ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΗΜΘΙΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΙ ΓΛΚΤΟΣ ΓΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Ενδεικτικός προϋπολογισμός: ,01 ναλυτικότερα: ) Είδη παντοπωλείου Β) Χυμοί Γ) Ελαιόλαδο Δ) Γαλακτοκομικά προϊόντα Ε) Είδη κρεοπωλείου ΣΤ) Είδη ιχθυοπωλείου Ζ) Είδη οπωροπωλείου Η) Είδη αρτοποιείου θ) Γάλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ Ι. Τεχνική έκθεση ΙΙ. Ποσοτική καταγραφή γάλακτος ΙΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές ΙV Ενδεικτικός προϋπολογισμός V Συγγραφή υποχρεώσεων - Ειδικοί όροι 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΗΜΘΙΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΣ Μητροπόλεως 46- Τ.Κ ΒΕΡΟΙ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ρ. μελέτης: 2/2015 Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΙ ΓΛΚΤΟΣ ΓΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ, ΓΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Ενδεικτ. προυπολ.: ,01 (συμπ/νου ΦΠ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική πόφαση με αριθμό 53361/ (ΦΕΚ 1503Β/ ) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/ ) και την Κ.Υ.. με αριθμό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/ ), καθώς και η προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία των δομών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/ ) με τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους». Με βάσει τα παραπάνω, η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις εξής προμήθειες:. του Δήμου Βέροιας: 1. γάλακτος που χορηγεί στο δικαιούχο προσωπικό, σύμφωνα με την αρ / Κ.Υ.. (ΦΕΚ 1503 Β / ) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ.. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε για το έτος 2016, 2. ειδών παντοπωλείου και αρτοποιείου (κεράσματα) που απαιτούνται στο πλαίσιο υποδοχής και φιλοξενίας επισήμων, καθώς και σε εθνικές και τοπικές εορτές, για το έτος 2016, Β. του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώ Ζωγιοπούλου» (ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤ.): 2

3 1. ειδών τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών του βρεφονηπιακού σταθμού, για το έτος 2016, 2. γάλακτος που χορηγεί στο δικαιούχο προσωπικό, σύμφωνα με την αρ / Κ.Υ.. (ΦΕΚ 1503 Β / ) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ.. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για το 2016, Γ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, λληλεγγύης, θλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής γωγής Δήμου Βέροιας (Κ..Π.): 1. ειδών τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς για το έτος γάλακτος που χορηγεί στο δικαιούχο προσωπικό, σύμφωνα με την αρ / Κ.Υ.. (ΦΕΚ 1503 Β / ) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ.. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για το 2016, Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ημαθίας για τα ελαιόλαδα και τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου και τη χαμηλότερη τιμή για τα υπόλοιπα είδη. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ /93 Υπ. πόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β), του άρθρου 209 παρ. 1 του Ν.3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240// ) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18// ), καθώς και την αρ. 3/11545/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ και ενός λεπτού ( ,01 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.. ( ,25 χωρίς ΦΠ). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 των ανωτέρω φορέων ξεχωριστά και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους τους. Συγκεκριμένα:. Για το Δήμο Βέροιας θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς: Είδος τροφίμου KA προϋπολογισμού Σύνολο Γάλα , Είδη παντοπωλείου ,53 Χυμοί ,84 3

4 Είδη αρτοποιείου ,79 Σύνολο ,09 Β. Για το Κ..Π.. θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς: Είδος τροφίμου KA προϋπολογισμού Σύνολο Είδη παντοπωλείου ,19 Χυμοί ,68 Ελαιόλαδο ,94 Γαλακτοκομικά είδη ,00 Είδη κρεοπωλείου ,43 Είδη ιχθυοπωλείου ,40 Είδη οπωροπωλείου ,46 Είδη αρτοποιείου ,20 Γάλα ,63 Σύνολο ,93 Γ. Για το ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤ. Θα βαρύνει τους εξής κωδικούς: Είδος τροφίμου KA προϋπολογισμού Σύνολο Είδη παντοπωλείου ,53 Χυμοί ,70 Ελαιόλαδο ,48 Γαλακτοκομικά είδη ,87 Είδη κρεοπωλείου ,63 Είδη ιχθυοπωλείου ,52 Είδη οπωροπωλείου ,98 Είδη αρτοποιείου ,15 Γάλα ,13 Σύνολο ,99 4

5 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΤΓΡΦΗ ΓΛΚΤΟΣ ΓΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική πόφαση με αριθμό 53361/ (ΦΕΚ 1503Β/ ) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/ ) και την Κ.Υ.. με αριθμό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/ ), «στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας επίσης παρέχεται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση». Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται σε ημερήσια βάση, για τις μέρες που λειτουργούν οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων, σε συγκεκριμένη ώρα, πριν την έναρξη του ωραρίου των υπαλλήλων, ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, σε χώρους τους οποίους θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων, ενώ ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον δήμο και τα νομικά πρόσωπα με ψυγεία ποσότητας και μεγέθους τέτοιου, ώστε να αντιστοιχεί στην προμηθευόμενη ποσότητα και στα αντίστοιχα ζητούμενα σημεία παράδοσης. ναλυτικά η προμήθεια γάλακτος για το Δήμο Βέροιας και τα νομικά πρόσωπα έχει ως εξής: ΓΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΣ για το έτος 2016 Μονάδα μέτρησης- Είδος Ενδεικτικός αριθμός υπαλλήλων Ενδεικτικές Εργάσιμες ημέρες Εργατοη μέρες Κ. Ενδεικτικ ήτιμή μονάδας Δαπάνη α/α 1. Υπηρεσία 10 Διοικητική Τεμ. 1 lit- Γάλα /6063 0, , καθαριότητα Τεμ. 1 lit- Γάλα /6063 0, , καθαριότητα Τεμ. 1 lit- Γάλα (έκτακτο προσωπικό) 25 άρδευση Τεμ. 1 lit- Γάλα (υδρονομείς) 30 τεχνική Τεμ. 1 lit- Γάλα 35 πρασίνου Τεμ. 1 lit- Γάλα 45 νεκροταφείων Τεμ. 1 lit- Γάλα /6063 0, , /6063 0, , /6063 0, , /6063 0, , /6063 0,95 522,50 5

6 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠ ,50 ΦΠ 13% 5.420,43 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ,93 α/α Είδος Μονάδα μέτρησης 1. Γάλα αγελάδος 1 λίτρου Τεμ. 1 λίτρου ΓΙ ΤΟ ΚΠ για το έτος 2016 Δικαιούχοι Ενδεικτικές Εργάσιμες ημέρες Ενδεικτικές Εργατοημέρε ς -λίτρα Τιμή μονάδας Δαπάνη , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠ 7.362,50 ΦΠ 13% 957,13 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠ 8.319,63 α/α Είδος Μονάδα μέτρησης 1. Γάλα αγελάδος 1 λίτρου ΓΙ ΤΟ ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤ. για το έτος 2016 Τεμ. 1 λίτρου Δικαιούχοι Ενδεικτικές Εργάσιμες ημέρες Ενδεικτικές Εργατοημέρε ς- λίτρα Τιμή μονάδας Δαπάνη ,95 712,50 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠ 712,50 ΦΠ 13% 92,63 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠ 805,13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΞΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΓΛΚΤΟΣ ΓΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙ Τ ΝΟΜΙΚ ΠΡΟΣΩΠ χωρίς ΦΠ:49770,50 ΦΠ 13% : 6.470,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΞΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΓΛΚΤΟΣ ΓΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙ Τ ΝΟΜΙΚ ΠΡΟΣΩΠ με ΦΠ : ,68 1. Οι ποσότητες γάλακτος είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με βάση την υπάρχουσα κατάσταση σε εργατοτεχνικό προσωπικό βάσει της σχετικής νομοθεσίας και της κατάστασης των δικαιούχων από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ, λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και τις περιπτώσεις σύναψης νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και την πρόσληψη υδρονομέων για τους θερινούς μήνες. 2. Οι ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές για τον δήμο αλλά ο ανάδοχος θα πληρωθεί σύμφωνα με την ποσότητα που θα παραγγείλουν οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων ανάλογα με τις ανάγκες τους, το υπάρχον προσωπικό και όχι απαραίτητα σύμφωνα με το παραπάνω αναφερόμενο συνολικό ποσό, το οποίο αποτελεί το ανώτερο χρηματικό όριο. 6

7 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Γ Ρ Φ Ε Σ Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι ποιότητας, εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788Β/87) όπως έχει τροποποιηθεί και τις υγειονομικές διατάξεις. Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει επίσης να πληροί τις υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.. ΕΙΔΗ ΠΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- Β.ΧΥΜΟΙ- Γ. ΕΛΙΟΛΔΟ 1. Ελαιόλαδο Θα πρέπει να είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων. 2.Τσάϊ του βουνού Τσάϊ «του βουνού» σε συσκευασία των 30γρ.σε πλαστικά σακουλάκια. Θα αναγράφεται ο τόπος προέλευσης η ημέρα συσκευασίας και η ημερομηνία λήξης. 3. Μέλι Το μέλι πρέπει να είναι αγνό φυσικό, ανεπεξέργαστο προϊόν χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά. Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας. Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό. Η συσκευασία να είναι γυάλινη ή μεταλλική 950 γρ. με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία το καθαρό βάρος σε γραμμάρια, το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή. 4. υγά Τα αυγά να είναι κοινά, πτηνοτροφείου, κατηγορίας Μ (Medium) μεσαίου βάρους από γρ. Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία 7

8 διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε εξάδες. Στη συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και η ημερομηνία λήξης. Η παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ωοσκόπησης. 5. λεύρι Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. λεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους γραμ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης. Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 6. Ζυμαρικά Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Η συσκευασία να είναι του ½ κιλού. παγορεύεται ο τεχνητός χρωματισμός των ζυμαρικών και η προσθήκη συντηρητικών. Η μεταφορά των προϊόντων να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Οι χυλοπίτες να περιέχουν σιμιγδάλι, αυγά και γάλα. 7. Όσπρια Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες 500 γραμμαρίων. Tα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. Θα πρέπει να είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος στιλπνά, μη συρρικνωμένα και χωρίς προσμίξεις με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης. παγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης η οργανικής ουσίας. Κατά τον βρασμό θα πρέπει να αναδύονται ευχάριστοι οργανοληπτικοί χαρακτήρες. Όσπρια τα οποία θα βράζουν σε χρόνο μεγαλύτερο του συνήθους θεωρούνται κατωτέρας ποιότητας. 8. Ρύζι Το ρύζι (γλασσέ,καρολίνα μπόνετ κίτρινο) θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, 8

9 απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης. Η συσκευασία θα είναι και 500 γραμ., εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. 9. Μαρμελάδα Να είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. Θα διατίθεται σε συσκευασία 450 γρ., επιλογής ειδών φρούτων. 10. Βούτυρο μαργαρίνη τύπου soft Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει την ακόλουθη περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες: άνω των 62% και κάτω του 80%. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι του ενός (1) κιλού να είναι μαλακή για ευκολότερη επάλειψη στο ψωμί. 11. Μπισκότα Τύπου Μιράντα ή ανάλογο σε αεροστεγή συσκευασία 250 γρ., με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 12. λάτι Χλωριούχο νάτριο που προέρχεται είτε από την εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από την επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλοτορυχείων. Η περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο (NaCl) να είναι τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία πλαστική των 500 γρ. 13. Μπαχαρικά Θα είναι ποιότητας, θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 9

10 14. Ζάχαρη Σε συσκευασία των 1000 γρ. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 15. Κακάο Σε συσκευασία των 125 γρ. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 16. Ξύδι Σε συσκευασία των 350 γραμμαρίων. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 17. Τοματοχυμός Να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας, ώστε τα στέρεα συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 500 γρ. 18. Νερό εμφιαλωμένο Το μεταλλικό εμφιαλωμένο νερό δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικό μπουκάλι του 1,5 λίτρου και να παραδίδεται σε συσκευασία των έξι φιαλών. 19.Πραλίνα φουντουκιού Σε συσκευασία του 1kg και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 20.Σκόνη ροφήματος για παιδιά. Σε συσκευασία των 800 gr και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 21.ραβοσιτέλαιο Το ραβοσιτέλαιο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου. Το ραβοσιτέλαιο θα πρέπει να είναι 100% ραφινέ. Θα παραδίδεται σε πλαστική συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται το καθαρό βάρος και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 10

11 22. Γάλα αγελάδας εβαπορέ (388 γραμμαρίων) πλήρες συμπυκνωμένο Να είναι αγελαδινό γάλα, εβαπορέ, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και να έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση, να είναι σε μεταλλική συσκευασία των 388 γραμμαρίων περίπου, καθαρού βάρους, και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος, καθώς και να φέρει τη σήμανση CE. To κάθε κουτί πρέπει να ανοίγει χωρίς τη βοήθεια μηχανικών μέσων (easy open). 23. ρακάς- φασολάκια κατεψυγμένα Σε συσκευασία του ενός κιλού. Τα προμηθευόμενα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητας και θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις, να παράγονται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP. Δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 24. Χυμός φρούτων Η συσκευασία του να είναι χάρτινη του 1 λίτρου και των 250 ml. Στην ετικέτα του να αναγράφεται η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των συστατικών με την ένδειξη «περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». Η ένδειξη αυτή πρέπει να εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία του προϊόντος. 25. Σφολιατάκια κατεψυγμένα Η συσκευασία να είναι των 450 γρ./18τεμ. και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα» β) η ημερομηνία λήξης γ) Ο προσδιορισμός παρτίδας δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη». 26. Καφές ελληνικός Να είναι συσκευασίας 200γρ., αρίστης ποιότητας, με ημερομηνία λήξης και να πληροί τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών. 27. Κομπόστα ροδάκινο Οι καρποί και τα φρούτα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των κομποστών θα είναι ποιότητας χωρίς σπέρματα. Επί της συσκευασίας πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το καθαρό βάρος του περιεχομένου καρπού μετά την αποστράγγιση, η πυκνότητα του σιροπιού και η ημερομηνία λήξης. Δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Το βάρος της συσκευασίας να είναι 920 γρ. Να διατίθεται σε γυάλινο ή μεταλλικό κυτίο κατά προτίμηση με εύκολο άνοιγμα (easy open). 11

12 28. Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος με πραλίνα Θα διατίθεται σε συσκευασία πλαστική των γραμμαρίων, που θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. 29. Καραμέλες ζελέ με άρωμα φρούτων Οι καραμέλες ζελέ με άρωμα φρούτων να έχουν ξεχωριστό περιτύλιγμα, και το προϊόν να τηρεί όλες της προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. 30.λλαντικό γαλοπούλα Γαλοπούλα σε φέτες άπαχη. Η συσκευασία να είναι κλειστή, (μπαστούνι) με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. 31.Μπέϊκιν Μπέικιν σε φακελάκια 20γρ προϊόν ζαχαροπλαστικής όπως διατίθενται ευρέως στο εμπόριο. 32.Ψώμι τοστ. Ψωμί συσκευασμένο σε φέτες όπως διατίθεται ευρέως στο εμπόριο, σίκαλης σε συσκευασία 500γρ. και σίτου σε συσκευασία των 680γρ., όπου θα αναγράφονται : η ημέρα παραγωγής,ημερομηνία λήξης, χωρίς συντηρητικά. 34.Ελιές Ελιές χωρίς αλλοιώσεις να μην είναι μαλακές και σε φυσιολογικό μέγεθος και χρώμα μαύρο. Δ. ΓΛΚΤΟΚΟΜΙΚ ΠΡΟΪΟΝΤ Τα είδη γαλακτοκομίας πρέπει να είναι ποιότητας, να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 1. Γιαούρτι συσκευασίας 200 γραμμαρίων αγελαδινού γάλακτος ή παραδοσιακό γιαούρτι Το γιαούρτι θα πρέπει να είναι αεροστεγώς συσκευασμένο σε πλαστικό κεσεδάκι των 200 περίπου γραμμαρίων. Θα πρέπει να αναγράφεται στην συσκευασία αναλυτικά η περιγραφή του είδους και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 12

13 2. Τυρί φέτα Τυρί φέτα ποιότητας από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα. Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α)«φετ» (FETA), β)προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ)τυρί, δ)η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, ε)το βάρος του περιεχομένου, στ)η ημερομηνία παραγωγής, ζ)στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1)Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: Φ.Ε. 2)Ο αύξων αριθμός του τύπου συσκευασίας. 3)Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ ). ποκλείονται τα τρίμματα. 3. Τυρί ημίσκληρο Ημίσκληρο τυρί ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα. Στη συσκευασία του, της οποίας το μέγιστο βάρος να είναι 3 κιλά, να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:. «ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ» Β. Τυρί Γ. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή. Δ. Η ημερομηνία παραγωγής. Ε. Βάρος περιεχομένου. 4.Τυρί κεφαλοτύρι Να είναι τύπου 38% υγρ - 40 % Να είναι παρασκευασμένο από γάλα πρόβειο ή κατσικίσιο ή μίγμα αυτών με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Το τυρί να είναι σκληρό εύγευστο και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κεφαλοτύρι» και όχι «τύπου κεφαλοτύρι». Ε. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία του κάθε φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο. Η μεταφορά του κρέατος προς την υπηρεσία θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 13

14 1. Κρέας μοσχαρίσιο νωπό. Να είναι κρέας νωπό (σπάλα-ελιά-ποντικός) σε μερίδες, ποιότητας προερχόμενο από μικρά και υγιή ζώα ηλικίας έως 24 μηνών, άπαχο το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα. Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες. 2. Κοτόπουλα Νωπά. Να είναι νωπά, ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό-λείο. Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και πόδια. Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά και να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη. Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία. Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. 3. Κιμάς. Να προέρχεται από νωπό κρέας μόσχου σπάλα ή μπούτι ποιότητος, να είναι καθαρισμένο από λίπος, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. ποκλείεται η παρασκευή κιμά από τα τραυματισμένα μέρη. ΣΤ. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 1. Ψάρια νωπά Να είναι α ποιότητας, καλά διατηρημένα Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. Ζ. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 1. Οπωρολαχανικά Τα φρούτα και τα λαχανικά να είναι α ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. 14

15 Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή στο αντίστοιχο τιμολόγιο, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΛΙ: Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας), ΜΗΛ: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν-Σμίθ, Μπέλ φόρ, ΧΛΔΙ: Κρυστάλια, μπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π.). Η. ΕΙΔΗ ΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, τον τρόπο έψησης, συσκευασίας και διάθεσης των προϊόντων αυτών, καθώς και για τη διαδικασία του ελέγχου τους, απαιτείται η εναρμόνιση στους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, στις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως ισχύει κάθε φορά και στις συναφείς διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Ο προμηθευόμενος άρτος, τα αρτοσκευάσματα και τα αρτοποιεία θα πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο Ν.3526/2007. Τόσο ο άρτος όσο και τα αρτοπαρασκευάσματα θα είναι φρέσκα, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και κατάλληλα για κατανάλωση από τα μικρά παιδιά, νήπια των παιδικών σταθμών του δήμου. παγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιΐας με οχήματα που μεταφέρουν ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων αυτών. Ο άρτος θα πρέπει να είναι πολυτελείας ποιότητας. Το βάρος του θα πρέπει να είναι 420 γραμμάρια (καθαρό-ψημένο). Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο σίτου επώνυμης αλευροβιομηχανίας. Το ποσοστό του προστιθέμενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 1,5% και να πληροί τους όρους του μαγειρικού 15

16 άλατος. Ο άρτος πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση μισή ώρα τουλάχιστον μετά την απόκτηση της θερμοκρασίας δωματίου. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται σε χάρτινες σακούλες. Βασιλόπιτες-Τσουρέκια: Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και μια από τις φυσικές γλυκαντικές ύλες. παραίτητα συστατικά για την παρασκευή τους είναι γάλα, βούτυρο, αυγά, λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες, μαγιά και αλεύρι. Τα ατομικά τσουρεκάκια θα είναι βάρους περίπου 100 γραμμαρίων. Πιτάκια διάφορα: Σφολιατοειδή προϊόντα, παρασκευασμένα με φρέσκο βούτυρο και αγνά υλικά χωρίς την προσθήκη συντηρητικών. Μελομακάρονα- Κεράσματα: Παρασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Κουλούρι τύπου Θεσσαλονίκης Τα κουλούρια τύπου Θεσσαλονίκης θα πρέπει να παρασκευάζονται και να διατίθενται σε βάρος 80 γραμμαρίων τουλάχιστον, κατά τεμάχιο. Θ. ΓΛ Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, βραχείας διάρκειας συντήρησης, σε συσκευασία των 1000ml που θα πρέπει να τηρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας και τις προδιαγραφές της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το γάλα θα παράγεται και θα συσκευάζεται σε παραγωγικές μονάδες οι οποίες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO και HACCP ενώ η μεταφορά του θα γίνεται σε φορτηγό ψυγείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Το προς προμήθεια γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5%) ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5%), ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: Προϊόν o Περιγραφή είδους: λευκό φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά ή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (κατ εξαίρεση μπορεί για συγκεκριμένες ποσότητες που θα ορισθούν από την υπηρεσία, να περιέχει λίπος 1,5%). o Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχε- 16

17 ται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται. o Προϊόν ευρείας κατανάλωσης, με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερη των 7 ημερών. o Πιστοποιημένο κατά HACCP (Σύστημα Διασφάλισης της Υγιεινής Τροφίμων) και κατά ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας) ή παρόμοια πιστοποίηση ποιότητας (να κατατεθεί). Συσκευασία-ποθήκευση o Το προς προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε εγκεκριμένες συσκευασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προς τήρηση των όρων υγιεινής. o Θα είναι αεροστεγής συσκευασία του ενός (1) λίτρου. o Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του, όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο ΣΤ.8 «Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων- Ρυθμίσεις γαλακτοκομικών προϊόντων» του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/ Τεύχος ). Στη συσκευασία πρέπει επίσης να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες. o Επίσης, η με αριθμό /09 (ΦΕΚ 798Β/2009) αγορανομική διάταξη προβλέπει την υποχρέωση αναγραφής ενδείξεων επί της συσκευασίας των πάσης φύσεως γαλακτοκομικών προϊόντων, που θα υποδηλώνουν την χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος) που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή και διάθεση των προϊόντων αυτών στον τελικό καταναλωτή. o Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναγραφόμενα στα σχετικά με το είδος και τη συσκευασία του, άρθρα του Κώδικα Τροφίμων (ΦΕΚ 788/87, τεύχος Β). o Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει τον δήμο και τα νομικά πρόσωπα με τα απαιτούμενα ψυγεία για την σωστή συντήρηση, αποθήκευση των ποσοτήτων γάλακτος, τα οποία οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήματα να τα συντηρεί καθώς και να τα αντικαταστήσει άμεσα, σε περίπτωση βλάβης με δικά του έξοδα. o Η καθημερινή μεταφορά των ποσοτήτων γάλακτος θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. o Το προϊόν από την ημερομηνία παρασκευής, παράδοσης στο δήμο έως την ημερομηνία λήξεως του δεν θα πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις περιεχομένου ή συσκευασίας οι οποίες θα οφείλονται σε μικροβιακές ή ενζυματικές αλλοιώσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαμβάνονται τα κυριότερα προϊόντα και είναι γενικού χαρακτήρα. Κατισχύει σε όλα η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις προδιαγραφές παραγωγής, διάθεσης, συσκευασίας, τυποποίησης διάθεσης κ.λ.π, που αφορούν τα προμηθευόμενα είδη. 17

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ) ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, πλήρες με 3,5% λιπαρά, πλούσιο σε διαθρεπτικά στοιχεία, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Αρ.µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015 «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αποστολή ιδρύθηκε το 2010 από δύο εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/19-01-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : 2341351626

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΦΜΣ ΑΔΑΜ: 14REQOC001997814 2014-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ.798 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: 186 /2014 Προμήθεια γευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα