Υποθετική θραύση φράγµατος: Εκτίµηση απωλειών ζωής για την αποτίµηση της διακινδύνευσης πληµµύρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποθετική θραύση φράγµατος: Εκτίµηση απωλειών ζωής για την αποτίµηση της διακινδύνευσης πληµµύρας"

Transcript

1 Υποθετική θραύση φράγµατος: Εκτίµηση απωλειών ζωής για την αποτίµηση της διακινδύνευσης πληµµύρας Αιµ. Πιστρίκα Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc Imperial College, Υ.. ΕΜΠ. Γ. Τσακίρης Καθηγητής, Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού, ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: ιακινδύνευση πληµµύρας, Τρωτότητα συστήµατος, Υποθετική θραύση φράγµατος, Θνησιµότητα, Αριθµός απωλειών ανθρώπινης ζωής ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση της διακινδύνευσης πληµ- µύρας προτείνει στα κράτη µέλη µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σε επίπεδο λεκάνης απορροής σε τρία υποχρεωτικά στάδια: α) την προκαταρκτική αξιολόγηση της διακινδύνευσης πληµµύρας, β) την παραγωγή χαρτών κινδύνου και διακινδύνευσης πληµµύρας και γ) την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης της πληµµυρικής διακινδύνευσης. Η συγκεκριµένη εργασία επιχειρεί να αποσαφηνίσει τους όρους κίνδυνος και διακινδύνευση πληµµύρας και να εφαρµόσει την Οδηγία στην κατάντη περιοχή στην περίπτωση πληµµύρας µετά από υποθετική θραύση φράγµατος. Συγκεκριµένα, επιλέγεται ως περιοχή εφαρµογής, η περιοχή κατάντη του λιθόριπτου φράγµατος Σµοκόβου, στην οποία εξετάζεται η διόδευση του πληµµυρικού κύµατος υπό συγκεκριµένες συνθήκες θραύσης και εκτιµάται αντίστοιχα η τρωτότητα του υπό απειλή συστήµατος. Ως δείκτης της τρωτότητας του συστήµατος λαµβάνεται η θνησιµότητα δηλαδή ο λόγος του αριθµού των εκτιµώµενων απωλειών ανθρώπινης ζωής προς τον εκτεθειµένο πληθυσµό. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εκτίµηση των απωλειών ζωής στην κατάντη περιοχή, επιτυγχάνεται η προκαταρκτική αξιολόγηση της διακινδύνευσης της πληµµύρας και θεµελιώνεται επίσης το δεύτερο στάδιο της Οδηγίας, δηλαδή η παραγωγή χαρτών κινδύνου και διακινδύνευσης της πληµµύρας. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εφαρµόσει το πρώτο στάδιο της Οδηγίας, αυτό της προκαταρκτικής αξιολόγησης, στην περίπτωση πληµµύρας µετά από υποθετική θραύση φράγµατος. Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ δεν αναφέρει ρητά το συγκεκριµένο τύπο πληµµύρας, ωστόσο ξεκάθαρα επισηµαίνει ότι το πρώτο στάδιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης στοχεύει στην αναγνώριση εκείνων των περιοχών, όπου η διακινδύνευση από πληµµύρα κρίνεται σηµαντική είτε σήµερα είτε στο άµεσο µέλλον και ότι τα κράτη µέλη της ΕΕ οφείλουν να ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο έως το τέλος του 2011 {16}. Συγκεκριµένα το δεύτερο κεφάλαιο της Οδηγίας αναφέρεται στο περιεχόµενο της προκαταρκτικής αξιολόγησης του κινδύνου πληµµύρας σε επίπεδο λεκάνης απορροής και µεταξύ των άλλων αναφέρεται στην «αξιολόγηση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των µελλοντικών πληµµυρών στην υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονοµιά και την οικονοµική δραστηριότητα,..». Ακόµη στο τρίτο κεφάλαιο της Οδηγίας, που περιγράφει το στάδιο παραγωγής χαρτών πληµµυρικού κινδύνου και διακινδύνευσης, αναφέρει ότι «οι χάρτες κινδύνου πληµµύρας περιγράφουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται µε τις πληµµύρες και εκφράζονται ως εξής: α) ενδεικτικός αριθµός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν...»{16}. Με βάση τις παραπάνω αναφορές η νέα Οδηγία για τις πληµµύρες υπογραµµίζει την αναγκαιότητα για την εκτίµηση όχι µόνο των υλικών ζηµιών αλλά και των απωλειών ανθρώπινης ζωής που ενδέχεται να προκληθούν υπό συγκεκριµένα σενάρια ακραίας πληµµύρας.

2 Σε ότι αφορά τους όρους «κίνδυνος πληµµύρας» και «διακινδύνευση πληµµύρας», η συγκεκριµένη εργασία δεν υιοθετεί την προτεινόµενη ορολογία της ελληνικής έκδοσης της Οδηγίας {16} αλλά τις επιταγές της ιεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγµάτων {8} και τη διεθνή βιβλιογραφία {1, 12, 13, 14}, σύµφωνα µε τις οποίες ο όρος «κίνδυνος πληµµύρας» αναφέρεται στην πιθανότητα εµφάνισης ενός πληµµυρικού γεγονότος υπό συγκεκριµένες χωροχρονικές συνθήκες ενώ ο όρος «διακινδύνευση πληµµύρας» αναφέρεται στις δυσµενείς επιπτώσεις αµέσως µετά το πέρας του πληµµυρικού γεγονότος στην πληγείσα περιοχή. Ο ορισµός αυτός της διακινδύνευσης πληµµύρας τονίζει τη ση- µαντικότητα της εκτίµησης της πληµµυρικής ζηµιάς. Με βάση αυτό το σκεπτικό η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εφαρµογή µιας εµπειρικής µεθόδου εκτίµησης απωλειών ανθρώπινης ζωής υπό συγκεκριµένες συνθήκες υποθετικής θραύσης φράγµατος. Με αυτό τον τρόπο η εργασία καταλήγει στην αποτίµηση της διακινδύνευσης στη πληγείσα περιοχή κατάντη του φράγµατος. Στην επόµενη παράγραφο δίνεται µια σύντοµη περιγραφή του φράγµατος Σµοκόβου και της εν δυνάµει πληγείσας περιοχής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της α- νάλυσης διόδευσης πληµµυρικού κύµατος υπό συγκεκριµένες συνθήκες υποθετικής θραύσης φράγµατος σε επιλεγµένες θέσεις διατοµών κατάντη του φράγµατος και αναφέρονται οι παραδοχές της ανάλυσης. Ακολουθεί η παρουσίαση της εµπειρικής µεθόδου εκτίµησης αριθµού απωλειών ανθρώπινης ζωής και η εφαρµογή της στην κατάντη του φράγµατος πληγείσα περιοχή. Η µέθοδος έχει ως αποτέλεσµα την εκτίµηση της θνησιµότητας στις θέσεις των κατάντη πληγέντων οικισµών και την εκτίµηση ενδεικτικού αριθµού απωλειών ζωής στους πληγέντες οικισµούς. Τέλος, συνοψίζονται οι κρίσιµες παραδοχές και τα κύρια συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εργασία. 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΦΡΑΓΜΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ Τα στοιχεία που είχαµε στη διάθεσή µας για την ανάλυση της διόδευσης πληµµυρικού κύµατος ήταν η έκθεση (εισαγωγικό µέρος) της µελέτης "Οριστική µελέτη συµπληρωµατικών αντιπληµµυρικών έργων πεδιάδων ν. Καρδίτσας" {17} και η "Μελέτη περιβαλλοντικων επιπτώσεων και επανορθωτικών µέτρων από την κατασκευη και λειτουργια του φραγµατος Σµοκόβου"{15} που αφορά την περιγραφή των τεχνικών έργων του φράγµατος. Επίσης ήταν γνωστά τα διαγράµµατα στάθµης επιφάνειας και στάθµης όγκου του ταµιευτήρα καθώς και η οριζοντιογραφία της ευρύτερης περιοχής από τη θέση του φράγµατος µέχρι τη κωµόπολη των Σοφάδων σε κλίµακα 1: Γενικά χαρακτηριστικά της εν δυνάµει πληγείσας περιοχής κατάντη του φράγµατος Το αρδευτικό φράγµα Σµοκόβου βρίσκεται πάνω από το ποταµό Σοφαδίτη (π. Ονόχωνος) στην ορεινή ζώνη και σε απόσταση 28 km περίπου από την κωµόπολη των Σοφάδων και 32 km περίπου από την πόλη της Καρδίτσας, στη Θεσσαλία. Ο ποταµός Σοφαδίτης είναι ένας από τους πολυάριθµους παραπόταµους του Πηνειού, ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό συλλεκτήρα των νερών της περιοχής Θεσσαλίας. Ο Σοφαδίτης κατευθύνεται προς το βορρά και εκβάλλει στο ποταµό Φαρσαλίτη και κατόπιν στον Ενιπέα, παραπόταµο του Πηνειού {15}. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, στην έξοδο της στενής κοίτης του Σοφαδίτη και σε απόσταση µόλις 10 km κατάντη της θέσης του φράγµατος, βρίσκεται ο οικισµός Κέδρος. Ακολουθούν κατά µήκος του ποταµού και σε απόσταση ενός - δύο χιλιοµέτρων ο ένας από τον άλλο, οι οικισµοί Φίλια, Μαυραχάδες, Μελισσοχώρι, ασοχώρι, Άµπελος, Ανώγιο και Αγία Παρασκευή, και τέλος η κω- µόπολη των Σοφάδων σε απόσταση περίπου 28 km από τη θέση του φράγµατος. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία {5, 11} οι µελέτες εκτίµησης απωλειών ζωής λόγω ενδεχόµενης αστοχίας φράγµατος θα πρέπει να επεκτείνονται στην κατάντη περιοχή περίπου km για την κατηγορία χωµάτινο φράγµατος ύψους περίπου 100 m. Στις θέσεις των προαναφερόµενων οικισµών θα εξεταστεί στη συνέχεια το ενδεχόµενο να υποστούν ανθρώπινες απώλειες ανάλογα µε τη δίοδο και τις ζώνες επιρροής του πληµµυρικού κύµατος υπό συγκεκριµένες συνθήκες αστοχίας του φράγµατος.

3 Β Εικόνα 1: Θέσεις οικισµών σε τοπογραφικό χάρτη της περιοχής κλίµακας 1:50,000 Τα πληθυσµιακά και κοινωνικής φύσεως στοιχεία των οικισµών φαίνονται στον Πίνακα 1 λαµβάνοντας υπόψη την απογραφή του 2001 και εκτιµήσεις σχετικά µε την εργασιακή απασχόληση των µόνιµων κατοίκων. Πίνακας 1. Πληθυσµιακά στοιχεία των οικισµών κατάντη του φράγµατος σε απόσταση περίπου 30 km Οικισµοί Μόνιµος Πληθυσµός Οµάδα Ενεργός Απασχόληση (απογραφή 2001) Ηλικιών* πληθυσµός εντός οικισµού εκτός οικισµού Κέδρος Φίλια Μελισσοχώρι ασοχώρι Μαυραχάδες Άµπελος Aνώγειο Αγία Παρασκευή Σοφάδες *παιδιά 0-14 ετών και ηλικιωµένοι 80 ετών και άνω Τα κτήρια στους υπό απειλή οικισµούς είναι στην πλειοψηφία τους µόνιµες κατοικίες, ισόγεια ή διώροφα σπίτια θεµελιωµένα σε πλάκα µε σκελετό από σκυρόδεµα και απλή τοιχοποιία. Η παραπάνω κατανοµή πληθυσµού σε ενεργό καθώς επίσης και σε πληθυσµό εντός και εκτός οικισµού χρησιµοποιήθηκε στην εκτίµηση του µεγέθους του εκτεθειµένου πληθυσµού. Συγκεκριµένα θεωρήθηκε ως εκτεθειµένος πληθυσµός για την περίπτωση της ηµέρας ο πληθυσµός εντός οικισµού (περίπου 10-20% µόνιµου πληθυσµού) µαζί µε τον πληθυσµό ευπαθών οµάδων ηλικιών και για την περίπτωση της νύχτας ο µη ενεργός πληθυσµός (µόνιµος - ενεργός) πάλι µαζί µε τον πληθυσµό ευπαθών οµάδων ηλικιών. Να σηµειωθεί ότι δεν λήφθηκε υπόψη η εποχιακή διακύµανση του ενεργού πληθυσµού στις εκτιµήσεις του εκτεθειµένου πληθυσµού. 2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά φράγµατος και ταµιευτήρα Η λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη, ορθογωνίου περίπου σχήµατος, έχει επιφάνεια περίπου 380 km 2 έως τη θέση του φράγµατος, µε µέσο υψόµετρο 621 m. Η µέση βροχόπτωση, στη λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη, είναι της τάξης των 1000 mm και η µέση ετήσια παροχή του, στη θέση του φράγµατος ανέρχεται περίπου σε 7 m 3 /sec, όπως προέκυψε από µετρήσεις κατά το διάστηµα

4 {15}. Η ανώτατη στάθµη λειτουργίας του ταµιευτήρα είναι στη στάθµη +375 m και η κατώτατη στάθµη λειτουργίας του στο υψόµετρο +331 m. Η ολική χωρητικότητα είναι 240 x 10 6 m 3 µε ωφέλιµο όγκο 200 x 10 6 m 3. Σύµφωνα µε την "Μελετη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανορθωτικών µέτρων από την κατασκευή και λειτουργία του φράγµατος Σµοκόβου" {15}, το φράγµα Σµοκόβου είναι λιθόρριπτο µε κεκλιµένο, προς τα ανάντη, κεντρικό αργιλικό πυρήνα. Έχει ύψος περίπου 100 m πάνω από την κοίτη του ποταµού, υψόµετρο στέψης στο +382 m και µήκος στέψης περίπου 450 m, και πλάτος στέψης 11 m. Στο αριστερό αντέρεισµα έχει τοποθετηθεί ανοικτός υπερχειλιστης πλάτους 8 m, µήκους περίπου 250 m και υψόµετρο στέψης στο +375 m. Για το σχεδιασµό του υπερχειλιστη, έχει ληφθει υπόψη πληµµύρα µε περίοδο επαναφοράς Τ=5000 έτη και αιχµή παροχής 2071 m 3 /sec. Τέλος, το στόµιο υδροληψίας του εκκενωτή πυθµένα βρίσκεται σε υψόµετρο +322 m και συνδέεται µε τη σήραγγα εκτροπής, η οποία σχεδιάστηκε µε µέγιστη παροχετευτικότητα 335 m 3 /sec. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΟ ΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ 3.1 Θεωρητικό υπόβαθρο Το φράγµα Σµοκόβου είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, λιθόρριπτο φράγµα µε κεντρικό αδιαπέρατο πυρήνα και κατά συνέπεια ανήκει στην κατηγορία των εύκαµπτων φραγµάτων. ύο σηµαντικά µειονεκτήµατα των εύκαµπτων φραγµάτων έναντι των άκαµπτων φραγµάτων είναι α) η ευπάθειά τους και µεγάλη πιθανότητα καταστροφής τους σε περίπτωση υπερπήδησης και β) η πιθανότητα καταστροφής τους λόγω της «διασωλήνωσης» (piping). Γενικά, ο συνηθέστερος µηχανισµός αστοχίας που συναντάται στα εύκαµπτα φράγµατα άνω των 15 m, είναι η περίπτωση της υπερπήδησης πληµµύρας πάνω από τη στέψη του φράγµατος. Στην περίπτωση αυτή, η θραύση δεν γίνεται στιγµιαία αλλά διαρκεί κάποιο χρόνο (συνήθως πάνω από µία ώρα) ο οποίος εξαρτάται από το ύψος του φράγµατος, τον τύπο των χρησιµοποιηθέντων υλικών, το βαθµό συµπύκνωσής τους και την ποσότητα του νερού που υπερπήδησε το φράγµα {1, 8}. Η αστοχία αρχίζει µε τη δηµιουργία ενός ρήγµατος, το οποίο διευρύνεται προοδευτικά προς τη βάση του φράγµατος. Το πλάτος του ρήγµατος είναι συνήθως µικρότερο από το συνολικό πλάτος του φράγµατος. Η µορφή του ρήγµατος εξαρτάται από τα υλικά και τη διαδικασία κατασκευής του φράγµατος και είναι γενικά τραπεζοειδούς µορφής και σε ορισµένες περιπτώσεις ορθογωνικής ή τριγωνικής µορφής. Σηµαντικό για την ανάλυση είναι το γεγονός ότι ο όγκος και η αιχµή του υδρογραφήµατος εκροής εξαρτώνται σηµαντικά από το χρόνο σχηµατισµού του ρήγµατος και τη µορφή του ανοίγµατος {1, 8}. Στην προκειµένη περίπτωση για την ανάλυση των συνεπειών ενδεχόµενης αστοχίας του φράγµατος χρησιµοποιήθηκε υπολογιστικό πρόγραµµα BOSS DAMBRK version 3.0, το οποίο αποτελεί ε- µπλουτισµένη εκδοχή του προγράµµατος, του καθηγητή D.L.Fread, 1991 NWS DAMBRK program {2}. Η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την NWS (National Weather Service) των ΗΠΑ συνίσταται στη χρήση αριθµητικών µοντέλων για την ανάλυση του φαινοµένου και συγκεκριµένα του µοντέλου FLDWAV του οποίου εξέλιξη αποτελεί το DΑMBRK {4}. Στο πρόγραµµα γίνεται δεκτό ότι η καταστροφή του φράγµατος γίνεται βαθµιαία και το άνοιγµα έχει γενικά τραπεζοειδή µορφή και οριακά ορθογωνική. Η ροή του νερού µέσα από το συνεχώς διευρυνόµενο άνοιγµα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις θεωρίες ροής πάνω από εκχειλιστές πλατιάς στέψης {2} Σχόλιο για την ακρίβεια των υπολογισµών του προγράµµατος DAMBRK Το πρόγραµµα του DΑMBRK απαιτεί από το χρήστη την εισαγωγή πολλών παραµέτρων και µεταβλητών, πολλές από τις οποίες υπολογίζονται όχι αναλυτικά αλλά εµπειρικά από µετρήσεις σε πραγµατικές περιπτώσεις αστοχιών όπως είναι η µορφή και ο χρόνος σχηµατισµού του ρήγµατος, το σχήµα του καναλιού κατάντη της θέσης του φράγµατος, ο συντελεστής τραχύτητας Manning για τις θέσεις των διατοµών κατάντη, µια εκτίµηση σε κάθε θέση διατοµής για το εάν κάθε κοµµάτι της εκάστοτε διατοµής αποθηκεύει ή διοδεύει νερό κατάντη και εάν υπάρχουν άλλες απώλειες νερού

5 από το σύστηµα. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος υπάρχει εποµένως µεγάλο περιθώριο για λανθασµένες εκτιµήσεις, οι οποίες συσσωρευτικά να καταλήξουν σε ανακριβή αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε µελέτη του Graham, η οποία δηµοσιεύτηκε το 2000 και βασίστηκε σε περιστατικά πραγµατικών αστοχιών 40 περίπου χωµάτινων φραγµάτων, φαίνεται ότι τα όρια κατάκλυσης της κατάντη του φράγµατος περιοχής που προκύπτουν από ανάλογες αναλύσεις υποθετικής θραύσης φράγµατος µπορούν άνετα να χρησιµοποιηθούν σε σχέδια έκτακτης ανάγκης {6, 7}. Τα όρια κατάκλυσης προκύπτουν συνήθως υπερεκτιµηµένα µε τη χρήση του DAMBRK αλλά αρκετά κοντά στην πραγµατικότητα και έτσι η συνέπεια π.χ. της εκκένωσης υπερβολικά πολλών ανθρώπων θεωρείται ασήµαντη. Στην περίπτωση, ωστόσο, εκτίµησης της πληµµυρικής ζηµιάς, οι συνέπειες της υπερεκτίµησης των ορίων κατάκλυσης είναι πιο σηµαντικές, εντούτοις γίνονται συνήθως δεκτές υπέρ της ασφαλείας. Σηµαντικό πρόβληµα ανακρίβειας εντοπίζεται στους χρόνους άφιξης του µετώπου πληµµυρικου κύµατος, όπου ως χρόνος άφιξης ορίζεται ο χρόνος που περνά µέχρι να ανέβει η στάθµη του νερού κατά 0,304 m σε κάθε επιλεγµένη θέση.είναι αρκετά πιθανό οι χρόνοι αυτοί να βρεθούν ακόµα πιο αναξιόπιστοι, όσο το πληµµυρικο κύµα αποµακρύνεται από τη θέση του φράγµατος. Το παρακάτω γράφηµα δείχνει, για παράδειγµα, τον λανθασµένο υπολογισµό του προγράµµατος στη θέση διατοµής που βρίσκεται 25 km απόσταση από το φράγµα Σµοκόβου. Ωστόσο, λόγω έλλειψης εµπειρικού υπόβαθρου στην περιοχή, οι χρόνοι αυτοί χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα κατά την εφαρµογή της µεθόδου εκτίµησης απωλειών ζωής. Εικόνα 2: Γράφηµα χρόνου άφιξης πληµµυρικού κύµατος και χρόνου άφιξης αντίστοιχης αιχµής υπό σενάριο υποθετικής θραύσης 3.2 Εφαρµογή: ιόδευση πληµµυρικού κύµατος στην περιοχή κατάντη του φράγµατος Σµοκόβου Το σενάριο υποθετικής θραύσης του φράγµατος Σµοκόβου αναπτύχθηκε µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φράγµατος, τα βροχοµετρικά δεδοµένα της περιοχής και τα συµπεράσµατα στατιστικών αναλύσεων της επιτροπής της ICOLD και της ANCOLD αντίστοιχα, βάσει πραγµατικών περιστατικών αστοχίας. Πίνακας 2. Συνθήκες υποθετικής θραύσης φράγµατος Αιχµή υδρογραφή- µατος εκροής (*10 3 m 3 /s) Χρόνος σχηµατισµού ρήγµατος (h) Σχήµα Ρήγµατος ύψος (m) πλάτος(m) Κλίση πρανών 40 1, :1 Για τους παραπάνω υπολογισµούς, θεωρήθηκε επίσης ότι ισχύουν οι παρακάτω παραδοχές: Μηχανισµός αστοχίας; υπερπήδηση πληµµύρας πάνω από τη στεψη φράγµατος Σχήµα ρήγµατος; ορθογωνικό

6 Ταµιευτήρας πλήρης µέχρι τη στέψη του εκχειλιστή κατά τη στιγµή έναρξης σχηµατισµού του ρήγµατος µε σύγχρονη εισροή πληµµυρικού υδρογραφήµατος περιόδου επαναφοράς Τ=5000 έτη και συγχρονη ολική εκροη ίση µε 300 m 3 /sec Οι θέσεις διατοµών στην κατάντη περιοχή που φαίνονται σε οριζοντιογραφία στον τοπογραφικό χάρτη κλίµακας 1: 50,000 (Εικ. 1), επιλέχθηκαν ετσι ώστε να φτάνουν οριζοντιογραφικά µέχρι και τα όρια των οικισµών. Η περιγραφή τους δίνεται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3. Οι επιλεγµένες θέσεις διατοµών στην κατάντη του φράγµατος περιοχή Χ.Θ. Συντελεστής µεγ. Πλάτος διατοµής (km) (km) Manning διόδευση αποθήκευση Περιγραφή ιατοµή 1 0,0 0,05 0,5 - Φράγµα ιατοµή 2 3,5 0,05 0, ιατοµή 3 8,0 0,05 0,5 - - ιατοµή 4 13,0 0,05 0,4 - Κέδρος ιατοµή 5 Φίλια / Μελισσοχώρι 14,5 0,04 0,8 1,2 ασοχώρι / Μαυ- 18,3 0,04 1,6 4,4 ιατοµή 6 20,5 0,04 3,0 5,0 ραχάδες Ανώγι / Άµπελος/ Αγία Παρασκευή ιατοµή 7 ιατοµή 8 25,5 0,035 6,0 4,0 - ιατοµή 9 28,8 0, Σοφάδες Σε καθεµία από τις διατοµές υπολογίστηκαν µε τη χρήση του προγράµµατος DAMBRK η µέγιστη παροχή σε m 3 /s, το µέγιστο ύψος κατάκλυσης σε m, ο χρόνος άφιξης του µετώπου πληµµυρικού κύµατος σε hrs και ο χρόνος άφιξης της αιχµής του πληµµυρικού κύµατος σε h. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για το φραγµα Σµοκοβου δίνονται στον Πίνακα 4 για τις χαρακτηριστικές θέσεις του φράγµατος και των κατάντη οικισµών. Πίνακας 4. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα υπολογισµών µε τη χρήση του DAMBRK Περιγραφή µεγ. παροχή (*10 3 m 3 /s) µεγ. βάθος ροής (m) χρόνος άφιξης πληµ. µετώπου (h) χρόνος αιχµής (h) Φράγµα 40,0 46,0 0,15 1,50 Κέδρος 32,0 20,0 0,90 1,80 Φίλια / Μελισσοχώρι 31,5 12,0 1,05 1,95 ασοχώρι / Μαυραχάδες 28,5 10,0 1,35 2,20 Ανώγι / Άµπελος/ Αγία Παρασκευή 27,0 8,0 1,50 2,35 Σοφάδες 20,5 5,0 1,90 3,20 4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 4.1 Εισαγωγικό σχόλιο Ένας από τους πιο αξιόπιστους ορισµούς της τρωτότητας (vulnerability) ενός συστήµατος έχει δοθεί από την ιεθνή Στρατηγική για τη Μείωση της ιακινδύνευσης (ISDR) {9} και αναφέρει ότι

7 ως «τρωτότητα» µπορεί να θεωρηθούν «οι συνθήκες και διαδικασίες που απορρέουν από φυσικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονοµικούς παράγοντες και οι οποίες αυξάνουν την ευπάθεια µιας κοινότητας στην επίδραση φυσικών κινδύνων». Η ανάλυση της τρωτότητας ενός συστήµατος επιχειρείται συνήθως µέσω οικονοµικών και κοινωνικών δεικτών {13} που ποσοτικοποιούν τις επιπτώσεις που έχει ένα συγκεκριµένο π.χ. πληµµυρικο γεγονός σε ένα πληγέντα οικισµό. Με βάση αυτό το σκεπτικό ως δείκτης της τρωτότητας ενός συστήµατος µπορεί να θεωρηθεί η θνησιµότητα που ορίζεται ως ο λόγος του αριθµού εκτιµώµενων απωλειών ανθρώπινης ζωής προς τον εκτεθειµένο πληθυσµό του υπό απειλή οικισµού. Η Εικόνα 3 δίνει µια σχηµατική παρουσίαση των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας θνησιµότητας για διαφορετικούς τύπους πληµµύρας {10}. Τα αποτελέσµατα αυτά πρόεκυψαν µε δεδοµένα από τη ιεθνή Τράπεζα Καταστροφών - OFDA / CRED International Disaster Database (EM-DAT) {3}, η οποία καταγράφει παγκοσµίως όλα τα πληµµυρικα γεγονότα µείζονος σηµασίας και τον αντίστοιχο αριθµό θυµάτων και πληγέντων ανθρώπων. Η µέση τιµή θνησιµότητας (mortality) φαίνεται µε µια κουκκίδα και τα όρια εµπιστοσύνης 10% και 90% φαίνονται µε οριζόντιες γραµµές. Εικόνα 3: Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας θνησιµότητας για διάφορους τύπους πληµµύρας {10} Η µέση τιµή θνησιµότητας σχετίζεται µε α) την δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης και εκκενωσης του πληθυσµού και β) µε την ένταση των πληµµυρικων φαινοµένων (π.χ. ταχύτητα, βάθος ροής, ρυθµός ανύψωσης νερού). Η ποιοτική σύγκριση των διαφορετικών τύπων πληµµύρας στο γράφηµα δείχνει ότι οι συνηθέστερες περιπτώσεις εξαιρετικών συνθηκών πληµµύρας και περιορισµένου χρόνου εκκένωσης είναι οι πληµµύρες από θραύσεις φραγµάτων και οι ραγδαίες πληµµύρες (flash floods), οι οποίες δίνουν µεγάλες τιµές θνησιµότητας {10}. Ένας γενικός κανόνας εκτίµησης απωλειών ζωής είναι ότι οι απώλειες ισούνται µε το 1% του εκτεθειµένου πληθυσµού ιδιαίτερα για παράκτιες πληµµύρες εάν και στην περίπτωση πληµµύρων από θραύση φράγµατος παρουσιάζεται µεγάλο εύρος και µεγάλη διακύµανση στις εκτιµήσεις απωλειών ζωής {7}. 4.2 Μέθοδος εκτίµησης απωλειών ανθρώπινης ζωής Τα περισσότερα εµπειρικά µοντέλα εκτίµησης απωλειών ζωής στη διεθνή βιβλιογραφία στηρίχτηκαν σε στατιστικές αναλύσεις ιστορικών περιστατικών θραύσης φράγµατος και περιλαµβάνουν τις µεταβλητές «εκτεθειµένος πληθυσµός», «διαθέσιµος χρόνος για εκκένωση» {11} και κάποιες φορές παραµέτρους της πληµµύρας όπως είναι το ύψος κατάκλυσης και το γινόµενο ύψους νερού x ταχύτητα ροής {5}. Πιο πρόσφατες έρευνες οδήγησαν στην ανάπτυξη προγραµµάτων όπως είναι το πρόγραµµα «Life- Sim», το οποίο αναπτύχτηκε το 2002 στον Καναδά και περιλαµβάνει διάφορες κατηγορίες µεταβλητών για να περιγράψει την πληµµύρα και την υπό απειλή περιοχή, το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης και εκκένωσης και τέλος τον εκτεθειµένο πληθυσµό. Το πρόγραµµα «LifeSim» διακρίνει ζώνες διαφορετικών συνθηκών πληµµύρας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για ντετερµινιστι-

8 κούς και για πιθανοτικούς υπολογισµούς. Ωστόσο, το σηµαντικό µειονέκτηµα του προγράµµατος είναι η εισαγωγή µεγάλου αριθµού µεταβλητών για τις οποίες υπάρχει συνήθως πολύ λίγη εµπειρική πληροφορία διαθέσιµη {11}. Σε αντίθεση µε την παραπάνω αναλυτική µέθοδο, ο Graham παρουσίασε το 1999 µια εµπειρική µέθοδο εκτίµησης απωλειών ανθρώπινης ζωής από πληµµύρες λόγω θραύσης φράγµατος {5}. Με τη µέθοδο αυτή προτείνονται συγκεκριµένες τιµές και εύρη τιµών θνησιµότητας ανάλογα µε την ένταση των πληµµυρικων συνθηκών, τον χρόνο έγκαιρης ειδοποίησης και εκκένωσης και την κατανόηση της έντασης της πληµµύρας από τον πληθυσµό. Χρησιµοποιούνται ποσοτικά κριτήρια για τον καθορισµό ζωνών έντασης πληµµύρας (υψηλής, µέτριας και χαµηλής) που βασίζονται στο µέγιστο ύψος κατάκλυσης και στην παράµετρο DV = (ύψους νερού) x (ταχύτητα ροής) και µπορεί να υπολογιστεί µε βάση την παρακάτω εξίσωση. DV Q Q df 2.33 = (1) W df όπου Q df είναι η αιχµή της παροχής σε συγκεκριµένη θέση από την αστοχία του φράγµατος, Q 2.33 είναι η µέση υπερετήσια παροχή στην ίδια θέση, και W df είναι το µέγιστο πλάτος κατάκλυσης στην ίδια θέση διατοµής. ιακρίνονται, επίσης τρεις κατηγορίες διαθέσιµου χρόνου προειδοποίησης: καθόλου / ελάχιστος χρόνος (< 15 λεπτά), µερικός χρόνος (15 60 λεπτά) και επαρκής χρόνος προειδοποίησης ( > 60 λεπτά). Η παράµετρος «κατανόηση πληµµύρας» εξαρτάται από το εάν η ειδοποίηση λήφθηκε και κατανοήθηκε ξεκάθαρα από τον πληθυσµό και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: στην ασαφή κατανόηση και στην ακριβή κατανόηση {5}. Οι προτεινόµενες τιµές θνησιµότητας βασίζονται στην στατιστική ανάλυση 40 πραγµατικών περιστατικών θραύσης φράγµατος > 15m που συνέβησαν από το 1960 µέχρι σήµερα στις ΗΠΑ. Συνοπτικά η µέθοδος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 5. Τιµές θνησιµότητας για την εκτίµηση απωλειών ζωής από θραύση φράγµατος {5} Ένταση Πληµµύρας ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ Κατανόηση θνησιµοτητα Πληµµύρας Προτεινόµενη Τιµή Προτεινόµενο Εύρος Χρόνος Ειδοποίησης (Μιν) χωρίς ειδοποίηση µη εφαρµόσιµος 0,75 0,3 έως 1,00 15 έως 60 ασαφής ακριβής ασαφής > 60 ακριβής Οι παραπάνω τιµές θνησιµότητας εφαρµόζονται στον πληθυσµό που θεωρείται ότι παραµένει στην περιοχή κατάκλυσης και µετά την ειδοποίηση. Οδηγία για την εκτί- µηση του πληθυσµού αυτού δεν δίνεται. χωρίς ποίηση ειδο- µη εφαρµόσιµος 0,15 0,03 έως 0,35 15 έως 60 ασαφής 0,04 0,01 έως 0,08 ακριβής 0,02 0,005 έως 0,04 > 60 ασαφής 0,03 0,005 έως 0,06 ακριβής 0,01 0,002 έως 0,02 χωρίς ειδοποίηση µη εφαρµόσιµος 0,01 0,0 to 0,02 15 έως 60 ασαφής 0,007 0,0 to 0,015 ακριβής 0,002 0,0 to 0,004 ασαφής 0,0003 0,0 to 0,0006 > 60 ακριβής 0,0002 0,0 to 0,0004

9 4.3 Εφαρµογή της µεθόδου στους κατάντη του φράγµατος υπό απειλή οικισµούς Για την εφαρµογή της µεθόδου του Graham στην περίπτωση πληµµύρας από υποθετική θραύση του φράγµατος Σµοκόβου, έγινε αρχικά η κατηγοριοποίηση κάθε διατοµής σε ζώνες έντασης πληµµύρας (flood severity zones) µε βάση την παράµετρο DV. Η παράµετρος DV θεωρείται αξιόπιστος δείκτης του βαθµού καταστροφής που µπορεί να προκαλέσει µια πληµµύρα σε µια κατασκευή. Όταν DV < 4,6 m 2 /s τότε η ένταση της πληµµύρας στη συγκεκριµένη διατοµή θεωρείται χαµηλή και αντίστοιχα όταν DV > 4,6 m 2 /s τότε η ένταση της πληµµύρας θεωρείται µέτρια. Για να θεωρηθεί ότι µια διατοµή ανήκει σε ζώνη υψηλής έντασης πληµµύρας θα πρέπει το βάθος ροής στη διατοµή να έχει ιδιαίτερα µεγάλη τιµή, η οποία να παίρνει τη µέγιστη τιµή της σε διάστηµα λίγων λεπτών. Στη ζώνη υψηλής έντασης πληµµύρας θεωρείται ότι η πληµµύρα είναι τόσο καταστροφική που µένουν ελάχιστα ή καθόλου ίχνη κατασκευής ή ανθρώπινης δραστηριότητας µετά το πέρασµα της πληµµύρας {5}. Τέλος, τονίζεται ότι τα µέγιστα ύψη νερού και οι αιχµές παροχής που υπολογίζονται από το πρόγραµµα είναι αποτέλεσµα συσσωρευµένων απλοποιητικών παραδοχών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη γεωµετρία κάθε διατοµής (λαµβάνεται κατά παραδοχή τραπεζοειδής) και την εκτίµηση οµοιόµορφου σε όλη τη διατοµή συντελεστή Manning. Στον πίνακα 6 παρατηρούµε ότι η ζώνη υψηλής έ- ντασης του πληµµυρικού φαινοµένου εκτείνεται σε απόσταση περίπου 13 km από τη θέση του φράγµατος, γεγονός που θέτει σε άµεσο κίνδυνο τους κατοίκους στον οικισµό Κέδρο. Πίνακας 6. Καθορισµός ζωνών πληµµυρικης έντασης υπό συγκεκριµένες συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Περιγραφή µεγ. παροχή (*10 3 m 3 /s) µέση υπερετησια παροχή (m 3 /s) DV (m 2 /s) Ένταση Πληµµύρας Φράγµα 40,0 7,0 99,98 ΥΨΗΛΗ Κέδρος 32,0 8,0 63,98 ΥΨΗΛΗ Φίλια / Μελισσοχώρι 31,5 8,0 15,75 ΜΕΤΡΙΑ ασοχώρι / Μαυραχάδες 28,5 9,0 5,70 ΜΕΤΡΙΑ Ανώγι / Ά- µπελος/ Αγία 27,0 9,0 3,37 ΧΑΜΗΛΗ Παρασκευή Σοφάδες 20,5 10,0 1,71 ΧΑΜΗΛΗ Το επόµενο βήµα για την εφαρµογή της µεθόδου είναι η εκτίµηση του χρόνου ειδοποίησης (warning time) όπου γίνεται η παραδοχή ότι ο χρόνος ειδοποίησης που απαιτείται για να εκκενωθεί ο οικισµός και ο διαθέσιµος χρόνος για εκκένωση είναι ο ίδιος, δηλαδή θεωρούµε ότι η αντίδραση του υπό απειλή πληθυσµού είναι ακαριαία. Σύµφωνα µε τη µέθοδο ισχύει (χρόνος ειδοποίησης) = (χρόνος άφιξης πληµµυρικού µετώπου) (χρόνος έναρξης ειδοποίησης θραύσης). Για την εκτίµηση του χρόνου έναρξης ειδοποίησης θραύσης χρησιµοποιείται ο Πίνακας 7. Στην περίπτωση του φράγµατος Σµοκόβου επιλέγεται αστοχία λόγω υπερπήδησης και λεκάνη απορροής µέχρι τη θέση του φράγµατος µεγαλύτερη σε εµβαδό από 260 km 2. Επίσης θεωρείται ότι υπάρχουν πολλοί παρατηρητές στο φράγµα δεδοµένου ότι στη στέψη του φράγµατος περνά δρόµος ο οποίος χρησιµοποιείται συχνά από τους ντόπιους για τις µετακινήσεις τους. Για την τελική εκτίµηση του διαθέσι- µου χρόνου ειδοποίησης λαµβάνουµε υπόψη και τις δυο περιπτώσεις της ηµέρας και της νύχτας. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 8. Πίνακας 7. Οδηγός για την εκτίµηση του χρόνου έναρξης προειδοποίησης θραύσης {5}

10 ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓ- ΜΑΤΟΣ χωµάτινο ΑΙΤΙΟ ΘΡΑΥ ΣΗς υπερπήδηση ειδικες παρατηρησεισ λεκάνη απορροής έως φράγµα < 260 km 2 λεκάνη απορροής έως φράγµα < 260 km 2 λεκάνη απορροής έως φράγµα > 260 km 2 λεκάνη απορροής έως φράγµα >260 km 2 χρονοσ θραυσησ ηµέρα νύχτα ηµέρα νύχτα ποτε η ειδοποιηση θραυσησ φραγµατος ενεργοποιειται ; πολλοί παρατηρητές καθόλου παρατηρητές στο στο φράγµα φράγµα 0,25 ώρες πριν την αστοχία 0,25 ώρες µετά την αστοχία 2 ώρες πριν την α- στοχία 1 έως 2 ώρες πριν την αστοχία 0,25 ώρες αφού το κύµα φτάσει στην πληγείσα περιοχή 1 ώρα αφού το κύµα φτάσει στην πληγείσα περιοχή 1 ώρα πριν την αστοχία 0 έως 1 ώρες πριν την αστοχία Πίνακας 8. Εκτίµηση του διαθέσιµου χρόνου ειδοποίησης Περιγραφή Χρόνος άφιξης πληµ. κύµατος (hrs) Χρόνος έναρξης ειδοποίησης θραύσης (hrs) ιαθέσιµος χρόνος ειδοποίησης (hrs) ηµέρα νύχτα ηµέρα νύχτα χωρίς χωρίς 0, έως -2 Φράγµα ειδοποίηση ειδοποίηση Κέδρος 0, έως -2 2,90 1,90 έως 2,90 Φίλια / Μελισσοχώρι 1, έως -2 3,05 2,05 έως 3,05 ασοχώρι / 1, έως -2 3,35 2,35 έως 3,35 Μαυραχάδες Ανώγι / Άµπελος/ Αγία Παρασκευή 1, έως -2 3,50 2,50 έως 3,50 Σοφάδες 1, έως -2 3,90 2,90 έως 3,90 Σε ότι αφορά την εκτίµηση της µεταβλητής «κατανόηση πληµµύρας» θεωρείται ότι όσο πιο κατάντη βρίσκεται η διατοµή από το φράγµα τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να είναι πιο ακριβής και έγκαιρη η προειδοποίηση. Έτσι, θεωρήθηκε ότι οι οικισµοί σε απόσταση µεγαλύτερη των 13 km από τη θέση του φράγµατος δέχονται ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση. Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων των τιµών θνησιµότητας σύµφωνα µε τη µέθοδο του Graham φαίνονται στον Πίνακα 10. Ήδη από τον Πίνακα 8 παρατηρούµε ότι ο διαθέσιµος χρόνος ειδοποίησης είναι πάνω από µια ώρα ανεξάρτητα από το εάν είναι ηµέρα ή νύχτα. Εποµένως η διαφοροποίηση σε ηµέρα και νύχτα δεν δίνει διαφορετικές τιµές θνησιµότητας γι αυτό και στον Πίνακα 9 καταργείται. Πίνακας 9. Εκτίµηση τιµών και εύρους τιµών θνησιµότητας για το σενάριο θραύσης Περιγραφή Ένταση Πληµµύρας Κατανόηση Πληµµύρας Χρόνος Ειδοποίησης (minutes) τιµή Θνησιµότητα εύρος

11 µη Φράγµα ΥΨΗΛΗ εφαρµόσιµος χωρίς ειδοποίηση 0,75 0,3 έως 1,0 Κέδρος ΥΨΗΛΗ ασαφής > 60 0,75 0,3 έως 1,0 Φίλια / Μελισσοχώρι ΜΕΤΡΙΑ ακριβής > 60 0,01 0,002 έως 0,02 ασοχώρι / Μαυραχάδες ΜΕΤΡΙΑ ακριβής > 60 0,01 0,002 έως 0,02 Ανώγι / Άµπελος/ ΧΑΜΗΛΗ ακριβής > 60 0,0002 0,0 έως 0,0004 Αγία Παρασκευή Σοφάδες ΧΑΜΗΛΗ ακριβής > 60 0,0002 0,0 έως 0,0004 Παρατηρούµε ότι η ζώνη µέτριας έντασης πληµµύρας έχει ως αποτέλεσµα µεγάλο εύρος τιµών θνησιµότητας ενώ αντίθετα η ζώνη χαµηλής έντασης πληµµύρας δίνει µικρό εύρος τιµών θνησιµότητας ανεξάρτητο από την ποσότητα και την ποιότητα της ειδοποίησης. Σύµφωνα µε την µέθοδο για την εκτίµηση του αριθµού απωλειών ζωής στη ζώνη υψηλής έντασης, θα πρέπει να εκτιµηθεί πρώτα ο εκτεθειµένος πληθυσµός στους πληγέντες οικισµούς. Ο εκτεθειµένος πληθυσµός εξαρτάται από καθηµερινή εργασιακή απασχόληση των κατοίκων, αναµένεται να είναι πολύ µικρότερος του µόνιµου πληθυσµού των οικισµών (της τάξεως του %) και θα χρησιµοποιηθεί σε όλες τις ζώνες πληµµυρικής έντασης. Οι εκτιµώµενες απώλειες ζωής στις θέσεις των οικισµών κατάντη του φράγµατος Σµοκόβου φαίνονται στον Πίνακα 10. Πίνακας 10. Εκτίµηση απωλειών ζωής στους απειλούµενους οικισµούς κατάντη του φράγµατος Περιγραφή εκτεθειµένος απώλειες ζωής πληθυσµός (κατ.) θνησιµότητα ηµέρα νύχτα ηµέρα νύχτα τιµή εύρος τιµή εύρος τιµή εύρος Φράγµα - - 0,75 0,3-1,0 - - Κέδρος ,75 0,3-1, Φίλια / Μελισσοχώρι ,01 0,002-0, ασοχώρι / Μαυραχάδες ,01 0,002-0, Ανώγι / Άµπελος/ Αγία Παρασκευή , , Σοφάδες , , ΣΥΝΟΛΟ Παρατηρούµε ότι η κατηγοριοποίηση των οικισµών σε διαφορετικές ζώνες έντασης πληµµύρας επηρεάζει σηµαντικά τις τιµές θνησιµότητας. Συγκεκριµένα ο οικισµός Κέδρος που θεωρήθηκε από την ανάλυση ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά από το πληµµυρικο κύµα δηλαδή ανήκει στη ζώνη υψηλής έντασης πληµµύρας, δίνει για τις συγκεκριµένες συνθήκες αστοχίας του φράγµατος περίπου θύµατα ανάλογα µε το εάν η αστοχία γίνει ηµέρα ή νύχτα. Αντίθετα οι υπόλοιποι οικισµοί που βρίσκονται κατάντη του Κέδρου και ανήκουν σε ζώνες µέτριας και χαµηλής έντασης, δίνουν συνολικά 6-13 θύµατα ανάλογα µε το εάν η αστοχία γίνει ηµέρα ή νύχτα δηλαδή ένα αριθµό θυµάτων πολύ µικρότερης τάξεως. 5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εµπειρική µέθοδος Graham δίνει αξιόπιστα αποτελέσµατα για µια ενδεικτική εκτίµηση της θνησιµότητας στην κατάντη περιοχή από πληµµύρα µετά από θραύση φράγµατος. Ωστόσο, η µέθοδος αυτή δεν περιλαµβάνει τρόπο εκτίµησης του εκτεθειµένου πληθυσµού στην πληγείσα περιοχή, ο

12 οποίος στην παρούσα εργασία εκτιµήθηκε εµπειρικά, κατά προσέγγιση και για τη συγκεκριµένη περιοχή εφαρµογής. Στην πραγµατικότητα η εκτίµηση του εκτεθειµένου πληθυσµού είναι αρκετά περίπλοκη διαδικασία αφού περιλαµβάνει ποιοτικές παραµέτρους όπως η προσβασιµότητα του περιβάλλοντος οδικού δικτύου, η ύπαρξη ή όχι σχεδίου εκκένωσης οικισµού, η εµπειρία του πληθυσµού από προηγούµενες πληµµύρες και άλλες που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ποσοτικοποιηθουν. Η εργασία αυτή στοχεύει να αναδείξει τη µέθοδο Graham ως ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων ενός πληµµυρικου γεγονότος σε ενδεχόµενη θραύση φράγµατος. Έτσι, η µέθοδος µπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση της προκαταρκτικής αξιολόγησης της πληµµυρικης διακινδύνευσης σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Μελλοντική ανάπτυξη της εργασίας µπορεί να περιλαµβάνει την παραγωγή χαρτών κινδύνου και διακινδύνευσης πληµµύρας, στους οποίους η αποτίµηση της διακινδύνευσης θα αναφέρεται στον αριθµό απωλειών ανθρώπινης ζωής. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. ANCOLD Guidelines on Risk Assessment. Australian National Committee on Large Dams. 2. Boss Corporation Boss DAMBRK User s Manual. 3. EM-DAT (Emergency events database) OFRA/CRED International Disaster Database from Catholique de Louvain, Brussels, retrieved December Fread, D. L. 1984β. DΑMBRK: The NWS Dam-break flood forecasting model. Office of Hydrology. National Weather Service. Silver Spring. Maryland. 5. Graham, W A procedure for estimating loss of life caused by dam failure. Dam Safety Office 296 report DS Graham, W Dam Failure Inundation Maps Are they accurate?. US Bureau of Reclamation. 7. Graham, W The Worst Dam Failures Why?. US Bureau of Reclamation. 8. ICOLD Dams and Floods. Guidelines and Case Studies. International Committee on Large Dams. Bulletin 125, pp ISDR Living with Risk. A Global Review of Disaster Reduction Initiatives. International Strategy for Disaster Reduction. 10. Jonkman, S.N Loss of life estimation in flood risk assessment. Theory and Applications. PhD Thesis. Delft University of Technology. 11. McClelland & Bowles Estimating life loss for dam safety risk assessment a review and new approach, IWR report 02-R Pistrika, Aim. & Tsakiris, G Flood Risk Assessment: A Methodological Framework. Proceedings of International Conference of EWRA «Water Resources Management: New Approaches and Technologies». Chania- Crete. Greece. 13. Thywissen, K Components of Risk. A Comparative Glossary. United Nations University Institute for Environment and Human Security. SOURCE No. 2/ Tsakiris, G., Nalbantis, I. & Pistrika, Aim. Comments on the EU floods directive 2007/60/EC. European Water, (submitted for publication). 15. Βαβίζος Γ., Ζαννάκη Κ., Ζαφειρόπουλος & ΣΙΑ Α.Ε., Ζαχάρωφ Ιωαν. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Επανορθωτικών Μέτρων από την Κατασκευή και Λειτουργία του Φράγµατος Σµοκόβου. 16. Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. Επίσηµη Ε- φηµερίδα Ευρωπαικής Ένωσης. 17. Υ ΡΕΤΜΕ Ο.Ε Οριστική Μελέτη Συµπληρωµατικών Αντιπληµµυρικών Έργων Πεδιάδων Ν. Καρδίτσας.

13 Hypothetical dam break: Loss of life estimation in flood risk assessment Aim. Pistrika Civil Engineer NTUA, MSc Imperial College, PhD candidate NTUA. G. Tsakiris Professor, Centre for the Assessment of Natural Hazards and Proactive Planning, NTUA. Keywords: Flood Risk, System Vulnerability, Hypothetical dam break, Mortality, Loss of life estimation ABSTRACT: According to the Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks, Member States should undertake, for each river basin district, an integrated three-step approach: a) a preliminary flood risk assessment, b) the preparation of flood hazard maps and flood risk maps and c) the production of flood risk management plans. The present work clarifies the terms flood hazard and flood risk and attempts to implement the first steps of the Directive in the case of a hypothetical dam-break flood. In particular, the selected case study is the downstream area of Smokovo Dam, where flood wave propagation is examined at the downstream communities under a dam failure scenario and the resulted vulnerability is estimated. Mortality, that is the ratio of flood fatalities over the exposed population, is considered as the indicator of the system vulnerability. In this respective, loss of life estimation is accomplished at the downstream area of the Dam that contributes to a preliminary flood risk assessment of the area in line with the Directive 2007/60/EC.

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα

Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα ΕΕΜΦ Οκτώβριος 2014-1- -2- Πίνακας Περιεχόµενων 1. Εισαγωγή...4 1.1 Σκοπός....4 1.2 Η έννοια της πληµµύρας σχεδιασµού....4

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Φώτης Π. Μάρης Επικ. Καθηγητής.Π.Θ. 2 Ο Διακρατικός

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: φράγµα, αστοχία, θραύση, υπερπήδηση, κατάρρευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα φράγµατα, όπως και άλλα µεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ιωάννης Φλώρος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Επιβλέπων : Ν. Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2009 Σκοπός Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων

Εργαλεία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαλεία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων Επιστημονικός Υπεύθυνος Επίκ. Καθηγήτρια MSc Δρ. Δρ. Νίκη Ευελπίδου Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 2 Οκτωβρίου 27 (121) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία

(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Ταμιευτήρες και Κωδικός CE09-H11 μαθήματος: Φράγματα μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος μονάδες: εργασίας (ώρες): 120

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Μ.Καββαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007 )

Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007 ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ) Τμήμα του έργου " LIFE-STRYMON / GR / 000217 " 1η και 2η Έκθεση : Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε Ι Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ Στη µνήµη του Πέτρου Βυθούλκα Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE3 ENV/GR/217 Task 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-148-3

ISBN 978-960-456-148-3 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-48-3 Copyright: Πρίνος Παναγιώτης, Eκδόσεις Zήτη, Μάρτιος 009 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτική περιγραφή των μοντέλων για όλους τους Ευρωπαίους Εταίρους. Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2014

Περιληπτική περιγραφή των μοντέλων για όλους τους Ευρωπαίους Εταίρους. Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2014 Περιληπτική περιγραφή των μοντέλων για όλους τους Ευρωπαίους Εταίρους Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2014 Το έργο SMART WATER συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμυρική επικινδυνότητα στα αστικά ρέματα και μέθοδοι αντιμετώπισης Η περίπτωση του ρέματος Φιλοθέης

Πλημμυρική επικινδυνότητα στα αστικά ρέματα και μέθοδοι αντιμετώπισης Η περίπτωση του ρέματος Φιλοθέης Ημερίδα: Διαχείριση και αξιοποίηση ρεμάτων στο αστικό περιβάλλον. Προκλήσεις και προοπτικές 19 Νοεμβρίου 2012, ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος Διοργάνωση: Δήμος Αγίου Δημητρίου Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάφροι Οχετοί Δίκτυα ομβρίων Στραγγιστικά δίκτυα Ρείθρα Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ :ΟΧΕΤΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΒΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνικό Υπόµνηµα Β Φάσης Φορέας Εκπόνησης: Επιστ.

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Integrated water resources management)

Διαβάστε περισσότερα

Κρυσταλλίδου Χ. 1, Παραλίκας Απ. 2. Τ.Κ. 17778, Ταύρος Αττικής, E-mail: xkrystallidou@yahoo.gr.

Κρυσταλλίδου Χ. 1, Παραλίκας Απ. 2. Τ.Κ. 17778, Ταύρος Αττικής, E-mail: xkrystallidou@yahoo.gr. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ «EVROS 2010» Κρυσταλλίδου Χ. 1, Παραλίκας Απ. 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Φράγµατος Μεσοβούνου Influence of the Local Geological Conditions on the Design of the Messovouno Rockfill Dam ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Ποτάμιο περιβάλλον Οι περισσότερες πλημμύρες είναι αποτέλεσμα συνδυαστικής δράσης : της συνολικής ποσότητας και έντασης της βροχής της περατότητας του εδάφους της τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιµες παράµετροι της παραµόρφωσης του φράγµατος Κρεµαστών

Κρίσιµες παράµετροι της παραµόρφωσης του φράγµατος Κρεµαστών Κρίσιµες παράµετροι της παραµόρφωσης του φράγµατος Κρεµαστών Σ.Ι. Πυθαρούλη Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών. Πανεπιστήµιο Strathclyde, Μ. Βρετανία. Σ.Κ. Στείρος Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis

Η μεταβλητή χρόνος στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η αναφορά στο χρόνο Αναφερόμενοι στο χρόνο, θα πρέπει κατ αρχάς να τονίσουμε ότι αυτός μπορεί να είναι είτε το ημερολογιακό έτος, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007.

Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007. Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007. Ν. Καζίλης, Τεχνικός Γεωλόγος, Πτ.Γεωλ, M.Sc., DIC, MBA.. ιευθυντής Ελληνικού Υποκαταστήµατος GEODATA S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014 LIFE09 ENV/GR/0297

Διαβάστε περισσότερα

Νήσος Κύπρος. Κλίµα Ηµίξηρο Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ. 9251 km. Πιο έντονα τοπογραφικά χαρακτηριστικά

Νήσος Κύπρος. Κλίµα Ηµίξηρο Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ. 9251 km. Πιο έντονα τοπογραφικά χαρακτηριστικά Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ρ.κυριάκος Κύρου Ανώτερος Υδραυλικός Μηχανικός Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Νήσος Κύπρος 3 ο µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Στοχαστική ανάλυση του πλημμυρικού γεγονότος της 17 ης Οκτωβρίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ Γιαννακκαράς Χαράλαμπος, Χριστοφίδης Στέλιος Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Αρμόδια Αρχή για τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015

Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015 Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015 Σεπτέμβριος 2015 Το νέο πρότυπο. ISO14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance for use ISO14001:2015: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ Forecasting is very dangerous, especially about the future --- Samuel Goldwyn 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Δημήτριος Κ. Παπαδήμος Κύρια προβλήματα στην περιοχή σχετιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα