Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/12/2013 Αριθ. Πρωτ. : 18160/ Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : Fax : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 32/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 177/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του εντός του κοινοχρήστου δημοτικού Άλσους Ν. Φιλ/φειας θερινού κινηματογράφου». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 20 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ /30/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ.

2 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ 5) Παΐδας Αδαμάντιος και 6) Τάφας Ηλίας, μέλη ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης Σταύρος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτουμε υπόψη σας την αριθ. πρωτ / εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης επί του θέματος: ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση των όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικ/τος χρήσεως του εντός του κοινοχρήστου Δημοτικού Άλσους Ν. Φιλ/φειας, θερινού κινηματογράφου» Συν. : το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Ν.Υ. Κύριε Πρόεδρε, Την λήγει η διάρκεια παραχώρησης του δικ/τος χρήσεως του εντός του κοινοχρήστου Δημοτικού Άλσους Ν.Φ. κειμένου θερινού κινηματογράφου και κυλικείου αυτού, ως ειδικότερα περιγράφεται εις το συνοδεύον την παρούσα από μηνός Ιουνίου 1991 τοπογραφικό διάγραμμα της ΤΥ ΔΝΦ που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα και παρίσταται ανάγκη κατάρτισης όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκ νέου παραχώρησης του δικ/τος χρήσεως αυτού. Παρακαλείται η Οικ. Επιτροπή όπως λάβει σχετική απόφαση για την κατάρτιση των όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικ/τος χρήσεως του εντός του κοινόχρηστου Δημοτικού Άλσους Ν. Φ. θερινού κινηματογράφου σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 970 ΑΚ σε συνδυασμό με τις δ/ξεις του Π.Δ/τος 270/81, του ν. 3463/06, του ν. 3852/10 του άρθρου 4 παρ. 1 ε του Π.Δ/τος 34/95, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι

3 δεν υπάγονται στις δ/ξεις του ν. 813/78 οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων και αλσών που ανήκουν στο Δημόσιο, τους Δήμους και κοινότητες. (Τίθεται υπόψη των μελών της Ο.Ε. σχέδιο των όρων νέας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης). Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 32/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλ/φειας Χαλκ/νος, αφού έλαβε υπ όψιν της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν3463/06, του ν. 3852/10, του άρθρου 970 ΑΚ σε συνδυασμό τις διατάξεις του ΠΔ/τος 270/81, τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. δ του Ν.813/78, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 1229/81 (σχετ. άρθρο 4 παρ. 1 περ. ε του ΠΔ/τος 34/95), και μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Εγκρίνει την δια φανεράς προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας και για μία οκταετία (8 έτη) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του εντός του κοινοχρήστου δημοτικού Άλσους Ν.Φ. κειμένου θερινού κινηματογράφου, αποτελούμενο από ένα θερινό κινηματογράφο μετά της αιθούσης εγκαταστάσεων μηχανημάτων προβολής, της σκηνής κειμένης εις την νότια πλευρά του κτίσματος, και ενός κυλικείου κειμένου εις την πλευρά του κτίσματος, επιφανείας 5τμ μαζί με τον εξοπλισμό αυτού, καθορίζοντας τους σχετικούς όρους δημοπρασίας, ως εξής: Άρθρον 1 ον Παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης του εντός του κοινοχρήστου δημοτικού Άλσους Ν.Φ. κειμένου θερινού κινηματογράφου, το οποίο αποτελείται από ένα θερινό κινηματογράφο μετά της αιθούσης εγκαταστάσεων μηχανημάτων προβολής, της σκηνής κειμένης εις την νότια πλευρά του κτίσματος, και ενός κυλικείου κειμένου εις την πλευρά του κτίσματος, επιφανείας 5τμ μαζί με τον εξοπλισμό αυτού Άρθρον 2 ον Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσεως του άνω κοινοχρήστου δημοτικού χώρου ορίζεται σε οκτώ (8) έτη και αρχίζει από της υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής και λήγει την αντίστοιχο μετά οκτώ (8) έτη ημερομηνία, καθ ην χρονολογία χωρίς άλλη ειδοποίηση απροφάσιστα και άνευ άλλου τινός ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ελεύθερα και ακώλυτο την χρήση του άνω χώρου εις οίαν καλή κατάστασιν παρέλαβε τούτο.

4 Το παραχωρούμενο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως θερινός κινηματογράφος, απαγορευόμενης απολύτως της χρήσεως αυτού δι άλλο σκοπό. Άρθρον 3 ον Ελάχιστο όριο προσφοράς για το δικαίωμα χρήσεως του εν λόγω κοινοχρήστου δημοτικού χώρου κινηματογράφου (και κυλικείου) (ακινήτου) ορίζεται στο ποσοστό 15% επί της τιμής του εισιτηρίου μετά την αφαίρεση του φόρου δημοσίων θεαμάτων και μετ αυτού συνεισπραττομένων ειδ. Φόρων, με ελάχιστο εγγυημένο ποσό αποζημίωσης (MINIMUM GARANTIE) για το κάθε ημερολογιακό έτος καθ όλη την διάρκεια παραχώρησης μετά του αναλογούντος τέλους κ.λ.π. (τιμή πρώτης προσφοράς) Άρθρον 4 ον Η συμμετοχή του (της) αναδόχου στον διαγωνισμό κατ αμάχητο τεκμήριο αποδεικνύει ότι αυτός(ή) όντως εξέτασε το ακίνητο και κοιν. χώρο και βρήκε τούτο της τελείας αρεσκείας του (της) και απολύτως κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται. Ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος παραδίδων τον άνω κοινόχρ. Δημοτικό χώρο και τον εξοπλισμό αυτού εις τον τελευταίο πλειοδότη εις αρίστη κατάσταση, εις ουδεμία υπόκειται ευθύνη για τυχόν επισκευές αυτού, έστω και αναγκαίας ή προερχομένης εξ ανωτέρας βίας. Κάθε επισκευή και βελτίωση, αναγκαία ή πολυτελής, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή επισκευή ή μεταρρύθμιση του χώρου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δημοτικής Αρχής μετά την έγκριση της Τ.Υ. του ΔΦΧ. Ο ανάδοχος υποχρεούται μαζί με την αίτηση να συνυποβάλλει και αναλυτικό πίνακα προβλεπομένων ή επιθυμητών εργασιών, να εκθέσει τον τρόπο εκτελέσεως και τα χρησιμοποιηθησόμενα υλικά. Εάν η Δημοτική Αρχή εγκρίνει την αιτούμενη εκτέλεση έργων βελτιώσεως ή εξωραϊσμού, αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο υπό την επίβλεψη και έγκριση της Τ.Υ. του Δήμου, η οποία θα έχει το δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την χρήση μελλόντων να χρησιμοποιηθούν δομικών υλικών. Πάσα τυχόν τροποποίηση ή επισκευή ή μεταρρύθμιση του χώρου αυτού, ανεξαρτήτως των συνεπειών, τις οποίες συνεπάγεται αυτή, θα παραμείνει εις όφελος του κοινόχρηστου δημοτικού χώρου, άνευ ουδενός δικ/τος του αναδόχου να αξιώσει αποζημίωση. Κατά πάσα δε περίπτωση ο Δήμος Φιλ/φειας Χαλκηδόνος δικαιούται να αξιώνει την, δαπάνες του αναδόχου, επαναφορά των πραγμάτων εις την προτέρα αυτών κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει ο ανάδοχος ευθύνεται και υποχρεούται έναντι του Δήμου εις αποζημίωσιν δια πάσα βλάβη ή φθορά του κοινόχρηστου δημοτικού χώρου. Άρθρον 5 ον Ο Δήμος Φιλ/φειας Χαλκηδόνος δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου για την πραγματική και νομική κατάσταση που βρίσκεται ο άνω κοινόχρηστος δημοτικός χώρος, την οποία αυτός γνωρίζει καλά. Επίσης ο ΔΦΧ δεν ευθύνεται για την ύπαρξη οιασδήποτε εργασίας μέσα στο κοιν. Δημ. Άλσος, ούτε έχει υποχρέωση να επιστρέψει ή να μειώσει την αποζημίωση ούτε να λύσει τη σύμβαση επειδή υπάρχει κάποια έλλειψη ή πραγματικό ή νομικό

5 ελάττωμα ή υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην χρησιμοποίηση του κοιν. Δημ. Χώρου εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας. Άρθρον 6 ον Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία πρέπει : 1. Να μην οφείλει στον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, ή τα νομικά του πρόσωπα, προσκομίζοντας προς τούτο βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος ή της Οικονομικής Υπηρεσίας αυτού. 2. Να προσκομίσει πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ως και ασφαλιστικής ενημερότητας. 3. Να καταθέσει πιστοποιητικά της αρμόδιας Δικαστικής Αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί ούτε ευρίσκεται σε διαδικασία ή κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 4. Να έχει συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα, εμπειρία, προϋπηρεσία κινηματογραφιστή, αποδεικνυόμενη δια της προσκομίσεως σχετικών παραστατικών εγγράφων τουλάχιστον 20 ετών. 5. Να προσκομίσει την κατωτέρω αναφερόμενη στην παρ. 6 του παρόντος υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το περιεχόμενο που ορίζεται κατωτέρω. 6. Μαζί με την έγγραφη προσφορά του, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι το ελάχιστο εφάπαξ ποσό το οποίο θα προκαταβάλει ετησίως και για κάθε έτος και για όλα τα έτη που θα ισχύει η σύμβαση παραχωρήσεως που θα υπογραφεί στην περίπτωση κατακυρώσεως της δημοπρασίας εις αυτόν, δεν θα είναι μικρότερο του και το οποίο θα προκαταβάλλεται εντός του πρώτου τετραμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους μέχρι την 30 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ (η οποία ορίζεται και ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ με τις εντεύθεν συνέπειες της καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του). 7. Να καταθέσει στην Επιτροπή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τραπέζης ποσού 1.000,00, δηλ. ποσού ίσου προς το 10% της ετήσιας αποζημίωσης, υπολογιζόμενου από του ποσού του ορίου εκκίνησης των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2Γ Π.Δ. 270/81. Μετά τη δημοπρασία οι εγγυητικές επιστολές ή τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επιστρέφονται στους δικαιούχους και κρατείται του αναδειχθησόμενου πλειοδότη. 8. Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα καταθέσει στον ΔΦΧ και αυτός, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τραπέζης ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 500,00 για την συμμετοχή, ως εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου, στην άνω δημοπρασία (εγγυητική επιστολή συμμετοχής). 9. Το ελάχιστο όριο προσφοράς δικαιώματος χρήσεως του υπό κρίσιν κοινοχρήστου δημοτικού χώρου ορίζεται και θα προσδιορίζεται σε ποσοστό επί των πραγματοποιηθεισών εισπράξεων εισιτηρίων ανά σεζόν (δηλ. με την λήξη της θερινής περιόδου) και θα είναι ετήσιο.

6 Ως ελάχιστο δε ποσοστό πρώτης επί ποσοστοίς προσφοράς εκκίνησης του δ/σμού ορίζεται το ΔΕΚΑ επί της εκατό (10%) επί των εισπράξεων (τιμής εισιτηρίου κινηματογράφου) του θερινού Κινηματογράφου μετά την αφαίρεση του φόρου δημοσίων θεαμάτων και μετ αυτού συνεισπραττομένων ειδ. Φόρων σύμφωνα με τις καταστάσεις εισιτηρίων της Οικονομικής Εφορίας Δημοσίων Θεαμάτων, οι δε εν λόγω καταστάσεις θα κατατίθενται με ευθύνη του αναδόχου εντός 15 ημερών από το κλείσιμο εκάστης θερινής σεζόν στα Γραφεία του ΔΦΧ. Ο αναδειχθησόμενος πλειοδότης, για την ακριβή τήρηση των όρων της παρούσης αποφάσεως ως και της υπογραφησόμενης συμβάσεως (όροι που θεωρούνται όλοι χωρίς εξαίρεση ως ουσιώδεις) είναι υποχρεωμένος προ της υπογραφής της συμβάσεως να καταθέσει στον ΔΦΧ σωρευτικά : 1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της σύμβασης, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τραπέζης ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 1.000, ίσον προς το 10% της ετησίως επιτευχθησομένης αποζημιώσεως, με ημερομηνία λήξης ταύτης 6 μήνες μετά την λήξη της παραχώρησης. 2. Ετήσια εφάπαξ προκαταβολή της αποζημίωσης για κάθε έτος και για όλα τα έτη της σύμβασης παραχώρησης, δηλ ως λεπτομερώς εκτίθεται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου. 3. Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι έλαβε πλήρη γνώση των άρθρων 2,5,7,11 της παρούσης ότι η παράδοση θα γίνει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, του ΔΦΧ μη ευθυνόμενου σε περίπτωση καθ ην ήθελε τυχόν, υπάρξει κάποιο εμπόδιο (νομικό, πραγματικό κ.λ.π.) παράδοσης και λειτουργίας τούτου εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας, καθώς και ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της παρούσης διακηρύξεως και σύμβασης, εις τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί). 4. Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί από την δημοπρασία υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετ αυτού για την εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος του δικ/τος της διαιρέσεως και της διηζήσεως. Το αξιόχρεο του εγγυητή εναπόκειται στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο εγγυητής ρητά και ανεπιφύλακτα εγγυάται την εμπρόθεσμη και ολοσχερή εξόφληση πάσης αξιώσεως του Δήμου κατά του τελευταίου πλειοδότη που υφίσταται ή θα δημιουργηθεί εξ αιτίας ή εξ αφορμής της συμβάσεως, πλέον τόκων και εξόδων. Εάν ο τελευταίος πλειοδότης ήθελε παρουσιάσει έτερο εγγυητή, εγκριθησόμενου και τούτου υπό της Οικ. Επ., κατά την υπογραφή της σύμβασης, τότε ευθύνεται και αυτός κατά τον ίδιο τρόπο ως και ο υπογράψας τα πρακτικά της δημοπρασίας εγγυητής έναντι του Δήμου, δηλ. αλληλεγγύως εις ολόκληρον. Ο εγγυητής υποχρεούται να καταθέσει στον ΔΦΧ εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα Τραπέζης ή γραμμάτιο του Ταμείου

7 Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 500,00 που θα έχει ημερομηνία λήξεως έξι (6) μήνες μετά την λήξη της σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της παρούσης, συνομολογούμενων απάντων ως ουσιωδών, σχετικά με την κατάπτωση ή μη της εγγυήσεως υπέρ του Δήμου θα αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ., μετά από πρόταση του Δημάρχου. Επίσης και για την επιστροφή στον δικαιούχο των άνω εγγυητικών επιστολών θα αποφασίζει το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Δημάρχου. Άρθρον 7 ον Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά με σειρά εκφώνησης με το ονοματεπώνυμό τους. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή, πηγαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο εις τους λοιπούς και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν από την οριζόμενη στην διακήρυξη ώρα, εφόσον εξακολουθούν προσφορές, χωρίς διακοπή. Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό κάποιου άλλου οφείλει να το γνωρίσει στην Επιτροπή Δ/σμού πριν αρχίσει η δημοπρασία, δείχνοντας για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι παίρνει μέρος μόνο για λογαριασμό του. Μόλις τελειώσει η δημοπρασία, το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Δ/σμού και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που αυτός είναι αγράμματος, υπογράφει γι αυτόν άλλος, βάσει ειδικού νόμιμου πληρεξούσιου ή δύο άλλοι από τους παρευρισκόμενους που βεβαιώνουν στα πρακτικά της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης είναι αγράμματος. Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί από την δημοπρασία υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεον εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. Εάν ο μισθωτής ήθελε παρουσιάσει έτερον εγγυητή, εγκριθησόμενου και τούτου υπό της Οικ. Επ. κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, ευθύνεται και αυτός κατά τον ίδιο τρόπο ως και ο υπογράψας τα πρακτικά της Δημοπρασίας έναντι του Δήμου. Επίσης ο εγγυητής ρητά και ανεπιφύλακτα, εγγυάται την εμπρόθεσμη κα ολοσχερή εξόφληση πάσης αξιώσεως του Δήμου κατά του τελευταίου πλειοδότη που υφίσταται ή θα δημιουργηθεί με αφορμή την σύμβαση πλέον τόκων και εξόδων. Ο εγγυητής παραιτείται του δ/τος να προτείνει κατά του Δήμου ενστάσεις του αναδόχου. Το αξιόχρεο του εγγυητή εναπόκειται στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εις το άρθρο 6 της παρούσης αναφερόμενα. Η παράδοση του παραχωρούμενου δημοτικού ακινήτου θα γίνει με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Άρθρον 8 ον Τα έξοδα δημοσίευσης, χαρτοσήμου, τελών, κηρυκείων, συμφωνητικού κ.λ.π. θα πληρωθούν από τον τελευταίο πλειοδότη.

8 Άρθρον 9 ον Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται : α) απευθείας από τον Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιαστεί πλειοδότης και β) μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις πιο κάτω περιπτώσεις : 1. Όταν η Οικονομική Επιτροπή βρει κάποιο σφάλμα κατά την διενέργεια της δημοπρασίας. 2. Όταν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 3. Όταν κατά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν έχει αξιόχρεο εγγυητή, καθώς και όταν, μετά την εγκριτική της Προϊσταμένης Αρχής και την κοινοποίηση αυτής στον τελευταίο πλειοδότη, δεν προσέλθει ο ίδιος με τον εγγυητή του στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τους όρους της παρούσας διακηρύξεως. Στην περίπτωση 3 της παρ. αυτής η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του και ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσοστό που κατακυρώνεται στο όνομά του. Άρθρον 10 ον Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα τέλη καθαριότητας φωτισμού, το δημοτικό φόρο προσκομίζοντας στο ΔΦΧ κάθε μήνα τα επίσημα αντίγραφα της Εφορίας. Επίσης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου. Ο άνω κοινόχρηστος δημοτικός χώρος έχει πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, η δε δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος με υποχρεωτική αλλαγή στο όνομα του μισθωτού των ανωτέρω λογαριασμών χρέωσης μετά των προσθέτων υπέρ τρίτων επιβαρύνσεων βαρύνει τον ανάδοχο κατά ποσοστό 100%. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καθαριότητα του άνω κοινόχρηστου χώρου και για την αποφυγή και αποτροπή ζημιών ή φθορών εκ μέρους οιουδήποτε, του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος απαλλασσομένου της τοιαύτης υποχρεώσεως. Προς τούτοις ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κάδους απορριμμάτων. Άρθρον 11 ον Η ετήσια αποζημίωση και το MINIMUM GARANTIE, τα οποία είναι εισπρακτέα κατά τας διατάξεις του ΚΕΔΕ, θα καταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου, έναντι μόνο τριπλοτύπου εισπράξεως του Δήμου Φ.Χ., αποκλειομένου παντός ετέρου περί καταβολής αυτού αποδεικτικού μέσου και αυτού έτι του όρκου ως εξής : Προ της υπογραφής, του σχετικού συμφωνητικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να προκαταβάλει εφάπαξ το ετήσιο ελάχιστο, εγγυημένο ποσό αποζημίωσης, (MINIMUM GARANTIE), ποσού για το πρώτο έτος της σύμβασης, μετά του αναλογούντος τέλους. Εν συνεχεία εντός του πρώτου τετραμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους και καθ όλη την διάρκεια της παραχώρησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προκαταβάλλει το ετήσιο ελάχιστο εγγυημένο ποσό αποζημίωσης (MINIMUM GARANTIE) του αντίστοιχου έτους.

9 Εντός 15 ημερών από το κλείσιμο εκάστης θερινής σεζόν, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στον ΔΦΧ καταστάσεις εισιτηρίου της Οικονομικής Επιτροπής Δημοσίων θεαμάτων. Εντός τριάντα (30) ημερών από της καταθέσεως των άνω καταστάσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ στο Δημοτικό Ταμείου του ΔΦΧ το 15% επί των εισπράξεων του θερινού Κινηματογράφου μετά την αφαίρεση του φόρου δημοσίων θεαμάτων και μετ αυτού συνεισπραττομένων ειδ. Φόρων εκάστου ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση καθυστερήσεως καταβολής οιουδήποτε ποσού ή σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου του παρόντος, θεωρουμένων απάντων ως ουσιωδών ο Δήμος πλέον της προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο της συμβάσεως και να ενεργήσει εις βάρος του και εις βάρος του εγγυητή του ανά πλειστηριασμό. Παράβαση δε του όρου αυτού ή παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσης, θεωρουμένων απάντων ως ουσιωδών, δίδει το δικαίωμα στον Δήμο να λύσει μονομερώς την σύμβαση, υπαιτιότητι του αναδόχου και να αποβάλει τον ανάδοχο εκ του άνω κοινοχρήστου δημοτικού χώρου. Σε αυτή την περίπτωση η αποζημίωση όλων των ετών θεωρείται ληξιπρόθεσμη και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την καταβάλει σύμφωνα με τις δ/ξεις του ΚΕΔΕ. Άρθρον 12 ον Ο ΔΦΧ ουδόλως ευθύνεται εις την περίπτωση η Προϊσταμένη Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση κ.λ.π.) δεν εγκρίνουν τα πρακτικά της δημοπρασίας ούτε ο τελευταίος πλειοδότης δύναται να ζητήσει αποζημίωση ή να προβάλει άλλες αξιώσεις για τον λόγο αυτό. Άρθρον 13 ον Εάν η δημοπρασία επαναληφθεί, γίνεται γνωστή με περίληψη διακήρυξης που δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την δημοπρασία σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81. Άρθρον 14 ον Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του άνω κοιν. δημ. χώρου, διαφορετικά ευθύνεται εις χρηματική αποζημίωση για φθορές ή βλάβες που έγιναν από τον ίδιο ή το προσωπικό του. Επίσης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τούτο καθαρό και να το χρησιμοποιεί με τρόπο που δεν θίγει την αισθητική του χώρου, την ασφάλεια και αρχιτεκτονική όψη του ακινήτου, το δε υπ αυτού χρησιμοποιηθησόμενο προσωπικό πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένο. Επίσης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τον τίτλο Δημοτικός Κινηματογράφος Σινέ Άλσος Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την κατοχή αυτού, τα όριά του και να το προστατεύει από κάθε πιθανή καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται με χρηματική αποζημίωση. Άρθρον 15 ον Απαγορεύεται απολύτως η διανυκτέρευση του μισθωτού ή υπαλλήλων αυτού εις τον άνω κοινόχρηστο Δημοτικό χώρο.

10 Άρθρον 16 ον Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξοπλίσει, με δικές του δαπάνες, τον θερινό δημοτικό κινηματογράφο δια κατάλληλων καθισμάτων σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΦΧ. Άρθρον 17 ον Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξοπλίσει, τον θερινό δημοτικό κινηματογράφο δια μηχανών προβολής, μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, οθόνης πλαισίων εκθέσεως φωτογραφικών κ.λ.π. Άρθρον 18 ον Ο ΔΦΧ δικαιούται να απαιτήσει και να αξιώσει από τον ανάδοχο, ο οποίος ρητά και ανεπιφύλακτα συναινεί, συγκατίθεται και συνομολογεί εις τον παρόν, την δωρεάν παραχώρηση του κινηματογράφου και του κυλικείου οσάκις και όποτε το ζητήσει προκειμένου να δίδονται εις αυτόν κινηματογραφικαί, θεατρικαί παραστάσεις καθ οιονδήποτε ημέραν και ώραν της εβδομάδος υπέρ του ΔΦΧ ή των Ν.Π. αυτού. Εξυπακούεται βεβαίως ότι θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως και μέχρι 10 ημέρες ετησίως. Άρθρον 19 ον Απαγορεύεται απολύτως πάσα μετατροπή της χρήσεως του άνω κοινόχρηστου δημοτικού χώρου ή η καθ οιονδήποτε τρόπο υπεκμίσθωση αυτού και ως η εν όλω ή εν μέρει καθ οιονδήποτε τρόπον μετά ή άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση της χρήσεως του άνω κοινόχρηστου δημοτικού χώρου, εις τρίτον. Επίσης, ολική, μερική ή ιδανικού μεριδίου με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα. Επίσης απαγορεύεται κάθε μετατροπή της χρήσης μερικά και ολικά και πρέπει να λειτουργούν ταύτα μόνο ως χώρος για τον οποίο προτείνεται το δικ/μα παραχώρησης της χρήσης αυτών. Απαγορεύεται η επενοικίαση, η πρόσληψη συνεταίρου, η σύσταση εταιρείας εάν πρόκειται περί φυσικού προσώπου ή τροποποίηση εάν πρόκειται περί νομικού προσώπου. Άρθρον 20 ον Όλος ο εξοπλισμός του θερινού δημοτικού κινηματογράφου και του κυλικείου, των οποίων παραχωρείται δια του παρόντος το δικ/μα χρήσεως αυτών, θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου και πρέπει να είναι καινούριο και καλής ποιότητος. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πρίν αγοράσει τον εξοπλισμό, να υποβάλλει στον ΔΦΧ λεπτομερή κατάσταση με προδιαγραφή του εξοπλισμού. Ο ΔΦΧ έχει το δικαίωμα να υποδεικνύει καθ όλη την διάρκεια της παραχώρησης μέτρα για την καλύτερη, αρτιότερη και προσφορότερη λειτουργία και εκμετάλλευση του θερινού δημοτικού κινηματογράφου και του κυλικείου. Άρθρον 21 ον Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος και το κυλικείο αυτού θα λειτουργεί τις ώρες λειτουργίας των θερινών κινηματογράφων με τιμές κυλικείου σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

11 Σε εμφανή σημεία του κυλικείου πρέπει να κρεμάσει τοποθετήσει ότι λειτουργεί τούτο σαν κυλικείο με τιμές που θα αναφέρει στη συνέχεια πιο κάτω. Άρθρον 22 ον Η είσοδος του κοινού στον θερινό κινηματογράφο και το κυλικείο θα γίνεται μόνο από Δεκελείας σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Οι υπόλοιπες είσοδοι θα μένουν κλειστές. Απαγορεύεται απολύτως η διέλευση, προσπέλαση και στάθμευση οιοουδήποτε τροχοφόρου (αυτοκινήτου, μοτοποδηλάτου κ.λ.π.) εντός του κοινόχρηστου δημοτικού Άλσους Ν. Φιλ/φειας. Άρθρον 23 ον Επιτρέπεται εις τον ανάδοχο να τοποθετήσει φωτεινή επιγραφή που θα διαφημίζει το θερινό κινηματογράφο με τον τίτλο «Δημοτικός Κινηματογράφος Σινέ ΆΛΣΟΣ». Άρθρον 24 ον Απαγορεύεται η χρήση των παραχωρούμενων ως άνω χώρων κατά τρόπον που αντίκειται στην ευπρέπεια και την ηθική τάξη και γενικότερα απαγορεύεται η χρήση αυτών κατά τρόπον που θα θίγει την δημόσια τάξη, την ευπρέπεια και τα χρηστά ήθη ή θα ενοχλεί τους περιοίκους, όλες τις ώρες λειτουργίας του Άλσους, όπως επίσης απαγορεύεται και η ηχορύπανση. Ρητώς συμφωνείται εν προκειμένω ότι το πρόγραμμα των ταινιών του δημ. Κινηματογράφου θα εγκρίνεται εκ των προτέρων από το ΔΦΧ, ο οποίος έχει το απόλυτο δικαίωμα να απαγορεύσει την προβολή ταινιών ασέμνων και οποιασδήποτε ταινίας κρίνει το περιεχόμενο αντίκειται στα χρηστά ήθη. Άρθρον 25 ον Απαγορεύεται να τοποθετηθούν στο άνω κοινόχρηστο δημ. Χώρο εύφλεκτες ύλες και κάθε τι που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά σε αυτά και τον πέριξ χώρο. Άρθρον 26 ον Μείωση του ποσού της αποζημιώσεως δεν γίνεται σε καμία περίπτωση έστω και σε περίπτωση βλάβης από φυσική αιτία ή κάποια αιτία ή ανωτέρω βία. Άρθρον 27 ον Απαγορεύεται στον ανάδοχο να συνεταιριστεί με άλλον. Άρθρον 28 ον Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εγείρει αξιώσεις, στην περίπτωση που θα απαγορευθεί οποτεδήποτε και οιοδήποτε λόγο και αιτία η λειτουργία του θερινού κινηματογράφου και κυλικείου από οποιαδήποτε αρχή και για οποιαδήποτε λόγο. Άρθρον 29 ον Προ πάσης λειτουργίας του θερινού δημοτικού κινηματογράφου και του κυλικείου ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εις τον ΔΦΧ έγγραφη βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανολόγου περί της καλής ακινδύνου και ασφαλούς λειτουργίας του ψυχαγωγικού συγκροτήματος, υποχρεούμενος να

12 διαμορφώσει κατάλληλα τον παραχωρούμενο ως άνω χώρο, με δικές του δαπάνες, εφ όσον βεβαίως λάβει προηγουμένως την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου Φ.Χ. Προσέτι ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 και μάλιστα από 1 η έως 20 Ιανουαρίου κάθε έτους, με την οποία θα βεβαιώνεται : 1. Η διά διάρκεια της περιόδου πρόσληψης του ηλεκτρολόγου, η κατοχή από αυτόν νόμιμης άδειας, ή πραγματοποίηση ελέγχου και δήλωση καλής ακίνδυνου και ασφαλούς λειτουργίας του ψυχαγωγικού συγκροτήματος κ.λ.π. Άρθρον 30 ον Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εις τον ΔΦΧ εντός πέντε (5) ημερών από της υπογραφής της σύμβασης ασφαλιστήριο συμβόλαιο, από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει ασφαλίσει με δικά του χρήματα στο όνομα και υπέρ του ΔΦΧ τον άνω κοιν. δημ. χώρο (θερινό κινηματογράφο, κυλικείο και ακάλυπτο χώρο μεστά του εξοπλισμού του) από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς για όλη την διάρκεια της μίσθωσης. Επίσης με το παραπάνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση έναντι του ποσού 500,00 καταβολής αποζημιώσεως δια παν εκ της λειτουργίας αυτών ή εξ αφορμής αυτής ως και δια τα τυχηρά ατυχήματα ή ζημιά που ήθελε τυχόν συμβεί προς οιονδήποτε, προς τον παραχωρούμενο χώρο ή τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, απαλλασσόμενου πάσης ευθύνης και υποχρεώσεως έναντι παντός, το δε ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καταθέσει αμελλητί στον ΔΦΧ. Άρθρον 31 ον Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις ισχύουσες δ/ξεις και να περιορίζει τους θορύβους εις το σημείο κατά το οποίο δεν διαταράσσεται η κοινή ησυχία (ηχορύπανση). Άρθρον 32 ον Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα μέτρα για την αποτροπή κινδύνων, δυσοσμιών, ανησυχίας των περιοίκων κ.λ.π. άλλως μετά σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ως και πάσης ετέρας αρμόδιας τοιαύτης, απομακρύνεται άλλως αποβάλλεται εκ του χώρου αυτού, άνευ άλλου τινός, η δε κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ΔΦΧ άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, αποκλειστική υπαιτιοτήτι του αναδόχου. Άρθρον 33 ον Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής, επαναληπτικών κ.λ.π.) χαρτοσήμων, τελών, σύνταξης συμφωνητικού, δικαστικών δαπανών και αμοιβών κ.λ.π. εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον τελευταίο πλειοδότη. Επίσης όλα τα έξοδα (τέλη, φόροι, έκδοση εισιτηρίων κ.λ.π.) βαρύνουν τον αφ ετέρου συμβαλλόμενο εξ ολοκλήρου. Άρθρον 34 ον Άμα τη λήξει ή λύσει της παρούσης συμβάσεως ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς όχληση και άνευ τι άλλου τινός και απροφάσιστα να εκκενώσει και να

13 παραδώσει την χρήση του άνω κοιν. δημοτικού χώρου εις τον ΔΦΧ ελεύθερα και εις οίαν αρίστην κατάσταση, παρέλαβε τούτο. Ειδικότερα υποχρεούται να παραδώσει τούτον και ως και τον εξοπλισμό αυτού εις οίαν αρίστην κατάσταση, παρέλαβε τούτον, ευθυνόμενος άλλως εις πάσαν αποζημίωση του ΔΝΦ συνεπεία της μη εγκαίρου και προσηκούσης παραδόσεως της χρήσεως αυτού. Σιωπηρά αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της παρούσης συμβάσεως απαγορεύεται απολύτως και επ ουδενί λόγω δύναται να θεωρηθεί ως τοιαύτη ή εξ οιουδήποτε λόγου ή αιτίας τυχόν παραμονή του αναδόχου εις αυτόν μετά τη λήξη της συμβάσεως, το δε εισπραχθησόμενο ποσό θα θεωρείται ως καταβληθέν λόγω αποζημιώσεως δια την μη εμπρόθεσμου παράδοσιν αυτού και ουχί ως ενέχον την έννοια της ρητής ή σιωπηράς παρατάσεως του χρόνου της παρούσης συμβάσεως. Πάσα τροποποίησις των όρων του παρόντος απαγορεύεται απολύτως. Άρθρον 35 ον Οποιαδήποτε παράβαση των όρων αυτής της απόφασης καθώς και η καθυστερημένη, πέρα από την καθοριζόμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης, παράδοσης του ως άνω κοινόχρηστου δημ. χώρου (ΘΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ και κυλικείου) έχει μεταξύ των άλλων συνεπειών σαν αποτέλεσμα να καταπέσει η εγγύηση του άρθρου 6 του παρόντος και να καταβληθεί από τον ανάδοχο και τον εγγυητή του αποζημίωση που θα καθορισθεί δικαστικά για κάθε ζημιά που υπέστη (θετική, αποθετική και διαφυγόν κέρδος) εκ της μη εγκαίρου και προσηκούσης αποδόσεως της χρήσεως του, ευθυνομένων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος σύμφωνα με τα παραπάνω λεπτομερώς εκτεθέντα. Άρθρον 36 ον Η χρηματική εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που θα απορρέουν από την σύμβαση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης και την ολοσχερή εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του και υπό τον όρο ότι έχουν εκπληρωθεί πλήρως και εις το ακέραιο όλες οι υποχρεώσεις του αναδόχου που προκύπτουν με την υπογραφή της παρούσης σύμβασης και έχουν πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθεί όλοι οι λογ/σμοί και υποχρεώσεις της και γενικά παν ότι οφείλει αυτός έναντι του ΔΦΧ, άλλως καταπίπτει αμέσως εις βάρος του αναδόχου υπέρ του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Άρθρον 37 ον Η εγγύηση που κατατέθηκε κατ ουδεμία περίπτωση δύναται να συμψηφιστεί προς τυχόν οφειλόμενα ποσά ή άλλας αξιώσεις του ΔΦΧ κατ αυτού. Άρθρον 38 ον Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος απαγορεύεται. Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται χωρίς εξαίρεση σημαντικοί και ουσιώδεις ανεξαρτήτως πάσης άλλης ειδικής συνέπειας. Η παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσης έχει σαν άμεσο συνέπεια την εφαρμογή και μάλιστα σωρευτικά όλων των υπό της παρούσης ως και των υπό του νόμου προβλεπόμενων συνεπειών. Οιαδήποτε παράβαση των όρων του παρόντος ως και η καθυστέρηση και η μη προσήκουσα απόδοσης της χρήσεως του άνω χώρου κατά την λήξιν αυτής

14 και πέρα από την καθοριζόμενη ως άνω χρονική διάρκεια της σύμβασης έχει σαν αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυήσεως περί καλής εκτελέσεως των όρων της σύμβασης η λύση της παρούσης σύμβασης αποκλειστικώς υπαιτιοτήτι του αναδόχου, την υποβολή αυτού εκ του ως άνω κοινοχρήστου δημοτικού χώρου καθώς και την καταβολή εκ μέρους του αναδόχου και του εγγυητή του, ευθυνόμενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, αποζημιώσεως σύμφωνα με τα παραπάνω λεπτομερώς εκτεθέντα. Άρθρον 39 ον Τυχόν συνεπεία αμελούς ή πλημμελούς εκτελέσεως των καθηκόντων των εντεταλμένων δημοτικών οργάνων ή κατ ανοχή αυτών παράβαση των όρων του παρόντος ή της υπογραφόμενης σύμβασης εκ μέρους του αναδόχου, ουδόλως δεσμεύει τον ΔΦΧ ούτε δημιουργεί κανένα δικ/μα υπέρ του αναδόχου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των άρθρων 35,36,38 του παρόντος δεδομένου ότι οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσης ως και της σύμβασης, οι οποίοι ορίζονται όλοι ως ουσιώδεις, παρέχουν κυριαρχικώς το δικαίωμα στον Δήμο, πέραν των άλλων συνεπειών, να καταγγείλει την σύμβαση αποκλειστικώς υπαιτιοτήτι του αναδόχου. Ομοίως η εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας τυχόν μη έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων του Δήμου κα τυχόν παροχές προθεσμίας στον ανάδοχο για να ταχτοποιήσει τις υποχρεώσεις του έναντι του Δήμου, ουδόλως σημαίνει ούτε υποδηλοί παραίτηση του ΔΦΧ από τα άνω δικ/τα του ούτε δημιουργεί κανένα δικαίωμα υπέρ του αναδόχου ή του εγγυητή του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των αρ. 35,36,38 του παρόντος. Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος απαγορεύεται. Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται χωρίς εξαίρεση σημαντικοί και ουσιώδεις ανεξαρτήτως πάσης άλλης ειδικής συνέπειας. Η παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσης έχει σαν άμεσο συνέπεια την εφαρμογή και μάλιστα σωρευτικά όλων των υπό της παρούσης ως και των υπό του νόμου προβλεπόμενων συνεπειών. Άρθρον 40 ον Περίληψη της παρούσης να δημοσιευτεί σε δυο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε μία ημερήσια δημοπρασιών και στην ιστοσελίδα του ΔΦΧ. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 177/2013 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

15 Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Αβραμίκου Αναστασία Εσωτερική Διανομή : 1. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 6. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

16

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΗΓ-3ΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 25/1/2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι :

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι : Αριθ Απόφασης : 7/0 ΘΕΜΑ:«Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας» Ο πρόεδρος της ΟΕ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ημερομηνία : 20/03/2015 Αρ. Πρωτ. : 5395/20-03-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27707 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. : 509 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΑ-Ω1Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΑ-Ω1Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :39051 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 221/2013 Από το Πρακτικό της 24ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9087 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/νση : Κριάρη 40 (1 ος όροφος) Χανιά τ.κ.73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41769 e-mail: schepitropi2@chania.gr Χανιά:08-11-12 Αριθμ. Πρωτ.:854

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Έχοντας υπόψη: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΜΑΤΟΣ Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ από τα πρακτικά της 2/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βόλβης ******* Αριθµός Απόφασης: 50/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 6/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 6/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. Αριθμός Απόφασης 139/2016 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 29649 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 24-04 - 2015 Αριθμ. Πρωτ.:10348 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 17-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 25185/16-02-11 Ε. Τ. Α. Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες: Τουπλικιώτη Ιφιγένεια Τηλέφωνο: 23740-23997 Fax: 23740-24851 e-mail:deap@0830.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ναύπακτος, 27/09/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ. 23541 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Πάροδος Κοζώνη Πληροφορίες: Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ύδρα 3/12/2015 Αρ. Πρωτ. 4342 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 6/6/2012 Αριθ. Πρωτ. : 6757 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Σίνδος 23/06/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 57400 Σίνδος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. : 14319/12-12-2012 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος, 26-09-2013 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 19755 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κώδικας: 81 100 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14953 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27711 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Αποφασης Δημάρχου : 508 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/3/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. : : 4-11-2016 16375 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ.: Κασλή Μαρία Τηλ.: 28413-40120 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 169/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 169/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 5 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. : 19.392 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-65600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014)

3 ο ΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014) ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ Τηλ: 210 7771007 Απόσπασμα Πρακτικών 8 ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Ορθή Επανάληψη 3 ο ΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ «ΤΖΑΝΗ» Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162

Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ «ΤΖΑΝΗ» Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162 Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 13/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 13/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 19410 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 19410 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2015 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 6ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 6ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 74/2014 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2419 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι o τ ι :

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι o τ ι : Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Κ ο ζ ά ν η 2 7 / 1 0 / 2 0 1 6 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 50459 Δ/νση Γραφείο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΜ-ΖΧΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΜ-ΖΧΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα