ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008"

Transcript

1 ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΙΝΧΝ ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΛΛΑ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ ελίδα 1 από 58

2 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ Δπσλπκία θνξέα: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: ΡΙΜΙΝΙ 1, ΣΚ ΥΑΨΓΑΡΙ ΑΣΣΙΚΗ Ζιεθηξνληθή ζειίδα: Γηνίθεζε Σειεθσληθφ Κέληξν Γξακκαηεία Πξσηνθφιινπ Σειέθσλν Fax Πεξηνρή θάιπςεο: ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ (*ην λνζνθνκείν, ιφγσ ησλ εηδηθψλ κνλάδσλ πνπ δηαζέηεη, πξνζέξρνληαη αζζελείο απφ φιε ηελ επηθξάηεηα) Καιππηφκελνο πιεζπζκφο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟ ΓΗΜΟ 2001 Ππαγμαηικόρ πληθςζμόρ ύνολο Άππενερ Θήλειρ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΑΗΓΑΛΔΧ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ) ΕΔΦΤΡΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ) ΗΛΗΟΝ (ΝΔΧΝ ΛΗΟΗΧΝ) (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΚΑΜΑΣΔΡΟ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ) ΠΔΡΗΣΔΡΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΦΤΛΖ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ) ΥΑΗΓΑΡΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) Ππαγμαηικόρ πληθςζμόρ ύνολο Άππενερ Θήλειρ ΤΝΟΛΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΥΡΗΣΟ ΒΑ. ΡΟΨΛΟ Ζκεξνκελία: 16 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 Τπεχζπλνο ζχληαμεο έθζεζεο: Παλαγηψηα Λαδάξνπ (Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πνηφηεηαο) ηνηρεία επηθνηλσλίαο: ελίδα 2 από 58

3 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δηήζηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε Πξνυπνινγηζκφο ρξήζεο Απνινγηζκφο ρξήζεο Έζνδα , ,51 Έμνδα , ,56 Σειηθφ ζχλνιν , ,05 Έζνδα Πεξηγξαθή ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΡΗΗ χλνιν Δπηρνξήγεζε ΤΤΚΑ γηα ηελ κηζζνδνζία ,69 Δπηρνξεγήζεηο απφ Τ.Τ.&Κ.Α ,00 Δπηρνξεγήζεηο απφ Π.Γ.Δ ,93 Δπηρνξεγήζεηο απφ Δ.Δ. 0,00 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο 0,00 Γσξεέο ,00 Έζνδα απφ αζθαιηζηηθά ηακεία ,01 Έζνδα απφ ηδηψηεο ,40 Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε ππνδνκψλ ,84 Λνηπά έζνδα ,64 Έζοδα: Μεπικό ζύνολο ,51 Έμνδα Λεηηνπξγηθά έμνδα ,41 Κφζηνο κηζζνδνζίαο ,25 Έμνδα γηα ππνδνκέο (αλέγεξζε, αγνξά, κίζζσζε, ζπληήξεζε) ,75 Έμνδα γηα εμνπιηζκφ (αγνξά, κίζζσζε, ζπληήξεζε) ,92 Πξνκήζεηεο πξντφλησλ ,81 Πξνκήζεηεο ππεξεζηψλ ,13 Λνηπά έμνδα ,29 Έξοδα: Μεπικό ζύνολο ,56 Παξαηεξήζεηο Αηηηνινγία Παξαηεξήζεηο Αθνξά ηελ κηζζνδνζία ησλ κνλίκσλ κέζσ ΓΗΑ Σειηθφ ζχλνιν ,05 Λνηπά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε (εθθξεκφηεηεο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ αλαθνξάο) Απαηηήζεηο απφ Αζθαιηζηηθά ηακεία: ,47 Τπνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο : ,41 Αηηεζείζεο επηρνξεγήζεηο Μνξηαθή Βηνινγία ,99 Φπραξγψ ,00 Άιιεο ελίδα 3 από 58

4 Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο Γηαθνκηδέο απφ ην Ννζνθνκείν Θάλαηνη Τγεία Σειηθφ_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Δηήζηα ζηνηρεία παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ Σνκέαο Δηζαγσγέο ηαηηζηηθά ηνηρεία Κίλεζεο Ηκέξεο Ννζειείαο Μέζε δηάξθεηα λνζειείαο Πνζνζηφ θάιπςεο θιηλψλ Παζνινγηθφο ,23 78,27 % Υεηξνπξγηθφο ,57 76,22 % Φπρηαηξηθφο ,10 57,60 % Δηδηθέο Μνλάδεο ,66 102,01 % 1. Η Παλ. Φπρηαηξηθή Κιηληθή λα ιεηηνπξγεί κε εζσηεξηθέο λνζειείεο αζζελψλ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, γεγνλφο πνπ δηακνηξάδεη ην πνζνζηφ θάιπςεο κηαο θαη ν κειεηψκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο δελ είλαη έλα πιήξεο έηνο (365 εκέξεο). 2. Σν πνζνζηφ πιεξφηεηαο μεπεξλά ην 100% γηαηί ζηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη θαη νη εκεξήζηεο λνζειείεο ηεο κνλάδαο ρεκεηνζεξαπείαο ζηελ νπνία κπνξεί έρνπκε κεγάιν ξπζκφο ελαιιαγήο θιηλψλ ζηε κία εκέξα. Δμεηαζζέληεο πλνιηθή θίλεζε έηνπο Σαθηηθά Δμσηεξη θά Ιαηξεία (Σ.Δ.Ι.) Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π.) Απνγεπκαηηλά Ιαηξεία (Α.Ι.) ( ηνθεηνί) = Μέζνο ρξφλνο αλακνλήο 3. ην Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ έρνπλ πξνζηεζεί θαη πεξηζηαηηθά πνπ εμεηάζζεθαλ εθηφο εκέξαο εθεκεξίαο Άιιεο κνξθέο παξνρήο ππεξεζηψλ Δλέξγεηεο γηα βειηίσζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο (π.ρ. κείσζε ρξφλνπ αλακνλήο) Έληαμε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηε θσλεηηθή πχιε ηνπ ΟΣΔ «Γξακκή γηα ηελ Τγεία 1535» γηα ηε ξχζκηζε ξαληεβνχ ζηα ηαθηηθά θαη απνγεπκαηηλά εμσηεξηθά ηαηξεία. Μείσζε ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο ησλ αζζελψλ ζηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία θαη ζην γξαθείν θίλεζεο ιφγσ αλαβάζκηζεο ηνπ hardware. Δθαξκνγή πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2000 θαη δηαπίζηεπζε εξγαζηεξηαθψλ Δμεηάζεσλ νξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ (Κιηληθήο Βηνρεκείαο) απφ ην ΔΤΓ. ελίδα 4 από 58

5 Αχμεζε ηνπ βαζκνχ θαη ηεο έληαζεο αληαπφθξηζεο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο απαηηήζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο πεξηνρήο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία θίλεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ (Βιπ Υάξηεο Τγείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηα δχν ηειεπηαία έηε, έγγξαθν Ννζνθνκείνπ πξνο Β ΓΤΠΔ Αξ. Πξση.6607/ Γεκηνπξγία θαη ζπλερή επηθαηξνπνίεζε δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Έθδνζε ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο 36 δεξκναληηδξάζεηο mantoux ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο 32 δεξκναληηδξάζεηο mantoux ζην Ηαηξείν αιινδαπψλ (γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο) Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πγείαο Β Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο: Ηαηξείν Πλεπκνληθήο Τπέξηαζεο (δηαθιηληθφ) Β Παλεπηζηεκηαθή Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή: Δπηδεκηνινγηθή Μειέηε Οζηηθνχ Μεηαβνιηζκνχ ζε πιεζπζκφ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, Πιεζπζκφο ηφρνο: Γήκνο Πεξηζηεξίνπ Β Δξγαζηήξην Αθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ: 1) Κιαζζηθφ αθηηλνζθνπηθφ Αθηηλνγξαθίεο Θψξαθνο: Πιεζπζκφο ηφρνο: Φνηηεηέο Αιινδαπνί 2) ΜαζηνγξαθίεοΠιεζπζκφο ηφρνο: Γπλαίθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ Β Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή Γεξκαηηθψλ & Αθξνδηζίσλ Νφζσλ Αιιεξγηνινγηθή Μνλάδα (ελήιηθεο θαη παηδηά, Β Παλεπηζηεκηαθή Καξδηνινγηθή Κιηληθή: Ηαηξείν Πξνιεπηηθήο Καξδηνινγίαο Γηεξεχλεζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζε λεαξνχο εκθξαγκαηίεο (<36 εηψλ), Πιεζπζκφο ηφρνο: Άηνκα πνπ ππέζηεζαλ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ ζε ειηθία θάησ ησλ 36 εηψλ Β Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή 1.Παηδνςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο ζε πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ 2. πλεξγαζία Παηδνςπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο κε ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ 3. Κέληξα Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΓΑΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, (παηδνςπρηαηξηθή εθηίκεζε, ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, δηακφξθσζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ έληαμήο ηνπο) 4. Φπρνγεξηαηξηθφ ηαηξείν: Πιεζπζκφο ηφρνο: ΚΑΠΖ Γήκνπ Υατδαξίνπ 5. Οκάδα γπλαηθψλ ςπρνεθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, αλνηρηνχ ηχπνπ Πιεζπζκφο ηφρνο: ΚΑΠΖ Γήκνπ Υατδαξίνπ 6. Φπρνζεξαπείεο (ςπραλαιπηηθή, ζπκβνπιεπηηθή,ππνζηεξηθηηθή, γλσζηαθή, ζπζηεκηθή), Αμηνινγήζεηο ζην εμσηεξηθφ ςπρνινγηθφ ηαηξείν, Φπρνκεηξηθέο δηαδηθαζίεο (MMPI Η, Σεζη Πξνζσπηθφηεηαο, WAIS θαη RAVEN, δνθηκαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο λνεκνζχλεο, MINI MENTAL, γελεφγξακκα),οηθνγελεηαθή ζεξαπεία απφ ςπρνιφγνπο: Πιεζπζκφο ηφρνο: Παηδηά, Οηθνγέλεηεο Γ Παλεπηζηεκηαθή Γπλαηθνινγηθή Μαηεπηηθή Κιηληθή: Ηαηξείν Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ test PAP, γπλαηθνινγηθή εμέηαζε, πξνγελλεηηθφο έιεγρνο, ζπκβνπιέο αληηζχιιεςεο, ζπκβνπιεπηηθή γηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη ελεκεξσηηθέο νκηιίεο γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, Πιεζπζκφο ηφρνο: Γπλαίθεο ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία. Δπίζεο θάιπςε ησλ ηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γξνκνθαείηηνπ λνζνθνκείνπ κε δηάζεζε ππεχζπλνπ επηζθέπηε ηαηξνχ Μαηεπηήξα Γπλαηθνιφγνπ. Σν 2008 πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο, κε νκηιίεο ησλ ηαηξψλ ηεο θιηληθήο ζε ρνιεία, Γήκνπο θαη δηάθνξνπο ζπιιφγνπο. Οξγαλψζεθε ελίδα 5 από 58

6 θαη πινπνηήζεθε ε πξναγσγή εκβνιηαζκνχ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζε λεαξέο γπλαίθεο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Σεξείηαη βηβιίν εκβνιηαζκψλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο θιηληθήο. ηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο θαη αγσγήο πγείαο ε θιηληθή θάιπςε ην 2008 κε επίζθεςε εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ζηα ΗΔΚ ηνπ Ηιίνπ(θάζε Σεηάξηε), Πεηξνππφιεσο (θάζε Πέκπηε), θαη Εεθπξίνπ (θάζε Παξαζθεπή). Τινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ, γηα Γπλαηθνινγηθφ έιεγρν, ιήςε ΠΑΠ ΣΔΣ, θαη ςειάθεζε καζηνχ ζην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη ην 4ν ΚΑΠΖ. Δπίζεο ζηα πιαίζηα πξφιεςεο ζπλερίδεηαη κε απμαλφκελν αξηζκφ ε δηελέξγεηα θπηηαξνινγηθψλ επηρξηζκάησλ πγξήο θάζεο θαζψο θαη ε DNA αλάιπζε ηαπηνπνίεζεο ησλ ππνηχπσλ HPV ινίκσμεο. Απφ 30/12/2007 κέρξη θαη 31/1/2008 κεηαθίλεζε ηαηξνχ ηεο θιηληθήο ζην θξαηηθφ ζεξαπεπηήξην Λέξνπ γηα ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο Γ ΓΤΠΔ. Γ Παλεπηζηεκηαθή Παηδηαηξηθή Κιηληθή 1. Δκβνιηαζκφο, Πιεζπζκφο ηφρνο: ROM Εεθχξη 2. εκηλάξηα πξναγσγήο κεηξηθνχ ζειαζκνχ, Πιεζπζκφο ηφρνο: Πξνζσπηθφ Ννζνθνκείνπ 3. Οκηιίεο γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή παηδηψλ θαη εθήβσλ Πιεζπζκφο ηφρνο: Γνλείο ζρνιείσλ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαη ζε δεκφηεο Μεγάξσλ Γ Παλεπηζηεκηαθή Παζνινγηθή Κιηληθή, Ηαηξείν Αλνζνινγίαο Λνηκψμεσλ, Ηαηξείν Λνηκψμεσλ (γεληθφ), Ηαηξείν Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ Οδνληηαηξηθφ Σκήκα Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ, ηνκαηηθή πγεία θαη αληηκεηψπηζε: Πιεζπζκφο ηφρνο: Γπλαηθείεο θπιαθέο Κνξπδαιινχ, Γεκνηηθά ρνιεία, ρνιεία κε Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο Τπεξεζίεο θνηλσληθήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε επάισηα άηνκα θαη νκάδεο Κνηλσληθή Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε αζζελείο ή πνιίηεο ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ πνπ δεηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο πλεξγαζία θαη παξαπνκπή ζε πξνγξάκκαηα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πιιφγσλ θιπ γηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ θνηλσληθήο θξνληίδαο εθηφο Ννζνθνκείνπ. Δζεινληηζκφο πλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν Δζεινληηθή Γηαθνλία, γηα ηελ εθπαίδεπζε εζεινληψλ ζε ζέκαηα παξνρήο αζθαινχο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο ηνπ λνζνθνκείνπ (Γξαθείν Λνηκψμεσλ Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο) πλεξγαζία κε ηνπηθνχο Ηεξνχο Νανχο γηα εθπιήξσζε ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ φζσλ αζζελψλ ην επηζπκνχλ. Μεγάιεο εμνξκήζεηο θαηά ηα Υξηζηνχγελλα θαη ην Πάζρα. Σν Οδνληηαηξηθφ Σκήκα ζπκκεηείρε εζεινληηθά ζε νκάδα γηαηξψλ ζηελ Οπγθάληα θαη ηελ Σαλδαλία. πλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο (Ο.Σ.Α., Δθθιεζία ηεο Διιάδνο θ.ιπ.) πλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Δθθιεζία, Δηζαγγειία Αλειίθσλ, Δηζαγγειία Δλειίθσλ, Πξεζβείεο, Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο, ρνιεία, Τπνπξγεία, Ηδξχκαηα, Ξελψλεο, Αζηπλνκηθά Σκήκαηα, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, κε ΔΚΑΒ θ.ι.π. γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αζζελείο αιιά θαη πνιίηεο πνπ πξνζέξρνληαη ζην Ννζνθνκείν πλεξγαζία κε ην Γήκν Υατδαξίνπ γηα ηελ πξνζέιθπζε εζεινληψλ παξνρήο θξνληίδαο ζε αζζελείο ηνπ λνζνθνκείνπ Γήκνο Υατδαξίνπ γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ νηθηαθνχ ηχπνπ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο ζε ραξηί, πιαζηηθφ, μχιν, γπαιί. ελίδα 6 από 58

7 Δληαίνο χλδεζκνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο, (Δ..Γ.Κ.Ν.Α.) επίζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο ζε ραξηί, πιαζηηθφ, μχιν, γπαιί. Βηβιηνπσιείν Πιαίζην γηα ηελ αλαθχθισζε toner εθηππσηψλ θαη θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ. πλεξγαζία ςπρνιφγσλ ηεο Β Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο κε ην πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ πλεξγαζία ηνπ Παηδνςπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο ηεο Β Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ πξφιεςεο πλεξγαζία κε ηα Κέληξα Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΓΑΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Φπρνιφγνη ηεο Β Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο) πλεξγαζία κε ηα Κ.Α.Π.Ζ. ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ (Φπρνιφγνη ηεο Β Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο) Δπηζθέςεηο, νδεγίεο ζηνκαηηθέο πγηεηλήο θαη αληηκεηψπηζε νδνληηθψλ πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο ηνπ 1 νπ θαη 10 νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Υατδαξίνπ, θαζψο θαη ζε εηδηθά ζρνιεία Πεξηζηεξίνπ θαη Αηγάιεσ. Δπέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ Πξσηνβνπιίεο Νέεο δξαζηεξηφηεηεο Καηφπηλ δσξεάο θαηαζθεπάζηεθε Ηεξφο Ναφο (Σσλ ηξηψλ Ηεξαξρψλ) ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ πξφζζηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Δλέξγεηεο βειηίσζεο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ πεξηβάιινληνο (θαζαξηφηεηα, θαγεηφ εζηίαζε, επηζθεπηήξην, ρψξνη ζηάζκεπζεο) ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Δπνπηεία ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπ ηαθηηθνχ εθνδηαζκνχ κε πιηθά θαζαξηφηεηαο. Καηαγξαθή ησλ ηπρφλ παξαηεξήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ. Πξνεηνηκαζία, πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαζαξηφηεηαο, ησλ απνξξππαληηθψλ θαη ησλ απνιπκαληηθψλ πιηθψλ. Έληππε θνηλνπνίεζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ κεζφδσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. ήκαλζε κε απηνθφιιεηεο εηηθέηεο ζηηο ζαθνχιεο ησλ απνξξηκκάησλ νηθηαθνχ ηχπνπ θαη ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ, (Δ.Η.Α.) πνπ θέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ λνζνθνκείνπ, ηεο λνζειεπηηθήο θιηληθήο θαη ηεο εκεξνκελίαο. Καζηέξσζε ηεο αλαθχθισζεο ζε ραξηί, πιαζηηθφ, μχιν, γπαιί, toner εθηππσηψλ θαη θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ. Αγνξά ζε 10 ηξνρήιαηνπο θάδνπο νηθηαθνχ ηχπνπ. ρεδηαζκφο γηα ηελ ελνηθίαζε ελφο ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ νηθηαθνχ ηχπνπ. ΦΤΛΑΞΗΑΦΑΛΔΙΑΔΠΙΚΔΠΣΗΡΙΟ Αζθάιηζε φισλ ησλ θηηξηαθψλ, βηνταηξηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. χληαμε θαη δηαλνκή εληχπνπ πξνο ηνπο ζπλνδνχο θαη ηνπο αζζελείο ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη θαλνληζκνί ηνπ επηζθεπηεξίνπ φπσο νξίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. Υνξήγεζε κε αηνκηθέο θάξηεο παξακνλήο ζηνπο ζπλνδνχο. Γηελέξγεηα πεξηπνιηψλ ζε θαζνξηζκέλεο ψξεο ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ. χληαμε ησλ εκεξήζησλ αλαθνξψλ γηα ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηζηαηηθά πνπ ζπλέβεζαλ. ηαδηαθή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ κε θσδηθνχο αζθαιείαο ζηηο λνζειεπηηθέο θιηληθέο θαη ζηηο κνλάδεο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ζπλνδψλ. ελίδα 7 από 58

8 ε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπνζεηήζεθε ζηελ θεληξηθή πχιε έλα ζχζηεκα εηζφδνπ κε απηφκαηεο κπάξεο. Ο βαζηθφηεξνο ζθνπφο είλαη ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο λα ειέγρεη κε πην άκεζν ηξφπν ηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ ψζηε λα απνθεπρζεί ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, (Δ.Ι.Α.) Σήξεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ απφ ηελ αξκφδηα 5κειή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. Αιιαγή ηεο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ Μνιπζκαηηθνχ Υαξαθηήξα, (Δ.Η.Α.Μ.Υ.) κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. πλεπψο, δηεθφπε ε απνζηείξσζε απφ θηλεηή κνλάδα εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη δηάζεζε ζε Μνλάδα Απνζηείξσζεο ζηε Θεζζαινλίθε κε ζπρλφηεηα ηξηψλ (3) δξνκνινγίσλ ηελ εβδνκάδα. ΑΠΟΛΤΜΑΝΔΙΜΤΟΚΣΟΝΙΔ Μεληαίνο ηαθηηθφο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο, ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο εξπφλησλ εληφκσλ θαη ησλ θξεαηίσλ. Αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ θαηεζηξακκέλσλ παγίδσλ. Καηαγξαθή θαη ηήξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ γηα θάζε κειέηε πεξίπησζεο. ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Γηελέξγεηα εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ζηφρν λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία νη δχν ηειεθσληθέο θνλζφιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, (ζπλαδέιθνπο ηπθινχο ηειεθσλεηέο,) ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ εηζεξρφκελσλ θαη ησλ εμεξρφκελσλ θιήζεσλ. Οινθιήξσζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ απφ ηνλ ρψξν ηνπ Σκήκαηνο Κίλεζεο Αζζελψλ θαη ηεο πξνκήζεηαο ηνπ απαξαίηεηνπ μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ. ΙΜΑΣΙΜΟ Σήξεζε ησλ εληχπσλ ζχκθσλα κε ηα νπνία γίλνληαη νη εμήο εξγαζίεο: α) ε ρνξήγεζε ησλ εηδψλ ηνπ ηκαηηζκνχ αλά θιηληθή, κνλάδα, ηκήκα, εξγαζηήξην θαη νλνκαζηηθά ζην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ κφλν κε ελππφγξαθε ρξέσζε, β) ε θαζεκεξηλή παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ θαζαξνχ θαη ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ. Ζιεθηξνληθή θαη θπζηθή ηήξεζε αξρείνπ. Σαθηηθή απνγξαθή ησλ εηδψλ ηκαηηζκνχ πνπ βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε ηεο ιηλνζήθεο. Καηακέηξεζε θαη ραξαθηεξηζκφο πξνο αρξήζηεπζε ηνπ θζαξκέλνπ ηκαηηζκνχ. Απνκάθξπλζε ηνπ θζαξκέλνπ ηκαηηζκνχ θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ, (Ο.Γ.Γ.Τ.) ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σν Σκήκα Γηαηξνθήο έρεη ζρεδηάζεη, εγθαηαζηήζεη, εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί κφληκα, απφ ην 2004 κέρξη θαη ζήκεξα, έλα ηεθκεξησκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ, κε βάζεη θαζηεξσκέλεο αξρέο HACCP (Ζazard Analysis Critical Control Point Αλάιπζε Δπηθηλδπλφηεηαο θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ), Οξζέο Παξαζθεπαζηηθέο Σερληθέο θαη Οξζέο Πξαθηηθέο Τγηεηλήο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ησλ γεπκάησλ κέρξη ηελ θαηαλάισζε. Σν έηνο 2008 ζπλερίζηεθε ε παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο. ελίδα 8 από 58

9 Καηάξηηζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο γηα ηε θάιπςε δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ λνζειεπφκελσλ, αλαιφγσο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο, ησλ εθεκεξεπφλησλ ηαηξψλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ. Σαθηηθή επίζθεςε ζε αζζελείο ζηα Ννζειεπηηθά Σκήκαηα γηα δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ δηαηηνινγίσλ. Παξαθνινχζεζε αζζελψλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο δηαηξνθηθήο ππνζηήξημεο θαηφπηλ εληνιήο ζεξάπνληνο ηαηξνχ. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιεπηηθνχ Γξαθείνπ Γηαηξνθήο ηα πιαίζηα ελεξγεηψλ επηβεβαίσζεο θαιήο πνηφηεηαο θαη βειηίσζεο ππεξεζηψλ ζίηηζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ηνπο αζζελείο, ηελ πεξίνδν ηνπ Οθησβξίνπ Ννεκβξίνπ, έγηλε δηελέξγεηα δνκεκέλεο επί ηφπνπ επηβεβαίσζεο θαιήο πξαθηηθήο απφ εηδηθή νκάδα (κέιε θαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο), φπσο πξνέθπςε απφ πξφηαζε ηνπ Σκήκαηνο Πνηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δλέξγεηεο γηα βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζην ρψξν θαη ηηο ππεξεζίεο, ηεο θαζνδήγεζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ Γεκηνπξγία ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ κε φια ηα αληηθείκελα Παλεπηζηεκηαθψλ Κιηληθψλ θαη εξγαζηεξίσλ, Σαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία, ηξφπνη πξφζβαζεο, ιεηηνπξγίεο δηαηκεκαηηθψλ κνλάδσλ (ρεηξνπξγεία, ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ) Οζφλεο Πξνβνιήο κελπκάησλ θαη ελεκεξσηηθψλ βίληεν ζην ρψξν ηεο θεληξηθήο ππνδνρήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζηελ είζνδν ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. σζηή θαζνδήγεζε, ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε ησλ πξνζεξρνκέλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Παξέκβαζε θαη άκεζεο ελέξγεηεο (θαηά πεξίπησζε) γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ειηθησκέλνπο, θαξθηλνπαζείο θ.ι.π. Γηαζπλδεηηθή ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε Κιηληθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο γηα ην 2008 είρε ζπλνιηθά 515 πεξηζηαηηθά. πλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Δπηθνηλσλίαο κε ηνλ Πνιίηε θαη ηνπ Γξαθείνπ Τπνδνρήο κε ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε ππεξεζίεο ηκήκαηα γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ζε θαζεκεξηλή βάζε. πδήηεζε, θαηαλφεζε, ελεκέξσζε θαη άκεζεο παξεκβάζεηο ελέξγεηεο σο πξνο ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Δηδηθφηεξα γηα άηνκα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο κε ηνλ Πνιίηε) Γεκηνπξγία θαη ζπλερή επηθαηξνπνίεζε εχρξεζηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (site) ΣΑΚΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΗ ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο Πξφλνηαο, (.Δ.Τ.Τ.Π.): Αληηθείκελν ειέγρνπ: Γηαρείξηζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ. Ννκαξρία ΑζήλαοΣνκέαο Γπηηθήο ΑζήλαοΓηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ. Αληηθείκελν Διέγρνπ: Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ θαη Απνξξηκκάησλ Οηθηαθνχ Υαξαθηήξα θαζψο θαη ε εθηέιεζε ΔληνκνθηνληψλΜπνθηνληψλ. Δλέξγεηεο δηεξεχλεζεο βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο πνιηηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο Έγγξαθεο απαληήζεηο ζε παξάπνλα αλαθνξέο πνιηηψλ Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην ρψξν ελίδα 9 από 58

10 Παξαθνινχζεζε δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ θαη πνιηηψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. Δπηζηνιέο απφ πνιίηεο αλαθνξηθά κε ηελ εμππεξέηεζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν Δπραξηζηήξηεο Παξαπφλσλ / Αλαθνξάο χλνιν ππνβιεζεηζψλ 225 Μέζνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο Λνηπέο παξερφκελεο ππεξεζίεο Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε παξνρή ππεξεζηψλ (κε νινθιεξσζείζεο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ αλαθνξάο) Αηηεζείζεο κεηαηξνπέο (δεκηνπξγία, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε θ.ά.) κνλάδσλ ή ηκεκάησλ (κε ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο) Αηηεζείζεο κεηαηξνπέο (δεκηνπξγία, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε θ.ά.) κνλάδσλ ή ηκεκάησλ (ρσξίο ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο) ελίδα 10 από 58

11 Καηάζηαζε ζην ηέινο έηνπο Ιαηξηθφ Ννζειεπηηθφ Λνηπφ επηζηεκνληθφ παξαταηξηθφ Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ Σερληθφ Ξελνδνρεηαθφ Λνηπφ Τγεία Σειηθφ_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ Πξαγκαηνπνηεζείζεο κεηαβνιέο ζρεηηθέο κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ Καηεγνξίεο πξνζσπηθνχ Πξαγκαηνπνηεζείζεο κεηαβνιέο Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο (αιιαγέο νξγαληζκνχ) Πξνζιήςεηο * Σαθηηθφ Απνζπάζεηο (πξνο ην Ννζνθνκείν) Πξνζιήςεηο Έθηαθην Απνρσξήζεηο ** Σαθηηθφ Απνζπάζεηο (απφ ην Ννζνθνκείν) Απνρσξήζεηο Έθηαθην Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο Τπεξεηνχληεο Σαθηηθφ Τπεξεηνχληεο Έθηαθην 1 Δπ. Α +1 Δπ. Β 14 Ηαηξ.ΔΤ + 50Δηδ/λνη (Δπηθ. Ηαηξ.) 5 Ηαηξ.ΔΤ + 22 Δηδ (Δπηθ. Ηαηξ.) 316 Ιαηξ.ΔΤ Δηδηθ ΓΔΠ 122 Ιαηξ.ΔΤ Δηδηθ ΓΔΠ *** 70 (Δπηθ. Ιαηξ.) * ςμπεπιλαμβάνονηαι και οι μεηαηάξειρ ππορ ηο Νοζοκομείο ** ςμπεπιλαμβάνονηαι οι αποσωπήζειρ λόγω ζςνηαξιοδόηηζηρ, μεηάηαξηρ, παπαίηηζηρ κ.ά. *** Τπηπεηούν επίζηρ 12 έμμιζθοι ςπεπάπιθμοι και 16 άμιζθοι ειδικεςόμενοι (ζηπαηιωηικοί και δημόζιοι ςπάλληλοι) Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (κε νινθιεξσζείζεο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ αλαθνξάο) ελίδα 11 από 58

12 Ιαηξηθφ Ννζειεπηηθφ Λνηπφ επηζηεκνληθφ παξαταηξηθφ Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ Σερληθφ Ξελνδνρεηαθφ Λνηπφ Τγεία Σειηθφ_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ Αηηεζείζεο κεηαηξνπέο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (κε ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο) Έρεη ιεθζεί ε ππ αξ. 19 ε /ζ.16 ν /41207 απφθαζε Γ.. γηα πιήζνο απμνκεηψζεσλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε κία ζπλνιηθή κείσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ θαηά 18, ελψ παξάιιεια εληζρχνληαη θιάδνη, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ θξίλνληαη αλεπαξθείο ή ζε βάξνο θιάδσλ ρακειφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Λνηπέο αηηεζείζεο κεηαηξνπέο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ (ρσξίο ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο, π.ρ. εηδηθεπφκελν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ) Έρνπλ δεηεζεί πξνο ζχζηαζε 44 αθφκα ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ. Αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο πξνζζήθεο κίαο (1) ζέζεο ΗΓΑΥ, θιάδνπ ΣΔ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ κε παξάιιειε θάιπςή ηεο απφ ππάιιειν πνπ πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ γηα κεηαηξνπή ηεο ζχκβαζήο ηεο απφ ΗΓΟΥ. Πξνθεξχμεηο Αλαθνηλψζεηο πξνζιήςεσλ κεηαηάμεσλ Καηεγνξίεο πξνζσπηθνχ Δίδνο απαζρφιεζεο Σαθηηθφ* 11 Ηαηξ.ΔΤ Έθηαθην χλνιν * Ζ θαηαγξαθή ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αθνξά εθθξεκείοκε νινθιεξσκέλνπο δηνξηζκνχο απφ πξνθεξχμεηοδηαγσληζκνχο παιαηφηεξσλ εηψλ, ελψ πεξηιακβάλεη θαη 15 ζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο 6Κ/2007 (ΑΔΠ) ηνπ 2007 (15 ζέζεηο Γηνηθεηηθνχ). Δλέξγεηεο Μέηξα επηβξάβεπζεο γηα ηελ ηφλσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ Τπνζηήξημε ησλ φπνησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ φισλ θαηεγνξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο. Έγθξηζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ παξαθνινχζεζεο ζπλεδξίσλ ή παξνπζηάζεσλ ζε απηά. Έγθξηζε ηεο παξαθνινχζεζεο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο κε παξάιιειε δηεπθφιπλζε θαηά ην δπλαηφ απφ φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο Κνηλνπνίεζε κέζσ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φισλ ησλ επραξηζηηψλ ησλ πνιηηψλ Δλέξγεηεο γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 66 εκβφιηα Ζπαηίηηδαο Β ζην πξνζσπηθφ 5 εκβφιηα Σεηάλνπ ζην πξνζσπηθφ 55 δεξκναληηδξάζεηο mantoux ζην πξνζσπηθφ 94 εκβφιηα γξίπεο ζην πξνζσπηθφ 1 MMR 1 BoostrixPolio 1 Havrix ελίδα 12 από 58

13 εκείσζε : Λέγνληαο πξνζσπηθφ ελλννχκε θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ εμσηεξηθψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πξνο ην λνζνθνκείν γηα παξάδεηγκα πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο. Έιεγρνο βηβιηαξίσλ πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ: ηνπ Κπιηθείνπ, ηνπ Πξαηεξίνπ Γάιαθηνο θαη Δηδψλ Εαραξνπιαζηηθήο θαη ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο θαη παξαπνκπή ηνπο γηα εκβνιηαζκφ έλαληη ηεο Ζπαηίηηδαο Β θαη ηνπ Σεηάλνπ εθφζνλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. Δπηζήκαλζε ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηε ρξήζε ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ απνβιήησλ. Οδεγίεο γηα κέηξα πξνθχιαμεο φζνλ αθνξά ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ηελ επαθή, κε ζηαγνλίδηα θαη αεξνγελψο. ήκαλζε αζζελψλ πνπ θέξνπλ πνιπαλζεθηηθνχο θαη αηκαηνγελψο κεηαδηδφκελνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη παξνρή πξνθνξηθψλ θαη έληππσλ νδεγηψλ πξφιεςεο ηεο επηκφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ απνηθηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Καηαγξαθέο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ηαπηφρξνλεο παξεκβάζεηο ( παξαηεξήζεηο θαη νδεγίεο). Έιεγρνο ηίηινπ αληηζσκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα Ζπαηίηηδα B, C θαη εκβνιηαζκφο φηαλ ρξεηάδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε Δπηζθέπηξηα Τγείαο. Δπηθαηξνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο αηπρήκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ (ηξχπεκα, επαθή κε βηνινγηθά πγξά θ.η.ι.) θαη παξνρή νδεγηψλ. Δμαζθάιηζε ζθεπάζκαηνο ππεξάλνζνπ γ ζθαηξίλεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε ρνξήγεζή ηεο αθφκα θαη ζε κε εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο. Γηαλνκή γξαπηψλ νδεγηψλ πξνο ηα θιηληθά ηκήκαηα γηα ηνλ νξζφ δηαρσξηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ (ΔΗΑ). ελίδα 13 από 58

14 6 κήλεο* **Αλάινγα κε ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εθπαίδεπζεο Ιαηξηθφ Ννζειεπηηθφ Λνηπφ ηαηξηθφλνζειεπηηθφ Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ Σερληθφ Ξελνδνρεηαθφ Λνηπφ Τγεία Σειηθφ_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ Πξαγκαηνπνηεζείζεο ελέξγεηεο εθπαίδεπζεο & εμεηδίθεπζεο απφ ηνλ θνξέα Καηεγνξίεο πξνζσπηθνχ Απνδέθηεο εθπαίδεπζεο Δθπαίδεπζε εμεηδίθεπζεο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ θνξέα Πιήζνο 212 εηδηθεπφ κελνη ηαηξνί φισλ ησλ εηδηθνηή ησλ 3 Ννζειε πηέο ζε λνζειεπ ηηθέο εηδηθφηε ηεο Γηάξθεηα 16 έηε 1 έηνο Πιήζνο 157* 167** 327*** 40* 15* Δθπαίδεπζε ζπνπδαζηψλ θνηηεηψλ απφ θνξέα Γηάξθεηα 6 κήλεο* 6 κήλεο* * Aθοπά ζποςδαζηέρ και απόθοιηοςρ ΣΔΙ (Νοζηλεςηικήρ, Γιοίκηζηρ Μονάδων Τγείαρ, Ιαηπικών Δπγαζηηπίων, Ραδιολογίαρ Ακηινολογίαρ, Φςζικοθεπαπείαρ, Γιαηποθήρ Γιαιηολογίαρ, Σεσνολόγων Ιαηπικών Δπγαζηηπίων) ** Αθοπά θοιηηηέρ ΑΔΙ Νοζηλεςηικήρ ***Αθοπά ζποςδαζηέρ ηελειόθοιηοςρ ΣΔΔ ΙΔΚ ελίδα 14 από 58

15 Ιαηξηθφ Ννζειεπηηθφ Λνηπφ ηαηξηθφλνζειεπηηθφ Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ Σερληθφ Ξελνδνρεηαθφ Λνηπφ Τγεία Σειηθφ_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ θνξέα Δθπαίδεπζε ζπνπδαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Δπηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη πγηεηλήο ηξνθίκσλ (νκηιίεο ελεκεξσηηθά θπιιάδηα). Γηα πξψηε θνξά απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην Σκήκα Γηαηξνθήο δέρηεθε λα εθπαηδεχζεη θνηηεηέο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο αληαπνθξηλφκελν ζεηηθά ζην ππ αξηζκ / αίηεκα ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ έλαξμή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2008, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ογθνινγηθή Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ην ππ αξηζκ. 7391/16408 δηαβηβαζηηθφ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζην Σκήκα απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο απφ ην Σ.Δ.Η Αζήλαο. Πξαγκαηνπνηεζείζεο ελέξγεηεο εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηξίηνπο Καηεγνξίεο πξνζσπηθνχ Απνδέθηεο εθπαίδεπζεο Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα απφ ηξίηνπο Πιήζνο Γηάξθεηα Πξαγκαηνπνηεζείζεο ελέξγεηεο έξεπλαο απφ ηνλ θνξέα ή κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Πεξηγξαθή Έξεπλαο Φνξέαο Τινπνίεζεο Πξνεγρεηξεηηθνί πξνγλσζηηθνί δείθηεο πξφβιεςεο δχζθνιεο ιαξπγγνζθφπεζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Πξνεγρεηξεηηθνί πξνγλσζηηθνί δείθηεο πξφβιεςεο δχζθνινπ αεξηζκνχ κε κάζθα πξνζψπνπ θαη αζθφ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ ελίδα 15 από 58

16 Μεηαβνιέο ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηηο θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεβάζεηο θιηληθή κειέηε ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Ζ ζπγθξηηηθή επίδξαζε ηνπ ζεβνθινπξαλίνπ θαη ηεο πξνπνθφιεο γηα γεληθή αλαηζζεζία ζε ελδαξηεξεθηνκή θαξσηίδαο ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Μεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία ζε επεκβάζεηο νιηθήο αξζξνπιαζηηθήο ηζρίνπ: ζπγθξηηηθή κειέηε αλάκεζα ζε επηζθιεξίδην αλαιγεζία, πεξηαξζξηθή δηήζεζε θαη παξεληεξηθή ρνξήγεζε νπηνεηδψλ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ πγθξηηηθή in vitro κειέηε δχν δηαθνξεηηθψλ πδξνμπαηζπιακχισλ ηνπ 6% HES 130/0,4 θαη ηνπ 6% HES 130/0,42: επίδξαζε ζηελ πεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο αζζελψλ κε δηαηαξαρέο ηεο αηκφζηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Μειέηε παξαηήξεζεο θαη αζθάιεηαο ηνπ ηλνληνθνξεηηθνχ δηαδεξκηθνχ ζπζηήκαηνο θαηληαλχιεο (IONSYS) ζηε δηαρείξηζε ηνπ νμένο κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Δξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν "χγθξηζε ηεο θιηληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ππαξαρλνεηδνχο ρνξήγεζεο βνππηβαθατλεο θαη ιεβνβνππηβαθατλεο γηα ηελ επηηέιεζε θαηζαξηθήο ηνκήο" ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Δξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν "Αηκνδπλακηθέο επηδξάζεηο ηεο ππναξαρλνεηδνχο ρνξήγεζεο ιεβνβνππηβαθατλεο ζε ππεξήιηθεο αζζελείο" ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Δξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν "πλερήο επηζθιεξίδηνο κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία κε ζπζθεπή PCA, κεηά απφ θαηζαξηθή ηνκή. πγθξηηηθή κειέηε ξνπηβαθατλεο 0,15%, ιεβνβνππηβαθατλεο 0,15% θαη ξνπηβαθατλεο 0,15% ζε ζπλδπαζκ;φ κε θεληαλχιε 2κg/ml" ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Μειέηε ησλ πνιπκνξθηζηψλ ηεο πήμεο ζε βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο κε ζήςε ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ελίδα 16 από 58

17 Αλνηθηή, κε ζπγθξηηηθή κειέηε ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο αληληνπιαθνπγθίλεο, πνπ αθνινπζείηαη απφ πξναηξεηηθή απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε βνξηθνλαδφιεο ή θινπθνλαδφιεο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ηεθκεξησκέλεο θαληηληαηκίαο/δηεζεηηθήο θαληηληίαζεο ζε πιεζπζκνχο αζζελψλ ηεο κνλάδαο εληαηηθήο ζεξαπείαο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Μειέηε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο απφ ηελ άλσ θνίιε θιέβα ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία ζε αζζελείο κε ζεπηηθφ ζνθ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Μειέηε Α "Πνιπεζληθή, πνιπθεληξηθή, ηπραηνπνηεκέλε, δηπιά ηπθιή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελεο ζηιδελαθίιεο 20 mg ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα (TID) ή ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ, φηαλ πξνζηίζεληαη ζηε βεζεληάλε ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή αζζελψλ, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, κε πλεπκνληθή αξηεξηαθή ππέξηαζε (ΠΑΤ)" ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Μηα πξννπηηθή ηπραηνπνηεκέλε, δηπιά δπθιή, ειεγρφκλεε κε εηθνληθφ θάξκαθν, πιπθεληξηθή κειέηε αμηνιφγεζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο δξαζηηθφηεηαο ηνπ BAY σο επηθνπξηθήο ζεξαπείαο ζε δηαζσιελσκέλνπο θαη ζε κεραληθφ αεξηζκφ αζζελείο κε Gram αξλεηηθή πλεπκνλία ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Πξνζδηνξηζκφο ηεο εηδηθήο γηα ηνπο ηλνβιάζηεο πξσηετλεο 1 (FIBROBLASTSPECIFIC PROTEIN 1FSP1) ζε ηζηνπαζνινγηθά δείγκαηα πλεχκνλα αζζελψλ κε ηδηνπαζή πλεπκνληθή ίλσζε θαη ζπζρέηηζε κε θιηληθνχο, αθηηλνινγηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο δείθηεο βαξχηεηαο ηεο λφζνπ θαη ηελ επηβίσζε B ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ελίδα 17 από 58

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική UEMS MULTIDISCIPLINARY JOINT COMMITTEE ΟN EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική Έγγπαθο ηηρ Ομάδαρ Επγαζίαρ για ηον Οδηγό Σποςδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Σν νθζαικνινγηθφ ηκήκα απνηειείηαη απφ δχν θιηληθέο: ηελ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή θαη ηελ θξαηηθή θιηληθή πνπ αλήθεη ζην ΔΤ. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα