Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 1"

Transcript

1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ», όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση με απόφαση της Γ.Σ. των συνεταίρων της 1 ης Ιουλίου 2014 και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τ. τ. Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΗΜΑ 1. Με την από 29/5/1994 ιδρυτική συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/86 όπως ισχύουν, αμιγώς Πιστωτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ», το καταστατικό του οποίου καταχωρήθηκε στο βιβλίο μητρώου Συν/σμών του Ειρηνοδικείου Τρικάλων με την υπ αριθμ. 313/1994 πράξη της Ειρηνοδίκη Τρικάλων. Ο εν λόγω Συν/σμός, ύστερα από την άδεια που δόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος με την Νο. 605/9/ απόφαση της Ε.Ν.Π.Θ, θα λειτουργεί ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το Ν. 2076/1992 και την Π.Δ./Τ.Ε. 2258/93, όπως εκάστοτε ισχύουν και με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ». 2. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να χρησιμοποιεί «Διακριτικό Τίτλο» καθώς και «Σήμα», την επιλογή και καθιέρωση των οποίων εξουσιοδοτείται να κάμει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε μεταβολή, μετά την καθιέρωσή τους, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Μετά τη δυνατότητα που παρέχεται στην Τράπεζα να επεκταθεί και στους υπολοίπους Νομούς της Θεσσαλίας, τροποποιείται η επωνυμία της Τράπεζας σε «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ» ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΔΡΑ Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Τρικκαίων ενώ υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία του μπορούν να ιδρύονται στην πόλη των Τρικάλων ή και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη ή χωριό της περιοχής δραστηριότητάς του. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται για αόριστο χρόνο. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Συνεταιρισμός έχει κυρίως οικονομικούς σκοπούς και αποβλέπει στην οικονομική ανάπτυξη των μελών του και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά, στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού σκοπού του. 2. Η πραγμάτωση των σκοπών επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με τη συνεργασία του συνόλου των μελών και με την ανάπτυξη στον ανώτατο δυνατό βαθμό όλων των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το Ν. 1667/86 και το διαμορφούμενο και Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 1

2 ισχύον εκάστοτε συναφές θεσμικό πλαίσιο, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι: α) Η χορήγηση δανείων στα μέλη του για την ανάπτυξη και την υποβοήθηση των εργασιών τους, καθώς και για την κάλυψη άλλων αναγκών τους. β) Η παροχή για τα μέλη των εγγυήσεων και ασφαλειών προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη κάθε είδους και μορφής πιστωτικών διευκολύνσεών τους (δάνεια, εγγυητικές επιστολές, υποσχετικές εξόφλησης, κλπ). γ) Η παροχή προς τα μέλη του τεχνικοοικονομικής διευκόλυνσης και στήριξης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. δ) Η μέριμνα στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού του σκοπού, για την επαγγελματική, τη συνεταιριστική και την πολιτιστική εκπαίδευση των μελών του, καθώς και για την ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών τους. ε) Η παροχή στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού του σκοπού, προς τα μέλη του οικονομικών διευκολύνσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που οφείλονται σε λόγους υγείας (των ιδίων και των μελών της οικογενείας τους),σε σπουδές τέκνων, στην οικογενειακή κατάσταση των ιδίων ή των παιδιών τους κλπ. στ) Η δραστηριοποίηση στην επαγγελματική, συνεταιριστική και πολιτιστική εκπαίδευση των μελών του για την ικανοποίηση των κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών αυτών, ως και κάθε άλλου τρίτου, διαδίδοντας γνώσεις με διαλέξεις ή κατάλληλα έντυπα, σε θέματα ιδιαίτερα πατριωτικής, θρησκευτικής, οικονομικής συνεταιριστικής φύσης. Επίσης μπορεί ο Συνεταιρισμός να συντρέχει στην περίθαλψη των απόρων συνεταίρων με παροχή βοηθημάτων και ιατρικής περίθαλψης σε ασθενούντες, χορήγησης φαρμάκων, εξεύρεσης εργασίας. Για την ικανοποίηση όλων των παραπάνω σκοπών ο Συνεταιρισμός ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με βάση ειδικό προϋπολογισμό διαθέτει ποσοστό από τα καθαρά του κέρδη, ειδικός δε κανονισμός εγκρινόμενος από τη Γενική Συνέλευση θα κανονίσει τις σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν την περίθαλψη ή αλληλοβοήθεια των συνεταίρων. Επίσης μπορεί το Δ. Σ. να προβαίνει σε αυτασφάλιση των μελών του, έπειτα από σύνταξη αναλογιστικής μελέτης κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πάντοτε και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Συνεταιρισμού. 3. Αφού εξασφαλισθούν οι προβλεπόμενες από το Ν. 3601/2007 όπως ισχύει και με σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν προϋποθέσεις, στις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού εντάσσονται αυτοδικαίως και όλες οι τραπεζικές εργασίες που, τηρουμένων των νόμων και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, επιτρέπεται να διεξάγονται από τους πιστωτικούς Συνεταιρισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι: α) Η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και η διαχείρισή τους. β) Η χορήγηση πιστώσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πράξεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. γ) Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. δ) Η διενέργεια πληρωμών και μεταφορά κεφαλαίων. Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 2

3 ε) Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών, κλπ). στ) Η παροχή εγγυήσεων και η ανάληψη υποχρεώσεων (έκδοση εγγυητικών επιστολών κλπ). ζ) Οι συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του Συνεταιρισμού σε: Μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα κλπ). Συνάλλαγμα. Προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοοικονομικά δικαιώματα. Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων. Κινητές αξίες. η) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιομηχανική στρατηγική και άλλα συναφή θέματα, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων. θ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου ή η παροχή συμβουλών στον τομέα αυτό. ι) Η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. ια) Η εκμίσθωση θυρίδων. ιβ) Η παροχή υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης, factoring και η συμμετοχή σε εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων του Ν. 2367/ κατά τα προβλεπόμενα στον εν λόγω νόμο και στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. ιγ) Η διεκπεραίωση Τραπεζικών εργασιών που αφορούν τις εισαγωγές και εξαγωγές. Ιδ) Η διαχείριση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς τοπικής εμβέλειας. ιε) Η παροχή συμβουλών και στήριξης σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιστ) Η Διενέργεια εργασιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο μέτρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το εν γένει ισχύον θεσμικό πλαίσιο ιζ) Η Διενέργεια Πράξεων Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 4. Όλες οι δραστηριότητες αναπτύσσονται και οι σκοποί πραγματώνονται μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τους νόμους, τους ισχύοντες νομισματοπιστωτικούς κανόνες (αποφάσεις και οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος κλπ),το καταστατικό του Συνεταιρισμού, τους κανονισμούς του, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε Δε εφόσον έχουν εξασφαλισθεί τα απαιτούμενα κεφάλαια. 5. Η ανάπτυξη του συνόλου των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται στους σκοπούς του Συνεταιρισμού και η υλοποίησή τους θα γίνεται σταδιακά εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις. 6. Ο Συνεταιρισμός συναλλάσσεται αποκλειστικά με τα μέλη του, με άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και με το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ συναλλαγές με άλλα πρόσωπα, πλην αυτών, επιτρέπονται μόνο εφόσον σ αυτές συμμετέχει και μέλος του Συνεταιρισμού. Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 3

4 «Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τυχόν θέτει κατά περίπτωση, η Τράπεζα μπορεί να συναλλάσσεται και με μη μέλη του μέχρι ποσού που σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό 50% επί των χορηγήσεών του ή των καταθέσεών του. Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τυχόν θέτει, στον πιο πάνω περιορισμό δεν υπόκεινται οι συναλλαγές: (i) οποιασδήποτε φύσεως όταν συμμετέχει και μέλος του συνεταιρισμού και (ii) αυτές που Αφορούν δευτερεύουσες τραπεζικές εργασίες διαμεσολαβιτικού χαρακτήρα». 7. Ο Συνεταιρισμός για την επίτευξη των στόχων του μπορεί, όταν απαιτείται, να μετέχει σε δραστηριοποιούμενες στον χρηματοπιστωτικό τομέα εταιρίες ή και να ιδρύει όμοιες εταιρίες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 5 ο ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 1. Συνεταίροι γίνονται ενήλικες Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, που είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής μέσα στην οποία ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει τις δραστηριότητές του ή κατάγονται από αυτόν, εφ όσον δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση και συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος. Οι δραστηριότητες του Συνεταιρισμού αναπτύσσονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του επίσης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες εντός της Διοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας. 2. Επίσης μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού Δήμοι ή Κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχουν έδρα στην Περιοχή δραστηριοποίησης του Συνεταιρισμού. 3. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των οποίων τα μέλη κατάγονται από την περιοχή εντός της οποίας δραστηριοποιείται ο Συνεταιρισμός και η έδρα τους βρίσκεται σε άλλη περιοχή της χώρας. 4. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη όσοι μετέχουν σε άλλο συνεταιρισμό που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την κατάθεσή της καταβάλλεται και το ισχύον εκάστοτε δικαίωμα εγγραφής, καθώς και μέρος έναντι της συνεταιριστικής μερίδας κλπ, που ορίζεται κατά περίοδο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Με την κατάθεση της αίτησης και της προκαταβολής ο συνέταιρος αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό του Συνεταιρισμού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τους κανονισμούς, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται κατά την είσοδό του να καταβάλει, εκτός από το ποσό της αρχικής αξίας της μερίδας του, και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ελεγμένο από Ορκωτούς Ελεγκτές ή άλλο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174), ισολογισμό της τελευταίας Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 4

5 χρήσης και με μέθοδο αποτίμησης της συνολικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας αυτήν της λογιστικής αξίας, και ως αυτή η εισφορά αναπροσαρμόζεται ανά χρήση με την ίδια λογιστική μέθοδο αποτίμησης ως πιστοποιείται από τον ως άνω Ορκωτό Ελεγκτή νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. Σε κάθε περίπτωση κατά τον ως άνω υπολογισμό αφαιρείται το ποσό κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις υπολείπονται των απαιτουμένων, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 38 παρ. 3(β) του ν. 2937/2001 έκθεση των Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών και τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την κατ αρχήν αποδοχή ή μη κάθε αιτήματος αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη, μετά την κατάθεση της αίτησης, συνεδρίασή του. Μετά την καταφατική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προθεσμία μέχρι τριών μηνών από την υποβολή κάθε αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εξοφλήσουν την αξία των μεριδίων, της εισφοράς κλπ του άρθρου 22 του παρόντος. Μόνο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών (μερίδες, εισφορές κλπ), λαμβάνεται οριστική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εγγραφή και αποκτά ο ενδιαφερόμενος την ιδιότητα του μέλους για όλες τις σχέσεις του με τον Συνεταιρισμό εκτός από τη συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις. 2. Η εγγραφή νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη, μετά την οριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά της οποίας μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υποχρεωτικά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την εγγραφή μέλους εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τον Συνεταιρισμό αφού εξοφληθούν από τον ενδιαφερόμενο οι προβλεπόμενες στο άρθρο 22 οικονομικές υποχρεώσεις (μερίδα, εισφορά κλπ). 3. Εάν τελικά δεν γίνει δεκτή αίτηση εγγραφής συνεταίρου, επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο άτοκα όσα ποσά έχει καταβάλλει για το σκοπό αυτό (δικαίωμα εγγραφής, μερίδα κλπ). ΑΡΘΡΟ 7 ο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 1. Η διαγραφή μέλους από τον Συνεταιρισμό γίνεται: α) Με οικειοθελή αποχώρηση. Κάθε συνεταίρος που συμπλήρωσε τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ως μέλος του Συνεταιρισμού, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του κατά τη λήξη συγκεκριμένης διαχειριστικής χρήσης με αίτηση-δήλωση που πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από το τέλος της χρήσης εξόδου του. Ο συνεταίρος ο οποίος έχει υποβάλλει δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης και οι συνεταιριστικές του μερίδες δεν έχουν εξοφληθεί μπορεί με νεότερη γραπτή δήλωση του που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να ανακαλέσει την προηγούμενη δήλωση οικειοθελούς αποχώρησής του. Αν δεν υποβληθέι τέτοια δήλωση η διαγραφή του συντελείται με την εξόφληση του συνόλου των συνεταιριστικών του μερίδων, η οποία θα γίνεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986, της παραγράφου 5 του άρθρου 27 Ν. 3601/2007 και των σχετικών προβλέψεων του παρόντος άρθρου και του παρόντος καταστατικού, στην τιμή που θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ισχύει κατά το χρόνο εξόφλησής τους. Μέχρι τότε θα εξακολουθεί να είνει μελός του Συνεταιρισμού. β) Λόγω αποκλεισμού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη, από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος, απαρτία και Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 5

6 πλειοψηφία, μπορεί να αποκλεισθεί από τον Συνεταιρισμό και να διαγραφεί ο συνέταιρος που: βα) Είναι μέλος άλλου Συνεταιρισμού που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό (παρ.4 άρθρου 5 του παρόντος). ββ) Καθυστερεί την επιστροφή (εξόφληση) στον Συνεταιρισμό χορηγηθέντων δανείων πέραν του τριμήνου από τη λήξη τους. βγ) Καθυστερεί την εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης οικονομικής υποχρέωσης προς τον Συνεταιρισμό για την οποία άμεσα ή έμμεσα είναι υπόχρεως και για την οποία κινήθηκε η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του. βδ) Καταδικάσθηκε τελεσίδικα για απιστία (άρθρο 390 π.κ.) ως μέλος των Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε των ορισμένων από τα αρμόδια όργανα του Συνεταιρισμού (Δ.Σ., Γ.Σ.) επιτροπής, ή ως εκκαθαριστής ή ως υπάλληλος του Συνεταιρισμού. βε) Από οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων του, έβλαψε τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο με την κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους αποκλεισμού. Κατά της απόφασης μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα. Ο αποκλειόμενος συνέταιρος διαγράφεται από το βιβλίο των μελών του Συνεταιρισμού από την ημέρα που η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατέστη αμετάκλητος, είτε γιατί έληξε άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής, είτε γιατί δημοσιεύθηκε τελεσίδικη απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου που απορρίπτει την προσφυγή. γ) Λόγω θανάτου. Ο συνέταιρος που πέθανε διαγράφεται από το Συνεταιρισμό στο τέλος χρήσης κατά την οποία επήλθε ο θάνατος. Έως τότε η συνεταιριστική ιδιότητα συνεχίζεται στο πρόσωπο των νόμιμων κληρονόμων του. Ανήλικος κληρονόμος επιτροπεύεται σύμφωνα με το νόμο, ενώ τυχόν περισσότεροι από έναν κληρονόμοι αντιπροσωπεύονται από έναν απ αυτούς με εξουσιοδότηση των υπολοίπων. 2. Στον συνέταιρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το Συνεταιρισμό αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα σύμφωνα με τον υπολογισμό του παρακάτω πέμπτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου το αργότερο τρεις μήνες μετά την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για την επιστροφή στον ή στους κληρονόμους αποβιώσαντος συνεταίρου της συνεταιριστικής μερίδας, αν κανένας τους δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ή δεν επιθυμεί να γίνει μέλος του συνεταιρισμού σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.7 του παρόντος. Η απόδοση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας κατά την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό των συνεταίρων ή καθώς και κάθε άλλη περίπτωση εξόφλησης των συνεταιριστικών μερίδων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων του Συνεταιρισμού, τα οποία μπορούν επίσης να επιμερίζουν σε όλους τους συνεταίρους που έχουν σχετικό δικαίωμα και ανάλογα με τις μερίδες του καθενός, το ποσό που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει να διατεθεί για εξόφληση της αξίας τους. Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 6

7 Στην έννοια της «συνεταιριστικής μερίδας» για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής περιλαμβάνεται τόσο η μία υποχρεωτική για κάθε συνέταιρο μερίδα, όσο και οι προαιρετικές της παρ.1 του άρθρου 22 του παρόντος. Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το Συνεταιρισμό αποδίδεται η αξία της Συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον από τον ελεγμένο από Ορκωτούς Ελεγκτές ή άλλο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο,κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174), ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η απόδοση της αξίας αυτής στον συνεταίρο θα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που συναρτώνται με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων Εποπτείας (αρθρο 2 παρ. 9 εδάφ. τελευταίο του Ν. 1667/86, όπως ισχύει) και επιφυλασσομένης της εφαρμογής του ως άνω τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ Τα μέλη του συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα: 1. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και στα όργανα διοίκησης του Συνεταιρισμού εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες για κάθε περίπτωση προϋποθέσεις. Στη Γενική Συνέλευση δεν θα συμμετέχουν όσα μέλη, : α) Έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω του έτους κατά τον χρόνο της πρώτης δημοσίευσης τις πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης. β) Έχουν δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά τον χρόνο της πρώτης δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 2. Να ενημερώνονται για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και, με δαπάνη τους, να εφοδιάζονται με αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων οποτεδήποτε, καθώς και με αντίγραφα του ισολογισμού και των λογαριασμών κερδώνζημιών. 3. Να μετέχουν στα καθαρά κέρδη και σε κάθε άλλη παροχή ανάλογα με τις συνεταιριστικές τους μερίδες και σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν εκάστοτε. 4. Να ζητούν δάνεια με τόκο για παραγωγικούς σκοπούς ή άλλες οικονομικές διευκολύνσεις από τα διαθέσιμα του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, το ύψος των οποίων εξαρτάται από την αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις. 5. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τα ίδια δικαιώματα και είναι ίσοι σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και δεν δικαιούται οποιοδήποτε μέλος να δανειοδοτηθεί σε μεγαλύτερο ύψος από το καθορισθέν στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και εν πάση περιπτώσει οι δανειοδοτήσεις και οι πάσης φύσεως διευκολύνσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 39 του παρόντος. 6. Στις προσλήψεις προσωπικού της Τράπεζας θα προτιμώνται μέτοχοι ή συγγενείς μετόχων Α βαθμού ή σύζυγοι αυτών. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ Οι συνεταίροι, εκτός των άλλων, οφείλουν: 1. Να μετέχουν και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα και το κύρος του ίδιου και των μελών του. Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 7

8 2. Να καταβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα οφειλόμενα στο Συνεταιρισμό ποσά για δικαίωμα εγγραφής, αξία συνεταιριστικών μερίδων, υπεραξία, εισφορές, κλπ. 3. Να επιστρέφουν εμπρόθεσμα τα δάνεια που παίρνουν από τον Συνεταιρισμό. 4. Να εφαρμόζουν με ακρίβεια το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να προστατεύουν με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. 5. Να καταβάλλουν στον Συνεταιρισμό τόσο τα πραγματικά έξοδα που πραγματοποιούνται για τις προσφερόμενες στους ίδιους υπηρεσίες, όσο και τις τυχόν προμήθειες κλπ που έχουν καθοριστεί από τα αρμόδια Όργανα του, εκτός των δανείων για την χορήγηση των οποίων δεν θα εισπράττεται προμήθεια. ΑΡΘΡΟ 10ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Ο συνεταίρος ευθύνεται μέχρι την αξία των μερίδων του για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που δημιουργήθηκαν, τόσο πριν από την εγγραφή του, όσο και κατά το διάστημα που είναι μέλος του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 11 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1) α) Τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, οι οποίοι εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση και η θητεία τους είναι τετραετής. Τα πλήρους απασχόλησης εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που όντως διευθύνουν την δραστηριότητα του Συνεταιρισμού δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη του Συνεταιρισμού. β) Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι μόνιμοι κάτοικοι σε καθένα από τους τέσσερεις(4) νομούς της Θεσσαλίας εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα τουλάχιστον Σύμβουλο, μόνιμο κάτοικο του νομού, εφόσον ο αριθμός των μελών του Συνεταιρισμού στον κάθε νομό είναι χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) και πάνω ή λειτουργεί στην περιοχή του νομού Κατάστημα της τράπεζας. Σε περίπτωση που κατά τις αρχαιρεσίες, δεν εκπροσωπούνται στο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη Γενική Κατάταξη των σταυρών προτίμησης, κάποιοι από τους παραπάνω νομούς καίτοι πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκλέγεται υποχρεωτικά ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος, μόνιμος κάτοικος του αντίστοιχου νομού, ενώ παράλληλα αυξάνεται ισάριθμα ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί ένα από τους παραπάνω νομούς και που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία αυτή (πέραν των εννέα), παύσει να είναι μόνιμος κάτοικος του νομού που εκπροσωπεί, εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος σε σταυρούς προτίμησης, μόνιμος κάτοικος του ίδιου νομού καλούμενος προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το αυτό συμβαίνει εφόσον το εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποβιώσει ή παραιτηθεί. γ) Ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι απόφοιτος Ανώτατης Οικονομικής Σχολής ή ισότιμης εκ του εξωτερικού και να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε ελεγκτικές εργασίες και λογιστικά θέματα. Σε περίπτωση που κατά τις αρχαιρεσίες δεν εκλεγεί στο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο με τις παραπάνω ιδιότητες, εκλέγεται υποχρεωτικά ο Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 8

9 πρώτος σε σταυρούς προτίμησης που ακολουθεί και έχει τις ιδιότητες αυτές, ενώ παράλληλα αυξάνεται ισάριθμα και ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει, ως ένα από τα μέλη του, και εκπρόσωπός των, μονίμων ή με σύμβαση αορίστου χρόνου, εργαζομένων στο Συνεταιρισμό μη μελών του, σύμφωνα με το Ν. 1667/86, όπως ισχύει, (άρθρο 7, παρ. 1),εφόσον ο αριθμός τους κατά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών υπερβαίνει τους είκοσι (20) και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις εκλογής του κλπ 3. Για τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει, μετά την προκήρυξη των εκλογών και τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ημέρα, να καταθέσουν γραπτή αίτηση προς τη διοίκηση του Συνεταιρισμού και να καταβάλλουν το ισόποσο παραβόλου, του οποίου το ύψος θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ εξαίρεση μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παρέχεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό, ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. Επίσης, με την ίδια διαδικασία καθορίζεται και η αποζημίωση για εκτός έδρας μετακινήσεις τους, για υποθέσεις και εργασίες του Συνεταιρισμού. 5. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη, όταν: α) Έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω του έτους. β) Έχουν δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις. Εκτός εάν έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος τους κατά τον χρόνο της πρώτης δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 6. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ. Σ: α) Πρώην υπάλληλοι της Τράπεζας εάν από την αποχώρηση τους από αυτή μέχρι την ημέρα λήξης κατάθεσης της υποψηφιότητας δεν έχουν παρέλθει 12 ημερολογιακοί μήνες. β) Όσοι δεν έχουν απολυτήριο λυκείου ή άλλου ισοδύναμου τίτλου εσωτερικού ή εξωτερικού. 7. Συγκροτείται επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων για το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού που αποτελείται από τρία (3) μέλη του Συνεταιρισμού και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων είναι μεγαλύτερη κατά ένα έτος της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει θέσεις με εκτελεστικές αρμοδιότητες στον Συνεταιρισμό και να μετέχει συγχρόνως στην Επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων. Έργο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι η κατάρτιση καταλόγου των υποψηφίων μελών Δ.Σ. που όντως θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού. Τα υποψήφια μέλη πρέπει να πληρούν τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο νόμο και στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.Τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη Γ.Σ. των μελών του Συνεταιρισμού κατά την οποία πρέπει να εκλεγούν τα δύο εκ των ανωτέρω μελών του Δ.Σ., ο κατάλογος υποβάλλεται στην Τ.τ.Ε. προς προληπτική εποπτική αξιολόγηση και έγκριση της καταλληλότητας των υποψηφίων. Ο κατάλογος περιέχει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των προσώπων που πρόκεται να εκλεγούν.αν κάποιο ή κάποια από τα υποψήφια πρόσωπα κριθούν ακατάλληλα από την ΤτΕ και ο αριθμός των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι υπολείπεται του διπλασίου του αριθμού των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν, η Επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων, εντός δεκεπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της αρνητικής Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 9

10 αξιολόγησης της ΤτΕ, υποβάλλει συμπληρωματικό κατάλογο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να κριθούν κατάλληλοι τουλάχιστον διπλάσιοι υποψήφιοι από τον αριθμό των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ. 1. Με πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, συνέρχονται άμεσα και το αργότερο την έβδομη από την εκλογή τους ημέρα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τους Α και Β Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Ακόμη μπορεί, στην ίδια ή και σε άλλη συνεδρίαση, να εκλέξει με την ίδια διαδικασία Αναπληρωτή Γραμματέα και Αναπληρωτή Ταμία αν κρίνει τούτο αναγκαίο για την καλύτερη λειτουργία του Συνεταιρισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με επαρκείς γνώσεις σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και δύο μέλη που είναι μη εκτελεστικά. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τότε η Επιτροπή ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της. 2. Εάν από αμέλεια κλπ του πρώτου μέλους δεν συγκληθεί στην τακτική προθεσμία το Διοικητικό Συμβούλιο, η σχετική ευθύνη και αρμοδιότητα μεταβιβάζεται στο μέλος που εκλέχθηκε δεύτερο, το οποίο και συγκαλεί άμεσα το Συμβούλιο για να συγκροτηθεί σε σώμα. 3. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπο που συνδέεται με άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού. 4. Δεν επιτρέπεται να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού και εκπίπτουν του αξιώματός τους πρόσωπα που εργάζονται στο Συνεταιρισμό με οποιαδήποτε σχέση ή που είναι μέλη στα Όργανα Διοίκησης ή υπάλληλοι άλλων φορέων, οι οποίοι ασκούν παρεμφερείς προς τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού εργασίες και, γενικώς, πρόσωπα που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις αποκλεισμού τους από μέλη του Συνεταιρισμού (άρθρο 7, παρ.1β παρόντος),εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 παρ.2 του Παρόντος. 5. Δεν επιτρέπεται να μετέχει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του το μέλος, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τον ίδιο, σύζυγο ή συγγενή του πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 6. Δεν θα προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι ούτε θα μετέχουν σε διαγωνισμούς για πρόσληψη στην Τράπεζα συγγενείς Α και Β βαθμού συγγενείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι σύζυγοι αυτών κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Οι προσλήψεις θα γίνονται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων από ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να προσλαμβάνει υπαλλήλους με βάση την κατάταξη του εν λόγω φορέα. 7. Μέλη του ΔΣ ή οι σύζυγοι τους ή οι συγγενείς τους μέχρι Β βαθμό συγγένειας δεν μπορούν να έχουν επιχειρηματική σχέση με την τράπεζα (προμηθευτές, εργολάβοι, πάροχοι υπηρεσιών κλπ) πλην των τραπεζικών εργασιών με τις προϋποθέσεις του άρθρου 37 παρ Σύζυγοι ή συγγενείς τους μέχρι Β βαθμό συγγένειας στελεχών της τράπεζας εχόντων δικαίωμα υπογραφής, δεν μπορούν να έχουν επιχειρηματική σχέση με την Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 10

11 τράπεζα (προμηθευτές, εργολάβοι, πάροχοι υπηρεσιών κλπ) πλην των τραπεζικών εργασιών με τις προϋποθέσεις του άρθρου 37 παρ. 12. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού, καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας του. Επίσης αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο Συνεταιρισμό μέσα στα πλαίσια του σκοπού του, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή του Εποπτικού Συμβουλίου. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στελέχη του Συνεταιρισμού. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και να προστατεύουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού με όλα τα νόμιμα μέσα που προσφέρονται. Ιδιαίτερα το Δ. Σ. έχει καθήκον και χρέος να παρακολουθεί και ελέγχει την χρήση των παρεχομένων δανείων, την έγκαιρη επιστροφή αυτών καθώς και να φροντίζει για την ανάπτυξη του πνεύματος της οικονομίας για την καλυτέρευση της οικονομικής κατάστασης των μελών του Συνεταιρισμού. 4. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και η, στα πλαίσια πάντοτε του νόμου και σύμφωνα με το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τους Κανονισμούς, αντιμετώπιση των ακολούθων θεμάτων: α) Προσλήψεις, απολύσεις, αποδοχές, κλπ προσωπικού. β) Εγγραφή-διαγραφή μελών. γ) Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. δ) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αποδοχής καταθέσεων. ε) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης δανείων στ) Καθορισμός υπεραξίας συνεταιριστικής μερίδας. ζ) Καθορισμός αποζημίωσης εξερχόμενων μελών. η) Σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και κατάρτιση του ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσης για κάθε διαχειριστική περίοδο. Εισήγηση επ αυτών προς τη Γενική Συνέλευση. Έγκριση, κατά τη διάρκεια του έτους, των αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία του Συνεταιρισμού προσαρμογών του προϋπολογισμού. θ) Κατάρτιση, τροποποίηση, κλπ εσωτερικών κανονισμών και σχετική εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση για έγκριση. ι) Αγορά μηχανημάτων, επίπλων και λοιπών κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και παντός αναλώσιμου ή όχι αγαθού για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού. ια) Ίδρυση Υποκαταστημάτων και Πρακτορείων μετά από μελέτη βιωσιμότητας. ιβ) Γνωστοποίηση προς τις αρμόδιες Αρχές των μεταβολών που επέρχονται στα διοικητικά Όργανα του Συνεταιρισμού (Ν. 1667/86, όπως ισχύει, άρθρο 7, παρ. 1) καθώς και παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας που νόμιμα προβλέπεται. ιγ) Ορισμός αντιπροσώπων στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, της οποίας είναι μέλος. 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραβαίνουν τα καθήκοντά τους, όπως αυτά καθορίζονται από το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ευθύνονται έναντι των συνεταίρων και των δανειστών για ζημιές που προήλθαν από ενέργειες και παραλήψεις τους. Για κάθε ζημία που υπαίτια προκάλεσαν στον Συνεταιρισμό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ευθύνονται σύμμετρα. Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 11

12 ΑΡΘΡΟ 14 ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. To Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Συνεταιρισμού σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, από τους νόμιμους αναπληρωτές του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του. 2. Σε απαρτία βρίσκεται το Διοικητικό Συμβούλιο όταν παρίσταται αυτοπροσώπως το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. 3. Τις συνεδριάσεις διευθύνει ο Πρόεδρος και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Α ή Β Αντιπρόεδρος ή το μεγαλύτερο σε ηλικία από τα παριστάμενα μέλη όταν οι Αντιπρόεδροι δεν έχουν προσέλθει στη συνεδρίαση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 4. Οι αποφάσεις, με μέριμνα του Γραμματέα, καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετείχαν σε κάθε συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του. Σε περίπτωση άρνησης του συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται μνεία γι αυτό στα πρακτικά, τα οποία και υπογράφονται μόνο από τους υπολοίπους συμβούλους. 5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται και μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο Προϊστάμενος των Υπηρεσιών. 6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα δε μετέχει σε τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του, τα δε υπόλοιπα μέλη υποχρεούνται στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή τους να επιβεβαιώσουν τη μη συμμετοχή και, ταυτόχρονα, να συμπληρώσουν την κενωθείσα θέση με το πρώτο Αναπληρωματικό Μέλος. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΤΑΜΙΑ 1. Ο -Πρόεδρος- του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Συνεταιρισμό και, μαζί με τον Γραμματέα ή τον Ταμία σε θέματα χρηματικής διαχείρισης, υπογράφει τα έγγραφα του Συνεταιρισμού, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. β)μεριμνά και επιμελείται για την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Συνεταιρισμού και την ορθή εφαρμογή των νομίμων διαδικασιών σε κάθε περίπτωση, καθώς και για την τήρηση των κανονισμών και των αποφάσεων των διαφόρων οργάνων του Συνεταιρισμού. γ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις και προεδρεύει των συνεδριάσεων εισηγούμενος τα θέματα και παρέχοντας κάθε αναγκαία επ αυτών διευκρίνιση ή πληροφορία. 2. Ο Α Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Β Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλη την έκταση των καθηκόντων του όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. 3. Ο Γραμματέας: Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 12

13 α) Μεριμνά για την σωστή τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τη φύλαξη των πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. β) Επιμελείται και μεριμνά για τη σύνταξη, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση της διοικητικής και λοιπής αλληλογραφίας του Συνεταιρισμού. 4. Ο Ταμίας: α) Μεριμνά και επιμελείται για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών του Συνεταιρισμού που έχουν σχέση με τη χρηματική και εν γένει με την οικονομική διαχείρισή του. β) Επιμελείται για την αποσυμφόρηση των μη αναγκαίων αποθεμάτων του Ταμείου, καθώς και για την ασφαλή φύλαξη τόσο των διακινούμενων χρημάτων και αξιών, όσο και των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου του Συνεταιρισμού. γ) Μεριμνά και επιμελείται για τη σύνταξη των μηνιαίων καταστάσεων του ταμείου, καθώς και για την παροχή των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Εισηγητής των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του όταν κωλύεται ή απουσιάζει. Στο Διοικητικό Συμβούλιο οι εισηγήσεις είναι δυνατόν να γίνονται και από άλλο μέλος του ή από υπάλληλο του Συνεταιρισμού που θα ορίζει ο Πρόεδρος. Στις περιπτώσεις που η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία όχι του Προέδρου ή των νομίμων αναπληρωτών του, η εισήγηση γίνεται από τα πρόσωπα που ζήτησαν τη συνεδρίαση και καθόρισαν τα προς συζήτηση θέματα. 2. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Συνεταιρισμού που ορίζεται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Γραμματέα του. 3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Συμβουλίων επικυρώνονται από τον κατά την έκδοσή τους Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του. 4. Στην περίπτωση κατά την οποία κενώνεται για οποιοδήποτε λόγο η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Αντιπροσώπων σε Ένωση ή Ομοσπονδία, συμπληρώνεται χωρίς άλλη διαδικασία από το πρώτο αναπληρωματικό αντίστοιχα μέχρι πλήρους εξαντλήσεως των οικείων πινάκων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 17ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Σύμφωνα με το νόμο, είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού. 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως: α) Η τροποποίηση του καταστατικού. β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισμού. γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού. δ) Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή. ε) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς τους. Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 13

14 στ) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις. η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. ι)η έγκριση της συγκρότησης της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 και συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1667/1986 και στο εδάφιο 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού κ) Η έγκριση αιτήσεων συνεταίρων για την απόδοση της αξίας της συνεταιριστικής τους μερίδας κατά την αποχώρησή τους από το συνεταιρισμό, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΠ 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα του συνεταιρισμού τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε διαχειριστικής χρήσης. Έκτακτα συνέρχεται όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα ή το 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού. Ο ίδιος αριθμός συνεταίρων (1/10) μπορεί, εν όψη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη συγκεκριμένα θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Το σχετικό αίτημα στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 2. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες την κατά την προηγούμενη παράγραφο ζητηθείσα Γενική Συνέλευση ή δεν συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη τα θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο και αποφαίνεται σχετικά. 3. Κάθε συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου που διαθέτει. 4. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετέχουν όλοι οι συνεταίροι αυτοπροσώπως και μόνο. 5. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη του Συνεταιρισμού παρίστανται στη Γενική Συνέλευση δια του νομίμου εκπροσώπου των και μόνο. 6. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος της συνεταιριστικής οργάνωσης ανωτέρου βαθμού μέλος της οποίας είναι ο Συνεταιρισμός. ΑΡΘΡΟ 19 ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αναγράφεται υποχρεωτικά η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος που θα συνέλθει καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. 2. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή με Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 14

15 άλλο πρόσφορο μέσο (π. χ τηλεγράφημα, τηλεφώνημα κλπ) ή δημοσιεύεται σε εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα του νομού που επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Συνεταιρισμού. Ειδικά όταν στη Γενική Συνέλευση πρόκειται να συζητηθεί θέμα διάλυσης του Συνεταιρισμού, η προθεσμία γνωστοποίησης της πρόσκλησης ορίζεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες. ΑΡΘΡΟ 20 ο ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Α ή ο Β Αντιπρόεδρος, ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν δεν παρίσταται κανένας, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας ορίζουν από τους παριστάμενους συνεταίρους δύο (2) πρακτικογράφους και, σε περίπτωση ψηφοφορίας μέχρι δεκαπέντε (15) ψηφολέκτες. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών,. Όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα θα παραμένουν στη Συνέλευση καθ όλη τη διάρκειά της. Τόσο ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, οι πρακτικογράφοι και οι ψηφολέκτες, όσο και τα μέλη της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωμα κατά τις διενεργούμενες αρχαιρεσίες. 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης με όσα μέλη και αν παρίστανται, τα οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι ολιγότερα των επτά (7). 3. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του Συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, τον τρόπο εκλογής οργάνων διοίκησης (παρ.8 του παρόντος άρθρου) και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων στην Ένωση ή την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ αυτήν τουλάχιστον τα μισά συν ένα (1) μέλη. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης για τα ίδια θέματα, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των μελών. Στη δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση για τα θέματα αυτά, όταν το σύνολο των μελών του Συνεταιρισμού είναι πάνω από χίλια (1000),απαρτία υπάρχει αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τετρακόσια (400) μέλη. 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών. Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 15

16 Ειδικά στα θέματα της παρ.3 του άρθρου αυτού, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών που συγκροτούν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης. 5. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία. 6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους. Επίσης δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει ο συνεταίρος στα θέματα που αφορούν απαλλαγή από υποχρεώσεις του προς τον Συνεταιρισμό ή κατάρτιση σύμβασής του με τον Συνεταιρισμό. 7. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση γίνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια. Ειδικά για θέματα που αφορούν αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, καθώς και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν και κατά την επανάληψη επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα, αναβάλλεται η λήψη απόφασης. 8. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού, δηλαδή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού στις δευτεροβάθμιες (τοπικές ή κλαδικές) οργανώσεις αστικών συνεταιρισμών που τυχόν συμμετέχει, διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού που προκηρύσσει τις εκλογές, ορίζονται τα απαιτούμενα κατά την κρίση του εκλογικά κέντρα για τη διενέργεια των εκλογών, ανάλογα με τον αναμενόμενο κατά την κρίση του αριθμό προσέλευσης ψηφοφόρων, τα οποία εκλογικά κέντρα μπορούν να βρίσκονται και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων του συνεταιρισμού και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόμενος από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας που θα λειτουργήσει καθένα από τα ως άνω εκλογικά κέντρα. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς αριθμού δικαστικών λειτουργών, μπορεί να διορίζονται δικηγόροι, ύστερα από πρόταση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι για το ΔΣ. Η εκλογή πραγματοποιείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, τόσο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και για τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και για τους αντιπροσώπους του συνεταιρισμού στις δευτεροβάθμιες (τοπικές ή κλαδικές) οργανώσεις αστικών συνεταιρισμών που τυχόν συμμετέχει.τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των μελών κάθε οργάνου μπορούν να συγχωνεύονται σε κοινό έντυπο με χωριστή αναγραφή των υποψηφίων για κάθε όργανο. Υπεύθυνο για την έγκριση των υποψηφιοτήτων, τη σύνταξη των ψηφοδελτίων και την προετοιμασία των εκλογών, είναι το απερχόμενο ΔΣ με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 11. Η εκλογή αρχίζει μετά το πέρας του απολογισμού του ΔΣ. Με βάση τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 11 και την παρ.3 του άρθρου 42 του παρόντος, καταχωρίζονται με αλφαβητική σειρά του επωνύμου στο ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε όργανο τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής. Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 16

17 Η εφορευτική επιτροπή με απόφασή της που ανακοινώνεται στη ΓΣ, μπορεί να ορίσει διαφορετική ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών, εντός οκτώ (8) το πολύ ημερών από την απολογιστική ΓΣ, η ημέρα δε διεξαγωγής των εκλογών, θεωρείται ως συνέχιση της ΓΣ και λαμβάνεται υπόψη η απαρτία της ΓΣ. Η εφορευτική επιτροπή και μόνο αυτή, ορίζει τον τόπο και το χρόνο (διάρκεια) της ψηφοφορίας. Ο τόπος μπορεί να είναι διαφορετικός από τον τόπο διεξαγωγής της ΓΣ. Τα ενιαία ψηφοδέλτια, ένα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ανά ένα των μελών της Επιτροπής ανάδειξης Υποψηφίων και των αντιπροσώπων στην Ένωση και στην Ομοσπονδία Συνεταιρισμών ή κοινό, προπαραδίδονται στους προσερχόμενους να ψηφίσουν συνεταίρους. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού ψηφίζει για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τέσσερις (4) υποψηφίους της προτίμησής του και για την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων μέχρι δύο (2) υποψηφίους της προτίμησής του, επί του ενιαίου ψηφοδελτίου, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου. Τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία των εκλογών λύνονται από την εφορευτική επιτροπή στη οποία παρίσταται Δικαστικός αντιπρόσωπος και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν περισσότερους από τον αριθμό που ορίζεται παραπάνω, είναι άκυρα ως προς το συμβούλιο που αναφέρονται ή ως προς τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων ή τους αντιπροσώπους και έγκυρα ως προς το άλλο συμβούλιο (εφόσον είναι το ψηφοδέλτιο κοινό). Εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων οι υποψήφιοι που, συγκέντρωσαν με σειρά επιτυχίας τις περισσότερες ψήφους και μέχρι εννέα (9) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρείς για την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων με την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 11 παρ 1 εδ. β και γ. Για κάθε Οργάνωση Συνεταιρισμών (Ένωση-Ομοσπονδία) εκλέγονται, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης, όσοι Αντιπρόσωποι προβλέπονται από τα καταστατικά τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Ισάριθμοι, πέραν αυτών, υποψήφιοι για κάθε Συμβούλιο, για την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων καθώς και για κάθε Ένωση ή Ομοσπονδία εκλέγονται Αναπληρωματικά μέλη ή Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι. Τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων καθώς και οι Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι καλύπτουν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του παρόντος, τις κενούμενες αντίστοιχα θέσεις των τακτικών μελών και συνεχίζουν τη θητεία τους μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες ή την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και αντιπροσώπους, τους οποίους ειδοποιεί για την επιτυχία και την ανακήρυξή τους. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο ΔΣ, το ίδρυμα διοικεί το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο. Αντίστοιχα μέχρι το πέρας της θητείας της παλαιάς Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων κατά το άρθρο 11 παρ. 7, δηλαδή ένα έτος μετά τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.,ασκεί τα καθήκοντα της η απερχόμενη Επιτροπή. Μετά τη σύγκληση του νέου ΔΣ (εντός 7 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος), το απερχόμενο ΔΣ είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει κανονικά την παράδοση και την παραλαβή όλων των περιουσιακών στοιχείων και βιβλίων του ιδρύματος και να ενημερώσει το νεοεκλεγέν ΔΣ για τις υποθέσεις του συνεταιρισμού. 9. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το αρμόδιο Δικαστήριο και η σχετική απόφαση ισχύει έναντι όλων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 17

18 ΑΡΘΡΟ 21 ο ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Τα κεφάλαια-πόροι του Συνεταιρισμού απαρτίζονται: α) Από τις συνεταιριστικές μερίδες. β) Από το τακτικό αποθεματικό. γ) Από τα έκτακτα αποθεματικά. δ) Από τα ειδικά αποθεματικά. ε) Από τις κάθε είδος δωρεές, επιχορηγήσεις κλπ. 2. Πέραν αυτών, ο Συνεταιρισμός μπορεί, στα πλαίσια του ισχύοντος εκάστοτε θεσμικού πλαισίου, να αντλεί κεφάλαια με την συγκέντρωση καταθέσεων ή με δανεισμούς και με έκδοση ονομαστικών ομολόγων». ΑΡΘΡΟ 22 ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 1. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα. Έχει όμως το δικαίωμα πέραν της υποχρεωτικής,να αποκτήσει και απεριόριστο αριθμό προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων. 2. Η υποχρεωτική και οι προαιρετικές μερίδες είναι ίσης αξίας και παράγουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επιτρέπεται η έκδοση συνεταιριστικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου με προνόμιο, το οποίο θα συνίσταται σε δικάιωμα απόληψης μερίσματος πολλαπλασίου εκείνου που αντιστοιχεί σε κάθε κοινή συνεταιριστική μερίδα. Κατά τη διανομή των καθαρών κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης όλες ανεξαιρέτως οι συνεταιριστικές μερίδες ικανοποιούνται με την ίδια σειρά. Γαι τη λήψη απόφασης που αφορά την έκδοση των ανωτέρω προνομιούχων συνεταιριστικών μερίδων και τον καθορισμό του ως άνω πολλαπλασιαστή μερίσματος, η γενική συνέλευση των μελών βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα την παράγραφο 3 του άρθρου 20 και απαιτείται η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου πλειοψηφία. Οι συνεταιρικές μερίδες είναι κτήμα των συνεταίρων. Αυτοί σε περίπτωση διάλυσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας θεωρούνται ως πιστωτές και δε δύνανται να πληρωθούν πριν από την εξόφληση όλων των λοιπών προς την Τράπεζα υποχρεώσεών τους, καθώς και όλων των υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τρίτους. 3. Η ονομαστική αξία της Συνεταιριστικής μερίδας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δρχ. διακοσίων χιλιάδων [ ] 3.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της η ονομαστική αξία της μερίδας μειώθηκε σε δρχ. πενήντα χιλιάδες [50.000] και καθορίστηκε η ανταλλαγή κάθε παλαιάς Συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων χιλιάδων [ ] με τέσσερις [4] νέες ονομαστικής αξίας δρχ. πενήντα χιλιάδων [50.000]. 3.2 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της η ονομαστική αξία της Συνεταιριστικής μερίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/01 από μετατράπηκε από δραχμές πενήντα χιλιάδες [δρ ] σε εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά [146,74] 3.3 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της μειώθηκε η ονομαστική αξία της μερίδας από εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά [146,74] σε εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά [73,37] και καθορίστηκε η ανταλλαγή κάθε παλαιάς μερίδας ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά [146,74] με δύο νέες ονομαστικής αξίας εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά [73,37]. 3.4 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της μειώθηκε η ονομαστική αξία της μερίδας από εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά [73,37] σε τριάντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα πέντε λεπτά [36,69] και καθορίστηκε η ανταλλαγή κάθε παλαιάς μερίδας ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών ευρώ τριάντα Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 18

19 επτά λεπτά [73,37] με δύο νέες ονομαστικής αξίας τριάντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά [36,69] 3.5 Η Συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους ανεξάρτητα τους συνεταίρους, εξοφλείται δε στην προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ.1 τρίμηνη προθεσμία και σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Κάθε εγγραφόμενος συνεταίρος, εκτός από την αξία των μερίδων (υποχρεωτικής και προαιρετικών), καταβάλλει: α) Το δικαίωμα εγγραφής που καθορίζεται σε δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) ή είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε /100 (29.35) και μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. β) «Εισφορά» ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ελεγμένο από Ορκωτούς Ελεγκτές ή άλλο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο,κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174), ισολογισμό της τελευταίας χρήσης και με μέθοδο αποτίμησης της τυχόν υπεραξίας της συνεταιριστικής μερίδας αυτό της λογιστικής αξίας, και ως αυτή η εισφορά αναπροσαρμόζεται ανά χρήση με την ίδια λογιστική μέθοδο αποτίμησης και πιστοποιείται από τον ως άνω Ορκωτό Ελεγκτή νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. γ) Τυχόν έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο όργανο για την κάλυψη εκτάκτων ζημιών ή άλλων αναγκών του Συνεταιρισμού. 5. Η συνεταιριστική μερίδα (υποχρεωτική και προαιρετικές) μεταβιβάζεται μόνο σε συνεταίρο. Η μεταβίβαση σε τρίτο γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δεν παρέχεται εφόσον δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του τρίτου στον Συνεταιρισμό ως συνεταίρο. Η μεταβίβαση γίνεται με γραπτή συμφωνία και συντελείται με την καταχώρησή της στο μητρώο του Συνεταιρισμού. 6. Όταν με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, μεταβιβάζονται μερίδες σε πρόσωπο που δεν έχει την προβλεπόμενη μία υποχρεωτική μερίδα, τότε το πρόσωπο αυτό καταβάλει στο Συνεταιρισμό και το δικαίωμα εγγραφής του ως μέλους. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής δικαιώματος εγγραφής οι μεταβιβάσεις μερίδων από γονείς σε τέκνα ή εγγονούς, οι οποίες όμως μπορούν να γίνουν εφόσον ο μεταβιβάζων συνεταίρος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ως μέλος του Συνεταιρισμού και κάθε μεταβιβαζόμενη μερίδα έχει εξοφληθεί από τριετίας. 7. Η συνεταιριστική μερίδα κληρονομείται και κληροδοτείται. Όταν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, μπορεί να διαδεχθεί τον αποβιώσαντα ένας εξ αυτών που πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του στον Συνεταιρισμό και ορίζεται με δήλωση των υπολοίπων κληρονόμων. Αν ο αποβιώσας συνεταίρος είχε περισσότερες της μιας συνεταιριστικές μερίδες και υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι του που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη στο Συνεταιρισμό, είναι δυνατή η εγγραφή ισαρίθμων κληρονόμων σύμφωνα προς τις κληρονομούμενες ακέραιες συνεταιριστικές μερίδες. Και στις περιπτώσεις αυτές ισχύει η απαλλαγή από την καταβολή δικαιώματος εγγραφής. 8. Η συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη του συνεταίρου προς τρίτους, ούτε εκχωρείται ή παραχωρείται με οποιοδήποτε τρόπο για ασφάλεια ή εγγύηση. 9. Ο Συνεταιρισμός έχει δικαίωμα να κατάσχει την ή τις συνεταιριστικές μερίδες του συνεταίρου για χρέη αυτού προς τον Συνεταιρισμό. Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 19

20 10.Επιτρέπεται η ενεχυρίαση των συνεταιριστικών μερίδων για την εξασφάλιση πιστώσεων παρεχομένων από την Συνεταιριστική Τράπεζα αποκλειστικά προς τα μέλη της, στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών τους, τηρουμένων των τυχόν τιθεμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ειδικών κατά περίπτωση ορίων. ΑΡΘΡΟ 23 ο ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 1. Στην αρχή κάθε χρόνου το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση το οικονομικά δεδομένα, της αμέσως προηγούμενης χρήσης και τη θέση του Συνεταιρισμού κατά το κλείσιμό της, καθορίζει το ποσό της εισφοράς που η συνεταιριστική μερίδα θα έχει κατά το αρξάμενο έτος. 2. Για τον καθορισμό της «εισφοράς» λαμβάνεται υπόψη ως μέθοδος αποτίμησης της τυχόν υπεραξίας της συνεταιριστικής μερίδας αυτή της λογιστικής αξίας της οποίας ο υπολογισμός πιστοποιείται από Ορκωτούς Ελεγκτές ή άλλο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174), κατ άρθρο 22 παρ. 4 εδάφιο β του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 24 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται με την παρακράτηση ποσοστού τουλάχιστον δέκα στα εκατό (10%) των καθαρών κερδών κάθε χρήσης. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με την συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο που προορίζεται για την κάλυψη ενδεχομένων ζημιών του Συνεταιρισμού, χρησιμοποιείται στις εργασίες του και μόνο μετά τη διάλυση του Συνεταιρισμού διανέμεται μεταξύ των συνεταίρων που εξακολουθούν να υπάρχουν τότε ή των κληρονόμων τους ανάλογα με τις μερίδες που έχει ο καθένας. ΑΡΘΡΟ 25 ο ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη του Συνεταιρισμού, παρακρατείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού που χρησιμοποιείται για την πληρωμή της προβλεπόμενης από το άρθρο 41 του παρόντος αποζημίωσης εξερχόμενων. Σε υπομερίδα του ίδιου λογαριασμού πιστώνονται και τα εισπραττόμενα από τα νεοεγγραφόμενα μέλη ποσά για «εισφορά πέραν της αρχικής αξίας» της συνεταιριστικής μερίδας (άρθρο 22 παρ. 4 εδ. β), όπως κατ έτος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος και χρησιμοποιούνται για τον αυτό σκοπό. 2. Έκτακτα αποθεματικά μπορούν να σχηματίζονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για άλλους, συγκεκριμένους πάντοτε, σκοπούς, οριζομένων με την ίδια απόφαση και των όρων και προϋποθέσεων χρησιμοποίησής τους. 3. Όλα τα έκτακτα αποθεματικά, εφόσον παρέχεται δυνατότητα και δεν δυσχεραίνεται η πραγμάτωση του σκοπού τους, χρησιμοποιούνται στις εργασίες του Συνεταιρισμού. ΑΡΘΡΟ 26 ο ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Καταστατικό - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Σελίδα 20

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/07/2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/07/2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2: Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 1667/1986 (ΦΕΚ Α,

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 1667/1986 (ΦΕΚ Α, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Του Πιστωτικού Ιδρύματος Περιορισμένης Ευθύνης υπό την μορφή Πιστωτικού Συνεταιρισμού του Νόμου 1667/1986 (ΦΕΚ Α, 196/06-12- 1986) όπως ισχύει με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 1.α. Με την από 19 Ιουλίου 1993 Ιδρυτική Συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΣΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΕΥΚΑΡΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΣΥΝ.ΠΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ίδρυση Διάρκεια Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα, την 26 ην Ιουλίου του έτους 2012, οι στο τέλος του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 1.α. Με την από 19 Ιουλίου 1993 Ιδρυτική Συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε Ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19 ης Νοεμβρίου 2015 και κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε Ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19 ης Νοεμβρίου 2015 και κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου. Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε Ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19 ης Νοεμβρίου 2015 και κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ διαδίκτυο κ)η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Το καταστατικό του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δήμου Προσοτσάνης

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Πρότυπο Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Πρότυπο Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα. του έτους..., οι : 1)...... του... και της...,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Οι συνεταιρισμοί είναι ιδίως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί και τουριστικοί.

Άρθρο Οι συνεταιρισμοί είναι ιδίως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί και τουριστικοί. Νόμος 1667 της 5/6.12.86. Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. (Α' 196). Σχετ. με πιστωτικούς συνεταιρισμούς βλ.ν.2072/96 ΒΛ. ΠΔΤΕ 2471/10.4.2001 σχ. ελάχιστο κεφάλαιο πιστωτικών συνεταιρισμών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ο Σύσταση Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν. Ε Ρ Γ Α. Σ Υ Α.

Σ Υ Ν. Ε Ρ Γ Α. Σ Υ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (συν. Π.Ε.) Σ Υ Ν. Ε Ρ Γ Α. Σ Υ Α. ---------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο. Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο. Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος των Ενώσεων Αγροτουρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα