ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες στο πλαίσιο της νέας Κ.Α.Π. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22, παρ. 3, του ν. 992/1979 «Περί οργα νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρω παϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 280/Α/1979). β) Του άρθρου 29, παρ. 1 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων αποκα τασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 135/Α / 2003). γ) Του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α /1983), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρ θρου 6, παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Φ.Ε.Κ. 70/Α /1984) του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α /1990). δ) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α 98). ε) Του άρθρου 3 και 15Α, του ν. 3054/2002 «Οργάνω ση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 230/Α /2002), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βι οκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων» (Φ.Ε.Κ. 304/Α /2005) στ) Της υπ αριθμ / κοινής απόφα σης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυ τοδιοικήσεις της Χώρας» (ΦΕΚ 1324/Β /2000). ζ) Της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες ενεργοποίησης και μεταβολών των δικαιωμάτων ενι αίας ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, καθώς και υποβολής της ενιαίας αίτησης σε εφαρμογή των υπ αριθμ. 1782/2003 Κανονισμών (Ε.Κ.) του Συμβουλίου και υπ αριθμ. 795/2004 και 796/2004 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα» (Φ.Ε.Κ. 761/Β /2006). η) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α 265), όπως ισχύει. 2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.): α) Υπ αριθμ. 1782/2003 Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονι σμών (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2019/1993, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1868/1994, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1251/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1673/2000, (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2358/1971 και (ΕΚ) υπ αριθμ. 2529/2001». β) Υπ αριθμ. 796/2004 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής «Σχετι κά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμο γή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον υπ αριθμ. 1782/2003 κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαί σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς. γ) Υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του υπ αριθμ. 1782/2003 κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Υπ αριθμ. 1290/2005 Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής». 3. Την υπ αριθμ / εισήγηση του ΟΠΕ ΚΕΠΕ.

2 9320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του καθεστώτος της στρεμ ματικής ενίσχυσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, σε εκτέλεση Κανονισμών των υπ αριθμ. 1782/2003 (E.K.) του Συμβουλίου και υπ αριθμ. 796/2004 και 1973/2004 της Επιτροπής, όπως τροποποι ήθηκαν και ισχύουν. Άρθρο 2 Ορισμός πρώτου μεταποιητή Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ως πρώ τος μεταποιητής νοείται αυτός που χρησιμοποιεί γε ωργικές πρώτες ύλες με στόχο την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων από τα ενεργειακά προϊόντα που αναφέ ρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 88 του υπ αριθμ. 1782/2003 καν. (E.K.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 19 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001, όπως τροποποιή θηκαν και ισχύουν. Σε περίπτωση που ο εν λόγω μεταποιητής δεν διαθέ τει σπορελαιουργείο, υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση με αντίστοιχη μονάδα η οποία θα αναλαμβάνει και την υποχρέωση να τηρεί τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, να παρέχει τα εκάστοτε ζητούμενα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να συνεργάζεται με τις εθνικές και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές. Επιπλέον οφείλει να καταθέτει αντίγραφο της σύμβασης, που συνάπτει με το σπορελαιουργό, στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρθρο 3 Προϊόντα και δικαιούχοι ενίσχυσης 1. Στο καθεστώς ενίσχυσης των ενεργειακών καλλι εργειών υπάγεται οποιαδήποτε καλλιεργούμενη γεωρ γική πρώτη ύλη. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις των εν λόγω γεωργικών πρώτων υλών αποτελούν αντικείμενο ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι ο κύριος τελικός προορι σμός των παραγόμενων πρώτων υλών είναι η παραγωγή ενός ή περισσοτέρων από τα ενεργειακά προϊόντα, που αναφέρονται στο άρθρο 88, του υπ αριθμ. 1782/2003 Καν. (Ε.Κ.) του Συμβουλίου. Επιπλέον, η οικονομική αξία των ενεργειακών προϊόντων που λαμβάνονται από τη μεταποίηση των γεωργικών πρώτων υλών πρέπει να είναι υψηλότερη από εκείνη όλων των άλλων προϊόντων που προορίζονται για άλλες χρήσεις και λαμβάνονται κατά την ίδια μεταποίηση. Η εν λόγω οικονομική αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο αξιολόγησης, που αναφέρεται στην παρ. 3, του άρθρου 39 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής. 2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης των ενεργειακών καλλι εργειών είναι: α) γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν γε ωργικές πρώτες ύλες και που αναλαμβάνουν την υπο χρέωση να χρησιμοποιήσουν ή να μεταποιήσουν απευ θείας όλη τη συγκομιζόμενη πρώτη ύλη στο χώρο της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 25 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επι τροπής και β) γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν γεωργικές πρώτες ύλες και που παραδίδουν όλη τη συγκομιζόμενη πρώτη ύλη, μέσω σύμβασης, σε πρώτο μεταποιητή ο οποίος την παραλαμβάνει και εγγυάται τη χρησιμοποίηση εντός της κοινότητας ισοδύναμης ποσό τητας από την εν λόγω πρώτη ύλη για την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων από τα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 88 του Καν. (Ε.Κ.) 1782/2003 του Συμβουλίου. Άρθρο 4 Χρησιμοποίηση ή μεταποίηση της πρώτης ύλης στην εκμετάλλευση του γεωργού Σε εφαρμογή του άρθρου 25 του Καν. (Ε.Κ.) 1973/2004 της Επιτροπής, ο γεωργός που χρησιμοποιεί ή μετα ποιεί τη γεωργική πρώτη ύλη στην εκμετάλλευσή του και επιθυμεί να ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης των ενεργειακών καλλιεργειών υποχρεούται: 1. Να συνυποβάλλει με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, στο πλαίσιο του Ο.Σ.: α) τη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας απόφασης, αντί της σύμβασης με τον πρώτο μεταποιητή, στην οποία μεταξύ άλλων, δηλώνει ότι αποδέχεται η ζύγιση ή ο ογκομετρικός προσδιορισμός όλης της συγκομιζόμενης πρώτης ύλης να γίνει από Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και β) εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου, ύψους 6 / στρ., η οποία αποδεσμεύεται, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων και τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης. 2. Να μετουσιώνει τα σιτηρά ή τους ελαιούχους σπό ρους ή το έλαιο από ελαιούχους σπόρους, παρουσία και υπό τις οδηγίες των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών (Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας και Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.), προκειμένου να μη χρησιμοποι ηθούν για άλλους σκοπούς (ανθρώπινη ή/και ζωϊκή κα τανάλωση κ.λπ.). Στην περίπτωση μετουσίωσης ελαίου, αντί της μετουσίωσης σπόρων, αυτό επιτρέπεται υπό τους όρους της παρ. 4, του άρθρου 25 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής και με την προϋπό θεση ότι αυτός ενημερώνει εγγράφως την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α., τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη της διαδικασίας μεταποίη σης σε έλαιο. Η έγκριση των μετουσιωτικών ουσιών, και ο καθορισμός των μεθόδων και του τρόπου εφαρμογής της μετουσίωσης γίνονται με Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.). 3. Να τηρεί χωριστές λογιστικές καταστάσεις για κάθε μία από τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, σε ηλε κτρονικό σύστημα λογισμικού αποδεκτό από τη ΔΟΥ, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, στις οποίες περιέχονται τουλάχιστον τα παρακάτω: α) το είδος και η ποσότητα της πρώτης ύλης που συγκομίσθηκε και μεταποιήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για άλλο σκοπό, β) οι παραχθείσες ποσότητες υποπροϊόντων και τελι κών προϊόντων στην περίπτωση μεταποίησης, 4. Να τηρεί φάκελο στον οποίο περιέχονται τουλάχι στον τα παρακάτω:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9321 α) αντίγραφα της δήλωσης απευθείας χρησιμοποίησης ή μεταποίησης της συγκομιζόμενης πρώτης ύλης, της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και της υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποίησης ή μεταποίησης της πρώτης ύλης, β) βεβαίωση, της συσταθείσας με απόφαση του οι κείου Νομάρχη Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται το βάρος της συγκομισθείσας πρώτης ύλης ή ο όγκος αυ τής σύμφωνα με το άρθρο 25, σημείο β, της παρ. 2 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής, γ) σχετικά πρωτόκολλα μετουσίωσης, δ) τιμολόγια πώλησης των υποπροϊόντων ή των παραπροϊόντων που τυχόν παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταποίησης. Στη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας απόφασης, που συνυποβάλλει ο γεωργός με την αίτη ση ενιαίας ενίσχυσης, πρέπει να αναγράφονται και οι μετουσιωτικές ουσίες. Άρθρο 5 Σύμβαση με πρώτο μεταποιητή 1. Ο γεωργός συνάπτει σύμβαση (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης), με πρώτο μεταποιητή, υπό τους ακόλουθους όρους: α) συνάπτεται μια μόνο σύμβαση για κάθε γεωργική πρώτη ύλη, πριν την 1η Νοεμβρίου για τις χειμερινές καλλιέργειες και πριν την 1η Μαρτίου για τις εαρινές καλλιέργειες. Ειδικότερα για την τρέχουσα καλλιεργη τική περίοδο η σύμβαση δύναται να συναφθεί για όλες τις καλλιέργειες μέχρι και την 31η Μαρτίου β) στην περίπτωση παράδοσης περισσοτέρων της μιας γεωργικής πρώτης ύλης στον ίδιο μεταποιητή συνάπτεται μία μόνο σύμβαση, σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, και για όλα τα φυτικά είδη. γ) η σύμβαση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα της καθοριζόμενης προθεσμίας υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης για το έτος για το οποίο ζητείται η ενίσχυση στο πλαίσιο του Ο.Σ. δ) στη σύμβαση, μεταξύ των άλλων που ορίζονται στην παρ. 2, του άρθρου 26 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής, θα αναφέρεται η έκταση, που αναγράφεται στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ της αναγραφό μενης έκτασης στη σύμβαση και εκείνης στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, που υποβάλλει ο γεωργός η σύμβαση και η εγγύηση τροποποιούνται αναλόγως. ε) όλη η συγκομιζόμενη πρώτη ύλη που υποχρεούται ο γεωργός να παραδώσει στον πρώτο μεταποιητή και η οποία αντιστοιχεί, τουλάχιστον στην αντιπροσωπευτική απόδοση, καθορίζεται ετησίως από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α. η οποία και ενημερώνει σχετικά τους γεωργούς. στ) το προσωρινό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων της πρώτης ύλης, που καθορίζεται στη σύμβαση, οριστικοποιείται πριν την έναρξη των παραδόσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το οριστικό χρονοδιάγραμμα διαβιβάζεται στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α. του γεωργού και του πρώτου μεταποιητή, από τα συμβαλλόμενα μέρη, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των παραδόσεων. ζ) η σύμβαση υπογράφεται σε πέντε (5) αντίγραφα και κατατίθεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν την έναρξη των παραδόσεων της πρώτης ύλης, από το γεωργό για θεώρηση στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας. Μετά τη θεώρηση, ένα αντίγραφο παραμένει στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας και από δυο λαμβάνουν ο γεωργός και ο μεταποιητής. 2. Σε περίπτωση τροποποίησης ή καταγγελίας της σύμβασης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η διε ξαγωγή όλων των αναγκαίων ελέγχων για τη χορήγηση της ενίσχυσης,, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούται το αργό τερο μέχρι την τελευταία ημέρα της καθορισμένης στο πλαίσιο του Ο.Σ.. προθεσμίας για την τροποποίηση της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, να καταθέτουν θεωρημένα αντίγραφα της τροποποιηθείσας ή καταγγελθείσας σύμβασης στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυ ξης της Ν.Α. αντιστοίχως και επιπλέον ο γεωργός να υποβάλει και αίτηση για την τροποποίηση της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης. 3. Τροποποίηση ή καταγγελία της σύμβασης, πέραν της ημερομηνίας, που καθορίζεται στην παρ. 2 του πα ρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση εξαι ρετικών περιστάσεων. Ως εξαιρετικές περιστάσεις θεωρούνται κυρίως: ο θάνατος του γεωργού, η ανικανότητα του γεωργού να ασκήσει το επάγ γελμά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, σοβαρή φυσική καταστροφή, που προκάλεσε σημα ντική ζημιά στη γεωργική έκταση ή στην παραγωγή της εκμετάλλευσής του, ανάκληση της άδειας λειτουργίας του μεταποιητή, ή άλλων αδειών/εγκρίσεων αναγκαίων για τη λειτουργία του, πτώχευση ή εκκαθάριση του μεταποιητή κ.α. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διαδικα σίες, που προβλέπονται στο άρθρο 28 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής. 4. Μετά το πέρας της συγκομιδής και εντός 10 εργά σιμων ημερών, ο γεωργός δηλώνει στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α., τη συνολική ποσότητα συγκομισθείσας πρώτης ύλης, ανά είδος και επιβεβαιώνει τις ποσότητες των πρώτων υλών και το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο τις παρέδωσε. 5. Σε περίπτωση που ο πρώτος μεταποιητής, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης, προβαίνει στην αγορά ελληνικού βαμβακόσπορου προκειμένου να παρασκευάσει ένα ή περισσότερα από τα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 88 του υπ αριθμ. 1782/2003 καν. του Συμβουλίου, υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση αγοραπωλησίας με τον πωλητή την οποία και υπο βάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α. του πωλητή για θεώρηση. Μετά τη θεώρηση της σύμβασης αντίγραφο αυτής παραμένει στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α. και από ένα αντίγραφο λαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι. Η θεωρημένη αυτή σύμβαση δίνει προτεραιότητα στην κατανομή ποσοτήτων αυτούσιων βιοκαυσίμων στον κά τοχο της μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων σύμφωνα με την παράγραφο 4γ του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την ως άνω σύμβαση δύνανται να αντικαταστήσουν επίσημα τιμολόγια αγο ράς ελληνικού βαμβακοσπόρου από πωλητή.

4 9322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα δύο ως άνω συμβαλλόμενα μέρη τηρούν λογιστικά βιβλία στα οποία αναγράφονται οι ποσότητες βαμβακο σπόρου που πωλούνται και αγοράζονται αντίστοιχα και αποδέχονται κάθε έλεγχο από τα εντεταλμένα εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. Άρθρο 6 Παράδοση πρώτης ύλης 1. Η παράδοση της γεωργικής πρώτης ύλης σε πρώτο μεταποιητή συνοδεύεται από πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από το γεωργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και από το νόμιμο εκ πρόσωπο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του πρώ του μεταποιητή και στο οποίο αναγράφεται το βάρος της πρώτης ύλης, που οριστικοποιείται κατά την είσοδο στη μεταποιητική μονάδα. Αντίγραφα του πρωτοκόλ λου παράδοσης παραλαβής διαβιβάζονται στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας των Ν.Α., τόσο του γεωργού, όσο και του πρώτου μεταποιητή. 2. Κανένα φορτίο πρώτης ύλης δεν διακινείται και δεν παραλαμβάνεται, εάν δεν συνοδεύεται από το προβλε πόμενο, από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δελτίο αποστολής. 3. Ο πρώτος μεταποιητής οφείλει να ενημερώνει εγ γράφως την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για το χρόνο έναρξης λειτουργίας της μονάδας του τουλάχι στον δέκα εργάσιμες (10) ημέρες πριν από την έναρξη παραλαβής της πρώτης ύλης. 4. Στην περίπτωση αιτιολογημένων περιπτώσεων, η παραδοτέα ποσότητα πρώτης ύλης μπορεί να εί ναι κατώτερη από την αντιπροσωπευτική απόδοση, σε ποσοστό μέχρι 10% αυτής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων όπου επιτρέπεται τροποποίηση ή καταγγελία της σύμβασης οπότε η αρμόδια υπηρεσία δύναται να αυξάνει ή να μειώνει την ποσότητα που υποχρεούται ο γεωργός να παραδώσει. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις συμβαλλομένων Α. Γεωργός, που συνάπτει σύμβαση με πρώτο μετα ποιητή Για κάθε ένα από τα παραδιδόμενα προϊόντα, ο γεωργός τηρεί φάκελο στον οποίο περιέχονται τουλάχιστον τα κάτωθι: 1. αντίγραφο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης όπου φαίνεται η καλλιεργηθείσα έκταση, 2. δήλωση του γεωργού με τη συνολική ποσότητα πρώτης ύλης που συγκομίσθηκε, 3. αντίγραφο της σύμβασης ή της τροποποιηθείσας ή καταγγελθείσας σύμβασης, 4. οι παραδοθείσες ανά ημέρα ποσότητες καθώς και ο αριθμός της σύμβασης στην οποία αυτές υπάγονται, 5. αντίγραφα των πρωτοκόλλων παράδοσης παραλα βής και των ζυγολογίων και 6. αντίγραφα των δελτίων αποστολής της πρώτης ύλης. Β. Πρώτος μεταποιητής Ο πρώτος μεταποιητής υποχρεούται: 1. Να τηρεί ειδικές λογιστικές καταστάσεις, ή βιβλία παραγωγής που θεωρούνται από την οικεία Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., αριθμούνται ανά σελίδα, ενημε ρώνονται το αργότερο εντός μιας εβδομάδας από την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και περι λαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. 1, του άρθρου 39 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: α) τα είδη και οι ποσότητες που αγοράσθηκαν ανά ημέρα, καθώς και ο αριθμός της σύμβασης στην οποία υπάγονται, β) τα είδη και οι ποσότητες που αγοράσθηκαν ανά ημέρα, εκτός σύμβασης, το ονοματεπώνυμο και η διεύ θυνση του πωλητή, γ) τα είδη και οι ποσότητες πρώτων υλών, που χρη σιμοποιήθηκαν ανά ημέρα, καθώς και των ενδεχόμενων παραπροϊόντων και υποπροϊόντων και κάθε τελικού προϊόντος, που παράγονται ανά ημέρα, δ) η ποσότητα και η τιμή κάθε προϊόντος, που που λήθηκε από τον πρώτο μεταποιητή ανά ημέρα, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αγοραστή. Τα στοιχεία αυτά δίνονται και με παραπομπή σε πα ραστατικά, εφόσον τα τελευταία περιέχουν τις προα ναφερόμενες πληροφορίες, ε) απογραφή των ειδών και των ποσοτήτων των απο θεμάτων των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων στις 31/12 κάθε έτους, στ) απόδειξη πληρωμής κάθε αγορασθείσας πρώτης ύλης στο πλαίσιο σύμβασης, καθώς και απόδειξη για κάθε πώληση τελικού ή ενδιάμεσου προϊόντος, ζ) απώλειες κατά τη μεταποίηση ανά ημέρα. η) τις ποσότητες που έχουν καταστραφεί, καθώς και την αιτιολογία της καταστροφής τους. Στις κατά τα ανωτέρω τηρούμενες λογιστικές καταστάσεις, δύναται να έχει πρόσβαση κάθε αρμόδια για τον έλεγχο του μεταποιητή, Αρχή. 2. να καταθέτει αντίτυπο της σύμβασης στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α., σύμ φωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, 3. Να υποβάλλει στην ως άνω Υπηρεσία, το αργότερο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, τα απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη αλυσίδα μεταποίησης και ιδίως τα στοιχεία που αφορούν τις τιμές και τους τεχνικούς συντελεστές μεταποίησης, οι οποίοι χρησι μεύουν για τον προσδιορισμό των δυνάμενων να λη φθούν ποσοτήτων τελικού ενεργειακού προϊόντος, όπως αυτά προσδιορίζονται από την οικεία Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. 4. Εντός 30 ημερών, από την τελευταία παραλαβή των γεωργικών πρώτων υλών, να ενημερώνει την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α. για τις ποσότητες πρώτης ύλης που παρέλαβε από το γεωργό, αναφέροντας: το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γεωργού, το είδος, την τιμή αγοράς, τον τόπο παράδοσης και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, την ενδεχόμενη αλλαγή των προβλεπόμενων κύριων τελικών χρήσεων των πρώτων υλών. 5. να καταθέτει στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυ ξης Γεωργίας της Ν.Α., εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου, καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 6 /στρ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και όχι αργότερα από την τε λευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της αίτησης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9323 ενιαίας ενίσχυσης. Η εγγυητική επιστολή του πρώτου μεταποιητή αποδεσμεύεται, κατ αναλογία, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην παρούσα από φαση ελέγχων και εφόσον προσκομίσει, επιπλέον, στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α., βεβαίωση της οικείας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., που αποδεικνύει ότι έχει γίνει η μεταποίηση. 6. Να ενημερώνει, την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυ ξης Γεωργίας της Ν.Α. για τις ποσότητες ενδιαμέσων, υποπροϊόντων και τελικών προϊόντων που παρήγαγε και πως χρησιμοποίησε αυτά. 7. Στην περίπτωση, που η πρώτη μεταποίηση λάβει χώρα σε άλλο Κράτος Μέλος ισχύουν τα διαλαμβανό μενα στο β εδάφιο, της παρ. 3, του άρθρου 34 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής. Στην περί πτωση αυτή, αρμόδια αρχή ορίζεται η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α. του γεωργού. 8. Στην περίπτωση, που ο πρώτος μεταποιητής ανα λαμβάνει τη μεταποίηση πρώτων υλών από άλλο Κ. Μ. σύμφωνα με το β εδάφιο, της παρ. 3, του άρθρου 34 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής, οφεί λει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του γεωργού του άλλου Κ. Μ., μέσω της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανά πτυξης της Ν.Α, για τη συνολική ποσότητα της πρώτης ύλης που έχει παραλάβει εντός 40 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 34 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής. Άρθρο 8 Φορείς ελέγχου 1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό των ελέγχων και των πληρωμών ορίζεται το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με έδρα την Αθήνα. 2. Οι έλεγχοι του μέρους Α του άρθρου 9 της πα ρούσας πραγματοποιούνται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται από υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας με απόφαση του οι κείου Νομάρχη. 3. Οι ως άνω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι των ελέγχων, διοικητικών και επιτόπιων, που δύνανται να πραγμα τοποιήσουν οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα, καθώς και των ελέγ χων που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001. Άρθρο 9 Πραγματοποιούμενοι έλεγχοι έκθεση ελέγχου Α. Έλεγχοι στο γεωργό 1. Διοικητικοί έλεγχοι. Οι διοικητικοί έλεγχοι, πραγματοποιούνται στο σύνολο των αιτήσεων ενίσχυσης των γεωργών, και κυρίως ελέγχεται για το εάν ο μεταποιητής έχει συστήσει την προβλεπόμενη εγγύηση. Κατά τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων εξετάζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέτουν οι γεωργοί μαζί με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, και ειδικότερα: το θεωρημένο αντίτυπο της σύμβασης με τον πρώτο μεταποιητή, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων, 2. Επιτόπιοι έλεγχοι α) Οι επιτόπιοι έλεγχοι, πραγματοποιούνται στο 5%, τουλάχιστον, των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών και εξετάζονται τα ακόλουθα: η δήλωση της συνολικής συγκομισθείσας ποσότητας και κατά πόσο αυτή αντιστοιχεί τουλάχιστον στην αντι προσωπευτική απόδοση, που καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσης απόφασης, τα αντίγραφα των πρωτοκόλλων παράδοσης παρα λαβής και των αντίστοιχων ζυγολογίων. β) Στην περίπτωση χρησιμοποίησης της πρώτης ύλης από το γεωργό στην εκμετάλλευσή του οι έλεγχοι πραγ ματοποιούνται στο 10%, τουλάχιστον, των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών, οι οποίοι επιλέγονται με βάση ανάλυση κινδύνου που λαμβάνει υπόψη: τα αναφερόμενα στη δήλωση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40, παρ. 2 του υπ αριθμ. 1973/2004 καν. (ΕΚ) της Επιτροπής τη συγκομιζόμενη ποσότητα πρώτης ύλης Οι παραπάνω επιτόπιοι έλεγχοι (περιπτώσεις α και β) πραγματοποιούνται με έλεγχο αποθήκης, λογιστικών καταστάσεων και παραστατικών στοιχείων. Β. Έλεγχοι στον πρώτο μεταποιητή ή στον γεωργό που μεταποιεί στην εκμετάλλευσή του. Πέραν των αναφερομένων στα άρθρα 39 και 40 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής διενερ γούνται από τις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. και οι παρακάτω έλεγχοι: Διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι: α) Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν: τις ειδικές λογιστικές καταστάσεις, ή τα βιβλία πα ραγωγής σύμφωνα με το σημείο Β του άρθρου 7, της παρούσας απόφασης, που υποχρεούται να τηρεί ο πρώ τος μεταποιητής, την οικονομική αξία των ενεργειακών προϊόντων, τα στοιχεία της αλυσίδας μεταποίησης, τη δήλωση ενδεχόμενης αλλαγής της τελικής χρή σης της πρώτης ύλης. β) Για τον έλεγχο του συστήματος επεξεργασίας της πρώτης ύλης που εφαρμόζει ο πρώτος μεταποιητής, οι ελεγκτές στηρίζονται κυρίως στους τεχνικούς συ ντελεστές μεταποίησης για τις σχετικές πρώτες ύλες. Εφαρμόζονται, κατά κανόνα, οι συντελεστές, που είναι αποδεκτοί από τη σχετική μεταποιητική μονάδα και σύμφωνοι με την ισχύουσα, κατά περίπτωση, κοινοτική νομοθεσία ή τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται στο 100 % του αριθμού των πρώτων μεταποιητών και των γεωργών μεταποιητών, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της οικείας Χημικής Υπηρεσίας η οποία γνωστο ποιεί στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας τα στοιχεία του άρθρου 39 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής. Γ. Έκθεση ελέγχου Για κάθε έλεγχο της παρ. 2, του άρθρου 8 της παρού σας συντάσσεται χωριστό πρακτικό ελέγχου το οποίο συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής ελέγχου και τον ελεγχόμενο (γεωργό ή πρώτο μεταποιητή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους), ο οποίος και δηλώνει τη σύμφωνη ή όχι γνώμη του προσθέτοντας τυχόν παρατηρήσεις.

6 9324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 10 Ενστάσεις στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης Ο γεωργός ή ο πρώτος μεταποιητής δύνανται να υποβάλλουν ένσταση στα ευρήματα του ελέγχου (δι οικητικό επιτόπιο), στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός 10 εργασίμων ημερών από την υπο γραφή του σχετικού πρακτικού ελέγχου. Οι εν λόγω ενστάσεις (των γεωργών ή των πρώτων μεταποιητών) εξετάζονται εντός 30 ημερών από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. από τριμελή επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων, που η συγκρότη σή της, η διάρκεια της θητείας των μελών της και ο τρόπος λειτουργίας της καθορίζονται με απόφαση του Νομάρχη. Το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης εκδίδεται εντός 10 ημερών και διαβιβάζεται μαζί με το σχετικό πρακτικό ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιβολή τυχόν κυρώσεων του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση που δεν ασκηθεί σχετική ένσταση, αντίγραφο του πρακτικού ελέγχου διαβιβάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την επιβολή τυχόν κυρώσεων του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. Η απόφαση του ΟΠΕΚΕ ΠΕ, σε περίπτωση που δεν ασκηθεί σχετική ένσταση, θεωρείται οριστική και κοινοποιείται με απόδειξη στο γεωργό ή τον πρώτο μεταποιητή, κατά περίπτωση. Κατά των κυρώσεων που επιβάλλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο γεωργός ή ο πρώτος μεταποιητής δύναται να υποβάλλει ένσταση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εν λόγω ένσταση υποβάλ λεται στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. και εξετάζεται από δευτεροβάθμια επιτροπή, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη της πρωτοβάθμιας επιτροπής. Η απόφαση της εν λόγω επιτροπής καθίσταται οριστική και κοινοποιείται με απόδειξη στο γεωργό ή τον πρώτο μεταποιητή, κατά περίπτωση, καθώς και στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εκτέλεσή της. Άρθρο 11 Κυρώσεις Διαπίστωση παρατυπιών από τις διατάξεις της κεί μενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας επισύρουν κυρώσεις και ειδικότερα: Α. Στο γεωργό Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο γεωργός δη λώνει ψευδώς τη μερική ή ολική χρήση ή μεταποίηση της πρώτης ύλης στην εκμετάλλευση του καταπίπτει η εγγυητική επιστολή, αποκλείεται της ενίσχυσης για την τρέχουσα περίοδο και επιβάλλεται η κύρωση απο κλεισμού για τα επόμενα δύο έτη και σε περίπτωση επανάληψης για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Επιπλέον, η χρήση επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και πτηνών, καθώς και το περιβάλλον μετου σιωτικών ουσιών, επισύρει τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Β. Στον πρώτο μεταποιητή Εφόσον δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους υπ αριθμ. 1782/2003 Καν. (Ε.Κ.) του Συμβουλίου και 1973/2004 της Επιτροπής καθώς και την παρούσα από φαση υποχρεώσεις, ο πρώτος μεταποιητής υφίσταται τις ακόλουθες κυρώσεις: 1. Εάν δεν ενημερώνει πλήρως τις ειδικές λογιστικές καταστάσεις του άρθρου 7, περίπτωση Γ, της παρούσας απόφασης, στις τεθείσες προθεσμίες, γίνεται κατάπτω ση της εγγυητικής επιστολής: α) σε ποσοστό 20%, όταν η καθυστέρηση δεν υπερ βαίνει το μήνα (ή τις 30 ημερολογιακές ημέρες) και β) σε ποσοστό 100%, όταν η καθυστέρηση υπερβαίνει το μήνα. 2. Αν η οικονομική αξία των ενεργειακών προϊόντων, που λαμβάνονται από τη μεταποίηση των γεωργικών πρώτων υλών δεν είναι υψηλότερη από εκείνη όλων των άλλων προϊόντων, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο αξιολόγησης, που αναφέρεται στην παρ. 3, του άρθρου 39 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής, γίνεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστο λής σε ποσοστό 100%. Γ. Επιβολή των κυρώσεων Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην περίπτωση Α, επι βάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι προβλεπόμενες στην περίπτωση Β του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική εισήγηση της καθ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 12 Κοινοποιήσεις Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάζει στην Ε. Επιτροπή, πριν από τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, για την αξιολόγηση του καθεστώτος της ενίσχυσης των ενεργειακών καλλιεργειών, σε εφαρμογή του άρθρου 44 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής με ταυτόχρονη κοινοποίηση στις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 13 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξουσιοδοτείται, όπως με αποφάσεις του ρυθμίζει κατά λόγο αρμοδιότητος τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας Απόφασης και συμπληρώνει και τροποποιεί τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9325 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενδεικτικές καλλιέργειες, που υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης των ενεργειακών καλλιεργειών Φυτικό είδος Λατινικό όνομα Καλάμι Arundo donax L. Μίσχανθος Penisetum purpureum Αγριαγκινάρα Cynara cardunculus L. Κεχρί Panicum vigratuml. Κενάφ Hibiscus cannabinus L. Γλυκό σόργο Sorghum bicolor L. Moench Σόργο κυτταρινούχο Sorghum bicolor L. Moench Ελαιοκράμβη Brassica spp. Σιτάρι μαλακό Triticum aestivum L. Σιτάρι σκληρό Triticum durum Desf. Κριθάρι Hordeum vulgare L. Βρώμη Avena sativa L. Σίκαλη Secale cereale L. Τριτικάλε Triticosecale Αραβόσιτος Zea mays L. Ρύζι Oryza sativa L. Ηλίανθος Helianthus annus L. Σόγια Ευκάλυπτος Ψευδακακία Πικρό λούπινο Πατάτα Αμπέλι Ζαχαρότευλα Glycine max L. Merrill E u c a l y p t u s camaldulensis Eucalyptus Labill. globulus Robinia pseudoacacia Lupinus angustifolius Solanum tuberosum Vitis vinifera Beta vulgaris

8 9326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια Συνδυασμένη Ονοματολογία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δένδρα του δάσους Κουκιά σόγιας έστω και σπασμένα, εκτός αυτών που προορίζονται για σπορά Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγρι οκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ, εκτός αυτών που προορίζονται για σπορά Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριο κράμβης έστω και σπασμένα, εκτός αυτών που προορίζονται για σπορά Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα χωρίς κέλυφος με γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα, εκτός αυτών χωρίς κέ λυφος με γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες σε αεριώδη κατά σταση, εκτός φυσικού αερίου * *

9 ΦΕΚ 444 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9327

10 9328 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9329

12 9330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Υπογραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (Α.Μ. 107/03) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3208 17 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 6743/155668 Καθορισμός διαδικασίας ελέγχων και δικαιολογητικών πληρωμής για το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2015/16»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2015/16» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2015 & ΓΔ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριθ.Πρωτ.: 99904 ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Πληροφορίες: Π. Κονδύλης, Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο Ελευθεριάδης Ιωάννης Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Περιεχόµενα Ενεργειακά φυτά Αποδόσεις Βασικά χαρακτηριστικά του γεωργικού τοµέα Τεχνολογίες µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2337 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1708/115158 Λεπτομέρειες εφαρμογής του ενωσιακού μέτρου ενίσχυ σης ιδιωτικής αποθεματοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού ειδικής ποιότητας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους Καν(ΕΟΚ)2019/93 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στην Ελλάδα: Από την θεωρία στην πράξη

Ενεργειακές καλλιέργειες στην Ελλάδα: Από την θεωρία στην πράξη Ενεργειακές καλλιέργειες στην Ελλάδα: Από την θεωρία στην πράξη Καρδίτσα - 15 Δεκέμβρη 2007 Γιώργος Ποντίκας Δντής Τμήματος Σπόρων Syngenta Hellas AEBE 1 Θέματα Η θεωρία Ηπράξη Τα εμπόδια Ηπροοπτική 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ ΘΕΜΑ: Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de

Διαβάστε περισσότερα

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2005/74/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 27η Απριλίου 2006 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 339/52 24.12.2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2237/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης εκεµβρίου 2003 για τη θέσπιση των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής ορισµένων καθεστώτων στήριξης που προβλέπονται στοντίτλο IV του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/οικ.23409 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια. Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια. Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια της ΑΜΘ στα πλαίσια του ΠΕΠ Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Καρδίτσα 15 Δεκεμβρίου 2007 Εγκατάσταση Πιλοτικών Επιδεικτικών Αγρών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο Μυρσίνη Χρήστου, Ευθυµία Αλεξοπούλου, Βασίλης Λυχναράς, Ειρήνη Νάµατοβ Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Ενεργειακές καλλιέργειες Οι ενεργειακές καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/7/2012 Αρ. πρωτ.: 10512. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 18/7/2012 Αρ. πρωτ.: 10512. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β4 Πληροφορίες: Μιχάλης Ζήνας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3101 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα