Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο:"

Transcript

1 1 Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο: Η Περίπτωση των Αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας και των Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Δρ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς Μαθηματικός-Οικονομολόγος Ιωάννης Χειλάς Επ. Καθηγητής Παν. Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον διεθνώς για το ζήτημα των εισοδημάτων από την εργασία σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο, την εθνικότητα, την φυλή, τον τομέα απασχόλησης κλπ. Η παρούσα εμπειρική μελέτη χρησιμοποιεί στοιχεία που ελήφθησαν με στρωματοποιημένη δειγματοληψία από την ελληνική οικονομία και αφορά τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία των αποφοίτων δευτεροβάθμιας και των πτυχιούχων τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης. Εκτιμώνται συναρτήσεις εισοδήματος. Από τη μελέτη συνάγεται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης, η εμπειρία, η οικογενειακή κατάσταση και ο τομέας απασχόλησης έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση του εισοδήματος ενώ το φύλο εν γένει δεν αποτελεί στατιστικά σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα του εισοδήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολεί διεθνώς τους ερευνητές και τους λήπτες των πολιτικών αποφάσεων επι θεμάτων αγοράς εργασίας, είναι ο προσδιορισμός των προσδιοριστικών παραγόντων των αμοιβών καθώς και οι διαφορές στις αμοιβές απο την μισθωτή εργασία μεταξύ των εργαζομένων: αποφοίτων διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης, διαφορετικού φύλου, διαφόρων εθνικοτήτων, διαφορετικού χρώματος κλπ. Οι βασικές θεωρίες για την μελέτη των εισοδημάτων κατά το δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα είναι: Η Θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου/Human Capital Theory η οποία δίνει έμφαση στις επιδράσεις της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της εργασιακής εμπειρίας στην παραγωγικότητα της εργασίας των εργαζομένων η οποία αντανακλάται στις αμοιβές από την εργασία [Schultz (1961, 1968), Becker (1964), Mincer (1974)]. Η Θεωρία της Τμηματοποίησης της Αγοράς Εργασίας/Labor Market Segmentation Theory η οποία υποδιαιρεί την αγορά εργασίας σε δύο τομείς με θέσεις απασχόλησης διαφορετικές σε όρους αμοιβής, ασφάλειας, ευκαιριών εξέλιξης και συνθηκών εργασίας. Κατ αυτή μεγάλος αριθμός γυναικών είναι αναγκασμένες να εργασθούν σε στενό πλαίσιο θέσεων απασχόλησης όπου οι μισθοί είναι χαμηλοί

2 2 [Cain (1976)]. Η Θεωρία των Διακρίσεων/Gender Discrimination Theory επιδιώκει να αναγνωρίσει παράγοντες εκτός αγοράς εργασίας για να εξηγήσει τις παραμένουσες διαφορές μισθών [Αnker (1997)]. Πολλές εμπειρικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες και την Ελλάδα επιβεβαιώνουν τη θετική επίδραση της εκπαίδευσης στα εισοδήματα από τη μισθωτή εργασία [Psacharopoulos (1982), Lambropoulos and Psacharopoulos (1990), Kioulafas, Donatos, Michailidis (1991), Τσαμαδιάς (2000), κ.α] και την υπεροχή των εισοδημάτων των ανδρών σε σχέση με τα αντίστοιχα των γυναικών [Psacharopoulos (1983), Petraki Kotti (1987), Huang (1999), Kanellopoulos and Mavromaras (2000)]. Μελέτη του ILO (1997) εκτιμά ότι οι γυναίκες που εργάζονται στη βιομηχανία έχουν εισόδημα απο την εργασία τους σε σχέση με τους άνδρες που κυμαίνεται: Βρετανία 68%, Γαλλία 79%, Σκανδιναυικές χώρες 78-89%. Μελέτη της European Commission (1998) εκτιμά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μέση τιμή της ωριαίας αμοιβής των γυναικών είναι περίπου 27% χαμηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη των ανδρών και ακόμη ότι οι εισοδηματικές διαφορές είναι μεγαλύτερες μεταξύ ανδρών και γυναικών με περισσότερη εκπαίδευση παρά με λιγότερη εκπαίδευση. Η μελέτη στοχεύει να προσδιορίσει στατιστικώς σημαντικούς παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των εισοδημάτων από την μισθωτή εργασία των εργαζομένων, αποφοίτων δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και πτυχιούχων τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΤΕ), στην ελληνική αγορά εργασίας. Ειδικότερα μελετάται αν στον ερευνώμενο πληθυσμό το επίπεδο εκπαίδευσης και το φύλο αποτελούν στατιστικώς σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του εισοδήματος από τη μισθωτή εργασία. ΔΕΙΓΜΑ Αντικείμενο της στατιστικής έρευνας είναι η εκτίμηση του ετήσιου χρηματικού εισοδήματος από την εξαρτημένη μισθωτή εργασία σε σχέση με μία σειρά από προσδιοριστικούς παράγοντες (ανεξάρτητες μεταβλητές). Φορείς του εισοδήματος είναι οι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς επιπλέον εκπαίδευση, που εργάζονται σε πλήρη απασχόληση στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Στο ετήσιο εισόδημα δε συμπεριλαμβάνονται οι έκτακτες και κατά περίπτωση αμοιβές, ούτε αμοιβές από πρόσθετη εκπαίδευση. Η έρευνα των

3 3 εισοδημάτων από μισθωτή εργασία διενεργήθηκε με βάση διαστρωματικά στοιχεία του έτους 1997 (περίοδος αναφοράς), που συλλέχθηκαν με δειγματοληψία από δύο υποπληθυσμούς του πληθυσμού που ερευνάται, τους εξής: Υποπληθυσμός Ι. Οι πτυχιούχοι της ΤΤΕ που εργάζονται ως μισθωτοί πλήρους απασχόλησης, σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την έρευνα του εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ (1997) το μέγεθος του υποπληθυσμού Ι είναι: Ν = άτομα. Υποπληθυσμός ΙΙ. Οι απόφοιτοι της ΔΕ (διάφοροι τύποι Λυκείων ή εξατάξιων Γυμνασίων) που εργάζονται ως μισθωτοί πλήρους απασχόλησης, σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την έρευνα του εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ (1997) το μέγεθος του υποπληθυσμού ΙΙ είναι: Μ = άτομα. Λόγω της μορφής και της κατηγοριοποίησης των δύο υποπληθυσμών καθένας απ αυτούς θεωρήθηκε στρωματοποιημένος σε έξι στρώματα, ως προς τους τρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας και τους δύο τομείς απασχόλησης [Τσαμαδιάς (2000)]. Η στρωματοποιημένη δειγματοληψία εκτός από την αυξημένη ακρίβεια των εκτιμήσεων που δίνει, προτιμήθηκε, επειδή παράλληλα παρέχει και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις κατά στρώμα [βλ. Ζαίρης (1991)]. Στον Πίνακα (1) παρουσιάζεται η δομή του δείγματος κατά φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης και τομέα απασχόλησης. Πίνακας 1: Δομή του Δείγματος κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης, Φύλο και Τομέα Απασχόλησης Επίπεδο Σύνολο Ευρύτερος Δημόσιος Ιδιωτικός Τομέας Γενικό Εκπ-σης Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Ανδρες Γυναίκες Σύνολο ΔΕ ΤΤΕ Σύνολο Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1997). Επεξεργασία Στοιχείων από τους Ερευνητές. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκτιμάται η συνάρτηση ηλικίας-εισοδήματος (age-earnings function) (1) για τα δύο επιπέδα εκπαίδευσης και για τα δύο φύλα. 2 W i = a + b.age i + c.age i + u i (1) Όπου, W i το εισόδημα από την μισθωτή εργασία του ατόμου i, Age i η ηλικία του ατόμου i, a σταθερά, b, c συντελεστές παλινδρόμησης και u i ο διαταρακτικός όρος.

4 4 Στον Πίνακα (2) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης της συνάρτησης (1) για τα δύο επίπεδα εκπαίδευσης και τα δύο φύλα. Πίνακας 2: Αποτελέσματα της Ανάλυσης Παλινδρόμησης, ανά Φύλο και Επίπεδο Εκπαίδευσης [Υπόδειγμα (1)]. Ανεξάρτητες Εξηρτημένη Μεταβλητή W Μεταβλητές Άνδρες Γυναίκες W TTE W ΔE W TTE W ΔE Σταθερά , , , ,248 (-3,096) (-3,431) (-2,565) (-1,312) *** *** ** N.S Αge 391, , , ,6967 (5,189) (7,272) (6,271) (5,142) *** *** *** *** Αge 2-3,289-2,7165-2,342-1,66150 (-3,458) (-5,707) (-4,165) (-3,281) *** *** *** *** R 2 26,94 26,64 38,37 23,59 Adj.R 2 0,2671 0,2643 0,3808 0,2368 F 115, , , ,8731 Signif *** *** *** *** N Σημείωση: Όπου ***, **, Ν.S στατιστική σημαντικότητα αντίστοιχα σε επίπεδα 1%, 5%, Μη Σημαντική. β. Με πλάγια γραφή, εντός παρένθεσης τιμές του t statistic. Διαπιστώνεται ότι η ηλικία έχει θετική και στατιστικά σημαντική (α=0,01) επίδραση στο εισόδημα και για τις τέσσερις εκτιμήσεις γεγονός που επαληθεύει την θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου. Παρατηρείται μάλιστα ότι η επίδραση αυτή είναι εντονότερη για τους άνδρες απ ότι για τις γυναίκες καθώς και για τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης σε σχέση με τους απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το αρνητικό πρόσημο και η στατιστική σημαντικότητα (α=0,01) του τετραγώνου της ηλικίας επαληθεύουν τη σχετική υπόθεση της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι τιμές του συντελεστή R 2 που θεωρούνται ικανοποιητικές, δεδομένου ότι τα στοιχεία είναι διαστρωματικά. Στο Διάγραμμα (1) παρουσιάζονται οι εξομαλυμένες γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων ηλικίας εισοδήματος για τους εργαζόμενους των δύο επιπέδων εκπαίδευσης και των δύο φύλων.

5 5 Διάγραμμα 1: Εξομαλυμένες Γραφικές Παραστάσεις των Συναρτήσεων Ηλικίας- Εισοδήματος κατά Φύλο και Επίπεδο Εκπαίδευσης 8,000 7,000 6,000 Εισόδημα 5,000 4,000 3,000 Wtte,άνδρες 2,000 Wse,άνδρες Wtte,γυναίκες 1,000 Wse,γυναίκες Ηλικία Από το διάγραμμα γίνεται φανερό ότι η παραβολικής μορφής γραφική παράσταση για το επίπεδο της ΤΤΕ είναι πάνω από την αντίστοιχη της ΔΕ του αυτού φύλου και για τους άνδρες πάνω από τις αντίστοιχες των γυναικών του αυτού επιπέδου εκπαίδευσης, σε όλο το διάστημα του εργάσιμου βίου. Οι γραφικές παραστάσεις ανέρχονται με μειούμενη κλίση όσο προχωρεί η ηλικία, φθάνουν στο ανώτατο σημείο και στη συνέχεια κατέρχονται. Οι γραφικές παραστάσεις των ανώτερων επιπέδων εκπαίδευσης είναι οξύτερες από τις αντίστοιχες των χαμηλότερων επιπέδων. Στη συνέχεια εκτιμάται η βασική συνάρτηση του Mincer (2) για τους άνδρες και τις γυναίκες: 2 LnW i = a + b.s i + c 1. EX i + c 2.EX i + u i (2) Όπου, S i η διάρκεια σε έτη της εκπαίδευσης του ατόμου. Λαμβάνεται 12 αν το άτομο είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας και 16 αν είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, EX i η πραγματική εμπειρία στην αγορά εργασίας του ατόμου a σταθερά, b, c συντελεστές παλινδρόμησης και u i ο διαταρακτικός όρος. Σύμφωνα με τον Mincer (1974) ο συντελεστής της μεταβλητής S εκτιμά την μέση ιδιωτική αποδοτικότητα των επενδύσεων σε εκπαίδευση για κάθε επιπλέον έτος σπουδών. Στον Πίνακα (3) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης της συνάρτησης (2), για τους άνδρες και τις γυναίκες.

6 6 Πίνακας 3: Αποτελέσματα της Ανάλυσης Παλινδρόμησης [Υπόδειγμα (2)] Ανεξάρτητες Εξηρτημένη Μεταβλητή LnW Μεταβλητές Άνδρες Γυναίκες Coeff t-stat Sign Coeff t-stat Sign Σταθερά 14, ,486 *** 14, ,995 *** S 0, ,974 *** 0, ,308 *** EX 0,048 14,781 *** 0,047 14,930 *** EX 2-0, ,059 *** -0, ,084 *** R 2 0,4056 0,4696 AdjR 2 0,4043 0,4680 F 303, ,676 Signif *** *** N Σημείωση: Όπου, *** στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 1%. Από τα στοιχεία του Πίνακα (3), διαπιστώνεται ότι η διάρκεια σπουδών και η εμπειρία αποτελούν θετικούς και στατιστικά σημαντικούς (α=0,01) προσδιοριστικούς παράγοντες του εισοδήματος, γεγονός που επαληθεύει την θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το αρνητικό πρόσημο και η στατιστική σημαντικότητα (α=0,01) του συντελεστή του τετραγώνου της εμπειρίας επαληθεύουν τη σχετική υπόθεση της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι τιμές του συντελεστή R 2 θεωρούνται ικανοποιητικές, δεδομένου ότι τα στοιχεία είναι διαστρωματικά. Το βασικό υπόδειγμα του Mincer εφαρμόζει καλίτερα για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες. Οι αποδοτικότητες των επενδύσεων σε εκπαίδευση των δύο φύλων είναι σχεδόν ίσες. Τέλος, εκτιμάται η συνάρτηση (3), στην οποία υπεισέρχονται ως ερμηνευτικές μεταβλητές εκτός της διάρκειας σπουδών και της εργασιακής εμπειρίας, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, ο τομέας απασχόλησης και οι μεταβλητές αλληλεπίδρασης του φύλου με κάθε μιά απο τις ερμηνευτικές μεταβλητές. LnW i = a + b.s i + c 1.EX i + c 2.EX 2 i + d 1.SEX i + d 2. MARST I + d 3. SEMPL i + f 1.SEX i *S i + f 2.SEX i *EX i + f 3.SEX i *MARST i + f 4.SEX i *SEMPL i + u i (3) Όπου, SEX το φύλο, 1 αν το άτομο είναι άνδρας και 0 αν είναι γυναίκα, MARST η οικογενειακή κατάσταση, 1 αν το άτομο είναι παντρεμένο και 0 αν είναι ανύπαντρο, SEMPL ο τομέας απασχόλησης, 1 αν το άτομο εργάζεται στο δημόσιο τομέα και 0 αν εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Στον Πίνακα (4) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης της εξίσωσης (3).

7 7 Πίνακας 4: Αποτελέσματα της Ανάλυσης Παλινδρόμησης [Υπόδειγμα (3)] Ανεξάρτητες Εξηρτημένη Μεταβλητή LnW Μεταβλητές Coeff t-stat Sign Σταθερά 14,138 (229,035) *** S 0,04528 (10,857) *** EX 0,03764 (14,526) *** EX 2-0, (-6,758) *** SEX 0,116 (1,452) p=0,147 MARST 0,09022 (4,653) *** SEMPL 0,08396 (4,925) *** SEX* S 0, (0,105) p=0,916 SEX*EX 0, (0,814) p=0,416 SEX*MARST 0, (0,266) *** SEX*SEMPL -0,06637 (-2,898) p=0,004 N=2.326 R 2 = 0,469 AdjR 2 =0,467 F=204,397 P<0.001 Σημείωση: όπου, ***, Ν.S στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδα αντίστοιχα 1%, μη σημαντική. Από τα στοιχεία του Πίνακα (4) διαπιστώνεται ότι η διάρκεια σπουδών, η εμπειρία, η οικογενειακή κατάσταση και ο τομέας απασχόλησης αποτελούν θετικούς και στατιστικά σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του εισοδήματος. Το φύλο εμφανίζει θετική αλλά μη στατιστικά σημαντική επίδραση στο εισόδημα. Το φύλο σε αλληλεπίδραση με τον τομέα απασχόλησης έχει αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση στο εισόδημα, ενώ το φύλο σε αλληλεπίδραση με τη διάρκεια σπουδών, την εμπειρία και την οικογενειακή κατάσταση δεν αποτελεί στατιστικά σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα. H τιμή της F-statistic δείχνει μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών και εξηρτημένης μεταβλητής. Η τιμή του συντελεστή R 2 θεωρείται ικανοποιητική και δείχνει την καλή ερμηνευτική ικανότητα της εξίσωσης, δεδομένου ότι τα στοιχεία είναι διαστρωματικά. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Από την παρούσα μελέτη διαπιστώνεται ότι οι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης έχουν υψηλότερα εισοδήματα από μισθωτή εργασία σε σχέση με τους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ηλικία επηρεάζει θετικά και στατιστικά σημαντικά το εισόδημα. Επίσης η διάρκεια σπουδών, η εμπειρία, η οικογενειακή κατάσταση και ο τομέας απασχόλησης επιδρούν θετικά και στατιστικά σημαντικά στο εισόδημα. Το φύλο εν γένει δεν αποτελεί στατιστικά σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα του εισοδήματος. Το φύλο σε αλληλεπίδραση με τον τομέα απασχόλησης επιδρά αρνητικά και στατιστικά σημαντικά στο

8 8 εισόδημα, ενώ το φύλο σε αλληλεπίδραση με τη διάρκεια σπουδών, την εμπειρία και την οικογενειακή κατάσταση δεν επιδρά στατιστικά σημαντικά στο εισόδημα. Συνεπώς,σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της μελέτης επιβεβαιώνεται η θετική επίδραση της εκπαίδευσης στο ελληνικό σύστημα της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και των δύο φύλων, ενώ το φύλο ως προσδιοριστικός παράγων δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στο εισόδημα από την μισθωτή εργασία των ατόμων του ερευνώμενου πληθυσμού. ABSTRACT This paper is a first attempt to investigate the determinants which effect on earnings of hired labor. Particularly, we examined wheather the educational level, sex etc have any statistical significance on earnings. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ζαίρης, Π. (1991): Τεχνικές Δειγματοληπτικών Ερευνών, Εκδ. Ρώσση, Αθήνα Tσαμαδιάς, K. (2000): Η Αποδοτικότητα των Επενδύσεων στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση, Διδακτορική Διατριβή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Anker, R. (1997): Theories of occupational segregation by sex: an overview, International Labor Review, Vol. 136 N o 3, pp Becker, G. (1964): Human Capital, Princeton University Press Cain, G. (1976): The Challenge of Segmented Labor Market Theories to Orthodox Theory: A Survey, Journal of Economic Literature, Vol. 14, N 0. 4, pp. 1, European Commission (1998): Earnings Differentials between Men and Women, Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Unit V/D.5 Huang, T.Ch. (1999): The impact of education and seniority on the male-female wage gap: is more education the answer? International Journal of Manpower, Vol 20, N O 6, pp ILO (1997), Bulletin of Labor Statistics, International Labor Office, Geneva Kanellopoulos, C. and Mavromaras K. (2000): Male-female labour market participation and wage differentials in Greece, Discussion Papers N o. 71, Centre of Planning and Economic Research Kioulafas, K., Donatos, G. and Michailidis, G. (1991): Public and Private Sector Wage Differentials in Greece, International Journal of Manpower, Vol 12, N3, pp Lambropoulos, H and Psacharopoulos, G. (1992): Educational Expansion and Earnings Differentials in Greece, Comparative Education Review, Vol. 36, N 1, pp Mincer, J. (1974): Schooling, Experience and Earnings, Columbia University Press, New York Psacharopoulos, G. (1982): Earnings and Education in Greece

9 9 European Economic Review, Vol.17, pp Petraki-Kottis, A. (1987): Earnings Differentials in Manufacturing in Greece:A Statistical Exploration, International Journal of Manpower,Vol.8,N o 4, pp Schultz, Th. (1961): Investment in Human Capital, American Economic Review, Vol. 51, pp Schultz, Th. (1968): The Concept of Human Capital: A Reply, in the Economics of Education, M. Blaug, Penguin

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 51, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 51, No 3-4, University of Piraeus Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των μισθών στην Ελλάδα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτική και Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κ. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ Μαθηματικός Οικονομολόγος (Ph. D), Αγ.Αναργύρων 28, Γαλάτσι, 1146 Π. ΧΑΝΗΣ Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο στην Οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περίοδος 1998-2002)

Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο στην Οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περίοδος 1998-2002) Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο στην Οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περίοδος 1998-2002) Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς 1, Χρήστος Σταϊκούρας 2 1 2 Μαθηματικός - Οικονομολόγος (PhD) Λέκτορας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος*, Σταϊκούρας Χρήστος**, Πέγκας Παναγιώτης*** * Μον. Επικ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (ctsamad@hua.

Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος*, Σταϊκούρας Χρήστος**, Πέγκας Παναγιώτης*** * Μον. Επικ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (ctsamad@hua. To Απόθεμα του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, οι Συσχετίσεις και οι Αιτιώδεις Σχέσεις του με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το Διαθέσιμο Εισόδημα και τις Ιδιωτικές Καταθέσεις στις Περιφέρειες της Ελλάδας, την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής οκίμια Οικονομικής Πολιτικής ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ Κωνσταντίνος Βραχίμης Τμήμα Οικονομικών Πάνος Πασιαρδής Τμήμα Οικονομικών και Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

H Μαθηματική Γνώση Προσδιοριστικός Παράγων του Ρυθμού Mεγέθυνσης και Ανάπτυξης της Οικονομίας

H Μαθηματική Γνώση Προσδιοριστικός Παράγων του Ρυθμού Mεγέθυνσης και Ανάπτυξης της Οικονομίας H Μαθηματική Γνώση Προσδιοριστικός Παράγων του Ρυθμού Mεγέθυνσης και Ανάπτυξης της Οικονομίας Δρ. Κώστας Π. Τσαμαδιάς Μαθηματικός - Οικονομολόγος Μετ/πτχ.Ειδ. Οργάνωση - Διοίκηση Διδάκτωρ Οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Του μεταπτυχιακού φοιτητή Σταθούση Γιάννη Οι δαπάνες για εκπαίδευση αναγνωρίζονται ευρέως ως μια επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό/κεφάλαιο που συνεισφέρει θετικά στην

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ

Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Διαγενεακή κινητικότητα και αντικείμενο σπουδών των πρωτοετών φοιτητών της πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ*

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ* «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 41, Τεύχος 4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 41, No 4, University of Piraeus ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ* Των Σαράντη Λώλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Η Χρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1 Η Χρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα Αναγκαία η Νέα Προσέγγιση Δρ. Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος Μαθηματικός-Οικονομολόγος 1. Εισαγωγή Έχει θεωρητικά υποστηριχθεί και εμπειρικά επιβεβαιωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Αντωνίνης St. Antony s College and CSAE, University of Oxford, U.K. και. Πάνος Τσακλόγλου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΙΜΟΠ

Μάνος Αντωνίνης St. Antony s College and CSAE, University of Oxford, U.K. και. Πάνος Τσακλόγλου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΙΜΟΠ Μάνος Αντωνίνης St. Antony s College and CSAE, University of Oxford, U.K. και Πάνος Τσακλόγλου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΙΜΟΠ ΟΙ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Employment and GDP in Greece: An Empirical Approach

Employment and GDP in Greece: An Empirical Approach Employment and GDP in Greece: An Empirical Approach Kyriazopoulos Georgios Applicant Professor of Financial Management in the Technological Institution of Education in Western Macedonia Kozani Greece www.kyriazopoulosg@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής οκίμια Οικονομικής Πολιτικής ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΣΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μιχάλης Μιχαήλ Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστήμιο Κύπρου Κώστας Χατζηγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής οκίμια Οικονομικής Πολιτικής ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μιχάλης Σ. Μιχαήλ Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστήμιο Κύπρου Κώστας Χατζηγιάννης Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακεδονίας, Εγνατίας 156, τ.θ.1591, 540 06 Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310-891471, 6944771772, E-mail: hp@uom.gr

Μακεδονίας, Εγνατίας 156, τ.θ.1591, 540 06 Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310-891471, 6944771772, E-mail: hp@uom.gr Βαθμολογικές επιδόσεις των παιδιών των μεταναστών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Academic performance of immigrant children in primary and secondary education in Greece Καραμανλή

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση και Ανάλυση της Απασχόλησης των Αποφοίτων ΤΕΙ

ιερεύνηση και Ανάλυση της Απασχόλησης των Αποφοίτων ΤΕΙ ιερεύνηση και Ανάλυση της Απασχόλησης των Αποφοίτων ΤΕΙ Χρήστος Κοίλιας ΤΕΙ Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνος & ηµητσάνης, 122 10, Αιγάλεω, Αθήνα e-mail: ckoilias@teiath.gr Βασίλης Κώστογλου Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΩΣΤΑΣ Π. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2000 ii Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής υπό του Χαροκοπείου

Διαβάστε περισσότερα

Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα Μαρία Καραμεσίνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα Μαρία Καραμεσίνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2006 1 (1), 67-84 Social Cohesion and Development 2006 1 (1), 67-84 Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Graduate Technological Education Institute of Piraeus

Graduate Technological Education Institute of Piraeus Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Οι προσδοκίες των μεταπτυχιακών φοιτητών από την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις

Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις Χρήστος Παπάζογλου ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΆΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 51, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 51, No 3-4, University of Piraeus ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπό Παναγιώτη Λαζαρίδη* Abstract

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

LABOR FORCE PARTICIPATION

LABOR FORCE PARTICIPATION ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LABOR FORCE PARTICIPATION ΒΟΥΒΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα