Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»"

Transcript

1 Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ»

2 Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα 2011 Copyright: ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Νιόβης ΑΘΗΝΑ Τηλ. - Φάξ: Ἱστοσελίδα: 2

3 Μέρος 1 ον ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Ὁ Πνευµατισµός ἀνά τούς αἰῶνες Ἡ πίστη στήν ὕπαρξη τοῦ Οὐράνιου (ἢ Πνευµατικοῦ) Κόσµου εἶναι ἕνα θεµελιῶδες ἀξίωµα πού ὑ- πάρχει σέ ὅλες τίς θρησκεῖες. Κάθε θρησκεία, µέ τόν ἕνα ἢ τόν ἄλλον τρόπο παραδέχεται καί περιγράφει ἕναν ἀόρατο κόσµο, στόν ὁποῖο µεταβαίνουν καί συνεχίζουν νά ζοῦν οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων, ὅταν αὐτές ἐγκαταλείψουν τό ὑλικό τους περίβληµα. Ἐπίσης, παραδέχεται καί περιγράφει µηχανισµούς καί διαδικασίες µέ τίς ὁποῖες εἶναι ἐφικτή ἡ σύνδεση καί ἡ ἐπικοινωνία µέ τόν Κόσµο αὐτόν. Ποικίλοι εἶναι οἱ τρόποι, οἱ µηχανισµοί καί οἱ διαδικασίες πού µεταχειρίσθηκαν οἱ ἄνθρωποι ἀνά τόν κόσµο διά µέσου τῶν αἰώνων, προκειµένου νά γίνει ἐφικτή αὐτή ἡ ἐπαφή µέ τόν ἀόρατο κόσµο τῶν πνευµάτων. Ἱερεῖς τῆς ἀρχαίας Αἰγύπτου, Ἀστρολόγοι, Πυθίες τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, γκουρού τῶν Ἰνδι- ῶν, Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ιαθήκης, Σαµάνοι, Λάµα, Ἱερεῖς ὅλων τῶν θρησκειῶν, Μάγοι 3

4 ἄγριων φυλῶν τῆς ζούγκλας, ἀκόµα καί τά σύγχρονα µέντιουµ, ἀναζήτησαν καί ἀνακάλυψαν ὁ καθένας τόν δικό του τρόπο ἐπικοινωνίας. Ὅλα αὐτά πού περιγράψαµε, ὑπάγονται στήν γενική ἔννοια τοῦ Πνευµατισµοῦ. Ἑποµένως, ὁ Πνευµατισµός, δηλαδή ὁ,τιδήποτε σχετίζεται µέ τήν ἐπαφή τῶν δύο κόσµων, τοῦ Γήινου καί τοῦ Οὐράνιου, ἀποτελεῖ τό κοινό στοιχεῖο ὅλων τῶν θρησκει- ῶν. Ἐδῶ πρέπει νά γίνει µιά πολύ σηµαντική ἐπισήµανση. Ὅπως στόν γήινο κόσµο ὑπάρχουν καλοί καί κακοί ἄνθρωποι, ἔτσι καί στόν Οὐράνιο (Πνευµατικό) Κόσµο ὑπάρχουν τά Ἀγαθά καί τά Πονηρά πνεύµατα. Μέ βάση αὐτό, διακρίνουµε δύο κατηγορίες τοῦ Πνευµατισµοῦ καί τῶν Πνευµατιστῶν: α) Αὐτῶν πού ἔρχονται σέ ἐπαφή µέ τά Ἀγαθά πνεύµατα, καί β) αὐτῶν πού ἔρχονται σέ ἐπαφή µέ τά Πονηρά. Ὁ πρῶτος ὀνοµάζεται Θετικός ἢ Ἀκραιφνής Πνευµατισµός, ὁ δεύτερος Ἀρνητικός Πνευµατισµός. Στήν ἐπισήµανση αὐτή πρέπει νά ἀναζητηθεῖ ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ Πνευµατισµός παρεξηγήθηκε καί καταπολεµήθηκε. Ἡ ἕλξη τῆς ὕλης ὁδήγησε τούς ἀνθρώπους νά ἀσχοληθοῦν κυρίως µέ τόν Ἀρνητικό Πνευµατισµό, προκειµένου νά βοηθηθοῦν στήν ἐπίτευξη πάσης φύσεως ὑλικῶν των ἐπιδιώξεων. Καί γιά νά ἐπικεντρώσουµε τό ἐνδιαφέρον µας στόν Χριστιανισµό, αὐτό ὁδήγησε τούς ἁρµόδιους τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων νά τόν ἀπαγορεύσουν. 4

5 2. Ὁ νεώτερος Πνευµατισµός Ὅµως τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀνθρώπων πρός τόν Πνευµατισµό ποτέ δέν ἔσβησε ἐντελῶς, παρά τήν καταπολέµησή του ἀπό πολλές ἐκκλησίες, γιά τούς λόγους πού ἀναφέραµε, εἰδικά κατά τή διάρκεια τοῦ Μεσαίωνα. Συνέχισε νά ὑφίσταται µέ διάφορες µορφές, σέ ὅ- λες τίς ἐποχές, ἔστω καί ὑπό πλήρη µυστικότητα. Ὁ νεώτερος Πνευµατισµός ξεκίνησε στά µέσα τοῦ 19 ου αἰώνα, εἰδικά µέ τά φαινόµενα στήν οἰκία τῆς οἰκογένειας Fox, στό Hydesville τῆς Νέας Ὑόρκης. Αὐτά δέν µποροῦσαν νά ἀφήσουν τόν ὑπόλοιπο κόσµο ἀδιάφορο. Ἄνθρωποι µέ ἀνοιχτό µυαλό καί ἐ- ρευνητικό πνεῦµα κατάλαβαν ὅτι ὑπάρχει κάτι πέραν τῆς ὑλικῆς πραγµατικότητας, κάτι τό ὁποῖο ἡ ἐπιστήµη δέν µποροῦσε νά ἐξηγήσει καί στό ὁποῖο ἡ ἐκκλησία µέ τά δόγµατά της δέν µποροῦσε νά δώσει ἱ- κανοποιητικές ἀπαντήσεις. Αὐτή ἦταν ἡ πραγµατικότητα τοῦ κόσµου τῶν πνευµάτων, ἕνας ἀόρατος κόσµος ὅπου ὅλες οἱ ψυχο-πνευµατικές ὀντότητες ὑ- πάρχουν καί ἐνεργοῦν. Αὐτό πού ἀναζωπύρωσε τό ἐνδιαφέρον γιά τόν Πνευµατισµό ἦταν πράγµατι ἡ δίψα τοῦ ἐξελιγµένου ἀνθρωπίνου πνεύµατος πρός εὕρεση ἱκανοποιητικῶν ἀπαντήσεων σέ αἰώνια ὑπαρξιακά ἐρωτήµατα, ὅπως «ποιοί εἴµαστε;», «ποιός εἶναι ὁ σκοπός µας στόν πλανήτη αὐτό;», «τί γίνεται µετά τόν θάνατο;», «εἶναι ἡ ψυχή ἀθάνατη;» κ.ἄ. 5

6 Μέ τά διάφορα πνευµατιστικά φαινόµενα ἔγινε σύντοµα ἐµφανές ὅτι ὑπάρχει ἕνα «µέρος» τῆς ἀνθρώπινης ὀντότητας τό ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει καί µετά τόν θάνατο καί ὅτι ἡ προσωπικότητα φαίνεται νά διατηρεῖται. Τώρα ξέρουµε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι µία ψυχο-πνευµατική ὀντότητα (ἔχει δηλαδή πνεῦµα καί ψυχή, ἀρρήκτως συνδεδεµένα) καί εἶναι αὐτή ἡ ὀντότητα πού ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει µετά τόν θάνατο τοῦ ὑλικοῦ σώµατος. Ἔτσι, οἱ ἄνθρωποι ἀναπόφευκτα ἀναζήτησαν τήν ἐπαφή µέ τίς ψυχο-πνευµατικές ὀντότητες (θά τίς ἀποκαλοῦµε «πνεύµατα», ἐν συντοµίᾳ). Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἤθελαν ἁπλῶς νά ἔρθουν σέ ἐπαφή µέ φίλους καί συγγενεῖς πού εἶχαν πεθάνει. Εἶναι πάντα µιά µεγάλη ἀνακούφιση σέ κάποιον νά ξέρει ὅ- τι τά ἀγαπητά του πρόσωπα ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν. Ἄλλοι ἦταν ἁπλῶς περίεργοι νά µάθουν περισσότερα γιά τά πνευµατιστικά φαινόµενα καί λίγοι ἦ- ταν αὐτοί, οἱ πιό ἐξελιγµένοι πνευµατικά, οἱ ὁποῖοι ἀ- ναζήτησαν τίς διδασκαλίες καί τήν γνώση πού µεταδόθηκε ἀπό ἀνώτερα πνεύµατα. Σήµερα ὁ πνευµατισµός ἔχει τρεῖς κύριες κατευθύνσεις: α) Νά ἀποδείξει τήν ὕπαρξη τοῦ Πνευµατικοῦ κόσµου καί τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, 6

7 β) Νά παρηγορήσει καί νά ἐνισχύσει τούς πενθοῦντες µέσω τῆς ἄµεσης ἐπαφῆς καί συνοµιλίας µέ τά ἀγαπηµένα τούς πρόσωπα, καί γ) Νά δώσει στόν ἄνθρωπο τίς κατάλληλες διδασκαλίες, τόσο γιά τά καθήκοντά του ὅσο καί γιά τά µεγάλα προβλήµατα πού τόν ἀπασχολοῦν. 3. Τί εἶναι τά πνεύµατα Τά πνεύµατα ἀπό ὀντολογικῆς πλευρᾶς δέν διαφέρουν σέ τίποτα ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἡ µόνη διαφορά εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι βρίσκονται ἐγκλωβισµένοι, ἢ µᾶλλον δεσµευµένοι στό ὑλικό τους περίβληµα, τό σῶµα. Γιά νά γίνει περισσότερο κατανοητή αὐτή ἡ εἰκόνα, ἄς φαντασθοῦµε δύο καναρίνια. Ἕνα ἐλεύθερο στή φύση καί τό δεύτερο κλεισµένο µέσα σέ ἕνα κλουβί. Μεταξύ τους δέν ὑπάρχει καµία διαφορά, ἐ- κτός ἀπό τό ὅτι τό δεύτερο καναρίνι ζεῖ σέ ἕναν περιορισµένο χῶρο. Μπορεῖ, ὅµως, νά γίνει ἐναλλαγή στήν κατάστασή τους: Τό δεύτερο δραπετεύοντας ἀ- πό τό κλουβί ἐλευθερώνεται, ἐνῶ τό πρῶτο τοποθετούµενο στό κλουβί δεσµεύεται. Ἀκριβῶς ἡ ἴδια εἰκόνα ἰσχύει καί γιά τούς ἀνθρώπους: Ὁ ἄνθρωπος ἐλευθερούµενος ἀπό τά δεσµά τοῦ σώµατος γίνεται πνεῦµα τό φαινόµενο αὐτό ἀποκαλεῖται «θάνατος». Ἕνα δέ πνεῦµα τό ὁποῖο εἰσέρ- 7

8 χεται ἐντός τοῦ σώµατος καθίσταται ἄνθρωπος τό φαινόµενο αὐτό ἀποκαλεῖται «γέννηση». Ἄρα τό πνεῦµα δέν εἶναι κάτι διαφορετικό ἀπό τόν ἄνθρωπο. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος χωρίς τό ὑλικό του περίβληµα. Εἶναι τό ἄυλο µέρος τῆς ὕπαρξής του, τό ὁποῖο στόν πνευµατισµό ἀποκαλεῖται «ψυχοπνευµατική ὀντότητα». Οἱ ἄνθρωποι µετά τόν γήινο θάνατό τους, ἐξακολουθοῦν, ὡς πνεύµατα πλέον, νά διατηροῦν τήν προσωπικότητά τους, ἐπανερχόµενοι στήν κατάσταση στήν ὁποία εὑρίσκοντο προτοῦ κατέλθουν στόν ὑλικό κόσµο. Μία ἄλλη σηµαντική διαφορά τῶν πνευµάτων σέ σχέση µέ τούς ἀνθρώπους, (ἐκτός ἀπό τό ὅτι δέν διαθέτουν ὑλικό περίβληµα), εἶναι ὁ εὐρύτατος χῶρος κίνησής τους µέσα στίς πνευµατικές διαστάσεις, καί ἡ δυνατότητα νά ἀντιλαµβάνονται καί νά γνωρίζουν ἀπείρως περισσότερα πράγµατα ἀπό ὅ,τι οἱ ἄνθρωποι στόν στενό καί περιορισµένο χῶρο τῆς Γῆς. Ἄρα ὁ κόσµος τῶν Πνευµάτων εἶναι ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ ὑλικοῦ κόσµου. Εἶναι ὁ κόσµος ἀπό τόν ὁ- ποῖο προερχόµαστε καί στόν ὁποῖο κάποτε ἀναπόφευκτα θά καταλήξουµε. Εἶναι ὁ κόσµος πού περιλαµβάνει ὅσα ἀγαπηµένα µας πρόσωπα ἔχουν φύγει ἀπό αὐτή τήν ζωή, καί τά ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νά ἐνδιαφέρονται ἄµεσα γιά τούς γήινους. Συνεπῶς ἡ ἐπαφή καί ἡ ἐπικοινωνία δέν εἶναι κάτι δαιµονικό ἢ σατανικό, ἀλλά δωρεά τῆς Θείας Πρόνοιας πού ἐπέτρεψε νά ὑφίστανται µερικά «παράθυρα» στό διαχωρι- 8

9 στικό παραπέτασµα πού ὑπάρχει µεταξύ τοῦ ὑλικοῦ καί τοῦ πνευµατικοῦ κόσµου. Αὐτά τά παράθυρα ἐπικοινωνίας µεταξύ ὑλικοῦ καί πνευµατικοῦ κόσµου ὑπάρχουν, ἀκριβῶς γιά νά µήν αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος ἀποµονωµένος ἀπό τόν Οὐράνιο κόσµο. Τά παράθυρα αὐτά ἀνακάλυπταν ὅ- σοι εἶχαν κατάλληλες ἱκανότητες, εἴτε ἀπό τύχη εἴτε µέ θεία ἔµπνευση, καί τά χρησιµοποιοῦσαν κατά διάφορους τρόπους. Ἔτσι ἐξελίχθηκε σιγά-σιγά ὁ πνευµατισµός. Πιστεύουµε, λοιπόν, ὅτι ἔχουν ὡριµάσει πλέον οἱ συνθῆκες νά ἀπαλλαγεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τίς προκαταλήψεις καί τίς φοβίες ἔναντι τοῦ πνευµατισµοῦ. 4. Τό «πιστεύω» τοῦ Πνευµατισµοῦ Ἀπό τά προηγούµενα γίνεται φανερό ὅτι ὁ Πνευµατισµός καθ ἑαυτός δέν εἶναι θρησκεία, ἀλλά ἀποτελεῖ τόν συνδετικό κρίκο µεταξύ ὅλων τῶν θρησκειῶν. έν εἰσάγει «καινά δαιµόνια», ἀλλά ἀποκαλύπτει τίς αἰώνιες ἀλήθειες ὡς πρός τίς σχέσεις καί ἐ- παφές µεταξύ τῶν δύο Κόσµων. Μέ τίς πολλαπλά τεκµηριωµένες διαπιστώσεις του, διαµόρφωσε θεωρίες καί συµπεράσµατα, τά ὁποῖα στήν οὐσία τους ταυτίζονται µέ τά συµπεράσµατα καί διδασκαλίες πού ἔχουν διατυπωθεῖ κατά καιρούς, τόσο στίς διδα- 9

10 σκαλίες τῶν Θρησκειῶν ὅσο καί σέ διάφορες φιλοσοφικές-µεταφυσικές θεωρίες. Ὁ Πνευµατισµός δέν υἱοθετεῖ δογµατικές θέσεις, ἀλλά εἶναι ἀποτέλεσµα συστηµατικῶν πειραµατισµῶν καί σχολαστικῆς ἔρευνας. Ἕνας πολύ µεγάλος ἀριθµός ἐπιστηµόνων, ὅλων τῶν εἰδικοτήτων, ἀνάλωσαν πολύ χρόνο καί πολλή µελάνη στήν ἐξέταση τῶν πνευµατιστικῶν φαινοµένων καί ἡ ἐργασία τους ἔχει ἀποδώσει ἐξαιρετικούς καρπούς. Ὅλα τά πορίσµατα τοῦ Πνευµατισµοῦ ὑπόκεινται στόν ἐλεύθερο ἔλεγχο κάθε κριτικῆς γιά τήν ἐγκυρότητά τους. Εἶναι ὅµως ἀπαράδεκτο, νά ἀπορρίπτονται τά πάντα χωρίς τήν ἐλάχιστη ἐξέταση πρός διαπίστωση τῆς ἀλήθειας, ἀπό ἐκείνους πού δέν ἔ- χουν ὄχι µόνο τήν παραµικρή ἐµπειρία καί γνώση τῶν πνευµατιστικῶν φαινοµένων καί θεωριῶν, ἀλλ οὔτε τήν στοιχειώδη διάθεση νά τά διερευνήσουν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οἱ ἐνδιαφερόµενοι γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικά µέ τά θέµατα αὐτά, µποροῦν νά µελετήσουν τά δύο βιβλία τοῦ ηµ. Μακρυγιάννη: 1) «Πνευµατισµός. Ἱστορικά τεκµήρια ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τόν Χριστιανισµό» καί 2) «Ὁ Πνευµατισµός καί ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος». (Ἐκδόσεις Π.Ο.Α. «Τό Θεῖον Φῶς»). 10

11 Μέρος 2 ον Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» 1. Σύντοµο ἱστορικό τοῦ Ὁµίλου Ὁ Πνευµατιστικός Ὅµιλος Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ξεκίνησε ἀπό ἕναν µικρό πνευµατιστικό Κύκλο, ὁ ὁποῖος λειτουργοῦσε στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, στό Χαλάνδρι, σάν µία συγκέντρωση λίγων ἀνθρώπων πού εἶχαν ζωηρό ἐνδιαφέρον γιά τόν Πνευµατισµό καί τά µεταφυσικά φαινόµενα. Σιγά-σιγά τά µέλη τοῦ Κύκλου αὐτοῦ ὀργανώθηκαν καί συστηµατοποίησαν τίς διαδικασίες τῶν Ἐπικοινωνιῶν. Οἱ Συνεδριάσεις µετεφέρθησαν (περίπου τό 1969) ἀπό τό Χαλάνδρι στό σπίτι τοῦ Κων. Κοροντζῆ στήν ὁδό Νάξου 116 στήν Κυψέλη. Ἐκεῖ, ἡ ὁµάδα τῶν πνευµατιστῶν ἡ ὁποία διοργάνωνε τίς Συνεδριάσεις, ἀποφάσισε νά ἐπισηµοποιήσει τήν λειτουργία της. Ἔτσι τό 1972 ἱδρύθηκε τό µή-κερδοσκοπικό σωµατεῖο µέ τήν ἐπωνυµία ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ». Σήµερα ὁ Ὅµιλος στεγάζεται σέ ἰδιόκτητο χῶρο, στήν ὁδό Νιόβης 12 Πατήσια. Ὁ Γεώργιος Πιζάνης (+1979), συµµετεῖχε ἀρχικά ὡς ἀκροατής στίς Συνεδριάσεις τοῦ Πνευµατιστικοῦ 11

12 Κύκλου στό Χαλάνδρι, ὅπου τό ἔτος 1961 τοῦ ἀποκαλύφθηκαν οἱ δυνατότητές του γιά ἐπικοινωνία. Κατόπιν συµετεῖχε ὡς ὁ µοναδικός Ἐπικοινωνός στίς Συνεδριάσεις πού ἐγίνοντο στό σπίτι τοῦ Κ. Κοροντζῆ. Σέ ὅλη τήν περίοδο , ἔλαβε ἕναν τεράστιο ἀ- ριθµό µηνυµάτων καί διδασκαλιῶν, ὑπαγορευµένων ἀπό τούς Ἀνώτερους Ἀρχηγούς τοῦ Πνευµατικοῦ Κόσµου. Οἱ µεταδιδόµενες Ἐπικοινωνίες κατεγράφοντο ἄµεσα σέ Βιβλία Πρακτικῶν τά ὁποῖα στό τέλος τῆς Συνεδρίας ὑπεγράφοντο ἀπό τούς παριστάµενους. Τά (χειρόγραφα) ἐπίσηµα αὐτά Πρακτικά, σήµερα καθαρογράφονται καί ἐκδίδονται σέ βιβλία. 2. Ὁ ρόλος τοῦ Ὁµίλου σήµερα Σήµερα ἡ κύρια λειτουργία τοῦ Ὁµίλου εἶναι ἡ προώθηση τοῦ Ἀκραιφνοῦς Πνευµατισµοῦ, κυρίως µέσω τῆς ἔκδοσης τῶν Ἐπικοινωνιῶν σέ βιβλία. Τό ὅλο ἔργο ἔχει ἐκδοθεῖ σέ 25 βιβλία, στήν Ἑλληνική γλώσσα, διατηρώντας ἐπακριβῶς τή γλωσσική µορφή µέ τήν ὁποία µετεδόθησαν οἱ ἐπικοινωνίες. Πέντε ἀπό αὐτά τά βιβλία ἔχουν µεταφραστεῖ καί στά Ἀγγλικά. Ἔχουµε ἤδη ἀναφέρει ὅτι τά κείµενα τοῦ Θείου Φωτός µεταδόθηκαν ἀπό ἀνώτερες πνευµατικές ὀντότητες ὡς τό νέο φῶς πού θά φέρει τήν ἀνθρωπότητα στόν προορισµό της. Αὐτά τά µηνύµατα καί οἱ διδασκαλίες καλύπτουν ὅλες τίς πτυχές τῆς ἀνθρώπινης γνώσης καί ἀπευθύνονται σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους σέ ὅλες τίς ἐποχές. 12

13 Ἕνα βασικό χαρακτηριστικό τῶν κειµένων αὐτῶν εἶναι ὅτι περιέχουν πολλαπλά µηνύµατα σέ πολλά ἐπίπεδα. Εἶναι κοινή ἐµπειρία ὅτι, τήν πρώτη φορά πού διαβάζει κάποιος ἕνα τέτοιο κείµενο, θά κατανοήσει ἕνα συγκεκριµένο ἀριθµό ἐννοιῶν. Τήν ἑπόµενη φορά πού θά διαβάσει τό ἴδιο κείµενο (ἢ µᾶλλον θά τό µελετήσει σέ βάθος), κάποιες ἄλλες ἔννοιες θά ἔρθουν στήν ἐπιφάνεια καί ἡ κατανόηση, γενικά, τῶν διδασκαλιῶν πού ἐµπεριέχονται στό κείµενο θά διευρυνθεῖ. Ὑπάρχει µία θεία ἐνέργεια πού διαποτίζει τά κείµενα. Εἶναι ὁ Θεῖος Λόγος πού ἐπενεργεῖ στόν ἐ- σωτερικό µας κόσµο καί φωτίζει τό πνεῦµα µας. Μία ἄλλη δραστηριότητα τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου εἶναι, ὅταν αὐτό κρίνεται σκόπιµο, ἡ ἔκδοση βιβλίων σχετικῶν µέ τόν Πνευµατισµό, εἴτε αὐτά ἀ- ναφέρονται στά πνευµατιστικά φαινόµενα, εἴτε προβάλλουν καί προωθοῦν τόν ἀκραιφνῆ πνευµατισµό. Ἐκτός ἀπό τήν ἔκδοση τῶν µηνυµάτων τοῦ Οὐρανοῦ σέ βιβλία, ὁ Ὅµιλος δραστηριοποιεῖται σήµερα µέ τήν συµµετοχή σέ ἐκθέσεις καί σέ φεστιβάλ βιβλίων. Ἐπίσης, τά µέλη του συνέρχονται τακτικά γιά νά συζητήσουν πάνω στίς διδασκαλίες καί νά ἀ- φοµοιώσουν τά µηνύµατα τοῦ Οὐρανοῦ. 3. Κύρια θέµατα τῶν κειµένων τοῦ «Θείου Φωτός» Εἶναι ἀδύνατο νά ἀπαριθµήσουµε ὅλα τά θέµατα πού καλύπτονται στά κείµενα τοῦ Θείου Φωτός, ἀλλά παραθέτουµε µερικά ἀπό τά βασικότερα: 13

14 Περί τοῦ Πνευµατικοῦ Κόσµου: Περιγράφεται ἡ δοµή καί ἡ ἱεραρχία τοῦ Πνευµατικοῦ Κόσµου, καθὼς καί ὅλοι οἱ Σταθµοί τῆς ἐξέλιξης καί ἡ Οὐράνια ιοίκηση. Περί τοῦ σκοποῦ τοῦ ἀνθρώπου στή Γῆ: Τά κείµενα περιέχουν πολύτιµα µαθήµατα γιά τήν κατανόηση τοῦ σκοποῦ µας στό φυσικό ἐπίπεδο καί τίς ὑ- ποχρεώσεις µας ὡς ἀνθρώπινες ὀντότητες. Μετενσάρκωση καί κάρµα: Αὐτές οἱ βασικές ἀλήθειες ἀποτελοῦν θεµελιώδεις ἀρχές τοῦ Πνευµατισµοῦ καί τό νόηµα καί ἡ σηµασία τους ἐξηγοῦνται σέ διάφορα κείµενα. Περί τῆς ψυχῆς καί τοῦ πνεύµατος: Ἡ διαφοροποίηση µεταξύ ψυχῆς καί πνεύµατος γίνεται κατανοητή στά κείµενα καί ἡ φύση καί ὁ ρόλος τοῦ καθενός ἐξηγοῦνται λεπτοµερῶς. Περί τῶν δύο φύλων: Ἐδῶ βλέπουµε τούς ξεχωριστούς ρόλους τῶν δύο φύλων, ἡ κατανόηση τῶν ὁποίων θά ὁδηγήσει στήν ἐξέλιξη τῆς ἀνθρωπότητας σέ ἀνώτερα ἐπίπεδα. Περί τοῦ Κακοῦ: Ὑπάρχουν διάφορες ἐπικοινωνίες περί τοῦ Πονηροῦ Πνεύµατος καί γενικά περί πονηρῶν πνευµάτων, ὅπως ἐπίσης καί σχετικά µέ τό πῶς τό κακό εἶναι ὀργανωµένο στή Γῆ καί πῶς µαστίζει τόν κόσµο. Περί φυσικῶν φαινοµένων καί µυστηρίων: Πολλές ἐπικοινωνίες καί ἐξηγήσεις ἔχουν δοθεῖ γιά ἄ- λυτα µυστήρια καί φυσικά φαινόµενα, ὅπως τό Τρίγωνο 14

15 τῶν Βερµούδων, οἱ ἱπτάµενοι δίσκοι καί πολλά ἄλλα µυστήρια τῆς Γῆς καί τοῦ Οὐρανοῦ. Ὁ χρυσός κανόνας τοῦ Μέτρου: Ὅπως ἐξηγεῖται σέ πολλές ἐπικοινωνίες, ὁ χρυσός κανόνας τοῦ µέτρου εἶναι θεµελιώδης ἀρχή γιά τό πῶς πρέπει νά ζοῦµε τή ζωή µας στή Γῆ. Περί ἐπιστήµης, ἰατρικῆς καί νόµων: Ἐπιστηµονικές ἀλήθειες καί ἐπεξηγήσεις σέ διάφορους τοµεῖς τῆς ἐπιστήµης, ἀπό τήν φύση τοῦ ἠλεκτρισµοῦ µέχρι τήν ἔννοια τῆς πράνα καί τά ἐνεργειακά κέντρα τοῦ σώµατός µας. Περί θρησκείας καί κλήρου: Μηνύµατα περί τοῦ πῶς πρέπει νά συµπεριφέρεται ὁ κλῆρος καθὼς καί περί τῆς µελλοντικῆς ἕνωσης τῶν Ἐκκλησιῶν. Περί µουσικῆς: Πολλοί µουσικοσυνθέτες ἔ- χουν δώσει ἐπικοινωνίες σχετικά µέ τή µουσική, τή φύση της καί τή σηµασία της. Περί ἱστορίας καί ἀρχαίων πολιτισµῶν: Πολλά κείµενα περιέχουν ἱστορικές περιγραφές ἀρχαίων πολιτισµῶν, ἀπό τήν χαµένη ἤπειρο τῆς Ἀτλαντίδας µέχρι τούς ἀρχαίους Ἕλληνες. Αὐτή εἶναι µία µικρή λίστα θεµάτων πού περιέχονται στά κείµενα τῶν βιβλίων ἐκδόσεως τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου. Ὁ ἐνδιαφερόµενος ἀναγνώστης θά βρεῖ ἕναν θησαυρό γνώσεων σ αὐτές τίς διδασκαλίες ἀλλά τό πιό σηµαντικό εἶναι ὅτι θά βρεῖ τήν φώτιση γιά νά βαδίσει τό µονοπάτι πού ὁδηγεῖ στήν Ἀλήθεια. 15

16 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μέρος 1 ον ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Ὁ Πνευµατισµός ἀνά τούς αἰῶνες Ὁ νεώτερος Πνευµατισµός Τί εἶναι τά πνεύµατα Τό «πιστεύω» τοῦ Πνευµατισµοῦ Μέρος 2 ον Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» 1. Σύντοµο ἱστορικό τοῦ Ὁµίλου Ὁ ρόλος τοῦ Ὁµίλου σήµερα Κύρια θέµατα τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 N O Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συντακτικὴ ὁμάδα: Ἑλένη Μοράρου, Νατάσα Καραποστόλη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ. 9-13 (εκτός 9-11), 11-17 (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (B μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 4. Θεωρητική βάση τῆς παραθρησκείας.

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ τής κ. Ελένης Ανδρουλάκη Ορισμοί Ο όρος «γιόγκα» προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα «yuj» (γιούτζ) και «σημαίνει συνάντηση,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 16 ο Ὀκτωβριος - Νοέμβριος - εκέμβριος Ἔτος 4 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προίμιο...3 Ἡ ἐλπίδα τῆς Χριστουγεννιάτικης ἀπελπισίας Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀδαμαντίου Αὐγουστίδη...4 Ἐκ Φαναρίου... Ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα