31i. ηοι\ ΑΙΕΡ""Έ.. ΥΝΗΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ~ΤΟΙΧ1ΗΩΝ?νfl-ΑΣ. θεf,ιiα: ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤ.ΕΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "31i. ηοι\ ΑΙΕΡ""Έ.. ΥΝΗΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ~ΤΟΙΧ1ΗΩΝ?νfl-ΑΣ. θεf,ιiα: ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤ.ΕΣ:"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ~ΧΟΛ.ΓΙ ΤΙΞΧΝΟΛ.ΟJΊΚΩΝ ΕΦ,<\1) 1,ΛΟΙΏΝ (Σ.Τ.Ε 1J>.) 11t 1 1υl\ J ~ Π() Λ 'Τ' r-π Γ., i' 1 ι\ ( 1 Λ. 1 τrι- oi\: - ~ -ογ'- λ :.l :~ ιj. Ι iv J. \.. ι.~-.. ι. \..i _1 ~λ - 1~. \ J.~ ;..ι..ι( '\.... ~ι..ι... ~ -- 1! -~-. ι ~1~.!. 1 31i ηοι\ θεf,ιiα: 01 ΑΙΕΡ""Έ.. ΥΝΗΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ~ΤΟΙΧ1ΗΩΝ?νfl-ΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ru,_ ΤΗ 1νffiΛETH ΑΠΟΧΕΤΈΥΤΗCΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΙΤJΣΤΠ(ΟΥ ΔΙΚΤΥQΥn T.r 1 ι ' '., r ι.1., f ~ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤ.ΕΣ: ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1995

2 \ \ ΠΡΟΛΟΓΟΣ,,,, Αποτέλεσμα της επι. τρι.ετι.α φοι.τησεως; μαq ει.ς; τα Τεχνολογι.Ηάι -: Εκτται.δeυ - τι.κά Ιδρύματα (Τ ~ Ε.Ι.) Πει.ραι.ώς; στο τμ ιiμα Πολι.τι.κών Δομι.χών Εργων. Ι Ι Ι αττοτ ελε ι. η παροuσα εργασ ι. α μας;. Σκοπός; αυτής; είναι. η απόδει.εη μέρους; της; θεωρητι.χής; και. ττραχτι.κής;; Ι Ι γνώσεως;, που αποκτησαμε κατα το χρονι.κο αυτο δι.αστημα. ~.ι:..- _,_..._.. ~ ~ ,, \,..;,.. Ι. Ι Ι Ι. Η συμτταρασταση και. βοηθει.α που μας; παρεσχεθη απο τους;; καθηγητές;; μας; κ. Ι. Κοφίτσα και. κ. ΜεταΕά απετέλεσε γι.α μας; σημαντι.χό παράγοντα,,, γι.α να φέρουμε σε περας; την εργασι.α αυτη. ' Αθήνα Αύγουστος;.., Γ. Β α ρcάχας;; Χ. Καγ ι.ούλης;

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΟ Υ. 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ. 4. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV - ΣΤΟ ΙΧ ΕΙΑ ΕΝΔΕ ΙΚ ΤΙΚ Η Σ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΟΔΟΥ. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.,... ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Πιν.5). ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ (Διαγρ.1). ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (α.η). ΧΆΡΑΞΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. 6.1 ΧΑΡΑΞΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ (1). 6.2 ΧΑΡΑΞΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ (2). 6.3 ΧΆΡΑΞΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ (3) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ. α) Υπολογισμός εμβαδού λεκάνης,,, β) Υπολογισμος χρονου συρρqης γ) Υπολογισμός κρίσιμής έντασης βροχής 7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ. ΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ (1), (2)&( 3 ). 7.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ.. ΤΆΦΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Ί'ΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΆΠΤΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ. 8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. 8.1 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ~ΡΓΩΝ. 8.2 ΤΜΗΜΑ ΊΉΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦ. ΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΤΆΦΡΟ (κλ.l:lοο). 8.3 ΤΟΜΕΣ ΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ - ΠΡΟΥΠΟθΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΉ. Για την μελέτη καί κατασκευή ενός υδραυλικού έργο υ ; ίναι απαραί τητα, εκτός από τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία ι-tι, κριτήρια, η συλλογή και επιστημονική επεςεργασία πλήθους "πληρο ι 1 οριών", οι οποίες και θα αποτελέσουν την βάση του. οι "πληροφορίες" αυτές έχουν να κάνουν με ορισμένου ς τομείς όπως εδαφολογίας, μετεωρολογίας αλλά κυρίως με μεγέθη πο υ αφορούν τον τομέα τη ς υδρολογίας., ι ι ~ ι ι 1 1 Τα δεδομ ~ να αυτα μεγεvη μιας σειρας φυσικων συντελεστων, προuποθέτουν σ'ότι αφορά κυρίως την υδρολογία, την ύπαρςη μίας εκτεταμένης εργασίας, με ρί~ες στο παρελθόν, που να είναι σε θέση να μας τροφοδοτεί με τις αναγκαίες "πληροφορίες" σχετικές με την συμπεριφορά των ψ~σικών μεyεθών που τιρόκειται να χρησιμοποιήσου- με στη μελετη ' του εργου ' μας. Παράδειγμα τέτοιων δεδομένων, είναι η ύπαρςη εκτεταμένης σειράς μεγεθών, σχετικά με τις υδατοπτώσεις, την παροχή ποταμών κ.ά,,,,,,, χρονικά αφ' ενος, αλλα και εντατ ικα αφ ετερου, ωστε να περιλαμ- ',, ~, βάνει όσο το δυνατον ευρυτερες περιοχες της χωρας μας. ' " λ ών " δ δ ' ' ' Η ύπαρςη αυτων των π ηροφορι, των ε ομενων, συνδεεται αμεσα ',,,, με την υλικοτεχνικη υποδομη εvος τοπου, με την υπαρςη και μακρόχρονη λειτουργία υδρολογικών σταθμών, που να πραγματοποιούν την, q δ ', άμεση μέτρηση του μεγεvους που μας εν ιαφερει, και παραλληλα την 1 Ι Ι, / λειτουργία των αντιστοιχων τεχνικων υπηρεσιων που θα προβαινουν στην ~ ι'α αυτω'ν- των μεγεθών. επε~εργασ Παρακάτω στην ανάτιτυςη της μελέτης μας, σ ότι αφορά τον τομέα της υδρολογίας, θα διατιιστώσουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα μεγέθη αυτά (βροχομετρικό ύψος - διάρκεια βροχής,. κ.λ.π.) όταν εκτείνονται χρονικά σε μία μεγάλη περίοδο, κι όταν έχουν μία σημα-, ' ντική τιυκνοτητα μετρησεων. Η κατασκευή χρονολογικών σειρών αλλά και γενικώτερα η συστηματοτιοίηση των μεγεθών μας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην στατιστική μελέτη του τιροβλήματος, αποτελεί βασικό τομέα της υδρολο- ' ι ' ι γικής μελέτης, με αμεσα τιρακτικη εφαρμ0γη, προκειμενου για πραγμα-,, τοποίηση υδραυλικων εργων.

5 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΨΩΝ ΣΨΛΨΙΣΨΙΚΩΝ ΜΕθΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ llli.paψhphσeωn. Οι η;αρατηρήσεις των υί > ρολογικών μεγεθών (n.x. ύψ ο ί, β ροχής, διάρκεια βροχής κλτt) αnοτε : λούν ένα σύνολο τιμών, nου μ.) ρούν να εnεςεργασθούν στατιστικά για την εςαγωγή συμneρασμάτ ω nου αναφέρονται στον καθορισμό των διαστάσεων των υδραυλικών ρ γων. ι ι ι 1 1 Σε γενικες γραμμες,, σ ε: μια στατιστικη εnεεεργασι α ε ριλαμβάνονται τα εςής: - Χρονολογική ταςινόμιση των μεγεθών nου εςετάζοντα ι. - Μονότονος τα[ξινόμισ1 1_, n.x. κατά φθίνουσα τάςη μ~γ ι ~ θους. _ Υnολογ ισμός nαραμέτρων θέσεως και δ ι. ασnοράς της σ ι: ατ ιστ ικής σειράς τιμών που πρcmύπτει, π.χ. υπολογισμός τοu ~ριθμητι~ού μέσου όρου και i:ης διακύμανσης των τιμών. _ Χαρακτηρισμός των σtιχνοτήτων εμφάνισης (η περιόδω ' J ετtαναφοράς) ' ι Τ των μεγεθων που εςε1αbονται. Στη συγκεκριμένη nερί1 : τωση,. ε~ισημαίνεται ότι τα συ μπεράσματα μίας τέτοιας επε[ξεργασίας, ευσταθούν μόνο για την συγκεκ 1 Ημένη χρονική, περίοδο των παρατηρησε : ων. Ομως "κατά σιωπηρά nαμαδοχή" μπορεί να γίνει δεκτό /ηι; οι συχνότητες εμφάνισης που υ~ : ολογ ίζοvται, είναι και nιθανό ι: ητες nου αναφέρονται σε μελλοντικτ'ι χρονική nερίοδο, διάρκειας ί J ης με l:η η;ερίο- ' δο των η;αρατηρησεων. Αναζήτηση του θεωρητ ι J. ού νόμου tων τt ιθανοτήτων τιου ιντατιqκρ ί νεται, ', με εnάρκεια στις η;αρα1 : ηρησεις nου εχουν γινει. 1.2 ΥΔΡΟΛΟΙ'ΙΑ ΓΕΝ J: ΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Λεκάνη απορροής ή υδρολογική λεκάνη, είναι η ετιιq ά c ια της οτιοίας τα εδάφη έχουν συνεχή κλίση προς ένα σημείο, nρο ς 0 οnοίο συρpέ- ' ι ι. ι ι, συν όλα τα νερα η;ου κ ι. νουνται μεσα σ αυτη τη λεκ α,1 Ι Ι. Ί Ι Ι Το όριο κάθε λεκανης ctnορροης αnοτελε ι η γραμμη τtου λεγεται υδροκρίτης (νε 'ροχωρίστρα). Τα νερά τιου ατιορρέουν αnό δύι) συγκλίνοντες εnιφάνειες συρρέουν σ ~: ην "Βαθειά γραμμ"ή" τιου σχηματ ι : ζουν ή οτιοία λέγεται μ ισγάγκε ι α.

6 4- Η αλληλουχία των μισγαγκειών κά3ε λεκάνης-ςεκινώντας από τα υψηλώτερα σημεία της δηλ. τα όρια του υδρο- 1 1 κριτη μεχρι και τον 1 Ι Ι κυριο κορμο αυτης, δηλαδή την Βα3ύτερη γραμμή της λεκάνης που καταλήγει στην έςοδο, αποτελούν το Ι υδρολογικο 1 ι 1 δικτυο η υδρογραφικο σύστημα της λεκάνης Ι αυτης. Το υδρολογικό δίκτυο κά3ε λεκάνης περιλαμ- Ι Ι 1 βανει τα ορεινα ρευματα ή χειμάρρους, τα πεδιvά 1 Ι 1 ρευματα η ρυακια και ποταμούς, τις λίμνες, τα τέλματα, τα έλη Ι και τα τεναγη. ι ) \. / \ "' / /.--. " / \ / \ ( t. \ '' "" \ ΘΑΛΑΣΣΑ '\,~r ~ Ι ' ' ) J ΣΧ. ΔΕΚΑΝΙ-1 AOOpPQH,Σ

7 l.i ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. ο υδρολογικός κύκλος μια λεκάνης προσδιορίcει την συμπεριφορά του νερού στην διάρκεια της κινήσεως του απ'την ~τμόσφαιρα στην επιφάνεια της γής, στη γή την ίδια (επιφανει ακά και υπόγεια), καθώς και την αντίστροφη πορεία του και πάλι προς την ατμόσφαιρα. Στον υδρολογικό κύκλο διακρίνουμε βασικά τρείς όρους διαφορετικούς. α) τις εισόδους β) τις εςόδους (π.χ. βροχές, χιόνι, χαλάcι) (π.χ. εςάτμηση, ροή προς τις εκβολές, υπόγειες απώλειες) γ) τις αποθηκεύσεις (π. χ. υπόγειοι υδάτινοι ορίcοντες, ροές στο εσωτερικό δίκτυο) Το σχήμα που ακολουθεί περιγράφει τις κινήσεις στο πλαίσιο του υδρολογικού κύκλου σύμφωνα με το σχήμα που διατυπώσ ε 0 M.ROCHE. Η λύση του προβλήματος του απολογισμού (έσοδοι - έςοδοι _ αποθηκεύσεις) του υδρολογικού κύκλου μιας λεκάνης είνα ι πιο ακριβής και πιό εύκολος, όσο η περίοδος υπολογισμού είνα ι πιό μεγάλη, Ι 11 C> 1 11 λ Ι 1 και οι διακυμανσεις των αποvηκευσεων ιγοτερο σημαντικες. Στην πράςη 0 ετήσιος υπολογισμός έχει κλασική εφαρμογή, ενώ οι εποχιακόί απολογισμοί αναφέρονται περισσότερο στους τομείς της παροχής - ε~εύνης και της ειδίκευσης. Ενα πρώτο βασικό συμπέρασμα που συνάγεται εύκολα από την επόμενη παράσταση, είναι η στενή σχέση ανάμεσα στις ατμοσφαιρικές κατακρημνήσεις (βροχές χιόνι) και τις επιφανειακές ροές (ροή ποτα- Ι f ) μου, χειμαρρου... Πραγματικά, η συμπεριφορά των δύο αυτών φαινομένων παρουσιάcει μία ωρισμένη αναλογικότητα. Το συμπέρασμα αυτό έχει θεμελιακή σημασία στην υδρολογία, έτσι ώστε η μελέτη του κάθε φαινομένου χωριστά αλλά και σε συνδιασμό το ένα με το άλλο, να μας προσκομίcουν μιά σειρά από χρησιμότατες πληροφορίες μεγέθη, απαραίτητα για τη σχετικά με τα υδραυλικά έργα εργασία.. ~ -.,-

8 Π.α ΥΔ~ΟΛΟΓΙΚQΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ' r ι 1 ΕΙΣΟΔΟΙ ι ι--- 1 : ΒΡΟJ(ΕΣ ΧΙΟΝΙ : \' L <~~ΡΑΤΗΣΗ J-~-- 1 ΑΤΜ?ΣΦΑΙΡΙΚ 1 ' --«<;;; 1 -ΕπiΦΛΝΕ:rΑΚΗ ' -~ ΣΥΓΚΡΑΤΒΣΗ, -;,ς,.--ι (φυτά-εδαφος) _J--~~----<: ~~ ι \..,.,. r Ή. f ΖΩΝΗ " - ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ i ' Ι - ΥΠΟΓΕΙ~ 1 _,, Τ ΟΡΙΖΟΝΓ --;;;; ΜΕΣΑ ~ \ ΑΣΙΚΗ. ] 1 ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ' ~Ι~~~-0 ΠΑΡΟΧΗ, ~' & ' ΕΠΙΦ~ΝΕΙΑΚΗ ΡΟΗ

9 1.4 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΗΣΕΙΣ. 2.3.Ι. ΒροχομετριΗό ύψος {Β.Υ.) Το Β.Υ. αποτελεί το μέγεθος με το οποίο εκφράcονται ποσοτικά οι βροχοπτ 'ώσ ε ι ς. Το Β.Υ. αναφέρεται σε μονάδα επιφανείας και σε χρονική περίοδο. Αποτελεί το ύψος στήλης νεροv που δημιουργούν οι βροχοπτώσεις ανά cm2 της γήϊνης. επιφανείας στην διάρκεια μια ωρισμένης χρονικής περιόδου. Μπρορούμε έτσι να διακρίνουμε το ετήσιο, το μηνιαίο, το ημερήσιο ή κλάσματος ημέρας (όσο διαρκεί μια ραγδαία βροχή π.χ.) ανάχογα με τις απαιτήσεις της μελέτης μας. Το μέγε~ος αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην υδρολογία, κυρίωc 1 Ι Ι 1 λόγω των συμπερασματων που μπορουμε να αντλησουμε απο την δια- ',,,, κύμανσή του στην διαρκεια μικρων η μεγαλων χρονικων περιόδων, καθώς και όπως ήδη αναφέραμε, τις αναλογικότητές του με το έε ίσου βασικό υδρολογικό μέγεθος της παροχής ενός ποταμού, του ανεβοκατεβάσματος ενός υπογείου υδατίνου ορίcοντος κλπ.

10 1.5 α) Υψομετριnή nαμπύλη λεnάνης Επειδή ως επό το πλείστον οι μετεωρολογικοί και υδρολογικοί παράγοντες (βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες, απορροές κλπ) είναι συνάρτηση του υψομέτρου, μας ενδιαφέρει η κατανομή της λεκάνης απορροής, συναρτήσει του υψομέτρου. Η κατανομή αυτή δίνεται με την υψομετρική καμπύλη, η ι ι ι ι οποια χαρασσεται σε συστημα σντεταγμενων με τεταγμένη το υψόμετρο nου έχουμε κάθε φορά και τετμημένη την επιφάνεια των εκτάσεων που βρίσκονται πάνω από το υψόμετρο αυτό (η επιφάνειες αυτές μετρώνται σε ορ ζ όντια προβολή και σε Km 2 ) Το ψηλότερο σημείο της καμπύλης (πάνω στον άςονα των τεταγμένων), αντιστοιχεί στο ψηλότερο σημείο της λεκάνης και το χαμηλότερο σημείο στη συνολική επιφάνεια,, της λεκανης απορροης. β) Χαρακτηρηστικά υψόμετρα λεκάνης Μέσον υψόμετρο της λεκάνης απορροής είναι η μέση τεταγμένη της υψομετρικής καμπύλης.,, h hl +h2, κεντροβαρικο υψομετρο k= Ε οπου h 1 το υψόμετρο του 2 ψηλότερου σημείου h 2, το υψόμετρο του χαμηλώτερου σημείου και Ε η επιφάνεια που περικλείεται από τις υψομετρικές Ι 1 Ι t καμπύλες που εχουν αντιστοιχα τεταγμενες τα υψομετρα hl' 112 Ι 1 Ι Ι γ) κατα μηκος τομη ρεματος Σχεδιάζεται σε σύστημα συντεταγμένων, όπου ως τετμημένη παίρνουμε το οριζόντιο μήκος της κοίτης και ως τεταγμένη το αντίστοιχο υψόμετρο του πυθμένος της κοίτης.

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (ΣτοLΧ. μελέτης οδού ΗαL διασταυρώσεων Κος Δ. Κοφίτσας} Είναι γνωστό ότι η οδός είναι έργο επ ιφ ανειακό του εδάφους, που ο περισσότερος όγκος του αποτελείται από ε δαφικό υλικό (υποδομή). Λόγω αυτών των χαρακτ ηρι στ ικ ών, η οδός αφ'ενό ς είναι εκτεθειμένη στα ύδατ α της βροχής, που δέ χ εται η επιφάνεια της, και αφ'ετέρου στα υπόγεια ύδατα που διατρέ χο υν το υπέδαφός της.,, Εκτός αυτού η οδός σαν τεχνικο εργο στ η ν επ ι φάνεια του φυσικού εδάφους είναι επόμενο να μην προσαρμό~εται, λόγω των λε ιτουργικών της απαιτήσεων, τελείως στη φυσική μορφή του και έτσι να διακόπτει με το σώμα τη ς υδάτινα ρεύματα και μικρ ές ή μεγάλες κοιλότητ ες, όπ ου σε ώρα μ εγάλης βρο χ οπτώσεως συγκεντρώνονται επιφανειακά ύδατα απ ορροής, που πρέπει να διοχετευθούν εγκάρσια προς την οδό μέσα από το σώμα της και από την ανάντη πλευρά προς την κατάντη. Για την εςυπηρέτηση όλων αυτών των αναγκών προβλέπονται κατασκευές κατάλλη λε ς για την απορροή, π ερ ι συλλογή και παροχ έτευση των υδάτων αυτών από το ση μ ε ί ο της εμφανίσεως τους μέ χ ρι ενός τ ελ ικού σ ημ ε ίου προς τα χατάντη, απ ό όπου συνεχί ~ουν αυτά τήν ροή τους χ ωρίς να κινδυνεύει τ ο σώμα της οδού. Οι εςαιτίας των υδάτων κίνδυνοι Cη μιών στ ην οδό συνοψ ί ~οντα ι στους παρακάτω: 1) Διάβρωση και καταστροφή της επιφάνειας της από τ α ύδατα της βροχής. 2) Κατολίσθηση των επιχωμάτων της από τα ύ δατα, που εισέρχονται στην υποδομή ή από τα ύδατ α της βροχής, που δέχεται η επιφάνεια της. 3) Κατολίσθηση του υπεδάφους της οδού που βρίσκεται ακριβώς από κάτω ή του εδάφους που βρίσκεται προ ς τ α ανάντη (πρανές ορύγματος). ) Συγκέντρωση ύδατος από τις αν άντη μισγάγγε ι ες και ε ι σχώρηση του μέσα στο σώμα της οδού με συνέπειες 4 καθιcήσεως,κατολισθήσεως, ή ακόμα και αποκοπής της συνέχειας της οδού. S) Ανύψωση της επιφάνειας της οδού και καταστροφή του οδοστρώματος της λόγω παγετού.

12 Στο κατάστρωμα της οδού επιτρέπεται να φθάνουν μόνο τα ύδατα της βροχής. Εφ' όσον το ύδωρ δεν μπ ορεί ν α κρατηθ εί με κατάλ~ ληλα μέτρα μακριά από το κατάστρωμα και το σώμα της οδού, πρέπει να αποχετευθεί με τον συντομώτερο δυνατό τρόπο κα ι χωρίς πρόκληση ζ;ημιών. Η επιφανειακή αποχέτευση είναι προτιμώτ ερ η της υπόγειας σωληνωτής, διότι γίνεται καλύτερα η παρακολού θ ηση της καλής λειτουργίας. Οπου δεν είναι δυνατόν να αποφευχθ ο ύν οι σωλ ηνώ σε ι ς, πρέπει να τοποθετούνται κατά τ έ τοι ο τρόπ ο, ώστε να ε ίναι δυνατός πάντοτε ο συνεχής έλεγχος. Η υψομετρική θέση τη ς οδού πρέπει να ελέγχετα ι κατά τέτοιο τρόπο ώστέ να είvaί δυνατή η φυσική αποστράγγιση της. Η φυσική αποχέτευση ή αποσ τράγγι ση το υ εδάφους, που είνα ι γύρω από την οδό, πρέπει να μήν διαταράσσεται από την θέση τη ς οδού. Στην αντ ίθ ετ η περίπτωση πρέπει να περ ι λα μβάν ε ται και αυτ ή στα προστατευτικά μέ τρα. Τα ύδατα τη ς βρο χ ή ς πρ έπε ι πάντα να οδ ηγ ούντα ι το γρηγορώτερο στα άκρα του καταστρώμ ατος της οδού, γ ι 'α~τό τα τμήματα της οδού που δεν έ χ ουν αρκετή εγκάρσ ι α κλίση (κ όμβοι, αλλαγ ή ε πικλί σεως ) πρέπει να είναι, όσο το δυνaτόν μικρότ ε ρα και να τοπο θετούντα ι σε τμήματα με επαρκή κατά μήκος κ λ ί σ η. Σε κάθε θέση του κ α τ αστρώματος της οδού πρέnει να υπάρχει του λά - χ ιστον κατά μία κατ ε ύθυνση μία κλίση, π ου να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες κλίσεις. Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να επιδ ιώκ ετα ι η εnίτευςη μι α λοεής κλίσεως τουλάχ ιστον Ο,4 %. Η κατασκευή των δευτερευόντων ι χνών ( λωρ ί δες σταθ μ ε ύσ ε ω ς, επ ι- βραδύνσεως, επιταχύνσεως κ.λ.π.) πρέπει να γ ί νετα ι κατά τέτο ι ο τρόnο, ώστε να εnιτρέnει κοινή απο χ έτ ε υση ή αποστράγγιση με το κατάστρωμa της οδού ή πρέπει να διατηρεί μιά εγκάρσια κλίση nου να Σε από απομακρύνεται από το κατάστρωμα. καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται τ α ύδατα να κατ ε υθύνοντ α ι τα δευτερεύο~τα ί χν η στο κατάστρωμα τη ς οδο ύ.

13 Για την καλή αποχέτευση - αποστράγγιση των πρανών αρχικά θα πρέπει να κατασκευ&cονται, όσο το δυνατόν, ομαλώτερα διότι υπάρχει μεγαλύτερη διήθηση και εςάτμιση του ύδατος παρά στα. ~ Τα ύδατα της βροχής, που ρέουν στα πρανή, πρέπει να αποχετεύονται στην κατά μήκος αποχέτευση της οδού. Οι πλευρικές διατάςεις αποχετεύσεως των επιφανειακών υδάτων πρέπει να κατασκευάcονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελούν κlνδυνο για την κυκλοφορlα. Ολες οι υπέργειες αποχετευτικές εγκαταστάσεις της οδού πρέπει να προσαρμόcονται με την εικόνα του περιβάλλοντος τοπlου με κατάλληλη διαμόρφωση του σχήματος τους και με ορθή εκλογή των υλικών. ΙδιαLτερη προσοχή πρέπει να δlνεται και στην κατασκευαστική ' ' ' διαμόρφωση και των μικροτερων τεχνικων εργων (οχετοl, έςοδοι σωληνώσεων κ.λ.π.). Οι βαθειές τάφροι πρέπει να αποφεύγονται διότι πληγώνουν το τοπlο με την καταστροφή της ενότητας οδού - τοπlου.

14 1.. ς ~ ΑΠΟΡΡΟΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ. Η οδός άλλοτε και για καθωρισμένα μήκη βρίσκεται σε πλήρες όρυγμα, άλλοτε.-σ ε-μικτή ~ δ _ι-ατομή κ.αι J.-άλλοτε σε πλήρε ς. επί.χωμα Στ ις περιπτώσεις ορύγματος και προς την πλευρά όπου παρουσιάζεται η συγκέντρωση των υδάτων της βροχή ς, είτε αυτά προέρχονται από την επιφάνεια τής οδού, είτε προέρχ ονται από την επιι ι ' ι ι φανεια του αναντη πρανους του ορυγματος, η απορροη των υδάτων γίνεται με ένα παράπλεu~ο εκτός της οδού και κατά μήκος της ειδικό έργο, που ανάλογα με τον τρόπο ή το υλικό κατασκευής χ αρακτηρίζεται σαν: 1. Αυλάκι με χλόη. 2. Τάφρος. 3. Ρείθρο. Παράλληλα αντιμετωπίζεται και τυχόν ανάγκη προστασίας του πρανούς του ορύγματος από τα πιό ψηλά επιφανειακά ύδατα, που κατε- ' ι ι ρχονται με καταλληλη συλλεκτηρια ταφρο. Στις περιπτώσεις επιχώματος προβλέτεται η απομάκρυνση των επιφανειακών υδάτων της οδού και του πρανούς του επιχώματος προς το πόδι, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην κινδυνεύει να διαβρωθεί το πρανες. ' Γενικά τα πρανή της οδού, είτε ορυγμάτων είτε επιχωμάτων, /, εχουν ι ι 'δ ανάγκη προστασιας απο τα υ ατα. ' ', Οι πλευρικές αποχετευτικες εγκαταστασεις πρεπει να διευκολύνουν την αρμονική σύνδεση της οδού με το τοπίο. Η τραπεζοειδής τάφρος με αυστηρά γεωμετρικές διαστάσεις και με ' ' ι, ει το τοπιο. αποτομα πρανη καταστρεφ. Αν δεν είναι απαραίτητή η κατασκευή τραπεζοειδούς τάφρου, η φυσικώτερη μετάβαση της οδού στο τοπίο είναι το αυλάκι που τη μορφή του παίρνει μια εγκαταλειμένη τάφρος. Τα αυλάκια με χλόη πρέπει να προτιμούνται όπου είναι δυνατόν. Οπου υπάρχουν σημαντικές βροχοπτώσεις και μεγάλες κλίσεις πρέ -,, πει να χρησιμοποιοuνται ταφροι. Οι τάφροι συλλογής πάνω από τα πρανή ορυγμάτων κατασκευάζονται όταν υπάρχει πρόβλεψη για μεγάλη εισροή επιφανειακών υδάτων από την γειτονική περιοχή.

15 ~--- 1 Σε οδούς κατοικημένων περιοχών με κλειστό σύστημα δομήσεως τα κρασπεδόρειθρα είναι το πιό συνηθισμένο υύστημα για ανοι- κτη ' κατα, μηκος, αποχετευση. ' ',, δ δ, 'c:., ---- ε υψηλσ. - βραχωδη πρανη - τα - επεν ε υμενα ρε ιuρ_α - με -καμπυλη - δια- Σ τομή χρησιμεύουν εκτός από την συλλογή των υδάτων και για την 1 1 Ι Ι συλλογη λιθοσυντριμματων απο πτωσεις. Μεταςύ δύο επιφανειών κυκλοφορίας που κλίνουν μεταςύ τους (διάβαση προς σταθμό βενcίνης και προς χώρους σταθμεύσεως) είναι σκόπιμη η εφαρμογή επενδεδυμένων ρείθρων με ελαφρά καμπύλη διατομή που ή κατά μήκος κλίση τους να είν~ι σύμφωνη με τις γειτονικές επιφάνειες. ΤΑΦΡΟΙ. Η τάφρος με τραπεcοειδή ή τριγωνική μορφή χρησιμοποιείται σε αδιαπέρατα εδάφη και όπου υπάρχει μεγάλη προοότητα ύδατος με nολλές αιωρούμενες ύλες και εφ'όσον δεν συνιστάται για οικο- νομικους ' λογους ι η ''' υnογεια κατα ι μηκος ι αnοχευτεση ι με σωληνες- ' Πολλές φορές οι τάφροι χρησιμοnοιούνται για την nροστασία των εnιχωμάτων αnό διείσδυση του ύδατος στην βάση τους. Η τάφρος με τριγωνική διατομή κατασκευάcεται εύκολα και εnιτρέnει τον καθαρισμό της από διαμόρφωτή (GRADER). Η τάφρος με τραπεcοειδή μορφή αποτελεί κίνδυνο στην κίνηση,, οχημάτων με μεγαλες ταχυτητες. Για την αnοφυγή των ατυχημάτων επιβάλλεται οι τάφροι να έχουν nρανές με ελαφρή κλίση προς την nλευρά του οδοστρώματος. Συνιστάται η χρησιμοnοίηση της μεν τριγωνικής τάφρου σε οδούς ι ι. ι με μικρό πλάτος και με μικρες ακτινες καμnυλων, της δε τραnε- Cοειδούς μορφής, σε οδούς με μεγάλο nλάτος. ο nυθμένας της τριγωνικης ταφρου nρεnει να βρισκεται κατά ο, 40 μ. κάτω από την κατώτερη στάθμη της υποβάσεως του οδοστρώματος. Ι 1 1 ι Οι κλίσεις του πρανούς προς την πλευρά του οδοστρώματος nρέnει να κυμαίνονται από 1:1 μέχρι 1:6 ανάλογα με την μορφολογία και την συνεκτικότητα του εδάφους και του τύnου της οδού.

16 1 Ο πυθμένας της τάφρου με τραπεcοειδή μορφή πρέπει να βρίσκεται κατά Ο,40 μ. κάτω από την κατώτερη στάθμη της υποβάσεως του οδοστρώματος. Η τραπεcοειδής τάφρος έχει ελάχιστο πλάτος στον Τα πρανή πρέπει να κατασκευάcονται κατά κανόνα με κλίση 1:15. Η οριακή κατά μήκος κλίση των ταφρών καθορίcεται από την συνοχή του εδάφους. Η ελάχιστη κατά μήκος κλίση της τάφρου απαγορεύεται να είναι μικρότερη του 0,3% και σε μεγάλες κλίσεις είναι απαραίτητη η ' ' ', κατασκευή επενδυσεως η εργων πτωσεως. Για την αποφυγή των διαβρώσεων πρέπει να εεετάcεται οικονομικά και η κατασκευή οχετών σε μικρές αποστάσεις ώστε η απορροή των υδάτων με τις τάφρους να είναι σύντομη. Η τάφρος χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την απαγωγή των υδάτων, γι 'αυτό ο πυθμένας της πρέπει να παραμένει χωρίς χλόη και να διατηρείται χωρίς βλάστηση. Στην περίπτωση κατασκευή τάφρου στα ανάντη τρυ φρυδιού του πρανούς ορύγματος -πρέπει να δημιουργείται προς τα κατάντη της προστατευτικό ανάχωμα.

17 , OXE'l'Ul_ Οι uχε ι:οί υιιολογ ίc;ονται ανάλογα με την ετιιηάλυψη που έχουν Ηαι u.ιιύ τu φορτία -ιης ιιυηλοψορίας. Σαν οχετο ί χρηοιμοrtοιούντα ι, Ηυματοειδή χαλύβδινα ελάσματα. Επίσης διάψορες μορφές προηατασηευασμένων τμημάτωνόηυροδέματος ή επί τόπου διαστρωνομένου σηυροδέματος.. AllOPPOH ΤΩΝ ΥΔΛη2Ν ΕΓΚΑΡΣΙΛ 1 rησ ΟΔΟΥ Οταν η οδός διαηότιτει στην πορεία της την ροή των υδάτων μιας μισγάγηειας πρέπει να Ηατασιιευασθεί ένα τεχνικό έργο Ίtου θα επ ιτ ρέτιε ι την ελεύθερη διέλευση των υδάτων ώστε, αφ' ενός μεν η ΗυΗλοφορία στην οδό να γίνεται ανεμπόδιστα,, αφ ετέρου δε τα ύδατα της μισγαγηειας να μην προκαλούν /3λu(Jcς; ο -ιο οώμu τιις u&ού. 'l'έι:υια τεχνιιιά έργα είναι ο σωληνωτός οχετός, ο θολωτός οχετός, 0 ΗλαΗοσΗεηής οχετός, τα γεφυρίδια Ηαι οι γέφυρες;. 'l'o είδος του τεχνιηού έργου, τιου είναι το πιό κατάλληλο, Ηαθορίcεται από: 1) Την κατηγορία της οδού. 2) Το ύψος του επιχώματος (Λν,, μεγάλο ο nλαηοσκετιης οχετος 3) Την κλίση της μισγάγηειας. το ύψος του επιχώματος είναι είναι ασύμφορος). 4) 'l'ους αισθητ ι Ηούς λόγους, που στούς αυτοκινητόδρομους στο πρωτεύον οδιηό δίητυο Ηαι στίς οδούς με τουριστική σημασία ~ιρέηε ι να λαμβάνονται υπόψη. 5) Τους οιηυνομιηούς λόγους (δεν δικαιολογείται σε οδό μικρής σημασίας να ΗατασΗευάc;ονται δαπανηρά έργα).σωλιινωίόι OXE'l'OI, '-rω από επιχώματα, όταν η κλίση τηr- μισγα'γκειαr- Κατασκευαcονται Ηα~ ~ ~ δεν είναι ~εγάλη. 0 ι σωλήνες είναι πρωωτασηευασμένοι Ηαι έχουν διάμετρο με ελεύθερο άνοιγμα αn' Ο,60μ ώς l,οομ.

18 Για να προστατεύσουμε τους σωλήνες τους εγκιβωτίcουμε. Στα ανάντη και κατάντη του οχετού κατασκευάcονται πτερυγότοιχοι για την προστασία του οχετού και του επιχώματος. -~------_ ~~= ----~... ΦΡΕΑΤΙΑ Κατά μήκος των σωληνωτών αγωγών, που τοποθετούνται κάτω από επιφάνειες κυκλοφορίας, για την αποχέτευση του ύδατος που 1 ι ι ι 1 συλλεγεται, και σε αποστασε - ις ικανες για ελεγχο του σωληνωτου,,, αγωγου κατασκευαcονται φρεατια. Αν οι συνθήκες επιβάλλουν το φρεάτιο να έχει μεγάλο βάθος, τότε τοποθετείται σκάλα στα τοιχώματά του ώστε να είναι δυνατή η επίσκεψη των τεχνικών συντηρήσεως των φρεατίων και αγωγών.

19 3. ΜΕθΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ. 1. ΑvτιΚείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη των υδρ ο λογικών στοιχείων, στη περιοχή "ΤΑΛΑΝΑΙΙΚΑ" ΛΑΜΙΑΣ χ.αι των των τεχνικών έργων για την αποχέτευση και αποστράγγιση του υφιστάμενου περιφεριαχού δρόμου (χωματόδρομος) στο τμήμα (ΑΒ) καί. των σημεί ωv, όπου συμβάλλει με μισγάγχει ε ς (ρέματα), όπως φαίνεται στην ιι ινακίδα της Γ.Υ.Σ. κλ. 1: Εχταση και όρια της μελετούμενης περιοχής. Αυτή ευρίσκεται βορ ι : ιοδυτικά και εκτός της πόλεως της Λαμίας, έχει έκταση Ε = 38,!) εκτάρια και υψομετρικό εύρος από Μ έως'+ 196 Μ. 3. Τοπογραφικά στοιχεί (t. Για την μελέτη εχρη ο ιμοποιήθηκαν α) Πινακίδα Γ.Υ.Σ. (6... ) κλ.. 1:5000 για τα ορι{;οντιογραφικά και υψομετρικά σ ι οιχεία των λεκανών. β) Πινακίδες (2) κα ι (3) κλ. 1:1000 από την Δημοτική Επιχείριση Υδρευσης και Λ ποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) για τα ορι- ' ι ' ι Cοντιογραφιχα κα ι υψομετρικα στοιχεια της οδου. 4. Γεωμορφολογικά στοι ;. εία της Λεκάνης. Η μορφολογία της λε Η άνης είναι λοφώδης με αρκετά απότομα φυσι-, ' χα πρανη. Η Περιοχή τέμνεται (ιπό σειρά μετρίων χαραδρώσεων και μισγαγκειών. Οσον αφορά την φυτο1 άλυψη της λεκάνης, είναι αρκετά πυκνή κυρίως; στο κεντρικό και βοr 1 εισδυτικό τμήμα της, ως εκ τούτου διευκολύνεται η διήθηση και μειώνεται η ταχύτητα ροής των υδάτων.

20 -~ Υδραυλικοί Υπολογισμοί Στr'1ν παρούσα μελέτη οι τιλημμυρ ι Η ές τιαροχές υτιολογ ίστηκαν σύμφωνά με την λεγόμενη "ορθολογική μέθοδο" όπως αυτή εφαρμόζεται ατιό το Υπουργείο Δημοσίων Εργω~, δηλαδή με εφαρμογή του τύτιου: - 3 ' Q = 0,277 CiE (m /S) Οτιου i, η μέση ένταση βροχής, διάρκει,ας, ίσης με τον χρόνο συρροής των υδάτων ατιό το ανώτατο σημείο της επιφάνειας Ε, μέχρι την συμβολή του ρέματος με την οδό. Ε, το εμβαδό ν της λεκάνης απορροής (ΚΜ 2 ) και C, ο συντ ελεστ!iς απορροής αιχμής πλημμύρας.,.. ι ι ι Οι υδ ραυλιηο ι υηολογισμοι της μελετης εγιναν με εφαρμογή ' - 2/3 1/2 τη ς σχέσης MANNING V = 1/η R J, θεωρώντας την ροή ομοιόμορφη. Ο συντελεστής τραχύτητας (η) ελήφθη γενικώς η=ο,018 βάσει του πίναηα (4-1.Β) ατιό τον Κανονισμό Μελετών Εργων (ΚΜΕ) του Υπ. Δ. Εργων. Ετιίσης ατιό τον ίδιο Ηανονισμό εφαρμόζεται η συνθήκη συνέχειας με τον τύπο MANNING - S'rRICKLER για τον υτιολογισμό των γεωμετρικών στοιχ~ίων των οχετών καθώς και της,, ταφρου, τα οτιοια,, και ομοιομορφη ροη. θεωρούμε ως ανοικτούς αγωγούς με ελεύθερη, Δηλαδή εφαρμόζο υμε τις σχεσεις: Q = Α χ V ( nι 3 / S ) V = 1/η χ R2/3 χ Sl/2 Οιωυ Q, ιιι.ιμοχ ri (ιη 3 / s ) Λ, υγρή διατομή Οιιου v, ταχύτητα ροής (1n/ s) ( 1 /η) R Q = Α (1/η). R2/3. Sl/2 ι ι ι συντελεστης τραχυτητας τιου εςαρταται ', ( 1/3 ιδιότητες των τοιχωματων m /s) υδραυλική ακτίνα (m) και R = ~, απο τις - ΙΙ ' s, βρεχόμενη τιερίμετρος Ή κλίση της γραμμής ενέργειας σε απόλυτο αριθμητικό μtγεθος. Για ομοιόμορφη ροή ~ (S) είναι ίση με την κλίση (j) του πυθμ~να.

21 Ο χρόνος συρροής των υδάτων μέχρι την συμβολή του ρέμματος Ηάθε λεκάνης με τον δρόμο, υπολογίcεται κατά GIANDOTTI, με την σχέση t~ 4 Ε + l,5l 0,8 Hm - Η Οπου t, χρόνος συρροής σε ώρες Ε, εμβαδόν λεκάνης απορροής (km 2 ) L, μήκος της μακρότερης μισγάγκειας σε (ΚΜ) Ημ, μέσω υψόμετρο της λεκάνης απορροής σε (m) Η, υψόμετρο στη θέση υπολογισμού της παροχής. Επισημαίνεται α) ότι ο τύπος του GIΛMDOTTI δίνει τον συνολιjιό χρόνο συρροής μέχρι την εςεταcόμενη θέση του ρέματος, δηλ. το άθροισμα του χρόνου ροής επί της επιφάνειας της λεκάνης εςαιρώντας την μισγάγκεια και του χρόνου διαδρομής μέσω της κοίτης του ι ρεματος. β) εφαρμόcεται σε λεκάνες επιμήκεις με μικρές έως μεγάλες υψομετρικές διαφορές που εμφανίcουν σαφώς,. μία κύρια μισγάγκεια όπως είναι στη δική μας περίπτωση. Σαν Ηρίσιμη βροχή με την οποία υπολογίcεται η εκάστοτε Πλημμυρική παροχή, λαμβάνεται η βροχή που έχει διάρκεια ίση με τον χρόνο συρροής από το πλέον απομακρυσμένο σημείο της λεκάνης απορροής μέχρι τη θέση υπολογισμού της παροχής;,. Υπολογίcοντα~ οι πλημμυρικές παροχές για τις περιπτώσεις α) Του χρόνου συρροής για την μισγάγκεια της λεκάνης (1) β) " " 11 " " 11 " " (2) γ) " " 11 " " " " 11 Ο συντελεστής απορροής (C), εηφράcει την επιρροή της επιφανειακής συσώρευσης Ηαι διήθησης και για τον προσδιορισμό του απαιτείται μελέτη των σχέσεων βροχοπτώσεων που έχου συμβεί και των αντίστοιχων βροχοπτώσεων που έχουν μετρηθεί. Τέτοιες σχέσεις όμως δεν υπάρχουν για την περιοχή της Λαμίας, Υ ι 'αυτό Ηαι ο συντελεστής απορροής (C), λαμβάνεται βάση των ΥενιΗών αρχών του Υπ. Δ. Ε. (Π.Δ 696/74) που αναφέρει ότι Υια υδρολογικές λεκάνες εκτός πόλεως και για: ( 3)

22 Ι ~ 1 J α) Λοφώδεις εκτάσεις έχουμε C = 0,5 β) Πεδινές εκτάσεις έχουμε C = 0,30 Στη δική μας περίπτωση έχουμε λοφώδεις εκτάσεις οπότε εnιλέγο~με C = 0,5 για όλες τις λεκάνες. Μετά τον υπολογισμό των πλ.ημμυρικών παροχών κάθε λεκάνης στο σημείο εκβολής, ' υπολογίσθηκαν οι διαστάσεις των οχετών. καθώς και της τάφρου κατά μήκος και ανάντι της οδού. Οι αγωγοί επελέγησαν σωληνωτοί διαμέτρου D60 και για τις τρείς nεριπτώσεις, λόγω μικρών πλημμυρικών παροχών, ετοποθετήθηκαν δε σε συνέχεια με τον πυθμένα του ρέμματος και εγκάρσιi στον άςονα της οδού. Ολα τα σχέδια των τεχνικών έργων φαίνονται στην παρ. 8.

23 ' Ο χρόνος συρροής των υδάτων μέχρι την συμβολή ~ου ρέμματος κάθε λεκάνης με τον δρόμο, υnολογίcεται κατά GIANDOTTI, με την σχέση t~ 4 Ε + l,sl 0,8 Hm - Η Οnου t, χρόνος συρροής σε ώρες Ε, εμβαδόν λεκάνης αnορροής (km 2 ) L, μήκος της μακρότερης μισγάγκειας σε (ΚΜ) Ημ, μέσω υψόμετρο της λεκάνης αnορροής σε (m) Η, υψόμετρο στη θέση υnολογισμού της nαροχής. Εnισημαίνεται α ) ότι ο τύnος του GIM1DOTΊ'I δίνει τον συνολιηό χρόνο συρροής μέχρι την εςεταcόμενη θέση του ρέματος, δηλ. το άθροισμα του χρόνου ροής εnί της εnιφάνειας της λεκάνης εςαιρώντας την μισγάγκεια και του χρόνου διαδρομής μέσω της κοίτης του ρέματος. β) εφαρμόcεται σε λεκάνες εnιμήκεις με μικρές έως μεγάλες υψομετρικές διαφορές nου εμφανίcουν σαφώς,. μία κύρια μισγάγκεια όnως είναι στη δική μας περίπτωση. Σαν κρίσιμη βροχή με την οnοία υπολογίcεται η εκάστοτε nλημμυρική nαροχή, λαμβάνεται η βροχή nου έχει διάρκεια ίση με τον χρόνο συρροής αnό το nλέον αnομακρυσμένο σημε ίc της λεκάνης αnορροής μέχρι τη θέση υnολογισμού της nαροχής;,.,, Υπολογίcονταιt οι nλημμυρικές παροχες για τις nεριπτωσεις α) Του,,, χρονου συρροης για την μισγαγκε ια της β) γ) λεκάνης ( 1) ( 2) ( 3) Ο συντελεστής απορροής (C), εκφράcει την επιρροή της επι Ψανειακτ)ς συσώρευσης και διήθησης και για τον τφοσδιορισμό του απαιτείται μελέτη των σχέσεων βροχοπτώσεων που έχου συμβεί και των αντίστοιχων βροχοπτώσεων που έχουν μετρηθεί. Τέτοιες σχέσεις όμως δεν υπάρχουν για την περιοχή της Λαμίας, Υ ι 'αυτό και ο συντελεστής απορροής (C), λαμβάνεται βάση των γενικών αρχών του Υπ. Δ. Ε. (Π.Δ 696/74) nου αναφέρει ότι Υια υδρολογικές λεκάνες εκτός πόλεως και για:

24 1 Ιι 1 J α) Λοφώδεις εκτάσεις έχουμε C = 0,5 β) Πεδινές εκτάσεις έχουμε C = 0,30 Στη δική μας περίπτωση έχουμε λοφώδεις εκτάσεις οπότε επιλέγούμε C = 0,5 για όλες τις λεκάνες. Μετά τον υπολογισμό των πλημμυρικών παροχών κάθε λεκάνης στο σημείο εκβολής, ' υπο.λογίσθηκαν οι διαστάσεις των οχετών καθώς και της τάφρου κατά μήκος και ανάντι της οδού. Οι αγωγοί επελέγησαν σωληνωτοί διαμέτρου D60 και για τις τρείς περιπτώσεις, λόγω μικρών πλημμυρικών παροχών, ετ οποθετήθηκαν,,, ' δε σε συνέχεια με τον πυθμενα του ρεμματος και εγκαρσια στον ά.ςονα της οδού. Ολα τα σχέδια των τεχνικών έργων φαίνονται στην παρ. 8.

25 . ' " ι Σuντελεστέc τοcχύτητοc ο ~ Οι συντελεστές τραχύτητας n nου θα χρ ησιμοπ οιούντα ι στον τύnο του Manning _ Strickler θα παίρνονται οπό τον nαρακότω nίνακα ΠΙΝΑΚ ΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙ Α ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ MANNING - STRICKLER Εργο Ιδιότηι ε.ς το ι χωμάτων 1 Συvτελεσιής n (rπ 113. s) Ταπεινωμένες νησίδες a. Γαιώ δεις ( χ ωρίς φυτική ι<άλυψη) b. Γαιώδεις (με φυτική κάλυψη) 0,040 0,050 c. Χαλ ικ όστοωτες Επενδεδwένες τάφρα (αnοχέ- Εnιιpάνειc nαλαιού σκυροδέματος, τευσης, συνέχειας. οφρύος. κλπ.). καθc.ρές επιι.::::νειες έγχυτοι ορθογωνικοί αγωγοί Αβαθείς Πλευρικές ταφροι επενδεδυuένες (τριγωνικές. τραπεζοειδείς), ρείθρα οδών Αγωγοί με διαuόρφωση πιjθμένα με κολυμβητές πέτρες εγκιβωτισμ έν ες σε σιωρόδεuα Παλαιό σχυοόδεuο.. ασφαλτίκό οδό- στρωuc (εnιωανει ες με κοτοχάθιση φερτών) Χονδρ ή λιθοδομή αργών λίθων Οχετοί υnερaστικών οδών και. Επιt,?C.νε~::: σκυοοδέ.μ::τος : σuλλατήρες aποχέ.τευσης ι ομ βρ ίων c::πικών περιοχώ ν a. Γιc. έλεγχ:j nληρότητcς (ανώτc.τη στάθμη νερού) b. Γιο. έλ ε γχο uέγιστης ταχύτητc.ς 0, / tl.::0:-018 ',..:..rj.!6 (J.012 Σωληνωτοί αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες (για ελεύθερη ροή) Επιφάνειc. πcλcιού σκ υρ οδέματος. καθc.ρές εnιtd:::.νειες Ανεπένδυτοι τάφροι σε έδαφος γαιοημιβραχώδες Γ αιοημιβρc. χώδη ς πuθuένcς αποθέσεις Ανεπένδυτοι τόφpοι σε βραχώδες Ανώμαλος βραχώδης πυθύένaϊ - έδαφος Σωληνωτοί αγωγοί ακαθάρτων (για a. Πλc::πικο~ ελεύθερη ροή) b. Αμιαvτοτσιuεντοσωλήνες c. Τσιuεvτοσωλήνεc με 0,025 0, ΚΜΞ i Υποκι: φcλα ιο 1.13

26 , ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV. Ζχει προηγηθεί η προμελέτη της οδού (ΑΒ) απο το σημείο Α έως το σημείο Β και βάσει αυτής περιγράφουμε τα γενικά χαρακτηρησ~_ι κ ά-~τ~η ς :---:- -:: :-: _-::-: α) Κυκλοφοριακή μελέτη οδού κατηγορίας IV με V=40 Krn/h. Από τον πίνακα 16 (σελ. 116) των στοιχείων μελέτης οδού και διασταυρώσεων κ. Δ. Κοφίτσα λαμβάνουμε τα εςής στοιχεία: Εχουμε ότι η οδός ανήκει στο δευτερεύον δίκτυο Εθνικών οδών. Τύπος οδού ( Ζ) -~ Αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας δύο (2). Ταχύτης μελέτης 40 Krn/h και ταχύτης κυκλοφορίας 36 Krn/h. Μέγίστη επίκλιση σε διατομή 9rnax = 8 %, 9rnin = 2%. Ελάχιστη ακτίν~ καμπύλης Rrnin = 50μ. Μέγίστη κατά μήκος κλίση j = 6-8%. Ελάχιστη ακτίνα κυρτής καμπύλης 1000μ. " " κοίλης καμπύλης 1200μ. Ελάχιστο μήκος ορατότητας 50μ~ β) Από την προμελέτη της οδού προσδιορίcεται ότι αυτή συμβάλλει με μισγάγκεια σε τρία σημεία τα (Λ 1 ), (Λ 2 ), (Λ 3 ). Τα σημεία αυτά βρίσκονται επί καμπύλης τόςων με αντίστοιχες ακτίνες, R =80, R =60 και R =70. Τα υψόμετρα και η χιλιομετρική θέσή τους με αρχή το σημείο Α φαίνονται στα στοιχεία ενδεικτικής μηκοτομής της οδού. Ιι ί '

27 ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ {Α/Α) ΑΠ 1 ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΡΥθΡΑΣ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ -- - Α ο ,90 218, Λl ο ,14 222, Λ2 ο ,78 218, Λ ,60 198,_ ΟΟ 111 Β ,80 194,20 / Ουσιαστικά η χάραςη της οδού έχει ακολουθήσει την χάραςη του υφιστάμενου χωματόδρομου, επομένως τα υψόμετρα του φυσικού εδάφους όσον αφορά τον άςονα της οδού, διαφέρουν από τα αντίστοιχα υψόμετρα της ερυθράς κατά Ο,40μ, δηλαδή όσο είναι το nάχος του υποστρώματος της οδού. Τα υψόμετρα της ερυθράς στις θέσεις που συναντά η οδός τις μισγάγκειες, φαίνονται στο προηγούμενο πίνακα (Π 1 ). Εnειδή όμως οι θέσεις των μισγαγκειών είναι μέσα στη περιοχή της καμπύλης του τόςου, όπου έχουμε την μέγιστη επίκλιση (qmax), ~α nρέπει για την κατασκευή των οχετών να λάβουμε υπ' όψιν το υψόμετρο της εσωτερικής οριογραμμής της οδού και για τις τρείς nεριnτώσεις. Στη συνέχεια υπολογίcουμε τα υψόμετρα των οριογραμμών της οδού στις θέσεις των οχετών. Αnό τους πίνακες (Α) του Απ. Γιώτη (εφαρμογή της κλωθοειδούς στην οδοποιtα) σελ 11 έχουμε: Για v 40b 7.ΟΟμ, qmax = 8%, και Rl = 80μ = = Ι οτι η Ι μεγιστη για για Η επίκλιση Ι ε ιναι R2 = 60μ => qmax = 7,8% R3 = 70μ => qmax = 7,5% οριογραμμή της οδού Ι απεχει Ι απο τον άςονα Ι αnοσταση b 7,00 2 = = 3,50μ. 2 7% b 2 δηλ.

28 Από το σημείο Λ 1 (ερυθράς;;) η οριογραμμή εντός;; της;; καμπύλης;; του τόςου κατεβαίνει Δh 1 = qmax. ~ = 0,07 χ 3,50 = Ο,25μ. ' αρα το υψόμετρο του σημείου της;; οριογραμμής;; θα είναι: -0, ,54 = 222,29μ. ---~--=-~-~ Από το σημείο Λ (ερυθράς;;) η οριογραμμή κατεβαίνει 2 Δh 2 = 0,078 χ 3,5 = Ο,27μ. άρα το υψόμετρο του σημείου που συναντά η ο~ιογραμμή την μισγάγκεια θα πρέπει να είναι : (-Ο, ,18)μ = 217,91μ. Από το Λ 3 (ερυθράς;;) η οριογραμμή κατεβαίνει Δh 3 = (Ο,075 χ 3,5)μ = Ο,26μ άρα το υψόμετρο του σημείου συμβολής;; θα πρέπει να είναι: (-0, ,Ο)μ = 197,74μ.

29 5. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΥ. ΣΤΑθΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. ΥπολογLσμός εντάσεως δlαρκείας βροχής κατά GUMBEL ΥLα περίοδο επαναφοράς Τ = 2, Τ = 5 καl Τ = 10 έτη. -" _ ~-~ ' ~-~- ~ ,...,.,..,,,, Αρχικά για την εκτίμηση της σχέσεως εντάσεως διάρκειας ακολουθήθηκε η εςής διαδικασία: Από τα ημερήσια βροχομετρικά στοιχεία του σταθμού Λαμίας για την περίοδο επιλέγησαν τα μέγιστα ετήσια ύψη βροχής διαρκείας 10' έως 1 ώρα, 1-2, 2-3 και 3-4 ώρες (πίνακας Πl έως Π4). Επειδή στα ημερήσια δελτία καταγράφονται από τον παρατηρητή μόνο τα αποτελέσματα (ύψος και διάρκεια) κάθε βροχής, χρε ιάστηκε με βάση τις υφιστάμενες παρατηρήσεις, να γίνει αναγωγή του ύψους για κάθε επιλεγείσα διάρκεια βροχής (π. χ. 30', 1.10' 2.10', 3.10'). Ακολούθως οι εντάσεις των βροχών για κάθε μία από τις πιο nάνω διάρκειες ταςινομήθηκαν κατά φθίνουσα τ.άεη και θεωρήθηκε ότι το σύνολο των παρατηρήσεων ακολουθεί τη θεωρητική κατανομή του GUMBEL. Τα μέγιστα ύψη-διάρκεια βροχόπτωσης συνοψίcονται στους πίνακες Πl, Π2, Π3, Π4, που ακολουθούν. Επίσης στον πίνακα πs υπολογίcουμε την ένταση σε σχέση με την διάρκεια για περίοδο επαναφοράς από Τ = 2, 5 και 10 έτη (κατά GUMBEL)

30 πινακας Π-1 Βροχομετρικός Σταθμός; Λαμιας. Μέγιστα ετήσια ύψη βροχής διαρκ.ειας < 1 ώρας Ετος Διάρκεια Υψος χλσ. Αναγωγή ύψους σε 30' Ενταση χλσ/ώρα (χ) ' 8 '8 8,8 17,6 30' 11,9 11,9 23,8 25, 16,6 19,9 39,8 15, 4,0 8,0 16,0 20' 3,6 5,4 10,8 30' 33,5 33,5 67,Ο 15' 7,4 14,8 29,6 25' 6,0 7,2 14,4 45, 8,2 5,5 11,Ο 30' 6,8 6,8 13,6 20, 9,0 13,5 27,Ο 15, 10,6 21,2 42,4 15, 5,0 10,Ο 20,Ο 15, 7,4 14,8 29,6 1, 00, 9,2 4,6 9,2 40' 6,0 4,5 9,0 50' 6,0 3,6 7,2 10' 3,0 9,0 18,Ο 50' 10,2 6,1 12,2 45' 5,8 3,9 7,8 1, 00, 6,3 3,2 6,4 Σχ= 432,4 1

31 - - - ~ ιο πι:νακας Π-2 Βροχομετρι.κός Σταθμός Λαμ(ας Μέγι.στα. ύψη βροχής δι.αρκε(ας 1-2 ωρών--~- Έτος Διά.ρκει.α Υψος Ανηγμένο Ενταση βροχής ύψος σε χλσ/ώρα χλσ (χ) ,25 1 7,4-6,1 5, (2,10') (24,1) 13,Ο 11, (2,55') (52,Ο) 20,8 17,8 ' ,15 1 5,2 4,9 4, ,35 1 6,8 5,0 4, , ,Ο 12,Ο 10, ,45 1 9,2 6,1 5, ,45 1 6,4 4'#3 3, ,30 ' 6,1 4,7 4, (2,30') (15,Ο) 5,8 5, (2,55 1 (17,5) 7,0 6,0 ) , ,3 9,5 8, , ,4 8,1 6, , ,5 13,6 11, (2,15 1 ) (34,Ο) 17,6 15, ,10' 8,4 8,4 7, , ,Ο 16,0 13, , ,3 15,Ο 12, ,00' 7,3 4,3 3, ,40 1 5,0 3,5 3, ,50' 7,3 4,7 4,1 Σχ=163,3 -

32 - ~ _ πίνακας Π-3 Βροχομετριχός Σταθμός Λαμίας Μέγιστα ετήσια ύψη βροχής ~.~~~είας 2-3 ωρών --,_,...~ ,.~~ =--,~..-~--- 'Ετος Διάρχεια, Υψος Ανηγμένο Ενταση βροχής υψος σε χλσ/ώρα χλσ. 2,10' (χ) ~ / 10' 11,4 11,4 5,3 2'1 ο' 24,1 24,1 11,1 2,55' 52,0 38,6 17,8 (3,20') (19,8) 12,9 6,0 (3,35') (22,5) 13,6 6,3 (5,15') (28,6) 11,8 5,4 (5,00') (39,0) 16,9 7 '8 2 'ο ο ' 7,2 7,8 3,6 (3,00') (22,2) 16,1 7,4 2 '3 ο ' 15,Ο 13,Ο 6,0 2,55' 17,5 13,Ο 6,0 7,6 8,3 3,8 2 'ο ο ' (4,05') (35,Ο) 18,6 8,6 (4,10') (42,5) 22,1 10,2 2,15' 34.Ο 32,7 15,1 2,10' 13,8 13,8 6,4 2,15' 25,Ο 24,1 11, ' 6,0 5,6 2,6 (4,50') (22,2) 10,Ο 4,6 (4,30') (3,00') (13,0) 6,3 2,9 (12,Ο) 8,7 4,0 Σχ=152,Ο

33 ----- ΠίναΗας Π-4 Βροχομετρικός Σταθμός Λαμίας Μέγιστα ετήσια ύψη βροχής - διαρκείας 3-4 ωρών 'Ετος Διάρκεια Ύψος Ανηγμένο 'Ενταση βροχής ύψος σε χλσ/ώρα χλσ. 3,10' (χ) ,10 5,3 5,3 1,7 (6,20') (26,7 ) 19,5 6,2 3 'ο ο ' 8,2 8,7 2,7 3,20' 19,8 18,8 5,9 3 '35, 22,5 19,9 6,3 (5, 15') (28,5) 17,2 5,4 - (5,00') (39, Ο) 24,7 7,8 4'10' 10,4 7,9 2,5 3 'ο ο ' 22,2 23,4 7,4 3, ,8 11,4 3,6 3 '3 ο, 23,0 20,8 6,6 4'1 ο ' 9, 4 7,2 2,3 4 'ο 5, 35,Ο 27,1 8,6 4' 1 ο ' 42,5 32, ,20' 21,7 20,6 6,5 3'10' 14, 8 14,8 4,7 4 '00' 35, Ο 27,7 8,7 (8,40') (34,5) 12,6 4,0 4,50' 22,2 14 ~ 5. 4,6 4 '30' 13,Ο 9,2 2,9 3, ,Ο 12,7 4,0 Σχ=112,6 -

34 --~ ~ 1.). πίνακας Π Υπολογ ισμός εντάσεως-διαρκείας για περίοδο επαναφοράς Τ=2,5 και 10 έτη (κατά GUMBEL),_. Α/Α Σειρά, εργασι.ας 0,5 ωρ. 1,17 ώρ. 2,17 ώρ. 3,17 ώρ.,_ ι- ι- 1 Σχ (Συνολικό άθροισμα 432,5 163,3 152,Ο ' εντασεων βροχής) 2 η = αριθμός ετων ' μ( ε..;ιj :, ~Η'\ 3 - χ = ( 1) / ( 2) (:.. τ:... :-:- ~ ι..- ι, 20,59 7,77 7,24 112,6 21 5,36,_ 4 Σ (Χ-Χ) 2 n: ~σ<ν:j.,.ε.ι;..-~ σ = 'CΙ\-_;., η -1 ε 1 1c>::c:<"V! S 14,84 4,36 3,94,_ - 5 Sn* 1,070 1,070 1,070, Υη* 0,525 0,525 0, /α = ( 4) / ( 5) 13,87 4,07 3,68. Υη /α= ( 6) ( 7) 7,28 2,136 1,93 9 η = ( 3) - ( 8) 13,31 5,634 5,31 10 ( 7) χ 0,3665* 5,083 1,492 1,349 Ι ( 7) χ 1,4999* 20,80 6,105 5, ( 7) χ 2,250* 31,21 9,158 8,281 \ χ2 = (9)+(10)χλσ/ώρα 18,39 7,13 6,66 Χ5 = (9)+(11)χλσ/ώρα 34,11 11,74 10,51 15 χ 10 = (9)+(12)χλσ/ώρα 44,52 14 '79 13,59 2,36 1,070 0,525 2,21 1,16 4,20 0,81 3,31 4,97 5,01 7,51 9,17 * Σ ' ' ' β ' "Ε. τοιχεια ληφθεντα απο τη βι λιογραφια, ng1neering Hydrology" ~Θr,~, Nemec.

35 ... Μ 188 LΞNGINLΞLΞH/N(j ΙΙΥΙJJιοιοc.;γ Problcιn 13b Included in Table 19ι! are annual 111axi111a of rainfnll intensities of 30 minutes dιιration, recorded and analysed for tl1e period fωιη 1943 to Co1ηpute, υsing Gιιιnbel extreme valιιes distribιιtion (doιιble exponentiaj), nnd tj1e freq ιιency fnctor proced ιιre, ίη tensi tics of rccιιπence intervals of 2, 5, 10, 25, 50, ancl 100 ycnrs. Tl1e prcliιηiιhιγy cοιηpιιt<ιtίοη ογ tl1e nritj1111ctic ιηc;ιιι ;ιηιl tlιc s!<ιιιd;ιι-ιl deνiati o n :ne ίη lincs 2 anιl 3 ογ 1'a/Jle 19ι/. Τιι/J!e 19ιι. Rι:ιlιιcι'ιl ιιιι:ιιιι Υ 11 Ιί ci 11 ~ 21. :ι ι~ ~ -ι~γ~]_-; ϊ;cτξ Τ ; τ~,, ll Y IH to J. O {; J ( " Λ I. ΛNΛl,Y S I S ΛΝI) J)J:SIG N -~ - Ίίιύ/ι: /Υι. J~ι:Ιιπιι μι:ι-ίιιι/ α. 1 α.fίιιι ι: Ιίυιι af ι eι/ιιceι/ ι αγίαι e Rc!ιιπ1 pcι ί οι l [yca i-s]..-:'./ ( ) ' 1., ) Rcιluι:cιl ν<11ί<ιtc -. 1,.. -~ '\, "J:. ι τ = 2 1 ::: 5 :: ()? ι Ι. {,()() 1 1 R9 \, ;J τ. ) ~ 7.(Υ! ojif 'i - -.J, _ <Ιt Γ- ι 1 (7,J. (_;>"\ 1 ο Ο.4952 Ο.4996 ο Λ.5 Ι 001ο.5128 ο.5157 ο.51η1 ο ο !! ο ο.5436 ο.5442 ο ο ο.545!! ο.5463 ο ο ο.5477 ο ο.5485 ο ο ο ο. 550 ι ο ο.5508 ο.55 ι 1 ο.55 Ι 5 ο. 55 Ι Τα/J/ι: R eι /ιιι ι ι! ~ tιιιιι!αιλ ι!ι:ι ίιιtίο ιι S,, /,-cι~ :lj..- /2,/ 111 ι ο ι 1 Γ ; -, -~ - ι --5~ Γ~ --Ί~ ι -8 Ι ιλ Ο.9496 Ο.9676 Ο.9833 Ο.99 71\1.009~> Ι.0316 Ι.0411 Ι Ι ί.0696 ~ ϊ: Ο !! { i.~\ J ι ~ ι ~Lt~ )?.!/'f..,. :ϊ Υc ; ιι <l(i J 5.~ 55 5( Ί r~f) / : ' J lntcnsity [ / ιηίη] (i) ωο (>3 1 - _ I 1 Τιι!ι/ι~ /ΙJι/ rη \' ( / 111ί11] Ο 4Η (,3 0.3(i ~ - 8.6~~ ---- χ Ο Σ Tl1c S l : ιιiιl;tγu ιleνί ; ιιiο11 is cοιηριιιed l1y a sl10rt-cιιt eqιιntion σ = JΣ(χr -=--~ Σχ 11-1, ilj

36 ,,,,...= ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ. Οι όμβριες Καμπύλες: προκύπτουν βάσει των βροχομετρικών παρατηρήσεων του σταθμού Λαμίας και εφαρμογή της στατιστικής: μεθόδου GUMBEL. Η εςίσωση της ομβρίου καμπύλης:,,. -η κης: μορφης:, η : ι=α.t (1) -, ΟΠΟυ L η ενταση σε χιλ/wρα, \ ',, η διαρκεια.βροχης: σε ωρες: α, η παράμετροι των ομβρίων καμπυλών που χρησιμοποιούμε είναι εκθετι- ' Για τον καθορι',σμό των. παραμέτρων. των ομβρί.ων καμπυλώ\ι απαιτείται,,,,., να υπαρχουν για καθε βροχη που εχει παρατηρηθει και γι.<i. συγκεκριμένη περίοδο επαvαφοράς: τα cεύγη τι.μών δι.άρκειας: και. εντάσεως:. Σ:τη δική μας περίπτωση, παίρνοv.με Cεύγη διάρκει.ας: - έντασης: γι.α. Ί;ιερίοδο επαναφοράς: Τ = 10 έτη.. όπου γι.α τι(; ίδι.ες δι.άρκειες: βροχών (όπως φαίνεται στον πίνακα 5) σε σχέση με περι.όδους: επαναφοράς Τ = 2 και 5 έτη έχουμε τις μεγαλύτερες: εντάσει.ς: βροχής. Αφού καθορίσουμε κατ'αυτό το τρόπο τι.ς παραμέτρους α; η μπορούμε από την σχέση (1) να υπολογίσουμε την κιυί σιμη ένταση βροχής (ι) γι.α Τ = 10 έτη και στη συνέχεια τις πλημμυρικές παροχές για Κάθε λεκάvη απορροής. '. '.

37 5.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ. Από τον πίνακα Π5 υπολογίσαμε στατιστικά ότι η ένταση βροχής ι (χλσ/ώρα) σε σχέση με τη διάρκεια t (σε ώρες) Υ ι α nε ρ G-οδο -- επαναφηρ-άς ---Τ -- = 2, 5 -κα ι ~-0 -~ έτη είναι _-_ -:-:---~~ αντίστοιχα: Για περίοδο επαναφορας ' Τ = 2 ετη ' Ενταση ι (χλσ/ώρα) 18,39 7,13 6,66 5,01 Διάρκεια t (ώρες) 0,5 1,17 2,17 3,17 Για περίοδο επαναφορας ' Τ = 5 ετη ' Ενταση ι (χλσ/ώρα) 34,11 11,74 10,51 7,51 Διάρκεια t (ώρες) 0,5 1,17 2,17 3,17 Για περίοδο επαναφορας ' Τ = 10 ετη ' Ενταση ι (χλσ/ώρα) 44,52 14,79 13 '5 9 9,17 Διάρκεια t (ώρες) 0,5 1,17 2,17 3,17 Τα αποτελέσματα αυτής της στατιστικής επεςεργασίας για διάρκεια 30', 130'και 190'και περίοδο επαναφοράς Τ =2, 5 και 10 έτη τοποθετούμε σε λογαpιθμικό χαρτί και χαράσσουμε έτσι τις όμβριες καμπύλες της σχέσης ι = a. t-n (Διάγραμμα 1), όπου ι = ένταση βροχής σε χλσ/ώρα, t διάρκεια βροχής σε ώρες και α, η,nαράμετρο~ που nροσδιορί~ονται στη συνέχεια. Επί πλέον παρατηρούμε ότι η δυσμενέστερη nερίnτωση είναι Υια περίοδο επαναφοράς Τ = 10 ετών διότι σε σχέση με τις Περιόδους Τ = 2 και 5 έτη για την ίδια διάρκεια βροχής ' εχουμε αντίστοιχα τις μεγαλύτερες εντάσεις βροχής.

38 ~ α - r-- z ~ )> - 1-.ι;.. -Ζ. "'' ).;:' "' _. - ο V - ><..... ~.-...ι- '-...> -:Γ - ι ~ ι ~ z ~CL -,.. 0) S" g ~ \~.. λ'ωλε:τρι~οl ΊΙΑΑΙ~ω: _L\M 111Li ~ QMf3_EJ.t.Σ_bA_t:m_.y~ Γ w ΙJ.<. Vι. σ χ:f-6vι ί_::::. ο< vι. Δ1ΑΓΡΑ Μ/ι1Α 1 1i oot ) f;) 50 4::>-" 30 Ι jξ, _!::c Q.Q.X1":J ~11l U.UιΏΞ -~ ι: Ι '::f::. ~ t:1 t-.-πf ι i 6 -f:fiffiι: s Lj.. +i ~. ;{ Ε.5 ']_.' - -i:i '-\ ο- f ο- '" Ιν) / e ο:. ι ο. ι ι ι 1 ::fa 1 ~10 l.,9 ~...:=.:;.._ e ιι ς, 1_ 6" <;Ι ι 0 l T'l ΨΙ ιι ~ e ιf1ι '...!J- 9 ι 'fi v; Ι" ; ι --r ντ- Τ'771,, 3 ~lj:m_f89j! 2 Gε&.J~ ι ι ι 'ι 'Ι' ι /

39 5.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡ ΩΝ ( α, η ) Άnό το ΔLάγραμμα (1) γlα περίοδο επαναφοράς Τ = 10 έτη nου είναl η δυσμενέστερη nαίρνω 2 Cεύγη τlμών γlα δlάρκεlα - '~~--~ξ:~j '.Q.σ!] (t i) - = ( ).,- - ~ -' ' - '-"..> ~~--=----,.._.., ~ ~- -τ-~ ( t, i) = ( 3.17 ' 9.17)... f" ~ Τ Ι Ι 1 Ι - n ι Lς τlμες αυτες θετω στην σχεση L = α. t, δημlουρ γ ων τας σύστημα 2 εςlσώσεων με 2 αγνώστους, έχουμε : 1 ) 44, 52 = α 0, 5-η -η 2 ) 9,17 = α 4,855 1 => (ο '15 7 7) η = 1 =>(Ο,1577)η=Ο, 206 => = (Ο,1577)η 4,855 =>ln Ο,1577η = ln 0,206 => nln 0, 1577 = ln 0,206 => η= Ο, 855 ΑντLκαθLστώντας στην 1) έ χ ουμε : 44, 52 = α. 0, => α = 24, 61 Συνεπώς η τελlκή εςίσωση nου LσχύεL ΥLα την ένταση βροχής L (χλσ/ώρα) σε χ λσ με το χρόνο (ώρες) ΥLα περϊοδο επαναφοράς Τ = 10 έτη ε L ' ναl: L = 24, 61 t-o, SS 5 την οnοία χρησlμοnοlούμε γlα τον υnολογlσμό της κρίσlμης έντασης βροχής (nαρ. 6.4-γ).

40 6.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ (1). α) ΥπολογίCουμε το εμβαδόν της λεκάνης (1) χρησιμοποιώντας ηλ ε κτρονικό εμβαδόμετρο και βρίσκουμε ότι: Ε 1 = Ο,043κm 2 ΥπολογίCουμε το χρόνο συρροής βάσει του τύπου GIANDOTI Τ = 4F + l,sl 0,8 Ημ - Η ' 1 ' ~, 2, εμβαδον λεκανης απορροης σε Km οπου F = Ε 1 ι ι ι 1 L, μηκος της μισγαγγειας, το οποιο μετραμε γραφικά και βρίσκουμε L 1 = 196μ. Η, το υψόμετρο του σημείου εκβολής της μισγάγγειας που είναι Η = 224,ΟΟμ. Ημ, το μέσο υψόμετρο, το οποίο καθορίcεται από τη σχέση Ημ = Hk (κεντροβαρικό Ε (επιφάνεια) ha υψόμετρο)m.ha Το δε κ εντ ροβαρικό υψόμετρο ορίcεται ως Hk = hl ; h 2 E όπου h 1 το υψηλότερο σημείο μίας λεκάνης (ή Cώνης) Ι 1 h το χαμηλοτερο σημειο και 2 Ι Ε, το εμβαδον της λεκανης. Ι Για να έχουμε καλύτερη προσέγγιση στον υπολογισμό του κεντροβαρικού υψομέτρου, χωρίcουμε την λεκάνη σε Cώνες, που έχουν υψομετρι~ή διαφορά μεταςύ τους, περίπου 20 Εμβαδομετρούμε κάθε ζώνη και προχωρούμε στους υπολογισμούς μας όπως φαίνεται στον πίνακα (6).

41 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - Εμβαδά (ha) (km2) Ell ο ο Ε12 1,42 Ο,0142 Ε13 1,26 0,0126 Ε14 1,62 Ο,0162 Υψόμετρο Κεντροβαρι.χό (m) υψόμετρο (mha) 276,00 260,00 244,00 224,00 ο 380,56 317,52 379,08 - Σύνολα Β=4,3 0,043 A=l077,16(mha) Μέσο υψόμετρο Ημ (m) = ~ = 1077,17 = 4, m Μήκος ρέματος L = Με αντικατάσταση των παραπάνω δεδομένων στη σχέση ( 4 1) 196 Χρόνος συρροής Tl = _6_o_x_(_4_x~-O~,_o_4_3_+_1_,_s_x_l_O_O~) (min) = Ο,8χ250, ,90 4,118, εχουμε: = 16,37min β) Υ1ιολογ ι.σμός χρι:σι.μης έντασης βροχής χαι. τιλημμυρι.χής παροχής γι.α τη λεχάνη (1). Σ ' -η, την σχεση ι=α.t θετω:,, α=24,61, η= -8,55 υπολογισμενες παραμετροι και t = 16,37 σε ώρες,, nου είναι ο χρονος συρροης ,855 ι. = 24,61 χ ( 60 ) =====> = 74,72 χι.λ/ώρα Εχουμε: ι Υ) Στη συνέχεια βάσει του τύπου Q = 0,277. ι. C Ε 1,, Υπολογίcοuμε την πλημμυρικη παροχη: 31 3 Qπλ = (Ο, ,72. 0,50. 0,043)m sec ==> Qπλ = 0,45m /sec

42 6.2 Υπολογισμός υδρολογιnών στοιχείων λεnάνης (2). α) Εμβαδομετρούμε την λεκάνη (2) και βρίσκουμε Ε 2 =Ο,2785κm 2 Κατά τον ίδιο τρόπου nου εργασθήκαμε για την λεκάνη (1) εργαcόμαστε και για τις άλλες λεκάνες. β) Υπολογισμός χρόνου συρροής για την λεκάνη (1). ΠΙΝΑΚΑΣ 7 2 Συνολικό εμβαδά λεκάνης απορροής Ε 2 = 0,2785 Km Υτιοcώνη Κm2 Εμβαδό ha Υψόμετρο (m) Κεντροβαριnό υψόμετρο (mha). Ε21 Ε22 Ε23 ο ο 373,04 0,0085 0, Ο,020 2, Ε24 0,026 2,6 320 Ε 0,050 5, Ε26 0,030 3, Ε27 Ο,055 5,5 260 Ε28 Ο,061 6 '1 240 Ε29 0,024 2,4 220 Ε210 0,004 0,4 214,00 ο 311,54 700,00 858, ,00 870, , ,00 552,00 86, Σύνολο B=27,85ha A=7938,34mha Α 7938,34 Μέσο υψόμετρο Ημ(m) = Β = 27, 85 = 285,04 m Μήκος ρέματος L 2 = 721 m Με αντικατάσταση στη σχέση (1), 60χ(4 Ο,2785+1,5 721 looo) Χρονος συρροής Τ 2 = Ο,8χ 285,04-214,00 (min) 191,55( min. ) = 28, 4 2mi 6,74

43 γ) Υπολογισμός Στη,, βροχής κρισιμης εντασης για την, -η σχεση ι = α. t θέτω α == 24,61 β = 0,855,,, rια ι t == 28,42 σε ωρες ο που t ο χρονος συρροης. ' λεκάνη ( 2). Εχουμε: ι = , 55 24,61 Χ ( ' ) ====> L = 46,62 ΧLλ/ώρα 60 δ) Υπολογισμός ' πλημμυρικης, παροχης Από την σχεση Q = 0,277. ι. c. Ε2 για 46,62 χιλ / ώρα c = 0,50 Ε2 0,2785 Km 2 ' ι == και = ' Εχουμε: Qπλ = ο,277χ46,62χ0,50χ0,2785 ===> Qπλ = 1,80 m 3 /sec

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάφροι Οχετοί Δίκτυα ομβρίων Στραγγιστικά δίκτυα Ρείθρα Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ :ΟΧΕΤΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές / σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Προτάσσεται δε η θεωρία με τρόπο συνοπτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΩΝ. ωτήρης Λυκουργιώτης

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΩΝ. ωτήρης Λυκουργιώτης ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΩΝ ωτήρης Λυκουργιώτης ΦΩΜΑΣΙΜΟΙ Για τον υπολογισμό των όγκων χωματισμών έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς διάφορες μέθοδοι. Οι περισσότερες βασίζονται στη χρήση διατομών. Διατομές

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ... 2 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... 4 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ... 4 5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ... 5 5.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή Πολλές φορές, βροχές μεγάλης έντασης προκαλούν μεγάλες παροχές απορροής. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαστάσεις της κοίτης του υδατορεύματος δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης» Επιβλέποντες : Ηλιού Νικόλαος, Καθηγητής Καλιαμπέτσος Γεώργιος, Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο R, να αποδείξετε ότι (f() + g() )=f ()+g (), R Μονάδες 7 Α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Λυκείου. Έκδοση Α. 120 Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων. Αθήνα 2012 (λίγο πριν τις εκλογές) 5/5/2012

Μαθηματικά Γ Λυκείου. Έκδοση Α. 120 Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων. Αθήνα 2012 (λίγο πριν τις εκλογές) 5/5/2012 Μαθηματικά Γ Λυκείου Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων 5/5/ Έκδοση Α Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση ( mac964@gmail.com) Αθήνα (λίγο πριν τις εκλογές) Επαναληπτικές ασκήσεις που φιλοδοξούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007 )

Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007 ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ) Τμήμα του έργου " LIFE-STRYMON / GR / 000217 " 1η και 2η Έκθεση : Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Φώτης Π. Μάρης Επικ. Καθηγητής.Π.Θ. 2 Ο Διακρατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Ποτάμιο περιβάλλον Οι περισσότερες πλημμύρες είναι αποτέλεσμα συνδυαστικής δράσης : της συνολικής ποσότητας και έντασης της βροχής της περατότητας του εδάφους της τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ιωάννης Φλώρος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Επιβλέπων : Ν. Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2009 Σκοπός Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Η διάταξη των έργων σε ένα λιμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τον ελλιμενισμό των πλοίων με ευκολία και την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και αποεπιβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανάπτυξης. α) να βρείτε το σηµείο x 0. β) να αποδείξετε ότι η κλίση της εφαπτοµένης της

Ερωτήσεις ανάπτυξης. α) να βρείτε το σηµείο x 0. β) να αποδείξετε ότι η κλίση της εφαπτοµένης της Ερωτήσεις ανάπτυξης. ** Η συνάρτηση είναι παραγωγίσιµη στο R και η ευθεία (ε) είναι εφαπτοµένη της C στο σηµείο (0, (0)). Μετακινούµε τη C παράλληλα προς τους άξονες, όπως φαίνεται στο σχήµα, και ονοµάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ. α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; α) Να βρεθεί η τιμή του α, ώστε η τιμή της f στο χ 0 =2 να είναι 1.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ. α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; α) Να βρεθεί η τιμή του α, ώστε η τιμή της f στο χ 0 =2 να είναι 1. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.Δίνεται η συνάρτηση f()= 4 1 α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; β) Αν χ=, ποια είναι η τιμή της f; γ) Αν f()=1, ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υλοποιηθέντα Σημειακά Έργα. 1. Ανεμοδούρι Ορθογωνική τάφρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υλοποιηθέντα Σημειακά Έργα. 1. Ανεμοδούρι Ορθογωνική τάφρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υλοποιηθέντα Σημειακά Έργα 1. Ανεμοδούρι Ορθογωνική τάφρος Εικόνα 1. Συλλεκτήριος αγωγός από οπλισμένο σκυρόδεμα Εικόνα 2. Συλλεκτήριος αγωγός από οπλισμένο σκυρόδεμα i Εικόνα 3. Συλλεκτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ Περιφέρεια Αττικής Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ενημερώνεστε από τα ΜΜΕ για τις μετεωρολογικές προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν Η f είναι συνεχής στο Δ και f = για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ τότε να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα