Ο ζημανηικόηεπορ εσθπόρ ηυν θοινικοειδών, ηο επιβλαβέρ ένηομο Rhynchophorus ferrugineusneus (Coleoptera) (πςγσοθόπορ ή κόκκινο ζκαθάπι)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ζημανηικόηεπορ εσθπόρ ηυν θοινικοειδών, ηο επιβλαβέρ ένηομο Rhynchophorus ferrugineusneus (Coleoptera) (πςγσοθόπορ ή κόκκινο ζκαθάπι)"

Transcript

1 Ο ζημανηικόηεπορ εσθπόρ ηυν θοινικοειδών, ηο επιβλαβέρ ένηομο Rhynchophorus ferrugineusneus (Coleoptera) (πςγσοθόπορ ή κόκκινο ζκαθάπι) Τν επηβιαβέο έληνκν Rhynchophorus ferrugineusneus (ξπγρνθφξνο ή θφθθηλνο ξπγρσηφο θάλζαξνο ησλ θνηληθνεηδψλ ή θφθθηλν ζθαζάξη) ζεσξείηαη ζήκεξα σο ν ζεκαληηθφηεξνο ερζξφο ησλ θνηληθνεηδψλ. Απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ερζξφ ησλ θαιιηεξγεηψλ ρνπξκαδηάο ζηελ Αζία θαη ηε Β. Αθξηθή αιιά θαη ησλ θαιισπηζηηθψλ θνηληθνεηδψλ ζε φιεο ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο (Αίγππηνο, Ιζξαήι, Σπξία, Τνπξθία, Ιζπαλία, Πνξηνγαιία, Ιηαιία, Γαιιία, Κχπξνο). Έρεη θαηαρσξεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα σο εσθπόρ καπανηίναρ. Σηα θξάηε κέιε πνπ έρεη εληνπηζηεί ππέπει να λαμβάνονηαι επίζημα μέηπα για καηαπολέμηζη και παπεμπόδιζη εξάπλυζήρ ηος (επεμβάζειρ για ηην πποζηαζία ηυν θοινικοειδών). Σηελ ρψξα καο δηαπηζηψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2005 ζε θνίληθεο ηνπ είδνπο Washingtonia sp. θαη Phoenix canariensis. Μέρξη ζήκεξα ε παξνπζία ηνπ έρεη δηαπηζησζεί ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο θαη θπξίσο ζηελ Αηηηθή πξνθαιψληαο κεγάιεο θαηαζηξνθέο. Αλάκεζα ζηα είδε ησλ θνηληθνεηδψλ, πξνζβάιιεη ηνλ Καλάξην Φνίληθα (Phoenix canariensis), ηελ Φνπξκαδηά (P. dactylifera), ηνλ ελδεκηθφ θνίληθα ηνπ Θενθξάζηνπ (P. Theophrasti), ηελ Οπαζηλγθηφληα (Washingtonia sp.) θαη ηνλ Φακαίξσπα (Chamaerops humilis). Πεπιγπαθή ηος ενηόμος Τν Rhynchophorus ferrugineus είλαη θνιεφπηεξν έληνκν ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Curculionidae. Τα αθκαία/ηέιεηα (αξζεληθά θαη ζειπθά) έρνπλ θφθθηλν-θαζηαλφ ρξψκα, κήθνο πεξίπνπ 35 mm, πιάηνο 12mm θαη θέξνπλ καθξχ επδηάθξηην ξχγρνο (Φση. 1). Τα απγά έρνπλ ιεπθφ θξεκ ρξψκα θαη σνεηδέο ζρήκα είλαη κήθνπο 2.6mm

2 θαη πιάηνπο 1.1 mm (Φση. 2). Οη πξνλχκθεο είλαη επθέθαιεο, άπνδεο θαη κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε κήθνο ηα 50 mm, πιάηνο 20mm πξηλ ηε λχκθσζε (Φση. 3α, 3β ). Κάζε πξνλχκθε θαηαζθεπάδεη κία λπκθηθή ζήθε απφ ηηο ίλεο ησλ θνηληθνεηδψλ, ζρήκαηνο νβάι, κήθνπο πεξίπνπ 60mm θαη πιάηνπο 30mm (Φση. 4). Φωτ.1. Ακμαίο Rhynchophorus ferrugineus Φωτ. 2: Αυγό R. ferrugineus Φωτ. 3α & 3β : Προνύμφη R. ferrugineus Φωτ. 4: Νυμφική θήκη από R. ferrugineus Όια ηα ζηάδηα ηνπ R. ferrugineus (απγφ, πξνλχκθε, λχκθε, αθκαίν) εμειίζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνίληθα. Τν αθκαίν κπνξεί λα δηαλχζεη απφζηαζε 1 έσο 5 km (αθηίλα πηήζεο). Τα ζειπθά γελλνχλ πεξίπνπ 300 απγά ζε μερσξηζηέο νπέο ή πιεγέο ηνπ θνίληθα ζηελ θνξπθή (ζηεθάλε), ζηε βάζε ησλ λεαξψλ θχιισλ ή ζηνλ θνξκφ. Τα απγά εθθνιάπηνληαη ζε 2-5 εκέξεο. Οη πξνλχκθεο εηζρσξνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνίληθα αλνίγνληαο ζηνέο.

3 Η αλάπηπμε ησλ πξνλπκθψλ δηαξθεί 1-3 κήλεο. Η λχκθσζε γίλεηαη κέζα ή έμσ απφ ηνλ θνξκφ, κέζα ζε λπκθηθή ζήθε πνπ θηηάρλεη ε πξνλχκθε απφ μεξέο ίλεο ηνπ θνίληθα θαη δηαξθεί εκέξεο νπφηε γίλεηαη έμνδνο ησλ αθκαίσλ. Σηνλ ίδην θνίληθα κπνξεί λα απαληψληαη επηθαιππηφκελεο γεληέο θαη λα ζπλππάξρνπλ φια ηα βηνινγηθά ζηάδηα ηνπ εληφκνπ κέρξη ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηνπ θπηνχ νπφηε ηα αθκαία κεηαλαζηεχνπλ ζε λέα θνηληθφδεληξα. Η πξνζβνιή απφ ην ξπγρνθφξν νδεγεί ζην ζάλαην ην θνηληθνεηδέο εάλ δελ ιεθζνχλ έγθαηξα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ θαη επεκβάζεηο ζηα θνηληθνεηδή πνπ γεηηνλεχνπλ κε ηα πξνζβεβιεκέλα Βιολογικόρ κύκλορ ηος R. ferrugineus Τν R. ferrugineus πξνζβάιιεη ηα θνηληθνεηδή θαη παξνπζηάδεη πιεζπζκηαθή δηαθχκαλζε φιν ην ρξφλν αλάινγα κε ηελ δψλε πνπ βξίζθεηαη θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Δίλαη είδνο ηεο ηξνπηθήο δψλεο (φπσο θαη νη θνίληθεο) νπφηε ηνπο ςπρξνχο κήλεο κεηψλεη ή παχεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Γειαδή νη βηνινγηθνί ξπζκνί ηνπ εληφκνπ (αλάπηπμε, σνηνθία θηι) ειαηηψλνληαη. Αληίζεηα, κε ηελ άλνδν ησλ

4 ζεξκνθξαζηψλ παξαηεξνχληαη πηήζεηο (δηαζπνξά), ζχδεπμε ησλ δχν θχιισλ, σνηνθίεο (αχμεζε πξνζβνιψλ) θαη θπζηθά νη πξνλχκθεο θαηαλαιψλνπλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηξνθήο επηδεηλψλνληαο ηελ θαηάζηαζε ησλ θνηληθνεηδψλ. Η πξφνδνο ηεο πξνζβνιήο δελ είλαη πάληα νξαηή, εηδηθά απφ κε εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο. Παξάιιεια, ηα πγηή αιιά κε πξνζηαηεπκέλα θνηληθνεηδή απνηεινχλ ζθαινπάηη γηα ηελ πεξεηαίξσ εμάπισζε ηνπ εληφκνπ ζε δηπιαλέο πεξηνρέο. 2. Σςμπηώμαηα πποζβολήρ Φαξαθηεξηζηηθφ καθξνζθνπηθφ ζχκπησκα είλαη νη νπέο θαη ηα πεξηθεξεηαθά θαγψκαηα ηχπνπ «<» ζηα θχιια, ε θάκςε ησλ παιαηψλ θχιισλ, θαη ε θιίζε ηεο θνξπθήο/θεληξηθψλ θχιισλ (θαξδηάο) ηνπ θνίληθα πνχ δίλεη ζην θπηφ ηελ φςε αλνηθηήο νκπξέιαο θαη ε απνπζία ηεο ζε έληνλα πνιχ έληνλα πξνζβεβιεκέλα θνηληθνεηδή. Σπλήζσο ε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο πξνλχκθεο είλαη νξαηή πνιχ κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο. Υγιήρ ή θαινομενικά ςγιήρ (πποζβεβλημένορ) θοίνικαρ Σςμπηώμαηα (εμθανή) πεπιθεπειακά θαγώμαηα ζηα θύλλα και οπέρ

5 Ότη ανοικηήρ ομππέλαρ ζε ένηονα πποζβεβλημένοςρ θοίνικερ Σχκθσλα κε ηελ ηποποποιημένη Απόθαζη 2007/365/ΕΚ ηηρ Ε.Ε. θαη ηελ ηειεπηαία απόθαζη ηος Υποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Τποθίμυν πξνβιέπεηαη άκεζε εθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηνπ εληφκνπ Rhynchophorus ferrugineusneus ζηα θνηληθνεηδή. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ Σσέδιο δπάζηρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηος πποβλήμαηορ Λήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ερζξνχ ησλ θνηληθνεηδψλ απφ νκάδα εηδηθψλ επηζηεκφλσλ κέζσ θαηάιιεινπ εθπαηδεπκέλνπ ζπλεξγείνπ. Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ Μέηπα πξέπεη λα ιακβάλνληαη άκεζα γηα φιε ηελ πεξίνδν πνπ ηα έληνκα είλαη δξαζηήξηα, εηδηθφηεξα φκσο πξέπεη λα εληείλνληαη ηηο πεξηφδνπο πνπ παξαηεξείηαη κέγηζην ησλ πηήζεσλ (άλνημε & θζηλφπσξν). Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζρχνπζα θπηνυγεηνλνκηθή λνκνζεζία ζηε ρψξα καο, ηηο νδεγίεο ηνπ Μπελάθεηνπ Φπηνπαζνινγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, ηελ εκπεηξία απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο ζε άιιεο πιεγείζεο πεξηνρέο απφ ην

6 επηβιαβέο έληνκν θαη βάζεη ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θνηληθνεηδψλ ηεο πεξηνρήο επηιέγνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα ηα νπνία ιακβάλνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ θνηληθνεηδψλ αιιά θαη γηα ην θαζέλα απφ απηά μερσξηζηά αλάινγα κε ην βαζκφ πξνζβνιήο ηνπο ή ηελ ζέζε ηνπο απφ γεηηνληθά πξνζβεβιεκέλα θνηληθνεηδή. Η θέζη μαρ Η ρξήζε ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην φηαλ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο βηνινγηθέο κέζνδνη, ελψ ε εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζχκθσλε κε ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Ννκνζεζία, έηζη φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην ΥπΑΑΤ, ηεξψληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηνπο εθαξκνζηέο ηεο κεζφδνπ θαη ηνπο πνιίηεο. Η πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηφηεηα φισλ καο. Πέπε Βαξειά

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

3) Απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε (Monitoring) ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ.

3) Απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε (Monitoring) ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ. 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε (monitoring), ηελ πξόιεςε θαη ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ: Ceroplastes rusci, Hemiberlesia lataniae, Lobesia botrana

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οξηζκφο ηνπ Γήκνπ Ιεξάπεηξαο σο κνιπζκέλεο δψλεο απφ ην Rhynchophorus ferrugineus (ξπγρνθφξνο ησλ θνηληθνεηδψλ) ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: Οξηζκφο ηνπ Γήκνπ Ιεξάπεηξαο σο κνιπζκέλεο δψλεο απφ ην Rhynchophorus ferrugineus (ξπγρνθφξνο ησλ θνηληθνεηδψλ) ΑΠΟΦΑΖ Άγηνο Νηθφιανο 29-9-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σκήκα: Φπηνπξνζηαζίαο &Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Γξαθείν: Φπηνπξνζηαζίαο Σαρ.Γ/λζε: Άγηνο Νηθόιανο Σαρ.Κωδ.:72100

Διαβάστε περισσότερα

Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini ( Mycosphaerella pini

Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini ( Mycosphaerella pini Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini (Mycosphaerella pini) θαη Scirrhia acicola (Mycosphaerella dearnessii) 1. Επηβιαβείς οργαληζκοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΓΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΙΑ ΛΤΙΑΝΘΟΤ ΚΑΙ ΥΡΤΑΝΘΔΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΜΔΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ-ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΜΔΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ-ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΜΔΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ-ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΑΜΠΔΛΙΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Η ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΚΑΛΛΘΕΡΓΕΘΑ ΣΗ ΜΟΤΡΘΑ

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Η ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΚΑΛΛΘΕΡΓΕΘΑ ΣΗ ΜΟΤΡΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & Α.Π.Α. ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΘΟΚΟΜΘΑ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ ΗΡΟΣΡΟΦΘΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Η ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Ειζαγωγή : Το πρόβλημα Τν κηθξό ζθαζάξη (Aethina tumida) (Murray) απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή πνπ κπνξεί λα πιήμεη ηε κειηζζνθνκία θαη θαηά ζπλέπεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο "Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνύθσκα, είηα ζαλ άιιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Η επίδραςη του φορτίου ςτη φωτοςυνθετική δραςτηριότητα και ςτην ανάπτυξη των δένδρων ελιάσ ποικιλίασ Κορωνέΰκη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΦΡΟΤΣΧΝ ΚΑΙ ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 1 Ξίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Δηζαγσγή... 3 2. Βηνινγηθή παξαγσγή θξνχησλ 3 2.1. Δπηινγή ηνπνζεζίαο θαη πνηθηιίαο... 3 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΛΟΤΡΟ ΣΟΤ Ν.

Α.Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΛΟΤΡΟ ΣΟΤ Ν. Α.Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΛΟΤΡΟ ΣΟΤ Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΚΑΗΟΤΜΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΗΡΧΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α) Όνομα ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α) Όνομα ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ 1 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α) Όνομα ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ Β) Πεπιγπαθή Σα θαζφιηα (Γίγαληεο Διέθαληεο) Καζηνξηάο, έρνπλ ζρήκα λεθξνεηδέο, ειαθξψο πεπιαηπζκέλν. Ζ επηθάλεηα ηνπο είλαη ιεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ ΛΟΗΜΧΓΔ ΔΚΘΤΜΑ ΠΡΟΒΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΗΓΧΝ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ ΛΟΗΜΧΓΔ ΔΚΘΤΜΑ ΠΡΟΒΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΗΓΧΝ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ ΛΟΗΜΧΓΔ ΔΚΘΤΜΑ ΠΡΟΒΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΗΓΧΝ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΗ Απιθ. 260/2013 «Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σo ππ αξηζ. 30/003/929/05.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα)

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα) ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ Η κέρξη ηψξα πξαθηηθή: (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα) Τν θάζε ρσξηφ ζηε πεξηθέξεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ "Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο" σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο - Agoureleo Chalkidikis 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Ζ Πξώηε ύιε Σν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο εμάγεηαη κε απνθιεηζηηθά κεραληθέο κεζφδνπο απφ θαξπνχο

Διαβάστε περισσότερα

LEISGUARD: ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΤΛΟΤ ΑΠΟ ΣΟ KALA-AZAR (ΛΔΗΜΑΝΗΑΖ)

LEISGUARD: ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΤΛΟΤ ΑΠΟ ΣΟ KALA-AZAR (ΛΔΗΜΑΝΗΑΖ) LEISGUARD: ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΤΛΟΤ ΑΠΟ ΣΟ KALA-AZAR (ΛΔΗΜΑΝΗΑΖ) ΠΔΡΗΔΥΌΜΔΝΑ I. ΔΗΑΓΧΓΖ: Τπελζπκίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ Γεληθεπκέλε Λετζκαλίαζε ηνπ θχινπ 1. Ολνκαηνινγία θαη Δπηδεκηνινγηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Η επίδραζη διαθορεηικών επιπέδων λίπανζης ζηην ποιόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηζη Διατρονικών Μεηαβολών με Τηλεπιζκόπηζη Πιλοηική εθαρμογή ζηην περιοτή ηης Αναηολικής Αηηικής

Παρακολούθηζη Διατρονικών Μεηαβολών με Τηλεπιζκόπηζη Πιλοηική εθαρμογή ζηην περιοτή ηης Αναηολικής Αηηικής Παρακολούθηζη Διατρονικών Μεηαβολών με Τηλεπιζκόπηζη Πιλοηική εθαρμογή ζηην περιοτή ηης Αναηολικής Αηηικής Περίληυη Διεπζέξηνο Τνπξλάο Γξ. Τνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Με ηελ ςήθηζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΝΙΚΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΝΙΚΛΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΝΙΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα ΦΗΓΑΛΔΗΑ Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7 Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα Διδάζκονηες : Π. Κοζμάκη, Κ. Σερράος, Σ. Μασρομμάηη, Γ. Γκοσμοπούλοσ. «Καηακεζήκεξν Ηνπιίνπ... πνπ θη αλ αθφκα δελ ππήξραλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Spodoptera littoralis (Boisduval)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πηστιακή Εργαζία : Τοσ φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΜΑΡΗΑ ΦΧΚΑ Λεκεζφο 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα