Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos"

Transcript

1 Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ... 4 Φηινμελία ηνπ θόκβνπ... 4 πλερήο παξνρή ξεύκαηνο... 5 Ειεγρόκελε Πξόζβαζε... 5 ηαζεξέο πλζήθεο Λεηηνπξγίαο... 5 Τπνδνκή πςειήο πξνζηαζίαο x7 ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζην Data Center... 6 πκθσλία SLA γηα δηαζεζηκόηεηα... 6 ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ... 7 Πεξηερόκελν... 7 Καζνξηζκόο Εηαηξηθνύ πξνθίι Καζνξηζκόο Ιζνινγηζκώλ πξνο δεκνζίεπζε Καζνξηζκόο ηνηρείσλ επηθνηλσλίαο πξνο δεκνζίεπζε Ρπζκίζεηο Καζνξηζκόο ινγνηύπνπ Καζνξηζκόο password Καζνξηζκόο template Πινήγεζε κέζα ζηε θαηεγνξία Πεξηερόκελν : , : , : Url: Page 1

2 ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ INTERNET BUSINESS HELLAS Α.Ε. πζηήκαηα Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Πνιπγύξνπ 3-5 & αιώλσλ 10 Ακπειόθεπνη, Αζήλα. Σει: , Fax: Σμήμα Τποζηήπιξηρ (Help Desk and Client Support) Support Dpt: : , : , : Url: Page 2

3 ΕΙΑΓΩΓΗ σεηικά με ηην ςπηπεζία ibisologismos. Σν πξντόλ ibisologismos απνηειεί ηελ βέιηηζηε, νηθνλνκηθόηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε ιύζε ηεο αγνξάο γηα ηελ δεκνζίεπζε εηαηξηθνύ πξνθίι, ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο θαη ηζνινγηζκώλ. Η ππεξεζία ibisologismos παξέρεη ηελ επειημία γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζύγρξνλεο θαη ηερληθά άξηηαο ηζηνζειίδαο εηαηξηθήο παξνπζίαζεο. Υαπακηηπιζηικά Η νηθνλνκηθόηεξε πιαηθόξκα Δεκνζίεπζεο : Εηαηξηθνύ Πξνθίι. Ιζνινγηζκώλ. ηνηρείσλ επηθνηλσλίαο. Υαξαθηεξηζηηθά πιαηθόξκαο: Άκεζε δεκηνπξγία ηζηνηόπνπ. 24/7 ηειεθσληθή Σερληθή Τπνζηήξημε. Επηινγή από κεγάιε γθάκα εηθαζηηθώλ. Φηινμελία ηνπ ηζηνηόπνπ (Hosting) ζε ηδηόθηεηα κεραλήκαηα. πκθσλία SLA γηα 99,7% δηαζεζηκόηεηα. Δσξεάλ απόδνζε νλόκαηνο Υώξνπ. Search Engine Optimization. Οπηηθναθνπζηηθό πιηθό θαη εγρεηξίδην ρξήζεο. Πλεονεκηήμαηα Άκεζε ιεηηνπξγία Υακειό θόζηνο ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηε θηινμελία ζε data center Εύθνιν δηαρεηξηζηηθό εξγαιείν 24σξε ιεηηνπξγία Άκεζε θαηαρώξεζε νλόκαηνο δηθηπαθνύ ρώξνπ (www.your_name.ibibisologismos.gr) κε δπλαηόηεηα απόθηεζεο μερσξηζηήο δηεύζπλζεο Άκεζε δηακόξθσζε ησλ ηζηνζειίδσλ κε επηινγή από κεγάιε γθάκα templates Δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο ζαο Δπλαηόηεηα απηόκαηεο ελεκέξσζεο ηνπ δηθηπαθνύ ηζηνηόπνπ Φηιηθό κε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engine Optimization) o Metakeywords o Meta description o Site title o Url friendly (Url caption) : , : , : Url: Page 3

4 Όνομα Υώπος Με ηελ ππεξεζία ibisologismos ην site ζαο ζα έρεη όλνκα ρώξνπ ηεο κνξθήο όπνπ ζηελ ζέζε ηνπ πξνζέκαηνο your_name ζα είλαη ην όλνκα ηεο εηαηξείαο ζαο. Ελαιιαθηηθά κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε νπνηνδήπνηε όλνκα ρώξνπ κε TLD (Top Level Domain) θάπνην εθ ησλ.gr,.com,.net,.eu κε θόζηνο πεξί ηα 15 επξώ ηνλ ρξόλν. Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο νλόκαηνο δηαδηθηπαθνύ ρώξνπ γηα ελδηαθεξόκελνπο λα θαηνρπξώζνπλ όλνκα δηθηπαθνύ ρώξνπ κε ηε κνξθή:.gr θαη.com.gr κπνξείηε λα επηζθεθζεί ηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα : https://grweb.ics.forth.gr/brief_instructions.jsp?lang=el (γηα κνξθή.gr..com.gr) ή κέζσ ηνπ Google πιεθηξνινγήζηε Μεηξών Ολνκάησλ Υώξνπ θαη ζα νδεγεζείηε ζηα παξαπάλσ sites. Αλ ην επηζπκεηό όλνκα είλαη δηαζέζηκν ηόηε ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ε Internet Business Hellas πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηνρύξσζε ηνπ νλόκαηνο. εκεηώλεηαη όηη ε έγθξηζε ηνπ νλόκαηνο ρνξεγείηαη πάληα ππό ηελ αίξεζε ηνπ ηειηθνύ ειέγρνπ από ηελ ΕΕΣ (Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ) ε νπνία ζπλεδξηάδεη κία θνξά ηνλ κήλα. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο δηαζεζηκόηεηαο νλόκαηνο θαη θαηνρύξσζεο γηα νλόκαηα δηαδηθηπαθνύ ρώξνπ κε κνξθή.com δηελεξγείηαη πάληα από ηελ εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ε ελδηαθεξόκελε εηαηξεία έρεη ήδε domain θιεηζκέλν ζην όλνκα ηεο θαη επηζπκεί λα δεκνζηεπηεί ζε απηό ν ηζνινγηζκόο πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη ηειεθσληθώο ή κέζσ mail κε ηελ Internet Business Hellas ζηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην ηέινο θάζε ζειίδαο. Ο ηζνινγηζκόο ζα δεκνζηεπηεί ζε domain (όλνκα ρώξνπ) isologismos.company_domain.gr, όπνπ ην company_domain είλαη ην δεζκεπκέλν όλνκα ρώξνπ ηεο εηαηξείαο. Φιλοξενία ηος κόμβος H Internet Business Hellas κπνξεί λα παξάζρεη πιήξε θηινμελία ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ζηα ηδηόθηεηα κεραλήκαηα ηεο (servers), πνπ βξίζθνληαη ζην data center ηεο εηαηξείαο VERIZON INCORPORATED, ζηελ Αζήλα. Σν ζπγθεθξηκέλν data center είλαη από ηα κεγαιύηεξα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο δηέπνληαη από απζηεξά SLA s ζπκθσλίεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ θηινμελίαο θαη όρη κόλν. Επίζεο ε εηαηξεία δηαζέηεη θαη άιια δύν ζεκεία παξνπζίαο κε ηδηόθηεηα κεραλήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ Γαιιία θαη ζην αλ Φξαλζίζθν ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, θαηαθέξλνληαο λα πεηύρεη δηαζεζηκόηεηα ζηελ θηινμελία εθαξκνγώλ ηεο ηάμεσο ηνπ 100%. Όια απηά ηα ζεκεία παξνπζίαο δηαζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε πςειόηαηεο ηαρύηεηαο ζπλδέζεηο. ε πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεηε ηελ κε εγθαηάζηαζε ηνπ ηζηνρώξνπ ζην data center ηεο εηαηξείαο καο, αιιά ζε άιιν data center, ηόηε απαηηείηαη ην εγθαηεζηεκέλν ηερληθό πεξηβάιινλ γύξσ από ηνλ web server λα ηθαλνπνηεί θάπνηεο : , : , : Url: Page 4

5 ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ ζα δνζνύλ από ηελ εηαηξεία καο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Πιο ζςγκεκπιμένα : Η θηινμελία ηνπ ηζηνρώξνπ ηεο εηαηξείαο ζαο ζα γίλεη ζε ηδηόθηεηα κεραλήκαηα ηεο εηαηξείαο καο ζην data center ηεο verizon corporation πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα. Η εηαηξία καο ζα ζαο παξέρεη : 24 σξε ηερληθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ θηινμελία ηνπ ηζηνρώξνπ ζαο δηαζεζηκόηεηα 99,99% δηαζύλδεζε ηνπ ηζηνρώξνπ ζαο ζην παγθόζκην ηζηό database γηα ηελ θηινμελία ησλ δεδνκέλσλ ζαο άκεζε ηερληθή απόθξηζε γηα ζέκαηα θηινμελίαο παξνρή reports, ζηαηηζηηθώλ (awstats, google analytics θ.α.) Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Data Center ηεο VERIZON CORPORATION πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ηνλ ηδηόθηεην εμνπιηζκό καο, πνπ ζα θηινμελήζεη ηνλ ηζηνρώξν ηεο εηαηξεία ζαο είλαη ηα αθόινπζα: ςνεσήρ παποσή πεύμαηορ Η VERIZON εγγπάηαη % παξνρή ξεύκαηνο. Απηή ε δηαζθάιηζε πεγάδεη από ηα δύν επίπεδα παξνρήο ξεύκαηνο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δύν on-line κνλάδεο UPS θαζώο θαη κία ειεθηξνγελλήηξηα. Οη κνλάδεο UPS είλαη APC Silcon, παξνρήο 250KVA ε θαζεκία, θαη πξσηνπνξηαθήο ηερλνινγίαο Delta Conversion. Η ειεθηξνγελλήηξηα STAMFORD είλαη ζπλνιηθήο παξνρήο 600KVA θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα παξνρήο πιήξνπο ηζρύνο, εληόο 45 δεπηεξνιέπησλ, από ηε ζηηγκή δηάγλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ελεγσόμενη Ππόζβαζη Με ζηόρν ηε δεκηνπξγία κίαο αζθαινύο εγθαηάζηαζεο εγθαηαζηάζεθαλ δηάθνξα επίπεδα αζθαιείαο. Σν πξώην επίπεδν είλαη ζηελ είζνδν ηνπ Data Center. Η είζνδνο επηηξέπεηαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό κε θάξηεο αζθαιείαο. Επηπιένλ, ππάξρεη θαηαρώξεζε όισλ ησλ αηόκσλ πνπ εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη από ην Data Center θαζώο επίζεο θαη θιεηζηό θύθισκα ηειεόξαζεο. ηαθεπέρ ςνθήκερ Λειηοςπγίαρ Ο κεραλνγξαθηθόο εμνπιηζκόο απαηηεί απζηεξώο ειεγρόκελεο θαη ζηαζεξέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία. To Data Center παξέρεη ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, αθνύ δηαζέηεη 10-θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο Carrier, fully redundant κε ζπλνιηθή ζεξκηθή απαγσγή 800Κbtu, νη νπνίεο παξέρνπλ ςύμε ζε όιν ην ρώξν θαη θάησ από ην ςεπδό-πάησκα επηηπγράλνληαο νκαιή ξνή ςπρξνύ αέξα ζε θάζε rack. H ιεηηνπξγία ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο έρεη κειεηεζεί ώζηε ζην ρώξν λα παξέρεηαη ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 21 o C. Ο έιεγρνο ηόζν ηεο ζεξκνθξαζίαο όζν θαη ηεο πγξαζίαο πινπνηείηαη κε απηόκαηα ζπζηήκαηα αληρλεπηώλ πνπ ζπλδένληαη θαη κε ην θεληξηθό ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. Τποδομή ςτηλήρ πποζηαζίαρ Η Verizon θξνληίδεη γηα ηε δηαθύιαμε ηόζν ησλ δεδνκέλσλ όζν θαη ηνπ εμνπιηζκνύ. Γηα ην ζθνπό απηό έρεη θξνληίζεη λα ιάβεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Data Center, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ. : , : , : Url: Page 5

6 Σν θηίξην είλαη ηνπνζεηεκέλν καθξηά από πηζαλέο πεγέο ειεθηξνκαγλεηηθνύ ζνξύβνπ, κεραληθώλ ηαιαληώζεσλ ή ινηπώλ παξεκβνιώλ ελώ ε απνκνλσκέλε ζέζε ηνπ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηά ηνπ από πηζαλέο εζηίεο θσηηάο ή εθξήμεσλ από γεηηνληθά θηίξηα. Σν θηίξην πιεξνί ηνπο πιένλ απζηεξνύο θαλνληζκνύο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο κε πεξαηηέξσ πξνζηαζία (αληηζεηζκηθό / αληί-ηαιαλησηηθό ςεπδό-πάησκα, πεξηκεηξηθή ελίζρπζε θιπ.), ελώ ππάξρεη εηδηθή κέξηκλα γηα πξνζηαζία από πιεκκύξεο, θεξαπλνύο θαη ινηπέο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Η εζσηεξηθή δηαξξύζκηζε ηνπ θηηξίνπ έρεη πινπνηεζεί κε ππξίκαρα πιηθά, ελώ παξέρνληαη θαη εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη απηόκαηεο θαηάζβεζεο. Ωο επηπιένλ αζθάιεηα, ηα πιηθά θαηαζθεπήο είλαη βξαδύθαπζηα κε αληνρή ζε θσηηά θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο. To ζύζηεκα ππξαζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ απνηειείηαη από δύν ρώξνπο, ηνλ θπξίσο ρώξν ησλ κεραλεκάησλ θαη ην ρώξν θάησ από ην ςεπδόπάησκα. Ο θάζε ρώξνο είλαη ρσξηζκέλνο ζε δύν δώλεο, δηαζέηεη απηόλνκν ζύζηεκα ππξόζβεζεο, μερσξηζηό πίλαθα ιεηηνπξγίαο θαη 14 αληρλεπηέο θαπλνύ. Ωο πιηθό ππξόζβεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην FM200 ην νπνίν είλαη αβιαβέο γηα ηνλ άλζξσπν. Η εζσηεξηθή δηαξξύζκηζε ηνπ θηηξίνπ (νκόθεληξεο δώλεο) είλαη ηέηνηα ώζηε λα εγγπάηαη δηαβαζκηζκέλε θαη απζηεξά ειεγρόκελε πξόζβαζε. Κάζε ζπζθεπή (εμππεξεηεηήο ή δξνκνινγεηήο θ.α.) ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν παξνρήο ξεύκαηνο ηνπ Data Center ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη από έλα δεύγνο UPS θαη κηα γελλήηξηαο ληίδει ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζηαζεξή ηάζε ρσξίο απμνκεηώζεηο θαη δηαθνπέο. Οιόθιεξν ην δίθηπν (backbone) ζηεξίδεηαη ζε 100 Mbps switched Ethernet θαισδίσζε, ελώ γηα ηελ ζύλδεζε ησλ θεληξηθώλ routers ρξεζηκνπνηείηαη Gigabit Ethernet. Η πινπνίεζε γίλεηαη κε παξάιιειεο δηαηάμεηο πνιιαπιώλ routers θαη switches, έηζη ώζηε λα γίλεηαη ηζνθαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ θαη λα εμαζθαιίδεηαη full redundancy θαη high availability ηνπ δηθηύνπ, αθνύ δελ ππάξρνπλ κνλαδηθά ζεκεία πηώζεο δηθηύνπ (single points of failure). To Data Center ζπλδέεηαη πξνο ην internet κε 4 δηαθνξεηηθά θπθιώκαηα εύξνπο 34Mbps θαη 155Mbps, ηα νπνία ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο. Οη δπν δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο ησλ θπθισκάησλ πξνζθέξνπλ αδηάιεηπηε παξνρή ηνπ Internet. 24x7 ςπηπεζίερ ςποζηήπιξηρ ζηο Data Center Σν έκπεηξν ηερληθό πξνζσπηθό ηεο Internet Business Hellas παξαθνινπζεί ηε ζπλνιηθή ππνδνκή. Ο πειάηεο εμππεξεηείηαη από ηελ ππεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο, ε νπνία παξέρεη ππεξεζίεο άκεζεο επηθνηλσλίαο (SMS & ) θαη αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ εληόο ζπγθεθξηκέλνπ θαη ζύληνκνπ δηαζηήκαηνο. ςμθυνία SLA για διαθεζιμόηηηα Η Internet Business Hellas παξέρεη ππεξεζίεο κε ζπκθσλία SLA (Service Level Agreement) κε ζθνπό ηελ εγγύεζε δηαζεζηκόηεηαο ζπζηεκάησλ ζε επίπεδν 99,99% ζηνπο πειάηεο ηεο, δηακέζνπ ηνπ θύξηνπ backbone ηεο Verizon Corporation. : , : , : Url: Page 6

7 ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ Η θεληξηθή ζειίδα ηνπ Μεραληζκνύ ηεο ππεξεζίαο (Εηθόλα 0.1), είλαη δηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε όπνπ ην myshop αληηθαζίζηαηαη κε ην όλνκα ηεο εηαηξείαο ζαο. Εικόνα 0.1: Η κενηρική ζελίδα ηοσ Μητανιζμού Διατείριζης Ιζηοηόποσ Από ην κελνύ αξηζηεξά ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηηο εμήο ελόηεηεο: Πεπιεσόμενο: Επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή πεξηερνκέλσλ εηαηξηθνύ πξνθίι, ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο θαη εηζαγσγή ησλ πξνο δεκνζίεπζε ηζνινγηζκώλ. Ρςθμίζειρ: Ο ελ ιόγσ κεραληζκόο, παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ γξαθηθώλ- εηθαζηηθώλ επηινγώλ ηνπ ηζηνηόπνπ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ινγνηύπνπ ηεο εηαηξείαο. Εκπαιδεςηικά Video: Εδώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη ην ζπλνδεπηηθό πιηθό (νπηηθναθνπζηηθό θαη άιιν) γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο. Πεπιεσόμενο ην θεθάιαην απηό, πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα δνκήζεη ην εηαηξηθό ηνπ πξνθίι, θαζώο επίζεο θαη λα αλαξηήζεη ηνπο ηζνινγηζκνύο ηνπ θαη ηέινο λα δηαρεηξηζηεί ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ ζειίδα. Καθοπιζμόρ Εηαιπικού πποθίλ. Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ εηαηξηθνύ ηνπ πξνθίι, ν ρξήζηεο επηιέγεη από ην κελνύ αξηζηεξά ην ζύλδεζκν Περιετόμενο ηεο ελόηεηαο Περιετόμενο. Από ηελ νζόλε πνπ πξνθύπηεη (Error! Reference source not found..2), : , : , : Url: Page 7

8 Εικόνα 0.2: Η κενηρική ζελίδα ηοσ Μητανιζμού Διατείριζης Περιετομένοσ επηιέγεη ηνλ θάθειν ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαλίδεηαη απηό πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ παξαθαιώ παηήζηε εδώ) θαη ζπκπιεξώλεη ηα επηζπκεηά ζηνηρεία ζηε θόξκα πνπ εκθαλίδεηαη (Error! Reference source not found.3). Εικόνα 0.3: Η κενηρική ζελίδα Ειζαγωγής εηαιρικού προθίλ Σα ζηνηρεία πνπ εηζάγνληαη είλαη ηα αθόινπζα: Καηεγνξία: Ο ηίηινο ηεο Καηεγνξίαο. *Καηεγνξία (Αγγιηθά): Ο ηίηινο ηεο Καηεγνξίαο ζηα Αγγιηθά. Ελεξγό: Καζνξίδεη ην εάλ ε ζπγθεθξηκέλε Καηεγνξία ζα είλαη νξαηή ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο ή όρη. Πεξηγξαθή: Σν πεξηερόκελν ηεο Καηεγνξίαο. Πεξηγξαθή Αγγιηθά: Σν πεξηερόκελν ηεο Καηεγνξίαο ζηα Αγγιηθά. : , : , : Url: Page 8

9 Meta Description: Σα Meta Description θαη Meta Keywords, αλ θαη αθνξνύλ ζε πιεξνθνξία ε νπνία δελ είλαη εκθαλήο ζηνλ απιό ρξήζηε, παξόια απηά απνηεινύλ ζεκαληηθό θαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ζειίδαο πεξηερνκέλνπ, θαζώο βνεζνύλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο λα εληνπίζνπλ επθνιόηεξα, ην εθάζηνηε πεξηερόκελν. Σν Meta Description αθνξά ζε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία απεπζύλεηαη πξνο ηηο κεραλέο απηέο, ελώ ηα Meta Keywords, αθνξνύλ ζε ιέμεηο θιεηδηά νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ην πεξηερόκελν απηό. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ελ ιόγσ πιεξνθνξία αθνξά ζην Meta Description ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Καηεγνξίαο. Meta Keywords: Σα Meta Keywords ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Καηεγνξίαο. Φσηνγξαθία: Η θύξηα θσηνγξαθία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Καηεγνξίαο. Καθοπιζμόρ Ιζολογιζμών ππορ δημοζίεςζη. Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ηζνινγηζκώλ πξνο δεκνζίεπζε ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη από ην κελνύ αξηζηεξά ηνλ ζύλδεζκν Περιετόμενο. ηελ ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη δεμηά (Εηθόλα 1,2) πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ θάθειν ΙΟΛΟΓΙΜΟΙ (ε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαλίδεηαη απηό πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ παξαθαιώ παηήζηε εδώ) θαη ζπκπιεξώλεη ηα θαηάιιεια ζηνηρεία ζηε θόξκα πνπ εκθαλίδεηαη (Error! Reference source not found.4) Εικόνα 0.4: Η κενηρική ζελίδα Ειζαγωγής περιετομένοσ ζελίδας Ιζολογιζμών ηελ πεξηνρή ΔΙΟΡΘΩΗ ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη θαη αιιάδεη θαηά ην δνθνύλ ην θείκελν ην νπνίν ζα ζέιεη λα εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα ηνπ πάλσ από ηελ ιίζηα ησλ ηζνινγηζκώλ ηνπ. ΠΡΟΟΥΗ εδώ δελ κπνξεί ε πεξηγξαθή Ειιεληθά λα είλαη θελή. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θείκελν πξνο εηζαγσγή ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ην πξνεπηιεγκέλν θείκελν «Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα (IFRS)» Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αξρείσλ ηζνινγηζκώλ ζηελ ππεξεζία ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ θάθειν Λίζηα Ιζολογιζμών. ηνλ πίλαθα πνπ εκθαλίδεηαη (Εικόνα 1.5 ) κπνξεί λα εηζάγεη λένπο ηζνινγηζκνύο παηώληαο ην θνπκπί Δεκηνπξγία : , : , : Url: Page 9

10 , λα δηνξζώζεη παιαηόηεξεο εγγξαθέο παηώληαο ην θνπκπί κνιύβη δεμηά από ηνλ πίλαθα θαη λα δηαγξάςεη θάπνηα παιαηόηεξε θαηαρώξηζε παηώληαο ην θνπκπί δηαγξαθήο δεμηά ηνπ πίλαθα. Εικόνα 0.5: Η κενηρική ζελίδα Ειζαγωγής αρτείων Ιζολογιζμών Σόζν ζηελ πεξίπησζε λέαο εγγξαθήο όζν θαη ζηελ πεξίπησζε δηόξζσζεο παιαηόηεξεο δεκνζίεπζεο ε ίδηα θόξκα εκθαλίδεηαη (Εηθόλα 1.6) Εικόνα 0.6: Η κενηρική ζελίδα Ανάρηηζης αρτείων Ιζολογιζμών Από εδώ ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ εηξάο εκθάληζεο ζην δεμηά πιαίζην ηεο ζειίδαο εηξάο εκθάληζεο ζηελ ζειίδα πεξηερνκέλνπ ησλ ηζνινγηζκώλ Σίηιν ζε Ειιεληθά θαη Αγγιηθά Να επηιέμεη ηνπηθά από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ην αξρείν.pdf ηνπ ηζνινγηζκνύ ηνπ παηώληαο ην θνπκπί Browse. Καθοπιζμόρ ηοισείυν επικοινυνίαρ ππορ δημοζίεςζη. Παηώληαο ζηα αξηζηεξά ηνλ ζύλδεζκν Περιετόμενο ηεο ελόηεηαο Περιετόμενο θαη επηιέγνληαο δεμηά ηνλ θάθειν ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαλίδεηαη απηό πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ παξαθαιώ παηήζηε εδώ) κπαίλνπκε ζηελ δηαρείξηζε ηνπ εηαηξηθνύ πξνθίι ηεο εηαηξείαο ζαο (Εικόνα 1.7). : , : , : Url: Page 10

11 Εικόνα 0.7: Η κενηρική ζελίδα Διατείριζης ζηοιτείων επικοινωνίας Εδώ γηα λα εηζάγεη ή λα αιιάμεη ν ρξήζηεο ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αθνινπζήζεη αθξηβώο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ εηζαγσγή εηαηξηθνύ πξνθίι. Γηα λα εηζάγεη ηνλ ράξηε κε ηελ δηεύζπλζε ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα 1. Εηζαγσγή ζηελ ζειίδα 2. Εηζαγσγή δηεύζπλζεο εηαηξείαο ζηνλ ρώξν πάλσ από ηνλ ράξηε. 3. Δηελέξγεηα αλαδήηεζεο παηώληαο ην κπιέ θνπκπί ζην ηέινο ηεο κπάξαο αλαδήηεζεο. 4. Έιεγρνο νξζόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλσλ απνηειεζκάησλ επαλεηζάγεηαη ηελ δηεύζπλζε ζηελ κπάξα. 5. Επηινγή θνπκπηνύ αξηζηεξά από ηνλ ράξηε. 6. ην αλαδπόκελν κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη δεμηά, πξέπεη λα επηιεγεί όιν ην θείκελν πνπ βξίζθεηαη ζην πιαίζην Paste HTML to embed in website θαη λα αληηγξαθεί (δεμί θιίθαληηγξαθή) 7. Επηζηξέθεηε ζην δηαρεηξηζηηθό εξγαιείν : , : , : Url: Page 11

12 θαη ζηελ επηινγή Google Maps : πξνο ην ηέινο ηεο θόξκαο δηαγξάθεηε όιν ην πεξηερόκελν θαη επηθνιιείηαη ην θαηλνύξην (δεμί θιίθ επηθόιιεζε) Ρςθμίζειρ Εικόνα 0.8: Ειζαγωγή Χάρηη google maps Επηιέγνληαο από ηα αξηζηεξά ηνλ ζύλδεζκν 'Ρσθμίζεις ζσζηήμαηος ζηελ θαηεγνξία Ρσθμίζεις κπνξεί ν ρξήζηεο λα θαζνξίζεη Λνγόηππν Εηθαζηηθό Υξώκαηα Password (θσδηθό πξόζβαζεο ζην δηαρεηξηζηηθό εξγαιείν ηεο ππεξεζίαο). Καθοπιζμόρ λογοηύπος. Γηα λα εηζάγεηαη ή λα δηνξζώζεηε ην ινγόηππν ηεο εηαηξείαο ηνπ ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ζηα αξηζηεξά ηνλ ζύλδεζκν 'Ρσθμίζεις ζσζηήμαηος θαη δεμηά ζηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη (Εικόνα 1,9) ην θνπκπί Browse. Ακέζσο ζα αλνίμεη ην παξάζπξν εμεξεύλεζεο ησλ windows γηα λα βξείηε ην αξρείν ην νπνίν ζέιεηε λα νξίζεηε σο λέν ζαο ινγόηππν. Καθοπιζμόρ password. Γηα αιιαγή ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπηί δεμηά από ηελ έλδεημε Αλλαγή Password: όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.9. Από ηελ θόξκα πνπ αλαδύεηαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα θνπηηά Παλιό Password: θαη Νέο Password: : , : , : Url: Page 12

13 Εικόνα 0.9: Διατείριζη εικαζηικού- λογοηύποσ- τρωμάηων- password Καθοπιζμόρ template Γηα λα αιιάμεη ην look and feel ηεο ππεξεζίαο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη επηιέμεη κηα ηεο εηθόλεο πνπ βξίζθνληαη ζην πιαίζην Επιλογή Template. Μπνξεί επίζεο λα θαζνξίζεη θαη ηελ δηθή ηνπ ρξσκαηηθή πξνζέγγηζε αλά εηθαζηηθό γηα λα ηαηξηάδεη ζηελ εηαηξεία ηνπ, παηώληαο έλα από ηα θνπηηά κε έλδεημε Χρώμα Background, Χρώμα Menu, Χρώμα γραμμάηων Menu. Σέινο παηώληαο ην θνπκπί Reset Colors επαλέξρεηαη ην ζύζηεκα ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ρξσκαηηθέο ηηκέο αλά εηθαζηηθό. Πλοήγηζη μέζα ζηη καηηγοπία Πεπιεσόμενο. Παηώληαο ν ρξήζηεο ζηα αξηζηεξά ηνλ ζύλδεζκν Περιετόμενο ηεο ελόηεηαο Περιετόμενο ζην δεμί κέξνο πάληα ζα εκθαλίδεηαη ε ζειίδα πνπ είρε επηζθεθζεί ηειεπηαία ν ρξήζηεο, γηα ιόγνπο επθνιίαο ζηελ πινήγεζε. Σν ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν ρξήζηεο εκθαλίδεηαη θάησ αθξηβώο από ηνλ ηίηιν Περιετόμενο (Εικόνα 1.10). Με θίηξηλν είλαη ρξσκαηηζκέλε ηξέρνπζα ζέζε ζην δηαρεηξηζηηθό. Γηα λα κεηαθηλεζεί πξνο κηα πξνεγνύκελε ελόηεηα ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη έλαλ από ηνπο ζπλδέζκνπο αξηζηεξά ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο. : , : , : Url: Page 13

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα