ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση Νομική Φύση - Διάρκεια 1. Ιδρύεται Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που διέπεται από τις διατάξεις της συνεταιριστικής νομοθεσίας (Ν. 1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού. 2. Ο συνιστώμενος με το παρόν Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. 3. Η διάρκεια του Συνεταιρισμού θα είναι αορίστου χρόνου. ΑΡΘΡΟ 2 Επωνυμία Διακριτικός Τίτλος Σφραγίδα 1. Η επωνυμία του συνιστώμενου με το παρόν Αστικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού είναι «ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». 2. Στις εν γένει συναλλαγές του ο συνιστώμενος με το παρόν Συνεταιρισμός δύναται να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «Συν + ημιουργία». 3. Ο Συνεταιρισμός θα φέρει σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται η πλήρης επωνυμία του, το έτος συστάσεως και ο ήμος της έδρας του. ΑΡΘΡΟ 3 Έδρα 1 Έδρα του Συνεταιρισμού είναι ο ήμος Μαραθώνα Αττικής. Με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ορίζεται η ακριβής διεύθυνση κατά οδό, αριθμό και οίκημα των γραφείων του Συνεταιρισμού. 1

2 2. Με απόφαση του ιοικητικού του Συμβουλίου ο Συνεταιρισμός μπορεί για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί παραρτήματα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, είτε μόνος του, είτε σε συνεργασία με άλλους Συνεταιρισμούς ή νομικά πρόσωπα που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. ΑΡΘΡΟ 4 Σκοπός 1. O Συνεταιρισμός δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονομικούς σκοπούς και αποβλέπει μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών του, στη ανάδειξη, διάδοση και ανάπτυξη και εφαρμογή της ιδέας της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, των αξιών και των αρχών της, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του. Στα πλαίσια αυτά ο συνεταιρισμός ασκεί εμπορικής μορφής δραστηριότητες, ιδιαίτερα καταναλωτικού, μεταφορικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Ειδικότερα είναι προσανατολισμένος στην προμήθεια εγχώριων ή εντόπιων, κατά προτίμηση, προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αντίστοιχης παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών των μελών του. 2. Η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση του ιοικητικού Συμβουλίου και μετά από εξέταση των οικονομικών παραμέτρων και δυνατοτήτων του Συνεταιρισμού, δύναται να αποφασίζει και να συγκεκριμενοποιεί, το είδος και την έκταση της κάθε φορά ασκούμενης δραστηριότητας, αντικείμενο της οποίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να είναι η προμήθεια αγαθών για την κάλυψη βιοτικών και άλλων αναγκών των μελών του, η παροχή στα μέλη καταναλωτικών πληροφοριών, αλλά και υπηρεσιών που συνηγορούν στην διατήρηση της ποιότητας ζωής των συνεταιριστών (πχ ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής, υγείας, ασφαλίσεως αυτοκινήτου, συμβάσεις με συνεργεία, πρατήρια βενζίνης κλπ), η διάθεση προϊόντων των μελών του, η συνεταιριστική εκπαίδευση και ο πολιτισμός, καθώς και η ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών των μελών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αποτελεί τροποποίηση του σκοπού του συνεταιρισμού. ΑΡΘΡΟ 5 Μέσα Επίτευξης Σκοπού 1. Για την επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισμός μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά μπορεί: 2

3 α) Να προμηθεύεται και διαθέτει προς πώληση κάθε είδους προϊόντα και αγαθά. β) Να παρέχει προς τα μέλη του συνεχείς υπηρεσίες. γ) Να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχείρηση κοινωνικής ωφέλειας, εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις νόμων, όπως ενδεικτικά σε Εθνικές και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις του ιδίου Σκοπού, Ενώσεις Συνεταιρισμών, Ομοσπονδίες και ημοτικές Επιχειρήσεις. δ) Να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα, σε επιδοτούμενα προγράμματα ή να συμμετέχει με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην πραγματοποίησή ταυτόσημων ή ομοειδών σκοπών και να συνεργάζεται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με αυτές του παρόντος συνεταιρισμού. ε) Να αναπτύσσει στα πλαίσια της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας κάθε δραστηριότητα, η οποία μπορεί να ανταποκριθεί και συντελεί στην ωφέλεια των μελών του. στ) Να συσσωρεύει και χορηγεί μέρος της διαφοράς της τιμής αγοράς από την ιδιωτική οικονομία, σε υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και κοινής ωφελείας (πχ βοήθεια στο σπίτι, συντήρηση σχολείων, και εν γένει εξυπηρέτηση του πολίτη με προτεραιότητας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμβάλλοντας εκτός από την οικονομική τόνωση του νοικοκυριού και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην εν γένει ποιότητα της ζωής των μελών του. ζ) Να επιμορφώνει, εκπαιδεύει και πληροφορεί για την συνεταιριστική παιδεία και την κοινωνική οικονομία μέσω κατάρτισης και εκτέλεσης σχετικών προγραμμάτων. η) Να οργανώνει συναντήσεις, σεμινάρια, δημόσιες συζητήσεις με θέμα την κοινωνική οικονομία και τις παραμέτρους της. θ) Να ενημερώνει το κοινό για την φύση και τις δυνατότητες του συνεργατισμού, της κοινωνικής οικονομίας και τα ωφελήματα που προσφέρουν. 3

4 ι) Να εκδίδει έντυπα και περιοδικά και να προωθεί τους σκοπούς του μέσω ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και του internet. κ) Να στελεχώνεται με το κατάλληλο επιστημονικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και να εξοπλίζεται με τα απαραίτητα για την λειτουργία του τεχνικά μέσα. ΑΡΘΡΟ 6 Μέλη του Συνεταιρισμού 1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν : Ενήλικα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως επαγγελματικών, εθνικών, φυλετικών, πολιτικών ή θρησκευτικών διακρίσεων, εφόσον όμως δεν τελούν υπό καθεστώς δικαστικής αντίληψης ή απαγόρευσης. ήμοι, Κοινότητες ή άλλα Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού ικαίου, που οι καταναλωτικές τους ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού. 2. Μέλη του Συνεταιρισμού δεν μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλο Συνεταιρισμό, ο οποίος έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με τον παρόντα. 3. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και σε επίτιμα. 4. Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για τον λόγο αυτό από το ιοικητικό Συμβούλιο, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς την επίτευξη των σκοπών του Συνεταιρισμού και έχουν συμβάλλει ουσιωδώς στην προαγωγή των σκοπών του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως επίτιμα μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δωρητές, χορηγοί, ή απλοί υποστηρικτές και εργαζόμενοι καθημερινά για την προώθηση του συνεταιριστικού σκοπού. 5. Τα επίτιμα μέλη στερούνται των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμμετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου δύνανται να εκφέρουν την γνώμη τους. εν υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές.. 4

5 ΑΡΘΡΟ 7 Εγγραφή Μελών 1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή από τον ενδιαφερόμενο γραπτής αίτησης προς το ιοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση. 2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης του ιοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή της αίτησης. Ειδικά για τη συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και για την ανάδειξη τους σε όργανα διοίκησης ή ελέγχου του Συνεταιρισμού, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έγκριση της εγγραφής των νέων μελών από τη Γενική Συνέλευση. 3. Στην περίπτωση μη αποδοχής από το ιοικητικό Συμβούλιο αίτηση εγγραφή μέλους, αποφασίζει επί του θέματος της εγγραφής ή μη η Γενική Συνέλευση. Η σχετική απόφασή της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της. Κατά της απόφασης αυτής, επιτρέπεται προσφυγή στο Ειρηνοδικείο, της περιφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισμός, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της. ΑΡΘΡΟ 8 Αποχώρηση και Διαγραφή Μέλους 1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς το ιοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε και πάντως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της οικονομικής χρήσης, ήτοι έως τις 31 εκεμβρίου εκάστου έτους. 2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση που συστηματικά παραβαίνει τις υποχρεώσεις του και με τη συμπεριφορά του βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ο συνεταίρος μπορεί να αποκλειστεί (διαγραφεί) από τον Συνεταιρισμό, όταν με τις πράξεις ή παραλείψεις του βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους του αποκλεισμού. 5

6 4. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα κατά τα ανωτέρω μέλη αποδίδεται άμεσα η συνεταιριστική μερίδα που εισέφεραν και πάντως το αργότερο τρεις (3) μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή. ΑΡΘΡΟ 9 Δικαιώματα Μελών 1. Κάθε μέλος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση με μία (1) ψήφο. 2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. 3. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εν γένει συμμετοχής στα όργανα του Συνεταιρισμού και στις Επιτροπές που συστήνουν η Γενική Συνέλευση ή/και το ιοικητικό Συμβούλιο. 4. Η συμμετοχή κάθε συνεταίρου στα παραπάνω όργανα είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται για το έργο της αποζημίωση, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική πρόταση του ιοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 10 Υποχρεώσεις και Ευθύνη Μελών 1.Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες, να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του. β. Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των άλλων οργάνων του Συνεταιρισμού και να προστατεύουν τα συμφέροντά του, άλλως να μην παρεμποδίζουν την ευόδωση του σκοπού του Συνεταιρισμού δια των πράξεων ή παραλείψεων τους. 2.Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού προς τρίτους μόνο μέχρι το ποσό της συνεταιριστικής τους μερίδας. Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται και για χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνει μέλος και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδο του. 6

7 3. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, δύναται να προβλέπεται ειδική ή έκτακτη εισφορά των μελών για την κάλυψη ζημιών του συνεταιρισμού, όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές προς κάλυψη τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 11 Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται σε επόμενα άρθρα απαρτίζεται από : α. Τις συνεταιριστικές μερίδες β. Το τακτικό αποθεματικό γ. Το έκτακτο αποθεματικό ΑΡΘΡΟ 12 Πόροι του Συνεταιρισμού Οι πόροι του Συνεταιρισμού προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή και δραστηριότητα, στα πλαίσια όμως της μη κερδοσκοπικής δράσης του και ενδεικτικά δύνανται να είναι. : α. Επιχορηγήσεις από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ιεθνείς Οργανισμούς. β. Κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων. Το ιοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή δωρεάς ή περιουσιακού στοιχείου, ή πόρου, αν με αιτιολογημένη απόφαση του κρίνει ότι τυχόν αποδοχή της περιορίζει ή δεσμεύει την ανεξαρτησία του Συνεταιρισμού. Εάν ο Συνεταιρισμός συνάψει συμφωνίες με άλλους οργανισμούς ή εάν εξασφαλίσει κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, θα πρέπει να το πράξει με όρους που θα διασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο και την ανεξαρτησία του. 7

8 γ. Έσοδα από εκδηλώσεις και εν γένει την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση περιουσιακών τους στοιχείων. ΑΡΘΡΟ 13 Συνεταιριστική Μερίδα 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο συνεταίρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, το ύψος της οποίας ορίζεται με το παρόν στο ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ. Τα νομικά πρόσωπα συνεταίροι, νόμιμα εκπροσωπούμενοι, εγγράφονται για μία (1) υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, το ύψος της οποίας ορίζεται με το παρόν στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ 2. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους. 3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου που αντιστοιχεί στη υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα που κατέχουν. 4. Η συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο σε συνεταίρο. Η μεταβίβαση της σε τρίτον μη συνεταίρο- γίνεται μόνο με γραπτή συμφωνία και ύστερα από απόφαση (συναίνεση) του ιοικητικού Συμβουλίου. Το ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την μεταβίβαση, εφόσον στο πρόσωπο του τρίτου δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του συνεταίρου κατά το άρθρο 6 του παρόντος. 5. Μεταβίβαση της μερίδας σε τρίτον συντελείται με την καταχώρηση της στο βιβλίο Μητρώο κατά το άρθρο 1 παρ.3 του Ν 1667/ εν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους η συνεταιριστική μερίδα και τυχόν προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για Λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του. 7. Η συνεταιριστική μερίδα δεν κληρονομείται, ούτε κληροδοτείται. Ο συνεταίρος που απεβίωσε διαγράφεται το αργότερο στο τέλος της χρήσης εντός της οποίας απεβίωσε. Οι κληρονόμοι του δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου. Τους 8

9 αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που κατέβαλε ο κληρονομούμενος κατά τον χρόνο εγγραφής του στον Συνεταιρισμό. ΑΡΘΡΟ 14 Τακτικό Αποθεματικό 1. Για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παρακρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών κάθε χρήσης. 2. Η παρακράτηση για τακτικό αποθεματικό δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος αυτού έχει εξισωθεί με την συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων. 3. Επιπλέον της πιο πάνω παρακράτησης στο τακτικό αποθεματικό δύναται να περιέλθει και κάθε άλλο έσοδο για το οποίο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο παρόν. ΑΡΘΡΟ 15 Έκτακτο Αποθεματικό Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών και έκτακτων αποθεματικών. Το έκτακτο αποθεματικό είναι το κεφάλαιο που δημιουργείται με σκοπό να καταστήσει τον Συνεταιρισμό οικονομικά ανεξάρτητο και για το σχηματισμό του παρακρατείται το ένα δέκατο (1/10) των καθαρών κερδών της χρήσης, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και χρησιμοποιείται κατά βάση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και εργασιών του Συνεταιρισμού, ή προστίθενται τυχόν επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις που εισφέρονται για το σκοπό αυτό κατά το άρθρο 12 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 16 Χρήση Ισολογισμός 1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η εκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει την 31 η εκεμβρίου Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το ιοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Προϋπολογισμό και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:. Το ιοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα (30) ημέρες 9

10 τουλάχιστον πριν την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει αναλυτική έκθεση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή σ αυτό των παραπάνω στοιχείων. Στη συνέχεια το ιοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον ελεγχθέντα από το Εποπτικό Συμβούλιο, Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προϋπολογισμό με την αναλυτική έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Το ιοικητικό Συμβούλιου είναι υποχρεωμένο να έχει στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού αντίγραφά του ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήση και της έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησής της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3. Το ιοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει περίληψη του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που νομού που ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του. ΑΡΘΡΟ 17 Διανομή Κερδών Μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών δεν διανέμεται μεταξύ των μελών, αλλά διανέμεται προς την κατεύθυνση της υποστήριξης κοινωνικού έργου και στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με την αρχή «διανομή χωρίς συμφέρον»..αρθρο 18 Βιβλία του Συνεταιρισμού Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα ακόλουθα βιβλία : α) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ιοικητικού Συμβουλίου. γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Εποπτικού Συμβουλίου. δ) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους και η ημερομηνία αποχώρησης ή διαγραφής των μελών. 10

11 ε) Ημερολόγιο, βιβλίο απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας και βιβλίο αλληλογραφίας (πρωτόκολλο). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 19 Συγκρότηση Αρμοδιότητες 1.Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού και πάντως για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της ιοίκησης. 2.Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται: α) Η τροποποίηση του Καταστατικού. β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού. γ) Η ψήφιση ή τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Ειδικών Κανονισμών εργασίας του προσωπικού. δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού. ε) Η έγκριση του Ισολογισμού, του Προϋπολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του ιοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις ζ) Η οποιαδήποτε παύση των μελών των οργάνων της ιοίκησης για σπουδαίο λόγο. Ενδεικτικά ως σπουδαίος λόγος θεωρείται: η αποδεδειγμένη βλαπτική για τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού δράση των μελών του Σ. 11

12 η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη του για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. 3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα. 4. Στις συνελεύσεις κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι έναν άλλο μέλος, με έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία φέρει νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούμενου. Η εξουσιοδότηση έχει ισχύ μόνο για τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) για τη οποία παρέχεται ή για οποιαδήποτε εξ αναβολής αυτής. ΑΡΘΡΟ 20 Σύγκληση 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του ιοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το ιοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το ένα δέκατο (1/10) των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από πέντε (5) μέλη. 3. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή/και με fax ή/και με e mail ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει το ιοικητικό Συμβούλιο 4. Αν το ιοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης του Εποπτικού Συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού ύστερα από αίτηση τους, εκτός αν κρίνει ότι δε συντρέχει λόγος. ΑΡΘΡΟ 21 Απαρτία 12

13 1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. 2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. 3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στη περίπτωση αυτή δεν δύναται να είναι κατώτερος των επτά (7). 4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού του Συνεταιρισμού, της έδρας, την μετατροπή της νομικής μορφής του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τη μεταβολή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, την καταβολή εκτάκτων εισφορών, την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών του ιοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη. ΑΡΘΡΟ 22 Συνεδρίαση Συζήτηση 1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί προσωρινά ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από την Συνέλευση. 2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. 13

14 3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. 4. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητεί και αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών, αλλά όχι λιγότερα από επτά (7) μέλη. Στην Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος συνεταιριστικής οργάνωσης ανωτέρου βαθμού. ΑΡΘΡΟ 23 Ψηφοφορίες 1. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Ποτέ δεν λαμβάνεται απόφαση δια βοής. 2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος των συζητήσεων των θεμάτων. 3. Τα μέλη του ιοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους και αν διαπιστωθεί ότι ψηφίσουν, εκπίπτουν από μέλη του οργάνου. 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα της παραγράφου 4 του άρθρου 21 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού ή τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των μελών που συγκροτούν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 24 Προσβολή Αποφάσεων 1. Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αντίθετη στο Νόμο ή στο Καταστατικό, είναι άκυρη. 14

15 2. Την ακυρότητα κηρύσσει το ικαστήριο, αν εγείρει αγωγή ένα μέλος που δεν συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 3. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας (1) μήνας από τότε ελήφθη η απόφαση. 4 Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΘΡΟ 25 Διοικητικό Συμβούλιο 1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το ιοικητικό Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 2. Η διάρκεια της θητείας του ιοικητού Συμβουλίου είναι διετής και μπορεί να παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της. 3. Το ιοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται με πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα, δηλαδή εκλέγει με φανερή ψηφοφορία Πρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα. Το ιοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του. Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν στην ίδια θέση μόνο για μια φορά. ΑΡΘΡΟ 26 Εκλογή 1. Το ιοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1667/1986 με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται κατά κατηγορία οι υποψήφιοι. 2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση και κάθε μέλος του Συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψηφίους κάθε κατηγορίας επιθυμεί με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου της προτίμησής του. 15

16 3. Εκλέγονται κατά κατηγορία οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και επίσης κατά τη σύνταξη του πρακτικού αρχαιρεσιών καταγράφονται κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη κάθε κατηγορίας. ΑΡΘΡΟ 27 Αρμοδιότητες ΔΣ 1.Το ιοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία απαιτείται έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου. 2.Τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα τα μέλη του Προεδρείου οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών του προς εκπροσώπηση δικαιώματος που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 3.Το ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα και πρόσκαιρα κωλύεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα μέσα σε μία διαχειριστική χρήση. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν δύνανται να ληφθούν αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου, άλλως αποφάσεις που επιβαρύνουν οικονομικά τον Συνεταιρισμό. Σε αντίθετη περίπτωση οι αποφάσεις αυτές είναι απολύτως άκυρες και δεν δεσμεύουν τον Συνεταιρισμό τόσο έναντι των μελών του, όσο και έναντι τρίτων. 4. Το αξίωμα του μέλους του ιοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ εξαίρεση, στα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης τους και εφόσον υφίστανται οι σχετικές οικονομικές προϋποθέσεις. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας ΑΡΘΡΟ 28 Λειτουργία Αποφάσεις 16

17 1. Το ιοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα Στις Συνεδριάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου καλούνται υποχρεωτικά και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τα αναπληρωματικά μέλη και ο διευθυντής του συνεταιρισμού ή και του Εποπτικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου μόνο. Επίσης, καλούνται και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και μέλη του συνεταιρισμού ιδιαίτερα εφόσον τα αφορούν τα υπό συζήτηση θέματα με δικαίωμα λόγου. Γενικά οι συνεδριάσεις του.σ. είναι ανοικτές. 2. Το ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του και πάντως όχι λιγότερα από δυο (2) μέλη του. 3. Το ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση άρτιου αριθμού υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρούνται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών του ιοικητικού Συμβουλίου. 4. Μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού. 5. Αν μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει σε τρεις (3) συνεδριάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, χωρίς ιδιαίτερα σημαντικό λόγο, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος του και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας των εταίρων που ανήκει. ΑΡΘΡΟ 29 Προεδρείο Δ.Σ. 1. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, εισηγείται τα θέματα που αφορούν τον Συνεταιρισμό, διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, υπογράφει όλα τα έγγραφα και γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισμού προς κάθε τρίτο και λαμβάνει γνώση όλων των εγγράφων που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στο Συνεταιρισμό. Επίσης, επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό προς κάθε δημόσια ή δικαστική αρχή και κάθε τρίτο, υπογράφει τις 17

18 συμβάσεις του Συνεταιρισμού και συνυπογράφει τις προς πληρωμή ή είσπραξη εντολές και επιβλέπει την ταμιακή λογιστική και διοικητική υπηρεσία. 2. Ο Γραμματέας του ιοικητικού Συμβουλίου επιμελείται την τήρηση των πρακτικών του ιοικητικού Συμβουλίου, δέχεται όλα τα έγγραφα και διεξάγει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού, φυλάσσει τη σφραγίδα, τηρεί το βιβλίο Μητρώου και το Πρωτόκολλο και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τις εντολές πληρωμής και είσπραξης και όλα τα έγγραφα του Συνεταιρισμού. 3. Ο Ταμίας επιμελείται για την είσπραξη των εσόδων του Συνεταιρισμού, διενεργεί τις πληρωμές και εισπράξεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου με συνυπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα και τηρεί το Ταμείο του Συνεταιρισμού. ΑΡΘΡΟ 30 Εποπτικό Συμβούλιο 1. Επειδή τα μέλη του παρόντος Συνεταιρισμού είναι περισσότερα από πενήντα (50), σύμφωνα με τον Νόμο, πρέπει η Γενική Συνέλευση να εκλέγει μαζί με το ιοικητικό Συμβούλιο και την ίδια διαδικασία και το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να μετέχει στο Εποπτικό Συμβούλιο και στο ιοικητικό Συμβούλιο. 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του ιοικητικού Συμβουλίου καθώς και την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) άμισθο ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκ μέρους του ιοικητικού Συμβουλίου ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, που βλάπτουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού, υποδεικνύει εγγράφως στο ιοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όταν κατά την απόλυτη κρίση του- θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. 18

19 3. Το Εποπτικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, εκλέγει με φανερή ψηφοφορία ένα (1) εκ των μελών του ως Πρόεδρο, ο οποίος και εκπροσωπεί αυτό έναντι τρίτων. 4. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 31 Τροποποίηση Καταστατικού 1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της ειδικά συγκαλούμενης για το σκοπό αυτό Γενικής Συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 4 των άρθρων 21 του παρόντος. 2. Τα υπό τροποποίηση άρθρα θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και σε κάθε περίπτωση το ιοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μελών έγγραφη αιτιολογημένη έκθεση με τον λόγο και το περιεχόμενο των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Μετά τη λήξη της σχετικής αποφάσεως το Καταστατικό κωδικοποιείται και καταχωρείται στα μητρώα συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας. ΑΡΘΡΟ 32 Διάλυση Εκκαθάριση 1.Ο Συνεταιρισμός διαλύεται: α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των εξήντα πέντε (65). β) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό και δεν αποφασίστηκε η παράταση του από τη Γενική Συνέλευση. γ) Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 4 του παρόντος. δ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση, μόνο αφού αποτύχει η διαδικασία για έκτακτη εισφορά κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος. 19

20 2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρείται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του. 3. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η διάλυση οφείλεται σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία της εμπορικής νομοθεσίας. Την εκκαθάριση διενεργούν δύο (2) Εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυση του για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή αστικούς μη κερδοσκοπικούς συνεταιρισμούς, ή οργανισμούς που εξυπηρετούν παρόμοιους με τον παρόντα συνεταιρισμό σκοπούς, ή ιδρύματα, σύμφωνα με την αρχή «διανομή χωρίς συμφέρον». 4. Αν ο Συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία στη συνέχεια καταχωρείται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του. 5. Στην περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 1 περίπτωση α του άρθρου 10 του Ν. 1667/1986, η αναβίωση είναι δυνατή αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει για την αναβίωση του Συνεταιρισμού. 6. Στην περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο Συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. ΑΡΘΡΟ 33 Πτώχευση 1. Αν ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το ιοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του ιοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του συνεταιρισμού και την 20

21 προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται κατ ισομοιρία στα μέλη, αφού διαθέτουν ίσες συνεταιριστικές μερίδες, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την απαρτία του άρθρου 21 παρ. 4 και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται αμέσως από το ιοικητικό Συμβούλιο στο Ειρηνοδικείο της έδρας και κηρύσσεται από αυτό εκτελεστός. 2. Αν αποτύχει η αμέσως προηγούμενη διαδικασία ο Συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ύστερα από σχετική δήλωση του ιοικητικού Συμβουλίου ή αίτηση οποιουδήποτε δανειστή. Σύνδικος πτώχευσης διορίζεται αυτός που υποδεικνύει η πλειοψηφία των δανειστών εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει. 3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της δήλωσης ή της αίτησης για την κήρυξη του Συνεταιρισμού σε πτώχευση, το ιοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δηλώσει στο Ειρηνοδικείο αν θα καταβληθούν τα χρέη του Συνεταιρισμού ή αν η διαφορά μεταξύ παθητικού και ενεργητικού μειώθηκε κάτω από το ένα τρίτο (1/3). Μετά την πάροδο του τριμήνου, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου, ο Ειρηνοδίκης συγκαλεί τους δανειστές σε συνέλευση για συμβιβασμό κατά τις εργασίες της οποίας προεδρεύει αυτός. Ο συμβιβασμός, εφόσον επιτευχθεί επικυρώνεται από το Ειρηνοδικείο, μετά δε την επικύρωση ο Συνεταιρισμός συνεχίζει τις εργασίες του. Με φροντίδα του ιοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, η απόφαση που επικυρώνει το συμβιβασμό κοινοποιείται δημόσια. 4. Σε περίπτωση αποτυχίας του συμβιβασμού, το Ειρηνοδικείο κηρύσσει σε πτώχευση το Συνεταιρισμό. Από την κήρυξή του σε πτώχευση, ο Συνεταιρισμός διαλύεται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 34 Ένωση Ο Συνεταιρισμός μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενη Ένωση ή Ομοσπονδία ή να συμπράττει για δημιουργία της με σκοπό το συντονισμό και προώθηση των 21

22 δραστηριοτήτων τους με τους όρους και προϋποθέσεις της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 35 Μετατροπή νομικής μορφής Σε περίπτωση μετατροπής της νομικής μορφής του η περιουσία του Συνεταιρισμού μεταβιβάζεται στο νέο διάδοχο σχήμα μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία του άρθρου 21 παρ.4 του παρόντος και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. ΑΡΘΡΟ 36 Αξίες που διέπουν τον Συνεταιρισμό Ο παρόν Συνεταιρισμός διέπεται από τις ακόλουθες αξίες Της δημοκρατίας Της διαφάνειας Της ισότητας Της δικαιοσύνης Της αλληλεγγύης Της εντιμότητας Της κοινωνικής ευθύνης Της μέριμνας για τους άλλους Το παρόν καταστατικό αποτελείται από τριάντα έξη (36) άρθρα και αφού διαβάστηκε και εγκρίθηκε κατ άρθρο και στο σύνολό του, από τα ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού, υπογράφεται από αυτά, ως έπεται. Μαραθώνας Αττικής 25 Νοεμβρίου

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις (Κωδικοποιημένος με τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι 5.4.13) ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196).

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Άρθρο 1 1. Αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Το καταστατικό του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δήμου Προσοτσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» --------------------------------------------------- Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ Στην ΤΗΝΟ οι: 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΦΩΚΙΩΝ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ, το έτος 1952, κάτοικος ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Μελών. Άρθρο 4

Μητρώο Μελών. Άρθρο 4 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία Η επωνυμία του υφιστάμενου και νοµίµως συσταθέντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 602/1915 και προσαρμοσμένου στις διατάξεις του Ν.1667/1986, όπως ισχύει σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1667/86 «Αστικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις», που εγκρίθηκε από τις Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΗ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε. με τον ν. 4015/2011)

ΜΙΝΩΙΚΗ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε. με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑ ΑΣΤΑΤΙΚ ΚΟ ΑΓΡΟΤΙKΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟYY ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αγροτικού Συνεταιρισμού Μινωική Γη (Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ» (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ» (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ» 1 Σελίδα 1 από 50 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αγροτικού Συνεταιρισμού (Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 1.α. Με την από 19 Ιουλίου 1993 Ιδρυτική Συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 1.α. Με την από 19 Ιουλίου 1993 Ιδρυτική Συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

2) Ρουθ - Λωρέλ Ντέϊτον, του Γεωργίου - Άρθουρ και της Βαϊολετ-

2) Ρουθ - Λωρέλ Ντέϊτον, του Γεωργίου - Άρθουρ και της Βαϊολετ- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» του Ν. 4019/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» Στην Ερμούπολη, σήμερα 6 Μαρτίου του έτους 2014 οι: 1) Ελένη Χερχελετζάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία «Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου Συν.Π.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή 1. Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣυνΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2810 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2810 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2810 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός Σκοπός Νομική Μορφή Διαβάθμιση Δραστηριότητες 1. Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (Α.Σ.Ο.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έγκριση Δ.Σ.: 475/20.03.2015 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Γενική Συνέλευση - Συνεταίροι... 7 1.1. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα