Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788"

Transcript

1 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788

2

3 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788

4 ε τερη έκδοση (Ιανουάριος 2006) Copyright Lenovo 2005, Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005, Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

5 Περιεχ µενα Επισκ πηση v Πληροϕορίες για την ασϕάλεια κατά την αντικατάσταση µονάδων CRU v Πληροϕορίες για την ασϕάλεια κατά την αντικατάσταση µονάδων FRU v Πρ σθετοι π ροι πληροϕοριών v Απαραίτητα εργαλεία vi Χειρισµ ς συσκευών ευαίσθητων στο στατικ ηλεκτρισµ vi Κεϕάλαιο 1. Θέσεις Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή.2 Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή.2 Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340, 8343 και Τ ποι 8782, 8783, 8784, 8785, 8786 και Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος..4 Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340, 8343 και Τ ποι 8782, 8783, 8784, 8785, 8786 και Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή Μετακίνηση ή αϕαίρεση του προαιρετικο στηρίγµατος µονάδων σκληρο δίσκου Αϕαίρεση και αντικατάσταση της πρ σοψης....9 Αντικατάσταση του τροϕοδοτικο Αντικατάσταση της πλακέτας συστήµατος Αντικατάσταση του µικροεπεξεργαστή Αντικατάσταση κάρτας µνήµης Αντικατάσταση κάρτας Αντικατάσταση της µονάδας σκληρο δίσκου Αντικατάσταση µονάδας οπτικο δίσκου Αντικατάσταση της µονάδας δισκέτας Αντικατάσταση του εξαρτήµατος ανεµιστήρα συστήµατος Αντικατάσταση του πληκτρολογίου Αντικατάσταση του ποντικιο Αντικατάσταση του εσωτερικο ηχείου Ολοκλήρωση της εγκατάστασης Ενηµέρωση του BIOS απ δισκέτα ή CD-ROM...36 Παράρτηµα. Σηµειώσεις Σηµείωση σχετικά µε την έξοδο τηλε ρασης Εµπορικά σήµατα Lenovo 2005, Portions IBM Corp. 2005, iii

6 iv Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

7 Επισκ πηση Ο συγκεκριµένος οδηγ ς µπορεί να χρησιµοποιηθεί απ πελάτες που επιθυµο ν να αντικαταστήσουν Μονάδες αντικαθιστώµενες απ τον πελάτη (Customer Replaceable Units - CRU) καθώς και απ εκπαιδευµένους υπαλλήλους που επιθυµο ν να αντικαταστήσουν Μονάδες αντικαθιστώµενες στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Field Replaceable Units - FRU). Σε αυτ τον οδηγ οι µονάδες CRU και FRU θα αναϕέρονται ως εξαρτήµατα. Σε αυτ τον οδηγ δεν περιλαµβάνονται διαδικασίες αντικατάστασης για λα τα εξαρτήµατα. Θεωρείται δεδοµένο τι η αντικατάσταση καλωδίων, διακοπτών και ορισµένων µηχανικών εξαρτηµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί απ εκπαιδευµένο προσωπικ χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αναλυτικές πληροϕορίες. Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε µ νο εξαρτήµατα που παρέχονται απ τη Lenovo. Ο οδηγ ς περιέχει διαδικασίες για την αντικατάσταση των ακ λουθων εξαρτηµάτων: v Τροϕοδοτικ v Πλακέτα συστήµατος v Μικροεπεξεργαστής v Κάρτες µνήµης v Προαιρετική κάρτα PCI v Μονάδα σκληρο δίσκου v Μονάδα οπτικο δίσκου v Μονάδα δισκέτας v Εξάρτηµα ανεµιστήρα συστήµατος v Πληκτρολ γιο v Ποντίκι v Εσωτερικ ηχείο Πληροϕορίες για την ασϕάλεια κατά την αντικατάσταση µονάδων CRU Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή. Εάν δεν διαθέτετε πια τον Οδηγ Αναϕοράς, µπορείτε να τον αποκτήσετε απ το δικτυακ τ πο υποστήριξης: Πληροϕορίες για την ασϕάλεια κατά την αντικατάσταση µονάδων FRU Μην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Μπορείτε να αποκτήσετε το εγχειρίδιο HMM απ το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση: Πρ σθετοι π ροι πληροϕοριών Αν έχετε πρ σβαση στο Internet, µπορείτε να βρείτε τις τελευταίες πληροϕορίες για τον υπολογιστή σας στο World Wide Web. Μπορείτε να βρείτε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Οδηγίες για την αϕαίρεση και εγκατάσταση Μονάδων Αντικαθιστώµενων απ τον Πελάτη (Customer Replaceable Units - CRU) v ηµοσιε σεις Lenovo 2005, Portions IBM Corp. 2005, v

8 Απαραίτητα εργαλεία v Πληροϕορίες για την αντιµετώπιση προβληµάτων v Πληροϕορίες για εξαρτήµατα v Προγράµµατα οδήγησης και άλλα προγράµµατα προς µεταϕ ρτωση v ιασυνδέσεις µε άλλες χρήσιµες πηγές πληροϕοριών v Λίστα τηλεϕώνων υποστήριξης Αυτές οι πληροϕορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα Για να αντικαταστήσετε ορισµένα εξαρτήµατα του υπολογιστή σας, θα χρειαστείτε κατσαβίδι µε επίπεδη µ τη ή κατσαβίδι τ που Phillips. Για ορισµένα εξαρτήµατα ίσως χρειαστείτε περισσ τερα εργαλεία. Χειρισµ ς συσκευών ευαίσθητων στο στατικ ηλεκτρισµ Ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς, παρ τι είναι ακίνδυνος για τους ανθρώπους, µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα λειτουργικά µέρη του υπολογιστή. Κατά την αντικατάσταση εν ς εξαρτήµατος, µην ανοίξετε τη συσκευασία προστασίας απ στατικ ηλεκτρισµ η οποία περιέχει το νέο εξάρτηµα µέχρι να αϕαιρέσετε το ελαττωµατικ εξάρτηµα απ τον υπολογιστή και να είστε έτοιµοι να εγκαταστήσετε το νέο εξάρτηµα. Όταν µεταχειρίζεστε εξαρτήµατα και άλλα λειτουργικά µέρη του υπολογιστή, να λαµβάνετε τις ακ λουθες προϕυλάξεις για να αποϕ γετε την πρ κληση ζηµιάς απ στατικ ηλεκτρισµ : v Περιορίστε τις κινήσεις σας. Οι κινήσεις µπορο ν να προκαλέσουν τη συσσώρευση στατικο ηλεκτρισµο γ ρω σας. v Να χειρίζεστε πάντα τα εξαρτήµατα και άλλα λειτουργικά µέρη µε προσοχή. Πιάνετε τις κάρτες, τις πλακέτες συστήµατος, τους µικροεπεξεργαστές και τις κάρτες µνήµης απ τις άκρες. Ποτέ µην αγγίζετε εκτεθειµένα κυκλώµατα. v Μην αϕήνετε άλλους να αγγίζουν τα εξαρτήµατα και άλλα λειτουργικά µέρη. v Πριν εγκαταστήσετε ένα νέο εξάρτηµα, ακουµπήστε την προστατευτική συσκευασία του σε ένα µεταλλικ κάλυµµα θ ρας ή σε άλλη άβαϕη µεταλλική επιϕάνεια του υπολογιστή για τουλάχιστον δ ο δευτερ λεπτα. Με τον τρ πο αυτ µειώνεται ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς στη συσκευασία και στο σώµα σας. v Αν είναι δυνατ, εγκαταστήστε το εξάρτηµα αµέσως µ λις το αϕαιρέσετε απ τη συσκευασία, χωρίς να το ακουµπήσετε πουθενά. Αν αυτ δεν είναι δυνατ, τοποθετήστε την προστατευτική συσκευασία σε µια λεία και επίπεδη επιϕάνεια και τοποθετήστε το εξάρτηµα επάνω της. v Μην τοποθετήσετε το εξάρτηµα επάνω στο κάλυµµα του υπολογιστή ή σε άλλη µεταλλική επιϕάνεια. vi Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

9 Κεϕάλαιο 1. Θέσεις Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων Σε αυτ το κεϕάλαιο παρέχονται εικ νες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις υποδοχές, τα στοιχεία ελέγχου και τα εξαρτήµατα του υπολογιστή. Για πληροϕορίες σχετικά µε την αϕαίρεση του καλ µµατος, ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή στη σελίδα 7. Η εικ να που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα εξαρτήµατα που περιέχονται στον υπολογιστή σας. 1 Μονάδα οπτικο δίσκου 6 Πλακέτα συστήµατος 2 Κάρτες µνήµης 7 Κάτω κουτί µονάδων (µονάδα δισκέτας και µονάδα σκληρο δίσκου) 3 Τροϕοδοτικ 8 Εσωτερικ ηχείο 4 Υποδοχή κάρτας PCI Express 16 9 Μονάδα δισκέτας 5 Προαιρετική κάρτα PCI Lenovo 2005, Portions IBM Corp. 2005,

10 Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή Σε αυτή την εν τητα παρουσιάζονται οι εξωτερικές υποδοχές του υπολογιστή στις οποίες µπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές Υποδοχή IEEE 1394 (σε ορισµένα 4 Υποδοχή σ νδεσης µικροϕώνου µοντέλα) 2 Υποδοχή USB 5 Υποδοχή σ νδεσης ακουστικών 3 Υποδοχή USB Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή Οι υποδοχές που βρίσκονται στο πίσω µέρος του υπολογιστή διαϕέρουν ανάλογα µε τον τ πο του υπολογιστή. 2 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

11 Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340, 8343 και ιαγνωστικά LED τροϕοδοτικο 10 Τυπική υποδοχή σ νδεσης ποντικιο 2 ιακ πτης επιλογής τάσης 11 Τυπική υποδοχή σ νδεσης πληκτρολογίου 3 Υποδοχή παροχής ρε µατος 12 Υποδοχές USB (2) 4 Υποδοχή εξ δου ήχου 13 Υποδοχή Ethernet 5 Υποδοχή εισ δου ήχου 14 Υποδοχές USB (2) 6 Υποδοχή σ νδεσης οθ νης VGA 15 Υποδοχή κάρτας PCI Express x16 7 Παράλληλη θ ρα 16 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 8 Σειριακή θ ρα (COM 1) 17 Υποδοχή κάρτας PCI 9 Σειριακή θ ρα (COM 2) (ορισµένα µοντέλα) 18 Υποδοχή κάρτας PCI Κεϕάλαιο 1. Θέσεις 3

12 Τ ποι 8782, 8783, 8784, 8785, 8786 και ιαγνωστικά LED τροϕοδοτικο 10 Υποδοχές USB (2) 2 ιακ πτης επιλογής τάσης 11 Υποδοχή Ethernet 3 Υποδοχή παροχής ρε µατος 12 Υποδοχή σ νδεσης µικροϕώνου 4 Τυπική υποδοχή σ νδεσης 13 Υποδοχή εξ δου ήχου ποντικιο 5 Τυπική υποδοχή σ νδεσης 14 Υποδοχή εισ δου ήχου πληκτρολογίου 6 Σειριακή θ ρα (COM 1) 15 Υποδοχή κάρτας PCI Express x16 7 Παράλληλη θ ρα 16 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 8 Υποδοχή σ νδεσης οθ νης VGA 17 Υποδοχή κάρτας PCI 9 Υποδοχές USB (2) 18 Υποδοχή κάρτας PCI Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος Η πλακέτα συστήµατος (ορισµένες ϕορές ονοµάζεται και µητρική πλακέτα) είναι η κ ρια πλακέτα κυκλωµάτων στον υπολογιστή σας. Παρέχει τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και υποστηρίζει διάϕορες συσκευές. Οι θέσεις των εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος διαϕέρουν ανάλογα µε τον τ πο του υπολογιστή. 4 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

13 Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340, 8343 και Υποδοχή σ νδεσης µονάδας δισκέτας 12 Υποδοχή παροχής ρε µατος 2 Υποδοχή σ νδεσης εσωτερικο ηχείου 13 Υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI Express x16 3 Υποδοχή κάρτας µνήµης 4 14 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 4 Υποδοχή κάρτας µνήµης 3 15 Υποδοχή κάρτας PCI 5 Υποδοχή κάρτας µνήµης 2 16 Υποδοχή κάρτας PCI 6 Υποδοχή κάρτας µνήµης 1 17 Μπαταρία 7 Υποδοχή πρ σοψης 18 Υποδοχή σ νδεσης ανεµιστήρα µικροεπεξεργαστή 8 Υποδοχή PATA IDE 19 Μικροεπεξεργαστής 9 Σειριακή θ ρα (COM 2) 20 Ψ κτρα µικροεπεξεργαστή 10 Υποδοχές SATA IDE (2) 21 Υποδοχή παροχής ρε µατος 12V 11 ιακ πτης εκκαθάρισης CMOS/επαναϕοράς Κεϕάλαιο 1. Θέσεις 5

14 Τ ποι 8782, 8783, 8784, 8785, 8786 και Υποδοχή παροχής ρε µατος 12V 11 Υποδοχή κάρτας PCI 2 Υποδοχή κάρτας µνήµης 2 12 Υποδοχή κάρτας PCI 3 Υποδοχή κάρτας µνήµης 1 13 Υποδοχή σ νδεσης µονάδας δισκέτας 4 Υποδοχή παροχής ρε µατος 14 Υποδοχή πρ σοψης 5 Σειριακή θ ρα (COM 2) 15 Θ ρα USB (πρ σοψης) 6 Υποδοχή PATA IDE 16 Μπαταρία 7 Υποδοχές SATA IDE (2) 17 Υποδοχή σ νδεσης ανεµιστήρα µικροεπεξεργαστή 8 Υποδοχή ανεµιστήρα συστήµατος 18 ιακ πτης εκκαθάρισης CMOS/επαναϕοράς 9 Υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI 19 Μικροεπεξεργαστής Express x16 10 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 6 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

15 Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση Σηµειώσεις: 1. Χρησιµοποιήστε µ νο εξαρτήµατα που παρέχονται απ τη Lenovo. 2. Ο υπολογιστής σας µπορεί να διαϕέρει απ αυτ ν που παρουσιάζεται στις εικ νες του κεϕαλαίου. Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή Σηµαντικ Πριν αϕαιρέσετε το κάλυµµα, κλείστε τον υπολογιστή και περιµένετε 3 έως 5 λεπτά µέχρι να µειωθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικ του. 1. Αϕαιρέστε λα τα µέσα (δισκέτες, CD ή ταινίες) απ τις µονάδες, τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και απενεργοποιήστε λες τις συνδεδεµένες συσκευές. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος απ τις πρίζες. 3. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια απ τον υπολογιστή. Αυτ ισχ ει για τα καλώδια ρε µατος, τα καλώδια εισ δου/εξ δου και οποιαδήποτε άλλα καλώδια είναι συνδεδεµένα στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων στη σελίδα Αϕαιρέστε τις συσκευές ασϕάλισης του καλ µµατος του υπολογιστή πως λουκέτα ή κλειδαριές Kensington. Lenovo 2005, Portions IBM Corp. 2005,

16 5. Πατήστε το κουµπί απασϕάλισης του καλ µµατος στη δεξιά πλευρά του υπολογιστή, σ ρετε το κάλυµµα προς τα πίσω και αϕαιρέστε το. 6. Ορισµένα µοντέλα διαθέτουν ένα προαιρετικ στήριγµα για τις µονάδες σκληρο δίσκου 1. Όταν τοποθετηθεί αυτ το στήριγµα, δεν είναι δυνατή η πρ σβαση σε ορισµένες µονάδες CRU ή FRU στο εσωτερικ του περιβλήµατος. Σηµείωση: Σε αυτ το στήριγµα µπορο ν να τοποθετηθο ν δ ο τµήµατα τοποθέτησης µονάδων. Ωστ σο, εξαιτίας περιορισµών που αϕορο ν τη θερµοκρασία, µ νο το τµήµα τοποθέτησης 2 που βρίσκεται στο πίσω µέρος του περιβλήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση µιας µονάδας σκληρο δίσκου. Ανατρέξτε στην εν τητα Μετακίνηση ή αϕαίρεση του προαιρετικο στηρίγµατος µονάδων σκληρο δίσκου. Για πληροϕορίες σχετικά µε την τοποθέτηση του καλ µµατος, ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα 35. Μετακίνηση ή αϕαίρεση του προαιρετικο στηρίγµατος µονάδων σκληρο δίσκου Μπορείτε ε κολα να ανασηκώσετε ή να αϕαιρέσετε το προαιρετικ στήριγµα µονάδων σκληρο δίσκου εάν αυτ είναι απαραίτητο για την αντικατάσταση ορισµένων µονάδων CRU ή FRU. 8 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

17 Για να ανασηκώσετε το προαιρετικ στήριγµα µονάδων σκληρο δίσκου, τραβήξτε προς τα έξω το κάτω µέρος του στηρίγµατος. Σηµείωση: Ίσως χρειαστεί να αϕαιρέσετε τα καλώδια που είναι συνδεδεµένα στην προαιρετική µονάδα σκληρο δίσκου. Εάν είναι απαραίτητο να αϕαιρέσετε το προαιρετικ στήριγµα µονάδων σκληρο δίσκου, αϕαιρέστε τα καλώδια που είναι συνδεδεµένα στην προαιρετική µονάδα σκληρο δίσκου, αϕαιρέστε τις δ ο βίδες και τραβήξτε το στήριγµα για να το αϕαιρέσετε απ το περίβληµα. Αϕαίρεση και αντικατάσταση της πρ σοψης 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή στη σελίδα Για να αϕαιρέσετε την πρ σοψη απ το περίβληµα, πατήστε προς τα κάτω τις δ ο πλαστικές ασϕάλειες 1 και τραβήξτε την πρ σοψη προς τα έξω. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 9

18 3. Για να τοποθετήσετε ξανά την πρ σοψη, ευθυγραµµίστε τις πλαστικές ασϕάλειες 1 που βρίσκονται στο κάτω µέρος της πρ σοψης µε τις αντίστοιχες υποδοχές στο περίβληµα, και στη συνέχεια ασϕαλίστε την στο πάνω και στο κάτω µέρος του περιβλήµατος. 4. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα 35. Αντικατάσταση του τροϕοδοτικο Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση Σηµειώσεις: 1. θα χρειαστείτε ένα κατσαβίδι µε επίπεδη µ τη. 2. Ο υπολογιστής σας µπορεί να διαϕέρει απ αυτ ν που παρουσιάζεται στις εικ νες. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή στη σελίδα 7. Σηµείωση: Για τη συγκεκριµένη διαδικασία συνιστάται να ξαπλώσετε τον υπολογιστή στο πλάι. 2. Για να αποκτήσετε πρ σβαση στην υποδοχή παροχής ρε µατος 12 V, αϕαιρέστε τη βίδα του κάτω κουτιο µονάδων, σ ρετε το κουτί προς το πίσω µέρος του περιβλήµατος και τραβήξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το κουτί των µονάδων σε κάποιο σηµείο που δεν θα σας εµποδίζει χωρίς µως να αποσυνδέσετε τα καλώδια σήµατος των µονάδων. 10 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

19 3. Αποσυνδέστε τα καλώδια του τροϕοδοτικο απ την πλακέτα συστήµατος καθώς και απ λες τις µονάδες. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Αϕαιρέστε τα καλώδια παροχής ρε µατος απ λες τις µονάδες. Παρατηρήστε τη θέση κάθε καλωδίου που αϕαιρέσατε. 5. Απασϕαλίστε τα καλώδια του τροϕοδοτικο. 6. Αϕαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατο ν το τροϕοδοτικ στο πίσω µέρος του υπολογιστή. 7. Πιέστε προς τα µέσα τη µεταλλική ασϕάλεια που βρίσκεται στο εσωτερικ του περιβλήµατος, σ ρετε το τροϕοδοτικ προς την πρ σοψη του υπολογιστή και αϕαιρέστε το πως ϕαίνεται στο σχήµα. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 11

20 8. Τοποθετήστε το νέο τροϕοδοτικ στο περίβληµα ευθυγραµµίζοντας τις υποδοχές του τροϕοδοτικο για τις βίδες µε εκείνες του περιβλήµατος. 9. Τοποθετήστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατο ν το τροϕοδοτικ και σϕίξτε τις. Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε µ νο τις βίδες που παρέχονται απ τη Lenovo. 10. Συνδέστε ξανά τα καλώδια του τροϕοδοτικο στην πλακέτα συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Τοποθετήστε ξανά το κάτω κουτί µονάδων στη θέση του και στερεώστε το µε τη βίδα. 12. Συνδέστε ξανά τα καλώδια του τροϕοδοτικο σε λες τις µονάδες. 13. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα 35. Αντικατάσταση της πλακέτας συστήµατος Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση Σηµείωση: Η πλακέτα συστήµατος µπορεί να διαϕέρει απ αυτή που παρουσιάζεται στις ακ λουθες εικ νες. 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και περιµένετε περίπου µία ώρα µέχρι να µειωθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικ του. 2. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή στη σελίδα Για να έχετε πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος, ξαπλώστε τον υπολογιστή στο πλάι. 4. Αϕαιρέστε το προστατευτικ εξάρτηµα πιέζοντας τα δ ο ελάσµατα 1 και τραβώντας το εξάρτηµα προς τα έξω. 12 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

21 5. Αϕαιρέστε τις κάρτες PCI. Ανατρέξτε στην εν τητα Αντικατάσταση κάρτας στη σελίδα Αϕαιρέστε τη βίδα του κάτω κουτιο µονάδων, σ ρετε το κουτί προς το πίσω µέρος του υπολογιστή και αϕαιρέστε το. 7. Αποσυνδέστε τα καλώδια που είναι συνδεδεµένα στις µονάδες που περιέχονται στο κουτί και τοποθετήστε το κουτί στην άκρη. 8. Παρατηρήστε προσεκτικά τον τρ πο τοποθέτησης των καλωδίων στο εσωτερικ του υπολογιστή. Είναι σηµαντικ να τοποθετήσετε τα καλώδια µε τον ίδιο τρ πο µετά την εγκατάσταση της νέας πλακέτας συστήµατος. 9. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια που είναι συνδεδεµένα στην πλακέτα συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα 4. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 13

22 10. Αϕαιρέστε τις βίδες 1 έως Σ ρετε την πλακέτα συστήµατος προς το µπροστιν µέρος του υπολογιστή ώστε να απελευθερωθεί απ τα στηρίγµατα και στη συνέχεια τραβήξτε την προς τα έξω. 12. Τοποθετήστε την ελαττωµατική πλακέτα δίπλα στην καινο ργια πλακέτα σε µια καθαρή, επίπεδη επιϕάνεια. 13. Αϕαιρέστε λες τις κάρτες µνήµης απ την ελαττωµατική πλακέτα συστήµατος και εγκαταστήστε τις στις ίδιες υποδοχές στη νέα πλακέτα. Ανατρέξτε στην εν τητα Αντικατάσταση κάρτας µνήµης στη σελίδα 25.Όταν ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, µπορείτε να συνεχίσετε απ αυτ το σηµείο. 14. Απασϕαλίστε και ανασηκώστε το µοχλ 1. Αϕαιρέστε την ψ κτρα 2 απ την πλακέτα ανασηκώνοντάς την προσεκτικά. Τοποθετήστε την ψ κτρα σε µια καθαρή, επίπεδη επιϕάνεια µε τέτοιο τρ πο ώστε το θερµικ υλικ στο κάτω µέρος της ψ κτρας να µην αγγίζει την επιϕάνεια. 14 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

23 15. Απασϕαλίστε και ανασηκώστε το µοχλ 2 που ασϕαλίζει το µικροεπεξεργαστή 1 και στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι του µικροεπεξεργαστή Χρησιµοποιώντας το ειδικ εξάρτηµα αϕαίρεσης/τοποθέτησης 1, ανασηκώστε το µικροεπεξεργαστή και αϕαιρέστε τον απ την υποδοχή του. Σηµαντικ Μην αγγίξετε τις χρυσές επαϕές που βρίσκονται στο κάτω µέρος του µικροεπεξεργαστή. Εάν πρέπει να αγγίξετε το µικροεπεξεργαστή, αγγίξτε µ νο τις πλευρές του. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 15

24 Σηµειώσεις: α. Παρατηρήστε τη θέση των εσοχών 1 στο µικροεπεξεργαστή. Αυτ είναι πολ σηµαντικ κατά την τοποθέτηση του µικροεπεξεργαστή στη νέα πλακέτα συστήµατος. β. Προσέξτε να µην πέσει κάποιο αντικείµενο ή υλικ µέσα στην υποδοχή του µικροεπεξεργαστή. Πρέπει να διατηρήσετε τις ακίδες στην υποδοχή σο το δυνατ ν πιο καθαρές. 17. Στη νέα πλακέτα συστήµατος, απασϕαλίστε και ανασηκώστε το µοχλ ασϕάλισης και στη συνέχεια ανασηκώστε το καπάκι του µικροεπεξεργαστή. Σηµείωση: Υπάρχει ένα µα ρο πλαστικ κάλυµµα επάνω στο καπάκι για την προστασία της υποδοχής του µικροεπεξεργαστή. Καθώς κλείνετε το καπάκι του µικροεπεξεργαστή, αϕαιρέστε αυτ το µα ρο πλαστικ κάλυµµα. Τοποθετήστε το µα ρο πλαστικ κάλυµµα στο καπάκι του µικροεπεξεργαστή στην ελαττωµατική πλακέτα συστήµατος. 18. Τοποθετήστε το µικροεπεξεργαστή µε τέτοιο τρ πο ώστε οι εσοχές του να ευθυγραµµίζονται µε τα στηρίγµατα της υποδοχής του µικροεπεξεργαστή. Σηµαντικ Μη γείρετε το µικροεπεξεργαστή κατά την τοποθέτησή του στην υποδοχή καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροϕής των επαϕών του. 19. Χρησιµοποιώντας το ειδικ εξάρτηµα αϕαίρεσης/τοποθέτησης 1 τοποθετήστε το µικροεπεξεργαστή στην υποδοχή του. 16 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

25 20. Κλείστε το καπάκι του µικροεπεξεργαστή 3 και κατεβάστε το µοχλ ασϕάλισης 2 µέχρι να ασϕαλίσει ο µικροεπεξεργαστής 1. Κατά την ασϕάλιση του µικροεπεξεργαστή βεβαιωθείτε τι έχει ασϕαλιστεί και το καπάκι του. 21. Ευθυγραµµίστε τις γωνίες της ψ κτρας µε αυτές του στηρίγµατος της. Στη συνέχεια τοποθετήστε την ψ κτρα 2 στο στήριγµά της. Κατεβάστε το µοχλ ασϕάλισης 1 της ψ κτρας. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 17

26 22. Τοποθετήστε τη νέα πλακέτα συστήµατος στο περίβληµα του υπολογιστή ευθυγραµµίζοντας τις τέσσερις υποδοχές που βρίσκονται στο κάτω µέρος της µεταλλικής βάσης µε τα στηρίγµατα του περιβλήµατος. Στη συνέχεια σ ρετε την πλακέτα του συστήµατος προς το πίσω µέρος του περιβλήµατος. Σηµαντικ Βεβαιωθείτε τι έχετε ευθυγραµµίσει σωστά την µεταλλική βάση που βρίσκεται κάτω απο την πλακέτα µε τα στηρίγµατα του περιβλήµατος. ιαϕορετικά, η πλακέτα συστήµατος µπορεί να καταστραϕεί ταν σϕίξετε τις βίδες. 18 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

27 23. Ευθυγραµµίστε τις επτά υποδοχές για τις βίδες, τοποθετήστε τις βίδες και σϕίξτε τις. Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε µ νο τις βίδες που παρέχονται απ τη Lenovo. 24. Συνδέστε στην πλακέτα συστήµατος λα τα καλώδια τα οποία είχατε αποσυνδέσει. Βεβαιωθείτε τι τα καλώδια έχουν τοποθετηθεί σωστά στο εσωτερικ του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα 4 για πληροϕορίες σχετικά µε τη θέση των καλωδίων. 25. Τοποθετήστε ξανά το κάτω κουτί µονάδων στη θέση του και στερεώστε το µε τη βίδα. 26. Συνδέστε ξανά τα καλώδια σήµατος και παροχής ρε µατος στις µονάδες που περιέχονται στο κουτί. 27. Εγκαταστήστε ξανά λες τις κάρτες. Ανατρέξτε στην εν τητα Αντικατάσταση κάρτας στη σελίδα Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικ εξάρτηµα. 29. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα 35. Αντικατάσταση του µικροεπεξεργαστή Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση Σηµείωση: Η πλακέτα συστήµατος µπορεί να διαϕέρει απ αυτή που παρουσιάζεται στις ακ λουθες εικ νες. Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση του µικροεπεξεργαστή. Σηµαντικ Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον µία ώρα πριν απ την αϕαίρεση του µικροεπεξεργαστή ώστε να κρυώσει η θερµική επιϕάνεια µεταξ του µικροεπεξεργαστή και της ψ κτρας. Σηµαντικ Όταν αποκτήσετε ένα νέο µικροεπεξεργαστή θα λάβετε επίσης µια νέα ψ κτρα και ένα ειδικ εξάρτηµα για την αϕαίρεση/τοποθέτηση του µικροεπεξεργαστή. Πρέπει να χρησιµοποιήσετε τη νέα ψ κτρα µε το νέο µικροεπεξεργαστή. Εάν χρησιµοποιήσετε την παλιά ψ κτρα µε το νέο µικροεπεξεργαστή, ίσως προκληθεί υπερθέρµανση του υπολογιστή µε αποτέλεσµα την εµϕάνιση προβληµάτων. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 19

28 Σηµαντικ Προσπαθήστε να µην αγγίξετε το µικροεπεξεργαστή (και τις επαϕές του) µε τα χέρια σας. Για την αντικατάσταση του µικροεπεξεργαστή χρησιµοποιήστε το ειδικ εξάρτηµα αϕαίρεσης/τοποθέτησης. Εάν πρέπει να αγγίξετε το µικροεπεξεργαστή, αγγίξτε µ νο τις πλευρές του. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή στη σελίδα Για να έχετε πρ σβαση στην πλακέτα του συστήµατος και το µικροεπεξεργαστή, ξαπλώστε τον υπολογιστή στο πλάι. 3. Αϕαιρέστε το προστατευτικ εξάρτηµα πιέζοντας τα ελάσµατα 1 και τραβώντας το εξάρτηµα προς τα έξω. 4. Απασϕαλίστε και ανασηκώστε το µοχλ 1. Αϕαιρέστε την ψ κτρα 2 απ την πλακέτα ανασηκώνοντάς την προσεκτικά. 20 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

29 5. Απασϕαλίστε και ανασηκώστε το µοχλ 2 που ασϕαλίζει το µικροεπεξεργαστή 1 και στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι του µικροεπεξεργαστή Χρησιµοποιώντας το ειδικ εξάρτηµα αϕαίρεσης/τοποθέτησης 1, ανασηκώστε το µικροεπεξεργαστή και αϕαιρέστε τον απ την υποδοχή του. Σηµαντικ Μην αγγίξετε τις χρυσές επαϕές που βρίσκονται στο κάτω µέρος του µικροεπεξεργαστή. Εάν πρέπει να αγγίξετε το µικροεπεξεργαστή, αγγίξτε µ νο τις πλευρές του. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 21

30 Σηµειώσεις: α. Παρατηρήστε τη θέση των εσοχών 1 στο µικροεπεξεργαστή. Αυτ είναι πολ σηµαντικ κατά την τοποθέτηση του µικροεπεξεργαστή στην πλακέτα συστήµατος. β. Προσέξτε να µην πέσει κάποιο αντικείµενο ή υλικ µέσα στην υποδοχή του µικροεπεξεργαστή. Πρέπει να διατηρήσετε τις ακίδες στην υποδοχή σο το δυνατ ν πιο καθαρές. 7. Βεβαιωθείτε τι το καπάκι του µικροεπεξεργαστή είναι εντελώς ανοικτ. 8. Χαλαρώστε το προστατευτικ κάλυµµα 3 που προστατε ει τις χρυσές επαϕές του νέου µικροεπεξεργαστή 2 αλλά µην το αϕαιρέσετε. Χρησιµοποιήστε το ειδικ εξάρτηµα αϕαίρεσης/τοποθέτησης 1 για να ανασηκώσετε το µικροεπεξεργαστή και στη συνέχεια αϕαιρέστε το προστατευτικ κάλυµµα. 22 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

31 9. Τοποθετήστε το µικροεπεξεργαστή µε τέτοιο τρ πο ώστε οι εσοχές του να ευθυγραµµίζονται µε τα στηρίγµατα της υποδοχής του µικροεπεξεργαστή. Σηµαντικ Μη γείρετε το µικροεπεξεργαστή κατά την τοποθέτησή του στην υποδοχή καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροϕής των επαϕών του. 10. Χρησιµοποιώντας το ειδικ εξάρτηµα αϕαίρεσης/τοποθέτησης 1 τοποθετήστε το µικροεπεξεργαστή στην υποδοχή του. Σηµείωση: Μετά την εγκατάσταση του µικροεπεξεργαστή, τοποθετήστε στον ελαττωµατικ µικροεπεξεργαστή το µα ρο προστατευτικ κάλυµµα που αϕαιρέσατε απ το νέο µικροεπεξεργαστή. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 23

32 11. Κλείστε το καπάκι του µικροεπεξεργαστή 3 και κατεβάστε το µοχλ ασϕάλισης 2 µέχρι να ασϕαλίσει ο µικροεπεξεργαστής 1. Κατά την ασϕάλιση του µικροεπεξεργαστή βεβαιωθείτε τι έχει ασϕαλιστεί και το καπάκι του. 12. Ευθυγραµµίστε τις γωνίες της νέας ψ κτρας µε αυτές του στηρίγµατ ς της. Στη συνέχεια τοποθετήστε την ψ κτρα 2 στο στήριγµά της. Κατεβάστε το µοχλ ασϕάλισης 1 της ψ κτρας. 13. Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικ εξάρτηµα. 14. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

33 Αντικατάσταση κάρτας µνήµης Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή στη σελίδα 7. Σηµείωση: Για τη συγκεκριµένη διαδικασία συνιστάται να ξαπλώσετε τον υπολογιστή στο πλάι. 2. Εντοπίστε τις υποδοχές των καρτών µνήµης. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Ανοίξτε τις ασϕάλειες και ανασηκώστε την κάρτα µνήµης απ την υποδοχή της. 4. Βεβαιωθείτε τι έχετε ευθυγραµµίσει σωστά την εσοχή 1 της νέας κάρτας µνήµης µε την προεξοχή 2 που υπάρχει στην υποδοχή της κάρτας µνήµης στην πλακέτα συστήµατος. Σπρώξτε προς τα κάτω την κάρτα της µνήµης στην υποδοχή µέχρι να κλείσουν οι ασϕάλειες. 5. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα 35. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 25

34 Αντικατάσταση κάρτας Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή στη σελίδα 7. Σηµείωση: Για τη συγκεκριµένη διαδικασία συνιστάται να ξαπλώσετε τον υπολογιστή στο πλάι. 2. Στο πίσω µέρος του υπολογιστή, σπρώξτε τη µπλε ασϕάλεια 1 µε τον τρ πο που απεικονίζεται παρακάτω ώστε να ανοίξει. 3. Αϕαιρέστε την κάρτα τραβώντας την απ την υποδοχή της. 4. Τοποθετήστε την νέα κάρτα στην ίδια υποδοχή. Βεβαιωθείτε τι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή. 5. Στο πίσω µέρος του υπολογιστή, κλείστε τη µπλε ασϕάλεια 1 για να ασϕαλίσετε τις κάρτες. 26 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

35 6. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα 35. Αντικατάσταση της µονάδας σκληρο δίσκου Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση Σηµαντικ Όταν αποκτήσετε µια νέα µονάδα σκληρο δίσκου θα λάβετε και ένα πακέτο µε CD Αποκατάστασης Προϊ ντος. Το πακέτο των CD Αποκατάστασης Προϊ ντος σας επιτρέπει να επαναϕέρετε τη µονάδα σκληρο δίσκου στην κατάσταση που ήταν ταν ο υπολογιστής είχε αποσταλεί αρχικά απ το εργοστάσιο. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε την αποκατάσταση του λογισµικο που αποστέλλεται απ το εργοστάσιο, ανατρέξτε στην εν τητα Αποκατάσταση λογισµικο στον Οδηγ Αναϕοράς. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή στη σελίδα 7. Σηµείωση: Για τη συγκεκριµένη διαδικασία συνιστάται να ξαπλώσετε τον υπολογιστή στο πλάι. 2. Αϕαιρέστε τη βίδα του κάτω κουτιο µονάδων, σ ρετε το κουτί προς το πίσω µέρος του υπολογιστή και αϕαιρέστε το. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 27

36 3. Αποσυνδέστε τα καλώδια σήµατος και παροχής ρε µατος απ τη µονάδα σκληρο δίσκου. 4. Αϕαιρέστε τη µονάδα σκληρο δίσκου απ το κάτω κουτί µονάδων τραβώντας τη µπλε λαβή. 5. Ανοίξτε το µπλε πλαίσιο και αϕαιρέστε την ελαττωµατική µονάδα σκληρο δίσκου. 6. Για να τοποθετήσετε τη νέα µονάδα σκληρο δίσκου στο µπλε πλαίσιο, πρέπει να ανοίξετε το πλαίσιο και να ευθυγραµµίσετε τις ακίδες 1 έως 4 του πλαισίου µε τις υποδοχές της µονάδας σκληρο δίσκου. Μην αγγίξετε την πλακέτα κυκλωµάτων 5 που βρίσκεται στο κάτω µέρος της µονάδας σκληρο δίσκου. 28 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

37 7. Τοποθετήστε τη νέα µονάδα σκληρο δίσκου στο κάτω κουτί µονάδων στρέϕοντας προς τα κάτω την πλευρά που διαθέτει την πλακέτα κυκλωµάτων, και σπρώξτε την µέχρι να ασϕαλίσει. 8. Συνδέστε τα καλώδια σήµατος και παροχής ρε µατος στη νέα µονάδα σκληρο δίσκου. 9. Τοποθετήστε ξανά το κάτω κουτί µονάδων στη θέση του και στερεώστε το µε τη βίδα. 10. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα 35. Αντικατάσταση µονάδας οπτικο δίσκου Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή στη σελίδα 7. Σηµείωση: Για τη συγκεκριµένη διαδικασία συνιστάται να ξαπλώσετε τον υπολογιστή στο πλάι. 2. Αϕαιρέστε την πρ σοψη του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση και αντικατάσταση της πρ σοψης στη σελίδα 9. Σηµείωση: Ορισµένες µονάδες οπτικο δίσκου µπορο ν να αϕαιρεθο ν χωρίς να χρειαστεί να αϕαιρέσετε την πρ σοψη. 3. Αποσυνδέστε τα καλώδια σήµατος και παροχής ρε µατος απ το πίσω µέρος της µονάδας οπτικο δίσκου. 4. Πιέστε το µπλε µοχλ ασϕάλισης που βρίσκεται στο πλάι της µονάδας και τραβήξτε τη µονάδα προς τα έξω για να την αϕαιρέσετε. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 29

38 5. Αϕαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης απ την ελαττωµατική µονάδα και εγκαταστήστε το στη νέα µονάδα. 6. Σπρώξτε τη νέα µονάδα οπτικο δίσκου στο τµήµα τοποθέτησης µονάδων απ την πρ σοψη του υπολογιστή, µέχρι να ασϕαλίσει. 7. Συνδέστε ξανά τα καλώδια σήµατος και παροχής ρε µατος στη µονάδα. 8. Τοποθετήστε ξανά την πρ σοψη του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση και αντικατάσταση της πρ σοψης στη σελίδα Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα 35. Αντικατάσταση της µονάδας δισκέτας Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή στη σελίδα Αϕαιρέστε την πρ σοψη του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση και αντικατάσταση της πρ σοψης στη σελίδα 9. Σηµείωση: Για τη συγκεκριµένη διαδικασία συνιστάται να ξαπλώσετε τον υπολογιστή στο πλάι. 3. Αποσυνδέστε τα καλώδια σήµατος και παροχής ρε µατος απ το πίσω µέρος της µονάδας δισκέτας. 4. Πιέστε το µπλε µοχλ ασϕάλισης που βρίσκεται στο πλάι του τµήµατος τοποθέτησης µονάδων και τραβήξτε τη µονάδα προς τα έξω για να την αϕαιρέσετε. 30 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

39 5. Αϕαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης απ την ελαττωµατική µονάδα και εγκαταστήστε το στη νέα µονάδα. 6. Σπρώξτε τη νέα µονάδα δισκέτας στο κάτω κουτί µονάδων µέχρι να ασϕαλίσει. 7. Συνδέστε ξανά τα καλώδια σήµατος και παροχής ρε µατος στη µονάδα. 8. Για να τοποθετήσετε την πρ σοψη, ευθυγραµµίστε τις ασϕάλειες που βρίσκονται στο κάτω µέρος της πρ σοψης µε τις αντίστοιχες υποδοχές του περιβλήµατος. Σπρώξτε το κάλυµµα µέχρι να ασϕαλίσει στο επάνω και στο κάτω µέρος του περιβλήµατος. 9. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα 35. Αντικατάσταση του εξαρτήµατος ανεµιστήρα συστήµατος Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή στη σελίδα Αϕαιρέστε την πρ σοψη του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση και αντικατάσταση της πρ σοψης στη σελίδα Αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεµιστήρα συστήµατος απ την πλακέτα συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Το εξάρτηµα ανεµιστήρα συστήµατος αποτελείται απ δ ο τµήµατα: το προστατευτικ εξάρτηµα και τον ανεµιστήρα συστήµατος. Αϕαιρέστε το προστατευτικ εξάρτηµα πιέζοντας τα δ ο ελάσµατα 1 και τραβώντας το εξάρτηµα προς τα έξω. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 31

40 5. Αϕαιρέστε τον ανεµιστήρα συστήµατος πιέζοντας τα δ ο ελάσµατα. 6. Τοποθετήστε το νέο ανεµιστήρα συστήµατος. 7. Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικ εξάρτηµα. 8. Συνδέστε ξανά το καλώδιο του ανεµιστήρα στην πλακέτα του συστήµατος. 9. Τοποθετήστε ξανά την πρ σοψη του υπολογιστή. 10. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα 35. Αντικατάσταση του πληκτρολογίου Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση 1. Αϕαιρέστε λα τα µέσα (δισκέτες, CD ή ταινίες) απ τις µονάδες, τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και απενεργοποιήστε λες τις συνδεδεµένες συσκευές. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος απ τις πρίζες. 3. Εντοπίστε την υποδοχή σ νδεσης του πληκτρολογίου. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων στη σελίδα 1. Το πληκτρολ γιο µπορεί να έχει συνδεθεί είτε σε τυπική υποδοχή πληκτρολογίου 1 στο πίσω µέρος του υπολογιστή είτε σε υποδοχή USB 2 στο µπροστιν ή στο πίσω µέρος του υπολογιστή. 4. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ελαττωµατικο πληκτρολογίου απ τον υπολογιστή και συνδέστε το καλώδιο του νέου πληκτρολογίου στην κατάλληλη υποδοχή. 5. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

41 Αντικατάσταση του ποντικιο Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση 1. Αϕαιρέστε λα τα µέσα (δισκέτες, CD ή ταινίες) απ τις µονάδες, τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και απενεργοποιήστε λες τις συνδεδεµένες συσκευές. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος απ τις πρίζες. 3. Εντοπίστε την υποδοχή σ νδεσης του ποντικιο. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων στη σελίδα 1. Το ποντίκι µπορεί να έχει συνδεθεί είτε σε τυπική υποδοχή ποντικιο 1 στο πίσω µέρος του υπολογιστή είτε σε υποδοχή USB 2 στην πρ σοψη ή στο πίσω µέρος του υπολογιστή. 4. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ελαττωµατικο ποντικιο απ τον υπολογιστή και συνδέστε το καλώδιο του νέου ποντικιο στην κατάλληλη υποδοχή. 5. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα 35. Αντικατάσταση του εσωτερικο ηχείου Προσοχή: Μην αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο υποστήριξης στη διε θυνση 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος του υπολογιστή στη σελίδα 7. Σηµείωση: Για τη συγκεκριµένη διαδικασία συνιστάται να ξαπλώσετε τον υπολογιστή στο πλάι. 2. Αϕαιρέστε το προστατευτικ εξάρτηµα πιέζοντας τα δ ο ελάσµατα 1 και τραβώντας το εξάρτηµα προς τα έξω. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 33

42 3. Εντοπίστε την υποδοχή σ νδεσης του εσωτερικο ηχείου. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Αποσυνδέστε το καλώδιο του ηχείου απ την πλακέτα συστήµατος. 5. Σ ρετε το ηχείο 1 προς τα επάνω για να το απασϕαλίσετε. Στη συνέχεια τραβήξτε το κάτω µέρος του ηχείου προς τα έξω και αϕαιρέστε το απ το περίβληµα. 6. Τοποθετήστε το κάτω µέρος του νέου ηχείου στις µεταλλικές ασϕάλειες και σπρώξτε το επάνω µέρος του ηχείου προς τα µέσα µέχρι να ασϕαλίσει. 7. Συνδέστε ξανά το καλώδιο του ηχείου στην πλακέτα του συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικ εξάρτηµα. 9. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης στη σελίδα Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

43 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης Μετά την αντικατάσταση εν ς ελαττωµατικο εξαρτήµατος, πρέπει να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε άλλα εξαρτήµατα αϕαιρέσατε, να τοποθετήσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και να συνδέσετε ξανά λα τα καλώδια πως τα τηλεϕωνικά καλώδια και τα καλώδια παροχής ρε µατος. Επίσης, ανάλογα µε το εξάρτηµα που αντικαταστάθηκε, ίσως χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τις ενηµερωµένες πληροϕορίες χρησιµοποιώντας το πρ γραµµα Setup Utility. Ανατρέξτε στην εν τητα Έναρξη του προγράµµατος Setup Utility στον Οδηγ αναϕοράς ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση: 1. Βεβαιωθείτε τι λα τα εξαρτήµατα έχουν συνδεθεί σωστά και τι δεν έχετε αϕήσει εργαλεία ή βίδες στο εσωτερικ του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων στη σελίδα 1 για πληροϕορίες σχετικά µε τη θέση των εξαρτηµάτων. 2. Εάν στον υπολογιστή είχε τοποθετηθεί ένα προαιρετικ στήριγµα µονάδων σκληρο δίσκου το οποίο είτε ανασηκώσατε είτε αϕαιρέσατε, τοποθετήστε το στη θέση του και συνδέστε ξανά τα καλώδια που αϕαιρέσατε απ την προαιρετική µονάδα σκληρο δίσκου. Ανατρέξτε στην εν τητα Μετακίνηση ή αϕαίρεση του προαιρετικο στηρίγµατος µονάδων σκληρο δίσκου στη σελίδα Τακτοποιήστε τα καλώδια ώστε να µην εµποδίζουν την τοποθέτηση του καλ µµατος του υπολογιστή. 4. Τοποθετήστε το κάλυµµα του υπολογιστή στο περίβληµα µε τέτοιο τρ πο ώστε οι ράγες που υπάρχουν στο περίβληµα να εισαχθο ν στην κατάλληλη υποδοχή του καλ µµατος. Στη συνέχεια σπρώξτε το κάλυµµα µέχρι να ασϕαλίσει. 5. Συνδέστε ξανά τα εξωτερικά καλώδια. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρε µατος στον υπολογιστή και στη συνέχεια σε µια καλά γειωµένη πρίζα. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων στη σελίδα Εάν αντικαταστήσατε την πλακέτα συστήµατος ή το µικροεπεξεργαστή, πρέπει να ενηµερώσετε το BIOS. Ανατρέξτε στην εν τητα Ενηµέρωση του BIOS απ δισκέτα ή CD-ROM στη σελίδα Για να ενηµερώσετε τις ρυθµίσεις σας, ανατρέξτε στην εν τητα Έναρξη του προγράµµατος Setup Utility στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή σας ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual. Σηµείωση: Στις περισσ τερες περιοχές του κ σµου, η Lenovo απαιτεί την επιστροϕή της ελαττωµατικής µονάδας CRU. Σχετικές πληροϕορίες θα λάβετε µαζί µε τη µονάδα CRU ή λίγες µέρες µετά την παραλαβή της µονάδας CRU. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 35

44 Ενηµέρωση του BIOS απ δισκέτα ή CD-ROM Σηµαντικ Ενεργοποιήστε το πρ γραµµα Setup Utility για να εµϕανίσετε τις πληροϕορίες του συστήµατ ς σας. Ανατρέξτε στην εν τητα Έναρξη του προγράµµατος Setup Utility στον Οδηγ αναϕοράς ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual. Εάν ο αριθµ ς σειράς και ο τ πος/µοντέλο του υπολογιστή που αναϕέρονται στο µενο Main δεν συµϕωνο ν µε τα στοιχεία που αναγράϕονται στην ετικέτα του υπολογιστή σας, πρέπει να ενηµερώσετε το BIOS για να αλλάξετε τον αριθµ σειράς και τον τ πο/µοντέλο του υπολογιστή. Για να ενηµερώσετε το BIOS απ δισκέτα ή CD-ROM, πρέπει να κάνετε τα εξής: 1. Τοποθετήστε µια δισκέτα ή ένα CD-ROM ενηµέρωσης (flash) των προγραµµάτων συστήµατος στην κατάλληλη µονάδα. Μπορείτε να βρείτε ενηµερωµένες εκδ σεις των προγραµµάτων συστήµατος στη διε θυνση στο World Wide Web. 2. Ανάψτε τον υπολογιστή. Αν είναι ήδη σε λειτουργία, πρέπει να τον σβήσετε και να τον ανάψετε ξανά. Η ενηµέρωση αρχίζει. 3. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε γλώσσα, πατήστε στο πληκτρολ γιο σας τον αριθµ που αντιστοιχεί στη γλώσσα που επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. 4. Όταν σας ζητηθεί να αλλάξετε τον αριθµ σειράς, πατήστε το πλήκτρο Y. 5. Πληκτρολογήστε τον επταψήϕιο αριθµ σειράς του υπολογιστή σας και πατήστε το πλήκτρο Enter. 6. Όταν σας ζητηθεί να αλλάξετε τον τ πο/µοντέλο του υπολογιστή σας, πατήστε το πλήκτρο Y. 7. Πληκτρολογήστε τον τ πο/µοντέλο του υπολογιστή σας (επτά χαρακτήρες) και πατήστε το πλήκτρο Enter. 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη για να ολοκληρώσετε την ενηµέρωση. 36 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

45 Παράρτηµα. Σηµειώσεις Η Lenovo ενδέχεται να µη διαθέτει σε λες τις χώρες τα προϊ ντα, τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες που περιγράϕονται στο έγγραϕο αυτ. Για πληροϕορίες σχετικά µε τα προϊ ντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην περιοχή σας, συµβουλευτείτε τον τοπικ εκπρ σωπο της Lenovo. Οποιαδήποτε αναϕορά σε προϊ ν, πρ γραµµα ή υπηρεσία της Lenovo δεν σηµαίνει ο τε υποδηλώνει τι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µ νο το συγκεκριµένο προϊ ν, πρ γραµµα ή η συγκεκριµένη υπηρεσία της Lenovo. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ισοδ ναµο λειτουργικώς προϊ ν, πρ γραµµα ή υπηρεσία που δεν παραβιάζει δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της Lenovo. Ωστ σο, η αξιολ γηση και επαλήθευση της λειτουργίας οποιουδήποτε άλλου προϊ ντος, προγράµµατος ή υπηρεσίας είναι αποκλειστική ευθ νη του χρήστη. Η Lenovo ενδέχεται να έχει ευρεσιτεχνίες ή εκκρεµείς αιτήσεις ευρεσιτεχνίας που συνδέονται µε θέµατα που καλ πτει το παρ ν έγγραϕο. Η κατοχή αυτο του εγγράϕου δεν σας παρέχει οποιοδήποτε δικαίωµα επί αυτών των ευρεσιτεχνιών. Για ερωτήσεις σχετικά µε άδειες χρήσης, µπορείτε να απευθ νεστε εγγράϕως στην ακ λουθη διε θυνση: Lenovo (United States), Inc. 500 Park Offices Drive, Hwy. 54 Research Triangle Park, NC U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing Η LENOVO GROUP LTD. ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Σε ορισµένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριµένες συναλλαγές και, εποµένως, η παραπάνω δήλωση µπορεί να µην ισχ ει για εσάς. Οι πληροϕορίες αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραϕικά λάθη. Περιοδικά, πραγµατοποιο νται αλλαγές στις πληροϕορίες αυτο του εγγράϕου. Οι αλλαγές αυτές ενσωµατώνονται σε κάθε νέα έκδοση του εγγράϕου. Η Lenovo µπορεί να προβεί οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς ειδοποίηση σε βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις προϊ ντων ή/και προγραµµάτων που περιγράϕονται σε αυτή την έκδοση. Τα προϊ ντα που περιγράϕονται στο παρ ν έγγραϕο δεν προορίζονται για χρήση σε εµϕυτε σεις ή άλλες εϕαρµογές υποστήριξης της ζωής, η δυσλειτουργία των οποίων µπορεί να προκαλέσει σωµατική βλάβη ή θάνατο ανθρώπων. Οι πληροϕορίες που περιέχονται στο παρ ν έγγραϕο δεν επηρεάζουν ο τε τροποποιο ν τις προδιαγραϕές ή εγγυήσεις των προϊ ντων Lenovo. Τίποτα στο παρ ν έγγραϕο δεν θα θεωρηθεί ρητή ή σιωπηρή άδεια ή υποχρέωση αποζηµίωσης στα πλαίσια των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας της Lenovo ή τρίτων. Όλες οι πληροϕορίες που περιέχονται στο παρ ν έγγραϕο προσδιορίστηκαν σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα και παρουσιάζονται ως παράδειγµα. Τα αποτελέσµατα σε άλλα περιβάλλοντα λειτουργίας µπορεί να διαϕέρουν. Η Lenovo µπορεί να χρησιµοποιήσει ή να διανείµει οποιεσδήποτε απ τις πληροϕορίες που παρέχετε µε οποιονδήποτε τρ πο θεωρεί κατάλληλο χωρίς καµία υποχρέωση προς εσάς. Lenovo 2005, Portions IBM Corp. 2005,

46 Οποιεσδήποτε αναϕορές σε δικτυακο ς τ πους µη-lenovo που περιέχονται σε αυτή την έκδοση παρέχονται µ νο για τη διευκ λυνσή σας και δεν συνιστο ν κατά κανένα τρ πο επιδοκιµασία των συγκεκριµένων δικτυακών τ πων. Τα υλικά σε αυτο ς τους δικτυακο ς τ πους δεν αποτελο ν µέρος των υλικών αυτο του προϊ ντος Lenovo και η εκ µέρους σας χρήση των εν λ γω δικτυακών τ πων γίνεται µε δική σας ευθ νη. Οποιαδήποτε δεδοµένα απ δοσης περιλαµβάνονται στο έγγραϕο αυτ έχουν συγκεντρωθεί σε περιβάλλον ελεγχ µενης λειτουργίας. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσµατα απ δοσης που συγκεντρώθηκαν σε άλλα λειτουργικά περιβάλλοντα µπορεί να διαϕέρουν σηµαντικά. Ορισµένες µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε συστήµατα σε περιβάλλον ανάπτυξης και δεν εγγυ µαστε τι οι µετρήσεις αυτές θα έχουν το ίδιο αποτέλεσµα σε γενικώς διαθέσιµα συστήµατα. Επιπλέον, ορισµένες µετρήσεις µπορεί να είναι το αποτέλεσµα συµπερασµατικής εξαγωγής. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαϕέρουν. Οι χρήστες αυτο του εγγράϕου θα πρέπει να επαληθε σουν τα δεδοµένα που ισχ ουν για το δικ τους περιβάλλον. Σηµείωση σχετικά µε την έξοδο τηλε ρασης Εµπορικά σήµατα Η ακ λουθη σηµείωση ισχ ει για τα µοντέλα που έχουν την εργοστασιακά εγκατεστηµένη λειτουργία εξ δου τηλε ρασης. Το προϊ ν αυτ περιλαµβάνει τεχνολογία προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων που προστατε εται απ µεθ δους που περιγράϕονται σε ορισµένες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη Macrovision Corporation και άλλους κατ χους δικαιωµάτων. Η χρήση της εν λ γω τεχνολογίας προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένη απ τη Macrovision Corporation και να προορίζεται για οικιακή χρήση και άλλους σκοπο ς περιορισµένης προβολής, εκτ ς αν υπάρχει σχετική εξουσιοδ τηση για άλλη χρήση απ τη Macrovision Corporation. Απαγορε εται η αντίστροϕη µηχάνευση (reverse engineering) και η αποσυναρµολ γηση. Οι ακ λουθοι ροι είναι εµπορικά σήµατα της Lenovo στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες: Lenovo ThinkCentre Ο ρος IBM είναι εµπορικ σήµα της International Business Machines Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Άλλες επωνυµίες εταιρειών ή ονοµασίες προϊ ντων ή υπηρεσιών µπορεί να είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα υπηρεσιών άλλων. 38 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

47

48 Part Number: 41D4535 (1P) P/N: 41D4535

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector

Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Οδηγ ς χρήσης Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς Acer Aspire

Notebook της σειράς Acer Aspire www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς Acer Aspire Οδηγ ς χρήστη Copyright 2003 Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη των υπολογιστών της σειράς Acer Aspire Notebook Αρχική έκδοση: Μάιος 2002

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων Περιλαµβάνει: v Εισαγωγή σε άλλες πηγές πληροϕοριών v Σηµαντικές συµβουλές για τη ϕροντίδα του υπολογιστή σας v ιάγνωση και επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων

ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων Σημείωση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Χρήσης

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Χρήσης HP Notebook PC Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση Αυτό το εγχειρίδιο και κάθε παράδειγµα που περιέχεται σε αυτό παρέχεται "όπως είναι" και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης PC 300PL 6565 PC 300GL 6563, 6564, 6574

Οδηγ ς χρήσης PC 300PL 6565 PC 300GL 6563, 6564, 6574 Οδηγς χρήσης PC 300PL 6565 PC 300GL 6563, 6564, 6574 Οδηγς χρήσης PC 300PL 6565 PC 300GL 6563, 6564, 6574 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα