεζα ηνλ ζχκβνπιν πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο. Παξάιιεια, ην ΤΠΠ πξνσζεί ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο πξφζβαζεο ζε δηαδηθηπαθνχο ρψξνπο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θίιηξνπ ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ζρνιείσλ πνπ δηαζέηνπλ «business line». ηα ζρνιεία απηά ην Safe Internet πξέπεη λα αθαηξεζεί γηαηί έρνπλ εληαρζεί πιένλ θάησ απφ network base. Γηα ην ζέκα απηφ ε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε εθπξνζσπείηαη ζηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κε έλα χκβνπιν Πιεξνθνξηθήο. ειίδα 6

8 Με ηελ επθαηξία απηή ζαο ππελζπκίδνπκε φηη ε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο καζεηέο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ απζηεξή επνπηεία, παξνπζία θαη πξνζνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. αο ελεκεξψλνπκε φηη, νη πεξηζζφηεξεο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζέηνπλ σο ειάρηζην φξην ειηθίαο ηα 13 ρξφληα γηα λα κπνξεί λα εγγξαθεί θάπνηνο (π.ρ. Facebook). Ωο εθ ηνχηνπ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ ζηα ζρνιεία απφ καζεηέο ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα απνδέρνληαη πξνζθιήζεηο καζεηψλ ηνπο γηα λα πξνζηεζνχλ ζηελ ιίζηα ησλ δηαδηθηπαθψλ ηνπο θίισλ. πζηήλεηαη φπσο κηιήζεηε ζηνπο καζεηέο ζαο γηα ηνπο ηζηνρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ θαη λα ηνπο πξνηείλεηε θαηάιιεινπο ηζηφηνπνπο νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζε κηθξφηεξα παηδηά. (Εγκύκλιος με αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 1365). 10. Τθηζηάκελνο Δμνπιηζκόο ρνιείωλ ηελ ηζηνζειίδα https://www.dias.ac.cy/el/ylikotexniki/pages/michanografikos.aspx κπνξείηε λα βξείηε θαηάινγν ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο, ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ θάιπςήο ηνπ απφ ηε ζχκβαζε ζπληήξεζεο απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί πξφβιεκα ζε εμνπιηζκφ ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ζπληήξεζεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν αληίζηνηρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο. Γηα ζέκαηα παξαιαβήο εμνπιηζκνχ θαη ηήξεζεο κεηξψνπ κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ηειεθσληθψο ζην ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη εγθχθιηνη παξαιαβήο εμνπιηζκνχ ΣΠΔ γηα δηθή ζαο αλαθνξά. Θέκα Παξαιαβή ησλ εθηππσηψλ ηχπνπ HP CP4005DN Παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηχπνπ Arrow C I3 Παξαιαβή θνξεηψλ βηληενπξνβνιέσλ ηχπνπ SONY VPL EX-5 Παξαιαβή θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηχπνπ HP 4520s Παξαιαβή πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηχπνπ HP Compaq 8000 Elite θαη νζνλψλ Philips Brilliance 225B2C Παξαιαβή βηληενπξνβνιέσλ ηχπνπ OPTOMA EX540i (COE). Αξ. Φαθέινπ Δγθπθιίνπ Ζκεξνκελία Αξ. Δγθπθιίνπ ζην δηαδίθηπν / ειίδα 7

9 11. Οδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία εμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ θαηά ηηο δηαθνπέο Με ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, θαιείζηε φπσο αθνινπζείηε ηηο πην θάησ νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ πνπ βξίζθεηαη ζηα ζρνιεία: Να απνζπλδένληαη φινη νη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο θαη ν εμνπιηζκφο ησλ θακπίλσλ απφ ηνπο ξεπκαηνδφηεο γηα φιε ηε δηάξθεηα πνπ παξακέλεη ην ζρνιείν θιεηζηφ. Να γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ ΖΤ απφ ηε ζθφλε, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρψλ δεκηέο ζηηο κεηξηθέο θάξηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηα εηδηθά θαιχκκαηα ή αλ δελ ππάξρνπλ, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιιεο ιχζεηο π.ρ. καχξα ζαθνχιηα. Να παίξλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ηνπ εμνπιηζκνχ. (Εγκύκλιος με αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3791) 12. πληήξεζε ππνινγηζηώλ Ζ ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε ζπληήξεζεο/ηερληθήο ππνζηήξημεο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ έρεη ιήμεη, γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκφδησλ ρνιηθψλ Δθνξεηψλ. Δάλ ππάξμεη ηερληθφ πξφβιεκα, ζα πξέπεη: Να γίλεηαη δηάγλσζε απφ ηνλ ηνπηθφ ζπληνληζηή (φπνπ ππάξρεη). ε πεξίπησζε πνπ ν ηνπηθφο ζπληνληζηήο αδπλαηεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα, ηφηε απνηείλεηαη ζηνλ νηθείν χκβνπιν Πιεξνθνξηθήο. Αλ ν χκβνπινο θξίλεη αλαγθαίν, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, επηθνηλσλεί κε ηα Έξγα Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ ή/θαη ηελ νηθεία ζρνιηθή εθνξεία γηα ηε δηαδηθαζία θαη ην θφζηνο επηδηφξζσζεο. Αλ δελ ππάξρεη ηνπηθφο ζπληνληζηήο, ηφηε αλαιακβάλεη ν χκβνπινο Πιεξνθνξηθήο λα θάλεη δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ελεξγήζεη αλάινγα. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο ην είδσιν απνθαηάζηαζεο (image), ζα γίλεηαη απφ ηνπο πκβνχινπο Πιεξνθνξηθήο θαη φρη απφ ηνπο Σνπηθνχο Τπεχζπλνπο - πληνληζηέο. ηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε ρνιηθήο Δθνξείαο πεξηιακβάλεηαη θνλδχιη ην νπνίν θαιχπηεη ην θφζηνο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ην ζρεηηθφ θνλδχιη δελ είλαη αξθεηφ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε, ηφηε ε αξκφδηα ρνιηθή Δθνξεία ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα εμαζθάιηζε πξφζζεησλ πηζηψζεσλ. (Στεηικές Εγκύκλιοι: α) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3248 β) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3060 γ) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3118) ειίδα 8

10 13. Υξήζε θαη αλαιώζηκα εθηππωηώλ Θα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ζαο φηη επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε θεηδψ ηνπο εθηππσηέο κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε κειαληψλ, ε αληηθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξή. Οη εθηππσηέο δελ είλαη νχηε θσηνηππηθέο κεραλέο νχηε θσηνπνιπγξάθνη. Σα αληίγξαθα θπιιαδίσλ θαη αλαθνηλψζεσλ πξέπεη λα πνιιαπιαζηάδνληαη, κέζσ ησλ θσηνηππηθψλ κεραλψλ θαη ησλ θσηνπνιπγξάθσλ θαη κέζσ ησλ εθηππσηψλ λα εθηππψλεηαη κφλν ην πξσηφηππν. ε θακηά πεξίπησζε δελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ησλ εθηππσηψλ γηα εθηχπσζε/έθδνζε ζρνιηθψλ πεξηνδηθψλ. Σν πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο εθηππσηέο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα εμππεξέηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο έγρξσκεο εθηχπσζεο πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φπνπ είλαη αλαγθαίν. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα εμνηθνλφκεζε, ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί κφλν έλαο εθηππσηήο γηα έγρξσκε εθηχπσζε ζε θάζε ζρνιείν. Οη ππφινηπνη εθηππσηέο ζα πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα κνλφρξσκε εθηχπσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξέζεη ην ζρνιείν λα αμηνπνηήζεη ηα έγρξσκα κειάληα ησλ εθηππσηψλ πνπ ξπζκίζηεθαλ γηα κνλφρξσκε εθηχπσζε σο αλαιψζηκα γηα ηνλ εθηππσηή κε δπλαηφηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ επηζπλάπηνληαη «Οδεγίεο γηα ηε ξύζκηζε ηωλ εθηππωηώλ HP CP4005DN». ην παξάξηεκα ζα βξείηε ξπζκίζεηο γηα: Μνλφρξσκε εθηχπσζε κφλν. Μνλφρξσκε εθηχπσζε φηαλ έρεη εμαληιεζεί έγρξσκν κειάλη. Ρπζκίζεηο ελεξγνπνίεζεο έγρξσκεο εθηχπσζεο. Όζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ γηα εθηππσηέο δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θνλδχιηα πέξαλ ηεο ζρεηηθήο πξφλνηαο πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αξκνδίσλ ρνιηθψλ Δθνξεηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πξνκήζεηα ησλ αλαισζίκσλ εθηππσηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε επζχλε ηεο αξκφδηαο ρνιηθήο Δθνξείαο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ην ζρεηηθφ θνλδχιη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αξκφδηαο ρνιηθήο Δθνξείαο αηηηνινγεκέλα δελ είλαη αξθεηφ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηψλ, ηφηε ε αξκφδηα ρνιηθή Δθνξεία ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα εμαζθάιηζε πξφζζεησλ πηζηψζεσλ. (Στεηικές Εγκύκλιοι: α) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3248 β) αρ.θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 2234) ειίδα 9

11 14. Σερληθή ζηήξημε ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο πξνο ηα δεκφζηα ζρνιεία, έρεη δεκηνπξγεζεί ηζηνρψξνο ζηε δηεχζπλζε: https://www.dias.ac.cy/el/ylikotexniki/ θνπφο ηνπ ηζηνρψξνπ απηνχ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα ζέκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο πιεξνθνξηθήο κέζσ ηνπ νπνίνπ λα παξέρνληαη άκεζα έγθπξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πιεξνθνξηθήο ησλ ζρνιείσλ, λα αλαξηψληαη αλαθνηλψζεηο θαη ηερληθέο νδεγίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα απηφ θαζψο θαη λα παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε παξνρή ηερληθήο ζηήξημεο θαη βνήζεηαο. Ο ηζηνρψξνο πεξηέρεη κεηαμχ άιισλ: α) πιεξνθνξίεο γηα φιν ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ πνπ έρεη πξνκεζεχζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηα ζρνιεία, απφ ην 2002 θαη κεηά. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο γηα αλαγλψξηζε ησλ κνληέισλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εκεξνκελίεο ιήμεο εγγχεζεο, αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα θ.α. β) δηάθνξεο ηερληθέο νδεγίεο θαη παξαπνκπέο ζε ηερληθέο εγθπθιίνπο. 15. Δγθαηαζηάζεηο βηληενπξνβνιέωλ θαη ειεθηξηθώλ νζνλώλ βηληενπξνβνιέωλ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη πξφζεζε λέαο εγθαηάζηαζεο βηληενπξνβνιέσλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 1. Κακία εγθαηάζηαζε βηληενπξνβνιέσλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 2. Δθφζνλ ε εγθαηάζηαζε βηληενπξνβνιέσλ εγθξηζεί, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ). 3. Σηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα αλαιακβάλεη πάληνηε ε αξκφδηα ζρνιηθή εθνξεία κε βάζε ηε λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 4. Ζ φιε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ζηνπο εθάζηνηε ηνπηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ θαη πξέπεη λα γίλεηαη απφ πξνζνληνχρν, θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν θαη αδεηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. 5. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ε επηζπλαπηφκελε «Γήιωζε Ζιεθηξνιόγνπ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ) φηη ε εγθαηάζηαζε έγηλε κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ζ δήισζε πξέπεη λα θξαηεζεί ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ θαη αληίγξαθν λα απνζηαιεί ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζην ηειενκνηφηππν ή ή κε ζηελ δηεχζπλζε ζε κνξθή PDF. Τπελζπκίδεηαη επίζεο φηη νη εγθαηαζηάζεηο ειεθηξηθψλ νζνλψλ βηληενπξνβνιέσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ. (Στεηικές Εγκύκλιοι: α) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3147 β) αρ. θακ ημερ ). ειίδα 10

12 16. Αηηήκαηα ζρνιείωλ γηα ηηο Σ.Π.Δ Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αηηήκαηα ησλ ζρνιείσλ γηα ηηο Σ.Π.Δ., κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε Λεηηνπξγφ ησλ Σ.Π.Δ. ζην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ πληνληζηή Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο, ηειεθσληθψο ζην ή κέζσ ηειενκνηφηππνπ ζην ή ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν Σνλίδεηαη φηη ε Μνλάδα Έξγσλ Σ.Π.Δ. πξνγξακκαηίδεη θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ζε εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο Σ.Π.Δ. θαη ινγηζκηθφ, κε βάζε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο θάζε ρξνληάο θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Τ.Π.Π. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Σακείν ηνπ Γηεπζπληή γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο Σ.Π.Δ., ε παξαγγειία ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηε ρνιηθή Δθνξεία κέζσ ηεο πκθσλίαο - Πιαίζην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (www.eprocurement.gov.cy). Α. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ έθηαθηεο αλάγθεο, παξαθαιείζηε φπσο αθνινπζείηε ηελ πην θάησ δηαδηθαζία: 1 νλ Τπνβάιεηε ην αίηεκά ζαο ζηελ νηθεία ρνιηθή Δθνξεία (θαλέλα αίηεκα δε ζα γίλεηαη δεθηφ, νχηε ζα ηπγράλεη ρεηξηζκνχ απφ ην Τ.Π.Π. εάλ ππνβάιιεηαη απεπζείαο απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ή ηνπο πλδέζκνπο Γνλέσλ). 2 νλ Ζ ρνιηθή Δθνξεία ζα πξέπεη λα ζπιιέγεη θαη λα πξνσζεί ηα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ ζην Γξαθείν Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Β. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ γίλνληαη δωξεέο ζην ζρνιείν νη νπνίεο αθνξνχλ εμνπιηζκνχ ΣΠΔ, θαιείζηε: 1 νλ Να ζπκπιεξψλεηε θαη λα απνζηέιιεηε ζηελ νηθεία ρνιηθή Δθνξεία ην έληππν ΤΠΠ 37 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ) 2 νλ Ζ ρνιηθή Δθνξεία κε ηε ζεηξά ηεο ζα πξέπεη λα ην πξνσζεί ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σα αηηήκαηα απνδνρήο δσξεψλ δηαβηβάδνληαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην νπνίν αθνχ δεηήζεη ηηο απφςεηο ησλ αξκφδησλ Σκεκάησλ (Σκήκα Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ) κειεηά ην θάζε αίηεκα μερσξηζηά θαη ελεκεξψλεη αλάινγα ην Τ.Π.Π. ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα πιεξνθνξεί ηελ επεξεαδφκελε ρνιηθή Δθνξεία γηα ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο απνδνρήο ηεο δσξεάο. (Στεηικές Εγκύκλιοι: α) αρ. θακ /2 ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3355 β) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3484) γ) αρ. θακ. 13,28,06/03 ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 4030) ειίδα 11

13 17. Γηαδηθαζία δηαγξαθήο κε ρξεζηκνπνηήζηκωλ εηδώλ εμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ ηωλ ζρνιείωλ Ζ λέα δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα ηε δηαγξαθή πεπαιαησκέλσλ/απαξραησκέλσλ κε ρξεζηκνπνηήζηκσλ εηδψλ εμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ ησλ ζρνιείσλ έρεη σο εμήο: 1. Οη Γηεπζπληέο/Γηεπζχληξηεο ησλ ζρνιείσλ, ζπκπιεξψλνπλ θαη απνζηέιινπλ ηελ «Αίηεζε Γηαγξαθήο Μεραλνγξαθηθνχ Δμνπιηζκνχ», (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε) ζηελ Δπηηξνπή Δπηζεψξεζεο πνπ απαξηίδεηαη απφ δχν εθπξνζψπνπο ηεο νηθείαο ρνιηθήο Δθνξείαο θαη ηνλ πληνληζηή Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ. 2. Ζ Δπηηξνπή Δπηζεψξεζεο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη νκφθσλα γηα ηε δηαγξαθή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ή ηε δηάζεζή ηνπ θάπνπ αιινχ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηεο επηηξνπήο επηζεψξεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ, απηφο παξακέλεη ζηελ πεξηνπζία ηεο ρνιηθήο Δθνξείαο θαη ηαπηφρξνλα ελεκεξψλνληαη ηα Έξγα Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ απφθαζή ηνπο. 3. Ζ Δπηηξνπή Δπηζεψξεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νκφθσλα εγθξίλεη ηε δηαγξαθή κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ελεκεξψλεη γηα ηελ απφθαζή ηεο ηα Έξγα Πιεξνθνξηθήο Σ.Π.Δ. Απνζηέιιεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν πνπ βξίζθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε, κε ηειενκνηφηππν ζην θαη ειεθηξνληθά ζην κε φιν ηνλ πξνο δηαγξαθή κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ. Σα Έξγα Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ, αθνχ κειεηήζνπλ ην έληππν πνπ ππνβιήζεθε θαη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηζεψξεζεο, ελεκεξψλνπλ κε ζρεηηθή έθζεζε ην ζρνιείν (εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ θαη ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δπηζεψξεζεο) θαηά πφζν έρεη εγθξηζεί είηε ζην ζχλνιφ ηνπ είηε κεξηθψο ν πξνο δηαγξαθή κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο. Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ιεηηνπξγνί ησλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Π.Δ., ζα επηζθέπηνληαη ηα ζρνιεία θαη ζα επηζεσξνχλ επί ηφπνπ ηνλ πξνο δηαγξαθή κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ. 4. Οη Γηεπζπληέο/ξηεο ησλ ζρνιείσλ, αθνχ ιάβνπλ θαη κειεηήζνπλ ηελ Έθζεζε ησλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ, ζπκπιεξψλνπλ ην Γειηίν Με Υξεζηκνπνηήζηκσλ Αγαζψλ (ΓΔΝ 36), κφλν κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ έρεη ηχρεη έγθξηζεο γηα δηαγξαθή απφ ηα Έξγα Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ. (Δάλ ε απάληεζε γηα απφζπξζε θάπνηνπ εμνπιηζκνχ είλαη αξλεηηθή, θαινχληαη νη Γηεπζπληέο/ξηεο λα επηθνηλσλνχλ κε ηα Έξγα Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ). 5. ηε ζπλέρεηα ππνβάιινπλ ηφζν ην ΓΔΝ 36 φζν θαη ηελ Έθζεζε ησλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ ζηελ ρνιηθή Δθνξεία, ε νπνία ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ γηα πεξηβαιινληηθά νξζή δηαρείξηζε ζην πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ WEEΔ Electrocyclosis Cyprus Ltd ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θ. Ζξφδνην άββα ζηα ηειέθσλα ή , νχησο ψζηε ε θαηαζηξνθή λα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Νφκν ηνπ 2002 (Ν.215(Η)2002) θαη ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο ηνπ 2004 (ΚΓΠ668/2004). Σν πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ζα εθδίδεη α) Γειηίν δπγίζεσο ηνπ εμνπιηζκνχ β) Μεηξψν πιινγήο - Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΣΤΠΟ ΗΗ) θαη ζα πηζηνπνηεί (ζθξαγίδνληαο θαη ππνγξάθνληαο) ην ΓΔΝ 36. Σνλίδεηαη φηη πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα πεξηβαιινληηθά νξζή δηαρείξηζε, ζα πξέπεη λα ειίδα 12

14 αθαηξείηαη θαη λα θαηαζηξέθεηαη θπζηθά δηα ηνπ θηππήκαηνο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ν ζθιεξφο δίζθνο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 6. Οη Γηεπζπληέο/Γηεπζχληξηεο ησλ ζρνιείσλ, ζα πξέπεη λα θξαηήζνπλ αληίγξαθα φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαγξαθή εληχπσλ (ηα πξσηφηππα θπιάγνληαη ζηελ νηθεία ρνιηθή Δθνξεία), ζην Φάθειν Πιεξνθνξηθήο ηνπ ρνιείνπ. Απαξαίηεηα έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα θξαηνχληαη είλαη: Απφθαζε Δπηηξνπήο Δπηζεψξεζεο Έθζεζε ησλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Π.Δ. ΓΔΝ36 (πηζηνπνηεκέλν απφ ην πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ) Γειηίν Επγίζεσο Μεηξψν πιινγήο Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΣΤΠΟ ΗΗ) 7. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ηνπ πξνο δηαγξαθή εμνπιηζκνχ, αθνξά εμνπιηζκφ πνπ παξαδφζεθε ζηα ζρνιεία ην 2002 θαη πξηλ. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνπο Λεηηνπξγνχο Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Π.Δ. ζηα ηειέθσλα , (Εγκύκλιος με αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 2534) 18. Βάζε Καηαγξαθήο Δμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο (ΣΠΔ) θαη Σερλνινγηθνύ Τπνζηεξηθηηθνύ Δμνπιηζκνύ Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ηε Βάζε Καηαγξαθήο Δμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο (ΣΠΔ) θαη Σερλνινγηθνχ Τπνζηεξηθηηθνχ Δμνπιηζκνχ Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο, θαιείζηε λα θαηαρσξήζεηε φιν ηνλ πθηζηάκελν ζρεηηθφ εμνπιηζκφ πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν ζαο. εκεηώλεηαη όηη είλαη απαξαίηεην λα θαηαρωξήζεηε όρη κόλν ηνλ εμνπιηζκό πνπ έρεη απνζηαιεί από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, αιιά θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ ζαο έρεη παξαρωξεζεί δωξεάλ από δηάθνξνπο θνξείο. Δλεκεξώλεζηε παξάιιεια όηη δε ζα πξέπεη λα θαηαρωξήζεηε εμνπιηζκό ηνλ νπνίν έρεηε απνζύξεη. Ζ θαηαγξαθή απηή ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ππάξρεη ζηα ζρνιεία, ζηνλ νξζφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξαγγειηψλ θαη ζηε ζρεηηθή θαηαλνκή. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηεο βάζεο φηαλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πρ. απφθηεζε λένπ εμνπιηζκνχ, απφζπξζε, θινπέο. Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα λα θαηαγξάςεηε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζαο δίλεηαη ζην «Παξάξηεκα Ζ». ην «Παξάξηεκα Θ» δίλεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε φηαλ ζα θαηαγξάςεηε ηνλ Σερλνινγηθφ Τπνζηεξηθηηθφ Δμνπιηζκφ γηα α) καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, β) Δηδηθέο Μνλάδεο γ) Δηδηθά ρνιεία. Πεξηγξαθή ηνπ Σερλνινγηθνχ Τπνζηεξηθηηθνχ Δμνπιηζκνχ Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο δίλεηαη ζην «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η». (Εγκύκλιος με αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 4200) ειίδα 13

15 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΚΩΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΩΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Δηζαγωγή Ζ Τπεξεζία Γηαδηθηχνπ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα ελεκεξψζεη θαη λα ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ ζρνιείσλ γηα δεκηνπξγία θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο ζην δηαδίθηπν έρεη πξνβεί ζηε δεκηνπξγία ΚΩΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ πξνο απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ. Βαζηθφ κέιεκα ηνπ πην θάησ θψδηθα είλαη ε πξνζηαζία ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. Με ηελ ηήξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο, ε ειεχζεξε δηαθίλεζε ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ πνπ απνηειεί ηε βαζηθή αξρή χπαξμεο θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηχνπ δελ θαηαζηξαηεγείηαη αιιά νχηε πεξηνξίδεηαη. Α. Γεθάινγνο Γενληνινγίαο 1. Απνθπγή δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο: Γηεπζχλζεηο Σειέθσλα Ζιεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα 2. Απνθπγή δεκνζηνπνίεζεο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηε θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε έλσζε, ζσκαηείν θαη ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ηελ πγεία, ηελ εξσηηθή δσή θαη εξσηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε πνηληθέο δηψμεηο ή θαηαδίθεο. (Νφκνο 138(Η) ηνπ 2001 «Ο Πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ) Νφκνο».) 3. Έγθξηζε απφ ηνπο γνλείο γηα δεκνζηνπνίεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ή/θαη βίληεν ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα παηδηά ηνπο. ηελ ηζηνζειίδα ππάξρεη πξφηππν έληππν κε ηίηιν «Έληππν γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο γνλέα/θεδεκφλα γηα δεκνζηνπνίεζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη βίληεν παηδηνχ/ψλ ηνπ». 4. Ζ επηινγή ησλ θσηνγξαθηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, ψζηε νη θσηνγξαθίεο λα είλαη θπξίσο γεληθνχ πιάλνπ ή νκάδαο καζεηψλ θαη λα κελ είλαη θσηνγξαθίεο φπνπ απεηθνλίδνληαη μεθάζαξα θαη αηνκηθά θάπνηα παηδηά, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ ειίδα 14

16 παηδηψλ. Πην θάησ παξαηίζεληαη δείγκαηα θσηνγξαθηψλ πνπ ζεσξνχληαη ή δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο. ΛΑΘΟΣ! ΣΩΣΤΟ! Οη θσηνγξαθίεο δε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ζπλνδεχνληαη απφ ιεδάληεο νη νπνίεο λα αθνξνχλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο καζεηέο φπσο ην φλνκα ή ηελ ηάμε ηνπο. 5. Απνθπγή δεκνζηνπνίεζεο «επαίζζεηνπ» πεξηερνκέλνπ φπσο ζνβηληζηηθψλ ή εζληθηζηηθψλ απφςεσλ ή άιισλ αθξαίσλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. 6. Με δεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ εξεπλψλ πνπ ζίγνπλ ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ ή ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 7. Με ρξεζηκνπνίεζε πβξηζηηθήο γιψζζαο θαη απνθπγή ρξήζεο ελλνηψλ ή ιέμεσλ πνπ πξνζβάιινπλ. (π.ρ. γχθηνο) 8. Απνθπγή πεξηερνκέλνπ πνπ πξνζβάιιεη ηνπο καζεηέο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ή άιια θπβεξλεηηθά ηκήκαηα ή πξφζσπα. 9. Με ρξεζηκνπνίεζε θσηνγξαθηψλ ή εηθφλσλ ή ζρεδίσλ κε πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν. 10. Απνθπγή πεξηερνκέλνπ πνπ λα θσηνγξαθίδεη δεκφζηα πξφζσπα ή ζεζκνχο ή θνξείο. 11. Με ηνπνζέηεζε ζπλδέζκσλ (links) θαη δηαθεκηζηηθψλ εηθνληδίσλ (banners) πνπ πξνσζνχλ ή δηαθεκίδνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνζθεξφκελεο απφ εκπνξηθέο εηαηξείεο ή άιισλ ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ κε νηθνλνκηθφ ή άιιν ζπκθέξνλ. 12. Με ηνπνζέηεζε ζπλδέζκσλ (links) ζε ππεξεζίεο φπσο δσκάηηα ζπλνκηιίαο, ηζηνιφγηα (blogs) θαη πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ησλ νπνίσλ ε εγθπξφηεηα δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί. Β. Καλόλεο γηα ηελ πξνζηαζία ζεκαληηθώλ δεδνκέλωλ ηεο ηζηνζειίδαο 1. Υξεζηκνπνίεζε ηζρπξψλ θσδηθψλ γηα ηελ ηζηνζειίδα, νη νπνίνη λα πεξηιακβάλνπλ αξηζκνχο θαη άιια ζχκβνια πνπ λα κελ είλαη πξνβιέςηκα. 2. Με ρξεζηκνπνίεζε ησλ θσδηθψλ ηεο ηζηνζειίδαο ζε άιιεο ηζηνζειίδεο ή ππεξεζίεο. ειίδα 15

17 3. Γηαθχιαμε ησλ θσδηθψλ ηεο ηζηνζειίδαο ζε αζθαιέο κέξνο θαη κε θνηλνπνίεζή ηνπο ζε άιια άηνκα εθηφο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Ηζηνζειίδαο. 4. Αιιαγή ησλ θσδηθψλ ηεο ηζηνζειίδαο αλ δηαθαλεί πηζαλφηεηα δηαξξνήο ηνπο. 5. Απνζήθεπζε αληηγξάθσλ ησλ αξρείσλ (back up) ζε άιια κέζα, πέξαλ ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ βαζηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 6. Υξήζε ελεκεξσκέλνπ ινγηζκηθνχ θαηά ησλ ηψλ (antivirus) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα πξνζηαηεχεηαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο. Γ. Δπηηξνπή Ηζηνζειίδαο Ζ Τπεξεζία Γηαδηθηχνπ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ηνπ πιηθνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα εηζεγείηαη ηε δεκηνπξγία Δπηηξνπήο Ηζηνζειίδαο, ε νπνία ζα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 2 εθπαηδεπηηθνχο θαη ην/ηε δηεπζπληή/ξηα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ νκάδα απηή ζα έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ζρνιείνπ. Σα θαζήθνληα ηεο νκάδαο ζα είλαη: πγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηζηνζειίδα. Μέξηκλα γηα ηήξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο ζρνιηθήο ηζηνζειίδαο. ρεδηαζκφο ηεο ηζηνζειίδαο. Γεκνζηνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο. Γηαρείξηζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. Πξνζηαζία ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζηνλ ππνινγηζηή πνπ θηινμελεί ηελ ηζηνζειίδα. Δπηθνηλσλία κε ηελ Τπεξεζία Γηαδηθηχνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνζειίδα. Δπηθνηλσλία κε ην ζχκβνπιν πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ γηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ηεο ηζηνζειίδαο ή άιια ζέκαηα. ειίδα 16

18 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΔΝΣΤΠΟ ΓΡΑΠΣΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΟΝΔΑ/ΚΖΓΔΜΟΝΑ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΒΗΝΣΔΟ ΠΑΗΓΗΟΤ/ΩΝ ΣΟΤ «ΟΝΟΜΑ ΥΟΛΔΗΟΤ» «ΓΗΔΤΘΤΝΖ» «ΣΖΛΔΦΩΝΟ» «ΦΑΞ» Ζκεξνκελία:.../.../... Θέκα: Έληππν γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο γνλέα/θεδεκόλα γηα δεκνζηνπνίεζε θωηνγξαθηθνύ πιηθνύ θαη βίληεν παηδηνύ/ώλ ηνπ Αγαπεηνί γνλείο, αο ελεκεξψλνπκε φηη ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ εθδίδεηαη έληππν ή/θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ ή/θαη βίληεν κε καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. εθεκεξίδα ηάμεο/ζρνιείνπ, ηζηνζειίδα ζρνιείνπ, ελεκεξσηηθά έληππα θ.η.ι.). Γηα ιφγνπο ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο δενληνινγίαο, παξαθαινχκε φπσο δψζεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα δεκνζίεπζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ή/θαη βίληεν ηνπ παηδηνχ/ψλ ζαο. Παξαθαινχκε φπσο δειψζεηε αλάινγα πην θάησ. Γειψλσ φηη απνδέρνκαη λα δεκνζηνπνηεζεί θσηνγξαθηθφ πιηθφ ή/θαη βίληεν ηνπ παηδηνχ/ψλ κνπ ζε έληππν ή/θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ εθδίδεη ην ζρνιείν. Γειψλσ φηη δελ απνδέρνκαη λα δεκνζηνπνηεζεί θσηνγξαθηθφ πιηθφ ή/θαη βίληεν ηνπ παηδηνχ/ψλ κνπ ζε έληππν ή/θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ εθδίδεη ην ζρνιείν. Όλνκα παηδηνχ/ψλ: 1. Σάμε: 2. Σάμε: 3. Σάμε: 4. Σάμε: Τπνγξαθή γνλέα/θεδεκφλα: Ολνκαηεπψλπκν γνλέα/θεδεκφλα (νινγξάθσο): ειίδα 17

19 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΟΓΖΓΗΔ ΡΤΘΜΗΖ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ CP4005DN ΟΓΖΓΗΔ ΡΤΘΜΗΖ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ CP4005DN ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1.1 Κνλζφια ειέγρνπ Ζ θνλζφια ειέγρνπ (Δηθφλα 1) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εθηππσηή θαη παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εθηππσηή, ηελ θαηάζηαζε ησλ αλαισζίκσλ θαη ηηο εξγαζίεο εθηχπσζεο. Δηθόλα 1: Κνλζόια ειέγρνπ 1. Οζφλε 2. Πάλσ βειάθη ( ) 3. Κνπκπί επηινγήο ( ) 4. Κάησ βειάθη ( ) 5. Κνπκπί ηεξκαηηζκνχ (Stop) 6. Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία (Attention) 7. Δλδεηθηηθή Λπρλία δεδνκέλσλ (Data) 8. Λπρλία εηνηκφηεηαο (Ready) 9. Κνπκπί επηινγψλ (Menu) 10. Κνπκπί εμφδνπ - Back/Exit ( ) 11. Κνπκπί βνήζεηαο ( ) ειίδα 18

20 ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΜΟΝΟΥΡΩΜΖ ΔΚΣΤΠΩΖ ΜΟΝΟ 1. Παηήζηε Menu 2. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε CONFIGURE DEVICE, θαη κεηά παηήζηε 3. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε SYSTEM SETUP, θαη κεηά παηήζηε 4. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε RESTRICT COLOR USE, θαη κεηά παηήζηε 5. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε DISABLE COLOR 6. Παηήζηε γηα λα απνζεθεχζεηε ηε ξχζκηζε 7. Παηήζηε Menu γηα λα επαλέιζεηε ζηε αξρηθή νζφλε Ζ επηινγή DISABLE COLOR αθαηξεί ηε δπλαηφηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΜΟΝΟΥΡΩΜΖ ΔΚΣΤΠΩΖ ΟΣΑΝ ΔΥΔΗ ΔΞΑΝΣΛΖΘΔΗ ΔΓΥΡΩΜΟ ΜΔΛΑΝΗ Ο εθηππσηήο κπνξεί λα ξπζκηζηεί γηα κνλφρξσκε εθηχπσζε κφλν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε Παξάγξαθν 0 πην πάλσ. ε πεξίπησζε πνπ έλα ηνπιάρηζηνλ έγρξσκν κειάλη (θφθθηλν, κπιε ή θίηξηλν) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ εθηππσηή είλαη άδεην, ν εθηππσηήο ζπλερίδεη λα ηππψλεη κνλφρξσκα γηα έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εθηππψζεσλ. Ζ ξχζκηζε πνπ αθνινπζεί επηηξέπεη λα ζπλερίδεηαη ε εθηχπσζε πέξαλ ηνπ νξίνπ απηνχ φηαλ έλα ή πεξηζζφηεξα κειάληα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνλ εθηππσηή είλαη άδεηα. Δλεξγνπνηψληαο ηελ επηινγή απηή, φηαλ εμαληιεζεί έλα κειάλη εκθαλίδεηαη ε πξνεηδνπνίεζε OVERRIDE IS IN USE θαη πξνηξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ην κειάλη, αιιά ζπλερίδεη ηελ εθηχπσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη κνλφρξσκε εθηχπσζε αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ηα έγρξσκα κειάληα έρνπλ εμαληιεζεί. εκεηψλεηαη φηη ηα άδεηα κειάληα ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνλ εθηππσηή. 1. Παηήζηε Menu 2. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε CONFIGURE DEVICE, θαη κεηά παηήζηε 3. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε SYSTEM SETUP, θαη κεηά παηήζηε 4. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε REPLACE SYPPLIES, θαη κεηά παηήζηε 5. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε OVERRIDE AT OUT, θαη κεηά παηήζηε 6. Θα εκθαληζηεί κηα πξνεηδνπνίεζε γηα ηε πνηφηεηα εθηχπσζεο 7. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε YES, USE OVERRIDE 8. Παηήζηε γηα λα απνζεθεχζεηε ηε ξχζκηζε 9. Παηήζηε γηα λα απνδερζείηε ην φξην πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ νζφλε (1500) ειίδα 19

21 10. Παηήζηε Menu γηα λα επαλέιζεηε ζηε αξρηθή νζφλε εκείωζε: Ζ ρξήζε ηεο επηινγήο OVERRIDE AT OUT κπνξεί λα έρεη ωο απνηέιεζκα κε ηθαλνπνηεηηθή πνηόηεηα εθηύπωζεο. Ο θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη αληηθαηάζηαζε ηωλ κειαληώλ όηαλ εκθαλίδεηαη ε πην πάλω πξνεηδνπνίεζε θαη από ην ζεκείν απηό θαη κεηά δελ ηζρύεη ε εγγύεζε ηνπ κειαληνύ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΔΓΥΡΩΜΖ ΔΚΣΤΠΩΖ 1. Παηήζηε Menu 2. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε CONFIGURE DEVICE, θαη κεηά παηήζηε 3. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε SYSTEM SETUP, θαη κεηά παηήζηε 4. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε RESTRICT COLOR USE, θαη κεηά παηήζηε 5. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε ENABLE COLOR 6. Παηήζηε γηα λα απνζεθεχζεηε ηε ξχζκηζε 7. Παηήζηε Menu γηα λα επαλέιζεηε ζηε αξρηθή νζφλε Ζ επηινγή ENABLE COLOR επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. ειίδα 20

22 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΒΗΝΣΔΟΠΡΟΒΟΛΔΩΝ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖ ΠΡΟΒΟΛΖ (ΒΗΝΣΔΟΠΡΟΒΟΛΔΑ) Α. ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηεο κεραλήο πξνβνιήο θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα ηεο βάζεο εγθαηάζηαζεο ηεο θαη ηνπ VGA splitter. 2. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη πξψηηζηα ηελ αζθάιεηα πξνζσπηθνχ θαη καζεηψλ, ηελ αζθαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο αίζνπζαο, ηελ αηζζεηηθή εκθάληζε ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηελ εχθνιε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 3. Ζ εγθαηάζηαζε ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ έγγξαθν θαη φηαλ φινο ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο εγθαηαζηαζεί θαη ηεζεί ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 4. Ζ φιε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ζηνπο εθάζηνηε ηνπηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ θαη λα εθηειεζηεί απφ αδεηνχρν ειεθηξνιφγν. Β. ΥΩΡΟΘΔΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1. Ζ κεραλή πξνβνιήο λα ζηεξεσζεί ζηελ νξνθή ηεο αίζνπζαο/εξγαζηεξίνπ ζε εηδηθή ζπκβαηή βάζε θαη κε εηδηθφ εμνπιηζκφ/εμαξηήκαηα εγθαηάζηαζεο θαηάιιεια γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο νδεγνχο ρξήζεο ηνπο. 2. Ζ βάζε πξέπεη λα ζηεξεσζεί, αλ είλαη δπλαηφ, ζηελ νξνθή ηεο αίζνπζαο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ζηήξημε ηεο κεραλήο πξνβνιήο. 3. Ζ κεραλή πξνβνιήο λα εγθαηαζηαζεί ζε απφζηαζε πνπ λα εμαζθαιίδεη πξνβνιή ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα πξνβνιήο φηαλ ε ξχζκηζε κεγέζπλζεο (zoom), ζηε κεραλή πξνβνιήο βξίζθεηαη ζην κέζν. 4. Δηδηθή πξφλνηα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζε αίζνπζεο ή εξγαζηήξηα πνπ δηαζέηνπλ ςεπδνξνθή ή νξνθή ζε κεγάιν χςνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αλ ην βάζνο ηεο ςεπδνξνθήο ή ην χςνο ηεο νξνθήο δελ επηηξέπεη ηελ θαλνληθή εγθαηάζηαζε ηνπ πξνβνιέα, πξέπεη λα επεθηαζεί ε βάζε αλάινγα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε θαλνληθή εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. Γ. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη πθηζηάκελε πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε κεραλήο πξνβνιήο, απηή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εθφζνλ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηνπο εθάζηνηε ηνπηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ. 2. Δθηεζεηκέλα θαιψδηα δελ γίλνληαη απνδεθηά. 3. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πθηζηάκελε πξφλνηα ζα πξέπεη λα γίλεη λέα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε κε πιαζηηθά θαλάιηα ζχκθσλα κε ηηο πην θάησ ειάρηζηεο απαηηήζεηο: 3.1. Σν θαιψδην ηξνθνδνζίαο θαη ην θαιψδην αλαινγηθνχ ζήκαηνο εηθφλαο (VGA) λα δξνκνινγεζνχλ κέζα απφ πιαζηηθφ θαλάιη έηζη ψζηε ηα δχν θαιψδηα λα κελ ειίδα 21

23 έξρνληαη ζε επαθή. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε εγθαηάζηαζε θαλαιηνχ δχν δηακεξηζκάησλ είηε κε εγθαηάζηαζε δχν δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ. Όπνπ είλαη δπλαηφ, ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ θαλαιηνχ δχν δηακεξηζκάησλ Ζ ηξνθνδνζία ηεο κεραλήο πξνβνιήο πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ δηπνιηθφ δηαθφπηε (heater switch), ν νπνίνο λα ηξνθνδνηείηαη απφ ην πθηζηάκελν θχθισκα πξηδψλ, ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ ζπλέρεηα θαη ηελ νξζή ζπλδεζκνινγία (Ring ή Radial) ηνπ θπθιψκαηνο, θαη ν νπνίνο λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνο απφ ην πξνζσπηθφ Ο δηπνιηθφο δηαθφπηεο λα ηξνθνδνηεί (ζπλδέεηαη κε) ξεπκαηνδφηε (πξίδα) 13 Α θνληά ζηε βάζε ηεο κεραλήο πξνβνιήο (ην πνιχ 30 εθαηνζηά απφ ηε βάζε) κε θαιψδην ηχπνπ twin 2,5 mm ε πεξίπησζε πνπ ν βηληενπξνβνιέαο δηαζέηεη ζχξα USB, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θαη θαιψδην ηνπ ίδηνπ ηχπνπ USB. Tν θαιψδην απηφ κπνξεί λα δξνκνινγεζεί κέζα απφ ην ίδην θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θαιψδην αλαινγηθνχ ζήκαηνο εηθφλαο (VGA). 5. Σν θαιψδην αλαινγηθνχ ζήκαηνο εηθφλαο θαη ην θαιψδην ηχπνπ USB ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ ππνινγηζηή ν νπνίνο ζα ππνδεηρζεί απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ αλάδνρν εγθαηαζηάηε. 6. Σν θαιψδην αλαινγηθνχ ζήκαηνο εηθφλαο πξέπεη λα είλαη ηχπνπ HD D Sub 15 Pin (VGA to VGA). 7. Σν κήθνο ηνπ θαισδίνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο εηθφλαο (VGA) θαη ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ ηχπνπ USB απηνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1m κεγαιχηεξν απφ φζν απαηηείηαη γηα ηε ζχλδεζε κεραλήο πξνβνιήο - ππνινγηζηή. Γ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ Ο αλάδνρνο εγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχζεη ηα αθφινπζα: Βάζε εγθαηάζηαζεο ε νπνία λα είλαη ζπκβαηή κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ηεο ππφ εγθαηάζηαζε κεραλήο πξνβνιήο θαη λα πιεξνί ηηο πην θάησ πξνδηαγξαθέο: Α/Α Υαξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο Απαίηεζε Απάληεζε - Πξνζθνξά 1 Ύςνο απφ ην ηαβάλη Ρπζκηδφκελε, ζε απφζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ππφ εγθαηάζηαζε κεραλήο πξνβνιήο (αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε εγθαηάζηαζεο) 2 Κιίζε ±15 3 Μέγηζην βάξνο θνξηίνπ 11 kg 4 Αξηζκφο ζεκείσλ γηα βίδσκα κεραλήο πξνβνιήο Όζα ζπληζηνχληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ππφ εγθαηάζηαζε κεραλήο πξνβνιήο ειίδα 22

24 1. Έλα 2 port VGA Splitter κε ην δηθφ ηνπ power adaptor θαη καδί κε ηα αλάινγα θαιψδηα ηχπνπ VGA γηα ζχλδεζε ηνπ splitter κε ηελ νζφλε, κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κε ηε κεραλή πξνβνιήο ηεο αίζνπζαο. Σν splitter λα πιεξνί ηηο πην θάησ πξνδηαγξαθέο: Α/Α Υαξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο Απαίηεζε Απάληεζε - Πξνζθνξά 1 Γηαζεζηκφηεηα Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη αλαθνηλσκέλν, ζε παξαγσγή θαη δηαζέζηκν ζηελ αγνξά θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο Καηάζηαζε Απαηηνχκελε Σξνθνδνζία Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη απζεληηθφ, θαηλνχξην, αρξεζηκνπνίεην θαη ζπζθεπαζκέλν ζε απζεληηθφ παθέην ζπζθεπαζίαο κε πιήξε εγγχεζε θαηαζθεπαζηή. 240V, 50Hz Καιψδηα Σξνθνδνζίαο Γηα φιν ηνλ εμνπιηζκφ κε ξεπκαηνιήπηε ζπκβαηφ κε ην πξφηππν BS1363 ή ηζνδχλακν Καιψδηα Γηαζχλδεζεο Γηα φιν ηνλ πεξηθεξεηαθφ εμνπιηζκφ εκάλζεηο ήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ζήκαλζε CE 93/68/EEC. ήκαλζε ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2002/96/EC (WEEE) Αζθάιεηα πκβαηφ κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο 2006/95/EC Ζιεθηξνκαγλεηηθέο Δθπνκπέο πκβαηφ κε ηελ Οδεγία Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Δθπνκπήο 2004/108/EC Πεξηβαιινληηθά Υαξαθηεξηζηηθά Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα δηάζεζε θαη ρξήζε ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2002/95/EC (γλσζηή σο Οδεγία RoHS) 1. Δγγχεζε θαη πληήξεζε To πξνζθεξφκελν πξντφλ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ειίδα 23

25 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: ΓΖΛΩΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΔΡΓΑ Σ.Π.Δ. ΓΖΛΩΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΟΣΗ Ζ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖ ΠΡΟΒΟΛΖ (ΒΗΝΣΔΟΠΡΟΒΟΛΔΑ) ΔΓΗΝΔ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Δγψ ν εγθαηαζηάηεο Ολνκαηεπψλπκν:. Αξ. Μεηξψνπ Ζ.Μ.Τ.:. Γειψλσ ππεχζπλα φηη ε εγθαηάζηαζε ηεο κεραλήο πξνβνιήο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη, φπσο απαηηεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (Να επιζςναθθεί ανηίγπαθο ηων πποδιαγπαθών πος σπηζιμοποιήθηκαν). ρφιηα (να επιζςναθθεί ξεσωπιζηή ζελίδα εάν ο σώπορ δεν είναι απκεηόρ): ρνιείν:. Αίζνπζα: Αξηζκφο ζεηξάο (serial number) κεραλήο πξνβνιήο: Τπνγξαθή:.. Ζκεξνκελία: (Να κραηηθεί ζηο αρτείο ηο ζτολείοσ και ανηίγραθο να αποζηαλεί ζηο Υποσργείο Παιδείας και Πολιηιζμού ζηο ηηλεομοιόησπο ή ή με ζηην διεύθσνζη ζε μορθή PDF) ειίδα 24

26 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ: ΑΗΣΖΜΑ ΔΓΚΡΗΖ ΓΩΡΔΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΠΔ ΤΠΠ 37 Ζκεξ.: Οηθεία ρνιηθή Δθνξεία.. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ / ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ / ΔΗΓΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ. Οδφο:. Σαρ. Κψδηθαο:.. Γήκνο/Κνηλφηεηα:. Αξ. Σει. :.. Αξ. Φαμ: ΑΗΣΖΜΑ ΔΓΚΡΗΖ ΓΩΡΔΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΠΔ Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζαο παξαθαιψ φπσο πξνσζήζεηε ην αίηεκά καο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. αο απνζηέιισ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ζπλεκκέλα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη έγθξηζε δσξεάο. Φνξέαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε δσξεά Δίδνο κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. θνξεηφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο) Πνζφηεηα Καηάζηαζε (π.ρ. θαηλνχξηνο) Μνληέιν Κφζηνο αλά κνλάδα (κε ΦΠΑ) Υξνληθφ πιαίζην εγγχεζεο απφ εηαηξεία πψιεζεο θνπφο δσξεάο Ολνκαηεπψλπκν Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηαο: Τπνγξαθή Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηαο: (Σθπαγίδα Σσολείος ειίδα 25

27 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΠΔ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΠΔ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΕΙΟΤ: ΣΗΛ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ: Φαξ: ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΣΡΙΑ Α/Α ΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ / SERIAL NUMBER ΜΟΝΣΕΛΛΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ειίδα 26

28 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΠΔ ΔΗΟΓΟ ΣΖ ΒΑΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1. Αθνινπζήζηε ηνλ χλδεζκν «Γηαρείξηζε Δμνπιηζκνχ ρνιείσλ» πνπ δίλεηαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (http://exoplismos.schools.ac.cy/login.asp). 2. Δηζάγεηε ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεη, ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ζρνιείνπ ζαο. ειίδα 27

29 ΔΗΑΓΩΓΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖ ΒΑΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 1. Παηήζηε ζην πεδίν «ΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» 2. Παηήζηε ζην πεδίν «Δηζαγσγή» γηα λα θαηαρσξήζεηε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζαο. 3. εκεηψζηε: α) ην ζεηξηαθφ αξηζκφ ζην πεδίν «Serial No», β) επηιέμηε ην είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ (Πεδίν «Τιηθφ Δμνπιηζκνχ») γ) επηιέμηε ηνλ θαηαζθεπαζηή (πεδίν Καηαζθεπαζηήο» δ) επηιέμηε ην κνληέιν (πεδίν «Μνληέιν Καηαζθεπαζηή») ε) ζηε ζπλέρεηα, επηιέμηε «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ζην πεδίν School Type ζη) επηιέμηε ηελ αίζνπζα (πεδίν «Αίζνπζα») ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο. ηελ πεξίπησζε θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, θαιείζηε φπσο ζεκεηψζεηε ηελ αίζνπζα ζηελ νπνία θπιάγεηαη. δ) εάλ νη ηάμεηο είλαη αξηζκεκέλεο, παξαθαιψ φπσο ζεκεησζεί θαη ν αξηζκφο ηεο αίζνπζαο ή ν αξηζκφο ηνπ ηκήκαηνο π.ρ. Α1 («Αξ. Αίζνπζαο»). ε) εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο είλαη ζε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα παηήζεηε ζην θνπηάθη δίπια απφ ην πεδίν «Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο». ηελ πεξίπησζε πνπ δελ παηήζεηε ζην θνπηάθη θαη δελ εκθαληζηεί ην ζχκβνιν ηφηε ν εμνπιηζκφο απηφο ζεσξείηαη φηη δελ είλαη ιεηηνπξγήζηκνο. ειίδα 28

30 ζ) εάλ ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο, έρεη θιαπεί ζα πξέπεη λα παηήζεηε ζην θνπηάθη δίπια απφ ην πεδίν «Κιάπεθε». (ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε ζεκεηψζεη φηη έρεη θιαπεί, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ηε Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ελ ιφγσ θινπή κε επηζηνιή ζαο θαζψο θαη κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ έρεηε ιάβεη). η) ζην πεδίν «Notes» κπνξείηε λα ζεκεηψζεηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξείηε ζθφπηκν λα αλαθέξεηε. Δίλαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ λα ζπκπιεξψζεηε φια ηα πεδία πνπ δίλνληαη κε αζηεξίζθν (Τπνρξεσηηθά πεδία), ηα πεδία «School Σype» θαη «Αίζνπζα» ζην «ROOM», ηελ «Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο» ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα ελεκεξψζεηε θαηά πφζν έρεη θιαπεί ν εμνπιηζκφο «Κιάπεθε». ηελ πεξίπησζε φπνπ ζηε Βάζε Δμνπιηζκνχ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαηαζθεπαζηήο θαη κνληέιν εμνπιηζκνχ πνπ έρεηε ζην ζρνιείν ζαο, ζα πξέπεη λα ζηείιεηε ηα ζηνηρεία απηά ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα λα γίλεη ε θαηαρψξεζή ηνπ θαη λα κπνξέζεηε λα ηνλ εηζάγεηαη ζηε Βάζε. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαγξαθή, παηήζηε «Απνζήθεπζε». ειίδα 29

31 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΓΗΑΓΡΑΦΖ, ΔΚΣΤΠΩΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΖ ΒΑΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΗΑ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΔΓΗΑ ηε Βάζε έρεη ήδε θαηαρσξεζεί έλαο αξηζκφο εμνπιηζκνχ γηα θάπνηα ζρνιεία. Καιείζηε φπσο ειέγμεηε απηφλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη επεμεξγαζηείηε/δηνξζψζηε αλάινγα ηα πεδία (π.ρ. ζπκπιήξσζε πεδίσλ πνπ δελ είλαη ελεκεξσκέλα θιπ.) 1. Όηαλ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε (ηξνπνπνηήζεηε) ηελ θαηαγξαθή πνπ έρεηε εηζάγεη: ην πεδίν «ΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» παηήζηε «Δπεμεξγαζία» θαη ζα αλνίμεη ην παξάζπξν ζην νπνίν είραηε θαηαρσξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε. Δθεί κπνξείηε λα πξνβείηε ζε ηπρφλ αιιαγέο πνπ επηζπκείηε. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηηο αιιαγέο, παηήζηε «Απνζήθεπζε». ειίδα 30

32 2. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε κηα εγγξαθή εμνπιηζκνχ παηήζηε ζην θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ «Δπεμεξγαζία» γηα λα εκθαληζηεί. ηε ζπλέρεηα παηήζηε «Γηαγξαθή επηιεγκέλσλ». Θα εκθαληζηεί ην κήλπκα «Δπηζπκείηε πξαγκαηηθά λα δηαγξάςεηε ηηο εγγξαθέο;» Παηήζηε «νθ» θαη ε/νη εγγξαθή/εο πνπ επηιέμαηε ζα δηαγξαθεί/νχλ. ειίδα 31

33 3. Όηαλ επηζπκείηε λα εθηππψζεηε αθνινπζήζηε ηηο πην θάησ νδεγίεο: α. Δθηχπσζε ζειίδαο ζηελ νπνία βξίζθεζηε β. Δθηχπσζε φισλ ησλ θαηαρσξήζεσλ πνπ έρεηε θάλεη γ. Δθηχπσζε επηιεγκέλσλ ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ γηα εθηχπσζε (π.ρ. κφλν ηνπο βηληενπξνβνιείο), επηιέμηε ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ επηζπκείηε λα εθηππψζεηε παηψληαο ζην θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ «Δπεμεξγαζία» γηα λα εκθαληζηεί. ειίδα 32

34 4. ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΔΓΗΑ α. Πεδίν «ΜΟΝΣΔΛΑ ΤΛΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» ην Πεδίν απηφ κπνξείηε λα δείηε φια ηα κνληέια ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηε Βάζε. β. Πεδίν «ΑΗΘΟΤΔ» ην Πεδίν απηφ κπνξείηε λα δείηε φιεο ηηο Αίζνπζεο φισλ ησλ Βαζκίδσλ πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλεο. Παηήζηε ζην «Δίδνο ρνιείνπ», γηα λα ζαο παξνπζηάζεη ηηο αίζνπζεο ηηο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ειίδα 33

35 γ. Πεδίν «ΑΝΑΦΟΡΔ» Παηψληαο ζην Πεδίν «ΑΝΑΦΟΡΔ», αλνίγνπλ δχν επηινγέο Δπηιέμηε «ΚΛΔΜΜΔΝΟ ΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» γηα λα δείηε φιεο ηηο θαηαρσξήζεηο ζαο πνπ αθνξνχλ θιεκκέλν εμνπιηζκφ. Δπηιέμηε «ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΖΗΜΟ ΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» γηα λα δείηε φιεο ηηο θαηαρσξήζεηο ζαο πνπ αθνξνχλ ζε εμνπιηζκφ πνπ δε ιεηηνπξγεί. Γηα επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε κε ηελ Τπεύζπλε Λεηηνπξγό ηωλ Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο Κωλζηαληία Ξελνθώληνο ζην ηει ή ζην Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείν ειίδα 34

36 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ: ΓΗΑΓΗΑΚΑΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΗΟΓΟ ΣΖ ΒΑΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1. Αθνινπζήζηε ηνλ χλδεζκν «Γηαρείξηζε Δμνπιηζκνχ ρνιείσλ» πνπ δίλεηαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (http://exoplismos.schools.ac.cy/login.asp). 2. Δηζάγεηε ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεη, ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ζρνιείνπ ζαο. ειίδα 35

37 ΔΗΑΓΩΓΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖ ΒΑΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 4. Παηήζηε ζην πεδίν «ΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» 5. Παηήζηε ζην πεδίν «Δηζαγσγή» γηα λα θαηαρσξήζεηε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζαο. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ πνπ δίλνληαη, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεζηε ην «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η» 6. εκεηψζηε: α) ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ ζην πεδίν «Serial No». ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζεηξηαθφο αξηζκφο γηα ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ, ηφηε θαιείζηε λα δψζεηε ζεηξηαθφ αξηζκφ κε βάζε ην «Serial Number ΔΔ» πνπ έρεη ζηαιεί ζην ει. ηαρπδξνκείν ηνπ ζρνιείνπ ζαο, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα πην θάησ: Δάλ ην «Serial Number ΔΔ» πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί είλαη 6dE1, ην Serial Number ηνπ πξώηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα εηζάγεηε, ζα πξέπεη λα είλαη 6dE1_1, ηνπ δεύηεξνπ 6dE1_2, ηνπ ηξίηνπ 6dE1_3, θ.ν.θ. Δπηπιένλ θαιείζηε όπωο ηνπνζεηήζεηε απηνθόιιεην ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκό, κε ην Serial Number πνπ έρεηε δώζεη θαη όπωο θαηαρωξήζεηε ζην βηβιίν πεξηνπζίαο ην ζπγθεθξηκέλν Serial Number. ειίδα 36

38 β) επηιέμηε ην είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ (Πεδίν «Τιηθφ Δμνπιηζκνχ») Όινο ν Σερλ. Τπνζηεξ. Δμνπιηζκόο ΔΔ πνπ ππάξρεη θαηαρωξεκέλνο ζην Πεδίν Τιηθό Δμνπιηζκνύ, έρεη κπξνζηά ηα αξρηθά ΔΔ γηα δηθή ζαο εύθνιε θαη γξήγνξε εύξεζε. γ) επηιέμηε ηνλ θαηαζθεπαζηή (πεδίν «Καηαζθεπαζηήο»). δ) επηιέμηε ην κνληέιν (πεδίν «Μνληέιν Καηαζθεπαζηή»). ε) ζηελ ζπλέρεηα, επηιέμηε «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ζην πεδίν School Type ζη) επηιέμηε ηελ αίζνπζα (πεδίν «Αίζνπζα») ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο. ηελ πεξίπησζε θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, θαιείζηε φπσο ζεκεηψζεηε ηελ αίζνπζα ζηελ νπνία θπιάγεηαη. δ) εάλ νη ηάμεηο είλαη αξηζκεκέλεο, παξαθαιψ φπσο ζεκεησζεί θαη ν αξηζκφο ηεο αίζνπζαο ή ν αξηζκφο ηνπ ηκήκαηνο π.ρ. Α1(«Αξ. Αίζνπζαο») ε) εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο είλαη ζε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα παηήζεηε ζην θνπηάθη δίπια απφ ην πεδίν «Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο». ηελ πεξίπησζε πνπ δελ παηήζεηε ζην θνπηάθη θαη δελ εκθαληζηεί ην ζχκβνιν ηφηε ν εμνπιηζκφο απηφο ζεσξείηαη φηη δελ είλαη ιεηηνπξγήζηκνο. ζ) εάλ ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο, έρεη θιαπεί ζα πξέπεη λα παηήζεηε ζην θνπηάθη δίπια απφ ην πεδίν «Κιάπεθε». (ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε ζεκεηψζεη φηη έρεη θιαπεί, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ηε Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ελ ιφγσ θινπή κε επηζηνιή ζαο θαζψο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ έρεηε ιάβεη). η) ζην πεδίν «Notes» κπνξείηε λα ζεκεηψζεηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξείηε ζθφπηκν λα αλαθέξεηε. Δάλ ν εμνπιηζκφο είλαη αηνκηθφο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζεηε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηνλ/ζηελ νπνία έρεη παξαρσξεζεί. Δίλαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ λα ζπκπιεξψζεηε φια ηα πεδία πνπ δίλνληαη κε αζηεξίζθν (Τπνρξεσηηθά πεδία), ηα πεδία «School Σype» θαη «Αίζνπζα» ζην «ROOM», ηελ «Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο» ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα ελεκεξψζεηε θαηά πφζν έρεη θιαπεί ν εμνπιηζκφο «Κιάπεθε». ειίδα 37

39 ηελ πεξίπησζε φπνπ ζηελ Βάζε Δμνπιηζκνχ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαηαζθεπαζηήο θαη κνληέιν εμνπιηζκνχ πνπ έρεηε ζην ζρνιείν ζαο, ζα πξέπεη λα ζηείιεηε ηα ζηνηρεία απηά ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα λα γίλεη ε θαηαρψξεζή ηνπ θαη λα κπνξέζεηε λα ηνλ εηζάγεηε ζηε Βάζε. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαγξαθή, παηήζηε «Απνζήθεπζε». ειίδα 38

40 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΓΗΑΓΡΑΦΖ, ΔΚΣΤΠΩΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΖ ΒΑΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΗΑ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΔΓΗΑ ηε Βάζε έρεη ήδε θαηαρσξεζεί έλαο αξηζκφο εμνπιηζκνχ γηα θάπνηα ζρνιεία. Καιείζηε φπσο ειέγμεηε απηφλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη επεμεξγαζηείηε/δηνξζψζηε αλάινγα ηα πεδία (π.ρ. ζπκπιήξσζε πεδίσλ πνπ δελ είλαη ελεκεξσκέλα θι.π). 4. Όηαλ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε (ηξνπνπνηήζεηε) ηελ θαηαγξαθή πνπ έρεηε εηζάγεη: ην πεδίν «ΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» παηήζηε «Δπεμεξγαζία» θαη ζα αλνίμεη ην παξάζπξν ζην νπνίν είραηε θαηαρσξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε. Δθεί κπνξείηε λα πξνβείηε ζε ηπρφλ αιιαγέο πνπ επηζπκείηε. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηηο αιιαγέο, παηήζηε «Απνζήθεπζε». ειίδα 39

41 5. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε κηα εγγξαθή εμνπιηζκνχ παηήζηε ζην θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ «Δπεμεξγαζία» γηα λα εκθαληζηεί. ηελ ζπλέρεηα παηήζηε «Γηαγξαθή επηιεγκέλσλ». Θα εκθαληζηεί ην κήλπκα «Δπηζπκείηε πξαγκαηηθά λα δηαγξάςεηε ηηο εγγξαθέο;» Παηήζηε «νθ» θαη ε/νη εγγξαθή/εο πνπ επηιέμαηε ζα δηαγξαθεί/νχλ. ειίδα 40

42 6. Όηαλ επηζπκείηε λα εθηππψζεηε, αθνινπζήζηε ηηο πην θάησ νδεγίεο: α. Δθηχπσζε ζειίδαο ζηελ νπνία βξίζθεζηε β. Δθηχπσζε φισλ ησλ θαηαρσξήζεσλ πνπ έρεηε θάλεη γ. Δθηχπσζε επηιεγκέλσλ ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ γηα εθηχπσζε (π.ρ. κφλν ηνπο βηληενπξνβνιείο), επηιέμηε ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ επηζπκείηε λα εθηππψζεηε παηψληαο ζην θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ «Δπεμεξγαζία» γηα λα εκθαληζηεί. ειίδα 41

43 4. ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΔΓΗΑ α. Πεδίν «ΜΟΝΣΔΛΑ ΤΛΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» ην Πεδίν απηφ κπνξείηε λα δείηε φια ηα κνληέια ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηε Βάζε. β. Πεδίν «ΑΗΘΟΤΔ» ην Πεδίν απηφ κπνξείηε λα δείηε φιεο ηηο Αίζνπζεο φισλ ησλ Βαζκίδσλ πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλεο. Παηήζηε ζην «Δίδνο ρνιείνπ», γηα λα ζαο παξνπζηάζεη ηηο αίζνπζεο ηηο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ειίδα 42

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα