Συμμετέχοντες Ο πίνακας συμμετεχόντων επισυνάπτεται στο τέλος του κειμένου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμμετέχοντες Ο πίνακας συμμετεχόντων επισυνάπτεται στο τέλος του κειμένου."

Transcript

1 Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α 4 η ς Σ υ ν ά ν τ η σ η ς γ ι α τ η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή Ε κ τ ί μ η σ η τ ω ν Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ώ ν Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν τ η ς π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς π ε ρ ι ό δ ο υ Α θ ή ν α, 15 Μ α ρ τ ί ο υ 2011 Συμμετέχοντες Ο πίνακας συμμετεχόντων επισυνάπτεται στο τέλος του κειμένου. Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων και του προγραμματισμού της Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων Παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.), με ειδικότερη αναφορά σε θέματα σχετικά με την υποβολή των Ετήσιων και Συγκριτικών Εκθέσεων που προβλέπονται στις ΚΥΑ έγκρισης των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ). Παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας που προβλέπονται στην ΚΥΑ 19883/2008 (ΦΕΚ Β 1957/ ). Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Παρουσιάστηκε η διαδικασία παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, όπως έχει οργανωθεί με βάση την Οδηγία 42/2001, την ΚΥΑ και τις ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ των ΕΠ αλλά και όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση τις συζητήσεις, που προηγήθηκαν, στο πλαίσιο του δικτύου. Παρουσιάστηκαν τα εργαλεία παρακολούθησης (εκθέσεις, δείκτες), καθώς και η διαδικασία υποβολής των εκθέσεων. Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο οι εκθέσεις αποστέλλονται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και την Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., η οποία και έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησής τους. Στη συνέχεια, η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ), την ΕΑΣ και την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (Ε.Υ.ΠΕ.), ενώ, παράλληλα, δημοσιοποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Συζητήθηκε το θέμα της δημοσιοποίησης του αποτελέσματος της αξιολόγησης των Εκθέσεων, δεδομένης της ανάρτησης των Εκθέσεων στο διαδίκτυο, και η πρόταση της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. ήταν να δημοσιοποιείται το «ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ», όπως αυτό περιλαμβάνεται στο «ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ». Σημειώνεται ότι η δημοσιοποίηση του αποτελέσματος των Εκθέσεων αποτελεί θεσμική υποχρέωση της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. Παρουσίαση προτάσεων για επικαιροποίηση των υποδειγμάτων της Ετήσιας και Συγκριτικής Έκθεσης Παρουσιάστηκαν από την Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. προτάσεις για την επικαιροποίηση των υποδειγμάτων της Ετήσιας και της Συγκριτικής Έκθεσης. Μετά τη συζήτηση, που ακολούθησε, κρίθηκε σκόπιμο οι μελλοντικές εκθέσεις να καταρτιστούν με βάση την τρέχουσα δομή των υποδειγμάτων (όσον αφορά στη σειρά των 1

2 Κεφαλαίων), για λόγους ομοιογένειας και σύγκρισης με τις εκθέσεις που έχουν ήδη καταρτιστεί για τα έτη Κατά την κατάρτιση των εκθέσεων είναι σημαντικό να διευκρινίζεται η πηγή άντλησης των τιμών βάσης και στόχου των δεικτών (προγραμματικό κείμενο, προσκλήσεις ή άλλη πηγή). Η περίοδος αναφοράς της Συγκριτικής Έκθεσης θα πρέπει να είναι ορισμένη και να συμβαδίζει με τις περιόδους αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης, έτσι ώστε τα δεδομένα να είναι συγκρίσιμα και να εξυπηρετούν την εξαγωγή συμπερασμάτων. Δεν κρίθηκε σκόπιμο, σε αυτή τη φάση, να αναθεωρηθεί ο κατάλογος των δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπως έχουν προσδιοριστεί μέχρι στιγμής ανά χωρική ενότητα. Ωστόσο, τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν (π.χ. προσθήκες νέων δεικτών στον πυρήνα του ΟΠΣ) μέσω της διαδικασίας του helpdesk, όπως άλλωστε γίνεται για το σύνολο των δεικτών παρακολούθησης των Ε.Π. Στη Συγκριτική Έκθεση, κατά την ποιοτική αποτίμηση των περιβαλλοντικών μεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τμήμα του Ε.Π., λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ολοκληρωμένων πράξεων του Ε.Π., με αναφορά και στις ενταγμένες πράξεις. Για τη συμπλήρωση των στηλών, που αναφέρονται στην «Επίτευξη Στόχου από Ολοκληρωμένες Πράξεις», θα χρησιμοποιηθούν τα οριστικοποιημένα στοιχεία της πράξης στο ΟΠΣ. Σύνδεση της παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης με τις ανάγκες της αναθεώρησης και της on going αξιολόγησης των Ε.Π. Η Αξιολόγηση και η Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης αποτελούν 2 διαδικασίες που θα τροφοδοτήσουν την τροποποίηση και αναθεώρηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ. Με βάση τις Ανακοινώσεις της Ε.Ε. είναι απαραίτητο, στην τροποποίηση των Ε.Π., να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με στόχο η Περιφερειακή Πολιτική να υποστηρίξει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των Ε.Π η διαδικασία παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης μπορεί να συνεισφέρει στην ανάλυση ειδικών αξιολογητικών ερωτημάτων με περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Το χρονοδιάγραμμα της αναθεώρησης των Ε.Π. δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Σημαντική εισροή για την έναρξη των συζητήσεων θα αποτελέσουν οι Αξιολογήσεις των Προγραμμάτων. Ενημέρωση σε σχέση με την πρόοδο της κατάρτισης των Ετήσιων Εκθέσεων δυσκολίες και αδυναμίες Κατά την κατάρτιση των εκθέσεων παρουσιάστηκαν σημαντικές δυσκολίες. Η πρώτη Ετήσια Έκθεση αφορούσε τα έτη 2007 και 2008 και καταρτίστηκε για όλα τα Ε.Π. Η δεύτερη Ετήσια Έκθεση (για το 2009) δεν καταρτίστηκε για όλα τα Ε.Π. Συμφωνήθηκε να καταρτιστεί μια ενιαία έκθεση για τα έτη 2009 και 2010 (για τα Ε.Π. που δεν έκαναν την έκθεση του 2009) και να υποβληθεί μέχρι Η Συγκριτική έκθεση θα καταρτιστεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (που θα ετοιμαστεί από την Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) και θα υποβληθεί μέχρι Τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί κατά την κατάρτιση των εκθέσεων σχετίζονται με την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών (συνεργασία μεταξύ ΕΥΔ, ΕΦΔ και ΔΑ), με την έλλειψη δεδομένων για τη συμπλήρωση των τιμών των δεικτών και την έλλειψη κατάλληλης μεθοδολογίας μέτρησης σημαντικών δεικτών (όπως, «Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» με μονάδα μέτρησης τους Ισοδύναμους Kt CO2 /έτος). Η έλλειψη τιμών βάσης για τους περιβαλλοντικούς δείκτες αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Η ποσοτικοποίηση των δεικτών και κυρίως ο προσδιορισμός των τιμών βάσης στο επίπεδο 2

3 της πρόσκλησης είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, εκτός και αν οι δείκτες ποσοτικοποιούνται στο Ε.Π. Στην περίπτωση που οι δείκτες δεν ποσοτικοποιούνται στο προγραμματικό κείμενο θα πρέπει να αναζητηθούν τα απαραίτητα δεδομένα. Θα καταβληθεί προσπάθεια από την Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. για τον προσδιορισμό τιμών βάσης ανά Περιφέρεια (όπου αυτό είναι δυνατό) για τους ορισμένους επιλεγμένους δείκτες (με προτεραιότητα αυτούς που αφορούν στη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, των λυμάτων και των Υδατικών Πόρων, καθώς και τη Φύση Βιοποικιλότητα. Ζητήθηκε η συνδρομή της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. σε θέματα που αφορούν σε αλλαγές στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και σε άλλα θέματα οριζόντιου χαρακτήρα, που πιθανόν να προκύπτουν. Τέλος, παρουσιάστηκε συνοπτικά το πλαίσιο των συζητήσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνεται, καθώς και η διάσταση της «πράσινης οικονομίας και ανάπτυξης», που αποτελεί την κατεύθυνση του νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού. Παρουσίαση των κριτηρίων αξιολόγησης των Ετήσιων και Συγκριτικών εκθέσεων Παρουσιάστηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των Ετήσιων και Συγκριτικών εκθέσεων, που θα χρησιμοποιηθούν από την Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. 3

4 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 / ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΕΚΑ - Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119 ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A/ A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 2 E.Y. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ E.Y. ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) ΜΟΝ. Α ΛΑΒΔΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝ. Α1 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΝΙΝΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΟΝ. Γ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΟΝ. Α ΜΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝ. Α ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝ. Α ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. Α ΔΡΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

5 8 ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. Α ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝ. Α ΚΟΝΔΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΜΟΝ. Α ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝ. Α ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝ. Α ΜΕΓΑ ΓΙΟΛΑ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Α ΒΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Β ΑΡΚΑΣ ΚΩΛΕΤΣΟΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝ. Α ΠΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΟΝ. Α1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝ. Α ΞΥΔΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝ. Α ΚΙΚΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6 ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. Α ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΝ. Α ΒΕΛΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΜΠΕ ΛΙΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝ. Α1 ΛΙΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΔ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝ. Α ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ r 24 ΕΥΔ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝ. Β ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ ΜΟΝ. Α ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΑΝΙΑ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ ΜΟΝ. Α ΓΡΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΔ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (INTERREG) ΕΥΔ ΠΑΑ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΥΔ ΠΑΑ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΜΟΝ. Α ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝ. Α ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝ. Α ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

7 30 31 ΕΥΔ ΠΑΑ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΥΔ ΠΑΑ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΠΑΠΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΚΑΪΜΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΔ Α.Ε. / Κ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΒΙΤΑ ΥΠΕΚΑ / ΔΟΚΚ ΒΑΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΚΑ / ΕΥΠΕ ΣΤΑΘΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΜΟΝ. Α ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΩ ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΜΟΝ. Β ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΜΟΝ. Α ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΜΟΝ. Α ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΟΝΙΚΑ

8 41 ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΜΟΝ. Α ΤΣΑΡΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΚΑ / ΕΥΣΠΕΔ ΜΟΝ. Β ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΟΙΑΝ / ΕΥΣ ΜΟΝ. Γ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΟΙΑΝ / ΕΥΣΑΑΠ ΜΟΝ. B ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΟΙΑΝ / ΕΥΣΑΑΠ ΜΟΝ. B ΚΑΝΤΣΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΥΠΟΙΑΝ / ΕΥΣΑΑΠ ΜΟΝ. Α ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης δεν υποκαθιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα