ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 42575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π) Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/ Επιστροφή ειδικών τίτλων του ν. 3723/08 από Συνε ταιριστική Τράπεζα Ευβοίας Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα δι αχείρισης και ελέγχου του φορέα: «Δ/ΝΣΗ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» Συμπλήρωση της / /0016/ (ΦΕΚ 2134 τ.β ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δη μόσιο Tροποποίηση της υπ αριθμ /531/ κοι νής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιχορή γησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας ετών νεοεισερχο μένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχει ρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας» (ΦΕΚ 1655 Β), όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ /974/ όμοια (ΦΕΚ 118 Β ) Ίδρυση, μεταφορά και λειτουργία Θεραπευτικών Μο νάδων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)σε παραχωρούμενους χώρους Νοσο κομείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /1679 (1) Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α/98). β. 1) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπ. Οικονο μικών, συγχώνευση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α 213/ ). 2) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ A/221/ ). γ. Του άρθρου 23 του Ν.3229/2004 «Εποπτεία της ιδι ωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παι χνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38). δ. Τις διατάξεις του Ν.4002/ (ΦΕΚ 180 Α ) περί «Τροποποίησης της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημο σιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργεί ων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». 2. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Του Π.Δ 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α/213/ ).

2 42576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Επιτροπής η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς και θα καλυφθεί από τον κωδικό για το ειδικό αποθεματικό του Προϋπο λογισμού 2012, αποφασίζουμε και πιστοποιούμε: Την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) από την ημερομηνία δημο σιεύσεως της παρούσης στο ΦΕΚ. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ /Β.2508 (2) Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη τας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδο νίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμ ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α ) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α ). 2. Το άρθρο 90 του «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250Α/ ) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρη ματοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ /Β2884 (ΦΕΚ 2471 Β/ ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρημα τοπιστωτικής κρίσης». 5. Το άρθρο 60 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α/ ) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτι κά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». 6. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α/ ) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.» 7. Το άρθρο 7 του Ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγη τικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 148/ ). 8. Το άρθρο 19 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισί ου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμ ματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» 9. Το άρθρο 8 του Ν. 4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιτωτικού χαρακτήρα Κύ ρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιή σεων της και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 218 Α/ ) 10. Την υπ αριθμ. Ν. 260/2010 έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κρατική ενίσχυση (C(2010)4486). 11. Την υπ αριθμ. C(2011) 4590/ SA έγκρι ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 12. Την υπ αριθ (Α.Π. 2/57106/0025) εντολή της Δ25 Δ/νσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δα νείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την επαναγορά από ΑΤΕ προνομιούχων μετοχών του Ν. 3723/ Την υπ αριθμ. 244/ εισήγηση του Υποδιοι κητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την συμπληρωματική κατανομή των προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εισήγηση του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αριθμ. 2/88736/0023Α (3) Επιστροφή ειδικών τίτλων του ν. 3723/08 από Συνεται ριστική Τράπεζα Ευβοίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Το άρθρο 1 του ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16Α/1994) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανεί ων του Ελληνικού Δημοσίου κλπ.». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α/1994) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλ λήλων, εν γένει σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/2005). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/1995) και του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/2010). 5. Την αριθμ /2981/0023/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/ )». 6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 11 του ν.3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομί ας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250Α/2008).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΙΡ/08/1742/ για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02). 9. Το άρθρο 39 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010), για την «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις». 10. Την υπ αριθμ. Ν. 690/ έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμμα τος ενίσχυσης της ρευστότητας. 11. Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. 12. Την αριθ /Β.2884/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Ενίσχυ ση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώ πιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης». (ΦΕΚ 2471 Β /08), καθώς και την αρ. πρωτ / Β 1187/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρ μογής του ν. 3723/2008». (ΦΕΚ 825 Β /2010). 13. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 243 A /2011). 14. Την αριθ. 2/76816/0023Α/ (ΦΕΚ 2246 Β /2010) για τη διάθεση ειδικών τίτλων του ν.3723/2008 στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας. 15. Το αριθ. πρωτ. 1626/ έγγραφο του ΟΔΔΗΧ σχετικά με την επιστροφή των ειδικών τίτλων του ν.3723/08 από την Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας, αποφασίζουμε: Την επιστροφή από την Συνεταιριστική Τράπεζα Ευ βοίας προς το Ελληνικό Δημόσιο των ειδικών τίτλων του ν.3723/08 που διατέθηκαν στην εν λόγω τράπεζα με δανεισμό (lending facility) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Ημ/νία σύμβασης ISIN Λήξη Τίτ λων Τοκομ. Ονομαστική Αξία Ημ/νία επιστροφής 07/12/2010 GR /04/2013 0% /12/2011 Οι τίτλοι θα επιστραφούν με ημερομηνία 06/12/2011 (ημερομηνία διακανονισμού). Μετά την επιστροφή τους οι τίτλοι ακυρώνονται. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αριθμ. 1616/0051 (4) Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρι σης και ελέγχου του φορέα: «Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν.3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α 40). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ» (ΦΕΚ Α 65). 6. Την αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ θρο 15 Ν. 3614/2007)». 7. Την αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κλπ. (Δ51 και Δ56). 8. Την αριθμ. 2/54497/0004/ (ΦΕΚ Β 1792) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι κής/γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2 στοιχ. Β παρ. 2 περιπτ. ιβ). 9. Την αριθμ. 2/39050/0022/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 304/ ). 10. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετα κινήσεων» (ΦΕΚ Β /1069/ ). 11. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται δαπάνη για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β ). 13. Την εγκεκριμένη στην αρ. 442/ συνεδρί αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο

4 42578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στην αριθ. 442/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγ χων για την ελεγκτική περίοδο 1/07/2011 εώς 30/6/2012, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΤΠΑ. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμμα τισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι φερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονιστής. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με Α.Δ.Τ. AB , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμμα τισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. AB , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμμα τισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από τις 04/12/2011 έως τις 09/12/2011 στην ΚΡΗΤΗ, συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετακίνησης. Ειδικότερα οι ημερομηνίες ελέγ χου είναι από 05/12/2011 έως και 09/12/ Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ανωτέρω φορέα. 5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 9 του προοιμίου απόφαση, όπως τροποποιείται με τους υπό στοιχεία 4 και 5 του προοιμίου Νόμους. 6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 10 του προοιμίου απόφαση. 7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.). Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α ΕΞ 2011 (5) Συμπλήρωση της / /0016/ (ΦΕΚ 2134 τ.β ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α ), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλ λαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης απο δεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού. 2. Την / /0016/ (ΦΕΚ 2134 τ.β ) από φαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. 3. Την αριθ. Υ. 25/ (ΦΕΚ 2792 Β/ ) από φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Στο άρθρο 3 της Α.Υ.Ο / /0016/ ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ 2134 τ.β ), όπως ισχύει, προστίθεται πα ράγραφος 17, ως εξής: «17. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι τις 15 Μαρτίου 2012». Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αριθμ /563 (6) Tροποποίηση της υπ αριθμ /531/ κοι νής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγη σης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γε νικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συ νέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας» (ΦΕΚ 1655 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ /974/ όμοια (ΦΕΚ 118 Β ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και του άρθρου 17 του N. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267 Α), όπως τροποποιήθη κε με τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 53 Α) ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προ στασία της Εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65 Α). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 τους Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α). 8. Τις αριθμ /4775/ υπουργική από φαση, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό / οικ / και /οικ. 6733/ υπουρ γικές αποφάσεις, με τις οποίες εκχωρήθηκαν αρμο διότητες διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον ΟΑΕΔ. 9. Την υπ αριθμ /531/ κοινή υπουργική απόφαση «κατάρτιση προγράμματος απόκτησης εργα σιακής εμπειρίας για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργο δότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφα λιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ /974/ όμοια 10. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α). 11. Την αριθμ /ΕΥΣ/1749/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστή ματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540 Β), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ /ΕΥΘΥ 2041/ όμοια (ΦΕΚ1957 Β). 12. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ147 Α). 13. Το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (148 Α ). 14. Την αριθμ. 5116/3184/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (ΦΕΚ 2741 Β ). 15. Την υπ αριθμ. 2854/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρίασης 37/ ) που μας υπο βλήθηκε με το αριθμ. Β132940/ έγγραφό του. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται επί πλέ ον δαπάνη, πέραν αυτής που είχε υπολογισθεί με την υπ αριθμ /531/ κοινή υπουργική απόφα ση «κατάρτιση προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασί ας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφο ρών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση από κτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ /974/ όμοια, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ /531/ κοινής υπουργικής απόφασης «κατάρτιση προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομέ νων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχι σης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ /974/ όμοια, ως κάτωθι: Αντικαθιστούμε την πρώτη παράγραφο αυτής ως εξής: «Κατάρτιση προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασί ας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα». Αντικαθιστούμε το άρθρο 2 αυτής ως εξής: «Άρθρο 2 Πλαίσιο ένταξης χρηματοδότηση επιλέξιμες περιοχές 1. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευ ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βα ρύνει τον ΚΑΕ Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13 περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε πε ριφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης στις οκτώ (8) Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυ τική Ελλάδα και Πελοπόννησος, Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εξόδου στις τρεις (3) Περιφέρειες: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μα κεδονία, Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εισόδου στις δύο (2) Περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα. Θα προκληθεί δαπάνη ύψους ,00 ευρώ (ΚΑΕ 2493) η οποία επιμερίζεται ως εξής:

6 42580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προϋπολογισμός δωδεκαμήνου (12μηνου) Σύμβασης Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας: ,00 ευρώ Προϋπολογισμός δεύτερου δωδεκαμήνου (12μηνου), εφόσον μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας: ,00 ευρώ Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμ ματος εξειδικεύονται ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας για τις οκτώ ως άνω Περι φέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό ,00 και θέσεις Άξονας Προτεραιότητας για τις τρεις ως άνω Πε ριφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό ,00 και θέσεις Άξονας Προτεραιότητας στις δύο ως άνω Περιφέ ρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό ,00 και 153 θέσεις Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των ,00 ευρώ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: Για το έτος 2010: ευρώ. Για το έτος 2011: ευρώ. Για το έτος 2012: ευρώ. 2. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Θεματικό Άξο να Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 με κωδικό θέματος προτεραιότητας 66 της με αριθ μό 53672/4775/ υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί ας, με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. 3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση χορηγούνται βάσει του Κα νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινή υπουργική αποφάση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χο ρηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση όμοιά της. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2011 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Αριθμ. ΔΥΓ6/ΓΠ (7) Ίδρυση, μεταφορά και λειτουργία Θεραπευτικών Μονά δων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) σε παραχωρούμενους χώρους Νοσοκομείων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τον Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης (Π.Δ. 95/2000 ΦΕΚ Α 76/ , άρθρο 14). 2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ (Δ.Υ.Γ6/Γ.Π. οικ ΦΕΚ Β 1603/ ). 3. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α 129/ ) «Ανα βάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης». 4. Το άρθρο 50 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 5. Το Π.Δ. 148/2007 (ΦΕΚ Α 191/ ) «Κωδικο ποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νο μοθεσίας για τα ναρκωτικά». 6. Τον Ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α 103/ ) «Κώδι κας Νόμων για τα Ναρκωτικά» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ). 8. Το άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ Α 158/ ) «Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οικονομικώς αδυνά των». 9. Τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ Α 149/ ) «Περί λήψης μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικο νομικώς αδυνάτων». 10. Την υπ αριθμ (ΦΕΚ Β 1747/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Νοσηλευτική και Ιατροφαρμακευ τική περίθαλψη ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών» των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 11. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 40 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/ ) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστα σης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 12. Την ληφθείσα απόφαση επί του πρώτου (1ου) θέματος της 24ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ (31/08/2011) για ίδρυση και λειτουργία νέων θεραπευ τικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, Σταθμούς του ΙΚΑ και Στρατιωτικά Νοσοκομεία. 13. Την ληφθείσα απόφαση επί του δεκάτου πέμπτου (15ου) θέματος της 26ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ ( ) για 1) έγκριση συμπλήρωσης της απόφασης του πρώτου (1ου) θέματος της 24/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ αναφορικά με την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων θεραπευτικών μονάδων του ΟΚΑΝΑ σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, Σταθμούς του ΙΚΑ και Στρατιωτικά Νοσοκομεία και 2) επικαιρο ποίηση των ήδη λειτουργούντων μονάδων του ΟΚΑΝΑ σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ και ΙΚΑ. 14. Για το τρέχον έτος έχει προβλεφθεί δαπάνη ύψους δέκα εκατομμυρίων ( ,00) ΕΥΡΩ, η οποία θα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καλυφθεί από τον υπ αριθμ ΚΑΕ του ΟΚΑΝΑ. Για τα επόμενα έτη υπολογίζεται ετήσια δαπάνη ύψους τριάντα εκατομμυρίων ( ,00) ΕΥΡΩ, η οποία θα καλυφθεί από τον εν λόγω ΚΑΕ του ΟΚΑΝΑ, απο φασίζουμε: Την τοποθέτηση και εγκατάσταση, την ίδρυση ή και την μεταφορά και την λειτουργία Θεραπευτικών Μονά δων του Ο.ΚΑ.ΝΑ., κατά περίπτωση, για την εφαρμογή και λειτουργία από αυτόν Προγραμμάτων πολλαπλής παρέμβασης Μονάδων χορήγησης υποκατάστατων και Εξωτερικών Ιατρείων Ουσιοεξαρτήσεων, σε παραχωρού μενους αδόμητους χώρους ή και σε παραχωρούμενα κτίρια των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., Μονάδων Υγείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., Στρατιωτικών Νοσοκομείων και χώ ρων και υποδομών των Ενόπλων Δυνάμεων. Για την σε αδόμητους χώρους των εν λόγω παραχωρουμένων ακι νήτων τοποθέτηση και εγκατάσταση των ανωτέρω Θε ραπευτικών Μονάδων ως προσωρινώς τοποθετουμένων και εγκαθισταμένων προκατασκευασμένων λυόμενων δομών εμβαδού έως 200 τ.μ. σε ισόγειο ή και διώροφο κτίσμα, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Στις Μονάδες αυτές χορηγούνται οι εγκεκριμένες ουσίες για την υποκατάσταση της εξάρτησης ή και κάθε άλλη εγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία για την εν γένει φαρμακευτική αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης, έτσι όπως οι εν λόγω ουσίες αυτές καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με το πλαίσιο και τους όρους λειτουργίας των Θεραπευτικών μονάδων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Η παραχώρηση των παραπάνω κτιρίων ή και αδόμη των χώρων, καθώς επίσης και η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Νοσοκομείων και του Ο.ΚΑ.ΝΑ., πραγματο ποιείται, σε άμεση εκτέλεση, πλήρη και πιστή εφαρμογή και προσήκουσα υλοποίηση της παρούσας απόφασης, μετά από υποβαλλόμενο εγγράφως σε αυτά σχετικό και τυπικό αίτημα του ΟΚΑΝΑ και άνευ τινός άλλου, με την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης και ανάπτυξης συνεργασίας ή και άτυπα, για αόριστο χρόνο και χωρίς αντάλλαγμα. Η συντήρηση των παραχωρουμένων κτιρίων πραγ ματοποιείται με επιμέλεια, μέριμνα και δαπάνες του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Την αποκλειστική αρμοδιότητα και την ευθύνη εγκατά στασης, διοικητικής οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης, πρόσληψης, εκπαίδευσης και στελέχωσης με το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό, θεραπευτικό, διοικη τικό και λοιπό προσωπικό, τη χάραξη και το σχεδιασμό της πολιτικής, τον προγραμματισμό των δράσεων και την εποπτεία του επιτελούμενου έργου των παραπάνω Θεραπευτικών Μονάδων του Ο.ΚΑ.ΝΑ., έχει ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. Οι δαπάνες για τη λειτουργία αυτών των Μονάδων βα ρύνουν τον προϋπολογισμό του. Τα Νοσοκομεία αναλαμβάνουν με τα υπάρχοντα τμή ματα τους: α) την κάλυψη των αναγκών των ουσιοεξαρ τημένων ασθενών του Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων, εφόσον η ύπαρξη των εν λόγω ιατρικών ειδικοτήτων δεν προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κα νονισμό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ή πρόκειται περί θέσεων που δεν έχουν εισέτι καλυφθεί από αυτόν, β) την αντιμετώπιση των αναγκών περίθαλψης τους, γ) την χορήγηση φαρμά κων για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε άλλου προβλή ματος σωματικής ή ψυχικής υγείας των ουσιοεξαρτημέ νων ασθενών του Ο.ΚΑ.ΝΑ., εκτός αυτών των φαρμάκων που απαιτούνται και χορηγούνται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της εξάρτησης και δ) την υποχρέωση εκτέλεσης των συνταγών φαρμάκων των ιατρών του Ο.ΚΑ.ΝΑ. που ενσωματώνονται σε βιβλι άρια ανασφαλίστου των ουσιοεξαρτη μένων ασθενών του, που είναι δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και προσκομίζονται στα φαρμακεία των Νοσοκομείων. Μετά από αίτημα του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και εφόσον δεν επαρ κεί το ιατρικό προσωπικό του, για την κάλυψη των ανα γκών των παραπάνω Θεραπευτικών Μονάδων του σε ιατρικό προσωπικό, δύνανται να τοποθετούνται ιατροί και από τον κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρείται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η σύμβαση του επικουρικού ιατρού συνάπτεται με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει και η δαπάνη για την αμοιβή του. Τον καθορισμό των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, των Μονά δων Υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, των Στρατιωτικών Νοσοκο μείων και των χώρων και υποδομών των Ενόπλων Δυ νάμεων, όπου αναπτύσσονται, εγκαθίστανται, ιδρύονται, μεταφέρονται και λειτουργούν Μονάδες του ΟΚΑΝΑ ως εξής: Α. ΑΤΤΙΚΗ 1η ΥΠΕ 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 2. ΛΑΪΚΟ 3. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 4. ΕΛΠΙΣ 5. ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 6. ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 7. ΚΑΤ 8. ΓΕΝ. ΚΡΑΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 9. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 10. ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11. ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 12. ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 13. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14. ΕΛΕΝΑ 15. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 16. ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 17. ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΙΚΑ 19. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 20. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ 21. 7ο ΙΚΑ ΣΤΡΑΤ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 23. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗ ΓΟΥΔΗ 24. Π.Γ.Ν. ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ 2η ΥΠΕ 1. ΤΖΑΝΕΙΟ 2. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 3. ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΚΑ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 5. ΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6. ΘΡΙΑΣΙΟ 7. ΜΕΤΑΞΑ 8. ΑΤΤΙΚΟ 9. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 10. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1. ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 2. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

8 42582 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 4. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ 5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 6. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΣΤΡΑΤ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 9. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10. Γ.Ν. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 11. Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1. ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2. ΔΡΑΜΑ 3. ΚΑΒΑΛΑ 4 ΣΕΡΡΕΣ. 5. ΒΕΡΟΙΑ 6. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 7. ΚΟΖΑΝΗ 8. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9. ΤΡΙΚΑΛΑ 10. ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11. ΤΡΙΠΟΛΗ 12. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 13. ΡΕΘΥΜΝΟ 14. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 15. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 16. ΞΑΝΘΗ 17. ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 18. ΚΙΛΚΙΣ 19. ΕΔΕΣΣΑ 20. ΦΛΩΡΙΝΑ 21. ΓΡΕΒΕΝΑ 22. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23. ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24. ΑΡΤΑ 25. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 26. ΑΜΦΙΣΣΑ 27. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 28. ΑΡΓΟΣ 29. ΠΥΡΓΟΣ 30. ΣΠΑΡΤΗ 31. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 33. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 34. ΛΕΥΚΑΔΑ 35. ΚΩΣ 36. ΧΙΟΣ 37. ΣΑΜΟΣ 38. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 39. ΧΑΝΙΑ (ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ) 40. ΛΑΡΙΣΑ (ΠΑΝ/KO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ) 41. ΛΑΜΙΑ (Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ) 42. ΛΙΒΑΔΕΙΑ (Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) 43. ΧΑΛΚΙΔΑ (Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ) 44. ΡΟΔΟΣ (Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ) 45. ΑΓΡΙΝΙΟ (Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 46. ΠΑΤΡΑ (ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΡΙΟ) 47. ΒΟΛΟΣ (Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ) 48. ΠΡΕΒΕΖΑ (Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 49. ΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ψ.Ν. ΠΕΤΡΑΣ) 50. ΚΕΡΚΥΡΑ (Ψ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 51. ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΕ.ΠΑ.ΓΝ.Η.) Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 7 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 11548/Γ5 4025 απόφασης ΦΕΚ 2643 τ.β /2011 με θέμα, Έγκριση, προκήρυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2286 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΑΔΑ: 4ΑΛ04691ΩΓ-Ο4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/ 24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3522 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3240 5 Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 674 22 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 78482/25 8 1988 (ΦΕΚ 678/ τ. Β /13 9 1988) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 364 31 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχό λησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1580 16 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Πρωτ. 755/0051/15 05 2014 απόφασης σύστασης και συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27 4 2012/ απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 944 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα / /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Αριθμ.

Αθήνα / /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Αριθμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα / /2013 Αριθμ. Πρωτ: Θέμα: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση - επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων»

ΘΕΜΑ : «Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση - επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων» ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.10.27 08:50:29 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 26337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1087 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 από φασής μας (Β 1741).... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 449 5. Ο φόρος πολυτελείας για τα επιβατικά αυτοκίνητα ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές πα ράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1954 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1500 20 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 19-3-2014 Αρ.πρωτ.302 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση της με αριθμ.πρωτ.δ6α 1035276 ΕΞ2014 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών Σας κοινοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231 1 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1288 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 435/0051/20.03.20112 απόφα σης «Σύσταση και Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα