ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008"

Transcript

1 ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΙΝΧΝ ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΛΛΑ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ ελίδα 1 από 58

2 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ Δπσλπκία θνξέα: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: ΡΙΜΙΝΙ 1, ΣΚ ΥΑΨΓΑΡΙ ΑΣΣΙΚΗ Ζιεθηξνληθή ζειίδα: Γηνίθεζε Σειεθσληθφ Κέληξν Γξακκαηεία Πξσηνθφιινπ Σειέθσλν Fax Πεξηνρή θάιπςεο: ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ (*ην λνζνθνκείν, ιφγσ ησλ εηδηθψλ κνλάδσλ πνπ δηαζέηεη, πξνζέξρνληαη αζζελείο απφ φιε ηελ επηθξάηεηα) Καιππηφκελνο πιεζπζκφο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟ ΓΗΜΟ 2001 Ππαγμαηικόρ πληθςζμόρ ύνολο Άππενερ Θήλειρ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΑΗΓΑΛΔΧ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ) ΕΔΦΤΡΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ) ΗΛΗΟΝ (ΝΔΧΝ ΛΗΟΗΧΝ) (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΚΑΜΑΣΔΡΟ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ) ΠΔΡΗΣΔΡΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΦΤΛΖ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ) ΥΑΗΓΑΡΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) Ππαγμαηικόρ πληθςζμόρ ύνολο Άππενερ Θήλειρ ΤΝΟΛΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΥΡΗΣΟ ΒΑ. ΡΟΨΛΟ Ζκεξνκελία: 16 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 Τπεχζπλνο ζχληαμεο έθζεζεο: Παλαγηψηα Λαδάξνπ (Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πνηφηεηαο) ηνηρεία επηθνηλσλίαο: ελίδα 2 από 58

3 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δηήζηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε Πξνυπνινγηζκφο ρξήζεο Απνινγηζκφο ρξήζεο Έζνδα , ,51 Έμνδα , ,56 Σειηθφ ζχλνιν , ,05 Έζνδα Πεξηγξαθή ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΡΗΗ χλνιν Δπηρνξήγεζε ΤΤΚΑ γηα ηελ κηζζνδνζία ,69 Δπηρνξεγήζεηο απφ Τ.Τ.&Κ.Α ,00 Δπηρνξεγήζεηο απφ Π.Γ.Δ ,93 Δπηρνξεγήζεηο απφ Δ.Δ. 0,00 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο 0,00 Γσξεέο ,00 Έζνδα απφ αζθαιηζηηθά ηακεία ,01 Έζνδα απφ ηδηψηεο ,40 Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε ππνδνκψλ ,84 Λνηπά έζνδα ,64 Έζοδα: Μεπικό ζύνολο ,51 Έμνδα Λεηηνπξγηθά έμνδα ,41 Κφζηνο κηζζνδνζίαο ,25 Έμνδα γηα ππνδνκέο (αλέγεξζε, αγνξά, κίζζσζε, ζπληήξεζε) ,75 Έμνδα γηα εμνπιηζκφ (αγνξά, κίζζσζε, ζπληήξεζε) ,92 Πξνκήζεηεο πξντφλησλ ,81 Πξνκήζεηεο ππεξεζηψλ ,13 Λνηπά έμνδα ,29 Έξοδα: Μεπικό ζύνολο ,56 Παξαηεξήζεηο Αηηηνινγία Παξαηεξήζεηο Αθνξά ηελ κηζζνδνζία ησλ κνλίκσλ κέζσ ΓΗΑ Σειηθφ ζχλνιν ,05 Λνηπά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε (εθθξεκφηεηεο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ αλαθνξάο) Απαηηήζεηο απφ Αζθαιηζηηθά ηακεία: ,47 Τπνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο : ,41 Αηηεζείζεο επηρνξεγήζεηο Μνξηαθή Βηνινγία ,99 Φπραξγψ ,00 Άιιεο ελίδα 3 από 58

4 Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο Γηαθνκηδέο απφ ην Ννζνθνκείν Θάλαηνη Τγεία Σειηθφ_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Δηήζηα ζηνηρεία παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ Σνκέαο Δηζαγσγέο ηαηηζηηθά ηνηρεία Κίλεζεο Ηκέξεο Ννζειείαο Μέζε δηάξθεηα λνζειείαο Πνζνζηφ θάιπςεο θιηλψλ Παζνινγηθφο ,23 78,27 % Υεηξνπξγηθφο ,57 76,22 % Φπρηαηξηθφο ,10 57,60 % Δηδηθέο Μνλάδεο ,66 102,01 % 1. Η Παλ. Φπρηαηξηθή Κιηληθή λα ιεηηνπξγεί κε εζσηεξηθέο λνζειείεο αζζελψλ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, γεγνλφο πνπ δηακνηξάδεη ην πνζνζηφ θάιπςεο κηαο θαη ν κειεηψκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο δελ είλαη έλα πιήξεο έηνο (365 εκέξεο). 2. Σν πνζνζηφ πιεξφηεηαο μεπεξλά ην 100% γηαηί ζηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη θαη νη εκεξήζηεο λνζειείεο ηεο κνλάδαο ρεκεηνζεξαπείαο ζηελ νπνία κπνξεί έρνπκε κεγάιν ξπζκφο ελαιιαγήο θιηλψλ ζηε κία εκέξα. Δμεηαζζέληεο πλνιηθή θίλεζε έηνπο Σαθηηθά Δμσηεξη θά Ιαηξεία (Σ.Δ.Ι.) Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π.) Απνγεπκαηηλά Ιαηξεία (Α.Ι.) ( ηνθεηνί) = Μέζνο ρξφλνο αλακνλήο 3. ην Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ έρνπλ πξνζηεζεί θαη πεξηζηαηηθά πνπ εμεηάζζεθαλ εθηφο εκέξαο εθεκεξίαο Άιιεο κνξθέο παξνρήο ππεξεζηψλ Δλέξγεηεο γηα βειηίσζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο (π.ρ. κείσζε ρξφλνπ αλακνλήο) Έληαμε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηε θσλεηηθή πχιε ηνπ ΟΣΔ «Γξακκή γηα ηελ Τγεία 1535» γηα ηε ξχζκηζε ξαληεβνχ ζηα ηαθηηθά θαη απνγεπκαηηλά εμσηεξηθά ηαηξεία. Μείσζε ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο ησλ αζζελψλ ζηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία θαη ζην γξαθείν θίλεζεο ιφγσ αλαβάζκηζεο ηνπ hardware. Δθαξκνγή πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2000 θαη δηαπίζηεπζε εξγαζηεξηαθψλ Δμεηάζεσλ νξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ (Κιηληθήο Βηνρεκείαο) απφ ην ΔΤΓ. ελίδα 4 από 58

5 Αχμεζε ηνπ βαζκνχ θαη ηεο έληαζεο αληαπφθξηζεο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο απαηηήζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο πεξηνρήο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία θίλεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ (Βιπ Υάξηεο Τγείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηα δχν ηειεπηαία έηε, έγγξαθν Ννζνθνκείνπ πξνο Β ΓΤΠΔ Αξ. Πξση.6607/ Γεκηνπξγία θαη ζπλερή επηθαηξνπνίεζε δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Έθδνζε ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο 36 δεξκναληηδξάζεηο mantoux ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο 32 δεξκναληηδξάζεηο mantoux ζην Ηαηξείν αιινδαπψλ (γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο) Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πγείαο Β Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο: Ηαηξείν Πλεπκνληθήο Τπέξηαζεο (δηαθιηληθφ) Β Παλεπηζηεκηαθή Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή: Δπηδεκηνινγηθή Μειέηε Οζηηθνχ Μεηαβνιηζκνχ ζε πιεζπζκφ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, Πιεζπζκφο ηφρνο: Γήκνο Πεξηζηεξίνπ Β Δξγαζηήξην Αθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ: 1) Κιαζζηθφ αθηηλνζθνπηθφ Αθηηλνγξαθίεο Θψξαθνο: Πιεζπζκφο ηφρνο: Φνηηεηέο Αιινδαπνί 2) ΜαζηνγξαθίεοΠιεζπζκφο ηφρνο: Γπλαίθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ Β Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή Γεξκαηηθψλ & Αθξνδηζίσλ Νφζσλ Αιιεξγηνινγηθή Μνλάδα (ελήιηθεο θαη παηδηά, Β Παλεπηζηεκηαθή Καξδηνινγηθή Κιηληθή: Ηαηξείν Πξνιεπηηθήο Καξδηνινγίαο Γηεξεχλεζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζε λεαξνχο εκθξαγκαηίεο (<36 εηψλ), Πιεζπζκφο ηφρνο: Άηνκα πνπ ππέζηεζαλ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ ζε ειηθία θάησ ησλ 36 εηψλ Β Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή 1.Παηδνςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο ζε πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ 2. πλεξγαζία Παηδνςπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο κε ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ 3. Κέληξα Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΓΑΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, (παηδνςπρηαηξηθή εθηίκεζε, ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, δηακφξθσζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ έληαμήο ηνπο) 4. Φπρνγεξηαηξηθφ ηαηξείν: Πιεζπζκφο ηφρνο: ΚΑΠΖ Γήκνπ Υατδαξίνπ 5. Οκάδα γπλαηθψλ ςπρνεθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, αλνηρηνχ ηχπνπ Πιεζπζκφο ηφρνο: ΚΑΠΖ Γήκνπ Υατδαξίνπ 6. Φπρνζεξαπείεο (ςπραλαιπηηθή, ζπκβνπιεπηηθή,ππνζηεξηθηηθή, γλσζηαθή, ζπζηεκηθή), Αμηνινγήζεηο ζην εμσηεξηθφ ςπρνινγηθφ ηαηξείν, Φπρνκεηξηθέο δηαδηθαζίεο (MMPI Η, Σεζη Πξνζσπηθφηεηαο, WAIS θαη RAVEN, δνθηκαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο λνεκνζχλεο, MINI MENTAL, γελεφγξακκα),οηθνγελεηαθή ζεξαπεία απφ ςπρνιφγνπο: Πιεζπζκφο ηφρνο: Παηδηά, Οηθνγέλεηεο Γ Παλεπηζηεκηαθή Γπλαηθνινγηθή Μαηεπηηθή Κιηληθή: Ηαηξείν Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ test PAP, γπλαηθνινγηθή εμέηαζε, πξνγελλεηηθφο έιεγρνο, ζπκβνπιέο αληηζχιιεςεο, ζπκβνπιεπηηθή γηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη ελεκεξσηηθέο νκηιίεο γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, Πιεζπζκφο ηφρνο: Γπλαίθεο ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία. Δπίζεο θάιπςε ησλ ηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γξνκνθαείηηνπ λνζνθνκείνπ κε δηάζεζε ππεχζπλνπ επηζθέπηε ηαηξνχ Μαηεπηήξα Γπλαηθνιφγνπ. Σν 2008 πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο, κε νκηιίεο ησλ ηαηξψλ ηεο θιηληθήο ζε ρνιεία, Γήκνπο θαη δηάθνξνπο ζπιιφγνπο. Οξγαλψζεθε ελίδα 5 από 58

6 θαη πινπνηήζεθε ε πξναγσγή εκβνιηαζκνχ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζε λεαξέο γπλαίθεο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Σεξείηαη βηβιίν εκβνιηαζκψλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο θιηληθήο. ηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο θαη αγσγήο πγείαο ε θιηληθή θάιπςε ην 2008 κε επίζθεςε εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ζηα ΗΔΚ ηνπ Ηιίνπ(θάζε Σεηάξηε), Πεηξνππφιεσο (θάζε Πέκπηε), θαη Εεθπξίνπ (θάζε Παξαζθεπή). Τινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ, γηα Γπλαηθνινγηθφ έιεγρν, ιήςε ΠΑΠ ΣΔΣ, θαη ςειάθεζε καζηνχ ζην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη ην 4ν ΚΑΠΖ. Δπίζεο ζηα πιαίζηα πξφιεςεο ζπλερίδεηαη κε απμαλφκελν αξηζκφ ε δηελέξγεηα θπηηαξνινγηθψλ επηρξηζκάησλ πγξήο θάζεο θαζψο θαη ε DNA αλάιπζε ηαπηνπνίεζεο ησλ ππνηχπσλ HPV ινίκσμεο. Απφ 30/12/2007 κέρξη θαη 31/1/2008 κεηαθίλεζε ηαηξνχ ηεο θιηληθήο ζην θξαηηθφ ζεξαπεπηήξην Λέξνπ γηα ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο Γ ΓΤΠΔ. Γ Παλεπηζηεκηαθή Παηδηαηξηθή Κιηληθή 1. Δκβνιηαζκφο, Πιεζπζκφο ηφρνο: ROM Εεθχξη 2. εκηλάξηα πξναγσγήο κεηξηθνχ ζειαζκνχ, Πιεζπζκφο ηφρνο: Πξνζσπηθφ Ννζνθνκείνπ 3. Οκηιίεο γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή παηδηψλ θαη εθήβσλ Πιεζπζκφο ηφρνο: Γνλείο ζρνιείσλ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαη ζε δεκφηεο Μεγάξσλ Γ Παλεπηζηεκηαθή Παζνινγηθή Κιηληθή, Ηαηξείν Αλνζνινγίαο Λνηκψμεσλ, Ηαηξείν Λνηκψμεσλ (γεληθφ), Ηαηξείν Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ Οδνληηαηξηθφ Σκήκα Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ, ηνκαηηθή πγεία θαη αληηκεηψπηζε: Πιεζπζκφο ηφρνο: Γπλαηθείεο θπιαθέο Κνξπδαιινχ, Γεκνηηθά ρνιεία, ρνιεία κε Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο Τπεξεζίεο θνηλσληθήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε επάισηα άηνκα θαη νκάδεο Κνηλσληθή Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε αζζελείο ή πνιίηεο ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ πνπ δεηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο πλεξγαζία θαη παξαπνκπή ζε πξνγξάκκαηα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πιιφγσλ θιπ γηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ θνηλσληθήο θξνληίδαο εθηφο Ννζνθνκείνπ. Δζεινληηζκφο πλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν Δζεινληηθή Γηαθνλία, γηα ηελ εθπαίδεπζε εζεινληψλ ζε ζέκαηα παξνρήο αζθαινχο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο ηνπ λνζνθνκείνπ (Γξαθείν Λνηκψμεσλ Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο) πλεξγαζία κε ηνπηθνχο Ηεξνχο Νανχο γηα εθπιήξσζε ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ φζσλ αζζελψλ ην επηζπκνχλ. Μεγάιεο εμνξκήζεηο θαηά ηα Υξηζηνχγελλα θαη ην Πάζρα. Σν Οδνληηαηξηθφ Σκήκα ζπκκεηείρε εζεινληηθά ζε νκάδα γηαηξψλ ζηελ Οπγθάληα θαη ηελ Σαλδαλία. πλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο (Ο.Σ.Α., Δθθιεζία ηεο Διιάδνο θ.ιπ.) πλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Δθθιεζία, Δηζαγγειία Αλειίθσλ, Δηζαγγειία Δλειίθσλ, Πξεζβείεο, Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο, ρνιεία, Τπνπξγεία, Ηδξχκαηα, Ξελψλεο, Αζηπλνκηθά Σκήκαηα, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, κε ΔΚΑΒ θ.ι.π. γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αζζελείο αιιά θαη πνιίηεο πνπ πξνζέξρνληαη ζην Ννζνθνκείν πλεξγαζία κε ην Γήκν Υατδαξίνπ γηα ηελ πξνζέιθπζε εζεινληψλ παξνρήο θξνληίδαο ζε αζζελείο ηνπ λνζνθνκείνπ Γήκνο Υατδαξίνπ γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ νηθηαθνχ ηχπνπ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο ζε ραξηί, πιαζηηθφ, μχιν, γπαιί. ελίδα 6 από 58

7 Δληαίνο χλδεζκνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο, (Δ..Γ.Κ.Ν.Α.) επίζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο ζε ραξηί, πιαζηηθφ, μχιν, γπαιί. Βηβιηνπσιείν Πιαίζην γηα ηελ αλαθχθισζε toner εθηππσηψλ θαη θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ. πλεξγαζία ςπρνιφγσλ ηεο Β Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο κε ην πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ πλεξγαζία ηνπ Παηδνςπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο ηεο Β Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ πξφιεςεο πλεξγαζία κε ηα Κέληξα Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΓΑΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Φπρνιφγνη ηεο Β Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο) πλεξγαζία κε ηα Κ.Α.Π.Ζ. ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ (Φπρνιφγνη ηεο Β Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο) Δπηζθέςεηο, νδεγίεο ζηνκαηηθέο πγηεηλήο θαη αληηκεηψπηζε νδνληηθψλ πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο ηνπ 1 νπ θαη 10 νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Υατδαξίνπ, θαζψο θαη ζε εηδηθά ζρνιεία Πεξηζηεξίνπ θαη Αηγάιεσ. Δπέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ Πξσηνβνπιίεο Νέεο δξαζηεξηφηεηεο Καηφπηλ δσξεάο θαηαζθεπάζηεθε Ηεξφο Ναφο (Σσλ ηξηψλ Ηεξαξρψλ) ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ πξφζζηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Δλέξγεηεο βειηίσζεο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ πεξηβάιινληνο (θαζαξηφηεηα, θαγεηφ εζηίαζε, επηζθεπηήξην, ρψξνη ζηάζκεπζεο) ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Δπνπηεία ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπ ηαθηηθνχ εθνδηαζκνχ κε πιηθά θαζαξηφηεηαο. Καηαγξαθή ησλ ηπρφλ παξαηεξήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ. Πξνεηνηκαζία, πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαζαξηφηεηαο, ησλ απνξξππαληηθψλ θαη ησλ απνιπκαληηθψλ πιηθψλ. Έληππε θνηλνπνίεζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ κεζφδσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. ήκαλζε κε απηνθφιιεηεο εηηθέηεο ζηηο ζαθνχιεο ησλ απνξξηκκάησλ νηθηαθνχ ηχπνπ θαη ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ, (Δ.Η.Α.) πνπ θέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ λνζνθνκείνπ, ηεο λνζειεπηηθήο θιηληθήο θαη ηεο εκεξνκελίαο. Καζηέξσζε ηεο αλαθχθισζεο ζε ραξηί, πιαζηηθφ, μχιν, γπαιί, toner εθηππσηψλ θαη θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ. Αγνξά ζε 10 ηξνρήιαηνπο θάδνπο νηθηαθνχ ηχπνπ. ρεδηαζκφο γηα ηελ ελνηθίαζε ελφο ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ νηθηαθνχ ηχπνπ. ΦΤΛΑΞΗΑΦΑΛΔΙΑΔΠΙΚΔΠΣΗΡΙΟ Αζθάιηζε φισλ ησλ θηηξηαθψλ, βηνταηξηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. χληαμε θαη δηαλνκή εληχπνπ πξνο ηνπο ζπλνδνχο θαη ηνπο αζζελείο ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη θαλνληζκνί ηνπ επηζθεπηεξίνπ φπσο νξίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. Υνξήγεζε κε αηνκηθέο θάξηεο παξακνλήο ζηνπο ζπλνδνχο. Γηελέξγεηα πεξηπνιηψλ ζε θαζνξηζκέλεο ψξεο ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ. χληαμε ησλ εκεξήζησλ αλαθνξψλ γηα ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηζηαηηθά πνπ ζπλέβεζαλ. ηαδηαθή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ κε θσδηθνχο αζθαιείαο ζηηο λνζειεπηηθέο θιηληθέο θαη ζηηο κνλάδεο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ζπλνδψλ. ελίδα 7 από 58

8 ε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπνζεηήζεθε ζηελ θεληξηθή πχιε έλα ζχζηεκα εηζφδνπ κε απηφκαηεο κπάξεο. Ο βαζηθφηεξνο ζθνπφο είλαη ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο λα ειέγρεη κε πην άκεζν ηξφπν ηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ ψζηε λα απνθεπρζεί ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, (Δ.Ι.Α.) Σήξεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ απφ ηελ αξκφδηα 5κειή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. Αιιαγή ηεο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ Μνιπζκαηηθνχ Υαξαθηήξα, (Δ.Η.Α.Μ.Υ.) κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. πλεπψο, δηεθφπε ε απνζηείξσζε απφ θηλεηή κνλάδα εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη δηάζεζε ζε Μνλάδα Απνζηείξσζεο ζηε Θεζζαινλίθε κε ζπρλφηεηα ηξηψλ (3) δξνκνινγίσλ ηελ εβδνκάδα. ΑΠΟΛΤΜΑΝΔΙΜΤΟΚΣΟΝΙΔ Μεληαίνο ηαθηηθφο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο, ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο εξπφλησλ εληφκσλ θαη ησλ θξεαηίσλ. Αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ θαηεζηξακκέλσλ παγίδσλ. Καηαγξαθή θαη ηήξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ γηα θάζε κειέηε πεξίπησζεο. ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Γηελέξγεηα εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ κε ζηφρν λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία νη δχν ηειεθσληθέο θνλζφιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, (ζπλαδέιθνπο ηπθινχο ηειεθσλεηέο,) ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ εηζεξρφκελσλ θαη ησλ εμεξρφκελσλ θιήζεσλ. Οινθιήξσζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ απφ ηνλ ρψξν ηνπ Σκήκαηνο Κίλεζεο Αζζελψλ θαη ηεο πξνκήζεηαο ηνπ απαξαίηεηνπ μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ. ΙΜΑΣΙΜΟ Σήξεζε ησλ εληχπσλ ζχκθσλα κε ηα νπνία γίλνληαη νη εμήο εξγαζίεο: α) ε ρνξήγεζε ησλ εηδψλ ηνπ ηκαηηζκνχ αλά θιηληθή, κνλάδα, ηκήκα, εξγαζηήξην θαη νλνκαζηηθά ζην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ κφλν κε ελππφγξαθε ρξέσζε, β) ε θαζεκεξηλή παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ θαζαξνχ θαη ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ. Ζιεθηξνληθή θαη θπζηθή ηήξεζε αξρείνπ. Σαθηηθή απνγξαθή ησλ εηδψλ ηκαηηζκνχ πνπ βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε ηεο ιηλνζήθεο. Καηακέηξεζε θαη ραξαθηεξηζκφο πξνο αρξήζηεπζε ηνπ θζαξκέλνπ ηκαηηζκνχ. Απνκάθξπλζε ηνπ θζαξκέλνπ ηκαηηζκνχ θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ, (Ο.Γ.Γ.Τ.) ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σν Σκήκα Γηαηξνθήο έρεη ζρεδηάζεη, εγθαηαζηήζεη, εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί κφληκα, απφ ην 2004 κέρξη θαη ζήκεξα, έλα ηεθκεξησκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ, κε βάζεη θαζηεξσκέλεο αξρέο HACCP (Ζazard Analysis Critical Control Point Αλάιπζε Δπηθηλδπλφηεηαο θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ), Οξζέο Παξαζθεπαζηηθέο Σερληθέο θαη Οξζέο Πξαθηηθέο Τγηεηλήο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ησλ γεπκάησλ κέρξη ηελ θαηαλάισζε. Σν έηνο 2008 ζπλερίζηεθε ε παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο. ελίδα 8 από 58

9 Καηάξηηζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο γηα ηε θάιπςε δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ λνζειεπφκελσλ, αλαιφγσο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο, ησλ εθεκεξεπφλησλ ηαηξψλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ. Σαθηηθή επίζθεςε ζε αζζελείο ζηα Ννζειεπηηθά Σκήκαηα γηα δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ δηαηηνινγίσλ. Παξαθνινχζεζε αζζελψλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο δηαηξνθηθήο ππνζηήξημεο θαηφπηλ εληνιήο ζεξάπνληνο ηαηξνχ. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιεπηηθνχ Γξαθείνπ Γηαηξνθήο ηα πιαίζηα ελεξγεηψλ επηβεβαίσζεο θαιήο πνηφηεηαο θαη βειηίσζεο ππεξεζηψλ ζίηηζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ηνπο αζζελείο, ηελ πεξίνδν ηνπ Οθησβξίνπ Ννεκβξίνπ, έγηλε δηελέξγεηα δνκεκέλεο επί ηφπνπ επηβεβαίσζεο θαιήο πξαθηηθήο απφ εηδηθή νκάδα (κέιε θαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο), φπσο πξνέθπςε απφ πξφηαζε ηνπ Σκήκαηνο Πνηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δλέξγεηεο γηα βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζην ρψξν θαη ηηο ππεξεζίεο, ηεο θαζνδήγεζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ Γεκηνπξγία ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ κε φια ηα αληηθείκελα Παλεπηζηεκηαθψλ Κιηληθψλ θαη εξγαζηεξίσλ, Σαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία, ηξφπνη πξφζβαζεο, ιεηηνπξγίεο δηαηκεκαηηθψλ κνλάδσλ (ρεηξνπξγεία, ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ) Οζφλεο Πξνβνιήο κελπκάησλ θαη ελεκεξσηηθψλ βίληεν ζην ρψξν ηεο θεληξηθήο ππνδνρήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζηελ είζνδν ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. σζηή θαζνδήγεζε, ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε ησλ πξνζεξρνκέλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Παξέκβαζε θαη άκεζεο ελέξγεηεο (θαηά πεξίπησζε) γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ειηθησκέλνπο, θαξθηλνπαζείο θ.ι.π. Γηαζπλδεηηθή ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε Κιηληθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο γηα ην 2008 είρε ζπλνιηθά 515 πεξηζηαηηθά. πλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Δπηθνηλσλίαο κε ηνλ Πνιίηε θαη ηνπ Γξαθείνπ Τπνδνρήο κε ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε ππεξεζίεο ηκήκαηα γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ζε θαζεκεξηλή βάζε. πδήηεζε, θαηαλφεζε, ελεκέξσζε θαη άκεζεο παξεκβάζεηο ελέξγεηεο σο πξνο ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Δηδηθφηεξα γηα άηνκα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο κε ηνλ Πνιίηε) Γεκηνπξγία θαη ζπλερή επηθαηξνπνίεζε εχρξεζηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (site) ΣΑΚΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΗ ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο Πξφλνηαο, (.Δ.Τ.Τ.Π.): Αληηθείκελν ειέγρνπ: Γηαρείξηζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ. Ννκαξρία ΑζήλαοΣνκέαο Γπηηθήο ΑζήλαοΓηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ. Αληηθείκελν Διέγρνπ: Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ θαη Απνξξηκκάησλ Οηθηαθνχ Υαξαθηήξα θαζψο θαη ε εθηέιεζε ΔληνκνθηνληψλΜπνθηνληψλ. Δλέξγεηεο δηεξεχλεζεο βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο πνιηηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο Έγγξαθεο απαληήζεηο ζε παξάπνλα αλαθνξέο πνιηηψλ Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην ρψξν ελίδα 9 από 58

10 Παξαθνινχζεζε δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ θαη πνιηηψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. Δπηζηνιέο απφ πνιίηεο αλαθνξηθά κε ηελ εμππεξέηεζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν Δπραξηζηήξηεο Παξαπφλσλ / Αλαθνξάο χλνιν ππνβιεζεηζψλ 225 Μέζνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο Λνηπέο παξερφκελεο ππεξεζίεο Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε παξνρή ππεξεζηψλ (κε νινθιεξσζείζεο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ αλαθνξάο) Αηηεζείζεο κεηαηξνπέο (δεκηνπξγία, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε θ.ά.) κνλάδσλ ή ηκεκάησλ (κε ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο) Αηηεζείζεο κεηαηξνπέο (δεκηνπξγία, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε θ.ά.) κνλάδσλ ή ηκεκάησλ (ρσξίο ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο) ελίδα 10 από 58

11 Καηάζηαζε ζην ηέινο έηνπο Ιαηξηθφ Ννζειεπηηθφ Λνηπφ επηζηεκνληθφ παξαταηξηθφ Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ Σερληθφ Ξελνδνρεηαθφ Λνηπφ Τγεία Σειηθφ_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ Πξαγκαηνπνηεζείζεο κεηαβνιέο ζρεηηθέο κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ Καηεγνξίεο πξνζσπηθνχ Πξαγκαηνπνηεζείζεο κεηαβνιέο Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο (αιιαγέο νξγαληζκνχ) Πξνζιήςεηο * Σαθηηθφ Απνζπάζεηο (πξνο ην Ννζνθνκείν) Πξνζιήςεηο Έθηαθην Απνρσξήζεηο ** Σαθηηθφ Απνζπάζεηο (απφ ην Ννζνθνκείν) Απνρσξήζεηο Έθηαθην Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο Τπεξεηνχληεο Σαθηηθφ Τπεξεηνχληεο Έθηαθην 1 Δπ. Α +1 Δπ. Β 14 Ηαηξ.ΔΤ + 50Δηδ/λνη (Δπηθ. Ηαηξ.) 5 Ηαηξ.ΔΤ + 22 Δηδ (Δπηθ. Ηαηξ.) 316 Ιαηξ.ΔΤ Δηδηθ ΓΔΠ 122 Ιαηξ.ΔΤ Δηδηθ ΓΔΠ *** 70 (Δπηθ. Ιαηξ.) * ςμπεπιλαμβάνονηαι και οι μεηαηάξειρ ππορ ηο Νοζοκομείο ** ςμπεπιλαμβάνονηαι οι αποσωπήζειρ λόγω ζςνηαξιοδόηηζηρ, μεηάηαξηρ, παπαίηηζηρ κ.ά. *** Τπηπεηούν επίζηρ 12 έμμιζθοι ςπεπάπιθμοι και 16 άμιζθοι ειδικεςόμενοι (ζηπαηιωηικοί και δημόζιοι ςπάλληλοι) Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (κε νινθιεξσζείζεο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ αλαθνξάο) ελίδα 11 από 58

12 Ιαηξηθφ Ννζειεπηηθφ Λνηπφ επηζηεκνληθφ παξαταηξηθφ Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ Σερληθφ Ξελνδνρεηαθφ Λνηπφ Τγεία Σειηθφ_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ Αηηεζείζεο κεηαηξνπέο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (κε ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο) Έρεη ιεθζεί ε ππ αξ. 19 ε /ζ.16 ν /41207 απφθαζε Γ.. γηα πιήζνο απμνκεηψζεσλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε κία ζπλνιηθή κείσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ θαηά 18, ελψ παξάιιεια εληζρχνληαη θιάδνη, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ θξίλνληαη αλεπαξθείο ή ζε βάξνο θιάδσλ ρακειφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Λνηπέο αηηεζείζεο κεηαηξνπέο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ (ρσξίο ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο, π.ρ. εηδηθεπφκελν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ) Έρνπλ δεηεζεί πξνο ζχζηαζε 44 αθφκα ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ. Αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο πξνζζήθεο κίαο (1) ζέζεο ΗΓΑΥ, θιάδνπ ΣΔ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ κε παξάιιειε θάιπςή ηεο απφ ππάιιειν πνπ πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ γηα κεηαηξνπή ηεο ζχκβαζήο ηεο απφ ΗΓΟΥ. Πξνθεξχμεηο Αλαθνηλψζεηο πξνζιήςεσλ κεηαηάμεσλ Καηεγνξίεο πξνζσπηθνχ Δίδνο απαζρφιεζεο Σαθηηθφ* 11 Ηαηξ.ΔΤ Έθηαθην χλνιν * Ζ θαηαγξαθή ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αθνξά εθθξεκείοκε νινθιεξσκέλνπο δηνξηζκνχο απφ πξνθεξχμεηοδηαγσληζκνχο παιαηφηεξσλ εηψλ, ελψ πεξηιακβάλεη θαη 15 ζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο 6Κ/2007 (ΑΔΠ) ηνπ 2007 (15 ζέζεηο Γηνηθεηηθνχ). Δλέξγεηεο Μέηξα επηβξάβεπζεο γηα ηελ ηφλσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ Τπνζηήξημε ησλ φπνησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ φισλ θαηεγνξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο. Έγθξηζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ παξαθνινχζεζεο ζπλεδξίσλ ή παξνπζηάζεσλ ζε απηά. Έγθξηζε ηεο παξαθνινχζεζεο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο κε παξάιιειε δηεπθφιπλζε θαηά ην δπλαηφ απφ φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο Κνηλνπνίεζε κέζσ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φισλ ησλ επραξηζηηψλ ησλ πνιηηψλ Δλέξγεηεο γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 66 εκβφιηα Ζπαηίηηδαο Β ζην πξνζσπηθφ 5 εκβφιηα Σεηάλνπ ζην πξνζσπηθφ 55 δεξκναληηδξάζεηο mantoux ζην πξνζσπηθφ 94 εκβφιηα γξίπεο ζην πξνζσπηθφ 1 MMR 1 BoostrixPolio 1 Havrix ελίδα 12 από 58

13 εκείσζε : Λέγνληαο πξνζσπηθφ ελλννχκε θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ εμσηεξηθψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πξνο ην λνζνθνκείν γηα παξάδεηγκα πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο. Έιεγρνο βηβιηαξίσλ πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ: ηνπ Κπιηθείνπ, ηνπ Πξαηεξίνπ Γάιαθηνο θαη Δηδψλ Εαραξνπιαζηηθήο θαη ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο θαη παξαπνκπή ηνπο γηα εκβνιηαζκφ έλαληη ηεο Ζπαηίηηδαο Β θαη ηνπ Σεηάλνπ εθφζνλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. Δπηζήκαλζε ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηε ρξήζε ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ απνβιήησλ. Οδεγίεο γηα κέηξα πξνθχιαμεο φζνλ αθνξά ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ηελ επαθή, κε ζηαγνλίδηα θαη αεξνγελψο. ήκαλζε αζζελψλ πνπ θέξνπλ πνιπαλζεθηηθνχο θαη αηκαηνγελψο κεηαδηδφκελνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη παξνρή πξνθνξηθψλ θαη έληππσλ νδεγηψλ πξφιεςεο ηεο επηκφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ απνηθηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Καηαγξαθέο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ηαπηφρξνλεο παξεκβάζεηο ( παξαηεξήζεηο θαη νδεγίεο). Έιεγρνο ηίηινπ αληηζσκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα Ζπαηίηηδα B, C θαη εκβνιηαζκφο φηαλ ρξεηάδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε Δπηζθέπηξηα Τγείαο. Δπηθαηξνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο αηπρήκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ (ηξχπεκα, επαθή κε βηνινγηθά πγξά θ.η.ι.) θαη παξνρή νδεγηψλ. Δμαζθάιηζε ζθεπάζκαηνο ππεξάλνζνπ γ ζθαηξίλεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε ρνξήγεζή ηεο αθφκα θαη ζε κε εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο. Γηαλνκή γξαπηψλ νδεγηψλ πξνο ηα θιηληθά ηκήκαηα γηα ηνλ νξζφ δηαρσξηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ (ΔΗΑ). ελίδα 13 από 58

14 6 κήλεο* **Αλάινγα κε ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εθπαίδεπζεο Ιαηξηθφ Ννζειεπηηθφ Λνηπφ ηαηξηθφλνζειεπηηθφ Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ Σερληθφ Ξελνδνρεηαθφ Λνηπφ Τγεία Σειηθφ_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ Πξαγκαηνπνηεζείζεο ελέξγεηεο εθπαίδεπζεο & εμεηδίθεπζεο απφ ηνλ θνξέα Καηεγνξίεο πξνζσπηθνχ Απνδέθηεο εθπαίδεπζεο Δθπαίδεπζε εμεηδίθεπζεο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ θνξέα Πιήζνο 212 εηδηθεπφ κελνη ηαηξνί φισλ ησλ εηδηθνηή ησλ 3 Ννζειε πηέο ζε λνζειεπ ηηθέο εηδηθφηε ηεο Γηάξθεηα 16 έηε 1 έηνο Πιήζνο 157* 167** 327*** 40* 15* Δθπαίδεπζε ζπνπδαζηψλ θνηηεηψλ απφ θνξέα Γηάξθεηα 6 κήλεο* 6 κήλεο* * Aθοπά ζποςδαζηέρ και απόθοιηοςρ ΣΔΙ (Νοζηλεςηικήρ, Γιοίκηζηρ Μονάδων Τγείαρ, Ιαηπικών Δπγαζηηπίων, Ραδιολογίαρ Ακηινολογίαρ, Φςζικοθεπαπείαρ, Γιαηποθήρ Γιαιηολογίαρ, Σεσνολόγων Ιαηπικών Δπγαζηηπίων) ** Αθοπά θοιηηηέρ ΑΔΙ Νοζηλεςηικήρ ***Αθοπά ζποςδαζηέρ ηελειόθοιηοςρ ΣΔΔ ΙΔΚ ελίδα 14 από 58

15 Ιαηξηθφ Ννζειεπηηθφ Λνηπφ ηαηξηθφλνζειεπηηθφ Γηνηθεηηθφ Οηθνλνκηθφ Σερληθφ Ξελνδνρεηαθφ Λνηπφ Τγεία Σειηθφ_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ θνξέα Δθπαίδεπζε ζπνπδαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Δπηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη πγηεηλήο ηξνθίκσλ (νκηιίεο ελεκεξσηηθά θπιιάδηα). Γηα πξψηε θνξά απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην Σκήκα Γηαηξνθήο δέρηεθε λα εθπαηδεχζεη θνηηεηέο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο αληαπνθξηλφκελν ζεηηθά ζην ππ αξηζκ / αίηεκα ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ έλαξμή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2008, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ογθνινγηθή Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ην ππ αξηζκ. 7391/16408 δηαβηβαζηηθφ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζην Σκήκα απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο απφ ην Σ.Δ.Η Αζήλαο. Πξαγκαηνπνηεζείζεο ελέξγεηεο εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηξίηνπο Καηεγνξίεο πξνζσπηθνχ Απνδέθηεο εθπαίδεπζεο Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα απφ ηξίηνπο Πιήζνο Γηάξθεηα Πξαγκαηνπνηεζείζεο ελέξγεηεο έξεπλαο απφ ηνλ θνξέα ή κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Πεξηγξαθή Έξεπλαο Φνξέαο Τινπνίεζεο Πξνεγρεηξεηηθνί πξνγλσζηηθνί δείθηεο πξφβιεςεο δχζθνιεο ιαξπγγνζθφπεζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Πξνεγρεηξεηηθνί πξνγλσζηηθνί δείθηεο πξφβιεςεο δχζθνινπ αεξηζκνχ κε κάζθα πξνζψπνπ θαη αζθφ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ ελίδα 15 από 58

16 Μεηαβνιέο ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηηο θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεβάζεηο θιηληθή κειέηε ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Ζ ζπγθξηηηθή επίδξαζε ηνπ ζεβνθινπξαλίνπ θαη ηεο πξνπνθφιεο γηα γεληθή αλαηζζεζία ζε ελδαξηεξεθηνκή θαξσηίδαο ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Μεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία ζε επεκβάζεηο νιηθήο αξζξνπιαζηηθήο ηζρίνπ: ζπγθξηηηθή κειέηε αλάκεζα ζε επηζθιεξίδην αλαιγεζία, πεξηαξζξηθή δηήζεζε θαη παξεληεξηθή ρνξήγεζε νπηνεηδψλ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ πγθξηηηθή in vitro κειέηε δχν δηαθνξεηηθψλ πδξνμπαηζπιακχισλ ηνπ 6% HES 130/0,4 θαη ηνπ 6% HES 130/0,42: επίδξαζε ζηελ πεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο αζζελψλ κε δηαηαξαρέο ηεο αηκφζηαζεο ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Μειέηε παξαηήξεζεο θαη αζθάιεηαο ηνπ ηλνληνθνξεηηθνχ δηαδεξκηθνχ ζπζηήκαηνο θαηληαλχιεο (IONSYS) ζηε δηαρείξηζε ηνπ νμένο κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Δξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν "χγθξηζε ηεο θιηληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ππαξαρλνεηδνχο ρνξήγεζεο βνππηβαθατλεο θαη ιεβνβνππηβαθατλεο γηα ηελ επηηέιεζε θαηζαξηθήο ηνκήο" ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Δξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν "Αηκνδπλακηθέο επηδξάζεηο ηεο ππναξαρλνεηδνχο ρνξήγεζεο ιεβνβνππηβαθατλεο ζε ππεξήιηθεο αζζελείο" ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Δξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν "πλερήο επηζθιεξίδηνο κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία κε ζπζθεπή PCA, κεηά απφ θαηζαξηθή ηνκή. πγθξηηηθή κειέηε ξνπηβαθατλεο 0,15%, ιεβνβνππηβαθατλεο 0,15% θαη ξνπηβαθατλεο 0,15% ζε ζπλδπαζκ;φ κε θεληαλχιε 2κg/ml" ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ Μειέηε ησλ πνιπκνξθηζηψλ ηεο πήμεο ζε βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο κε ζήςε ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ελίδα 16 από 58

17 Αλνηθηή, κε ζπγθξηηηθή κειέηε ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο αληληνπιαθνπγθίλεο, πνπ αθνινπζείηαη απφ πξναηξεηηθή απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε βνξηθνλαδφιεο ή θινπθνλαδφιεο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ηεθκεξησκέλεο θαληηληαηκίαο/δηεζεηηθήο θαληηληίαζεο ζε πιεζπζκνχο αζζελψλ ηεο κνλάδαο εληαηηθήο ζεξαπείαο ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Μειέηε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο απφ ηελ άλσ θνίιε θιέβα ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία ζε αζζελείο κε ζεπηηθφ ζνθ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Μειέηε Α "Πνιπεζληθή, πνιπθεληξηθή, ηπραηνπνηεκέλε, δηπιά ηπθιή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελεο ζηιδελαθίιεο 20 mg ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα (TID) ή ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ, φηαλ πξνζηίζεληαη ζηε βεζεληάλε ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή αζζελψλ, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, κε πλεπκνληθή αξηεξηαθή ππέξηαζε (ΠΑΤ)" ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Μηα πξννπηηθή ηπραηνπνηεκέλε, δηπιά δπθιή, ειεγρφκλεε κε εηθνληθφ θάξκαθν, πιπθεληξηθή κειέηε αμηνιφγεζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο δξαζηηθφηεηαο ηνπ BAY σο επηθνπξηθήο ζεξαπείαο ζε δηαζσιελσκέλνπο θαη ζε κεραληθφ αεξηζκφ αζζελείο κε Gram αξλεηηθή πλεπκνλία ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Πξνζδηνξηζκφο ηεο εηδηθήο γηα ηνπο ηλνβιάζηεο πξσηετλεο 1 (FIBROBLASTSPECIFIC PROTEIN 1FSP1) ζε ηζηνπαζνινγηθά δείγκαηα πλεχκνλα αζζελψλ κε ηδηνπαζή πλεπκνληθή ίλσζε θαη ζπζρέηηζε κε θιηληθνχο, αθηηλνινγηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο δείθηεο βαξχηεηαο ηεο λφζνπ θαη ηελ επηβίσζε B ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ελίδα 17 από 58

18 Γηεζλήο, πνιπθεληξηθή κειέηε / "Μηα ηπραηνπνηεκέλε, δηπιή ηπθιή κειέηε κε κηα νκάδα ειέγρνπ ππφ ελεξγή αγσγή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίπησζεο ηεο ζηαδηαθήο δηαθνπήο ησλ εηζπλεφκελσλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ ζε αζζελείο κε ζνβαξή έσο πνιχ ζνβαξή Υξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (Υ.Α.Π.) ππφ βέιηηζηε βξνγρνδηαζηαιηηθή αγσγή" B ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Μειέηε "Κχηηαξα θαη κεζνιαβεηέο ζηελ ππεδσθνηηθή θνηιφηεηα: φινο ζηελ παζνγέλεζε θαη ηελ δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε ησλ λνζεκάησλ ηνπ ππεδσθφηα" B ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Σπραηνπνηεκέλε κειέηε θάζεο ΗΗ ρνξήγεζεο ημακπεπηιφλεο εβδνκαδηαία ή θάζε 3 εβδνκάδεο ζε αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ θαξθίλν καζηνχ HER 2 αξλεηηθφ, πνπ έρνπλ ιάβεη κηα ηαμάλε ζε πξνεγνχκελε πξνεγρεηξεηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία Κιηληθή κειέηε EGF "Μηα ηπραηνπνηεκέλε, δηπιά ηπθιή, ειεγρφκελε κε εηθνληθφ θάξκαθν, πνιπθεληξηθή κειέηε θάζεο ΗΗΗ ηεο κεηεγρεηξεηηθήο επηθνπξηθήο ρνξήγεζεο Λαπαηηλίκπεο ή ηνπ εηθνληθνχ Φαξκάθνπ θαη ηεο ηαπηφρξνλεο ρεκεηνζεξαπείαο, αθνινπζνχκελεο απφ ζπληεξεηηθή ζεξαπεία κε Λαπαηηλίκπε ή Μνλνζεξαπεία κε εηθνληθφ θάξκαθν ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ κε Δθηνκεζέλ Αθαλζνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα θεθαιήο θαη ηξαρήινπ (SCCHN)" Κιηληθή κειέηε αξηζκφο EUDRACT "πγθξηηηθέο επηδξάζεηο ηεο λεκπηβνιφιεο θαη ηεο θαξβεδηιφιεο ζηελ νξζνζηαηηθή ππφηαζε ζε ππεξηαζηθνχο αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2" ελίδα 18 από 58

19 Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο θαηαλάισζεο μπδηνχ ζην κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο ζε άηνκα κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 1 Μειέηε ηεο δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο ζην κπτθφ θαη ιηπψδε ηζηφ ζηνλ θιηληθφ θαη ππνθιηληθφ ππεξ θαη ππνζπξενεηδηζκφ Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο θαηαλάισζεο μπδηνχ ζην κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο θαη ιηπηδίσλ ζηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο ζε άηνκα κε δηαηαξαρή αλνρήο ζηε γιπθφδε θαη ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 Κιηληθή κειέηε FIRST κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ CC5013MM 020/FM0701 "Αλνηρηή, ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή κειέηε, ηξηψλ ζθειψλ, θάζεο ΗΗΗ γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηεο ιελαιηδνκίδεο (Revlimid) ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειή δφζε δεμακεζαδφλεο, φηαλ ρνξεγείηαη κέρξη ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ ή γηα 18 θχθινπο ησλ 4 εβδνκάδσλ έλαληη ηνπ ζπλδπαζκνχ κειθαιάλεο, πξεδληδφλεο θαη ζαιηδνκίδεο ρνξεγνχκελνπ γηα 12 θχθινπο ησλ 6 εβδνκάδσλ ζε αζζελείο κε πνιιαπιφ κπέισκα, νη νπνίνη δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία θαη νη νπνίνη είλαη είηε 65 εηψλ θαη άλσ ή δελ απνηεινχλ ππνςεθίνπο γηα κεηακφζρεπζε βιαζηνθπηηάξσλ. Μειέηε FIRST" Μηα αλνηρηήο ρνξήγεζεο επέθηαζε, δηάξθεηαο 78 εβδνκάδσλ, κειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Β (5 mg) σο κνλνζεξαπεία ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιια αληηδηαβεηηθά θάξκαθα ζε αζζελείο κε δηαβήηε ηχπνπ 2 ελίδα 19 από 58

20 Κιηληθή κειέηε "Πξννπηηθή πνιπθεληξηθή Δπξσπατθή θαηαγξαθή λενδηαγηγλσζθνκέλσλ αζζελψλ κε Μπεινδπζπιαζηηθά ζχλδξνκα θαη IPSS ρακειή ή ελδηάκεζνπ 1 θηλδχλνπ" Κιηληθή κειέηε ΖΔ3/07 "Γεκζηηαβίλε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αλαζηνιέα ηεο mtor temsirolimus (CCI779) ζε αζζελείο κε αλεγρείξεην ή κεηαζηαηηθφ θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο" Απψιεηα αίκαηνο απφ ην νξζφ κεηά απφ αθηηλνβνιία ηεο ππέινπ. Δθαξκνγή Argon Plasma Coagulation (APC). Πξννπηηθή κειέηε Κιηληθή δνθηκή κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 152CL201 θαη EUDRACT "Μηα ηπραηνπνηεκέλε, αλνηρηή, πνιπθεληξηθή κειέηε θάζεο 2/3 γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ινπκηιημηκάκπεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεξαπεία κε θινπδαξακπίλε, θπθινθςζθακίδε θαη ξηηνπμηκάκπε έλαληη κφλν ηεο ζεξαπείαο κε θινπδαξακπίλε, θπθινθσζθακίδε θαη ξηπνπμηκάκπε ζε αζζελείο κε ππν9ηξνπηάδνπζα ρξφληα ιεκθνθπηηαξηθή ιεπραηκία Γηαθέξνπλ ηα επξήκαηα απφ ηηο δχν θάκεξεο θαηαγξαθέο ηεο PillCam Colon Capsule φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεξεχλεζε λνζεκάησλ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ; Πξννπηηθή αλνθηή, κε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε Μειέηε ηνπ αλαζηνιέα ηνπ mtor temsirolimus (CCI779) ζε αζζελείο κε θαξθίλν ησλ σνζεθψλ, κε ππνηξνπή κφλν ηνπ CA125 ελίδα 20 από 58

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 13 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C

KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) Noέμβπιορ 2012 Σποποποίηζη με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΜΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΜΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΜΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: Καζεγεηήο Γ.Ν. ΝΣΑΛΔΚΟ e-mail: dalekos@med.uth.gr Αγαπεηνί πλάδειθνη, ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) Noέμβπιορ 2012 Σποποποίηζη με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ ΣΗ ΜΔΘ. Μαξία Δθνξαθνπνχινπ Αλ. Γ/ληξηα ΜΔΘ Α Ννζνθνκείν ΚΑΣ

Η ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ ΣΗ ΜΔΘ. Μαξία Δθνξαθνπνχινπ Αλ. Γ/ληξηα ΜΔΘ Α Ννζνθνκείν ΚΑΣ Η ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ ΣΗ ΜΔΘ Μαξία Δθνξαθνπνχινπ Αλ. Γ/ληξηα ΜΔΘ Α Ννζνθνκείν ΚΑΣ Η ζξεπηηθή ππνζηήξημε ζηνλ βαξηά πάζρνληα αζζελή ηεο ΜΔΘ απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηνπ. θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΣΙΑ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΟ ΣΜΗΜΑ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΗ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΟΡΙΜΟ «Χο ςεπδήο θαηαγγειία παηδηθήο θαθνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα