***Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 2465/1997 (Α 28)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "***Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 2465/1997 (Α 28)"

Transcript

1 Νόµος 1575 της 6/ Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (Α' 207). "Αρθρο 1 Ορισµοί 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων των επόµενων άρθρων, συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων είναι κάθε επαγγελµατικό εργαστήριο, που χρησιµοποιείται για την επισκευή κοι συντήρηση οχηµάτων των κατηγοριών αυτών, κατά την έννοια του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την ισχύ των εγκατεστηµένων σ' αυτό µηχανηµάτων. 2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου και των κατά εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων προεδρικών διαταγµάτων, όλα τα συνεργεία των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος θεωρούνται επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης, κατά την έννοια του άρθρου 1, Κεφ. Β', περ. 17 β του από 23.2/ π.δ/τος (ΦΕΚ 166.), ανεξάρτητο από την εγκατεστηµένη ισχύ τους και περιλαµβάνονται στην, κατά το άρθρο 5 της 69269/5387/ (ΦΕΚ 678 Β') κοινής υπουργικής απόφασης, Β' Κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων. 3. εν θεωρούνται συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων τα επαγγελµατικά εργαστήρια, στα οποία πραγµατοποιείται επισκευή και συντήρηση µε εργασίες που δεν αναφέροντοι στην παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος." ***Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 2465/1997 (Α 28) 'Αρθρο 2. 'Αδειες άσκησης επαγγέλµατος. 1. Για την επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 2. Οι άδειες της προηγούµενης παραγράφου εκδίδονται για τις εξής ειδικότητες: α) µηχανοτεχνίτη, β) ηλεκτροτεχνίτη, 1

2 γ) τεχνίτη συστήµατος πέδησης, δ) τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων, ε) τεχνίτη εξαερωτήρων - αναµικτήρων (καρµπυρατέρ), στ) τεχνίτη οργάνων, ζ) τεχνίτη αναρτήσεων, η) τεχνίτη συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων), θ) τεχνίτη ψυγείων, ι) τεχνίτη αµαξωµάτων (φανοποιού), ια) τεχνίτη βαφής, ιβ) τεχνίτη τροχών, ιγ) τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, ιδ) τεχνίτη µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. 3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, µπορεί να προβλέπονται άδειες άσκησης επαγγέλµατος και για άλλες ειδικότητες και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τις άδειες αυτές. 4. Τα πτυχία που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954 (ΦΕΚ 254) εξακολουθούν να ισχύουν και αντιστοιχούν: α) Το πτυχίο µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων µε την άδεια µηχανοτεχνίτη. β) Το πτυχίο ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων µε την άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη. γ) Το πτυχίο µηχανοτεχνίτη επισκευαστή συστήµατος πέδησης αυτοκινήτων µε την άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συστήµατος πέδησης. δ) Το πτυχίο επισκευαστή αντλιών πετρελαιοκινητήρων αυτοκινήτων µε την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος αντλιών πετρελαιοκινητήρων. 'Αρθρο 3. Προσόντα και διαδικασία για την απόκτηση αδειών. 1. Για την απόκτηση οποιασδήποτε, κατά το προηγούµενο άρθρο, κατηγορίας άδειας απαιτείται ο υποψήφιος να έχει συµπληρώοει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του. 2. Εκτός της προϋποθέσεως της προηγούµενης παραγράφου ο υποψήφιος απαιτείται να έχει και τα εξής ειδικά προσόντα για να του χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλµατος: α) Μηχανοτεχνίτη: αα) Πτυχίο τεχνικού λυκείου, µηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τοµέα, ή άλλης ισότιµης σχολής και διετίας σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, αν πρόκειται για πτυχίο µηχανολογικού τοµέα ή τετραετία, αν πρόκειται για πτυχίο ηλεκτρολογικού τοµέα ή ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής µηχανολογικού κλάδου 2

3 του τµήµατος µηχανών αυτοκινήτων ή µηχανών εσωτερικής καύσης µέσης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, αν πρόκειται για πτυχίο του µηχανολογικού κλάδου ή τριετία, αν πρόκειται για πτυχίο µηχανών εσωτερικής καύσης ή γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων ή άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τµήµατος τεχνιτών αυτοκινήτων ή µηχανολογικού κλάδου ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.. και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων στην πρώτη περίπτωση ή τετραετία στις άλλες δύο περιπτώσεις ή εε) πτυχίο των κέντρων και των σχολών ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.., ειδικότητας µηχανικού αυτοκινήτου και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, β) Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων: αα) Πτυχίο τεχνικού λυκείου, ηλεκτρολογικού ή µηχανολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων, αν πρόκειται για πτυχίο ηλεκτρολογικού τοµέα ή τετραετία, αν πρόκειται για πτυχίο µηχανολογικού τοµέα ή ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής ηλεκτρολογικού κλάδου του τµήµατος ηλεκτρικού µέρους αυτοκινήτων της µέσης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία σε όµοια εργασία ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων ή γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων ή δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τµήµατος ηλεκτρολογικού κλάδου ή τεχνιτών αυτοκινήτων ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε.,) και τριετία στην πρώτη περίπτωση, ή τετραετία στις άλλες δύο περιπτώσεις, σε όµοια εργασία ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων, γ) τεχνίτη συστήµατος πέδησης ή αναρτήσεων: αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου του µηχανολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής µηχανολογικού κλάδου του τµήµατος µηχανών αυτοκινήτων ή µηχανών εσωτερικής καύσης µέσης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων αν πρόκειται για πτυχίο του τµήµατος µηχανών αυτοκινήτων του µηχανολογικού κλάδου ή τριετία αν πρόκειται για πτυχίο µηχανών εσωτερικής καύσης ή γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία 3

4 συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τµήµατος τεχνιτών αυτοκινήτων ή µηχανολογικού κλάδου ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.. και τριετία στην πρώτη περίπτωση, ή τετραετία στις άλλες δύο περιπτώσεις, σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή εε) πτυχίο των κέντρων και των σχολών ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κοτάρτισης του Ο.Α.Ε.., ειδικότητας µηχανικού αυτοκινήτου και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, δ) τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαεριστήρων: αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου µηχανολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής και ένα έτος σε όµοια εργασία συνεργείόυ επισκευής αυτοκινήτων ή ββ) πτυχίο τεχνικής επαγγελµατικής σχολής µηχανολογικού κλάδου του τµήµατος µηχανών αυτοκινήτων ή µηχανών εσωτερικής καύσης µέσης τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιµης σχολής και ένα έτος σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τµήµατος τεχνιτών αυτοκινήτων ή µηχανολογικού κλάδου ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.. και τριετία στην πρώτη περίπτωση, ή τετραετία στις άλλες δύο περιπτώσεις, σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή εε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.., ειδικότητας µηχανικού αυτόκινήτου και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων δ) τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων: αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου µηχανολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής και ένα έτος σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή ββ) πτυχίο τεχνικής επαγγελµατικής σχολής µηχανολογικού κλάδου του τµήµατος µηχανών αυτοκινήτων ή µηχανών εσωτερικής καύσης µέσης τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή γγ) πτυχίο µέσων τεχνικών σχολών του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιµης σχολής και ένα έτος σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τµήµατος τεχνιτών αυτοκινήτων ή µηχανολογικού κλάδου ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.. και τριετία στην πρώτη περίπτωση, ή τετραετία επισκευής αυτοκινήτων ή εε) πτυχίο των κέντρων και σχολών τοχύρρυθµης επαγγελµατικής 4

5 κατάρτισης του Ο.Α.Ε.., ειδικότητας µηχανικού αυτοκινήτων και τριετία αε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων. ε) τεχνίτη συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών: αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου του µηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής και ένα έτος σε όµοια εργασία ή ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής µηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού κλάδου µέσης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ένα έτος σε όµοια εργασία ή γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιµης σχολής και ένα έτος σε όµοια εργασία ή δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.. και διετία σε όµοια εργασία ή εε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.., ειδικότητας µηχανικού αυτοκινήτων και διετία σε όµοια εργασία, στ) τεχνίτη αµαξωµάτων (φανοποιού): αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου µηχανολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής µηχανολογικού κλάδου του τµήµατος αµαξωµάτων αυτοκινήτων µέσης τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή γγ) πτυχίο της µέσης τεχνικής σχολής του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινητων ή δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τµήµατος τεχνιτών αµαξωµάτων αυτοκινήτων ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.. και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυιοκινήτων, ζ) τεχνίτη βαφής: αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου του µηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τοµέα ή τοµέα χηµικών ή άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία ή ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής µηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού κλάδου µέσης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία σε όµοια εργασία ή γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων ή εργοδηγών χηµικών που έχουν καταργηθεί ή άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία ή δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής 5

6 µαθητείας του Ο.Α.Ε.. και τριετία σε όµοια εργασία ή εε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε,., ειδικότητας µηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όµοια εργασία. η) τεχνίτη µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων: αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου µηχανολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής και ένα έτος εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή ββ) πτυχίο µέσης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής µηχανολογικού κλάδου τµήµατος µηχανών αυτοκινήτων ή µηχανών εσωτερικής καύσης µέσης τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών, αν πρόκειται για πτυχίο του τµήµατος µηχανών αυτοκινήτων µηχανολογικού κλάδου ή τριετία, αν πρόκειται για πτυχίο µηχανών εσωτερικής καύσης ή γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιµης σχολής και ένα έτος αε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής τµήµατος τεχνιτών αυτοκινήτων ή άλλης ισότιµης σχολής ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.. και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή εε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.., ειδικότητας µηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών, "θ. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων: Ο ενδιαφερόµενος απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας της περιπτ. α' ή της περιπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος και να έχει σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους." *** Η περ. θ αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.18 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/ *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2 άρθρ.18 Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/ ορίζεται ότι: " Ο αναφερόµενος στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ207Α) και της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών Ε 6742/ (ΦΕΚ 416 Β) απαιτούµενος χρόνος προϋπηρεσίας σε όµοια εργασία προσαυξάνεται κατά ένα (1) έτος σε κάθε περίπτωση ενδιαφερόµενου κατόχου τίτλου σπουδών δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κατά δύο (2) έτη για κάθε περίπτωση ενδιαφερόµενου κατόχου τίτλου σπουδών ηµερήσιας κατώτερης τεχνικής σχολής ή σχολής µαθητείας ή ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης και κατά ένα (1) έτος για κάθε περίπτωση ενδιαφερόµενου κατόχου τίτλου σπουδών εσπερινής ή νυχτερινής κατώτερης τεχνικής σχολής ή σχολής µαθητείας ή ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης". 6

7 3. Ως προϋπηρεσία σε όµοια εργασία θεωρείται για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου: α) προκειµένου για τους πτυχιούχους και ο χρόνος της πρακτικής άσκησής τους σε αντίστοιχο συνεργείο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, β) αυτή που διανύθηκε σε αντίστοιχα συνεργεία του δηµοσίου, ν.π.δ.δ. και επιχειρήσεων και οργανισµών του δηµόσιου τοµέα. γ) αυτή που διανύθηκε σε αντίστοιχα συνεργεία της αλλοδαπής. 4. ε λαµβάνεται υπόψη η προίιπηρεσία που διανύθηκε µέχρι τη συµπλήρωση του δέκατου πέµπτου έτους της ηλικίας του ενδιαφεροµένου. Επίσης δε λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία αν έχουν περάσει οκτώ (8) έτη από τη λήξη της, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης. 5. Προϋπηρεσία που διανύεται σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτου, όπου εκτελούνται εργασίες περισσότερων της µιας ειδικοτήτων, λαµβάνεται υπόψη µόνο για µία από τις ειδικότητες αυτές και δεν µπορεί το ίδιο χρονικό διάστηµα να υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας για απόκτηση άλλης ειδικότητας. 6. Η αλήθεια των πιστοποιητικών εργασίας, που χορηγούνται υποχρεωτικά από τον εργοδότη, βεβαιώνεται από τον αρµόδιο επόπτη εργασίας. Τα πιστοποιητικά αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης σε δηµόσια αρχή. εν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση του επόπτη εργασίας για τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας των περιπτώσεων β' και γ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών µπορεί να καθορισθούν και άλλες περιπτώσεις, εκτός από τις παραπάνω, για τις οποίες δεν απαιτείται βεβαίωση του επόπτη εργασίας. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή Εργασίας, κατά περίπτωση, και Μεταφορών και Επικοινωνιών µπορεί να καταργούνται ή να τροποποιούνται ορισµένες τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους αυτού του άρθρου ή ακόµα να καθορίζονται και νέες. 8. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης των αδειών και πιστοποιητικών εργασίας του παρόντος νόµου, το υπόδειγµα ή τα υποδείγµατά τους, τα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση τους και το περιεχόµενό τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών µπορεί να επιβάλλεται παράβολο για την έκδοση των παραπάνω αδειών άσκησης επαγγέλµατος και να καθορίζεται το ύψος του. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρ.6 της υπ'αριθµ. 9960/605/1994 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β'284), αναπροσαρµόσθηκε το ποσό που πρέπει να καταθέτουν οι ενδιαφερόµενοι στο ηµόσιο Ταµείο για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσυκλεττών και µοτοποδηλάτων (οποιασδήποτε ειδικότητας) που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 1575/1985 από δραχ σε δραχ

8 'Αρθρο 4. Εξέταση υποψηφίων. "1. Οι άδειες, που προβλέπονται από το νόµο αυτόν, εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης χωρίς εξετάσεις." ***Η παρ.1,όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123),αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.18 Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/ ("2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τρεις τουλάχιστον εξεταστικές περίοδοι κάθε χρόνο κατά νοµαρχία, ο τόπος της εξέτασης ή επανεξέτασης των υποψηφίων, η εξεταστέα για κάθε ειδικότητα ύλη, ο τρόπος βαθµολογίας των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια"). *** Η παρ.1,η οποία είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123),ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.2 άρθρ.18 Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/ Κατεξαίρεση των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων και για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ισχύ του νόµου αυτού, οι υποψήφιοι για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών υ- γραερίου αυτοκινήτων υποβάλλουν τη σχετικη αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδει τις σχετικές άδειες ύστερα από εξέταση των υποψηφίων µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού. 4. Οι κάτοχοι πτυχίου µιας από τις πιο κάτω σχολές εξαιρούνται από την υποχρέωση προϋπηρεσίας και εξετάσεων και µε την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις υπουργικές αποφάσεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 3 παίρνουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος: α) " ιπλωµατούχου µηχανικού αυτοκινητων" όσοι έχουν πτυχίο µηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου µηχανικού ή ηλεκτρολόγου µηχανικού ή ναυπηγού µηχανικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής. β) "Τεχνολόγου µηχανικού αυτοκινήτων" όσοι έχουν πτυχίο των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) ή των ανώτερων σχολών (σχολών υποµηχανικών, Κ.Α.Τ.Ε.Ε./ Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ειδικότητας µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και µηχανικών αυτοκινήτων ή πτυχίο ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 'Αρθρο 5. Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχων αδειών. 8

9 1. Οι κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόµου άδειες άσκησης επαγγέλµατος παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωµα να αναλαµβάνουν και να εκτελούν υπεύθυνα τη συντήρηση και επισκευή αυιοκινητων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής, ως εξής: α) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος µηχανοτεχνίτη παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστηµάτων τροφοδοσίας, εξαγωγης καυσαερίων, διεύθυνσης (συµπεριλαµβανοµένης και της ζυγοστάθµισης τροχών), πέδησης, µετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης και λίπανσης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. β) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντηρήση και επισκευή των ηλεκτρικών συστηµάτων, οργάνων και συσκευών και γενικά την ηλεκτρική εγκατάσταση των αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. γ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συστήµατος πέδησης παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των κάθε είδους συστηµάτων πέδησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. δ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ρύθµιση των αντλιών πετρελαιοκινητήρων και ακροφυσίων αυτοκινήτων. ε) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη εξαερωτήρων - αναµικτήρων παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ρύθµιση των εξαερωτήρων (καρµπυρατέρ) αυιοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. στ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη οργάνων παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ρύθµιση των ταχογράφων, ταξιµέτρων, και λοιπών συναφών οργάνων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. ζ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αναρτήσεων παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των κάθε είδους συστηµάτων ανάρτησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. η) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατα τεχνίτη συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των κάθε είδους συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. θ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη ψυγείων παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελλεί τη συντήρηση και επισκευή των κάθε είδους συστηµάτων ψύξεως των κινητήρων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. ι) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αµαξωµάτων παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και 9

10 επισκευή αµαξωµάτων κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. ια) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη βαφής παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη βαφή των αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. ιβ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη τροχών παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ζυγοστάθµιση των τροχών, αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. ιγ) Στον κάτοχο άδειας επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων µε αεριώδη ή υπό πίεση καύσιµα. ιδ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των µηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτηµάτων, καθώς και του λοιπού εξοπλισµού τους. 2. Οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος της παρ. 4 του άρθρου 4 παρέχουν στον κάτοχό τους το δίπλωµα να αναλαµβάνει όλες τις εργασίες της προηγούµενης παραγράφου. 3. Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών άσκησης επαγγέλµατος υποχρεούνται να παρίστανται και να επιβλέπουν αυτοπροσώπως τις εργασίες της ειδικότητάς τους, που εκτελούνται από το βοηθητικό προσωπικό του συνεργείου και είναι υπεύθυνοι για την ορθή και έντεχνη εκτέλεσή τους. 4. Στα συνεργεία του άρθρου 1, όπου εκτελούνται εργασίες περισσότερων της µιας ειδικοτήτων, επίβλεψη µέχρι τριών ειδικοτήτων µπορεί να ασκεί και ένα πρόσωπο, εφόσον είναι κάτοχος των αντίστοιχων αδειών άσκησης επαγγέλµατος. 5. Επίβλεψη της επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων δεν µπορεί να ασκείται από το ίδιο πρόσωπο σε περισσότερο από ένα συνεργεία. 6. Σε συνεργεία µε προσωπικό εικοσιπέντε µέχρι τριάντα πέντε άτοµα η επίβλεψη ασκείται υποχρεωτικά από διπλωµατούχους µηχανικούς αυτοκινήτων ή τεχνολόγους µηχανικούς αυιοκινήτων. Σε συνεργεία µε προσωπικό περισσότερο από 35 άτοµα µόνο από διπλωµατούχους µηχανικούς αυτοκινήτων. 'Αρθρο 6. 'Οροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων. 1. Για τη λειτουργία κάθε συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος της επόµενης παραγράφου, απαιτείται άδεια 10

11 λειτουργίας. "2. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδοντοι µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, χωροτοξίας και ηµόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που ορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών κοι µοτοποδηλάτων (όπως τη χωροθέτηση, τον απαιτούµενο χώρο, την εσωτερική διάταξη, τους χώρους υγιεινής, τον αριθµό και το είδος των εγκατεστηµένων µηχανηµάτων και οργάνων, τη σύνθεση του προσωπικού), τον υπεύθυνο του συνεργείου, τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών και τα αρµόδια όργανα, τις κυρώσεις για τους παραβάτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Για συνεργεία που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκοµµένα ή µόνο επί ορισµένο χρονικό διάστηµα πριν την παρατείνεται αυτοδικαίως η προσωρινή άδεια λειτουργείας τους µέχρι Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίθεται µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, χωροτοξίας και ηµόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών το αργότερο µέχρι , καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παράτασης της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων αυτών για µια ακόµη πενταετία. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλοντοι µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του διατάγµατος αυτού. Συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, που αποδεδειγµένα λειτουργούσαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης πολεοδοµικής µελέτης αναθεώρησης ή επέκτασης της περιοχής, συνεχίζουν να λειτουργούν, έστω και αν η συγκεκριµένη χρήση απαγορεύεται πλέον, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η αποµάκρυνσή τους σε τακτή προθεσµία." ***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2465/1997 (Α 28) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.Π 160/2005 (ΦΕΚ Α 215/2005) "Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκοµµένα ή µόνο επί ορισµένο χρονικό διάστηµα πριν την , καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών και της διαδικασίας υποβολής αυτών για την έκδοση της προσωρινής άδειας". 3. Κάθε συνεργείο υποχρεούται να τηρεί βιβλίο επισκευής οχηµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το περιεχόµενο και ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αυτού καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. "4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, γεωργίας για τα αγροτικά µηχανήµατα ή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων για τα µηχανήµατα έργων, ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αγροτικών µηχανηµάτων ή µηχανηµάτων έργων, οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής των οχηµάτων αυτών, οι υπεύθυνοι των συνεργείων, η διαδικασία και τα αρµόδια όργανα για την έκδοση των προβλεπόµενων αδειών, οι κυρώσεις για τους παραβάτες των σχετικών διατάξεων, καθώς και η λειτουργία των υφιστάµενων συνεργείων. 11

12 Με απόφαση του Υπουργού γεωργίας για τους τεχνίτες αγροτικών µηχανηµάτων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Εργων για τους τεχνίτες µηχανηµάτων έργων καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος και του πιστοποιητικού προϋπηρεσίας του τεχνίτη, η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας και η εξεταστέα ύλη, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται για την έκδοσή της και το περιεχόµενό της, ο τύπος και το περιεχόµενο του βιβλίου που τηρούν τα συνεργεία και κάθε άλλο σχετικό θέµα.". *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 21 Ν.3147/2003, ΦΕΚ Α 135/ 'Αρθρο 7. Υποχρεώσεις. 'Ελεγχος συνεργείων. 1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων πρέπει να εκτελούνται υπεύθυνα και συµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής. 2. Οι αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχουν τα συνεργεία για να διαπιστώσουν την καλή εκτέλεση των εργασιών επισκευής, ρύθµισης και συντήρησης των οχηµάτων, την καλή λειτουργία των κάθε είδους µηχανολογικών εγκαταστάσεων των συνεργείων και γενικά την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της λειτουργίας τους. Για τα αποτελέσµατα κάθε ελέγχου συντάσσεται τεκµηριωµένη έκθεση αυτοψίας. 3. Αν διαπιστωθεί ότι η συντήρηση, επισκευή και ρύθµιση ενός οχήµατος δεν έγινε κατά τους κανόνες της τεχνικής, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Το είδος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων καθορίζονται µε το προεδρικό διαταγµα της παρ. 2 του άρθρου Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός είναι ελλιπής ή λειτουργεί πληµµελώς, για την συµπλήρωση του σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας ή την αποκατάσταση της λειτουργίας του τάσσεται, µε απόφαση του οικείου νοµάρχη, προθεσµία µέχρι τέσσερις µήνες η οποία µπορεί αιτιολογηµένα να παραταθεί µέχρι οκτώ µήνες. 5. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο αυτό αφορούν επίσης τους τεχνίτες και τα συνεργεία επισκευής αγροτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων έργων. 6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 2,3 και 4 εφαρµόζονται ανάλογα και για τα συνεργεία επισκευή, αγροτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων έργων. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 4του άρθρου 6 καθορίζονται οι αρµόδιες για τον έλεγχο των συνεργείων υπηρεσίες, καθώς επίσης το είδος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων." *** Οι παρ. 5 και 6 προστέθηκαν µε το άρθρο 21 Ν.3147/2003, ΦΕΚ Α 135/

13 'Αρθρο 8. Κυρώσεις. 1. Με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα τιµωρούνται: α) 'Οσοι εκτελούν ή επιβλέπουν εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων χωρίς να έχουν την κατά τον παρόντα νόµο άδεια άσκησης επαγγέλµατος. β) 'Οσοι εκµεταλλεύονται ή θέτουν σε λειτουργία συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, χωρίς την κατά τον παρόντα νόµο άδεια λειτουργίας. γ) 'Οσοι εκτελούν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής, εφόσον έτσι δηµιουργείται κίνδυνος για τη ζωή ή υγεία ανθρώπου. 2. Από την έναρξη της ισχύος του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 όσα συνεργεία λειτουργούν χωρίς άδεια, είτε µετά τη λήξη της ισχύος της είτε µετά την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της, σφραγίζονται ύστερα από απόφαση του οικείου νοµάρχη µε τη φροντίδα της οικείας αστυνοµικής αρχής. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ. 2 του άρθρου 6 καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου. 'Οσοι από πρόθεση διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τέθηκε από την αστυνοµική ή άλλη αρχή, όπως θα ορίζεται στο προεδρικό διάταγµα που θα εκδοθεί βάσει της παρ. 2 του άρθρου 6 του νόµου αυτού, όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο µαταιώνουν σφράγιση συνεργείου, καθώς και εκείνοι που µε οποιονδήποτε τρόπο θέτουν σε λειτουργία συνεργείο µετά τη σφράγισή του, τιµωρούνται µε τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα. "Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και στα συνεργεία αγροτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων έργων µε τρόπο που καθορίζεται λεπτοµερώς στα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 4 του άρθρου 6." *** Το άνω εντός " " εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε µε το άρθρο 21 Ν.3147/2003, ΦΕΚ Α 135/ "3. Με τις κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιµωρούνται και όσοι διαπράπουν τις παραβάσεις που περιγράφονται στις περιπτώσεις α, β και γ της ίδιας παραγράφου σχετικά µε συνεργεία επισκευής αγροτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων έργων, καθώς και οι παραβάτες των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6." *** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 21 Ν.3147/200, ΦΕΚ Α 135/ "4. Με απόφαση του οικείου νοµάρχη αφαιρείται για έξι µήνες: 13

14 α. Η άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, εφόσον ο κάτοχος της άδειας καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για παραποίηση ή εξαφάνιση στοιχείων ταυτότητας αυτοκινήτου, µοτοσικλέτας ή µοτοποδηλάτου ή για συµµετοχή σε κλοπή ή υπεξαίρεση οχηµάτων, καθώς και για αποδοχή προ.ιόντων εγκλήµατος, σε σχέση µε τα παραπανω οχηµατα. β. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων οποιασδήποτε ειδικότητας, εάν ο κάτοχος της άδειας καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήµατα του προηγούµενου εδαφίου. Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για τα πιο πάνω αδικήµατα, η σχετική άδεια αφαιρείται οριστικά, αφότου η απόφαση καταστεί αµετάκλητη." *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 15 Ν.3103/2002, ΦΕΚ Α 23/ 'Αρθρο 9. Κύρωση υπουργικών αποφάσεων. 1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τότε που εκδόθηκε και µέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ/τος της παρ. 2 του άρθρου 6 η κοινή απόφαση 42840/ των Υπουργών Οικονοµικών, Βιοµηχανίας και Ενεργείας, Συγκοινωιών και ηµόσιας Τάξης (ΦΕΚ 30 Β). 2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών 19645/ (ΦΕΚ 345 Β). 'Αρθρο 10. Μεταβατικές διατάξεις. "1. Τεχνίτες που ασχολούνται µε τις εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 τουνόµου αυτού και όσοι εκµεταλλεύονται ή συνεκµεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και ασχολούνται αυτοπρόσωπα µε τις πιο πάνω εργασίες και εφόσον οι ανωτέρω δεν έχουν τον κατά το άρθρο 3 τίτλο σπουδών, µπορούν να εφοδιαστούν µόνο µε την αντίστοιχη άδεια της ειδικότητάς τους, άνευ εξετάσεων εφόσον: α) 'Εχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όµοια εργασία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, η οποία να έχει διανυθεί ολόκληρη την τελευταία δεκαπενταετία µέχρι την ηµέρα υποβολής των δικαιολογητικών. β) Προσκοµίσουν βεβαίωση αναγνωρισµένου, από αρµόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα µαθήµατα που αναφέρονταις στην ειδικότητά του, σύµφωνα µε την ύλη που καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 72102/715/1988 (ΦΕΚ302 Β), όπως αυτή εκάστοτε 14

15 ισχύει ή αντικαθίσταται Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου. 2. Η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 73101/714/1988 (ΦΕΚ 302 Β) εξακολουθεί να ισχύει σε όσα σηµεία δεν τροποποιούνται µε την παρ. 1 του παρόντος." *** Οι παρ.1 και 2, όπως είχαν τροποποιηθεί µε το άρθρο 36 Ν.1959/1991,την παρ. 1 άρθρου 20 Ν.2289/1995 και την παρ.2 άρθρου 6 Ν.2801/2000 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.4 άρθρ.18 Ν.3185/2003, ΦΕΚ Α 229/ Ο τρόπος απόδειξης των προϋποθέσεων των προηγουµένων παραγράφων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 4. Για τα συνεργεία που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και µέχρι την ισχύ του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρµόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις. 5. Οι εκκρεµείς αιτήσεις για απόκτηση πτυχίων επισκευής οχηµάτων κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού κρίνονται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις. "6. Οσοι εκµεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, που εµπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος και οι οποίοι ασχολούνται αυτοπροσώπως στα συνεργεία, των οποίων ήταν εκµεταλλευτές, µε περισσότερες της µιάς ειδικότητες, µπορούν να εφοδιαστούν µέχρι δύο άδειες άσκησης επαγγέλµατος, εφ' όσον πληρούνται όλες οι προυποθέσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, εκτός από την προϋπηρεσία, η οποία και για τις δύο ειδικότητες πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε το 80% του αθροίσµατος των απαιτούµενων προϋπηρεσιών από τις παραγράφους 1 και 2, για καθεµία από τις ειδικότητες χωριστά". ***Η ως άνω παρ. 6 προστέθηκε στο άρθρο 10 µε το άρθρο 36 παρ. 4 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123). "7. Οι προθεσµίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια υπηρεσία, προς απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, παρατείνονται µέχρι ". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2465/1997 (Α 28) ορίζει ότι: "Οι προθεσµίες της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α'), που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α'), παρατείνονται µέχρι " ***Η παρ.7 προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.2289/1995 (Α 27) 'Αρθρο 11. Καταργούµενες διατάξεις. 15

16 1. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται οι διατάξεις: α) Του ν.δ. 3100/1954 (ΦΕΚ 254), β) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 289/1969 (ΦΕΚ 188), γ) του β.δ./τος 84/1972 (ΦΕΚ 25), δ) του π.δ/τος 649/1978 (ΦΕΚ 141). 2. Επίσης καταργείται κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από το νόµο αυτόν. 'Αρθρο 12. 'Εναρξη ισχύος. Η ισχύς των διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει µετά έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 η οποία ισχύει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην ίδια Εφηµερίδα. 16

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΛΙΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ - ΕΟΠΠΕΠ

ΖΕΛΙΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ - ΕΟΠΠΕΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ - ΕΟΠΠΕΠ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Λ., αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BEng, MSc, MEdu, PhDc ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BEng, MSc, MEdu, PhDc ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BEng, MSc, MEdu, PhDc ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 193 Νόμος Υπ Αριθμό 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Σ. αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει

ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει Ελληνική ηµοκρατία Τρίλοφος, 23/08/2016 Νοµός Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ: 4497 ήµος Θέρµης Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:14761 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2431352128 Fax: 2431352114 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 21-07-2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 5743 ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Γ. Γεννηµατά 1, Φαρκαδόνα, 42031 Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:10091 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2434350126 Fax: 2434350171 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.: κα Γκίνη Καλλιόπη, Φιλόλογος ΠΕ02 Εισηγητής: κ. Φελέκης Ιωάννης, Ηλεκτρονικός ΠΕ17.04 Δ/ντής: κ. Πανούσης Δημήτριος, Πληροφορικός

Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.: κα Γκίνη Καλλιόπη, Φιλόλογος ΠΕ02 Εισηγητής: κ. Φελέκης Ιωάννης, Ηλεκτρονικός ΠΕ17.04 Δ/ντής: κ. Πανούσης Δημήτριος, Πληροφορικός Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.: κα Γκίνη Καλλιόπη, Φιλόλογος ΠΕ02 Εισηγητής: κ. Φελέκης Ιωάννης, Ηλεκτρονικός ΠΕ17.04 Δ/ντής: κ. Πανούσης Δημήτριος, Πληροφορικός ΠΕ19 15 ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ το σχολείο των επιτυχιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 Για την κάλυψη εποχικών ή

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 416/91 Τροποποίηση διατάξεων του Π.. 78/1988 «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015 απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ. : 9961 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας Αμαλιάδα 27.07.2016 Αριθμ. Πρωτ. : 18576 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας Ο Δήμος Ήλιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 6/7/2016 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ.: 17118 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Προσωπικού Αρμ. Υπάλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας»

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας» Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 6 Αυγούστου 2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ.Πρωτ/λου: 29396 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος: 01/08/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:21667 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 25.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ/λου : 22966 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 18/10/2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18992 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ταχ. Δνση: Γ. Γεννηματά 1 Τ.Κ. : 42031, Φαρκαδόνα Πληρ.: Αθηνά Πατσιάνη, Τεντολούρη Μαρία ΤΗΛ.: 24333-50036

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 19-06-2013 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 26688 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 204(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ν. 204(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 204(Ι)/2015 Ν. 204(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018700 Fax: 213.2018.715 email:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βόνιτσα 16/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14462 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Δ/νση Λιγνιτικού ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24-10-2014 Αριθμ. Πρωτ. : 14009 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Λιγνιτωρυχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κατερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τελευταία Επικαιροποίηση

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τελευταία Επικαιροποίηση Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τελευταία Επικαιροποίηση 31-5-2010 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γύθειο:10/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:14723 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερολακώνων Γύθειο Λακωνίας Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Mαρία Μπερτζελέτου Τηλ.: 2733360344 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ροδολίβος 25/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15299 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµαρχος Αµφίπολης Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Τ.Ε.Σ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Τ.Ε.Σ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Τ.Ε.Σ.) Ειδικότητες www.eoppep.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Π.. 163/09 (ΦΕΚ 201 Α/1-10-2009) : Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 23/10/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων 6-8 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 508800 FAX. (2310) 508787

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού 2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 1ης Ειδικότητας 3. Άδεια Τεχνίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Έδρα υπηρεσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Έδρα υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 19/ 07/2010 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 10727 ------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση : Κ. Βάρναλη 76 78 Ταχ. Κώδικας : 132 31 -

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 27/1/2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 8058 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ημερομηνία : 4 05-2010 Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, Περιστέρι Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210 5701106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Οδηγοί απορ/ρων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Οδηγοί απορ/ρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 15/06/2009 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αριστοµένους 28 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Πληροφορίες: Αλεβίζου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 02-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7206 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμαρχος Λήμνου Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ: Ταχ.Δ/νση: Πληροφ. : Τηλέφωνο: Φαξ : Διοικητικό Προσωπικού Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 09-05-2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Τ. 4109 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α) - Ν.Π.Δ.Δ. Πληρ. : Γρ.Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 27/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2139 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 35143 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχετ.: 31501,35057 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος,11-08- 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 76892 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ειρήνης 131 ΤΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 30/07/2010 ΠΑΙ ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ Αριθ. Πρωτ.: 532 ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Ν.Π... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις Άρθρο 1: Άσκηση οδοντοτεχνικού επαγγέλµατος 1. Το οδοντοτεχνικό επάγγελµα ασκείται ύστερα από άδεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αταλάντη, 31-1-2017 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Aριθ.πρωτ: 929 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 35200 Αταλάντη Πληροφορίες: Πάσσα Μαρία Δημητρίου Κων/νος Τηλ.: 22330-22374, 22333-50338

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΤΕΛ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΤΕΛ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΤΕΛ) Ειδικότητες www.eoppep.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013) Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα