ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2810/2000) Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια 1. Συνιστάται Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, του Νόµου 2810/2000 "Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις" και τους Κανονισµούς για την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς των Οπωροκηπευτικών της Ε.Ε. αριθ. 2200/96, 2201/96, 2202/96, 2699/2000 και των σχετικών Εφαρµοστικών Κανονισµών της Επιτροπής της Κοινότητας. 2. Η Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, θα λειτουργεί µε την επωνυµία: «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ». Η επωνυµία µπορεί να εµφανίζεται και µε τα αρχικά: «ΑΚΑΣ - ΗΛΙΟΣ». 3. Για τις συναλλαγές της Κοινοπραξίας µε το εξωτερικό, θα χρησιµοποιείται η επωνυµία της Κοινοπραξίας σε πιστή µετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα. 4. Έδρα της Κοινοπραξίας ορίζεται το Άργος του Ν. Αργολίδας και ως περιφέρεια της το σύνολο της περιφέρειας των εκάστοτε µελών της. Υποκαταστήµατα της κοινοπραξίας µπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό µε απόφαση του.σ. που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών. Στη συνέχεια στο παρόν καταστατικό για συντοµία η Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, θα αναφέρεται µε τη λέξη Κοινοπραξία. 5. Η Κοινοπραξία είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εµπορική ιδιότητα. Α ρ θ ρ ο 2 Σκοπός ραστηριότητες 1. Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι: Η προβολή, διεκδίκηση και διασφάλιση των επαγγελµατικών, οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων των µελών της. Η διεύρυνση, ο συντονισµός, και η αποτελεσµατικότερη οργάνωση της παραγωγής, συλλογής, συγκέντρωσης, µεταποίησης, συσκευασίας και εµπορίας, των γεωργικών προϊόντων των µελών της. Ο προγραµµατισµός της παραγωγής και η προσαρµογή της στη ζήτηση, ιδίως από ποσοτικής και ποιοτικής άποψης. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 1

2 Η συγκέντρωση της προσφοράς και η διάθεση της παραγωγής των µελών της. Η µείωση του κόστους παραγωγής και η ρύθµιση των τιµών των παραγωγών. Η προώθηση καλλιεργητικών µεθόδων και τεχνικών που σέβονται το περιβάλλον και ιδιαίτερα προστατεύουν την ποιότητα των υδάτων, του εδάφους, του τοπίου και την βιοποικιλότητα. Ο καθορισµός και η υποχρεωτική εφαρµογή κοινών κανόνων παραγωγής, συλλογής, διάθεσης, εµπορίας και συσκευασίας των προϊόντων. Η πώληση του συνόλου της παραγωγής των µελών της µέσω της κοινοπραξίας µε εξαίρεση τα επιτρεπόµενα από το άρθρο 11 καν. 2200/96 και των συµπληρωµάτων του. Η Υποβολή και διαχείριση επιχειρησιακών προγραµµάτων σχετικά µε τους σκοπούς της. 2. Για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών της η Κοινοπραξία µπορεί να : Συµπράττει µε άλλες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµού για τη σύσταση ή συµµετοχή σε Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ), Συνεταιριστικές Εταιρίες (Σ.Ε.) του Ν. 2810/2000. Συµπράττει σε κοινές επιχειρήσεις, µε καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισµούς, µε νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, µε κοινωφελείς Οργανισµούς, µε επιχειρήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), µε Συνεταιριστικές Οργανώσεις άλλων χωρών και µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελµατικής συνεργασίας. Συνιστά ή µετέχει σε εταιρίες του Εµπορικού Νόµου ή του Αστικού Κώδικα, οι οποίες έχουν αντικείµενό τους δραστηριότητες, οι οποίες εµπίπτουν στους σκοπούς της Κοινοπραξίας. Μετέχει ή εκπροσωπείται αρµοδίως στις ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις, οι οποίες συνιστώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2732/1999, όπως κάθε φορά ισχύει, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Α ρ θ ρ ο 4 Χρονική διάρκεια της Κοινοπραξίας. Η χρονική διάρκεια της Κοινοπραξίας είναι αόριστη. Α ρ θ ρ ο 5 Μέλη ικαιώµατα Υποχρεώσεις. 1. Μέλη της Κοινοπραξίας µπορούν να γίνουν νοµικά πρόσωπα που έχουν ως καταστατικό σκοπό τους την άσκηση της αγροτικής επιχείρησης, σύµφωνα µε το άρθρο /2000. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 2

3 2. Η εγγραφή µέλους στη Κοινοπραξία, γίνεται µετά από έγγραφη αίτηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο Κοινοπραξίας. Το διοικητικό συµβούλιο, µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία του αιτούντος νοµικού προσώπου, όπως καταστατικό, κατάσταση µελών, παραγωγή κ.λ.π. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινοπραξίας αποφασίζει αιτιολογηµένα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την υποβολή της. Αποδοχή αίτησης µετά τη λήψη απόφασης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και µέχρι το τέλος των εργασιών της δεν επιτρέπεται. 4. Σε περίπτωση, που το ιοικητικό Συµβούλιο απορρίψει την αίτηση ή παραλείψει να πάρει απόφαση, το υποψήφιο µέλος µπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαµβάνεται του αιτήµατος και αποφασίζει οριστικά. Α ρ θ ρ ο 6 Απόκτηση της ιδιότητας του µέλους. 1. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται από την ηµεροµηνία της απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, που δέχεται την αίτηση, η οποία διατάσσει την εγγραφή, εφόσον το ενδιαφερόµενο µέλος έχει καταβάλει την µερίδα του, σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία, που προβλέπει το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού. 2. Τα ιδρυτικά µέλη αποκτούν την ιδιότητα του µέλους από την καταχώρηση του Καταστατικού στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισµών, που τηρείται στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Κοινοπραξίας σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 5 του Ν. 2810/2000, υπό τον όρο ότι έχουν καταβάλει την µερίδα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού. 3. Με την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους το µέλος εγγράφεται στο Βιβλίο Μητρώου Μελών της Κοινοπραξίας. Α ρ θ ρ ο 7 ικαιώµατα Μελών. Τα µέλη της Κοινοπραξίας δικαιούνται : 1. Να συµµετέχουν και να ψηφίζουν µε τους Αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις. 2. Να συµµετέχουν στα Όργανα διοίκησης της Κοινοπραξίας. 3. Να συµµετέχουν στις συγκαλούµενες συσκέψεις, σεµινάρια, εκπαιδευτικά προγράµµατα, συνέδρια για θέµατα της Κοινοπραξίας. 4. Να συµµετέχουν στις δραστηριότητες και να συναλλάσσονται µε την Κοινοπραξία και να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις της. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 3

4 5. Να ζητούν µε αίτησή τους προς το ιοικητικό Συµβούλιο αντίγραφα των πρακτικών του διοικητικού συµβουλίου, της γενικής συνέλευσης, των αποτελεσµάτων χρήσης και κάθε άλλου στοιχείου της κοινοπραξίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες σε διάστηµα 5 ηµερών από την υποβολή της αίτησης εφόσον ο ενδιαφερόµενος καταβάλει τη σχετική δαπάνη. 6. Να λαµβάνουν, µε αίτησή τους προς το ιοικητικό Συµβούλιο, γνώση του περιεχοµένου των ατοµικών τους λογαριασµών. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να αρνηθεί τη γνωστοποίηση του περιεχοµένου των αποφάσεων, µόνο όσον αφορά για τις εµπορικές δραστηριότητες της Κοινοπραξίας αν από τη γνωστοποίησή τους πιθανολογείται βλάβη των συµφερόντων της Κοινοπραξίας. 7. Να συµµετέχουν στη διανοµή των πλεονασµάτων της διαχειριστικής χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Α ρ θ ρ ο 8 Υποχρεώσεις Μελών. Τα µέλη της Κοινοπραξίας έχουν τις εξής υποχρεώσεις : 1. Να προασπίζουν και να εξυπηρετούν τα συµφέροντα της Κοινοπραξίας, να ενδιαφέρονται για την προαγωγή των σκοπών της και να µην προβαίνουν σε πράξεις, που βλάπτουν τα συµφέροντά της. 2. Να συµµορφώνονται µε το Καταστατικό, τους Ειδικούς Κανονισµούς Λειτουργίας, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινοπραξίας και να συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές της. 3. Να τηρούν τους κανόνες ποιότητας των προϊόντων, που επιβάλουν οι Κοινοτικοί Κανονισµοί και τα αρµόδια Όργανα της Κοινοπραξίας, καθώς και τον προγραµµατισµό της παραγωγής τους. 4. Να δίδουν κάθε πληροφορία που ζητείται από την Κοινοπραξία, µέσα στο πλαίσιο του σκοπού της και των δραστηριοτήτων της. 5. Να καταβάλουν έγκαιρα τη συνεταιρική τους µερίδα και τις επιβαλλόµενες εισφορές, που ορίζει ο νόµος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος που καθυστερεί την καταβολή της µερίδας και των λοιπών εισφορών δεν έχει δικαίωµα ψήφου στη γενική συνέλευση και συµµετοχή στις εκλογές για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 4

5 6. Να παραµείνει ως µέλος της κοινοπραξίας για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον. Το χρονικό αυτό διάστηµα ανανεώνεται αυτόµατα, εάν δεν υπάρξει γραπτή αίτηση ένα εξάµηνο πριν την λήξη του. 7. Να προσαρµόζει το λογιστικό του σύστηµα, στο σύστηµα της κοινοπραξίας. Α ρ θ ρ ο 9 Αποχώρηση Μέλους. 1. Τα µέλη της Κοινοπραξίας δεν µπορούν να αποχωρήσουν από αυτήν πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την εγγραφή τους, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος να δικαιολογεί την αποχώρηση και λάβει σχετικά απόφαση η γενική συνέλευση. 2. Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη αίτηση του µέλους, συνοδευοµένη από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αποχώρησή του. Η αποχώρηση γνωστοποιείται στην Κοινοπραξία µέχρι τέλος Μαΐου εκάστου έτους και παράγει αποτελέσµατα από την Πρώτη Ιανουαρίου του εποµένου έτους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα το άρθρο 8 του καν. 412/1997 της Ε.Ε., περί Οµάδων Παραγωγών. 3. Μέχρι την πραγµατοποίηση της αποχώρησης το µέλος έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους. 4. Από την ηµέρα όµως υποβολής της αιτήσεως αποχωρήσεως θεωρείται ότι οι αντιπρόσωποί του παραιτήθηκαν από τυχόν αξιώµατα που κατείχαν στα συλλογικά Όργανα διοίκησης της Κοινοπραξίας ή ως αντιπρόσωποι αυτής σε Α.Σ.Ο. ανώτερου βαθµού ή οπουδήποτε αλλού. 5. Το µέλος µπορεί να ανακαλέσει την αίτηση αποχωρήσεως µε νέα έγγραφη αίτησή του συνοδευοµένη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν από τη λήξη της άνω εξάµηνης προθεσµίας. Επανάκτηση των αξιωµάτων που κατείχαν οι αντιπρόσωποι του µέλους αποκλείεται. 6. Το µέλος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζηµία της Κοινοπραξίας από την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης χωρίς σπουδαίο λόγο. Α ρ θ ρ ο 10 ιαγραφή Μέλους. 1. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου διαγράφεται µέλος της Κοινοπραξίας, όταν : α) εν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής. β) Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στην Κοινοπραξία και δεν εφαρµόζει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, του Ν. 2810/2000, του Καν. (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου και τους λοιπούς «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 5

6 εφαρµοστικούς κανονισµούς της (ΕΕ) του Ειδικού Κανονισµού Λειτουργίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. γ) Βλάπτει από πρόθεση τα συµφέροντα της Κοινοπραξίας και ιδίως µε την άσκηση κάθε δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον των οικονοµικών ή ηθικών συµφερόντων της Κοινοπραξίας. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο πριν από την απόφασή του περί διαγραφής, τάσσει στο µέλος δεκαήµερη προθεσµία για παροχή εξηγήσεων και αίρει τον λόγο διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 3. Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στη πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τη διαγραφή στη Γενική Συνέλευση εισηγείται το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο υποχρεούται, όπως και η Γενική Συνέλευση, να ακούσει προηγουµένως το υπό διαγραφή µέλος. 4. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους που διαγράφεται, επέρχεται µε την κοινοποίηση της απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, εάν ασκηθεί προσφυγή σε αυτή. 5. Στα µέλη, που διαγράφονται για τους λόγους, που αναφέρονται στα εδάφια β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος δεν επιστρέφονται οι µερίδες. Α ρ θ ρ ο 11 ικαιώµατα εξερχόµενων Μελών. 1. Μέλος που µε οποιονδήποτε τρόπο εξέρχεται, από την Κοινοπραξία, δεν µπορεί να ζητήσει την εκκαθάρισή της ούτε έχει καµιά απαίτηση ή αξίωση πάνω στην περιουσία της. ικαιούται µόνο στην επιστροφή της ονοµαστικής αξίας της υποχρεωτικής του µερίδας ή µερίδων, που καταβλήθηκαν απ αυτήν, καθώς και το µέρος από το καθαρό πλεόνασµα της ετήσιας διαχείρισης, αν υπάρχει, που δικαιούται στο τέλος της χρήσης που εξήλθε αφού αφαιρεθούν και στις δυο περιπτώσεις οι ζηµιές των προηγουµένων χρήσεων και οι κρατήσεις για τα αποθεµατικά κεφάλαια που προβλέπονται από το νόµο και το Καταστατικό. 2. Η απόδοση της µερίδας και του δικαιώµατος από το πλεόνασµα της χρήσης γίνεται µέσα σ ένα χρόνο από την ηµεροµηνία που το µέλος, σύµφωνα µε το νόµο και το παρόν καταστατικό, έχασε την ιδιότητα όχι όµως νωρίτερα από έξι µήνες απ αυτή. 3. Αν µέχρι την οριστική έξοδο του µέλους αποφασισθεί η επιβολή εισφοράς στα µέλη, η απόφαση εφαρµόζεται και σ αυτά, που έχουν ζητήσει να αποχωρήσουν ή διαγράφονται. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 6

7 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο πάντοτε παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της Κοινοπραξίας έναντι των µελών, που αποχωρούν ή διαγράφονται καθώς και για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών τους απέναντι στην Κοινοπραξία. Α ρ θ ρ ο 13 Μερίδα συµµετοχής. 1. Κάθε µέλος συµµετέχει στην Κοινοπραξία µε µια υποχρεωτική µερίδα και έχει πέντε (5) ψήφους, δια ισαρίθµων αντιπροσώπων. 2. Η µερίδα ορίζεται σε Ευρώ. Η µερίδα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µαζί µε την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους και η επόµενη σε διάστηµα 12 µηνών το αργότερο. 3. Η αύξηση ή η µείωση της αξίας της µερίδας γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και µπορεί να διαφέρει ανά περίπτωση. 4. Η έκταση της ευθύνης κάθε µέλους ορίζεται περιορισµένα µέχρι του ποσού της υποχρεωτικής µερίδας. 5. Ένα µέλος µπορεί να κατέχει περισσότερες των µία µερίδες, αλλά σε καµία περίπτωση περισσότερες από τρεις (3). Η αξία των επιπλέον της µίας υποχρεωτικής µερίδας καθορίζονται από την γενική συνέλευση και µπορούν να διαφέρουν ανά περίπτωση. Ποτέ η αξία των επιπλέον της υποχρεωτικής µερίδας δεν µπορεί να είναι µικρότερη του δεκαπλασίου της υποχρεωτικής. Οι επιπλέον µερίδες εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση µε επιπλέον τέσσαρες (4) αντιπροσώπους η δεύτερη και τρεις (3) η τρίτη. 6. Σε περίπτωση διάλυσης της Κοινοπραξίας, τα µέλη της θεωρούνται πιστωτές για το ποσό των υποχρεωτικών µερίδων που έχουν καταβάλει. Αυτές αποδίδονται µετά την εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων της Κοινοπραξίας. 7. Η µεταβίβαση των συνεταιρικών µερίδων είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του.σ. της Κοινοπραξίας, σε άλλα µέλη της Κοινοπραξίας ή σε πρόσωπο που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Α ρ θ ρ ο 14 Όργανα της Κοινοπραξίας είναι : Η Γενική Συνέλευση Το ιοικητικό Συµβούλιο Όργανα της κοινοπραξίας. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 7

8 Α ρ θ ρ ο 17 Γενική συνέλευση - Συγκρότηση Ψήφοι - Αντιπρόσωποι 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Όργανο της Κοινοπραξίας και απαρτίζεται από πέντε (5) αντιπροσώπους, από κάθε µέλος της. 2. Σε περίπτωση που κάποιος αντιπρόσωπος χάσει την ιδιότητα του µέλους του συνεταιρισµού ή του νοµικού προσώπου που εκπροσωπεί ή ανακληθεί, αυτόµατα και αυτοδίκαια εκπίπτει από την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου στην κοινοπραξία και αυτόµατα την θέση του, καταλαµβάνει ο αντικαταστάτης του που ορίζεται από την γενική συνέλευση του µέλους. 3. Κάθε µέλος µπορεί µε απόφαση γενικής συνέλευσης να ανακαλεί και να αντικαθιστά τους αντιπροσώπους της. Α ρ θ ρ ο 18 Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέµα, για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρµόδιο Όργανο. 2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν : α) Η τροποποίηση του καταστατικού. β) Η συγχώνευση ή µετατροπή ή παράταση της διάρκειας και η διάλυση της Κοινοπραξίας. γ) H εκλογή και η ανάκληση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των αντιπροσώπων σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ανώτερου βαθµού. δ) Η έγκριση του Ισολογισµού και του Λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσης», και ο καθορισµός του τρόπου διάθεσης των πλεονασµάτων χρήσης µε την επιφύλαξη του άρθρου 33 του παρόντος. ε) Η µεταβολή του ύψους των συνεταιρικών µερίδων. στ) Η επιβολή εισφοράς στα µέλη της Κοινοπραξίας όπως για την α) αντιµετώπιση έκτακτης ζηµίας, β) αποτροπή πτώχευσης, γ) σχηµατισµό ειδικού κεφαλαίου για συµµετοχή σε επενδυτικά προγράµµατα. ζ) Η επιβολή κάθε ειδικής εισφοράς, που η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει. η) Η έγκριση του προγράµµατος επιχειρηµατικής δράσης και ανάπτυξης της Κοινοπραξίας και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός. θ) Η έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων. ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. ια) Η ψήφιση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 8

9 ιβ) Η απόφαση για την αγορά, την ανέγερση, την υποθήκευση, την ανταλλαγή και την πώληση ακινήτων της Κοινοπραξίας, η έγκριση ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και µίσθωσης βιοτεχνίας ή βιοµηχανίας καθώς και η έγκριση για την σύναψη δανείου για τους σκοπούς αυτούς. ιγ) Ο ορισµός των ελεγκτών του άρθρου 17 του Ν. 2810/2000 για την επόµενη οικονοµική χρήση και ο καθορισµός της αµοιβής τους. ιδ) Ο καθορισµός του ανώτατου ποσού και των όρων για τα δάνεια που µπορεί να συνάψει η Κοινοπραξία ή να χορηγήσει στα µέλη της. ιε) Η απόφαση για την επιδίωξη αναγνώρισης της Κοινοπραξίας, ως Οµάδας Παραγωγών. ιστ) Η απόφαση για κάθε άλλο θέµα, που ειδικές διατάξεις του νόµου ή του παρόντος καταστατικού ορίζουν αρµόδια τη Γενική Συνέλευση. Α ρ θ ρ ο 19 Σύγκληση 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτική συνεδρίαση µια φορά κάθε χρόνο. Η Συνέλευση πραγµατοποιείται πάντοτε στην έδρα της Κοινοπραξίας µέσα σε έξι (6) το πολύ µήνες από την λήξη της χρήσης. Η πρόσκληση περιέχει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τον τόπο και την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης και γνωστοποιείται στα µέλη της Κοινοπραξίας µε την αποστολή της τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η ηµέρα της αποστολής της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν προσµετρούνται στην παραπάνω προθεσµία των 10 ηµερών. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κοινοπραξίας, όταν συντρέχει λόγος ειδικά προβλεπόµενος από το καταστατικό ή όταν η έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται από το συµφέρον της Κοινοπραξίας κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από αίτηση αντιπροσώπων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του όλου αριθµού των ψήφων. Η αίτηση υποβάλλεται στο ιοικητικό Συµβούλιο και σ αυτήν αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέµατα. Αν το ιοικητικό Συµβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, οι παραπάνω αντιπρόσωποι συγκαλούν απ ευθείας µόνοι τους τη Γενική Συνέλευση. 4. Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται : «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 9

10 α) Από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου όταν συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο. β) Από όλους τους αντιπροσώπους, που υπέγραψαν την αίτηση έκτακτης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Α ρ θ ρ ο 20 Απαρτία 1. H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται αντιπρόσωποι των µελών της Κοινοπραξίας, µε δικαίωµα ψήφου, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του µισού (1/2) του όλου αριθµού των ψήφων. Η ύπαρξη της απαρτίας βεβαιώνεται µε την ανάγνωση του καταλόγου των αντιπροσώπων των µελών της Κοινοπραξίας, που είναι γραµµένοι στο Μητρώο της Κοινοπραξίας. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης επαναλαµβάνεται η ανάγνωση του καταλόγου, ύστερα από µία ώρα και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία, η συνέλευση εισέρχεται στην ηµερήσια διάταξη και έγκυρα παίρνει αποφάσεις πάνω στα θέµατά της µε την πλειοψηφία των σ αυτήν εκπροσωπούµενων ψήφων, που προβλέπεται για κάθε περίπτωση στο άρθρο 22 του παρόντος. 2. Αν στην πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και µε τα ίδια θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθµός των εκπροσωπουµένων σε αυτήν ψήφων. 3. Κατ εξαίρεση αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην : µεταβολή του σκοπού της Κοινοπραξίας, συγχώνευση της Κοινοπραξίας µε άλλη Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. µετατροπή της Κοινοπραξίας διάλυση της Κοινοπραξίας και τροποποίηση του Καταστατικού της, ανάκληση µελών ιοικητικού Συµβουλίου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται αντιπρόσωποι των µελών της Κοινοπραξίας, που έχουν δικαίωµα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθµού των ψήφων. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση, σύµφωνα µε τη «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 10

11 διαδικασία, που ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται αντιπρόσωποι των µελών της Κοινοπραξίας, που έχουν δικαίωµα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το µισό (1/2) του όλου αριθµού των ψήφων. Α ρ θ ρ ο 21 Συνεδρίαση Συζήτηση - Ψηφοφορία 1. Στην έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τους αντιπροσώπους που παρίστανται Πρόεδρο και Γραµµατέα, ως και Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από δυο (2) τουλάχιστον µέλη. Μέχρι την εκλογή του, καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος ή το µεγαλύτερης ηλικίας µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, που παρίσταται ή αν δεν παρίσταται κανένα, ένας από τους παλαιότερους αντιπροσώπους που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρόντων. 2. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται κρατούνται πρακτικά από τον Γραµµατέα της συνέλευσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης, τον Γραµµατέα και τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 3. Η Συνέλευση µπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις µόνο πάνω στα θέµατα, που αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέµατα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής προεδρείου, µεταβολής της σειράς των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. 4. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και µυστικές. Οι φανερές µπορεί να γίνουν µε ονοµαστική κλήση. Οι µυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε µε ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα εφόσον είναι οµοιόµορφα και δεν περιλαµβάνουν σηµεία ή φράσεις άσχετες µε το θέµα, που παραβιάζουν κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής τη µυστικότητα της ψηφοφορίας. 5. Ψηφοφορία, που αφορά σε εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινοπραξίας ή αντιπροσώπων της Κοινοπραξίας σε ανωτέρου βαθµού Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, στις οποίες συµµετέχει ή σε θέµατα εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση ή απαλλαγή από ευθύνη των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου σε έγκριση Ισολογισµού και Απολογισµού και του Πίνακα Αποτελεσµάτων Χρήσης καθώς και σε προσωπικά θέµατα είναι µυστική και γίνεται πάντοτε µε ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέµατα είναι φανερή. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 11

12 6. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει κατά τις ψηφοφορίες να αποµακρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. Τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται να παρευρίσκονται κατά τον χρόνο της αποσφράγισης των ψηφοδελτίων και καταµέτρησης µέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Α ρ θ ρ ο 22 Α π ό φ α σ η 1. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης παίρνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουµένων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα. 2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν, για τη διάλυση της Κοινοπραξίας, για τη µεταβολή του σκοπού της, για τη συγχώνευσή της µε άλλη Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση, για την µετατροπή της, την τροποποίηση του Καταστατικού της, την ανάκληση µελών ιοικητικού Συµβουλίου και για κάθε άλλο θέµα, όπου το παρόν καταστατικό ή ο νόµος απαιτεί αυξηµένη πλειοψηφία. 3. Αν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο Ισολογισµός, ο Απολογισµός και ο Πίνακας Αποτελεσµάτων Χρήσης, η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση, µετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, επαρκώς αιτιολογηµένη, αποφασίζει για την ανάκληση ή µη των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου. Αν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ανακληθούν, η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση εκλέγει προσωρινό ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο υποχρεούται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της Κοινοπραξίας µε θέµα την εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λήφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του Νόµου ή του Καταστατικού υπόκειται σε ακύρωση. Για την κήρυξη της ακυρότητας εφαρµόζονται οι διατάξεις του Νόµου 2810/2000 και του αστικού και ποινικού κώδικα. 5. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούνται να µετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέµατα της απαλλαγής από την ευθύνη τους, µόνο µε τις ψήφους, που διαθέτουν τα ίδια. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 12

13 Α ρ θ ρ ο 23 ιοικητικό συµβούλιο - Συγκρότηση - Λειτουργία 1. Η ιοίκηση της Κοινοπραξίας ασκείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Κοινοπραξίας. Η διάρκεια της θητείας του ιοικητικού Συµβουλίου είναι τέσσερα (4) χρόνια. 2. Κάθε µέλος της κοινοπραξίας δικαιούται να µετέχει στο διοικητικό συµβούλιο µε δύο το πολύ µέλη. Σε περίπτωση που βάσει των ψήφων εκλέγονται από ένα µέλος περισσότεροι των δύο σύµβουλοι, τις θέσεις στο διοικητικό συµβούλιο καταλαµβάνουν οι δύο που συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο µετά την εκλογή του, το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα εκλέγοντας στην πρώτη µετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα µέλη του, κατ απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων την απαρτία µελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον Ταµία. Επίσης το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύµβουλο από τα µέλη του και µόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητες τους. Ο διευθύνων σύµβουλος µπορεί παράλληλα να κατέχει µια από τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ταµία ή γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύµβουλος που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως η σύγκληση γίνεται από τον αµέσως επόµενο. Η κατανοµή αξιωµάτων γίνεται µε µυστική ψηφοφορία και τα αξιώµατα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ταµία και γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου, δεν συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Σύµβουλοι, που λόγω διαρκούς κωλύµατός τους απέχουν από τις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από πέντε (5) µήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συµβούλου. 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου υποχρεωτικά µία (1) φορά το µήνα. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίσει τακτές ηµέρες συνεδρίασης. Τότε δεν χρειάζεται προηγούµενη πρόσκληση των µελών του. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο όταν το ζητήσουν το 1/3 τουλάχιστον των µελών, τα οποία δεν µπορεί να είναι λιγότερο από τρία (3) µέλη, µε έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόµενη ηµεροµηνία σύγκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου να «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 13

14 συγκαλέσουν το ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την αίτηση, το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται µε πρόσκληση, που υπογράφουν τα αιτούντα µέλη. 5. Στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να παραβρίσκονται, µόνο µετά από πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου υπηρεσιακά στελέχη, εµπειρογνώµονες και ειδικοί σύµβουλοι που προσκαλούνται από το ιοικητικό Συµβούλιο. 6. Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί οι παρόντες σύµβουλοι να είναι λιγότεροι από τέσσερις (4). 7. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων µελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθµός των θετικών ψήφων είναι µεγαλύτερος του µισού του αριθµού των ψήφων των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 10. Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέµατα, που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του δευτέρου βαθµού. Α ρ θ ρ ο 24 Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί την Κοινοπραξίας δικαστικώς και εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή µπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο µέλος του ή στον Γενικό ιευθυντή. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση αρµοδιοτήτων του σε µέλος αυτού ή σε στέλεχος ή υπάλληλο της Κοινοπραξίας. Αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέµατα που αφορούν την διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών της και γενικά τη λειτουργία της Κοινοπραξίας για την επίτευξη του σκοπού της, µέσα στο πλαίσιο του νόµου, του παρόντος καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Κοινοπραξίας και των Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας των Ενώσεων Οµάδων Παραγωγών. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο : α) Θέτει σε εφαρµογή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. β) Συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέµατα που θα συζητηθούν σ αυτές. γ) Καταρτίζει τον Ισολογισµό και τον Απολογισµό της Κοινοπραξίας και συντάσσει πρόγραµµα εργασιών του επόµενου έτους. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 14

15 δ) Αποφασίζει για την εγγραφή νέων µελών και τη διαγραφή µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. ε) Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της διοίκησης και λειτουργίας της Κοινοπραξίας και ορίζει το ανώτατο χρηµατικό ποσό, που ο Ταµίας µπορεί να κρατεί στο ταµείο του, για τα έξοδα αυτά. στ) Αποφασίζει για την αγορά µηχανηµάτων, εργαλείων, σκευών και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και παντός αγαθού αναλώσιµου ή όχι για τις ανάγκες της Κοινοπραξίας και των µελών της ζ) Επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Κοινοπραξίας ως και τον Κανονισµό Καταστάσεως Προσωπικού. η) Προσλαµβάνει και απολύει το τακτικό και έκτακτο προσωπικό της Κοινοπραξίας. θ) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό της Κοινοπραξίας κατά τους όρους του Κανονισµού του προσωπικού και του νόµου. θα) Το ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει τους εκπροσώπους στις Εταιρίες, στις οποίες συµµετέχει η Κοινοπραξία. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να ορίζει Γενικό ιευθυντή στον οποίο να αναθέτει µε σύµβαση την µερική ή ολική άσκηση εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, πλην εκείνων που κατά τον νόµο ή το παρόν καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων της Κοινοπραξίας. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες του Γενικού ιευθυντή. Η ιδιότητα του γενικού διευθυντή δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του διοικητικού συµβουλίου. 4. Αν ο Πρόεδρος ή µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου είναι αντίδικοι της Κοινοπραξίας, την Κοινοπραξία εκπροσωπεί το, ειδικώς από αυτό, εξουσιοδοτηµένο µέλος του, εκτός αν η Γενική Συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. 5. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί Επιτροπές γνωµοδοτικές ή να προσλαµβάνει ειδικούς επιστηµονικούς συµβούλους για την επιβοήθηση του έργου του, ή να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες συγκεκριµένα έργα. Α ρ θ ρ ο 25 Αρµοδιότητες Προέδρου Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : α) Φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών της Κοινοπραξίας. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 15

16 β) Προωθεί ή πραγµατοποιεί τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών της Κοινοπραξίας, σύµφωνα µε το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους. Υπογράφει έγγραφα και επικυρώνει αντίγραφα στοιχείων της κοινοπραξίας. γ) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ιοικητικού Συµβουλίου. δ) Ενηµερώνεται αρµοδίως για την επιχειρηµατική πορεία της Κοινοπραξίας. ε) Φροντίζει µαζί µε τον Ταµία να συνταχθούν οι µηνιαίες καταστάσεις του Ταµείου καθώς και ο Ισολογισµός, ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων του έτους και να υποβληθούν στην κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου. στ) Συγκαλεί το ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 23 του παρόντος. ζ) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. η) Εκθέτει την κατάσταση της Κοινοπραξίας και τη δράση του ιοικητικού Συµβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση. θ) ίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή και τους Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες, που ζητούνται απ αυτούς. Ι) Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί ορισµένα καθήκοντα του Προέδρου να ανατεθούν στον ιευθυντή. Α ρ θ ρ ο 26 Τ α µ ί α ς 1. Ο Ταµίας ενεργεί την ταµειακή εργασία σύµφωνα µε το καταστατικό, τον κανονισµό λειτουργίας και τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα : α) Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωµή µε βάση την εντολή του Προέδρου ή του εξουσιοδοτηµένου απ αυτόν προσώπου και κάνει τις απαραίτητες εξοφλήσεις κατά τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Κοινοπραξίας. β) Εκτελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. γ) Φυλάσσει το περιεχόµενο του Ταµείου, τα χρηµατόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα. δ) Συντάσσει τις µηνιαίες καταστάσεις του Ταµείου και καταρτίζει µε το Λογιστή ή το Γραµµατέα τον ετήσιο Ισολογισµό. ε) ίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο ιοικητικό Συµβούλιο. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 16

17 στ) Καταθέτει σε λογαριασµό καταθέσεων της Κοινοπραξίας κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες της Κοινοπραξίας στο Υποκατάστηµα Τράπεζας, µε την οποία συναλλάσσεται η Κοινοπραξία. 2. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί τα καθήκοντα του Ταµία να ανατεθούν σε υπάλληλο της Κοινοπραξίας ή στον ιευθυντή. Α ρ θ ρ ο 27 Ευθύνη-Αποζηµίωση µελών ιοικητικού Συµβουλίου 1. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται σύµµετρα για κάθε ζηµιά που προκάλεσαν µε υπαιτιότητά τους στην Κοινοπραξία, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 2. Οι αξιώσεις της Κοινοπραξίας παραγράφονται µετά από τρία (3) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζηµιά από δόλο, οπότε παραγράφονται µετά από δέκα (10) έτη. 3. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να απασχολούνται µε τις υποθέσεις της Κοινοπραξίας. Στην περίπτωση αυτή το ιοικητικό Συµβούλιο µε ειδική απόφασή του καθορίζει το είδος της απασχόλησης, την χρονική διάρκεια, τον τόπο παροχής καθώς και αποζηµίωση για την απασχόληση του µέλους. Το ύψος των αποζηµιώσεων αυτών καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των µελών κατόπιν εισηγήσεως του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να καθορίζει έξοδα κίνησης και παράστασης για την συµµετοχή των µελών του στις συνεδριάσεις του. Το ύψος των εξόδων κίνησης και παράστασης καθορίζει η Γενική Συνέλευση µετά από εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου. Α ρ θ ρ ο 28 Εργασίες Κοινοπραξίας - Ειδικοί όροι ορισµένων εργασιών 1. Η Κοινοπραξία για την πραγµατοποίηση του σκοπού της αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, που προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και κάθε άλλη που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το Καταστατικό και µέσα στα όρια του νόµου. 2. Η αυτοτέλεια των µελών της Κοινοπραξίας στη διαχείριση των υποθέσεών τους, δεν θίγεται από τη συµµετοχή τους στην Κοινοπραξία, µε επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους στην Κοινοπραξία, που προκύπτουν από τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού. 3. Η Γενική Συνέλευση, εκδίδει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Κοινοπραξίας, ο οποίος καθορίζει ιδίως: α) Τους όρους λειτουργίας της Κοινοπραξίας, β) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µελών ως προς τη «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 17

18 χρήση των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και των υπηρεσιών της Κοινοπραξίας, γ) τις κυρώσεις για αθέτηση των υποχρεώσεων των µελών και τη διαδικασία επιβολής τους, δ) τις λεπτοµέρειες της τήρησης των λογαριασµών µεταξύ Κοινοπραξίας και µελών και ε) Κανόνες για την εφαρµογή των Κοινοτικών Κανονισµών - Οδηγιών. 4. Στις εργασίες της Κοινοπραξίας, που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, µετέχουν υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα οι Συνεταιρισµοί - µέλη της Κοινοπραξίας και οι παραγωγοί µέλη των Συνεταιρισµών αυτών. Τις εργασίες της αυτές (παροχή υπηρεσιών και αγαθών) µπορεί η Κοινοπραξία να τις επεκτείνει και σε πρόσωπα, που δεν είναι µέλη της ούτε µέλη των Συνεταιρισµών - µελών της µε απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου µε τους όρους, που καθορίζει το ίδιο. Στην περίπτωση αυτή : α) Οι όροι της συµµετοχής τους δεν µπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους, που ισχύουν για τα µέλη της και σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται οι Κοινοτικοί Κανονισµοί. β) Εγγυήσεις και δάνεια προς µεµονωµένους παραγωγούς και τρίτους γενικά απαγορεύονται. γ) Οι τρίτοι, που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες της Κοινοπραξίας δεν έχουν κανένα δικαίωµα πάνω στα αποτελέσµατα της χρήσης. 5. Τις εργασίες της η Κοινοπραξία ενεργεί είτε για λογαριασµό των Συνεταιρισµών µελών της- είτε για λογαριασµό της. 6. Η Κοινοπραξίας διεξάγει τις εργασίες της µε δικές της Υπηρεσίες. Μπορεί όµως να χρησιµοποιήσει τις Υπηρεσίες άλλων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή και τρίτων. Στις περιπτώσεις αυτές το ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινοπραξίας καθορίζει την αποζηµίωση ή την αµοιβή για τη χρησιµοποίησή τους αυτή στη διεξαγωγή των εργασιών της Κοινοπραξίας. 7. Η Κοινοπραξία, ανεξάρτητα από την παροχή των υπηρεσιών της σε µη µέλη, που προβλέπει η διάταξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να παρέχει γενικά τις υπηρεσίες της και να αναλαµβάνει την ενέργεια εργασιών για λογαριασµό του ηµοσίου, Πιστωτικών Ιδρυµάτων ή και κάθε άλλου νοµικού προσώπου δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων και των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εταιρειών τους κάθε µορφής, µε αµοιβή. Επίσης µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να αναπτύσσει ορισµένες δραστηριότητες σχετιζόµενες µε την εφαρµογή της γεωργικής και κοινωνικής πολιτικής του Κράτους, ή και των Κανονισµών της Ε.Ε., µε αµοιβή, εφόσον ήθελαν ανατεθεί σ αυτή. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 18

19 8. Η Κοινοπραξίας µπορεί να προµηθεύεται και διαθέτει στα µέλη της αγαθά, που είναι απαραίτητα για την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή τους. Τα είδη αυτά µπορεί η Κοινοπραξία να τα διαθέτει και προς πρόσωπα, που δεν είναι µέλη της ή µέλη των µελών της Συνεταιρισµών, µε όρους που καθορίζει το ιοικητικό Συµβούλιο. Ειδικώς τα είδη, που προµηθεύεται η Κοινοπραξία µε δάνεια από Πιστωτικά Ιδρύµατα για την εξυπηρέτηση των µελών της, δεν µπορεί να τα διαθέτει σε µη µέλη της ή πρόσωπα, που δεν είναι µέλη των Συνεταιρισµών µελών της. Τα δάνεια, που χορηγούνται από Πιστωτικά Ιδρύµατα στην Κοινοπραξία για διάφορους γεωργικούς σκοπούς, συνάπτονται από το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στα όρια, που έχει θέσει η Γενική Συνέλευση, ανάλογα µε τις ανάγκες της Κοινοπραξίας. Τα δάνεια αυτά παρακολουθούνται σε ειδικούς λογαριασµούς και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διενέργεια άλλων εργασιών ή για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους χορηγούνται. άνεια χορηγούνται µόνο σε µέλη της Κοινοπραξίας ή σε µέλη των Συνεταιρισµών - µελών της µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, που καθορίζει και τους βασικούς όρους του δανείου. Ο τόκος των δανείων, που µπορεί να συνάψει η Κοινοπραξία ή να χορηγήσει στα µέλη της ορίζεται πάντοτε µέσα στα όρια, που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Οι εγγυητές, όπου χρειάζονται, πρέπει να είναι συνεταίροι. Η Κοινοπραξία µπορεί να δέχεται καταθέσεις από Συνεταιρισµούς µέλη της και από µέλη των µελών της. Το ανώτατο και το κατώτατο όριο καταθέσεων γενικά και για κάθε µέλος χωριστά, η προθεσµία ανάληψής τους και ο τόκος καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο τοκισµός των καταθέσεων αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της κατάθεσης. Ο υπολογισµός του τόκου γίνεται στο τέλος του λογιστικού έτους, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τον υπολογισµό του τόκου κάθε εξάµηνο. Η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται, ύστερα από προειδοποίηση των καταθετών, πριν από ορισµένο χρόνο, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, ανάλογα µε το ποσό των αποσυρόµενων χρηµάτων. Πριν από την προθεσµία αυτή έχει δικαίωµα το ιοικητικό Συµβούλιο να προειδοποιήσει τους καταθέτες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. Η πρόσκληση γίνεται προσωπικά στον καθένα. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας, οι καταθέσεις αυτές παύουν να τοκίζονται. Σε κάθε καταθέτη δίνεται από την Κοινοπραξία "Βιβλιάριο Καταθέσεων", ονοµαστικό µε αύξοντα αριθµό, στο οποίο αναγράφονται οι σχετικές πράξεις καταθέσεων ή αναλήψεων. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 19

20 Α ρ θ ρ ο 31 Ε λ ε γ χ ο ς 1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος στην Κοινοπραξία ασκείται σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν. 2810/ Οι ελεγκτές και ισάριθµοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούµενη τακτική Γενική Συνέλευση της Κοινοπραξίας. Η αµοιβή των ελεγκτών καθορίζεται µε την απόφαση ορισµού τους. Οι ελεγκτές µπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όµως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις και υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισµα του ελέγχου στο ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινοπραξίας και στην εποπτεύουσα αρχή, το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 3. Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισµα του ελέγχου στο ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινοπραξίας, το οποίο υποχρεούται να το ανακοινώσει στην πρώτη µετά τον έλεγχο Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων. Αντίγραφο του πορίσµατος υποβάλλουν οι ελεγκτές στην εποπτεύουσα αρχή. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να καλεί εγγράφως τον ελεγκτή πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για να παρίσταται σ αυτήν. Ο ελεγκτής υποχρεούται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση του ζητηθεί. Αν από το πόρισµα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις, που τιµωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή των άλλων ειδικών ποινικών νόµων, οι ελεγκτές υποχρεούνται εντός δέκα (10) ηµερών να υποβάλλουν το πόρισµά τους ή τη σχετική έκθεσή τους στην Εισαγγελική Αρχή και να αναφέρουν στον Υπουργό Γεωργίας τις παραβάσεις του νόµου ή του καταστατικού. Η Κοινοπραξία θέτει στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα βιβλία και τα στοιχεία και παρέχει κάθε πληροφορία που χρειάζεται ο ελεγκτής για την εκτέλεση του έργου του. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ελέγχουν τα βιβλία, τους λογαριασµούς και κάθε άλλο στοιχείο της Κοινοπραξίας, που κρίνεται χρήσιµο για την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους. Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως : α) Τη νοµιµότητα των αποφάσεων και των πράξεων των θεσµικών Οργάνων της Κοινοπραξίας. β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και οι κανόνες της λογιστικής επιστήµης. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 20

21 γ) Την οικονοµική κατάσταση της Κοινοπραξίας, που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, τα στοιχεία του Ισολογισµού, του Λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσης» και των προσαρτηµάτων. Στο πόρισµα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονοµικής κατάστασης της Κοινοπραξίας στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών και των ετησίων προγραµµάτων δράσης της. δ)τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά τη νοµιµότητα µόνο της πραγµατοποίησης των δαπανών και αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν διαπραχθεισών ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων και τον εντοπισµό των υπευθύνων. 4. Οι ελεγκτές µε αίτησή τους προς το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας σε αυτήν τα προς συζήτηση θέµατα. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης, µε θέµατα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Α ρ θ ρ ο 32 ιαχειριστική Χρήση 1. Η διαχειριστική χρήση δεν µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) µήνες. Εξαιρετικώς η πρώτη διαχειριστική χρήση µπορεί να ορίζεται για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µήνες. 2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα βιβλία της Κοινοπραξίας, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας της και καταρτίζονται ο Ισολογισµός και ο Λογαριασµός «Αποτελέσµατα Χρήσης», που υποβάλλονται από το ιοικητικό Συµβούλιο στην πρώτη µετά το τέλος της χρήσης τακτική Γενική Συνέλευση µαζί µε τις αναγκαίες επεξηγηµατικές εκθέσεις και τις εκθέσεις λογοδοσίας για τα πεπραγµένα του έτους, που έληξε. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει πρόγραµµα δράσης και ανάπτυξης της Κοινοπραξίας για την επόµενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από Προϋπολογισµό απανών και το υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 4. Η πρόταση για µη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Ισολογισµού, του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης και του προγράµµατος δράσης, πρέπει να είναι ειδικά και επαρκώς αιτιολογηµένη. Ά ρ θ ρ ο 33 ιαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεόνασµα - Κέρδη Αν από τα ακαθάριστα έσοδα της Κοινοπραξίας αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζηµίες και οι αποσβέσεις, το υπόλοιπο που αποµένει αποτελεί το «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 21

22 διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαµβάνει πλεονάσµατα και κέρδη. Τα πλεονάσµατα προέρχονται από τις συναλλαγές της Κοινοπραξίας µε τα µέλη της. Το πέραν του πλεονάσµατος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές µε τρίτους και συνιστά κέρδη. 1. Από τα πλεονάσµατα, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεµατικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών µερίδων των µελών της Κοινοπραξίας και επαναφέρεται εάν το τακτικό αποθεµατικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών µερίδων των µελών. Το µέρος των πλεονασµάτων, που µεταφέρεται στο τακτικό αποθεµατικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των µελών. 2. Το υπόλοιπο των πλεονασµάτων, που αποµένει µετά την κράτηση της προηγούµενης παραγράφου, διατίθεται για την : α) Ανάπτυξη της Κοινοπραξίας β) Απόδοση στα µέλη ανάλογα µε τις συναλλαγές τους µε την Κοινοπραξίας, γ) Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα µέλη. Τα ποσοστό, που θα διατεθεί προς καθεµία από τις ανωτέρω κατευθύνσεις αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα ποσά της περίπτωσης β της προηγούµενης παραγράφου µπορεί, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παραµείνουν στην Κοινοπραξία ως εξατοµικευµένες έντοκες καταθέσεις προθεσµίας των µελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισµού της Κοινοπραξίας από τις Τράπεζες. 3. Στο τακτικό αποθεµατικό περιέρχονται : α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, µετά τη φορολόγησή τους. β) Η κράτηση της παραγράφου 2. γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στην Κοινοπραξία από χαριστική αιτία. δ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν. Α ρ θ ρ ο 34 Ειδικά Αποθεµατικά Κεφάλαια 1. Έκτακτο αποθεµατικό και ειδικά αποθεµατικά µπορούν να σχηµατισθούν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία. 2. Στα ειδικά αποθεµατικά κεφάλαια περιέρχεται και κάθε έκτακτη εισφορά των συνεταίρων, που επιβάλλεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για ορισµένο σκοπό. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 22

23 3. Η Γενική Συνέλευση µπορεί µε απόφασή της, που λαµβάνεται όπως στην παρ.1, να µεταβάλει το σκοπό της χρησιµοποίησης των ειδικών αποθεµατικών ή να αποφασίσει την κατάργησή τους. Στην τελευταία περίπτωση ορίζεται και η τύχη του υφιστάµενου κεφαλαίου. Α ρ θ ρ ο 35 Έκτακτη Εισφορά 1. Εάν η Κοινοπραξία δεν µπορεί να πληρώσει τις οφειλές που έχουν λήξει ή εάν διαπιστωθεί κατά τη σύνταξη του Ισολογισµού ότι το Παθητικό υπερβαίνει το Ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού, της ευθύνης όλων των µελών, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει αµέσως τη Γενική Συνέλευση µε θέµα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα µέλη της. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο στην παραπάνω περίπτωση υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Ισολογισµό και έκθεση για την περιουσιακή κατάσταση της Κοινοπραξίας και προτείνει το ποσό της έκτακτης εισφοράς, που πρέπει να καταβάλουν τα µέλη. Για να επιβληθεί η έκτακτη εισφορά στα µέλη, πρέπει η Γενική Συνέλευση ν αποφασίσει µόνο µε την αυξηµένη απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Α ρ θ ρ ο 36 Τηρούµενα Βιβλία 1. Η Κοινοπραξία τηρεί τα βιβλία, που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και τα παρακάτω, θεωρηµένα από την αρµόδια.ο.υ., βιβλία : α) Βιβλίο µητρώου µελών. β) Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του ιοικητικού Συµβουλίου. γ) Βιβλίο απογραφής και Ισολογισµού. δ) Βιβλίο περιουσίας της Κοινοπραξίας, στο οποίο αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά και κατέχει η Κοινοπραξίας. Α ρ θ ρ ο 38 Τροποποίηση Καταστατικού Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε ονοµαστική φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει διαφορετικά. Η απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού λαµβάνεται µόνο µε την αυξηµένη απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Α ρ θ ρ ο 39 Λύση «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΗΛΙΟΣ» σελ. 23

ΜΙΝΩΙΚΗ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε. με τον ν. 4015/2011)

ΜΙΝΩΙΚΗ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε. με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑ ΑΣΤΑΤΙΚ ΚΟ ΑΓΡΟΤΙKΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟYY ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αγροτικού Συνεταιρισμού Μινωική Γη (Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ» (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ» (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ» 1 Σελίδα 1 από 50 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αγροτικού Συνεταιρισμού (Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή 1. Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2810 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2810 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2810 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός Σκοπός Νομική Μορφή Διαβάθμιση Δραστηριότητες 1. Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (Α.Σ.Ο.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1667/86 «Αστικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις», που εγκρίθηκε από τις Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» --------------------------------------------------- Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣυνΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Μελών. Άρθρο 4

Μητρώο Μελών. Άρθρο 4 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία Η επωνυμία του υφιστάμενου και νοµίµως συσταθέντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 602/1915 και προσαρμοσμένου στις διατάξεις του Ν.1667/1986, όπως ισχύει σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196).

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Άρθρο 1 1. Αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία «Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου Συν.Π.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Το καταστατικό του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δήμου Προσοτσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις (Κωδικοποιημένος με τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι 5.4.13) ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α' Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός και διάρκεια. Άρθρο 1

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α' Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός και διάρκεια. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ THN TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α' Σύσταση, επωνυµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σχέδιο Νόμου Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 1.α. Με την από 19 Ιουλίου 1993 Ιδρυτική Συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ Στην ΤΗΝΟ οι: 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΦΩΚΙΩΝ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ, το έτος 1952, κάτοικος ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΦΑ ΑΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός - ιάρκεια Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα