ΟΙΚΕΙΑ ΠΑΘΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ. ΑΘ. Δ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΕΙΑ ΠΑΘΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ. ΑΘ. Δ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΟΙΚΕΙΑ ΠΑΘΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΑΘ. Δ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ. Σέηνηεο κέξεο θάζε ρξφλν ε θίιε θαη ηζηνξηθή ΘΔΑΛΗΑ κνχ θάκλεη ηελ ηηκή λα θηινμελεί απφ ηηο ζηήιεο ηεο κηθξφ αθηέξσκα ζηελ Μεηέξα Μηθξά Αζία, πφηε έπαηλνο, πφηε ραηξεηηζκφο, πφηε ειεγείν θαη ζξήλνο γηα ηελ Μεγάιε καο Καηαζηξνθή. Ση σθειεί ηψξα πηα ελλέα δεθαεηίεο κεηά ηνλ μεξηδσκφ λα αλαδεηνχκε επζχλεο. Ζ Ηζηνξία είλαη πνιιέο θνξέο ακείιηθηε γηα ηνλ δηθφ καο θαηαθαυκέλν ηφπν θαη παιαηά θαη ηψξα. Ζ ςπρή καο πεηξψλεη ζηελ αλάκλεζε ηνπ πφλνπ ησλ δηθψλ καο πνπ ηνλ πξνθάιεζαλ ηα ιάζε καο θαη πνπ έδσζαλ αθνξκή ζηνπο δήζελ θίινπο λα καο μεξηδψζνπλ. Με άιιε κνξθή κήπσο θαη δελ ην επηρεηξνχλ θαη ζηηο κέξεο καο; Ο Οδπζζέαο Διχηεο κάο είρε πξνεηδνπνηήζεη απφ θαηξφ : Έθηαζαλ ληπκέλνη «θίινη» / ακέηξεηεο θνξέο νη ερζξνί κνπ / ηα πακπάιαηα δψξα πξνζθέξνληαο/. Καη ηα δψξα ηνπο άιια δελ ήηαλε / παξά κφλν ζίδεξν θαη θσηηά. Ο ιφγνο ζήκεξα είλαη γηα εθείλεο ηηο δξακαηηθέο κέξεο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1922 πνπ ζπάεη ην κέησπν ηεο έλδνμεο Διιεληθήο ηξαηηάο ζην Δζθί ερήξ θαη ηελ Κηνπηάρεηα θαη ε Σνπξθηά ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι μερχλεηαη πξνο ηα δπηηθά κηθξαζηαηηθά παξάιηα. Καη ν ζηξαηφο καο καδί κε ρηιηάδεο Μηθξαζηαηψλ γίλεηαη ηεξφ ζθάγην ηνπ Γέλνπο. Θα αληζηνξήζσ εδψ ηνπο αγψλεο ελφο γλήζηνπ παηξηψηε απφ ηελ νχξπε ηνπ Αικπξνχ. Σα θαηνξζψκαηά ηνπ δελ ηα θαηέγξαςε ε Ηζηνξία φπσο ζα ηνπ ηαίξηαδε. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζηξαηεγφ Αζαλάζην Φξάγθνπ ( ), ν νπνίνο καο άθεζε θεχγνληαο γηα ην κεγάιν ηαμίδη ηεο δσήο ηνπ επηά κφλνλ ζειίδεο αηνκηθψλ ζεκεηψζεσλ, πνπ πξνθαλψο έκεηλαλ εκηηειείο εηθάδσ ιφγσ ηνπ επηζπκβάληνο ζαλάηνπ ηνπ. ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ απηέο, πνπ είρε ηελ θαινζχλε λα κνπ εγρεηξίζεη ν εθιεθηφο εθπαηδεπηηθφο ηνπ Βφινπ θαη πξφεδξνο ηεο γεξαξάο Φηιαξραίνπ Δηαηξείαο Αικπξνχ Όζξπο, θ. Βίθησξ Κνληνλάηζηνο, ν ζηξαηεγφο δελ αλαθέξεηαη ζηνπο αγψλεο ηνπ. Πεξίεξγν πάλησο. Καη φ,ηη γλσξίδνπκε γη απηνχο καο ην παξέρεη ε Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ. Απφ ηηο Αηνκηθέο εκεηψζεηο ηνπ πιεξνθνξνχκαζηε φηη επέζηξεςε ζην ηξάηεπκα κεηά ηηο εθινγέο 1

2 ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920, ηηο ηφζνλ άηπρεο γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ κε ηελ απνηπρία ηνπ Βεληδέινπ, θαη αλέιαβε ηελ Γηνίθεζε ηεο 10 εο Μεξαξρίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Ήηαλ βαζηιφθξσλ ν ζηξαηεγφο θαη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ θαηεγνξεί ηνπο βεληδειηθνχο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο Ακπλίηεο πνπ κεηά ηελ πηψζε ηνπ Βεληδέινπ θαηέθπγαλ απφ ην Μηθξαζηαηηθφ Μέησπν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πνπ ηεινχζε ηφηε ππφ ηελ Γηαζπκκαρηθή Καηνρή ησλ ληθεηψλ ηεο Αληάλη. Μαδί θαη νη Έιιελεο. Αηζζάλεηαη θαλείο ζιίςε γηα ηνλ Δζληθφ Γηραζκφ πνπ δειεηεξίαδε ζε θαηξνχο θξίζηκνπο θαη ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ πνπ καρφηαλ κε ηελ Μεγάιε Ηδέα ζηελ ςπρή ηνπ λα θζάζεη σο ηελ Κφθθηλε Μειηά θαη λα αλαζηήζεη ηνλ Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν. Όπσο θαη λα ρεη ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ ππήξμε έλαο ηίκηνο ζηξαηηψηεο ζηελ ππεξεζία ησλ ηδαληθψλ ηνπ Γέλνπο. Όινο ν βίνο ηνπ ήηαλ αθνζησκέλνο ζηελ Παηξίδα. Μαρεηήο ην 1897, ην , φπνπ ηξαπκαηίζηεθε ζηελ κάρε ηνπ Λαραλά θαη χζηεξα, σο βαζηιφθξσλ αμησκαηηθφο, αληηκεηψπηζε ηνπο Γάιινπο ηεο Αληάλη, πνπ ήζειαλ ηελ παγίσζε ηεο Δπαλάζηαζεο ηεο Δζληθήο Άκπλαο, έμσ απφ ηελ Λάξηζα. Αθνινχζεζε ε πξνζσξηλή απνζηξαηεία ηνπ κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ βεληδειηζκνχ, θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1920 ε επαλαθνξά ηνπ ζην ζηξάηεπκα. Σελ εληηκφηεηά ηνπ θαη ηελ αλδξεία ηνπ εμχκλεζαλ δχν απινί ζηξαηηψηεο ηνπ απφ ηνλ Βφιν, ν π. Χξάπαινο θαη ν Χξ. Νηθνβηψηεο, κε επηζηνιέο ηνπ ζηηο εθεκεξίδεο Θεζζαλία θαη Τατσδρόμος ηνλ επηέκβξην ηνπ 1970, κε αθνξκή ηα εγθαίληα ηνπ αλδξηάληνο ηνπ πνπ ζηήζεθε ζηελ πιαηεία ηνπ Αικπξνχ. Έιαβε κέξνο ζηηο κάρεο θνληά ζην Ατδίλη, φπνπ έδξεπε ε κεξαξρία ηνπ, ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνο Ηνχιηνο 1921 θαη χζηεξα, κε δηαηαγή ηεο ηξαηηάο, απηφο θαη ε Μεξαξρία ηνπ αλέβεθε ςειά ζην Δζθί ερήξ ιακβάλνληαο κέξνο ζηηο πνιπαίκαθηεο κάρεο γηα ηελ θαηάιεςή ηνπ θαη ηεο Κηνπηάρεηαο ζηηο 8 Ηνπιίνπ Σηο ζθιεξέο κάρεο ζην Δζθί ερήξ θαη ηηο εθαηνληάδεο λεθξψλ ζηξαηησηψλ καο ζξήλεζε ε ιατθή κνχζα : Δζθί ερήξ αηξφκεην θαη ζπξκαηνπιεγκέλν, καο έρεη θάςεη ηελ θαξδηά, παλαζεκαηηζκέλν. ηελ κχξλε ζθάδνπλ η αξληά, ζηελ Πφιε ηα θξηάξηα θαη κέζα ζην Δζθί ερήξ ζθάδνπλε παιηθάξηα. Πνιιέο καλάδεο θιάςαλε, αο θιάςεη θη ε δηθή κνπ, γηαηί κεο ζην αγγάξην ζα κείλεη ην θνξκί κνπ. Αθνινχζεζε ε επνπνηία ηνπ αγγαξίνπ κε ηηο δεθαήκεξεο κάρεο ηεο πεξηφδνπ Απγνχζηνπ 1921, φπνπ ν Φξάγθνπ κε ηελ Μεξαξρία ηνπ θαηέιαβε, χζηεξα απφ αηκαηεξέο κάρεο ζηα 2

3 ζηξαηεγηθά ζεκεία Σνπξκπέ Σεπέ, Καλιί Γθηνι θαη Ηληδηξιί. Δθεί ζηελ κάρε ηνπ Καλιί έπεζαλ καρφκελνη ηελ 13 Απγ νη ζείνη κνπ Ησάλλεο Κακαγηάλλεο Παπαζαλαζίνπ θαη Γηάγθνο Καξαζάλαζεο. ψζεθε ην εκεξνιφγην ηνπ 4 νπ. Πεδηθνχ πνπ πεξηγξάθεη ιηηά ηελ κάρε απηήλ : Ζ Γηγαληνκαρία ηνπ Κηξίδ Ογινχ θαη ηνπ Καλιί Γθηνι Ο αγψλ εμαθνινπζεί θαη ηελ επνκέλελ. Σελ πξσίαλ ηεο 13 εο ην χληαγκα επηηίζεηαη θαηά ησλ πςσκάησλ ηνπ Καλιί Γθηνι, αιιά ν ερζξφο θξαηεί ζηαζεξψο ηαο ζέζεηο ηνπ. Ο αγψλ εμαθνινπζεί ζθιεξφο. Οη εξσηθνί θαληάξνη επηηίζεληαη αιιά θαη νη Σνχξθνη αληεπηηίζεληαη θαη πνιιάθηο γηλφηαλ ε κάρε εθ ηνπ ζπζηάδελ. Ο ερζξφο έρεη εληνιήλ λα ππνζηεξίμε κέρξη ηειεπηαίαο ξαλίδαο ηνπ αίκαηφο ηνπ. Αιιά θαη νη άλδξεο καο δηαηίζεληαη αληί πάζεο ζπζίαο λα θαηαιάβνπλ ηαο ερζξηθάο ζέζεηο. Ο ερζξφο εθηνπίδεηαη εθ ησλ ζέζεψλ ηνπ δηά ηεο ιφγρεο, αιι ππνζηεξίδεη ην έδαθνο ζπηζακήλ πξνο ζπηζακήλ, νρπξνχκελνο ιίγα κέηξα φπηζζελ Πέξαζε έλαο ρξφλνο πνπ ν ζηξαηφο καο άθεζε ηνλ αγγάξην θαη ηελ πξνέιαζή ηνπ πξνο Άγθπξα θαη παξαηάρζεθε ζε κήθνο 750 ρηιηνκέηξσλ, θαη κε πνιιά θελά, αδξαλήο, ελψ ν Κεκάι εηνίκαδε ηελ επίζεζή ηνπ. Καη φηαλ απηή εθδειψζεθε ηελ 13 Απγνχζηνπ 1922 θαη ν ζηξαηφο καο ππνρψξεζε, ν Φξάγθνπ κε ηελ Μεξαξρία ηνπ θαηέιαβε ακπληηθά ζεκεία θνληά ζην Σνπκινχ Μπνπλάξ αλακέλνληαο ηελ ηνπξθηθή επίζεζε θαιχπηνληαο κία αθηίλα 50 ρηιηνκέηξσλ. Γχν νιφθιεξεο εκέξεο 13 θαη 14 Απγνχζηνπ ε Μεξαξρία ηνπ Φξάγθνπ άληεμε ηελ ηνπξθηθή επίζεζε, αιιά κε πνιιέο απψιεηεο πνπ μεπεξλνχζαλ ηηο άλδξεο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ήζαλ αμησκαηηθνί. Αλαγθάζηεθε ηφηε κε ηελ VII Μεξαξρία ηνπ πληαγκ. Β. Κνπξνπζφπνπινπ, πνπ είρε ηεζεί ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ, λα ζπκπηπρζεί έμσ απφ ην Σνπκινχ Μπνπλάξ, πνπ είρε νξηζζεί θαη σο ακπληηθή ζέζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Σν δχζθνιν, φκσο, ήηαλ γηα ηνλ ίδην φηη δελ είρε επηθνηλσλία κε ην Α.. πνπ δηνηθνχζε ν ζηξαηεγφο Σξηθνχπεο θαη ηα ακπληηθά θελά, απφ ηα νπνία εηζέδπαλ επηηηζέκελνη νη Σνχξθνη. Δθεί ζην Σνπκινχ Μπνπλάξ είρε θζάζεη θαη ν Μαχξνο Καβαιιάξεο, ν Νηθφιανο Πιαζηήξαο, κε ηνπο Δπδψλνπο ηνπ. Ήηαλ, απφ ηελ άιιε, θαη ε εκκνλή ηνπ ζηξαηεγνχ Σξηθνχπε λα κείλεη ζην Οπινπηδάθ ιίγα ρηιηφκεηξα βφξεηα ηνπ Σνπκινχ Μπνπλάξ, ρσξίο επηθνηλσλία κε ηνλ Φξάγθνπ, ν νπνίνο έθζαζε κε απηνθίλεην εθεί δερφκελνο ηα θαηαηγηζηηθά ππξά ηνπ ηνπξθηθνχ ππξνβνιηθνχ. Αλέπηπμε ζε 3

4 ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο ηελ ειιεληθή άκπλα, αιιά ππφ ηελ αζθπθηηθή πίεζε ηνπ ερζξνχ αλαγθάζηεθε λα ζπκπηπρζεί θαη λα ππνρσξήζεη νιίγα ρηιηφκεηξα λνηηφηεξα ζην Ηζιάκθηντ. Γπζηπρψο γηα ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο, πνπ αληηπάιαηαλ κε αξηζκεηηθά πεληαπιάζην ερζξφ, δελ ππήξρε θακκία επαθή κεηαμχ ηνπο, θαζφηη νη αζχξκαηνη δελ ιεηηνπξγνχζαλ θαη ν ερζξφο ήδε πξνρσξνχζε κε άκεζε απεηιή λα πεξηθπθιψζεη ηνπο ακπλνκέλνπο Φξάγθνπ θαη Σξηθνχπε. Καη ν κελ Φξάγθνπ άθεζε ην Σνπκινχ Μπνπλάξ, γηα λα απνθχγεη ηελ θπθισηηθή θίλεζε ηνπ ερζξνχ θαη φπνπ πίζηεπε φηη ζα ηνλ ζπλαληήζεη ν Σξηθνχπεο κε ηηο ΗΧ, ΧΗΗ, ΗV Μεξαξρίεο ζρεδφλ απνδεθαηηζκέλεο είηε απφ ηηο ζπλερείο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο Σνχξθνπο είηε απφ ηηο ζεκεηνχκελεο ιηπνηαμίεο. Ο Φξάγθνπ θαηφξζσζε λα απνθχγεη ηελ θπθισηηθή θίλεζε, φρη φκσο θαη ν Σξηθνχπεο πνπ πεξηπιαληφηαλ ζηηο ραξάδξεο ηνπ Σνπκινχ Μπνπλάξ ρσξίο λα γλσξίδεη απηφο, νη επηηειείο ηνπ θαη νη άιινη κέξαξρνη ην έδαθνο, δερφκελνο ηηο βνιέο ηνπ ηνπξθηθνχ ππξνβνιηθνχ, αιιά θαη επηβξαδχλνληαο ηηο θηλήζεηο ηνπ, θαζψο ιάβαηλε πξφλνηα θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Διιήλσλ θαη Αξκελίσλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ πνπ ζπλέξξεαλ ζηηο Μεξαξρίεο ηνπ αλαδεηψληαο πξνζηαζία. ηηο 18 Απγνχζηνπ 1922 ν Φξάγθνπ θαηεπζχλζεθε πιένλ πξνο ην Οπζάθ, φπνπ ππήξρε ε ηειεπηαία ειπίδα νπζηαζηηθήο άκπλαο, ελψ ν δπζηπρήο Σξηθνχπεο κε ζηξαηηψηεο αλαδεηνχζε κάηαηα κεηά ην Σνπκινχ Μπνπλάξ δηαθπγή πξνο ην Οπζάθ, θαζ ελ ζηηγκήλ πνιινί ζηξαηηψηεο ηνπ ρακέλνη κεο ηηο ραξάδξεο εγθαηέιεηπαλ ηηο κνλάδεο ηνπο. Ήηαλ ε 17 Απγνχζηνπ, φπνπ ν Σξηθνχπεο έδσζε κία απφ ηηο ζθιεξφηεξεο κάρεο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ ρσξίο εθφδηα, ρσξίο εζηθφ, ρσξίο ηξφθηκα, άππλνπο λα πνιεκνχλ σο ιένληεο απέλαληη ζε πνιιαπιαζίσο ππέξηεξν ερζξφ, πνπ ηνλ απνηεινχζαλ έμε Μεξαξρίεο, κία Μεξαξρία Ηππηθνχ θαη βαξχ ππξνβνιηθφ, ελψ ν Σξηθνχπεο δελ δηέζεηε νχηε θαλ κία Μεξαξρία ζε αξηζκφ αλδξψλ. Ήηαλ ε πεξίθεκε κάρε ηνπ Αιή Βεξάλ ηεο 17 Απγνχζηνπ, πνπ ηελ δηεχζπλε πξνζσπηθά ν ίδηνο ν Κεκάι. Ήηαλ κία ζπγθινληζηηθή κάρε, γηα ηελ νπνία ε Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ έγξαςε φηη «νη ήξσεο απηήο ηεο επνπνηίαο παξέκελαλ αθαλείο ιφγσ ηεο νιεζξίαο εθβάζεψο ηεο». Ο Χξ. παλνκαλψιεο, κπξληφο ζηξαηηψηεο, καρεηήο ζην Αιή Βεξάλ, πνπ έδεζε ηελ ηξαγηθή εθείλε εκέξα ηελ ζπζία ρηιηάδσλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ θαη αμησκαηηθψλ ηελ πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά ζην βηβιίν Αιτμάλωηοι ηων Τούρκων. 4

5 Σν ζθνηάδη πέθηεη ζηγά ζηγά. Οη Σνχξθνη κάο ρηππνχλ αξαηφηεξα. Ήδε καο κεηαβηβάδεηαη ε δηαηαγή ηνπ ηξαηεγείνπ : Θα θχγνπκε ην βξάδπ «αθξνπνδεηί, δηά Μπαλάδ». ηηο 10 παξά ηέηαξην. Κη νη ηξαπκαηίεο; Σν κεγαιχηεξν δξάκα ηεο ππνρσξήζεσο ήζαλ νη ηξαπκαηίεο. Ωο ηελ ψξα πνπ ζα θεχγακε είραλ ηελ βεβαηφηεηα πσο ζα γιχησλαλ καδί καο, πσο ζα ηνπο έπαηξλαλ η απηνθίλεηα. Όκσο, φηαλ καο είδαλ λα θεχγνπκε ζησπεινί ζηηο 10 παξά ηέηαξην, θαηάιαβαλ ηελ ηχρε πνπ ηνπο πεξίκελε θη άξρηζαλ ηηο παξαθιήζεηο : - Βξε παηδηά, πνπ πάηε λα θχγεηε; Δκείο ηη ζα γίλνπκε εδψ; - πλάδειθνη, πάξηε καο καδί ζαο. Μαδί δελ πνιεκήζακε γηα ηελ Παηξίδα; Γη απηή δελ ηξαπκαηηζζήθακε; Κη φκσο ήκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ππνρσξήζνπκε. Αθήλακε ηνπο λεθξνχο καο άζαθηνπο θαη ηνπο ηξαπκαηίεο ζηα ρέξηα ησλ άγξησλ Λαδψλ. Ο Σξηθνχπεο ηελ επφκελε κέξα απηήο ηεο ηξαγσδίαο 18 Απγνχζηνπ ρψξηζε ηα ιείςαλα ηνπ Α θαη Β.. ζε θάιαγγεο. Ζ κία θάιαγγα κε ηνπο κεξάξρνπο Πεξηθιή Καιιηδφπνπιν θαη Γεκαξά αλαδεηψληαο ην Οπζάθ θαη αγσληδφκελνη λα απνθχγνπλ ηνλ ηνπξθηθφ θινηφ πεξηπιαληψληαλ ηελ λχθηα ηεο 17 Απγνχζηνπ, φιε ηελ 18 ζηηο ραξάδξεο ηνπ Μνπξάη Νηαγ ρσξίο νδεγφ κε απνηέιεζκα λα έρνπλ θζάζεη ηελ 19 Απγνχζηνπ ζην ζεκείν απφ ην νπνίν μεθίλεζαλ. Πεξηθπθισκέλνη απφ παληνχ αλαγθάζηεθαλ λα παξαδνζνχλ ζηνπο Σνχξθνπο ζηηο 4 ην κεζεκέξη καδί κε 84 αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο, φζνη δει. είραλ επηβηψζεη απφ ηηο δχν Μεξαξρίεο ηνπο απφ ηηο κάρεο ησλ πξνεγνχκελσλ εκεξψλ θαη ηδίσο απηήο ηνπ Αιή Βεξάλ. Απφ ηελ αηρκαισζία δηέθπγε ν ηαγκαηάξρεο Γ. Σζνιάθνγινπ, επηηειάξρεο ηεο ΗV Μεξαξρίαο ηνπ αηρκάισηνπ, πιένλ, ζηξαηεγνχ Γεκαξά, πνπ δηαθψλεζε κε ηνπο κεξάξρνπο γηα ηελ αθνινπζεηέα πνξεία πξνο Οπζάθ γιπηψλνληαο απηφο θαη ηθαλφο αξηζκφο αμησκαηηθψλ θαη ζηξαηησηψλ πνπ ηνλ αθνινχζεζαλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ κεηέπεηηα θαηνρηθφ Πξσζππνπξγφ. 5

6 Ζ απνδεθαηηζκέλε Οκάδα Σξηθνχπε κε ηνλ κέξαξρν ηεο ΧΗΗΗ Γηγελή, θαη ε δεχηεξε θάιαγγα ησλ Α θαη Β.. αλαδεηνχζαλ θαη απηέο δηαθπγή πξνο ην Οπζάθ, φπνπ ζα ζπλαληνχζαλ ηνλ ζηξαηεγφ Φξάγθνπ, θαη βαιιφκελεο αθαηάπαπζηα απφ ην ηνπξθηθφ ππξνβνιηθφ, είραλ θζάζεη ζην έζραην ζεκείν αληνρήο ηνπο. Έηζη παξαδφζεθαλ ζηηο 5 ην απφγεπκα ηεο 20 Απγνχζηνπ ιίγα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ην Οπζάθ. Καη ήζαλ νη ζηξαηεγνί Σξηθνχπεο Γηνηθεηήο ηνπ Α.., Γηγελήο Γηνηθεηήο ηνπ Β.., ν Γηνηθεηήο ηεο ΧΗΗΗ Μεξαξρίαο ζπληαγκαηάξρεο Μηιη. Κατκπαιήο, 190 αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηψηεο. Σξαγηθέο κνξθέο αξραίαο ηξαγσδίαο νδεγήζεθαλ ζην Οπζάθ, φπνπ ηνπο κελ ζηξαηεγνχο αλέκελε ν Μνπζηαθά Κεκάι, ηνπο δε δπζηπρηζκέλνπο ζηξαηηψηεο ηα αιαιάδνληα θαη δηςψληα γηα αίκα πιήζε ησλ Σνχξθσλ ρσξηθψλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ. Οη Έιιελεο Οπζαθιήδεο ήζαλ ηπρεξνί, ηνπιάρηζηνλ απφ κηαλ άπνςε, πνπ δελ είδαλ ηνλ επηειηζκφ ησλ ζηξαηεγψλ θαη ησλ ζηξαηησηψλ καο ηεο κέρξη πξνο εβδνκάδνο έλδνμεο Διιεληθήο ηξαηηάο. Οη Οπζαθιήδεο άξρηζαλ λα θεχγνπλ 6

7 απφ ηελ πφιε ηνπο απφ ηηο 17 Απγνχζηνπ θαη ζηηο 19 Απγνχζηνπ δελ ππήξρε νχηε έλαο Ρσκεφο εθεί. Σξαγηθή εηξσλεία γηα ηνλ Σξηθνχπε ε είδεζε πνπ ηνπ αλήγγεηιε ν Κεκαι φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ελψ απηφο πεξηπιαληφηαλ ζηηο ραξάδξεο ηνπ βνπλνχ Μνπξάη Νηαγ αλαδεηψληαο δηαθπγή ζσηεξίαο κε ηνπο άλδξεο ηνπ, ηνλ είρε πξναγάγεη ζε Αξρηζηξάηεγν. Ο Κεκάι θαη νη επηηειείο ηνπ είραλ ζπιιάβεη ηα ζήκαηα ησλ άρξεζησλ πιένλ ειιεληθψλ αζπξκάησλ πνπ αλήγγεηιαλ ηελ αξρηζηξαηεγία ηνπ Σξηθνχπε! Καη φζνη δηαβάδνπλ απηέο ηηο γξακκέο ζήκεξα, αο κελ επηζθεθζνχλ ην Ηζηνξηθφ Μνπζείν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ εθηίζεληαη μίθε, παξάζεκα θαη πξνζσπηθά είδε ησλ ζηξαηεγψλ. Αλάκεζα ζ απηά θαη έλα κηζνάδεην παθέην ηζηγάξσλ κε ηελ θίξκα «Βαζηιηθά ηγαξέηηα Μαηζάγγνπ ελ Βφισ». Αο κε ην επηζθεθζνχλ γηαηί ζα ξαγίζεη ε θαξδηά ηνπο, φπσο θαη ηνπ ππνγξαθφκελνπ φηαλ είδε εθηηζέκελε εθεί ηελ εζληθή καο ηξαγσδία θαιππηφκελε απφ κία ηεξάζηηα ειιεληθή ζεκαία πνπ δελ απνθιείεηαη λα είλαη απηή πνπ θπκάηηδε πεξήθαλα ζηνλ ηζηφ ηνπ εμψζηε ηνπ Διιεληθνχ Γηνηθεηεξίνπ ηεο κχξλεο σο ηηο 27 Απγνχζηνπ ην κεζεκέξη, εκέξα ηεο εηζφδνπ ησλ πξψησλ ηνπξθηθψλ ηκεκάησλ ζηελ κχξλε. Οηθεία πάζε! Φπζηθά φια ηνχηα είλαη βέβαηνλ φηη ηα αγλννχζε ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ. Πηζαλψο λα ηα ππνπηεπφηαλ. Καη ελψ ν Σξηθνχπεο θαη νη ζηξαηεγνί ηνπ κάρνληαλ απεγλσζκέλα, ν Φξάγθνπ είρε θζάζεη έμσ απφ ην Οπζάθ ππνρσξψληαο θαη ζπκπηπζζφκελνο, αιιά θαη αληηιακβαλφκελνο ηελ δπζρεξή ζέζε πνπ βξηζθφηαλ, απέζηεηιε θαη ελψ ήηαλ έμσ απφ ην Οπζάθ, ηελ εμήο δξακαηηθή ηειεγξαθηθή αλαθνξά πξνο ηελ ηξαηηά ζηελ κχξλε : θιεξνί αγψλεο ηειεπηαίσλ εκεξψλ επέδξαζαλ ηφζνλ νιεζξίσο επί εζηθνχ αλδξψλ, ψζηε ζήκεξνλ εκθαλίδσζη θαηά ππνρψξεζηλ ζπλνλζχιεπκα αλζξψπσλ αηάθησο θεπγφλησλ θαη κε ππνηαζζνκέλσλ βαζκνθφξνπο. πλέπεηα ε εηο κέγα βαζκφλ ειάηησζηο καρεηηθφηεηνο ζηξαηησηψλ. Ωο έρεη λπλ θαηάζηαζηο, δένλ λα απνθεπρζεί πάζα λέα επαθή κεηά ερζξνχ θαζφζνλ αλαπφθεπθηνο ε πιήξεο δηάιπζηο. Δίδακε φηη ν Φξάγθνπ βξηζθφηαλ κε ηνπο άλδξεο ηνπ ζην Σνπκινχ Μπνπλάξ ζθνπεχνληαο λα ελσζεί κε ηνλ Σξηθνχπε θαη ν Πιαζηήξαο έδηλε ζθιεξέο κάρεο γηα ηνλ ζθνπφλ απηφλ, θαη θπξίσο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θάζνδνο ηνπ Α θαη Β.. πξνο ην Οπζάθ. πλέβε, φκσο, ζηηο ην κεζεκέξη ηεο 18 Απγνχζηνπ πέληε ζπληάγκαηα ηεο ΗΗ Μεξαξρίαο λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο 7

8 γχξσ απφ ην Οπζάθ θαη απηφ είρε νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ ηχρε ηεο Οκάδνο Σξηθνχπε, θαζψο ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ δελ κπνξνχζε λα πξάμεη ηίπνηε. Σελ επνκέλε 19 Απγνχζηνπ αηρκαισηίζηεθαλ νη Μεξαξρίεο ησλ ζηξαηεγψλ Γεκαξά θαη Καιιηδφπνπινπ θαη ηελ 20 Απγνχζηνπ ησλ ζηξαηεγψλ Σξηθνχπε θαη Γηγελή. Ήδε ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ είρε θαηεβεί ζηελ θνηιάδα Μπάλαδ ιίγα ρηιηφκεηξα βνξείσο ηνπ Οπζάθ, πνπ ηελ επνκέλε ην παξέθακςε θαζψο νη Σνχξθνη είραλ πιένλ θαηαιάβεη ην Οπζάθ, φπνπ βξήθαλ κάιηζηα άθζνλν πνιεκηθφ πιηθφ ζηηο απνζήθεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Ζ πηψζε, αο πνχκε, ηνπ κεηψπνπ ηνπ Οπζάθ ζήκαηλε θαη ηελ πιήξε εθκεδέληζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Οη Μηθξαζηάηεο, θαη ηδίσο νη κπξλαίνη, πίζηεπαλ φηη ν ζηξαηφο καο ζα αλαραίηηδε ηελ θεκαιηθή επίζεζε ζην Οπζάθ. Δλζπκνχκαη φηη ν καθαξίηεο παηέξαο κνπ έιεγε φηη «φηαλ κάζακε φηη έπεζε ην Οπζάθ, θαηάιαβακε φηη ράζεθαλ φια». Καη ήηαλ, νκνινγνπκέλσο, ζιηβεξφ φηη ε ηξαηηά κε ηνλ αξρηζηξάηεγν Χαηδεαλέζηε ζηηο 18 Απγνχζηνπ δηέηαζζε ηνλ Φξάγθνπ λα θξαηήζεη κε θάζε ζπζία ηηο ζέζεηο ηνπ θαη λα ζπληξίςεη ηνλ ερζξφ! Καη ελψ ν ζηξαηεγφο Φξάγθνπ ζπλέρηδε ηνπο ππνρσξεηηθνχο αγψλεο ηνπ θαη ήηαλ ν κφλνο πιένλ ζηξαηεγφο ησλ Α θαη Β.. πνπ δελ είρε αηρκαισηηζηεί, ε ηξαηηά ηνχ αλέζεηε θαη ηελ δηνίθεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ Μεξαξρηψλ II, V, IX, XII, XIII, πιελ ελλνείηαη ηεο δηθήο ηνπ Η θαη VII ηνπ Κνπξνπζφπνπινπ. Φξνληίδα ηψξα ηεο ηξαηηάο ήηαλ ε θάιπςε ηεο νδνχ πξνο κχξλε θαη ησλ πξνο απηήλ νδεχζεσλ. ηηο 9.45 κ.κ. ηεο 21 Απγνχζηνπ ε ηξαηηά αλέζεηε ζηνλ Φξάγθνπ λα θηλεζεί πξνο ηα Άληαια γηα λα θξάμεη ηελ ζηελσπφ πξνο ην αιηριί, πξνο ην νπνίν θαηεπζχλνληαλ ηζρπξέο θεκαιηθέο δπλάκεηο. ηηο 23 Απγνχζηνπ έιαβε ρψξαλ ε νκψλπκε κάρε, θαηά ηελ νπνία ν ειιεληθφο ζηξαηφο απψζεζε ηνπο Σνχξθνπο κε ηνλ ζηξαηεγφ Φξάγθνπ πνπ είρε θαηαθζάζεη εθεί, ρσξίο λα ρξεηαζζεί λα παξέκβεη, αθήλνληαο ζηνλ Πιαζηήξα θάζε πξσηνβνπιία. 8

9 ΤΠΟΥΩΡΗΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ ΦΡΑΓΚΟΤ ηηο 24 Απγνχζηνπ ν λένο δηνηθεηήο ηεο ηξαηηάο, πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ κνηξαίν Χαηδεαλέζηε, δηέηαμε ηνλ Φξάγθνπ λα απνθξνχζεη πξνέιαζε ησλ Σνχξθσλ πξνο ηελ κχξλε κέζσ ηεο θνηιάδνο Νπκθαίνπ θαη ηεο δηαβάζεσο Μαγλεζίαο κχξλεο. Όηαλ, φκσο, ε ηξαηηά αληηιήθζεθε φηη ε Οκάδα Φξάγθνπ είρε θαηαπνλεζεί, δηέηαμε ηνλ ζηξαηεγφ λα ζπκπηπρζεί, κέζσ Δξπζξαίαο, ζηνλ Σζεζκέ θαη λα επηβηβαζζεί ζηα αλακέλνληα ειιεληθά πνιεκηθά. Πξάγκαηη, ε Οκάδα Φξάγθνπ αλερψξεζε ζηηο 26 Απγνχζηνπ απφ ην Νπκθαίν, δηήλπζε 40 ρηιηφκεηξα σο ην κεζεκέξη, παξέθακςε ηελ κχξλε ηελ 27 Απγνχζηνπ, πηζαλφηαηα ιίγν πξηλ ή ιίγν κεηά ηελ είζνδν ησλ πξψησλ ηνπξθηθψλ ηκεκάησλ ζηελ ησληθή πξσηεχνπζα, πνπ ζεκεηψζεθε γχξσ ζηηο 11 πξηλ ην κεζεκέξη. ην κεηαμχ, ην βξάδπ ηεο 26 Απγνχζηνπ είραλ αλαρσξήζεη απφ ηελ κχξλε ν Αξρηζηξάηεγνο Πνιπκελάθνο, ε Αλψηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε, ν Φξνχξαξρνο αθήλνληαο αλππεξάζπηζηεο ηηο ρηιηάδεο ησλ Μηθξαζηαηψλ θαη ηνπο κπξλαίνπο. Μφλε ηνπο παξεγνξηά έκεηλε ν Μεηξνπνιίηεο Ηεξνεζλνκάξηπο Χξπζφζηνκνο Καιαθάηεο πνπ ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ 27 Απγνχζηνπ θαη ηελ Κπξηαθή 28 γλψξηζε ην καξηχξηφ ηνπ θαζηζηάκελνο, κε ηελ ζπζία ηνπ, ν έζραηνο γλσζηφο λενκάξηπο ηνπ Γέλνπο. Ζ Οκάδα Φξάγθνπ έθζαζε ζηνλ Σζεζκέ, δηαλχνληαο πάλσ απφ 500 ρηιηφκεηξα, απέλαληη απφ ηελ Χίν, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία Μαγλεζία Καζακπάο Άγηνο Γεψξγηνο Βνπξιά Νηεξκπέλη Γθηνπι Μπαμέ Αιάηζαηα Σζεζκέο θαιππηφκελε 9

10 απφ ην απφζπαζκα Πιαζηήξα πνπ ήηαλ ζηνλ απρέλα ηνπ Εετληειίθ απφ ηελ 1 2 επηεκβξίνπ απνθξνχνληαο φρη κφλν ηνπξθηθέο επηζέζεηο, αιιά ζπιιακβάλνληαο θαη Σνχξθνπο αηρκαιψηνπο. Δπηβηβάζζεθε ζηα πνιεκηθά καο, ην ζσξεθηφ Κηιθίο, ην αληηηνξπηιηθφ Νίθε θαη ην εμνπιηζκέλν Άθηηνλ ην πξσί ηεο 3 επηεκβξίνπ, ελψ θαηγφηαλ ε κχξλε θαη αθνχγνληαλ νη ζξήλνη θαη νη νηκσγέο ησλ ζθαγηαδνκέλσλ θαηνίθσλ ησλ Βνπξιψλ, ησλ Αιαηζάησλ, θαη ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ. Μαδί κε ηελ Οκάδα Φξάγθνπ επηβηβάζηεθαλ φζνη είραλ δηαζσζεί απφ ην Α.. κε ηνλ ζπληαγκαηάξρε ηπι. Γνλαηά, απφ ηελ ΗΗ Μεξαξρία θαη ηελ Αλεμάξηεηε Μεξαξρία ηνπ ζηξαηεγνχ Θενηφθε πνπ είρε έιζεη ζπληεηαγκέλε απφ ην Γηθειή ηεο Πεξγάκνπ, δηαλχνληαο ζε 15 κέξεο πάλσ απφ 600 ρηιηφκεηξα θαη δίλνληαο ζπλερείο αγψλεο κε ππέξηεξεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο. Ο ζηξαηεγφο Φξάγθνπ κε ηνπο άλδξεο ηνπ απνβηβάζηεθαλ ζηελ Μπηηιήλε, φπνπ ν ζηξαηεγφο θξφληηζε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζηξαηησηψλ, ηελ ηάμε θαη αζθάιεηα ζην λεζί. Ήηαλ, άιισζηε, ν κφλνο αλψηαηνο αμησκαηηθφο κεηά ηελ αηρκαισζία ησλ άιισλ ην δξακαηηθφ δηήκεξν 19 θαη 20 Απγνχζηνπ. Δθεί, ζηελ Μπηηιήλε, ηνλ επηζθέθζεθε ν ζαξξαιένο Ακεξηθαλφο θιεξηθφο Αδά Σδέληγθο θαη ηνλ έπεηζε λα ηνπ δηαζέζεη έμε πνιεκηθά πινία, αλάκεζα ηα Πξνπνληίο θαη Κηιθίο, κε ηα νπνία, επηθεθαιήο ν ίδηνο απηφο ν κηθξφζσκνο θιεξηθφο έζσζε εθαηνληάδεο ιηκνθηνλνχλησλ ζηελ πξνθπκαία ηεο κχξλεο ηελ 19 θαη 20 επηεκβξίνπ θαη ηνπο κεηέθεξε ζηα γεηηνληθά λεζηά. Ο Άγγινο δεκνζηνγξάθνο Gails Milton ζην βηβιίν ηνπ Χακέλνο Παξάδεηζνο (Lost Paradise) γξάθεη γηα ηα γεγνλφηα εθείλσλ ησλ εκεξψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζηξαηεγνχ Φξάγθνπ. ηελ Μπηηιήλε, πνπ ηνλ βξήθε ε Δπαλάζηαζε ηνπ Πιαζηήξα Γνλαηά πνπ αλέηξεςε ην βαζηιηθφ θαζεζηψο, ν Φξάγθνπ ζπλειήθζε σο βαζηιφθξσλ θαη νδεγήζεθε ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ, φπνπ κεη νιίγνλ απειεπζεξψζεθε θαη απνζηξαηεχζεθε. Ο ζηξαηεγφο Φξάγθνπ απεβίσζε ηελ 20 επηεκβξίνπ 1923, έλα ρξφλν δει. κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Σν πινίν πνπ εθηεινχζε ην δξνκνιφγην Μπηηιήλε Χαιθίδα ή θαη άιινπο Πεηξαηάο Βφινο κεηέθεξε λεθξφ ηνλ ζηξαηεγφ πνπ είρε ππνζηεί θαξδηαθή πξνζβνιή ελ πισ. Ο ζπληαγκ. Κνπξνπζφπνπινο, πνπ ήηαλ δηνηθεηήο ηεο VII Μεξαξρίαο θαη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Φξάγθνπ θαηά ηελ νπηζζνρψξεζε, θαη έδξεπε ηφηε ζηελ Χαιθίδα, 10

11 φπσο είδακε παξαπάλσ, θξφληηζε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ έλδνμνπ λεθξνχ ζηνλ Αικπξφ. Απηφ ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ ην δξακαηηθφ ρξνληθφ ησλ εκεξψλ 13 Απγνχζηνπ, έλαξμε ηεο θεκαιηθήο επηζέζεσο, σο 3 επηεκβξίνπ, φπνπ ηα ιείςαλα ηεο ηξαηηάο καο επηβηβάδνληαη ζηα ειιεληθά πνιεκηθά ζην ιηκάλη ηνπ Σζεζκέ αθήλνληαο πίζσ ηελ Μηθξά Αζία θαη έλα θαη πιένλ εθαηνκκχξην Ρσκεψλ ζηελ ηχρε ηνπο. Έζβελε, έηζη, ε Μεγάιε Ηδέα. Καη εθ ησλ πξσηαγσληζηψλ απηνχ ηνπ δξακαηηθνχ ρξνληθνχ ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ ηεο νπηζζνρσξήζεσο, κε ηελ ζπλαθφινπζε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ήηαλ ν εθ νχξπεο ζηξαηεγφο Αζαλάζηνο Φξάγθνπ, Γηνηθεηήο ηεο 10 εο Μεξαξρίαο. Αησλία ε κλήκε ηνπ! Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηελ εξίηηκε θ. Χαξνχια Φξάγθνπ, εγγνλή ηνπ ηξαηεγνχ, πνπ θπιάζζεη ην πνιχηηκν αξρείν ηνπ σο εζληθφ θεηκήιην θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θ. Βίθησξα Κνληνλάηζην. 11

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΗΜΟΝΗΣΔ ΠΑΣΡΙΓΔ ΣΗ ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

ΟΙ ΑΛΗΜΟΝΗΣΔ ΠΑΣΡΙΓΔ ΣΗ ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΟΙ ΑΛΗΜΟΝΗΣΔ ΠΑΣΡΙΓΔ ΣΗ ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ κχξλε, Ώτδίλην, Ώτβαιί, Ώλδξακχηηηνλ, Πάλνξκνο, Έθεζνο, Νηθνκήδεηα, Πξνχζα, Φηιαδέιθεηα, πάξηε Πηζηδίαο, Κηνπηάρεηα, Πέξγακνο, Καηζάξεηα, Νίγδε, ηλαζφο,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα