ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013 Αριθ. Απ oφ.: 514 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Mαρία Τσουκαλά, Πρόεδρο, 2) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Γιαννούλη, Γραμματέα, 4) Αθανάσιο Σταυρόπουλο, 5) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 6) Μαρία Μπιρπανάγου, 7) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 8) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 9)Δημήτριο Καμπέρη, Αντιδημάρχους, 10) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 11) Λεωνίδα Μαυρουδή, 12) Γεώργιο Φιλιππόπουλος, 13) Παναγιώτη Ασημακόπουλο, 14) Σωτήριος Παπαγεωργίου, 15) Παναγιώτη Κομνηνό, 16) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17)Δημήτριο Γιούπη, 18) Δημήτριο Καλογερόπουλο, 19) Δημήτριο Φιλιππάτο, 20) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 21) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 22) Δημήτριο Καλαμίδα, 23) Γεώργιο Ντίνο, 24)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 25) Παναγιώτη Μπερούκα, 26) Αθανάσιο Παναγόπουλο, 27) Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, 28)Αντώνιο Παλαιολόγου, 29)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, 30) Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 31) Σωτήριο Κολοκοτρώνη και 32) Φίλιππο Βαρδάλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Τσουκαλά, με αριθ. πρωτ / , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

2 Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Ιωάννης Θεοφανόπουλος-Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, 2) Φώτιος Θεοδωρόπουλος- Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού, 3) Ανδρέας Γιαλελής- Δ.Κ. Ροδοδάφνης, 4) Αθανασία Τασινού-Καραθανασοπούλου-Τ.Κ. Καμαρών, 5)Αθανάσιο Σμυρνιώτη-Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 6) Παναγιώτης Κρικέτος -Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 7) Αποστ. Μεντζελόπουλος-Τ.Κ. Χρυσανθίου, 8) Βασίλειος Γλωσσίδης-Τ.Κ. Ζήριας, & 9) Ξανθή Παπακανέλλου- Τ.Κ. Τράπεζας. Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος η Δημοτική Σύμβουλος κα Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, κωλυόμενη. Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ. αριθ. 507 έως και 564 )

3 Για το αντικείμενο: «Στην υπ αριθ. 85/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με ορισμό θέσεων στάσιμου & πλανόδιου εμπορίου καθώς και τον αριθμό αδειών λαϊκής αγοράς στο Δήμο Αιγιαλείας για το έτος 2014» H πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Τσουκαλά ανακοινώνει το όγδοο (8 ο ) εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα το οποίο εντάχθηκε ομόφωνα, επειδή είναι ανάγκη να προβεί ο Δήμος στον ορισμό θέσεων στάσιμου & πλανόδιου εμπορίου καθώς και τον αριθμό αδειών λαϊκής αγοράς, για το έτος 2013 και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ αριθ. 85/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που έχει ως εξής: «Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τον ορισμό των θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου καθώς και τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών στο Δήμο Αιγιαλείας για το έτος 2014 ως παρακάτω: ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΓΙΟΥ Δέκα 10 νέες επαγγελματικές άδειες από τις οποίες: Έξι (6) θέσεις για προϊόντα γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας που θα κατανεμηθούν στις θέσεις με αριθμό 7,8,9,15,16,113 και Τέσσερις (4) θέσεις για βιομηχανικά προϊόντα που θα κατανεμηθούν στις θέσεις με αριθμό 39,34,35 και 13. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΣΤΑΣΙΜΟ-ΠΛΑΝΟΔΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ -ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ μία (1) θέση Σολωμού και Στράβωνος μία (1) θέση Κανελλοπούλου ( πριν από τα φανάρια της διασταύρωσης με Νικ. Πλαστήρα ) μία (1) θέση Νικ. Πλαστήρα στο ύψος του προαυλίου Αγίας Άννας μία (1) θέση Αλυκή ( Ποσειδώνος πριν και έναντι καταστήματος στην στάση του Αστικού ΚΤΕΛ Π. Τρίαινα ) μία (1) θέση Πλατεία Αγίας Λαύρας ( στο πάνω μέρος ) Κουλούρια ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ μία (1) θέση πλησίον Νεκροταφείου Ροδοδάφνης, στη συμβολή με την Π.Ε.Ο.

4 μία(1) θέση στην παραλία Άκολης και συγκεκριμένα στο τέλος της οδού 25 ης Μαρτίου και Ποσειδώνος μία (1) θέση στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης πλησίον παιδικής χαράς στην Δυτική πλευρά της Άκολης μια (1) θέση στην παραλία Άκολης πλησίον καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος ΦΑΝ για πώληση καλαμποκιών. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ μία (1) θέση στην Δημοτικό χώρο στάθμευσης κάτω από το γήπεδο Αβύθου μια (1) θέση στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης στην θέση Μάτι ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : Πέντε (5) άδειες πλανοδίου εμπορίου για να πωλούνται αγροτικά προϊόντα (κρασί, λάδι. μέλι κτλ.), ψάρια και είδη μαναβικής σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από παρεμφερή κατάστημα. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ Μία (1) θέση στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο Σταυρόπουλου. ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Μία (1) θέση δίπλα στο καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος BASE στην δυτική παραλία, Μία (1) θέση στην ανατολική παραλία δίπλα στο περίπτερο Σπυρούλια. Μία (1) θέση στην ανατολική παραλία δίπλα στην παιδική χαρά. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Δύο (2) θέσεις στο λιμάνι, Δύο (2) θέσεις παραπλεύρως δυτικά Δημαρχείου σε υπάρχον παρκινγκ, Τέσσερις (4) θέσεις στην Κεντρική οδό έναντι υαλοπωλείου Νταουσιάνη μία (1) θέση στο λιμάνι μία (1) θέση απέναντι από το περίπτερο δίπλα στην ατμομηχανή ΟΣΕ. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΛΕΙΚΩΝ: Α -

5 μία (1) θέση στην παραλία μπροστά από οικία Μέγαρη Κων/νου ΠΡΟΙΟΝΤΑ μία (1) θέση παραλία βόρεια παραλιακής οδού στο όριο Νικολείκων -Ριζομύλου ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ μία (1) θέση στην παραλία έναντι κτιρίου Κοκοτή και ανάμεσα στην Ταβέρνα Γιαλός και στην ντουζιέρα μία (1) θέση παραλία βόρεια παραλιακής οδού (μετά από ενοικιαζόμενα Κοκοτή) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΑ μια (1) θέση στην παραλία παραπλεύρως παραλιακής οδού μία (1) θέση πλησίον σταθμού ΟΣΕ μία (1) θέση δεξιά παραλία μεταξύ πρώτου και δευτέρου καταστήματος μία (1) θέση στην ανατολική πλευρά δημοτικού οικοπέδου παραλίας μία (1) θέση στο σταθμό ΟΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ μία (1) θέση παραλία Πούντας βόρεια παραλιακής οδού σε απόσταση 160 μέτρων από καταστήματα Παναγιωτόπουλου και Ριζομυλιώτη μία (1) θέση απέναντι από το κατάστημα Παναγιωτόπουλου Κων/νου στην Πούντα προς την πλευρά της παραλίας στο ανατολικό μέρος ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΙΑΣ μία (1) θέση στην Δημοτική πλατεία μία (1) θέση απέναντι από την ιδιοκτησία Λαμπρινού και Καραγιανάκη στο καρτοτηλέφωνο ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

6 μία (1) θέση στην οδό Βαρθολομαίου μετά το Ειρηνοδικείο προς ανώνυμη περιφ/κή οδό μεταξύ Ο.Τ.9 και 19 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ μία (1) θέση στην τοποθεσία Ταραξίας στον πεζόδρομο απέναντι από ΟΤΕ μία (1) θέση μπροστά στον ΟΤΕ προς την οικία Ανδρουστσοπούλου μία (1) θέση στην τοποθεσία Ταραξίας απέναντι από οικία Ράπτη μία (1) θέση στον δρόμο προς ΟΣΕ μπροστά από οικία Λουζιώτη ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ) τρεις (3) θέσεις στην οδό Κέας τρείς (3) θέσεις στην οδό Κύθνου τρείς (3) θέσεις στην οδό Αιγαίου στην παραλία Συλιβαινιωτίκων μία (1) θέση στην πλατεία Χρήστου Αρφάνη ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ δύο (2) θέσεις στην οδό Αιγαίου ΚΑΝΤΙΝΑ μία (1) θέση έμπροσθεν βορειοανατολικού τμήματος πλατείας παραλίας Συλιβαινιωτίκων ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ πλατεία παραλίας Συλιβαινιωτίκων 1000 τ.μ. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ μία (1) θέση έναντι της οικίας Μαριάννου Ξενοφώντα ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ μία (1) θέση ρέμα Παναγιάς ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ μία (1) θέση επί του πεζοδρομίου της οδού ΙΕΡΩΝΟΣ έκτασης 5 τ.μ. μία (1) θέση επί της οδού ΤΗΛΕΚΛΕΟΥΣ έκτασης 5 τ.μ»

7 Κατόπιν πήρε τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο οποίος πρότεινε στη Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης, να διευκρινιστεί στα Αγροτικά η θέση πλησίον Νεκροταφείου Ροδοδάφνης να είναι νοτίως της Π.Ε.Ο., καθώς και να παραληφθεί από τα παραδοσιακά κοσμήματα η θέση Μάτι. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ αριθ. 85/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, έλαβε υπόψη του την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/ ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α./ ) Νέα Αρχιτε-κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, πλην του δημοτικού συμβούλου κ. Φίλιππου Βαρδάλου, που δήλωσε «παρών» (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος) επομένως κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Α)Την έκδοση κανονιστικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ ) και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ ), που αφορά τον καθορισμό θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε εποχιακούς παραγωγούς (πώλησης αγροτικών προϊόντων, ψήσιμο αραβοσίτου, κάστανων κ.λ.π.) στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2014 και συγκεκριμένα ως παρακάτω: ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΓΙΟΥ Δέκα 10 νέες επαγγελματικές άδειες από τις οποίες: Έξι (6) θέσεις για προϊόντα γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας που θα κατανεμηθούν στις θέσεις με αριθμό 7,8,9,15,16,113 και Τέσσερις (4) θέσεις για βιομηχανικά προϊόντα που θα κατανεμηθούν στις θέσεις με αριθμό 39,34,35 και 13. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΣΤΑΣΙΜΟ-ΠΛΑΝΟΔΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΑΙΓΙΟΥ -ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ μία (1) θέση Σολωμού και Στράβωνος μία (1) θέση Κανελλοπούλου ( πριν από τα φανάρια της διασταύρωσης με Νικ. Πλαστήρα ) μία (1) θέση Νικ. Πλαστήρα στο ύψος του προαυλίου Αγίας Άννας

8 μία (1) θέση Αλυκή ( Ποσειδώνος πριν και έναντι καταστήματος στην στάση του Αστικού ΚΤΕΛ Π. Τρίαινα ) μία (1) θέση Πλατεία Αγίας Λαύρας ( στο πάνω μέρος ) Κουλούρια ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 1)μία θέση πλησίον Νεκροταφείου Ροδοδάφνης, νοτίως της Π.Ε.Ο. μία(1) θέση στην παραλία Άκολης και συγκεκριμένα στο τέλος της οδού 25 ης Μαρτίου και Ποσειδώνος μία (1) θέση στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης πλησίον παιδικής χαράς στην Δυτική πλευρά της Άκολης μια (1) θέση στην παραλία Άκολης πλησίον καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος ΦΑΝ για πώληση καλαμποκιών. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ μία (1) θέση στην Δημοτικό χώρο στάθμευσης κάτω από το γήπεδο Αβύθου ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : Πέντε (5) άδειες πλανοδίου εμπορίου για να πωλούνται αγροτικά προϊόντα (κρασί, λάδι. μέλι κτλ.), ψάρια και είδη μαναβικής σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από παρεμφερή κατάστημα. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ Μία (1) θέση στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο Σταυρόπουλου. ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Μία (1) θέση δίπλα στο καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος BASE στην δυτική παραλία, Μία (1) θέση στην ανατολική παραλία δίπλα στο περίπτερο Σπυρούλια. Μία (1) θέση στην ανατολική παραλία δίπλα στην παιδική χαρά. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Δύο (2) θέσεις στο λιμάνι, Δύο (2) θέσεις παραπλεύρως δυτικά Δημαρχείου σε υπάρχον παρκινγκ, Τέσσερις (4) θέσεις στην Κεντρική οδό έναντι υαλοπωλείου Νταουσιάνη

9 μία (1) θέση στο λιμάνι μία (1) θέση απέναντι από το περίπτερο δίπλα στην ατμομηχανή ΟΣΕ. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΛΕΙΚΩΝ: Α - μία (1) θέση στην παραλία μπροστά από οικία Μέγαρη Κων/νου ΠΡΟΙΟΝΤΑ μία (1) θέση παραλία βόρεια παραλιακής οδού στο όριο Νικολείκων -Ριζομύλου ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ μία (1) θέση στην παραλία έναντι κτιρίου Κοκοτή και ανάμεσα στην Ταβέρνα Γιαλός και στην ντουζιέρα μία (1) θέση παραλία βόρεια παραλιακής οδού (μετά από ενοικιαζόμενα Κοκοτή) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΑ μια (1) θέση στην παραλία παραπλεύρως παραλιακής οδού μία (1) θέση πλησίον σταθμού ΟΣΕ μία (1) θέση δεξιά παραλία μεταξύ πρώτου και δευτέρου καταστήματος μία (1) θέση στην ανατολική πλευρά δημοτικού οικοπέδου παραλίας μία (1) θέση στο σταθμό ΟΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ μία (1) θέση παραλία Πούντας βόρεια παραλιακής οδού σε απόσταση 160 μέτρων από καταστήματα Παναγιωτόπουλου και Ριζομυλιώτη μία (1) θέση απέναντι από το κατάστημα Παναγιωτόπουλου Κων/νου στην Πούντα προς την πλευρά της παραλίας στο ανατολικό μέρος ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΙΑΣ

10 μία (1) θέση στην Δημοτική πλατεία μία (1) θέση απέναντι από την ιδιοκτησία Λαμπρινού και Καραγιανάκη στο καρτοτηλέφωνο ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ μία (1) θέση στην οδό Βαρθολομαίου μετά το Ειρηνοδικείο προς ανώνυμη περιφ/κή οδό μεταξύ Ο.Τ.9 και 19 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ μία (1) θέση στην τοποθεσία Ταραξίας στον πεζόδρομο απέναντι από ΟΤΕ μία (1) θέση μπροστά στον ΟΤΕ προς την οικία Ανδρουστσοπούλου μία (1) θέση στην τοποθεσία Ταραξίας απέναντι από οικία Ράπτη μία (1) θέση στον δρόμο προς ΟΣΕ μπροστά από οικία Λουζιώτη ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ) τρεις (3) θέσεις στην οδό Κέας τρείς (3) θέσεις στην οδό Κύθνου τρείς (3) θέσεις στην οδό Αιγαίου στην παραλία Συλιβαινιωτίκων μία (1) θέση στην πλατεία Χρήστου Αρφάνη ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ δύο (2) θέσεις στην οδό Αιγαίου ΚΑΝΤΙΝΑ μία (1) θέση έμπροσθεν βορειοανατολικού τμήματος πλατείας παραλίας Συλιβαινιωτίκων ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ πλατεία παραλίας Συλιβαινιωτίκων 1000 τ.μ. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ μία (1) θέση έναντι της οικίας Μαριάννου Ξενοφώντα ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ μία (1) θέση ρέμα Παναγιάς

11 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ μία (1) θέση επί του πεζοδρομίου της οδού ΙΕΡΩΝΟΣ έκτασης 5 τ.μ. μία (1) θέση επί της οδού ΤΗΛΕΚΛΕΟΥΣ έκτασης 5 τ.μ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Όσον αφορά τους λοιπούς όρους για την χορήγηση των αδειών ισχύει η υπ αριθ. 78/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και έχουν αναλυτικά ως εξής: 1) Για τη χορήγηση της άδειας των παραπάνω θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό του τέλους που έχει επιβληθεί για τη συγκεκριμένη θέση. 2) Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την συνεχή καθαριότητα του χώρου ευθύνης των. 3) Η πώληση θα γίνεται από πάγκο που θα τοποθετείται στη συγκριμένη θέση από το δικαιούχο ο οποίος δεν θα ξεπερνά τα δύο μέτρα ή πάνω από όχημα που θα τηρεί τους υγειονομικούς όρους και θα πωλούν αποκλειστικά προϊόντα παραγωγής τους. 4) Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, να περιορίζονται στο χώρο που τους έχει ορίσει ο Δήμος Αιγιαλείας και να μη δημιουργούν προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων. 5) Οι θέσεις θα δίδονται μετά από κλήρωση που θα διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων παραγωγών της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων θα ξεπερνά τον αριθμό των καθοριζομένων θέσεων και οι άδειες θα χορηγηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας και θα ισχύουν μέχρι 31/12/2014. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα μετά από απόφαση του κ. Δημάρχου. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 514/2013 O Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: ΒΝΝΧΩ6Χ-ΚΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ ΒΧΚΩΩ6Χ-ΦΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΚΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 12 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΚΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 12 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΚΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 381 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα