ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩ9Ι-ΘΓ8. ΑΡΘΡΟ 1ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩ9Ι-ΘΓ8. ΑΡΘΡΟ 1ο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 09/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Δέλτα έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών» Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και τις διατάξεις του νέου Δ.Κ.Κ. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % με απλή συμπλήρωση τιμολογίου, για τις εργασίες συντήρησης επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Δέλτα για το έτος 2011, με ενδεικτικό προϋπολογισμό ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα, με τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1ο Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών (υπ αριθ. 522/ απόφ. Δημάρχου) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/ Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Δημοτικό κατάστημα Σίνδου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 13 (πλησίον Σιδ. Σταθμού Σίνδου), αίθουσα συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής την ημέρα και ώρα που καθορίζεται παρακάτω. 3. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την τελευταία δημοσίευση, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, σε δύο (2) εβδομαδιαίες εφημερίδες, σε μία (1) ειδική εφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιών και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Αντίγραφο περίληψης της δημοσίευσης της διακήρυξης θα αποσταλεί και στις οικείες τοπικές Επαγγελματικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια, ΤΥΔΚ και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Αποκεντρωμένη Δ/νση Μακεδονίας-Θράκης). 4. Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται στις ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών). ΑΡΘΡΟ 2ο Προϋπολογισμός εργασιών - Διάρκεια σύμβασης Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών για τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα έργων του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, με το ΦΠΑ, όπως ακριβώς αναφέρεται στην 1 / 14

2 τεχνική έκθεση που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ετήσιας ισχύος, ήτοι δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3ο Δεκτοί στο διαγωνισμό Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά νόμιμα εξουσιοδοτημένα ή εξειδικευμένα συνεργεία αυτοκινήτων, τα οποία ανταποκρίνονται και αναλαμβάνουν όλες τις εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη τεχνική περιγραφή και έχουν έδρα τον νομό Θεσσαλονίκης ή όμορους νομούς σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των είκοσι (20) χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου Δέλτα, την Σίνδο, για, καθαρά, λόγους γρήγορης αποκατάστασης. Θα γίνονται δεκτές προσφορές που αναφέρονται για το σύνολο των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου, και όχι για επί μέρους κατηγορίες αυτών. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπ όψη, κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παρεχόμενης υπηρεσίας. Τέλος, ρητά θα αναφέρεται, με υπεύθυνη δήλωση, εκτός αυτής που αφορά την αποδοχή των όρων της παρούσης, ότι ο χρόνος αποκατάστασης οποιασδήποτε εργασίας, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. ΑΡΘΡΟ 4ο Στοιχεία διαγωνισμού Τα συμβατικά στοιχεία των εργασιών είναι:, Α) Η παρούσα διακήρυξη. Β) Η Τεχνική Περιγραφή Γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός Δ) Η προσφορά του διαγωνιζόμενου (συμπλήρωση τιμολογίου οικονομικής προσφοράς). ΑΡΘΡΟ 5ο Δικαιολογητικά συμμετοχής Α. Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα παρίστανται αυτοπροσώπως. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν. 1832/89) προσερχόμενο αυτοπροσώπως που καταθέτει κατά την δημοπρασία πρακτικό Διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας που εγκρίνει την συμμετοχή αυτής στον διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. Οι Ε.Π.Ε, Ο.Ε, και Ε.Ε εκπροσωπούνται από τον Διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Απαραίτητη η κατάθεση συστατικής πράξης των εταιριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δηλώσουν την ακριβή δ/νση, αριθμό και τηλέφωνο του καταστήματος τους ή της εταιρείας τους. Β. Όσοι θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού): 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή. 2 / 14

3 2. Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Στην δήλωση δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή η οποία θα τροποποιεί τους όρους της δημοπρασίας. 3. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων για ποσό ίσο με το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ισχύος ενός έτους. 4. Υπεύθυνη Δήλωση περί χιλιομετρικής απόστασης των εγκαταστάσεων του αναδόχου μικρότερης των είκοσι (20) οδικών χιλιομέτρων από την έδρα του Δ. Δέλτα, τη Σίνδο. 5. Πιστοποίηση από μητρική εταιρία για τα εξουσιοδοτημένα ή υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για τα εξειδικευμένα περί δυνατότητας επισκευής όλων των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος. Τονίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος, με την υ/δ δεσμεύεται για την δυνατότητα επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε δική του εγκατάσταση. 6. Αντίγραφο σύμβασης-σχέσης εργασίας με κατάλληλο συλλογικό σύστημα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, όπως καμένα λάδια, μπαταρίες, κοκ 7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 8. Δήλωση για εκτέλεση από τον διαγωνιζόμενο ομοίων εργασιών προς την προσφερόμενη, η οποία θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους Ο.Τ.Α. στους οποίους έχει εκτελέσει παρόμοιες εργασίες, τους χρόνους παράδοσης, τα κύρια χαρακτηριστικά τους 9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το, οποίο να προκύπτει ότι : α) δεν τελούν υπό πτώχευση β) δεν τελούν υπό εκκαθάριση ν) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση δ) δεν έχει λυθεί η εταιρία 10. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 11. Φορολογική Ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 12. Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο. 13. Σε ξεχωριστό φάκελο να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που να αποδεικνύουν την δυνατότητα του διαγωνιζομένου (προσωπικό, μηχανήματα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, αποθήκες, πελατολόγιο, ισολογισμοί προηγούμενων ετών κ.λ.π.) και που θα διευκολύνουν την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. ΑΡΘΡΟ 6ο Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Κατά την διάρκεια του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας προσέρχονται οι διαγωνιζόμενοι αυτοπροσώπως και καταθέτουν ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού φάκελο που θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Όλοι οι προσκομιζόμενοι φάκελοι των διαγωνιζόμενων θεωρούνται ως εξωτερικοί φάκελοι, αριθμούνται κατά σειρά επίδοσης και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Παρελθούσης της ώρας λήξης της δημοπρασίας κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται στο πρακτικό εκτός εάν η επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις (άρθρου 18 παρ. 7 Π.Δ 28/80). Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημοσίως και αρχίζει η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειράν επίδοσης και αναγράφονται στο 3 / 14

4 πρακτικό τα ευρισκόμενα στον κάθε φάκελο έγγραφα περιληπτικώς μεν, αλλά κατά τρόπο που εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι με τους όρους της διακήρυξης και μονογράφονται από όλα τα μέλη της επιτροπής πλην της εγγυητικής επιστολής. Ο ευρισκόμενος στον ανοιχτό φάκελο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο α/α του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. Στην μυστική αυτή συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις δυνατότητες του κάθε διαγωνιζομένου και αποφασίζει για αυτούς που θα συνεχίσουν στο διαγωνισμό και για αυτούς που θα αποκλεισθούν. Στη συνέχεια ξαναγίνεται δημόσια η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από τη δημοπρασία καθώς και τους λόγους αποκλεισμού και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών μαζί με την σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνομα του κάθε διαγωνιζόμενου και το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς τους. Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την μεγαλύτερη τιμή σε ποσοστό έκπτωσης επί της %. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου, που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σύμφωνα με τον νόμο. Προσφορά εντελώς αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται. Επίσης απορρίπτεται προσφορά που δεν αναφέρεται στο σύνολο των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Δέλτα. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, ή ανάδειξη του ανάδοχου δηλαδή, ανακοινώνεται δημόσια. Κατά τη συνεδρίαση αυτή επιστρέφεται εις τους αποτυχόντες η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία. Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την έγκριση νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Με την υπογραφή ο ανάδοχος θα παραλάβει την εγγυητική συμμετοχής του στον διαγωνισμό και θα παραδώσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των εργασιών, ίση σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού, χωρίς την έκπτωση και το ΦΠΑ. και με χρόνο ισχύος που θα καθορίζεται από την σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 7ο Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας - υποβολή πρακτικού Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και της επομένης από την διεξαγωγή της δημοπρασίας και επίσης μέχρι και της επόμενης της ανακοινώσεως κάθε σταδίου. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε την δημοπρασία. ΑΡΘΡΟ 8ο Έγκριση - ακύρωση - επανάληψη δημοπρασίας Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και οι αποφάσεις της Επιτροπής περί της κατακύρωσης και επί των τυχόν ενστάσεων υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για την κατά νόμο έγκριση. Ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας. Επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνον μετά την ακύρωση ή μη έγκριση. Επίσης η δημοπρασία μπορεί 4 / 14

5 να επαναληφθεί για μία ακόμη φορά λόγω ασύμφορου μετά από κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επανάληψη μπορεί να γίνει εάν ο διαγωνισμός που διεξήχθη δεν έφερε αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερόμενες καμία αξίωση από τον Δήμο δεν μπορούν να προβάλλουν οι διαγωνιζόμενοι για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. ΑΡΘΡΟ 9ο Ισχύουσες διατάξεις Η προκείμενη εργασία διέπεται από τις διατάξεις της περί Δήμων και Κοινοτήτων κειμένης Νομοθεσίας, του Π.Δ 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» καθώς και της κείμενης νομοθεσίας περί Δημόσιου Λογιστικού. ΑΡΘΡΟ 10ο Χρονική ισχύς προσφορών Οι προσφορές για όλους που έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν από την δημοπρασία θεωρούνται ότι ισχύουν μέχρι υπογραφής της σύμβασης. Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. ΑΡΘΡΟ 11o Τιμή προσφοράς τιμολόγια - δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο Η προσφερόμενη τιμή έκπτωσης θα αναφέρεται επί της %. Ο μειοδότης υποχρεούται σε κάθε τιμολόγιο να αναφέρει την προσφερόμενη έκπτωση επί του σε ισχύ θεωρημένου από την επαγγελματική του ένωση, τιμοκαταλόγου. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο, ενώ τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (σχετικές πληροφορίες από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δέλτα). Επίσης, για τα συνεργεία αυτοκινήτων στην παρ Εγκ. Κ.Β.Σ. 3/92 (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84/ ) τονίζεται ότι «και στις περιπτώσεις επισκευών, ή συντηρήσεων που χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά ή υλικά, τα οποία τοποθετούνται στα επισκευαζόμενα αυτοκίνη τα, μπορούν να εκδίδουν Α.Π.Υ. ανεξαρτήτως της αξίας των χρησιμοποιηθέ ντων ανταλλακτικών ή υλικών, γιατί η προέχουσα σύμβαση στις περιπτώσεις, αυτές είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η πώληση αγαθών.στις εκδιδόμενες κατά τα ανωτέρω Α.Π.Υ. πρέπει να αναγράφονται, εκτός των άλλων, διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών, εφό σον η αξία τους ξεπερνά το 1/3 της συνολικής αμοιβής». Σταμ. ΚΒΣ σελ 1361». Συνεπώς, ο ανάδοχος, θα προβαίνει στην έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσίων και μόνο, αφού η προέχουσα σύμβαση είναι η εργασία και όχι η προμήθεια ανταλλακτικών. Τα χρησιμοποιηθέντα, για την εργασία της επισκευής, ανταλλακτικά, θα αναγράφονται ξεχωριστά επί του ΤΠΥ, κατά τα οριζόμενα της παραπάνω παραγράφου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 5 / 14

6 ΑΡΘΡΟ 12o Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων από τον Δήμο μας, θα γίνεται εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών μετά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηματικό ένταλμα δεν εξοφληθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους και επανεκδοθεί στο επόμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6 και 31 του από 17/5-15/6/1959 Β. Δ/τος, το ανάλογο τίμημα της δαπάνης θα καταβληθεί στο δεύτερο συμβαλλόμενο εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του επανεκδοθέντος πλέον χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. ΑΡΘΡΟ 13 ο Παράδοση προσωρινή και οριστική παραλαβή- χρόνος εγγύησης Η παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης θα γίνεται τμηματικά και όταν θα απαιτείται από την αρμόδια επιτροπή που έχει σχετικά οριστεί για τον Δήμο Δέλτα. Σε κάθε βλάβη αυτοκινήτου και μηχανήματος έργων, ο μειοδότης υποχρεούται με δική του δαπάνη, για την μεταφορά του στην έδρα του συνεργείου του, την όσο πιο γρήγορη αποκατάσταση ανάλογα φυσικά με την περίπτωση, όχι όμως πάνω από τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες και την ελεύθερη παράδοση για την ομαλή και ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων και μηχ. έργων. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση πάνω από τέσσερις ημέρες, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο, να πληρώσει προς τον Δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2%ο) στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, ή προθεσμία παράδοσης παρατείνεται αντίστοιχα, ο ανάδοχος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου και μηχ. έργων. ΑΡΘΡΟ 14 ο Δημοσιεύσεις συμβατικοί όροι δημοπρασίας Αντίγραφο της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών υπάρχουν στο Δημοτικό κατάστημα του Δ. Δέλτα, οδός Πλατεία Δημοκρατίας και βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη σχετικά με τις διαδικασίες του διαγωνισμού, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Άρθρο 15o Λήψη πληροφοριών - Δημοσίευση Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Δ/νση Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσ/νίκη, Τ.Κ , τηλέφωνο 2310/ κ. Καϊτατζή Δημήτριο (εσωτ. 220). Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη σχετικά με τις 6 / 14

7 διαδικασίες του διαγωνισμού, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναλήψεις αυτού βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης Άρθρο 16o Αποποίηση-Διευκρίνιση Σε οποιοδήποτε σημείο του κειμένου της μελέτης και σε κάθε εφεξής έγγραφο εμφανίζεται, εκ παραδρομής, ο όρος Δημαρχιακή, επισημαίνεται ότι αφορά την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Δέλτα, όπως και ο όρος Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, αφορά την Αποκεντρωμένη Δ/νση Μακεδονίας - Θράκης (Ν. 3852/2010) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 / 14

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 09/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % με απλή συμπλήρωση τιμολογίου, για τις εργασίες συντήρησης επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Δέλτα για το έτος 2011, με ενδεικτικό προϋπολογισμό ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα. Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Του ΠΔ/τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» β) Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται για ποσό ίσο με το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι 4384,50 και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης που είναι ο κύριος των παραπάνω εργασιών. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Δημοτικό κατάστημα Σίνδου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 13 (πλησίον Σιδ. Σταθμού Σίνδου), αίθουσα συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής την ημέρα και ώρα που καθορίζεται παρακάτω. Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται στις ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό κατάστημα, στην Δ/νση Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσ/νίκη, Τ.Κ , τηλέφωνο 2310/ κ. Καϊτατζή Δημήτριο (εσωτ.220). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 / 14

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΜΑ:«Εργασίες συντήρησης επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Δέλτα για το έτος 2011». ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δια της παρούσης, προβλέπονται οι πάσης φύσεως εργασίες επισκευής και συντηρήσεως, συμπεριλαμβανομένων και των απαραιτήτων ανταλλακτικών αναλωσίμων, του στόλου των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Δέλτα, όπως αυτά αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση, οι οποίες δεν δύναται να εκτελεστούν με αυτεπιστασία. Το υπάρχον συνεργείο του Δήμου, έχει περιορισμένες δυνατότητες, τόσο σε ειδικευμένο προσωπικό όσο και σε ειδικά μηχανήματα και εργαλεία. Συγκεκριμένα προβλέπονται, εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των συστημάτων στα αυτοκίνητα και στα μηχανήματα των έργων του Δήμου, η μέτρηση των συστημάτων αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου σε ειδικά μηχανήματα (τζογόμετρα, φρενόμετρα κλπ), ο έλεγχος και η ρύθμιση σε υπολογιστή (εγκέφαλο) των νέων πλαισίων που λειτουργούν με διαγνωστικό σύστημα, οι προβλεπόμενες από τους κατασκευαστές συντηρήσεις ανάλογα με τα χιλιόμετρα ή τις ώρες εργασίας και γενικά η αποκατάσταση όποιας βλάβης και ζημιάς προκύψει σε οποιοδήποτε όχημα τους Δήμου κατά τη διάρκεια τις σύμβασης. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε ειδικό εξωτερικό συνεργείο που να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό και ειδικά μηχανήματα και εργαλεία (δεν διαθέτει το συνεργείο αυτοκινήτων του Δήμου). Οι παραπάνω εργασίες επισκευής κρίνονται αναγκαίες και άμεσες για την καλή, ομαλή και ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Δέλτα και θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες τις τέχνης με σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία και της επίβλεψης των εργασιών. Η ανάδειξη του μειοδότη προτείνεται να γίνει με την διαδικασία του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του ισχύοντος ΔΚΚ Η δαπάνη θα βαρύνει του κωδικούς: Κ.Α. ΠΟΣΟ Συνολο: / 14

10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τονίζεται το γεγονός ότι ο μειοδότης θα πρέπει να είναι στα όρια του Νομού, για την γρήγορη αποκατάσταση κάθε ζημιάς βλάβης ενώ ο χρόνος αποκατάστασης θα πρέπει να είναι ανάλογος με την κάθε περίπτωση, σε καμία περίπτωση, όμως δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών συντήρησης και επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Δέλτα, προβλέπεται να φτάσει το ποσό των ευρώ (με το ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση για την εν θέματι αναφερόμενη εκτέλεση εργασιών θα γίνει από δημοτικούς πόρους και για την υλοποίηση των ανωτέρω έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 του Δήμου. Τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος Δέλτα, μεταξύ άλλων, είναι τα εξής: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 1 B.M.W. 5 SERIES ΚΗΙ HYUNDAI MOTOR ΚΗΙ HYUNDAI MOTOR ΚΗΙ FORD TOURNEO KHI SKODA FABIA ΚΗΗ VOLKSWAGEN PASSAT (κούρσα) ΚΗΟ VOLKSWAGEN PASSAT (κούρσα) ΚΗΟ Φορτηγό VOLKSWAGEN ΚΗΙ Λεωφορείο IVECO KHI Λεωφορείο IVECO ΚΗΙ Λεωφορείο OPEL MOVANO KHH SKODA FABIA ΚΗΗ Κούρσα MERCEDES ΚΗΟ Φορτηγό μεγάλο ΗΙΝΟ KHI Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΙ Απορριμματοφόρο VOLVO (πρέσσα) ΚΗΙ / 14

11 Α/Α 17 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Απορριμματοφόρο VOLVO (πρέσσα) ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΗΟ Απορριματοφόρο MERCEDES (Άσπρη πρέσσα) ΚΗΙ Ελκυστήρας IVECO (τρακτορας + επικαθημενο) ΚΗΟ Ελκυστήρας IVECO (τρακτορας + επικαθημενο) ΚΗΟ Απορριματοφόρο MERCEDES (Άσπρη πρέσσα) ΚΗΙ Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΟ Ανατρεπόμενο MERCEDES ΚΗΟ Κλούβα MITSUBISHI KHO Απορριματοφόρο MERCEDES (Σκαφοφόρος) ΚΗΙ Φορτηγό MERCEDES ΚΗΟ Φορτηγό MERCEDES KHI Πρέσσα VOLVO (πορτοκαλί) ΚΗΙ Φορτηγό MERCEDES KHI Σάρωθρο SICAS ΜΕ54082ΙΧ 31 Σάρωθρο ELGIN-CROSSWIND ΜΕ76481ΙΧ 32 Σάρωθρο ELGIN-CROSSWIND ΜΕ76480ΙΧ 33 Σάρωθρο SCHURLING ΜΕ Ισοπεδωτής FRISCH (Μαχαίρι) ΜΕ Καλαθοφόρο MAN ME Καλαθοφόρο ISOLI ΜΕ76482ΙΧ 37 Τράκτορας RENO από ΟΤΑ KHO Πλυντήριο κάδων MERCEDES ME ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ BELARUS 240 με κινητήρα AAAHM ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ BELARUS 240 με κινητήρα AAAHM ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ BELARUS 240 με κινητήρα AAAHM ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ HATZ 3L41C με κινητήρα VFKTF34CIY3NL Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΗ φορτηγό FORD ΚΗΗ Φορτηγό MERCEDES ΚΗΗ Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΗ Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΗ Φορτηγό FIAT ΚΗΗ Φορτηγό FORD ΚΗΗ Φορτηγό FORD ΚΗΗ Επιβατικο MERCEDES ΚΗΟ Φορτηγό FIAT ΚΗΟ Απορριματοφόρο MERCEDES KHO Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΟ Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΟ Σάρωθρο DAIMLEL-BENZ ΜΕ φορτηγό MITSUBISHI (κλούβα) ΚΗΟ Απορριματοφόρο IVECO ΚΗΗ Σάρωθρο KARCHER ANEY 60 Επιβατικο VOLKSWAGEN ΚΗΟ Φορτηγο MITSUBISHI KHO Σαρωθρο DULEVO 850 mini ANEY 63 απορριμματοφόρο IVECO (πρέσσα) KHH ΓΕΡΑΝΟΣ mercedes ΚΗΟ ΓΡΕΙΝΤΕΡ KOMANTSU ANEY 66 VOLKSWAGEN PASSAT (κούρσα) ΚΗΟ απορριμματοφορο mercedes ΚΗΟ / 14

12 Α/Α 68 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ελκυστήρας IVECO (τρακτορας + επικαθημενο) ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΗΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ HATZ 3L41C με κινητήρα VFNSYY3AX8RXX Καραβάν MITSUBISHI KHO Εκσκαφέας - φορτωτής FOREDIL ΜΕ76532ΙΧ 72 Εκσκαφέας - φορτωτής J.C.B. ΜΕ76533ΙΧ 73 Εκσκαφέας - φορτωτής ΜΕ83395ΙΧ 74 Διαστρωτήρας Ασφαλτομίγματος ΜΕ Οδοστρωτήρας ΜΕ Φορτωτής BOBCAT ME Εκσκαφέας - φορτωτής KOMATSU ME SKODA FABIA ΚΗΗ Γεωργικός ελκυστήρας CLAAS ΑΜ Φορτηγό VOLKSWAGEN ΚΗΙ Ημιφορτηγό NISSAN (υδραυλικών) ΚΗΟ NISSAN PICKUP (υδραυλικών) ΚΗΟ FIAT DUCATO ΚΗΙ Εκσκαφέας - φορτωτής J.C.B. ΜΕ54083ΙΧ 85 Μοτοσυκλέτα PIAGGIO ΝΑΧ DAIHATSU TERIOS KHO SUZUKI SX-4 KHH CITROEN C3 KHH2081 Τονίζεται το γεγονός ότι, στην εν λόγω Τεχνική Περιγραφή, συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο του στόλου οχημάτων των Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Εχεδώρου τα οποία μεταβιβάστηκαν στο Δήμο λόγω μετατροπής τους σε Κοινωφελείς Επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 254 του ν. 3463/2006, των υπ αριθ /07, /07 και /07 (ΦΕΚ 1886,Β / ) απόφ. Γ.Γ. Περ. Κ. Μακεδονίας και των υπ αριθ. 473/07, 474/07 και 475/07 αποφ. Δ.Σ. Εχεδώρου Σίνδος, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΤΕ ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ 12 / 14

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΜΑ:«Εργασίες συντήρησης επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Δέλτα για το έτος 2011». ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Εργασίες συντήρησης επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Δέλτα για το έτος , ,71 ΣΥΝΟΛΟ : ,71 ΦΠΑ 23% : 40993,29 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ : ,00 Σίνδος, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΤΕ ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ 13 / 14

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΜΑ:«Εργασίες συντήρησης επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Δέλτα για το έτος 2011». ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩ (με το ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της Επιχείρησης....., με έδρα., οδός.., αριθμός, τηλέφωνο.,fax.. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 1 Εργασίες συντήρησης επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Δέλτα για το έτος 2011 Ημερομηνία.. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 14 / 14

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π..28/80 & ΚΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Αρ. Μελέτης: 1/2012 Προϋπολογισµός : 50.000.00 Πίστωση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310 494546 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310 494546 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 10/ -03-01 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Β.Γιανκούλης Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772309 2015-05-13

15PROC002772309 2015-05-13 15PROC002772309 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 13/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16317 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος Τηλ. 2281361016, FAX 2281088232 Email: fdsans@syros-ermoupolis.gr Αρ. Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11531/24-06-2014 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4/2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 45ΠΝΩ63-ΑΧΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Β. Την υπ αριθμ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Β. Την υπ αριθμ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10223 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 712 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 73 / 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΗΑ-0ΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΗΑ-0ΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :80980 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 491/2013 Από το Πρακτικό της 51ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται µόνο όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις, επισκευής οχηµάτων αντίστοιχων κατηγοριών του δηµοπρατούµενου είδους

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται µόνο όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις, επισκευής οχηµάτων αντίστοιχων κατηγοριών του δηµοπρατούµενου είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/3-7-203 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003170153 2015-10-15

15PROC003170153 2015-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Κηφισιά, 14/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 44484 Αρ. Μελέτης: 67/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ,ΑΛΣΩΝ,ΠΑΡΚΩΝ &ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 99 /2013 AΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Αποχιονισµού Αντιµετώπιση Θεοµηνιών 2015-2016 Ε Κοζάνης

Εργασίες Αποχιονισµού Αντιµετώπιση Θεοµηνιών 2015-2016 Ε Κοζάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Αριθµ. πρωτ.: 56.007 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της υτικής Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ, ΑΛΣΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 88 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα