Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011"

Transcript

1 Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ :00-09:00 Δγγξαθέο 09:00-10:30 Ξξόεδξνο: Θαηεξίλα Πώθνπ, Γξ., Κνηλσληνιόγνο Τγείαο θαη Ιαηξηθήο, Πξόεδξνο Διιεληθνύ Γίθηπνπ ρνιείσλ Πξναγσγήο ηεο Τγείαο Γ.Δ..Π.Τ Ξξόεδξνο: Γεκήηξηνο Ξινπκπίδεο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο Α Νκηιία: Αξρνληνύια Αιεμάθε-Αλαζηαζνπνύινπ, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο - Οηθνγελεηαθή ύκβνπινο, Κέληξν Πξόιεςεο Υξήζεο Δμαξηεζηνγόλσλ Οπζηώλ Γήκνπ Κεθηζηάο ΟΚΑΝΑ "ΠΡΟΝΟΗ" «ινπνίεζε Βξαρείσλ Ξαξεκβάζεσλ Θαζνιηθήο Ξξόιεςεο γηα καζεηέο Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ. Κηα ζπλεξγαζία Δπαγγεικαηηώλ, Δζεινληώλ θαη Πρνιηθήο Θνηλόηεηαο» Β Νκηιία: Γηάλλεο Καληόο, Δπίθ. Καζεγεηήο Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην «Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο: Θέηνληαο πξνηεξαηόηεηεο ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα δηαηξνθήο, άζθεζεο θαη πξναγσγή ηεο πγείαο» Γ Νκηιία: Ησάλλεο Ρζηάληεο, MD, DPM, FRC Psych. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παηδνςπρηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Δηαηξείαο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ Δθήβνπ (Δ.Φ.Τ.Π.Δ.) Φπραλαιπηηθόο Φπρνζεξαπεπηήο,Πξόεδξνο Ιαηξηθώλ Δηδηθνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Κιάδνο Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Φπρηαηξηθήο (UEMS) «Δθθνβηζκόο θαη Βία ζην Πρνιείν» Α Νκηιία: Σξηζηίλα Γεκεηξαθάθε, Φπρνιόγνο Έξεπλαο, Κέληξν Μειεηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Ξξναπαηηνύκελεο Γεμηόηεηεο, Ηθαλόηεηεο θαη Γλώζεηο ησλ Δπαγγεικαηηώλ γηα Γξάζεηο ζηελ Ξξναγσγή γείαο: ην Ξξόγξακκα CompHP» Β Νκηιία: Αλδξέαο Αξκαηάο, ΜΑ.,MSCP, Κιηληθόο Φπρνιόγνο- Coaching Psychologist «Γηαρείξηζε ηνπ Δξγαζηαθνύ Πηξεο & Αλάπηπμεο ηεο Αλζεθηηθόηεηαο ζην Λνζνθνκεηαθό Ξεξηβάιινλ: Πύγρξνλεο Ξξαθηηθέο» Γ Νκηιία: Ξαλαγηώηεο Ραβαληώηεο, Αξρηηέθησλ, Δμεηδηθεπκέλνο ζε κειέηεο Ννζειεπηηθώλ Κηηξίσλ «Ρν Πύγρξνλεο Ρερλνινγίαο Λνζνθνκείν Κπνξεί λα Δίλαη Φηιηθό πξνο ην Σξήζηε;» 10:30-11:00 Γηάιεηκκα [1]

2 11:00-13:00 Πηξνγγπιό Ρξαπέδη: «Δζληθό Γηαδεκνηηθό Γίθηπν γηώλ Ξόιεσλ -Ξξναγσγήο γείαο» ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 Πηξνγγπιό Ρξαπέδη: «Ζ Ξξναγσγή γείαο ζε Λνζειεπόκελνπο Αζζελείο» Ππληνληζηήο: Πίκνο Γαληειίδεο, Γήκαξρνο Νεάπνιεο - πθεώλ Μέινο Γ.. ΚΔΓΚΔ, ΣΔΓΚ Ν.Θεζζαινλίθεο Πσηήξεο Ξαπαζππξόπνπινο, Ιαηξόο Τγηεηλνιόγνο, Φπρίαηξνο/ Γηεπζπληήο Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο «Γεκνηηθα Θεληξα Ξξνιεςεο γηα ηελ γεηα ζηε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε» Γηάλλεο Γξεγνξίνπ: Γ/ληήο ηεο θνηλσθεινύο επηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Βόινπ «Ραπηόηεηα γείαο σο εξγαιείν γηα ηε εθπόλεζε ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζε επίπεδν πόιεο- ην παξάδεηγκα ηνπ Βόινπ» Ληαίδε Ξαπαζαλαζνπνύινπ, Κνηλσληνιόγνο -Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Γηεπζύληξηα Διιεληθνύ Γηθηύνπ Τγηώλ Πόιεσλ ηεο Π.Ο.Τ. πξώελ πληνλίζηξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγηείο Πόιεηο ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ «γηείο Ξόιεηο. Αμηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία θνξέσλ θνηλόηεηαο, θνηλνηηθή ζπκκεηνρή, δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία» Γξ. Πηέιηνο Πηπιηαλίδεο, Αλ. Καζ. Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο, Πάληεην Παλ., Δζληθόο Δθπξόζσπνο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία ζηνλ Π.Ο.Τ., Αληηπξόεδξνο W.A.P.R., Δπηζηεκνληθόο Γ/ληήο Δ.Π.Α.Φ.Τ «Γξάζεηο αγσγήο θαη πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλόηεηα» Ππληνληζηήο: Ληθόιανο Θνκηηόπνπινο, Γηεπζπληήο Β Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Κσλζηαληνπνύιεην Γ.Ν. Ν. Ισλίαο, Μέινο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Δ.Γ.Ν.Τ.Π.Τ. Πηαύξνο Θπξηαδήο, MSc Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο, Μέινο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Δ.Γ.Ν.Τ.Π.Τ. «Πρέζεηο Δπαγγεικαηηώλ γείαο θαη Αζζελώλ --Νη Γηαζηάζεηο ηεο "Δλδπλάκσζεο" θαη ηεο "Ππλεγνξίαο" ζηε Πύγρξνλε Ξξαγκαηηθόηεηα» Διέλε Ξαπαγηαλλίδνπ, MMedSci, Phd, Κιηληθή Γηαηηνιόγνο Γηαηξνθνιόγνο, Σκήκα Γηαηξνθήο Γ.Ν. Αζθιεπηείν Βνύιαο, Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Surrey, UK «Ππκβνπιεπηηθή Αζζελώλ θαη Ξξνζσπηθνύ κε Πηόρν ηελ Αιιαγή Γηαηξνθηθήο Ππκπεξηθνξάο ζηα Ξιαίζηα ηεο Ξξναγσγήο γείαο ζην Σώξν ηνπ Λνζνθνκείνπ» Ξαξαζθεπή Θαηζανύλνπ, Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Αζελώλ, Ννζνθνκείν Δπαγγειηζκόο «Γηαθνπή Θαπλίζκαηνο. Κήπσο ην Α θαη ην Υ;» Διηζάβεη Ησαλλίδε, Κνηλσληνιόγνο ηεο Τγείαο, Δπηκειήηξηα Σνκέα Κνηλσληνινγίαο, Δ..Γ.Τ. «Ζ Δκπεηξία από ηελ Ρνπνζέηεζε ησλ Ξνιηηηζηηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ ζηα Διιεληθά Λνζνθνκεία» [2]

3 ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ :00-14:30 Κεζεκεξηαλή Γηαθνπή 14:30-16:30 Πηξνγγπιό Ρξαπέδη: «Ξαξεκβάζεηο ζε καζεηέο θαη θνηηεηέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαπλίζκαηνο» Ππληνλίζηξηα: Καηίλα Πηάππα, Οδνληίαηξνο, Γξ Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, η. Πάξεδξνο Αγσγήο Τγείαο Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Αλαζηαζία Κπαξκπνύλε, Παηδίαηξνο, Γξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηκειήηξηα Σνκέα Γεκόζηαο θαη Γηνηθεηηθήο Τγηεηλήο, Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο «Θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο θνηηεηώλ Πρνιώλ Δπαγγεικάησλ γείαο» Α. Θαιαληδή Αδίδη, Καζεγήηξηα Κιηληθήο Φπρνινγίαο Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Γηεπζύληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπρνινγηθήο πκβνπιεπηηθήο Φνηηεηώλ «Ξαξεκβάζεηο ζε θνηηεηέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαπλίζκαηνο» Πηξνγγπιό ηξαπέδη: "Ξξναγσγή πγείαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο βαζηζκέλε ζε ελδείμεηο γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ" Ππληνληζηήο: Σαξίιανο Θνπηήο, Καζεγεηήο Τγηεηλήο Δπηδεκηνινγίαο & Γεκόζηαο Τγείαο, Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Γεκόζηαο Τγηεηλήο, ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ Πηέιηνο Ξαπαδόπνπινο, Δηδηθόο Ιαηξόο Δξγαζίαο «Ξξναγσγή πγείαο βαζηζκέλε ζε ελδείμεηο» Σαξάιακπνο Θενδώξνπ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οπξνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Ξξόιεςε θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε» Απόζηνινο Αρείκαζηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Ξαξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ» Καξία Θπξηαθίδνπ, Msc Φπρνιόγνο, Αλαπιεξώηξηα Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλε Κ.Π. Ππμίδα, Κέληξν Πξόιεςεο ΠΤΞΙΓΑ Ν. Θεζζαινλίθεο (πθηέο) «Νιηζηηθή παξέκβαζε γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαπλίζκαηνο- Θέληξν Ξξόιεςεο ΞΜΗΓΑ» Κπέθπ Θενδσξνπνύινπ, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Όκηινο Δηαηξεηώλ Unilever «Ξξναγσγή ςπρηθήο πγείαο» 16:30-17:00 Γηάιεηκκα [3]

4 ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 Αίζνπζα Καθεδνλία Α & B 17:00-19:00 Α Plenary Session: «Ζ Ξξνάζπηζε ηεο γείαο ζηελ Νηθνλνκηθή Θξίζε» Ππληνληζηήο: Γηάλλεο Ρνύληαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο, Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξόεδξνο ΔΟΦ Δηζεγήζεηο: Άλλα Οηηζαηάθε, Σέσο Δπηθεθαιήο ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πνιηηηθήο Τγείαο ηεο Π.Ο.Τ «Λέα Δπξσπατθή πνιηηηθή πγείαο γηα ηελ λέα επνρή» Γηάλλεο Πηνπξλάξαο, Καζ. Οηθνλνκηθώλ Παλ. Αζελώλ, Γελ. Γηεπζπληήο ΙΟΒΔ «Νηθνλνκηθή Θξίζε θαη Θνηλσληθή Ξνιηηηθή» Γηάλλεο Θπξηόπνπινο, Καζεγεηήο Οηθνλνκηθώλ ηεο Τγείαο, Κνζκήησξ Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο «Ζ γεία θαη νη πεξεζίεο γείαο ζηε Γίλε ηεο Νηθνλνκηθήο Θξίζεο» Γεξάζηκνο Βνπδνύξεο, Πξόεδξνο ΔΟΠΤΤ. «Ξνιηηηθέο γηα ηελ Ξξναγσγή ηεο γείαο ζηελ Νηθνλνκηθή Θξίζε. Ν ξόινο ηνπ ΔΝΞ» 19:00 Ρειεηή Δλαξμεο [4]

5 09:00-10:30 Ξξόεδξνο: Διπίδα Ξάβε, Δπηκειήηξηα, Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο Α Νκηιία: Σξύζα Κπαθνύια, Kαζεγήηξηα ηεο Παηδηαηξηθήο, Γηεπζύληξηα Β Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν «Π. & Α. Κπξηαθνύ» «Ζ ζεκαζία ηεο πξναγσγήο πγείαο ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο: νθέιε γηα ηελ πγεία θαη ηελ νηθνλνκία» Β Νκηιία: Θιέα Θαηζνπγηάλλε, Καζεγήηξηα Δπηδεκηνινγίαο θαη Ιαηξηθήο ηαηηζηηθήο, Δξγαζηήξην Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ιαηξηθήο ηαηηζηηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ιαηξηθή ρνιή «Ζ ππνβάζκηζε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο σο λνζνγόλνο παξάγσλ: αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, ζεξκηθή λεζίδα, ζόξπβνο» Γ Νκηιία: Ξ. Γεσξγνπνύινπ, Αλαπιεξώηξηα Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλε ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο ησλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Ννκνύ Αραΐαο «Γίθηπν θνξέσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ από ηε ρξήζε αιθνόι ζηελ πόιε ηεο Ξάηξαο» ΡΟΗΡΖ 15 ΛΝΔΚΒΟΗΝ :30-11:00 Γηάιεηκκα Ξξόεδξνο: Βαζίιεο Καθξόπνπινο, Βαζίιεηνο Μαθξόπνπινο Καζεγεηήο Σνκέαο Δπαγγεικαηηθήο & Βηνκεραληθήο Τγηεηλήο Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο Α Νκηιία: Δπαγγγειία Θππξαίνπ, Ιαηξόο Δξγαζίαο, Δπηκειήηξηα Α Σκήκα Ιαηξηθήο Σεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ΓΝΔ ΘΡΙΑΙΟ «Ξξόιεςε κπνζθειεηηθώλ παζήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία» Β Νκηιία: Καξία Λ. Θαληδαλνύ, Ιαηξόο-Βηνπαζνιόγνο, Λέθηνξαο Δπηδεκηνινγίαο θαη Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, Ιαηξηθή ρνιή Αζελώλ «Πύλδξνκν Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ζην ρώξν ηεο πγείαο» Γ Νκηιία: Δκκ. Γ. Βεινλάθεο, Ιαηξόο εξγαζίαο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Δπηδξά ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ;» [5]

6 11:00-13:00 Πηξνγγπιό Ρξαπέδη: «Ξξνγξάκκαηα πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο ζε επάισηνπο πιεζπζκνύο παηδηώλ πξνζρνιηθήο, ζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο» Ππληνληζηήο: Γεξάζηκνο Θνιαΐηεο, Δπηθ. Καζεγεηήο Παηδνςπρηαηξηθήο, Γηεπζπληήο, Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γελ. Ννζνθνκείν Παίδσλ "Η Αγία νθία" Γεώξγηνο Γηαλλαθόπνπινο, Παηδνςπρίαηξνο, Γηδάθησξ Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γελ. Ννζνθνκείν Παίδσλ "Η Αγία νθία" «Ξξόγξακκα πξναγσγήο πγείαο νηθνγελεηώλ γνλέσλ κε ςπρηθή δηαηαξαρή» Βαζηιηθή Σαληδαξά, Παηδνςπρίαηξνο, Γηεπζύληξηα ΔΤ, Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γελ. Ννζνθνκείν Παίδσλ "Η Αγία νθία" «Ξξόγξακκα Ξξναγσγήο Τπρηθήο γείαο παηδηώλ θαη εθήβσλ κε ρξόληα ζσκαηηθή λόζν» Γξ. Απόζηνινο Βνύξδαο, MRCPscyh, Παηδνςπρίαηξνο, Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή Παλ. Αζελώλ, Γελ. Ννο. Παίδσλ "Η Αγία νθία" «Γηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο αλειίθσλ θαη ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γνλέσλ» Έθε Ιάγηνπ-Ιηγλνύ, MPsychPsych. Φπρνζεξαπεύηξηα παηδηώλ θαη εθήβσλ, Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γελ. Ννζνθνκείν Παίδσλ "Η Αγία νθία" «Ξξόγξακκα πξώηκεο παξέκβαζεο ζε νηθνγέλεηεο βξεθώλ θαη λεπίσλ» ΡΟΗΡΖ 15 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 [6] Πηξνγγπιό ηξαπέδη: Τπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη, ςπρηθή πγεία θαη εξγαζηαθό πεξηβάιινλ Ππληνληζηήο: Φώηηνο Αλαγλσζηόπνπινο, PhD, Αλαπι. Καζεγεηήο Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Αιεμάλδξα Θνξσλαίνπ, Καζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ «Ρν εξγαζηαθό ζηξεο ζηελ επνρή καο» Γηάλλεο Θσλζηαληαθόπνπινο, Γξ. Μεραληθόο Μεηαιιείσλ- Μεηαιινπξγόο Μεραληθόο ΔΜΠ, Δζληθόο Δζηηαθόο Πόινο Πιεξνθόξεζεο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο & Τγείαο ζηελ Δξγαζία, Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο «Δπξήκαηα ηεο παλεπξσπατθήο έξεπλαο ESENER ζρεηηθά κε ηνπο ςπρνθνηλσληθνύο θηλδύλνπο ζηελ εξγαζία» Θ. Θ. Θσλζηαληηλίδεο, Δηδηθόο Ιαηξόο Δξγαζίαο, Αλ. Καζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο ΓΠΘ, Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο Ιαηξηθήο ρνιήο ΓΠΘ «Αλεξγία θαη γεία ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο: Τπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο από ηε ζεώξεζε ηεο Γεκόζηαο γείαο θαη ηεο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο» Θαηεξίλα Γηαλλνπνύινπ, Φπρνιόγνο, MSc, πληνλίζηξηα Δζληθνύ Γηθηύνπ Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο ζηνπο Υώξνπο Δξγαζίαο (ΔΓΠΤΥΔ) «Δξγαζία ζε Αξκνλία κε ηε Εσή: Δπξσπατθή εθζηξαηεία γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθή πγείαο θαη επεμίαο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ»

7 ΡΟΗΡΖ 15 ΛΝΔΚΒΟΗΝ :00-14:30 Κεζεκεξηαλή Γηαθνπή 14:30-16:30 Πηξνγγπιό Ρξαπέδη: «Γηαηξνθηθή αγσγή ζηελ θνηλόηεηα» Ππληνλίζηξηα: Αλησλία Ρξηρνπνύινπ, Καζεγήηξηα, Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Βαξδήο Ληίιεο, Γηαηξνθνιόγνο MSc.,Διιεληθό Ίδξπκα Τγείαο «Ν ξόινο ησλ παξαδνζηαθώλ ηνπηθώλ ηξνθίκσλ» Αλδξνλίθε Λάζθα, Δπηθ. Καζεγήηξηα Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Ζ ζπλεηζθνξά ηεο νκαδηθήο εζηίαζεο» Βαζηιηθή Κπελέηνπ, Δπηθ. Καζεγήηξηα Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Ζ Γηαηξνθηθή αγσγή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία: ν ξόινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο» Πηξνγγπιό Ρξαπέδη: «Λνζνθνκεία θαη πεξεζίεο Ξξναγσγήο γείαο. Από ηε ζεσξία ζηελ Ξξάμε» Ππληνληζηήο: Διεπζέξηνο Θεξαίνο, Γεληθόο Ιαηξόο - WHO NCD/PHC Consultant, Δπηκειεηήο Α ΔΤ, Κέληξν Τγείαο Βάξεο Γεσξγία Θαλαζά, Ννζειεύηξηα, MSc Πξναγσγή θαη Αγσγή Τγείαο, Τπεύζπλε Γξαθείνπ Πξόιεςεο θαη Αγσγήο Τγείαο Γ.Ν.Α. Γ. Γελλεκαηάο «Γξαθείν Ξξόιεςεο θαη Αγσγήο γείαο Γ.Λ.Α. Γ. Γελλεκαηάο : 3 Σξόληα Ιεηηνπξγίαο» Πηπιηαλόο Θσζηόπνπινο, Ιαηξόο Δξγαζίαο, Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Γ.Ν. Διεπζίλαο «Θξηάζην» «Ζ Ππκβνιή ηεο Ηαηξηθήο Δξγαζίαο ζηελ Ξξναγσγή γείαο. Ρν Ξαξάδεηγκα ηνπ Θξηάζηνπ Λνζνθνκείνπ» Δξαζκία Ιάππα, Γηαηηνιόγνο Κ.Τ. πάησλ «Γηαηξνθηθή αγσγή ζηα Θέληξα γείαο» Αλησλία Ρξηρνπνύινπ, Καζεγήηξηα, Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Ππληνληζκέλε δξάζε ζε επίπεδν θνηλόηεηαο» Σξήζηνο Ιηνλήο, Καζεγεηήο Γεληθήο Ιαηξηθήο θαη Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο «Ζ Ξξναγσγή γείαο ζηελ Ξ.Φ..» Σξήζηνο Ξαπαρξήζηνο, Γηνηθεηήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά «Σδάλεην» «Ν Οόινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηελ Ξξναγσγήο γείαο» 16:30-17:00 Γηάιεηκκα [7]

8 ΡΟΗΡΖ 15 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 Αίζνπζα Καθεδνλία Α & Β 17:00-17:30 Ξξόεδξνο: Αγγειηθή Κσξατηάθε - Ρζάκε, Γξ. Κνηλσληθήο Οδνληηαηξηθήο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πξναγσγήο & Αγσγήο Τγείαο Νκηιία Θπξηάθνο Πνπιηώηεο, Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, Πξόεδξνο Γ.. ΟΠΑΓ «Γξάζεηο Ξξναγσγήο γείαο ζηελ Θνηλσληθή Αζθάιηζε» 17:30-19:00 Β Plenary Session: «Ζ Αληηκεηώπηζε ηνπ Θαπλίζκαηνο ζηελ Θνηλόηεηα» Ππληνλίζηξηα: Ρδέλε Θνπξέα-Θξεκαζηηλνύ, Καζεγήηξηα Γεκόζηαο Τγείαο, Πξόεδξνο Γ. ΚΔΔΛΠNO Δηζεγήζεηο: Ξαλαγηώηεο Θ.Κπερξάθεο MD, PhD (McGill), FCCP Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Adjunct Professor of Harvard University, Πξόεδξνο ηνπ European Network for Smoking and Tobacco Prevention, Πξόεδξνο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλίζκαηνο «Πύγρξνλε Δπξσπατθή Πηξαηεγηθή γηα ηελ Αληηκεηώπηζε ηνπ Θαπλίζκαηνο» Διεπζέξηνο Κέιινο, Φπρίαηξνο-Φπρνζεξαπεπηήο, Πξόγξακκα ΑΘΗΝΑ, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν ΟΚΑΝΑ «Ν ξόινο ησλ ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο ηνπ θαπλίζκαηνο» Θσλζηαληίλνο Βαξδαβάο, Δξεπλεηήο, Center for Global Tobacco Control, Harvard School of Public Health «Γηεζλείο θαιύηεξεο πξαθηηθέο ειέγρνπ θαπλνύ: ειιεληθέο πξννπηηθέο» Γηώξγνο Ξαηνύιεο, Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ, Πξόεδξνο Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο «Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ Διιάδα: νη επζύλεο ηεο πνιηηείαο θαη νη επζύλεο ησλ δήκσλ» 19:00 Ρειεηή Ιήμεο [8]

9 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΚΓΗΛΧΗ Δ ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ: Διίδα Φεξεθύδνπ, Γξ Βηνιόγνο, Κέληξν Μειεηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, Δξγαζηήξην Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ιαηξηθήο ηαηηζηηθήο, Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, «Ζ Ππκβνιή Ρνπ Ηnternet ζηελ Ξξναγσγή θαη Αγσγή γείαο» XOΟΖΓΝΗ: [9]

10

11

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα:

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: 5 ν Παλειιήλην πλέδξην ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: «Νέεο Μνξθέο Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Καθνπνίεζεο: Γπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο» 6 έσο 8 Μαίνπ 20 9.00

Διαβάστε περισσότερα

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι 9-10 ΜΑΙΟΤ 2014, PENTELIKON HOTEL, ΚΗΦΙΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξαζθεπή 9 Καΐνπ 2014 08:30 Δγγξαθέο Ξξνζέιεπζε 09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013 1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ 02-03 Μαξηίνπ 2013 πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκηόπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΧΝ 2013 Πεπιγπαθή Γπαθείος Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ ππάγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Καηάγεηαη από ην Φαλάξη Καξδίηζαο θαη είλαη πηπρηνύρνο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

2). Δπηζηεκνληθό δπλακηθό ήκεξα (2013) ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ζηειερώλεηαη σο εμήο:

2). Δπηζηεκνληθό δπλακηθό ήκεξα (2013) ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ζηειερώλεηαη σο εμήο: ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Ψπρνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο ΦΚ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε ην έηνο 2000 (ΦΔΚ 177Α/2.8.2000). Σα πξνεγνύκελα 7 ρξόληα (1993-2000)

Διαβάστε περισσότερα