ΟΙΚΕΙΑ ΠΑΘΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ. ΑΘ. Δ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΕΙΑ ΠΑΘΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ. ΑΘ. Δ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΟΙΚΕΙΑ ΠΑΘΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΑΘ. Δ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ. Σέηνηεο κέξεο θάζε ρξφλν ε θίιε θαη ηζηνξηθή ΘΔΑΛΗΑ κνχ θάκλεη ηελ ηηκή λα θηινμελεί απφ ηηο ζηήιεο ηεο κηθξφ αθηέξσκα ζηελ Μεηέξα Μηθξά Αζία, πφηε έπαηλνο, πφηε ραηξεηηζκφο, πφηε ειεγείν θαη ζξήλνο γηα ηελ Μεγάιε καο Καηαζηξνθή. Ση σθειεί ηψξα πηα ελλέα δεθαεηίεο κεηά ηνλ μεξηδσκφ λα αλαδεηνχκε επζχλεο. Ζ Ηζηνξία είλαη πνιιέο θνξέο ακείιηθηε γηα ηνλ δηθφ καο θαηαθαυκέλν ηφπν θαη παιαηά θαη ηψξα. Ζ ςπρή καο πεηξψλεη ζηελ αλάκλεζε ηνπ πφλνπ ησλ δηθψλ καο πνπ ηνλ πξνθάιεζαλ ηα ιάζε καο θαη πνπ έδσζαλ αθνξκή ζηνπο δήζελ θίινπο λα καο μεξηδψζνπλ. Με άιιε κνξθή κήπσο θαη δελ ην επηρεηξνχλ θαη ζηηο κέξεο καο; Ο Οδπζζέαο Διχηεο κάο είρε πξνεηδνπνηήζεη απφ θαηξφ : Έθηαζαλ ληπκέλνη «θίινη» / ακέηξεηεο θνξέο νη ερζξνί κνπ / ηα πακπάιαηα δψξα πξνζθέξνληαο/. Καη ηα δψξα ηνπο άιια δελ ήηαλε / παξά κφλν ζίδεξν θαη θσηηά. Ο ιφγνο ζήκεξα είλαη γηα εθείλεο ηηο δξακαηηθέο κέξεο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1922 πνπ ζπάεη ην κέησπν ηεο έλδνμεο Διιεληθήο ηξαηηάο ζην Δζθί ερήξ θαη ηελ Κηνπηάρεηα θαη ε Σνπξθηά ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι μερχλεηαη πξνο ηα δπηηθά κηθξαζηαηηθά παξάιηα. Καη ν ζηξαηφο καο καδί κε ρηιηάδεο Μηθξαζηαηψλ γίλεηαη ηεξφ ζθάγην ηνπ Γέλνπο. Θα αληζηνξήζσ εδψ ηνπο αγψλεο ελφο γλήζηνπ παηξηψηε απφ ηελ νχξπε ηνπ Αικπξνχ. Σα θαηνξζψκαηά ηνπ δελ ηα θαηέγξαςε ε Ηζηνξία φπσο ζα ηνπ ηαίξηαδε. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζηξαηεγφ Αζαλάζην Φξάγθνπ ( ), ν νπνίνο καο άθεζε θεχγνληαο γηα ην κεγάιν ηαμίδη ηεο δσήο ηνπ επηά κφλνλ ζειίδεο αηνκηθψλ ζεκεηψζεσλ, πνπ πξνθαλψο έκεηλαλ εκηηειείο εηθάδσ ιφγσ ηνπ επηζπκβάληνο ζαλάηνπ ηνπ. ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ απηέο, πνπ είρε ηελ θαινζχλε λα κνπ εγρεηξίζεη ν εθιεθηφο εθπαηδεπηηθφο ηνπ Βφινπ θαη πξφεδξνο ηεο γεξαξάο Φηιαξραίνπ Δηαηξείαο Αικπξνχ Όζξπο, θ. Βίθησξ Κνληνλάηζηνο, ν ζηξαηεγφο δελ αλαθέξεηαη ζηνπο αγψλεο ηνπ. Πεξίεξγν πάλησο. Καη φ,ηη γλσξίδνπκε γη απηνχο καο ην παξέρεη ε Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ. Απφ ηηο Αηνκηθέο εκεηψζεηο ηνπ πιεξνθνξνχκαζηε φηη επέζηξεςε ζην ηξάηεπκα κεηά ηηο εθινγέο 1

2 ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920, ηηο ηφζνλ άηπρεο γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ κε ηελ απνηπρία ηνπ Βεληδέινπ, θαη αλέιαβε ηελ Γηνίθεζε ηεο 10 εο Μεξαξρίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Ήηαλ βαζηιφθξσλ ν ζηξαηεγφο θαη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ θαηεγνξεί ηνπο βεληδειηθνχο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο Ακπλίηεο πνπ κεηά ηελ πηψζε ηνπ Βεληδέινπ θαηέθπγαλ απφ ην Μηθξαζηαηηθφ Μέησπν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πνπ ηεινχζε ηφηε ππφ ηελ Γηαζπκκαρηθή Καηνρή ησλ ληθεηψλ ηεο Αληάλη. Μαδί θαη νη Έιιελεο. Αηζζάλεηαη θαλείο ζιίςε γηα ηνλ Δζληθφ Γηραζκφ πνπ δειεηεξίαδε ζε θαηξνχο θξίζηκνπο θαη ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ πνπ καρφηαλ κε ηελ Μεγάιε Ηδέα ζηελ ςπρή ηνπ λα θζάζεη σο ηελ Κφθθηλε Μειηά θαη λα αλαζηήζεη ηνλ Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν. Όπσο θαη λα ρεη ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ ππήξμε έλαο ηίκηνο ζηξαηηψηεο ζηελ ππεξεζία ησλ ηδαληθψλ ηνπ Γέλνπο. Όινο ν βίνο ηνπ ήηαλ αθνζησκέλνο ζηελ Παηξίδα. Μαρεηήο ην 1897, ην , φπνπ ηξαπκαηίζηεθε ζηελ κάρε ηνπ Λαραλά θαη χζηεξα, σο βαζηιφθξσλ αμησκαηηθφο, αληηκεηψπηζε ηνπο Γάιινπο ηεο Αληάλη, πνπ ήζειαλ ηελ παγίσζε ηεο Δπαλάζηαζεο ηεο Δζληθήο Άκπλαο, έμσ απφ ηελ Λάξηζα. Αθνινχζεζε ε πξνζσξηλή απνζηξαηεία ηνπ κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ βεληδειηζκνχ, θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1920 ε επαλαθνξά ηνπ ζην ζηξάηεπκα. Σελ εληηκφηεηά ηνπ θαη ηελ αλδξεία ηνπ εμχκλεζαλ δχν απινί ζηξαηηψηεο ηνπ απφ ηνλ Βφιν, ν π. Χξάπαινο θαη ν Χξ. Νηθνβηψηεο, κε επηζηνιέο ηνπ ζηηο εθεκεξίδεο Θεζζαλία θαη Τατσδρόμος ηνλ επηέκβξην ηνπ 1970, κε αθνξκή ηα εγθαίληα ηνπ αλδξηάληνο ηνπ πνπ ζηήζεθε ζηελ πιαηεία ηνπ Αικπξνχ. Έιαβε κέξνο ζηηο κάρεο θνληά ζην Ατδίλη, φπνπ έδξεπε ε κεξαξρία ηνπ, ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνο Ηνχιηνο 1921 θαη χζηεξα, κε δηαηαγή ηεο ηξαηηάο, απηφο θαη ε Μεξαξρία ηνπ αλέβεθε ςειά ζην Δζθί ερήξ ιακβάλνληαο κέξνο ζηηο πνιπαίκαθηεο κάρεο γηα ηελ θαηάιεςή ηνπ θαη ηεο Κηνπηάρεηαο ζηηο 8 Ηνπιίνπ Σηο ζθιεξέο κάρεο ζην Δζθί ερήξ θαη ηηο εθαηνληάδεο λεθξψλ ζηξαηησηψλ καο ζξήλεζε ε ιατθή κνχζα : Δζθί ερήξ αηξφκεην θαη ζπξκαηνπιεγκέλν, καο έρεη θάςεη ηελ θαξδηά, παλαζεκαηηζκέλν. ηελ κχξλε ζθάδνπλ η αξληά, ζηελ Πφιε ηα θξηάξηα θαη κέζα ζην Δζθί ερήξ ζθάδνπλε παιηθάξηα. Πνιιέο καλάδεο θιάςαλε, αο θιάςεη θη ε δηθή κνπ, γηαηί κεο ζην αγγάξην ζα κείλεη ην θνξκί κνπ. Αθνινχζεζε ε επνπνηία ηνπ αγγαξίνπ κε ηηο δεθαήκεξεο κάρεο ηεο πεξηφδνπ Απγνχζηνπ 1921, φπνπ ν Φξάγθνπ κε ηελ Μεξαξρία ηνπ θαηέιαβε, χζηεξα απφ αηκαηεξέο κάρεο ζηα 2

3 ζηξαηεγηθά ζεκεία Σνπξκπέ Σεπέ, Καλιί Γθηνι θαη Ηληδηξιί. Δθεί ζηελ κάρε ηνπ Καλιί έπεζαλ καρφκελνη ηελ 13 Απγ νη ζείνη κνπ Ησάλλεο Κακαγηάλλεο Παπαζαλαζίνπ θαη Γηάγθνο Καξαζάλαζεο. ψζεθε ην εκεξνιφγην ηνπ 4 νπ. Πεδηθνχ πνπ πεξηγξάθεη ιηηά ηελ κάρε απηήλ : Ζ Γηγαληνκαρία ηνπ Κηξίδ Ογινχ θαη ηνπ Καλιί Γθηνι Ο αγψλ εμαθνινπζεί θαη ηελ επνκέλελ. Σελ πξσίαλ ηεο 13 εο ην χληαγκα επηηίζεηαη θαηά ησλ πςσκάησλ ηνπ Καλιί Γθηνι, αιιά ν ερζξφο θξαηεί ζηαζεξψο ηαο ζέζεηο ηνπ. Ο αγψλ εμαθνινπζεί ζθιεξφο. Οη εξσηθνί θαληάξνη επηηίζεληαη αιιά θαη νη Σνχξθνη αληεπηηίζεληαη θαη πνιιάθηο γηλφηαλ ε κάρε εθ ηνπ ζπζηάδελ. Ο ερζξφο έρεη εληνιήλ λα ππνζηεξίμε κέρξη ηειεπηαίαο ξαλίδαο ηνπ αίκαηφο ηνπ. Αιιά θαη νη άλδξεο καο δηαηίζεληαη αληί πάζεο ζπζίαο λα θαηαιάβνπλ ηαο ερζξηθάο ζέζεηο. Ο ερζξφο εθηνπίδεηαη εθ ησλ ζέζεψλ ηνπ δηά ηεο ιφγρεο, αιι ππνζηεξίδεη ην έδαθνο ζπηζακήλ πξνο ζπηζακήλ, νρπξνχκελνο ιίγα κέηξα φπηζζελ Πέξαζε έλαο ρξφλνο πνπ ν ζηξαηφο καο άθεζε ηνλ αγγάξην θαη ηελ πξνέιαζή ηνπ πξνο Άγθπξα θαη παξαηάρζεθε ζε κήθνο 750 ρηιηνκέηξσλ, θαη κε πνιιά θελά, αδξαλήο, ελψ ν Κεκάι εηνίκαδε ηελ επίζεζή ηνπ. Καη φηαλ απηή εθδειψζεθε ηελ 13 Απγνχζηνπ 1922 θαη ν ζηξαηφο καο ππνρψξεζε, ν Φξάγθνπ κε ηελ Μεξαξρία ηνπ θαηέιαβε ακπληηθά ζεκεία θνληά ζην Σνπκινχ Μπνπλάξ αλακέλνληαο ηελ ηνπξθηθή επίζεζε θαιχπηνληαο κία αθηίλα 50 ρηιηνκέηξσλ. Γχν νιφθιεξεο εκέξεο 13 θαη 14 Απγνχζηνπ ε Μεξαξρία ηνπ Φξάγθνπ άληεμε ηελ ηνπξθηθή επίζεζε, αιιά κε πνιιέο απψιεηεο πνπ μεπεξλνχζαλ ηηο άλδξεο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ήζαλ αμησκαηηθνί. Αλαγθάζηεθε ηφηε κε ηελ VII Μεξαξρία ηνπ πληαγκ. Β. Κνπξνπζφπνπινπ, πνπ είρε ηεζεί ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ, λα ζπκπηπρζεί έμσ απφ ην Σνπκινχ Μπνπλάξ, πνπ είρε νξηζζεί θαη σο ακπληηθή ζέζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Σν δχζθνιν, φκσο, ήηαλ γηα ηνλ ίδην φηη δελ είρε επηθνηλσλία κε ην Α.. πνπ δηνηθνχζε ν ζηξαηεγφο Σξηθνχπεο θαη ηα ακπληηθά θελά, απφ ηα νπνία εηζέδπαλ επηηηζέκελνη νη Σνχξθνη. Δθεί ζην Σνπκινχ Μπνπλάξ είρε θζάζεη θαη ν Μαχξνο Καβαιιάξεο, ν Νηθφιανο Πιαζηήξαο, κε ηνπο Δπδψλνπο ηνπ. Ήηαλ, απφ ηελ άιιε, θαη ε εκκνλή ηνπ ζηξαηεγνχ Σξηθνχπε λα κείλεη ζην Οπινπηδάθ ιίγα ρηιηφκεηξα βφξεηα ηνπ Σνπκινχ Μπνπλάξ, ρσξίο επηθνηλσλία κε ηνλ Φξάγθνπ, ν νπνίνο έθζαζε κε απηνθίλεην εθεί δερφκελνο ηα θαηαηγηζηηθά ππξά ηνπ ηνπξθηθνχ ππξνβνιηθνχ. Αλέπηπμε ζε 3

4 ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο ηελ ειιεληθή άκπλα, αιιά ππφ ηελ αζθπθηηθή πίεζε ηνπ ερζξνχ αλαγθάζηεθε λα ζπκπηπρζεί θαη λα ππνρσξήζεη νιίγα ρηιηφκεηξα λνηηφηεξα ζην Ηζιάκθηντ. Γπζηπρψο γηα ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο, πνπ αληηπάιαηαλ κε αξηζκεηηθά πεληαπιάζην ερζξφ, δελ ππήξρε θακκία επαθή κεηαμχ ηνπο, θαζφηη νη αζχξκαηνη δελ ιεηηνπξγνχζαλ θαη ν ερζξφο ήδε πξνρσξνχζε κε άκεζε απεηιή λα πεξηθπθιψζεη ηνπο ακπλνκέλνπο Φξάγθνπ θαη Σξηθνχπε. Καη ν κελ Φξάγθνπ άθεζε ην Σνπκινχ Μπνπλάξ, γηα λα απνθχγεη ηελ θπθισηηθή θίλεζε ηνπ ερζξνχ θαη φπνπ πίζηεπε φηη ζα ηνλ ζπλαληήζεη ν Σξηθνχπεο κε ηηο ΗΧ, ΧΗΗ, ΗV Μεξαξρίεο ζρεδφλ απνδεθαηηζκέλεο είηε απφ ηηο ζπλερείο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο Σνχξθνπο είηε απφ ηηο ζεκεηνχκελεο ιηπνηαμίεο. Ο Φξάγθνπ θαηφξζσζε λα απνθχγεη ηελ θπθισηηθή θίλεζε, φρη φκσο θαη ν Σξηθνχπεο πνπ πεξηπιαληφηαλ ζηηο ραξάδξεο ηνπ Σνπκινχ Μπνπλάξ ρσξίο λα γλσξίδεη απηφο, νη επηηειείο ηνπ θαη νη άιινη κέξαξρνη ην έδαθνο, δερφκελνο ηηο βνιέο ηνπ ηνπξθηθνχ ππξνβνιηθνχ, αιιά θαη επηβξαδχλνληαο ηηο θηλήζεηο ηνπ, θαζψο ιάβαηλε πξφλνηα θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Διιήλσλ θαη Αξκελίσλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ πνπ ζπλέξξεαλ ζηηο Μεξαξρίεο ηνπ αλαδεηψληαο πξνζηαζία. ηηο 18 Απγνχζηνπ 1922 ν Φξάγθνπ θαηεπζχλζεθε πιένλ πξνο ην Οπζάθ, φπνπ ππήξρε ε ηειεπηαία ειπίδα νπζηαζηηθήο άκπλαο, ελψ ν δπζηπρήο Σξηθνχπεο κε ζηξαηηψηεο αλαδεηνχζε κάηαηα κεηά ην Σνπκινχ Μπνπλάξ δηαθπγή πξνο ην Οπζάθ, θαζ ελ ζηηγκήλ πνιινί ζηξαηηψηεο ηνπ ρακέλνη κεο ηηο ραξάδξεο εγθαηέιεηπαλ ηηο κνλάδεο ηνπο. Ήηαλ ε 17 Απγνχζηνπ, φπνπ ν Σξηθνχπεο έδσζε κία απφ ηηο ζθιεξφηεξεο κάρεο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ ρσξίο εθφδηα, ρσξίο εζηθφ, ρσξίο ηξφθηκα, άππλνπο λα πνιεκνχλ σο ιένληεο απέλαληη ζε πνιιαπιαζίσο ππέξηεξν ερζξφ, πνπ ηνλ απνηεινχζαλ έμε Μεξαξρίεο, κία Μεξαξρία Ηππηθνχ θαη βαξχ ππξνβνιηθφ, ελψ ν Σξηθνχπεο δελ δηέζεηε νχηε θαλ κία Μεξαξρία ζε αξηζκφ αλδξψλ. Ήηαλ ε πεξίθεκε κάρε ηνπ Αιή Βεξάλ ηεο 17 Απγνχζηνπ, πνπ ηελ δηεχζπλε πξνζσπηθά ν ίδηνο ν Κεκάι. Ήηαλ κία ζπγθινληζηηθή κάρε, γηα ηελ νπνία ε Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ έγξαςε φηη «νη ήξσεο απηήο ηεο επνπνηίαο παξέκελαλ αθαλείο ιφγσ ηεο νιεζξίαο εθβάζεψο ηεο». Ο Χξ. παλνκαλψιεο, κπξληφο ζηξαηηψηεο, καρεηήο ζην Αιή Βεξάλ, πνπ έδεζε ηελ ηξαγηθή εθείλε εκέξα ηελ ζπζία ρηιηάδσλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ θαη αμησκαηηθψλ ηελ πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά ζην βηβιίν Αιτμάλωηοι ηων Τούρκων. 4

5 Σν ζθνηάδη πέθηεη ζηγά ζηγά. Οη Σνχξθνη κάο ρηππνχλ αξαηφηεξα. Ήδε καο κεηαβηβάδεηαη ε δηαηαγή ηνπ ηξαηεγείνπ : Θα θχγνπκε ην βξάδπ «αθξνπνδεηί, δηά Μπαλάδ». ηηο 10 παξά ηέηαξην. Κη νη ηξαπκαηίεο; Σν κεγαιχηεξν δξάκα ηεο ππνρσξήζεσο ήζαλ νη ηξαπκαηίεο. Ωο ηελ ψξα πνπ ζα θεχγακε είραλ ηελ βεβαηφηεηα πσο ζα γιχησλαλ καδί καο, πσο ζα ηνπο έπαηξλαλ η απηνθίλεηα. Όκσο, φηαλ καο είδαλ λα θεχγνπκε ζησπεινί ζηηο 10 παξά ηέηαξην, θαηάιαβαλ ηελ ηχρε πνπ ηνπο πεξίκελε θη άξρηζαλ ηηο παξαθιήζεηο : - Βξε παηδηά, πνπ πάηε λα θχγεηε; Δκείο ηη ζα γίλνπκε εδψ; - πλάδειθνη, πάξηε καο καδί ζαο. Μαδί δελ πνιεκήζακε γηα ηελ Παηξίδα; Γη απηή δελ ηξαπκαηηζζήθακε; Κη φκσο ήκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ππνρσξήζνπκε. Αθήλακε ηνπο λεθξνχο καο άζαθηνπο θαη ηνπο ηξαπκαηίεο ζηα ρέξηα ησλ άγξησλ Λαδψλ. Ο Σξηθνχπεο ηελ επφκελε κέξα απηήο ηεο ηξαγσδίαο 18 Απγνχζηνπ ρψξηζε ηα ιείςαλα ηνπ Α θαη Β.. ζε θάιαγγεο. Ζ κία θάιαγγα κε ηνπο κεξάξρνπο Πεξηθιή Καιιηδφπνπιν θαη Γεκαξά αλαδεηψληαο ην Οπζάθ θαη αγσληδφκελνη λα απνθχγνπλ ηνλ ηνπξθηθφ θινηφ πεξηπιαληψληαλ ηελ λχθηα ηεο 17 Απγνχζηνπ, φιε ηελ 18 ζηηο ραξάδξεο ηνπ Μνπξάη Νηαγ ρσξίο νδεγφ κε απνηέιεζκα λα έρνπλ θζάζεη ηελ 19 Απγνχζηνπ ζην ζεκείν απφ ην νπνίν μεθίλεζαλ. Πεξηθπθισκέλνη απφ παληνχ αλαγθάζηεθαλ λα παξαδνζνχλ ζηνπο Σνχξθνπο ζηηο 4 ην κεζεκέξη καδί κε 84 αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο, φζνη δει. είραλ επηβηψζεη απφ ηηο δχν Μεξαξρίεο ηνπο απφ ηηο κάρεο ησλ πξνεγνχκελσλ εκεξψλ θαη ηδίσο απηήο ηνπ Αιή Βεξάλ. Απφ ηελ αηρκαισζία δηέθπγε ν ηαγκαηάξρεο Γ. Σζνιάθνγινπ, επηηειάξρεο ηεο ΗV Μεξαξρίαο ηνπ αηρκάισηνπ, πιένλ, ζηξαηεγνχ Γεκαξά, πνπ δηαθψλεζε κε ηνπο κεξάξρνπο γηα ηελ αθνινπζεηέα πνξεία πξνο Οπζάθ γιπηψλνληαο απηφο θαη ηθαλφο αξηζκφο αμησκαηηθψλ θαη ζηξαηησηψλ πνπ ηνλ αθνινχζεζαλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ κεηέπεηηα θαηνρηθφ Πξσζππνπξγφ. 5

6 Ζ απνδεθαηηζκέλε Οκάδα Σξηθνχπε κε ηνλ κέξαξρν ηεο ΧΗΗΗ Γηγελή, θαη ε δεχηεξε θάιαγγα ησλ Α θαη Β.. αλαδεηνχζαλ θαη απηέο δηαθπγή πξνο ην Οπζάθ, φπνπ ζα ζπλαληνχζαλ ηνλ ζηξαηεγφ Φξάγθνπ, θαη βαιιφκελεο αθαηάπαπζηα απφ ην ηνπξθηθφ ππξνβνιηθφ, είραλ θζάζεη ζην έζραην ζεκείν αληνρήο ηνπο. Έηζη παξαδφζεθαλ ζηηο 5 ην απφγεπκα ηεο 20 Απγνχζηνπ ιίγα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ην Οπζάθ. Καη ήζαλ νη ζηξαηεγνί Σξηθνχπεο Γηνηθεηήο ηνπ Α.., Γηγελήο Γηνηθεηήο ηνπ Β.., ν Γηνηθεηήο ηεο ΧΗΗΗ Μεξαξρίαο ζπληαγκαηάξρεο Μηιη. Κατκπαιήο, 190 αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηψηεο. Σξαγηθέο κνξθέο αξραίαο ηξαγσδίαο νδεγήζεθαλ ζην Οπζάθ, φπνπ ηνπο κελ ζηξαηεγνχο αλέκελε ν Μνπζηαθά Κεκάι, ηνπο δε δπζηπρηζκέλνπο ζηξαηηψηεο ηα αιαιάδνληα θαη δηςψληα γηα αίκα πιήζε ησλ Σνχξθσλ ρσξηθψλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ. Οη Έιιελεο Οπζαθιήδεο ήζαλ ηπρεξνί, ηνπιάρηζηνλ απφ κηαλ άπνςε, πνπ δελ είδαλ ηνλ επηειηζκφ ησλ ζηξαηεγψλ θαη ησλ ζηξαηησηψλ καο ηεο κέρξη πξνο εβδνκάδνο έλδνμεο Διιεληθήο ηξαηηάο. Οη Οπζαθιήδεο άξρηζαλ λα θεχγνπλ 6

7 απφ ηελ πφιε ηνπο απφ ηηο 17 Απγνχζηνπ θαη ζηηο 19 Απγνχζηνπ δελ ππήξρε νχηε έλαο Ρσκεφο εθεί. Σξαγηθή εηξσλεία γηα ηνλ Σξηθνχπε ε είδεζε πνπ ηνπ αλήγγεηιε ν Κεκαι φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ελψ απηφο πεξηπιαληφηαλ ζηηο ραξάδξεο ηνπ βνπλνχ Μνπξάη Νηαγ αλαδεηψληαο δηαθπγή ζσηεξίαο κε ηνπο άλδξεο ηνπ, ηνλ είρε πξναγάγεη ζε Αξρηζηξάηεγν. Ο Κεκάι θαη νη επηηειείο ηνπ είραλ ζπιιάβεη ηα ζήκαηα ησλ άρξεζησλ πιένλ ειιεληθψλ αζπξκάησλ πνπ αλήγγεηιαλ ηελ αξρηζηξαηεγία ηνπ Σξηθνχπε! Καη φζνη δηαβάδνπλ απηέο ηηο γξακκέο ζήκεξα, αο κελ επηζθεθζνχλ ην Ηζηνξηθφ Μνπζείν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ εθηίζεληαη μίθε, παξάζεκα θαη πξνζσπηθά είδε ησλ ζηξαηεγψλ. Αλάκεζα ζ απηά θαη έλα κηζνάδεην παθέην ηζηγάξσλ κε ηελ θίξκα «Βαζηιηθά ηγαξέηηα Μαηζάγγνπ ελ Βφισ». Αο κε ην επηζθεθζνχλ γηαηί ζα ξαγίζεη ε θαξδηά ηνπο, φπσο θαη ηνπ ππνγξαθφκελνπ φηαλ είδε εθηηζέκελε εθεί ηελ εζληθή καο ηξαγσδία θαιππηφκελε απφ κία ηεξάζηηα ειιεληθή ζεκαία πνπ δελ απνθιείεηαη λα είλαη απηή πνπ θπκάηηδε πεξήθαλα ζηνλ ηζηφ ηνπ εμψζηε ηνπ Διιεληθνχ Γηνηθεηεξίνπ ηεο κχξλεο σο ηηο 27 Απγνχζηνπ ην κεζεκέξη, εκέξα ηεο εηζφδνπ ησλ πξψησλ ηνπξθηθψλ ηκεκάησλ ζηελ κχξλε. Οηθεία πάζε! Φπζηθά φια ηνχηα είλαη βέβαηνλ φηη ηα αγλννχζε ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ. Πηζαλψο λα ηα ππνπηεπφηαλ. Καη ελψ ν Σξηθνχπεο θαη νη ζηξαηεγνί ηνπ κάρνληαλ απεγλσζκέλα, ν Φξάγθνπ είρε θζάζεη έμσ απφ ην Οπζάθ ππνρσξψληαο θαη ζπκπηπζζφκελνο, αιιά θαη αληηιακβαλφκελνο ηελ δπζρεξή ζέζε πνπ βξηζθφηαλ, απέζηεηιε θαη ελψ ήηαλ έμσ απφ ην Οπζάθ, ηελ εμήο δξακαηηθή ηειεγξαθηθή αλαθνξά πξνο ηελ ηξαηηά ζηελ κχξλε : θιεξνί αγψλεο ηειεπηαίσλ εκεξψλ επέδξαζαλ ηφζνλ νιεζξίσο επί εζηθνχ αλδξψλ, ψζηε ζήκεξνλ εκθαλίδσζη θαηά ππνρψξεζηλ ζπλνλζχιεπκα αλζξψπσλ αηάθησο θεπγφλησλ θαη κε ππνηαζζνκέλσλ βαζκνθφξνπο. πλέπεηα ε εηο κέγα βαζκφλ ειάηησζηο καρεηηθφηεηνο ζηξαηησηψλ. Ωο έρεη λπλ θαηάζηαζηο, δένλ λα απνθεπρζεί πάζα λέα επαθή κεηά ερζξνχ θαζφζνλ αλαπφθεπθηνο ε πιήξεο δηάιπζηο. Δίδακε φηη ν Φξάγθνπ βξηζθφηαλ κε ηνπο άλδξεο ηνπ ζην Σνπκινχ Μπνπλάξ ζθνπεχνληαο λα ελσζεί κε ηνλ Σξηθνχπε θαη ν Πιαζηήξαο έδηλε ζθιεξέο κάρεο γηα ηνλ ζθνπφλ απηφλ, θαη θπξίσο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θάζνδνο ηνπ Α θαη Β.. πξνο ην Οπζάθ. πλέβε, φκσο, ζηηο ην κεζεκέξη ηεο 18 Απγνχζηνπ πέληε ζπληάγκαηα ηεο ΗΗ Μεξαξρίαο λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο 7

8 γχξσ απφ ην Οπζάθ θαη απηφ είρε νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ ηχρε ηεο Οκάδνο Σξηθνχπε, θαζψο ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ δελ κπνξνχζε λα πξάμεη ηίπνηε. Σελ επνκέλε 19 Απγνχζηνπ αηρκαισηίζηεθαλ νη Μεξαξρίεο ησλ ζηξαηεγψλ Γεκαξά θαη Καιιηδφπνπινπ θαη ηελ 20 Απγνχζηνπ ησλ ζηξαηεγψλ Σξηθνχπε θαη Γηγελή. Ήδε ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ είρε θαηεβεί ζηελ θνηιάδα Μπάλαδ ιίγα ρηιηφκεηξα βνξείσο ηνπ Οπζάθ, πνπ ηελ επνκέλε ην παξέθακςε θαζψο νη Σνχξθνη είραλ πιένλ θαηαιάβεη ην Οπζάθ, φπνπ βξήθαλ κάιηζηα άθζνλν πνιεκηθφ πιηθφ ζηηο απνζήθεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Ζ πηψζε, αο πνχκε, ηνπ κεηψπνπ ηνπ Οπζάθ ζήκαηλε θαη ηελ πιήξε εθκεδέληζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Οη Μηθξαζηάηεο, θαη ηδίσο νη κπξλαίνη, πίζηεπαλ φηη ν ζηξαηφο καο ζα αλαραίηηδε ηελ θεκαιηθή επίζεζε ζην Οπζάθ. Δλζπκνχκαη φηη ν καθαξίηεο παηέξαο κνπ έιεγε φηη «φηαλ κάζακε φηη έπεζε ην Οπζάθ, θαηάιαβακε φηη ράζεθαλ φια». Καη ήηαλ, νκνινγνπκέλσο, ζιηβεξφ φηη ε ηξαηηά κε ηνλ αξρηζηξάηεγν Χαηδεαλέζηε ζηηο 18 Απγνχζηνπ δηέηαζζε ηνλ Φξάγθνπ λα θξαηήζεη κε θάζε ζπζία ηηο ζέζεηο ηνπ θαη λα ζπληξίςεη ηνλ ερζξφ! Καη ελψ ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ ζπλέρηδε ηνπο ππνρσξεηηθνχο αγψλεο ηνπ θαη ήηαλ ν κφλνο πιένλ ζηξαηεγφο ησλ Α θαη Β.. πνπ δελ είρε αηρκαισηηζηεί, ε ηξαηηά ηνχ αλέζεηε θαη ηελ δηνίθεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ Μεξαξρηψλ II, V, IX, XII, XIII, πιελ ελλνείηαη ηεο δηθήο ηνπ Η θαη VII ηνπ Κνπξνπζφπνπινπ. Φξνληίδα ηψξα ηεο ηξαηηάο ήηαλ ε θάιπςε ηεο νδνχ πξνο κχξλε θαη ησλ πξνο απηήλ νδεχζεσλ. ηηο 9.45 κ.κ. ηεο 21 Απγνχζηνπ ε ηξαηηά αλέζεηε ζηνλ Φξάγθνπ λα θηλεζεί πξνο ηα Άληαια γηα λα θξάμεη ηελ ζηελσπφ πξνο ην αιηριί, πξνο ην νπνίν θαηεπζχλνληαλ ηζρπξέο θεκαιηθέο δπλάκεηο. ηηο 23 Απγνχζηνπ έιαβε ρψξαλ ε νκψλπκε κάρε, θαηά ηελ νπνία ν ειιεληθφο ζηξαηφο απψζεζε ηνπο Σνχξθνπο κε ηνλ ζηξαηεγφ Φξάγθνπ πνπ είρε θαηαθζάζεη εθεί, ρσξίο λα ρξεηαζζεί λα παξέκβεη, αθήλνληαο ζηνλ Πιαζηήξα θάζε πξσηνβνπιία. 8

9 ΤΠΟΥΩΡΗΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ ΦΡΑΓΚΟΤ ηηο 24 Απγνχζηνπ ν λένο δηνηθεηήο ηεο ηξαηηάο, πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ κνηξαίν Χαηδεαλέζηε, δηέηαμε ηνλ Φξάγθνπ λα απνθξνχζεη πξνέιαζε ησλ Σνχξθσλ πξνο ηελ κχξλε κέζσ ηεο θνηιάδνο Νπκθαίνπ θαη ηεο δηαβάζεσο Μαγλεζίαο κχξλεο. Όηαλ, φκσο, ε ηξαηηά αληηιήθζεθε φηη ε Οκάδα Φξάγθνπ είρε θαηαπνλεζεί, δηέηαμε ηνλ ζηξαηεγφ λα ζπκπηπρζεί, κέζσ Δξπζξαίαο, ζηνλ Σζεζκέ θαη λα επηβηβαζζεί ζηα αλακέλνληα ειιεληθά πνιεκηθά. Πξάγκαηη, ε Οκάδα Φξάγθνπ αλερψξεζε ζηηο 26 Απγνχζηνπ απφ ην Νπκθαίν, δηήλπζε 40 ρηιηφκεηξα σο ην κεζεκέξη, παξέθακςε ηελ κχξλε ηελ 27 Απγνχζηνπ, πηζαλφηαηα ιίγν πξηλ ή ιίγν κεηά ηελ είζνδν ησλ πξψησλ ηνπξθηθψλ ηκεκάησλ ζηελ ησληθή πξσηεχνπζα, πνπ ζεκεηψζεθε γχξσ ζηηο 11 πξηλ ην κεζεκέξη. ην κεηαμχ, ην βξάδπ ηεο 26 Απγνχζηνπ είραλ αλαρσξήζεη απφ ηελ κχξλε ν Αξρηζηξάηεγνο Πνιπκελάθνο, ε Αλψηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε, ν Φξνχξαξρνο αθήλνληαο αλππεξάζπηζηεο ηηο ρηιηάδεο ησλ Μηθξαζηαηψλ θαη ηνπο κπξλαίνπο. Μφλε ηνπο παξεγνξηά έκεηλε ν Μεηξνπνιίηεο Ηεξνεζλνκάξηπο Χξπζφζηνκνο Καιαθάηεο πνπ ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ 27 Απγνχζηνπ θαη ηελ Κπξηαθή 28 γλψξηζε ην καξηχξηφ ηνπ θαζηζηάκελνο, κε ηελ ζπζία ηνπ, ν έζραηνο γλσζηφο λενκάξηπο ηνπ Γέλνπο. Ζ Οκάδα Φξάγθνπ έθζαζε ζηνλ Σζεζκέ, δηαλχνληαο πάλσ απφ 500 ρηιηφκεηξα, απέλαληη απφ ηελ Χίν, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία Μαγλεζία Καζακπάο Άγηνο Γεψξγηνο Βνπξιά Νηεξκπέλη Γθηνπι Μπαμέ Αιάηζαηα Σζεζκέο θαιππηφκελε 9

10 απφ ην απφζπαζκα Πιαζηήξα πνπ ήηαλ ζηνλ απρέλα ηνπ Εετληειίθ απφ ηελ 1 2 επηεκβξίνπ απνθξνχνληαο φρη κφλν ηνπξθηθέο επηζέζεηο, αιιά ζπιιακβάλνληαο θαη Σνχξθνπο αηρκαιψηνπο. Δπηβηβάζζεθε ζηα πνιεκηθά καο, ην ζσξεθηφ Κηιθίο, ην αληηηνξπηιηθφ Νίθε θαη ην εμνπιηζκέλν Άθηηνλ ην πξσί ηεο 3 επηεκβξίνπ, ελψ θαηγφηαλ ε κχξλε θαη αθνχγνληαλ νη ζξήλνη θαη νη νηκσγέο ησλ ζθαγηαδνκέλσλ θαηνίθσλ ησλ Βνπξιψλ, ησλ Αιαηζάησλ, θαη ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ. Μαδί κε ηελ Οκάδα Φξάγθνπ επηβηβάζηεθαλ φζνη είραλ δηαζσζεί απφ ην Α.. κε ηνλ ζπληαγκαηάξρε ηπι. Γνλαηά, απφ ηελ ΗΗ Μεξαξρία θαη ηελ Αλεμάξηεηε Μεξαξρία ηνπ ζηξαηεγνχ Θενηφθε πνπ είρε έιζεη ζπληεηαγκέλε απφ ην Γηθειή ηεο Πεξγάκνπ, δηαλχνληαο ζε 15 κέξεο πάλσ απφ 600 ρηιηφκεηξα θαη δίλνληαο ζπλερείο αγψλεο κε ππέξηεξεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο. Ο ζηξαηεγφο Φξάγθνπ κε ηνπο άλδξεο ηνπ απνβηβάζηεθαλ ζηελ Μπηηιήλε, φπνπ ν ζηξαηεγφο θξφληηζε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζηξαηησηψλ, ηελ ηάμε θαη αζθάιεηα ζην λεζί. Ήηαλ, άιισζηε, ν κφλνο αλψηαηνο αμησκαηηθφο κεηά ηελ αηρκαισζία ησλ άιισλ ην δξακαηηθφ δηήκεξν 19 θαη 20 Απγνχζηνπ. Δθεί, ζηελ Μπηηιήλε, ηνλ επηζθέθζεθε ν ζαξξαιένο Ακεξηθαλφο θιεξηθφο Αδά Σδέληγθο θαη ηνλ έπεηζε λα ηνπ δηαζέζεη έμε πνιεκηθά πινία, αλάκεζα ηα Πξνπνληίο θαη Κηιθίο, κε ηα νπνία, επηθεθαιήο ν ίδηνο απηφο ν κηθξφζσκνο θιεξηθφο έζσζε εθαηνληάδεο ιηκνθηνλνχλησλ ζηελ πξνθπκαία ηεο κχξλεο ηελ 19 θαη 20 επηεκβξίνπ θαη ηνπο κεηέθεξε ζηα γεηηνληθά λεζηά. Ο Άγγινο δεκνζηνγξάθνο Gails Milton ζην βηβιίν ηνπ Χακέλνο Παξάδεηζνο (Lost Paradise) γξάθεη γηα ηα γεγνλφηα εθείλσλ ησλ εκεξψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζηξαηεγνχ Φξάγθνπ. ηελ Μπηηιήλε, πνπ ηνλ βξήθε ε Δπαλάζηαζε ηνπ Πιαζηήξα Γνλαηά πνπ αλέηξεςε ην βαζηιηθφ θαζεζηψο, ν Φξάγθνπ ζπλειήθζε σο βαζηιφθξσλ θαη νδεγήζεθε ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ, φπνπ κεη νιίγνλ απειεπζεξψζεθε θαη απνζηξαηεχζεθε. Ο ζηξαηεγφο Φξάγθνπ απεβίσζε ηελ 20 επηεκβξίνπ 1923, έλα ρξφλν δει. κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Σν πινίν πνπ εθηεινχζε ην δξνκνιφγην Μπηηιήλε Χαιθίδα ή θαη άιινπο Πεηξαηάο Βφινο κεηέθεξε λεθξφ ηνλ ζηξαηεγφ πνπ είρε ππνζηεί θαξδηαθή πξνζβνιή ελ πισ. Ο ζπληαγκ. Κνπξνπζφπνπινο, πνπ ήηαλ δηνηθεηήο ηεο VII Μεξαξρίαο θαη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Φξάγθνπ θαηά ηελ νπηζζνρψξεζε, θαη έδξεπε ηφηε ζηελ Χαιθίδα, 10

11 φπσο είδακε παξαπάλσ, θξφληηζε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ έλδνμνπ λεθξνχ ζηνλ Αικπξφ. Απηφ ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ ην δξακαηηθφ ρξνληθφ ησλ εκεξψλ 13 Απγνχζηνπ, έλαξμε ηεο θεκαιηθήο επηζέζεσο, σο 3 επηεκβξίνπ, φπνπ ηα ιείςαλα ηεο ηξαηηάο καο επηβηβάδνληαη ζηα ειιεληθά πνιεκηθά ζην ιηκάλη ηνπ Σζεζκέ αθήλνληαο πίζσ ηελ Μηθξά Αζία θαη έλα θαη πιένλ εθαηνκκχξην Ρσκεψλ ζηελ ηχρε ηνπο. Έζβελε, έηζη, ε Μεγάιε Ηδέα. Καη εθ ησλ πξσηαγσληζηψλ απηνχ ηνπ δξακαηηθνχ ρξνληθνχ ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ ηεο νπηζζνρσξήζεσο, κε ηελ ζπλαθφινπζε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ήηαλ ν εθ νχξπεο ζηξαηεγφο Αζαλάζηνο Φξάγθνπ, Γηνηθεηήο ηεο 10 εο Μεξαξρίαο. Αησλία ε κλήκε ηνπ! Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηελ εξίηηκε θ. Χαξνχια Φξάγθνπ, εγγνλή ηνπ ηξαηεγνχ, πνπ θπιάζζεη ην πνιχηηκν αξρείν ηνπ σο εζληθφ θεηκήιην θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θ. Βίθησξα Κνληνλάηζην. 11

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ, ΑΝΣΑΡΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ) ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ Κνινβόο Γεώξγηνο Αζήλα 2009 1 Σηα παιδιά μος. Πηγή ζωήρ και λόγο ύπαπξηρ για μένα 2

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 F I N A N C I A L N E W Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ S ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Αγαπεηνί πλάδειθνη, ζαο ραηξεηίδνπκε κε ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ Financial News.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4 Σμ Υνμκηθό Ίδνοζεξ ηεξ.τπ.ε.σ.ε απμηειεί έκα «ηαλίδη» ζηεκ πενίμδμ επη.2005-επη.2008. Λέζα από ηηξ ζειίδεξ ημο λεδηπιώκμκηαη γκςζηά θαη άγκςζηα γεγμκόηα, θνηηηθή, ενςηήμαηα θαη απακηήζεηξ πμο ζπεηίδμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 1 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930) βηβιίν, ζ. 116, ζζ. 137-169 ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 116 ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζεκεηψζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα