ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ: ρνιηθό εξγαζηήξην, netbooks ηνπιάρηζηνλ 4.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ: ρνιηθό εξγαζηήξην, netbooks ηνπιάρηζηνλ 4."

Transcript

1 Πξόγξακκα επηκόξθσζεο Β-Δπηπέδνπ Εσγξάθνπ ΣΙΣΛΟ: Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Αζήλα ελάξην θαη Φύιια εξγαζίαο ηεο ΑΠΟΣΟΛΗΑ ΧΑΝΣΕΑΡΑ ΣΟΥΟΙ: 1) Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη όηη πέξα από ηα ζπνπδαία ηζηνξηθά γεγνλόηα ε ηζηνξία κειεηά θαη αζρνιείηαη κε ηηο δσέο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ απιώλ αλζξώπσλ νη νπνίνη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ ηζηνξηθνύ γίγλεζζαη. 2) Με ηελ αλάιεςε ξόισλ θαη ηελ βησκαηηθή ηνπο πξνζέγγηζε ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη πέξα από ηηο όπνηεο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη κε ην πέξαζκα ησλ αηώλσλ νη άλζξσπνη δηαηεξνύλ θάπνηα θνηλά γλσξίζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία, ην θύιν, ηελ θνηλσληθή ηνπο ηάμε αιιά θαη απηή ηελ ίδηα ηελ αλζξώπηλε θύζε ηνπο. 3) πκπεξαίλνπλ όηη ην πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ θαη ην θνηλσληθό- πνιηηηθό πιαίζην επηδξά θαζνξηζηηθά ζηε δηακόξθσζε ηεο δσήο ησλ αλζξώπσλ. 4) Δλζαξξύλνληαη λα αλαπηύμνπλ ηελ δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε θαη θαληαζία. 5) Μέζα από έλα παηρλίδη ξόισλ, κηα δηαδξαζηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ην ειεύζεξν ζρέδην ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο επηηπγράλεηαη ζπλδπαδόκελε κε ην παηρλίδη πνπ ιόγσ ηεο ειηθίαο ησλ παηδηώλ είλαη ην πιένλ θαηάιιειν κέζν γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο κέζα ζην νπνίν ζα επηηεπρζεί ε κάζεζε. 6) Oη καζεηέο θαηαλννύλ όηη ην ζρνιηθό εγρεηξίδην δελ είλαη ην κόλν κέζν θαηάθηεζεο ή πξνζέγγηζεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο.με ηελ κειέηε ησλ πεγώλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αζθνύληαη ζε δηεξεπλεηηθέο ηερληθέο κάζεζεο θαη θαιιηεξγνύλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. 7 ) Αλαπηύζζνπλ ηθαλόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά,δεκηνπξγία πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθώλ παξνπζίαζεο, αμηνπνίεζε ινγηζκηθώλ επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ γηα ζύλζεζε θεηκέλσλ, γλσξηκία κε ην δηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξίσλ. 8) Αλάπηπμε νκαδνζπλεξγαηηθώλ δεμηνηήησλ. ΛΟΓΙΜΙΚΑ: «Όςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηελ αξραία Διιάδα», «Ηδησηηθόο βίνο», δηαδίθηπν ( νη καζεηέο παξαπέκπνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνηόπνπο θαη δελ ελζαξξύλεηαη ε ειεύζεξε αλαδήηεζε γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ αιιά θαη ιόγσ ηεο ειηθίαο ησλ παηδηώλ) WORD, POWER POINT. ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 3 δηδαθηηθέο ώξεο ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ: H ηάμε ( 19 καζεηέο) ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο, ηξεηο ησλ πέληε θαη κία ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. Γηα ην ρσξηζκό ησλ νκάδσλ,πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό, θξηηήξην απνηεινύλ νη ηδηαίηεξεο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ θπξίσο ν βαζκόο εμνηθείσζήο ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο.κάζε νκάδα ρξεζηκνπνηεί έλαλ ή δύν ππνινγηζηέο /netbook. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ: ρνιηθό εξγαζηήξην, netbooks ηνπιάρηζηνλ 4. ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Σν ηαμίδη καο ζην ρξόλν μεθηλάεη.

2 Βξηζθόκαζηε ζην ζπίηη κηαο εύπνξεο αζελατθήο νηθνγέλεηαο. Οη δνύινη ηνπ ζπηηηνύ έρνπλ μππλήζεη από λσξίο θη έρνπλ θηόιαο θαηαπηαζηεί κε ηηο πξώηεο εξγαζίεο. Αθνινπζεί ε νηθνδέζπνηλα πνπ πεγαίλεη λα μππλήζεη ηα παηδηά, ηηο δύν θόξεο ηεο,16 θαη 10 ρξόλσλ, θαη ηνλ 13ρξνλν γην ηεο. Πξέπεη λα βηαζηνύλ. ε ιίγν ζα μππλήζεη θη ν παηέξαο θη ε ίδηα έρεη ηόζεο δνπιεηέο λα πξνιάβεη. Πιεζηάδεη ε κέξα ηνπ γάκνπ ηεο κεγάιεο ηεο θόξεο θαη πξέπεη λα επηβιέςεη θαη ηηο εηνηκαζίεο γηα ην ζεκεξηλό ζπκπόζην. Άιιε κηα κέξα έρεη κόιηο αξρίζεη...» Κάπσο έηζη μεθηλάεη ε ηζηνξία καο. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη έλα ξόιν: A ΟΜΑΓΑ Ο παηέξαο ηεο νηθνγέλεηαο Β ΟΜΑΓΑ Ζ κεηέξα Γ ΟΜΑΓΑ Ο 13ρξνλνο γηνο Γ ΟΜΑΓΑ Έλαο από ηνπο δνύινπο-εο ηνπ ζπηηηνύ Tειηθή Δξγαζία ( γηα όιεο ηηο νκάδεο): Να ζπληάμεηε θείκελν ζην νπνίν ν ήξσάο ζαο ζε πξώην πξόζσπν ζα αθεγείηαη πσο πέξαζε ηε κέξα ηνπ. Σν θέηκελό ζαο ζα έρεη ηε κνξθή εκεξνινγίνπ. 1 ε δηδαθηηθή ώξα α)aλνίμηε ην θάθειν «νλνκαηνζεζία». Γώζηε έλα όλνκα ζηνλ ήξσά ζαο. β) Αλνίμηε ην αξρείν «ηδησηηθόο βίνο» θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ελόηεηα «έλδπζε». Αμηνπνηείζηε ηηο πιεξνθνξίεο θαη πεξηγξάςηε ζε έλα αξρείν WORD ηελ ελδπκαζία, ηελ θόκκσζε θαη ηελ γεληθόηεξε εκθάληζε ηνπ ήξσά ζαο. ην ηέινο δεκηνπξγείζηε έλα ζθίηζν ( αλ ζέιεηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ) 2 ε δηδαθηηθή ώξα Αμηνπνηείζηε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο από ηηο ηαηλίεο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε θαη από ηελ πεξηήγεζή καο ζην δηαδίθηπν γαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα. ηελ πξώηε ζηήιε λα γξάςεηε ρώξνπο όπνπ ζα κπνξνύζακε λα ζπλαληήζνπκε ηνλ ήξσά ζαο θαη ζηελ δεύηεξε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ ξόιν ζαο. ΥΩΡΟΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Γηαιέμηε ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο από ηνλ πίλαθα γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα ζπληάμεηε ζηε ζπλέρεηα. 3 ε δηδαθηηθή ώξα Αλνίμηε έλα αξρείν WORD ή POWER POINT ελαιιαθηηθά. Να πεξηγξάςεηε ζε ηξεηο παξαγξάθνπο ή ηξεηο δηαθάλεηεο παξνπζίαζεο κηα εκέξα από ηε δσή ηνπ ήξσά ζαο ρξεζηκνπνηώληαο σο αξρή ηεο αθήγεζεο ην θείκελν πνπ ζαο έρεη ήδε δνζεί. Να ιάβεηε ππόςε ζην

3 θείκελό ζαο όηη πξόθεηηαη γηα εκεξνιόγην θη επνκέλσο ην ύθνο πξέπεη λα είλαη αλεπηηήδεπην θαη λα αληαλαθιά ηελ ηδηαίηεξε πξνζσπηθόηεηα ηνπ ήξσά ζαο. Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ζαο λα αμηνπνηήζεηε ηηο αθόινπζεο πεγέο Α ΟΜΑΓΑ -εξγαζία θαη επαγγέικαηα -κηα εηθόλα από ηελ αγνξά ηεο αξραίαο Αζήλαο -ζθελή ζπκπνζίνπ -ν Αξηζηνηέιεο γηα ην ξόιν ηνπ άλδξα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο -άληξαο θαη γπλαίθα ζην πιαίζην ηνπ νίθνπ Β)Δπίζεο από ην αξρείν «ηδησηηθόο βίνο» -Δλόηεηα «νηθνγελεηαθή δσή» / αλδξώλαο -Δλόηεηα «δηαηξνθή» / γεύκαηα Β ΟΜΑΓΑ - ε γπλαίθα ζηελ Αζήλα ηεο θιαζηθήο επνρήο -Δλαο Αζελαίνο απεπζύλεηαη ζηε ζύδπγό ηνπ - Ζ ζέζε ησλ γπλαηθώλ θαηά ην Γεκνζζέλε -άληξαο θαη γπλαίθα ζην πιαίζην ηνπ νίθνπ B) Από ην αξρείν «ηδησηηθόο βίνο» -Δλόηεηα «νηθνγελεηαθή δσή» / γπλαηθείεο αζρνιίεο θαη γπλαηθσλίηεο -Δλόηεηα «δηαηξνθή» / γεύκαηα θαη καγεηξηθή Γ ΟΜΑΓΑ - ε εθπαίδεπζε -ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θιαζηθή Αζήλα Β) Από ην αξρείν «ηδησηηθόο βίνο» Δλόηεηεο Σν παηδί θη ν θόζκνο ηνπ - Δθεβηθή ειηθία - Δθπαίδεπζε Γ ΟΜΑΓΑ από ηελ ελόηεηα πεγέο

4 -ν Ξελνθώλ γηα ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία -κηα εηθόλα από ηελ αγνξά ηεο αξραίαο Αζήλαο θαη ηηο ελόηεηεο --εξγαζία θαη επαγγέικαηα Β) Από ην αξρείν «ηδησηηθόο βίνο» -Δλόηεηα «δηαηξνθή»/ καγεηξηθή -«θεύε» -Δθπαίδεπζε/ ν παηδαγσγόο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΝΑΡΙΟΤ Θεσξείηαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ από ηελ αξρή ηνλ ξόιν πνπ έρνπλ αλαιάβεη ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο ηνπο, πνηα ζα είλαη ε ηειηθή εξγαζία ε νπνία ζα ηνπο δεηεζεί ( ζπγγξαθή εκεξνινγίνπ)θαζώο θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα εληάμνπλ ηνπ ήξσέο ηνπο.γη απηό θαη ηνπο δίλεηαη ε θνηλή αξρή ηεο ηζηνξίαο πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηελ αθεηεξία ηεο δηθήο ηνπο αθήγεζεο από ηε ζθνπηά ηνπ ήξσά ηνπο. Α) Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη έλα ξόιν. Ζ πξώηε νκάδα ηνλ ξόιν ηνπ παηέξα ζπδύγνπ, ε δεύηεξε εθείλνλ ηεο κεηέξαο, ε ηξίηε ηνπ γηνπ θαη ε ηέηαξηε ην ξόιν ελόο από ηνπο δνύινπο ηνπ νίθνπ. Β) Αθνινπζεί επεμεξγαζία ησλ δπν ελνηήησλ ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζει Γίλεηαη έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ππνρξεώζεηο ελόο Αζελαίνπ πνιίηε,ηνπο ξόινπο ησλ δύν θύισλ, ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ, ηηο ηαμηθέο δηαθνξέο. Οη καζεηέο ελζαξξύλνληαη λα εληνπίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θαλνύλ ρξήζηκεο ζηελ νκάδα ηνπο. Μεηαθεξόκαζηε λνεξά ζηελ αξραία Αζήλα παξαθνινπζώληαο ηελ ηαηλία «κηα βόιηα ζηελ αξραία αγνξά». Μεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο νη καζεηέο κπαίλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ google earth εληνπίδνπλ ηνπο ρώξνπο πνπ γλώξηζαλ από ηελ ηαηλία. ε πνηνπο από ηνπο ρώξνπο πνπ γλσξίζακε ζα ήηαλ πηζαλό λα ζπλαληήζνπκε ην πξόζσπν πνπ έρεη αλαιάβεη ε θάζε νκάδα; ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξηα λα γλσξίζνπλ έλα ηππηθό αζελατθό ζπίηη. Αλνίγνπλ ην θάθειν ηδησηηθόο βίνο θαη πεγαίλνπλ ζηελ ελόηεηα «θαηνηθία». Αθνύ πεξηεγεζνύλ ζηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ θαινύληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ρξεζηκόηεηα θαζε δσκαηίνπ- ρώξνπ ηεο νηθίαο, θαζώο θαη ησλ επίπισλ θαη ησλ ζθεπώλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα εληνπίζνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηηο ζύγρξνλεο θαηνηθίεο ζηηο πόιεηο θαη ζηα ρσξηά θαζσο θαη κε ηνλ ζύγρξνλν νηθηαθό εμνπιηζκό.ζ δηδαθηηθή ώξα θιείλεη κε παηρλίδη ζηελ ζειίδα ηνπ βξεηαληθνύ κνπζείνπ Αλ ππάξρεη ρξόλνο νη καζεηέο κπαίλνπλ ζηελ ζειίδα ηνπ κνπζείνπ θπθιαδηθήο ηέρλεο θαη παξαθνινπζνύλ απνζπάζκαηα από δύν ηαηλίεο γηα ηηο γπλαηθείεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα ζπκπόζηα. Οη πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο ιεηηνπξγνύλ σο αθόξκεζε θαη έρνπλ σο ζθνπό λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν θιίκα θαη λα ζπληειέζνπλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο επνρήο από ηνπο καζεηέο.

5 Γ) Δθηαζε ε ώξα νη ήξσέο καο λα δσληαλέςνπλ. Κάζε νκάδα θαιείηαη λα δώζεη έλα όλνκα ζηνλ ήξσά ηεο αθνύ κειεηήζεη ην θάθειν «νλνκαηνζεζία» ηελ ζπλέρεηα αλνίγνπλ ην θάθειν «ηδησηηθόο βίνο» ελόηεηα «έλδπζε» θαη θαινύληαη λα θαληαζηνύλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ζε έλα αξρείν WORD ηελ ακθίεζε,ηελ θόκκσζε θαη ηελ γεληθόηεξε εκθάληζε ηνπ ήξσά ηνπο. Ζ πεξηγξαθή κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε έλα ζθίηζν ησλ καζεηώλ. Γ) Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο κηα ιίζηα κε δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπο δεηείηαη λα επηιέμνπλ θαη λα αληηζηνηρίζνπλ ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο κε ην ξόιν πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Καη απηόλ ηνλ ηξνπν νη καζεηέο θηηάρλνπλ έλα πξώην ζρεδηάγξακκα ησλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ήξσά ηνπο.ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα επηιέγεη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαη ζπληάζζεη θείκελν ππό ηε κνξθή εκεξνινγίνπ ζην νπνίν ν ήξσαο αθεγείηαη κηα ηππηθή εκέξα ηεο δσήο ηνπ. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ζπληάμνπλ ην θείκελό ηνπο ζε αξρείν word ή power point θαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ηηο θαηάιιειεο εηθόλεο. Γηα ηελ εξγαζία απηή νη νκάδεο παξαπέκπνληαη ζην πιηθό ησλ θαθέισλ «ηδησηηθόο βίνο» θαη «όςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηε αξραία Διιαδα». ΑΠΟΣΟΛΗΑ ΧΑΝΣΕΑΡΑ

Κοσραμπέα Ιωάννα Φιλόλογος Δ.Ε., master Παιδαγωγικής Ε-mail:kourabea@yahoo.com

Κοσραμπέα Ιωάννα Φιλόλογος Δ.Ε., master Παιδαγωγικής Ε-mail:kourabea@yahoo.com 1 «Η ζςμμασία ηηρ Γήλος Η ζςμμασία όπγανο ηηρ αθηναϊκήρ ηγεμονίαρ» Ππόηαζη διεπεςνηηικού ζεναπίος με αξιοποίηζη ηος λογιζμικού Περιπλάνηζη ζηο τώρο - τρόνο Κοσραμπέα Ιωάννα Φιλόλογος Δ.Ε., master Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.»

Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Πηινηηθή Δθαξκνγή Λία Γαιάλε Γαζθάια, Γεωγξάθνο «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ ράξηε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ ΔΝΑΡΙΟΤ: ΑΝΑΣΑΙΑΓΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΣΑ ΥΡΟΝΙΑ ΣΟΤ Β ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Α Λςκείος Θεμαηική ενόηηηα:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ηεο αξραίαο θππξηαθήο πεδνγξαθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηωλ Αξραίωλ Ειιεληθώλ ζην Γπκλάζην

Αμηνπνίεζε ηεο αξραίαο θππξηαθήο πεδνγξαθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηωλ Αξραίωλ Ειιεληθώλ ζην Γπκλάζην Αμηνπνίεζε ηεο αξραίαο θππξηαθήο πεδνγξαθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηωλ Αξραίωλ Ειιεληθώλ ζην Γπκλάζην Τν κνηίβν ηεο κεηαβνιήο/ κεηακόξθωζεο από ηνπο αξραίνπο κύζνπο ζηα παξακύζηα θαη ην δεκνηηθό ηξαγνύδη

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΛΔΜΜΘ - Θ KAI ΛΔΜΜΘAKIA: ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην Γεθέκβξην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο daousis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα