ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο 2014) ρνιηθή Υξνληά

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ 1. Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο χκβνπινη Πιεξνθνξηθήο Σνπηθφο πληνληζηήο Δθαξκνγέο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηα Γλσζηηθά Αληηθείκελα Δληαίν θαη Πξναηξεηηθφ Οινήκεξν ρνιείν Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν Ηζηνζειίδεο ρνιείσλ Κψδηθαο Γενληνινγίαο Υξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ Αζθαιήο Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ Τθηζηάκελνο Δμνπιηζκφο ρνιείσλ Οδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία εμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ θαηά ηηο δηαθνπέο πληήξεζε ππνινγηζηψλ Υξήζε θαη αλαιψζηκα εθηππσηψλ Σερληθή ζηήξημε Δγθαηαζηάζεηο βηληενπξνβνιέσλ θαη ειεθηξηθψλ νζνλψλ βηληενπξνβνιέσλ Αηηήκαηα ζρνιείσλ γηα ηηο Σ.Π.Δ Γηαδηθαζία δηαγξαθήο κε ρξεζηκνπνηήζηκσλ εηδψλ εμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ ησλ ζρνιείσλ Βάζε Καηαγξαθήο Δμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο (ΣΠΔ) θαη Σερλνινγηθνχ Τπνζηεξηθηηθνχ Δμνπιηζκνχ Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΚΩΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΔΝΣΤΠΟ ΓΡΑΠΣΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΟΝΔΑ/ΚΖΓΔΜΟΝΑ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΒΗΝΣΔΟ ΠΑΗΓΗΟΤ/ΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΟΓΖΓΗΔ ΡΤΘΜΗΖ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ CP4005DN ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΒΗΝΣΔΟΠΡΟΒΟΛΔΩΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: ΓΖΛΩΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ: ΑΗΣΖΜΑ ΔΓΚΡΗΖ ΓΩΡΔΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ: ΓΗΑΓΗΑΚΑΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ειίδα 1

3 1. Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή ηωλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωλίαο Ζ Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή είλαη ην φξγαλν πνπ αζρνιείηαη κε νηηδήπνηε αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε Μνλάδα ησλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΤΠΠ. Αληηπξνζσπεχεη ηε Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, ζπλέδξηα, δηαγσληζκνχο θαη ζε ζρεηηθέο ππνεπηηξνπέο ηνπ ΤΠΠ (π.ρ. Δπηηξνπή γηα ηελ Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν, Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Νέσλ θαη/ή πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ). Με ηελ Δπηηξνπή κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κέζσ ησλ Λεηηνπξγψλ Σ.Π.Δ. ζην ηειέθσλν ή ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν Σεο Δπηηξνπήο πξνεδξεχεη έλαο Δπηζεσξεηήο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ Δπηζεσξεηέο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, εθπξφζσπνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηεο Π.Ο.Δ.Γ. 2. ύκβνπινη Πιεξνθνξηθήο Με ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ ζρνιείσλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ησλ πκβνχισλ Πιεξνθνξηθήο. Οη ζχκβνπινη έρνπλ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν φλνκα ηνπ πκβνχινπ Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζα ζαο αλαθνηλσζεί κε ζρεηηθή εγθχθιην κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Σα ζρνιεία θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε ησλ πκβνχισλ Πιεξνθνξηθήο κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα απφ ζπλδηδαζθαιίεο, απφ θνηλνχ εηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηκνξθψζεσλ εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 3. Σνπηθόο πληνληζηήο Ο Σνπηθφο πληνληζηήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζε ζέκαηα Σ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα νξηζηεί κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. πζηήλεηαη, αλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο, λα παξαρσξεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Μπνξεί, φκσο, ν ρξφλνο λα δηακνηξαζηεί ζε δχν εθπαηδεπηηθνχο εάλ ε ξχζκηζε απηή θξίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή. ε απηή ηελ πεξίπησζε, έλαο εθ ησλ δχν ζπληνληζηψλ, ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο ν θχξηνο ζπληνληζηήο. Ο ξφινο ηνπ ζπληνληζηή ζηε ζρνιηθή κνλάδα, είλαη ππνβνεζεηηθφο ζηελ φζν θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε δηνίθεζε. Πεξηιακβάλεη, «Γεληθά Καζήθνληα», «Δθπαηδεπηηθά Καζήθνληα» θαη «Καζήθνληα Σερληθήο ηήξημεο», σο αθνινχζσο: 3.1. Γεληθά θαζήθνληα ηνπ πληνληζηή ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα Απνηειεί ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ ηνπ ρνιείνπ θαη ηνπ πκβνχινπ Πιεξνθνξηθήο, ηεο ρνιηθήο Δθνξείαο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ εηαηξεηψλ Πιεξνθνξηθήο. πκβάιιεη καδί κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ζρεηηθνχ ειίδα 2

4 αξρείνπ γηα ηηο ζπζθεπέο θαη ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν, πξνβαίλεη ζε ηαθηφ έιεγρν ηεο πεξηνπζίαο απηήο, αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (δεο παξάγξαθν 19) θαη ελεκεξψλεη ηνλ Φάθειν Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ. ε ζπλελλφεζε κε ηνλ Γηεπζπληή, θαηαξηίδεη πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο αίζνπζαο Ζ.Τ. (φπνπ ππάξρεη) ψζηε απηή λα αμηνπνηείηαη ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ Δθπαηδεπηηθά θαζήθνληα ηνπ πληνληζηή ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα Παξνπζηάδεη ηε θηινζνθία θαη άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Πιεξνθνξηθή ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Δμνηθεηψλεηαη κε ινγηζκηθά πνπ παξαιακβάλεη ην ζρνιείν θαη ηα παξνπζηάδεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο. πλεξγάδεηαη θαη βνεζά ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 3.3.Σερληθή ζηήξημε ηνπ πληνληζηή ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα Δμνηθεηψλεηαη κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ παξαιακβάλεη ην ζρνιείν. Δπηκειείηαη ηξέρνπζαο θχζεο δεηεκάησλ φπσο αζθάιεηαο ησλ ζπζθεπψλ, επίιπζεο απιψλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, παξαγγειίαο αλαισζίκσλ θ.ά. Έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ εμνπιηζκνχ ή κε ηελ εηαηξεία ε νπνία πινπνίεζε ηηο εξγαζίεο δηθηχσζεο ζην ζρνιείν, γηα επίιπζε ηπρφλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί επηθνηλσλία κε ηνλ χκβνπιν Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ ή ηα Έξγα Πιεξνθνξηθήο. (Εγκύκλιος με αρ. θακ , ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 2651) 4. Δθαξκνγέο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωλίαο ζηα Γλωζηηθά Αληηθείκελα Δπηπξφζζεηα κε ηε ζηήξημε απφ ηνπο πκβνχινπο Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπο Σνπηθνχο πληνληζηέο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνζειίδα πνπ αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, ζηνλ αθφινπζν ππεξζχλδεζκν: ηελ ηζηνζειίδα πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηε θηινζνθία θαη ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο, φζν θαη ζε εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο - κάζεζεο. Πέξαλ απφ ην ελεκεξσηηθφ θαη επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ παξέρεηαη, ζηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα είλαη επίζεο πξνζβάζηκνο ν θαηάινγνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, νη νδεγνί ρξήζεο θαη ζρεηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, ζην κέξνο «Δθπαηδεπηηθά Λνγηζκηθά» (θαη εηδηθφηεξα απηά πνπ έρνπλ εμαζθαιηζηεί απφ ην ΤΠΠ γηα ηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε): ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη παξαιαβήο θαη αμηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα δηθή ζαο αλαθνξά. ειίδα 3

5 Θέκα Παξαιαβή ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ «Πεξί Κχπξνπ» Παξαιαβή ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ «Σαμίδη ζηνλ Πνιηηηζκφ» Αξ. Φαθέινπ Δγθπθιίνπ Ζκεξνκελία Αξ. Δγθπθιίνπ ζην δηαδίθηπν / / Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «πλέπεηεο» Λνγηζκηθφ πξφγξακκα «Κidspiration V3» Παξαιαβή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ Αγνξά ινγηζκηθψλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο / πλνπηηθή πεξηγξαθή γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζε θάζε κάζεκα κε βάζε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα κπνξείηε λα βξείηε ζηελ πην θάησ ηζηνζειίδα, ελψ γηα κηα πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε, κπνξείηε λα ζπκβνπιεχεζηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θάζε καζήκαηνο. Τπελζπκίδεηαη φηη ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γίλεηαη κε ηε δηάρπζή ηνπο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, φπνπ νη βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαιιηεξγνχληαη κέζα απφ θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ νπζηαζηηθή θαη απφ θνηλνχ δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα επξσπατθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κέζα απφ ηα νπνία νη ζρνιηθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα πινπνηνχλ θαηλνηφκεο δξάζεηο. Γηα ζπκκεηνρή παξαθνινπζείηε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο απφ ηε Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Δπίζεο, κπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα 5. Δληαίν θαη Πξναηξεηηθό Οινήκεξν ρνιείν ηα ζρνιεία φπνπ ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ηνπ Δληαίνπ ή ηνπ Πξναηξεηηθνχ Οινήκεξνπ ρνιείνπ, ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο. Σν ζρεηηθφ έγγξαθν κπνξείηε λα ην βξείηε ζην ζχλδεζκν: programmata/curriculum ict.pdf. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ησλ Ζ/Τ θαη ζα ήζειαλ επηπιένλ βνήζεηα εηδηθά ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ελνηήησλ πνπ ζα δηδάμνπλ, θαινχληαη φπσο απνζηείινπλ ζρεηηθφ κήλπκα ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ειίδα 4

6 6. Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν Οη δηεπζπληέο κεξηκλνχλ ψζηε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ειέγρεηαη θαζεκεξηλά, δηφηη ζεσξείηαη έλαο επηπιένλ επίζεκνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ κε ηα ζρνιεία, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ μερσξηζηά ην θάζε ζρνιείν. Δπηπξφζζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζρνιείν σο επίζεκνο θνξέαο πξέπεη λα απνζηείιεη ειεθηξνληθφ κήλπκα ( ), επηβάιιεηαη λα γίλεηαη κέζσ ηεο επίζεκεο δηεχζπλζεο θαη φρη κέζσ άιισλ πξνζσπηθψλ δηεπζχλζεσλ δηαθφξσλ αηφκσλ (π.ρ. δηεπζπληή, εθπαηδεπηηθνχ θαη γξακκαηεηαθνχ πξνζσπηθνχ). Σνλίδεηαη φηη νη θσδηθνί ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη εκπηζηεπηηθνί. Γηα ζθνπνχο απνθπγήο ηπρφλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο, ζπλίζηαηαη φπσο ηνλ θσδηθφ ηνπ ζρνιείνπ γλσξίδεη κφλν ε δηεχζπλζε. Γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ζηήξημεο ζε ζρέζε κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κπνξείηε λα απνηείλεζηε ζηελ Τπεξεζία Γηαδηθηχνπ ζηα ηειέθσλα /787/720. (Στεηικές Εγκύκλιοι: α) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3144 β) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3184 γ) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3460) 7. Ηζηνζειίδεο ρνιείωλ Τπάξρεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ή εκπινπηηζκνχ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο, ζηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ Τ.Π.Π. Βνεζήκαηα θαη νδεγίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πχιεο (www.schools.ac.cy) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζηηο αθφινπζεο ηζηνζειίδεο: Πξφηππα ηζηνζειίδσλ: Βήκαηα ζρεδηαζκνχ ζρνιηθήο ηζηνζειίδαο: Βνεζήκαηα γηα ηζηνζειίδεο: Γηα ζέκαηα αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ, επέθηαζεο ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ ζαο, θαζψο θαη ρξήζεο δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε Λεηηνπξγνχο ηεο Τπεξεζίαο Γηαδηθηχνπ ζηα ηειέθσλα /787/720. (Στεηικές Εγκύκλιοι: α) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3777 β) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3119) 8. Κώδηθαο Γενληνινγίαο Υξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ Αλαθνξηθά κε ηνλ «Κώδηθα Γενληνινγίαο Υξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ» θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ρεδηαζκνχ Ηζηνζειίδσλ απφ ηα ζρνιεία, παξαθαιείζηε λα κειεηήζεηε πνιχ πξνζεθηηθά ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. Δπίζεο, ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β, ζα βξείηε ην «Έληππν γξαπηήο ειίδα 5

7 ζπγθαηάζεζεο γνλέα/θεδεκόλα γηα δεκνζηνπνίεζε θωηνγξαθηθνύ πιηθνύ θαη βίληεν παηδηνύ/παηδηώλ ηνπ» ην νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαη λα ππνγξάθεηαη απφ ην γνλέα/ θεδεκφλα φισλ ησλ παηδηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Σν έληππν κπνξεί λα παξαδίδεηαη ζηνπο γνλείο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ή θαηά ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. (Εγκύκλιος με αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3777) 9. Αζθαιήο Υξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ Σν Γηαδίθηπν έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε. Δίηε ρξεζηκνπνηνχκε ην Γηαδίθηπν γηα ςπραγσγία, είηε γηα κάζεζε, είηε γηα επηθνηλσλία, έρνπκε ζηα ρέξηα καο εξγαιεία θαη πεγέο πνπ κπνξνχλ λα καο πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο πνπ λα εληζρχνπλ ηε δσή καο ζηελ θνηλσλία ηνπ 21νπ αηψλα. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ νξζή ρξήζε ηνπ. Ζ άγλνηα, αιιά θαη ε έιιεηςε δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη δπλαηφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα νδεγήζνπλ ζε άβνιεο θαηαζηάζεηο ή αθφκε θαη ζε θάπνην θίλδπλν. Οη θπξηόηεξνη θίλδπλνη πνπ ζπλεπάγνληαη από ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη: Αθαηάιιειν Πεξηερφκελν, Αλεπηζχκεηα Μελχκαηα (Spam), Απνμέλσζε, Απνπιάλεζε (Grooming), Βίαηα Παηρλίδηα, Δζηζκφο (Internet Addiction), Δθθνβηζκφο (Cyber bullying), Δπηβιαβείο πκπεξηθνξέο, Ζιεθηξνληθφο Σδφγνο, Ηνί (Virus), Παηδηθή Πνξλνγξαθία, Παξαβίαζε Ηδησηηθφηεηαο, Παξαπιεξνθφξεζε (Misinformation), Παξαπνίεζε Γιψζζαο, Τπνθινπή Πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ (Phishing), Φπζηθέο Παζήζεηο. Ο Σνκέαο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Παηδαγωγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη αλαπηχμεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ αιιά θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Παξάιιεια, πξνθεξχζζεη δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα ζπκκεηέρνπλ (π.ρ. Αζθαιέο ζρνιείν γηα ην δηαδίθηπν, Μηθξνί εθπαηδεπηέο γηα ην δηαδίθηπν, δηαγσληζκφο παξαγσγήο ζχληνκνπ βίληεν απφ καζεηέο). Γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, πέξα απφ ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ζα πξέπεη λα πξνσζήζεηε κε ηε βνήζεηα ηνπ Σνπηθνχ Τπεχζπλνπ ηνπ ζρνιείνπ ζαο ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο SAFE INTERNET ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ. Οη Γηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ πξέπεη, κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη πξηλ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, λα βεβαησζνχλ φηη βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ε ππεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη ππνινγηζηέο δελ έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ην SAFE INTERNET, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε άκεζα ηνλ ζχκβνπιν πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο. Παξάιιεια, ην ΤΠΠ πξνσζεί ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο πξφζβαζεο ζε δηαδηθηπαθνχο ρψξνπο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θίιηξνπ ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ζρνιείσλ πνπ δηαζέηνπλ «business line». ηα ζρνιεία απηά ην Safe Internet πξέπεη λα αθαηξεζεί γηαηί έρνπλ εληαρζεί πιένλ θάησ απφ network base. Γηα ην ζέκα απηφ ε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε εθπξνζσπείηαη ζηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κε έλα χκβνπιν Πιεξνθνξηθήο. ειίδα 6

8 Με ηελ επθαηξία απηή ζαο ππελζπκίδνπκε φηη ε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο καζεηέο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ απζηεξή επνπηεία, παξνπζία θαη πξνζνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. αο ελεκεξψλνπκε φηη, νη πεξηζζφηεξεο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζέηνπλ σο ειάρηζην φξην ειηθίαο ηα 13 ρξφληα γηα λα κπνξεί λα εγγξαθεί θάπνηνο (π.ρ. Facebook). Ωο εθ ηνχηνπ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ ζηα ζρνιεία απφ καζεηέο ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα απνδέρνληαη πξνζθιήζεηο καζεηψλ ηνπο γηα λα πξνζηεζνχλ ζηελ ιίζηα ησλ δηαδηθηπαθψλ ηνπο θίισλ. πζηήλεηαη φπσο κηιήζεηε ζηνπο καζεηέο ζαο γηα ηνπο ηζηνρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ θαη λα ηνπο πξνηείλεηε θαηάιιεινπο ηζηφηνπνπο νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζε κηθξφηεξα παηδηά. (Εγκύκλιος με αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 1365). 10. Τθηζηάκελνο Δμνπιηζκόο ρνιείωλ ηελ ηζηνζειίδα https://www.dias.ac.cy/el/ylikotexniki/pages/michanografikos.aspx κπνξείηε λα βξείηε θαηάινγν ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο, ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ θάιπςήο ηνπ απφ ηε ζχκβαζε ζπληήξεζεο απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί πξφβιεκα ζε εμνπιηζκφ ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ζπληήξεζεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν αληίζηνηρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο. Γηα ζέκαηα παξαιαβήο εμνπιηζκνχ θαη ηήξεζεο κεηξψνπ κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ηειεθσληθψο ζην ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη εγθχθιηνη παξαιαβήο εμνπιηζκνχ ΣΠΔ γηα δηθή ζαο αλαθνξά. Θέκα Παξαιαβή ησλ εθηππσηψλ ηχπνπ HP CP4005DN Παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηχπνπ Arrow C I3 Παξαιαβή θνξεηψλ βηληενπξνβνιέσλ ηχπνπ SONY VPL EX-5 Παξαιαβή θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηχπνπ HP 4520s Παξαιαβή πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηχπνπ HP Compaq 8000 Elite θαη νζνλψλ Philips Brilliance 225B2C Παξαιαβή βηληενπξνβνιέσλ ηχπνπ OPTOMA EX540i (COE). Αξ. Φαθέινπ Δγθπθιίνπ Ζκεξνκελία Αξ. Δγθπθιίνπ ζην δηαδίθηπν / ειίδα 7

9 11. Οδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία εμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ θαηά ηηο δηαθνπέο Με ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, θαιείζηε φπσο αθνινπζείηε ηηο πην θάησ νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ πνπ βξίζθεηαη ζηα ζρνιεία: Να απνζπλδένληαη φινη νη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο θαη ν εμνπιηζκφο ησλ θακπίλσλ απφ ηνπο ξεπκαηνδφηεο γηα φιε ηε δηάξθεηα πνπ παξακέλεη ην ζρνιείν θιεηζηφ. Να γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ ΖΤ απφ ηε ζθφλε, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρψλ δεκηέο ζηηο κεηξηθέο θάξηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηα εηδηθά θαιχκκαηα ή αλ δελ ππάξρνπλ, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιιεο ιχζεηο π.ρ. καχξα ζαθνχιηα. Να παίξλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ηνπ εμνπιηζκνχ. (Εγκύκλιος με αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3791) 12. πληήξεζε ππνινγηζηώλ Ζ ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε ζπληήξεζεο/ηερληθήο ππνζηήξημεο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ έρεη ιήμεη, γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκφδησλ ρνιηθψλ Δθνξεηψλ. Δάλ ππάξμεη ηερληθφ πξφβιεκα, ζα πξέπεη: Να γίλεηαη δηάγλσζε απφ ηνλ ηνπηθφ ζπληνληζηή (φπνπ ππάξρεη). ε πεξίπησζε πνπ ν ηνπηθφο ζπληνληζηήο αδπλαηεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα, ηφηε απνηείλεηαη ζηνλ νηθείν χκβνπιν Πιεξνθνξηθήο. Αλ ν χκβνπινο θξίλεη αλαγθαίν, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, επηθνηλσλεί κε ηα Έξγα Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ ή/θαη ηελ νηθεία ζρνιηθή εθνξεία γηα ηε δηαδηθαζία θαη ην θφζηνο επηδηφξζσζεο. Αλ δελ ππάξρεη ηνπηθφο ζπληνληζηήο, ηφηε αλαιακβάλεη ν χκβνπινο Πιεξνθνξηθήο λα θάλεη δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ελεξγήζεη αλάινγα. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο ην είδσιν απνθαηάζηαζεο (image), ζα γίλεηαη απφ ηνπο πκβνχινπο Πιεξνθνξηθήο θαη φρη απφ ηνπο Σνπηθνχο Τπεχζπλνπο - πληνληζηέο. ηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε ρνιηθήο Δθνξείαο πεξηιακβάλεηαη θνλδχιη ην νπνίν θαιχπηεη ην θφζηνο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ην ζρεηηθφ θνλδχιη δελ είλαη αξθεηφ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε, ηφηε ε αξκφδηα ρνιηθή Δθνξεία ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα εμαζθάιηζε πξφζζεησλ πηζηψζεσλ. (Στεηικές Εγκύκλιοι: α) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3248 β) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3060 γ) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3118) ειίδα 8

10 13. Υξήζε θαη αλαιώζηκα εθηππωηώλ Θα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ζαο φηη επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε θεηδψ ηνπο εθηππσηέο κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε κειαληψλ, ε αληηθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξή. Οη εθηππσηέο δελ είλαη νχηε θσηνηππηθέο κεραλέο νχηε θσηνπνιπγξάθνη. Σα αληίγξαθα θπιιαδίσλ θαη αλαθνηλψζεσλ πξέπεη λα πνιιαπιαζηάδνληαη, κέζσ ησλ θσηνηππηθψλ κεραλψλ θαη ησλ θσηνπνιπγξάθσλ θαη κέζσ ησλ εθηππσηψλ λα εθηππψλεηαη κφλν ην πξσηφηππν. ε θακηά πεξίπησζε δελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ησλ εθηππσηψλ γηα εθηχπσζε/έθδνζε ζρνιηθψλ πεξηνδηθψλ. Σν πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο εθηππσηέο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα εμππεξέηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο έγρξσκεο εθηχπσζεο πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φπνπ είλαη αλαγθαίν. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα εμνηθνλφκεζε, ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί κφλν έλαο εθηππσηήο γηα έγρξσκε εθηχπσζε ζε θάζε ζρνιείν. Οη ππφινηπνη εθηππσηέο ζα πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα κνλφρξσκε εθηχπσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξέζεη ην ζρνιείν λα αμηνπνηήζεη ηα έγρξσκα κειάληα ησλ εθηππσηψλ πνπ ξπζκίζηεθαλ γηα κνλφρξσκε εθηχπσζε σο αλαιψζηκα γηα ηνλ εθηππσηή κε δπλαηφηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ επηζπλάπηνληαη «Οδεγίεο γηα ηε ξύζκηζε ηωλ εθηππωηώλ HP CP4005DN». ην παξάξηεκα ζα βξείηε ξπζκίζεηο γηα: Μνλφρξσκε εθηχπσζε κφλν. Μνλφρξσκε εθηχπσζε φηαλ έρεη εμαληιεζεί έγρξσκν κειάλη. Ρπζκίζεηο ελεξγνπνίεζεο έγρξσκεο εθηχπσζεο. Όζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ γηα εθηππσηέο δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θνλδχιηα πέξαλ ηεο ζρεηηθήο πξφλνηαο πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αξκνδίσλ ρνιηθψλ Δθνξεηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πξνκήζεηα ησλ αλαισζίκσλ εθηππσηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε επζχλε ηεο αξκφδηαο ρνιηθήο Δθνξείαο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ην ζρεηηθφ θνλδχιη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αξκφδηαο ρνιηθήο Δθνξείαο αηηηνινγεκέλα δελ είλαη αξθεηφ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηψλ, ηφηε ε αξκφδηα ρνιηθή Δθνξεία ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα εμαζθάιηζε πξφζζεησλ πηζηψζεσλ. (Στεηικές Εγκύκλιοι: α) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3248 β) αρ.θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 2234) ειίδα 9

11 14. Σερληθή ζηήξημε ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο πξνο ηα δεκφζηα ζρνιεία, έρεη δεκηνπξγεζεί ηζηνρψξνο ζηε δηεχζπλζε: https://www.dias.ac.cy/el/ylikotexniki/ θνπφο ηνπ ηζηνρψξνπ απηνχ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα ζέκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο πιεξνθνξηθήο κέζσ ηνπ νπνίνπ λα παξέρνληαη άκεζα έγθπξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πιεξνθνξηθήο ησλ ζρνιείσλ, λα αλαξηψληαη αλαθνηλψζεηο θαη ηερληθέο νδεγίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα απηφ θαζψο θαη λα παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε παξνρή ηερληθήο ζηήξημεο θαη βνήζεηαο. Ο ηζηνρψξνο πεξηέρεη κεηαμχ άιισλ: α) πιεξνθνξίεο γηα φιν ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ πνπ έρεη πξνκεζεχζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηα ζρνιεία, απφ ην 2002 θαη κεηά. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο γηα αλαγλψξηζε ησλ κνληέισλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εκεξνκελίεο ιήμεο εγγχεζεο, αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα θ.α. β) δηάθνξεο ηερληθέο νδεγίεο θαη παξαπνκπέο ζε ηερληθέο εγθπθιίνπο. 15. Δγθαηαζηάζεηο βηληενπξνβνιέωλ θαη ειεθηξηθώλ νζνλώλ βηληενπξνβνιέωλ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη πξφζεζε λέαο εγθαηάζηαζεο βηληενπξνβνιέσλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 1. Κακία εγθαηάζηαζε βηληενπξνβνιέσλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 2. Δθφζνλ ε εγθαηάζηαζε βηληενπξνβνιέσλ εγθξηζεί, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ). 3. Σηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα αλαιακβάλεη πάληνηε ε αξκφδηα ζρνιηθή εθνξεία κε βάζε ηε λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 4. Ζ φιε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ζηνπο εθάζηνηε ηνπηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ θαη πξέπεη λα γίλεηαη απφ πξνζνληνχρν, θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν θαη αδεηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. 5. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ε επηζπλαπηφκελε «Γήιωζε Ζιεθηξνιόγνπ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ) φηη ε εγθαηάζηαζε έγηλε κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ζ δήισζε πξέπεη λα θξαηεζεί ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ θαη αληίγξαθν λα απνζηαιεί ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζην ηειενκνηφηππν ή ή κε ζηελ δηεχζπλζε ζε κνξθή PDF. Τπελζπκίδεηαη επίζεο φηη νη εγθαηαζηάζεηο ειεθηξηθψλ νζνλψλ βηληενπξνβνιέσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ. (Στεηικές Εγκύκλιοι: α) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3147 β) αρ. θακ ημερ ). ειίδα 10

12 16. Αηηήκαηα ζρνιείωλ γηα ηηο Σ.Π.Δ Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αηηήκαηα ησλ ζρνιείσλ γηα ηηο Σ.Π.Δ., κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε Λεηηνπξγφ ησλ Σ.Π.Δ. ζην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ πληνληζηή Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο, ηειεθσληθψο ζην ή κέζσ ηειενκνηφηππνπ ζην ή ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν Σνλίδεηαη φηη ε Μνλάδα Έξγσλ Σ.Π.Δ. πξνγξακκαηίδεη θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ζε εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο Σ.Π.Δ. θαη ινγηζκηθφ, κε βάζε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο θάζε ρξνληάο θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Τ.Π.Π. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Σακείν ηνπ Γηεπζπληή γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο Σ.Π.Δ., ε παξαγγειία ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηε ρνιηθή Δθνξεία κέζσ ηεο πκθσλίαο - Πιαίζην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (www.eprocurement.gov.cy). Α. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ έθηαθηεο αλάγθεο, παξαθαιείζηε φπσο αθνινπζείηε ηελ πην θάησ δηαδηθαζία: 1 νλ Τπνβάιεηε ην αίηεκά ζαο ζηελ νηθεία ρνιηθή Δθνξεία (θαλέλα αίηεκα δε ζα γίλεηαη δεθηφ, νχηε ζα ηπγράλεη ρεηξηζκνχ απφ ην Τ.Π.Π. εάλ ππνβάιιεηαη απεπζείαο απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ή ηνπο πλδέζκνπο Γνλέσλ). 2 νλ Ζ ρνιηθή Δθνξεία ζα πξέπεη λα ζπιιέγεη θαη λα πξνσζεί ηα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ ζην Γξαθείν Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Β. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ γίλνληαη δωξεέο ζην ζρνιείν νη νπνίεο αθνξνχλ εμνπιηζκνχ ΣΠΔ, θαιείζηε: 1 νλ Να ζπκπιεξψλεηε θαη λα απνζηέιιεηε ζηελ νηθεία ρνιηθή Δθνξεία ην έληππν ΤΠΠ 37 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ) 2 νλ Ζ ρνιηθή Δθνξεία κε ηε ζεηξά ηεο ζα πξέπεη λα ην πξνσζεί ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σα αηηήκαηα απνδνρήο δσξεψλ δηαβηβάδνληαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην νπνίν αθνχ δεηήζεη ηηο απφςεηο ησλ αξκφδησλ Σκεκάησλ (Σκήκα Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ) κειεηά ην θάζε αίηεκα μερσξηζηά θαη ελεκεξψλεη αλάινγα ην Τ.Π.Π. ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα πιεξνθνξεί ηελ επεξεαδφκελε ρνιηθή Δθνξεία γηα ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο απνδνρήο ηεο δσξεάο. (Στεηικές Εγκύκλιοι: α) αρ. θακ /2 ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3355 β) αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 3484) γ) αρ. θακ. 13,28,06/03 ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 4030) ειίδα 11

13 17. Γηαδηθαζία δηαγξαθήο κε ρξεζηκνπνηήζηκωλ εηδώλ εμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ ηωλ ζρνιείωλ Ζ λέα δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα ηε δηαγξαθή πεπαιαησκέλσλ/απαξραησκέλσλ κε ρξεζηκνπνηήζηκσλ εηδψλ εμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ ησλ ζρνιείσλ έρεη σο εμήο: 1. Οη Γηεπζπληέο/Γηεπζχληξηεο ησλ ζρνιείσλ, ζπκπιεξψλνπλ θαη απνζηέιινπλ ηελ «Αίηεζε Γηαγξαθήο Μεραλνγξαθηθνχ Δμνπιηζκνχ», (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε) ζηελ Δπηηξνπή Δπηζεψξεζεο πνπ απαξηίδεηαη απφ δχν εθπξνζψπνπο ηεο νηθείαο ρνιηθήο Δθνξείαο θαη ηνλ πληνληζηή Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ. 2. Ζ Δπηηξνπή Δπηζεψξεζεο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη νκφθσλα γηα ηε δηαγξαθή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ή ηε δηάζεζή ηνπ θάπνπ αιινχ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηεο επηηξνπήο επηζεψξεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ, απηφο παξακέλεη ζηελ πεξηνπζία ηεο ρνιηθήο Δθνξείαο θαη ηαπηφρξνλα ελεκεξψλνληαη ηα Έξγα Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ απφθαζή ηνπο. 3. Ζ Δπηηξνπή Δπηζεψξεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νκφθσλα εγθξίλεη ηε δηαγξαθή κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ελεκεξψλεη γηα ηελ απφθαζή ηεο ηα Έξγα Πιεξνθνξηθήο Σ.Π.Δ. Απνζηέιιεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν πνπ βξίζθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε, κε ηειενκνηφηππν ζην θαη ειεθηξνληθά ζην κε φιν ηνλ πξνο δηαγξαθή κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ. Σα Έξγα Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ, αθνχ κειεηήζνπλ ην έληππν πνπ ππνβιήζεθε θαη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηζεψξεζεο, ελεκεξψλνπλ κε ζρεηηθή έθζεζε ην ζρνιείν (εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ θαη ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δπηζεψξεζεο) θαηά πφζν έρεη εγθξηζεί είηε ζην ζχλνιφ ηνπ είηε κεξηθψο ν πξνο δηαγξαθή κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο. Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ιεηηνπξγνί ησλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Π.Δ., ζα επηζθέπηνληαη ηα ζρνιεία θαη ζα επηζεσξνχλ επί ηφπνπ ηνλ πξνο δηαγξαθή κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ. 4. Οη Γηεπζπληέο/ξηεο ησλ ζρνιείσλ, αθνχ ιάβνπλ θαη κειεηήζνπλ ηελ Έθζεζε ησλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ, ζπκπιεξψλνπλ ην Γειηίν Με Υξεζηκνπνηήζηκσλ Αγαζψλ (ΓΔΝ 36), κφλν κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ έρεη ηχρεη έγθξηζεο γηα δηαγξαθή απφ ηα Έξγα Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ. (Δάλ ε απάληεζε γηα απφζπξζε θάπνηνπ εμνπιηζκνχ είλαη αξλεηηθή, θαινχληαη νη Γηεπζπληέο/ξηεο λα επηθνηλσλνχλ κε ηα Έξγα Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ). 5. ηε ζπλέρεηα ππνβάιινπλ ηφζν ην ΓΔΝ 36 φζν θαη ηελ Έθζεζε ησλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο ΣΠΔ ζηελ ρνιηθή Δθνξεία, ε νπνία ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ γηα πεξηβαιινληηθά νξζή δηαρείξηζε ζην πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ WEEΔ Electrocyclosis Cyprus Ltd ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θ. Ζξφδνην άββα ζηα ηειέθσλα ή , νχησο ψζηε ε θαηαζηξνθή λα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Νφκν ηνπ 2002 (Ν.215(Η)2002) θαη ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο ηνπ 2004 (ΚΓΠ668/2004). Σν πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ζα εθδίδεη α) Γειηίν δπγίζεσο ηνπ εμνπιηζκνχ β) Μεηξψν πιινγήο - Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΣΤΠΟ ΗΗ) θαη ζα πηζηνπνηεί (ζθξαγίδνληαο θαη ππνγξάθνληαο) ην ΓΔΝ 36. Σνλίδεηαη φηη πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα πεξηβαιινληηθά νξζή δηαρείξηζε, ζα πξέπεη λα ειίδα 12

14 αθαηξείηαη θαη λα θαηαζηξέθεηαη θπζηθά δηα ηνπ θηππήκαηνο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ν ζθιεξφο δίζθνο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 6. Οη Γηεπζπληέο/Γηεπζχληξηεο ησλ ζρνιείσλ, ζα πξέπεη λα θξαηήζνπλ αληίγξαθα φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαγξαθή εληχπσλ (ηα πξσηφηππα θπιάγνληαη ζηελ νηθεία ρνιηθή Δθνξεία), ζην Φάθειν Πιεξνθνξηθήο ηνπ ρνιείνπ. Απαξαίηεηα έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα θξαηνχληαη είλαη: Απφθαζε Δπηηξνπήο Δπηζεψξεζεο Έθζεζε ησλ Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Π.Δ. ΓΔΝ36 (πηζηνπνηεκέλν απφ ην πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ) Γειηίν Επγίζεσο Μεηξψν πιινγήο Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΣΤΠΟ ΗΗ) 7. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ηνπ πξνο δηαγξαθή εμνπιηζκνχ, αθνξά εμνπιηζκφ πνπ παξαδφζεθε ζηα ζρνιεία ην 2002 θαη πξηλ. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνπο Λεηηνπξγνχο Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Π.Δ. ζηα ηειέθσλα , (Εγκύκλιος με αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 2534) 18. Βάζε Καηαγξαθήο Δμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο (ΣΠΔ) θαη Σερλνινγηθνύ Τπνζηεξηθηηθνύ Δμνπιηζκνύ Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ηε Βάζε Καηαγξαθήο Δμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο (ΣΠΔ) θαη Σερλνινγηθνχ Τπνζηεξηθηηθνχ Δμνπιηζκνχ Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο, θαιείζηε λα θαηαρσξήζεηε φιν ηνλ πθηζηάκελν ζρεηηθφ εμνπιηζκφ πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν ζαο. εκεηώλεηαη όηη είλαη απαξαίηεην λα θαηαρωξήζεηε όρη κόλν ηνλ εμνπιηζκό πνπ έρεη απνζηαιεί από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, αιιά θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ ζαο έρεη παξαρωξεζεί δωξεάλ από δηάθνξνπο θνξείο. Δλεκεξώλεζηε παξάιιεια όηη δε ζα πξέπεη λα θαηαρωξήζεηε εμνπιηζκό ηνλ νπνίν έρεηε απνζύξεη. Ζ θαηαγξαθή απηή ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ππάξρεη ζηα ζρνιεία, ζηνλ νξζφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξαγγειηψλ θαη ζηε ζρεηηθή θαηαλνκή. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηεο βάζεο φηαλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πρ. απφθηεζε λένπ εμνπιηζκνχ, απφζπξζε, θινπέο. Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα λα θαηαγξάςεηε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζαο δίλεηαη ζην «Παξάξηεκα Ζ». ην «Παξάξηεκα Θ» δίλεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε φηαλ ζα θαηαγξάςεηε ηνλ Σερλνινγηθφ Τπνζηεξηθηηθφ Δμνπιηζκφ γηα α) καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, β) Δηδηθέο Μνλάδεο γ) Δηδηθά ρνιεία. Πεξηγξαθή ηνπ Σερλνινγηθνχ Τπνζηεξηθηηθνχ Δμνπιηζκνχ Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο δίλεηαη ζην «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η». (Εγκύκλιος με αρ. θακ ημερ αρ. εγκσκλίοσ ζηο διαδίκησο 4200) ειίδα 13

15 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΚΩΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΩΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Δηζαγωγή Ζ Τπεξεζία Γηαδηθηχνπ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα ελεκεξψζεη θαη λα ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ ζρνιείσλ γηα δεκηνπξγία θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο ζην δηαδίθηπν έρεη πξνβεί ζηε δεκηνπξγία ΚΩΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ πξνο απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ. Βαζηθφ κέιεκα ηνπ πην θάησ θψδηθα είλαη ε πξνζηαζία ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. Με ηελ ηήξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο, ε ειεχζεξε δηαθίλεζε ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ πνπ απνηειεί ηε βαζηθή αξρή χπαξμεο θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηχνπ δελ θαηαζηξαηεγείηαη αιιά νχηε πεξηνξίδεηαη. Α. Γεθάινγνο Γενληνινγίαο 1. Απνθπγή δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο: Γηεπζχλζεηο Σειέθσλα Ζιεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα 2. Απνθπγή δεκνζηνπνίεζεο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηε θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε έλσζε, ζσκαηείν θαη ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ηελ πγεία, ηελ εξσηηθή δσή θαη εξσηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε πνηληθέο δηψμεηο ή θαηαδίθεο. (Νφκνο 138(Η) ηνπ 2001 «Ο Πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ) Νφκνο».) 3. Έγθξηζε απφ ηνπο γνλείο γηα δεκνζηνπνίεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ή/θαη βίληεν ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα παηδηά ηνπο. ηελ ηζηνζειίδα ππάξρεη πξφηππν έληππν κε ηίηιν «Έληππν γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο γνλέα/θεδεκφλα γηα δεκνζηνπνίεζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη βίληεν παηδηνχ/ψλ ηνπ». 4. Ζ επηινγή ησλ θσηνγξαθηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, ψζηε νη θσηνγξαθίεο λα είλαη θπξίσο γεληθνχ πιάλνπ ή νκάδαο καζεηψλ θαη λα κελ είλαη θσηνγξαθίεο φπνπ απεηθνλίδνληαη μεθάζαξα θαη αηνκηθά θάπνηα παηδηά, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ ειίδα 14

16 παηδηψλ. Πην θάησ παξαηίζεληαη δείγκαηα θσηνγξαθηψλ πνπ ζεσξνχληαη ή δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο. ΛΑΘΟΣ! ΣΩΣΤΟ! Οη θσηνγξαθίεο δε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ζπλνδεχνληαη απφ ιεδάληεο νη νπνίεο λα αθνξνχλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο καζεηέο φπσο ην φλνκα ή ηελ ηάμε ηνπο. 5. Απνθπγή δεκνζηνπνίεζεο «επαίζζεηνπ» πεξηερνκέλνπ φπσο ζνβηληζηηθψλ ή εζληθηζηηθψλ απφςεσλ ή άιισλ αθξαίσλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. 6. Με δεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ εξεπλψλ πνπ ζίγνπλ ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ ή ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 7. Με ρξεζηκνπνίεζε πβξηζηηθήο γιψζζαο θαη απνθπγή ρξήζεο ελλνηψλ ή ιέμεσλ πνπ πξνζβάιινπλ. (π.ρ. γχθηνο) 8. Απνθπγή πεξηερνκέλνπ πνπ πξνζβάιιεη ηνπο καζεηέο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ή άιια θπβεξλεηηθά ηκήκαηα ή πξφζσπα. 9. Με ρξεζηκνπνίεζε θσηνγξαθηψλ ή εηθφλσλ ή ζρεδίσλ κε πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν. 10. Απνθπγή πεξηερνκέλνπ πνπ λα θσηνγξαθίδεη δεκφζηα πξφζσπα ή ζεζκνχο ή θνξείο. 11. Με ηνπνζέηεζε ζπλδέζκσλ (links) θαη δηαθεκηζηηθψλ εηθνληδίσλ (banners) πνπ πξνσζνχλ ή δηαθεκίδνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνζθεξφκελεο απφ εκπνξηθέο εηαηξείεο ή άιισλ ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ κε νηθνλνκηθφ ή άιιν ζπκθέξνλ. 12. Με ηνπνζέηεζε ζπλδέζκσλ (links) ζε ππεξεζίεο φπσο δσκάηηα ζπλνκηιίαο, ηζηνιφγηα (blogs) θαη πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ησλ νπνίσλ ε εγθπξφηεηα δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί. Β. Καλόλεο γηα ηελ πξνζηαζία ζεκαληηθώλ δεδνκέλωλ ηεο ηζηνζειίδαο 1. Υξεζηκνπνίεζε ηζρπξψλ θσδηθψλ γηα ηελ ηζηνζειίδα, νη νπνίνη λα πεξηιακβάλνπλ αξηζκνχο θαη άιια ζχκβνια πνπ λα κελ είλαη πξνβιέςηκα. 2. Με ρξεζηκνπνίεζε ησλ θσδηθψλ ηεο ηζηνζειίδαο ζε άιιεο ηζηνζειίδεο ή ππεξεζίεο. ειίδα 15

17 3. Γηαθχιαμε ησλ θσδηθψλ ηεο ηζηνζειίδαο ζε αζθαιέο κέξνο θαη κε θνηλνπνίεζή ηνπο ζε άιια άηνκα εθηφο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Ηζηνζειίδαο. 4. Αιιαγή ησλ θσδηθψλ ηεο ηζηνζειίδαο αλ δηαθαλεί πηζαλφηεηα δηαξξνήο ηνπο. 5. Απνζήθεπζε αληηγξάθσλ ησλ αξρείσλ (back up) ζε άιια κέζα, πέξαλ ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ βαζηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 6. Υξήζε ελεκεξσκέλνπ ινγηζκηθνχ θαηά ησλ ηψλ (antivirus) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα πξνζηαηεχεηαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο. Γ. Δπηηξνπή Ηζηνζειίδαο Ζ Τπεξεζία Γηαδηθηχνπ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ηνπ πιηθνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα εηζεγείηαη ηε δεκηνπξγία Δπηηξνπήο Ηζηνζειίδαο, ε νπνία ζα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 2 εθπαηδεπηηθνχο θαη ην/ηε δηεπζπληή/ξηα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ νκάδα απηή ζα έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ζρνιείνπ. Σα θαζήθνληα ηεο νκάδαο ζα είλαη: πγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηζηνζειίδα. Μέξηκλα γηα ηήξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο ζρνιηθήο ηζηνζειίδαο. ρεδηαζκφο ηεο ηζηνζειίδαο. Γεκνζηνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο. Γηαρείξηζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. Πξνζηαζία ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζηνλ ππνινγηζηή πνπ θηινμελεί ηελ ηζηνζειίδα. Δπηθνηλσλία κε ηελ Τπεξεζία Γηαδηθηχνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνζειίδα. Δπηθνηλσλία κε ην ζχκβνπιν πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ γηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ηεο ηζηνζειίδαο ή άιια ζέκαηα. ειίδα 16

18 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΔΝΣΤΠΟ ΓΡΑΠΣΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΟΝΔΑ/ΚΖΓΔΜΟΝΑ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΒΗΝΣΔΟ ΠΑΗΓΗΟΤ/ΩΝ ΣΟΤ «ΟΝΟΜΑ ΥΟΛΔΗΟΤ» «ΓΗΔΤΘΤΝΖ» «ΣΖΛΔΦΩΝΟ» «ΦΑΞ» Ζκεξνκελία:.../.../... Θέκα: Έληππν γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο γνλέα/θεδεκόλα γηα δεκνζηνπνίεζε θωηνγξαθηθνύ πιηθνύ θαη βίληεν παηδηνύ/ώλ ηνπ Αγαπεηνί γνλείο, αο ελεκεξψλνπκε φηη ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ εθδίδεηαη έληππν ή/θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ ή/θαη βίληεν κε καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. εθεκεξίδα ηάμεο/ζρνιείνπ, ηζηνζειίδα ζρνιείνπ, ελεκεξσηηθά έληππα θ.η.ι.). Γηα ιφγνπο ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο δενληνινγίαο, παξαθαινχκε φπσο δψζεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα δεκνζίεπζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ή/θαη βίληεν ηνπ παηδηνχ/ψλ ζαο. Παξαθαινχκε φπσο δειψζεηε αλάινγα πην θάησ. Γειψλσ φηη απνδέρνκαη λα δεκνζηνπνηεζεί θσηνγξαθηθφ πιηθφ ή/θαη βίληεν ηνπ παηδηνχ/ψλ κνπ ζε έληππν ή/θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ εθδίδεη ην ζρνιείν. Γειψλσ φηη δελ απνδέρνκαη λα δεκνζηνπνηεζεί θσηνγξαθηθφ πιηθφ ή/θαη βίληεν ηνπ παηδηνχ/ψλ κνπ ζε έληππν ή/θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ εθδίδεη ην ζρνιείν. Όλνκα παηδηνχ/ψλ: 1. Σάμε: 2. Σάμε: 3. Σάμε: 4. Σάμε: Τπνγξαθή γνλέα/θεδεκφλα: Ολνκαηεπψλπκν γνλέα/θεδεκφλα (νινγξάθσο): ειίδα 17

19 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΟΓΖΓΗΔ ΡΤΘΜΗΖ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ CP4005DN ΟΓΖΓΗΔ ΡΤΘΜΗΖ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ CP4005DN ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1.1 Κνλζφια ειέγρνπ Ζ θνλζφια ειέγρνπ (Δηθφλα 1) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εθηππσηή θαη παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εθηππσηή, ηελ θαηάζηαζε ησλ αλαισζίκσλ θαη ηηο εξγαζίεο εθηχπσζεο. Δηθόλα 1: Κνλζόια ειέγρνπ 1. Οζφλε 2. Πάλσ βειάθη ( ) 3. Κνπκπί επηινγήο ( ) 4. Κάησ βειάθη ( ) 5. Κνπκπί ηεξκαηηζκνχ (Stop) 6. Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία (Attention) 7. Δλδεηθηηθή Λπρλία δεδνκέλσλ (Data) 8. Λπρλία εηνηκφηεηαο (Ready) 9. Κνπκπί επηινγψλ (Menu) 10. Κνπκπί εμφδνπ - Back/Exit ( ) 11. Κνπκπί βνήζεηαο ( ) ειίδα 18

20 ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΜΟΝΟΥΡΩΜΖ ΔΚΣΤΠΩΖ ΜΟΝΟ 1. Παηήζηε Menu 2. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε CONFIGURE DEVICE, θαη κεηά παηήζηε 3. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε SYSTEM SETUP, θαη κεηά παηήζηε 4. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε RESTRICT COLOR USE, θαη κεηά παηήζηε 5. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε DISABLE COLOR 6. Παηήζηε γηα λα απνζεθεχζεηε ηε ξχζκηζε 7. Παηήζηε Menu γηα λα επαλέιζεηε ζηε αξρηθή νζφλε Ζ επηινγή DISABLE COLOR αθαηξεί ηε δπλαηφηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΜΟΝΟΥΡΩΜΖ ΔΚΣΤΠΩΖ ΟΣΑΝ ΔΥΔΗ ΔΞΑΝΣΛΖΘΔΗ ΔΓΥΡΩΜΟ ΜΔΛΑΝΗ Ο εθηππσηήο κπνξεί λα ξπζκηζηεί γηα κνλφρξσκε εθηχπσζε κφλν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε Παξάγξαθν 0 πην πάλσ. ε πεξίπησζε πνπ έλα ηνπιάρηζηνλ έγρξσκν κειάλη (θφθθηλν, κπιε ή θίηξηλν) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ εθηππσηή είλαη άδεην, ν εθηππσηήο ζπλερίδεη λα ηππψλεη κνλφρξσκα γηα έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εθηππψζεσλ. Ζ ξχζκηζε πνπ αθνινπζεί επηηξέπεη λα ζπλερίδεηαη ε εθηχπσζε πέξαλ ηνπ νξίνπ απηνχ φηαλ έλα ή πεξηζζφηεξα κειάληα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνλ εθηππσηή είλαη άδεηα. Δλεξγνπνηψληαο ηελ επηινγή απηή, φηαλ εμαληιεζεί έλα κειάλη εκθαλίδεηαη ε πξνεηδνπνίεζε OVERRIDE IS IN USE θαη πξνηξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ην κειάλη, αιιά ζπλερίδεη ηελ εθηχπσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη κνλφρξσκε εθηχπσζε αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ηα έγρξσκα κειάληα έρνπλ εμαληιεζεί. εκεηψλεηαη φηη ηα άδεηα κειάληα ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνλ εθηππσηή. 1. Παηήζηε Menu 2. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε CONFIGURE DEVICE, θαη κεηά παηήζηε 3. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε SYSTEM SETUP, θαη κεηά παηήζηε 4. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε REPLACE SYPPLIES, θαη κεηά παηήζηε 5. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε OVERRIDE AT OUT, θαη κεηά παηήζηε 6. Θα εκθαληζηεί κηα πξνεηδνπνίεζε γηα ηε πνηφηεηα εθηχπσζεο 7. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε YES, USE OVERRIDE 8. Παηήζηε γηα λα απνζεθεχζεηε ηε ξχζκηζε 9. Παηήζηε γηα λα απνδερζείηε ην φξην πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ νζφλε (1500) ειίδα 19

21 10. Παηήζηε Menu γηα λα επαλέιζεηε ζηε αξρηθή νζφλε εκείωζε: Ζ ρξήζε ηεο επηινγήο OVERRIDE AT OUT κπνξεί λα έρεη ωο απνηέιεζκα κε ηθαλνπνηεηηθή πνηόηεηα εθηύπωζεο. Ο θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη αληηθαηάζηαζε ηωλ κειαληώλ όηαλ εκθαλίδεηαη ε πην πάλω πξνεηδνπνίεζε θαη από ην ζεκείν απηό θαη κεηά δελ ηζρύεη ε εγγύεζε ηνπ κειαληνύ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΔΓΥΡΩΜΖ ΔΚΣΤΠΩΖ 1. Παηήζηε Menu 2. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε CONFIGURE DEVICE, θαη κεηά παηήζηε 3. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε SYSTEM SETUP, θαη κεηά παηήζηε 4. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε RESTRICT COLOR USE, θαη κεηά παηήζηε 5. Παηήζηε κέρξη λα επηιέμεηε ENABLE COLOR 6. Παηήζηε γηα λα απνζεθεχζεηε ηε ξχζκηζε 7. Παηήζηε Menu γηα λα επαλέιζεηε ζηε αξρηθή νζφλε Ζ επηινγή ENABLE COLOR επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. ειίδα 20

22 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΒΗΝΣΔΟΠΡΟΒΟΛΔΩΝ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖ ΠΡΟΒΟΛΖ (ΒΗΝΣΔΟΠΡΟΒΟΛΔΑ) Α. ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηεο κεραλήο πξνβνιήο θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα ηεο βάζεο εγθαηάζηαζεο ηεο θαη ηνπ VGA splitter. 2. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη πξψηηζηα ηελ αζθάιεηα πξνζσπηθνχ θαη καζεηψλ, ηελ αζθαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο αίζνπζαο, ηελ αηζζεηηθή εκθάληζε ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηελ εχθνιε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 3. Ζ εγθαηάζηαζε ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ έγγξαθν θαη φηαλ φινο ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο εγθαηαζηαζεί θαη ηεζεί ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 4. Ζ φιε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ζηνπο εθάζηνηε ηνπηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ θαη λα εθηειεζηεί απφ αδεηνχρν ειεθηξνιφγν. Β. ΥΩΡΟΘΔΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1. Ζ κεραλή πξνβνιήο λα ζηεξεσζεί ζηελ νξνθή ηεο αίζνπζαο/εξγαζηεξίνπ ζε εηδηθή ζπκβαηή βάζε θαη κε εηδηθφ εμνπιηζκφ/εμαξηήκαηα εγθαηάζηαζεο θαηάιιεια γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο νδεγνχο ρξήζεο ηνπο. 2. Ζ βάζε πξέπεη λα ζηεξεσζεί, αλ είλαη δπλαηφ, ζηελ νξνθή ηεο αίζνπζαο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ζηήξημε ηεο κεραλήο πξνβνιήο. 3. Ζ κεραλή πξνβνιήο λα εγθαηαζηαζεί ζε απφζηαζε πνπ λα εμαζθαιίδεη πξνβνιή ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα πξνβνιήο φηαλ ε ξχζκηζε κεγέζπλζεο (zoom), ζηε κεραλή πξνβνιήο βξίζθεηαη ζην κέζν. 4. Δηδηθή πξφλνηα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζε αίζνπζεο ή εξγαζηήξηα πνπ δηαζέηνπλ ςεπδνξνθή ή νξνθή ζε κεγάιν χςνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αλ ην βάζνο ηεο ςεπδνξνθήο ή ην χςνο ηεο νξνθήο δελ επηηξέπεη ηελ θαλνληθή εγθαηάζηαζε ηνπ πξνβνιέα, πξέπεη λα επεθηαζεί ε βάζε αλάινγα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε θαλνληθή εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. Γ. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη πθηζηάκελε πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε κεραλήο πξνβνιήο, απηή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εθφζνλ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηνπο εθάζηνηε ηνπηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ. 2. Δθηεζεηκέλα θαιψδηα δελ γίλνληαη απνδεθηά. 3. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πθηζηάκελε πξφλνηα ζα πξέπεη λα γίλεη λέα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε κε πιαζηηθά θαλάιηα ζχκθσλα κε ηηο πην θάησ ειάρηζηεο απαηηήζεηο: 3.1. Σν θαιψδην ηξνθνδνζίαο θαη ην θαιψδην αλαινγηθνχ ζήκαηνο εηθφλαο (VGA) λα δξνκνινγεζνχλ κέζα απφ πιαζηηθφ θαλάιη έηζη ψζηε ηα δχν θαιψδηα λα κελ ειίδα 21

23 έξρνληαη ζε επαθή. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε εγθαηάζηαζε θαλαιηνχ δχν δηακεξηζκάησλ είηε κε εγθαηάζηαζε δχν δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ. Όπνπ είλαη δπλαηφ, ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ θαλαιηνχ δχν δηακεξηζκάησλ Ζ ηξνθνδνζία ηεο κεραλήο πξνβνιήο πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ δηπνιηθφ δηαθφπηε (heater switch), ν νπνίνο λα ηξνθνδνηείηαη απφ ην πθηζηάκελν θχθισκα πξηδψλ, ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ ζπλέρεηα θαη ηελ νξζή ζπλδεζκνινγία (Ring ή Radial) ηνπ θπθιψκαηνο, θαη ν νπνίνο λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνο απφ ην πξνζσπηθφ Ο δηπνιηθφο δηαθφπηεο λα ηξνθνδνηεί (ζπλδέεηαη κε) ξεπκαηνδφηε (πξίδα) 13 Α θνληά ζηε βάζε ηεο κεραλήο πξνβνιήο (ην πνιχ 30 εθαηνζηά απφ ηε βάζε) κε θαιψδην ηχπνπ twin 2,5 mm ε πεξίπησζε πνπ ν βηληενπξνβνιέαο δηαζέηεη ζχξα USB, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θαη θαιψδην ηνπ ίδηνπ ηχπνπ USB. Tν θαιψδην απηφ κπνξεί λα δξνκνινγεζεί κέζα απφ ην ίδην θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θαιψδην αλαινγηθνχ ζήκαηνο εηθφλαο (VGA). 5. Σν θαιψδην αλαινγηθνχ ζήκαηνο εηθφλαο θαη ην θαιψδην ηχπνπ USB ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ ππνινγηζηή ν νπνίνο ζα ππνδεηρζεί απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ αλάδνρν εγθαηαζηάηε. 6. Σν θαιψδην αλαινγηθνχ ζήκαηνο εηθφλαο πξέπεη λα είλαη ηχπνπ HD D Sub 15 Pin (VGA to VGA). 7. Σν κήθνο ηνπ θαισδίνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο εηθφλαο (VGA) θαη ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ ηχπνπ USB απηνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1m κεγαιχηεξν απφ φζν απαηηείηαη γηα ηε ζχλδεζε κεραλήο πξνβνιήο - ππνινγηζηή. Γ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ Ο αλάδνρνο εγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχζεη ηα αθφινπζα: Βάζε εγθαηάζηαζεο ε νπνία λα είλαη ζπκβαηή κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ηεο ππφ εγθαηάζηαζε κεραλήο πξνβνιήο θαη λα πιεξνί ηηο πην θάησ πξνδηαγξαθέο: Α/Α Υαξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο Απαίηεζε Απάληεζε - Πξνζθνξά 1 Ύςνο απφ ην ηαβάλη Ρπζκηδφκελε, ζε απφζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ππφ εγθαηάζηαζε κεραλήο πξνβνιήο (αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε εγθαηάζηαζεο) 2 Κιίζε ±15 3 Μέγηζην βάξνο θνξηίνπ 11 kg 4 Αξηζκφο ζεκείσλ γηα βίδσκα κεραλήο πξνβνιήο Όζα ζπληζηνχληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ππφ εγθαηάζηαζε κεραλήο πξνβνιήο ειίδα 22

24 1. Έλα 2 port VGA Splitter κε ην δηθφ ηνπ power adaptor θαη καδί κε ηα αλάινγα θαιψδηα ηχπνπ VGA γηα ζχλδεζε ηνπ splitter κε ηελ νζφλε, κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κε ηε κεραλή πξνβνιήο ηεο αίζνπζαο. Σν splitter λα πιεξνί ηηο πην θάησ πξνδηαγξαθέο: Α/Α Υαξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο Απαίηεζε Απάληεζε - Πξνζθνξά 1 Γηαζεζηκφηεηα Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη αλαθνηλσκέλν, ζε παξαγσγή θαη δηαζέζηκν ζηελ αγνξά θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο Καηάζηαζε Απαηηνχκελε Σξνθνδνζία Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη απζεληηθφ, θαηλνχξην, αρξεζηκνπνίεην θαη ζπζθεπαζκέλν ζε απζεληηθφ παθέην ζπζθεπαζίαο κε πιήξε εγγχεζε θαηαζθεπαζηή. 240V, 50Hz Καιψδηα Σξνθνδνζίαο Γηα φιν ηνλ εμνπιηζκφ κε ξεπκαηνιήπηε ζπκβαηφ κε ην πξφηππν BS1363 ή ηζνδχλακν Καιψδηα Γηαζχλδεζεο Γηα φιν ηνλ πεξηθεξεηαθφ εμνπιηζκφ εκάλζεηο ήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ζήκαλζε CE 93/68/EEC. ήκαλζε ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2002/96/EC (WEEE) Αζθάιεηα πκβαηφ κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο 2006/95/EC Ζιεθηξνκαγλεηηθέο Δθπνκπέο πκβαηφ κε ηελ Οδεγία Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Δθπνκπήο 2004/108/EC Πεξηβαιινληηθά Υαξαθηεξηζηηθά Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα δηάζεζε θαη ρξήζε ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2002/95/EC (γλσζηή σο Οδεγία RoHS) 1. Δγγχεζε θαη πληήξεζε To πξνζθεξφκελν πξντφλ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ειίδα 23

25 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: ΓΖΛΩΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΔΡΓΑ Σ.Π.Δ. ΓΖΛΩΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΟΣΗ Ζ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖ ΠΡΟΒΟΛΖ (ΒΗΝΣΔΟΠΡΟΒΟΛΔΑ) ΔΓΗΝΔ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Δγψ ν εγθαηαζηάηεο Ολνκαηεπψλπκν:. Αξ. Μεηξψνπ Ζ.Μ.Τ.:. Γειψλσ ππεχζπλα φηη ε εγθαηάζηαζε ηεο κεραλήο πξνβνιήο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη, φπσο απαηηεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (Να επιζςναθθεί ανηίγπαθο ηων πποδιαγπαθών πος σπηζιμοποιήθηκαν). ρφιηα (να επιζςναθθεί ξεσωπιζηή ζελίδα εάν ο σώπορ δεν είναι απκεηόρ): ρνιείν:. Αίζνπζα: Αξηζκφο ζεηξάο (serial number) κεραλήο πξνβνιήο: Τπνγξαθή:.. Ζκεξνκελία: (Να κραηηθεί ζηο αρτείο ηο ζτολείοσ και ανηίγραθο να αποζηαλεί ζηο Υποσργείο Παιδείας και Πολιηιζμού ζηο ηηλεομοιόησπο ή ή με ζηην διεύθσνζη ζε μορθή PDF) ειίδα 24

26 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ: ΑΗΣΖΜΑ ΔΓΚΡΗΖ ΓΩΡΔΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΠΔ ΤΠΠ 37 Ζκεξ.: Οηθεία ρνιηθή Δθνξεία.. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ / ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ / ΔΗΓΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ. Οδφο:. Σαρ. Κψδηθαο:.. Γήκνο/Κνηλφηεηα:. Αξ. Σει. :.. Αξ. Φαμ: ΑΗΣΖΜΑ ΔΓΚΡΗΖ ΓΩΡΔΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΠΔ Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζαο παξαθαιψ φπσο πξνσζήζεηε ην αίηεκά καο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. αο απνζηέιισ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ζπλεκκέλα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη έγθξηζε δσξεάο. Φνξέαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε δσξεά Δίδνο κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. θνξεηφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο) Πνζφηεηα Καηάζηαζε (π.ρ. θαηλνχξηνο) Μνληέιν Κφζηνο αλά κνλάδα (κε ΦΠΑ) Υξνληθφ πιαίζην εγγχεζεο απφ εηαηξεία πψιεζεο θνπφο δσξεάο Ολνκαηεπψλπκν Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηαο: Τπνγξαθή Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηαο: (Σθπαγίδα Σσολείος ειίδα 25

27 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΠΔ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΠΔ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΕΙΟΤ: ΣΗΛ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ: Φαξ: ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΣΡΙΑ Α/Α ΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ / SERIAL NUMBER ΜΟΝΣΕΛΛΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ειίδα 26

28 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΠΔ ΔΗΟΓΟ ΣΖ ΒΑΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1. Αθνινπζήζηε ηνλ χλδεζκν «Γηαρείξηζε Δμνπιηζκνχ ρνιείσλ» πνπ δίλεηαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (http://exoplismos.schools.ac.cy/login.asp). 2. Δηζάγεηε ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεη, ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ζρνιείνπ ζαο. ειίδα 27

29 ΔΗΑΓΩΓΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖ ΒΑΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 1. Παηήζηε ζην πεδίν «ΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» 2. Παηήζηε ζην πεδίν «Δηζαγσγή» γηα λα θαηαρσξήζεηε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζαο. 3. εκεηψζηε: α) ην ζεηξηαθφ αξηζκφ ζην πεδίν «Serial No», β) επηιέμηε ην είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ (Πεδίν «Τιηθφ Δμνπιηζκνχ») γ) επηιέμηε ηνλ θαηαζθεπαζηή (πεδίν Καηαζθεπαζηήο» δ) επηιέμηε ην κνληέιν (πεδίν «Μνληέιν Καηαζθεπαζηή») ε) ζηε ζπλέρεηα, επηιέμηε «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ζην πεδίν School Type ζη) επηιέμηε ηελ αίζνπζα (πεδίν «Αίζνπζα») ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο. ηελ πεξίπησζε θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, θαιείζηε φπσο ζεκεηψζεηε ηελ αίζνπζα ζηελ νπνία θπιάγεηαη. δ) εάλ νη ηάμεηο είλαη αξηζκεκέλεο, παξαθαιψ φπσο ζεκεησζεί θαη ν αξηζκφο ηεο αίζνπζαο ή ν αξηζκφο ηνπ ηκήκαηνο π.ρ. Α1 («Αξ. Αίζνπζαο»). ε) εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο είλαη ζε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα παηήζεηε ζην θνπηάθη δίπια απφ ην πεδίν «Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο». ηελ πεξίπησζε πνπ δελ παηήζεηε ζην θνπηάθη θαη δελ εκθαληζηεί ην ζχκβνιν ηφηε ν εμνπιηζκφο απηφο ζεσξείηαη φηη δελ είλαη ιεηηνπξγήζηκνο. ειίδα 28

30 ζ) εάλ ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο, έρεη θιαπεί ζα πξέπεη λα παηήζεηε ζην θνπηάθη δίπια απφ ην πεδίν «Κιάπεθε». (ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε ζεκεηψζεη φηη έρεη θιαπεί, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ηε Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ελ ιφγσ θινπή κε επηζηνιή ζαο θαζψο θαη κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ έρεηε ιάβεη). η) ζην πεδίν «Notes» κπνξείηε λα ζεκεηψζεηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξείηε ζθφπηκν λα αλαθέξεηε. Δίλαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ λα ζπκπιεξψζεηε φια ηα πεδία πνπ δίλνληαη κε αζηεξίζθν (Τπνρξεσηηθά πεδία), ηα πεδία «School Σype» θαη «Αίζνπζα» ζην «ROOM», ηελ «Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο» ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα ελεκεξψζεηε θαηά πφζν έρεη θιαπεί ν εμνπιηζκφο «Κιάπεθε». ηελ πεξίπησζε φπνπ ζηε Βάζε Δμνπιηζκνχ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαηαζθεπαζηήο θαη κνληέιν εμνπιηζκνχ πνπ έρεηε ζην ζρνιείν ζαο, ζα πξέπεη λα ζηείιεηε ηα ζηνηρεία απηά ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα λα γίλεη ε θαηαρψξεζή ηνπ θαη λα κπνξέζεηε λα ηνλ εηζάγεηαη ζηε Βάζε. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαγξαθή, παηήζηε «Απνζήθεπζε». ειίδα 29

31 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΓΗΑΓΡΑΦΖ, ΔΚΣΤΠΩΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΖ ΒΑΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΗΑ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΔΓΗΑ ηε Βάζε έρεη ήδε θαηαρσξεζεί έλαο αξηζκφο εμνπιηζκνχ γηα θάπνηα ζρνιεία. Καιείζηε φπσο ειέγμεηε απηφλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη επεμεξγαζηείηε/δηνξζψζηε αλάινγα ηα πεδία (π.ρ. ζπκπιήξσζε πεδίσλ πνπ δελ είλαη ελεκεξσκέλα θιπ.) 1. Όηαλ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε (ηξνπνπνηήζεηε) ηελ θαηαγξαθή πνπ έρεηε εηζάγεη: ην πεδίν «ΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» παηήζηε «Δπεμεξγαζία» θαη ζα αλνίμεη ην παξάζπξν ζην νπνίν είραηε θαηαρσξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε. Δθεί κπνξείηε λα πξνβείηε ζε ηπρφλ αιιαγέο πνπ επηζπκείηε. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηηο αιιαγέο, παηήζηε «Απνζήθεπζε». ειίδα 30

32 2. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε κηα εγγξαθή εμνπιηζκνχ παηήζηε ζην θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ «Δπεμεξγαζία» γηα λα εκθαληζηεί. ηε ζπλέρεηα παηήζηε «Γηαγξαθή επηιεγκέλσλ». Θα εκθαληζηεί ην κήλπκα «Δπηζπκείηε πξαγκαηηθά λα δηαγξάςεηε ηηο εγγξαθέο;» Παηήζηε «νθ» θαη ε/νη εγγξαθή/εο πνπ επηιέμαηε ζα δηαγξαθεί/νχλ. ειίδα 31

33 3. Όηαλ επηζπκείηε λα εθηππψζεηε αθνινπζήζηε ηηο πην θάησ νδεγίεο: α. Δθηχπσζε ζειίδαο ζηελ νπνία βξίζθεζηε β. Δθηχπσζε φισλ ησλ θαηαρσξήζεσλ πνπ έρεηε θάλεη γ. Δθηχπσζε επηιεγκέλσλ ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ γηα εθηχπσζε (π.ρ. κφλν ηνπο βηληενπξνβνιείο), επηιέμηε ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ επηζπκείηε λα εθηππψζεηε παηψληαο ζην θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ «Δπεμεξγαζία» γηα λα εκθαληζηεί. ειίδα 32

34 4. ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΔΓΗΑ α. Πεδίν «ΜΟΝΣΔΛΑ ΤΛΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» ην Πεδίν απηφ κπνξείηε λα δείηε φια ηα κνληέια ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηε Βάζε. β. Πεδίν «ΑΗΘΟΤΔ» ην Πεδίν απηφ κπνξείηε λα δείηε φιεο ηηο Αίζνπζεο φισλ ησλ Βαζκίδσλ πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλεο. Παηήζηε ζην «Δίδνο ρνιείνπ», γηα λα ζαο παξνπζηάζεη ηηο αίζνπζεο ηηο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ειίδα 33

35 γ. Πεδίν «ΑΝΑΦΟΡΔ» Παηψληαο ζην Πεδίν «ΑΝΑΦΟΡΔ», αλνίγνπλ δχν επηινγέο Δπηιέμηε «ΚΛΔΜΜΔΝΟ ΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» γηα λα δείηε φιεο ηηο θαηαρσξήζεηο ζαο πνπ αθνξνχλ θιεκκέλν εμνπιηζκφ. Δπηιέμηε «ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΖΗΜΟ ΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» γηα λα δείηε φιεο ηηο θαηαρσξήζεηο ζαο πνπ αθνξνχλ ζε εμνπιηζκφ πνπ δε ιεηηνπξγεί. Γηα επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε κε ηελ Τπεύζπλε Λεηηνπξγό ηωλ Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο Κωλζηαληία Ξελνθώληνο ζην ηει ή ζην Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείν ειίδα 34

36 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ: ΓΗΑΓΗΑΚΑΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΗΟΓΟ ΣΖ ΒΑΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1. Αθνινπζήζηε ηνλ χλδεζκν «Γηαρείξηζε Δμνπιηζκνχ ρνιείσλ» πνπ δίλεηαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (http://exoplismos.schools.ac.cy/login.asp). 2. Δηζάγεηε ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεη, ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ζρνιείνπ ζαο. ειίδα 35

37 ΔΗΑΓΩΓΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖ ΒΑΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 4. Παηήζηε ζην πεδίν «ΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» 5. Παηήζηε ζην πεδίν «Δηζαγσγή» γηα λα θαηαρσξήζεηε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζαο. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ πνπ δίλνληαη, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεζηε ην «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η» 6. εκεηψζηε: α) ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ ζην πεδίν «Serial No». ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζεηξηαθφο αξηζκφο γηα ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ, ηφηε θαιείζηε λα δψζεηε ζεηξηαθφ αξηζκφ κε βάζε ην «Serial Number ΔΔ» πνπ έρεη ζηαιεί ζην ει. ηαρπδξνκείν ηνπ ζρνιείνπ ζαο, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα πην θάησ: Δάλ ην «Serial Number ΔΔ» πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί είλαη 6dE1, ην Serial Number ηνπ πξώηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα εηζάγεηε, ζα πξέπεη λα είλαη 6dE1_1, ηνπ δεύηεξνπ 6dE1_2, ηνπ ηξίηνπ 6dE1_3, θ.ν.θ. Δπηπιένλ θαιείζηε όπωο ηνπνζεηήζεηε απηνθόιιεην ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκό, κε ην Serial Number πνπ έρεηε δώζεη θαη όπωο θαηαρωξήζεηε ζην βηβιίν πεξηνπζίαο ην ζπγθεθξηκέλν Serial Number. ειίδα 36

38 β) επηιέμηε ην είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ (Πεδίν «Τιηθφ Δμνπιηζκνχ») Όινο ν Σερλ. Τπνζηεξ. Δμνπιηζκόο ΔΔ πνπ ππάξρεη θαηαρωξεκέλνο ζην Πεδίν Τιηθό Δμνπιηζκνύ, έρεη κπξνζηά ηα αξρηθά ΔΔ γηα δηθή ζαο εύθνιε θαη γξήγνξε εύξεζε. γ) επηιέμηε ηνλ θαηαζθεπαζηή (πεδίν «Καηαζθεπαζηήο»). δ) επηιέμηε ην κνληέιν (πεδίν «Μνληέιν Καηαζθεπαζηή»). ε) ζηελ ζπλέρεηα, επηιέμηε «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ζην πεδίν School Type ζη) επηιέμηε ηελ αίζνπζα (πεδίν «Αίζνπζα») ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο. ηελ πεξίπησζε θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, θαιείζηε φπσο ζεκεηψζεηε ηελ αίζνπζα ζηελ νπνία θπιάγεηαη. δ) εάλ νη ηάμεηο είλαη αξηζκεκέλεο, παξαθαιψ φπσο ζεκεησζεί θαη ν αξηζκφο ηεο αίζνπζαο ή ν αξηζκφο ηνπ ηκήκαηνο π.ρ. Α1(«Αξ. Αίζνπζαο») ε) εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο είλαη ζε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα παηήζεηε ζην θνπηάθη δίπια απφ ην πεδίν «Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο». ηελ πεξίπησζε πνπ δελ παηήζεηε ζην θνπηάθη θαη δελ εκθαληζηεί ην ζχκβνιν ηφηε ν εμνπιηζκφο απηφο ζεσξείηαη φηη δελ είλαη ιεηηνπξγήζηκνο. ζ) εάλ ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο, έρεη θιαπεί ζα πξέπεη λα παηήζεηε ζην θνπηάθη δίπια απφ ην πεδίν «Κιάπεθε». (ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε ζεκεηψζεη φηη έρεη θιαπεί, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ηε Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ελ ιφγσ θινπή κε επηζηνιή ζαο θαζψο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ έρεηε ιάβεη). η) ζην πεδίν «Notes» κπνξείηε λα ζεκεηψζεηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξείηε ζθφπηκν λα αλαθέξεηε. Δάλ ν εμνπιηζκφο είλαη αηνκηθφο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζεηε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηνλ/ζηελ νπνία έρεη παξαρσξεζεί. Δίλαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ λα ζπκπιεξψζεηε φια ηα πεδία πνπ δίλνληαη κε αζηεξίζθν (Τπνρξεσηηθά πεδία), ηα πεδία «School Σype» θαη «Αίζνπζα» ζην «ROOM», ηελ «Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο» ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα ελεκεξψζεηε θαηά πφζν έρεη θιαπεί ν εμνπιηζκφο «Κιάπεθε». ειίδα 37

39 ηελ πεξίπησζε φπνπ ζηελ Βάζε Δμνπιηζκνχ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαηαζθεπαζηήο θαη κνληέιν εμνπιηζκνχ πνπ έρεηε ζην ζρνιείν ζαο, ζα πξέπεη λα ζηείιεηε ηα ζηνηρεία απηά ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα λα γίλεη ε θαηαρψξεζή ηνπ θαη λα κπνξέζεηε λα ηνλ εηζάγεηε ζηε Βάζε. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαγξαθή, παηήζηε «Απνζήθεπζε». ειίδα 38

40 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΓΗΑΓΡΑΦΖ, ΔΚΣΤΠΩΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΖ ΒΑΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΗΑ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΔΓΗΑ ηε Βάζε έρεη ήδε θαηαρσξεζεί έλαο αξηζκφο εμνπιηζκνχ γηα θάπνηα ζρνιεία. Καιείζηε φπσο ειέγμεηε απηφλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη επεμεξγαζηείηε/δηνξζψζηε αλάινγα ηα πεδία (π.ρ. ζπκπιήξσζε πεδίσλ πνπ δελ είλαη ελεκεξσκέλα θι.π). 4. Όηαλ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε (ηξνπνπνηήζεηε) ηελ θαηαγξαθή πνπ έρεηε εηζάγεη: ην πεδίν «ΤΛΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» παηήζηε «Δπεμεξγαζία» θαη ζα αλνίμεη ην παξάζπξν ζην νπνίν είραηε θαηαρσξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε. Δθεί κπνξείηε λα πξνβείηε ζε ηπρφλ αιιαγέο πνπ επηζπκείηε. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηηο αιιαγέο, παηήζηε «Απνζήθεπζε». ειίδα 39

41 5. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε κηα εγγξαθή εμνπιηζκνχ παηήζηε ζην θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ «Δπεμεξγαζία» γηα λα εκθαληζηεί. ηελ ζπλέρεηα παηήζηε «Γηαγξαθή επηιεγκέλσλ». Θα εκθαληζηεί ην κήλπκα «Δπηζπκείηε πξαγκαηηθά λα δηαγξάςεηε ηηο εγγξαθέο;» Παηήζηε «νθ» θαη ε/νη εγγξαθή/εο πνπ επηιέμαηε ζα δηαγξαθεί/νχλ. ειίδα 40

42 6. Όηαλ επηζπκείηε λα εθηππψζεηε, αθνινπζήζηε ηηο πην θάησ νδεγίεο: α. Δθηχπσζε ζειίδαο ζηελ νπνία βξίζθεζηε β. Δθηχπσζε φισλ ησλ θαηαρσξήζεσλ πνπ έρεηε θάλεη γ. Δθηχπσζε επηιεγκέλσλ ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ γηα εθηχπσζε (π.ρ. κφλν ηνπο βηληενπξνβνιείο), επηιέμηε ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ επηζπκείηε λα εθηππψζεηε παηψληαο ζην θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ «Δπεμεξγαζία» γηα λα εκθαληζηεί. ειίδα 41

43 4. ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΔΓΗΑ α. Πεδίν «ΜΟΝΣΔΛΑ ΤΛΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» ην Πεδίν απηφ κπνξείηε λα δείηε φια ηα κνληέια ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηε Βάζε. β. Πεδίν «ΑΗΘΟΤΔ» ην Πεδίν απηφ κπνξείηε λα δείηε φιεο ηηο Αίζνπζεο φισλ ησλ Βαζκίδσλ πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλεο. Παηήζηε ζην «Δίδνο ρνιείνπ», γηα λα ζαο παξνπζηάζεη ηηο αίζνπζεο ηηο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ειίδα 42

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Χσξηθή πιεξνθνξία θαη Σπκκεηνρηθόο Γήκνο Σεκηλάξηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Σύξνο, 10-7-2010 Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε γεσγξαθία Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα