31i. ηοι\ ΑΙΕΡ""Έ.. ΥΝΗΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ~ΤΟΙΧ1ΗΩΝ?νfl-ΑΣ. θεf,ιiα: ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤ.ΕΣ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "31i. ηοι\ ΑΙΕΡ""Έ.. ΥΝΗΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ~ΤΟΙΧ1ΗΩΝ?νfl-ΑΣ. θεf,ιiα: ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤ.ΕΣ:"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ~ΧΟΛ.ΓΙ ΤΙΞΧΝΟΛ.ΟJΊΚΩΝ ΕΦ,<\1) 1,ΛΟΙΏΝ (Σ.Τ.Ε 1J>.) 11t 1 1υl\ J ~ Π() Λ 'Τ' r-π Γ., i' 1 ι\ ( 1 Λ. 1 τrι- oi\: - ~ -ογ'- λ :.l :~ ιj. Ι iv J. \.. ι.~-.. ι. \..i _1 ~λ - 1~. \ J.~ ;..ι..ι( '\.... ~ι..ι... ~ -- 1! -~-. ι ~1~.!. 1 31i ηοι\ θεf,ιiα: 01 ΑΙΕΡ""Έ.. ΥΝΗΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ~ΤΟΙΧ1ΗΩΝ?νfl-ΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ru,_ ΤΗ 1νffiΛETH ΑΠΟΧΕΤΈΥΤΗCΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΙΤJΣΤΠ(ΟΥ ΔΙΚΤΥQΥn T.r 1 ι ' '., r ι.1., f ~ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤ.ΕΣ: ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1995

2 \ \ ΠΡΟΛΟΓΟΣ,,,, Αποτέλεσμα της επι. τρι.ετι.α φοι.τησεως; μαq ει.ς; τα Τεχνολογι.Ηάι -: Εκτται.δeυ - τι.κά Ιδρύματα (Τ ~ Ε.Ι.) Πει.ραι.ώς; στο τμ ιiμα Πολι.τι.κών Δομι.χών Εργων. Ι Ι Ι αττοτ ελε ι. η παροuσα εργασ ι. α μας;. Σκοπός; αυτής; είναι. η απόδει.εη μέρους; της; θεωρητι.χής; και. ττραχτι.κής;; Ι Ι γνώσεως;, που αποκτησαμε κατα το χρονι.κο αυτο δι.αστημα. ~.ι:..- _,_..._.. ~ ~ ,, \,..;,.. Ι. Ι Ι Ι. Η συμτταρασταση και. βοηθει.α που μας; παρεσχεθη απο τους;; καθηγητές;; μας; κ. Ι. Κοφίτσα και. κ. ΜεταΕά απετέλεσε γι.α μας; σημαντι.χό παράγοντα,,, γι.α να φέρουμε σε περας; την εργασι.α αυτη. ' Αθήνα Αύγουστος;.., Γ. Β α ρcάχας;; Χ. Καγ ι.ούλης;

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΟ Υ. 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ. 4. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV - ΣΤΟ ΙΧ ΕΙΑ ΕΝΔΕ ΙΚ ΤΙΚ Η Σ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΟΔΟΥ. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.,... ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Πιν.5). ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ (Διαγρ.1). ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (α.η). ΧΆΡΑΞΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. 6.1 ΧΑΡΑΞΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ (1). 6.2 ΧΑΡΑΞΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ (2). 6.3 ΧΆΡΑΞΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ (3) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ. α) Υπολογισμός εμβαδού λεκάνης,,, β) Υπολογισμος χρονου συρρqης γ) Υπολογισμός κρίσιμής έντασης βροχής 7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ. ΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ (1), (2)&( 3 ). 7.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ.. ΤΆΦΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Ί'ΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΆΠΤΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ. 8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. 8.1 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ~ΡΓΩΝ. 8.2 ΤΜΗΜΑ ΊΉΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦ. ΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΤΆΦΡΟ (κλ.l:lοο). 8.3 ΤΟΜΕΣ ΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ - ΠΡΟΥΠΟθΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΉ. Για την μελέτη καί κατασκευή ενός υδραυλικού έργο υ ; ίναι απαραί τητα, εκτός από τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία ι-tι, κριτήρια, η συλλογή και επιστημονική επεςεργασία πλήθους "πληρο ι 1 οριών", οι οποίες και θα αποτελέσουν την βάση του. οι "πληροφορίες" αυτές έχουν να κάνουν με ορισμένου ς τομείς όπως εδαφολογίας, μετεωρολογίας αλλά κυρίως με μεγέθη πο υ αφορούν τον τομέα τη ς υδρολογίας., ι ι ~ ι ι 1 1 Τα δεδομ ~ να αυτα μεγεvη μιας σειρας φυσικων συντελεστων, προuποθέτουν σ'ότι αφορά κυρίως την υδρολογία, την ύπαρςη μίας εκτεταμένης εργασίας, με ρί~ες στο παρελθόν, που να είναι σε θέση να μας τροφοδοτεί με τις αναγκαίες "πληροφορίες" σχετικές με την συμπεριφορά των ψ~σικών μεyεθών που τιρόκειται να χρησιμοποιήσου- με στη μελετη ' του εργου ' μας. Παράδειγμα τέτοιων δεδομένων, είναι η ύπαρςη εκτεταμένης σειράς μεγεθών, σχετικά με τις υδατοπτώσεις, την παροχή ποταμών κ.ά,,,,,,, χρονικά αφ' ενος, αλλα και εντατ ικα αφ ετερου, ωστε να περιλαμ- ',, ~, βάνει όσο το δυνατον ευρυτερες περιοχες της χωρας μας. ' " λ ών " δ δ ' ' ' Η ύπαρςη αυτων των π ηροφορι, των ε ομενων, συνδεεται αμεσα ',,,, με την υλικοτεχνικη υποδομη εvος τοπου, με την υπαρςη και μακρόχρονη λειτουργία υδρολογικών σταθμών, που να πραγματοποιούν την, q δ ', άμεση μέτρηση του μεγεvους που μας εν ιαφερει, και παραλληλα την 1 Ι Ι, / λειτουργία των αντιστοιχων τεχνικων υπηρεσιων που θα προβαινουν στην ~ ι'α αυτω'ν- των μεγεθών. επε~εργασ Παρακάτω στην ανάτιτυςη της μελέτης μας, σ ότι αφορά τον τομέα της υδρολογίας, θα διατιιστώσουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα μεγέθη αυτά (βροχομετρικό ύψος - διάρκεια βροχής,. κ.λ.π.) όταν εκτείνονται χρονικά σε μία μεγάλη περίοδο, κι όταν έχουν μία σημα-, ' ντική τιυκνοτητα μετρησεων. Η κατασκευή χρονολογικών σειρών αλλά και γενικώτερα η συστηματοτιοίηση των μεγεθών μας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην στατιστική μελέτη του τιροβλήματος, αποτελεί βασικό τομέα της υδρολο- ' ι ' ι γικής μελέτης, με αμεσα τιρακτικη εφαρμ0γη, προκειμενου για πραγμα-,, τοποίηση υδραυλικων εργων.

5 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΨΩΝ ΣΨΛΨΙΣΨΙΚΩΝ ΜΕθΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ llli.paψhphσeωn. Οι η;αρατηρήσεις των υί > ρολογικών μεγεθών (n.x. ύψ ο ί, β ροχής, διάρκεια βροχής κλτt) αnοτε : λούν ένα σύνολο τιμών, nου μ.) ρούν να εnεςεργασθούν στατιστικά για την εςαγωγή συμneρασμάτ ω nου αναφέρονται στον καθορισμό των διαστάσεων των υδραυλικών ρ γων. ι ι ι 1 1 Σε γενικες γραμμες,, σ ε: μια στατιστικη εnεεεργασι α ε ριλαμβάνονται τα εςής: - Χρονολογική ταςινόμιση των μεγεθών nου εςετάζοντα ι. - Μονότονος τα[ξινόμισ1 1_, n.x. κατά φθίνουσα τάςη μ~γ ι ~ θους. _ Υnολογ ισμός nαραμέτρων θέσεως και δ ι. ασnοράς της σ ι: ατ ιστ ικής σειράς τιμών που πρcmύπτει, π.χ. υπολογισμός τοu ~ριθμητι~ού μέσου όρου και i:ης διακύμανσης των τιμών. _ Χαρακτηρισμός των σtιχνοτήτων εμφάνισης (η περιόδω ' J ετtαναφοράς) ' ι Τ των μεγεθων που εςε1αbονται. Στη συγκεκριμένη nερί1 : τωση,. ε~ισημαίνεται ότι τα συ μπεράσματα μίας τέτοιας επε[ξεργασίας, ευσταθούν μόνο για την συγκεκ 1 Ημένη χρονική, περίοδο των παρατηρησε : ων. Ομως "κατά σιωπηρά nαμαδοχή" μπορεί να γίνει δεκτό /ηι; οι συχνότητες εμφάνισης που υ~ : ολογ ίζοvται, είναι και nιθανό ι: ητες nου αναφέρονται σε μελλοντικτ'ι χρονική nερίοδο, διάρκειας ί J ης με l:η η;ερίο- ' δο των η;αρατηρησεων. Αναζήτηση του θεωρητ ι J. ού νόμου tων τt ιθανοτήτων τιου ιντατιqκρ ί νεται, ', με εnάρκεια στις η;αρα1 : ηρησεις nου εχουν γινει. 1.2 ΥΔΡΟΛΟΙ'ΙΑ ΓΕΝ J: ΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Λεκάνη απορροής ή υδρολογική λεκάνη, είναι η ετιιq ά c ια της οτιοίας τα εδάφη έχουν συνεχή κλίση προς ένα σημείο, nρο ς 0 οnοίο συρpέ- ' ι ι. ι ι, συν όλα τα νερα η;ου κ ι. νουνται μεσα σ αυτη τη λεκ α,1 Ι Ι. Ί Ι Ι Το όριο κάθε λεκανης ctnορροης αnοτελε ι η γραμμη τtου λεγεται υδροκρίτης (νε 'ροχωρίστρα). Τα νερά τιου ατιορρέουν αnό δύι) συγκλίνοντες εnιφάνειες συρρέουν σ ~: ην "Βαθειά γραμμ"ή" τιου σχηματ ι : ζουν ή οτιοία λέγεται μ ισγάγκε ι α.

6 4- Η αλληλουχία των μισγαγκειών κά3ε λεκάνης-ςεκινώντας από τα υψηλώτερα σημεία της δηλ. τα όρια του υδρο- 1 1 κριτη μεχρι και τον 1 Ι Ι κυριο κορμο αυτης, δηλαδή την Βα3ύτερη γραμμή της λεκάνης που καταλήγει στην έςοδο, αποτελούν το Ι υδρολογικο 1 ι 1 δικτυο η υδρογραφικο σύστημα της λεκάνης Ι αυτης. Το υδρολογικό δίκτυο κά3ε λεκάνης περιλαμ- Ι Ι 1 βανει τα ορεινα ρευματα ή χειμάρρους, τα πεδιvά 1 Ι 1 ρευματα η ρυακια και ποταμούς, τις λίμνες, τα τέλματα, τα έλη Ι και τα τεναγη. ι ) \. / \ "' / /.--. " / \ / \ ( t. \ '' "" \ ΘΑΛΑΣΣΑ '\,~r ~ Ι ' ' ) J ΣΧ. ΔΕΚΑΝΙ-1 AOOpPQH,Σ

7 l.i ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. ο υδρολογικός κύκλος μια λεκάνης προσδιορίcει την συμπεριφορά του νερού στην διάρκεια της κινήσεως του απ'την ~τμόσφαιρα στην επιφάνεια της γής, στη γή την ίδια (επιφανει ακά και υπόγεια), καθώς και την αντίστροφη πορεία του και πάλι προς την ατμόσφαιρα. Στον υδρολογικό κύκλο διακρίνουμε βασικά τρείς όρους διαφορετικούς. α) τις εισόδους β) τις εςόδους (π.χ. βροχές, χιόνι, χαλάcι) (π.χ. εςάτμηση, ροή προς τις εκβολές, υπόγειες απώλειες) γ) τις αποθηκεύσεις (π. χ. υπόγειοι υδάτινοι ορίcοντες, ροές στο εσωτερικό δίκτυο) Το σχήμα που ακολουθεί περιγράφει τις κινήσεις στο πλαίσιο του υδρολογικού κύκλου σύμφωνα με το σχήμα που διατυπώσ ε 0 M.ROCHE. Η λύση του προβλήματος του απολογισμού (έσοδοι - έςοδοι _ αποθηκεύσεις) του υδρολογικού κύκλου μιας λεκάνης είνα ι πιο ακριβής και πιό εύκολος, όσο η περίοδος υπολογισμού είνα ι πιό μεγάλη, Ι 11 C> 1 11 λ Ι 1 και οι διακυμανσεις των αποvηκευσεων ιγοτερο σημαντικες. Στην πράςη 0 ετήσιος υπολογισμός έχει κλασική εφαρμογή, ενώ οι εποχιακόί απολογισμοί αναφέρονται περισσότερο στους τομείς της παροχής - ε~εύνης και της ειδίκευσης. Ενα πρώτο βασικό συμπέρασμα που συνάγεται εύκολα από την επόμενη παράσταση, είναι η στενή σχέση ανάμεσα στις ατμοσφαιρικές κατακρημνήσεις (βροχές χιόνι) και τις επιφανειακές ροές (ροή ποτα- Ι f ) μου, χειμαρρου... Πραγματικά, η συμπεριφορά των δύο αυτών φαινομένων παρουσιάcει μία ωρισμένη αναλογικότητα. Το συμπέρασμα αυτό έχει θεμελιακή σημασία στην υδρολογία, έτσι ώστε η μελέτη του κάθε φαινομένου χωριστά αλλά και σε συνδιασμό το ένα με το άλλο, να μας προσκομίcουν μιά σειρά από χρησιμότατες πληροφορίες μεγέθη, απαραίτητα για τη σχετικά με τα υδραυλικά έργα εργασία.. ~ -.,-

8 Π.α ΥΔ~ΟΛΟΓΙΚQΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ' r ι 1 ΕΙΣΟΔΟΙ ι ι--- 1 : ΒΡΟJ(ΕΣ ΧΙΟΝΙ : \' L <~~ΡΑΤΗΣΗ J-~-- 1 ΑΤΜ?ΣΦΑΙΡΙΚ 1 ' --«<;;; 1 -ΕπiΦΛΝΕ:rΑΚΗ ' -~ ΣΥΓΚΡΑΤΒΣΗ, -;,ς,.--ι (φυτά-εδαφος) _J--~~----<: ~~ ι \..,.,. r Ή. f ΖΩΝΗ " - ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ i ' Ι - ΥΠΟΓΕΙ~ 1 _,, Τ ΟΡΙΖΟΝΓ --;;;; ΜΕΣΑ ~ \ ΑΣΙΚΗ. ] 1 ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ' ~Ι~~~-0 ΠΑΡΟΧΗ, ~' & ' ΕΠΙΦ~ΝΕΙΑΚΗ ΡΟΗ

9 1.4 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΗΣΕΙΣ. 2.3.Ι. ΒροχομετριΗό ύψος {Β.Υ.) Το Β.Υ. αποτελεί το μέγεθος με το οποίο εκφράcονται ποσοτικά οι βροχοπτ 'ώσ ε ι ς. Το Β.Υ. αναφέρεται σε μονάδα επιφανείας και σε χρονική περίοδο. Αποτελεί το ύψος στήλης νεροv που δημιουργούν οι βροχοπτώσεις ανά cm2 της γήϊνης. επιφανείας στην διάρκεια μια ωρισμένης χρονικής περιόδου. Μπρορούμε έτσι να διακρίνουμε το ετήσιο, το μηνιαίο, το ημερήσιο ή κλάσματος ημέρας (όσο διαρκεί μια ραγδαία βροχή π.χ.) ανάχογα με τις απαιτήσεις της μελέτης μας. Το μέγε~ος αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην υδρολογία, κυρίωc 1 Ι Ι 1 λόγω των συμπερασματων που μπορουμε να αντλησουμε απο την δια- ',,,, κύμανσή του στην διαρκεια μικρων η μεγαλων χρονικων περιόδων, καθώς και όπως ήδη αναφέραμε, τις αναλογικότητές του με το έε ίσου βασικό υδρολογικό μέγεθος της παροχής ενός ποταμού, του ανεβοκατεβάσματος ενός υπογείου υδατίνου ορίcοντος κλπ.

10 1.5 α) Υψομετριnή nαμπύλη λεnάνης Επειδή ως επό το πλείστον οι μετεωρολογικοί και υδρολογικοί παράγοντες (βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες, απορροές κλπ) είναι συνάρτηση του υψομέτρου, μας ενδιαφέρει η κατανομή της λεκάνης απορροής, συναρτήσει του υψομέτρου. Η κατανομή αυτή δίνεται με την υψομετρική καμπύλη, η ι ι ι ι οποια χαρασσεται σε συστημα σντεταγμενων με τεταγμένη το υψόμετρο nου έχουμε κάθε φορά και τετμημένη την επιφάνεια των εκτάσεων που βρίσκονται πάνω από το υψόμετρο αυτό (η επιφάνειες αυτές μετρώνται σε ορ ζ όντια προβολή και σε Km 2 ) Το ψηλότερο σημείο της καμπύλης (πάνω στον άςονα των τεταγμένων), αντιστοιχεί στο ψηλότερο σημείο της λεκάνης και το χαμηλότερο σημείο στη συνολική επιφάνεια,, της λεκανης απορροης. β) Χαρακτηρηστικά υψόμετρα λεκάνης Μέσον υψόμετρο της λεκάνης απορροής είναι η μέση τεταγμένη της υψομετρικής καμπύλης.,, h hl +h2, κεντροβαρικο υψομετρο k= Ε οπου h 1 το υψόμετρο του 2 ψηλότερου σημείου h 2, το υψόμετρο του χαμηλώτερου σημείου και Ε η επιφάνεια που περικλείεται από τις υψομετρικές Ι 1 Ι t καμπύλες που εχουν αντιστοιχα τεταγμενες τα υψομετρα hl' 112 Ι 1 Ι Ι γ) κατα μηκος τομη ρεματος Σχεδιάζεται σε σύστημα συντεταγμένων, όπου ως τετμημένη παίρνουμε το οριζόντιο μήκος της κοίτης και ως τεταγμένη το αντίστοιχο υψόμετρο του πυθμένος της κοίτης.

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (ΣτοLΧ. μελέτης οδού ΗαL διασταυρώσεων Κος Δ. Κοφίτσας} Είναι γνωστό ότι η οδός είναι έργο επ ιφ ανειακό του εδάφους, που ο περισσότερος όγκος του αποτελείται από ε δαφικό υλικό (υποδομή). Λόγω αυτών των χαρακτ ηρι στ ικ ών, η οδός αφ'ενό ς είναι εκτεθειμένη στα ύδατ α της βροχής, που δέ χ εται η επιφάνεια της, και αφ'ετέρου στα υπόγεια ύδατα που διατρέ χο υν το υπέδαφός της.,, Εκτός αυτού η οδός σαν τεχνικο εργο στ η ν επ ι φάνεια του φυσικού εδάφους είναι επόμενο να μην προσαρμό~εται, λόγω των λε ιτουργικών της απαιτήσεων, τελείως στη φυσική μορφή του και έτσι να διακόπτει με το σώμα τη ς υδάτινα ρεύματα και μικρ ές ή μεγάλες κοιλότητ ες, όπ ου σε ώρα μ εγάλης βρο χ οπτώσεως συγκεντρώνονται επιφανειακά ύδατα απ ορροής, που πρέπει να διοχετευθούν εγκάρσια προς την οδό μέσα από το σώμα της και από την ανάντη πλευρά προς την κατάντη. Για την εςυπηρέτηση όλων αυτών των αναγκών προβλέπονται κατασκευές κατάλλη λε ς για την απορροή, π ερ ι συλλογή και παροχ έτευση των υδάτων αυτών από το ση μ ε ί ο της εμφανίσεως τους μέ χ ρι ενός τ ελ ικού σ ημ ε ίου προς τα χατάντη, απ ό όπου συνεχί ~ουν αυτά τήν ροή τους χ ωρίς να κινδυνεύει τ ο σώμα της οδού. Οι εςαιτίας των υδάτων κίνδυνοι Cη μιών στ ην οδό συνοψ ί ~οντα ι στους παρακάτω: 1) Διάβρωση και καταστροφή της επιφάνειας της από τ α ύδατα της βροχής. 2) Κατολίσθηση των επιχωμάτων της από τα ύ δατα, που εισέρχονται στην υποδομή ή από τα ύδατ α της βροχής, που δέχεται η επιφάνεια της. 3) Κατολίσθηση του υπεδάφους της οδού που βρίσκεται ακριβώς από κάτω ή του εδάφους που βρίσκεται προ ς τ α ανάντη (πρανές ορύγματος). ) Συγκέντρωση ύδατος από τις αν άντη μισγάγγε ι ες και ε ι σχώρηση του μέσα στο σώμα της οδού με συνέπειες 4 καθιcήσεως,κατολισθήσεως, ή ακόμα και αποκοπής της συνέχειας της οδού. S) Ανύψωση της επιφάνειας της οδού και καταστροφή του οδοστρώματος της λόγω παγετού.

12 Στο κατάστρωμα της οδού επιτρέπεται να φθάνουν μόνο τα ύδατα της βροχής. Εφ' όσον το ύδωρ δεν μπ ορεί ν α κρατηθ εί με κατάλ~ ληλα μέτρα μακριά από το κατάστρωμα και το σώμα της οδού, πρέπει να αποχετευθεί με τον συντομώτερο δυνατό τρόπο κα ι χωρίς πρόκληση ζ;ημιών. Η επιφανειακή αποχέτευση είναι προτιμώτ ερ η της υπόγειας σωληνωτής, διότι γίνεται καλύτερα η παρακολού θ ηση της καλής λειτουργίας. Οπου δεν είναι δυνατόν να αποφευχθ ο ύν οι σωλ ηνώ σε ι ς, πρέπει να τοποθετούνται κατά τ έ τοι ο τρόπ ο, ώστε να ε ίναι δυνατός πάντοτε ο συνεχής έλεγχος. Η υψομετρική θέση τη ς οδού πρέπει να ελέγχετα ι κατά τέτοιο τρόπο ώστέ να είvaί δυνατή η φυσική αποστράγγιση της. Η φυσική αποχέτευση ή αποσ τράγγι ση το υ εδάφους, που είνα ι γύρω από την οδό, πρέπει να μήν διαταράσσεται από την θέση τη ς οδού. Στην αντ ίθ ετ η περίπτωση πρέπει να περ ι λα μβάν ε ται και αυτ ή στα προστατευτικά μέ τρα. Τα ύδατα τη ς βρο χ ή ς πρ έπε ι πάντα να οδ ηγ ούντα ι το γρηγορώτερο στα άκρα του καταστρώμ ατος της οδού, γ ι 'α~τό τα τμήματα της οδού που δεν έ χ ουν αρκετή εγκάρσ ι α κλίση (κ όμβοι, αλλαγ ή ε πικλί σεως ) πρέπει να είναι, όσο το δυνaτόν μικρότ ε ρα και να τοπο θετούντα ι σε τμήματα με επαρκή κατά μήκος κ λ ί σ η. Σε κάθε θέση του κ α τ αστρώματος της οδού πρέnει να υπάρχει του λά - χ ιστον κατά μία κατ ε ύθυνση μία κλίση, π ου να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες κλίσεις. Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να επιδ ιώκ ετα ι η εnίτευςη μι α λοεής κλίσεως τουλάχ ιστον Ο,4 %. Η κατασκευή των δευτερευόντων ι χνών ( λωρ ί δες σταθ μ ε ύσ ε ω ς, επ ι- βραδύνσεως, επιταχύνσεως κ.λ.π.) πρέπει να γ ί νετα ι κατά τέτο ι ο τρόnο, ώστε να εnιτρέnει κοινή απο χ έτ ε υση ή αποστράγγιση με το κατάστρωμa της οδού ή πρέπει να διατηρεί μιά εγκάρσια κλίση nου να Σε από απομακρύνεται από το κατάστρωμα. καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται τ α ύδατα να κατ ε υθύνοντ α ι τα δευτερεύο~τα ί χν η στο κατάστρωμα τη ς οδο ύ.

13 Για την καλή αποχέτευση - αποστράγγιση των πρανών αρχικά θα πρέπει να κατασκευ&cονται, όσο το δυνατόν, ομαλώτερα διότι υπάρχει μεγαλύτερη διήθηση και εςάτμιση του ύδατος παρά στα. ~ Τα ύδατα της βροχής, που ρέουν στα πρανή, πρέπει να αποχετεύονται στην κατά μήκος αποχέτευση της οδού. Οι πλευρικές διατάςεις αποχετεύσεως των επιφανειακών υδάτων πρέπει να κατασκευάcονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελούν κlνδυνο για την κυκλοφορlα. Ολες οι υπέργειες αποχετευτικές εγκαταστάσεις της οδού πρέπει να προσαρμόcονται με την εικόνα του περιβάλλοντος τοπlου με κατάλληλη διαμόρφωση του σχήματος τους και με ορθή εκλογή των υλικών. ΙδιαLτερη προσοχή πρέπει να δlνεται και στην κατασκευαστική ' ' ' διαμόρφωση και των μικροτερων τεχνικων εργων (οχετοl, έςοδοι σωληνώσεων κ.λ.π.). Οι βαθειές τάφροι πρέπει να αποφεύγονται διότι πληγώνουν το τοπlο με την καταστροφή της ενότητας οδού - τοπlου.

14 1.. ς ~ ΑΠΟΡΡΟΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ. Η οδός άλλοτε και για καθωρισμένα μήκη βρίσκεται σε πλήρες όρυγμα, άλλοτε.-σ ε-μικτή ~ δ _ι-ατομή κ.αι J.-άλλοτε σε πλήρε ς. επί.χωμα Στ ις περιπτώσεις ορύγματος και προς την πλευρά όπου παρουσιάζεται η συγκέντρωση των υδάτων της βροχή ς, είτε αυτά προέρχονται από την επιφάνεια τής οδού, είτε προέρχ ονται από την επιι ι ' ι ι φανεια του αναντη πρανους του ορυγματος, η απορροη των υδάτων γίνεται με ένα παράπλεu~ο εκτός της οδού και κατά μήκος της ειδικό έργο, που ανάλογα με τον τρόπο ή το υλικό κατασκευής χ αρακτηρίζεται σαν: 1. Αυλάκι με χλόη. 2. Τάφρος. 3. Ρείθρο. Παράλληλα αντιμετωπίζεται και τυχόν ανάγκη προστασίας του πρανούς του ορύγματος από τα πιό ψηλά επιφανειακά ύδατα, που κατε- ' ι ι ρχονται με καταλληλη συλλεκτηρια ταφρο. Στις περιπτώσεις επιχώματος προβλέτεται η απομάκρυνση των επιφανειακών υδάτων της οδού και του πρανούς του επιχώματος προς το πόδι, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην κινδυνεύει να διαβρωθεί το πρανες. ' Γενικά τα πρανή της οδού, είτε ορυγμάτων είτε επιχωμάτων, /, εχουν ι ι 'δ ανάγκη προστασιας απο τα υ ατα. ' ', Οι πλευρικές αποχετευτικες εγκαταστασεις πρεπει να διευκολύνουν την αρμονική σύνδεση της οδού με το τοπίο. Η τραπεζοειδής τάφρος με αυστηρά γεωμετρικές διαστάσεις και με ' ' ι, ει το τοπιο. αποτομα πρανη καταστρεφ. Αν δεν είναι απαραίτητή η κατασκευή τραπεζοειδούς τάφρου, η φυσικώτερη μετάβαση της οδού στο τοπίο είναι το αυλάκι που τη μορφή του παίρνει μια εγκαταλειμένη τάφρος. Τα αυλάκια με χλόη πρέπει να προτιμούνται όπου είναι δυνατόν. Οπου υπάρχουν σημαντικές βροχοπτώσεις και μεγάλες κλίσεις πρέ -,, πει να χρησιμοποιοuνται ταφροι. Οι τάφροι συλλογής πάνω από τα πρανή ορυγμάτων κατασκευάζονται όταν υπάρχει πρόβλεψη για μεγάλη εισροή επιφανειακών υδάτων από την γειτονική περιοχή.

15 ~--- 1 Σε οδούς κατοικημένων περιοχών με κλειστό σύστημα δομήσεως τα κρασπεδόρειθρα είναι το πιό συνηθισμένο υύστημα για ανοι- κτη ' κατα, μηκος, αποχετευση. ' ',, δ δ, 'c:., ---- ε υψηλσ. - βραχωδη πρανη - τα - επεν ε υμενα ρε ιuρ_α - με -καμπυλη - δια- Σ τομή χρησιμεύουν εκτός από την συλλογή των υδάτων και για την 1 1 Ι Ι συλλογη λιθοσυντριμματων απο πτωσεις. Μεταςύ δύο επιφανειών κυκλοφορίας που κλίνουν μεταςύ τους (διάβαση προς σταθμό βενcίνης και προς χώρους σταθμεύσεως) είναι σκόπιμη η εφαρμογή επενδεδυμένων ρείθρων με ελαφρά καμπύλη διατομή που ή κατά μήκος κλίση τους να είν~ι σύμφωνη με τις γειτονικές επιφάνειες. ΤΑΦΡΟΙ. Η τάφρος με τραπεcοειδή ή τριγωνική μορφή χρησιμοποιείται σε αδιαπέρατα εδάφη και όπου υπάρχει μεγάλη προοότητα ύδατος με nολλές αιωρούμενες ύλες και εφ'όσον δεν συνιστάται για οικο- νομικους ' λογους ι η ''' υnογεια κατα ι μηκος ι αnοχευτεση ι με σωληνες- ' Πολλές φορές οι τάφροι χρησιμοnοιούνται για την nροστασία των εnιχωμάτων αnό διείσδυση του ύδατος στην βάση τους. Η τάφρος με τριγωνική διατομή κατασκευάcεται εύκολα και εnιτρέnει τον καθαρισμό της από διαμόρφωτή (GRADER). Η τάφρος με τραπεcοειδή μορφή αποτελεί κίνδυνο στην κίνηση,, οχημάτων με μεγαλες ταχυτητες. Για την αnοφυγή των ατυχημάτων επιβάλλεται οι τάφροι να έχουν nρανές με ελαφρή κλίση προς την nλευρά του οδοστρώματος. Συνιστάται η χρησιμοnοίηση της μεν τριγωνικής τάφρου σε οδούς ι ι. ι με μικρό πλάτος και με μικρες ακτινες καμnυλων, της δε τραnε- Cοειδούς μορφής, σε οδούς με μεγάλο nλάτος. ο nυθμένας της τριγωνικης ταφρου nρεnει να βρισκεται κατά ο, 40 μ. κάτω από την κατώτερη στάθμη της υποβάσεως του οδοστρώματος. Ι 1 1 ι Οι κλίσεις του πρανούς προς την πλευρά του οδοστρώματος nρέnει να κυμαίνονται από 1:1 μέχρι 1:6 ανάλογα με την μορφολογία και την συνεκτικότητα του εδάφους και του τύnου της οδού.

16 1 Ο πυθμένας της τάφρου με τραπεcοειδή μορφή πρέπει να βρίσκεται κατά Ο,40 μ. κάτω από την κατώτερη στάθμη της υποβάσεως του οδοστρώματος. Η τραπεcοειδής τάφρος έχει ελάχιστο πλάτος στον Τα πρανή πρέπει να κατασκευάcονται κατά κανόνα με κλίση 1:15. Η οριακή κατά μήκος κλίση των ταφρών καθορίcεται από την συνοχή του εδάφους. Η ελάχιστη κατά μήκος κλίση της τάφρου απαγορεύεται να είναι μικρότερη του 0,3% και σε μεγάλες κλίσεις είναι απαραίτητη η ' ' ', κατασκευή επενδυσεως η εργων πτωσεως. Για την αποφυγή των διαβρώσεων πρέπει να εεετάcεται οικονομικά και η κατασκευή οχετών σε μικρές αποστάσεις ώστε η απορροή των υδάτων με τις τάφρους να είναι σύντομη. Η τάφρος χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την απαγωγή των υδάτων, γι 'αυτό ο πυθμένας της πρέπει να παραμένει χωρίς χλόη και να διατηρείται χωρίς βλάστηση. Στην περίπτωση κατασκευή τάφρου στα ανάντη τρυ φρυδιού του πρανούς ορύγματος -πρέπει να δημιουργείται προς τα κατάντη της προστατευτικό ανάχωμα.

17 , OXE'l'Ul_ Οι uχε ι:οί υιιολογ ίc;ονται ανάλογα με την ετιιηάλυψη που έχουν Ηαι u.ιιύ τu φορτία -ιης ιιυηλοψορίας. Σαν οχετο ί χρηοιμοrtοιούντα ι, Ηυματοειδή χαλύβδινα ελάσματα. Επίσης διάψορες μορφές προηατασηευασμένων τμημάτωνόηυροδέματος ή επί τόπου διαστρωνομένου σηυροδέματος.. AllOPPOH ΤΩΝ ΥΔΛη2Ν ΕΓΚΑΡΣΙΛ 1 rησ ΟΔΟΥ Οταν η οδός διαηότιτει στην πορεία της την ροή των υδάτων μιας μισγάγηειας πρέπει να Ηατασιιευασθεί ένα τεχνικό έργο Ίtου θα επ ιτ ρέτιε ι την ελεύθερη διέλευση των υδάτων ώστε, αφ' ενός μεν η ΗυΗλοφορία στην οδό να γίνεται ανεμπόδιστα,, αφ ετέρου δε τα ύδατα της μισγαγηειας να μην προκαλούν /3λu(Jcς; ο -ιο οώμu τιις u&ού. 'l'έι:υια τεχνιιιά έργα είναι ο σωληνωτός οχετός, ο θολωτός οχετός, 0 ΗλαΗοσΗεηής οχετός, τα γεφυρίδια Ηαι οι γέφυρες;. 'l'o είδος του τεχνιηού έργου, τιου είναι το πιό κατάλληλο, Ηαθορίcεται από: 1) Την κατηγορία της οδού. 2) Το ύψος του επιχώματος (Λν,, μεγάλο ο nλαηοσκετιης οχετος 3) Την κλίση της μισγάγηειας. το ύψος του επιχώματος είναι είναι ασύμφορος). 4) 'l'ους αισθητ ι Ηούς λόγους, που στούς αυτοκινητόδρομους στο πρωτεύον οδιηό δίητυο Ηαι στίς οδούς με τουριστική σημασία ~ιρέηε ι να λαμβάνονται υπόψη. 5) Τους οιηυνομιηούς λόγους (δεν δικαιολογείται σε οδό μικρής σημασίας να ΗατασΗευάc;ονται δαπανηρά έργα).σωλιινωίόι OXE'l'OI, '-rω από επιχώματα, όταν η κλίση τηr- μισγα'γκειαr- Κατασκευαcονται Ηα~ ~ ~ δεν είναι ~εγάλη. 0 ι σωλήνες είναι πρωωτασηευασμένοι Ηαι έχουν διάμετρο με ελεύθερο άνοιγμα αn' Ο,60μ ώς l,οομ.

18 Για να προστατεύσουμε τους σωλήνες τους εγκιβωτίcουμε. Στα ανάντη και κατάντη του οχετού κατασκευάcονται πτερυγότοιχοι για την προστασία του οχετού και του επιχώματος. -~------_ ~~= ----~... ΦΡΕΑΤΙΑ Κατά μήκος των σωληνωτών αγωγών, που τοποθετούνται κάτω από επιφάνειες κυκλοφορίας, για την αποχέτευση του ύδατος που 1 ι ι ι 1 συλλεγεται, και σε αποστασε - ις ικανες για ελεγχο του σωληνωτου,,, αγωγου κατασκευαcονται φρεατια. Αν οι συνθήκες επιβάλλουν το φρεάτιο να έχει μεγάλο βάθος, τότε τοποθετείται σκάλα στα τοιχώματά του ώστε να είναι δυνατή η επίσκεψη των τεχνικών συντηρήσεως των φρεατίων και αγωγών.

19 3. ΜΕθΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ. 1. ΑvτιΚείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη των υδρ ο λογικών στοιχείων, στη περιοχή "ΤΑΛΑΝΑΙΙΚΑ" ΛΑΜΙΑΣ χ.αι των των τεχνικών έργων για την αποχέτευση και αποστράγγιση του υφιστάμενου περιφεριαχού δρόμου (χωματόδρομος) στο τμήμα (ΑΒ) καί. των σημεί ωv, όπου συμβάλλει με μισγάγχει ε ς (ρέματα), όπως φαίνεται στην ιι ινακίδα της Γ.Υ.Σ. κλ. 1: Εχταση και όρια της μελετούμενης περιοχής. Αυτή ευρίσκεται βορ ι : ιοδυτικά και εκτός της πόλεως της Λαμίας, έχει έκταση Ε = 38,!) εκτάρια και υψομετρικό εύρος από Μ έως'+ 196 Μ. 3. Τοπογραφικά στοιχεί (t. Για την μελέτη εχρη ο ιμοποιήθηκαν α) Πινακίδα Γ.Υ.Σ. (6... ) κλ.. 1:5000 για τα ορι{;οντιογραφικά και υψομετρικά σ ι οιχεία των λεκανών. β) Πινακίδες (2) κα ι (3) κλ. 1:1000 από την Δημοτική Επιχείριση Υδρευσης και Λ ποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) για τα ορι- ' ι ' ι Cοντιογραφιχα κα ι υψομετρικα στοιχεια της οδου. 4. Γεωμορφολογικά στοι ;. εία της Λεκάνης. Η μορφολογία της λε Η άνης είναι λοφώδης με αρκετά απότομα φυσι-, ' χα πρανη. Η Περιοχή τέμνεται (ιπό σειρά μετρίων χαραδρώσεων και μισγαγκειών. Οσον αφορά την φυτο1 άλυψη της λεκάνης, είναι αρκετά πυκνή κυρίως; στο κεντρικό και βοr 1 εισδυτικό τμήμα της, ως εκ τούτου διευκολύνεται η διήθηση και μειώνεται η ταχύτητα ροής των υδάτων.

20 -~ Υδραυλικοί Υπολογισμοί Στr'1ν παρούσα μελέτη οι τιλημμυρ ι Η ές τιαροχές υτιολογ ίστηκαν σύμφωνά με την λεγόμενη "ορθολογική μέθοδο" όπως αυτή εφαρμόζεται ατιό το Υπουργείο Δημοσίων Εργω~, δηλαδή με εφαρμογή του τύτιου: - 3 ' Q = 0,277 CiE (m /S) Οτιου i, η μέση ένταση βροχής, διάρκει,ας, ίσης με τον χρόνο συρροής των υδάτων ατιό το ανώτατο σημείο της επιφάνειας Ε, μέχρι την συμβολή του ρέματος με την οδό. Ε, το εμβαδό ν της λεκάνης απορροής (ΚΜ 2 ) και C, ο συντ ελεστ!iς απορροής αιχμής πλημμύρας.,.. ι ι ι Οι υδ ραυλιηο ι υηολογισμοι της μελετης εγιναν με εφαρμογή ' - 2/3 1/2 τη ς σχέσης MANNING V = 1/η R J, θεωρώντας την ροή ομοιόμορφη. Ο συντελεστής τραχύτητας (η) ελήφθη γενικώς η=ο,018 βάσει του πίναηα (4-1.Β) ατιό τον Κανονισμό Μελετών Εργων (ΚΜΕ) του Υπ. Δ. Εργων. Ετιίσης ατιό τον ίδιο Ηανονισμό εφαρμόζεται η συνθήκη συνέχειας με τον τύπο MANNING - S'rRICKLER για τον υτιολογισμό των γεωμετρικών στοιχ~ίων των οχετών καθώς και της,, ταφρου, τα οτιοια,, και ομοιομορφη ροη. θεωρούμε ως ανοικτούς αγωγούς με ελεύθερη, Δηλαδή εφαρμόζο υμε τις σχεσεις: Q = Α χ V ( nι 3 / S ) V = 1/η χ R2/3 χ Sl/2 Οιωυ Q, ιιι.ιμοχ ri (ιη 3 / s ) Λ, υγρή διατομή Οιιου v, ταχύτητα ροής (1n/ s) ( 1 /η) R Q = Α (1/η). R2/3. Sl/2 ι ι ι συντελεστης τραχυτητας τιου εςαρταται ', ( 1/3 ιδιότητες των τοιχωματων m /s) υδραυλική ακτίνα (m) και R = ~, απο τις - ΙΙ ' s, βρεχόμενη τιερίμετρος Ή κλίση της γραμμής ενέργειας σε απόλυτο αριθμητικό μtγεθος. Για ομοιόμορφη ροή ~ (S) είναι ίση με την κλίση (j) του πυθμ~να.

21 Ο χρόνος συρροής των υδάτων μέχρι την συμβολή του ρέμματος Ηάθε λεκάνης με τον δρόμο, υπολογίcεται κατά GIANDOTTI, με την σχέση t~ 4 Ε + l,5l 0,8 Hm - Η Οπου t, χρόνος συρροής σε ώρες Ε, εμβαδόν λεκάνης απορροής (km 2 ) L, μήκος της μακρότερης μισγάγκειας σε (ΚΜ) Ημ, μέσω υψόμετρο της λεκάνης απορροής σε (m) Η, υψόμετρο στη θέση υπολογισμού της παροχής. Επισημαίνεται α) ότι ο τύπος του GIΛMDOTTI δίνει τον συνολιjιό χρόνο συρροής μέχρι την εςεταcόμενη θέση του ρέματος, δηλ. το άθροισμα του χρόνου ροής επί της επιφάνειας της λεκάνης εςαιρώντας την μισγάγκεια και του χρόνου διαδρομής μέσω της κοίτης του ι ρεματος. β) εφαρμόcεται σε λεκάνες επιμήκεις με μικρές έως μεγάλες υψομετρικές διαφορές που εμφανίcουν σαφώς,. μία κύρια μισγάγκεια όπως είναι στη δική μας περίπτωση. Σαν Ηρίσιμη βροχή με την οποία υπολογίcεται η εκάστοτε Πλημμυρική παροχή, λαμβάνεται η βροχή που έχει διάρκεια ίση με τον χρόνο συρροής από το πλέον απομακρυσμένο σημείο της λεκάνης απορροής μέχρι τη θέση υπολογισμού της παροχής;,. Υπολογίcοντα~ οι πλημμυρικές παροχές για τις περιπτώσεις α) Του χρόνου συρροής για την μισγάγκεια της λεκάνης (1) β) " " 11 " " 11 " " (2) γ) " " 11 " " " " 11 Ο συντελεστής απορροής (C), εηφράcει την επιρροή της επιφανειακής συσώρευσης Ηαι διήθησης και για τον προσδιορισμό του απαιτείται μελέτη των σχέσεων βροχοπτώσεων που έχου συμβεί και των αντίστοιχων βροχοπτώσεων που έχουν μετρηθεί. Τέτοιες σχέσεις όμως δεν υπάρχουν για την περιοχή της Λαμίας, Υ ι 'αυτό Ηαι ο συντελεστής απορροής (C), λαμβάνεται βάση των ΥενιΗών αρχών του Υπ. Δ. Ε. (Π.Δ 696/74) που αναφέρει ότι Υια υδρολογικές λεκάνες εκτός πόλεως και για: ( 3)

22 Ι ~ 1 J α) Λοφώδεις εκτάσεις έχουμε C = 0,5 β) Πεδινές εκτάσεις έχουμε C = 0,30 Στη δική μας περίπτωση έχουμε λοφώδεις εκτάσεις οπότε εnιλέγο~με C = 0,5 για όλες τις λεκάνες. Μετά τον υπολογισμό των πλ.ημμυρικών παροχών κάθε λεκάνης στο σημείο εκβολής, ' υπολογίσθηκαν οι διαστάσεις των οχετών. καθώς και της τάφρου κατά μήκος και ανάντι της οδού. Οι αγωγοί επελέγησαν σωληνωτοί διαμέτρου D60 και για τις τρείς nεριπτώσεις, λόγω μικρών πλημμυρικών παροχών, ετοποθετήθηκαν δε σε συνέχεια με τον πυθμένα του ρέμματος και εγκάρσιi στον άςονα της οδού. Ολα τα σχέδια των τεχνικών έργων φαίνονται στην παρ. 8.

23 ' Ο χρόνος συρροής των υδάτων μέχρι την συμβολή ~ου ρέμματος κάθε λεκάνης με τον δρόμο, υnολογίcεται κατά GIANDOTTI, με την σχέση t~ 4 Ε + l,sl 0,8 Hm - Η Οnου t, χρόνος συρροής σε ώρες Ε, εμβαδόν λεκάνης αnορροής (km 2 ) L, μήκος της μακρότερης μισγάγκειας σε (ΚΜ) Ημ, μέσω υψόμετρο της λεκάνης αnορροής σε (m) Η, υψόμετρο στη θέση υnολογισμού της nαροχής. Εnισημαίνεται α ) ότι ο τύnος του GIM1DOTΊ'I δίνει τον συνολιηό χρόνο συρροής μέχρι την εςεταcόμενη θέση του ρέματος, δηλ. το άθροισμα του χρόνου ροής εnί της εnιφάνειας της λεκάνης εςαιρώντας την μισγάγκεια και του χρόνου διαδρομής μέσω της κοίτης του ρέματος. β) εφαρμόcεται σε λεκάνες εnιμήκεις με μικρές έως μεγάλες υψομετρικές διαφορές nου εμφανίcουν σαφώς,. μία κύρια μισγάγκεια όnως είναι στη δική μας περίπτωση. Σαν κρίσιμη βροχή με την οnοία υπολογίcεται η εκάστοτε nλημμυρική nαροχή, λαμβάνεται η βροχή nου έχει διάρκεια ίση με τον χρόνο συρροής αnό το nλέον αnομακρυσμένο σημε ίc της λεκάνης αnορροής μέχρι τη θέση υnολογισμού της nαροχής;,.,, Υπολογίcονταιt οι nλημμυρικές παροχες για τις nεριπτωσεις α) Του,,, χρονου συρροης για την μισγαγκε ια της β) γ) λεκάνης ( 1) ( 2) ( 3) Ο συντελεστής απορροής (C), εκφράcει την επιρροή της επι Ψανειακτ)ς συσώρευσης και διήθησης και για τον τφοσδιορισμό του απαιτείται μελέτη των σχέσεων βροχοπτώσεων που έχου συμβεί και των αντίστοιχων βροχοπτώσεων που έχουν μετρηθεί. Τέτοιες σχέσεις όμως δεν υπάρχουν για την περιοχή της Λαμίας, Υ ι 'αυτό και ο συντελεστής απορροής (C), λαμβάνεται βάση των γενικών αρχών του Υπ. Δ. Ε. (Π.Δ 696/74) nου αναφέρει ότι Υια υδρολογικές λεκάνες εκτός πόλεως και για:

24 1 Ιι 1 J α) Λοφώδεις εκτάσεις έχουμε C = 0,5 β) Πεδινές εκτάσεις έχουμε C = 0,30 Στη δική μας περίπτωση έχουμε λοφώδεις εκτάσεις οπότε επιλέγούμε C = 0,5 για όλες τις λεκάνες. Μετά τον υπολογισμό των πλημμυρικών παροχών κάθε λεκάνης στο σημείο εκβολής, ' υπο.λογίσθηκαν οι διαστάσεις των οχετών καθώς και της τάφρου κατά μήκος και ανάντι της οδού. Οι αγωγοί επελέγησαν σωληνωτοί διαμέτρου D60 και για τις τρείς περιπτώσεις, λόγω μικρών πλημμυρικών παροχών, ετ οποθετήθηκαν,,, ' δε σε συνέχεια με τον πυθμενα του ρεμματος και εγκαρσια στον ά.ςονα της οδού. Ολα τα σχέδια των τεχνικών έργων φαίνονται στην παρ. 8.

25 . ' " ι Σuντελεστέc τοcχύτητοc ο ~ Οι συντελεστές τραχύτητας n nου θα χρ ησιμοπ οιούντα ι στον τύnο του Manning _ Strickler θα παίρνονται οπό τον nαρακότω nίνακα ΠΙΝΑΚ ΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙ Α ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ MANNING - STRICKLER Εργο Ιδιότηι ε.ς το ι χωμάτων 1 Συvτελεσιής n (rπ 113. s) Ταπεινωμένες νησίδες a. Γαιώ δεις ( χ ωρίς φυτική ι<άλυψη) b. Γαιώδεις (με φυτική κάλυψη) 0,040 0,050 c. Χαλ ικ όστοωτες Επενδεδwένες τάφρα (αnοχέ- Εnιιpάνειc nαλαιού σκυροδέματος, τευσης, συνέχειας. οφρύος. κλπ.). καθc.ρές επιι.::::νειες έγχυτοι ορθογωνικοί αγωγοί Αβαθείς Πλευρικές ταφροι επενδεδυuένες (τριγωνικές. τραπεζοειδείς), ρείθρα οδών Αγωγοί με διαuόρφωση πιjθμένα με κολυμβητές πέτρες εγκιβωτισμ έν ες σε σιωρόδεuα Παλαιό σχυοόδεuο.. ασφαλτίκό οδό- στρωuc (εnιωανει ες με κοτοχάθιση φερτών) Χονδρ ή λιθοδομή αργών λίθων Οχετοί υnερaστικών οδών και. Επιt,?C.νε~::: σκυοοδέ.μ::τος : σuλλατήρες aποχέ.τευσης ι ομ βρ ίων c::πικών περιοχώ ν a. Γιc. έλεγχ:j nληρότητcς (ανώτc.τη στάθμη νερού) b. Γιο. έλ ε γχο uέγιστης ταχύτητc.ς 0, / tl.::0:-018 ',..:..rj.!6 (J.012 Σωληνωτοί αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες (για ελεύθερη ροή) Επιφάνειc. πcλcιού σκ υρ οδέματος. καθc.ρές εnιtd:::.νειες Ανεπένδυτοι τάφροι σε έδαφος γαιοημιβραχώδες Γ αιοημιβρc. χώδη ς πuθuένcς αποθέσεις Ανεπένδυτοι τόφpοι σε βραχώδες Ανώμαλος βραχώδης πυθύένaϊ - έδαφος Σωληνωτοί αγωγοί ακαθάρτων (για a. Πλc::πικο~ ελεύθερη ροή) b. Αμιαvτοτσιuεντοσωλήνες c. Τσιuεvτοσωλήνεc με 0,025 0, ΚΜΞ i Υποκι: φcλα ιο 1.13

26 , ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV. Ζχει προηγηθεί η προμελέτη της οδού (ΑΒ) απο το σημείο Α έως το σημείο Β και βάσει αυτής περιγράφουμε τα γενικά χαρακτηρησ~_ι κ ά-~τ~η ς :---:- -:: :-: _-::-: α) Κυκλοφοριακή μελέτη οδού κατηγορίας IV με V=40 Krn/h. Από τον πίνακα 16 (σελ. 116) των στοιχείων μελέτης οδού και διασταυρώσεων κ. Δ. Κοφίτσα λαμβάνουμε τα εςής στοιχεία: Εχουμε ότι η οδός ανήκει στο δευτερεύον δίκτυο Εθνικών οδών. Τύπος οδού ( Ζ) -~ Αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας δύο (2). Ταχύτης μελέτης 40 Krn/h και ταχύτης κυκλοφορίας 36 Krn/h. Μέγίστη επίκλιση σε διατομή 9rnax = 8 %, 9rnin = 2%. Ελάχιστη ακτίν~ καμπύλης Rrnin = 50μ. Μέγίστη κατά μήκος κλίση j = 6-8%. Ελάχιστη ακτίνα κυρτής καμπύλης 1000μ. " " κοίλης καμπύλης 1200μ. Ελάχιστο μήκος ορατότητας 50μ~ β) Από την προμελέτη της οδού προσδιορίcεται ότι αυτή συμβάλλει με μισγάγκεια σε τρία σημεία τα (Λ 1 ), (Λ 2 ), (Λ 3 ). Τα σημεία αυτά βρίσκονται επί καμπύλης τόςων με αντίστοιχες ακτίνες, R =80, R =60 και R =70. Τα υψόμετρα και η χιλιομετρική θέσή τους με αρχή το σημείο Α φαίνονται στα στοιχεία ενδεικτικής μηκοτομής της οδού. Ιι ί '

27 ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ {Α/Α) ΑΠ 1 ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΡΥθΡΑΣ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ -- - Α ο ,90 218, Λl ο ,14 222, Λ2 ο ,78 218, Λ ,60 198,_ ΟΟ 111 Β ,80 194,20 / Ουσιαστικά η χάραςη της οδού έχει ακολουθήσει την χάραςη του υφιστάμενου χωματόδρομου, επομένως τα υψόμετρα του φυσικού εδάφους όσον αφορά τον άςονα της οδού, διαφέρουν από τα αντίστοιχα υψόμετρα της ερυθράς κατά Ο,40μ, δηλαδή όσο είναι το nάχος του υποστρώματος της οδού. Τα υψόμετρα της ερυθράς στις θέσεις που συναντά η οδός τις μισγάγκειες, φαίνονται στο προηγούμενο πίνακα (Π 1 ). Εnειδή όμως οι θέσεις των μισγαγκειών είναι μέσα στη περιοχή της καμπύλης του τόςου, όπου έχουμε την μέγιστη επίκλιση (qmax), ~α nρέπει για την κατασκευή των οχετών να λάβουμε υπ' όψιν το υψόμετρο της εσωτερικής οριογραμμής της οδού και για τις τρείς nεριnτώσεις. Στη συνέχεια υπολογίcουμε τα υψόμετρα των οριογραμμών της οδού στις θέσεις των οχετών. Αnό τους πίνακες (Α) του Απ. Γιώτη (εφαρμογή της κλωθοειδούς στην οδοποιtα) σελ 11 έχουμε: Για v 40b 7.ΟΟμ, qmax = 8%, και Rl = 80μ = = Ι οτι η Ι μεγιστη για για Η επίκλιση Ι ε ιναι R2 = 60μ => qmax = 7,8% R3 = 70μ => qmax = 7,5% οριογραμμή της οδού Ι απεχει Ι απο τον άςονα Ι αnοσταση b 7,00 2 = = 3,50μ. 2 7% b 2 δηλ.

28 Από το σημείο Λ 1 (ερυθράς;;) η οριογραμμή εντός;; της;; καμπύλης;; του τόςου κατεβαίνει Δh 1 = qmax. ~ = 0,07 χ 3,50 = Ο,25μ. ' αρα το υψόμετρο του σημείου της;; οριογραμμής;; θα είναι: -0, ,54 = 222,29μ. ---~--=-~-~ Από το σημείο Λ (ερυθράς;;) η οριογραμμή κατεβαίνει 2 Δh 2 = 0,078 χ 3,5 = Ο,27μ. άρα το υψόμετρο του σημείου που συναντά η ο~ιογραμμή την μισγάγκεια θα πρέπει να είναι : (-Ο, ,18)μ = 217,91μ. Από το Λ 3 (ερυθράς;;) η οριογραμμή κατεβαίνει Δh 3 = (Ο,075 χ 3,5)μ = Ο,26μ άρα το υψόμετρο του σημείου συμβολής;; θα πρέπει να είναι: (-0, ,Ο)μ = 197,74μ.

29 5. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΥ. ΣΤΑθΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. ΥπολογLσμός εντάσεως δlαρκείας βροχής κατά GUMBEL ΥLα περίοδο επαναφοράς Τ = 2, Τ = 5 καl Τ = 10 έτη. -" _ ~-~ ' ~-~- ~ ,...,.,..,,,, Αρχικά για την εκτίμηση της σχέσεως εντάσεως διάρκειας ακολουθήθηκε η εςής διαδικασία: Από τα ημερήσια βροχομετρικά στοιχεία του σταθμού Λαμίας για την περίοδο επιλέγησαν τα μέγιστα ετήσια ύψη βροχής διαρκείας 10' έως 1 ώρα, 1-2, 2-3 και 3-4 ώρες (πίνακας Πl έως Π4). Επειδή στα ημερήσια δελτία καταγράφονται από τον παρατηρητή μόνο τα αποτελέσματα (ύψος και διάρκεια) κάθε βροχής, χρε ιάστηκε με βάση τις υφιστάμενες παρατηρήσεις, να γίνει αναγωγή του ύψους για κάθε επιλεγείσα διάρκεια βροχής (π. χ. 30', 1.10' 2.10', 3.10'). Ακολούθως οι εντάσεις των βροχών για κάθε μία από τις πιο nάνω διάρκειες ταςινομήθηκαν κατά φθίνουσα τ.άεη και θεωρήθηκε ότι το σύνολο των παρατηρήσεων ακολουθεί τη θεωρητική κατανομή του GUMBEL. Τα μέγιστα ύψη-διάρκεια βροχόπτωσης συνοψίcονται στους πίνακες Πl, Π2, Π3, Π4, που ακολουθούν. Επίσης στον πίνακα πs υπολογίcουμε την ένταση σε σχέση με την διάρκεια για περίοδο επαναφοράς από Τ = 2, 5 και 10 έτη (κατά GUMBEL)

30 πινακας Π-1 Βροχομετρικός Σταθμός; Λαμιας. Μέγιστα ετήσια ύψη βροχής διαρκ.ειας < 1 ώρας Ετος Διάρκεια Υψος χλσ. Αναγωγή ύψους σε 30' Ενταση χλσ/ώρα (χ) ' 8 '8 8,8 17,6 30' 11,9 11,9 23,8 25, 16,6 19,9 39,8 15, 4,0 8,0 16,0 20' 3,6 5,4 10,8 30' 33,5 33,5 67,Ο 15' 7,4 14,8 29,6 25' 6,0 7,2 14,4 45, 8,2 5,5 11,Ο 30' 6,8 6,8 13,6 20, 9,0 13,5 27,Ο 15, 10,6 21,2 42,4 15, 5,0 10,Ο 20,Ο 15, 7,4 14,8 29,6 1, 00, 9,2 4,6 9,2 40' 6,0 4,5 9,0 50' 6,0 3,6 7,2 10' 3,0 9,0 18,Ο 50' 10,2 6,1 12,2 45' 5,8 3,9 7,8 1, 00, 6,3 3,2 6,4 Σχ= 432,4 1

31 - - - ~ ιο πι:νακας Π-2 Βροχομετρι.κός Σταθμός Λαμ(ας Μέγι.στα. ύψη βροχής δι.αρκε(ας 1-2 ωρών--~- Έτος Διά.ρκει.α Υψος Ανηγμένο Ενταση βροχής ύψος σε χλσ/ώρα χλσ (χ) ,25 1 7,4-6,1 5, (2,10') (24,1) 13,Ο 11, (2,55') (52,Ο) 20,8 17,8 ' ,15 1 5,2 4,9 4, ,35 1 6,8 5,0 4, , ,Ο 12,Ο 10, ,45 1 9,2 6,1 5, ,45 1 6,4 4'#3 3, ,30 ' 6,1 4,7 4, (2,30') (15,Ο) 5,8 5, (2,55 1 (17,5) 7,0 6,0 ) , ,3 9,5 8, , ,4 8,1 6, , ,5 13,6 11, (2,15 1 ) (34,Ο) 17,6 15, ,10' 8,4 8,4 7, , ,Ο 16,0 13, , ,3 15,Ο 12, ,00' 7,3 4,3 3, ,40 1 5,0 3,5 3, ,50' 7,3 4,7 4,1 Σχ=163,3 -

32 - ~ _ πίνακας Π-3 Βροχομετριχός Σταθμός Λαμίας Μέγιστα ετήσια ύψη βροχής ~.~~~είας 2-3 ωρών --,_,...~ ,.~~ =--,~..-~--- 'Ετος Διάρχεια, Υψος Ανηγμένο Ενταση βροχής υψος σε χλσ/ώρα χλσ. 2,10' (χ) ~ / 10' 11,4 11,4 5,3 2'1 ο' 24,1 24,1 11,1 2,55' 52,0 38,6 17,8 (3,20') (19,8) 12,9 6,0 (3,35') (22,5) 13,6 6,3 (5,15') (28,6) 11,8 5,4 (5,00') (39,0) 16,9 7 '8 2 'ο ο ' 7,2 7,8 3,6 (3,00') (22,2) 16,1 7,4 2 '3 ο ' 15,Ο 13,Ο 6,0 2,55' 17,5 13,Ο 6,0 7,6 8,3 3,8 2 'ο ο ' (4,05') (35,Ο) 18,6 8,6 (4,10') (42,5) 22,1 10,2 2,15' 34.Ο 32,7 15,1 2,10' 13,8 13,8 6,4 2,15' 25,Ο 24,1 11, ' 6,0 5,6 2,6 (4,50') (22,2) 10,Ο 4,6 (4,30') (3,00') (13,0) 6,3 2,9 (12,Ο) 8,7 4,0 Σχ=152,Ο

33 ----- ΠίναΗας Π-4 Βροχομετρικός Σταθμός Λαμίας Μέγιστα ετήσια ύψη βροχής - διαρκείας 3-4 ωρών 'Ετος Διάρκεια Ύψος Ανηγμένο 'Ενταση βροχής ύψος σε χλσ/ώρα χλσ. 3,10' (χ) ,10 5,3 5,3 1,7 (6,20') (26,7 ) 19,5 6,2 3 'ο ο ' 8,2 8,7 2,7 3,20' 19,8 18,8 5,9 3 '35, 22,5 19,9 6,3 (5, 15') (28,5) 17,2 5,4 - (5,00') (39, Ο) 24,7 7,8 4'10' 10,4 7,9 2,5 3 'ο ο ' 22,2 23,4 7,4 3, ,8 11,4 3,6 3 '3 ο, 23,0 20,8 6,6 4'1 ο ' 9, 4 7,2 2,3 4 'ο 5, 35,Ο 27,1 8,6 4' 1 ο ' 42,5 32, ,20' 21,7 20,6 6,5 3'10' 14, 8 14,8 4,7 4 '00' 35, Ο 27,7 8,7 (8,40') (34,5) 12,6 4,0 4,50' 22,2 14 ~ 5. 4,6 4 '30' 13,Ο 9,2 2,9 3, ,Ο 12,7 4,0 Σχ=112,6 -

34 --~ ~ 1.). πίνακας Π Υπολογ ισμός εντάσεως-διαρκείας για περίοδο επαναφοράς Τ=2,5 και 10 έτη (κατά GUMBEL),_. Α/Α Σειρά, εργασι.ας 0,5 ωρ. 1,17 ώρ. 2,17 ώρ. 3,17 ώρ.,_ ι- ι- 1 Σχ (Συνολικό άθροισμα 432,5 163,3 152,Ο ' εντασεων βροχής) 2 η = αριθμός ετων ' μ( ε..;ιj :, ~Η'\ 3 - χ = ( 1) / ( 2) (:.. τ:... :-:- ~ ι..- ι, 20,59 7,77 7,24 112,6 21 5,36,_ 4 Σ (Χ-Χ) 2 n: ~σ<ν:j.,.ε.ι;..-~ σ = 'CΙ\-_;., η -1 ε 1 1c>::c:<"V! S 14,84 4,36 3,94,_ - 5 Sn* 1,070 1,070 1,070, Υη* 0,525 0,525 0, /α = ( 4) / ( 5) 13,87 4,07 3,68. Υη /α= ( 6) ( 7) 7,28 2,136 1,93 9 η = ( 3) - ( 8) 13,31 5,634 5,31 10 ( 7) χ 0,3665* 5,083 1,492 1,349 Ι ( 7) χ 1,4999* 20,80 6,105 5, ( 7) χ 2,250* 31,21 9,158 8,281 \ χ2 = (9)+(10)χλσ/ώρα 18,39 7,13 6,66 Χ5 = (9)+(11)χλσ/ώρα 34,11 11,74 10,51 15 χ 10 = (9)+(12)χλσ/ώρα 44,52 14 '79 13,59 2,36 1,070 0,525 2,21 1,16 4,20 0,81 3,31 4,97 5,01 7,51 9,17 * Σ ' ' ' β ' "Ε. τοιχεια ληφθεντα απο τη βι λιογραφια, ng1neering Hydrology" ~Θr,~, Nemec.

35 ... Μ 188 LΞNGINLΞLΞH/N(j ΙΙΥΙJJιοιοc.;γ Problcιn 13b Included in Table 19ι! are annual 111axi111a of rainfnll intensities of 30 minutes dιιration, recorded and analysed for tl1e period fωιη 1943 to Co1ηpute, υsing Gιιιnbel extreme valιιes distribιιtion (doιιble exponentiaj), nnd tj1e freq ιιency fnctor proced ιιre, ίη tensi tics of rccιιπence intervals of 2, 5, 10, 25, 50, ancl 100 ycnrs. Tl1e prcliιηiιhιγy cοιηpιιt<ιtίοη ογ tl1e nritj1111ctic ιηc;ιιι ;ιηιl tlιc s!<ιιιd;ιι-ιl deνiati o n :ne ίη lincs 2 anιl 3 ογ 1'a/Jle 19ι/. Τιι/J!e 19ιι. Rι:ιlιιcι'ιl ιιιι:ιιιι Υ 11 Ιί ci 11 ~ 21. :ι ι~ ~ -ι~γ~]_-; ϊ;cτξ Τ ; τ~,, ll Y IH to J. O {; J ( " Λ I. ΛNΛl,Y S I S ΛΝI) J)J:SIG N -~ - Ίίιύ/ι: /Υι. J~ι:Ιιπιι μι:ι-ίιιι/ α. 1 α.fίιιι ι: Ιίυιι af ι eι/ιιceι/ ι αγίαι e Rc!ιιπ1 pcι ί οι l [yca i-s]..-:'./ ( ) ' 1., ) Rcιluι:cιl ν<11ί<ιtc -. 1,.. -~ '\, "J:. ι τ = 2 1 ::: 5 :: ()? ι Ι. {,()() 1 1 R9 \, ;J τ. ) ~ 7.(Υ! ojif 'i - -.J, _ <Ιt Γ- ι 1 (7,J. (_;>"\ 1 ο Ο.4952 Ο.4996 ο Λ.5 Ι 001ο.5128 ο.5157 ο.51η1 ο ο !! ο ο.5436 ο.5442 ο ο ο.545!! ο.5463 ο ο ο.5477 ο ο.5485 ο ο ο ο. 550 ι ο ο.5508 ο.55 ι 1 ο.55 Ι 5 ο. 55 Ι Τα/J/ι: R eι /ιιι ι ι! ~ tιιιιι!αιλ ι!ι:ι ίιιtίο ιι S,, /,-cι~ :lj..- /2,/ 111 ι ο ι 1 Γ ; -, -~ - ι --5~ Γ~ --Ί~ ι -8 Ι ιλ Ο.9496 Ο.9676 Ο.9833 Ο.99 71\1.009~> Ι.0316 Ι.0411 Ι Ι ί.0696 ~ ϊ: Ο !! { i.~\ J ι ~ ι ~Lt~ )?.!/'f..,. :ϊ Υc ; ιι <l(i J 5.~ 55 5( Ί r~f) / : ' J lntcnsity [ / ιηίη] (i) ωο (>3 1 - _ I 1 Τιι!ι/ι~ /ΙJι/ rη \' ( / 111ί11] Ο 4Η (,3 0.3(i ~ - 8.6~~ ---- χ Ο Σ Tl1c S l : ιιiιl;tγu ιleνί ; ιιiο11 is cοιηριιιed l1y a sl10rt-cιιt eqιιntion σ = JΣ(χr -=--~ Σχ 11-1, ilj

36 ,,,,...= ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ. Οι όμβριες Καμπύλες: προκύπτουν βάσει των βροχομετρικών παρατηρήσεων του σταθμού Λαμίας και εφαρμογή της στατιστικής: μεθόδου GUMBEL. Η εςίσωση της ομβρίου καμπύλης:,,. -η κης: μορφης:, η : ι=α.t (1) -, ΟΠΟυ L η ενταση σε χιλ/wρα, \ ',, η διαρκεια.βροχης: σε ωρες: α, η παράμετροι των ομβρίων καμπυλών που χρησιμοποιούμε είναι εκθετι- ' Για τον καθορι',σμό των. παραμέτρων. των ομβρί.ων καμπυλώ\ι απαιτείται,,,,., να υπαρχουν για καθε βροχη που εχει παρατηρηθει και γι.<i. συγκεκριμένη περίοδο επαvαφοράς: τα cεύγη τι.μών δι.άρκειας: και. εντάσεως:. Σ:τη δική μας περίπτωση, παίρνοv.με Cεύγη διάρκει.ας: - έντασης: γι.α. Ί;ιερίοδο επαναφοράς: Τ = 10 έτη.. όπου γι.α τι(; ίδι.ες δι.άρκειες: βροχών (όπως φαίνεται στον πίνακα 5) σε σχέση με περι.όδους: επαναφοράς Τ = 2 και 5 έτη έχουμε τις μεγαλύτερες: εντάσει.ς: βροχής. Αφού καθορίσουμε κατ'αυτό το τρόπο τι.ς παραμέτρους α; η μπορούμε από την σχέση (1) να υπολογίσουμε την κιυί σιμη ένταση βροχής (ι) γι.α Τ = 10 έτη και στη συνέχεια τις πλημμυρικές παροχές για Κάθε λεκάvη απορροής. '. '.

37 5.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ. Από τον πίνακα Π5 υπολογίσαμε στατιστικά ότι η ένταση βροχής ι (χλσ/ώρα) σε σχέση με τη διάρκεια t (σε ώρες) Υ ι α nε ρ G-οδο -- επαναφηρ-άς ---Τ -- = 2, 5 -κα ι ~-0 -~ έτη είναι _-_ -:-:---~~ αντίστοιχα: Για περίοδο επαναφορας ' Τ = 2 ετη ' Ενταση ι (χλσ/ώρα) 18,39 7,13 6,66 5,01 Διάρκεια t (ώρες) 0,5 1,17 2,17 3,17 Για περίοδο επαναφορας ' Τ = 5 ετη ' Ενταση ι (χλσ/ώρα) 34,11 11,74 10,51 7,51 Διάρκεια t (ώρες) 0,5 1,17 2,17 3,17 Για περίοδο επαναφορας ' Τ = 10 ετη ' Ενταση ι (χλσ/ώρα) 44,52 14,79 13 '5 9 9,17 Διάρκεια t (ώρες) 0,5 1,17 2,17 3,17 Τα αποτελέσματα αυτής της στατιστικής επεςεργασίας για διάρκεια 30', 130'και 190'και περίοδο επαναφοράς Τ =2, 5 και 10 έτη τοποθετούμε σε λογαpιθμικό χαρτί και χαράσσουμε έτσι τις όμβριες καμπύλες της σχέσης ι = a. t-n (Διάγραμμα 1), όπου ι = ένταση βροχής σε χλσ/ώρα, t διάρκεια βροχής σε ώρες και α, η,nαράμετρο~ που nροσδιορί~ονται στη συνέχεια. Επί πλέον παρατηρούμε ότι η δυσμενέστερη nερίnτωση είναι Υια περίοδο επαναφοράς Τ = 10 ετών διότι σε σχέση με τις Περιόδους Τ = 2 και 5 έτη για την ίδια διάρκεια βροχής ' εχουμε αντίστοιχα τις μεγαλύτερες εντάσεις βροχής.

38 ~ α - r-- z ~ )> - 1-.ι;.. -Ζ. "'' ).;:' "' _. - ο V - ><..... ~.-...ι- '-...> -:Γ - ι ~ ι ~ z ~CL -,.. 0) S" g ~ \~.. λ'ωλε:τρι~οl ΊΙΑΑΙ~ω: _L\M 111Li ~ QMf3_EJ.t.Σ_bA_t:m_.y~ Γ w ΙJ.<. Vι. σ χ:f-6vι ί_::::. ο< vι. Δ1ΑΓΡΑ Μ/ι1Α 1 1i oot ) f;) 50 4::>-" 30 Ι jξ, _!::c Q.Q.X1":J ~11l U.UιΏΞ -~ ι: Ι '::f::. ~ t:1 t-.-πf ι i 6 -f:fiffiι: s Lj.. +i ~. ;{ Ε.5 ']_.' - -i:i '-\ ο- f ο- '" Ιν) / e ο:. ι ο. ι ι ι 1 ::fa 1 ~10 l.,9 ~...:=.:;.._ e ιι ς, 1_ 6" <;Ι ι 0 l T'l ΨΙ ιι ~ e ιf1ι '...!J- 9 ι 'fi v; Ι" ; ι --r ντ- Τ'771,, 3 ~lj:m_f89j! 2 Gε&.J~ ι ι ι 'ι 'Ι' ι /

39 5.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡ ΩΝ ( α, η ) Άnό το ΔLάγραμμα (1) γlα περίοδο επαναφοράς Τ = 10 έτη nου είναl η δυσμενέστερη nαίρνω 2 Cεύγη τlμών γlα δlάρκεlα - '~~--~ξ:~j '.Q.σ!] (t i) - = ( ).,- - ~ -' ' - '-"..> ~~--=----,.._.., ~ ~- -τ-~ ( t, i) = ( 3.17 ' 9.17)... f" ~ Τ Ι Ι 1 Ι - n ι Lς τlμες αυτες θετω στην σχεση L = α. t, δημlουρ γ ων τας σύστημα 2 εςlσώσεων με 2 αγνώστους, έχουμε : 1 ) 44, 52 = α 0, 5-η -η 2 ) 9,17 = α 4,855 1 => (ο '15 7 7) η = 1 =>(Ο,1577)η=Ο, 206 => = (Ο,1577)η 4,855 =>ln Ο,1577η = ln 0,206 => nln 0, 1577 = ln 0,206 => η= Ο, 855 ΑντLκαθLστώντας στην 1) έ χ ουμε : 44, 52 = α. 0, => α = 24, 61 Συνεπώς η τελlκή εςίσωση nου LσχύεL ΥLα την ένταση βροχής L (χλσ/ώρα) σε χ λσ με το χρόνο (ώρες) ΥLα περϊοδο επαναφοράς Τ = 10 έτη ε L ' ναl: L = 24, 61 t-o, SS 5 την οnοία χρησlμοnοlούμε γlα τον υnολογlσμό της κρίσlμης έντασης βροχής (nαρ. 6.4-γ).

40 6.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ (1). α) ΥπολογίCουμε το εμβαδόν της λεκάνης (1) χρησιμοποιώντας ηλ ε κτρονικό εμβαδόμετρο και βρίσκουμε ότι: Ε 1 = Ο,043κm 2 ΥπολογίCουμε το χρόνο συρροής βάσει του τύπου GIANDOTI Τ = 4F + l,sl 0,8 Ημ - Η ' 1 ' ~, 2, εμβαδον λεκανης απορροης σε Km οπου F = Ε 1 ι ι ι 1 L, μηκος της μισγαγγειας, το οποιο μετραμε γραφικά και βρίσκουμε L 1 = 196μ. Η, το υψόμετρο του σημείου εκβολής της μισγάγγειας που είναι Η = 224,ΟΟμ. Ημ, το μέσο υψόμετρο, το οποίο καθορίcεται από τη σχέση Ημ = Hk (κεντροβαρικό Ε (επιφάνεια) ha υψόμετρο)m.ha Το δε κ εντ ροβαρικό υψόμετρο ορίcεται ως Hk = hl ; h 2 E όπου h 1 το υψηλότερο σημείο μίας λεκάνης (ή Cώνης) Ι 1 h το χαμηλοτερο σημειο και 2 Ι Ε, το εμβαδον της λεκανης. Ι Για να έχουμε καλύτερη προσέγγιση στον υπολογισμό του κεντροβαρικού υψομέτρου, χωρίcουμε την λεκάνη σε Cώνες, που έχουν υψομετρι~ή διαφορά μεταςύ τους, περίπου 20 Εμβαδομετρούμε κάθε ζώνη και προχωρούμε στους υπολογισμούς μας όπως φαίνεται στον πίνακα (6).

41 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - Εμβαδά (ha) (km2) Ell ο ο Ε12 1,42 Ο,0142 Ε13 1,26 0,0126 Ε14 1,62 Ο,0162 Υψόμετρο Κεντροβαρι.χό (m) υψόμετρο (mha) 276,00 260,00 244,00 224,00 ο 380,56 317,52 379,08 - Σύνολα Β=4,3 0,043 A=l077,16(mha) Μέσο υψόμετρο Ημ (m) = ~ = 1077,17 = 4, m Μήκος ρέματος L = Με αντικατάσταση των παραπάνω δεδομένων στη σχέση ( 4 1) 196 Χρόνος συρροής Tl = _6_o_x_(_4_x~-O~,_o_4_3_+_1_,_s_x_l_O_O~) (min) = Ο,8χ250, ,90 4,118, εχουμε: = 16,37min β) Υ1ιολογ ι.σμός χρι:σι.μης έντασης βροχής χαι. τιλημμυρι.χής παροχής γι.α τη λεχάνη (1). Σ ' -η, την σχεση ι=α.t θετω:,, α=24,61, η= -8,55 υπολογισμενες παραμετροι και t = 16,37 σε ώρες,, nου είναι ο χρονος συρροης ,855 ι. = 24,61 χ ( 60 ) =====> = 74,72 χι.λ/ώρα Εχουμε: ι Υ) Στη συνέχεια βάσει του τύπου Q = 0,277. ι. C Ε 1,, Υπολογίcοuμε την πλημμυρικη παροχη: 31 3 Qπλ = (Ο, ,72. 0,50. 0,043)m sec ==> Qπλ = 0,45m /sec

42 6.2 Υπολογισμός υδρολογιnών στοιχείων λεnάνης (2). α) Εμβαδομετρούμε την λεκάνη (2) και βρίσκουμε Ε 2 =Ο,2785κm 2 Κατά τον ίδιο τρόπου nου εργασθήκαμε για την λεκάνη (1) εργαcόμαστε και για τις άλλες λεκάνες. β) Υπολογισμός χρόνου συρροής για την λεκάνη (1). ΠΙΝΑΚΑΣ 7 2 Συνολικό εμβαδά λεκάνης απορροής Ε 2 = 0,2785 Km Υτιοcώνη Κm2 Εμβαδό ha Υψόμετρο (m) Κεντροβαριnό υψόμετρο (mha). Ε21 Ε22 Ε23 ο ο 373,04 0,0085 0, Ο,020 2, Ε24 0,026 2,6 320 Ε 0,050 5, Ε26 0,030 3, Ε27 Ο,055 5,5 260 Ε28 Ο,061 6 '1 240 Ε29 0,024 2,4 220 Ε210 0,004 0,4 214,00 ο 311,54 700,00 858, ,00 870, , ,00 552,00 86, Σύνολο B=27,85ha A=7938,34mha Α 7938,34 Μέσο υψόμετρο Ημ(m) = Β = 27, 85 = 285,04 m Μήκος ρέματος L 2 = 721 m Με αντικατάσταση στη σχέση (1), 60χ(4 Ο,2785+1,5 721 looo) Χρονος συρροής Τ 2 = Ο,8χ 285,04-214,00 (min) 191,55( min. ) = 28, 4 2mi 6,74

43 γ) Υπολογισμός Στη,, βροχής κρισιμης εντασης για την, -η σχεση ι = α. t θέτω α == 24,61 β = 0,855,,, rια ι t == 28,42 σε ωρες ο που t ο χρονος συρροης. ' λεκάνη ( 2). Εχουμε: ι = , 55 24,61 Χ ( ' ) ====> L = 46,62 ΧLλ/ώρα 60 δ) Υπολογισμός ' πλημμυρικης, παροχης Από την σχεση Q = 0,277. ι. c. Ε2 για 46,62 χιλ / ώρα c = 0,50 Ε2 0,2785 Km 2 ' ι == και = ' Εχουμε: Qπλ = ο,277χ46,62χ0,50χ0,2785 ===> Qπλ = 1,80 m 3 /sec

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού. Η μελέτη συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάφροι Οχετοί Δίκτυα ομβρίων Στραγγιστικά δίκτυα Ρείθρα Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ :ΟΧΕΤΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η ροή σε ανοικτούς αγωγούς είναι πλέον σύνθετη από τη ροή σε κλειστούς αγωγούς µε πληρότητα 100%, επειδή η επιφάνεια του νερού προσδιορίζει την κινηµατική µηχανική.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανάθεση μελέτης - Ιστορικό Χρησιμοποιηθέντα στοιχεία Διάρθρωση Μελέτης... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανάθεση μελέτης - Ιστορικό Χρησιμοποιηθέντα στοιχεία Διάρθρωση Μελέτης... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ανάθεση μελέτης - Ιστορικό... 2 1.2 Χρησιμοποιηθέντα στοιχεία.... 2 1.3 Διάρθρωση Μελέτης... 3 1.4 Ομάδα Εκπόνησης Μελέτης... 3 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές / σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Προτάσσεται δε η θεωρία με τρόπο συνοπτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Κατάρτιση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Χαρτών Πλημμύρας Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή . ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ.. Γενικά Υπάρχουν φυσικοί (π.χ. ποταμοί, χείμαρροι και τεχνητοί (π.χ. αρδευτικές διώρυγες, στραγγιστικές τάφροι, διώρυγες μεταφορές νερού για υδρευτικούς σκοπούς, αγωγοί αποχέτευσης ανοικτοί

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ Σταθερή Ομοιόμορφη Ροή ανοικτών αγωγών Φώτιος ΜΑΡΗΣ Αναπλ. Καθηγητής Παράδειγμα 1 Διώρυγα από γαιώδες υλικό με σταθερή διατομή, πρανή επενδυμένα με λίθους και με πυθμένα από άμμο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 : Τ Α Ε Ρ Γ Α Ο Ο Π Ο Ι Ϊ Α Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

= / (i: mm/h, t: h, T: έτη), όπου a = 15.0, b = 0.2, c = 0.5

= / (i: mm/h, t: h, T: έτη), όπου a = 15.0, b = 0.2, c = 0.5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΥΠΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ:. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ A Ενδιάµεση εξέταση Νοεµβρίου 1992 20.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη Υδρολογία - Υδρογραφία Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε το τµήµα του υδρολογικού κύκλου που σχετίζεται µε την υπόγεια και επιφανειακή απορροή του γλυκού νερού της γης. Η επιστήµη που ασχολείται µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ Ν. Ε. Ηλιού Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλική των υπονόμων. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Υδραυλική των υπονόμων. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Υδραυλική των υπονόμων Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εισαγωγή Ποιο είναι το ποσοστό στερεών ουσιών στα λύματα; Περίπου 1. Έχουν επίπτωση οι στερεές ουσίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 5ο: Στοιχεία γεωμορφολογίας

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 5ο: Στοιχεία γεωμορφολογίας Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 5ο: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 4. Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης Ζαφειράκου Αντιγόνη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υδρολογικός σχεδιασμός και αντιπλημμυρικά έργα Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 214 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υδρολογικός σχεδιασμός και αντιπλημμυρικά έργα Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 16_10_2012 ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2.1 Απεικόνιση του ανάγλυφου Μια εδαφική περιοχή αποτελείται από εξέχουσες και εισέχουσες εδαφικές μορφές. Τα εξέχοντα εδαφικά τμήματα βρίσκονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις Δ.Ο.Υ. Ι

Εργαστηριακές Ασκήσεις Δ.Ο.Υ. Ι Εργαστηριακές Ασκήσεις Δ.Ο.Υ. Ι Στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000 και ισοδιάστασης 100m, εμφανίζεται χειμαρρώδες ρεύμα, το οποίο καταλήγει σε ένα μεγαλύτερο αποδέκτη και επιβάλλεται η διευθέτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΩΝ. ωτήρης Λυκουργιώτης

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΩΝ. ωτήρης Λυκουργιώτης ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΩΝ ωτήρης Λυκουργιώτης ΦΩΜΑΣΙΜΟΙ Για τον υπολογισμό των όγκων χωματισμών έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς διάφορες μέθοδοι. Οι περισσότερες βασίζονται στη χρήση διατομών. Διατομές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποίια Θεωρία. Ενότητα: Συλλογή εντύπων κατά τις παραδόσεις. Γκούντας Ιωάννης. Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Οδοποίια Θεωρία. Ενότητα: Συλλογή εντύπων κατά τις παραδόσεις. Γκούντας Ιωάννης. Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Οδοποίια Θεωρία Ενότητα: Συλλογή εντύπων κατά τις παραδόσεις Γκούντας Ιωάννης Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων

Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Αστικά Υδραυλικά Έργα Αποχετευτικά Έργα Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Η έννοια της διευθέτησης ποταμών δύναται να επεξηγηθεί μέσω των ακόλουθων διδόμενων σκοπών αυτής:

Κεφάλαιο 2. Η έννοια της διευθέτησης ποταμών δύναται να επεξηγηθεί μέσω των ακόλουθων διδόμενων σκοπών αυτής: Κεφάλαιο Διευθέτηση Ποταμών Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται οι σκοποί της διευθέτησης ποταμών, γίνεται διάκριση της διευθέτησης ανάλογα με τη στάθμη του νερού, περιγράφονται τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙI. Ενότητα 3 & 4: Χάραξη οδού. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδοποιία ΙI. Ενότητα 3 & 4: Χάραξη οδού. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία ΙI Ενότητα 3 & 4: Χάραξη οδού Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ.104/2003, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓ ΑΣΙΩΝ - 9. ΣΧΕΔΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 4. Υ ΔΡΑ Υ ΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓ ΑΣΙΩΝ - 9. ΣΧΕΔΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 4. Υ ΔΡΑ Υ ΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΥΠΟΛΟΓΙ... ΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Υ ΔΡΑ Υ ΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 5. ΦΡΕΆΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 6. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑ ΤΟΜΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 7. ΚΑΤΆΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου. το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας

Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου. το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας Παναγιώτης Γ. Παναγάκης Πολιτικός Μηχανικός M.sc. Προϊστάμενος ΤΕΕ Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λακωνίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Φ.Α.Υ.) ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΕΥΑΡ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Φ.Α.Υ.) ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.160.000,00 (με Φ.Π.A.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ- ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ. i) Για την εύρεση µονοτονίας µιας συνάρτησης υπολογίζω την f ( x )

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ- ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ. i) Για την εύρεση µονοτονίας µιας συνάρτησης υπολογίζω την f ( x ) () Μονοτονία ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ- ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ i) Για την εύρεση µονοτονίας µιας συνάρτησης υπολογίζω την f ( ) και βρίσκω το πρόσηµό της ii) Αν προκύψει να είναι αύξουσα ή φθίνουσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.304.000,00 πλέον ΦΠΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία IΙ. Ενότητες 5 & 6 : Χωματισμοί, κίνηση και διανομή γαιών Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Οδοποιία IΙ. Ενότητες 5 & 6 : Χωματισμοί, κίνηση και διανομή γαιών Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία IΙ Ενότητες 5 & 6 : Χωματισμοί, κίνηση και διανομή γαιών Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων Αριθ. μελέτης : 45 / 2016 Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 10 ο : Απόθεση φερτών υλών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Αίτια και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε πώς, με τη βοήθεια των πληροφοριών που α- ποκτήσαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να χαράξουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τη γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x. την παράγωγο f' ( x. 0 ) (ή και στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής).

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x. την παράγωγο f' ( x. 0 ) (ή και στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής). Ρυθμός μεταβολής Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ i Αν δύο μεταβλητά μεγέθη x, y συνδέονται με τη σχέση y = f( x) και η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x τότε ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής του y ως προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ Ενότητα 1 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ Ασκήσεις για λύση 3 3, < 1). Δίνεται η συνάρτηση f ( ). 6, Να βρείτε : i ) την παράγωγο της f, ii) τα κρίσιμα σημεία της f. ). Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 3 ο : Μορφολογία Ποταμών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Κεφάλαιο 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Βασικές ενέργειες για μείωση διακινδύνευσης π εριοχών κατολισθήσεων 4 παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεω ν

Δομή παρουσίασης. Βασικές ενέργειες για μείωση διακινδύνευσης π εριοχών κατολισθήσεων 4 παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεω ν Κατολισθητικά φαινόμενα στην Εγνατία οδό: διάγνωση, αντιμετώπιση, παρακολούθηση Ελένη Σακουμπέντα Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τμηματάρχης Γεωτεχνικών Διεύθυνση Μελετών esakum@egnatia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΣΥΓΚ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 11ο: Πλημμυρικές Απορροές

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 11ο: Πλημμυρικές Απορροές Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 11ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

i) Αν (,, ) είναι μια πυθαγόρεια τριάδα και είναι ένας θετικός ακέραιος, να αποδείξετε ότι και η τριάδα (,,

i) Αν (,, ) είναι μια πυθαγόρεια τριάδα και είναι ένας θετικός ακέραιος, να αποδείξετε ότι και η τριάδα (,, 1. i) Να αποδείξετε την ταυτότητα 1 ( ) ( ) ( ) + + = + +. ii) Να αποδείξετε ότι για όλους τους,, ισχύει Πότε ισχύει ισότητα; + + + +.. Λέμε ότι μια τριάδα θετικών ακεραίων (,, ) είναι όταν είναι πλευρές

Διαβάστε περισσότερα