LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras"

Transcript

1 ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρφν Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο Εαραξάηνο Γ. (ηέσο δηεπζπληήο ΔΡΔΓΟΛΟΣ) Γηεπζπληήο ΔΡΔΓΟΛΟΣ: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Γηαλλίθνο Γ. Τπεύζπλνο Δξγαζηεξίνπ ΔΡΔΓΟΛΟΣ: Γξ. Γηαλλόπνπινο Κ. Μέινο ΔΡΔΓΟΛΟΣ θαη Τπεύζπλνο Έξεπλαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο: Γξ. Υαηδεκαξηλάθεο. Έρεσνα Καηανάλφζες Προχόνηφν Πρφινού ζηα Ξενοδοτειακά Καηαλύμαηα ηοσ Γήμοσ Υερζονήζοσ και ηες Περιθέρειας Κρήηες - Γείκηες καηανάλφζες και προβλέυεις ηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ κε ηίηιν «Διερεύνηζη ηοσ ρόλοσ ηοσ ηοσριζμού ζηην παραγωγική δομή και οικονομία ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ με βάζη ηη προζέγγιζη ηων Περιθερειακών Δορσθόρων Λογαριαζμών Τοσριζμού», πνπ αλέιαβε θαη αλάζεζε ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ην Δξγαζηήξην Δξεπλώλ θαη Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (ΔΡΔΓΟΛΟΣ) ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν Γήκνπ Υεξζνλήζνπ αιιά θαη κηα πξώηε εθηίκεζε ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο σο πξνο ηελ πξνβιεπόκελε θαηαλάισζε πξντόλησλ ζηα πιαίζηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ πξσηλνύ εληόο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν Σα επξήκαηα απνθαιύπηνπλ ην κέγεζνο ησλ ζπλνιηθώλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ, παξέρνληαο ηελ αλαγθαία πιεξνθόξεζε γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθώλ ζύλδεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο ηόζν κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα όζν θαη κε ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο αγξνηνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ ππό ηελ ζηξαηεγηθή επηινγή πξνώζεζεο ηνπ ειιεληθνύ/θξεηηθνύ πξσηλνύ. Δηδηθόηεξα, ηα κεγέζε πξνθύπηνπλ από δείθηεο εκεξήζηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο πξντόλησλ γηα πεξηζζόηεξα από 30 νκάδεο πξντόλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξσηλό, νη νπνίεο πεξηέρνπλ πάλσ από 300 επηκέξνπο πξντόληα. Γεδνκέλνπ όηη ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ ζπγθεληξώλεη κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία αθελόο ην 35% ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ, αθεηέξνπ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ζε μελνδνρεηαθέο θιίλεο ηεο Κξήηεο, νη δείθηεο πνπ δηακνξθώζεθαλ ζεσξνύληαη αληηπξνζσπεπηηθνί ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Μηα αθξηβέζηεξε σζηόζν πξνζέγγηζε ησλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ ζην ζύλνιν ηεο Κξήηεο ζα απαηηνύζε ηελ δηεύξπλζε ηεο έξεπλαο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. 1

2 Από ηηο εθηηκήζεηο πξνθύπηνπλ όηη πξώηα ζε θαηαλάισζε ζε όηη αθνξά ηηο νκάδεο πξντόλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξσηλό ησλ μελνδνρείσλ βξίζθνληαη ηα θξέζθα θξνύηα, κε πξνβιεπόκελε εηήζηα θαηαλάισζε (2014) ζε επίπεδν δήκνπ πνπ πξνζεγγίδεη ηνπο ηόλνπο, ην γάια (612 ηόλνη) θαη ηα θξέζθα ιαραληθά (540 ηόλνη). Αθνινπζνύλ είδε αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ςσκί-παμηκάδηα-θξπγαληέο (453 ηόλνη), ζθνιηαηνεηδή - πίηεο - βνπηήκαηα θιπ (343 ηόλνη), ελώ έπνληαη ηα αιιαληηθά (286 ηόλνη), ην γηανύξηη (264 ηόλνη), ηα ηπξηά (229 ηόλνη), ηα θξνύηα θνλζέξβαο (196 ηόλνη) θαη νη ζπκππθλσκέλνη ρπκνί σο πξώηε ύιε (163 ηόλνη). Οη αληίζηνηρεο δεηνύκελεο πνζόηεηεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο εθηηκάηαη όηη ηξηπιαζηάδνληαη κε βάζε επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ σο πξνο ηελ αλαινγία ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ ηνπ δήκνπ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα επί ησλ αληίζηνηρσλ ζπλνιηθώλ δηαλπθηεξεύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Κξήηε. Οη αλσηέξσ πνζόηεηεο πξνθύπηνπλ βάζεη κηαο εκεξήζηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο πνπ δηακνξθώλεηαη όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα. Πίνακας 1: Οι 10 ομάδες προχόνηφν πρφινού με ηεν μεγαλύηερε καηανάλφζε και ε προβλεπόμενε δήηεζε για ηεν ηοσριζηική περίοδο Μ.Μ Δείκηες Καηά Κεθαλήν Ημερήζιας Καηανάλωζης ανά ΠΡΩΙΝΟ σνολική εκηιμώμενε ΔΣΖΗΑ καηανάλφζε επί ηοσ Πρφινού Γήκνο Υεξζ/ζνπ Πεξηθέξεηα Κξήηεο %* 1 ΦΡΟΤΣΑ ΦΡΔΚΑ Κηιά 0, ,6% 2 ΓΑΛΑ Λίηξα 0, ,3% 3 ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΦΡΔΚΑ Κηιά 0, ,0% 4 ΦΧΜΗ -ΠΑΞΗΜΑΓΗΑ - ΦΡΤΓΑΝΗΔ Κηιά 0, ,4% 5 ΦΟΛΗΑΣΟΔΗΓΖ - ΠΗΣΔ- ΒΟΤΣΖΜΑΣΑ - ΚΔΗΚ - ΓΛΤΚΗΜΑΣΑ Κηιά 0, ,3% 6 ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ Κηιά 0, ,3% Κηιά/ 7 ΓΗΑΟΤΡΣΗ Λίηξα 0, ,9% 8 ΣΤΡΗΑ Κηιά 0, ,2% 9 ΦΡΟΤΣΑ ΚΟΝΔΡΒΑ Κηιά 0, ,6% ΥΤΜΟΗ Κηιά/ 10 ΤΜΠΤ/ΜΔΝΟΗ Λίηξα 0, ,0% * Σν % ππνδειώλεη ην κεξίδην ηεο θαηεγνξίαο επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πξντόλησλ πξσηλνύ. Χο πξνο ηα επηκέξνπο πξντόληα κε ηελ κεγαιύηεξε θαηαλάισζε, ηα θαξπνύδηα κε εκεξήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε πνπ αλέξρεηαη ζηα 83γξ., ην γάια εβαπνξέ (54γξ.) ηα πνξηνθάιηα (47γξ.) θαη νη ληνκάηεο (45γξ.) πξνβιέπεηαη λα εκθαλίδνπλ ηα αθόινπζα επίπεδα δήηεζεο (βι. Πίλαθα 2). 2

3 Πίνακας 2: Σα 10 προχόνηα πρφινού με ηεν μεγαλύηερε καηανάλφζε και ε προβλεπόμενε δήηεζε για ηεν ηοσριζηική περίοδο Μ.Μ Δείκηες Καηά Κεθαλήν Ημερήζιας Καηανάλωζης ανά ΠΡΩΙΝΟ σνολική εκηιμώμενε ΔΣΖΗΑ καηανάλφζε επί ηοσ Πρφινού Γήκνο Υεξζ/ζνπ Πεξηθέξεηα Κξήηεο %* 1 ΚΑΡΠΟΤΕI Κηιά 0, ,1% 2 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ Λίηξα 0, ,6% ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ 3 (βξώζηκα & ρπκνύ) Κηιά 0, ,7% 4 ΝΣΟΜΑΣΔ Κηιά 0, ,5% ΓΗΑΟΤΡΣΗ (ΣΡΑΓΓΗΣΟ / Κηιά/ 5 ΔΓΔΜΑ / ΠΡΟΒΔΗΟ) Λίηξα 0, ,9% 6 ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ Λίηξα 0, ,0% 7 ΠΔΠΟΝΗΑ Κηιά 0, ,4% 8 ΜΠΔΗΚΟΝ Κηιά 0, ,9% 9 ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΦΡΔΚΑ Κηιά 0, ,8% 10 ΚΡΟΤΑΑΝ Κηιά 0, ,8% * Σν % ππνδειώλεη ην κεξίδην ηνπ πξντόληνο επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πξντόλησλ πξσηλνύ. Ζ ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε πξντόλησλ ζηα πιαίζηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ πξσηλνύ εληόο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ην 2014 ζηνπο ηόλνπο γηα ηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ θαη ζηνπο ηόλνπο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Οη δεηνύκελεο πνζόηεηεο πξνθύπηνπλ από κηα εκεξήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε πξντόλησλ πξσηλνύ πνπ μεπεξλά ζηα 900 γξ. Σν ζπλνιηθό εθηηκώκελν όθεινο γηα ηνπο θιάδνπο εθείλνπο πνπ πξνκεζεύνπλ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε ηειηθά πξντόληα θαη πξώηεο ύιεο (εγρσξίσο παξαγόκελα ή εηζαγόκελα) γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξσηλνύ πξνβιέπεηαη λα θπκαλζεί θαηά ην έηνο αλαθνξάο κεηαμύ 6,7 θαη 12 εθαηνκ. γηα ηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ, ελώ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο κεηαμύ 18,7 θαη 33,7 εθαηνκ.. Αθνινπζεί ε πιήξεο ιίζηα κε ηα πξντόληα πξσηλνύ, κε ηελ ζρεηηθή ηνπο εκεξήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε (ζηήιε Δείκηες Ημερήζιας Καηά Κεθαλήν Καηανάλωζης Προϊόνηων Πρωινού) θαη ηελ πξνβιεπόκελε εηήζηα δεηνύκελε πνζόηεηα ζε επίπεδν Γήκνπ θαη Πεξηθέξεηαο γηα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη, ε θαηαλάισζε ησλ αθόινπζσλ πξντόλησλ ζα πξνζεγγίζεη ηα εθηηκώκελα επίπεδα εθόζνλ νη γεληθόηεξεο πξνβιέςεηο ησλ δηεζλώλ θαη εζληθώλ θνξέσλ γηα 18,5 εθ. αθίμεηο ζε επίπεδν ρώξαο επαιεζεπηνύλ. 3

4 Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη, θαζόζνλ νη δείθηεο δηακνξθώζεθαλ κε ζηνηρεία από ηα ζπζηήκαηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο κε έηνο αλαθνξάο ην 2012, ε αθξίβεηα θάπνησλ εθηηκήζεσλ γηα ηηο ζπλνιηθέο δεηνύκελεο πνζόηεηεο ηνπ 2014 είλαη πεξηζζόηεξν ηζρπξή γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο ησλ πξντόλησλ (π.ρ. αξηνπνηήκαηα) παξά γηα νξηζκέλα επηκέξνπο πξντόληα (π.ρ. ςσκί νιηθήο), ρσξίο σζηόζν απηό λα ηζρύεη λνκνηειεηαθά γηα όια ηα είδε (π.ρ. είδε θξνύησλ όπσο θαξπνύδη). Δμππαθνύεηαη όηη γηα ηελ ζηελή παξαθνινύζεζε ησλ επηκέξνπο δηαθπκάλζεσλ από έηνο ζε έηνο, πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ηόζν ζε ιόγνπο δηαρείξηζεο εκπνξεπκάησλ θαη πξώησλ πιώλ όζν θαη ζην κσζατθό ησλ εζληθνηήησλ θαη ησλ θαηαλαισηηθώλ ηνπο πξνηηκήζεσλ, απαηηείηαη ε δηαξθή επηθαηξνπνίεζε ησλ δεηθηώλ. εκεηώλεηαη επίζεο όηη, ε έλδεημε «θηιά/ιίηξα» ζε νξηζκέλα πξντόληα ζηελ ζηήιε γηα ηελ κνλάδα κέηξεζεο (Μ.Μ.) πξνθύπηεη από ηνλ δηαθνξεηηθό ηξόπν θαηαγξαθήο κεηαμύ ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο. Δπηπξόζζεηα, νη εκθαληδόκελεο ηηκέο ζηνπο εκεξήζηνπο δείθηεο θαηαλάισζεο είλαη πξντόλ ζηξνγγπινπνίεζεο έσο θαη 20 δεθαδηθώλ ςεθίσλ. Καηά ζπλέπεηα, ηηκέο θάησ ηνπ κηζνύ γξακκαξίνπ ή κηιηγθξάκ (<0,0005) δελ εκθαλίδνπλ ηηκή (=0,000). Σέινο ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη, ε εκθαληδόκελε ηαμηλόκεζε ησλ πξντόλησλ ζε νκάδεο πξνθύπηεη θαηά βάζε από ηελ νκαδνπνίεζε πνπ εθαξκόδεηαη ζηα ζπζηήκαηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ζηα πιαίζηα ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνπο αλαγθώλ θαη ππόθεηηαη ζε αλαπξνζαξκνγή βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ηαμηλόκεζεο πξντόλησλ (CPA 2008) πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηα πξόηππα ζύληαμεο ησλ εζληθώλ ινγαξηαζκώλ. 4

5 - ΛΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΡΩΗΝΟΤ - ΓΔΗΚΣΔ ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΔΣΖΗΔ ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ 2014 ΔΗΓΖ ΤΥΚΗΥΛ -ΞΑΜΗΚΑΓΗΥΛ - ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΑΟΡΗΓΗΝ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗ (30-40 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ ΙΔΘΝ (30-60 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ ΝΙΗΘΖΠ (25-60 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ ΠΗΘΑΙΖΠ (30-40 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ ΣΥΟΗΑΡΗΘΝ (30-40 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ "ΙΝΗΞΑ" (30-50 γπ.) Θιλά 0, ύνολο Απηίδια (ζε κιλά) 0, ΚΞΑΓΘΔΡΑ ΙΔΘΖ ( γπ.) Θιλά 0, ΚΞΑΓΘΔΡΑ ΝΙΗΘΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΚΞΑΓΘΔΡΑ ΠΗΘΑΙΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΚΞΑΓΘΔΡΑ "ΙΝΗΞΑ" ( γπ.) Θιλά 0, ύνολο Μπακέηα (ζε κιλά) 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΔΞΡΑΕΚΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΙΔΘΖ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΚΔΡΠΝΒΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΝΙΗΘΖΠ ( γπ.) Θιλά 0,

6 ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΞΝΙΠΞΝΟΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΞΟΝΕΚΗ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΠΗΘΑΙΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΣΥΟΗΑΡΗΘΖ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ "ΙΝΗΞΑ" (450 γπ.) Θιλά 0, ύνολο Φπαηδόλα (ζε κιλά) 0, ΤΥΚΗ ΓΔΟΚΑΛΗΘΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΘΟΗΘΗΛΝ (500 γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΙΔΘΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΝΘΡΑΠΞΝΟΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΝΙΗΘΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΞΟΝΕΚΔΛΗΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΠΗΘΑΙΔΥΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΠΡΑΟΔΛΗΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΡΠΗΑΞΑΡΑ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΣΥΟΗΑΡΗΘΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ "ΙΝΗΞΑ" ( γπ.) Θιλά 0, ύνολο Ψυμί (τυμί & καπβέλι) (ζε κιλά) 0, ΘΟΗΡΠΗΛΗ ΙΔΘΝ ΠΝΠΑΚΗ Θιλά 0, ΘΟΗΡΠΗΛΗΑ ΖΙΗΝΠΞΝΟΝΠ Θιλά 0, ύνολο Κπιηζίνια (ζε κιλά) 0,

7 ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΠΗΘΑΙΔΥΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΠΡΑΟΔΛΗΔΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΝΙΗΘΖΠ Θιλά 0, ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΠΗΡΝ Θιλά 0, ύνολο Φπςγανιέρ (ζε κιλά) 0, ΞΑΜΗΚΑΓΑΘΗΑ ΑΚΓΓΑΙΝ / ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΝ Θιλά 0, ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΔΦΡΑΕΚΝ Θιλά 0, ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΘΟΗΘΗΛΝ Θιλά 0, ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΠΗΘΑΙΖΠ Θιλά 0, ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΠΡΑΟΔΛΗΝ Θιλά 0, ύνολο Παξιμάδια (ζε κιλά) 0, ΡΝΠΡ ΙΔΘΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΡΝΠΡ ΚΑΟΝ 400gr Θιλά 0, ΡΝΠΡ ΠΗΘΑΙΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΡΝΠΡ "ΙΝΗΞΑ" Θιλά 0, ύνολο Σοζη (ζε κιλά) 0, ΡΠΝΟΔΘΗ Θιλά 0, ύνολο Σζοςπέκι (ζε κιλά) 0, ΠΦΝΙΗΑΡΝΔΗΓΖ - ΞΗΡΔΠ - ΒΝΡΖΚΑΡΑ - ΘΔΗΘ - ΓΙΘΗΠΚΑΡΑ ΒΝΡΖΚΑΡΑ Θιλά 0, ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑ Θιλά 0,

8 ΓΗΑΝΟΡΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΘΑΟΝΡΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΘΑΟΓΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΚΑΦΗΛ ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΔΠΔΗΠ Θιλά 0, ΘΔΗΘ 500γπ. ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΔΠΔΗΠ Θιλά 0, ΘΔΗΘ CHEESECAKE Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΓΝΣΔΗΝ Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΘΟΔΚΑ ΚΑΘΟΝΠΡΔΛΝ ΣΝΛΓ. 1KG Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΙΑΓΗΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΚΗΜ Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΠΝΘΝΙΑΡΑΠ ΚΑΘΟΝΠΡΔΛΝ 1KG Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ( γπ.) Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΘΔΟΑΠΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΘΔΟΑΠΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΚΖΙΝΞΗΡΑ ΣΝΛΓΟΗΘΖΠ Θιλά 0, ΚΖΙΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΚΖΙΝΞΗΡΑΘΗ Θιλά 0, ΠΡΑΦΗΓΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΠΡΑΦΗΓΝΞΗΡΑΘΗ Θιλά 0, ΠΑΟΗΘΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ΠΝΘΝΙΑΡΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ΘΟΝΑΠΑΛ Θιλά 0, ΛΡΝΛΑΡΠ ΚΗΛΗ Θιλά 0,

9 ΘΑΚΞΑΛΑΘΗΑ ΒΑΦΙΑΠ (2 γπ.) Θιλά 0, ΚΞΝΓΑΡΠΑ (κπέμα & τςπί) Θιλά 0, ΡΑΟΡΑΘΗΑ (55 γπ.) Θιλά 0, ΡΟΗΓΥΛΑΘΗΑ ΘΑΟΓΑΠ Θιλά 0, ΟΑΒΑΛΗ Θιλά 0, ΣΑΙΒΑΠ Θιλά 0, ΙΝΘΝΚΗΑ Θιλά 0, ΚΝΠΡΑΙΔΟΗΑ Θιλά 0, ΠΦΑΘΗΑΛΖ ΞΗΡΑ ΑΡΝΚΗΘΖ (120 γπ.) Θιλά 0, ΓΗΞΙΔΠ Θιλά 0, ΘΝΟΑΚΞΗΔΓΔΠ Θιλά 0, ΚΔΙΝΚΑΘΑΟΝΛΑ Θιλά 0, ΘΑΙΗΡΠΝΛΗΑ ΑΛΔΒΑΡΑ ΚΞΝΘΗΔΠ Θιλά 0, ΘΑΙΗΡΠΝΛΗΑ ΙΣΛΑΟΑΘΗΑ Θιλά 0, ΘΑΙΗΡΠΝΛΗΑ ΡΖΓΑΛΗΝ ΡΟΗ Θιλά 0, ΚΕΖΘΟΝΞΗΡΑΘΗΑ (γλςκά & ξςνά) Θιλά 0, ΡΟΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ΠΞΑΛΑΘΝΡΟΝΞΗΡΑΘΗ ΡΖΓΑΛΗΝ Θιλά 0, ΣΝΟΡΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ΙΝΘΑΛΗΘΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ύνολο θολιαηοειδή Πίηερ Βοςηήμαηα Κέικ Γλςκίζμαηα (ζε κιλά) 0, ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ ΒΔΟΘΝΘΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΒΠΠΗΛΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0,

10 ΠΗΟΝΞΗΑ ΓΑΙΑ ΓΗΑΝΟΡΗ ΘΑΟΓΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΘΔΟΑΠΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΘΓΥΛΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΚΑΛΡΑΟΗΛΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΚΔΙΗΡΕΑΛΑΘΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΛΔΟΑΡΕΑΘΗ ΟΝΙΔ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΞΔΟΓΑΚΝΛΡΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΠΡΑΦΙΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΠΘΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ύνολο Γλςκό Κοςηαλιού (ζε κιλά) 0, ΞΔΡΗΚΔΕΗ Θιλά 0, ύνολο ιπόπια (ζε κιλά) 0, ΓΑΙΑ ΔΒΑΞΝΟΔ Θιλά/Ιίτπα 0, ΓΑΙΑ Κ.Γ. Ιίτπα 0, ΓΑΙΑ ΠΘΝΛΖ Θιλά 0, ΓΑΙΑ ΠΝΓΗΑΠ Ιίτπα 0, ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ Ιίτπα 0, ύνολο Γάλα (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΓΗΑΝΟΡΗ ΠΡΟΑΓΓΗΠΡΝ / ΔΓΔΠΚΑ / ΞΟΝΒΔΗΝ Θιλά 0,

11 ΡΟΗΑ ΑΙΙΑΛΡΗΘΑ ΠΝΓΗΑΠ ΓΗΑΝΟΡΗ 125ML Ιίτπα 0, ύνολο Γιαούπηι (ζε κιλά-λίηπα) 0, COTTAGE CHEESE FLAIR Θιλά 0, EDAM Θιλά 0, EMMENTAL Θιλά 0, GOUDA Θιλά 0, MILNER ΡΟΗ Θιλά 0, TOROLINO Θιλά 0, TOSTINO Θιλά 0, ΑΛΘΝΓΑΙΝ Θιλά 0, ΑΛΘΝΡΟΝΠ Θιλά 0, ΓΟΑΒΗΔΟΑ Θιλά 0, ΘΔΦΑΙΝΡΟΗ Θιλά 0, ΘΟΔΚΑ ΡΟΗ Θιλά 0, ΙΔΘΝ ΡΟΗ ΑΙΚΖΠ Θιλά 0, ΚΑΛΝΟΗ Θιλά 0, ΚΕΖΘΟΑ Θιλά 0, ΜΓΑΙΝ Θιλά 0, ΠΡΑΘΑ Θιλά 0, ΡΟΗ ΡΟΗΚΚΔΛΝ Θιλά 0, ΦΔΡΑ & ΡΔΙΔΚΔΠ Θιλά 0, ύνολο Σςπί (ζε κιλά) 0,

12 ΝΠΞΟΗΑ ΙΑΣΑΛΗΘΑ ΦΟΔΠΘΑ ΓΑΙΝΞΝΙΑ Θιλά 0, ΕΑΚΞΝΛ Θιλά 0, ΙΝΘΑΛΗΘΑ Θιλά 0, ΚΝΟΡΑΓΔΙΑ Θιλά 0, ΚΞΔΗΘΝΛ Θιλά 0, ΚΞΟΗΕΝΙΑ ΘΑΞΛΗΠΡΖ Θιλά 0, ΞΑΟΗΕΑ Θιλά 0, ΞΑΡΔ Θιλά 0, ΞΟΝΠΝΡΝ Θιλά 0, ΠΑΙΑΚΗ Θιλά 0, ύνολο Αλλανηικό (ζε κιλά) 0, ΟΔΒΘΗΑ ΣΚΑ Θιλά 0, ΦΑΠΝΙΗΑ ΞΟΥΗΛΝ Θιλά 0, ΦΑΠΝΙΗΑ ΚΑΟΝΚΑΡΗΘΑ Θιλά 0, ΦΑΠΝΙΗΑ Θιλά 0, ύνολο Όζππια (ζε κιλά) 0, ΑΓΓΝΟΗΑ ΦΟΔΠΘΑ Θιλά 0, ΑΛΡΗΓΗΑ Θιλά 0, ΘΑΟΝΡΑ ΦΟΔΠΘΑ Θιλά 0, ΘΟΔΚΚΓΗΑ Θιλά 0, ΚΑΛΗΡΑΟΗΑ Θιλά 0, ΚΑΟΝΙΗΑ ΦΟΔΠΘΑ Θιλά 0,

13 ΞΑΡΑΡΔΠ Θιλά 0, ΞΗΞΔΟΗΔΠ Θιλά 0, ΛΡΝΚΑΡΔΠ (Α & Β κατηγοπίαρ) Θιλά 0, ύνολο Λασανικά Φπέζκα (ζε κιλά) 0, ΚΑΟΝΙΗΑ Ρεμάσια 0, ύνολο Λασανικά Φπέζκα (ζε ηεμάσια) 0, ΙΑΣΑΛΗΘΑ ΘΑΡΔΤ. ΑΟΑΘΑΠ ΠΞΝΟΝΠ ΘΡΤ Θιλά 0, ΘΑΙΑΚΞΝΘΗ ΘΡΤ Θιλά 0, ΘΑΟΝΡΑ ΘΡΤ Θιλά 0, ΘΝΛΝΞΗΓΗ ΑΛΘΝΠ ΘΡΤ Θιλά 0, ΚΞΟΝΘΝΙΑ ΑΛΘΝΠ ΘΡΤ Θιλά 0, ΞΑΡΑΡΔΠ ΘΡΤ Θιλά 0, ύνολο Λασανικά ΚΣΨ (ζε κιλά) 0, ΙΑΣΑΛΗΘΑ ΘΝΛΠΔΟΒΑ ΚΑΛΗΡΑΟΗΑ ΘΝΛΠΔΟΒΑ Θιλά 0, ύνολο Λασανικά Κονζέπβαρ (ζε κιλά) 0, ΦΟΝΡΑ ΦΟΔΠΘΑ / ΘΑΡΔΤ. GRAPEFRUIT Θιλά 0, ΑΘΡΗΛΗΓΗΑ Θιλά 0, ΑΛΑΛΑΠ Θιλά 0, ΑΣΙΑΓΗΑ Θιλά 0, ΒΑΛΗΙΗΔΠ Θιλά 0,

14 ΒΑΡΝΚΝΟΝ ΘΡΤ Θιλά 0, ΒΔΟΘΝΘΑ Θιλά 0, ΓΘΟΔΗΞ ΦΟΝΡ Θιλά 0, ΓΑΚΑΠΘΖΛΑ Θιλά 0, ΓΔΠΞΝΙΑ Θιλά 0, ΘΑΟΞΝΕI Θιλά 0, ΘΔΟΑΠΗΑ Θιλά 0, ΙΔΚΝΛΗΑ Θιλά 0, ΚΑΛΡΑΟΗΛΗΑ Θιλά 0, ΚΖΙΑ Θιλά 0, ΚΞΑΛΑΛΔΠ Θιλά 0, ΚΞΝΟΛΔΙΔΠ Θιλά 0, ΚΟΡΗΙΝ ΘΡΤ Θιλά 0, ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ Θιλά 0, ΞΔΞΝΛΗΑ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΑ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΑ ΣΚΝ Θιλά 0, ΟΝΓΓΗΑ Θιλά 0, ΟΝΓΑΘΗΛΑ Θιλά 0, ΠΡΑΦΙΗΑ Θιλά 0, ΠΘΑ Θιλά 0, ΦΟΑΓΘΝΠΡΑΦΙΝ ΘΡΤ Θιλά 0, ΦΟΑΝΙΔΠ ΦΟΔΠΘΗΔΠ/ΘΡΤ Θιλά 0, ύνολο Φπούηα Φπέζκα / ΚΣΨ (ζε κιλά) 0,

15 ΦΟΝΡΑ ΘΝΛΠΔΟΒΑ ΑΛΑΛΑΠ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΑΣΙΑΓΗ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΒΔΟΘΝΘΝ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΓΑΚΑΠΘΗΛΝ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΘΝΘΡΔΗΙ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ύνολο Φπούηα Κονζέπβαρ (ζε κιλά) 0, ΔΙΗΔΠ ΡΝΟΠΗ ΡΑΣΗΛΗ ΔΙΗΓΑΘΗΑ ΠΔ ΑΙΚΖ ΚΑΟΑ / ΞΟΑΠΗΛΑ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ ΘΟΝΚΞΔΠ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ ΘΑΙΑΚΥΛ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ ΚΑΟΔΠ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ ΞΟΑΠΗΛΔΠ Θιλά 0, ΠΡΑΦΗΓΝΙΗΔΠ Θιλά 0, ύνολο Δλιέρ (ζε κιλά) 0, ΑΓΓΝΟΑΘΗ ΡΝΟΠΗ Θιλά 0, ΞΗΘΙΔΠ Θιλά 0, ΞΗΞΔΟΑΘΗ ΡΝΟΠΗ Θιλά 0, ύνολο Σοςπζί (ζε κιλά) 0, ΡΑΣΗΛΗ Θιλά 0,

16 ΜΖΟΝΗ ΘΑΟΞΝΗ - ΜΖΟΑ ΦΟΝΡΑ GRANBERRY ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΑΘΡΗΛΗΓΗΝ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΑΚΓΓΑΙΝ (ΚΔ ΦΙΝΗΝ & ΤΣΑ) Θιλά 0, ΑΛΑΛΑΠ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΒΔΟΘΝΘΑ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΓΑΚΑΠΘΖΛΑ Θιλά 0, ΖΙΗΝΠΞΝΟΝΠ ΤΣΑ Θιλά 0, ΘΑΛΡΑΙΝΞΔ (ΞΔΞΝΛΗ ΡΑΙΑΛΓΖΠ) ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΘΑΟΓΑ ΡΟΗΚΔΛΖ Θιλά 0, ΘΑΟΓΝ (ΚΔ ΦΙΝΗΝ & ΤΣΑ) Θιλά 0, ΙΗΛΑΟΝΠΞΝΟΝΠ Θιλά 0, ΚΑΛΓΘΝ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΚΞΑΛΑΛΔΠ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΞΑΞΑΓΗΑ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΞΑΠΑΡΔΚΞΝΠ Θιλά 0, ΠΗΠΑΚΗ (ΑΞΝΦΙΗΥΚΔΛΝ & ΚΑΟΝ) Θιλά 0, ΠΡΑΦΗΓΑ (ΚΑΟΖ & ΜΑΛΘΗΑ) Θιλά 0, ΠΘΑ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΦΝΛΡΝΘΝΤΣΑ (ΑΤΖΡΖ & ΤΖΚΔΛΑ) Θιλά 0, ΦΠΡΗΘΗ ΠΑΙΔ Θιλά 0, ΣΝΟΚΑΓΔΠ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΝΗ Θιλά 0, ύνολο Ξεποί Καπποί - Ξεπά Φπούηα (ζε κιλά) 0,

17 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΘΑΦΔΓΔΠ ΕΑΣΑΟΔΠ ALL BRAN STICKS Θιλά 0, CHOCO / RICE CRISPIES Θιλά 0, CHOCOLATE POPS Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗΝ (ΑΞΙΑ/ΠΝΘΝΙΑΡΑ/ΚΔΙΗ/ΕΑΣΑΟΖ) Θιλά 0, ΘΝΑΘΔΟ Θιλά 0, ΚΑΟΝΘΝΘΗ Θιλά 0, ΚΝΠΙΗ (ΑΞΙΑ/ΦΟΝΡΥΛ/ΠΝΘΝΙΑΡΑΠ) Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΒΟΥΚΖΠ Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΘΟΗΘΑΟΗΝ Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΠΗΘΑΙΖΠ Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΠΗΡΑΟΗΝ (ΑΙΔΠΚΑΛΝ/ΝΙΝΘΙΖΟΝ/ΚΔΙΗ) Θιλά 0, ΜΛΝΣΝΛΡΟΝΠ Θιλά 0, ύνολο Γεμεηπιακά (ζε κιλά) 0, ESPRESSO (ΚΔΟΗΓΔΠ/ΠΞΟΗ/ΤΗΙΝΘΝΚΚΔΛΝΠ) Θιλά 0, ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ (ΚΔΟΗΓΔΠ/ΣΚΑ & DECAFEINE) Θιλά 0, ΦΗΙΡΟΝ Θιλά/Ιίτπα 0, ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ Θιλά 0, ύνολο Καθέρ (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΕΑΣΑΟΖ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ / ΙΔΘΖ & ΚΑΟΖ) Θιλά 0, ΕΑΣΑΟΖ (ΦΟΝΘΡΝΕΖ & ΕΑΣΑΟΗΛΔΠ ΠΔ ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ύνολο Εάσαπε (ζε κιλά) 0,

18 ΚΑΟΚΔΙΑΓΔΠ ΚΔΙΗ ΑΘΡΗΛΗΓΗΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΑΡΝΚΗΘΖ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ 30gr Θιλά 0, ΒΑΡΝΚΝΟΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΒΔΟΗΘΝΘΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΔΠ Θιλά 0, ΒΠΠΗΛΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΓΑΚΑΠΘΖΛΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΓΗΑΒΖΡΗΘΥΛ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΓΗΑΗΡΖΠ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΘΔΟΑΠΗ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΔΠΔΗΠ (ΙΔΘΔΠ / ΘΝΘΘΗΛΔΠ) Θιλά 0, ΘΓΥΛΗ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΦΟΑΓΘΝΠΡΑΦΙΙΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΦΟΑΝΙΑ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΦΟΑΝΙΑ ΞΝΟΡΝΘΑΙ LIGHT ΚΑΟΚΔΙΑΓΔΠ Θιλά 0, ΦΟΝΡΑ ΡΝ ΓΑΠΝΠ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ύνολο Μαπμελάδερ (ζε κιλά) 0, ΘΔΟΖΘΟΑ ΚΔ ΚΔΙΗ Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΑΛΘΔΥΛ Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΒΑΕΑΘΗ ( γπ.) Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΒΗΝ Θιλά 0,

19 ΚΔΟΔΛΡΔΠ ΟΝΦΖΚΑΡΑ ΚΔΙΗ ΘΚΑΟΗΠΗΝ Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΘΥΛΝΦΝΟΥΛ Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΣΚΑ Θιλά 0, ύνολο Μέλι (ζε κιλά) 0, ΚΔΟΔΛΡΑ Θιλά 0, ΞΟΑΙΗΛΑ Θιλά 0, ύνολο Μεπένηα (ζε κιλά) 0, ΑΛΑΚΗΘΡΝ (ΣΚΑ) Θιλά 0, ΑΟΥΚΑΡΗΘΑ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΒΟΑΠΡΑΟΗΑ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΓΗΑΠΔΚΗ Θιλά 0, ΓΗΑΦΝΟΑ ΟΝΦΖΚΑΡΑ Θιλά 0, ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΔΠΔΗΠ Θιλά 0, ΓΗΘΡΑΚΝΠ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΓΝΠΚΝΠ Θιλά 0, ΘΑΘΑΝ ΟΝΦΖΚΑ Θιλά/Ιίτπα 0, ΘΔΟΑΠΗ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΙΔΚΝΛΗ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΚΑΟΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΚΔΛΡΑ Θιλά 0, ΞΟΑΠΗΛΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΟΝΦΖΚΑ Θιλά 0,

20 ICE TEA ΣΚΝΗ ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝΗ ΡΗΙΗΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΡΠΑΗ ΒΝΛΝ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΡΠΑΗ ΔΞΔΛΓΚΔΛΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΦΑΠΘΝΚΖΙΝ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΣΑΚΝΚΖΙΝ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ύνολο Ροθήμαηα (ζε κιλά-λίηπα) 0, LIPTON ICE TEA 1LT ΙΔΚΝΛΗ-ΟΝΓΑΘΗΛΝ Ιίτπα 0, ΡΠΑΗ ICE TEA ΠΘΝΛΖ 125 ΓΟ Θιλά 0, ύνολο Ice Tea (ζε κιλά-λίηπα) 0, GRAPE FRUIT ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Θιλά 0, ΑΛΑΛΑΠ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Θιλά 0, ΚΖΙΝ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Θιλά 0, ΡΠΑΗ ΚΔ ΙΔΚΝΛΗ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Ιίτπα 0, ΦΟΑΝΙΑ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Ιίτπα 0, ύνολο Χςμοί ςμπςκνυμένοι (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΣΚΝΗ ΦΟΔΠΘΗΝΗ ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝΗ 3ΦΟ.ΛΔΘΡΑΟ Φ. Σ. Ιίτπα 0, GRAPE FRUIT Φ. Σ. Ιίτπα 0, MULTI FRUIT Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΑΛΑΛΑΠ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΘΝΘΡΔΗΙ Φ. Σ. Ιίτπα 0,

21 ΑΓΑ ΙΔΚΝΛΗ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΚΖΙΝ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΚΞΑΛΑΛΑ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΡΝΚΑΡΑΠ ΣΚΝΠ Ιίτπα 0, ύνολο Χςμοί Φπέζκιοι Σςποπ. (ζε λίηπα) 0, ΑΓΑ (SMALL 50-53gr & MEDIUM 53-63gr) Ρεμάσια 0, ΑΓΝ ΞΑΠΡΔΟΗΥΚΔΛΝ (ΛΥΞΝ & ΘΡΤ.) Θιλά 0, ΒΝΡΟΑ-ΚΑΟΓΑΟΗΛΔΠ ΒΝΡΟΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ/BLOCK/ΠΥΙΖΛΔΠ) Θιλά 0, ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ (ΚΔΟΗΓΔΠ/ΞΙΑΘΑ) Θιλά 0, ύνολο Βούηςπα-Μαπγαπίνερ (ζε κιλά) 0, ΤΑΟΗΑ ΘΑΞΛΗΠΡΑ ΠΝΙΥΚΝΠ ΘΑΞΛΗΠΡΝΠ Θιλά 0, ύνολο Ψάπια Καπνιζηά (ζε κιλά) 0, ΤΑΟΗΑ ΘΝΛΠΔΟΒΑ ΑΛΡΕΝΓΗΔΠ ΦΗΙΔΡΝ ΔΙΑΗΝ Θιλά 0, ΠΑΟΓΔΙΔΠ ΑΘΔΦΑΙΔΠ & ΦΗΙΔΡΝ ΔΙΑΗΝ Θιλά 0, ΡΝΛΝΙΑΘΔΟΓΑ 0, ΡΝΛΝΠ (ΠΔ ΙΑΓΗ/ΛΔΟΝ) Θιλά 0, ύνολο Ψάπια Κονζέπβα (ζε κιλά) 0,

22 ΔΙΑΗΑ ΒΑΚΒΑΘΔΙΑΗΝ Ιίτπα 0, ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ Θιλά/Ιίτπα 0, ΖΙΗΔΙΑΗΝ Θιλά/Ιίτπα 0, ΠΝΓΗΔΙΑΗΝ Ιίτπα 0, ύνολο Έλαια (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΓΗΑΦΝΟΔΠ 1ες ΎΙΔΠ ΑΙΔΟΗ (ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΡΞΥΛ) Θιλά 0, ΑΚΙΝ ΑΟΑΒΝΠΗΡΝ Θιλά 0, ΕΚΖ ΘEIK Θιλά 0, ΚΑΓΗΑ (ΛΥΞΖ & ΜΔΟΖ) Θιλά 0, ΚΔΗΓΚΑ ΝΚΔΙΔΡΑΠ Θιλά 0, ΟΕΗ ΓΙΑΠΔ Θιλά 0, ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ (ΤΗΙΝ & ΣΝΛΡΟΝ) Θιλά 0, ύνολο Γιάθοπερ 1ερ ύλερ για παπαζκεςέρ (ζε κιλά) 0,

23 ΖΜΔΗΩΔΗ Ζ Έρεσνα Καηανάλωζης Προϊόνηων ζηα Ξενοδοτειακά Καηαλύμαηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ κε ηίηιν «Γιερεύνεζε ηοσ ρόλοσ ηοσ ηοσριζμού ζηεν παραγφγική δομή και οικονομία ηοσ Γήμοσ Υερζονήζοσ με βάζε ηε προζέγγιζε ηφν Περιθερειακών Γορσθόρφν Λογαριαζμών Σοσριζμού» θαηά ην δηάζηεκα Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο κειέηεο απνηειεί ην Δξγαζηήξην Δξεπλώλ θαη Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (ΔΡΔΓΟΛΟΣ) ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ νκόηηκν θαζεγεηή ηνλ θ. Εαραξάην Γεξάζηκν. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αλάζεζε ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ππό ηελ δεκαξρία ηνπ θ. Γνμαζηάθε Εαραξία, ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο. Κεληξηθόο ζθνπόο ηεο κειέηεο απνηειεί ε εμέηαζε ηνπ ηξόπνπ θαηά ηνλ νπνίνλ ε ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε θαη δαπάλε επηδξά ζηελ παξαγσγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ πιένλ ηνπξηζηηθνύ δήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ελόο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πξννξηζκώλ ζηελ Διιάδα. Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ πξαγκαηνπνηνύληαη παξάιιειεο κειέηεο ζε πνιινύο Σνπξηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθνύο θιάδνπο (θαηαιύκαηα, εζηίαζε, επηιεγκέλνη θιάδνη ιηαληθνύ εκπνξίνπ θιπ) ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. εκεηώλεηαη όηη, ε κειέηε ζηνρεύεη ζηελ δεκηνπξγία ελόο κόληκνπ κεραληζκνύ παξαθνινύζεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ κεγεζώλ ζην Γήκν, βαζηθό ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ζα απνηειεί έλα Παξαηεξεηήξην Σνπξηζκνύ, θαη όρη απιώο ζηελ δηεμαγσγή κηαο ζπγθπξηαθνύ ραξαθηήξα έξεπλαο. Απνδέθηεο ησλ σθειεηώλ από ηελ ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ζα απνηειεί ηόζν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε ηνπξηζηηθήο θαη επξύηεξεο πνιηηηθήο ηεο, όζν θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο θαη γεληθόηεξα νη ηνπξηζηηθέο ζπιινγηθόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκό ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ δξάζε δηελεξγείηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηελ πξσηνπνξηαθή ηεο θύζε. Παξάιιεια απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ πνηέ δηεμαρζεί ζηελ ρώξα καο ζην πεδίν ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδν δήκνπ, ε βαξύηεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή εάλ ιεθζνύλ ππόςε νη ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο θαη αλαγθαηόηεηεο πιεξνθόξεζεο ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνύο θαη ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σασηόηεηα Έρεσνας Γηα ηελ Έρεσνα Καηανάλωζης Προϊόνηων Πρωινού ζηα Ξενοδοτειακά Καηαλύμαηα επηιέρζεθε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλεη ην 9,7% ησλ μελνδνρεηαθώλ θιηλώλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, πνπ αληηζηνηρεί θαη ζην 7,9% ηεο ζπλνιηθήο ηνπ δπλακηθόηεηαο ζε θιίλεο (μελνδνρεία, ελνηθηαδόκελα δσκάηηα-δηακεξίζκαηα θαη ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο). 23

24 Από ηηο ζπλνιηθέο δηαλπθηεξεύζεηο ησλ μελνδνρείσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα ην 70% αθνξνύζε ζε all inclusive. Δπηιέρζεθαλ κνλάδεο 5 & 4 αζηέξσλ γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ πιένλ αμηόπηζησλ δεηθηώλ δεδνκέλνπ όηη δηαζέηνπλ νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ζηα πιαίζηα ηνπ πςεινύ βαζκνύ βηνκεραλνπνηεκέλεο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ελώ ζπγθεληξώλνπλ ζπλνιηθά σο θαηεγνξίεο θαη ηελ πιεηνςεθία (61,3%) ησλ θιηλώλ ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ ζε επίπεδν δήκνπ. Οη δείθηεο πξνθύπηνπλ βάζεη εηήζησλ ζηνηρείσλ δηαλπθηεξεύζεσλ θαη θαηαλάισζεο πξντόλησλ πνπ αληιήζεθαλ από ηα ζπζηήκαηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο κε έηνο αλαθνξάο ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012 θαη δηακνξθώζεθαλ κέζσ ηεο από θνηλνύ επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ από ηνλ ΔΡΔΓΟΛΟΣ κε ηνπο F&B Managers, ηνπο Chef θαη ηα ινγηζηηθά ηκήκαηα ησλ κνλάδσλ. Παραπομπές Γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ παξαθαινύκε λα επηζθεθζείηε ηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, όπνπ αλαξηώληαη όια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο: Κιαδηθή δηάξζξσζε Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζξαθιείνπ Βαζηθέο Σνπξηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Γήκνπ θαη Κξήηεο Μεηξών Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Γπλακηθόηεηα θιηλώλ όισλ ησλ ηύπσλ θαηαιύκαηνο Γήκνπ θαη Κξήηεο Ξελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα θαη Δλνηθηαδόκελα δσκάηηα δηακεξίζκαηα αλά κνξθή, ηάμε θαη νηθηζκό Δπνρηθόηεηα δηαλπθηεξεύζεσλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα αλά κνξθή παθέηνπ Αθίμεηο - δηαλπθηεξεύζεηο αλά ρώξα πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα Καηαλαιώζεηο πξντόλησλ, ελέξγεηαο θαη ύδαηνο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ Έξεπλα ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη βηνηερληθήο παξαγσγήο Έξεπλα επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ εζηηαηνξίνπ Ηζηνζειίδα Γήκνπ Υεξζνλήζνπ: Γξ. Υαηδεκαξηλάθεο ηαύξνο Δξεπλεηήο Δξγαζηεξίνπ Δξεπλώλ θαη Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (Δξ.Δ.Γν.Λν.Σ) Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ 24

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Δλληνικό ηαηιζηικό Ηνζηιηούηο Πξαθηηθά 15 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηαηηζηηθήο(2002) Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Εαταρίας Μπραγοσδάκης,MSc.,Τπ.Γιδάκηορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1 Σαρ.Δ/λζε : Αγπηά ΠΡΟ Σ.Κ : 73100,Αγπηά 1.Δήκν Υαλίσλ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην ΜΑΡΣΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα