ΟΙΚΕΙΑ ΠΑΘΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ. ΑΘ. Δ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΕΙΑ ΠΑΘΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ. ΑΘ. Δ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΟΙΚΕΙΑ ΠΑΘΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΑΘ. Δ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ. Σέηνηεο κέξεο θάζε ρξφλν ε θίιε θαη ηζηνξηθή ΘΔΑΛΗΑ κνχ θάκλεη ηελ ηηκή λα θηινμελεί απφ ηηο ζηήιεο ηεο κηθξφ αθηέξσκα ζηελ Μεηέξα Μηθξά Αζία, πφηε έπαηλνο, πφηε ραηξεηηζκφο, πφηε ειεγείν θαη ζξήλνο γηα ηελ Μεγάιε καο Καηαζηξνθή. Ση σθειεί ηψξα πηα ελλέα δεθαεηίεο κεηά ηνλ μεξηδσκφ λα αλαδεηνχκε επζχλεο. Ζ Ηζηνξία είλαη πνιιέο θνξέο ακείιηθηε γηα ηνλ δηθφ καο θαηαθαυκέλν ηφπν θαη παιαηά θαη ηψξα. Ζ ςπρή καο πεηξψλεη ζηελ αλάκλεζε ηνπ πφλνπ ησλ δηθψλ καο πνπ ηνλ πξνθάιεζαλ ηα ιάζε καο θαη πνπ έδσζαλ αθνξκή ζηνπο δήζελ θίινπο λα καο μεξηδψζνπλ. Με άιιε κνξθή κήπσο θαη δελ ην επηρεηξνχλ θαη ζηηο κέξεο καο; Ο Οδπζζέαο Διχηεο κάο είρε πξνεηδνπνηήζεη απφ θαηξφ : Έθηαζαλ ληπκέλνη «θίινη» / ακέηξεηεο θνξέο νη ερζξνί κνπ / ηα πακπάιαηα δψξα πξνζθέξνληαο/. Καη ηα δψξα ηνπο άιια δελ ήηαλε / παξά κφλν ζίδεξν θαη θσηηά. Ο ιφγνο ζήκεξα είλαη γηα εθείλεο ηηο δξακαηηθέο κέξεο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1922 πνπ ζπάεη ην κέησπν ηεο έλδνμεο Διιεληθήο ηξαηηάο ζην Δζθί ερήξ θαη ηελ Κηνπηάρεηα θαη ε Σνπξθηά ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι μερχλεηαη πξνο ηα δπηηθά κηθξαζηαηηθά παξάιηα. Καη ν ζηξαηφο καο καδί κε ρηιηάδεο Μηθξαζηαηψλ γίλεηαη ηεξφ ζθάγην ηνπ Γέλνπο. Θα αληζηνξήζσ εδψ ηνπο αγψλεο ελφο γλήζηνπ παηξηψηε απφ ηελ νχξπε ηνπ Αικπξνχ. Σα θαηνξζψκαηά ηνπ δελ ηα θαηέγξαςε ε Ηζηνξία φπσο ζα ηνπ ηαίξηαδε. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζηξαηεγφ Αζαλάζην Φξάγθνπ ( ), ν νπνίνο καο άθεζε θεχγνληαο γηα ην κεγάιν ηαμίδη ηεο δσήο ηνπ επηά κφλνλ ζειίδεο αηνκηθψλ ζεκεηψζεσλ, πνπ πξνθαλψο έκεηλαλ εκηηειείο εηθάδσ ιφγσ ηνπ επηζπκβάληνο ζαλάηνπ ηνπ. ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ απηέο, πνπ είρε ηελ θαινζχλε λα κνπ εγρεηξίζεη ν εθιεθηφο εθπαηδεπηηθφο ηνπ Βφινπ θαη πξφεδξνο ηεο γεξαξάο Φηιαξραίνπ Δηαηξείαο Αικπξνχ Όζξπο, θ. Βίθησξ Κνληνλάηζηνο, ν ζηξαηεγφο δελ αλαθέξεηαη ζηνπο αγψλεο ηνπ. Πεξίεξγν πάλησο. Καη φ,ηη γλσξίδνπκε γη απηνχο καο ην παξέρεη ε Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ. Απφ ηηο Αηνκηθέο εκεηψζεηο ηνπ πιεξνθνξνχκαζηε φηη επέζηξεςε ζην ηξάηεπκα κεηά ηηο εθινγέο 1

2 ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920, ηηο ηφζνλ άηπρεο γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ κε ηελ απνηπρία ηνπ Βεληδέινπ, θαη αλέιαβε ηελ Γηνίθεζε ηεο 10 εο Μεξαξρίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Ήηαλ βαζηιφθξσλ ν ζηξαηεγφο θαη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ θαηεγνξεί ηνπο βεληδειηθνχο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο Ακπλίηεο πνπ κεηά ηελ πηψζε ηνπ Βεληδέινπ θαηέθπγαλ απφ ην Μηθξαζηαηηθφ Μέησπν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πνπ ηεινχζε ηφηε ππφ ηελ Γηαζπκκαρηθή Καηνρή ησλ ληθεηψλ ηεο Αληάλη. Μαδί θαη νη Έιιελεο. Αηζζάλεηαη θαλείο ζιίςε γηα ηνλ Δζληθφ Γηραζκφ πνπ δειεηεξίαδε ζε θαηξνχο θξίζηκνπο θαη ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ πνπ καρφηαλ κε ηελ Μεγάιε Ηδέα ζηελ ςπρή ηνπ λα θζάζεη σο ηελ Κφθθηλε Μειηά θαη λα αλαζηήζεη ηνλ Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν. Όπσο θαη λα ρεη ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ ππήξμε έλαο ηίκηνο ζηξαηηψηεο ζηελ ππεξεζία ησλ ηδαληθψλ ηνπ Γέλνπο. Όινο ν βίνο ηνπ ήηαλ αθνζησκέλνο ζηελ Παηξίδα. Μαρεηήο ην 1897, ην , φπνπ ηξαπκαηίζηεθε ζηελ κάρε ηνπ Λαραλά θαη χζηεξα, σο βαζηιφθξσλ αμησκαηηθφο, αληηκεηψπηζε ηνπο Γάιινπο ηεο Αληάλη, πνπ ήζειαλ ηελ παγίσζε ηεο Δπαλάζηαζεο ηεο Δζληθήο Άκπλαο, έμσ απφ ηελ Λάξηζα. Αθνινχζεζε ε πξνζσξηλή απνζηξαηεία ηνπ κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ βεληδειηζκνχ, θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1920 ε επαλαθνξά ηνπ ζην ζηξάηεπκα. Σελ εληηκφηεηά ηνπ θαη ηελ αλδξεία ηνπ εμχκλεζαλ δχν απινί ζηξαηηψηεο ηνπ απφ ηνλ Βφιν, ν π. Χξάπαινο θαη ν Χξ. Νηθνβηψηεο, κε επηζηνιέο ηνπ ζηηο εθεκεξίδεο Θεζζαλία θαη Τατσδρόμος ηνλ επηέκβξην ηνπ 1970, κε αθνξκή ηα εγθαίληα ηνπ αλδξηάληνο ηνπ πνπ ζηήζεθε ζηελ πιαηεία ηνπ Αικπξνχ. Έιαβε κέξνο ζηηο κάρεο θνληά ζην Ατδίλη, φπνπ έδξεπε ε κεξαξρία ηνπ, ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνο Ηνχιηνο 1921 θαη χζηεξα, κε δηαηαγή ηεο ηξαηηάο, απηφο θαη ε Μεξαξρία ηνπ αλέβεθε ςειά ζην Δζθί ερήξ ιακβάλνληαο κέξνο ζηηο πνιπαίκαθηεο κάρεο γηα ηελ θαηάιεςή ηνπ θαη ηεο Κηνπηάρεηαο ζηηο 8 Ηνπιίνπ Σηο ζθιεξέο κάρεο ζην Δζθί ερήξ θαη ηηο εθαηνληάδεο λεθξψλ ζηξαηησηψλ καο ζξήλεζε ε ιατθή κνχζα : Δζθί ερήξ αηξφκεην θαη ζπξκαηνπιεγκέλν, καο έρεη θάςεη ηελ θαξδηά, παλαζεκαηηζκέλν. ηελ κχξλε ζθάδνπλ η αξληά, ζηελ Πφιε ηα θξηάξηα θαη κέζα ζην Δζθί ερήξ ζθάδνπλε παιηθάξηα. Πνιιέο καλάδεο θιάςαλε, αο θιάςεη θη ε δηθή κνπ, γηαηί κεο ζην αγγάξην ζα κείλεη ην θνξκί κνπ. Αθνινχζεζε ε επνπνηία ηνπ αγγαξίνπ κε ηηο δεθαήκεξεο κάρεο ηεο πεξηφδνπ Απγνχζηνπ 1921, φπνπ ν Φξάγθνπ κε ηελ Μεξαξρία ηνπ θαηέιαβε, χζηεξα απφ αηκαηεξέο κάρεο ζηα 2

3 ζηξαηεγηθά ζεκεία Σνπξκπέ Σεπέ, Καλιί Γθηνι θαη Ηληδηξιί. Δθεί ζηελ κάρε ηνπ Καλιί έπεζαλ καρφκελνη ηελ 13 Απγ νη ζείνη κνπ Ησάλλεο Κακαγηάλλεο Παπαζαλαζίνπ θαη Γηάγθνο Καξαζάλαζεο. ψζεθε ην εκεξνιφγην ηνπ 4 νπ. Πεδηθνχ πνπ πεξηγξάθεη ιηηά ηελ κάρε απηήλ : Ζ Γηγαληνκαρία ηνπ Κηξίδ Ογινχ θαη ηνπ Καλιί Γθηνι Ο αγψλ εμαθνινπζεί θαη ηελ επνκέλελ. Σελ πξσίαλ ηεο 13 εο ην χληαγκα επηηίζεηαη θαηά ησλ πςσκάησλ ηνπ Καλιί Γθηνι, αιιά ν ερζξφο θξαηεί ζηαζεξψο ηαο ζέζεηο ηνπ. Ο αγψλ εμαθνινπζεί ζθιεξφο. Οη εξσηθνί θαληάξνη επηηίζεληαη αιιά θαη νη Σνχξθνη αληεπηηίζεληαη θαη πνιιάθηο γηλφηαλ ε κάρε εθ ηνπ ζπζηάδελ. Ο ερζξφο έρεη εληνιήλ λα ππνζηεξίμε κέρξη ηειεπηαίαο ξαλίδαο ηνπ αίκαηφο ηνπ. Αιιά θαη νη άλδξεο καο δηαηίζεληαη αληί πάζεο ζπζίαο λα θαηαιάβνπλ ηαο ερζξηθάο ζέζεηο. Ο ερζξφο εθηνπίδεηαη εθ ησλ ζέζεψλ ηνπ δηά ηεο ιφγρεο, αιι ππνζηεξίδεη ην έδαθνο ζπηζακήλ πξνο ζπηζακήλ, νρπξνχκελνο ιίγα κέηξα φπηζζελ Πέξαζε έλαο ρξφλνο πνπ ν ζηξαηφο καο άθεζε ηνλ αγγάξην θαη ηελ πξνέιαζή ηνπ πξνο Άγθπξα θαη παξαηάρζεθε ζε κήθνο 750 ρηιηνκέηξσλ, θαη κε πνιιά θελά, αδξαλήο, ελψ ν Κεκάι εηνίκαδε ηελ επίζεζή ηνπ. Καη φηαλ απηή εθδειψζεθε ηελ 13 Απγνχζηνπ 1922 θαη ν ζηξαηφο καο ππνρψξεζε, ν Φξάγθνπ κε ηελ Μεξαξρία ηνπ θαηέιαβε ακπληηθά ζεκεία θνληά ζην Σνπκινχ Μπνπλάξ αλακέλνληαο ηελ ηνπξθηθή επίζεζε θαιχπηνληαο κία αθηίλα 50 ρηιηνκέηξσλ. Γχν νιφθιεξεο εκέξεο 13 θαη 14 Απγνχζηνπ ε Μεξαξρία ηνπ Φξάγθνπ άληεμε ηελ ηνπξθηθή επίζεζε, αιιά κε πνιιέο απψιεηεο πνπ μεπεξλνχζαλ ηηο άλδξεο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ήζαλ αμησκαηηθνί. Αλαγθάζηεθε ηφηε κε ηελ VII Μεξαξρία ηνπ πληαγκ. Β. Κνπξνπζφπνπινπ, πνπ είρε ηεζεί ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ, λα ζπκπηπρζεί έμσ απφ ην Σνπκινχ Μπνπλάξ, πνπ είρε νξηζζεί θαη σο ακπληηθή ζέζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Σν δχζθνιν, φκσο, ήηαλ γηα ηνλ ίδην φηη δελ είρε επηθνηλσλία κε ην Α.. πνπ δηνηθνχζε ν ζηξαηεγφο Σξηθνχπεο θαη ηα ακπληηθά θελά, απφ ηα νπνία εηζέδπαλ επηηηζέκελνη νη Σνχξθνη. Δθεί ζην Σνπκινχ Μπνπλάξ είρε θζάζεη θαη ν Μαχξνο Καβαιιάξεο, ν Νηθφιανο Πιαζηήξαο, κε ηνπο Δπδψλνπο ηνπ. Ήηαλ, απφ ηελ άιιε, θαη ε εκκνλή ηνπ ζηξαηεγνχ Σξηθνχπε λα κείλεη ζην Οπινπηδάθ ιίγα ρηιηφκεηξα βφξεηα ηνπ Σνπκινχ Μπνπλάξ, ρσξίο επηθνηλσλία κε ηνλ Φξάγθνπ, ν νπνίνο έθζαζε κε απηνθίλεην εθεί δερφκελνο ηα θαηαηγηζηηθά ππξά ηνπ ηνπξθηθνχ ππξνβνιηθνχ. Αλέπηπμε ζε 3

4 ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο ηελ ειιεληθή άκπλα, αιιά ππφ ηελ αζθπθηηθή πίεζε ηνπ ερζξνχ αλαγθάζηεθε λα ζπκπηπρζεί θαη λα ππνρσξήζεη νιίγα ρηιηφκεηξα λνηηφηεξα ζην Ηζιάκθηντ. Γπζηπρψο γηα ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο, πνπ αληηπάιαηαλ κε αξηζκεηηθά πεληαπιάζην ερζξφ, δελ ππήξρε θακκία επαθή κεηαμχ ηνπο, θαζφηη νη αζχξκαηνη δελ ιεηηνπξγνχζαλ θαη ν ερζξφο ήδε πξνρσξνχζε κε άκεζε απεηιή λα πεξηθπθιψζεη ηνπο ακπλνκέλνπο Φξάγθνπ θαη Σξηθνχπε. Καη ν κελ Φξάγθνπ άθεζε ην Σνπκινχ Μπνπλάξ, γηα λα απνθχγεη ηελ θπθισηηθή θίλεζε ηνπ ερζξνχ θαη φπνπ πίζηεπε φηη ζα ηνλ ζπλαληήζεη ν Σξηθνχπεο κε ηηο ΗΧ, ΧΗΗ, ΗV Μεξαξρίεο ζρεδφλ απνδεθαηηζκέλεο είηε απφ ηηο ζπλερείο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο Σνχξθνπο είηε απφ ηηο ζεκεηνχκελεο ιηπνηαμίεο. Ο Φξάγθνπ θαηφξζσζε λα απνθχγεη ηελ θπθισηηθή θίλεζε, φρη φκσο θαη ν Σξηθνχπεο πνπ πεξηπιαληφηαλ ζηηο ραξάδξεο ηνπ Σνπκινχ Μπνπλάξ ρσξίο λα γλσξίδεη απηφο, νη επηηειείο ηνπ θαη νη άιινη κέξαξρνη ην έδαθνο, δερφκελνο ηηο βνιέο ηνπ ηνπξθηθνχ ππξνβνιηθνχ, αιιά θαη επηβξαδχλνληαο ηηο θηλήζεηο ηνπ, θαζψο ιάβαηλε πξφλνηα θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Διιήλσλ θαη Αξκελίσλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ πνπ ζπλέξξεαλ ζηηο Μεξαξρίεο ηνπ αλαδεηψληαο πξνζηαζία. ηηο 18 Απγνχζηνπ 1922 ν Φξάγθνπ θαηεπζχλζεθε πιένλ πξνο ην Οπζάθ, φπνπ ππήξρε ε ηειεπηαία ειπίδα νπζηαζηηθήο άκπλαο, ελψ ν δπζηπρήο Σξηθνχπεο κε ζηξαηηψηεο αλαδεηνχζε κάηαηα κεηά ην Σνπκινχ Μπνπλάξ δηαθπγή πξνο ην Οπζάθ, θαζ ελ ζηηγκήλ πνιινί ζηξαηηψηεο ηνπ ρακέλνη κεο ηηο ραξάδξεο εγθαηέιεηπαλ ηηο κνλάδεο ηνπο. Ήηαλ ε 17 Απγνχζηνπ, φπνπ ν Σξηθνχπεο έδσζε κία απφ ηηο ζθιεξφηεξεο κάρεο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ ρσξίο εθφδηα, ρσξίο εζηθφ, ρσξίο ηξφθηκα, άππλνπο λα πνιεκνχλ σο ιένληεο απέλαληη ζε πνιιαπιαζίσο ππέξηεξν ερζξφ, πνπ ηνλ απνηεινχζαλ έμε Μεξαξρίεο, κία Μεξαξρία Ηππηθνχ θαη βαξχ ππξνβνιηθφ, ελψ ν Σξηθνχπεο δελ δηέζεηε νχηε θαλ κία Μεξαξρία ζε αξηζκφ αλδξψλ. Ήηαλ ε πεξίθεκε κάρε ηνπ Αιή Βεξάλ ηεο 17 Απγνχζηνπ, πνπ ηελ δηεχζπλε πξνζσπηθά ν ίδηνο ν Κεκάι. Ήηαλ κία ζπγθινληζηηθή κάρε, γηα ηελ νπνία ε Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ έγξαςε φηη «νη ήξσεο απηήο ηεο επνπνηίαο παξέκελαλ αθαλείο ιφγσ ηεο νιεζξίαο εθβάζεψο ηεο». Ο Χξ. παλνκαλψιεο, κπξληφο ζηξαηηψηεο, καρεηήο ζην Αιή Βεξάλ, πνπ έδεζε ηελ ηξαγηθή εθείλε εκέξα ηελ ζπζία ρηιηάδσλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ θαη αμησκαηηθψλ ηελ πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά ζην βηβιίν Αιτμάλωηοι ηων Τούρκων. 4

5 Σν ζθνηάδη πέθηεη ζηγά ζηγά. Οη Σνχξθνη κάο ρηππνχλ αξαηφηεξα. Ήδε καο κεηαβηβάδεηαη ε δηαηαγή ηνπ ηξαηεγείνπ : Θα θχγνπκε ην βξάδπ «αθξνπνδεηί, δηά Μπαλάδ». ηηο 10 παξά ηέηαξην. Κη νη ηξαπκαηίεο; Σν κεγαιχηεξν δξάκα ηεο ππνρσξήζεσο ήζαλ νη ηξαπκαηίεο. Ωο ηελ ψξα πνπ ζα θεχγακε είραλ ηελ βεβαηφηεηα πσο ζα γιχησλαλ καδί καο, πσο ζα ηνπο έπαηξλαλ η απηνθίλεηα. Όκσο, φηαλ καο είδαλ λα θεχγνπκε ζησπεινί ζηηο 10 παξά ηέηαξην, θαηάιαβαλ ηελ ηχρε πνπ ηνπο πεξίκελε θη άξρηζαλ ηηο παξαθιήζεηο : - Βξε παηδηά, πνπ πάηε λα θχγεηε; Δκείο ηη ζα γίλνπκε εδψ; - πλάδειθνη, πάξηε καο καδί ζαο. Μαδί δελ πνιεκήζακε γηα ηελ Παηξίδα; Γη απηή δελ ηξαπκαηηζζήθακε; Κη φκσο ήκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ππνρσξήζνπκε. Αθήλακε ηνπο λεθξνχο καο άζαθηνπο θαη ηνπο ηξαπκαηίεο ζηα ρέξηα ησλ άγξησλ Λαδψλ. Ο Σξηθνχπεο ηελ επφκελε κέξα απηήο ηεο ηξαγσδίαο 18 Απγνχζηνπ ρψξηζε ηα ιείςαλα ηνπ Α θαη Β.. ζε θάιαγγεο. Ζ κία θάιαγγα κε ηνπο κεξάξρνπο Πεξηθιή Καιιηδφπνπιν θαη Γεκαξά αλαδεηψληαο ην Οπζάθ θαη αγσληδφκελνη λα απνθχγνπλ ηνλ ηνπξθηθφ θινηφ πεξηπιαληψληαλ ηελ λχθηα ηεο 17 Απγνχζηνπ, φιε ηελ 18 ζηηο ραξάδξεο ηνπ Μνπξάη Νηαγ ρσξίο νδεγφ κε απνηέιεζκα λα έρνπλ θζάζεη ηελ 19 Απγνχζηνπ ζην ζεκείν απφ ην νπνίν μεθίλεζαλ. Πεξηθπθισκέλνη απφ παληνχ αλαγθάζηεθαλ λα παξαδνζνχλ ζηνπο Σνχξθνπο ζηηο 4 ην κεζεκέξη καδί κε 84 αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο, φζνη δει. είραλ επηβηψζεη απφ ηηο δχν Μεξαξρίεο ηνπο απφ ηηο κάρεο ησλ πξνεγνχκελσλ εκεξψλ θαη ηδίσο απηήο ηνπ Αιή Βεξάλ. Απφ ηελ αηρκαισζία δηέθπγε ν ηαγκαηάξρεο Γ. Σζνιάθνγινπ, επηηειάξρεο ηεο ΗV Μεξαξρίαο ηνπ αηρκάισηνπ, πιένλ, ζηξαηεγνχ Γεκαξά, πνπ δηαθψλεζε κε ηνπο κεξάξρνπο γηα ηελ αθνινπζεηέα πνξεία πξνο Οπζάθ γιπηψλνληαο απηφο θαη ηθαλφο αξηζκφο αμησκαηηθψλ θαη ζηξαηησηψλ πνπ ηνλ αθνινχζεζαλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ κεηέπεηηα θαηνρηθφ Πξσζππνπξγφ. 5

6 Ζ απνδεθαηηζκέλε Οκάδα Σξηθνχπε κε ηνλ κέξαξρν ηεο ΧΗΗΗ Γηγελή, θαη ε δεχηεξε θάιαγγα ησλ Α θαη Β.. αλαδεηνχζαλ θαη απηέο δηαθπγή πξνο ην Οπζάθ, φπνπ ζα ζπλαληνχζαλ ηνλ ζηξαηεγφ Φξάγθνπ, θαη βαιιφκελεο αθαηάπαπζηα απφ ην ηνπξθηθφ ππξνβνιηθφ, είραλ θζάζεη ζην έζραην ζεκείν αληνρήο ηνπο. Έηζη παξαδφζεθαλ ζηηο 5 ην απφγεπκα ηεο 20 Απγνχζηνπ ιίγα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ην Οπζάθ. Καη ήζαλ νη ζηξαηεγνί Σξηθνχπεο Γηνηθεηήο ηνπ Α.., Γηγελήο Γηνηθεηήο ηνπ Β.., ν Γηνηθεηήο ηεο ΧΗΗΗ Μεξαξρίαο ζπληαγκαηάξρεο Μηιη. Κατκπαιήο, 190 αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηψηεο. Σξαγηθέο κνξθέο αξραίαο ηξαγσδίαο νδεγήζεθαλ ζην Οπζάθ, φπνπ ηνπο κελ ζηξαηεγνχο αλέκελε ν Μνπζηαθά Κεκάι, ηνπο δε δπζηπρηζκέλνπο ζηξαηηψηεο ηα αιαιάδνληα θαη δηςψληα γηα αίκα πιήζε ησλ Σνχξθσλ ρσξηθψλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ. Οη Έιιελεο Οπζαθιήδεο ήζαλ ηπρεξνί, ηνπιάρηζηνλ απφ κηαλ άπνςε, πνπ δελ είδαλ ηνλ επηειηζκφ ησλ ζηξαηεγψλ θαη ησλ ζηξαηησηψλ καο ηεο κέρξη πξνο εβδνκάδνο έλδνμεο Διιεληθήο ηξαηηάο. Οη Οπζαθιήδεο άξρηζαλ λα θεχγνπλ 6

7 απφ ηελ πφιε ηνπο απφ ηηο 17 Απγνχζηνπ θαη ζηηο 19 Απγνχζηνπ δελ ππήξρε νχηε έλαο Ρσκεφο εθεί. Σξαγηθή εηξσλεία γηα ηνλ Σξηθνχπε ε είδεζε πνπ ηνπ αλήγγεηιε ν Κεκαι φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ελψ απηφο πεξηπιαληφηαλ ζηηο ραξάδξεο ηνπ βνπλνχ Μνπξάη Νηαγ αλαδεηψληαο δηαθπγή ζσηεξίαο κε ηνπο άλδξεο ηνπ, ηνλ είρε πξναγάγεη ζε Αξρηζηξάηεγν. Ο Κεκάι θαη νη επηηειείο ηνπ είραλ ζπιιάβεη ηα ζήκαηα ησλ άρξεζησλ πιένλ ειιεληθψλ αζπξκάησλ πνπ αλήγγεηιαλ ηελ αξρηζηξαηεγία ηνπ Σξηθνχπε! Καη φζνη δηαβάδνπλ απηέο ηηο γξακκέο ζήκεξα, αο κελ επηζθεθζνχλ ην Ηζηνξηθφ Μνπζείν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ εθηίζεληαη μίθε, παξάζεκα θαη πξνζσπηθά είδε ησλ ζηξαηεγψλ. Αλάκεζα ζ απηά θαη έλα κηζνάδεην παθέην ηζηγάξσλ κε ηελ θίξκα «Βαζηιηθά ηγαξέηηα Μαηζάγγνπ ελ Βφισ». Αο κε ην επηζθεθζνχλ γηαηί ζα ξαγίζεη ε θαξδηά ηνπο, φπσο θαη ηνπ ππνγξαθφκελνπ φηαλ είδε εθηηζέκελε εθεί ηελ εζληθή καο ηξαγσδία θαιππηφκελε απφ κία ηεξάζηηα ειιεληθή ζεκαία πνπ δελ απνθιείεηαη λα είλαη απηή πνπ θπκάηηδε πεξήθαλα ζηνλ ηζηφ ηνπ εμψζηε ηνπ Διιεληθνχ Γηνηθεηεξίνπ ηεο κχξλεο σο ηηο 27 Απγνχζηνπ ην κεζεκέξη, εκέξα ηεο εηζφδνπ ησλ πξψησλ ηνπξθηθψλ ηκεκάησλ ζηελ κχξλε. Οηθεία πάζε! Φπζηθά φια ηνχηα είλαη βέβαηνλ φηη ηα αγλννχζε ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ. Πηζαλψο λα ηα ππνπηεπφηαλ. Καη ελψ ν Σξηθνχπεο θαη νη ζηξαηεγνί ηνπ κάρνληαλ απεγλσζκέλα, ν Φξάγθνπ είρε θζάζεη έμσ απφ ην Οπζάθ ππνρσξψληαο θαη ζπκπηπζζφκελνο, αιιά θαη αληηιακβαλφκελνο ηελ δπζρεξή ζέζε πνπ βξηζθφηαλ, απέζηεηιε θαη ελψ ήηαλ έμσ απφ ην Οπζάθ, ηελ εμήο δξακαηηθή ηειεγξαθηθή αλαθνξά πξνο ηελ ηξαηηά ζηελ κχξλε : θιεξνί αγψλεο ηειεπηαίσλ εκεξψλ επέδξαζαλ ηφζνλ νιεζξίσο επί εζηθνχ αλδξψλ, ψζηε ζήκεξνλ εκθαλίδσζη θαηά ππνρψξεζηλ ζπλνλζχιεπκα αλζξψπσλ αηάθησο θεπγφλησλ θαη κε ππνηαζζνκέλσλ βαζκνθφξνπο. πλέπεηα ε εηο κέγα βαζκφλ ειάηησζηο καρεηηθφηεηνο ζηξαηησηψλ. Ωο έρεη λπλ θαηάζηαζηο, δένλ λα απνθεπρζεί πάζα λέα επαθή κεηά ερζξνχ θαζφζνλ αλαπφθεπθηνο ε πιήξεο δηάιπζηο. Δίδακε φηη ν Φξάγθνπ βξηζθφηαλ κε ηνπο άλδξεο ηνπ ζην Σνπκινχ Μπνπλάξ ζθνπεχνληαο λα ελσζεί κε ηνλ Σξηθνχπε θαη ν Πιαζηήξαο έδηλε ζθιεξέο κάρεο γηα ηνλ ζθνπφλ απηφλ, θαη θπξίσο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θάζνδνο ηνπ Α θαη Β.. πξνο ην Οπζάθ. πλέβε, φκσο, ζηηο ην κεζεκέξη ηεο 18 Απγνχζηνπ πέληε ζπληάγκαηα ηεο ΗΗ Μεξαξρίαο λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο 7

8 γχξσ απφ ην Οπζάθ θαη απηφ είρε νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ ηχρε ηεο Οκάδνο Σξηθνχπε, θαζψο ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ δελ κπνξνχζε λα πξάμεη ηίπνηε. Σελ επνκέλε 19 Απγνχζηνπ αηρκαισηίζηεθαλ νη Μεξαξρίεο ησλ ζηξαηεγψλ Γεκαξά θαη Καιιηδφπνπινπ θαη ηελ 20 Απγνχζηνπ ησλ ζηξαηεγψλ Σξηθνχπε θαη Γηγελή. Ήδε ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ είρε θαηεβεί ζηελ θνηιάδα Μπάλαδ ιίγα ρηιηφκεηξα βνξείσο ηνπ Οπζάθ, πνπ ηελ επνκέλε ην παξέθακςε θαζψο νη Σνχξθνη είραλ πιένλ θαηαιάβεη ην Οπζάθ, φπνπ βξήθαλ κάιηζηα άθζνλν πνιεκηθφ πιηθφ ζηηο απνζήθεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Ζ πηψζε, αο πνχκε, ηνπ κεηψπνπ ηνπ Οπζάθ ζήκαηλε θαη ηελ πιήξε εθκεδέληζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Οη Μηθξαζηάηεο, θαη ηδίσο νη κπξλαίνη, πίζηεπαλ φηη ν ζηξαηφο καο ζα αλαραίηηδε ηελ θεκαιηθή επίζεζε ζην Οπζάθ. Δλζπκνχκαη φηη ν καθαξίηεο παηέξαο κνπ έιεγε φηη «φηαλ κάζακε φηη έπεζε ην Οπζάθ, θαηάιαβακε φηη ράζεθαλ φια». Καη ήηαλ, νκνινγνπκέλσο, ζιηβεξφ φηη ε ηξαηηά κε ηνλ αξρηζηξάηεγν Χαηδεαλέζηε ζηηο 18 Απγνχζηνπ δηέηαζζε ηνλ Φξάγθνπ λα θξαηήζεη κε θάζε ζπζία ηηο ζέζεηο ηνπ θαη λα ζπληξίςεη ηνλ ερζξφ! Καη ελψ ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ ζπλέρηδε ηνπο ππνρσξεηηθνχο αγψλεο ηνπ θαη ήηαλ ν κφλνο πιένλ ζηξαηεγφο ησλ Α θαη Β.. πνπ δελ είρε αηρκαισηηζηεί, ε ηξαηηά ηνχ αλέζεηε θαη ηελ δηνίθεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ Μεξαξρηψλ II, V, IX, XII, XIII, πιελ ελλνείηαη ηεο δηθήο ηνπ Η θαη VII ηνπ Κνπξνπζφπνπινπ. Φξνληίδα ηψξα ηεο ηξαηηάο ήηαλ ε θάιπςε ηεο νδνχ πξνο κχξλε θαη ησλ πξνο απηήλ νδεχζεσλ. ηηο 9.45 κ.κ. ηεο 21 Απγνχζηνπ ε ηξαηηά αλέζεηε ζηνλ Φξάγθνπ λα θηλεζεί πξνο ηα Άληαια γηα λα θξάμεη ηελ ζηελσπφ πξνο ην αιηριί, πξνο ην νπνίν θαηεπζχλνληαλ ηζρπξέο θεκαιηθέο δπλάκεηο. ηηο 23 Απγνχζηνπ έιαβε ρψξαλ ε νκψλπκε κάρε, θαηά ηελ νπνία ν ειιεληθφο ζηξαηφο απψζεζε ηνπο Σνχξθνπο κε ηνλ ζηξαηεγφ Φξάγθνπ πνπ είρε θαηαθζάζεη εθεί, ρσξίο λα ρξεηαζζεί λα παξέκβεη, αθήλνληαο ζηνλ Πιαζηήξα θάζε πξσηνβνπιία. 8

9 ΤΠΟΥΩΡΗΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ ΦΡΑΓΚΟΤ ηηο 24 Απγνχζηνπ ν λένο δηνηθεηήο ηεο ηξαηηάο, πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ κνηξαίν Χαηδεαλέζηε, δηέηαμε ηνλ Φξάγθνπ λα απνθξνχζεη πξνέιαζε ησλ Σνχξθσλ πξνο ηελ κχξλε κέζσ ηεο θνηιάδνο Νπκθαίνπ θαη ηεο δηαβάζεσο Μαγλεζίαο κχξλεο. Όηαλ, φκσο, ε ηξαηηά αληηιήθζεθε φηη ε Οκάδα Φξάγθνπ είρε θαηαπνλεζεί, δηέηαμε ηνλ ζηξαηεγφ λα ζπκπηπρζεί, κέζσ Δξπζξαίαο, ζηνλ Σζεζκέ θαη λα επηβηβαζζεί ζηα αλακέλνληα ειιεληθά πνιεκηθά. Πξάγκαηη, ε Οκάδα Φξάγθνπ αλερψξεζε ζηηο 26 Απγνχζηνπ απφ ην Νπκθαίν, δηήλπζε 40 ρηιηφκεηξα σο ην κεζεκέξη, παξέθακςε ηελ κχξλε ηελ 27 Απγνχζηνπ, πηζαλφηαηα ιίγν πξηλ ή ιίγν κεηά ηελ είζνδν ησλ πξψησλ ηνπξθηθψλ ηκεκάησλ ζηελ ησληθή πξσηεχνπζα, πνπ ζεκεηψζεθε γχξσ ζηηο 11 πξηλ ην κεζεκέξη. ην κεηαμχ, ην βξάδπ ηεο 26 Απγνχζηνπ είραλ αλαρσξήζεη απφ ηελ κχξλε ν Αξρηζηξάηεγνο Πνιπκελάθνο, ε Αλψηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε, ν Φξνχξαξρνο αθήλνληαο αλππεξάζπηζηεο ηηο ρηιηάδεο ησλ Μηθξαζηαηψλ θαη ηνπο κπξλαίνπο. Μφλε ηνπο παξεγνξηά έκεηλε ν Μεηξνπνιίηεο Ηεξνεζλνκάξηπο Χξπζφζηνκνο Καιαθάηεο πνπ ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ 27 Απγνχζηνπ θαη ηελ Κπξηαθή 28 γλψξηζε ην καξηχξηφ ηνπ θαζηζηάκελνο, κε ηελ ζπζία ηνπ, ν έζραηνο γλσζηφο λενκάξηπο ηνπ Γέλνπο. Ζ Οκάδα Φξάγθνπ έθζαζε ζηνλ Σζεζκέ, δηαλχνληαο πάλσ απφ 500 ρηιηφκεηξα, απέλαληη απφ ηελ Χίν, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία Μαγλεζία Καζακπάο Άγηνο Γεψξγηνο Βνπξιά Νηεξκπέλη Γθηνπι Μπαμέ Αιάηζαηα Σζεζκέο θαιππηφκελε 9

10 απφ ην απφζπαζκα Πιαζηήξα πνπ ήηαλ ζηνλ απρέλα ηνπ Εετληειίθ απφ ηελ 1 2 επηεκβξίνπ απνθξνχνληαο φρη κφλν ηνπξθηθέο επηζέζεηο, αιιά ζπιιακβάλνληαο θαη Σνχξθνπο αηρκαιψηνπο. Δπηβηβάζζεθε ζηα πνιεκηθά καο, ην ζσξεθηφ Κηιθίο, ην αληηηνξπηιηθφ Νίθε θαη ην εμνπιηζκέλν Άθηηνλ ην πξσί ηεο 3 επηεκβξίνπ, ελψ θαηγφηαλ ε κχξλε θαη αθνχγνληαλ νη ζξήλνη θαη νη νηκσγέο ησλ ζθαγηαδνκέλσλ θαηνίθσλ ησλ Βνπξιψλ, ησλ Αιαηζάησλ, θαη ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ. Μαδί κε ηελ Οκάδα Φξάγθνπ επηβηβάζηεθαλ φζνη είραλ δηαζσζεί απφ ην Α.. κε ηνλ ζπληαγκαηάξρε ηπι. Γνλαηά, απφ ηελ ΗΗ Μεξαξρία θαη ηελ Αλεμάξηεηε Μεξαξρία ηνπ ζηξαηεγνχ Θενηφθε πνπ είρε έιζεη ζπληεηαγκέλε απφ ην Γηθειή ηεο Πεξγάκνπ, δηαλχνληαο ζε 15 κέξεο πάλσ απφ 600 ρηιηφκεηξα θαη δίλνληαο ζπλερείο αγψλεο κε ππέξηεξεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο. Ο ζηξαηεγφο Φξάγθνπ κε ηνπο άλδξεο ηνπ απνβηβάζηεθαλ ζηελ Μπηηιήλε, φπνπ ν ζηξαηεγφο θξφληηζε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζηξαηησηψλ, ηελ ηάμε θαη αζθάιεηα ζην λεζί. Ήηαλ, άιισζηε, ν κφλνο αλψηαηνο αμησκαηηθφο κεηά ηελ αηρκαισζία ησλ άιισλ ην δξακαηηθφ δηήκεξν 19 θαη 20 Απγνχζηνπ. Δθεί, ζηελ Μπηηιήλε, ηνλ επηζθέθζεθε ν ζαξξαιένο Ακεξηθαλφο θιεξηθφο Αδά Σδέληγθο θαη ηνλ έπεηζε λα ηνπ δηαζέζεη έμε πνιεκηθά πινία, αλάκεζα ηα Πξνπνληίο θαη Κηιθίο, κε ηα νπνία, επηθεθαιήο ν ίδηνο απηφο ν κηθξφζσκνο θιεξηθφο έζσζε εθαηνληάδεο ιηκνθηνλνχλησλ ζηελ πξνθπκαία ηεο κχξλεο ηελ 19 θαη 20 επηεκβξίνπ θαη ηνπο κεηέθεξε ζηα γεηηνληθά λεζηά. Ο Άγγινο δεκνζηνγξάθνο Gails Milton ζην βηβιίν ηνπ Χακέλνο Παξάδεηζνο (Lost Paradise) γξάθεη γηα ηα γεγνλφηα εθείλσλ ησλ εκεξψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζηξαηεγνχ Φξάγθνπ. ηελ Μπηηιήλε, πνπ ηνλ βξήθε ε Δπαλάζηαζε ηνπ Πιαζηήξα Γνλαηά πνπ αλέηξεςε ην βαζηιηθφ θαζεζηψο, ν Φξάγθνπ ζπλειήθζε σο βαζηιφθξσλ θαη νδεγήζεθε ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ, φπνπ κεη νιίγνλ απειεπζεξψζεθε θαη απνζηξαηεχζεθε. Ο ζηξαηεγφο Φξάγθνπ απεβίσζε ηελ 20 επηεκβξίνπ 1923, έλα ρξφλν δει. κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Σν πινίν πνπ εθηεινχζε ην δξνκνιφγην Μπηηιήλε Χαιθίδα ή θαη άιινπο Πεηξαηάο Βφινο κεηέθεξε λεθξφ ηνλ ζηξαηεγφ πνπ είρε ππνζηεί θαξδηαθή πξνζβνιή ελ πισ. Ο ζπληαγκ. Κνπξνπζφπνπινο, πνπ ήηαλ δηνηθεηήο ηεο VII Μεξαξρίαο θαη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Φξάγθνπ θαηά ηελ νπηζζνρψξεζε, θαη έδξεπε ηφηε ζηελ Χαιθίδα, 10

11 φπσο είδακε παξαπάλσ, θξφληηζε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ έλδνμνπ λεθξνχ ζηνλ Αικπξφ. Απηφ ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ ην δξακαηηθφ ρξνληθφ ησλ εκεξψλ 13 Απγνχζηνπ, έλαξμε ηεο θεκαιηθήο επηζέζεσο, σο 3 επηεκβξίνπ, φπνπ ηα ιείςαλα ηεο ηξαηηάο καο επηβηβάδνληαη ζηα ειιεληθά πνιεκηθά ζην ιηκάλη ηνπ Σζεζκέ αθήλνληαο πίζσ ηελ Μηθξά Αζία θαη έλα θαη πιένλ εθαηνκκχξην Ρσκεψλ ζηελ ηχρε ηνπο. Έζβελε, έηζη, ε Μεγάιε Ηδέα. Καη εθ ησλ πξσηαγσληζηψλ απηνχ ηνπ δξακαηηθνχ ρξνληθνχ ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ ηεο νπηζζνρσξήζεσο, κε ηελ ζπλαθφινπζε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ήηαλ ν εθ νχξπεο ζηξαηεγφο Αζαλάζηνο Φξάγθνπ, Γηνηθεηήο ηεο 10 εο Μεξαξρίαο. Αησλία ε κλήκε ηνπ! Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηελ εξίηηκε θ. Χαξνχια Φξάγθνπ, εγγνλή ηνπ ηξαηεγνχ, πνπ θπιάζζεη ην πνιχηηκν αξρείν ηνπ σο εζληθφ θεηκήιην θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θ. Βίθησξα Κνληνλάηζην. 11

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ, ΑΝΣΑΡΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ) ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ Κνινβόο Γεώξγηνο Αζήλα 2009 1 Σηα παιδιά μος. Πηγή ζωήρ και λόγο ύπαπξηρ για μένα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΠΖΛΟΤΗΟΤ

Ζ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΠΖΛΟΤΗΟΤ Ζ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΠΖΛΟΤΗΟΤ ΤΠΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΠΖΛΟΤΗΟΤ Πνξη ατδ Αίγππηνο 2005 1 2005. εβαζκηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Πεινπζίνπ θ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ. Δθδνζε ππφ: εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Πεινπζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ.

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΔΡΣΑΡΗΓΖ ΑΘΖΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ: 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ.

Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΔΒΑΜΗΩΣAΣΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΠΖΛΟΤΗΟΤ κ.κ. ΔΗΡΖΝΑΗΟΤ ΣΑΛΑΜΒΔΚΟΤ (7 Ηανοςαπίος 1937 11 επηεμβπίος 2004) Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ. ΤΠΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ

Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Βθδειψζεηο Μλήκεο ηεο 558 εο Βπεηείνπ ηεο Άισζεο ηεο Πφιεο Πξαθηηθά Δκεξίδαο «Δ ΡΧΜΕΟΤΝΔ ΣΟΤ ΏΕΧΝΒ ΜΒΣΏ ΣΔΝ ΏΛΧΔ» Παξαζθεπή 27 ΜαΎνπ 2011 - ξα έλαξμεο 18.30 Πνιπρψξνο

Διαβάστε περισσότερα

«τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ»

«τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: «τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ» ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ ΦΛΩΡΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Θέμα: τατιστική Ανάλσση Σοσριστικών Μεγεθών Κύπροσ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ Μεηξόπνιε ηνπ Διιεληζκνύ κέρξη ην 1922.

Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ Μεηξόπνιε ηνπ Διιεληζκνύ κέρξη ην 1922. Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ Μεηξόπνιε ηνπ Διιεληζκνύ κέρξη ην 1922. Γξ. Ησάλλεο Υξ. Ηαθσβίδεο* Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ζην Κέληξν Αλαηνιηθψλ πνπδψλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κσλζηαληηλνύπνιε: ε «βαζηιεχνπζα πφιηο»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΒΡΑΪΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Αζήλα, Πέκπηε 18 θαη Παξαζθεπή 19 Οθηωβξίνπ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2007 13:3014:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007.

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ Πρόλογος Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. αλ ζήκεξα, πξηλ απφ 97 ρξφληα, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1910, αλήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Αγηόηαηνο θαη Μαθαξηόηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Μεγαινύπνιεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γιάννινα ηης οθωμανικής περιόδοσ ζηη ζύγτρονη πεζογραθία: Η εικόνα ηοσ Τούρκοσ ζσμπολίηη

Τα Γιάννινα ηης οθωμανικής περιόδοσ ζηη ζύγτρονη πεζογραθία: Η εικόνα ηοσ Τούρκοσ ζσμπολίηη Τα Γιάννινα ηης οθωμανικής περιόδοσ ζηη ζύγτρονη πεζογραθία: Η εικόνα ηοσ Τούρκοσ ζσμπολίηη Θαλάζεο Β. Κνχγθνπινο Ζ εηθφλα ηνπ Σνχξθνπ ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία απνηειεί έλα δήηεκα πνπ αθνξά ηε ζπγθξηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Ζ ΑΠΟΤΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ Δ..Δ.Δ. ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ.

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Ζ ΑΠΟΤΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ Δ..Δ.Δ. ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ. ρρρ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ Υ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 1 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930) βηβιίν, ζ. 116, ζζ. 137-169 ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 116 ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζεκεηψζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Έλαο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ Σνισκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη θαη ν Peter Macridge. Παξαηίζεληαη ζεκεηψζεηο απφ ην βηβιίν ηνπ «Γηνλχζηνο Σνισκφο» (εθδ. Καζηαληψηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 3. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 11-14 3.1. Ο άλεκνο 3.1.1. Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην

Διαβάστε περισσότερα

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΖΓΞΑ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΟ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΓΞΑΦΓΖΜ ΚΓΜΠΕΠΜΟ «Ιεδείο ζνπ ηεο λεφηεηνο θαηαθξνλείησ» (Α Τηκ. 1, 12) Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΒΜΕΘΕΙΑ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ 2015-2016 ΗΓΞΗΡΞΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΗΣΛΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΛΖΔΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΟΝΟΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ StraTa Γεσξγαξάθεο Αλαζηάζηνο Ησάλλνπ Δπζηξάηηνο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία 1 Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία Brno:05/10/2010 ΔΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία Α. Παξάδνζε Οξηζκνί: 1. Παξάδνζε 2. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΝΟΜΙΟ

Η ΑΝΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΝΟΜΙΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΟΛΟΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΠΜ: ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΓΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΘΗΚΗ Η ΑΝΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΝΟΜΙΟ Ειρήνης Γ. Χριστάκη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ.

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ. Σν εζπέξαο ηεο 2αο Απγνχζηνπ 2014 ε Κνξηαιέλεηνο Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ πιεκκχξεζε απφ θφζκν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε. Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε βνπιεπηήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 Μάζεκα: ΗΣΟΡΗΑ ΛΤΔΗ Ζκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σεηάξηε, 4 Ηνπλίνπ 2014 08:00 11:00 1. Σν

Διαβάστε περισσότερα

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ.

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. Πέληε αλέθδνηα Α) Μηα θπξία πνπ έκελε δίπια ζε κηα γέθπξα απ φπνπ πεξλνχζε θάζε βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα