ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες στο πλαίσιο της νέας Κ.Α.Π. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22, παρ. 3, του ν. 992/1979 «Περί οργα νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρω παϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 280/Α/1979). β) Του άρθρου 29, παρ. 1 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων αποκα τασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 135/Α / 2003). γ) Του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α /1983), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρ θρου 6, παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Φ.Ε.Κ. 70/Α /1984) του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α /1990). δ) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α 98). ε) Του άρθρου 3 και 15Α, του ν. 3054/2002 «Οργάνω ση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 230/Α /2002), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βι οκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων» (Φ.Ε.Κ. 304/Α /2005) στ) Της υπ αριθμ / κοινής απόφα σης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυ τοδιοικήσεις της Χώρας» (ΦΕΚ 1324/Β /2000). ζ) Της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες ενεργοποίησης και μεταβολών των δικαιωμάτων ενι αίας ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, καθώς και υποβολής της ενιαίας αίτησης σε εφαρμογή των υπ αριθμ. 1782/2003 Κανονισμών (Ε.Κ.) του Συμβουλίου και υπ αριθμ. 795/2004 και 796/2004 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα» (Φ.Ε.Κ. 761/Β /2006). η) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α 265), όπως ισχύει. 2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.): α) Υπ αριθμ. 1782/2003 Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονι σμών (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2019/1993, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1868/1994, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1251/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1673/2000, (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2358/1971 και (ΕΚ) υπ αριθμ. 2529/2001». β) Υπ αριθμ. 796/2004 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής «Σχετι κά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμο γή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον υπ αριθμ. 1782/2003 κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαί σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς. γ) Υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του υπ αριθμ. 1782/2003 κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Υπ αριθμ. 1290/2005 Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής». 3. Την υπ αριθμ / εισήγηση του ΟΠΕ ΚΕΠΕ.

2 9320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του καθεστώτος της στρεμ ματικής ενίσχυσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, σε εκτέλεση Κανονισμών των υπ αριθμ. 1782/2003 (E.K.) του Συμβουλίου και υπ αριθμ. 796/2004 και 1973/2004 της Επιτροπής, όπως τροποποι ήθηκαν και ισχύουν. Άρθρο 2 Ορισμός πρώτου μεταποιητή Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ως πρώ τος μεταποιητής νοείται αυτός που χρησιμοποιεί γε ωργικές πρώτες ύλες με στόχο την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων από τα ενεργειακά προϊόντα που αναφέ ρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 88 του υπ αριθμ. 1782/2003 καν. (E.K.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 19 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001, όπως τροποποιή θηκαν και ισχύουν. Σε περίπτωση που ο εν λόγω μεταποιητής δεν διαθέ τει σπορελαιουργείο, υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση με αντίστοιχη μονάδα η οποία θα αναλαμβάνει και την υποχρέωση να τηρεί τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, να παρέχει τα εκάστοτε ζητούμενα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να συνεργάζεται με τις εθνικές και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές. Επιπλέον οφείλει να καταθέτει αντίγραφο της σύμβασης, που συνάπτει με το σπορελαιουργό, στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρθρο 3 Προϊόντα και δικαιούχοι ενίσχυσης 1. Στο καθεστώς ενίσχυσης των ενεργειακών καλλι εργειών υπάγεται οποιαδήποτε καλλιεργούμενη γεωρ γική πρώτη ύλη. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις των εν λόγω γεωργικών πρώτων υλών αποτελούν αντικείμενο ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι ο κύριος τελικός προορι σμός των παραγόμενων πρώτων υλών είναι η παραγωγή ενός ή περισσοτέρων από τα ενεργειακά προϊόντα, που αναφέρονται στο άρθρο 88, του υπ αριθμ. 1782/2003 Καν. (Ε.Κ.) του Συμβουλίου. Επιπλέον, η οικονομική αξία των ενεργειακών προϊόντων που λαμβάνονται από τη μεταποίηση των γεωργικών πρώτων υλών πρέπει να είναι υψηλότερη από εκείνη όλων των άλλων προϊόντων που προορίζονται για άλλες χρήσεις και λαμβάνονται κατά την ίδια μεταποίηση. Η εν λόγω οικονομική αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο αξιολόγησης, που αναφέρεται στην παρ. 3, του άρθρου 39 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής. 2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης των ενεργειακών καλλι εργειών είναι: α) γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν γε ωργικές πρώτες ύλες και που αναλαμβάνουν την υπο χρέωση να χρησιμοποιήσουν ή να μεταποιήσουν απευ θείας όλη τη συγκομιζόμενη πρώτη ύλη στο χώρο της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 25 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επι τροπής και β) γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν γεωργικές πρώτες ύλες και που παραδίδουν όλη τη συγκομιζόμενη πρώτη ύλη, μέσω σύμβασης, σε πρώτο μεταποιητή ο οποίος την παραλαμβάνει και εγγυάται τη χρησιμοποίηση εντός της κοινότητας ισοδύναμης ποσό τητας από την εν λόγω πρώτη ύλη για την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων από τα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 88 του Καν. (Ε.Κ.) 1782/2003 του Συμβουλίου. Άρθρο 4 Χρησιμοποίηση ή μεταποίηση της πρώτης ύλης στην εκμετάλλευση του γεωργού Σε εφαρμογή του άρθρου 25 του Καν. (Ε.Κ.) 1973/2004 της Επιτροπής, ο γεωργός που χρησιμοποιεί ή μετα ποιεί τη γεωργική πρώτη ύλη στην εκμετάλλευσή του και επιθυμεί να ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης των ενεργειακών καλλιεργειών υποχρεούται: 1. Να συνυποβάλλει με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, στο πλαίσιο του Ο.Σ.: α) τη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας απόφασης, αντί της σύμβασης με τον πρώτο μεταποιητή, στην οποία μεταξύ άλλων, δηλώνει ότι αποδέχεται η ζύγιση ή ο ογκομετρικός προσδιορισμός όλης της συγκομιζόμενης πρώτης ύλης να γίνει από Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και β) εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου, ύψους 6 / στρ., η οποία αποδεσμεύεται, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων και τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης. 2. Να μετουσιώνει τα σιτηρά ή τους ελαιούχους σπό ρους ή το έλαιο από ελαιούχους σπόρους, παρουσία και υπό τις οδηγίες των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών (Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας και Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.), προκειμένου να μη χρησιμοποι ηθούν για άλλους σκοπούς (ανθρώπινη ή/και ζωϊκή κα τανάλωση κ.λπ.). Στην περίπτωση μετουσίωσης ελαίου, αντί της μετουσίωσης σπόρων, αυτό επιτρέπεται υπό τους όρους της παρ. 4, του άρθρου 25 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής και με την προϋπό θεση ότι αυτός ενημερώνει εγγράφως την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α., τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη της διαδικασίας μεταποίη σης σε έλαιο. Η έγκριση των μετουσιωτικών ουσιών, και ο καθορισμός των μεθόδων και του τρόπου εφαρμογής της μετουσίωσης γίνονται με Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.). 3. Να τηρεί χωριστές λογιστικές καταστάσεις για κάθε μία από τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, σε ηλε κτρονικό σύστημα λογισμικού αποδεκτό από τη ΔΟΥ, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, στις οποίες περιέχονται τουλάχιστον τα παρακάτω: α) το είδος και η ποσότητα της πρώτης ύλης που συγκομίσθηκε και μεταποιήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για άλλο σκοπό, β) οι παραχθείσες ποσότητες υποπροϊόντων και τελι κών προϊόντων στην περίπτωση μεταποίησης, 4. Να τηρεί φάκελο στον οποίο περιέχονται τουλάχι στον τα παρακάτω:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9321 α) αντίγραφα της δήλωσης απευθείας χρησιμοποίησης ή μεταποίησης της συγκομιζόμενης πρώτης ύλης, της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και της υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποίησης ή μεταποίησης της πρώτης ύλης, β) βεβαίωση, της συσταθείσας με απόφαση του οι κείου Νομάρχη Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται το βάρος της συγκομισθείσας πρώτης ύλης ή ο όγκος αυ τής σύμφωνα με το άρθρο 25, σημείο β, της παρ. 2 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής, γ) σχετικά πρωτόκολλα μετουσίωσης, δ) τιμολόγια πώλησης των υποπροϊόντων ή των παραπροϊόντων που τυχόν παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταποίησης. Στη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας απόφασης, που συνυποβάλλει ο γεωργός με την αίτη ση ενιαίας ενίσχυσης, πρέπει να αναγράφονται και οι μετουσιωτικές ουσίες. Άρθρο 5 Σύμβαση με πρώτο μεταποιητή 1. Ο γεωργός συνάπτει σύμβαση (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης), με πρώτο μεταποιητή, υπό τους ακόλουθους όρους: α) συνάπτεται μια μόνο σύμβαση για κάθε γεωργική πρώτη ύλη, πριν την 1η Νοεμβρίου για τις χειμερινές καλλιέργειες και πριν την 1η Μαρτίου για τις εαρινές καλλιέργειες. Ειδικότερα για την τρέχουσα καλλιεργη τική περίοδο η σύμβαση δύναται να συναφθεί για όλες τις καλλιέργειες μέχρι και την 31η Μαρτίου β) στην περίπτωση παράδοσης περισσοτέρων της μιας γεωργικής πρώτης ύλης στον ίδιο μεταποιητή συνάπτεται μία μόνο σύμβαση, σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, και για όλα τα φυτικά είδη. γ) η σύμβαση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα της καθοριζόμενης προθεσμίας υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης για το έτος για το οποίο ζητείται η ενίσχυση στο πλαίσιο του Ο.Σ. δ) στη σύμβαση, μεταξύ των άλλων που ορίζονται στην παρ. 2, του άρθρου 26 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής, θα αναφέρεται η έκταση, που αναγράφεται στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ της αναγραφό μενης έκτασης στη σύμβαση και εκείνης στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, που υποβάλλει ο γεωργός η σύμβαση και η εγγύηση τροποποιούνται αναλόγως. ε) όλη η συγκομιζόμενη πρώτη ύλη που υποχρεούται ο γεωργός να παραδώσει στον πρώτο μεταποιητή και η οποία αντιστοιχεί, τουλάχιστον στην αντιπροσωπευτική απόδοση, καθορίζεται ετησίως από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α. η οποία και ενημερώνει σχετικά τους γεωργούς. στ) το προσωρινό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων της πρώτης ύλης, που καθορίζεται στη σύμβαση, οριστικοποιείται πριν την έναρξη των παραδόσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το οριστικό χρονοδιάγραμμα διαβιβάζεται στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α. του γεωργού και του πρώτου μεταποιητή, από τα συμβαλλόμενα μέρη, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των παραδόσεων. ζ) η σύμβαση υπογράφεται σε πέντε (5) αντίγραφα και κατατίθεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν την έναρξη των παραδόσεων της πρώτης ύλης, από το γεωργό για θεώρηση στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας. Μετά τη θεώρηση, ένα αντίγραφο παραμένει στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας και από δυο λαμβάνουν ο γεωργός και ο μεταποιητής. 2. Σε περίπτωση τροποποίησης ή καταγγελίας της σύμβασης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η διε ξαγωγή όλων των αναγκαίων ελέγχων για τη χορήγηση της ενίσχυσης,, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούται το αργό τερο μέχρι την τελευταία ημέρα της καθορισμένης στο πλαίσιο του Ο.Σ.. προθεσμίας για την τροποποίηση της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, να καταθέτουν θεωρημένα αντίγραφα της τροποποιηθείσας ή καταγγελθείσας σύμβασης στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυ ξης της Ν.Α. αντιστοίχως και επιπλέον ο γεωργός να υποβάλει και αίτηση για την τροποποίηση της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης. 3. Τροποποίηση ή καταγγελία της σύμβασης, πέραν της ημερομηνίας, που καθορίζεται στην παρ. 2 του πα ρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση εξαι ρετικών περιστάσεων. Ως εξαιρετικές περιστάσεις θεωρούνται κυρίως: ο θάνατος του γεωργού, η ανικανότητα του γεωργού να ασκήσει το επάγ γελμά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, σοβαρή φυσική καταστροφή, που προκάλεσε σημα ντική ζημιά στη γεωργική έκταση ή στην παραγωγή της εκμετάλλευσής του, ανάκληση της άδειας λειτουργίας του μεταποιητή, ή άλλων αδειών/εγκρίσεων αναγκαίων για τη λειτουργία του, πτώχευση ή εκκαθάριση του μεταποιητή κ.α. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διαδικα σίες, που προβλέπονται στο άρθρο 28 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής. 4. Μετά το πέρας της συγκομιδής και εντός 10 εργά σιμων ημερών, ο γεωργός δηλώνει στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α., τη συνολική ποσότητα συγκομισθείσας πρώτης ύλης, ανά είδος και επιβεβαιώνει τις ποσότητες των πρώτων υλών και το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο τις παρέδωσε. 5. Σε περίπτωση που ο πρώτος μεταποιητής, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης, προβαίνει στην αγορά ελληνικού βαμβακόσπορου προκειμένου να παρασκευάσει ένα ή περισσότερα από τα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 88 του υπ αριθμ. 1782/2003 καν. του Συμβουλίου, υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση αγοραπωλησίας με τον πωλητή την οποία και υπο βάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α. του πωλητή για θεώρηση. Μετά τη θεώρηση της σύμβασης αντίγραφο αυτής παραμένει στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α. και από ένα αντίγραφο λαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι. Η θεωρημένη αυτή σύμβαση δίνει προτεραιότητα στην κατανομή ποσοτήτων αυτούσιων βιοκαυσίμων στον κά τοχο της μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων σύμφωνα με την παράγραφο 4γ του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την ως άνω σύμβαση δύνανται να αντικαταστήσουν επίσημα τιμολόγια αγο ράς ελληνικού βαμβακοσπόρου από πωλητή.

4 9322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα δύο ως άνω συμβαλλόμενα μέρη τηρούν λογιστικά βιβλία στα οποία αναγράφονται οι ποσότητες βαμβακο σπόρου που πωλούνται και αγοράζονται αντίστοιχα και αποδέχονται κάθε έλεγχο από τα εντεταλμένα εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. Άρθρο 6 Παράδοση πρώτης ύλης 1. Η παράδοση της γεωργικής πρώτης ύλης σε πρώτο μεταποιητή συνοδεύεται από πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από το γεωργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και από το νόμιμο εκ πρόσωπο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του πρώ του μεταποιητή και στο οποίο αναγράφεται το βάρος της πρώτης ύλης, που οριστικοποιείται κατά την είσοδο στη μεταποιητική μονάδα. Αντίγραφα του πρωτοκόλ λου παράδοσης παραλαβής διαβιβάζονται στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας των Ν.Α., τόσο του γεωργού, όσο και του πρώτου μεταποιητή. 2. Κανένα φορτίο πρώτης ύλης δεν διακινείται και δεν παραλαμβάνεται, εάν δεν συνοδεύεται από το προβλε πόμενο, από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δελτίο αποστολής. 3. Ο πρώτος μεταποιητής οφείλει να ενημερώνει εγ γράφως την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για το χρόνο έναρξης λειτουργίας της μονάδας του τουλάχι στον δέκα εργάσιμες (10) ημέρες πριν από την έναρξη παραλαβής της πρώτης ύλης. 4. Στην περίπτωση αιτιολογημένων περιπτώσεων, η παραδοτέα ποσότητα πρώτης ύλης μπορεί να εί ναι κατώτερη από την αντιπροσωπευτική απόδοση, σε ποσοστό μέχρι 10% αυτής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων όπου επιτρέπεται τροποποίηση ή καταγγελία της σύμβασης οπότε η αρμόδια υπηρεσία δύναται να αυξάνει ή να μειώνει την ποσότητα που υποχρεούται ο γεωργός να παραδώσει. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις συμβαλλομένων Α. Γεωργός, που συνάπτει σύμβαση με πρώτο μετα ποιητή Για κάθε ένα από τα παραδιδόμενα προϊόντα, ο γεωργός τηρεί φάκελο στον οποίο περιέχονται τουλάχιστον τα κάτωθι: 1. αντίγραφο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης όπου φαίνεται η καλλιεργηθείσα έκταση, 2. δήλωση του γεωργού με τη συνολική ποσότητα πρώτης ύλης που συγκομίσθηκε, 3. αντίγραφο της σύμβασης ή της τροποποιηθείσας ή καταγγελθείσας σύμβασης, 4. οι παραδοθείσες ανά ημέρα ποσότητες καθώς και ο αριθμός της σύμβασης στην οποία αυτές υπάγονται, 5. αντίγραφα των πρωτοκόλλων παράδοσης παραλα βής και των ζυγολογίων και 6. αντίγραφα των δελτίων αποστολής της πρώτης ύλης. Β. Πρώτος μεταποιητής Ο πρώτος μεταποιητής υποχρεούται: 1. Να τηρεί ειδικές λογιστικές καταστάσεις, ή βιβλία παραγωγής που θεωρούνται από την οικεία Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., αριθμούνται ανά σελίδα, ενημε ρώνονται το αργότερο εντός μιας εβδομάδας από την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και περι λαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. 1, του άρθρου 39 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: α) τα είδη και οι ποσότητες που αγοράσθηκαν ανά ημέρα, καθώς και ο αριθμός της σύμβασης στην οποία υπάγονται, β) τα είδη και οι ποσότητες που αγοράσθηκαν ανά ημέρα, εκτός σύμβασης, το ονοματεπώνυμο και η διεύ θυνση του πωλητή, γ) τα είδη και οι ποσότητες πρώτων υλών, που χρη σιμοποιήθηκαν ανά ημέρα, καθώς και των ενδεχόμενων παραπροϊόντων και υποπροϊόντων και κάθε τελικού προϊόντος, που παράγονται ανά ημέρα, δ) η ποσότητα και η τιμή κάθε προϊόντος, που που λήθηκε από τον πρώτο μεταποιητή ανά ημέρα, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αγοραστή. Τα στοιχεία αυτά δίνονται και με παραπομπή σε πα ραστατικά, εφόσον τα τελευταία περιέχουν τις προα ναφερόμενες πληροφορίες, ε) απογραφή των ειδών και των ποσοτήτων των απο θεμάτων των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων στις 31/12 κάθε έτους, στ) απόδειξη πληρωμής κάθε αγορασθείσας πρώτης ύλης στο πλαίσιο σύμβασης, καθώς και απόδειξη για κάθε πώληση τελικού ή ενδιάμεσου προϊόντος, ζ) απώλειες κατά τη μεταποίηση ανά ημέρα. η) τις ποσότητες που έχουν καταστραφεί, καθώς και την αιτιολογία της καταστροφής τους. Στις κατά τα ανωτέρω τηρούμενες λογιστικές καταστάσεις, δύναται να έχει πρόσβαση κάθε αρμόδια για τον έλεγχο του μεταποιητή, Αρχή. 2. να καταθέτει αντίτυπο της σύμβασης στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α., σύμ φωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, 3. Να υποβάλλει στην ως άνω Υπηρεσία, το αργότερο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, τα απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη αλυσίδα μεταποίησης και ιδίως τα στοιχεία που αφορούν τις τιμές και τους τεχνικούς συντελεστές μεταποίησης, οι οποίοι χρησι μεύουν για τον προσδιορισμό των δυνάμενων να λη φθούν ποσοτήτων τελικού ενεργειακού προϊόντος, όπως αυτά προσδιορίζονται από την οικεία Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. 4. Εντός 30 ημερών, από την τελευταία παραλαβή των γεωργικών πρώτων υλών, να ενημερώνει την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α. για τις ποσότητες πρώτης ύλης που παρέλαβε από το γεωργό, αναφέροντας: το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γεωργού, το είδος, την τιμή αγοράς, τον τόπο παράδοσης και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, την ενδεχόμενη αλλαγή των προβλεπόμενων κύριων τελικών χρήσεων των πρώτων υλών. 5. να καταθέτει στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυ ξης Γεωργίας της Ν.Α., εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου, καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 6 /στρ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και όχι αργότερα από την τε λευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της αίτησης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9323 ενιαίας ενίσχυσης. Η εγγυητική επιστολή του πρώτου μεταποιητή αποδεσμεύεται, κατ αναλογία, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στην παρούσα από φαση ελέγχων και εφόσον προσκομίσει, επιπλέον, στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α., βεβαίωση της οικείας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., που αποδεικνύει ότι έχει γίνει η μεταποίηση. 6. Να ενημερώνει, την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυ ξης Γεωργίας της Ν.Α. για τις ποσότητες ενδιαμέσων, υποπροϊόντων και τελικών προϊόντων που παρήγαγε και πως χρησιμοποίησε αυτά. 7. Στην περίπτωση, που η πρώτη μεταποίηση λάβει χώρα σε άλλο Κράτος Μέλος ισχύουν τα διαλαμβανό μενα στο β εδάφιο, της παρ. 3, του άρθρου 34 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής. Στην περί πτωση αυτή, αρμόδια αρχή ορίζεται η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ν.Α. του γεωργού. 8. Στην περίπτωση, που ο πρώτος μεταποιητής ανα λαμβάνει τη μεταποίηση πρώτων υλών από άλλο Κ. Μ. σύμφωνα με το β εδάφιο, της παρ. 3, του άρθρου 34 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής, οφεί λει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του γεωργού του άλλου Κ. Μ., μέσω της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανά πτυξης της Ν.Α, για τη συνολική ποσότητα της πρώτης ύλης που έχει παραλάβει εντός 40 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 34 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής. Άρθρο 8 Φορείς ελέγχου 1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό των ελέγχων και των πληρωμών ορίζεται το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με έδρα την Αθήνα. 2. Οι έλεγχοι του μέρους Α του άρθρου 9 της πα ρούσας πραγματοποιούνται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται από υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας με απόφαση του οι κείου Νομάρχη. 3. Οι ως άνω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι των ελέγχων, διοικητικών και επιτόπιων, που δύνανται να πραγμα τοποιήσουν οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα, καθώς και των ελέγ χων που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001. Άρθρο 9 Πραγματοποιούμενοι έλεγχοι έκθεση ελέγχου Α. Έλεγχοι στο γεωργό 1. Διοικητικοί έλεγχοι. Οι διοικητικοί έλεγχοι, πραγματοποιούνται στο σύνολο των αιτήσεων ενίσχυσης των γεωργών, και κυρίως ελέγχεται για το εάν ο μεταποιητής έχει συστήσει την προβλεπόμενη εγγύηση. Κατά τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων εξετάζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέτουν οι γεωργοί μαζί με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, και ειδικότερα: το θεωρημένο αντίτυπο της σύμβασης με τον πρώτο μεταποιητή, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων, 2. Επιτόπιοι έλεγχοι α) Οι επιτόπιοι έλεγχοι, πραγματοποιούνται στο 5%, τουλάχιστον, των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών και εξετάζονται τα ακόλουθα: η δήλωση της συνολικής συγκομισθείσας ποσότητας και κατά πόσο αυτή αντιστοιχεί τουλάχιστον στην αντι προσωπευτική απόδοση, που καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσης απόφασης, τα αντίγραφα των πρωτοκόλλων παράδοσης παρα λαβής και των αντίστοιχων ζυγολογίων. β) Στην περίπτωση χρησιμοποίησης της πρώτης ύλης από το γεωργό στην εκμετάλλευσή του οι έλεγχοι πραγ ματοποιούνται στο 10%, τουλάχιστον, των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών, οι οποίοι επιλέγονται με βάση ανάλυση κινδύνου που λαμβάνει υπόψη: τα αναφερόμενα στη δήλωση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40, παρ. 2 του υπ αριθμ. 1973/2004 καν. (ΕΚ) της Επιτροπής τη συγκομιζόμενη ποσότητα πρώτης ύλης Οι παραπάνω επιτόπιοι έλεγχοι (περιπτώσεις α και β) πραγματοποιούνται με έλεγχο αποθήκης, λογιστικών καταστάσεων και παραστατικών στοιχείων. Β. Έλεγχοι στον πρώτο μεταποιητή ή στον γεωργό που μεταποιεί στην εκμετάλλευσή του. Πέραν των αναφερομένων στα άρθρα 39 και 40 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής διενερ γούνται από τις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. και οι παρακάτω έλεγχοι: Διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι: α) Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν: τις ειδικές λογιστικές καταστάσεις, ή τα βιβλία πα ραγωγής σύμφωνα με το σημείο Β του άρθρου 7, της παρούσας απόφασης, που υποχρεούται να τηρεί ο πρώ τος μεταποιητής, την οικονομική αξία των ενεργειακών προϊόντων, τα στοιχεία της αλυσίδας μεταποίησης, τη δήλωση ενδεχόμενης αλλαγής της τελικής χρή σης της πρώτης ύλης. β) Για τον έλεγχο του συστήματος επεξεργασίας της πρώτης ύλης που εφαρμόζει ο πρώτος μεταποιητής, οι ελεγκτές στηρίζονται κυρίως στους τεχνικούς συ ντελεστές μεταποίησης για τις σχετικές πρώτες ύλες. Εφαρμόζονται, κατά κανόνα, οι συντελεστές, που είναι αποδεκτοί από τη σχετική μεταποιητική μονάδα και σύμφωνοι με την ισχύουσα, κατά περίπτωση, κοινοτική νομοθεσία ή τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται στο 100 % του αριθμού των πρώτων μεταποιητών και των γεωργών μεταποιητών, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της οικείας Χημικής Υπηρεσίας η οποία γνωστο ποιεί στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας τα στοιχεία του άρθρου 39 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής. Γ. Έκθεση ελέγχου Για κάθε έλεγχο της παρ. 2, του άρθρου 8 της παρού σας συντάσσεται χωριστό πρακτικό ελέγχου το οποίο συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής ελέγχου και τον ελεγχόμενο (γεωργό ή πρώτο μεταποιητή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους), ο οποίος και δηλώνει τη σύμφωνη ή όχι γνώμη του προσθέτοντας τυχόν παρατηρήσεις.

6 9324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 10 Ενστάσεις στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης Ο γεωργός ή ο πρώτος μεταποιητής δύνανται να υποβάλλουν ένσταση στα ευρήματα του ελέγχου (δι οικητικό επιτόπιο), στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός 10 εργασίμων ημερών από την υπο γραφή του σχετικού πρακτικού ελέγχου. Οι εν λόγω ενστάσεις (των γεωργών ή των πρώτων μεταποιητών) εξετάζονται εντός 30 ημερών από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. από τριμελή επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων, που η συγκρότη σή της, η διάρκεια της θητείας των μελών της και ο τρόπος λειτουργίας της καθορίζονται με απόφαση του Νομάρχη. Το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης εκδίδεται εντός 10 ημερών και διαβιβάζεται μαζί με το σχετικό πρακτικό ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιβολή τυχόν κυρώσεων του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση που δεν ασκηθεί σχετική ένσταση, αντίγραφο του πρακτικού ελέγχου διαβιβάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την επιβολή τυχόν κυρώσεων του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. Η απόφαση του ΟΠΕΚΕ ΠΕ, σε περίπτωση που δεν ασκηθεί σχετική ένσταση, θεωρείται οριστική και κοινοποιείται με απόδειξη στο γεωργό ή τον πρώτο μεταποιητή, κατά περίπτωση. Κατά των κυρώσεων που επιβάλλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο γεωργός ή ο πρώτος μεταποιητής δύναται να υποβάλλει ένσταση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εν λόγω ένσταση υποβάλ λεται στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. και εξετάζεται από δευτεροβάθμια επιτροπή, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη της πρωτοβάθμιας επιτροπής. Η απόφαση της εν λόγω επιτροπής καθίσταται οριστική και κοινοποιείται με απόδειξη στο γεωργό ή τον πρώτο μεταποιητή, κατά περίπτωση, καθώς και στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εκτέλεσή της. Άρθρο 11 Κυρώσεις Διαπίστωση παρατυπιών από τις διατάξεις της κεί μενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας επισύρουν κυρώσεις και ειδικότερα: Α. Στο γεωργό Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο γεωργός δη λώνει ψευδώς τη μερική ή ολική χρήση ή μεταποίηση της πρώτης ύλης στην εκμετάλλευση του καταπίπτει η εγγυητική επιστολή, αποκλείεται της ενίσχυσης για την τρέχουσα περίοδο και επιβάλλεται η κύρωση απο κλεισμού για τα επόμενα δύο έτη και σε περίπτωση επανάληψης για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Επιπλέον, η χρήση επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και πτηνών, καθώς και το περιβάλλον μετου σιωτικών ουσιών, επισύρει τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Β. Στον πρώτο μεταποιητή Εφόσον δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους υπ αριθμ. 1782/2003 Καν. (Ε.Κ.) του Συμβουλίου και 1973/2004 της Επιτροπής καθώς και την παρούσα από φαση υποχρεώσεις, ο πρώτος μεταποιητής υφίσταται τις ακόλουθες κυρώσεις: 1. Εάν δεν ενημερώνει πλήρως τις ειδικές λογιστικές καταστάσεις του άρθρου 7, περίπτωση Γ, της παρούσας απόφασης, στις τεθείσες προθεσμίες, γίνεται κατάπτω ση της εγγυητικής επιστολής: α) σε ποσοστό 20%, όταν η καθυστέρηση δεν υπερ βαίνει το μήνα (ή τις 30 ημερολογιακές ημέρες) και β) σε ποσοστό 100%, όταν η καθυστέρηση υπερβαίνει το μήνα. 2. Αν η οικονομική αξία των ενεργειακών προϊόντων, που λαμβάνονται από τη μεταποίηση των γεωργικών πρώτων υλών δεν είναι υψηλότερη από εκείνη όλων των άλλων προϊόντων, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο αξιολόγησης, που αναφέρεται στην παρ. 3, του άρθρου 39 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής, γίνεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστο λής σε ποσοστό 100%. Γ. Επιβολή των κυρώσεων Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην περίπτωση Α, επι βάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι προβλεπόμενες στην περίπτωση Β του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική εισήγηση της καθ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 12 Κοινοποιήσεις Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάζει στην Ε. Επιτροπή, πριν από τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, για την αξιολόγηση του καθεστώτος της ενίσχυσης των ενεργειακών καλλιεργειών, σε εφαρμογή του άρθρου 44 του υπ αριθμ. 1973/2004 Καν. (Ε.Κ.) της Επιτροπής με ταυτόχρονη κοινοποίηση στις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 13 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξουσιοδοτείται, όπως με αποφάσεις του ρυθμίζει κατά λόγο αρμοδιότητος τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας Απόφασης και συμπληρώνει και τροποποιεί τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9325 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενδεικτικές καλλιέργειες, που υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης των ενεργειακών καλλιεργειών Φυτικό είδος Λατινικό όνομα Καλάμι Arundo donax L. Μίσχανθος Penisetum purpureum Αγριαγκινάρα Cynara cardunculus L. Κεχρί Panicum vigratuml. Κενάφ Hibiscus cannabinus L. Γλυκό σόργο Sorghum bicolor L. Moench Σόργο κυτταρινούχο Sorghum bicolor L. Moench Ελαιοκράμβη Brassica spp. Σιτάρι μαλακό Triticum aestivum L. Σιτάρι σκληρό Triticum durum Desf. Κριθάρι Hordeum vulgare L. Βρώμη Avena sativa L. Σίκαλη Secale cereale L. Τριτικάλε Triticosecale Αραβόσιτος Zea mays L. Ρύζι Oryza sativa L. Ηλίανθος Helianthus annus L. Σόγια Ευκάλυπτος Ψευδακακία Πικρό λούπινο Πατάτα Αμπέλι Ζαχαρότευλα Glycine max L. Merrill E u c a l y p t u s camaldulensis Eucalyptus Labill. globulus Robinia pseudoacacia Lupinus angustifolius Solanum tuberosum Vitis vinifera Beta vulgaris

8 9326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια Συνδυασμένη Ονοματολογία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δένδρα του δάσους Κουκιά σόγιας έστω και σπασμένα, εκτός αυτών που προορίζονται για σπορά Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγρι οκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ, εκτός αυτών που προορίζονται για σπορά Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριο κράμβης έστω και σπασμένα, εκτός αυτών που προορίζονται για σπορά Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα χωρίς κέλυφος με γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα, εκτός αυτών χωρίς κέ λυφος με γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες σε αεριώδη κατά σταση, εκτός φυσικού αερίου * *

9 ΦΕΚ 444 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9327

10 9328 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9329

12 9330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Υπογραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (Α.Μ. 107/03) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα Άρθρο 15Α Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα 1. α) Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3208 17 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 6743/155668 Καθορισμός διαδικασίας ελέγχων και δικαιολογητικών πληρωμής για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο Ελευθεριάδης Ιωάννης Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Περιεχόµενα Ενεργειακά φυτά Αποδόσεις Βασικά χαρακτηριστικά του γεωργικού τοµέα Τεχνολογίες µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2016/17»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2016/17» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2016 & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143230 Πληροφορίες: Π. Κονδύλης, Ρ. Μιχαλέτου ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2015/16»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2015/16» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2015 & ΓΔ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριθ.Πρωτ.: 99904 ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Πληροφορίες: Π. Κονδύλης, Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2337 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1708/115158 Λεπτομέρειες εφαρμογής του ενωσιακού μέτρου ενίσχυ σης ιδιωτικής αποθεματοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στην Ελλάδα: Από την θεωρία στην πράξη

Ενεργειακές καλλιέργειες στην Ελλάδα: Από την θεωρία στην πράξη Ενεργειακές καλλιέργειες στην Ελλάδα: Από την θεωρία στην πράξη Καρδίτσα - 15 Δεκέμβρη 2007 Γιώργος Ποντίκας Δντής Τμήματος Σπόρων Syngenta Hellas AEBE 1 Θέματα Η θεωρία Ηπράξη Τα εμπόδια Ηπροοπτική 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού ειδικής ποιότητας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους Καν(ΕΟΚ)2019/93 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-9 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. πρωτ.: 4755/108273 Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας Τμήμα Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1707 26 Αυγούστου 2008 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 88846 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε) του π.δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) του π.δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1-1178/25.6.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002,

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 339/52 24.12.2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2237/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης εκεµβρίου 2003 για τη θέσπιση των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής ορισµένων καθεστώτων στήριξης που προβλέπονται στοντίτλο IV του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αθήνα 10 Μαρτίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο Μυρσίνη Χρήστου, Ευθυµία Αλεξοπούλου, Βασίλης Λυχναράς, Ειρήνη Νάµατοβ Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Ενεργειακές καλλιέργειες Οι ενεργειακές καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2005/74/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 27η Απριλίου 2006 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26207 4 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2413 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3630/87095 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα