Υποθετική θραύση φράγµατος: Εκτίµηση απωλειών ζωής για την αποτίµηση της διακινδύνευσης πληµµύρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποθετική θραύση φράγµατος: Εκτίµηση απωλειών ζωής για την αποτίµηση της διακινδύνευσης πληµµύρας"

Transcript

1 Υποθετική θραύση φράγµατος: Εκτίµηση απωλειών ζωής για την αποτίµηση της διακινδύνευσης πληµµύρας Αιµ. Πιστρίκα Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc Imperial College, Υ.. ΕΜΠ. Γ. Τσακίρης Καθηγητής, Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού, ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: ιακινδύνευση πληµµύρας, Τρωτότητα συστήµατος, Υποθετική θραύση φράγµατος, Θνησιµότητα, Αριθµός απωλειών ανθρώπινης ζωής ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση της διακινδύνευσης πληµ- µύρας προτείνει στα κράτη µέλη µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σε επίπεδο λεκάνης απορροής σε τρία υποχρεωτικά στάδια: α) την προκαταρκτική αξιολόγηση της διακινδύνευσης πληµµύρας, β) την παραγωγή χαρτών κινδύνου και διακινδύνευσης πληµµύρας και γ) την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης της πληµµυρικής διακινδύνευσης. Η συγκεκριµένη εργασία επιχειρεί να αποσαφηνίσει τους όρους κίνδυνος και διακινδύνευση πληµµύρας και να εφαρµόσει την Οδηγία στην κατάντη περιοχή στην περίπτωση πληµµύρας µετά από υποθετική θραύση φράγµατος. Συγκεκριµένα, επιλέγεται ως περιοχή εφαρµογής, η περιοχή κατάντη του λιθόριπτου φράγµατος Σµοκόβου, στην οποία εξετάζεται η διόδευση του πληµµυρικού κύµατος υπό συγκεκριµένες συνθήκες θραύσης και εκτιµάται αντίστοιχα η τρωτότητα του υπό απειλή συστήµατος. Ως δείκτης της τρωτότητας του συστήµατος λαµβάνεται η θνησιµότητα δηλαδή ο λόγος του αριθµού των εκτιµώµενων απωλειών ανθρώπινης ζωής προς τον εκτεθειµένο πληθυσµό. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εκτίµηση των απωλειών ζωής στην κατάντη περιοχή, επιτυγχάνεται η προκαταρκτική αξιολόγηση της διακινδύνευσης της πληµµύρας και θεµελιώνεται επίσης το δεύτερο στάδιο της Οδηγίας, δηλαδή η παραγωγή χαρτών κινδύνου και διακινδύνευσης της πληµµύρας. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εφαρµόσει το πρώτο στάδιο της Οδηγίας, αυτό της προκαταρκτικής αξιολόγησης, στην περίπτωση πληµµύρας µετά από υποθετική θραύση φράγµατος. Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ δεν αναφέρει ρητά το συγκεκριµένο τύπο πληµµύρας, ωστόσο ξεκάθαρα επισηµαίνει ότι το πρώτο στάδιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης στοχεύει στην αναγνώριση εκείνων των περιοχών, όπου η διακινδύνευση από πληµµύρα κρίνεται σηµαντική είτε σήµερα είτε στο άµεσο µέλλον και ότι τα κράτη µέλη της ΕΕ οφείλουν να ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο έως το τέλος του 2011 {16}. Συγκεκριµένα το δεύτερο κεφάλαιο της Οδηγίας αναφέρεται στο περιεχόµενο της προκαταρκτικής αξιολόγησης του κινδύνου πληµµύρας σε επίπεδο λεκάνης απορροής και µεταξύ των άλλων αναφέρεται στην «αξιολόγηση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των µελλοντικών πληµµυρών στην υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονοµιά και την οικονοµική δραστηριότητα,..». Ακόµη στο τρίτο κεφάλαιο της Οδηγίας, που περιγράφει το στάδιο παραγωγής χαρτών πληµµυρικού κινδύνου και διακινδύνευσης, αναφέρει ότι «οι χάρτες κινδύνου πληµµύρας περιγράφουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται µε τις πληµµύρες και εκφράζονται ως εξής: α) ενδεικτικός αριθµός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν...»{16}. Με βάση τις παραπάνω αναφορές η νέα Οδηγία για τις πληµµύρες υπογραµµίζει την αναγκαιότητα για την εκτίµηση όχι µόνο των υλικών ζηµιών αλλά και των απωλειών ανθρώπινης ζωής που ενδέχεται να προκληθούν υπό συγκεκριµένα σενάρια ακραίας πληµµύρας.

2 Σε ότι αφορά τους όρους «κίνδυνος πληµµύρας» και «διακινδύνευση πληµµύρας», η συγκεκριµένη εργασία δεν υιοθετεί την προτεινόµενη ορολογία της ελληνικής έκδοσης της Οδηγίας {16} αλλά τις επιταγές της ιεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγµάτων {8} και τη διεθνή βιβλιογραφία {1, 12, 13, 14}, σύµφωνα µε τις οποίες ο όρος «κίνδυνος πληµµύρας» αναφέρεται στην πιθανότητα εµφάνισης ενός πληµµυρικού γεγονότος υπό συγκεκριµένες χωροχρονικές συνθήκες ενώ ο όρος «διακινδύνευση πληµµύρας» αναφέρεται στις δυσµενείς επιπτώσεις αµέσως µετά το πέρας του πληµµυρικού γεγονότος στην πληγείσα περιοχή. Ο ορισµός αυτός της διακινδύνευσης πληµµύρας τονίζει τη ση- µαντικότητα της εκτίµησης της πληµµυρικής ζηµιάς. Με βάση αυτό το σκεπτικό η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εφαρµογή µιας εµπειρικής µεθόδου εκτίµησης απωλειών ανθρώπινης ζωής υπό συγκεκριµένες συνθήκες υποθετικής θραύσης φράγµατος. Με αυτό τον τρόπο η εργασία καταλήγει στην αποτίµηση της διακινδύνευσης στη πληγείσα περιοχή κατάντη του φράγµατος. Στην επόµενη παράγραφο δίνεται µια σύντοµη περιγραφή του φράγµατος Σµοκόβου και της εν δυνάµει πληγείσας περιοχής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της α- νάλυσης διόδευσης πληµµυρικού κύµατος υπό συγκεκριµένες συνθήκες υποθετικής θραύσης φράγµατος σε επιλεγµένες θέσεις διατοµών κατάντη του φράγµατος και αναφέρονται οι παραδοχές της ανάλυσης. Ακολουθεί η παρουσίαση της εµπειρικής µεθόδου εκτίµησης αριθµού απωλειών ανθρώπινης ζωής και η εφαρµογή της στην κατάντη του φράγµατος πληγείσα περιοχή. Η µέθοδος έχει ως αποτέλεσµα την εκτίµηση της θνησιµότητας στις θέσεις των κατάντη πληγέντων οικισµών και την εκτίµηση ενδεικτικού αριθµού απωλειών ζωής στους πληγέντες οικισµούς. Τέλος, συνοψίζονται οι κρίσιµες παραδοχές και τα κύρια συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εργασία. 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΦΡΑΓΜΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ Τα στοιχεία που είχαµε στη διάθεσή µας για την ανάλυση της διόδευσης πληµµυρικού κύµατος ήταν η έκθεση (εισαγωγικό µέρος) της µελέτης "Οριστική µελέτη συµπληρωµατικών αντιπληµµυρικών έργων πεδιάδων ν. Καρδίτσας" {17} και η "Μελέτη περιβαλλοντικων επιπτώσεων και επανορθωτικών µέτρων από την κατασκευη και λειτουργια του φραγµατος Σµοκόβου"{15} που αφορά την περιγραφή των τεχνικών έργων του φράγµατος. Επίσης ήταν γνωστά τα διαγράµµατα στάθµης επιφάνειας και στάθµης όγκου του ταµιευτήρα καθώς και η οριζοντιογραφία της ευρύτερης περιοχής από τη θέση του φράγµατος µέχρι τη κωµόπολη των Σοφάδων σε κλίµακα 1: Γενικά χαρακτηριστικά της εν δυνάµει πληγείσας περιοχής κατάντη του φράγµατος Το αρδευτικό φράγµα Σµοκόβου βρίσκεται πάνω από το ποταµό Σοφαδίτη (π. Ονόχωνος) στην ορεινή ζώνη και σε απόσταση 28 km περίπου από την κωµόπολη των Σοφάδων και 32 km περίπου από την πόλη της Καρδίτσας, στη Θεσσαλία. Ο ποταµός Σοφαδίτης είναι ένας από τους πολυάριθµους παραπόταµους του Πηνειού, ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό συλλεκτήρα των νερών της περιοχής Θεσσαλίας. Ο Σοφαδίτης κατευθύνεται προς το βορρά και εκβάλλει στο ποταµό Φαρσαλίτη και κατόπιν στον Ενιπέα, παραπόταµο του Πηνειού {15}. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, στην έξοδο της στενής κοίτης του Σοφαδίτη και σε απόσταση µόλις 10 km κατάντη της θέσης του φράγµατος, βρίσκεται ο οικισµός Κέδρος. Ακολουθούν κατά µήκος του ποταµού και σε απόσταση ενός - δύο χιλιοµέτρων ο ένας από τον άλλο, οι οικισµοί Φίλια, Μαυραχάδες, Μελισσοχώρι, ασοχώρι, Άµπελος, Ανώγιο και Αγία Παρασκευή, και τέλος η κω- µόπολη των Σοφάδων σε απόσταση περίπου 28 km από τη θέση του φράγµατος. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία {5, 11} οι µελέτες εκτίµησης απωλειών ζωής λόγω ενδεχόµενης αστοχίας φράγµατος θα πρέπει να επεκτείνονται στην κατάντη περιοχή περίπου km για την κατηγορία χωµάτινο φράγµατος ύψους περίπου 100 m. Στις θέσεις των προαναφερόµενων οικισµών θα εξεταστεί στη συνέχεια το ενδεχόµενο να υποστούν ανθρώπινες απώλειες ανάλογα µε τη δίοδο και τις ζώνες επιρροής του πληµµυρικού κύµατος υπό συγκεκριµένες συνθήκες αστοχίας του φράγµατος.

3 Β Εικόνα 1: Θέσεις οικισµών σε τοπογραφικό χάρτη της περιοχής κλίµακας 1:50,000 Τα πληθυσµιακά και κοινωνικής φύσεως στοιχεία των οικισµών φαίνονται στον Πίνακα 1 λαµβάνοντας υπόψη την απογραφή του 2001 και εκτιµήσεις σχετικά µε την εργασιακή απασχόληση των µόνιµων κατοίκων. Πίνακας 1. Πληθυσµιακά στοιχεία των οικισµών κατάντη του φράγµατος σε απόσταση περίπου 30 km Οικισµοί Μόνιµος Πληθυσµός Οµάδα Ενεργός Απασχόληση (απογραφή 2001) Ηλικιών* πληθυσµός εντός οικισµού εκτός οικισµού Κέδρος Φίλια Μελισσοχώρι ασοχώρι Μαυραχάδες Άµπελος Aνώγειο Αγία Παρασκευή Σοφάδες *παιδιά 0-14 ετών και ηλικιωµένοι 80 ετών και άνω Τα κτήρια στους υπό απειλή οικισµούς είναι στην πλειοψηφία τους µόνιµες κατοικίες, ισόγεια ή διώροφα σπίτια θεµελιωµένα σε πλάκα µε σκελετό από σκυρόδεµα και απλή τοιχοποιία. Η παραπάνω κατανοµή πληθυσµού σε ενεργό καθώς επίσης και σε πληθυσµό εντός και εκτός οικισµού χρησιµοποιήθηκε στην εκτίµηση του µεγέθους του εκτεθειµένου πληθυσµού. Συγκεκριµένα θεωρήθηκε ως εκτεθειµένος πληθυσµός για την περίπτωση της ηµέρας ο πληθυσµός εντός οικισµού (περίπου 10-20% µόνιµου πληθυσµού) µαζί µε τον πληθυσµό ευπαθών οµάδων ηλικιών και για την περίπτωση της νύχτας ο µη ενεργός πληθυσµός (µόνιµος - ενεργός) πάλι µαζί µε τον πληθυσµό ευπαθών οµάδων ηλικιών. Να σηµειωθεί ότι δεν λήφθηκε υπόψη η εποχιακή διακύµανση του ενεργού πληθυσµού στις εκτιµήσεις του εκτεθειµένου πληθυσµού. 2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά φράγµατος και ταµιευτήρα Η λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη, ορθογωνίου περίπου σχήµατος, έχει επιφάνεια περίπου 380 km 2 έως τη θέση του φράγµατος, µε µέσο υψόµετρο 621 m. Η µέση βροχόπτωση, στη λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη, είναι της τάξης των 1000 mm και η µέση ετήσια παροχή του, στη θέση του φράγµατος ανέρχεται περίπου σε 7 m 3 /sec, όπως προέκυψε από µετρήσεις κατά το διάστηµα

4 {15}. Η ανώτατη στάθµη λειτουργίας του ταµιευτήρα είναι στη στάθµη +375 m και η κατώτατη στάθµη λειτουργίας του στο υψόµετρο +331 m. Η ολική χωρητικότητα είναι 240 x 10 6 m 3 µε ωφέλιµο όγκο 200 x 10 6 m 3. Σύµφωνα µε την "Μελετη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανορθωτικών µέτρων από την κατασκευή και λειτουργία του φράγµατος Σµοκόβου" {15}, το φράγµα Σµοκόβου είναι λιθόρριπτο µε κεκλιµένο, προς τα ανάντη, κεντρικό αργιλικό πυρήνα. Έχει ύψος περίπου 100 m πάνω από την κοίτη του ποταµού, υψόµετρο στέψης στο +382 m και µήκος στέψης περίπου 450 m, και πλάτος στέψης 11 m. Στο αριστερό αντέρεισµα έχει τοποθετηθεί ανοικτός υπερχειλιστης πλάτους 8 m, µήκους περίπου 250 m και υψόµετρο στέψης στο +375 m. Για το σχεδιασµό του υπερχειλιστη, έχει ληφθει υπόψη πληµµύρα µε περίοδο επαναφοράς Τ=5000 έτη και αιχµή παροχής 2071 m 3 /sec. Τέλος, το στόµιο υδροληψίας του εκκενωτή πυθµένα βρίσκεται σε υψόµετρο +322 m και συνδέεται µε τη σήραγγα εκτροπής, η οποία σχεδιάστηκε µε µέγιστη παροχετευτικότητα 335 m 3 /sec. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΟ ΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ 3.1 Θεωρητικό υπόβαθρο Το φράγµα Σµοκόβου είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, λιθόρριπτο φράγµα µε κεντρικό αδιαπέρατο πυρήνα και κατά συνέπεια ανήκει στην κατηγορία των εύκαµπτων φραγµάτων. ύο σηµαντικά µειονεκτήµατα των εύκαµπτων φραγµάτων έναντι των άκαµπτων φραγµάτων είναι α) η ευπάθειά τους και µεγάλη πιθανότητα καταστροφής τους σε περίπτωση υπερπήδησης και β) η πιθανότητα καταστροφής τους λόγω της «διασωλήνωσης» (piping). Γενικά, ο συνηθέστερος µηχανισµός αστοχίας που συναντάται στα εύκαµπτα φράγµατα άνω των 15 m, είναι η περίπτωση της υπερπήδησης πληµµύρας πάνω από τη στέψη του φράγµατος. Στην περίπτωση αυτή, η θραύση δεν γίνεται στιγµιαία αλλά διαρκεί κάποιο χρόνο (συνήθως πάνω από µία ώρα) ο οποίος εξαρτάται από το ύψος του φράγµατος, τον τύπο των χρησιµοποιηθέντων υλικών, το βαθµό συµπύκνωσής τους και την ποσότητα του νερού που υπερπήδησε το φράγµα {1, 8}. Η αστοχία αρχίζει µε τη δηµιουργία ενός ρήγµατος, το οποίο διευρύνεται προοδευτικά προς τη βάση του φράγµατος. Το πλάτος του ρήγµατος είναι συνήθως µικρότερο από το συνολικό πλάτος του φράγµατος. Η µορφή του ρήγµατος εξαρτάται από τα υλικά και τη διαδικασία κατασκευής του φράγµατος και είναι γενικά τραπεζοειδούς µορφής και σε ορισµένες περιπτώσεις ορθογωνικής ή τριγωνικής µορφής. Σηµαντικό για την ανάλυση είναι το γεγονός ότι ο όγκος και η αιχµή του υδρογραφήµατος εκροής εξαρτώνται σηµαντικά από το χρόνο σχηµατισµού του ρήγµατος και τη µορφή του ανοίγµατος {1, 8}. Στην προκειµένη περίπτωση για την ανάλυση των συνεπειών ενδεχόµενης αστοχίας του φράγµατος χρησιµοποιήθηκε υπολογιστικό πρόγραµµα BOSS DAMBRK version 3.0, το οποίο αποτελεί ε- µπλουτισµένη εκδοχή του προγράµµατος, του καθηγητή D.L.Fread, 1991 NWS DAMBRK program {2}. Η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την NWS (National Weather Service) των ΗΠΑ συνίσταται στη χρήση αριθµητικών µοντέλων για την ανάλυση του φαινοµένου και συγκεκριµένα του µοντέλου FLDWAV του οποίου εξέλιξη αποτελεί το DΑMBRK {4}. Στο πρόγραµµα γίνεται δεκτό ότι η καταστροφή του φράγµατος γίνεται βαθµιαία και το άνοιγµα έχει γενικά τραπεζοειδή µορφή και οριακά ορθογωνική. Η ροή του νερού µέσα από το συνεχώς διευρυνόµενο άνοιγµα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις θεωρίες ροής πάνω από εκχειλιστές πλατιάς στέψης {2} Σχόλιο για την ακρίβεια των υπολογισµών του προγράµµατος DAMBRK Το πρόγραµµα του DΑMBRK απαιτεί από το χρήστη την εισαγωγή πολλών παραµέτρων και µεταβλητών, πολλές από τις οποίες υπολογίζονται όχι αναλυτικά αλλά εµπειρικά από µετρήσεις σε πραγµατικές περιπτώσεις αστοχιών όπως είναι η µορφή και ο χρόνος σχηµατισµού του ρήγµατος, το σχήµα του καναλιού κατάντη της θέσης του φράγµατος, ο συντελεστής τραχύτητας Manning για τις θέσεις των διατοµών κατάντη, µια εκτίµηση σε κάθε θέση διατοµής για το εάν κάθε κοµµάτι της εκάστοτε διατοµής αποθηκεύει ή διοδεύει νερό κατάντη και εάν υπάρχουν άλλες απώλειες νερού

5 από το σύστηµα. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος υπάρχει εποµένως µεγάλο περιθώριο για λανθασµένες εκτιµήσεις, οι οποίες συσσωρευτικά να καταλήξουν σε ανακριβή αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε µελέτη του Graham, η οποία δηµοσιεύτηκε το 2000 και βασίστηκε σε περιστατικά πραγµατικών αστοχιών 40 περίπου χωµάτινων φραγµάτων, φαίνεται ότι τα όρια κατάκλυσης της κατάντη του φράγµατος περιοχής που προκύπτουν από ανάλογες αναλύσεις υποθετικής θραύσης φράγµατος µπορούν άνετα να χρησιµοποιηθούν σε σχέδια έκτακτης ανάγκης {6, 7}. Τα όρια κατάκλυσης προκύπτουν συνήθως υπερεκτιµηµένα µε τη χρήση του DAMBRK αλλά αρκετά κοντά στην πραγµατικότητα και έτσι η συνέπεια π.χ. της εκκένωσης υπερβολικά πολλών ανθρώπων θεωρείται ασήµαντη. Στην περίπτωση, ωστόσο, εκτίµησης της πληµµυρικής ζηµιάς, οι συνέπειες της υπερεκτίµησης των ορίων κατάκλυσης είναι πιο σηµαντικές, εντούτοις γίνονται συνήθως δεκτές υπέρ της ασφαλείας. Σηµαντικό πρόβληµα ανακρίβειας εντοπίζεται στους χρόνους άφιξης του µετώπου πληµµυρικου κύµατος, όπου ως χρόνος άφιξης ορίζεται ο χρόνος που περνά µέχρι να ανέβει η στάθµη του νερού κατά 0,304 m σε κάθε επιλεγµένη θέση.είναι αρκετά πιθανό οι χρόνοι αυτοί να βρεθούν ακόµα πιο αναξιόπιστοι, όσο το πληµµυρικο κύµα αποµακρύνεται από τη θέση του φράγµατος. Το παρακάτω γράφηµα δείχνει, για παράδειγµα, τον λανθασµένο υπολογισµό του προγράµµατος στη θέση διατοµής που βρίσκεται 25 km απόσταση από το φράγµα Σµοκόβου. Ωστόσο, λόγω έλλειψης εµπειρικού υπόβαθρου στην περιοχή, οι χρόνοι αυτοί χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα κατά την εφαρµογή της µεθόδου εκτίµησης απωλειών ζωής. Εικόνα 2: Γράφηµα χρόνου άφιξης πληµµυρικού κύµατος και χρόνου άφιξης αντίστοιχης αιχµής υπό σενάριο υποθετικής θραύσης 3.2 Εφαρµογή: ιόδευση πληµµυρικού κύµατος στην περιοχή κατάντη του φράγµατος Σµοκόβου Το σενάριο υποθετικής θραύσης του φράγµατος Σµοκόβου αναπτύχθηκε µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φράγµατος, τα βροχοµετρικά δεδοµένα της περιοχής και τα συµπεράσµατα στατιστικών αναλύσεων της επιτροπής της ICOLD και της ANCOLD αντίστοιχα, βάσει πραγµατικών περιστατικών αστοχίας. Πίνακας 2. Συνθήκες υποθετικής θραύσης φράγµατος Αιχµή υδρογραφή- µατος εκροής (*10 3 m 3 /s) Χρόνος σχηµατισµού ρήγµατος (h) Σχήµα Ρήγµατος ύψος (m) πλάτος(m) Κλίση πρανών 40 1, :1 Για τους παραπάνω υπολογισµούς, θεωρήθηκε επίσης ότι ισχύουν οι παρακάτω παραδοχές: Μηχανισµός αστοχίας; υπερπήδηση πληµµύρας πάνω από τη στεψη φράγµατος Σχήµα ρήγµατος; ορθογωνικό

6 Ταµιευτήρας πλήρης µέχρι τη στέψη του εκχειλιστή κατά τη στιγµή έναρξης σχηµατισµού του ρήγµατος µε σύγχρονη εισροή πληµµυρικού υδρογραφήµατος περιόδου επαναφοράς Τ=5000 έτη και συγχρονη ολική εκροη ίση µε 300 m 3 /sec Οι θέσεις διατοµών στην κατάντη περιοχή που φαίνονται σε οριζοντιογραφία στον τοπογραφικό χάρτη κλίµακας 1: 50,000 (Εικ. 1), επιλέχθηκαν ετσι ώστε να φτάνουν οριζοντιογραφικά µέχρι και τα όρια των οικισµών. Η περιγραφή τους δίνεται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3. Οι επιλεγµένες θέσεις διατοµών στην κατάντη του φράγµατος περιοχή Χ.Θ. Συντελεστής µεγ. Πλάτος διατοµής (km) (km) Manning διόδευση αποθήκευση Περιγραφή ιατοµή 1 0,0 0,05 0,5 - Φράγµα ιατοµή 2 3,5 0,05 0, ιατοµή 3 8,0 0,05 0,5 - - ιατοµή 4 13,0 0,05 0,4 - Κέδρος ιατοµή 5 Φίλια / Μελισσοχώρι 14,5 0,04 0,8 1,2 ασοχώρι / Μαυ- 18,3 0,04 1,6 4,4 ιατοµή 6 20,5 0,04 3,0 5,0 ραχάδες Ανώγι / Άµπελος/ Αγία Παρασκευή ιατοµή 7 ιατοµή 8 25,5 0,035 6,0 4,0 - ιατοµή 9 28,8 0, Σοφάδες Σε καθεµία από τις διατοµές υπολογίστηκαν µε τη χρήση του προγράµµατος DAMBRK η µέγιστη παροχή σε m 3 /s, το µέγιστο ύψος κατάκλυσης σε m, ο χρόνος άφιξης του µετώπου πληµµυρικού κύµατος σε hrs και ο χρόνος άφιξης της αιχµής του πληµµυρικού κύµατος σε h. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για το φραγµα Σµοκοβου δίνονται στον Πίνακα 4 για τις χαρακτηριστικές θέσεις του φράγµατος και των κατάντη οικισµών. Πίνακας 4. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα υπολογισµών µε τη χρήση του DAMBRK Περιγραφή µεγ. παροχή (*10 3 m 3 /s) µεγ. βάθος ροής (m) χρόνος άφιξης πληµ. µετώπου (h) χρόνος αιχµής (h) Φράγµα 40,0 46,0 0,15 1,50 Κέδρος 32,0 20,0 0,90 1,80 Φίλια / Μελισσοχώρι 31,5 12,0 1,05 1,95 ασοχώρι / Μαυραχάδες 28,5 10,0 1,35 2,20 Ανώγι / Άµπελος/ Αγία Παρασκευή 27,0 8,0 1,50 2,35 Σοφάδες 20,5 5,0 1,90 3,20 4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 4.1 Εισαγωγικό σχόλιο Ένας από τους πιο αξιόπιστους ορισµούς της τρωτότητας (vulnerability) ενός συστήµατος έχει δοθεί από την ιεθνή Στρατηγική για τη Μείωση της ιακινδύνευσης (ISDR) {9} και αναφέρει ότι

7 ως «τρωτότητα» µπορεί να θεωρηθούν «οι συνθήκες και διαδικασίες που απορρέουν από φυσικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονοµικούς παράγοντες και οι οποίες αυξάνουν την ευπάθεια µιας κοινότητας στην επίδραση φυσικών κινδύνων». Η ανάλυση της τρωτότητας ενός συστήµατος επιχειρείται συνήθως µέσω οικονοµικών και κοινωνικών δεικτών {13} που ποσοτικοποιούν τις επιπτώσεις που έχει ένα συγκεκριµένο π.χ. πληµµυρικο γεγονός σε ένα πληγέντα οικισµό. Με βάση αυτό το σκεπτικό ως δείκτης της τρωτότητας ενός συστήµατος µπορεί να θεωρηθεί η θνησιµότητα που ορίζεται ως ο λόγος του αριθµού εκτιµώµενων απωλειών ανθρώπινης ζωής προς τον εκτεθειµένο πληθυσµό του υπό απειλή οικισµού. Η Εικόνα 3 δίνει µια σχηµατική παρουσίαση των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας θνησιµότητας για διαφορετικούς τύπους πληµµύρας {10}. Τα αποτελέσµατα αυτά πρόεκυψαν µε δεδοµένα από τη ιεθνή Τράπεζα Καταστροφών - OFDA / CRED International Disaster Database (EM-DAT) {3}, η οποία καταγράφει παγκοσµίως όλα τα πληµµυρικα γεγονότα µείζονος σηµασίας και τον αντίστοιχο αριθµό θυµάτων και πληγέντων ανθρώπων. Η µέση τιµή θνησιµότητας (mortality) φαίνεται µε µια κουκκίδα και τα όρια εµπιστοσύνης 10% και 90% φαίνονται µε οριζόντιες γραµµές. Εικόνα 3: Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας θνησιµότητας για διάφορους τύπους πληµµύρας {10} Η µέση τιµή θνησιµότητας σχετίζεται µε α) την δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης και εκκενωσης του πληθυσµού και β) µε την ένταση των πληµµυρικων φαινοµένων (π.χ. ταχύτητα, βάθος ροής, ρυθµός ανύψωσης νερού). Η ποιοτική σύγκριση των διαφορετικών τύπων πληµµύρας στο γράφηµα δείχνει ότι οι συνηθέστερες περιπτώσεις εξαιρετικών συνθηκών πληµµύρας και περιορισµένου χρόνου εκκένωσης είναι οι πληµµύρες από θραύσεις φραγµάτων και οι ραγδαίες πληµµύρες (flash floods), οι οποίες δίνουν µεγάλες τιµές θνησιµότητας {10}. Ένας γενικός κανόνας εκτίµησης απωλειών ζωής είναι ότι οι απώλειες ισούνται µε το 1% του εκτεθειµένου πληθυσµού ιδιαίτερα για παράκτιες πληµµύρες εάν και στην περίπτωση πληµµύρων από θραύση φράγµατος παρουσιάζεται µεγάλο εύρος και µεγάλη διακύµανση στις εκτιµήσεις απωλειών ζωής {7}. 4.2 Μέθοδος εκτίµησης απωλειών ανθρώπινης ζωής Τα περισσότερα εµπειρικά µοντέλα εκτίµησης απωλειών ζωής στη διεθνή βιβλιογραφία στηρίχτηκαν σε στατιστικές αναλύσεις ιστορικών περιστατικών θραύσης φράγµατος και περιλαµβάνουν τις µεταβλητές «εκτεθειµένος πληθυσµός», «διαθέσιµος χρόνος για εκκένωση» {11} και κάποιες φορές παραµέτρους της πληµµύρας όπως είναι το ύψος κατάκλυσης και το γινόµενο ύψους νερού x ταχύτητα ροής {5}. Πιο πρόσφατες έρευνες οδήγησαν στην ανάπτυξη προγραµµάτων όπως είναι το πρόγραµµα «Life- Sim», το οποίο αναπτύχτηκε το 2002 στον Καναδά και περιλαµβάνει διάφορες κατηγορίες µεταβλητών για να περιγράψει την πληµµύρα και την υπό απειλή περιοχή, το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης και εκκένωσης και τέλος τον εκτεθειµένο πληθυσµό. Το πρόγραµµα «LifeSim» διακρίνει ζώνες διαφορετικών συνθηκών πληµµύρας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για ντετερµινιστι-

8 κούς και για πιθανοτικούς υπολογισµούς. Ωστόσο, το σηµαντικό µειονέκτηµα του προγράµµατος είναι η εισαγωγή µεγάλου αριθµού µεταβλητών για τις οποίες υπάρχει συνήθως πολύ λίγη εµπειρική πληροφορία διαθέσιµη {11}. Σε αντίθεση µε την παραπάνω αναλυτική µέθοδο, ο Graham παρουσίασε το 1999 µια εµπειρική µέθοδο εκτίµησης απωλειών ανθρώπινης ζωής από πληµµύρες λόγω θραύσης φράγµατος {5}. Με τη µέθοδο αυτή προτείνονται συγκεκριµένες τιµές και εύρη τιµών θνησιµότητας ανάλογα µε την ένταση των πληµµυρικων συνθηκών, τον χρόνο έγκαιρης ειδοποίησης και εκκένωσης και την κατανόηση της έντασης της πληµµύρας από τον πληθυσµό. Χρησιµοποιούνται ποσοτικά κριτήρια για τον καθορισµό ζωνών έντασης πληµµύρας (υψηλής, µέτριας και χαµηλής) που βασίζονται στο µέγιστο ύψος κατάκλυσης και στην παράµετρο DV = (ύψους νερού) x (ταχύτητα ροής) και µπορεί να υπολογιστεί µε βάση την παρακάτω εξίσωση. DV Q Q df 2.33 = (1) W df όπου Q df είναι η αιχµή της παροχής σε συγκεκριµένη θέση από την αστοχία του φράγµατος, Q 2.33 είναι η µέση υπερετήσια παροχή στην ίδια θέση, και W df είναι το µέγιστο πλάτος κατάκλυσης στην ίδια θέση διατοµής. ιακρίνονται, επίσης τρεις κατηγορίες διαθέσιµου χρόνου προειδοποίησης: καθόλου / ελάχιστος χρόνος (< 15 λεπτά), µερικός χρόνος (15 60 λεπτά) και επαρκής χρόνος προειδοποίησης ( > 60 λεπτά). Η παράµετρος «κατανόηση πληµµύρας» εξαρτάται από το εάν η ειδοποίηση λήφθηκε και κατανοήθηκε ξεκάθαρα από τον πληθυσµό και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: στην ασαφή κατανόηση και στην ακριβή κατανόηση {5}. Οι προτεινόµενες τιµές θνησιµότητας βασίζονται στην στατιστική ανάλυση 40 πραγµατικών περιστατικών θραύσης φράγµατος > 15m που συνέβησαν από το 1960 µέχρι σήµερα στις ΗΠΑ. Συνοπτικά η µέθοδος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 5. Τιµές θνησιµότητας για την εκτίµηση απωλειών ζωής από θραύση φράγµατος {5} Ένταση Πληµµύρας ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ Κατανόηση θνησιµοτητα Πληµµύρας Προτεινόµενη Τιµή Προτεινόµενο Εύρος Χρόνος Ειδοποίησης (Μιν) χωρίς ειδοποίηση µη εφαρµόσιµος 0,75 0,3 έως 1,00 15 έως 60 ασαφής ακριβής ασαφής > 60 ακριβής Οι παραπάνω τιµές θνησιµότητας εφαρµόζονται στον πληθυσµό που θεωρείται ότι παραµένει στην περιοχή κατάκλυσης και µετά την ειδοποίηση. Οδηγία για την εκτί- µηση του πληθυσµού αυτού δεν δίνεται. χωρίς ποίηση ειδο- µη εφαρµόσιµος 0,15 0,03 έως 0,35 15 έως 60 ασαφής 0,04 0,01 έως 0,08 ακριβής 0,02 0,005 έως 0,04 > 60 ασαφής 0,03 0,005 έως 0,06 ακριβής 0,01 0,002 έως 0,02 χωρίς ειδοποίηση µη εφαρµόσιµος 0,01 0,0 to 0,02 15 έως 60 ασαφής 0,007 0,0 to 0,015 ακριβής 0,002 0,0 to 0,004 ασαφής 0,0003 0,0 to 0,0006 > 60 ακριβής 0,0002 0,0 to 0,0004

9 4.3 Εφαρµογή της µεθόδου στους κατάντη του φράγµατος υπό απειλή οικισµούς Για την εφαρµογή της µεθόδου του Graham στην περίπτωση πληµµύρας από υποθετική θραύση του φράγµατος Σµοκόβου, έγινε αρχικά η κατηγοριοποίηση κάθε διατοµής σε ζώνες έντασης πληµµύρας (flood severity zones) µε βάση την παράµετρο DV. Η παράµετρος DV θεωρείται αξιόπιστος δείκτης του βαθµού καταστροφής που µπορεί να προκαλέσει µια πληµµύρα σε µια κατασκευή. Όταν DV < 4,6 m 2 /s τότε η ένταση της πληµµύρας στη συγκεκριµένη διατοµή θεωρείται χαµηλή και αντίστοιχα όταν DV > 4,6 m 2 /s τότε η ένταση της πληµµύρας θεωρείται µέτρια. Για να θεωρηθεί ότι µια διατοµή ανήκει σε ζώνη υψηλής έντασης πληµµύρας θα πρέπει το βάθος ροής στη διατοµή να έχει ιδιαίτερα µεγάλη τιµή, η οποία να παίρνει τη µέγιστη τιµή της σε διάστηµα λίγων λεπτών. Στη ζώνη υψηλής έντασης πληµµύρας θεωρείται ότι η πληµµύρα είναι τόσο καταστροφική που µένουν ελάχιστα ή καθόλου ίχνη κατασκευής ή ανθρώπινης δραστηριότητας µετά το πέρασµα της πληµµύρας {5}. Τέλος, τονίζεται ότι τα µέγιστα ύψη νερού και οι αιχµές παροχής που υπολογίζονται από το πρόγραµµα είναι αποτέλεσµα συσσωρευµένων απλοποιητικών παραδοχών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη γεωµετρία κάθε διατοµής (λαµβάνεται κατά παραδοχή τραπεζοειδής) και την εκτίµηση οµοιόµορφου σε όλη τη διατοµή συντελεστή Manning. Στον πίνακα 6 παρατηρούµε ότι η ζώνη υψηλής έ- ντασης του πληµµυρικού φαινοµένου εκτείνεται σε απόσταση περίπου 13 km από τη θέση του φράγµατος, γεγονός που θέτει σε άµεσο κίνδυνο τους κατοίκους στον οικισµό Κέδρο. Πίνακας 6. Καθορισµός ζωνών πληµµυρικης έντασης υπό συγκεκριµένες συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Περιγραφή µεγ. παροχή (*10 3 m 3 /s) µέση υπερετησια παροχή (m 3 /s) DV (m 2 /s) Ένταση Πληµµύρας Φράγµα 40,0 7,0 99,98 ΥΨΗΛΗ Κέδρος 32,0 8,0 63,98 ΥΨΗΛΗ Φίλια / Μελισσοχώρι 31,5 8,0 15,75 ΜΕΤΡΙΑ ασοχώρι / Μαυραχάδες 28,5 9,0 5,70 ΜΕΤΡΙΑ Ανώγι / Ά- µπελος/ Αγία 27,0 9,0 3,37 ΧΑΜΗΛΗ Παρασκευή Σοφάδες 20,5 10,0 1,71 ΧΑΜΗΛΗ Το επόµενο βήµα για την εφαρµογή της µεθόδου είναι η εκτίµηση του χρόνου ειδοποίησης (warning time) όπου γίνεται η παραδοχή ότι ο χρόνος ειδοποίησης που απαιτείται για να εκκενωθεί ο οικισµός και ο διαθέσιµος χρόνος για εκκένωση είναι ο ίδιος, δηλαδή θεωρούµε ότι η αντίδραση του υπό απειλή πληθυσµού είναι ακαριαία. Σύµφωνα µε τη µέθοδο ισχύει (χρόνος ειδοποίησης) = (χρόνος άφιξης πληµµυρικού µετώπου) (χρόνος έναρξης ειδοποίησης θραύσης). Για την εκτίµηση του χρόνου έναρξης ειδοποίησης θραύσης χρησιµοποιείται ο Πίνακας 7. Στην περίπτωση του φράγµατος Σµοκόβου επιλέγεται αστοχία λόγω υπερπήδησης και λεκάνη απορροής µέχρι τη θέση του φράγµατος µεγαλύτερη σε εµβαδό από 260 km 2. Επίσης θεωρείται ότι υπάρχουν πολλοί παρατηρητές στο φράγµα δεδοµένου ότι στη στέψη του φράγµατος περνά δρόµος ο οποίος χρησιµοποιείται συχνά από τους ντόπιους για τις µετακινήσεις τους. Για την τελική εκτίµηση του διαθέσι- µου χρόνου ειδοποίησης λαµβάνουµε υπόψη και τις δυο περιπτώσεις της ηµέρας και της νύχτας. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 8. Πίνακας 7. Οδηγός για την εκτίµηση του χρόνου έναρξης προειδοποίησης θραύσης {5}

10 ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓ- ΜΑΤΟΣ χωµάτινο ΑΙΤΙΟ ΘΡΑΥ ΣΗς υπερπήδηση ειδικες παρατηρησεισ λεκάνη απορροής έως φράγµα < 260 km 2 λεκάνη απορροής έως φράγµα < 260 km 2 λεκάνη απορροής έως φράγµα > 260 km 2 λεκάνη απορροής έως φράγµα >260 km 2 χρονοσ θραυσησ ηµέρα νύχτα ηµέρα νύχτα ποτε η ειδοποιηση θραυσησ φραγµατος ενεργοποιειται ; πολλοί παρατηρητές καθόλου παρατηρητές στο στο φράγµα φράγµα 0,25 ώρες πριν την αστοχία 0,25 ώρες µετά την αστοχία 2 ώρες πριν την α- στοχία 1 έως 2 ώρες πριν την αστοχία 0,25 ώρες αφού το κύµα φτάσει στην πληγείσα περιοχή 1 ώρα αφού το κύµα φτάσει στην πληγείσα περιοχή 1 ώρα πριν την αστοχία 0 έως 1 ώρες πριν την αστοχία Πίνακας 8. Εκτίµηση του διαθέσιµου χρόνου ειδοποίησης Περιγραφή Χρόνος άφιξης πληµ. κύµατος (hrs) Χρόνος έναρξης ειδοποίησης θραύσης (hrs) ιαθέσιµος χρόνος ειδοποίησης (hrs) ηµέρα νύχτα ηµέρα νύχτα χωρίς χωρίς 0, έως -2 Φράγµα ειδοποίηση ειδοποίηση Κέδρος 0, έως -2 2,90 1,90 έως 2,90 Φίλια / Μελισσοχώρι 1, έως -2 3,05 2,05 έως 3,05 ασοχώρι / 1, έως -2 3,35 2,35 έως 3,35 Μαυραχάδες Ανώγι / Άµπελος/ Αγία Παρασκευή 1, έως -2 3,50 2,50 έως 3,50 Σοφάδες 1, έως -2 3,90 2,90 έως 3,90 Σε ότι αφορά την εκτίµηση της µεταβλητής «κατανόηση πληµµύρας» θεωρείται ότι όσο πιο κατάντη βρίσκεται η διατοµή από το φράγµα τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να είναι πιο ακριβής και έγκαιρη η προειδοποίηση. Έτσι, θεωρήθηκε ότι οι οικισµοί σε απόσταση µεγαλύτερη των 13 km από τη θέση του φράγµατος δέχονται ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση. Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων των τιµών θνησιµότητας σύµφωνα µε τη µέθοδο του Graham φαίνονται στον Πίνακα 10. Ήδη από τον Πίνακα 8 παρατηρούµε ότι ο διαθέσιµος χρόνος ειδοποίησης είναι πάνω από µια ώρα ανεξάρτητα από το εάν είναι ηµέρα ή νύχτα. Εποµένως η διαφοροποίηση σε ηµέρα και νύχτα δεν δίνει διαφορετικές τιµές θνησιµότητας γι αυτό και στον Πίνακα 9 καταργείται. Πίνακας 9. Εκτίµηση τιµών και εύρους τιµών θνησιµότητας για το σενάριο θραύσης Περιγραφή Ένταση Πληµµύρας Κατανόηση Πληµµύρας Χρόνος Ειδοποίησης (minutes) τιµή Θνησιµότητα εύρος

11 µη Φράγµα ΥΨΗΛΗ εφαρµόσιµος χωρίς ειδοποίηση 0,75 0,3 έως 1,0 Κέδρος ΥΨΗΛΗ ασαφής > 60 0,75 0,3 έως 1,0 Φίλια / Μελισσοχώρι ΜΕΤΡΙΑ ακριβής > 60 0,01 0,002 έως 0,02 ασοχώρι / Μαυραχάδες ΜΕΤΡΙΑ ακριβής > 60 0,01 0,002 έως 0,02 Ανώγι / Άµπελος/ ΧΑΜΗΛΗ ακριβής > 60 0,0002 0,0 έως 0,0004 Αγία Παρασκευή Σοφάδες ΧΑΜΗΛΗ ακριβής > 60 0,0002 0,0 έως 0,0004 Παρατηρούµε ότι η ζώνη µέτριας έντασης πληµµύρας έχει ως αποτέλεσµα µεγάλο εύρος τιµών θνησιµότητας ενώ αντίθετα η ζώνη χαµηλής έντασης πληµµύρας δίνει µικρό εύρος τιµών θνησιµότητας ανεξάρτητο από την ποσότητα και την ποιότητα της ειδοποίησης. Σύµφωνα µε την µέθοδο για την εκτίµηση του αριθµού απωλειών ζωής στη ζώνη υψηλής έντασης, θα πρέπει να εκτιµηθεί πρώτα ο εκτεθειµένος πληθυσµός στους πληγέντες οικισµούς. Ο εκτεθειµένος πληθυσµός εξαρτάται από καθηµερινή εργασιακή απασχόληση των κατοίκων, αναµένεται να είναι πολύ µικρότερος του µόνιµου πληθυσµού των οικισµών (της τάξεως του %) και θα χρησιµοποιηθεί σε όλες τις ζώνες πληµµυρικής έντασης. Οι εκτιµώµενες απώλειες ζωής στις θέσεις των οικισµών κατάντη του φράγµατος Σµοκόβου φαίνονται στον Πίνακα 10. Πίνακας 10. Εκτίµηση απωλειών ζωής στους απειλούµενους οικισµούς κατάντη του φράγµατος Περιγραφή εκτεθειµένος απώλειες ζωής πληθυσµός (κατ.) θνησιµότητα ηµέρα νύχτα ηµέρα νύχτα τιµή εύρος τιµή εύρος τιµή εύρος Φράγµα - - 0,75 0,3-1,0 - - Κέδρος ,75 0,3-1, Φίλια / Μελισσοχώρι ,01 0,002-0, ασοχώρι / Μαυραχάδες ,01 0,002-0, Ανώγι / Άµπελος/ Αγία Παρασκευή , , Σοφάδες , , ΣΥΝΟΛΟ Παρατηρούµε ότι η κατηγοριοποίηση των οικισµών σε διαφορετικές ζώνες έντασης πληµµύρας επηρεάζει σηµαντικά τις τιµές θνησιµότητας. Συγκεκριµένα ο οικισµός Κέδρος που θεωρήθηκε από την ανάλυση ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά από το πληµµυρικο κύµα δηλαδή ανήκει στη ζώνη υψηλής έντασης πληµµύρας, δίνει για τις συγκεκριµένες συνθήκες αστοχίας του φράγµατος περίπου θύµατα ανάλογα µε το εάν η αστοχία γίνει ηµέρα ή νύχτα. Αντίθετα οι υπόλοιποι οικισµοί που βρίσκονται κατάντη του Κέδρου και ανήκουν σε ζώνες µέτριας και χαµηλής έντασης, δίνουν συνολικά 6-13 θύµατα ανάλογα µε το εάν η αστοχία γίνει ηµέρα ή νύχτα δηλαδή ένα αριθµό θυµάτων πολύ µικρότερης τάξεως. 5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εµπειρική µέθοδος Graham δίνει αξιόπιστα αποτελέσµατα για µια ενδεικτική εκτίµηση της θνησιµότητας στην κατάντη περιοχή από πληµµύρα µετά από θραύση φράγµατος. Ωστόσο, η µέθοδος αυτή δεν περιλαµβάνει τρόπο εκτίµησης του εκτεθειµένου πληθυσµού στην πληγείσα περιοχή, ο

12 οποίος στην παρούσα εργασία εκτιµήθηκε εµπειρικά, κατά προσέγγιση και για τη συγκεκριµένη περιοχή εφαρµογής. Στην πραγµατικότητα η εκτίµηση του εκτεθειµένου πληθυσµού είναι αρκετά περίπλοκη διαδικασία αφού περιλαµβάνει ποιοτικές παραµέτρους όπως η προσβασιµότητα του περιβάλλοντος οδικού δικτύου, η ύπαρξη ή όχι σχεδίου εκκένωσης οικισµού, η εµπειρία του πληθυσµού από προηγούµενες πληµµύρες και άλλες που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ποσοτικοποιηθουν. Η εργασία αυτή στοχεύει να αναδείξει τη µέθοδο Graham ως ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων ενός πληµµυρικου γεγονότος σε ενδεχόµενη θραύση φράγµατος. Έτσι, η µέθοδος µπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση της προκαταρκτικής αξιολόγησης της πληµµυρικης διακινδύνευσης σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Μελλοντική ανάπτυξη της εργασίας µπορεί να περιλαµβάνει την παραγωγή χαρτών κινδύνου και διακινδύνευσης πληµµύρας, στους οποίους η αποτίµηση της διακινδύνευσης θα αναφέρεται στον αριθµό απωλειών ανθρώπινης ζωής. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. ANCOLD Guidelines on Risk Assessment. Australian National Committee on Large Dams. 2. Boss Corporation Boss DAMBRK User s Manual. 3. EM-DAT (Emergency events database) OFRA/CRED International Disaster Database from Catholique de Louvain, Brussels, retrieved December Fread, D. L. 1984β. DΑMBRK: The NWS Dam-break flood forecasting model. Office of Hydrology. National Weather Service. Silver Spring. Maryland. 5. Graham, W A procedure for estimating loss of life caused by dam failure. Dam Safety Office 296 report DS Graham, W Dam Failure Inundation Maps Are they accurate?. US Bureau of Reclamation. 7. Graham, W The Worst Dam Failures Why?. US Bureau of Reclamation. 8. ICOLD Dams and Floods. Guidelines and Case Studies. International Committee on Large Dams. Bulletin 125, pp ISDR Living with Risk. A Global Review of Disaster Reduction Initiatives. International Strategy for Disaster Reduction. 10. Jonkman, S.N Loss of life estimation in flood risk assessment. Theory and Applications. PhD Thesis. Delft University of Technology. 11. McClelland & Bowles Estimating life loss for dam safety risk assessment a review and new approach, IWR report 02-R Pistrika, Aim. & Tsakiris, G Flood Risk Assessment: A Methodological Framework. Proceedings of International Conference of EWRA «Water Resources Management: New Approaches and Technologies». Chania- Crete. Greece. 13. Thywissen, K Components of Risk. A Comparative Glossary. United Nations University Institute for Environment and Human Security. SOURCE No. 2/ Tsakiris, G., Nalbantis, I. & Pistrika, Aim. Comments on the EU floods directive 2007/60/EC. European Water, (submitted for publication). 15. Βαβίζος Γ., Ζαννάκη Κ., Ζαφειρόπουλος & ΣΙΑ Α.Ε., Ζαχάρωφ Ιωαν. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Επανορθωτικών Μέτρων από την Κατασκευή και Λειτουργία του Φράγµατος Σµοκόβου. 16. Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. Επίσηµη Ε- φηµερίδα Ευρωπαικής Ένωσης. 17. Υ ΡΕΤΜΕ Ο.Ε Οριστική Μελέτη Συµπληρωµατικών Αντιπληµµυρικών Έργων Πεδιάδων Ν. Καρδίτσας.

13 Hypothetical dam break: Loss of life estimation in flood risk assessment Aim. Pistrika Civil Engineer NTUA, MSc Imperial College, PhD candidate NTUA. G. Tsakiris Professor, Centre for the Assessment of Natural Hazards and Proactive Planning, NTUA. Keywords: Flood Risk, System Vulnerability, Hypothetical dam break, Mortality, Loss of life estimation ABSTRACT: According to the Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks, Member States should undertake, for each river basin district, an integrated three-step approach: a) a preliminary flood risk assessment, b) the preparation of flood hazard maps and flood risk maps and c) the production of flood risk management plans. The present work clarifies the terms flood hazard and flood risk and attempts to implement the first steps of the Directive in the case of a hypothetical dam-break flood. In particular, the selected case study is the downstream area of Smokovo Dam, where flood wave propagation is examined at the downstream communities under a dam failure scenario and the resulted vulnerability is estimated. Mortality, that is the ratio of flood fatalities over the exposed population, is considered as the indicator of the system vulnerability. In this respective, loss of life estimation is accomplished at the downstream area of the Dam that contributes to a preliminary flood risk assessment of the area in line with the Directive 2007/60/EC.

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α (51128) Για τις πληµµύρες στο Μαραθώνα Αττικής 22 25 Νοεµβρίου 2005 Υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών µελετών αστοχίας φράγµατος

Αναγκαιότητα καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών µελετών αστοχίας φράγµατος Αναγκαιότητα καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών µελετών αστοχίας φράγµατος Α. Ι. Στάµου Αναπληρωτής καθηγητής, Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ν. Μουτάφης Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρική Προστασία στις Παράκτιες Περιοχές: Συστηµική Προσέγγιση

Αντιπληµµυρική Προστασία στις Παράκτιες Περιοχές: Συστηµική Προσέγγιση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αντιπληµµυρική Προστασία στις Παράκτιες Περιοχές: Συστηµική Προσέγγιση. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Φυσικοί Κίνδυνοι: Παγκόσµιο Πρόβληµα Αύξηση της έντασης, διάρκειας, και συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Σ.Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ 7ου εξαµήνου Αν.Καθηγητής Μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Σ.Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ 7ου εξαµήνου Αν.Καθηγητής Μ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Σ.Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ 7ου εξαµήνου Αν.Καθηγητής Μ.Βαφειάδης Ασκηση: ΙΟ ΕΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (Από την Υδρολογία, Wilson)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς

Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς Ε.Ε. Ράµπιας Πολιτικός µηχανικός, Υποψήφιος διδάκτορας ΕΜΠ Σ.Κ. Κωτσάκος Πολιτικός µηχανικός Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

HEC RAS Γιαννόπουλος-Ελευθεριάδου-Σπηλιώτης

HEC RAS Γιαννόπουλος-Ελευθεριάδου-Σπηλιώτης HEC RAS Γιαννόπουλος-Ελευθεριάδου-Σπηλιώτης Εκτός ύλης Εκτός ύλης Οι σημειώσεις καταρτίστηκαν με τις οδηγίες του ομότιμου μ Καθηγητή Στ Γιαννόπουλο HEC-RAS υδραυλική επίλυση Μόνιμη, μη μόνιμη ροή Free

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Διδάσκων : Ν. Ι. Μουτάφης Λέσβος-Σκαμνιά-Παναγιά Γοργόνα Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π - Πλημμύρες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική προσοµοίωση της αστοχίας φράγµατος

Μαθηµατική προσοµοίωση της αστοχίας φράγµατος Μαθηµατική προσοµοίωση της αστοχίας φράγµατος Α. Ι. Στάµου Αναπληρωτής καθηγητής, Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: αστοχία φράγµατος, µαθηµατική προσοµοίωση,

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Γενική διάταξη Υ/Η έργων

Γενική διάταξη Υ/Η έργων Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γενική διάταξη Υ/Η έργων Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα;

Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα; Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα; Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα

Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα ΕΕΜΦ Οκτώβριος 2014-1- -2- Πίνακας Περιεχόµενων 1. Εισαγωγή...4 1.1 Σκοπός....4 1.2 Η έννοια της πληµµύρας σχεδιασµού....4

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) Ειδικό Λογισµικό: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 «.Ο.Υ. 7000» Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Για την ιαστασιολόγηση, Στατική επίλυση και Σχεδίαση Ευθυγράµµων Φραγµάτων Χειµάρρων εκ Λιθοσκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κύριο αντικείμενο της εργασίας Προσομοίωση της επιφανειακής απορροής σε χειμμαρική υπολεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση πληµµυρών στα φράγµατα της ΕΗ Α.Ε. στους ποταµούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο.

Αντιµετώπιση πληµµυρών στα φράγµατα της ΕΗ Α.Ε. στους ποταµούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο. 1 Αντιµετώπιση πληµµυρών στα φράγµατα της ΕΗ Α.Ε. στους ποταµούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο. Γ. Λ. Γεώργιος Λέρης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής ιεύθυνσης Εκµετάλλευσης Υδροηλεκτρικών Σταθµών Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: φράγµα, αστοχία, θραύση, υπερπήδηση, κατάρρευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα φράγµατα, όπως και άλλα µεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας)

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας) Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσοµοίωση (Simulation) και Τυχαίες µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου

Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Γ. Εµµανουηλίδης ρ. Γεωλόγος. Σ. Φώτη Γεωλόγος, Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: φράγµα, λιθόρριπτο,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013)

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα της ΕΗ ΑΕ στον ποταµό Αλιάκµονα

Υδροηλεκτρικά Έργα της ΕΗ ΑΕ στον ποταµό Αλιάκµονα Υδροηλεκτρικά Έργα της ΕΗ ΑΕ στον ποταµό Αλιάκµονα A.Π. Καραγιαννίδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Τοµέας Λειτουργίας & ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Συγκρότηµα Αλιάκµονα- ΕΗ. Ε.Α. Παπαϊωάννου Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Φώτης Π. Μάρης Επικ. Καθηγητής.Π.Θ. 2 Ο Διακρατικός

Διαβάστε περισσότερα

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η ροή σε ανοικτούς αγωγούς είναι πλέον σύνθετη από τη ροή σε κλειστούς αγωγούς µε πληρότητα 100%, επειδή η επιφάνεια του νερού προσδιορίζει την κινηµατική µηχανική.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Βασίλειος Κ. Καλέρης Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών e-mail: kaleris@upatras.gr (1) Γενικές αρχές αντιπληµµυρικής και αντιδιαβρωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των ArcGIS, ArcHYDRO Tools και HEC GeoRASγια τον προσδιορισµό των Ζωνών Προστασίας των φραγµάτων ύδρευσης της Κύπρου.

Χρήση των ArcGIS, ArcHYDRO Tools και HEC GeoRASγια τον προσδιορισµό των Ζωνών Προστασίας των φραγµάτων ύδρευσης της Κύπρου. Χρήση των ArcGIS, ArcHYDRO Tools και HEC GeoRASγια τον προσδιορισµό των Ζωνών Προστασίας των φραγµάτων ύδρευσης της Κύπρου. Κώστας Αριστείδου ιπλ. ΕΜΠ, Msc U of Illinois Νοέµβρης 2010 1 Περιεχόµενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές ιαµόρφωση Υδροηλεκτρικών Έργων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αρχέςαξιοποίησηςυδραυλικής ενέργειας Ένα Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) είναι ένα σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών

Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Γραμμικές απώλειες Ύψος πίεσης Γραμμικές απώλειες Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής Ροή σε κλειστό αγωγό Αρχή διατήρησης μάζας (= εξίσωση συνέχειας)

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012 ΘΕΜΑ: 26 ο Έγκριση της µελέτης του έργου: «Αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Μέγα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ιωάννης Φλώρος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Επιβλέπων : Ν. Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2009 Σκοπός Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

65 m3/km2/year ή 65mm per 1000 years.

65 m3/km2/year ή 65mm per 1000 years. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΦΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕ ΙΖΗΜΑΤΑ Α. Τουµαζής K. Κύρου Ν. Ιακώβου Ι. Σοφός Σ. Ζερβός Γ. Αναστασάκης 24 Σεπτεµβρίου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΑ/

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων

Εργαλεία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαλεία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων Επιστημονικός Υπεύθυνος Επίκ. Καθηγήτρια MSc Δρ. Δρ. Νίκη Ευελπίδου Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Αντιπληµµυρική προστασία λεκάνης ρέµατος Ραφήνας Εισηγητές : Λ.Λαζαρίδης Ι.Ναλµπάντης

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007 )

Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007 ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ) Τμήμα του έργου " LIFE-STRYMON / GR / 000217 " 1η και 2η Έκθεση : Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Σπύρος Μίχας Αλέξανδρος Γκιόκας Υ ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ.Σ. Λαζαρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 75 Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 1.1. Τυχαία γεγονότα ή ενδεχόμενα 17 1.2. Πειράματα τύχης - Δειγματικός χώρος 18 1.3. Πράξεις με ενδεχόμενα 20 1.3.1. Ενδεχόμενα ασυμβίβαστα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού. Η μελέτη συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Δυνατότητες και Προτάσεις Αξιοποίησης για τη Δυτική Εκθεσιακό Κέντρο Μακεδονία» Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 8 9 10 Μαΐου 2009 Λίζα Μπενσασσών Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ι. Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ Αντικείμενο Η ανάπτυξη μεθοδολογίας λήψης

Διαβάστε περισσότερα

(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία

(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Ταμιευτήρες και Κωδικός CE09-H11 μαθήματος: Φράγματα μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος μονάδες: εργασίας (ώρες): 120

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασιλική Μασούρα Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών κινδύνων είναι ένας χώρος συνάντησης της

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1 Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή Σειρά V 2 Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1 Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή Backshore region: Οπίσθιο τμήμα ακτής: Μέρος της ακτής που καλύπτεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας

ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας ΕκτελεστικόςΓραµµατέαςΠεριφέρειας ΑνατολικήςΜακεδονίας -Θράκης ΠΛΗΜΜΥΡΑ Ορισµός Πληµµύραθεωρείται :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα